Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Koenders ontkent Turkse genocide-ontkenners

turkseSmilieskjfhskfh.jpg Het geluid van de doffie implosie van het Turkse cliëntelisme bij de PvdA is amper weggerold, of het nationale hoongelach kan alweer aanzwellen. Er lag behalve Gülen, KuzTürk & de mallotige racismeverwijten van Erdogan nóg een dossiertje te sluimeren op het bureau van het Ego van BuZa, Bürt Köenders: de Turkse Diyanet-demo tegen het Armeense genocide-monument in Halalmelooo, afgelopen juni. [Topic] Wat bleek? Die duizenden Turkse demonstranten die daar op privaat grondgebied met enge leuzen en Ottomaans-militaire marsmuziek de Armeense genocide stonden te ontkennen, waren in de Diyanetmoskees opgeroepen om te gaan demonstreren. Daartoe werden gratis bussen ter beschikking gesteld, en de consul-generaal in Nederland riep Nederturken op massaal naar Almelooo te gaan. [Topic, GSTV]. Dat leidde tot herhaaldelijke Kamervragen van 3xGristelijk + SP + PVV, en die werden gisteren (lekker laat, na de krantendeadlines) beantwoord door Koenders. Strekking van de antwoorden: De Turkse overheid had er niks mee te maken, maarrr de Nederlandse ambassadeur in Ankara heeft in juni wel opdracht gekregen om met de Turkse overheid over de demo te praten, én de Turke consul in Nederland heeft gebeld met de burgemeester van Almelo. Maar de Turken hadden echt niets te maken met die duizenden Turkse demonstranten die door Diyanet (= het Turkse ministerie van Geloofszaken, voorheen vuistdiep in de PvdA - red.) was georganiseerd tegen een Armeens monument dat op private grond staat. Echt niet! Omdat Koenders de krantendeadline gisterenavond helaas nét niet haalde, hebben we voor hem alle Kamervragen plus ontwijkende, ongeloofwaardige afwimpel-antwoorden van de Protégés van de Armeensegenocideontkenners na de breek gecopypast. Opdat wij niet vergeten & graag gedaan, Bert! Kamervragen van CDA/CU/SGP/SP/PVV & Antwoorden van MinBuZa Koenders Vraag 1 Wat vindt u van het feit dat: - de Turkse overheid in Nederland een demonstratie tegen een Nederlandse bevolkingsgroep organiseert, zoals ook uit de antwoorden op de vragen van 8 september jl. is af te leiden; - de Diyanet, onderdeel van de Turkse overheid, gratis busvervoer organiseert en er in het vrijdaggebed een centrale preek voorgelezen wordt tegen het herdenkingsmonument ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Armeense genocide; - de organisatie en publiek de leuze «Karabag ermeniye mezar olacak» – vertaald: «Karabach zal het graf van de Armeniër worden» gescandeerd hebben; - er onaangekondigd Ottomaanse militaire marsmuziek gespeeld is, dezelfde muziek die ten tijde van de genocide door het leger gespeeld werd; - beelden van deze demonstratie wekenlang zijn uitgezonden op Turkse zenders in Nederland als demetnu.nl? Vraag 2 Hoe heeft de Nederlandse regering getracht de berichten te verifiëren over de bijeenkomst bij de Turkse Consul Generaal en over de oproep voor moskeeën in het vrijdagmiddaggebed om te demonstreren, welke berichten volgens de antwoorden op de eerdere vragen wel bekend zijn, maar niet te verifiëren zouden zijn? Is hierbij ook informatie gevraagd bij de verschillende Turkse organisatie of bij de Turkse Consul-Generaal zelf of bij het Inspraakorgaan Turken (IOT)? Vraag 3 Welke Turkse autoriteiten (ambassadeur, consul, consul-generaal, Turkse regering etc.) hebben aan de Nederlandse autoriteiten (zoals de regering, ministers, burgermeesters van o.a. Almelo en Enschede, de Nederlandse diplomaten in Turkije) opheldering gevraagd over het herdenkingsmonument voor de Armeense Genocide respectievelijk over het Nederlandse standpunt over de Armeense Genocide, tussen 1 maart en 20 oktober 2014? Kunt u een uitputtende lijst geven wie dit onderwerp aan de orde gesteld hebben en met welk resultaat?     Vraag 4 Is het gebruikelijk en wenselijk dat buitenlandse mogendheden zich rechtstreeks met plaatselijke autoriteiten verstaan over dergelijke aangelegen onderwerpen? Vraag 5 Hebben de Nederlandse autoriteiten bij één van bovenstaande gelegenheden of op enig ander moment ook van de Turkse autoriteiten vernomen dan wel hen gevraagd of en op welke manier zij betrokken waren bij de organisatie van de demonstratie op 1 juni? Zo, ja wanneer en wat was het antwoord? Antwoord op vraag 1-5 In Nederland heeft iedereen, en iedere groep, het recht om in het openbaar voor een betoging of demonstratie bijeen te komen, zo lang dit plaatsvindt binnen de kaders van de wet. Het kabinet wijst er op dat uit de antwoorden van de Kamervragen van 8 september jl. niet valt af te leiden dat de Turkse overheid in Nederland een demonstratie tegen een Nederlandse bevolkingsgroep organiseert. Het kabinet is van mening dat de gebruikte leuzen en gespeelde muziek tijdens de demonstratie in Almelo niet bijdragen aan een oplossing van deze ernstige kwestie. Nederland heeft de Turkse autoriteiten erop gewezen dat de kwestie van de Armeense genocide gevoelig ligt en Turkije opgeroepen verantwoordelijk om te gaan met deze situatie. De Nederlandse ambassadeur in Ankara heeft in juni jl. een gesprek gehad bij het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarbij de gebeurtenissen op 1 juni aan de orde zijn gesteld. Op de vraag of er Turkse overheidsbemoeienis is geweest met de demonstratie op 1 juni, werd geantwoord dat er geen directe Turkse overheidsbemoeienis is geweest met de organisatie van de demonstratie in Almelo. Op lokaal niveau heeft de Turkse consul contact opgenomen met de burgemeester van Almelo om de Turkse zienswijze op het monument kenbaar te maken. De burgemeester heeft hier kennis van genomen en in reactie hierop haar zienswijze en wettelijke rol toegelicht. Daarna hebben beide overheden op verschillende niveaus en op verschillende momenten contact gehad. Het kabinet houdt geen lijsten bij van alle interacties tussen Nederlandse en Turkse functionarissen. Het is overigens gebruikelijk dat buitenlandse mogendheden contact hebben met de plaatselijke autoriteiten. Ook Nederlandse ambassades onderhouden contacten met zowel centrale als lokale overheden in het land van accreditatie. Vraag 6 Bent u bereid aan de Turkse ambassadeur te vragen welke rol Turkije en organisaties van en gelieerd aan de Turkse overheid, gespeeld hebben bij de voorbereiding en de organisatie van deze demonstratie? Vraag 7  Bent u bereid de Turkse regering over te brengen dat de vastgestelde interventies van Turkse overheidsorganisaties bij de demonstratie van 1 juni onwenselijk zijn? Antwoord op vraag 6 en 7 Bij verschillende gelegenheden en op verschillende niveaus is de zaak met de Turkse autoriteiten besproken en is Turkije opgeroepen hier verantwoordelijk mee om te gaan, ook met het oog op de herdenking in 2015. Vraag 8 Deelt u de mening dat speciaal onderzoek over deze episode een nuttige aanvulling is op het verrichte onderzoek inzake de parallelle gemeenschappen, daar het hier een zeer concreet en representatief voorbeeld betreft, waar uit voor Nederland lessen te leren zouden kunnen zijn (en omdat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn brief van 25 september over parallelle gemeenschappen aangaf dat enkel literatuuronderzoek een onvoldoende duidelijk beeld geeft)? Antwoord op vraag 8 Het kabinet acht speciaal onderzoek niet nodig. In genoemde brief is de Tweede Kamer toegezegd dat de betreffende Turkse organisaties rechtstreeks aangesproken worden in het licht van participatie in de Nederlandse samenleving en de daaraan verbonden kernwaarden. In de gespreksagenda met deze organisaties zal naast onder meer het functioneren van de eigen instellingen, het non-formeel onderwijs en subsidies en (buitenlandse) financiering, ook de omgang met de Armeense herdenking aan de orde komen. Vraag 9 Deelt u de mening dat de herdenking van 100 jaar Armeense genocide (die ook de Syrisch-Orthodoxen en Pontische Grieken in het Ottomaanse rijk trof) ongestoord en waardig moet kunnen plaatsvinden in Nederland? Antwoord op vraag 9 Het kabinet is van mening dat herdenken van de kwestie van de Armeense genocide waardig en met respect voor alle betrokken groeperingen moet kunnen plaatsvinden. Vraag 10 Op welke wijze zult u, gelet op de tot nu toe geslaagde acties vanuit Turkije, garanderen dat de Turkse overheid geen verdere invloed doet gelden op de wijze waarop in Nederland komend jaar de 100 jaar herdenking van Armeense genocide wordt herdacht? Antwoord op vraag 10 Het kabinet zal de Turkse autoriteiten erop blijven wijzen dat de kwestie van de Armeense genocide gevoelig ligt en Turkije oproepen verantwoordelijk om te gaan met de situatie. Daarbij dringt het kabinet er geregeld bij de Turkse autoriteiten op aan om de gebeurtenissen van 1915 bespreekbaar te maken, zowel in EU-kader als in bilaterale contacten. Vraag 11 Waarom houdt de Nederlandse regering zich tot dusver steeds afzijdig met betrekking tot de discriminatie en genocideontkenning ten aanzien van Armeniërs, terwijl in andere gevallen met name door de minister voor Integratiezaken, maar ook door andere bewindspersonen, terecht en direct stelling wordt genomen zodra dergelijke zaken zich in Nederland voordoen? Antwoord op vraag 11 Zie antwoord onder vraag 14. Vraag 12 Waarom is vervolgens ook op de brief van de Federatie Armeense Organisaties in Nederland (FAON) aan de Tweede Kamer d.d. 23 juni, waarin duidelijk staat aangegeven dat de Armeense gemeenschap een afkeurende reactie van de regering op de gebeurtenissen van 1 juni sterk heeft gemist en deze alsnog vraagt, nog niet gereageerd, hoewel de regering hierop vanuit de Tweede Kamer een reactie is gevraagd? Kunt u zo spoedig mogelijk een reactie op die brief geven? Antwoord op vraag 12 Een reactie op de brief van de FAON zal uw Kamer spoedig toegaan. Vraag 13 Waarom houdt de Nederlandse regering zich tot dusver afzijdig bij de herdenking van de Armeense genocide, terwijl ze altijd terecht en consequent aanwezig is bij herdenkingen zoals van de Holocaust en de Rwandese genocide en ook van andere aangelegen gebeurtenissen in de geschiedenis van de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland? Antwoord op vraag 13 Zie antwoord onder vraag 15. Vraag 14 Is de Nederlandse regering bereid tot een gelijkwaardige opstelling te komen ten aanzien van bevolkingsgroepen en ten aanzien van deze drie grote genocides, die aan het NIOD worden gedoceerd? Antwoord op vraag 11 en 14 Het kabinet heeft uiteraard kennis genomen van het wetenschappelijke debat inzake deze gevoelige en ernstige kwestie. Het is aan wetenschappers om de historische feitelijkheden te duiden. Vraag 15 Kan de regering garanderen dat ze zich niet afzijdig zal houden bij de herdenking van 100 jaar Armeense genocide, die de Armeense gemeenschap in Nederland het komend jaar organiseert en zoals die in Armenië en wereldwijd worden gehouden? Bent u bereid de herdenking van 100 jaar Armeense genocide in Nederland en/of Armenië bij te wonen? Zo nee, waarom niet? Antwoord op vraag 13 en 15 Het kabinet vindt dat de drie door u genoemde vreselijke gebeurtenissen elk een eigen karakter hebben met een eigen, historische achtergrond. Het kabinet beziet eventuele betrokkenheid bij herdenkingen van de kwestie van de Armeense genocide steeds van geval tot geval. Vraag 16 Wanneer zal  het Openbaar Ministerie in staat zijn om maanden na het in het openbaar scanderen van deze leuzen door duizenden Turkse Nederlanders, zoals die genoemd in vraag 1 inzake het graf van de Armeniërs, een besluit over vervolging te nemen naar aanleiding van de gedane aangiftes? Antwoord op vraag 16 Het openbaar ministerie heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie meegedeeld dat het nu geen uitsluitsel kan geven over het moment waarop de beoordeling van de aangifte zal zijn afgerond. Vraag 17 Kunt u deze vragen voor 11 november beantwoorden met het oog op het Algemeen overleg integratie? Antwoord op vraag 17 Dit is helaas niet mogelijk gebleken.   (.docx link naar de Vragen/Antwoorden)

Reaguursels

Inloggen

@tweetybird | 02-12-14 | 19:13
Je historische kennis laat te wensen over. Duitsland had twee divisies gestuurd, tegen een veel kleiner en slechter bewapend Nederlands leger. Na vier dagen vechten begonnen de Nederlanders daadwerkelijk aan een tegenoffensief (vliegveld Iepenburg, kop Afsluitdijk.) Nederland is niet onder de voet gelopen. Het was het bombardement op Rotterdam en het dreigement ook Amsterdam en Den Haag zo te behandelen dat tot capitulatie leidde. Van het leger wel te verstaan, het Koninkrijk heeft nooit gecapituleerd.

Bruine Beer | 02-12-14 | 23:28

Kan iemand mij uitleggen hoe die idioot op deze functie is beland? Hij heeft nu echt een mooie titel, 'Sinterklaas van Buitenlandse Zaken'.

AllSeeyingEye | 02-12-14 | 23:23

@Dolphi | 02-12-14 | 15:27 : "Armenië lag verspreid over Turks en Russisch grondgebied…"
.
Armeniërs en Assyriërs en orthodoxe Grieken vormden de IN-heemse, autochtone bevolking van wat men nu Turkije noemt, en de Orromaanse Turken zijn de UIT-heemse bevolking, bij zijze van spreken de koloniserende "allochtonen". De genocide was behae een bevlkingsvervanging, en begin almet pogroms ind e 19e eeuw, maar tevens een jihad, lees maar eens onze vermaarde Snouck van Hurgronje: "Heilige oorlog, made in Germany".
En by the way, was het niet Koenders die de radicale Ground Zero mosque in New York medefinanciere? hoeiboei.blogspot.com/2010/08/tijd-voo...

ben kokhals | 02-12-14 | 23:22

Ok, nu mogen de nazi's ook weer gaan demonstreren? Oh wacht, die zijn niet getint, dan mag het niet.

Rest In Privacy | 02-12-14 | 21:41

Koenders ontkent ook het keiharde bewijs van Turkse steun aan IS. Foto's, filmpjes, journalisten die getuige waren. Koenders zal in alle toonaarden ontkennen dat hij een enorme leugenaar is die handelt in het belang van Turkije. Koenders zal ook ontkennen dat hij een verrader van de EU en van Nederland is. Toch is het zo. Dat bewijs is in de korte periode dat hij minister is al meermaals geleverd.
Bert Koenders is van de PvdA. Hij is duidelijk een PvdA'er in hart en nieren. Een leugenaar, een ontkenner van feiten. Gelukkig heeft inmiddels bijna iedereen een hekel aan de PvdA en ook aan Koenders.

The real McCoy | 02-12-14 | 20:50

Laat die turken toch: NIETES roepen. Roepen wij iedere keer twee keer zo hard: WELLES - lekker puh en zak maar lekker door het dak van de moskee met je misplaatst trots.

Rest In Privacy | 02-12-14 | 20:46

@Kaan78 | 02-12-14 | 19:01
-
Wat u als 'slachtoffergedrag' omschrijft, zit wel een beetje -generaliserend uitgedrukt- in de nogal zwaarmoedige cultuur van de Armeniërs (ietwat versterkt door genereuze giften van rijke Amerikanen van Armeense afkomst), nét zoals het op-de-borst-slaanderige ultranationalistische primatengedrag in de Turkse ziel is geïmpregneerd in de afgelopen drie generaties.
-
Het is maar de vraag, wie 'erger' bezig is geweest; de Turken hadden de geweren in 1915 en Enver Pasha zocht een bevolkingsgroep om de schuld te kunnen geven van de verpletterende nederlaag tegen de Russen bij Sarikarmish.
-
Dat werden -vanzelfsprekend- christenen en daarom waren de Armeniërs de sigaar. De Duitse militaire adviseurs van Enver hebben overigens ook nog een merkwaardige rol gespeeld in de gebeurtenissen.
-
De Armeniërs zijn ook niet bijster fris bezig geweest, maar dat was vijf jaar later en op een bescheidener schaal, tijdens het beleg van Bakoe, waar zij (waarschijnlijk) zo'n 8.000 moslims op beestachtige wijze afslachtten.
-
In de ogen van de Turkse geschiedschrijving zijn de levens van Azerbeidzjaanse 8.000 moslims kennelijk meer waard dan de levens van ten minste Turkse 600.000 Armeniërs.
-
Overigens wordt zowel in Armenië als in Turkije de ware gang van zaken vrolijk buiten de geschiedenisboekjes gehouden - en er wordt in geen van beide landen vriendelijk gekeken naar de weinige historici die de historische feiten durven aan te halen.

bisbisbis | 02-12-14 | 20:06

pvv ers waren niet spraakzaam over de uitspraken.hetzal mij benieuwen of de s[linkse] witte boorden crimes wel spraakzaam zullen zijn, als ze worden aangeklaagd voor die zak geld omhoog te houden om de mensen de oversteek te laten maken in gammele bootjes waar ze massaal mee verdrinken. dit hadden ze toch makkelijk kunnen stoppen, maar de principes gaan boven alles.

brandewijn | 02-12-14 | 19:28

Maar ja knoeiers heeft vandaag weer een krachtige daad gesteld waar de russen van beven. Hahaha. Hij heeft wel 1000 man troepen naar de grens van rusland gestuurd. Dat zal die putin leren. Hahaha. Over kanonvoer gesproken. Dat is net zoiets als de nazis die met tanks nederland binnen reden en wij een leger van 800 man hadden op gammele fietsen. Hahaha. Die fietsen gebruikte ze dan ook enkel om voor die tanks te vluchten. Want voordat we hwt wisten hadden we bratwursten in scheveningen. Sukkels

tweetybird | 02-12-14 | 19:13

Ik ontken ook geen massamoorden tussen burgers onderling. Waar ik bezwaar tegen maak is het slachtoffergedrag terwijl zij nog veel erger bezig zijn geweest. En Turkije heeft hun land gegund. De Russen hebben dat afgepakt.

Kaan78 | 02-12-14 | 19:01

@Kaan78 | 02-12-14 | 17:06
-
Aan uw reacties af te lezen kijkt u wel eens naar de Turkse televisie ... en dan niet naar de meest gematigde zenders.
-
Mag ik u aanraden om eens een boek te lezen dat niét van Turkse of Armeense hand is en waarin de gebeurtenissen van 1913 tot 1925 duidelijk en heel leesbaar beschreven staan?
-
In Peter Hopkirks; 'On secret service East of Constantinople' zal u duidelijk worden hoezeer het na-Ottomaanse Turks 'rijk' een speelbal was van westerse machten en Russische manipulaties en hoé de massamoorden op de Armenen überhaupt tot stand kwamen.
-
Geschiedvervalsing is van alle tijden, maar als het om de massamoorden op de Armeense bevolkingsgroep in wat tegenwoordig Turkije heet gaat, wordt door beide kampen geen wiki-pagina onbenut gelaten voor grootschalige moord op historische feiten.

bisbisbis | 02-12-14 | 18:16

Je kan toch van Bertje niet verwachten dat-ie zijn eigen nest gaat lopen vervuilen? Meer dan de helft van zijn (PvdAlloch)kiezers is Turk of anderszins allochtoon.

Orange Willem | 02-12-14 | 18:12

zo= zeau

asylumstreetspanker | 02-12-14 | 18:11

Ik heb liever TimmerFranz. Daar kon je nog een beetje mee keten. Deze "Flapdrol" is zo glibberig. Hij is gewoon een beetje ........ eng.

asylumstreetspanker | 02-12-14 | 18:10

Het schijnt dat genocide een "kwestie" wordt genoemd omdat de armeniers niet op industriele wijze door de turken vermoord zijn...
*turk rijmt op schurk *
Sneeuw van Pamuk (5 sterren ) bedankt Sinterklaas !

halve pinda | 02-12-14 | 17:27

Het scheelt dat, ondanks een bezoek van Poetin, de Russen niet gecharmeerd zijn van de Turken. Sterker nog de Russen verdenken Ankara er van banden te hebben met de gekkies uit de Kaukasus. Als de EU/Rusland-crisis weer wat bedaard is, zal Rusland de Turkjes weer dwars gaan zitten. Dan moeten wij zo vriendelijk zijn ze hun gang te laten gaan.

Hyronimo | 02-12-14 | 17:12

@bisbisbis om de armeense leugens ontkracht te zien heb je aan een bosatlas of internet genoeg. Kijk naar de bestemming in Syrie. Dat is gewoon naast twee reviertakkingen. Dus geen woestijn. Dat fraudeverhaal van christenterreur is gewoon nodig om christenbarbaren die bjjvoorbeeld samen met de engelsen 15000 Turkse soldaten blind hebben gemaakt in zuur te humaniseren en de Turken te demoniseren. De enige reden om van landverraders, moordenaars verkrachters en leugenaars in bescherming te nemen is dat ze christelijk zijn. Dat vind ik achterlijk, maar ik behoor dan ook niet tot de Nederlandse cultuur.

Kaan78 | 02-12-14 | 17:06

@zeefert | 02-12-14 | 14:32

Nee hoor!

Crimineel - crimineler - links tuig

Pieter V | 02-12-14 | 16:49

'Het is aan wetenschappers om de historische feitelijkheden te duiden.'
Ja laat dat maar aan die stapelaars over hoor.

Endoxa | 02-12-14 | 16:38

Bir Kundurz is een nog grotere ijdeltuit dan Franske, en die mocht er ook al zijn. Met zijn blote billen gezicht. Wat een een kneus.

NACademicus | 02-12-14 | 16:32

Meneer is een belangrijk onderdeel van het probleem.
Jan Passant mk2 | 02-12-14 | 16:09

Nee meneer is al net zo'n eng ventje als timmerfrans. In het kort gezegd gewoon een boeren sukkel. De ene bij de pvda is ingeruild voor de andere achterlijke gek. Niks meer niks minder. Kruipers zijn het. Geen enkele ruggegraat.

tweetybird | 02-12-14 | 16:30

@Jan Passant mk2
"Meneer is een belangrijk onderdeel van het probleem."
Daar zit den Haag helaas vol mee.

rechtsdwalendeautist | 02-12-14 | 16:19

.. maar goed, Bert Koenders is dan ook niet een onderdeel van welke oplossing ook. Meneer is een belangrijk onderdeel van het probleem.

Jan Passant mk2 | 02-12-14 | 16:09

Dit is algemeen bekent dat de Turkse regering demonstraten betaald. Ik ben namelijk woonachtig in Sofia, Bulgarije en helaas doordat Bulgarije 500 jaar in slavenij was van het ottomaanse rijk, heeft Turkije hier nog veel invloed. Ze hebben een Turkse partij en alles. Elke verkiezingen komen er bussen met Turken de grens over die komen stemmen op de Turkse partij. Op TV worden de mensen gevraagd uit de bussen wat ze komen doen. Het antwoord dat ze geven is ongelovelijk. We komen te stemmen omdat we een weekendje weg betaald krijgen. Deze mensen hebben een Bulgaars paspoort gekregen en hebben ook een Turks paspoort. Nog een vorm waarvan ik denk WTF?? is, dat er in Turkije zelf 58 Bulgaarse stembussen zijn. In ieder ander land kun je alleen bij de ambassade stemmen. De Turkse partij is samen met de communisten (gesteund uit Rusland) de tweede en derde partij van het land. Beide zijn zo corrupt als het maar kan. De Turken kopen stemmen en de communisten betalen de zigeuners om voor ze te stemmen. Soms krijgen die 20 Leva (10 euro) voor hun stem. Wat ik met dit alles wil overbrengen is dat Turkije een plan heeft.. een plan waar we met zijn allen voor moeten uitkijken..

Izziek | 02-12-14 | 16:07

Bert Koenders, de Ausputzer van FC Wegkijk die even de bal zo ver mogelijk weg schopt. Ziezo ook weer opgelost!

Outsider-Inside | 02-12-14 | 15:45

wat zou de reden zijn dat Bertje Koenders geen stelling durft te nemen? zou hij een gratis in Turkije aangeboden hebben gekregen, of is ie gewoon laf?

--sql error-- | 02-12-14 | 15:42

Koenders wil dus geen mening hebben. Daar gaan de Turken gebruik van maken.

duitse herder | 02-12-14 | 15:30

Wat een lafbek, die Koeners, om vragen zo consequent niet te beantwoorden en te omzeilen met loze woorden.

thheo | 02-12-14 | 15:29

Goh,dat er nog zoveel heibel is over de eerste genocide van de vorige eeuw.Een genocide waarover Hitler zich liet ontvallen dat de wereld zich ook niet druk maakte over de Armeniërs en waarom dan wel over de Joden die hij wou ruimen. Verder moet die Armeniër-slachting gezien worden in dat tijdsgewricht.Armenië lag verspreid over Turks en Russisch grondgebied,maar was door religie Russisch gezind en dus een 5e colonne in het Ottomaanse sultanaat toen de oorlog in 1914 uitbrak.Nog meer verwarrend (voor deze tijd) was de Koerdische situatie.De Koerden waren toen het voetvolk van de Sultan,die de Armeniërs ruimden.Het meest verwarrend is echter de rol van de Jong-Turken als Kemal Atatürk, die eens waren met de Sultan en niets ondernamen tegen de slachtingen/uithongering. Het is een nationaal trauma voor Turkije,dat de kwestie zeker niet opgelost kan worden door de huidige geloofsfanaten (Erdogan oa.)die zich zelfs met de IS-psychopaten compromitteren ter wedergeboorte van een Soennitisch Turks rijk.Kortom: Deze wraak-idioterie lijkt,zelfs hier, eindeloos te worden.

Dolphi | 02-12-14 | 15:27

In zulke situaties missen we Jan Marijnissen. Hij zette Bertje Koenders weg als een klein vervelend misselijk ventje en joeg hem uit het 'geachte afgevaardigde' gedeelte naar vak K, in de 2e kamer.

Boy Cot | 02-12-14 | 15:26

Het zegt al genoeg dat in de antwoorden er gesproken wordt over 'de kwestie van de Armeense genocide', in plaats van feitelijk
'de Armeense genocide'. De schandalige lafheid om een genocide ook gewoon een genocide te noemen wordt verderop opnieuw duidelijk als de opmerking gemaakt wordt dat 'het is aan wetenschappers om de historische feitelijkheden te duiden'. Het kabinet blijf maar kruipen om Turkijke en de weglopende PvdA achterban het naar hun zin te maken.

Boyo | 02-12-14 | 15:24

Koenders kon in Afrika bijna niks fout doen, had het naar zijn zin en kon lekker zijn ding doen. De peuter is terug in de politiek en ja hoor binnen 3 weken is het ( na kunduz ) nu alweer bal omtrent Turkije

snakeplisskin | 02-12-14 | 15:17

@Ommezwaai | 02-12-14 | 15:12
Kamervragen dienen gewoon beantwoord te worden, dus nee. We jammer van de kosten, de oppositie had deze antwoorden kunnen verwachtten. Voor de buhne dus.

AbleArcher13 | 02-12-14 | 15:17

Fall | 02-12-14 | 15:05

Maar moslim

LeakyLeak | 02-12-14 | 15:15

Moet die Koenders gewoon niet effe dimmen?

Ommezwaai | 02-12-14 | 15:12

Ik begin zolangzamerhand die PVDA een gevaar voor dit land te vinden, niet dat andere partijen zo goed hun best doen mijn en onze vrijheid te borgen, maar toch deze PVDA richt ons ten gronde.

gebrokenvleugel | 02-12-14 | 15:12

De N.S.B. werd ook door de vijand gefinancierd en begeleid.

blauwe zander | 02-12-14 | 15:10

Het is net als met voetbal: de invallers zijn altijd minder dan de basisspelers. Alhoewel dat als invaller voor Tmmerfranz niet mee zal vallen, lijkt Bertje de Koerder deze stelling toch weer aardig waar te maken.

Leffe Blonde | 02-12-14 | 15:08

Zoals de islam niets met geweld, vrouwenonderdrukking, jodenhaat en homohaat te maken heeft, zo heeft Turkije niets met de acties neder-Turken te maken. Bertje is PvdA'er, het is hem dus helder als matglas.

Fijnstoffer | 02-12-14 | 15:08

@Kaan78 | 02-12-14 | 14:36
-
Niemand heeft ooit beweerd dat de Armeniërs lieve, onschuldige jongens waren. Integendeel. De Armeniërs hebben -onder meer- een buitengewoon laffe en verraderlijke rol gespeeld bij -onder meer- de 'verdediging 'van Bakoe en Transcaspia in de Turks-Russische en de Armeens-Azerbeidzjaanse oorlog. De Turken hadden destijds ook waarachtig wel een aantal steekhoudende redenen om ze niet aardig te vinden.
-
Dat neemt niet weg dat het gedwongen de woestijn in jagen van tenminste zeshonderdduizend ongewapende burgers door op zijn minst grenst aan genocide - zo het al geen genocide is. Daarom hadden de Armeniërs weer goede gronden om de Turken niet zo aardig te vinden.

-
En in de kwestie Nagorno-Karabach, het stukje Azerbeidzjan dat Armenië al sinds 1992 bezet houdt en waaraan u kennelijk refereert, heeft Nederland een heel duidelijk standpunt: dat van Europa, verwoord door de OVSE.

bisbisbis | 02-12-14 | 15:07

@Leakyleak: Het roept lekker, maar je zit er net een beetje naast: het meisje dat ingreep was Turks, de jongen die haar tegen de stoeprand mepte Servisch.

Fall | 02-12-14 | 15:05

@ Cuyahoga | 02-12-14 | 15:00
Het zou me niet eens verbazen.
Dank voor de inzichtelijke tegel.

Lewis | 02-12-14 | 15:04

Van Wikipedia:
nl.wikipedia.org/wiki/Armeense_genocid...

'Er was niet gezorgd voor eten of drinken voor de Armeniërs tijdens de tochten van de verschillende delen van het land naar Syrië. Volgens ooggetuigen en historische documenten bezweken Armenen op de marsen naar het hedendaagse Syrië aan dorst, honger of werden doodgeranseld of -geschoten door de begeleidende Turkse gendarmerie. Voorts werden Armeense vrouwen en meisjes onderweg regelmatig verkracht. Andere Armeniërs, volgens de Britse historicus Martin Gilbert de meerderheid van de slachtoffers, werden in of nabij hun woonplaatsen vermoord. Niet het Turkse leger maar de door Behaeddin ªakir opgezette "Speciale Organisatie" - een geheime dienst van de Osmaanse regeringspartij - had in die massaslachtingen een centrale rol. Deze laatste bestond uit onder meer Koerdische stammen en vrijgelaten misdadigers die onder direct gezag van de partij stonden.

De Turkse socioloog Taner Akçam stelt in zijn boek "A Shameful Act" (2004) dat deze milities langs de deportatieroute werden gestationeerd met het enige doel zo veel mogelijk Armeniërs om te brengen. De plaatselijke bevolking, al dan niet gedwongen betrokken in het complot, werd daarnaast aangemoedigd om de woningen van de gedeporteerden te plunderen; daarbij was het helpen onderduiken van Armeniërs verboden, op straffe van dood door ophanging. Plaatselijke gezagdragers en de moslimbevolking steunden allerminst unaniem de omstreden beslissing van het triumviraat.'

Dus volgens Turken mogen we dat geen genocide noemen?
Massamoorden, verkrachtingen, martelingen, maar geen genocide?
Dus worden er bussen ingezet om te protesteren tegen mensen die het wel genocide durven te noemen?
En als in dit land een paar mensen de waarheid durven te benoemen, waaronder enkelen op Geenstijl, is Erdogan meteen op zijn pik getrapt en laat hij een brief sturen naar onze labbekakkerige naaktslakruggegraatregering om te zeggen dat Nederland racistisch is.
Verheerlijking van massamoord en verkrachting is OK volgens het goedvolk alhier, maar wee degenen die daar wat van durven te zeggen, die moeten aan de schandpaal.

Even nog wat anders, ik las ergens dat bij veel demonstraties zoals die van de fascistische groepering AFA, de podia en apparatuur gratis beschikbaar worden gesteld door gesubsidieerde organisaties. Zou dat hier ook het geval kunnen zijn?

Cuyahoga | 02-12-14 | 15:00

Kaan78 | 02-12-14 | 14:36

Heel goed. Trouw de bevelen opvolgen van Diyanet.
Genocide-ontkenner.

Desmoulins | 02-12-14 | 14:59

Linkse leugenaar.
Alles om de lieve vrede te bewaren, dus ook kruipen voor de Turken.

Desmoulins | 02-12-14 | 14:57

In Tel Aviv, en om precies te zijn in de old town van Jaffa aan het haventje, zit een Armeens lokaal. Binnen zitten altijd een mannetje of 4-5 wat te kaarten en te drinken. Aan de wand hangt een oude kaart van Groot Armenie dat ruim een vierde van Turkije bestrijkt. Ook hangen er foto's van mensen die doen denken aan die van de concentratiekampen van de moffen. Binnen de Armeense bevolking leeft het thema genocide nog steeds, is ook pas 100 jaar geleden.

van Oeffelen | 02-12-14 | 14:54

Ik kan dit niet aan. Ik kan dit niet lezen!!!!!

Dwaalspoor | 02-12-14 | 14:51

Erdogan = Hitler 2.0. Niet meer en niet minder.

eerstneukendanpraten | 02-12-14 | 14:49

We hebben het hier toch echt over Bert Koenders? De Dries Roelvink van de NL'se politiek? Die Bert toch? Die kun je toch niet serieus nemen, is gewoon een trekpop met een praatmondje. Laat die man even twee jaar spartelen dan brand hij zichzelf ongewild af tot op zn schoenveters, hij is niet capabel zelfs niet in de gedegenereerde omgeving (huidige NL'se politiek) waarin hij zich begeeft kan de man zich staande houden. Kansloos. Bijna zielig te noemen als het niet zo leuk zou zijn om te zien hoe Bert vroeg of laat (ik opteer voor de eerste) zijn eigen gat gaat graven. Hij is al begonnen :-) Keep up the good work!

Beaulefermier | 02-12-14 | 14:47

Bert Koenduz; ik ken tienermeisjes die minder met hun uiterlijk bezig zijn dan hij. Heel veel zelfs.

funkyd | 02-12-14 | 14:43

Lekker volkje die Turken hoor... Zoals dit meisje dat werd doodgeslagen in Duitsland omdat ze het opnam voor andere meisjes die werden lastiggevallen. Door een Turk,. Natuurlijk. jdlsupport.nl/girl-beaten-to-death-by-... (beetje NSFW)

LeakyLeak | 02-12-14 | 14:43

Kaan78 | 02-12-14 | 14:36
Wat kan ons die Karpatenkoppen in die achterbuurt nou schelen.

Igor Putkin | 02-12-14 | 14:42

Opmerkelijk... reken maar dat in de dagen voorafgaand aan de 'demonstratie' containers met gloednieuwe Turkse vlaggen zijn ingevlogen met Turkish Airlines, ik vermoed zó maar dat die 'mehter'('Ottomaans' militair muziekkorps) is ingevlogen vanuit Turkije en reken maar dat het grootste deel van de Turkse meneren die daar het woord voerden de dag tevoren nog in Ankara zaten.
-
www.youtube.com/watch?v=O7DOhw1MIVA
-
Er reken maar dat de Nederlandse belastingbetaler (en zeker: de Almelose gemeentebelastingbetaler) stevig aan deze show heeft mee betaald.
-
Neemt natuurlijk niet weg, dat zo'n monument in Nederland NIETS te zoeken heeft - evenmin als het legertje Turkse steuntrekkers dat kennelijk niets beters te doen heeft dan zich bewust van haar minst Nederlandse zijde te laten zien.

bisbisbis | 02-12-14 | 14:41

Het zijn natuurlijk ook domme Turken die zich voor politieke doeleinden laten gebruiken.
En natuurlijk wil Diyanet ze dom houden.

Islamofiel | 02-12-14 | 14:41

Nederland is verkocht.
U bent te vrij en denkt te veel zelf !
De politiek wil de nederlander kwijt.
politiek kerk en macht wil, dom volk dat betaald en niet klaagt

vidamax | 02-12-14 | 14:39

Genocide-ontkenning is langzamerhand een van de weinige dingen die Turken, moslim en seculier, nog enigszins bindt na een decennium van anti-kemalistische islamisering.
Moet je ze misschien gewoon gunnen.

Theo van Deursen | 02-12-14 | 14:38

Prachtig hoe het tötaalplaatje langzaam maar zeker zichtbaar wordt.

Frits Spanbergen | 02-12-14 | 14:37

Armeniërs hebben illegaal (Dankzij de Russen) stuk grondgebied van Azerbaycan bezet. NL moet oproepen dat stuk grondgebied terug te geven.

Kaan78 | 02-12-14 | 14:36

Keurige antwoorden die duidelijk maken dat de Turken er wel iets van mogen vinden en uiteraard demonstreren zoals het in een vrij land gebruikelijk is. Maar daar houdt het dan ook op.
Gewoon een volwassen versie van vriendelijk knikken en ondertussen gewoon doorlopen.

Igor Putkin | 02-12-14 | 14:36

Het grote wegkijken is bij de PvdA nog steeds niet opgedroogd.
De regering wordt met de dag ongeloofwaardiger

Islamofiel | 02-12-14 | 14:36

Het enige wat Koenders moet doen is de Nederlandse handelsbelangen beschermen.

Ideologische motieven en sentimenten zijn voor Gutmenschen.

Bakito | 02-12-14 | 14:36

-weggejorist-

maandag2010 | 02-12-14 | 14:35

De PVDA is volledig verantwoordelijk voor de ondergang van Nederland met hun laffe naïeve Dhimmie houding. Die linkse sufkutten geloven werkelijk alles wat een moslim ze verteld.

StijlvolRechts | 02-12-14 | 14:34

Wat zou het toch heerlijk zijn als alle politieke partijen en alle politieke leiders gingen hun principes en overtuigingen duidelijk op een rijtje zetten en er pal voor gingen staan, ongeacht de waan van de dag en ondanks welke tegenwind dan ook.
In dit geval zou dat voor Koenders betekenen: 'Dat momument mag er gewoon komen en elke buitenlandse inmenging in dit land is ongepast en ongewenst. Dat dat standpunt mijn partij mogelijk Turkse stemmen kost, is dan maar zo.'

Lewis | 02-12-14 | 14:32

Zolang de Turken niet met waxinelichthouders gaan gooien is alles binnen de wet, en dus toegestaan. Doorlopen mensen.

Nivelleermarionet | 02-12-14 | 14:32

naief - naiefer - links

zeefert | 02-12-14 | 14:32

PVDA, allemaal onnozelaars, om van die lui die er op stemmen maar helemaal niet te spreken .

fleurtje | 02-12-14 | 14:30
-weggejorist-
Hanz Ziezo | 02-12-14 | 14:30

Bert Koenders past in een dikke vette Godwin met zijn onderdanige rol tegenover "bevriende staatshoofden" en hun brutale inmenging/ingrijpen in Nederlandsche aangelegenheden.

Geef de man een zwart uniformpje met passende pet.

Jan Passant mk2 | 02-12-14 | 14:29
-weggejorist-
Hanz Ziezo | 02-12-14 | 14:29

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl