Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Geinig: Antwoord op Kamervragen over GeenPeil

referendumweglachen.jpg Netjes hoor: binnen tien dagen (dat is precies 1 week, als je het antwoord op vraag 15 mag geloven) heeft Koendersbert de Kamervragen van D66/CDA over GeenPeil beantwoord. Maandag werd Jeroen de Kreek juridisch gesloopt door GeenPeil bij de Raad van State en dezelfde avond kwamen deze antwoorden binnen. Het weiland lijkt ons groen voor de haas Medy van der Laan, die als voorzitter van de referendumcommissie een datum moet bepalen voor het GeenPeil-referendum. Kom maar doorrr, Medy. Hieronder even een integrale knip/plak van de antwoorden van Koenders, ter leringh, vermaeck ende de GeenPeil-logs - maar pas op, het zijn venijnige politieke antwoorden (en waarom kan dat malle verdrag tóch deels ingaan? Wie bepaalt dat? Welke regels maken dat mogelijk en waarom? Wie heeft daar nog (toe)zicht op? En waarom wil Koenders wél zeggen wat de regering bij 'ja' doet, maar niet bij een 'nee'? Vragen, vragen..) Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Verhoeven en Omtzigt (D66 en CDA) over het bericht van de Kiesraad “Groen licht voor referendum over Associatieovereenkomst Oekraïne”. Vraag 1 Heeft u kennis genomen van het feit dat de kiesraad de aanvraag voor het voor referendum over de Associatieovereenkomst met Oekraïne goedgekeurd heeft, nadat er meer dan 400.000 geldige handtekeningen zijn ingeleverd? Antwoord Ja. Vraag 2 Heeft u uw Europese collega’s al geïnformeerd over het te houden Nederlands referendum? Zo ja, wat waren de reacties? Antwoord Ja. Europese partners zijn op de hoogte gesteld van het feit dat er in Nederland een raadgevend referendum zal plaatsvinden over het EU-associatieakkoord met Oekraïne. De andere lidstaten toonden belangstelling voor het referendum in Nederland. Het associatieakkoord is immers een zaak van de gehele Unie, haar 28 lidstaten en Oekraïne. (Hahahaha! Subtiel, Bertje - Red.) Vraag 3 Wat gaat u doen om de burger zo goed mogelijk te informeren over het Associatie Akkoord met Oekraïne? Bent u voornemens om een voorlichtingscampagne te gaan voeren? Antwoord Zoals de Wet raadgevend referendum bepaalt, is het de taak van de referendumcommissie om informatie aan de kiezer te verstrekken over de aan een referendum onderworpen wet, in dit geval de wet tot goedkeuring van het EU-associatieakkoord met Oekraïne. Het raadgevend referendum is een serieuze aangelegenheid die vraagt om een debat over de inhoud van het verdrag. Het kabinet staat voor het belang van het associatieakkoord en zal uiteraard deelnemen aan dit debat en toelichten waarom de Nederlandse regering achter dit verdrag staat. Vraag 4, 8 en 12 Heeft u kennis genomen van het feit dat het verdrag voorlopig in werking kan treden volgens de EU en dat een raadgevend referendum in Nederland daarop geen invloed heeft? Kunt u aangeven welk gedeelte van het verdrag in werking treedt, wanneer dit gebeurt en op welke rechtsbasis, nu er geen geratificeerd verdrag ligt? Welke mogelijkheden ziet U om de Raad de voorlopige toepassing op te laten te zeggen? Hoe ziet de procedure en besluitvorming eruit? Antwoord vragen 4, 8, 12 Het EU-associatieakkoord met Oekraïne treedt pas in werking als alle partijen het verdrag hebben goedgekeurd en hun aktes van bekrachtiging hebben gedeponeerd bij het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie. Tot het moment van inwerkingtreding wordt het akkoord deels voorlopig toegepast. Die voorlopige toepassing betreft het deel dat onder de competentie van de EU valt. Dit is als procedure in algemene zin vastgelegd in de EU-verdragen (Artikel 218, lid 5 VWEU) en is gebruikelijk. Dit is ook vastgelegd in het associatieakkoord (art. 486). De voorlopige toepassing van bepaalde onderdelen van dit associatieakkoord is op 1 november 2014 ingegaan. Per Raadsbesluit is vastgelegd welke delen van het verdrag dit betreft (Besluit 2014/295/EU en 2014/668). Voor wat betreft de handelsparagrafen is na trilateraal overleg tussen de EU, Oekraïne en Rusland in september 2014 besloten de voorlopige toepassing uit te stellen tot 1 januari 2016. Ook dit is vervolgens vastgelegd in een Raadsbesluit (Besluit 2014/691). Het raadgevend referendum heeft hierop geen invloed. Beëindiging van de voorlopige toepassing geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, door de EU ofwel door Oekraïne, aan de depositaris van het voornemen de voorlopige toepassing van de overeenkomst te beëindigen. Zolang deze handeling niet is verricht, zal de voorlopige toepassing doorlopen. Beëindiging van de voorlopige toepassing van de overeenkomst van de kant van de EU vereist een besluit van de Raad, op voorstel van de Commissie, met eenparigheid van stemmen. De meeste lidstaten hechten aan voorlopige toepassing van onderdelen van het associatieakkoord. De vereiste unanimiteit voor opzegging van de voorlopige toepassing ontbreekt derhalve. Vraag 5 Klopt het dat dit verdrag pas rechtsgeldig is als alle 29 landen (EU landen en Oekraïne) en de EU het geratificeerd hebben en dat het niet in werking kan treden indien ook maar één land – bijvoorbeeld Nederland – het verdrag niet ratificeert? Antwoord Het verdrag kan inderdaad pas in werking treden als alle partijen het verdrag hebben geratificeerd. Vraag 6 Klopt het dat Nederland het verdrag niet geratificeerd heeft en pas een besluit daartoe neemt nadat het referendum heeft plaatsgevonden? Antwoord Ja. Vraag 7 Wordt door het succesvolle inleidende verzoek tot een referendum de Nederlandse ratificatie automatisch opgeschort? Antwoord Ja. De regering kan enkel de akte van bekrachtiging neerleggen, oftewel het verdrag ratificeren, wanneer de wet tot goedkeuring van het associatieakkoord in werking is getreden. De inwerkingtredingsbepaling van de goedkeuringswet is van rechtswege vervallen sinds het besluit van de Kiesraad tot toelating van het inleidend verzoek onherroepelijk is geworden. Vraag 8 Kunt u aangeven welk gedeelte van het verdrag in werking treedt, wanneer dit gebeurt en op welke rechtsbasis, nu er geen geratificeerd verdrag ligt? Antwoord Zie het antwoord op vraag 4. Vraag 9 Bent u van mening dat het verdrag niet in werking kan treden voordat het referendum in Nederland heeft plaatsgevonden? Antwoord Ja. Zoals ook aangegeven in voorgaande vragen kan het verdrag pas in werking treden als alle partijen het verdrag hebben goedgekeurd en hun aktes van bekrachtiging hebben gedeponeerd bij het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie. De regering kan een verdrag pas ratificeren als de Wet ter goedkeuring van het verdrag in werking is getreden. De inwerkingtreding van deze goedkeuringswet is van rechtswege vervallen in verband met het aanstaande raadgevend referendum. Zoals ook beschreven staat onder vraag 8, staat de voorlopige toepassing van het associatieakkoord hier los van. Vraag 10, 13 en 14 Bent u van mening dat als Nederland definitief geen steun verleent aan het Associatieverdrag, het akkoord niet meer “in afwachting van ratificatie” is en daarom niet meer voorlopig toegepast kan worden? Kunt u aangeven wanneer u zult besluiten of u de uitslag van een geldig referendum zult volgen of niet? Deelt u de mening dat de kiezer recht heeft om voor het referendum te weten welke actie de regering neemt bij een ja-stem en bij een nee-stem? Antwoord vragen 10, 13, 14 Het kabinet zal de Wet raadgevend referendum volgen. Dat houdt in dat wanneer geen sprake is van een raadgevende uitspraak tot afwijzing omdat onvoldoende kiesgerechtigden zijn opgekomen óf een meerderheid zich voor de wet heeft uitgesproken, de inwerkingtreding van de goedkeuringswet bij koninklijk besluit zal worden geregeld. Bij een onherroepelijke raadgevende uitspraak tot afwijzing zal het kabinet op grond van de Wet raadgevend referendum een wetsvoorstel tot intrekking dan wel tot inwerkingtreding van de goedkeuringswet bij de Kamer aanhangig maken. De Tweede en Eerste Kamer kunnen dat wetsvoorstel aannemen of verwerpen. Dit betekent met andere woorden dat het kabinet zich bij een dergelijke uitspraak nader zal beraden over de te nemen vervolgstap en daarover ook met het parlement zal komen te spreken. Het kabinet hecht daarbij grote waarde aan de inhoud van het maatschappelijke debat dat over dit onderwerp zal worden gevoerd. Vraag 11 Wat zijn de mogelijkheden om het verdrag niet in werking te laten treden voordat het referendum plaatsvindt? Antwoord Zie ook het antwoord op vraag 9: het verdrag kan niet eerder in werking treden dan wanneer alle partijen het verdrag hebben goedgekeurd en hun aktes van bekrachtiging hebben gedeponeerd bij het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie. Vraag 15 Kunt u deze vragen binnen een week beantwoorden? Antwoord Ja. (Niet dus, het duurde 10 dagen - red.) Bron: tweedekamer.nl

Reaguursels

Inloggen

-weggejorist-

Dus toch! | 27-10-15 | 23:50

Ben ik nu de enige die dit vuile spelletje doorziet?
Toen jullie dit topic openden en de titel lazen; de vragen die toen bij jullie opkwamen die gesteld dienden te worden over dit referendum; is er daar ook maar een van terug te vinden in dit D666/CDA lijstje?
Er worden wat semi kritische vragen gesteld opdat men later kan zeggen, maar ja, de enige partijen die hier Kamervragen over gesteld hebben zijn D666 en CDA! En oh, wat waren die vragen kritisch.

oxigan | 27-10-15 | 23:25

@Joris-Goedbloed | 27-10-15 | 10:09
Helemaal mee eens. Het blinkt uit in duidelijkheid en ik kan geen verborgen adder vinden. In alle eerlijkheid stellen ze dat ze bij een 'nee' in overleg met de Tweede Kamer een nieuwe koers kiezen. Wat hadden ze anders moeten schrijven?

van heinde en verre | 27-10-15 | 22:47

"Beëindiging van de voorlopige toepassing van de overeenkomst van de kant van de EU vereist een besluit van de Raad, op voorstel van de Commissie, met eenparigheid van stemmen."

Aha. Dus de voorlopige toepassing kan alleen beëindigd worden als alle lidstaten het er unaniem over eens zijn. En die eenparigheid zal er ongetwijfeld niet zijn, dus zal de voorlopige toepassing heel lang blijven voortduren. Net zolang totdat er een nieuw verdrag komt met dezelfde inhoud maar een andere naam. En natuurlijk in de wetenschap dat Nederland niet eindeloos opnieuw hierover een referendum kan, wil en zal organiseren.

Markeer mijn woorden: dit wordt het frame.

Chiant | 27-10-15 | 20:42

Ohhhhh.... is daarom die invasie van Middeleeuwers op aangeven van Merkel? Dat wij Europeanen denken, liever Oekraieners dan booslims?

EnNouJijWeer | 27-10-15 | 19:14

Antwoorden van de minister: leest als het associatieverdrag zelf. "Het verdrag treedt niet in werking tot de uitslag van het referendum bekend is" - Mooi. "Maar sommige delen van het verdrag zullen al wel in werking worden gebracht, voordat het referendum überhaupt plaatsvindt" - Hè? En dat is zo, omdat dit de "gebruikelijke gang van zaken is" - Voor een ongebruikelijk verdrag? En welke delen dan? Raadsel...

Multi interpreteerbaar dogma is het. Ik vind daar weinig grappigs aan. En verder maak ik er ook niets uit op. En laat dat nou precies de bedoeling zijn...

WML | 27-10-15 | 19:04

Het Brusselse smerige onderhandse gekonkel en het steeds vaker de burgers voor een "fait accompli" stellen neemt zo langzamerhand beangstigende vormen aan; TTIP, Oekraine, Moldavie, Georgie, het onderwerpen van Griekenland (ondanks hun referendum!) en wie weet wat nog meer voor vuiligheid waar we amper weet van hebben, En mochten de burgers dan over e.e.a door de weinige nog eerlijke media zoals GS geinforneerd worden, dan worden ze weggelachen door het Brusselse Politburo en hun Haagse trawanten.
-
De democratie is langzaam maar zeker aan het verzuipen!!
-
zoals Juncker in een dronken bui bekende:

""We besluiten iets, laten het dan even rusten en kijken wat er gebeurt. Als niemand dan herrie maakt en er geen opstand uitbreekt, omdat de meeste mensen sowieso niet begrijpen wat er besloten is, dan gaan we weer verder. Stap voor stap, tot er geen weg meer terug is.!"" (bron: Der Spiegel 1999)

telelezer | 27-10-15 | 15:37

Pas op:... zie de laatste alinea in Vraag 4,8,12:
daar staat heel sluw:

""De meeste lidstaten hechten aan voorlopige toepassing van onderdelen van het associatieakkoord. De vereiste unanimiteit voor opzegging van de voorlopige toepassing ontbreekt derhalve.""

Ergo: om op te zeggen is er ook unanimiteit(..!) nodig. Oftewel we zitten er voor eeuwig aan vast als het er eenmaal dooorgejast is door de Haagse trawanten van Brussel.

telelezer | 27-10-15 | 15:24

@pino2 13:44
Het was beter geweest, als dit kabinet achter Nederlandse burgers en hun kroost stond. Ware dat het geval geweest, dan had Nederland gekozen voor export naar Rusland (welke met echt geld betaald wordt) en niet voor export naar Oekraine (welke met schuldbekentenissen van Nederlandse peuters betaald wordt).

Dat is een heel belangrijk zinnetje inderdaad. Dit kabinet staat niet achter de Nederlandse bevolking, maar achter een Verdrag dat niet een in werking is getreden.

tipo | 27-10-15 | 13:56

Mooi zeg: zelfs al stemmen we het verdrag weg (dat kan echt als Nederland), dan nog is een unaniem besluit van ALLE lidstaten nodig om de voorlopig in werking getreden onderdelen te stoppen...
frank87 | 27-10-15 | 10:12
Juist, en dit onderstreept nog weer eens hoe totalitair die EU is. Wie heeft ze het mandaat gegeven om alvast 'delen' in werking te laten treden? (retorsche vraag, behoeft geen antwoord) Ik bedoel, WTF! Democratie sterft in de komende decennia en de dictatuur van de EU wordt de nieuwe bestuursvorm. Je merkt het gewoon aan alles wat er gebeurt: Dit verhaal en dan TTP / TTIP en nog heul veul mehr. We worden langzaamaan steeds verder buiten spel gezet. Alles gaat buiten de stem van het volk om. Is dit nu waar we eeuwen lang voor geknokt hebben als West-Europeanen?
Democratie komt te voet en gaat te paard. Dat tonen onze 'leiders' kristalhelder aan met dit akkoordje.

Kaposi_Sarcoom | 27-10-15 | 13:48

het gaat om dit zinnetje;
Het kabinet staat voor het belang van het associatieakkoord en zal uiteraard deelnemen aan dit debat en toelichten waarom de Nederlandse regering achter dit verdrag staat.

pino2 | 27-10-15 | 13:44

door die ene uitspraak verraadt hij al de uitkomst (alsof we die nog niet wisten...);
'waarom de regering erachter staat'
Kortom, het boeit ze geen bal wat wij ervan vinden, het gaat er alleen maar om wat zij ervan vinden dus gaat alles gewoon door.
Dat referendum kunnen ze niet ontkennen maar wel negeren en dat is wat ze gaan doen! Mark my words.

pino2 | 27-10-15 | 13:43

Dat zijn blijkbaar twee verschillende dingen:
- Een verdrag in werking laten treden
- Een verdrag toepassen

Een heel gek: een verdrag dat niet in werking is getreden, kan dus al toegepast worden. En als een lidstaat eist dat een verdrag pas wordt toegepast, nadat deze in werking is getreden, dan zou daar dus een unanieme stemming over moeten zijn.

De EU Past dus een verdrag toe, dat niet in werking is getreden en houdt daar enkel mee op indien 28 lidstaten dat unaniem willen.

Tot zo ver de democratie in het avondland.

tipo | 27-10-15 | 13:43

Goed blijven benadrukken dat het referendum gaat over het ondemocratisch handelen en steeds verder uitbreidende macht van de EU. En dat het associatieverdrag daar slechts op inhaakt. De politiek zal het waarschijnlijk specifiek op het verdrag gooien en bijvoorbeeld zeggen dat we moeten samenwerken en dat het goed is om zo Rusland op afstand te houden.
Zegmaar zoals gedaan is in jullie promofilmpje www.youtube.com/watch?v=LAlQmAWEO5U

henkdekanarie | 27-10-15 | 13:10

De Rutte drukt het toch wel door dat moet de Rutte nu eenmaal. pieppiek, de kanarie in de kolenmijn

Bokito ergo sum | 27-10-15 | 13:05

Als ik het goed begrijp staat er iets van:
De burgers kunnen stemmen wat ze willen. Wij gaan gewoon door zoals we van plan waren. Als het linksom niet meer mag, dan rechtsom.
Verandering van naam, een ander stempeltje en de EC dendert door.

domheid regeert | 27-10-15 | 12:58

@louis6227 | 27-10-15 | 12:01

1 april is op een vrijdag. Het referendum moet verplicht op een woensdag plaatsvinden volgens de Wet Raadgevend Referendum. Dus 1 april wordt het zeker niet.

Outsider-Inside | 27-10-15 | 12:24

@Donkersloot | 27-10-15 | 10:31
Sven K. fileert niet. Nooit.

Guido | 27-10-15 | 12:06

as expected, keurig om vraag 13 heen geluld in een paar alinea's, zodat ze niet nu al hoeven zeggen dat ze hun reet afvegen met de uitslag als er weer een overduidelijk NEE komt met voldoende opkomst.

je postbode | 27-10-15 | 12:03

Gaan natuurlijk 1 april prikken als datum voor het referendum en de vraag
"bent u voor of tegen tegen het associatieverdrag met de oekraine."

louis6227 | 27-10-15 | 12:01

"Het raadgevend referendum is een serieuze aangelegenheid die vraagt om een debat over de inhoud van het verdrag."
.
Had dat eens wat eerder bedacht in plaats van het stiekem er door proberen te jassen.

Rest In Privacy | 27-10-15 | 11:47

@Donkersloot | 27-10-15 | 10:31
Verdiep U eens in de materie voordat U allerlei zaken roept die kant nog wal raken;
- '.. Roos in Oog in Oog een paar dagen geleden..' - 8 dagen geleden, dus.

- '.. was hier vrij stil over dat interview..' - Eigen draadje, 359 reacties.

- '.. nogal gefileerd op zijn feitenkennis..' - Enig idee hoeveel pagina's het verdrag en bijlagen... ?

- '.. was voor Geenpeil-fans nogal pijnlijk..' - Is dat zo? Subjectief.

- '.. lijkt weinig intelligentie en vooral veel emotie gaande te zijn..' - Schijn bedriegt.

- '.. is bij de organisator..' - 'organisator'? - GeenPeil is geen organisator; www.kiesraad.nl/artikel/organiseren-r...

GeenPeil is initiatiefnemer en bestaat uit drie onderdelen, te weten: Burgercomité EU, GeenStijl en het Forum voor Democratie.

- '.. Het werd ook duidelijk waarom dit weinig kans heeft..' - Is dat zo? Subjectief.

- '.. het is raadgevend; een soort advies.. - Misschien even inlezen: nl.wikipedia.org/wiki/Volksraadplegin...

Zaniksmurf | 27-10-15 | 11:46

Volgens mij is er niks dat het kabinet zou hoeven te weerhouden om nu al aan te geven wat ze met een eventueel nee zouden doen. Mijn vermoeden is dat ze een dergelijke uitslag naast zich neer willen leggen, maar daar niet voor uitkomen tenzij strikt noodzakelijk (bij nee en +30% opkomst).

Klaasje Klaassen5789 | 27-10-15 | 11:46

@Donkersloot | 27-10-15 | 10:31
Je Liegt. Kijk eens naar het topic over deze uitzending en lees de comments.

Er was een voor-aankondiging en vier dagen daarna een kleine update. Je hebt gelijk, maar ik vermoed dat als Jan de vloer had aangeveegd met Sven er dan een letterlijk uitgetiept verslag te lezen viel op dit forum.

Donkersloot | 27-10-15 | 11:38

Het blijft een spannend en uitermate interessant geklungel. Mooi dat ik er aan heb mogen bijdragen. Wordt vervolgd.

Lichtstadfan | 27-10-15 | 11:34

Begrijp ik nu goed dat er een ontsnappingsroute is in de vorm van een Koninklijk Besluit, die alle andere nationale instanties en procedures kan "overrulen", een koninklijke "rubberstamp" dus? Als dat zo blijkt te zijn geeft dat eigenlijk aan dat geen enkele vorm van parlementair bestuur nog zin heeft en kan iedere lands-, stads- en provincie bestuurder vanaf dat moment met wachtgeld linea rectum (excusez le mot) naar huis. De EU commissaris van de koning kan vervolgens meteen aan de slag.

kindapaas | 27-10-15 | 11:29

@Lupuslupus | 27-10-15 | 11:11
Bedankt voor de heldere duiding.
Maar dan vraag ik me toch af welke landverraders(want anders kan ik die lui dan niet benoemen)dit op hun geweten hebben.
Zitten daar namen en rugnummers bij?.. of is dit vanuit een collectief ontstaan.

deraderendraaien | 27-10-15 | 11:23

@Outsider-Inside | 27-10-15 | 10:50
" Als de politiek (wederom net als in 2005) tegen de wil van de bevolking in gaat dan zal dat hun democratische legitimatie nog verder ondermijnen en ook zeer zeker serieuze electorale consequenties gaan hebben."

Mijn vrees is dat de laatste(en dat bedoel ik dan letterlijk)nationale verkiezingen al worden voorbereid,alvorens het definitief zal worden overgedragen aan Brussel als toekomstig bestuur van onze niet meer soevereine provincie van de EU.
Want men stuurt aan op een onbestuurbaar Nederland met eigen parlement.Wat ik je brom.

deraderendraaien | 27-10-15 | 11:18

Opvallend hoe geruisloos die laatste naheffing van € 486 miljoen er doorheen is gejast. Doet die Dijsselbloem toch leuk. Komt er nog een vierde of vijfde naheffing? De asielindustrie is recentelijk nogal booming alhier. Zullen ze toch wel herberekenen met al die extra verkochte busritten, dekens en de verkoop van chocopasta?

Piet Karbiet | 27-10-15 | 11:13

@deraderendraaien | 27-10-15 | 11:00
Onze grondwet is - in tegenstelling tot die in Duitsland - *ondergeschikt* aan Brussel. Daarom kunnen besluiten van Brussel ook niet aan de Ned. Grondwet worden getoetst. Onze grondwet is dus zuiver en alleen voor "binnenlands gebruik".

Lupuslupus | 27-10-15 | 11:11

Dus op de handelsparagrafen na (want expliciet vermeld) kan in principe alles uit het verdrag al officieus in werking treden, voordat de lidstaten het verdrag officieel hebben geratificeerd. Oftewel, die goedkeuring is voor het grootste deel slechts een formaliteit, een wassen neus.

harbi | 27-10-15 | 11:06

Het gaat natuurlijk niet om het associatieverdrag alleen maar duidelijk ook om de uitverkoop die onze volksvertegenwoordigs houden van onze belangen, de ongebreidelde uitbreiding van de EU. Bijvoorbeeld Hongarije en Roemenie hadden nooit mogen toetreden volgens 'spijkerharde' voorwaarden maar deden dat toch vrolijk, Stbiliteitpact, toetreding It en Gr tot de euro, no bail out, Dublin, etc., etc. We (het NL volk) worden gewoon aan de lopende band bedonderd, clubje louche lieden krijgt de lusten (bankiers, exporteerende ondernemers, VNO, politici) en de rest mag opdraaien voor de lasten. O ja en we hoeven geen geld meer te wisselen aan de grens, reuze handig.

bijna_raak | 27-10-15 | 11:04

Jaja, het treedt pas in werking met alle krabbels er onder, behalve het deel dat onder de competentie van de EU valt..
En waarom precies overleggen we over het 'handelsdeel' van dit verdrag met oekraine met oekraine én rusland?
Ik begrijp er maar weinig van.

noerg | 27-10-15 | 11:03

Als tegenstander van ongebreidelde groei van de EU, alsook landen in het voorportaal zetten hoop ik vurig dat ze het associatie/handels/toetredingsverdrag tekenen.
Maar wel met de voorwaarde dat Nederland het juk van de EU afschut. Wij zijn miljarden beter af buiten de EU, NEXIT dus!

Klik_hier | 27-10-15 | 11:03

@Donkersloot | 27-10-15 | 10:31
"Interessant interview van Sven Kockelmann van Jan "Geenpeil" Roos in Oog in Oog een paar dagen geleden.
Natuurlijk was het hier vrij stil over dat interview; Jan werd en nogal gefileerd op zijn feitenkennis"
-
Over emotie gesproken, check eerst de feiten even.
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/10/...

Mini Me | 27-10-15 | 11:02

rechtsdwalendeautist | 27-10-15 | 10:36

Heeft niets met Bilderberg of de Oranjes, Rothschilds, Illuminatie, Vrijmetselaars, Trilateral Commission, Conference Board of weet ik wat voor groep te maken. Doe maar een aluhoedje op.

Oh en het is ook niet de schuld van de bankiers en de BIS in Basel.

Die FAZ | 27-10-15 | 11:01

Er moet toch ergens binnen onze grondwet een regel te vinden zijn die aangeeft dat het tekenen van verdragen die tegen onze GW als geheel ingaan,omdat deze grondwet bedoeld is om de leidraad te zijn van en voor de burger en bestuur,zonder parlementaire instemming niet rechtsgeldig zijn,en na tussenkomst van de burger met een NEEN gezien kunnen worden als het opzettelijk buitenwerking stellen van de GW?

deraderendraaien | 27-10-15 | 11:00

Als het parlement een fors Nee van het raadgevend referendum naast zich neerlegt wordt dit tot de verkiezingen van 2017 vooruit geschoven. Er komen wat belastingvoordeeltjes volgend jaar -u mag nu al weer meer hypotheek van de Nibud kostschooljuffen- en de schapen stemmen weer massaal VVD want we hebben het toch goed, niet? Deze bewindslieden zitten dan allang aan het roer van een of ander NGO, met een dik miljardenbudget. Beetje business class de hele wereld over vliegen van uw centen.

Piet Karbiet | 27-10-15 | 10:57

@Donkersloot | 27-10-15 | 10:31

Er is een topic aan gewijd met livestream. Wellicht moet u wat meer weten, wat minder vinden.
.
Jan deed het niet zo goed. Sven heeft echter geen moment ook maar iets dat kon lijken op een interview laten bestaan. Zat zo ongeveer te pleiten ipv te bevragen.
.
Heeft zo'n referendum zin? We gaan het zien. Voor mij is er nu al winst. Weer meer mensen hebben gezien en gaan zien dat er van democratie in Nederland geen sprake is. En dat inzicht, dat is de eerste stap naar bevrijding uit deze politiekcorrecte dictatuur.

Parel van het Zuiden | 27-10-15 | 10:57

... en daarna leggen we het aan de tweede kamer voor waar we nog steeds een meerderheid hebben...

spuitje11 | 27-10-15 | 10:56

Samenvatting: bij een 'Nee' steken wij een dikke middelvinger op naar de burger.

Harry Turtle | 27-10-15 | 10:55

De Nederlandse bevolking moet duidelijk maken wat er gebeurt als de politiek bij NEE toch ratificeert, niet de minister.
.
Wat mij betreft spreken we af dat een opnieuw genegeerde referendumuitslag automatisch leidt tot een revolte waarbij iedere betrokken politicus direct vogelvrij wordt verklaard.
.
Gewoon heldere afspraken. Niet dat gekwezel wat al zoveel schade aan Nederland heeft toegebracht.

Parel van het Zuiden | 27-10-15 | 10:51

Het antwoord op Vraag 4 (voorlopige inwerkingtreding) is een hoop juridische mist en lijkt in tegenspraak met het antwoord op Vraag 5 (het verdrag is pas geldig als het door alle 29 landen is geratificeerd). Is er toevallig hier een specialist in Internationaal Publiekrecht (Volkenrecht) in de zaal die hier een visie op heeft? Intuïtief zou je toch denken dat het verdrag niet eindeloos voorlopig in werking kan blijven zolang het niet eerst door alle 29 landen geratificeerd is, waar is anders die ratificatie überhaupt voor nodig? Misschien kan GeenPeil even een second opinion hierover inwinnen bij een gerenommeerde hoogleraar Internationaal Publiekrecht want het antwoord op Vraag 4 komt erg gekunsteld over.

En de mensen die hier maar steeds blijven roepen dat regering en parlement de uitslag van het referendum toch naast zich neer gaan leggen moeten eens wat minder fatalistisch worden. Als er meer dan 30% opkomst is en de meerderheid "NEE" zegt, dan moeten alle politieke partijen met de billen bloot en opnieuw over het verdrag gaan stemmen. Dan komt dus het moment van de waarheid waar ze: OF kiezen voor het Nederlandse electoraat OF voor hun EU-broodheren in Brussel. Als de politiek (wederom net als in 2005) tegen de wil van de bevolking in gaat dan zal dat hun democratische legitimatie nog verder ondermijnen en ook zeer zeker serieuze electorale consequenties gaan hebben. Een ware Catch22-situatie voor de gevestigde politiek. Dus als we strak allemaal nee stemmen in het referendum vergroot dat de druk op de politiek enorm en daarom balen ze ook zo gigantisch van GeenPeil in Den Haag.

Outsider-Inside | 27-10-15 | 10:50

Even een ideetje: indien er een volkslied is opgenomen in het associatie-verdrag (zal wel)dan zal dat volkslied wel worden opgeofferd om het verdrag toch door te kunnen laten gaan na een besluit van de Rade van State. Nog een beter idee: in elk associatie-verdrag altijd een volkslied opnemen, dan kun je dar lied altijd opofferen om het te kunnen laten aannemen.

lijn5 | 27-10-15 | 10:49

Antwoord regering: "U wordt linksom genaaid, dan wel rechtsom, als het zo uitkomt links- en rechtsom. Hoe dan ook: u wordt genaaid. Daar kunt u van op aan."

Stijlicoon | 27-10-15 | 10:47

@geen Stijl: kunnen jullie svp het antwoord op vragen 4,8 en 12 uitleggen: Ik weet nu niet precies welke onderdelen wél en welke níet uitgevoerd kunnen worden op dit moment. Als ik goed lees worden de handelsparagrafen na triateraal overleg opgeschort.

De onderdelen waar de EU over gaat vinden echter gewoon doorgang. Ik vind dat beangstigend. We willen immers wél handel maar géén financiële overdracht, visumvrij reizen etc.

Geen stijl svp duiding

Marcel66664746 | 27-10-15 | 10:46

MarcS | 27-10-15 | 10:15
19-10 en 26-10, dat zijn 8 dagen in totaal. Tel je vingers maar na. Binnen de marge van 7 dagen is dus niet gehaald.

Jos Tiebent | 27-10-15 | 10:43

D66 vindt het verdrag "te ingewikkeld voor de kiezers"

Uit de hoek van D66, een partij die ooit democratisering zei te verlangen, kwam de meest veelzeggende reactie. Oud-fractievoorzitter Laurens-Jan Brinkhorst vindt het associatieverdrag te ingewikkeld voor de kiezers. Dat geeft goed aan hoe D66'ers naar de burgers kijken: vol dedain. Misschien wordt het tijd dat de partij haar naam eens verandert: H06 zou passend zijn. Voluit: 'Hautainen 2006' - het jaar waarin Alexander Pechtold aan het roer kwam.

www.trouw.nl/tr/nl/12684/Patrick-van-S...

John Doorzon | 27-10-15 | 10:42

Ben benieuwd hoe ver de stassen inmiddels zijn met het voorbereiden van de muilkorf van Geenstijl.

ik ken iemand die | 27-10-15 | 10:42

@Donkersloot | 27-10-15 | 10:31
Je Liegt. Kijk eens naar het topic over deze uitzending en lees de comments.

Mark_D_NL | 27-10-15 | 10:41

Wat is eigenlijk het verschil tussen "in werking treden" en "voorlopige toepassing"?

Muxje | 27-10-15 | 10:41

@Watching the Wheels | 27-10-15 | 10:14
Inderdaad. Maar dat is geheel naar voorbeeld van Uncle Sam en haar schaduwregering. Dit kabinet en zelfs de EU hebben geen enkele zeggenschap. Alles gebeurd zoals Uncle Sam ('s schaduwregering) het wil. Niet goedschiks, dan maar kwaadschiks, middels een terrostisch aanvalletje, zodat men de burgers nog verder kan controleren.

Rest In Privacy | 27-10-15 | 10:40

Nou, toch behoorlijk klip en klare antwoorden dunkt me, inwerkingtreding moet dus wel degelijk worden opgeschort. Da's mooi!
.
Maarrrrr.... als iemand nu nog even die raadsbesluiten kan posten waarin staat wat al "voorlopig" is ingegaan, dan weten we meteen hoe ceremonieel de oorspronkelijke datum voor inwerkingstreding überhaupt was.... :-(

Gen. Maximus | 27-10-15 | 10:39

Gezien de situatie in Portugal waar de democratie met voeten wordt getreden zonder dat de EU daar ingrijpt, zal het mijn tijd allemaal wel duren op dit continent. En met de term volksvertegenwoordiging in Nederland veeg ik ook mn reet af. Zakkenvullers zijn het. Niet meer en niet minder.
Zodra de kans daar is ben ik pleitte !

tejootje | 27-10-15 | 10:39

Onze Bertje Koenders gaat dus uit van de regels binnen een verdrag dat nog niet in werking is omdat het nog geratificeerd moet worden voor rechtsgeldigheid.
Knap hoor!... is dat niet laakbaar?

deraderendraaien | 27-10-15 | 10:37

Nee joh mallerds, dit heeft Bertje niet zelf beantwoord. Dat doen de lakeien op het departement voor hem. Hij doet alleen de bordesscene en gewichtige fotosessies in vliegtuigen:
http://www.geenstijl.nl/archives/images/koenderstunis1534.jpg

Piet Karbiet | 27-10-15 | 10:37

de bilderbergers hebben als oranje-elitekruipers alleen maar het beste met u voor.

rechtsdwalendeautist | 27-10-15 | 10:36

@Balk-in-je-oog | 27-10-15 | 10:24
Dan zal de meute die nee hebben gestemd, tijdens volgende verkiezingen met hun voeten stemmen zoals dat zo mooi heet. Dan wordt de PVV weer groter, maar veel belangrijker de rest veel kleiner.

Ik hoop dat de campagne beide kanten van het verhaal gaat vertellen. Dus enerzijds waarom het goed is dat het verdrag er komt (snel klaar, er is geen goeds te bedenken, echt niet) en waarom het slecht is als het verdrag er komt (bodemloze geld put).

Maar het zal wel vol op het orgel zijn om Putin weg te zetten als eng en daarom Oekraine bij de EU. Maar ik zou liever iets verder bij mijn vijanden vandaan wonen ipv dichterbij

MarcS | 27-10-15 | 10:36

Als Nederland nee zegt en de regering ook (dat het tegenwoordig apart gezegd moet worden laat al zien hoe ver onze politici gezonken zijn en nederland verpest hebben) dan zal er een nieuw verdrag komen met andere naam, ander jasje, andere kaft en 3 regels verandert.

En dan moet het hele riedeltje weer overnieuw beginnen als je er wat tegen wilt doen.

LangeTijdGeleden | 27-10-15 | 10:33

Ha,Ha ze hebben iedere Europeaan bij de polsen vast.
.
"De voorlopige toepassing van bepaalde onderdelen van dit associatieakkoord is op 1 november 2014 ingegaan."
.
Ja, ja, ratificeren na inwerkingtreding daar lusten de europeanen pap van

bodemloos | 27-10-15 | 10:33

Interessant interview van Sven Kockelmann van Jan "Geenpeil" Roos in Oog in Oog een paar dagen geleden.
Natuurlijk was het hier vrij stil over dat interview; Jan werd en nogal gefileerd op zijn feitenkennis (en niet zozeer over zijn mening) en dat was voor Geenpeil-fans nogal pijnlijk. Er lijkt namelijk weinig intelligentie en vooral veel emotie gaande te zijn, maar waar het referendum over gáát is bij de organisator nou eigenlijk zo 1-2-3 niet bekend. Het werd ook duidelijk waarom dit weinig kans heeft; het is raadgevend; een soort advies, niet meer dan dat.

Donkersloot | 27-10-15 | 10:31

Mark Rutte zijn woord is niets meer waard, de persoon, de politicus, is volkomen ongeloofwaardig geworden. Wat hij zegt is alleen maar relevant te noemen door de strepen die hij rechtswege op zijn schouder heeft gekregen. Inhoudelijk is hij niets meer waard.

Dutchbeaurouge | 27-10-15 | 10:29

Referendom. Zo lang het niet bindend is, heb je er ook geen fuck aan.

Karig Hutje | 27-10-15 | 10:28

Democratie. Laat dat maar aan de VVD over. En met het toezicht erbij van de PvdA en D66 kan het niet fout gaan. Wij kunnen gerust gaan slapen. :P

Fijnstoffer | 27-10-15 | 10:27

Wat te doen als deze regering een referendum uitkomst 'nee' naast zich neerlegt?

Balk-in-je-oog | 27-10-15 | 10:24

Reactie na referendum: We zijn blij dat de Nederlandse bevolking zich zo massaal heeft uitgesproken over zoiets belangrijks als de EU en zijn uitbreiding. De opkomst is fantastisch en we dienen te luisteren naar de signalen die we hebben gekregen vanuit de samenleving. De uitslag dient gerespecteerd te worden en we gaan meteen aan de slag om juist de inhoudelijk argumenten die de tegenstanders aangebracht hebben te verwerken in het verdrag.
Zodat we ook met een door de bevolking breed gedragen verdrag terug kunnen naar de onderhandelingstafel.
(Waarschijnlijk wordt de kleur van de kaft gewijzigd of iets dergelijks.)

roze_bril | 27-10-15 | 10:22

Vraag 15 is simpelweg fout gesteld. Kan, kan, koffiekan, melkkan, alles kan! "Meester, kan het raam open?" *meester loopt naar raam en doet het open en dicht* "Ja hoor". Of zoals de Duitsers zeggen: "Ob du's kannst: glaub schon. Ob du's darfst: fragt sich".
Ze kunnen wel, maar willen gewoon niet.

Michiel de Kater | 27-10-15 | 10:22

Martinspire | 27-10-15 | 10:20
30%. Zo'n 4 miljoen stemmers.

je suis bier | 27-10-15 | 10:21

@Dima Beeline | 27-10-15 | 10:13
En als ze orde op zaken hebben in de Oekraïne, kunnen ze ons ook komen helpen:
Noem clanvorming "old boys network", corruptie "overleg met de maatschappij", en de meeste politieke partijen zijn vergeven van de anti-democratische structuren.
Nederland is wat rijker, dus wordt alles wat mis is wat netter afgedekt.

frank87 | 27-10-15 | 10:21

Wat is eigenlijk het benodigde opkomstpercentage voor acceptatie van het referendum?

Martinspire | 27-10-15 | 10:20

Ik vind dat de minister absoluut geen slechte antwoorden heeft gegeven.

Ron Verhoeve | 27-10-15 | 10:20

Ik ben positief verrast door het feit dat ze de stemming hebben uitgesteld in afwachting van het referendum. Ik had verwacht dat ze die toch nog wel gingen uitstellen en dat het dan een "hè jammer" zou worden.
Zou wel wat zijn als een weblog er uiteindelijk voor kan zorgen dat het de Europese politiek beïnvloed. Ben benieuwd

Martinspire | 27-10-15 | 10:20

@Jos frituur | 27-10-15 | 10:16
Bedankt voor de tip! Ik ga eens kijken.

Gallumbits | 27-10-15 | 10:19

@blanke pool | 27-10-15 | 10:16
Bedoel je Nederland of Oekraïne ?

Watching the Wheels | 27-10-15 | 10:18

Dat we überhaupt met zo een corrupt land wat te maken willen hebben. Wordt 1 grote gelddraaikolk richting de belanghebbende banken (commisariaten ex-politici etc) , Lobbyisten(politici)en subsidie Industrie (ex politici/vrienden etc. Uit de EU is beter voor Nederland, Staat als een paal boven water.

blanke pool | 27-10-15 | 10:16

Zouden die zgn politiekers wel eens kijken naar "Grensland" het programma van Jelle Brandt Corstius. Ging afgelopen zondag over Oekraine. Topprogramma. Als je dat hebt gezien begrijp je helemaal niet dat we iets met dat land willen.
Brussel wil gewoon de macht en bereikt dit door dingen te doen waar wij geen kijk/vat op hebben.

Jos frituur | 27-10-15 | 10:16

Tja, jullie hebben - zo heb ik vernomen - zélf gekozen om een raadgevend referendum in te voeren, geen bindend referendum.
Verder is heel die Europese besluitvorming compleet ridicuul en achterhaald.
Op 16 september 2014 heeft een gekwalificeerde meerderheid vóór gestemd in het Europees Parlement, inclusief de 25 democratisch verkozen Nederlandse parlementsleden, die geacht worden de Nederlanders te vertegenwoordigen.
Als je meer dan een jaar later nog geen stap vooruit bent, en het hele ding misschien moet overdoen, dan heb je gigantisch je tijd verloren.
Dus ofwel verminder je de bevoegdheden van de EU, ofwel vraag je vooraf per land een standpunt.

Nonkel Frituur | 27-10-15 | 10:16

Ze gaan waarschijnlijk zo min mogelijk aandacht eraan geven in de hoop dat de minimale opkomst niet gehaald wordt.

centre pompidoe | 27-10-15 | 10:15

*HEY!*
Zit Mark eens niet te pesten! vragen ingediend op 19-10 en op 26-10 beantwoord. Overige tekst artikel is daarna natuurlijk onzinnig en onnodig kwetsend.

MarcS | 27-10-15 | 10:15

Da's toch weer 'supereng' dat ze iemand in zo'n functie (Voorzitter Energie Nederland #schaliegas Shell Rutte Oekraïne 10 miljard Janoekovits www.youtube.com/watch?feature=player_... en toevallig ook nog Voorzitter Overlegplatform Telecom, hallo NSA) voorzitter maken van een zogenaamd "onafhankelijke" referendumcommissie die zich ongetwijfeld ook bezig gaat houden met de precieze formulering van de vraagstelling. "Eng land" zijn we geworden, maar we hebben je door Markie ;)!!

Watching the Wheels | 27-10-15 | 10:14

Vraag 15: "Kunt u deze vragen binnen een week beantwoorden?" is volledig naar waarheid met "ja" beantwoord.

Vraag 15a: "Doet u dit ook?" is natuurlijk met "nee" beantwoord.

Irrelephant | 27-10-15 | 10:14

Ik las gisteren weer een mooi artikel over de verkiezingen in Oekraine, waar de bevolking toch weer lijkt om te slaan naar de pro Rusland partijen en er dus weer een hoop gedonder komt. Waarbij overigens niks is opgelost aan clanvorming, corruptie en anti democratische structuren die feitelijk de macht hebben. Ga dat eens breed uitmeten GeenStijl. Start die inhoudelijke discussie.
Dat vedrag kan wat mij betreft de Prullenbak in. Eerst orde op zaken daar, praten we over 50 jaar weer verder.

Dima Beeline | 27-10-15 | 10:13

Ze gaan er gewoon niets mee doen. Eerst afwachten of er wel genoeg mensen komen opdagen, dan kunnen ze daar de schuld op afschuiven.

Janloel7282 | 27-10-15 | 10:13

Ik las gisteren weer een mooi artikel over de verkiezingen in Oekraine, waar de bevolking toch weer lijkt om te slaan naar de pro Rusland partijen en er dus weer een hoop gedonder komt. Waarbij overigens niks is opgelost aan clanvorming, corruptie en anti democratische structuren die feitelijk de macht hebben. Ga dat eens breed uitmeten GeenStijl. Start die inhoudelijke discussie.
Dat vedrag kan wat mij betreft de Prullenbak in. Eerst orde op zaken daar, praten we over 50 jaar weer verder.

Dima Beeline | 27-10-15 | 10:13

Mooi zeg: zelfs al stemmen we het verdrag weg (dat kan echt als Nederland), dan nog is een unaniem besluit van ALLE lidstaten nodig om de voorlopig in werking getreden onderdelen te stoppen...

frank87 | 27-10-15 | 10:12

Hij had ook een véél korter antwoord kunnen geven: Fuck you burger,wij doen toch wat wij willen! Klaar.Over.

pim achtertuin | 27-10-15 | 10:12

Vraag 16: als 99 procent NEE stemt, wordt het dan toch een JA ?

Antwoord Uhh?

Opco Engering. | 27-10-15 | 10:12

KUNT u deze vragen binnen een week beantwoorden? Ja, maar dat heb ik niet gedaan. Kan wel, maar wil en doe ik niet.

Zonder gekheid, als dit associatieverdrag NIET geratificeerd wordt blijven we achter met delen van het verdrag, het is vreemd dat ik nog nergens een overzicht heb gezien welke delen.

Feynman | 27-10-15 | 10:11

'Kunt u deze vragen binnen een week beantwoorden?

Antwoord
Ja.'

Is in principe correct.
Hij kón ze in een week beantwoorden, hij dééd het alleen niet.

Cuyahoga | 27-10-15 | 10:11

-weggejorist-

Joris-Goedbloed | 27-10-15 | 10:10

Leuk zeg dat hij verwijst naar het akkoord dat nog niet gesloten is: " Dit is ook vastgelegd in het associatieakkoord (art. 486).".

frank87 | 27-10-15 | 10:09

Blablabla....

roze_bril | 27-10-15 | 10:09

-weggejorist-

Joris-Goedbloed | 27-10-15 | 10:09

Dit referendum gaat het associatieverdrag niet tegenhouden. Want naast zich neerleggen. Wel gaat het Wilders 5 zetels extra opleveren.

Godsammekraken | 27-10-15 | 10:08

Vooral weglachen Mark. Die 0 zetels van die marge partij van je komen er wel zo.

Botte Hork | 27-10-15 | 10:06

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl