Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Marokkaan: Marokkanen geen Marokkaan noemen

passaporta.jpgMarokkanen zijn niet zo geliefd in Nederland. Dat komt omdat Nederlanders racisten zijn (allemaal), die de Marokkanen hebben opgehokt in schotelwijken aan de randen van grote steden en hen daar werkloos en onopgeleid houden terwijl ze hen iedere maand net genoeg outkieringsgeld toewerpen om te overleven, maar niet genoeg om aan te haken in de vaart van het Nederlandse volk. En dan krijg je dus onoverbrugbare tegenstellingen die bij steeds meer jonge Marokkanen leiden tot een terugtrekking in het islamitische geloof, waarbij de meisjes zich verstoppen onder een hoofddoekje (of erger), en de jongens warme gevoelens krijgen voor de islamitische rechtvaardigheid van het Kalifaat. Daar heeft ene Nizar Mourabit een stukje over geschreven. Normaal schijnt hij voor NPO Joop te schrijven en zien we zijn betoogjes dus nooit, maar dit stukje staat op de website van de Bonusbode van Remarque, dus zagen we het wel (wat overigens ook een klein wonder mag heten op die rare nieuwe Volkskrant-Tumblr). Het stukkie past goed in een trend waarin geprobeerd wordt om integratieproblemen en cultuurbotsingen tussen Nederlanders en Marokkanen op te lossen met oproepen om het woord 'allochtoon' niet meer te gebruiken of door geen Marokkaanse misdadigers meer te tonen in Opsporing Verzocht. Mourabit gaat zelfs nog een stap verder: hij wil dat Marokkanen geen Marokkaan meer zijn. Want zolang Marokkanen nog Marokkaan zijn, zullen Marokkanen nooit Nederlander worden, betoogt de Marokkaan. En dat is - komt-ie - allemaal de schuld van de overheid! Na de breek gaat GeenStijl eens fijn in debat met Nizar, want we hebben een paar kanttekeningen bij die stelling. Kloosried! Op 15 september schreef ik in Het Parool dat wij Marokkaanse Nederlanders geen uitzonderingspositie hebben en eindelijk eens beschouwd moeten worden als Nederlander. Ik gaf de column dan ook als titel: 'Ik ben Nederlander, geen Marokkaan'. Nizar Mourabit is een Marokkaan, maar voelt zich Nederlander en wil als Nederlander beschouwd worden. Dat is een prijzenswaardige basishouding waar veel Nederlandse Marokkanen nog iets van kunnen leren, want het suggereert dat de Westerse democratie en rechtsstaat bij Nizar in hoger aanzien staan dan de laten we zeggen tikkeltje ouderwetse islamitische cultuur en traditie. Hup Nizar! Dat moet ik bij nader inzien terugnemen, want ik ontving een stroom aan kritiek. Marokkaanse Nederlanders hebben wel degelijk een uitzonderingspositie, aangezien wij bij geboorte automatisch de Marokkaanse nationaliteit verkrijgen, zo luidden de reacties. Oh. Helaas couscous met kaas. Er waren mensen die tegen Nizar zeiden 'Nee Nizar, je bent een Marokkaan, geen Nederlander', en toen liet Nizar meteen z'n strijdbare starthouding varen. Dat valt ons dan weer tegen van Nizar. Marokkaanse Nederlanders willen zelf vaak niet beschouwd worden als Nederlander en anderen beschouwen ons vaak niet als zodanig. Nizar vervalt door 'ons' te zeggen inderdaad meteen in de wij/zij-vorm, waarbij hijzelf aan de Marokkaanse kant gaat staan. Tot zover zijn Nederlanderschap. Het is voer voor hen die kritiek hebben op de multiculturele samenleving en het is een effectief wapen voor hen die zich willen onttrekken aan Nederlandse verantwoordelijkheden en plichten. Een splijtzwam in de Nederlandse samenleving. Dit lijkt ons een correcte constatering. Integreren moet van twee kanten komen: de samenleving moet er voor openstaan en mensen een kans geven, en de inburgeraar moet energie steken in aanpassing aan de nieuwe cultuur & samenleving. Maar, zoals Nizar terecht opmerkt, de praktijk is iets weerbarstiger. De Marokkaanse Nederlander heeft zelf geen keuze in het al of niet erven van de Marokkaanse nationaliteit, ook al is hij niet in Marokko, maar in Nederland geboren. Hierbij wordt voorbij gegaan aan een van de meest fundamentele rechten van de mens, het recht op zelfbeschikking. Oei, daar tekenen zich de eerste voorzichtige contouren van slachtofferschap en vingerwijzen aan: het is de schuld van een stomme Marokkaanse wet dat hij, behalve Nederlander, bij geboorte ook automatisch Marokkaan werd. Maar het dappere berbertje richt zich nog eenmaal ferm op: Het opdringen van de Marokkaanse nationaliteit aan hen die in Nederland geboren zijn moet nu, vijftig jaar na de komst van de eerste Marokkanen in Nederland, tot een einde komen. Dit erfrecht, dat nu nog een onvervreemdbaar geboorterecht is, moet afgeschaft worden. Zeg het ze, Nizar. Het is inderdaad bij de geiten af dat je geboren wordt in het ene land en dan toch automatisch de nationaliteit van een ander land er bij krijgt, omdat Marokko een soort Hotel California is: je kan het land verlaten, maar het land laat je nooit meer los. Maar dan gaat het toch mis..: Het is een dwangmaatregel die een wig drijft tussen Marokkaanse Nederlanders en de rest van de Nederlandse bevolking. Dus omdat Nizar, die zegt dat hij een Nederlander is (of in ieder geval: wil zijn), een door de Marokkaanse overheid opgelegde tweede nationaliteit draagt, kunnen hij en zijn Marokkaanse lotgenoten niet goed integreren in Nederland. Allemaal de schuld van het Marokkaanse Paspoort. Oef. Da's een behoorlijk dun betoog, Nizar. Integratie lijkt ons eerder een kwestie van state of mind dan slechts een matter of state. Wanneer van jonge Nederlanders gevraagd wordt zich tegelijkertijd te wortelen in de progressieve Nederlandse samenleving en in de verre islamitische Marokkaanse, leidt dit tot allerlei problemen. Het probleem waar Nizar mee worstelt - en velen met hem - is oprecht: als er van twee kanten aan je getrokken wordt, ontstaan er conflicterende belangen en wordt het je erg moeilijk gemaakt om jezelf toe te leggen op één kant. Zet je de hoofddoek af, noemen Nederlanders je vrijgevochten, maar zal je Marokkaanse achterban je een verrader noemen. Hou je 'm op, dan is je eigen achterban tevreden maar zullen Nederlanders je altijd met argwaan blijven bekijken. Dat dilemma ligt echter niet besloten in de kleur & landcode van je paspoort(en), maar in je dagelijkse presentatie en deelname aan de samenleving. Het UWV zet stempels op je uitkeringsformulieren en een school zet stempels op je diploma, maar geen van beiden mogen stempelen in je paspoort. Anders gezegd: je mentaliteit wordt niet standaard meegeleverd met je nationaliteit. Op deze wijze zadelen de Nederlandse en de Marokkaanse overheid onze jeugd op met conflicterende morele waarden. Nope. Nizar zet door op zijn ingeslagen weg. Het is de schuld van de overheid! Als Marokko dat stomme tweede paspoort niet had opgedrongen, of als Nederland nou eens zou voorkomen dat in Nederland geboren tweede, derde, vierde generatie Marokkanen meteen bij hun geboorte een dubbele nationaliteit aangesmeerd krijgen, dan hadden we al dat integratiegezeik nooit gehad. Simpel als dat. Dit heeft zelfs invloed op de radicalisering van moslims en het draagvlak voor de ideologie van terreurgroepen als IS. ZIE JE NOU WAT ER VAN KOMT, Nederlandse en Marokkaanse overheid! Radicalisering, geweldsverheerlijking, religieus fanatisme, Westenhaat, alles. Dubbele nationaliteit = MOORD. Dat onder deze jongeren een gebrek aan verbondenheid met Nederland leeft en ook het gevoel weinig aansluiting te vinden bij andere Nederlandse jongeren, kan een katalyserende werking hebben op de jonge, radicaliserende moslim. Het erven van de Marokkaanse nationaliteit heeft slechts een ontwrichtende werking op de plaatsbepaling van de jonge Marokkaanse Nederlander in onze samenleving. De "onderbouwing" van het paspoortproza van Nizar is een pareltje van petitio principii: omdat Marokkaanse jongeren de Marokkaanse nationaliteit hebben, voelen ze zich niet verbonden met Nederland. En omdat ze zich als Marokkaanse staatsburgers niet verbonden voelen met Nederland, radicaliseren ze. Het is zo, omdat het zo is. Lekker overzichtelijk wel, zo'n wereldbeeld. Ook de ongelijke behandeling van Nederlanders door de Nederlandse overheid wordt in dit probleem pijnlijk duidelijk. Het ontnemen van het Nederlanderschap aan jihadi's met een dubbele nationaliteit geldt wel voor de Marokkaanse Nederlander die hier geboren is en de Marokkaanse nationaliteit automatisch erft. Het geldt niet voor de evengoed hier geboren Nederlander zonder een tweede nationaliteit. Sja Nizar, dat heeft iets te maken met internationale verdragen en rechten en afspraken die het heel moeilijk maken om iemand stateloos te maken. Zie Artikel 15 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: "1. Een ieder heeft het recht op een nationaliteit." en "2. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen." Iemand stateloos maken kán technisch gezien wel, maar het is echt een onwijs gedoe & gezeik. Zie ook: Hirsi Ali, Ayaan. Gelukkig voor Nederland hebben we in het geval van Marokkaans-Nederlandse Kalifaatgangers wel een mooie ontsnappingsclausule: als je de Nederlandse nationaliteit afpakt, houden ze de Marokkaanse over. Zijn wij mooi van dat haatfascistische graftuig verlost, en krijgt Marokko de deksel op de neus voor hun eigen pan-nationalistische percepties van onvervreemdbaar staatsburgerschap. Aan de dubbele nationaliteit van Marokkaanse Nederlanders kleeft een financieel belang, wat de onderlinge verhoudingen in Nederland des te meer op scherp zet. Zo kunnen Marokkaanse Nederlanders altijd nog Nederland de rug toekeren en vertrekken naar Marokko, de uitkering wordt ook daar doorbetaald. De krachtige belofte van minister Asscher om verdragen met de Marokkaanse overheid te verbreken als de uitkeringen van Marokkaanse Nederlanders in Marokko niet verlaagd worden, beschouw ik als hoopvol. Maar ten diepste verlang ik dat het uitkeringsverdrag sowieso verbroken wordt, ongeacht geldelijke belangen. Hier zijn we het weer even een beetje met Nizar eens, want het is inderdaad volslagen belachelijk dat mensen die Nederland (voorgoed) de rug toekeren, wel uit algemene Nederlandse belastingmiddelen doorbetaald worden. Maar de suggestie dat deze regeling 'de onderlinge verhoudingen des te meer op scherp zet', is er met de haren bijgesleept en op geen enkele manier onderbouwd. Van vertrokken Marokkanen hebben we in Nederland geen last (meer). Dat ze na vertrek alsnog iedere maand hun ww overgeboekt krijgen om als woestijnkoning verder te kunnen leven, is in de eerste plaats bizar beleid waar de Nederlandse overheid schuldig aan is, en niet de gelukkige ontvangers van deze idiote uitkeringen. Ik pleit er voor dat de kloof die de Marokkaanse en Nederlandse overheid in stand houden tussen geboren Nederlanders en andere geboren Nederlanders geslecht wordt. Nizar nadert zijn conclusie en legt daarin de schuldvraag over de kloof tussen Nederlanders en Marokkanen als een voldongen feit neer bij de overheden van beide landen. Om vervolgens dit zelfbedachte, flinterdunne en onbeargumenteerde "feit" aan te vallen door de wens uit te spreken dat 'de kloof geslecht wordt'. De Marokkaanse overheid is hiertoe in staat door het erven van de Marokkaanse nationaliteit af te schaffen, de Nederlandse overheid door te stoppen met het faciliteren hiervan. En wie moeten die kloof overbruggen? Niet de in Nederland woonachtige Marokkanen natuurlijk. Zelfs niet de in Nederland woonachtige Nederlanders (toch ook een favoriete dader van andermans slechte inburgering en integratie). Neen, de Nederlandse en de Marokkaanse overheden moeten de problemen oplossen, door enerzijds de verplichte dubbele Marokkaanse nationaliteit af te schaffen en anderzijds de uitkeringsexport naar Marokko te stoppen. Regel dat ff en *poef*, weg zijn al je integratie-belemmeringen. Het beneemt ons Marokkaanse Nederlanders de kans, het recht, om in de samenleving waar wij deel van uitmaken als volwaardige medeburgers beschouwd te worden. Laat ons eindelijk Nederlander onder de Nederlanders zijn. Wow. Een dubbel paspoort is dus een inbreuk op 'het recht' om als 'volwaardige medeburger' beschouwd te worden. Wisten we niet, dat volwaardig medeburgerschap een 'recht' was. We zagen het eigenlijk altijd als een soort sociale plicht, die inspanning en aanpassing verlangt van alle burgers, om zo tezamen tot medeburgerschap te komen. Een plicht, bovendien, waar je zélf verantwoordelijkheid voor dient te dragen. Niet eentje die je kan uitbesteden aan de verantwoordelijkheid van derden, niet eentje die geremd of gestuwd wordt door de nationaliteit(en) in de papieren werkelijkheid van je paspoort, en zeker niet eentje waar je recht op hebt. Wacht. Wat. Dat was het? Zo veel woorden om een recht dat geen recht is op te eisen? Nou. Dat was dus een flinterdun betoog van de zoveelste verongelijkte Marokkaan die rare bokkensprongen maakt om de schuld van zijn eigen falende integratie bij anderen dan zichzelf te leggen. Nou OK, Nizar verdient een paar kudo's omdat hij niet automatisch alle schuld bij de Nederlanders weglegt, maar in ieder geval nog geprobeerd heeft om een andere uitvlucht te vinden. Daarom een constructieve tip die wellicht aansluit op zijn eigen beleving van de werkelijkheid: Als Nizuur zijn "recht" op Nederlanderschap zo graag wil claimen, zich zo vreselijk geremd voelt door zijn Marokkaanse paspoort, én zelf haast bovennatuurlijke krachten aan het behekste document toekent die hem belemmeren in zijn persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, laat hem het vod dan op de brandstapel gooien. Het zal zijn integratie naar onvoorwaardelijk Nederlanderschap geen fluit vooruit helpen, maar wellicht kan het hem helpen zijn geestelijke ketenen van zich af te werpen. Bevrijd je van het knellende Marokkaanse staatsburgerschap en leef lang & gezond in de vrijheid van je eigen droomwereld het Nederlanderschap!

Reaguursels

Inloggen

Nizar loopt te verkondigen tegenover 'derden' dat hij onder onderzoek zou staan van de CIA. Dit tracht hij te onderbouwen met valse documenten die hij waarschijnlijk zelf heeft gemaakt. Dit is een hele vreemde snuiter!

Democratuur | 14-10-14 | 15:49

In mijn aquarium zwemmen ook de tetra's bij elkaar, de maanvissen bij elkaar, de plaatjes bij elkaar.
Toch zijn het allemaal 'vissen', maar kennelijk wensen ze niet te integreren en houden ze zich aan hun eigen 'cultuur' en gewoonten.

Zo is het ook in de natuur. Roedels wolven, apenfamilies, vluchten ganzen... Je ziet nooit een zwaan tussen de ganzen meevliegen.

Waarom moeten en zullen mensen met een andere cultuur dan per se en kosten wat kost met en tussen elkaar leven?!

Horen mensen dan niet bij 'de natuur'?

JIP! | 14-10-14 | 13:24

Ik vind dit een heel goed stuk, en bewonderenswaardig geschreven. Vanuit de kern dat het overerven van de marokkaanse nationaliteit afgeschaft moet worden. Als de marrokanen niet meer 'terug' kunnen naar marokko met een dikke uitkering, en ze hebben nog maar 1 nationaliteit, dan zou dit wellicht tot meer integratie leiden. Ook ik dacht dat dit wel ok is, geen allochtoon meer of autochtoon zoals in Amerika. Maar daar zijn we al te ver voor 'heen'.

*******

Tot zover dus het sprookje: mijn stelling is dat Noord-Afrikaanse en Arabische culturen niet thuishoren in de Westerse samenleving, in tegenstelling tot bijv. de Aziatische culturen, en dat de enige oplossing een combinatie is van een actief remigratie beleid met het (bijna) volledig dichtgooien van de grenzen.

Bernard Couperus | 14-10-14 | 12:30

Wilders had het dan ook niet over 'nederlanders', maar over marokkanen. En die wonen in Marokko. lol

JIP! | 14-10-14 | 11:09

Ik heb tot mijn 13e in Duitsland gewoond, toen kreeg m'n vader een goede baan in Nederland aangeboden en zijn we vertrokken. In 2(!) jaar spraken we allemaal perfect Nederlands. Nu snap ik dat Duits en Nederlands nogal wat gelijkenissen hebben, maar als ik zie hoe dat berbertuig na 20 jaar Nederlands praat. Volkomen kansloos, dat volk.

4fmp | 14-10-14 | 09:50

Tis wachten op de studierichting marokkanenproblemen bij de VU.

Joop69 | 14-10-14 | 09:03

Op het moment dat ze hun Marokkaanse paspoort inleveren zal ik ze niet meer Marokkaan noemen.
Maar een beetje gelijk hebben ze wel.
Het zijn Nederlanders met veelal Nederlandse ouders.

mallekater | 14-10-14 | 08:32

Er is iets fundamenteel verkeerd aan het weggeven van een tweede staatsburgerschap. Niet alleen maakt het burgerschap tot een zakelijke verhouding met de staat, het geeft allerlei prikkels tot shoppen in rechten. Het leidt tot een soort leeg burgerschap waarvoor D66 pleit. Om bij het voorbeeld van Marokko te blijven. Marokkaanse verdachten van ernstige delicten in Nederland flaneren op dit moment met de status van een Arabische emir vrijelijk over de boulevard van Casablanca. Marokko levert namelijk geen onderdanen uit. Dat ze soms bereid is vervolging van de verdachten over te nemen doet daar maar weinig aan af. Helemaal nu Nederland het uitkeringsverdrag met Marokko gaat opzeggen zal de Marokkaanse overheid de criminelen die naar Marokko vluchten geen haarbreed in de weg leggen. Er kleeft nog een groot gevaar aan de dubbele nationaliteit. Voor bijstandsuitkeringen en toeslagen is een vermogenstoets verplicht. In Marokko is nauwelijks een werkende kadastrale registratie van onroerende goederen. Registratie is vrijwillig, onvolledig en onbetrouwbaar. Alleen op grond van een toevallige rancuneuze tipgever of eigen melding wordt door de uitvoeringsinstanties een onderzoek naar verborgen vermogen in het buitenland gepleegd. Als het tot zo'n onderzoek komt wordt in de laatst bekende woonplaats bij de autoriteiten of buurtgenoten onderzoek gedaan. Omdat die kadastrale registratie niet deugt, is men afhankelijk van een magistraat van de jurisdictie ter zake. De Nederlandse bestuursrechter neemt niet zo maar genoegen met de mededeling dat een hoge overheidsfunctionaris eiser (degene die het intrekkingsbesluit wil vernietigen) kent en weet dat X eigenaar is van perceel Y of pand Z. Als de fraudeur zegt dat het huis of stuk grond van zijn broer is, moet de uitvoeringsinstanties aannemelijk maken dat de uitkeringstrekker de eigenaar is. Heel vaak worden de besluiten van B&W tot het beëindigen van de uitkering dan ook door de rechter vernietigd. Om het voor de fraudeur helemaal waterdicht te maken kan hij het onroerend goed op naam van een familielid registreren bij het kadaster. In de islamitische cultuur is immers een ereschuld een even sterke zekerheid als een waarborg. Je mag dus concluderen dat slechts een miniem deel van het verzwegen vermogen wordt ontdekt. Ik laat hier nog maar even buiten beschouwing wat er aan inkomsten IB wordt gederfd. Maar het belangrijkste argument tegen het dubbele staatsburgerschap vind ik dat het burgerschap een inwisselbare klinische status wordt waarin je al naar gelang je pet staat kunt gaan shoppen. Het tweede staatsburgerschap zou gereserveerd moeten blijven voor die gevallen waarin iemand anders staatloos zou worden.

dadoorunrun | 14-10-14 | 08:26

Ik droomde vannacht dat alle antenne schotels konden vliegen.... zucht het was maar een droom.

h.a | 14-10-14 | 05:02

Het feit dat er dus twee nationaliteiten staan te dringen om een pas geborene als inwoner te willen hebben is door een absolute weigering van het woonland te stoppen. Verbreek dat verdrag dat nu ook met die 5 miljard aan uit keringen gebeurt en je bent van al dat gedoe af. Waarom wil Marokko een in een ver land geboren baby als burger hebben? Wel recht geeft ze dat?
Wanneer je dus dat rechte negeert en het geen eens meldt dan is er niest aan de hand. Maar dat doen ze dus niet want ze zijn zelf nog Marokkaan en geen Nederlander. Dus die tweedeling is er en zal blijven betsaan zo lang ze zelf Marokkaan willen blijven.
Ja maar wanneer ze dat niet doen mogen ze Marokko niet meer in. Ok dus wat kies je dan? Marokkaan of Nederlander. Dat is een recht dat wij al Nederlander ook hebben, maar dan wel of het één of het ander.
Twee paspoorten is een discriminatie naar de Nederlandse burger toe die dat niet mogen hebben.
Maar het is wel makkelijk wanneer ze dat zouden doen om het Nederlandse paspoort in te trekken wanneer je bij de vijand in dienst gaat. Dat gebeurt echter niet omdat ze dan weer om discriminatie beginnen te gillen.
Dus laat een sukkel regering die terroristen gewoon weer toe. Hoe stom kan je zijn.
ja maar we houden ze wel in de gaten, roept dan zo´n sukkel.
Ja met een dienst die geen personeel er voor heeft en geen zicht meer heeft op de duizenden radicalen die zich hebben aangesloten voor de jihad van Europa.
En wie betaalt als die kosten veroorzaakt door een enge totalitaire sekte?
Misschien toch maar een moskee belasting invoeren?
De bron van het kwaad en de vervuiler betaalt.

Dondiego españa | 14-10-14 | 02:48

En Marok Rutte maar weglachen, met z'n schapengezicht bah..

TECHNO AFILIATED | 14-10-14 | 02:26

www.youtube.com/watch?v=YjjAmyzVn5Y
En weer een BEWIJS de multiculturele samenleving bestaat niet.
Hoe krijgen we dat in de koppen van de Haagse idioten!?

Mega Mindie 2 | 14-10-14 | 01:00

Marokkanen willen geen Nederlander zijn en de Nederlander steunt deze gedachtegang. Wat is het probleem dan? Alle Marokkanen Nederlander-af maken en terug naar de zandbak waar ze dan de hele dag kunnen alla-oe-akbarren en tof doen met een kutscooter zonder helm. Bijkomend voordeel voor hun: er zijn nog maar nauwelijks joden in hun land, dus is allah daar ook weer blij mee. verdert is dit geen zionistiese complot en klunnen ze ook nog drie maanden hun verlaagde uitkering behouden. Win-win en simpel.

Spielmacher | 14-10-14 | 00:10

... volgens mij betoogt hij wat anders...

Spielmacher | 14-10-14 | 00:06

swift1.6 | 13-10-14 | 21:39

In de jaren '70 hadden we problemen met Molukse jongeren, in de jaren 70 en 80 ook met Surinaamse en Antilliaanse 2e generatie.

m@rkus | 13-10-14 | 22:59

hé nassert, wil je als Nederlander gezien en behandeld worden? Simpel:
1. gedraag je als een Nederlander.
2. Spreek als een Nederlander. (3e en 4e generatie, kom op eh!)
3. Voel je als een Nederlander.

Maar dan ook niet met "marokkaans" accent praten, niet marokkaans lullen als je niet wil dat Nederlands sprekenden meeluisteren, niet in marokkaanse theehuizen hangen, niet met bontkraag en glinsterjassie achter op de scooter door de buurt scheuren, niet psst...(enz) naar vrouwen doen en al die andere dingen die "Marokkaanse Nederlanders" (die bestaan overigens niet) kenmerkt tegenwoordig. Ook niet meteen "raziesme" roepen als je eens niet krijgt waar je om vraagt en gewoon op vakantie naar Spanje, zeeland of Texel...

en dump dat domme Islam nou onderhand eens!

Zul je zien dat je ineens gewoon een Nederlander bent. Al heb je een Jupiterse en een Smurfen nationaliteit er bij. Je Nationaliteit bepaalt niet of je Nederlander bent.

deuZigeZelluf | 13-10-14 | 22:44

Volgens de marokkanen moeten alle autochtonen in Nederland terug naar hun eigen land( van horen en zeggen). Lesje aardrijkskunde voor de schoolverlaters.

Dr. Frambozenjam | 13-10-14 | 22:43

maar waardoor is dan het probleem bijna alleen met mocro's? Er zitten wel meer mensen "gevangen" tussen 2 (of meer) culturen.

swift1.6 | 13-10-14 | 21:39

Lik me de kloten. Ik ben Islam ziek.. gatverdamme! alles in ons land wordt momenteel beheerst door deze misselijkmakende religie.

John Dough | 13-10-14 | 20:54

Ik noem ze altijd 'Turk'.

Gaan ze helemaal van flippen, die fijne gasten.

Lepo | 13-10-14 | 20:04

noemend = noemen

Lolo rosso | 13-10-14 | 19:36

Allah heeft zo'n nare bijsmaak gekregen de laatste jaren.
Misschien moet iedereen vanaf nu Allah maar gewoon God noemend.
Het is uw logica, mijnheer de Marokkaan.

Lolo rosso | 13-10-14 | 19:36

Als Canadese, Zweedse of Japanse Nederlanders een dubbele nationaliteit hebben, wordt hen dan ook verhinderd om volwaardig Nederlander te zijn? Volgens mij ondervinden die groepen geen enkel probleem.

En dus valt ook dit betoog weer in het water vanwege het fatale zwakke punt in elk Marokkaans slachtofferbetoog: als de oorzaak van de gebrekkige integratie van Marokkanen buiten de gemeenschap zelf ligt, waarom worden dan alleen zij er het slachtoffer van en al die andere minderheden niet?

Los daarvan vind ik dit betoog ook weer niet zo slecht, los zand misschien, maar hij erkent tenminste dat het een slechte zaak is dat mensen die hier geboren worden het paspoort krijgen van een land waar ze in principe niets mee te maken hebben.

Russells Teapot | 13-10-14 | 19:36

Links verzamelt stemmen door het constant "dingetjes die wel leuk zouden zijn" tot "rechten" te promoveren. Iedereen is zielig en het is vooral niet hun schuld. Een briljante constructie maar het lost voor de maatschappij als geheel niets op. Immers; eigenverantwoordelijkheid nemen wordt compleet ontmoedigd en wat je overhoud zijn een stel afhankelijke zielepootjes.

broodje_kruidenboter | 13-10-14 | 19:29

Ik vind het helemaal geen slachtofferschap van die Nizar, hij bepleit alleen maar dat hij als hij in Nederland woont en leeft, niet automatisch gelijk Marokkaan is. Niets op tegen.

Rest In Privacy | 13-10-14 | 19:13

Voor degenen die het nog niet gelezen hebben, hier nog een keer de link naar het uitstekende artikel van Prof. Herman Philipse uit 2003: "Stop de tribalisering van Nederland".

vorige.nrc.nl/opinie/article1616396.ec...

Philipse heeft (helaas) binnen 11 jaar helemaal gelijk gekregen. Nederland is nu in een sneltrein-tempo aan het tribaliseren. Men trekt zich steeds meer terug en zoekt bescherming bij de eigen groep. De hele Zwarte Piet-discussie zou je bijvoorbeeld ook als een vorm van tribalisering kunnen zien. Elke groep gaat nu op zoek naar het eigene van de groep om de identiteit binnen de groep te versterken en de verschillen ten opzichte van de andere groepen te benadrukken.

Waar gaat dit eindigen?? Bij voortzetting van het huidige overheidsbeleid gaan we steeds meer richting een toestand van een "war of all against all" zoals ooit beschreven door Thomas Hobbes in Leviathan.

Outsider-Inside | 13-10-14 | 19:13

McMarx | 13-10-14 | 18:11

Het gaat me er alleen maar om dat men hier nogal makkelijk allerlei zaken roept over een grote groep mensen...

m@rkus | 13-10-14 | 19:10

Net zolang als dat Marokkanen die hier wonen koning Mohammed als hun koning zien i.p.v. Willie zullen Marokkanen Marokkanen blijven en geen Nederlanders.
Ik heb dit zelf laatst nog aan collega's gevraagd en allen zeiden dat ze dat koning Mohammed hun koning was.

mindblender | 13-10-14 | 19:10

Hebben we al geprobeerd, werkt niet. Eerst noemden we ze gastarbeiders, toen allochtonen, toen islamieten of Marokkanen. Voor mijn part noem je prachtmensen maar ik garandeer je, binnen de kortste keren zit daar ook een negatieve bijklank aan. De naam is niet het probleem, het probleem is dat ze zich zelf een slechte reputatie geven.

The Unjorisable | 13-10-14 | 19:03

Q; Het beneemt ons Marokkaanse Nederlanders de kans, het recht, om in de samenleving waar wij deel van uitmaken als volwaardige medeburgers beschouwd te worden. Laat ons eindelijk Nederlander onder de Nederlanders zijn.

Ik heb mijn nieuwe Marokkaanse buurman alle kansen gegeven, maar geen enkele werd geaccepteerd, laat staan benut. Na vijf jaar treiterijen, ben ik toch maar verhuisd en ben er verder, nu ook helemaal klaar mee.

Claudia M. | 13-10-14 | 18:56

Ik denk dat men bij het UWV een bak geld zou besparen als ze de controles op onze "nieuwe nederlanders" zouden uitvoeren. Met dat geld kun je Marokko uitkopen de paspoortregel af te schaffen. Zo helpen de Marokkanen zichzelf.. of is dit weer te ver gezocht ^^

HetRodeGevaarLoert | 13-10-14 | 18:39

Marrokanen die hier geboren zijn, noemen zichzelf marrokaan, dus laat ze lekker in hun vet gaar koken!
En verder zoekt soort z'n eigen soort, en willen ze zelf in enclaves wonen, en dat ze en uitkering hebben, ligt ook aan henzelf, want ze mochten, nee moesten hier naar school, dus hebben ze de kans gehad om een vak te leren, dus achteraf niet zeiken als ze op school geen reet van gebakken hebben! Mongolen, die verdienen een speciale behandeling, dus als morco's zichzelf als mongool willen beschouwen, dan is dat hun keuze.

von sokkenstopfen | 13-10-14 | 18:31

In de ons omringende buitenlanden worden Marokkanen en de overige NAF'ers vaak Maghrebijnen genoemd.

Ci Ty33 | 13-10-14 | 18:29

hahahahahahahahaha
wat een lul, sorry varken,sorry ,ik bedoel marokkaan

pejoar | 13-10-14 | 18:24

Marokkanen, Zwarte Pieten, en noem nog een paar issues...

Ik heb er geen zin meer in. Dat oeverloze gelul over nix.

Je kunt het 100 keer uitleggen, je kunt begrip blijven opbrengen, maar ik heb er geen zin meer in.

Lang Leve Wim en Max en voor de rest? Toedeledoki

Argwanus | 13-10-14 | 18:22

Weigeren je aan te passen en dan verbolgen zijn dat mensen je onaangepast vinden...
.
Tsja, nog één nivootje lager en je gaat discussies verliezen van Bavianen.

Parel van het Zuiden | 13-10-14 | 18:19

@m@rkus | 13-10-14 | 17:58
Ik ben formeel een allochtoon; in het buitenland geboren uit 1 niet-Nederlandse ouder (moeder). Nederlands, Belgisch, Wit-Russchisch, Duits en naar het schijnt ook Oostenrijks en Spaans. Ik voel me 100% Hollander (geen Nederlander).
.
Niet zo snoeven met je Nederlanderschap vanaf 1684. Daarvoor blijkbaar ook een allochtoon en vervolgens inteelt Nederlander geworden.

Rest In Privacy | 13-10-14 | 18:11

Ik zou nog graag aan "zijn wij mooi van dat haatfascistische graftuig verlost" willen toevoegen dat de Marokkaanse overheid over betere oplossingen voor 'haatfascistisch graftuig' beschikt dan wij.
.
verder is de Nederlanderschap een recht. Niet zo janken mourabit.

pietvanvliet | 13-10-14 | 18:01

Ik ben ook benieuwd hoeveel % van de mensen die nu zo enthousiast reaguurt, dan WEL puur Nederlands is... Ik wel... Mijn stamboom tot in elk geval 1684 is puur Nederlands... Zullen we alle mensen met Belgische, Italiaanse, Griekse, Indonesische, Japanse, Duitse, enz, opa's en/of oma's of vaders en moeders dan ook maar de nationaliteit van hun voorouders geven? Wordt lekker rustig.

m@rkus | 13-10-14 | 17:58

@Binnenbaan | 13-10-14 | 17:52
Of Riffijnen. Net zoals Benetictijnen. Alleen kunnen ze minder mooi zingen met dat kattegejank van ze.

Rest In Privacy | 13-10-14 | 17:57

En als we ze nou gewoon Riflanders noemen? Amateur-nederlander is natuurlijk ook een optie.

Binnenbaan | 13-10-14 | 17:52

Zijn stukken worden steeds beter !
Waar, to the point & humoristisch !
Mijn dag is weer goed, dank :)

William Arcite4904 | 13-10-14 | 17:50

Nederlanders moeten blij zijn met een paspoort, enig idee wat dat kost elke 10 jaar je paspoorten vernieuwen.

the Jackdawn | 13-10-14 | 17:49

We zullen 'm voortaan Magookgaan noemen.

matrixbluepill | 13-10-14 | 17:43

@Nacho_Vidal | 13-10-14 | 15:55
het begrip 'dichterlijk vrijheid' heb je geloof ik niet helemaal begrepen.

Rest In Privacy | 13-10-14 | 17:41

@donjon | 13-10-14 | 17:35
Heftige shit... Pure christenvervolging in een Europees land. The plot thickens, het wordt met de dag erger.

milky bar | 13-10-14 | 17:40

@balustrade | 13-10-14 | 17:16
Juist! Allemaal verafschepen naar Australië.

Rest In Privacy | 13-10-14 | 17:39

@Nacho_Vidal | 13-10-14 | 15:55
''zind''? Met Nederlanders als jij hebben we geen allochtonen meer nodig.

DeZitzak | 13-10-14 | 17:39

En voor de rest zijn het kutmarokkanen... Allemaal!!11!1

van Nazareth | 13-10-14 | 17:38

@donjon | 13-10-14 | 17:35
Weet duitse/deense herder er al van? Zal 'm flink tegemnvallen

milky bar | 13-10-14 | 17:37

Die Marokkanen waar iedereen het steeds over heeft, kunnen die niet afgeschaft worden? Ik word er een beetje moe van.

bft | 13-10-14 | 17:34

@appeltjesgroeneweide | 13-10-14 | 17:10
Mee eens: assimileren i.p.v. integreren.
Maar ja, integreren is voor mocros al een brug te ver.

Rest In Privacy | 13-10-14 | 17:33

-weggejorist-

Geer697943 | 13-10-14 | 17:25

Kletspraat. Het gaat niet om een paspoort het gaat om de keus die je zélf maakt. Ik heb zo'n hekel aan dat defensieve gedrag, wijzen naar een ander. "Ja ik heb/had geen keus" dat heb je verdomme wél! Je hebt altijd een keus al staat er een vent met de loop van een geladen AK tegen je hoofd. Dat je een dubbel paspoort hebt nou én. Misschien heb ik dat ook wel. Het is maar net wat je met die wetenschap besluit te doen. En die kutmarokkanen lijden collectief aan de overvallende ziekte, dat komt dan volgens deze meneer door dat paspoort. Neem een voorbeeld aan die Isis boys die hun paspoort verbranden. Kan er wel bewondering voor hebben, zij maken een duidelijke keus. Maar als je als verwend kutmarokkaantje hier buiten de wet wilt leven maar toch van alles wilt genieten en op de koop toe ook nog eens als volwaardige nederlander beschouwd wilt worden, nou, goed voorbeeld doet goed volgen. Roep marokkanen op om massaal hun paspoort te verbranden en dan op twitter of facebook te zetten.

Beaulefermier | 13-10-14 | 17:24

Ondertussen schreeuwen ze in Kobane om munitie (die blijkbaar aan het opraken is). Wil niet weten hoe de val van de stad gaat worden bejubeld door onze medelanders...

milky bar | 13-10-14 | 17:21

En als aan alle eisen is voldaan en de volledig geïntegreerde "Marokkaan" dus een volwaardig "Nederlander" is, dan zullen er geen overvallen meer zijn en zal deze "Nederlander" niet met de Marokkaanse vlag zwaaien als hij weer eens een K1 gevecht wint. Wat een mooi vooruitzicht.

Afgeschminkte Bassie | 13-10-14 | 17:19

Hij heeft gelijk. Het feit dat marokkanen twee nationaliteiten hebben zorgt inderdaad voor veel problemen en belemmert de integratie. Het is ook belachelijk dat kinderen en kleinkinderen etc automatisch de marokkaanse nationaliteit krijgen.. Belachelijk

denoorman | 13-10-14 | 17:18

@Hindustan | 13-10-14 | 17:11
In opschepen zit 'schip'. Mmmm....

milky bar | 13-10-14 | 17:18

Ik heb een rechtvaardige oplossing: mensen die zich niet willen aanpassen aan de geldende normen en waarden in Nederland zullen hun heil elders moeten zoeken. We voeren de straf van verbanning weer in. Ongeacht ras, religie, afkomst, sexuele voorkeur etc.

Je houdt dan - uiteindelijk - de goedwillende mensen over.

balustrade | 13-10-14 | 17:16

Die Nazi Mourabit is een nare man die een naar artikel schreef op een nare website over nota bene Annabel.

Lewis Lewinsky | 13-10-14 | 17:12

@asylumstreetspanker | 13-10-14 | 16:18
Mag ik aanvullen: de eer van de familie

milky bar | 13-10-14 | 17:11

-weggejorist-

peenindiees | 13-10-14 | 17:11

Ik heb em, ik heb en.. meer cock kanen, ies dat ietsj dan?

peenindiees | 13-10-14 | 17:11

Dit probleem zie je wel vaker bij volk uit Afrika. Hier (New York) roepen die negers ook om het minste en geringste al "dats rayciss 'n sheeit".

In NL zie je het vooral bij negers en Berbers. Ze maken er zelf een grote shithole van en als je er wat van zegt, dan knapt er iets in dat beperkte apenbrein van ze. Ze kruipen meteen in de slachtofferrol en geven anderen de schuld van hun eigen veroorzaakte problemen.
Volgens mij missen ze het vermogen om in te zien dat ze zelf verkeerd bezig zijn. Stiekem heb ik toch wel medelijden met jullie Nederlanders. Jullie zullen voor altijd opgescheept zitten met dat volk.

Hindustan | 13-10-14 | 17:11

Integreren moet van twee kanten komen"
.
Nee hoor Van Rossem, dat is nonsens. Het dient van de kant te komen van diegene die van oorsprong hier de vreemdeling is.
McMarx | 13-10-14 | 17:00
---
En dan vindt ik nog dat integreren iets is wat je op vakantie doet. Een immigrant hoort te assimileren.

appeltjesgroeneweide | 13-10-14 | 17:10

WatZalIkErvanZeggen | 13-10-14 | 17:01
Die oeitkeringen zien zij als de in hun handboek opgenomen yizyah. De bloedtaks van de kufar, waar ze volledig legitiem recht op hebben. Dus waarom zouden ze zich in godsnaam moemaken. Toch zeker niet om te voldoen aan ONS, overigens misplaatst, gevoel van ethiek.

Tricephalus | 13-10-14 | 17:07

Ies maroc hanen miesjchien ietsj?

peenindiees | 13-10-14 | 17:05

80% van de Neder-Marokkanen begrijpt dit niet en boeit het nog minder. Van die 80% zal er een substantiële minderheid (ook zo'n mooie) zijn die hier alleen maar Dar Al-Harb wil uitvoeren. Ik denk dat ik me dan nog mild uitdruk.

Sliptong | 13-10-14 | 17:04

Voor mij was het al duidelijk bij de zin:
"Marokkaanse Nederlanders willen zelf vaak niet beschouwd worden als Nederlander"
Kortom, ze willen helemaal niet Nederlander zijn.
En maar zeuren he.....

helaas nederlander | 13-10-14 | 17:03

Alles wat er gebeurt in je leven kun je niemand anders de schuld van geven. Meestal ligt het helemaal aan jezelf. Anders moeten we de marokkanen voortaan maar Calimero`s noemen: Dat is gemeen want hunnie zijn groot en ik ben klein en dat is niet eerlijk!

WitteGrunneger | 13-10-14 | 17:03

"... terwijl ze hen iedere maand net genoeg outkieringsgeld toewerpen om te overleven, maar niet genoeg om aan te haken in de vaart van het Nederlandse volk..." Waarschijnlijk daarom dat ze allemaal met blijkbaar steeds het laatste model sportschoenen en het laatste model smartphone rondlopen. Dus: ofwel 1) werpt de overheid, wie het angstschijt voor een totale maatschappelijke meltdown dun over de iele billen loopt, veel meer geld toe dan hier gesuggereerd wordt, ofwel 2) vullen ze hun oeitkeringen in hun vele vrije tijd aan met geritsel en gesteel allerhande. 't Is 't een of 't ander.

Tricephalus | 13-10-14 | 17:02

Als er een tijdmachine zou worden uitgevonden lijkt mij een prima eerste uitstapje naar het verleden om degene die als eerste het plan opperde om de mocro's naar Nederland te halen direct vol op zijn bek te slaan. Wat een oeverloos gezeik komt er van die bevolkingsgroep vandaan. Stop nou eens met zeiken en zet je schouders onder iets positiefs en constructiefs stelletje zielige minkukels!

WatZalIkErvanZeggen | 13-10-14 | 17:01

"Integreren moet van twee kanten komen"
.
Nee hoor Van Rossem, dat is nonsens. Het dient van de kant te komen van diegene die van oorsprong hier de vreemdeling is.

Rest In Privacy | 13-10-14 | 17:00

Mijnheer Harmsen 16:46
Ze krijgen geen stageplek vond ik wel de beste smoes die ergens ook wel waar is.
" De keuze is niet op u gevallen" is helemaal geen discriminatie, maar een mening van het bedrijf.
Maar dat hebben ze aan zichzelf te danken, de meeste bedrijven willen gewoon de beste kandidaten en dat zijn over het algemeen geen Marokkanen. Nou de spoeling dun wordt komen ze zichzelf tegen.
Eigenlijk moet ik klagen, leeftijdsdiscriminatie bestaat wel degelijk, maar daar wat over roepen maakt je gelijk belachelijk.
Iedereen weet dat al lang, iedereen zal het ook ontkennen.

Terpen-tijn | 13-10-14 | 17:00

Een Marokkaan kiest de ene keer voor een Nederlandse nationaliteit en dan weer Marokkaanse nationaliteit al naar gelang ze het beste uitkomt!

GebuktIsGenomen | 13-10-14 | 16:58

oxigan | 13-10-14 | 16:07

Dat is het hele punt. Bij elke uitspraak moet je om te kijken of die 'fout' is eigenlijk kijken of als je het door iets anders vervangt het nog steeds fout is.

Voorbeeld: Wilders met zijn "minder minder minder".

Had hij Joden gezegd? Dan had iedereen staan schreeuwen.
Zeggen Belgen het over Nederlanders die hun grensplaatsen overstromen? Niks aan de hand...

Maar er zijn andere dingen waar je op kunt discrimineren. Stel dat hij "pedofielen" gezegd had. Denk je dat *iemand* was opgestaan om aangifte te doen? Terwijl als het met Marokkanen strafbaar is het dat met pedofielen ook moet zijn.

Daarmee blijk dat of je iets wel of niet mag zeggen eigenlijk alleen maar afhangt van iets vaags, nl. een soort consensus van wat je wel en wat je niet mag zeggen. En dat betekent ook dat de groep waar het over gaat en de geschiedenis van die groep dat eigenlijk bepaalt.

Specy | 13-10-14 | 16:58

Hebben we Marokkanen wel eens anders zien reageren dan? Ze geven altijd anderen de schuld. Zelf doen ze nooit iets fout. Zij zijn altijd slachtoffer en spelen als ware acteurs dat ze zielig zijn. Altijd is het dus de fout van anderen. . En vingerwijzen inderdaad, want zij worden gediscrimineert. Ik heb het als grote stad bewoner op allerlei gebieden nooit anders meegemaakt Op het werk, in de buurt en straat en noem maar op. Ze zijn alleen maar Nederlander als het goed uitkomt en het voordelen oplevert. Dan is het "ja, maar ik ben "Nedderlaander".

rien6139 | 13-10-14 | 16:57

Heb een paar keer Marokkanen in dienst genomen. Elke keer ging dat op een nare manier fout. Aangezien ik probeer te leren van mijn fouten, ben ik een stuk kritischer geworden om Marokkanen aan te nemen.

i-Wonder | 13-10-14 | 16:54

@duitse herder | 13-10-14 | 16:49
Friezen zijn Nederlanders, geen Hollanders.

Jeff Hawke | 13-10-14 | 16:54

@duitse herder deense nederlander | 13-10-14 | 16:49
Zou je alstublieft willen ophouden met dat dwaze onderscheid, meneer de Deen? Alvast dank.

Lewis Lewinsky | 13-10-14 | 16:53

@ van Rossum:

Dit zijn wel uitspraken die je doet hoor, zelf bedacht?

Quote//Gelukkig voor Nederland hebben we in het geval van Marokkaans-Nederlandse Kalifaatgangers wel een mooie ontsnappingsclausule: als je de Nederlandse nationaliteit afpakt, houden ze de Marokkaanse over. Zijn wij mooi van dat haatfascistische graftuig verlost, en krijgt Marokko de deksel op de neus voor hun eigen pan-nationalistische percepties van onvervreemdbaar staatsburgerschap.//einde quote

Pas maar op voor Joris....

Mijnheer Harmsen | 13-10-14 | 16:53

Ik denk dat het iets gecompliceerder ligt. Persoonlijk denk ik dat het meer een kwestie van bontjassen is. Bontjassen zijn hoofdverantwoordelijk voor de problemen. Ik lees nl. overal dat bontjassen dit en dat hebben gedaan. Schaf die bontjassen nu af!! Het is zo simpel. Maar de Nederlandse overheid houdt dit fenomeen willens en wetens in stand. Terwijl Marokkaanse jongeren ook best een jas zonder kraagje willen dragen. Het maakt ook meteen zo n onderscheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Dat moet je toch niet willen.

roze_bril | 13-10-14 | 16:53

@Terpen-tijn | 13-10-14 | 16:47
En al werden ze statenloos.

Lewis Lewinsky | 13-10-14 | 16:51

Marokkanen zijn Nederlanders, geen Hollanders.

duitse herder | 13-10-14 | 16:49

@ Peter_K | 13-10-14 | 16:41
Laten we over taal maar niet te veel gaan roepen hier in de panelen.
Ik heb inhoudelijk mijn bedenkingen over het stuk, maar het is prima geschreven.

Lewis | 13-10-14 | 16:49

Ik snap het niet. Eerst zegt 'ie dat hij een Nederlander is, geen Marokkaan, om daarna te spreken over "Wij, Marokkaanse Nederlanders". Make up your motherfuckin' mind!

Mr Dixit | 13-10-14 | 16:48

Het is gewoon gajes van de bovenste plank. Dat paspoort interesseert me geen zak.
Aanpassen of raus. Opzouten criminele lamzakken. Niks zielig, niks Nederlander. Voel je je Marokkaan? Helemaal prima, niks mis mee. Maar rot dan wel op naar Marokko.

Polderjihad | 13-10-14 | 16:48

Lewis Lewinsky.
Te laat< Nederland had vanaf het begin moeten eisen dat er maar 1 paspoort mag, anders kom je het land niet in.
Gelukkig pakt het nu goed uit, de Nederlandse kan je gerust afpakken, niemand wordt statenloos.

Terpen-tijn | 13-10-14 | 16:47

Hebben de marokkanen nu pas in de gaten dat ze niet geliefd zijn?

Ze Zouden zich moeten afvragen HOE dat zo gekomen is!

Mijnheer Harmsen | 13-10-14 | 16:46

Zullen we ze voortaan dan maar Amokkanen noemen,
zijn zij ook weer tevreden.

Rest In Privacy | 13-10-14 | 16:46

Als het eruit ziet als een Marokkaan, als het praat als een Marokkaan en als het kut is als een Marokkaan, dan is het waarschijnlijk een Marokkaan.

De Anaalprofeet | 13-10-14 | 16:45

Ik zie het probleem voor integratie als gevolg van een dubbel paspoort totaal niet. Ten eerste is er niemand die je verplicht om dat paspoort ook aan te vragen. Je kunt ook met een Nederlands paspoort naar Marokko.
En ja, als je dan bij je oom en tante in het Rifgebergte op bezoek gaat, moet je je even aanpassen aan hun gewoonten. Gewoon vriendelijk en voorkomend zijn. En bij dat laatste ligt waarschijnlijk het echte probleem. Vriendelijk en voorkomend, hoe doe je dat??

Graaf van Egmont | 13-10-14 | 16:45

Ik denk inderdaad dat als ze maar 1 paspoort hebben (nederlandse), dat ze dan ineens niet meer naar de moskee gaan maar naar de zuipketen in de polder.

Man waar heb je het over!
De Islam gaat over van ouders tot kinderen. Of ze nou Maroc, Nederlands of Belgisch zijn.

Maar ik zie dit ongetwijfeld verkeerd

HaagseSkieldah | 13-10-14 | 16:45

vraag me toch 1 ding af, als een marokaans gezin een baby krijgt en deze aan geeft bij de gemeente maar niet bij het marokaanse consulaat.... dan bestaat dat kind toch niet voor de marokaanse wetgever... en zal dat toch resulteren in een NL (1 nationaliteit) kind!?

bArAbAts | 13-10-14 | 16:44

@Cummie de Swappert | 13-10-14 | 16:11
Ik vermoed dat u een gematigd racist te noemen bent.

WitteGrunneger | 13-10-14 | 16:44

Kijk en daarom boeien me de marokkanen niet. Ze zijn gewoon onderdeel van het grote geheel dat uit is op de vernietiging van onze cultuur. Het is gewoon symptomatisch geneuzel. De schrijver van dat stuk heeft dat nog niet in de gaten. Hij doet immers wat alle moslims doen : De schuld van zijn ellende bij anderen neerleggen.
*
cnsnews.com/video/cnsnews/moroccan-soc...

Albigensian | 13-10-14 | 16:43

Marokanen en de Nederlandse taal. :-S
Een kloof slecht je niet, maar die overbrug je...

Peter_K | 13-10-14 | 16:41

Vaak vragen Marokkanen er ook zelf om. Zijn het de Marokkanen zelf die het onderscheid in stand houden. Zijn het de Marokkanen zelf die benadrukken dat ze zich niet alleen maar, of zelfs niet voor het belangrijkste deel, Nederlander voelen.
Een voorbeeld zijn Marokkaanse voetballers en andere sporters. Velen van hen kiezen niet of pas na veel aarzeling voor de Nederlandse (of Belgische, of noem maar ook) nationale ploeg.
Volgens mij zou er al veel gewonnen zijn, en zou een deel van de frustratie over Marokkanen verdwijnen, als Marokkanen van harte kozen voor het land waar ze nu leven. Alleen kan geen overheid dat voor ze doen, dat zal echt uit hen zelf moeten komen.

Lewis | 13-10-14 | 16:41

Een jaar of 20 geleden riep iedereen nog dat het een kwestie van afwachten was, het zou vanzelf beter gaan met de Marokkanen. Die mensen zaten er een klein beetje naast en het zijn dezelfde mensen die nu roepen dat het Marokkanenprobleem de schuld van de Nederlanders is.
Ik dacht ook dat het tweede paspoort het panacee zou zijn, maar ik geloof er gewoon niet meer in. Mag je zeggen dat een bepaalde groep mensen mogelijk niet geschikt is voor een bepaalde samenleving?

Volgens mij heeft Nederland gewoon met een onoplosbaar probleem te kampen - onoplosbaar omdat de stappen die genomen moeten worden toch niet genomen gaan worden (bijvoorbeeld het Nederlandse paspoort afpakken bij aanhoudend crimineel gedrag).

menzo | 13-10-14 | 16:40

Laat Marokkanen hun Marokkaanse paspoort houden. Maar niet dat andere paspoort!

Lewis Lewinsky | 13-10-14 | 16:37

Een Siberische tijger die op Sumatra geboren wordt, is geen Sumatraanse tijger. Een Marokkaan die hier geboren wordt, is nog steeds een Marokkaan.
En volgens mij is het niet benoemen van het probleem de oorzaak van de hele ellende die we nu hebben.

dirtycrewman | 13-10-14 | 16:37

MiGi 16:33
Samenvatting is dat migis niet deugen.
Dom ding, je denkt zeker echt dat er ook maar iemand dat wil weten?
Lui kreng, rot op naar je facebook.

Terpen-tijn | 13-10-14 | 16:37

Nizar Mourabit is een Marokkaan omdat zijn ouders hem daarmee hebben opgedrongen door hem vrijwillig in te laten schrijven bij het Marokkaanse consulaat. Die ouders, dat zijn de schuldigen van dat Marokkanenprobleem. Het is belachelijk dat de 3de en 4de generatie geboren in Nederland, nog steeds de Marokkaanse nationaliteit krijgen van hun ouders, die houden het tegen dat zij alleen de Nederlandse nationaliteit hebben.

drs.Nee | 13-10-14 | 16:36

Wanneer van jonge Nederlanders gevraagd wordt zich tegelijkertijd te wortelen in de progressieve Nederlandse samenleving en in de verre islamitische Marokkaanse, leidt dit tot allerlei problemen. Op deze wijze zadelen de Nederlandse en de Marokkaanse overheid onze jeugd op met conflicterende morele waarden.
--
Fout. Het is niet de schuld van de Nederlandse overheid. Maar wel van de marokkaanse overheid. Je bent in Nederland geboren en je wilt zo graag voor volwaardig aangezien worden? Waarom loop je dan te janken over de overheid van je vaderland?
.
.
Dat onder deze jongeren een gebrek aan verbondenheid met Nederland leeft en ook het gevoel weinig aansluiting te vinden bij andere Nederlandse jongeren, kan een katalyserende werking hebben op de jonge, radicaliserende moslim
--
Ho ho. Wil je nu zeggen dat die weinige aansluiting vinden te maken heeft met Nederlandse jongeren? Ga je eens diep schamen. Wie berooft de Nederlander met zoveel verve? Wie spuugt er naar meisjes en slaat homo's in elkaar? Wie.. ach laat ook maar.
.
.
Ook de ongelijke behandeling van Nederlanders door de Nederlandse overheid wordt in dit probleem pijnlijk duidelijk. Het ontnemen van het Nederlanderschap aan jihadi's met een dubbele nationaliteit geldt wel voor de Marokkaanse Nederlander die hier geboren is en de Marokkaanse nationaliteit automatisch erft. Het geldt niet voor de evengoed hier geboren Nederlander zonder een tweede nationaliteit.
--
Dit slaat nergens op. Niet op te reageren.
.
.
Ik pleit er voor dat de kloof die de Marokkaanse en Nederlandse overheid in stand houden tussen geboren Nederlanders en andere geboren Nederlanders geslecht wordt.
-
Er wordt geen kloof door de Ned. overheid gecreeerd. Dat zit allemaal in je hoofd. Het zegt me alleen maar dat de schuld wordt afgedragen aan alles en nog wat en niet aan de marokkaan zelf.
Nooit geen problemen met Chinezen, Duitsers, Belgen ed. Alleen maar problemen met marokkanen. Maar het is natuurlijk deels de schuld van de Nederlandse overheid. Idioot!

appeltjesgroeneweide | 13-10-14 | 16:34

Zou graag een nieuwe term willen introduceren voor alle islamitische allochtonen:
'Koraniërs'

Het is hun gezamenlijke grondwet. Koraniërs accepteren de grondwet van het land waar ze wonen slechts voorwaardelijk zoals Tariq Ramadan dat al een heel goed heeft uitgelegd.

Islamofiel | 13-10-14 | 16:34

Dat stukje is met net even te lang. Ik lees de samenvatting vast wel ergens in de comments terug.

MiGi | 13-10-14 | 16:33

Marokkanen voelen zich bovenal moslim, daar zit het grootste probleem.

StijlvolRechts | 13-10-14 | 16:32

Simpel. Naast het stoppen van het sturen van uitkeringen naar Marokko, moeten we (Allemaal) ook stoppen met het versturen van geboortegegevens naar Marokko, en stoppen met het uitdelen van Marokkaanse paspoorten.

Maak het wettelijk onmogelijk dat een buitenlandse mogendheid een claim legt op geboren en getogen Nederlanders. En laat Marokko, Turkije en andere fijne 'alles is van Bassie' landen ons maar eens aanklagen bij het internationaal strafhof. Eens kijken wat de wereld er van vindt.

marcoplarco | 13-10-14 | 16:32

Is er nog ergens een gat waar ik mijn hoofd in kan stoppen? Dan zijn alle problemen opgelost!!!

Albigensian | 13-10-14 | 16:30

Wij heten toch ook "Nederlanders", en Chinezen heten toch ook "Chinezen"? Het is een afkomst waar een naam aan hangt. Dat is per definitie niet negatief of slecht. Het wordt pas slecht als het meerendeel van een bepaalde immigrantengroep zich in het criminele of asociale circuit begeeft. Als je dan die afkomst (Marokkaan) wordt uitgemaakt met alle negativiteit die daar omheen hangt, dan wordt zo'n woord vanzelf een scheldwoord.
_
Dat heeft niets te maken met het goed of slecht van deze afkomst, maar wel met de mentaliteit van de ménsen van deze afkomst. Kortom: kijk eerst even naar jezelf en wat er via/bij/in/dankzij jullie afkomst en geloof allemaal gebeurt in de wereld: aanslagen, slachtofferrolletjes spelen, álle andere culturen en denkwijzes als "slecht" afschilderen, wensen dat al deze andere culturen en denkwijzes dood moeten… en dan moeten wij jullie geen Marokkaan noemen omdat dat een beetje zeer doet?
_
Ehm, ik lach nu héél hard. Ik lach alle Marokkanen uit die zo denken, en ik lach de wens uit om serieus genomen te worden. Ik heb alle respect voor alle culturen en afkomsten die andere culturen en afkomsten ook respecteren. Maar jullie, de "Marokkaan"? Nee. In de regel respecteer ik jullie niet. Ik respecteer Islam ook niet, en ik respecteer IS ook niet, én ik respecteer niets en niemand niet die geen respect heeft voor andere culturen of denkwijzes (er van uitgaande dat deze andere denkwijzes geen kwaad tegen anderen berokkenen).

kanon0503 | 13-10-14 | 16:30

Integreren ligt aan je mentaliteit niet aan een dubbel paspoort. Maar het helpt niet. Dus alle Marokkanen als de wiedeweer het Marokkaanse paspoort inleveren. (Zal wel niet gebeuren. Het is een prettig gevoel een terugval optie te hebben! en daardoor meer rechten te hebben dan autochtonen!)

Overigens integreren moet van twee kanten komen. Probleem echter dat de autochtonen nooit iets gevraagd is of zij dit wel willen (het was de wens van ondernemers die er dik aan verdiend hebben en nu de kosten afwimpelen op de maatschappij!)

Butchijo | 13-10-14 | 16:30

Elke marokkaan met een NL nationaliteit kan voor een luttele 800 € een nederlandse geslachtsnaam kiezen. Een briefje naar Willem Alexander volstaat. Als-ie ook nog zijn voornamen wil veranderen moet hij daarvoor een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Kost maar een paar centen als hij/zij een uitkering trekt.

hhmariavanempel | 13-10-14 | 16:29

De dubbele r verandert in enkele en de k verdubbeld ivm Marokkaan. *gaapsteel; 't is weer maandag..*

Rest In Privacy | 13-10-14 | 16:29

laat ons.. Daar begint het al.
De aanhef is al fout.
Ons ons ons.
Wij wij wij.
Wij doen hetzelfde hoor, maar dat komt voort uit teveel negatieve ervaringen.
Wij willen ons onderscheiden door zich niet te willen indentificeren met kwaadwillende personen.
De stelling deugt sowieso al niet, daar moet je niet om vragen, dat gaat vanzelf. (als het goed is)

Terpen-tijn | 13-10-14 | 16:29

En daarom hebben we het nooit over Indonesiers, Chinezen, Vietnamezen, Colombianen, Filipijnen. De enigen die constant negatief in het nieuws zijn, zijn Mocro's. Met als dieptepunt het afbreken van het stadion na afloop van Jong Oranje-Jong Marokko (met de belofte van de KNVB om nooit meer (vriendschappelijk) tegen dat land te spelen.

Kamervraag | 13-10-14 | 16:28

@bas ooms53686289 | 13-10-14 | 15:58
"Marokkanen zijn ook niet zo geliefd in België.
Trouwens, noem me één land waar ze wel geliefd zijn (behalve Marokko?)"

Mordor?

Rémy Martin ® | 13-10-14 | 16:28

En noem ook de plaatsnaam niet,stigmatiserend.

Real Dutch Meat | 13-10-14 | 16:28

milky bar | 13-10-14 | 16:18

Toch wel! Mijn lief is moslima! En die heb ik wel in haar tuin gezien.

m@rkus | 13-10-14 | 16:27

er zit ergens wel iets in, zo zijn die mensen niet altijd in de eerste plaats Marokkaan. Maar eerder buurman, of bakker, of advocaat of wat dan ook. als je willekeurig wie blijft aanspreken met zijn minderheidsnaam dan druk je die persoon in een hoek waar hij of zij niet per se altijd thuishoort. Je spreekt een brildragende persoon ook niet aan als brildrager. Wij hebben hier een collega die gewoon zijn werk doet, en regelmatig aangesproken wordt als 'onze Marokkaan', en niet op zijn functie. Vind ik raar.

HaHaHarry | 13-10-14 | 16:26

@KarelMarks | 13-10-14 | 15:57
Ja wat zeiken ze nou weer......?
We noemen ze hier toch al : Rifapen,Zandnegers,Finnen, Bontkraagjes enz......

lilluke halve hoan | 13-10-14 | 16:26

@Dibe | 13-10-14 | 16:10
Om maar een Marokkaan te citeren?
Prince of Morocco:
"All that glisters is not gold."

The Merchant of Venice (II, vii)

hfakker | 13-10-14 | 16:25

Jemoer.

hallevvezool | 13-10-14 | 16:25

wat een gejank zeg, gewoon die dooie otters van je jas afhalen en een baan gaan zoeken, dat is alles wat de meeste mensen graag zouden zien gebeuren.

nikkipikki | 13-10-14 | 16:24

Als je een lelijke ploert bent, ga ik je toch ook geen lekker mokkel noemen.....

Of willen jullie dat Nederlanders ten alle tijden sarcastisch blijven? Kan ook, maar lijkt me niet handig.

Import Nederlander klinkt ook prima.
Sowieso hebben Chinezen, Polen, Bulgaren en Turken er ook geen moeite mee als je ze als Chinezen, Polen, Bulgaren en Turken benoemd. Simpelweg omdat ze er geen ene f*ck om geven.

Waarom moet een Marrokaan zich altijd speciaal voelen boven iemand anders die net als hem/haar ook gewoon van vlees en bloed is?

Niemand heeft er problemen mee, behalve de Marrokaan zelf.
Ligt het probleem dan aan de rest, of de Marrokaan?

Rest In Privacy | 13-10-14 | 16:24

milky bar | 13-10-14 | 16:18

Nu ik er over nadenk... Ik ook niet...

m@rkus | 13-10-14 | 16:24

Nizar Mourabit. Wanneer, wanneer, wanneer steken "jullie" nu eens de hand in eigen boezem? Dat het misschien, héééél misschien, ook een ietsiepietsie aan Marokkanen zelf zou kunnen liggen? Zelfreflectie?

Kloof2012 | 13-10-14 | 16:23

Inborst, aard, karakter , gevoel en geweten, fatsoen en beschaving zitten in de mens, en NIET in een paspoort!
Denk daar eens heel lang en heel diep over na. Probeer dan nog eens 'n krantenartikel te schrijven, beste meneer Nizar Bourabit.

appelvink | 13-10-14 | 16:21

Ik heb 't stuk niet eens verder uitgelezen. Als Marokkanen geen Marokkanen genoemd willen worden, dan gooi je toch je Marokkaanse paspoort de prullenbak in, ga je werken voor je geld, leer je fatsoenlijk Nederlands spreken, en dan keer je je af van de extremistische Islam? Simpel toch?
_
Oh wacht… je weigert dat omdat vrijheid van meningsuiting en geloof? Ok, dan blijf je Marokkaan, want vrijheid van cultuur aanwijzen.
_
Trouwens, lieve Rifaapjes, dat is niet de schuld van de overheid. Jullie worden voor Marokkaan en allochtoon uitgemaakt omdat jullie dat ook zijn. Het is namelijk een feit en constatering, geen fabeltje of scheldwoord. Dat deze 2 woorden in jullie groep als scheldwoord is verworden komt meer omdat jullie zélf verantwoordelijk zijn geweest voor alle ongein die uitgehaald wordt door jullie. Als Marokkaan. Maar het is natuurlijk veel makkelijker om de schuld af te schuiven naar een ander in plaats van je eigen verantwoordelijkheid te nemen… ik snap 't wel. Daarom geef ik jullie de schuld van álles wat er mis is met Marokkanen. Oh, een beetje teveel over één kam gestreken? Sorry, vrijheid van meningsuiting. En je bent en blijft een Marokkaan, want daar kom je ten slotte van daan.

kanon0503 | 13-10-14 | 16:21

@Ceauceausneaut | 13-10-14 | 16:15
Dan weet je weer precies waar dat 'broeders' en 'zusters' ophoudt. Nog voor de drempel van de deur. Gadverdamme, het is intens hypocriet allemaal.

milky bar | 13-10-14 | 16:21

@bas ooms53686289 | 13-10-14 | 15:58
Ook in Marokko lusten ze de Berbers niet.

artie | 13-10-14 | 16:19

Als er nu een petitie naar de ambassadeur van Marokko gaat met enkele duizenden handtekening van Marokkaanse Nederlanders waarin wordt verzocht aan de ambassadeur om aan zijn regeringsleider de boodschap over te brengen de dat automatische Marokkaanse nationaliteit niet op prijs gesteld wordt en dat de Koning (of Regering) met klem wordt verzocht om deze regel te schrappen. Petitie aanbieden met enkele duizenden demonstranten, Marokkaanse Nederlanders die een T-shirt dragen met de tekst: Ik ben een Nederlander. Dat is dan gelijk een sneer naar zowel Geert als Groenlinks.

Boretti | 13-10-14 | 16:19

Islamofiel | 13-10-14 | 15:54

Helemaal, in alle facetten van dit verhaal, correct.
Het zijn hun families die iedereen helemaal gek maken, die zich met alles bemoeien, alles binnen hun familie en buiten hun familie becommentariëren en alles uitsluiten wat men niet bevalt.
Het is een misselijke onderdrukkende cultuur die alleen maar draait om de familie.

asylumstreetspanker | 13-10-14 | 16:18

@m@rkus | 13-10-14 | 16:14
Ik heb nog nooit een moslim in een tuin gezien.

milky bar | 13-10-14 | 16:18

@Dibe | 13-10-14 | 16:10
Shakespeare was een Marokkaan (bestrijd het maar eens)

milky bar | 13-10-14 | 16:17

Het is vast weer de schuld van GS! Of GW.
Maar ze roepen zelf steeds maar weer, dat ze vooral Marokkaan zijn.
Ze willen hier alleen maar leven als Marokkaan onder de Marokkanen. Wijzen alles af wat wij normaal vinden.
Voelen zich superieur. Menen boven onze wet te staan.
Eisen respect, maar gedragen zich respectloos naar ons toe. Naar hulpverleners, vrouwen, bejaarden, homo's, Joden... noem maar op.
Altijd eisen stellen, een grote bek hebben en een hoop agressie laten zien.
En dan heb ik het niet over het groepje Marokkanen die zich wel hebben aangepast en die gewoon meedraaien in de maatschappij.
De rest wil alleen maar Nederlander zijn als het hun goed uitkomt. Hoi uitkering, hoi soepsidie.
Tegen hun zeg ik: Lever toch lekker je NL paspoort in en ga terug naar die o zo gezellige zandbak.

Schietmijmaarlek | 13-10-14 | 16:16

Geef 4 gegronde redenen waarom ET beter is dan een Marokkaan…

1. Hij kwam alleen.

2. Hij had al een fiets.

3. Hij leerde onze taal.

4. Hij wou terug naar huis.

Snowy2000 | 13-10-14 | 16:16

Off topic
Mooi dat commerciële antisubsidie Geenstijl met als 'preferred supplier' Belastingdienst, Douane en Defensie/landmacht.
Yeaj ondernemen!1

hfakker | 13-10-14 | 16:15

bas ooms53686289 | 13-10-14 | 15:58

Uitstekende vraag. Het antwoord: Iedereen heeft een pesthekel aan Marokkanen. In het verleden had ik goed contact met een dame uit de Emiraten. Haar familie komt oorspronkelijk uit Libanon, maar woonden al jaren in Abu Dhabi. Haar broer was veel weg, iets met werk. Ineens nam hij contact op met de familie: Hij had een meisje ontmoet en ze was helemaal het einde. Hij ging zelfs met haar trouwen (zo gaat dat in de zandbak he). Halsoverkop ging hij met z'n chick naar de Emiraten, want uiteraard moest ze de familie ontmoeten. Toen het moment daar was, kwam de familie er achter dat ze van Marokkaanse afkomst was. De familie was op z'n zachts gezegd niet blij en de bruiloft ging niet door. Reden: Ze willen geen Marokkanen in de familie. Slechte naam. Slechte cultuur (lol).
I rest my case.

Ceauceausneaut | 13-10-14 | 16:15

milky bar | 13-10-14 | 16:13

Liever een moslim in de tuin dan een boer in de keuken.

m@rkus | 13-10-14 | 16:14

@m@rkus | 13-10-14 | 16:10
Wat er overblijft, is het geïslamiseerde deel van Nederland.

milky bar | 13-10-14 | 16:13

Het enige dat ik Nizar zou willen verwijten is dat hij een stap te weinig zet.
Zowel de Turkse als Marokkaanse overheid doen hun best om de respectievelijke identiteiten in stand te houden. Beide overheden kunnen beschuldigd worden van het tegenwerken van integratie. Dat heeft natuurlijk van alles te maken met de agenda van de Islam.
Daarom kleeft er ook enige vrijblijvendheid aan het betoog van Nizar. Noch Turkije, noch Marokko zullen ooit afzien van dat permanente en overerfbare paspoort. En als ze dat al zouden willen zullen andere islamitische landen ze wel ter verantwoording roepen.
Er is maar één mogelijkheid dat die wetten vervallen. Zodra Nederland een islamitische staat is geworden en geen oorlogsgebied meer is voor de Islam, zullen Marokkanen en Turken weer met één nationaliteit kunnen leven.

In feite hebben ze dis een islamitisch paspoort, uit de Islam kun je ook al niet stappen zonder vrees voor de daar aan verbonden risico's.

Wordt de Islam Europees of wordt Europa islamitisch?, vraagt een bekende schrijver over de Islam zich af. Die vraag hangt ons allemaal nog boven het hoofd en als autochtone Europeaan schijn je daar weinig over te zeggen te hebben.

Islamofiel | 13-10-14 | 16:12

Ik vind het een mooi scheldwoord: Marokkaan. En nu willen de Marokkanen zichzelf ook al wegjorissen? Prima, ga je gang. Joris jezelf weg en kom nooit terug. Los op, of zoiets.

drekzooi | 13-10-14 | 16:12

Als groepen Nederlanders naar Marokko waren getrokken, hadden ze er nog niet 1 fucking % van de problemen kunnen veroorzaken als wij hier nu mee te maken hebben. Ze hadden ons tussen de peopgeiten gegooid!

milky bar | 13-10-14 | 16:12

Wat heb ik toch een hekel aan de lui.
Ben ik nu een racist?

Cummie de Swappert | 13-10-14 | 16:11

Het zijn anderen die mij doen laten herinneren dat ze anders zijn.
Als ze niet mee kunnen komen / cq zich niet aan willen passen komt er altijd een verklaring van de overheid, ze zijn niet anders, ze hebben alleen een ander geloof, voor de rest zijn het multiculti Nederlanders.
Dat smoesje gaat natuurlijk al lang niet meer op. Ze zijn wel anders, zelden positief, vaak negatief. Anderen proberen voor mij te bepalen dat anders niet anders is en juist daarom zijn ze al anders, anders was er geeneens een discussie, mensen die niet anders doen, daar hoor je niks over.
Geloof mij, de meeste Nederlanders zouden graag willen dat ze niet anders zijn. waarom zouden ze? Nederlanders zijn tolerant, ik kan het weten, ben een bereisd persoon.

Terpen-tijn | 13-10-14 | 16:10

Ik zie Brabanders, Limburgers, Friezen, Drenten en Tukkers ook niet als Nederlanders.

m@rkus | 13-10-14 | 16:10

Zoals Shakespeare het reeds treffend verwoordde;
Much ado about nothing.
“Let me be that I am and seek not to alter me.”

Dibe | 13-10-14 | 16:10

@milky bar | 13-10-14 | 16:09
welnee, ik mag niet klagen. Binnenkort mogelijk strafbaar.

Jan Passant mk2 | 13-10-14 | 16:10

@oxigan | 13-10-14 | 16:07
Zoek dat lekker zelf uit.

rara | 13-10-14 | 16:09

@Jan Passant mk2 | 13-10-14 | 16:08
Als je in NL woont, helaas een heleboel.

milky bar | 13-10-14 | 16:09

Allemaal door ons gesubsidieerde wartaal om maar niet te erkennen dat de sociaal-democratische natte droom van een multiculti-samenleving al jaren geleden mislukt is. Hoeveel belastinggeld er nog ingepompt wordt: vooral dankzij het zeer onwelwillende inteeltvolk uit mocrostan is het niks geworden en is een heel groot deel van Holland klaar met de morele en financiële offers welke het opgelegd moet brengen.

pluizigkroeshaar | 13-10-14 | 16:09

Het is gewoon kut om als marokkaan geboren te worden, maar wat heb ik daarmee te maken?

Jan Passant mk2 | 13-10-14 | 16:08

Grappig dat wanneer je het woord Marokkaan vervangt voor Chinees, Fransman, Hongaar of welke nationaliteit ook er opeens helemaal niets meer klopt van dit verhaal. Rara hoe komt dat toch?

oxigan | 13-10-14 | 16:07

@ bas ooms53686289 | 13-10-14 | 15:58

Het Kalifaat?

Lönnrot | 13-10-14 | 16:05

"Zo kunnen Marokkaanse Nederlanders altijd nog Nederland de rug toekeren en vertrekken naar Marokko, de uitkering wordt ook daar doorbetaald."
 
Deze zin werkt nogal stigmatiserend.
De schrijver heeft het niet over "een eventuele" uitkering. Hij schrijft ook niet "Marokkaanse Nederlanders die toevallig een uitkering genieten". Hij koppelt "Marokkaanse Nederlanders" aan "de uitkering" alsof het een vanzelfsprekende combinatie is. Foei!

simpelman | 13-10-14 | 16:05

Hey Nizar, ga eens bier halen.

Cuyahoga | 13-10-14 | 16:04

Tip voor Marokkanen: verlaat de islam. Word ex-moslim!

Lewis Lewinsky | 13-10-14 | 16:03

Ze wonen toch al jaren in Scandinavië en we noemen ze Finnen?

Kapitein Stijlvol | 13-10-14 | 16:02

Lang verhaal. Samenvatting voor U de reaguurder: Het ligt aan iedereen, behalve aan de Marokkanen zelf. Integreren kan je zelf ook niet, daarvoor heb je weer iedereen nodig. En daarom ligt het aan iedereen. Aan U.

Ceauceausneaut | 13-10-14 | 16:02

@eerstneuken
Moest ff snel. Het is inderdaad slegt.
Maarja volgende keer beter
Ja tog niet dannn

Nacho_Vidal | 13-10-14 | 16:00

Binnen 40 jaar het meest gehate volk van Nederland worden , je hebt minstens 80 jaar nodig om hiervan te komen.
Daar helpt een paspoort verbranden ook niet.

Eurotokkie | 13-10-14 | 16:00

Ik ben Marokkaan.

Flightless bird | 13-10-14 | 16:00

Ik kan me wel een Nederlander herinneren met een Gouden Kalf die zo trots was dat ie een "fucking Marokkaan" was.

Schaamharing | 13-10-14 | 15:59

Ik vind die vakjes wel zo overzichtelijk..
MN etje Marokkaans-Nederlands
TN etje Turk-Nederlands
etc..

solo@id | 13-10-14 | 15:59

@Nacho wat is vleit?

rechtsdwalendeautist | 13-10-14 | 15:59

De politiek zal hem nog gelijk geven ook, allemaal onze schuld. De autochtonen zijn racistisch.

swagmachine | 13-10-14 | 15:58

Marokkanen zijn ook niet zo geliefd in België.
Trouwens, noem me één land waar ze wel geliefd zijn (behalve Marokko?)

bas ooms53686289 | 13-10-14 | 15:58

Ok, prima, dan noem ik jullie allemaal zoals ik +- de helft van jullie al noem, geen marrokaan meer, maar kutmarrokaan, zonder uitzondering.
Zo goed dan?

KarelMarks | 13-10-14 | 15:57

Nacho_Vidal | 13-10-14 | 15:55

Wat een prachtige gedigt!

eerstneukendanpraten | 13-10-14 | 15:56

goed verhaal, lekker kort.

Rommelende Onderbuik | 13-10-14 | 15:56

Ga dan als je dit land kut vind
Ga dan als het je niet zind

Rot maar op en blijf maar weg
Wij Hollanders hebben met jullie enorme pech

Wij zijn het zat en hebben spijt
Dat wij jullie vaders hierheen hebben gehaald met zoveel vleit.

Nacho_Vidal | 13-10-14 | 15:55

Je kunt als Marokkaan je Marrokaanse paspoort wel in willen leveren, maar hoe kom je van die Riffijnse tribale cultuur af?

Islamofiel | 13-10-14 | 15:54

Langverhaal kort, ze blijven want de toegeworpen uitkeringen zijn nog steeds te hoog.

Uw Verzekeringsadvis | 13-10-14 | 15:54

Nizar ik heb nieuws voor je blijf gewoon Marokkaan want de Nederlander bestaat niet vraag maar aan Maxima

Toontje-lager | 13-10-14 | 15:53

Verbrand dan gewoon dat Marokkaanse paspoort. Maar dat doen ze niet. Laat ik me maar troosten met de idee dat wie een onaangename sfeer schept, onaangename mensen tegenover zich zal krijgen en op een gegeven moment zelf zal inzien dat hij beter z'n biezen kan pakken. Met of zonder Marokkaans paspoort.

milky bar | 13-10-14 | 15:53

@JaapieM | 13-10-14 | 15:50
Ik heb ook een laag IQ, daarom loop ik altijd op mijn handen, nu ben ik de slimste van Rotterdam.

Kaas de Vies | 13-10-14 | 15:52

Ja, die Marokkanen die zogenaamd arm zijn. Allemaal gelul, er wordt per jaar 4 (vier) miljard Euro vanuit Nederland naar Marokko overgeboekt door de houders van het bekende dubbele paspoort. En dan hebben we het nog niet over al het zwarte geld wat deze kansenmensen hier met 'hosselen' hebben vergaard.

eerstneukendanpraten | 13-10-14 | 15:52

Zelfs met een vierdubbele nationaliteit kun je in dit land nog koning worden en daarmee de belichaming van de nationale identiteit. Uiteindelijk heeft het niets met je juridische status te maken, maar met je mentaliteit.

Petrus de Rewa | 13-10-14 | 15:52

Auteur wist mij te vertellen dat ik een laag IQ heb omdat ik (volgens hem denigrerend, hoe ironisch) beargumenteerde waarom het nogal wiedes is waarom Marokkanen nog steeds Marokkanen genoemd worden.

JaapieM | 13-10-14 | 15:50

En weer een progressieveling die herhaalt wat al jarenlang door 'populisten' geroepen wordt.

jeanmondo | 13-10-14 | 15:49

marokkanenmoeheid. Ook mooie alliteratie.

pollodepiemel | 13-10-14 | 15:49

-weggejorist-

sigaar_konthaar | 13-10-14 | 15:48

"Wij, Marokkaanse Nederlanders zijn boos omdat jullie ons niet zien als Nederlandse Nederlanders."

Hoe zou dat nou komen, Marokkaanse slimmerik?

rara | 13-10-14 | 15:48

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl