Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

LIVE Trix: "Toedeledokie & de Tiefus"

Landgenoten & amigos de la prensa. Hallo, daar ben ik weer. Nog 1 keertje dan. Live opgenomen bij mijn vrinden van de NOS (hoi Annemarie, tot morgen, groetjes aan Carlos) en op RTL. Het waren 33 fantastische jaren. Bedankt voor de bloemen, de belastingcentjes, de gebeden en de veule grapjes over mijn kwafuure. Het was leuk tot het niet meer leuk was, en dat is nu. Volgens mij heb ik het best goed gedaan. Kijk maar naar mijn rapportcijfers. Die akelige kale meneer eruit, heel veel leuke groenteboertjes erin, plusveel export en 16 Volvo's (en 1 Prius) erbij. Doe dat maar eens na. Veel plezier morgen in de stad. Niet te veel stukmaken, zoals laatst.
Nou. Dan ga ik maar... Hieronder volgt de integrale tekst van de afscheidsrede van koningin Beatrix, zoals aangeleverd door de Rijksvoorlichtingsdienst: In het vooruitzicht van mijn afstand van de troon wil ik mij graag tot u richten. Eenheid en vrijheid waren van oudsher de drijfveren voor de staatkundige vorming van ons land. In jaren van strijd en opstand tegen vreemde overmacht klonk het Wilhelmus als lied ter bemoediging: 'Den Vaderlant ghetrouwe, blijf ick tot inden doet'. Deze onvoorwaardelijke trouw van de Vader des Vaderlands is sindsdien ook waargemaakt door al degenen die gestreden hebben voor onze vrijheid. Tot op de dag van vandaag vormt deze trouw de grondslag van onze vaderlandse geschiedenis verbonden met Oranje. Sinds 1890 was onze nationale eenheid verweven met vier vrouwelijke dragers van de Kroon. Na Koningin-regentes Emma, na mijn grootmoeder Wilhelmina - krijgshaftig in oorlogstijd - en na mijn plichtbewuste moeder Juliana, had ik de opdracht en het voorrecht uw vorstin te zijn. De verbindende kracht van de vorige generaties is mij daarbij tot inspiratie geweest. In onze constitutionele monarchie met de grondwet als fundament staat de Koning voor eenheid, dienstbaar aan een samenleving in beweging. Bij de inhuldiging zweert de Koning - ten overstaan van de Staten Generaal - de grondwet te zullen handhaven en de vrijheid en rechten van alle ingezetenen te zullen beschermen. Tegenover de verantwoordelijkheid van de ministers voor het handelen van de Koning, heeft de Koning de plicht - binnen de Kroon - zijn handelen met de ministers af te stemmen. Democratisch tot stand gekomen wetten en besluiten worden door de handtekening van de Koning bekrachtigd. In het dagelijks leven kan de Koning bijdragen tot respect voor de democratie, tot stimulering van saamhorigheid in de maatschappij en tot integratie en zelfontplooiing van alle bevolkingsgroepen. Dit vraagt een ongebonden en volledige inzet voor wat zich - vroeg of laat, groot of klein - aandient als algemeen belang van onze samenleving. Niet macht, persoonlijke wil of aanspraak op erfelijk gezag, maar slechts de wil de gemeenschap te dienen kan inhoud geven aan het hedendaags Koningschap. De vervulling van deze opdracht is gericht op een gemeenschap waarin mensen zich verbonden voelen. Tijdens deze 33 jaar heb ik tal van landgenoten mogen ontmoeten die zich voor medemensen inzetten, zich betrokken tonen en hun beste krachten willen geven voor ons land. In de meest uiteenlopende omstandigheden heb ik gezien wat creatieve inbreng en volharding teweeg kunnen brengen. Voor de indrukwekkende prestaties in wetenschap, kunst en cultuur heb ik grote waardering gekregen. Ruimte voor expressie en verkenning van nieuwe wegen zijn voor ons allen van wezenlijk belang. Het zoeken van mensen naar toenadering tot elkaar vanuit verschillende geloofsovertuiging of levensbeschouwing, heeft mij aangesproken, ook als teken van openheid en tolerantie. Onmisbaar bij dit alles was het vertrouwen dat U mij in zo ruime mate heeft gegeven. Vreugde en nationale trots heb ik met U mogen delen. In zorgen en verdriet heb ik meegeleefd. Met spontane hartelijkheid en tekens van verbondenheid heeft de bevolking in Nederland en in de Caribische delen van ons Koninkrijk mij gesterkt. Ook buiten de landsgrenzen zijn internationale contacten waardevol geweest voor beter begrip over en weer. Het wel en wee in de wereld raakt ons bestaan. Talrijke banden verbinden ons met bewoners in alle continenten. Dit dwingt ons open te staan voor andere levenswijzen en culturen. Het verscheurde Europa droeg lang de littekens uit een verleden van oorlog en geweld. In de huidige tijd staan vreedzame samenwerking en besef van gezamenlijke belangen vóórop. Besluiten van de Europese Unie bepalen mede ons dagelijks leven, daar waar dit nuttig en nodig is. Ons eigen belang brengt de verplichting mee bij te dragen aan het gemeenschappelijk belang en aan het ruimer perspectief van een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de wereld. Bij dit alles heb ik het grote geluk gehad mij gesteund te weten door Prins Claus. Door zijn nuchtere waarneming en relativerende benadering heeft hij bijzonder veel voor mij betekend. Met zijn inspanning voor ruimtelijke ordening, milieu, ontwikkelingssamenwerking en cultuur heeft hij de aandacht gericht op essentiële onderwerpen in de samenleving. Onze zonen heeft hij jong geleerd een open oog te hebben voor ontwikkelingen in de maatschappij en noden in de wereld. Zo heeft Prins Claus ook ons Huis dichter bij de tijd gebracht. Wellicht zal de geschiedenis uitwijzen dat de keuze voor deze echtgenoot mijn beste beslissing is geweest. Sinds ik mijn voornemen heb aangekondigd te willen terugtreden, ben ik getroffen door overweldigende blijken van hartelijk medeleven. Daarbij werd ook ruim begrip getoond voor de wens mijn taak thans over te dragen aan de Prins van Oranje. Door intensief werkzaam te zijn op nationaal en internationaal terrein en door zijn brede belangstelling voor ontwikkelingen van deze tijd is hij in alle opzichten goed voorbereid. Tijdens de ceremoniële inhuldiging in de Nieuwe Kerk in Amsterdam zal Koning Willem-Alexander de opdracht aanvaarden die wezenlijk is aan het ambt: te handelen met voorbijzien van eigen voorkeur en te staan boven partij- en groepsbelangen. Voor deze opdracht zal hij steun vragen en vertrouwen van het Nederlandse volk. Dat zijn innemende Máxima - met haar grote hart en zuiver gevoel voor menselijke betrekkingen - daarbij een bijzondere rol vervult, wordt door ons allen als een zegen ervaren. Bij het neerleggen van mijn taak als vorstin vervullen mij allereerst gevoelens van diepe dankbaarheid. Zonder Uw hartverwarmende en bemoedigende tekenen van genegenheid, zouden de lasten - waarvan zeker ook sprake is geweest - wel heel zwaar hebben gewogen. Graag wil ik U allen bij dit afscheid laten weten dat Uw aanhankelijkheid mij draagkracht heeft gegeven. Ook in de toekomst zal Uw blijvende nabijheid mij steeds tot steun zijn. Nu mijn oudste zoon deze mooie en verantwoordelijke taak morgen gaat overnemen, is het mijn innige wens dat ook het nieuwe Koningspaar zich gedragen zal voelen door Uw liefderijk vertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat Willem-Alexander zich in getrouwe toewijding zal inzetten voor alles wat een goed Koning verschuldigd is te doen. Zo. En nu aan tafel. Van uw centjes. Laters.

Reaguursels

Inloggen

Ze heeft helemaal niets voor ons land betekend, we zitten met een multi culti, een EU, euro en enorme staatsschuld.
Dus wat is er onder haar dan goed gegaan in ons land?
Haar moeder was dan wel een beetje maf, maar die was niet zo'n voorstander van die multi culti.
Die vond Nederland al druk genoeg zo, en ze had gelijk.
Nu hebben we massa's handjes ophouders en zieke mensen geïmporteerd, en Bea is er blij mee.
Die hoeft er ook niet voor te betalen, en als het allemaal uit de klauwen loopt is ze met haar familie snel vertrokken naar veiligere oorden, naar goed laf oranje gebruik.

Mozeskriebels | 01-05-13 | 13:14

Massahysterie.

Cousin Eddie | 30-04-13 | 16:33

Aan alle linkse honden en republikeinen die hebben gereageerd. Je moet eens weten wat zij voor onsland heeft betekend. Lekker met z'n allen schelden, tieren en afgeven maar ondertussen niet weten wat er allemaal door haar bereikt is. Krijg de tering allemaal, ze was een topkoningin.

happy tukker | 30-04-13 | 15:18

Ter beteugeling van de Oranje-gezinden, is hier gisteren de navolgende order aan het Leger uitgevaardigd:
VRIJHEID – GELIJKHEID

De Commandanten van de gewapende Detachementen of Patrouille-eenheden, die op torens of andere publieke en ook particuliere gebouwen, de Oranje of Prinsenvlag geplant vinden, worden gelast het betrokken gebouw in de brand te steken en tot de grond toe te doen afbranden.

Zij zullen de personen, die zij met Oranje cocardes of linten versierd vinden, doen arresteren, of indien zij trachten te vluchten, ter plekke te doen doodschieten.

Voor alle nalatigheid of excessen in dezen, worden de Commandanten voornoemd verantwoordelijk gesteld.
(1799)

rechtsdwalendeautist | 30-04-13 | 14:04

Petje af voor alle volkeren die in de loop van de 19de of de 20ste eeuw hebben ingezien dat de monarchie niets brengt dan ellende! Hopelijk zijn wij het volgende volk! Leve de republiek!

Tora-Bora | 30-04-13 | 12:34

Bah, en weer bazelt ze over cultuurverrijking en dringt ze ons de EU op. Steeds ruik ik dictatuur als ik Bea in het nafortuynistische tijdperk hoor spreken. Logisch dat ze links is, ze heeft haar welvaart in de schoot geworpen gekregen. Wat dit land écht nodig heeft, zijn een absolute stop op de islam en nieuwe migratiepolitie. En EUCCP? weg ermee!

Faragefan | 30-04-13 | 12:19

@KollenbergSittard kijk... Figuren met een houding als de jouwe daar kun je een land op bouwen. Schreeuwen, schelden, zeiken, zaniken en dan het liefst zonder solide argument.

maildraadje | 30-04-13 | 12:01

Quote: 'Ook in de toekomst zal Uw blijvende nabijheid mij steeds tot steun zijn.' heet in de volksmond:
'Ook in de toekomst ben ik blij dat u mij financieel ondersteunt.'

PisFinger | 30-04-13 | 10:17

"door al degenen die gestreden hebben voor onze vrijheid"
Hoe kun je spreken over strijden voor vrijheid, als je zelf gevlucht bent.

vip33 | 30-04-13 | 09:45

Was Spekman er niet. Ik zie geen feestje om de nivellering. Maar nivellering telt alleen voor het klootjesvolk, de top krijgt(neemt) er gewoon wat bij.

Rest In Privacy | 30-04-13 | 09:40

maildraadje | 30-04-13 | 09:22 | + -1 -

Want jij kan het wel weten he sukkel.
Optyfen met die criminelen.

KollenbergSittard | 30-04-13 | 09:35

Welles! Nietes! | 30-04-13 | 09:11
De (al of niet massa)immigratie heeft niets te maken of dat we wel of niet onder de voet worden gelopen. Onze eigen instelling daarentegen heeft dat toegelaten, gehersenspoeld door het socialisme. Nederlanders hebben nog steeds een ruime meerderheid, maar toch laten we de kaas van ons brood eten door puberaal woestijngebroed. We moeten weer een worden, en dat begint met het herkrijgen van nationale trots.

Mouth Of The South | 30-04-13 | 09:31

En nu op naar de nieuwe kerk in Delft. Het luik staat al open.

KarelMarks | 30-04-13 | 09:28

Quote: "Toedeledokie & de Tiefus"
Sluit me er van harte bij aan.
Enne: Ik Willem ook niet !

Lenco | 30-04-13 | 09:25

Schelden helpt niet.

jasser | 30-04-13 | 09:25

Ongelofelijk wat een meeloperige kortzichtigheid.

Die vrouw heeft haar rol met glans vervuld en ik vind dat we trots mogen zijn op zo'n koningin.

Wat de meesten zich hier niet realiseren is dat het geen 9-5 baan is maar een levensrol (boegbeeld/ voorbeeld van een democratie waar iedereen gehoord wordt en oprecht behandeld wordt. Er niet voor zichzelf, maar er primair voor anderen te zijn...) en ik geloof dat 99,9% van de schreeuwers hier dat nog geen uur vol zouden houden.

maildraadje | 30-04-13 | 09:22

Welles! Nietes! | 30-04-13 | 08:09
Fijnstoffer | 30-04-13 | 08:23 | + 0
Schei uit. Nederlanders woden onder de voet gelopen omdat "we" niet weerbaar zijn. Altijd maar afgeven op anderen en eigen verantwoordelijkheid ontwijken. Dat heeft niets met het koningshuis te maken, maar met het socialisme waar we al decennialang onder de plak van zitten.
Ga maar weer huilen en op min drukken zo veel je wilt, stelletje kleuters. De oorlog zullen we er niet mee winnen.

Mouth Of The South | 30-04-13 | 08:32

@Mouth Of The South | 30-04-13 | 08:00
We worden onder de voet gelopen door buitenlanders.
Nederlanders kunnen en mogen ("De Nederlander bestaat niet") niet meer trots en eensgezind zijn. Alles is kut geworden.
Leer godverdomme weer eens boos te zijn op je koning en vaderland.

Fijnstoffer | 30-04-13 | 08:23

@Mouth Of The South | 30-04-13 | 08:00
Het koningshuis is juist een splijtzwam geweest. Foute niet-adellijke niet-protestantse huwelijkspartners, omstreden vastgoedprojecten, schaamteloze zelfverrijking, steekpenningen, diepe nauwelijks verholen minachting voor het volk, en dat alles in de ongelukkige combinatie met een rol in het staatsrecht. Het volk van Nederland zou die oranje parasietenbende in eendracht naar de guillotine moeten leiden, de schaamte van de door het congres van Wenen opgedrongen illegitieme monarchie afwerpen en de trotse republiek moeten herstellen. Godverdomme. Of zo.

Dmitri Dmitrievitsj | 30-04-13 | 08:16

@Mouth Of The South | 30-04-13 | 08:00 |
Goed gesproken. Niets aan toe te voegen...

Ornoisliefde | 30-04-13 | 08:15

Ik ga zo de regendans doen. Maar eerst ff koggie zetten.

Botte Hork | 30-04-13 | 08:13

@Mouth Of The South | 30-04-13 | 08:00
jouw omgekeerde redenatie.. daar mankeert het aan!

Nederlanders zijn namelijk niet meer trots OMDAT we onder de voet zijn gelopen door buitenlanders, die zijn binnengehaald, waardoor we niet meer trots zijn op onze koning en ons godvergeten aan Brussel weggegeven Vaderland!

Welles! Nietes! | 30-04-13 | 08:09

Nederlanders kunnen niet meer trots en eensgezind zijn. Alles is kut. Geen wonder dat we onder de voet worden gelopen door buitenlanders die dat wel zijn.
Leer godverdomme weer eens trots te zijn op je koning en vaderland.

Mouth Of The South | 30-04-13 | 08:00

@dezeookalbezet | 30-04-13 | 07:45
Moet jij niet ergens op een kleedje gaan zitten met je overbodige meuk?

necrosis | 30-04-13 | 07:48

@Jan-NL | 30-04-13 | 07:37
Punt 9: 100% Duits, aangezien De Ranitz (vrijwel zeker de vader van Wilhelmina) ook een Duitser was!

necrosis | 30-04-13 | 07:46

respectloze reacties weer. bleh.

dezeookalbezet | 30-04-13 | 07:45

@XipeTotec | 30-04-13 | 07:30
Lees dan vandaag geen nieuwssites.
Tenslotte: wat je weet kun je voorspellen.

necrosis | 30-04-13 | 07:37

Om te kotsen allemaal, geen nieuwssite kun je lezen of het is ORANJE voor en NA, De telegraaf slaat de bom, maar dat is niet zo goed als Bilderberg vriendje. Ook ist das verboten te reageren op hun lieve artikels over het koningshuis, hoe bedoel je propaganda en dictatuurschap in Nederland. Walgelijk!

XipeTotec | 30-04-13 | 07:30

Nou, op naar den arbeid.

vander F | 30-04-13 | 07:18

Leve Cornelis de Witt!

FredKlep | 30-04-13 | 06:43

Gekozen president of koning?
Een constitutioneel koningschap is een (symbolisch) restant van het feodale tijdperk, of beter van absolute door god gegeven macht. En dat geldt al helemaal voor erfopvolging. (En iedereen die iets te vererven heeft vreest onbewust de bredere gevolgen van de afschaffing ervan ;)
Als we zulke toestanden niet ooit weereens willen kunnen we maar beter ook de restanten ervan opruimen. Ze behouden is als een gedeelte van een kankergezwel laten zitten omdat dat knobbeltje boven de tepel je zo vertrouwd geworden is en ook nog eens sexy gevonden wordt. Dus weet je wat, we laten dat buitenste gedeelte zitten en houden het met medicamenten en bestralingen stationair.

WirMachenMusik | 30-04-13 | 05:57

@triasenergetica | 30-04-13 | 04:49

Ik deel je mening niet! Dit land staat er wel degelijk beter voor! Echter de door jouw stem gekozen politici hebben de afgelopen jaren beleid en wetten gemaakt waar onze koningin slecht haar handtekening onder kon zetten!

Als je met je "bordje omhoog houden tegen de monarchie oppakken" de zaak bedoelt van Erwin Lensink, persoonlijk ben ik wel een beetje klaar met randdebielen die menen het recht te hebben dingen te gooien naar andere mensen op basis van eigen verworven inzicht!

En duurzaamheid? Triasenergetica jij bent precies hét exemplarische voorbeeld van de meer dan gemiddelde Nederlander die geen KUT snapt van duurzaamheid of ook maar enig besef heeft van het begrip duurzaamheid!

En dat is erg als niet snapt dat Hare Majesteit toestemming heeft gegeven voor de bouw van windmolenparken voor de Nederlandsche Kust enkel en alleen om te voldoen aan die achterlijke duurzaamheidsbegrippen en Co2 uitstootsnormen!

Javello | 30-04-13 | 05:31

Beste Bea, Goed dat u weggaat. Het land staat er een stuk slechter voor dan in 1980. U heeft altijd een hekel aan ons gehad. Dat is duidelijk. Dat konden we altijd aan uw gezicht aflezen en aan uw ijzige teksten afluisteren. U heeft een duidelijke voorkeur voor dictators van het verkeerde soort. Daar ging u graag op bezoek. Dat tekent u. Net als deze dictators heeft u minachting voor het volk. U laat mensen die een bordje omhoog houden tegen de monarchie oppakken en laat mensen die anderszins protesteren tegen uw belasting-verslindend huishouden wegkwijnen in de cel. Verder verdenk ik er u van dat u veel invloed heeft gehad op de acties van de regering. Zo vermoed ik dat de miljarden-investeringen in de pijpleidingen naar Rusland en in gasopslagen voor Russische gas in Nederland er dank zij uw inmenging zijn gekomen. We maken ons daarmee afhankelijk van een boevenstaat. Onze kinderen zullen u niet dankbaar zijn. Daarnaast staat uw behandeling van een vriendje van een nichtje me nog helder voor de geest. Ik denk dat die behandeling uw ware aard toont: een ijzige kille gemene tante. Uw verhaaltjes met Kerstmis doen daar niets van af. Het geeft geen pas om van ons solidariteit met ontspoorde en arme landgenoten te vragen als u zelf veilig in een paleis woont achter hoge hekken en ieder jaar honderden miljoenen opstrijkt. En uw pleidooi voor duurzaamheid in recente jaren is regelrecht een farce. Als er iemand niet duurzaam is, dan bent u het. Al is het maar vanwege uw levensstijl en vanwege die hofhouding en al dat gevlieg en gereis. U heeft een voorliefde voor fossiele energie, en dat is ook niet gek gezien het grote pakket aandelen Shell, die trouwens op een steenworp afstand van u vandaan zit. Ik hoop dat het beter wordt nu, met de komst van Willem-Alexander. Ik verwacht niet veel van hem, maar hij komt in ieder geval een stuk aardiger over.

triasenergetica | 30-04-13 | 04:49

@b-ry | 30-04-13 | 04:46

Mee eens! Liever een onpartijdige Konning dan een gekozen partijdige president!

Javello | 30-04-13 | 04:49

Neem anders een Volvo! saaie kudt auto's past precies bij een koningklukke familie.

12pints | 30-04-13 | 04:46

Ik ben voor verandering van de huidige vorm van onze monarchie. Vooral op het gebied van bezuinigingen, waar we immers allemaal mee te maken hebben. Maar ik ben echter van mening dat we er zonder koningshuis niet beter van af zijn. Kijk naar de landen waar een gekozen president zit, zoals ik Frankrijk, Italië of nee; de Verenigde Staten. We kunnen daar wel voor gaan, maar zolang Nederland grotendeels is verdeeld in de kampen 'rechts' en 'links' zullen we er nooit kunnen kiezen voor één staatshoofd. Er zal niemand zijn die voor ons allemaal is, waarmee we opgroeien, en die het gezicht van Nederland zal vormen.

Hoewel ik ook liever had gezien dat Beatrix een iets minder linkse koers had bevaren de afgelopen 33 jaar heb ik wel respect voor haar dat zij zich door deze moeilijke tijd met veel tegenslagen heeft weten te werken. Ik had het haar niet na kunnen doen. Ik had mijn leven zelfs niet willen verruilen met dat van haar.

Ik ben zeer benieuwd naar de koers van Willem Alexander, en ik denk dat hij, net als zijn moeder, zijn eigen gang zal gaan.

b-ry | 30-04-13 | 04:46

*schopt jukebox*
vimeo.com/couchmode/user11282548/video...

Toch best leuk eigenlijk dat vimeo, dit nummer staat niet eens op youtube. Oja en ik ben een beetje verkouden dus zocht ik dit nummer.

de grote Anti | 30-04-13 | 03:43

*over lichtknop struikelt*

Moishe Pipik | 30-04-13 | 03:40

-weggejorist-

Baby Rasta | 30-04-13 | 03:36

-weggejorist-

Baby Rasta | 30-04-13 | 03:35

-weggejorist-

Baby Rasta | 30-04-13 | 03:34

Moet toch zeggen dat ik Bea vooral zal herinneren als de koningin die als laatste stond op de Nederlandse munt. Vroeger kreeg ik als kleine jongen een knaak mee om snoep te kopen. Daar kon ik een week mee doen. Toen kreeg je nog je centen terug en kon je van 5 cent een zuurtje kopen. Tegenwoordig zie ik allerlei rare hoofden op een briefje staan waar ik maar 2 broden van kan kopen. Snap niet waarom ze er staatshoofden op zetten. Zet er dan gelijk mannen als Draghi en Monti op, want dat is de waarde van dat WC- papier tegenwoordig.

Baby Rasta | 30-04-13 | 03:33

de grote Anti | 30-04-13 | 03:17 |
Ghe, ik zie het helemaal voor me.

Moishe Pipik | 30-04-13 | 03:24

"Ze is een mof, ze is een muts en ze spreekt een soort van Nederlands dat gemeengoed was geworden als de Führer zijn strijd voor een verenigd Europa gewonnen had.
Beatrix spreekt Nederlands als een Duitse die met veel overgave een grammofoonplaten-cursus heeft gevolgd;"

(Theo van Gogh)

o)+ | 30-04-13 | 03:22

Maar is die Amerikaanse die een tasje achterliet al gevonden door de Nederlandse speurhonden? Of ze al gepopt door de standplaatsmaffia? www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/04/...

Baby Rasta | 30-04-13 | 03:20

@Moishe Pipik | 30-04-13 | 03:00
Soms gaat een racefietser de wedstrijd aan, en wie denk je dat er wint uiteindelijk? Juist, de racefietser. Tenzij het een oude lul is. Maar uiteraard kan ik dan weer shortcuts over muurtjes, rotsen en zonnende mensen nemen om weer voor hem uit te komen.

de grote Anti | 30-04-13 | 03:17

Overigens is er maar één Queen. Toedeledokie en god save the beers.
youtu.be/K7SLOJElT_o

INH.30CL | 30-04-13 | 03:06

Hmm, ik bedoel natuurlijk niet dat je weinig evenwicht hebt hoor @pius.. Kwam er een beetje ongelukkig uit. Ik bedoel dat iemand wel een erg grote mongool is als hij niet het fietsen onder de knie zou kunnen krijgen.

Schaatsen is iets lastiger. Ik zou niet willen zeggen dat iedereen zou moeten kunnen schaatsen. Zwakke enkels enzo, botbreuken. Het is zelfs erg glad dat ijs. Nee.. schaatsen hoeft niet.

de grote Anti | 30-04-13 | 03:02

de grote Anti | 30-04-13 | 02:50
Ik ben een gematigde fietser dus laat mij niet boeten voor de extremisten.

Moishe Pipik | 30-04-13 | 03:00

@pius | 30-04-13 | 02:49
Dat hoop ik, maar ben bang dat dat niet olympisch is.

Al SchietjemeLevend | 30-04-13 | 02:55

Ow oke.. Want als je maar een klein beetje evenwicht hebt moet je wel kunnen fietsen natuurlijk.

de grote Anti | 30-04-13 | 02:55

Ongelezen; Oranje de tyfus! Welterusten landgenoten.

GaatDeGoedeKantOp | 30-04-13 | 02:54

@de grote Anti | 30-04-13 | 02:51

Jazeker. Ik fiets heel veel. Maar niet wielrennen. Dat niet.

pius | 30-04-13 | 02:54

@pius | 30-04-13 | 02:48
Oke.. Maar nog geen antwoord.
Kun je fietsen?

de grote Anti | 30-04-13 | 02:51

@Moishe Pipik | 30-04-13 | 02:43
Mooizo, bij mij werkt het ietsje anders.. De eerste 40 minuten ben ik bekaf en daarna kan ik gerust een paar uur lang mensen bang maken. Zoals plotseling vanuit de bosjes duiken voor een racefietser. En dan hard wegfietsen in de hoogste versnelling terwijl de modder van de noppenbanden zijn mooie helmpje vies maakt.

de grote Anti | 30-04-13 | 02:50

@Al SchietjemeLevend | 30-04-13 | 02:43

Ja en nee. Het ligt aan de benadering. In veel gevallen proberen topsporters een over mijn lijk mentaliteit te genereren. Maar er zijn ook teams en individuen die andere manieren gebruiken die even succesvol zijn.

pius | 30-04-13 | 02:49

@pius | 30-04-13 | 02:37
Nog één; als topsporter moet je een "killer" mentaliteit hebben (om te winnen).

Killer mag zonder aanhalingstekens gelezen worden, en vandaar die rare dingen tijdens wedstrijden.

Al SchietjemeLevend | 30-04-13 | 02:49

@de grote Anti | 30-04-13 | 02:38

Zoals je weet sport ik heel veel. En ik ben geen moralfag waar het doping betreft, maar op een geven moment is het genoeg. Of ze moeten het vrijgeven, dan word het ook weer geloofwaardig. Het gaat in principe om gelijke kansen, als mensen met elkaar besluiten dat doping daarbij hoort zal je mij niet horen.

pius | 30-04-13 | 02:48

wat een ballentent bij Pauw en Witteman

Rest In Privacy | 30-04-13 | 02:44

@pius | 30-04-13 | 02:37
Nog eentje dan; om (winnend) topsporter te zijn, moet je een "killer" mentaliteit" hebben.

En killer mag gerust zonder aanhalingstekens gelezen worden.

Al SchietjemeLevend | 30-04-13 | 02:43

de grote Anti | 30-04-13 | 02:38 |
Ben vorig jaar weer begonnen. Kwam eerst niet eens tegen een viaduct op, paar maanden later had ik het gevoel of ik eeuwig kon doorfietsen. Mijn tactiek: eerste uur het stront voor de ogen fietsen, hetzij met heuveltjes, hetzij wind tegen; dan gaan de stofjes in de bovenkamer werken en kies ik in een wat lager tempo voor de mooiste natuurgebieden. En die zijn er gelukkig veel in de buurt.

Moishe Pipik | 30-04-13 | 02:43

Heb wel respect voor haar. Ze heeft het goed gedaan.

Mike Oxlong | 30-04-13 | 02:42

@pius | 30-04-13 | 02:29
Maarre.. Fietsen jullie dan zelf ook op de reesfiets?
Want mensen moeten affiniteit hebben met de sport toch.
Soms heb je van die mensen die onderuitgezakt op de sofa met bierblikjes en lege flessen cola en pizzadozen voor nog geen meter kunnen rennen die heel graag tennis kijken.

Zelfde met de edele fietssport, kan je zelf wel fietsen eigenlijk vraag ik mij dan af. Daarom kijk ik ook nooit vechtsport omdat ik niet wekelijks iemand in elkaar hoef te slaan. Ook geen schaatsen of turnen for obvious reasons dus. Of paardrijden.

de grote Anti | 30-04-13 | 02:38

@Al SchietjemeLevend | 30-04-13 | 02:34

Zit wat in.

pius | 30-04-13 | 02:37

Al SchietjemeLevend | 30-04-13 | 02:34
Yep. Riis moesten ze trouwens tijdens zijn Tourwinst om de twee uur wakkermaken, anders begon zijn bloed te stollen.

Moishe Pipik | 30-04-13 | 02:36

@pius | 30-04-13 | 02:22
Als een dope gebruiker minder traint dan een schoon iemand gaat ie dood.

Al SchietjemeLevend | 30-04-13 | 02:34

pius | 30-04-13 | 02:29
Haha, ik heb me ook in alle bochten proberen te wringen. Nieuwe wielrennen is schoon blablabla. Geloof ik nog wel van Gesink en co, maar als je in België over doping begint lachen ze je uit. Hoort erbij. Altijd hetzelfde met die ouwelvreters.

Moishe Pipik | 30-04-13 | 02:33

Itzamná | 30-04-13 | 01:17
Ghehe, gij aan de meskal en de rokerij (onschuldig sigaretje zeker), plempt een plaatjeslinkje van een ponydier dat kennelijk Bea heet om je pointe te maken, en vindt anderen maar debiel?

Nu ja, ook dat bestaat. Hier op GS.
Om af te sluiten, leve de ludieke journalistiek!
En nog meer de betere reaguurders - nightynight Vander F.

Kudtkip | 30-04-13 | 02:30

@Moishe Pipik | 30-04-13 | 02:26

Dat structurele gebruik van generatie op generatie heeft mijn lust tot kijken gesloopt, is echt een proces van jaren geweest. Het kan dus toch, dat je illusies aan scherven gaan. Mijn vermogen tot zelfverloochening was op een bepaald moment simpelweg niet sterk genoeg meer. Een verontrustend gegeven.

pius | 30-04-13 | 02:29

Zou Willem morgen ook aan de doping zitten? Anders houd je dat slappe geneuzel zo'n hele dag toch niet vol?

Wolveshead | 30-04-13 | 02:28

@INH.30CL | 30-04-13 | 02:19

Haha, mooi man.

pius | 30-04-13 | 02:27

pius | 30-04-13 | 02:22
Wielrennen volgde ik vanaf mijn zevende. Kan er dit seizoen voor het eerst niet meer naar kijken. In tijd Armstrog keek ik ook veel minder. Wist natuurlijk wel dat het mis zat, die doping is nog niet eens het probleem, maar dat gelieg, intimidatie van mensen tot het kapot willen maken van mensen. Dus ja, ik voel me flink genaaid door die Machiavelli's op een fiets.

Moishe Pipik | 30-04-13 | 02:26

@Moishe Pipik | 30-04-13 | 02:18

Hou maar op. Zo ben ik ook op het wielrennen afgeknapt. Al heb ik bij de Duitsers het idee dat ze clean zijn, Dortmund zeker. Die hebben die sturm und drang van zichzelf en trainen sowieso meer en harder dan gemiddelde Europese ploegen.

Maar mocht het gebeuren dan zal ik net zolang struisvogel spelen als het kan, dromen mag je nooit zomaar laten stelen natuurlijk.

pius | 30-04-13 | 02:22

@vander F | 30-04-13 | 02:01
Precies, en daarom boeit die zaak mij eigenlijk zeer weinig. Het komt mij teveel over als een rookgordijn om de werkelijk zware zaken te verhullen. Het buitenland moet dus zijn muil houden, want waarschijnlijk doet het buitenland er helemaal niets tegen. Daar geef je de zwangere babysitter 1000 franc en een paar jaartjes later krijg je een kindje afgeleverd zonder registratie. Helemaal van jouw.
Straatbendes zijn soms nog erger. Gewoon in de kofferbak ermee en hasta la vista.

Er is een sateprikker in nederland gezet op de kaart.. symbolisch.

de grote Anti | 30-04-13 | 02:21

@pius | 30-04-13 | 02:14
Nee, dan moet je bij Herman zijn.
youtu.be/HoUTbOMOen8

INH.30CL | 30-04-13 | 02:19

pius | 30-04-13 | 02:14 |
Maar deze niet. Mijn nachtmerrie is meer dat er over 5 jaar een onderzoek komt waaruit blijkt dat die topploegen allemaal snoeihard aan de drugs zitten. Gaat de laatste jaren teveel vooruit dat niveau, vertrouw het niet. Vroegah waren spelers veel onregelmatiger. Zelfs Van Basten heeft een hoop butwedstrijden gespeeld, Bergkamp ook.

Moishe Pipik | 30-04-13 | 02:18

@INH.30CL | 30-04-13 | 01:55

Blasfemie!!!!;-)

pius | 30-04-13 | 02:14

@Moishe Pipik | 30-04-13 | 02:08

Ik denk het ook maar je weet het nooit. Willem-Alexander word ook gewoon Koning.

Nightmares can happen.

pius | 30-04-13 | 02:14

Wie geeft er nu een minnetje voor het volkslied? Landverrader!

INH.30CL | 30-04-13 | 02:10

pius | 30-04-13 | 02:00
Dat gaat gebeuren. Mourinho is zich al aan het indekken. De Dickie-kaart trekken noemen we dat in huize Pipik.

Moishe Pipik | 30-04-13 | 02:08

Schoorsteenveger | 30-04-13 | 01:53
Nederland was tijdens de junta na Amerika de grootste handelspartner van Argentinië. Daarvoor nog niet.

Moishe Pipik | 30-04-13 | 02:06

@de grote Anti | 30-04-13 | 01:52,
iets met in het Anne Frank park sloeren, Praagse gay club, al is dat allemaal misschien niet zo fris maar an sich niet strafbaar.
Die Turkse gasten kunnen ook zomaar zijn ingezet om eens flink te chanteren of onder druk te zetten, je weet het niet.
Punt is dat men in ieder geval in het buitenland het gevoel heeft dat er teveel aan info wordt achtergehouden, en dat denk ik eerlijk gezegd ook.
Maar of dat perse een pedo netwerk zou moeten zijn, er kan nog wel heel wat anders het geval zijn.

vander F | 30-04-13 | 02:01

Hopen dat iig 1 koninklijke een pak op de billen krijgt morgen.

Die van Madrid.

pius | 30-04-13 | 02:00

@de grote Anti | 30-04-13 | 01:57

Het was meer een knipoog naar onze nieuwe koning, maar je hebt gelijk. This shit's for real.

pius | 30-04-13 | 01:59

Straks lekker werken (tvt) pak wel vrij als het mij uitkomt Nederland is een land van gekken.

non_de_pier | 30-04-13 | 01:59

Itzamná | 30-04-13 | 01:55 |
Een minkukel als staatshoofd, een golddigger als koningin, en dat moet gevierd worden?

Schoorsteenveger | 30-04-13 | 01:59

@pius | 30-04-13 | 01:53
Zucht..*pius over knie legt*

Er is en blijft maar een nummer van die twee urban boeren die je mag luisteren, zei een eenhoorn eens in een droom, en dat is - www.youtube.com/watch?v=vBAP0MlEsfQ

de grote Anti | 30-04-13 | 01:57

Schoorsteenveger | 30-04-13 | 01:39 | + 0
Komkom, Schoorsteenveger. Dat VMBO lijkt me wel wat te hoog gegrepen. Morgen krijgen wij een waterhoofd als koning.

Hoeft niet eens negatief te zijn. Hoe dommer, des te minder zo'n minkukel heeft te vertellen. Iemand die zegt dat lintjes knippen ook inhoudelijk kan zijn... wat moet je daar nog aan toevoegen?

Volslagen lutser, die Willem MXVIIX.

Itzamná | 30-04-13 | 01:55

Trutje Zorreguieta heeft de Nederlandse identiteit nooit gevonden, maar draagt inmiddels wel de juwelen die het Nederlandse volk een Nederlandse koningin ooit geschonken heeft.
www.bndestem.nl/algemeen/binnenland/má...
Laten we morgen luidkeels het Koningslied zingen tot onze identiteitsloze Nederlandse kelen schor zijn, als een nieuw geschenk aan een nieuwe koningin.

Schoorsteenveger | 30-04-13 | 01:53

@vander F | 30-04-13 | 01:40
Volgens mij bent u een expert op dat gebied, en ik ben te lui om het op te zoeken, maar waren het in die kwestie d*mmnk nou alleen turkse tienerjongens of zit ik er helemaal naast?

Als wel zou je bijna kunnen denken dat als hij het niet had gedaan er vast wel een grote zweterige besnorde man het had gedaan. Zo gaat dat in die contrijen.

Veel schokkender zou moeten zijn dat er (.....) bendes opereren die hun slachtoffertjes juist liefst zo wit mogelijk willen hebben. Meerdere redenen i guess, van hanteerbaarder tot leuk roze worden. Ik weet het niet, maar het bestaat wel als je weleens wat leest.

de grote Anti | 30-04-13 | 01:52

Ik beschouw mijzelf en de mijnen hoger en slimmer dan wie dan ook, maar wat was Beatrix als jong hertje toch allerschattigst, met die appelwangetjes. Ze was mooi toen ze jong was.

Strotgrondel | 30-04-13 | 01:52

spek | 30-04-13 | 01:37 | + 1
Ik was nog wakker, spek, en las jouw debiele comment.
Wat is in godsnaam "'om Nederland te vertegenwoordigd'? Is dat meer dan het gekakel van een volslagen retard?

Ik begrijp wel wat je bedoelt hoor, maar neem de volgende keer de moeite om je in normaal NL uit te drukken.

Qua inhoud is het een 4-.
"Ik hoop dat hij zijn taak goed zal vervullen en ik leef met hem mee."

Ik hoop dat niet en leef ook niet met hem mee. Gewoon, geen tijd voor. Ook geen belangstelling, want WA is een lutser eersteklas, zoals iedereen wel weet.

Succes op Geenstijl.

Itzamná | 30-04-13 | 01:49

bakoenin | 30-04-13 | 00:45 |
In 1939 nog werd een kunstenaar veroordeeld vanwege het beledigen van een bevriend staatshoofd. Dan weet ik genoeg.

Moishe Pipik | 30-04-13 | 01:46

Parsons | 30-04-13 | 01:43 |
De gechiedenis van Argentinië kent hij op zijn duimpje, zo weten we.

Schoorsteenveger | 30-04-13 | 01:45

De debiel die je wist dat staatshoofd zou zijn.

Schoorsteenveger | 30-04-13 | 01:43

@Schoorsteenveger | 30-04-13 | 01:39
Ho ho, hij is wel meester in de geschiedkunde, eej.

Oh wacht.

Parsons | 30-04-13 | 01:43

-weggejorist-

Hundun | 30-04-13 | 01:43

Wie weet, misschien is dit ook wel doorgeschoven tot na de kroning
www.investigatedemmink.com/

Alles moet coûte que coûte kalm, rustig en ruimte tot feestelijkheid geven deze week.

vander F | 30-04-13 | 01:40

We moeten het even nog op ons in laten werken, vind ik. Beatrix gooit de handdoek in de ring, stopt ermee, vindt het welletjes, zet er een punt achter, en omdat het ooit in een grijs verleden zo is afgesproken heeft haar oudste zoon, enkel en alleen omdat hij de oudste is, het recht, lees: het recht, om Staatshoofd te worden, en hij vindt ook dat hij van dat recht gebruik moet maken, en zijn moeder vindt dat, en zijn vrouw, die Argentijnse importbruid, vindt óók dat hij dat doen moet, en laat zich, ook al heeft ze de Nederlandse identiteit nooit gevonden, graag vanaf morgen Koningin noemen.
En bij Pauw en Witteman zat hedenavond een aantal identiteitsloze Nederlanders kwijlend te belijden het allemaal prima, nee geweldig te vinden dat wij morgen zo'n geweldige Koning en zo'n geweldige Koningin krijgen, en werd de dame die als een van de weinigen het heeft aangedurfd om, ook al was het met een zielig kartonnen bordje, enig protest aan te tekenen en daarom ten onrechte was ingerekend, door het hele gezelschap weggehoond.
Morgen zal een domme VMBO'er ons Staatshoofd zijn, en we zingen blij.

Schoorsteenveger | 30-04-13 | 01:39

Ik ben trots dat Nederland een monarchie is. Ook al krijgen wij een koning die niet super intelligent is, maar slechts een normaal en gemiddeld iemand is. Zolang hij zijn leven inzet om Nederland te vertegenwoordigd en te binden gun ik hem die twee broden per jaar. Ik hoop dat hij zijn taak goed zal vervullen en ik leef met hem mee.

spek | 30-04-13 | 01:37

@André van Delft | 30-04-13 | 01:24 | + 0 -
Geloof er ook geen reet van.

Kaas de Vies | 30-04-13 | 01:31

Itzamná | 30-04-13 | 01:26
Tot ziens mijn beste, en soms als je een paar keer linksaf slaat kom je rechts uit.

bakoenin | 30-04-13 | 01:30

@ stormageddon 01:27
Mijn verdwaalde " e " viel wel op

jaymie | 30-04-13 | 01:30

@WeerEenPilsjeOp | 30-04-13 | 01:22
Het verschil tussen "rethorische" (jouw fantasiespelling) en "retorische" (de correcte spelling) valt je niet op?

Helder.

Stormageddon | 30-04-13 | 01:27

bakoenin | 30-04-13 | 01:10 | + 2
Let maar niet op je woorden, linkse hond. Doe ik ook niet.

Hoe zou je anders tot een 'dialoog' kunnen komen?

Die jij gaat verliezen (niet op dit punt, daarin verschillen wij geloof ik niet van mening). Maar... wat is winnen anders dan niet verliezen? Een gelijkspel- geef ik niks om.
De tyfus voor jou, edoch plusjes daarbij.

*Roken, mezcal, out*

Itzamná | 30-04-13 | 01:26

@zeg maar jansen | 30-04-13 | 00:53
maudoortwijn says 20 February, 2013 at 12:22:
"I have seen prince Maurits, minister Korthals, Queen Beatrix, prince Clause, prince Willem-Alexander (and there were a few other persons present, whom I could not see well enough). Mister Joris Demmink was among the support staf facilitating the trip to Bangkok."

Erg sterk verhaal, zware beschuldigingen, geen ondersteunend bewijs. Ik geloof er niets van.

André van Delft | 30-04-13 | 01:24

@WeerEenPilsjeOp | 30-04-13 | 01:20
"Ik ken niet wie erachter al deze gebruikersnamen zijn"?
Werkelijk?

Dames en Heren, we hebben hem. De schrijver van het koningslied, althans degene verantwoordelijk voor de regel: "De dag die je wist dat zou komen".

Dat kan bijna niet missen.

Stormageddon | 30-04-13 | 01:24

Kaas de Vies | 30-04-13 | 01:21

Gefeliciteerd. Kan je nu met een gerust hart sterven?

brutus68 | 30-04-13 | 01:23

OEPS! auw.

WeerEenPilsjeOp | 30-04-13 | 01:22

@WeerEenPilsjeOp | 30-04-13 | 01:10
Nee, ik typte een hele zin *achter* een retorische (zonder h) vraag, bestaande uit één woord.
Dus.
Stormageddon | 30-04-13 | 01:19 | + 1 -

Jij herhaalt de H wel, zonder cohhectie. haha

WeerEenPilsjeOp | 30-04-13 | 01:22

Itzamná | 30-04-13 | 01:17

Irene was wel een lekker wijf, maar ook verknipt. Beetje met bomen ouwehoeren en dergelijke. Die jongste zus van Bea, die schele blinde, die heeft het goed gezien indertijd. Die heeft altijd afstand gehouden van het hele circus.

brutus68 | 30-04-13 | 01:22

Ik heb vanavond voor het eerst getongd met een vrouw
Yippie.

Kaas de Vies | 30-04-13 | 01:21

WeerEenPilsjeOp | 30-04-13 | 01:16 | + 0
'antwoordt', jawel.

Jij denkt nog dat iemand hierop reageert?

Je bent wel grappig.

Itzamná | 30-04-13 | 01:20

Ik ken niet wie erachter al deze gebruikersnamen zijn, dus ik tast af.. :P

WeerEenPilsjeOp | 30-04-13 | 01:20

@WeerEenPilsjeOp | 30-04-13 | 01:10
Nee, ik typte een hele zin *achter* een retorische (zonder h) vraag, bestaande uit één woord.
Dus.

Stormageddon | 30-04-13 | 01:19

@WeerEenPilsjeOp | 30-04-13 | 01:16
Dat heet sarcasme, einstein ..
Of dacht je dat ik van plan was het uit te gaan leggen.

de grote Anti | 30-04-13 | 01:18

@pim achtertuin | 30-04-13 | 01:11

Duh. Dat is nogal wiedes. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand zich verlaagde tot een hoog niveau. Jij wel?

pius | 30-04-13 | 01:18

Leve de kroo... hik.. de krooni... hik... de kroon eh... kurk. Welterusten. ... hik.

Van Dikhout | 30-04-13 | 01:18

-weggejorist-

Itzamná | 30-04-13 | 01:17

Dus Anti, waarom vraag je dan publiekelijk om je antwoordt uit te breiden?

WeerEenPilsjeOp | 30-04-13 | 01:16

@ WeerEenPilsjeOp 01:12
Kan ook excuses

jaymie | 30-04-13 | 01:14

@WeerEenPilsjeOp | 30-04-13 | 01:06
Als ik al ooit eens de zin bij elkaar sprokkel iets te schrijven of onderbouwen dan doe ik dat spontaan, voor mijzelf, en al helemaal niet voor mensen die ik niet ken of wil kennen. Ik ben erg lui namelijk. En verwend.

de grote Anti | 30-04-13 | 01:14

@ stormageddon 01:08
Zelfcorrigerende toetsenbord ? ;-)
jaymie | 30-04-13 | 01:11 |

Het woord is " zelfcorrigerend ".

WeerEenPilsjeOp | 30-04-13 | 01:12

@ stormageddon 01:08
Zelfcorrigerende toetsenbord ? ;-)

jaymie | 30-04-13 | 01:11

GS verlaagt zich zelf tot een laag niveau......

pim achtertuin | 30-04-13 | 01:11

HEvD | 30-04-13 | 01:00
Nou nou, u moest eens weten welke ziektes mij als republikein allemaal toegewenst zijn.
Maar als verlichte geest die al jaren geleden de middeleeuwse denkwijze heeft losgelaten, gun ik iedereen het recht om te beledigen.
Woorden doen immers geen zeer.
Alhoewel ik natuurlijk zeer op mijn woorden pas, het zou namelijk zo maar kunnen gebeuren dat ook ik morgen preventief wordt opgesloten zodat het feestje in alle rust kan verlopen.
En dat wil ik mevrouw Bakoenin niet aandoen, dan mist ze alle spektakel op TV van dit zo mooie feestje.

bakoenin | 30-04-13 | 01:10

@mezelf 01:06:
Toesproek? Mooi woord, maar geen idee wat het betekent. Toespraak zal het wel zijn. Denk ik.
Stormageddon | 30-04-13 | 01:08 | + -1 -
Dus jij typt een hele zin voor een rethorische vraag?? WTF!?

WeerEenPilsjeOp | 30-04-13 | 01:10

@mezelf 01:06:
Toesproek? Mooi woord, maar geen idee wat het betekent. Toespraak zal het wel zijn. Denk ik.

Stormageddon | 30-04-13 | 01:08

Ja doe dat eens de grote anti, schrijf een manifest.

WeerEenPilsjeOp | 30-04-13 | 01:06

@HEvD | 30-04-13 | 01:00
Joe doen het niet begrijpen.
Hier wordt de vorstin geparafraseerd in haar afscheidstoesproek tot het plebs. Jij en ik worden door haar "Toedeledokie en de tiefus" gewenst.

Het is best moeilijk, deze schoolkrant.

Stormageddon | 30-04-13 | 01:06

-weggejorist-

Hundun | 30-04-13 | 01:06

@HEvD | 30-04-13 | 01:00
De bedoeling is dat u leest dat Beatrix ons de typhus wenst. Dus droog uw verontwaardigde tranen.
Hoe dan ook, de typhus voor dat wijf.

Dmitri Dmitrievitsj | 30-04-13 | 01:05

@HEvD | 30-04-13 | 01:00
Knuppel.. pff.
Trix zegt: "toedeledokie & de tiefus".
Moet ik alles uitleggen?

de grote Anti | 30-04-13 | 01:04

Nu eerst maar even schijten. Zoals onze vroegere vorstin Wilhelmina al zei: "The Loo has always been my favourite palace".

Daar had dat ouwe kreng toch wel een goed punt.

Stormageddon | 30-04-13 | 01:02

Beatrix de tiefus toewensen, schoolkrant nivo. Knap gevonden ook..

HEvD | 30-04-13 | 01:00

Kut, verkeerde post 00:46.
Ging over die maffe Wilhelmina die ons land verliet toen het er op aan kwam. Een landverraadster dus. Een laffe koe, meer niet.

Alleen al daarom geen enkele reden om morgen Koninginnedag te vieren, en om die WA uit te kotsen.

Bij dit alles blijven we wel genuanceerd, dat spreekt.

Itzamná | 30-04-13 | 00:59

Itzamná | 29-04-13 | 23:49
U bent niet bepaald ingelezen hè?
Met je "Lul niet zo raar man".

Tot u typt een vrouw. Een leuke, al zeggen anderen dat.
En verder, Beatrix is op generlei wijze frigide te noemen, zij heeft zo haar lovers gehad (en wie weet nog).
Claus homo? Welja.
En dan de hele santekraam van het 'hoogste huwelijk' aangaan.

Er zijn zat schimmige schandalen rond alle konings-deals, toen en nu.
Oh nou!
Edoch, de veronderstelling dat Trix & Claus louter voor toneel trouwden terwijl ze beiden ongemakkelijk zouden zijn als partners, is simpelweg stupide.

Vermeende, latente bi-seksualiteit? Komt in alle kringen voor.
Ik weet verder wel waar je op doelt. Dat het nog verder zou gaan dan homofilie.
Mocht dat zo zijn, komt het boven bij de apotheose D*mmink.

Ik blijf verder bij het geloof (zonder religie) dat Bea en Claus echte liefde voor elkaar hadden.

Morgen (straks) breekt een nieuw hoofdstuk aan qua troon.
Dat is pas een arrangement geweest!
Máxima is haar hele leven getraind voor de slotfunctie support-koningin.
Onder regie van haar vader en Bernhardt.

Afijn, die geschiedenis zal zich, en niet wellicht, maar op zeker, uitwijzen.
Mark this: zodra ceremonieel koningschap, zet Wim-Lex z'n krabbel.
Dat gaat eerder gebeuren dan de zon ophoudt te schijnen.

Of jij daar, on-ingelezene, stopt met reaguren...

Kudtkip | 30-04-13 | 00:57

Itzamná | 30-04-13 | 00:46 |
Ik ben god laatst ook tegengekomen in het keukenkastje.
Hij (of was het een zij) vertelde me dat hij/zij er mee ging stoppen.
Hij/zij had volledig genoeg van de komedie en idioterie, en was van plan een galactische haringkar te openen.
Echte hollandse maatjes, voor een goede prijs.
Bij Orion links af, en nog 3 lichtjaren doorrijden.
Je wilt het niet missen.

bakoenin | 30-04-13 | 00:55

@Hundun | 30-04-13 | 00:41
Natuurlijk praat ik niets goed, maar is het zo vreemd dat men de kant van hun germaanse broeders koos? De joden hadden hun eigen slagers, hun eigen gebedshuizen, groentewinkels, drugsdealers.. Je zou bijna kunnen denken dat ze nederlanders maar een viesss volkje vonden met hun varkensvlees en losbandige vrouwen ( - waar dan wel weer dankbaar gebruik van werd gemaakt)..

En guess what, history repeats itself. En veel mensen zijn bepaalde groepen hypocrieten en uitzuigers inderdaad (weer) aardig zat. Natuurlijk gaan er geen treinen naar het oosten, misschien gewoon op een leuk vliegtuig naar een zonnig oord ofzo? Voorgoed?

de grote Anti | 30-04-13 | 00:54

Voorgaande, 00:46. maakt al het gelul van Bakoenin overbodig.

Natuurlijk was het God die Wilhelmina riep. Wie anders?

Heel dapper van Wilhelmina om het land te verlaten. En wat heeft zij niet betekend voor het NL-volk via radio Oranje vanuit Londen? Zij gaf de Nederlanders hoop.

Wat wil je nog meer?

Itzamná | 30-04-13 | 00:51

@CoffeePatch | 29-04-13 | 22:35
De volgende zin uit de rede van Bea zou wel eens met de geruchten rond Demmink te maken kunnen hebben:

"Wellicht zal de geschiedenis uitwijzen dat de keuze voor deze echtgenoot mijn beste beslissing is geweest."

André van Delft | 30-04-13 | 00:48

“Neen, ’t was geen vlucht die U deed gaan
Maar volgen, waar God riep
’k Vraag niet wat in U is doorstaan,
Een strijd, hoe zwaar, hoe diep.

Wij knielen naast en met U neer,
Tot God de blik, de hand;
Geef Neerland aan Oranje weer,
Oranje aan Nederland.

En kome dan wat komen mag,
W’aanbidden, zwijgen stil;
De nacht zij zwart, omfloerst de dag,
Geschiede Heer, uw wil.”

Itzamná | 30-04-13 | 00:46

@Hundun | 30-04-13 | 00:41
Het waren diezelfde oranje gezinde lieden, die hele ambtenaren kliek wat je alleen maar kon worden als je onvoorwaardelijk trouw was aan de monarchie, die de Duitsers alle dossiers van de persoonsregisters overhandigd hebben.
Want het maakt de gemiddelde Nederlandse klerk niet uit aan wie hij/zij dociel kan zijn.

bakoenin | 30-04-13 | 00:45

baron von 8zilinder | 30-04-13 | 00:31
Huh... zelden heb ik een brigade generaal zo snel de benen zien nemen na slechts 1 battlecry tijdens de herdenking op de dam.
Ik ben toch bang dat u de militaire capaciteiten van onze monarch een beetje overschat.
Toch zijn we een gezegend volk.
We hebben nationale ongekozen leiders die over ons waken in de vorm van een koningshuis, en we hebben een ongekozen Europese president met tal van ongekozen lakeien die ook over ons waken en het beste met ons voor hebben.
Welk een overvloed aan goedheid.

bakoenin | 30-04-13 | 00:41

-weggejorist-

Hundun | 30-04-13 | 00:41

Wow zelfs op GS positieve geluiden voor Bea. Wat mij betreft is ze een prima visitekaartje voor NL geweest. Dàt is het enige wat ze hoefde te doen en ze deed het prima. Het is een overbetaalde taak maar geen onmisbare.

mrSkapig | 30-04-13 | 00:40

@brutus68 | 30-04-13 | 00:26
Nou ja, het heurt niet. Men zal schande van je spreken. Het lachertje van de straat en dergelijke. Parbleu.

Houzee. Eh... Leve de Republiek. Sol lucet omnibus et cetera.

Stormageddon | 30-04-13 | 00:40

En morgen worden er ook demonstranten verwacht. Republikeinen die zich braaf hebben aangesloten bij Johanna.

Zodat hun namen nu al bekend zijn: www.argusoog.org/wie-is-joanna/

zeg maar jansen | 30-04-13 | 00:39

Tabéatrix :-D

Jm | 30-04-13 | 00:39

-dvh- | 30-04-13 | 00:29
Inderdaad mijn beste, en dat is ook precies waar het vermeende monarchisme van veel Nederlanders om draait.
Een dagje vrij.
Feestje.
Thats it.
Traditie nietwaar?
Ouwe meuk verkopen op de vrijmarkt.
Heerlijk in allerhande horeca gelegenheden biertjes slempen, en gewoon een dagje mallotig doen.
Het is u en al die anderen gegund.
En ik hoop (en daar ziet het ook naar uit) dat het mooi weer wordt.
Hou je veilig.

bakoenin | 30-04-13 | 00:36

Winkels hebben deze dagen een goede omzet alleen met het inkopen van wat kleurstof :-)

jaymie | 30-04-13 | 00:34

@pius,
't Is maar hoe helder je H2O wilt hebben natuurlijk..

WeerEenPilsjeOp | 30-04-13 | 00:34

bakoenin | 30-04-13 | 00:19 | 2

Wacht maar tot onze wimlex de scepter zwaait in dit land. Hij gaat de troepen hoogst persoonlijk aanvoeren in de 'slag om brussel'. We zullen weer trots kunnen zijn op ons koningshuis.
*leest iets over ceremonieel koningsschap*

baron von 8zilinder | 30-04-13 | 00:31

@WeerEenPilsjeOp | 30-04-13 | 00:27

Helder zeg. Heerlijk helder beter gezegd.

Neem er nog eentje.

pius | 30-04-13 | 00:31

Zonsopgang aan de kust om 6.13
Kan een paar minuten langer blijven liggen dan oostelijke rijksgenoten.

Lang leve de Koning!

*Gaat dromen over oranjetaart*

calamiteiltje | 30-04-13 | 00:30

Nou Bea. Maar hopen dat je zoon op z'n 46e na nooit een slag werken in z'n hele leven er wat van bakt. Weet je nog? Hij was 11 of zo. Nederlandse pers: Oprottten! Dat gooide hij er zomaar uit. Tja, kinderen. Die kun je toch niet kwalijk nemen dat ze meningen die ze thuis aan tafel horen en die niet bedoeld zijn om in het openbaar op tafel te gooien zomaar naar buiten brengen? Ok, toen ie na de Olympische spelen in Sydney op kosten van de staatsruif doorreisde naar Nieuw Zeeland om er nog even vakantie te vieren, in een plaatsje waar veel hard werkende Nederlanse woonden vanaf grote afstand gevraagd werd wat hij van het gehucht vond, en hij in plaats van: nice, wondefull etc antwoorde met: 'Not of your business, this is a private visit' wist je dat je hem zo lang mogelijk uit de wind (lees: van de troon) af moest houden. Maar ja, op een gegeven moment moet je toch de handdoek in de ring gooien en de fakkel overdragen. En laten we,eerlijk zijn, €850.000 netto is toch niet gek als,aanvangssalaris voor iemand die nog nooit een slag werk heeft uitgevoerd in z'n hele leven. De president van Amerika moet het doen met $ 400.000,--. En daar moet ie nog belasting van betalen ook. Obama zit iedere ochtend om 7 uur al aan een zakenontbijt. En z'n vrouw ontvangt helemaal niks. Die mag een jurkje en een paar schoenen declareren als ze als de first lady aan moet treden. Dat scheelt toch wel iets met de 2 ton netto van Maxima toch? Je hebt gelukkig 1 troost. Ontslaan kunnen ze hem nooit. Hij kan zo lang als ie wil die 8,5 ton blijven incasseren, ook al bakt ie er geen reet van!

Jos Schmitz | 30-04-13 | 00:30

Morgen dagje vrij.
f8k yeah !

-dvh- | 30-04-13 | 00:29

Dus douw je antisemitische oraties lekker in je vluchtheuvel en krijg een komkommerneurose in je bilspleet en laat mij in vrede.

Gekke Jodenhater.
Ben ik niet, maar wel omdat je ermee dreigt, gekke idioot.

WeerEenPilsjeOp | 30-04-13 | 00:27

Stormageddon | 30-04-13 | 00:23

Kan, maar wordt zelden tot nooit gehandhaafd. Hooguit op Urk of in Staphorst.

brutus68 | 30-04-13 | 00:26

@brutus68 | 30-04-13 | 00:08
Nee, maar het kan wel zijn opgenomen in de APV van de gemeente.

Stormageddon | 30-04-13 | 00:23

Het is al Koninginnedag, waarom hoor ik daar niemand over?

Le roi est mort, vive le Roi!

En meer van die dingen. Oogjes dicht en snaveltjes toe.

Itzamná | 30-04-13 | 00:21

Parsons | 30-04-13 | 00:16 | + 0
Wij werken niet. Werken is voor slaven. Wij staan op als het nodig is, meestal in de middag.

Oranje boven, dat is wat wij zeggen.
We hebben ook sukkels nodig.

Itzamná | 30-04-13 | 00:19

Hundun | 30-04-13 | 00:01
Volgens mij is het Belgische koningshuis ook niet geexecuteerd. Goed het waren dan wel collaborateurs, maar dan nog.
Je zou ook een voorbeeld kunnen nemen aan de koning van Denemarken die nooit heeft willen collaboreren, passief verzet heeft geboden, en op zijn plaats is gebleven bij zijn volk.
Met de goudvoorraad.
En 95% van de Deense joden overleefde de 2de wereldoorlog. Chapeau, dat was nog eens een koning.

bakoenin | 30-04-13 | 00:19

brutus68 | 30-04-13 | 00:13 | + 0
Dat was Nala, het vriendinnetje van Simba, de zoon van Musafa.

Leuk, de Efteling, ik zweer het je.

Itzamná | 30-04-13 | 00:17

brutus68 | 30-04-13 | 00:13 Vind je dat raar?

Er zijn wel meer Marokkanen die hier mee-eten.

zeg maar jansen | 30-04-13 | 00:16

@Itzamná | 30-04-13 | 00:10
Daarom zit ik 2500 km verderop en lig ik om 10am nog te maffen.

Dingen die jouw familie wel begrijpt.

Parsons | 30-04-13 | 00:16

Wollah. Ik had het kunnen weten. Net op het journaal: prinses Lala nog wat uit Marokko naast Willem IV op dat vreetfestijn in het Rijks.

brutus68 | 30-04-13 | 00:13

brutus68 | 30-04-13 | 00:08 Geldt wel maar is niet verplicht.

Maar dat zal zo'n Oranjevereniging jeuken. Die vinden dat je er eerbiedig mee om moet gaan en daar ging het over.

Jij gunt die gozer die taart gewoon niet.

zeg maar jansen | 30-04-13 | 00:13

En die jurk van Maxima vanavond was ook nog tweedehands. Wat een spaarzaamheid.

Supermatthijs | 30-04-13 | 00:13

h^

Itzamná | 30-04-13 | 00:11

-weggejorist-

Itzamná | 30-04-13 | 00:10

"... na mijn grootmoeder Wilhelmina - krijgshaftig in oorlogstijd"
Ehh juist

zuurkool | 30-04-13 | 00:10

calamiteiltje | 30-04-13 | 00:06

Vlagprotocol geldt niet voor burgers.

brutus68 | 30-04-13 | 00:08

@WeerEenPilsjeOp | 29-04-13 | 23:59

Who the fuck cares.

Jij hebt er waarschijnlijk nog een hekel aan gepijpt te worden door Beyonce. Maar hè, als jij liever de Koningin bent van het stel dan hou ik je niet tegen. Het enige wat je niet moet doen is mij ermee lastig vallen.

Dus douw je antisemitische oraties lekker in je vluchtheuvel en krijg een komkommerneurose in je bilspleet en laat mij in vrede.

Gekke Jodenhater.

pius | 30-04-13 | 00:07

Stormageddon | 29-04-13 | 23:59 |

Serieus? Een boete voor een vlag? Op eigen terrein?

Dan ga ik maar even controleren hoe laat de zon opkomt.

calamiteiltje | 30-04-13 | 00:06

Volgens mij een repost, en compleet geen bal te maken met het koningshuis (of wel hmmm..?) uploadpic.org/v.php?img=WF1UG5gKBF maarja ik zit hier een beetje door mijn vele mapjes te scrollen.
Doet mij denken aan een ander topic, uhmm, die ene waar een vies maar belangrijk mannetje van turkse jongetjes hield. Maar dit zijn duidelijk geen jongetjes.

de grote Anti | 30-04-13 | 00:06

Oranje boven, God, Koning en Vaderland.

Rest In Privacy | 30-04-13 | 00:06

loslopende honden hier, lol. Het is jullie feestje!

daag!

WeerEenPilsjeOp | 30-04-13 | 00:02

-weggejorist-

Hundun | 30-04-13 | 00:01

WeerEenPilsjeOp | 29-04-13 | 23:59 | + -1 -

Eerder 112 maar dit terzijde.

Supermatthijs | 30-04-13 | 00:01

@calamiteiltje | 29-04-13 | 23:55
Reken eerder op een boete. De vlag mag na zonsondergang niet wapperen, tenzij je er een spotje op zet.

Stormageddon | 29-04-13 | 23:59

@pius, ik heb hekel aan iedereen die zijn/haar geloof aandringt aan anderen of die misbruik maken van de geldende wetten om daar iets over te zeggen. Als jij opmerkingen maakt die naar antwoorden vragen, maar ze niet kan incasseren, houd dan je mond over dat onderwerp. Zoals ik al zei, je bent net 12.

WeerEenPilsjeOp | 29-04-13 | 23:59

De Dwaze Moeders zullen morgen in koor het Koningslied aanheffen en ieder voor zich een traan wegpinken: "De zoon die je wist dat nooit meer terug zoiu komen...".

Schoorsteenveger | 29-04-13 | 23:59

calamiteiltje | 29-04-13 | 23:55 Ik denk het niet. Oranjeverenigingen zijn nogal strikt in de reglementen rond het uithangen van vlaggen.

Bijn zonsondergang binnenhalen. Niet des nachts laten hangen dus. Dat schijnt oneerbiedig te zijn. Die taart kun je vergeten.

zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:58

-weggejorist-

Itzamná | 29-04-13 | 23:56

Ik ga vast de vlag met wimpel uithangen. Misschien win ik morgen dan de taart van de oranjevereniging!1!

calamiteiltje | 29-04-13 | 23:55

En ik, morgen verbannen uit de kamer omdat mevrouw Bakoenin geen momentje van het spektakel wil missen.
En iedere minuut op de kwelbuis wil volgen.
Ik trek die onzin geen 5 minuten, en dua maar een eindje toeren, en daarna maar eens toch die slaapverwekkende cursus projectmanagement doorlezen.
Wel met oorbeschermers op, anders is de concentratie nihil en de irritatie enorm.
En het was de afgelopen weken al niet te hachelen, al die zogenaamde kwaliteitskranten met hun tranentrekkende oranje sentimentaliteit.
Al die zeikerige websites die zo nodig oranje moesten zijn.
Al die populistische bobo's op TV die een graantje mee willen pikken.
En dan ook nog eens een kroningslied gemaakt door 3de rangs artiesten
Bah wat een verschrikkelijk land kan het toch zijn soms.

bakoenin | 29-04-13 | 23:55

jaymie | 29-04-13 | 23:54 | + 0 -

Een bosje bloemen dan maar ?

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:54

@ zeg maar Jansen 23:50
Ach laat ook maar. Komt er toch wel een keer uit dat jullie deze keer fout zitten .
Haatdragend blijkt wel weer .
Jammer .

jaymie | 29-04-13 | 23:54

Die broodjes die ze hier op het stadhuis bij elke vergadering eten zijn ook van mijn belastinggeld. En dan krijg ik niet van die mooie foto's.

Vote/View | 29-04-13 | 23:53

pius | 29-04-13 | 23:51 | + 0 -

Mooi, dan maakt ze helemaal geen schijn van kans.

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:52

brutus68 | 29-04-13 | 23:50 Ik hoop dat ook vandaag vijf procent van de trap dondert.

zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:52

@Supermatthijs | 29-04-13 | 23:37

Hij is een zij.

pius | 29-04-13 | 23:51

Itzamná | 29-04-13 | 23:47 |

lol

Als je het maar respectvol doet.

calamiteiltje | 29-04-13 | 23:51

Beetje rare titel.... maar ja je moet popi jopie zijn he

Jeper | 29-04-13 | 23:50

jaymie | 29-04-13 | 23:49 Ja, dat was heel slim van je.

zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:50

zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:44

Ook de vloer meteen naar de klote...

brutus68 | 29-04-13 | 23:50

Kudtkip | 29-04-13 | 23:43 | + 0
Als je frigide bent is het heel fijn als je een homo als echtgenoot hebt.

Lul niet zo raar man, iedereen weet dat Claus een homo was.

Itzamná | 29-04-13 | 23:49

zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:48 | + 0 -

Ja, je moet gewoon leveren als daar vraag naar is.

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:49

@ zeg maar Jansen .
Wanneer gaat u eens geloven dat any time ( die trouwens een ban heeft ) erg zijn / haar best heeft gedaan jullie doen geloven dat ik een van de nicks ben ?
Waar jullie graag op in gingen.

jaymie | 29-04-13 | 23:49

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:47 Ik dacht al, waar blijft ie.

zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:48

brutus68 | 29-04-13 | 23:46 | + 0 -

Deed hij wel vaker maar er zat altijd een geblondeerde haatzaaier doorheen te krijsen.

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:47

@zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:44
Precies. Goed gezegd! Het zou me niet verbazen als er morgen een paar kunstwerkjes ontbreken, trouwens.

Lewis Lewinsky | 29-04-13 | 23:47

calamiteiltje | 29-04-13 | 23:43 | + 0
Ik steek 'hem' liever in een vrouwenreet dan in een mannenreet. Ik heb niet zoveel op met mannenreten.

Een vrouw in haar poepertje volblaffen - is er groter genot?

We dwalen wat af. Ik zou Willem voor geen geld, maar Max extragraties in haar poepertje vol blaffereren.
De schat, ze hep het al zo moeilijk, helemaal uit Argentinië en dan zit je deze shit te lezen.
Kusje lieverd!

Itzamná | 29-04-13 | 23:47

Oké dan, als iemand zelf vuur over zich afroept... Ik heb NIETS met het jodendom. Zet jezelf toch niet altijd in de spotlights en daag anderen niet uit. Als je dat wel doet, omdat je vind dat dat moet, dan moet je ook accepteren dat daar kritiek bij hoort. Maar neeeeeeee, jullie hebben daar een ander woord voor. Antisnirjheg-nogwat. 't Is al goed. Ik heb respect voor ieder mens die leeft en geloofd, maar je moet niet proberen om boven elk ander geloof te staan en daar dan misbruik van te maken. Bah!

WeerEenPilsjeOp | 29-04-13 | 23:47

@zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:35
Nog erger: De Windsors heten sinds Albert eigenlijk Von Saksen Coburg und Gotha, en daarvoor was het Engelse Koninghuis "Von Hannover".
Over Albert gesproken: die Belg heet eigenlijk ook Von Saksen Coburg und Gotha. Allemaal moffen.

Stormageddon | 29-04-13 | 23:46

Wat?? Cohen die iets zinnigs zegt bij P&W?? Dat ik dat nog mag meemaken...

brutus68 | 29-04-13 | 23:46

Terpen-tijn | 29-04-13 | 23:40
Duitsers leren wel van gemaakte fouten.
Via een andere weg zijn ze alsnog eindbaas in Europa.

BedrijfsTijgerT | 29-04-13 | 23:45

Lewis Lewinsky | 29-04-13 | 23:41 Ook zoiets. Dineren in het Rijks.

Eerst miljarden uitgeven aan een verbouwing met erg veel aandacht voor het conditioneren van de atmosfeer vanwege de onvervangbare kunst die er hangt en daar dan met dampende schalen op tafel gaan zitten eten.

Is dat wel goed voor onze kunst?

zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:44

necrosis | 29-04-13 | 23:42 | + 0
Breed.

Itzamná | 29-04-13 | 23:43

@zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:38
Hier in de buurt was er 1 bezig om namen te verwisselen hahaha

toetanchamon | 29-04-13 | 23:43

Itzamná | 29-04-13 | 23:39 |

Stront aan je pik. Maakt het dan nog uit of je de faeces opdiept uit een vrouwelijke endeldarm of mannelijke ? Homo!

calamiteiltje | 29-04-13 | 23:43

Kameroudste | 29-04-13 | 20:48

Niet goed geluisterd, geen zak van gegrepen, ach.
Te stom? Mwuah...

Het mag een subtiel verschil in interpretatie zijn, nu de letterlijke tekst in het topic is geplaatst; ik blijf erbij. Hoe kan de koningin (nu nog eventjes) zich uitspreken over haar wijlen echtgenoot in termen als "wellicht, geschiedenis zal uitwijzen, haar beste keuze etc.".

"De geschiedenis zal uitwijzen of ik met de keuze voor mijn geliefde Claus de beste keuze heb gemaakt." - vertaling Kudtkip.

"Wellicht zal de geschiedenis uitwijzen dat de keuze voor deze echtgenoot mijn beste beslissing is geweest." - Beatrix.

Overigens geloof ik daar volledig in, dat ze een waar liefdes-duo waren.
Misschien, mogelijk, wellicht ende daarom dat ik de laatste noot in de alinea over hem zo merkwaardig vond.
Als ik koningin was (of werd)(had zo maar gekund, opgegroeid in Soestdijk in één van de landhuizen rondom, echt waar)(maar ja, da wis Lex nie), dan had ik, zonder 1 mm voorzichtigheid gezegd:

Claus was de beste man in mijn leven!

Kudtkip | 29-04-13 | 23:43

-weggejorist-

Itzamná | 29-04-13 | 23:43

@Itzamná | 29-04-13 | 23:39
Met die 10 cm van je?
*gnehehehe*

necrosis | 29-04-13 | 23:42

Gasbuis34 | 29-04-13 | 23:40 Om te beginnen woont ze in een 'gated community'. Er staat elk uur van de dag een paar man bij het tuinhek.

Zelfs wij nette mensen zijn niet zonder meer welkom.

Dat geeft het vertrouwen in 'haar volk' wel weer.

zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:42

Bea heeft een extra deur naar het Rijksmuseum geopend en zit daar nu orders binnen te halen.

Muhaha!

Lewis Lewinsky | 29-04-13 | 23:41

Stormageddon | 29-04-13 | 23:38

Tsja, wiens brood men eet, wiens woord men moet preken..

brutus68 | 29-04-13 | 23:41

Itzamná | 29-04-13 | 23:39 | + 0 -

Ik heb zo mijn contacten, geef je morgen de details. Ze is wel in voor een avontuurtje geloof ik.

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:41

Gasbuis34 | 29-04-13 | 23:40 |
We hebben die trut echt goed leren kennen toen van Gogh overhoop was gestoken.

Schoorsteenveger | 29-04-13 | 23:41

Lewis Lewinsky 23:36
Duitsers zijn de uitzondering, buitencatagorie, alles wat ze aanpakken wordt een succes, alleen conflicten lopen vaak minder goed af.

Terpen-tijn | 29-04-13 | 23:40

Bea moet eens een tijdje in Gouda gaan wonen of in een andere grote stad tussen de mensen waar ze zo graag tolerant naar is. Ik denk dat ze snel haar mening bijstelt. Bea weet helemaal niet wat betekend voor de 'normale' mensen in de maatschappij om lid te zijn van de EU. Bea weet helemaal niet hoe het voelt dat je als burger melkkoe bent van grote bedrijven die geen verlies willen maken en daarom maar de rekening bij de 'normale' mensen neerleggen. Want Bea staat helemaal buiten de maatschappij. Ze kijkt er van bovenaf op neer, als ze de deur uit gaat is dat omringd door personeel en beveiliging. Financieel is ze onafhankelijk ook dankzij ons. En hetzelfde geld voor koning berta 32. Ik heb juist door de linkse ideologische toespraak van vanavond een afkeer gekregen van het koningshuis.

Gasbuis34 | 29-04-13 | 23:40

-weggejorist-

Itzamná | 29-04-13 | 23:39

pius | 29-04-13 | 23:36 No shit Sherlock.

zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:38

@brutus68 | 29-04-13 | 23:30
Natuurlijk. Appie Heijn is de hoofdsponsor van de TMG.
Zonder Appie kan Sjuul geen Televaag maken. Het zal me niks verbazen als Pritt ook zo'n wuppie draagt.

Stormageddon | 29-04-13 | 23:38

necrosis | 29-04-13 | 23:36 Ik ga kijken naar de lege plekken op een vrijmarkt.

Ben de hele dag bezig geweest zoveel mogelijk plekken af te tapen en er bezezt in te kalken.

Maar daar ga ik dus zelf niet zitten.

zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:38

pius | 29-04-13 | 23:36 | + 0 -

Als hij maar niet denkt ons in te halen.

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:37

zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:35 |
Er is geen Germaanse koning of Germaanse koningin die voor het arme Duitsland de dikke orders binnensleept. Of wel soms?

Schoorsteenveger | 29-04-13 | 23:37

@zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:26

Zie je de -1 tjes bijv ? Yo don't need Sherlock for this shit;)

pius | 29-04-13 | 23:36

@zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:31
Close, but no sigar.
Dit soort klusjes levert een leuk bedrag op voor relatief weinig uren.
Maar ga jij morgen maar lekker zuipen, of op een kleedje zitten met je ouwe meuk.

necrosis | 29-04-13 | 23:36

@Terpen-tijn | 29-04-13 | 23:33
Duitsland doet het slechter dan NL?

Lewis Lewinsky | 29-04-13 | 23:36

@ zeg maar Jansen 23:34
U had meteen al een vooroordeel .
In welk opzicht bijdehand ?

jaymie | 29-04-13 | 23:36

Schoorsteenveger | 29-04-13 | 23:33 Duitsland heeft een Koningshuis. Wat? Meerdere.

En die maken hier de dienst uit. De Von Lippe Biesterfeldjes en de Von Amsbergjes.

Of zijn dat géén Duitse namen?

zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:35

brutus68 | 29-04-13 | 23:34 | + 0 -

En ze heeft gewoon gelijk. Een verstandige vrouw die koningin van ons.

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:35

Terpen-tijn | 29-04-13 | 23:33 |
... en het gooit andere deuren dicht.

Schoorsteenveger | 29-04-13 | 23:35

@zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:33
Dan kunnen ons koningshuis mooi aan Griekenland verpatsen.

Lewis Lewinsky | 29-04-13 | 23:35

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:32

Je lijkt Bea wel, van haar moeten we ook lief doen tegen nieuwkomers.

brutus68 | 29-04-13 | 23:34

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:32 Te bijdehand voor een nieuweling. Ook al doet ze dommig alsof ze de helft niet snapt.

zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:34

zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:33 |
Duitsland?

Schoorsteenveger | 29-04-13 | 23:33

Lewis lewinsky 23:31
Jawel, maar toch minder, veel landen zijn gevoelig voor een monarchie, het opent extra deuren.

Terpen-tijn | 29-04-13 | 23:33

Lewis Lewinsky | 29-04-13 | 23:31 Nou, eh, Griekenland heeft geen Koningshuis.

Ze leunen zwaar op het onze.

zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:33

zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:31 | + 0 -

Doe es niet zo ongastvrij tegen een nieuweling.

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:32

jaymie | 29-04-13 | 23:30 Off-topic slowchat.

Read the fokking rules.

zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:31

@Terpen-tijn | 29-04-13 | 23:26
Want landen die geen koningin hebben halen nooit orders binnen?

Lewis Lewinsky | 29-04-13 | 23:31

Paradijs bij P&W, je broek zakt af...

Schoorsteenveger | 29-04-13 | 23:31

necrosis | 29-04-13 | 23:28 Ja, als jouw baas iets vraagt spring jij in de houding, knal je je hakken tegen elkaar en zeg je: "Jawohl".

zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:31

@ zeg maar Jansen 23:26
Weer niet goed ?

jaymie | 29-04-13 | 23:30

Ondertussen bij P&W: heeft die bolle van de Telegraaf nou een koningswuppie op zijn rever?

brutus68 | 29-04-13 | 23:30

@Itzamná | 29-04-13 | 23:26

Yes. The goy kadosh will rule forever.

So fuck the gentiles.

pius | 29-04-13 | 23:30

maggoo | 29-04-13 | 23:26 | + 0 -

Zo is het, en Itzie voorop in de polonaise.

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:29

@WeerEenPilsjeOp | 29-04-13 | 23:18
Ondergetekende republikein gaat morgen gewoon werken, en geen dwang, mijn werkgever heeft me gevraagd!
En ik lever liever een nuttige bijdrage, dan dat ik me uitdos als een oranje imbeciel of me onder het mom van 'een feestje' laat vollopen met drank.
Ik ben heel benieuwd hoeveel ziekmeldingen er gedaan worden op 1 Mei.....

necrosis | 29-04-13 | 23:28

Terpen-tijn | 29-04-13 | 23:26 Directe resultaten zijn niet te meten?

Man, als er iets makkelijk te meten is zijn het wel directe resultaten.

Maar die zijn er dus niet.

zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:28

jaymie | 29-04-13 | 23:25 | + 0 -

Wel halal hoop ik ?

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:28

Gatverdamme, ze noemt zo wat alles op wat ons land van binnenuit aan het uitvreten is.

EU, ontwikkelingssamenwerking, geloof, integratie, tollerantie. Echt walgelijke gutmensch gedachten heeft ze. Ondertussen verkoopt ze ons land aan de EU en dan nog durven roepen...

'Den Vaderlant ghetrouwe, blijf ick tot inden doet'.

SCHAAMTELOOS

Meri59 | 29-04-13 | 23:27

@ itzamna 23:20
Dat scrollen doet u zelf aangezien u zoveel mogelijk posts neerzet .

jaymie | 29-04-13 | 23:27

Wordt alleen maar gezegd dat Beatrix geld kostte, helaas zal de geschiedenis nooit leren hoeveel orders zij voor het bedrijfsleven heeft binnengehaald, want directe resultaten zijn moeilijk te meten.
Toch denk ik dat het miljarden zijn geweest.

Terpen-tijn | 29-04-13 | 23:26

pius | 29-04-13 | 23:17 | + -2
Het Koningshuis is dol op joden, net als ik.
Dat kompt denk ik ook omdat ik een jood ben en heb ervaren hoe makkelijk het is om toegang te krijgen tot Bea als je Rothschild heet.
Zo heet ik, in het eggie.

Niet doorvertellen hè, ouwe KrijgerT!

We run this planet.

Itzamná | 29-04-13 | 23:26

@Supermatthijs | 29-04-13 | 23:19

En die hendjes de lucht in voor de nieuwe koning!!!

maggoo | 29-04-13 | 23:26

AstralVision | 29-04-13 | 23:18 |

Nee, je hele leven van zeven tot vijf achter de lopende band voor veertienhonderd bruto, per maand 4 weken vakantie op een kutcamping, op de wachtlijst voor een operatie en als dank je oude dag in een verzorgingshuis waar je reet eenmaal per week wordt afgeveegd, dat is wel super?

calamiteiltje | 29-04-13 | 23:26

jaymie | 29-04-13 | 23:25 Dat was me al duidelijk.

Vanaf het begin.

zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:26

@ supermatthijs 23:22
Laat dat " knul" maar weg ;-)
Ben namelijk van een ander geslacht

jaymie | 29-04-13 | 23:25

omanders | 29-04-13 | 23:23

Waar lees jij dat ik tot geweld oproep?

brutus68 | 29-04-13 | 23:25

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:22 Als jij en die 'nieuwe' nou eens een chatplek zoeken.

Is dat wat?

zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:25

Itzamná | 29-04-13 | 23:23 | + 0 -

Van voor naar achter van links naar rechts. Maxima lust er wel pap van denk ik ook. Dat hitsige pampapaard.

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:24

Veel republikeinse azijnpissende reaguurders vanavond! Nee, een republiek is utopia! Of er verdwijnen miljoenen in een verkiesingskas of je stemt hoogst waarschijnlijk voor een corrupte eikel.

Ma Flodder | 29-04-13 | 23:24

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:10 | + 0
Exactemundo. Al die luie klootzakken - ik haat ze. Koppiepeesten, hoe moeilijk is dat?

Net als ik republikeinen haat. Ik hou van Bea en van Willem en van Max. Die Max zou ik wel eens via de artiesteningang... uhh, nou ja, er lezen misschien kinderen mee, je weet het niet.

Even kleine breek.

Itzamná | 29-04-13 | 23:23

@brutus68 | 29-04-13 | 23:04

En je kan er een maandsalaris op verwedden: In een van mallotenparade's die de laatste weken langkomt roept een republikein om geweld:


"Een paar Oranjegeneraties terug hadden ze je gewoon in een gesticht laten opsluiten of laten vierendelen, gewoon voor de lol en omdat het kon."


@Stormageddon


Met zulke soortgenoten zou ik HEEl zacht spreken, een HELE grote stok dragen.

omanders | 29-04-13 | 23:23

@WeerEenPilsjeOp | 29-04-13 | 23:19

Hoezo, heb je iets tegen Joden dan zuiplap? Te laf om er voor uit te komen zeker.

Antise-mietje.

pius | 29-04-13 | 23:22

jaymie | 29-04-13 | 23:21 | + 0 -

Goedzo knul, je wil hier werkelijk niet de toorn van Supermatthijs over je afroepen.

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:22

'Bij de inhuldiging zweert de Koning - ten overstaan van de Staten Generaal - de grondwet te zullen handhaven en de vrijheid en rechten van alle ingezetenen te zullen beschermen'

Denk dan wel even na wie je allemaal binnenlaat stelletje goddamn hippies.. Of zijn wij een ant-farm.
Gewoon kijken hoe het zich allemaal uitspeelt hmm?

Slim, maar ook erg sadistisch voor sommige onfortuinlijke ingezetenen van dit koninkrijk.
En jullie van adel weten dondersgoed wat ik bedoel.

de grote Anti | 29-04-13 | 23:21

@ supermatthijs 23:17
Iets moet de tijd doden toch .
Maar goed kopiëren doet ie om de een of andere reden niet meer dus zet de tijd der wel voor u bij hoor

jaymie | 29-04-13 | 23:21

@Itzamná | 29-04-13 | 23:01
Hoe minder ruifvreters, hoe beter. Afschaffen die poppenkast. Die opbrengst weegt niet op tegen de kosten.

blinde kip | 29-04-13 | 23:20

jaymie | 29-04-13 | 23:08 | + -3
Hoe moeilijk is het, verdomme, om even te koppiepeesten, zodat ik me niet de tyfus hoef te scrollen!
Jij bent knetter, dat weet ik.
Nog een homo ook, zijn we lekker mee ja.
Zoals de Amerikaanse Taliban zeggen als ze GAY horen - God Aids Yet?

Doerakken hoor, die Amerikanen.

Itzamná | 29-04-13 | 23:20

Nou Pius, ik durf mijn mening wel tegen jou te vertellen, maar dan horen anderen dat en dat kan dan mij weer de kop kosten. Dus ga ergens anders lopen treiteren joh. Je lijkt wel 12.

WeerEenPilsjeOp | 29-04-13 | 23:19

maggoo | 29-04-13 | 23:17 | + 0 -

Ik had inderdaad die grote brabantse denker in gedachten bij mijn bijdrage. Wil jij misschien mijn kijkdoos even zien ?

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:19

De héle tekst integraal overgenomen. Zijn we ineens monarchisten?

zeg maar jansen | 29-04-13 | 23:19

Wat een hel, je hele f*ck#ng leven een mascotte zijn voor Oranje en het dan nog moeten overdragen aan je zoon ook. Dat gun ik niemand.

AstralVision | 29-04-13 | 23:18

Monarchist in the house!
Ik houd van het Koningshuis. Zo optimistisch ben ik en zo pessimistisch zijn jullie.
Allemaal morgen werken? Of heb je de vrije dag tegen je wil opgenomen? Nou?

WeerEenPilsjeOp | 29-04-13 | 23:18

Hoe staat het Koningshuis trowuens ten opzichte van Joden? Sinds ik erachter gekomen ben dat ik een jood ben lijkt me dat nogal een prangende vraag.

Iemand?

pius | 29-04-13 | 23:17

Lol ! Mooi was die tijd.
Supermatthijs | 29-04-13 | 23:06 |

Een quote van Corry Konings zomaar er tussendoor is altijd welkom!

maggoo | 29-04-13 | 23:17

jaymie | 29-04-13 | 23:15 | + 0 -

Al jaren niet meer maar ik reaguur gewoon stug verder.

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:17

brutus68 | 29-04-13 | 23:04 | + 1
Altijd weer grappig om te horen dat iemand, jij in dit geval, denkt dat ik niet al jaren in een gesticht zit.

Decennia.
Dat gesticht heet Nederland. Google maar eens.

Itzamná | 29-04-13 | 23:16

brutus68 | 29-04-13 | 23:15 | + 0 -

Net zwitsal af ? Mijn tante op een houtvlot Brutus.

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:16

@ supermatthijs 23:10
Kunt u het niet meer volgen ;-)

jaymie | 29-04-13 | 23:15

"De Reaguurder" De Nederlands getrouwe.
U, die deel uit maakt van dit volk, kots op uw vorstin.

Skunk57 | 29-04-13 | 23:15

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:10

Rustig ventje. Je bent zelf ook net zwitsal af, dus niet zoveel babbels.

brutus68 | 29-04-13 | 23:15

jaymie | 29-04-13 | 23:08 | + 0 -

Godsamme zwitsal van de molenwiek. Itzie post 14 keer per minuut. Plak bij je reactie dan even de tijd zoals niet zwitsals doen.

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:10

@Itzamná | 29-04-13 | 23:03
Volgens mij refereert jouw nick aan de Mayaanse oppergod, maar ik kan er naast zitten....

necrosis | 29-04-13 | 23:08

''Het zoeken van mensen naar toenadering tot elkaar vanuit verschillende geloofsovertuiging of levensbeschouwing, heeft mij aangesproken, ook als teken van openheid en tolerantie.'' Ik krijg maagzweren en darmperforatie's van al die doosjes Tolerantie® die ik er doorheen heb gejast al vele jaren. Wanneer zijn we klaar? Als de laatste restjes Nederlanders compleet zijn weggefokt?! Als alles een kleurtje heeft? Het lijkt nog niet snel genoeg te gaan allemaal. Elke folder die je openslaat moet je ze gaan zoeken, de blanke kindjes. Het slaat door! Maar goed, mijn pilletjes werken niet meer. Ik zal u niet missen koningin, ik werd nml doodziek van u en van de vele doosjes Tolerantie® die ik van u moest slikken. Hopelijk gaat het met Willy beter. Hij lijkt kwa uiterlijk wel verdomt veel op u, maar dat hoeft niet alles te zeggen. Hij zegt geen protocolfetisjist te zijn. Hopelijk luistert hij wel een beetje naar de geluiden uit de samenleving, want dit land is het zat! C'est Ca! Kom op Willy, zet em op en laat je niet gek maken door al dat ''goed volk''. Kijk gewoon om je heen en hou de oortjes open..

Robertski | 29-04-13 | 23:08

@ itzamna
Hoezo niet alsof .
Meneer vind zelf dat een homo in zijn land even veel recht hebben als andere burgers.
Yeah sure

jaymie | 29-04-13 | 23:08

brutus68 | 29-04-13 | 23:04 | + 0 -

Lol ! Mooi was die tijd.

Supermatthijs | 29-04-13 | 23:06

Itzamná | 29-04-13 | 22:55

Een kinderhand is snel gevuld. Het enige wat jij vandaag indirect van Bea hebt gekregen is een koningswuppie bij de AH. Hou toch op man. Een paar Oranjegeneraties terug hadden ze je gewoon in een gesticht laten opsluiten of laten vierendelen, gewoon voor de lol en omdat het kon.

brutus68 | 29-04-13 | 23:04

@jaymie | 29-04-13 | 23:01
Laat hem beginnen om de bierprijzen eens naar beneden te schroeven per koninklijk decreet.
Doet hij tenminste wat nuttigs.

necrosis | 29-04-13 | 23:04

jaymie | 29-04-13 | 22:49 | + -4
Fout.
Beter een Putin. Geen gezeik, geen gedoe alsof.
Duidelijk.

Gewoon een tsaar. Ben ik zelf ook, vandaar de waardering.

Itzamná | 29-04-13 | 23:03

Itzamná | 29-04-13 | 22:55 |
Zij heeft mij ook benoemd tot lid van een adviesraad. Dat was nu eenmaal de procedure om tot die club toegelaten te worden. Ik schaam me er niet voor en je schijnt er oud mee te kunnen worden.
Verder zou ik een lintje altijd hebben geweigerd.
Ik ben principieel tegen de Monarchie zelfs in de vorm van een constitutionele Monarchie. Het is niet democratisch en een archaische regeringsvorm.
Beatrix heeft altijd geprobeerd om het onderste uit de Grondwet te halen voor wat betreft haar bemoeienis met het regeren van dit land. Er was een grijze zone die ze enthousiast bewandelde en die haar niet bij de wet was toegekend. Dat stoorde mij enorm.

Miep Scharensliep | 29-04-13 | 23:02

Toen Bejatriks in '45 met haar moeder cum suis uit het vliegtuig stapte kwam ze in een land dat niet het hare was. In al die jaren daarna is ze daar in ieder geval consequent gebleven... t/m haar rede vanavond zelfs.

de directeur | 29-04-13 | 23:02

Zij was ... terzake kundig

Itzamná | 29-04-13 | 22:55 |

Vertel.

Red mij niet | 29-04-13 | 23:01

Miep Scharensliep | 29-04-13 | 22:53 | + 0
Wat ben je toch een negatieve, energieslurpende kut.

Over goed een uur is het Koninginnedag en jij komt met dit soort gezeik? Ga je schamen!

Beter nog, koop een oranje sjerp en een leuk oranje hoedje, zuip je de tyfus en waar hebben we het over, mevrouw?

Je moet ook alles aan die malle republikeinen uitleggen, tss. Alsof een republiek ook maar enige verbetering zou brengen. Balkenende, Rutte, Samsom - presidenten. Schei toch uit.

Doe mij maar foetballliefhebburt Willem en z'n jankbekje Fatima, uhh, Maxima. Helemaal top. Hoe debieler, hoe beter.

Itzamná | 29-04-13 | 23:01

@ necrosis .
Hij moet toch iets doen voor dat hij aan alle verplichtingen vastgeketend zit .
Beter een wcpot gooier als een stijve hark .

jaymie | 29-04-13 | 23:01

Prive rijden ze allemaal Duits. Niemand wil toch gezien worden in een Volvo. Jezus wat een ouwe lullen bak.

Masturwasbeert | 29-04-13 | 23:00

Ik ben ervan overtuigd dat Itzamná zich in getrouwe toewijding zal inzetten voor alles wat een goed Reaguurder verschuldigd is te doen.

Lewis Lewinsky | 29-04-13 | 22:58

Miep Scharensliep | 29-04-13 | 22:53

Hij doet me meer aan een rijke Al Bundy denken.

brutus68 | 29-04-13 | 22:58

@jaymie | 29-04-13 | 22:49
Liever een staatshoofd die met plastic wc-potten loopt te smijten?
Ga je schamen, zwitsal!

necrosis | 29-04-13 | 22:57

Miep Scharensliep | 29-04-13 | 22:26 | + 7
Ja, typisch het gelul van een ZeikerT. Beatrix was een Vorstin eersteklas en beter dan welke republikeinse imbeciel je ook maar kunt verzinnen.

Zij was to the point, terzake kundig en, niet onbelangrijk, ze heeft mij vandaag benoemd tot Officier in weet ik wat.

Een topvorstin, kan de rest van de wereld jaloers op zijn. Ik heb morgen mijn sticker, en jij niet.
Zo zit dat dus.

Itzamná | 29-04-13 | 22:55

oplichter | 29-04-13 | 22:29

Kusjes terug.

brutus68 | 29-04-13 | 22:55

Er zit niet veel verschil tussen Hyacinth Bucket en Hare Majesteit. Keeping up appearances, that's all there is to it. Willem Alexander is meer van keeping up with the Kardashians. Of de Borsatootjes. We glijden af in de schaal der bekaktheid en we krijgen er beetje dom voor terug. Niemand wint. We verliezen allemaal.

Miep Scharensliep | 29-04-13 | 22:53

Ga es doet!

mijntweecent | 29-04-13 | 22:51

Liever prins pils als zo een als Poetin

jaymie | 29-04-13 | 22:49

Alleen de eerste twee minuten van haar toespraak volgehouden. Toen ik merkte dat ik terug zat te roepen tegen het scherm ben ik weggezapt naar Investigation Discovery. Ik maak me niet druk meer. Dit was de laatste keer.

peeppeep | 29-04-13 | 22:48

smdyasc | 29-04-13 | 22:44 |
Een lint doorknippen, een krans leggen, een troonrede uitspreken die door de regering is geschreven, het buitenland bezoeken. Zo moeilijk is dat toch niet.

CoffeePatch | 29-04-13 | 22:47
-weggejorist-
Lagging | 29-04-13 | 22:46

Je moet maar lef hebben ,ik vind trix niks en wil willem niet , ik walg van die hypocrieten en huichelaars , een bijeen geraapt , zakkenvullend zooitje .

StevieR | 29-04-13 | 22:46

@hertog1 | 29-04-13 | 22:42
Gelukkig voor haar heeft ze haar aandelen Shell nog....
Ik zou bijna medelijden met haar krijgen.

necrosis | 29-04-13 | 22:46

@Mazzeltov | 29-04-13 | 22:19
We zouden die bolle even voordeel van de twijfel moeten geven, maar ben er bang voor, dat ie er geen ruk van bakt, nu niet en de komende 20 jaar ook niet.

smdyasc | 29-04-13 | 22:44

Helaas heeft Bea een karige pensioenopbouw in die 33 jaar gerealiseerd, hetgeen tot uiting komt van zo'n pensioentje van 400.000 euro per jaar. Zo gaan we in dit land met onze oudjes om!

hertog1 | 29-04-13 | 22:42

Menu :
Bouillion
Friet met appelmoes en kroket
Vlaflip

Bon Àppetit

TheNox | 29-04-13 | 22:42

Ik heb vanavond maar weer eens een kwijlemmertje onder mijn tv scherm gezet.

Krak Eling | 29-04-13 | 22:40

Wordt vervolgd....

Esprit77 | 29-04-13 | 22:36

@Itzamná | 29-04-13 | 22:31
Vergeet de drie biggetjes niet.....

necrosis | 29-04-13 | 22:34

Itzamná | 29-04-13 | 22:31 |

Vrouwen met een eigen willetje op zoek naar een rijker leven. Gelukzoekers onder de beter gesitueerden. Geef ze eens ongelijk.

calamiteiltje | 29-04-13 | 22:34

Lectuur voor wie geen zin heeft in Sissi-TV: 'Der Untertan' van Heinrich Mann, aktueller denn je.

WirMachenMusik | 29-04-13 | 22:33

@Stormageddon | 29-04-13 | 22:26 |
Don't cry for me, 's-Gravenhage.

SamKoeman | 29-04-13 | 22:33

Stormageddon | 29-04-13 | 22:26 | + -1
Ons pampapaard is nooit meer dan een huichelachtige golddigger geweest, dus helemaal eens.

Vind het wel knap dat Oranje altijd weer de foute figuren weet aan te trekken als een Mabel en Max.

Itzamná | 29-04-13 | 22:31

De tering neo-liberalen. Jullie allemaal.

oplichter | 29-04-13 | 22:29

fuckje | 29-04-13 | 22:14

Dacht eerst dat ik 't verkeerd hoorde, blijkbaar niet dus....
Ze zit zeker van d'r varkenshaasje te genieten.
WA scoort weer punten bij velen.

joepenkeet | 29-04-13 | 22:27

Dussss als ik 't goed begrijp moet willem al die 2e kamer josties wegsturen, een zakenkabinet samenstellen, overheid met 55% verkleinen,toeslagen/ib schrappen.
En daarna kijken we verder...

lidlbier | 29-04-13 | 22:27

Ze heeft bij mij in die 33 jaar nooit iets los gemaakt. Nu ja, afgezien van een afkeer van lichtblauwe oogschaduw met parelmoereffect en knisperpanty's.
Een moeder des vaderlands? Neen. Een modern leider? Neen. Betrokken en bewogen met het lot van ALLEN? Neen. Ze heeft 33 jaar een rol vervuld en een karikatuur neergezet. Het zegt iets over de Nederlanders dat we nog steeds vooraan staan om deze ondemocratische regeringsvorm toe te mogen zingen. Ik kan er met mijn verstand en met mijn hart niet bij. Oranjebitter indeed.

Miep Scharensliep | 29-04-13 | 22:26

@Itzamná | 29-04-13 | 22:23
Maxima ziet hem primair als een wandelende creditcard. En een totale joke. Maar vooral dat eerste.

Stormageddon | 29-04-13 | 22:26

@maggoo | 29-04-13 | 22:23
Laatst deed hij het voorkomen alsof hij een moslim was.
Noem jij het maar vrijdenken, ik zie dat anders!

necrosis | 29-04-13 | 22:25

Simon de Danser | 29-04-13 | 22:13 | + 0
Als ik al niet Itzamná zou heten, dan Simon de Danser. Topnick. Dit terzijde.

Onze nieuwe Koningin heeft inderdaad een jankbek en een reedt waarop je kunt langlaufen. Allemaal waar. Intussen, zij is ook maar gestuurd. Je zult je bed maar moeten delen met een obese Koning, die nog geen staartdeling kan maken.

Enfin, dat zal dan wel. Mogelijk dat die twee debielen de monarchie keurig naar de kloterij helpen. Dat zou winst zijn. Een Koning neem je net iets serieuzer, al was het maar omdat hij een man is.

Ik ken niemand die Willem Alexander anders ziet dan als een totale Joke. Dat gaat dus de goeie kant op.

Itzamná | 29-04-13 | 22:23

@necrosis | 29-04-13 | 22:20

Ik vermoed dat sommige dat nou vrijdenken noemen, maar dat heb ik ook maar van horen zeggen.

maggoo | 29-04-13 | 22:23

@Esprit77 | 29-04-13 | 22:16
En dat is? Het volk laten weten dat je als Nederlander geen belasting betaalt?

toetanchamon | 29-04-13 | 22:23

Iemand de tiefus wensen vind ik net zo erg als het gekanker waar we onszelf zo mateloos aan irriteren met zijn allen.
justtheblues | 29-04-13 | 22:05 | + 0

Hulde. Ik waardeer eerlijke respectvolle mensen wel, laffe lui daarentegen mogen voor het zingen de kerk uit.

DrBowned | 29-04-13 | 22:22

Lekker zeuren. Heerlijk om voeling te hebben met mijn Nederlanderschap. Met een bindende factor als zeuren, zaniken en chagrijn heeft het volk van Nederland geen koning nodig.

Dmitri Dmitrievitsj | 29-04-13 | 22:21

@Itzamná | 29-04-13 | 22:15
Erg consequent ben je niet.
Regelmatig heb je het over 'die bolle met zijn pampapaard' en nu zit je het koningshuis oraal te bevredigen....
Rare zwitsal!

necrosis | 29-04-13 | 22:20

Als we nou eens het mediapark bezetten en twee weken lang in onafgebroken herhaling Sissifilms uitzenden, kunnen we de oranjes verbannen zonder dat die monarchistische malloten met onderdanenpsychose er iets van merken.

WirMachenMusik | 29-04-13 | 22:19

Kotste toetsenbord onder tijdens het aanhoren van die toespraak, Geert zeg er wat van !

Mazzeltov | 29-04-13 | 22:19

@Itzamná | 29-04-13 | 22:15
Als morgen de republiek wordt hersteld zou ik waarschijnlijk niet minder kankeren. Je hebt een punt.
Het is dan weer niet waarschijnlijk dat ik zou kankeren om herstel van het koninkrijk.

Dmitri Dmitrievitsj | 29-04-13 | 22:19

33 jaar is ook een heel mooi symbool, voor onze bilderberg CEO.

nl.wikipedia.org/wiki/Vrijmetselarij
de 30 'hogere' graden van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus (A.A.S.R.) - waarvan de 4e tot 18e graad rode vrijmetselarij, de 19e tot 30e graad zwarte vrijmetselarij en de 31e en 33e graad de witte vrijmetselarij' wordt genoemd;

Methylfenidaat | 29-04-13 | 22:18

@fuckje | 29-04-13 | 22:14
Halal. Met spekjes. De Oranjes hebben ironie wel begrepen.

Stormageddon | 29-04-13 | 22:18

fuckje | 29-04-13 | 22:14 | + 0
Hou toch je domme overbodige bek. Marokkanen zorgen hier voor een VOC-mentaliteit. Heb jij, met je domme Groningse harses, daar wel eens over nagedacht?

'Ja' reken ik niet goed, als ik je gelul zo lees.

Itzamná | 29-04-13 | 22:17

@Onze man in Mockba | 29-04-13 | 22:06
Beter van niet, aangezien ik morgen moet werken.

necrosis | 29-04-13 | 22:17

Het echtpaar Van Vollenhoven heeft ook in menselijk opzicht toch een belangrijke bijdrage geleverd.

Esprit77 | 29-04-13 | 22:16

@ jan-lul-de-behanger | 29-04-13 | 21:23
Dat klopt. En Rompie de Grote Toezichthouder was dus ook uitgenodigd om op onze kosten te vreten; een volkomen misplaatste aanwezigheid:
www.volkskrant.nl/vk/nl/2720/Nieuws/ph...

Fijnstoffer | 29-04-13 | 22:16

Ach, al die pathetische figuren die, hun eigen onmacht illustrerend, zo tegen het Koningshuis zijn en liever een republiek zouden willen, tsja.

Alsof hun belangen daarin beter zouden worden gediend en alsof een republiek meer is dan een belangenclub van weer andere mensen.

Itzamná | 29-04-13 | 22:15

Is dat mens nou nog niet opgehoepeld?

necrosis | 29-04-13 | 22:14

En naast W.A. zit een Marokkaanse prins halal te eten.
Daar zeg ik verder niets over, ik bedoel er verder niets mee hoor.

fuckje | 29-04-13 | 22:14

@Itzamná | 22:01 |: 'The point is, Simon, dat iedereen ouder wordt.'

Met de vaniteit of vanitas heb ik geen enkel probleem; symbolen voor de ijdelheid en leegheid van de versterving vind je meerdere malen terug in mijn kunstverzameling.
Maar goed dié abstractie in de kunst maakt het mooi, de rare overspannen kabeljouwbek in combinatie met de angstige reeënogen van onze toekomstige Koningin daarentegen zijn een harde en onaangename realiteit, die niet past bij een sprookje.

Simon de Danser | 29-04-13 | 22:13

"Graag wil ik U allen bij dit afscheid laten weten dat Uw aanhankelijkheid mij draagkracht heeft gegeven. "
LOL
Oftewel: bedankt stomme kudde, voor het geld.

Dmitri Dmitrievitsj | 29-04-13 | 22:11

@Itzamná | 29-04-13 | 22:03
Pfff, scrollen wasda? Je heb nog een hoop te leren Zwitsal!

toetanchamon | 29-04-13 | 22:10

@omanders | 29-04-13 | 21:57
Dus: Speak softly but carry a big stick.
(Teddy Roosevelt)

Stormageddon | 29-04-13 | 22:07

Die zien we nooit meer . . . . . terug!!!!En dan nu de volgende opzouten alsjeblieft.

Byter | 29-04-13 | 22:06

Mag toch hopelijk duidelijk zijn dat een ieder die een kritische noot laat vallen alhier aangaande de Bilderbergertjes, voor morgenvroeg 8 uur een AT voor de deur heeft staan en preventieve opsluiting kan verwachten tot na 4 Mei..... ?!?! #dienstmededeling

Onze man in Mockba | 29-04-13 | 22:06

Zit s zo ff te kijken op alle zenders, Kunnen de GS boys niet live gaan op internets, ?

newray | 29-04-13 | 22:05

Ik dacht dat geenstijl altijd handelde vanuit het oogpunt van respect. Vooral voor elkaar getuige alle artikelen over kopschoppen en uitwassen in de maatschappij.
Iemand de tiefus wensen vind ik net zo erg als het gekanker waar we onszelf zo mateloos aan irriteren met zijn allen.

Rest In Privacy | 29-04-13 | 22:05

@Lewis Lewinsky | 29-04-13 | 21:45

De republiek zij dank! ;)

pius | 29-04-13 | 22:04

Dat moraliserende en bekakte toontje gaan we missen. Alex praet tenminste normaal ABN zonder bekakt accent en komt daarmee al normaler en minder afstandelijk over. Benieuwd of ik straks geen kromme tenen krijg zoals bij deze toespraak en de kersttoespraken van tante Bep alias Bea. Ze moet maar veel kunstwerken gaan maken nu want dat kan ze wel.

IndoFortuyn | 29-04-13 | 22:04

Bedankt, en het ga je goed Trixie..!!

Vulgaris | 29-04-13 | 22:03

toetanchamon | 29-04-13 | 21:58 | + 0
Kortom, geen enkele reden om ons Koningshuis vaarwel te zeggen.
Wil je wel zo goed zijn voortaan iets sneller te reaguren? Ik scroll me de tyfus.

Roken, mezcal, BBL.

Itzamná | 29-04-13 | 22:03

En ook zo bleef de vraag:"Heeft ze zich door Ruud Lubbers laten betasten ?", onbeantwoord.

netniet | 29-04-13 | 22:01

Itzamná | 29-04-13 | 21:39 | + 0 -
Itzamná, de irritantste zwitsal sinds tijden.

mindless | 29-04-13 | 22:01

Normaal beland je in de goot als je je huis uitgezet wordt. Morgen kun je er 500 euro voor krijgen. Omwille van de veiligheid.

Esprit77 | 29-04-13 | 22:01

Simon de Danser | 29-04-13 | 21:57 | + 0
The point is, Simon, dat iedereen ouder wordt. Dat Beatrix en Maxima er niet mooier op worden, dat weten wij ook wel.
Denk jij dat Rutte en Samsom er mooier op worden?
Nou, ouwe homo?

Itzamná | 29-04-13 | 22:01

@ Red mij niet | 29-04-13 | 21:22 | + 4 -
Goed argument en goed onderbouwd: plusje. Dank.

TheseDays00 | 29-04-13 | 21:59

In 2113 weet niemand meer wie prins Claus was.
De geschiedenis wijst niks uit, behalve het besef we allemaal eendagsvliegen zijn.
Want het is zo verrot kort hier.

Terpen-tijn | 29-04-13 | 21:59

Leuke pruik.

Mammeloe | 29-04-13 | 21:58

De persoonlijkheidscultus viert hoogtij. Felicitaties aan alle cultleden dan maar?

SamKoeman | 29-04-13 | 21:58

Stormageddon | 29-04-13 | 21:53 | + 0
Gheghe.
Je weet wel hoe ik er over denk.

De avond voor Koninginnedag is altijd mijn speelavondje. Of zoiets.
I move on.

Itzamná | 29-04-13 | 21:58

@omanders | 29-04-13 | 21:53
Zo dik lag het er niet bovenop. Het leek zelfs op een volstrekt serieus anbtwoord op serieus bedoelde vraag.
Nee, ironie kan ik er niet in ontdekken.

Of weet je, net als Alanis Morissette, niet wat ironie is?
In dat geval: Cursus.

www.youtube.com/watch?v=nT1TVSTkAXg

Stormageddon | 29-04-13 | 21:58

@Itzamná | 29-04-13 | 21:43
Dat zegt dan gelijk alles over de rol en "macht" van het koningshuis, niets dus. Dat ligt in Brussel.
Het belastinggeld kan niet naar beiden blijven stromen.

toetanchamon | 29-04-13 | 21:58

@Stormageddon | 29-04-13 | 21:46

Dan overkomt je wat Jon Stewart ooit zo treffend omschreef:


"Transcripts of early Athenian policy debates reveal a populace moved more by eloquence and rationality than demagogues and fear-mongering. Thankfully, this type of humane governance wasn't allowed to take root. Athens's great experiment ended after less than two centuries, when, in 338 B.C., Philip of Macedon's forces invaded the city, inflicting on its inhabitants the eternal fate of the noble and enlightened: to be brutally crushed by the armed and dumb."

omanders | 29-04-13 | 21:57

God wat is Trix oud geworden zeg, vanmiddag zag ik er nog jong en fruitig op televisie helemaal verliefd op haar Claus.
Maxima is ook al flink afgetakeld; haar mondhoeken trekt ze vaak zo vreemd omlaag dat het eruit ziet alsof ze net ontdekt heeft dat iemand met hondenstront aan z'n schoenen zojuist over het witte tapijt heen is gebanjerd.

Simon de Danser | 29-04-13 | 21:57

Dat mensen graag iemand boven zich hebben, een baas, een koning, God, het is niet eens zo onvoorstelbaar. Honden voelen zich ook het lekkerst als ze weten wie de baas is. (Goed, niet alle honden. Er zijn ook honden die zelf de baas zijn en zelf uitmaken wat ze doen. Die honden - een minderheid - moeten we niet tekort doen.)
Dat zulke types zich het veiligst voelen in een koninkrijk met een koning van wie ze geloven dat deze door God is aangewezen is eigenlijk heel menselijk.
Maar kijk eens naar de man die morgen koning van Nederland wordt. Dat een mens er naar verlangt onderdaan te zijn is één ding. Maar onderdaan van een totale nitwit als Willem-Alexander? Onbegrijpelijk.

Dmitri Dmitrievitsj | 29-04-13 | 21:56

Stormageddon | 29-04-13 | 21:46 | + -1
Een republiek trekt ook alleen maar ruifvreters aan. Geen enkel verschil met een monarchie als de onze.
De staatsvorm doet er in de EU helemaal niet toe. Laten wij nou maar gezellig Willem houden, niks aan de hand.
Alsof de Duitsers of Fransen geen ruifvreters aantrekken - alleen maar.

Itzamná | 29-04-13 | 21:56

Wellesnietes@ Ja, lekker een cruise, zeker.

Esprit77 | 29-04-13 | 21:56

Nog even een mooi lesje staatsrecht voor het domme deel van 't volk (ongeveer 70%).

Roffel | 29-04-13 | 21:55

Ook typisch republikeins: Voorwerpen gooien naar oude vrouwtjes.

LibertasSimplex | 29-04-13 | 21:54

@Stormageddon | 29-04-13 | 21:18

"Bismarck moest Keizer Wilhelm boven zich duldden en Adenauer diende onder president Theodor Heuss."

Jammer dat de ironie niet overkwam. Ik zal voortaan duidelijker zijn. Overigens was een gevleugelde uitspraak van Keizer Wilhelm dat het niet makkelijk was een Keizer onder Bismarck te zijn.


omanders | 29-04-13 | 21:53

Koning, ok, maar doen of hij ook maar iets in te brengen heeft bij Maxima? Koning en koningin, ben er klaar mee. Leve de republiek!

Fast Forward | 29-04-13 | 21:51

Het was geen waxinelichtje. Het was de houder van een waxinelichtje (hoe die uberhaupt bij de koets aangekomen is door alle luchtweerstand heen is mij een raadsel).

hobbit | 29-04-13 | 21:51

Leuk die uitzending op Nederland 1. Achter elkaar 9/11, de moord op Van Gogh en de moord op Fortuyn. Als iets mijn humeur vergalt dan zijn het de herinneringen aan die gebeurtenissen wel.

harbi | 29-04-13 | 21:50

@Itzamná | 29-04-13 | 21:44
Dat kun je toch zelf organiseren in je straat, wijk of dorp? Dat was vroeger ook zo. Rembrandt heeft zo'n zooitje nog eens op een doek geschilderd.
De Nachtwacht heet dat. Ziet er toch gezellig uit, niet?

Stormageddon | 29-04-13 | 21:50

In het vooruitzicht van mijn afstand van dit plempsel wil ik mij graag tot u richten.

Lewis Lewinsky | 29-04-13 | 21:47

@ Itzamná | 29-04-13 | 21:39 | + 0 -
Tsaar, dictator hij krast iig niet op en houdt de rest er flink onder. Moet ook wel voor dat land.
Pechtold als president, proest.
.
Ik vier morgen konininnedag.

TheseDays00 | 29-04-13 | 21:46

@Itzamná | 29-04-13 | 21:38
Als het slechts de keuze tussen koninkrijk of republiek zou zijn dan koos ik de republiek.

Ik heb liever helemaal geen staat. Dat trekt alleen maar ruifvreters aan die op mijn kosten willen leven.

Ambtenaren, politici, Bulgaren en andere werklozen. Je kent dat soort parasieten wel. Uitroeien is het beste en de beste wijze van uitroeien is uithongeren.

Geen ruif, geen ruifvreters. Hoe moeilijk kan het zijn?

Stormageddon | 29-04-13 | 21:46

Leve de Koningin! Leve de Monarchie!

hfakker | 29-04-13 | 21:45

@pius | 29-04-13 | 21:41
Ik help je wel ;-)

Lewis Lewinsky | 29-04-13 | 21:45

Stormageddon | 29-04-13 | 21:42 | + 0
Geen staat is onzin. Wist Hobbes al.

Weet jij ook. Wat lul je nou? Wil je morgen met een machinegeweer de deur uitgaan omdat er geen openbare orde en veiligheid is?
Denk het niet. En anders zal je liefje er wel anders over denken.

Get a life.

Itzamná | 29-04-13 | 21:44

@pim achtertuin | 29-04-13 | 21:34
Noem eens één reden. Eén maar. Eén reden die ook iemand overtuigt die het mens niet bij voorbaat al aanbidt.

Dmitri Dmitrievitsj | 29-04-13 | 21:44

@LibertasSimplex | 29-04-13 | 21:38
Tx. Eendeveren waren van oudsher de drijfveren van ons land. Kijk, zo komen we ergens.

Lewis Lewinsky | 29-04-13 | 21:44

Dostranamus | 29-04-13
Ik kijk nog liever naar koekhappen dan snooker. Sterf jij eens heel gauw eng mannetje. Petje op, leve de koniejin!

mijntweecent | 29-04-13 | 21:43

toetanchamon | 29-04-13 | 21:40 | + 0
Kan het ook in correct Nederlands? Zeg maar, het Nederlands dat onze gewaardeerde Vorstin spreekt?

'Aanvraagt' - schei toch uit man.

Los daarvan is het niet de Koningin die NL overlevert aan Brussel, maar juist haar incompetente onderdanen, te vinden in 2e en 1e Kamer.

Itzamná | 29-04-13 | 21:43

Aaand she's gone..

Tobi | 29-04-13 | 21:42

Zouden al die zeurpieten hier morgen in het wit gekleed gaan?

Standard | 29-04-13 | 21:42

@TheseDays00 | 29-04-13 | 21:37
Idealiter: Geen staat. Dan heb je ook geen staatshoofd nodig. Dat scheelt een hele hoop flauwekul.

Stormageddon | 29-04-13 | 21:42

Ik heb er niks van gehoord of gezien en dat wil ik graag zo houden.
Zo, en nu ga ik verder naar het snooker kijken op eurosport.
Een mooie sport waar je bij de NOS niets van ziet.

Dostranamus | 29-04-13 | 21:41

Itzamná | 29-04-13 | 21:12 |
Helemaal raak.
Nu hebben we een leuk "sponsorbord" voor ons cluppie "Nederland" in de vorm van het koningshuis. Stel je voor dat we dat niet hadden en dan daarvoor in de plaats President Mark Rutte. De horror.
En dan na 4 jaar puinhoop, President Diederik Samsom, omdat de kans dat de pvdarabieren de grootste is altijd meer dan 50% is.
We zouden het eigenlijk eens moeten proberen een jaar. Dan is meteen 100% koningsgezind.
Nou, kom maar op met die minnetjes Berlusconi lovers.

datzouzomaarkunnen | 29-04-13 | 21:41

@Lewis Lewinsky | 29-04-13 | 21:35

JEEMINEE. Ik schrik met het apelazerus.

Ik denk dat ik GS even bellen ga eerst, dat ze mijn tegel verwijderen.

Majesteitsschenners moeten elkaar helpen toch, lewis? Toch? Ja toch?

pius | 29-04-13 | 21:41

@Itzamná | 29-04-13 | 21:12
Een normaal land heeft grenzen die worden beschermd uit naam van het koningshuis.
Een Koningshuis dat het land inclusief haar burgers overdraagt aan een club in Brussel is een koningshuis dat haar eigen faillissement heeft aanvraagt.

toetanchamon | 29-04-13 | 21:40

'Bedankt voor die miljarden' Oh wacht.. wij moeten HAAR bedanken.

Canis Spurcus | 29-04-13 | 21:40

Van mij mag dat hele Koningshuis ongezien de T@f*s krijgen....... kotssssssss

LostSandWich | 29-04-13 | 21:39

TheseDays00 | 29-04-13 | 21:37 | + 0
Putin is gewoon een tsaar. Wat lul je nou? Zo'n land kan niet zonder. NL ook niet.

Nee, je moet Pechtold als president willen, ben je lekker mee.
Loser.

Itzamná | 29-04-13 | 21:39

@Lewis Lewinsky | 29-04-13 | 21:14
Eend eend. Die heb drijfveren.

LibertasSimplex | 29-04-13 | 21:38

Stormageddon | 29-04-13 | 21:35 | + 0
Zo belangrijk is Drente nou ook weer niet dat je je zou bekommeren om de juiste spelling.

Begrijp ik intussen, tussen de regels door, dat jij een gore republikein bent?
Nah, denk het niet. Geloof dat jij monarchist in hart en nieren bent, net als ik.

Dat bindt, en laten wij kijken naar wat elkaar bindt en niet naar wat ons scheidt.

Leve Willem!

Itzamná | 29-04-13 | 21:38

Stormageddon | 29-04-13 | 21:27 | + 0 -
Omdat je die sukkel na vier jaar weg kan trappen is een goed argument in plaats van opvolging door geboorte. Alleen noem je bij de eerste een land waarbij ze regelmatig een zeer ongelukkige keuze maken, Frankrijk waar ze het keer op keer lukt en malloot te kiezen (Hollande... na Sarkozy) en Rusland die eigenlijk al sinds 2000 meer een koning dan een president is (en nog één die dicht tegen dictator aanleunt ook).
Veel beginnen er hier over kosten. Nou denk ik dat Bea bescheiden is vergeleken bij de kosten van de drie die je noemt ook in verhouding van het land.
Mijn gevoel vind koningen niet zo geweldig (Koninginnen beter) door die erfopvolging, maar de alternatieven zijn ook niet zo geweldig.

Geen president (ceremonieel), maar wat is dan uw voorstel?

TheseDays00 | 29-04-13 | 21:37

@datzouzomaarkunnen | 29-04-13 | 21:31
Dat herdrukken van een eerder comment is nergens voor nodig, datzou. Dus dat zou je beter kunnen laten.

Lewis Lewinsky | 29-04-13 | 21:37

@arie181818 | 29-04-13 | 21:35

*oranjebittertje inschenkt voor arie 181818*

pius | 29-04-13 | 21:37

Pritt je bent een lul

aderkalkballenbroek | 29-04-13 | 21:37

@Noepje | 29-04-13 | 21:22
een genuanceerdere plemp zou mijn reactie niet hebben uitgelokt.

arie181818 | 29-04-13 | 21:37

@Esprit77 | 29-04-13 | 21:29
Of het was een boodschap voor een nieuwe vriend dat ze er nu aankwam!

Welles! Nietes! | 29-04-13 | 21:37

@pius | 29-04-13 | 21:25
Jij kan veul en veul beter formuleren dan Trix. Jouw zinnen lopen, die van Trix niet. Ze gaan ergens over, die van Trix niet. Jij maakt duidelijk wat je bedoelt, terwijl Trix de luisteraar in verwarring brengt.
In feite maak je je hiermee schuldig aan majesteitsschennis.
Heb je het telefoonnummer van die garde waar je het over hebt?

Lewis Lewinsky | 29-04-13 | 21:35

@pius | 29-04-13 | 21:25
Ook eensch! Alleen een sterke dictatuur onder kameraad Wim-Lex en zijn Argentijnse raadgever ('t zit in de fam) kan ons redden.
Weg met de politieke gekonkel, leve de dictatuur!

arie181818 | 29-04-13 | 21:35

@Itzamná | 29-04-13 | 21:32

Een Koninklijke plemp mijn beste.

*Mayagod lintje opspeld*

pius | 29-04-13 | 21:35

@Itzamná | 29-04-13 | 21:20
Als we dan tegen elkaar aan gaan zeiken dan moet ik toch even memoreren dat "Drenthe" met een h is.

Stormageddon | 29-04-13 | 21:35

Veel bewondering en respect is op zijn plaats voor deze vorstin!

pim achtertuin | 29-04-13 | 21:34

Die vlag van WA is overigens wel top. Dat moet gezegd, prachtige letters.

Esprit77 | 29-04-13 | 21:33

pius | 29-04-13 | 21:25 | + 0
Ik denk dat je die tekst al klaar had liggen, maar niettemin - helemaal eens. Al het grauw, de micro- en anencephalen die tegen het koningshuis zijn moeten gewoon op het Malieveld worden gevierendeeld.
Vier paarden en hoppa, rennen maar!

Ik ben, om maar iets uit je geweldige verhaal te pikken, ook een groot voorstander van het doodmartelen van mensen die zich aan Majesteitsschennis te buiten gaan. Jij zegt het niet met zoveel woorden, maar ik dan wel.

Leve Oranje, de tyfus voor al die republikeinse kutlutsers!

Dat gaat er wel in, dunktt me.
Ja, één 't' teveel, maar wie let daarop in deze roerige tijden? Ik niet.

Jij ook oranje sjerp hebben? Ik wel. De eerste de beste republikein (iedereen zonder sjerp) die ik morgen tegenkom sla ik gewoon hartstikke doodt!
Opzouten met die troep!

Itzamná | 29-04-13 | 21:32

@pius | 29-04-13 | 21:25
En WimLex moet natuurlijk weer opperbevelhebber van het leger worden (of wat daar van over is....)

VanBukkem | 29-04-13 | 21:32

@LibertasSimplex | 29-04-13 | 21:30

Yeaaaaah!

@Sliptong | 29-04-13 | 21:30

Voorwaarts kameraad! ;)

pius | 29-04-13 | 21:32

Dat met die heldhaftigheid van Wilhelmina in het verre Londen was natuurlijk een grapje, en ook dat geflikflooi met Marokkanen door de jaren heen, had je ons ook kunnen besparen. Maar voor de rest, bedankt dat we weer eens een koningin hadden met gevoel voor protokol en strakke vorm, die nu eens niet gewoon wilde doen.
Samenvattend:
Inhoudelijke boodschap: 4
Keuze echtgenoot: 8
Vorm: 9

Prof. Dr. Ir. Toeter | 29-04-13 | 21:32

De tweede zin luidt: *Eenheid en vrijheid waren van oudsher de drijfveren voor de staatkundige vorming van ons land*.
Eenheid en vrijheid zijn geen drijfveren, Trixepix. Bedoelde je misschien *het streven naar eenheid en vrijheid*? Zeg dat dan.
Lewis Lewinsky | 29-04-13 | 21:14 |
Ga jij een beetje tof lopen doen. Schrijf dan een koningslied ofzo joh.

datzouzomaarkunnen | 29-04-13 | 21:31

lijkt wel een beo..... same raddling speech

arunt_da_beftekkol | 29-04-13 | 21:31

Eensch Pius! Te wapen!

Sliptong | 29-04-13 | 21:30

@pius | 29-04-13 | 21:25
Een koninklijke plemp. Leve de monarchie!

LibertasSimplex | 29-04-13 | 21:30

Kan ze mooi thee gaan schenken bij dat Marrokaanse buurthuis dat ze bezocht na de moord op Theo van Gogh. Trut.

SamKoeman | 29-04-13 | 21:30

@pius | 29-04-13 | 21:25
Het is dat ik weet dat je aan het trollen bent,anders kreeg je nog een minnetje,nu niet dus.

zwellevertje | 29-04-13 | 21:30

Al die zeikerTs hier, die maar mekkeren over het prachtige Koningslied zouden ze een schop onder hun hol moeten geven. Alsof er iets mooiers bestaat dan een land met een echte koningin of, na morgen een echte Koning!

Itzamná | 29-04-13 | 21:12 |

Je slaat hier de spijker op z'n kop. Het maakt je niet uit dat er een lied geproduceerd wordt dat met de beste wil van de wereld niet Nederlands (ABN) genoemd kan worden, maar omdat het de glorie van De Koning bezingt is het helemaal OK. Elke kritische noot, hoe terecht en onderbouwd ook, dient weggewoven te worden want 'Oranje!'. Als Willem de zwaartekracht opgeheven verklaart spring je uit een vliegtuig. Succes!

Red mij niet | 29-04-13 | 21:30

Die speech bevatte gewoon een verborgen waarschuwing. Als het volk morgen keet trapt, dan zal blijken dat het zich achteraf vergist heeft, net zoals met de rellen in 1980 i.v.m. Claus.

Esprit77 | 29-04-13 | 21:29

Ik heb ook zo'n mooie Volvo. *zich soms Koning voelt*

Normpje | 29-04-13 | 21:28

@pius | 29-04-13 | 21:25
Koningslul.

smdyasc | 29-04-13 | 21:28

En die trap in de ballen van Geert, heel goed Beatrix. Timing en uitvoering een tien.

Supermatthijs | 29-04-13 | 21:27

@Jopie2009 | 29-04-13 | 20:47
Ik snap er ook geen reed van.
Ik zie dat de bakker oranjetompoezen heeft gemaakt en mensen kopen dit met het excuus "tja, hoort er een beetje bij hé".

Blijkbaar weten dit soort mensen zelf geen invulling aan zo'n dag te geven en viert de dag zoals de staat dit voorschotelt via de publieke omroep á €750 miljoen per jaar excl. reclame-inkomsten en alle andere instanties.

toetanchamon | 29-04-13 | 21:27

@TheseDays00 | 29-04-13 | 21:01
Elke president is per definitie beter dan een erfopvolger in een monarchie, al was het maar omdat je die sukkel na 4 jaar weer weg kan schoppen.

Een staatshoofd is sowieso een belachelijke en voornamelijk protocollaire poppenkastfunctie, tenzij je de echte uitvoerende macht bij een president neerlegt - die dan tevens regeringsleider is, zoals in de VS, Rusland of Frankrijk.

Waarom denk jij eigenlijk dat het enige alternatief voor een koning een president is (of zou moeten zijn)?
Je kunt die klusjes van het staatshoofd (geloofsbrieven van ambassadeurs aannemen, buitenlandse hotemetoten van het vliegtuig halen, linten knippen) ook uitbesteden aan de voorzitter van het parlement of de (gekozen) voorzitter van de Raad van State.
Of je wijst elk jaar bij toerbeurt een burgemeester aan die dat namens de staten-generaal doet. Het maakt allemaal niet zoveel uit.

Stormageddon | 29-04-13 | 21:27

@Storm, duldden is niet fout hoor.
't Gaat er meer om dat jij een vervloekte Republikein bent en Willem Alexander geen warm hart toedraagt.

Zo dus.

Itzamná | 29-04-13 | 21:26

@Itzamná | 29-04-13 | 21:12 | + 0
Volledig met u eens!

AmsterdamsTrots | 29-04-13 | 21:26

Ik heb 60 gewerkt wat heb ik nou gehad van het koningshuis ik zag ze altijd met vakantie gaan en de ministers moeste regeren, als ze thuis kwam moest ze handtekeningen zetten meer niet.

ooggetuige

heme | 29-04-13 | 21:26

Mijmerend over de regeerperiode van Beatrix vallen er een aantal dingen op:

A) Ze is een uitstekende Vorstin geweest en een bindend element in moeilijke tijden:

www.nu.nl/troonswisseling/3405259/drie...

B)

Als er al iets aan te merken is op de inhoud van haar functie dan is het dat ze te weinig bevoegdheden had om Nederland nog effectiever te dienen. De politieke waan van de dag dient te worden geknecht door een royaal tegenwicht en soeverein cultuurbewaker. Het koningshuis is de laatste barrière tegen populisme en ongezonde Volksuitingen.

Meer macht voor een "neutrale" Koning is in de huidige tijden gewenst dus.

www.powned.tv/nieuws/media/2013/04/cru...

C)

Vrijheid van meningsuiting is van belang maar niet waar het Koningshuis betreft. Het plebs moet zijn kritiek voor zich houden houden en de liefde van het Huis in stille dankbaarheid aanvaarden, om dit te bereiken moet Majesteitsschennis zwaarder worden bestraft dan dit tot dusverre is gebeurt, Het is noodzakelijk om het onder de categorie landverraad te scharen vanaf nu:

nl.wikipedia.org/wiki/Majesteitsschenn...

D)

Er moet naar aanleiding van bovenstaand punt een Koninklijke garde van aanmerkelijke substantie worden opgericht met ongelimiteerde bevoegdheden om anti-royale sentimenten te bestrijden. Deze garde staat boven de Nederlandse wet. Strafkampen, lijfstraffen, deportaties, de doodstraf, zijn een paar van de instrumenten die ter beschikking aan de Garde moeten worden gesteld. Deze Garde moet direct onder het Koningshuis vallen en dient alleen verantwoording af te leggen aan de Koning. Alle bestuurlijke en politieke instituten zijn gebonden aan de macht van deze garde.

E)

Alle budgettaire inperkingen ten opzichte van het Koningshuis dienen onmiddellijk ongedaan te worden gemaakt en de Koning krijgt een enorme en bij de status van het Koningshuis horende verhoging van de gelden. Deze zullen vrij en zonder controle te besteden zijn door het Koningshuis. Om dit te bekostigen dient een extra Koningsbelasting geheven te worden die zal worden gegenereerd uit de Oranjezaterdag. Dit betekent dat alle burgers een extra dag zullen moeten werken naast hun normale werkuren en het daar genoten salaris in daarvoor bestemde Oranjevoorziening moeten storten.

Rest mij nog 1 ding:

Leve de Koningin, Leve de Koning, en leve de Oranjes! Leve het koningshuis!

p.s. (voor ik het vergeet)
En de typhus aan alle paupers natuurlijk.

pius | 29-04-13 | 21:25

Prins Pils ziet eruit als volgevreten decadente rasvvder, niet kleinerend bedoeld, maar objectief... niet direct ook het type waar mooie vrouwen op vallen.
Onthoud dat, je hoeft geen adonis te zijn om makkelijk aan de vrouw te komen.
Roem en geld zijn net zo goed.

Terpen-tijn | 29-04-13 | 21:25

Free de Waxinelichthoudergooier now!

Botte Hork | 29-04-13 | 21:25

Gepijp over de EU, donder toch op, vrede en veiligheid van een familie die bij de eerste schoten ons land ontvluchtten.

Neem het eens op voor de soevereiniteit van dit land in plaats van de Dhimmi-houding tegenover de EUSSR

Ammenooitniet | 29-04-13 | 21:24

Er is maar één echte heerser over Nederland en die heet van Rompuy... En verder allemaal koppen dicht.

jan-lul-de-behanger | 29-04-13 | 21:23

@arie181818 | 29-04-13 | 21:13
Pipo, je begrijpt heus wel wat ik bedoel. Ik heb alle respect voor mensen werkzaam in de zorg, zeker voor verzorgend personeel in tehuizen. Echter niet voor ongeschoold, vaak buitenlands personeel zonder enige vorm van kennis en kunde die hun 'clienten' beroven en belazeren.

Noepje | 29-04-13 | 21:22

TheseDays00 | 29-04-13 | 21:01 |

Ik ben voor een presidentieel systeem zoals in Duitsland. Hun rol is vergelijkbaar met die van de Nederlandse monarch. Met het verschil dat zij wél verantwoording schuldig zijn aan het parlement (en dus niet 'onschendbaar' met alle idioterie die daar mee gepaard gaat) EN er is ook democratische controle op de gesprekken tussen regeringsleider en staatshoofd. Geen 'geheim van Paleis Noordeinde' meer.

Vele monarchisten zeggen: "maar ze doen het toch goed?" Het probleem is echter dat niemand dat weet. Hun invloed en macht in het landsbestuur onttrekt zich aan iedere vorm van controle. Zelf voor een onschuldig 'Boekesteintje' wordt je al uit je partij (en de kamer!) gewipt.

Het heeft dus geen enkele zin om onze monarchen met Amerikaanse, Franse of zelfs Duitse presidenten te vergelijken: er is simpelweg geen vergelijkingsmateriaal.

Red mij niet | 29-04-13 | 21:22

Stormageddon | 29-04-13 | 21:18 | + 0
Duldden, jawel.

Tijd voor een Tsar op Drente.

Itzamná | 29-04-13 | 21:20

Een land zonder koninkrijkenmunt is geen koninkrijk.

Al SchietjemeLevend | 29-04-13 | 21:20

Dit dwingt ons open te staan voor andere levenswijzen en culturen.
Juist, dwang! Geen vrije keus.

de Bree | 29-04-13 | 21:19

Tsar?
Maar even google-en.

Itzamná | 29-04-13 | 21:19

brutus68 | 29-04-13 | 21:17 | + 0
Het leven is soms hard, brutus68.

Leve de Tsar!

Itzamná | 29-04-13 | 21:19

En straks, met de Unie van Europese staten, krijgen we nog meer koningen te bejuichen.

*Wrijft genoeglijk in knuistjes*

calamiteiltje | 29-04-13 | 21:18

@omanders | 29-04-13 | 21:06
Adenauer en Bismarck waren geen president (dus staatshoofden) maar kanselier (regeringsleiders).
Bismarck moest Keizer Wilhelm boven zich duldden en Adenauer diende onder president Theodor Heuss.

Stormageddon | 29-04-13 | 21:18

"Besluiten van de Europese Unie bepalen mede ons dagelijks leven, daar waar dit nuttig en nodig is."
Hoe krom de komkommers mogen zijn bijvoorbeeld?

Of mensen op het platteland nutteloos op kosten jagen door mileuvriendelijk septic tanks te vervangen door dure energievretende riolering?

Rest In Privacy | 29-04-13 | 21:18

Zo,effe nog wat Bilderberg propaganda er tegen aan gooien, vleugje "Europa"en vooral de multi cultie niet vergeten.
En nu met je gestolen miljarden eindelijk eens gaan genieten, na een leven lang "harde labeur"
Flikker toch op met je theater,nepwijf.

zwellevertje | 29-04-13 | 21:17

calamiteiltje | 29-04-13 | 21:15 | + 0
Niet veel mensen hebben leiding nodig. Alle mensen.

Ik werp me graag op als verlicht despoot, dat dan wel.
Het huis van Oranje doet niet anders.
Toffe lui.

Luister nog even naar 21:16, het Wilhelmus.

Itzamná | 29-04-13 | 21:17

Itzamná | 29-04-13 | 21:12

Ik dacht even dat je genuanceerd ging reaguuren. Je laatste zin haalt die hoop helaas weer onderuit. Jammer.

brutus68 | 29-04-13 | 21:17

De W van Weggejorist en opgerot.
Leve de Republiek, Hoera, Hoera, Hoera.

-PR- | 29-04-13 | 21:17

Nederland is maar een pied-à-terre met leuk uit zicht op zee voor de Bilderberg-club. Dat diner in het Rijks zal ook wel heerlijk zijn. Maar een beetje boven m'n persoonlijke tarief en kredietlimiet.

Esprit77 | 29-04-13 | 21:15

Rutte for President!!!
hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
Burp.

King of the Oneliner | 29-04-13 | 21:15

Sliptong | 29-04-13 | 21:11 | + 0
Over uw respect voor onze taal valt ook het een en ander te zeggen...

majorkingkong | 29-04-13 | 21:15

Itzamná | 29-04-13 | 21:12 |

Veel mensen hebben nu eenmaal leiding nodig.

calamiteiltje | 29-04-13 | 21:15

Parel van het Zuiden | 29-04-13 | 21:08 |
Hij is niet links volgens de linksen, hij is niet rechts volgens de rechtsen. En in mijn eentje in het midden staan wil ook niet.

Watapatja | 29-04-13 | 21:15

kamikaza87 | 29-04-13 | 21:13 | + 0 -

Ik ben bang dat we van jou na vanavond nooit meer iets horen.

Supermatthijs | 29-04-13 | 21:14

De tweede zin luidt: *Eenheid en vrijheid waren van oudsher de drijfveren voor de staatkundige vorming van ons land*.
Eenheid en vrijheid zijn geen drijfveren, Trixepix. Bedoelde je misschien *het streven naar eenheid en vrijheid*? Zeg dat dan.

Lewis Lewinsky | 29-04-13 | 21:14

@majorkingkong | 29-04-13 | 21:08 |

Ho, ho, ze hebben Canada mooi wel uit de klauwen van de Mof gehouden, heurrrr.

Parel van het Zuiden | 29-04-13 | 21:14

Ik heb Bea hoger zitten dan de meeste politici. En laten we ons koningshuis sowieso nou maar een beetje koesteren, want als straks echt de totale europese politieke pleuris uitbreekt, en dat is slechts een kwestie van tijd, dan kijken we allemaal naar WimLex. En dan zeggen we 'help ons WimLex!' En dan jagen we alle eurofielen, en in hun kielzog de republikeinen, het land uit. (Volgens mij moet Bea ook niks hebben van de Europese Unie.)

VanBukkem | 29-04-13 | 21:14

vreten onder de nachtwacht.. daar erger ik me nou kapot aan

(c)ZWITSUL | 29-04-13 | 21:13

nu vraag ik me af heeft ze na morgen nog steeds een dikke vinger in de pap (kan ze nog steeds zomaar mensen op laten pakken zoals de waxinelichtjes gooier?)

kamikaza87 | 29-04-13 | 21:13

@Noepje | 29-04-13 | 21:03
Godverdomme een beetje respect voor het personeel van verzorgings- en verpleegtehuizen die zich de pleuris in werkt dag in dag uit, om tegen een schamel loontje jouw grootouders uit de stront te halen. Ga er zelf werken, stuk tuig.

arie181818 | 29-04-13 | 21:13

"Besluiten van de Europese Unie bepalen mede ons dagelijks leven, daar waar dit nuttig en nodig is."
Geheel zoals in 33 jaren op z'n BeaBilderbergs bekokstoofd. Mede-Bilderbergers Rutte en Pechtold kunnen tevreden zijn. Evenals het parasitaire gezwel aan EU-ambtenaren te Brussel. Het 'Den Vaderlant ghetrouwe, blijf ick tot inden doet' is compleet verraden, maar we doen zelfs vandaag nog maar even of dat niet zo is.

Fijnstoffer | 29-04-13 | 21:13

AmsterdamsTrots | 29-04-13 | 21:04 | + 0
Op deze site word je uitgelachen als je voor de monarchie bent, alsof een republiek, met een debiel als Rutte als president ons iets beters zou brengen.

Ik trek me d'r niks van aan. Ik ben monarchist in hart en nieren.

Leve Beatrix en laten we morgen genieten van Koninginnedag en de Troonswisseling! Al die zeikerTs hier, die maar mekkeren over het prachtige Koningslied zouden ze een schop onder hun hol moeten geven. Alsof er iets mooiers bestaat dan een land met een echte koningin of, na morgen een echte Koning!

Wat hebben wij aan dakpannenfabrikanten die het tot president geschopt hebben? Niks. Kijk maar naar die lutsers in Frankrijk, de VS of de ceremoniële apen in Dld. of Italië.

Een normaal land heeft een koning of een tsaar. De rest is onzin.

Itzamná | 29-04-13 | 21:12

En wat besprak je nou eigenlijk met je Illuminatie-vriendjes? NOU?

Blue Light | 29-04-13 | 21:12

De eerste zin loopt niet: *In het vooruitzicht van mijn afstand van de troon wil ik mij graag tot u richten* en is een grammaticale bende.
Mijn afstand van de troon? Hoeveel kilometer is die afstand?

Lewis Lewinsky | 29-04-13 | 21:12

@Lewis Lewinsky | 29-04-13 | 21:07

Stil maar, morgen valt het koningshuis.

Boris Poepnagel | 29-04-13 | 21:11

@Noepje | 29-04-13 | 21:03
De "strijdbare grootmoeder" van Bea die niet wist hoe snel ze de kuierlatten moest nemen toen het erom ging!
En onze Opa's en Oma's als prooi voor haar voorvaderen achter liet.

Welles! Nietes! | 29-04-13 | 21:11

Wat een republikeins geteisem hier zeg. Zonder het koningshuis hadden wij het Griekenland aan de noordzee geweest maar dan zonder het klimaat. Double fucked dus! Een beetje respect kan geen kwaad!

Sliptong | 29-04-13 | 21:11

Wat is die Rieu toch een koning!!
En eerlijk, dat concert van hem wordt zeker een hoogtepunt morgen!
Vet idee die doedelzakken erbij.

datzouzomaarkunnen | 29-04-13 | 21:11

@ Watapatja | 29-04-13 | 21:06 | + -1 -
Kan niet, heb al wat anders te doen. Stuur cv maar. Don't call us, we will call you.

TheseDays00 | 29-04-13 | 21:10

'Tot inden doen', wat zou de Majes daarmee bedoelen?

Boris Poepnagel | 29-04-13 | 21:10

Lang leve de koningin! Dat de monarchie nog maar lang moge bestaan!

Eindbaaz | 29-04-13 | 21:10

Leve de Republiek! Dit gezegd hebbende zet ik mijn oranje petje op en ga ik eens een mooie avond feesten.

mijntweecent | 29-04-13 | 21:10

Watapatja | 29-04-13 | 21:06 | + -1 -

Ik heb toch wat bedenkingen.

Supermatthijs | 29-04-13 | 21:09

Lang leve de koningin en lang leve onze nieuwe koning!

Sliptong | 29-04-13 | 21:09

"grootmoeder Wilhelmina - krijgshaftig in oorlogstijd"
WTF?!? Met de staart en natte peop tussen de benen op een boot naar Engeland springen is krijgshaftig?

majorkingkong | 29-04-13 | 21:08

@Watapatja | 29-04-13 | 21:06 |

Da's nogal een alternatief. Gaan we weer over links...

Parel van het Zuiden | 29-04-13 | 21:08

Wat een waardeloze kudttekst heeft Trix uitgesproken. Geen touw aan vast te knopen. Onbedaarlijk slecht Nederlands. Kan dat mens niet weg?

Lewis Lewinsky | 29-04-13 | 21:07

@TheseDays00 | 29-04-13 | 21:01

Ik vond Adenauer wel wat. Maar Bismarck was beter.

omanders | 29-04-13 | 21:06

Willem Alexander wordt zwaar onderschat. De meesten houden hem voor een dombo, maar hij is wezen heel intelligent.

Zo zei hij bijvoorbeeld een keer dat het, uhh. Kut, wat zei hij ook alweer? O ja, dat het heel nuttig is als het klotsende water in het Markermeer synchroon zou lopen met het klotsende water in z'n hoofd.

Toen dacht ik, wie weet eigenlijk wat het Markermeer is, en waar je dat op de kaart moet aanwijzen.
Ik was om.

Itzamná | 29-04-13 | 21:06

TheseDays00 | 29-04-13 | 21:01 |
Watapatja for president, morgen om 11.00 uur verzamelen op het Malieveld.

Watapatja | 29-04-13 | 21:06

Als je een uitkering hebt ga je toch helemaal niet met pensioen?
Nederland Republiek!

Antitheïst | 29-04-13 | 21:06

"Eenheid en vrijheid waren van oudsher de drijfveren voor de staatkundige vorming van ons land."
Nee hoor. Pas toen de Spanjolen een extra belasting gingen heffen 'de tiende penning', kwamen we in opstand. Vanwege onze portemonnee.

Rest In Privacy | 29-04-13 | 21:04

@Itzamná | 29-04-13 | 21:01 | + 0
Welkom op Geenstijl, waar me ooit gehoord heeft dat "het is 2013" heul stoer is om te zeggen. De redactie hiero speelt daar maar wat graag op in door dit soort kinderachtige stukjes te schrijven waar die "republikeinen" dan lekker veel op reageren €€€

AmsterdamsTrots | 29-04-13 | 21:04

@Zure prak | 29-04-13 | 21:01
Ik zou het niet weten! morgen even aan Kereltje laten vragen door Tom Staal of WA er op de vorige bijeenkomst bij was?

Welles! Nietes! | 29-04-13 | 21:04

Wat gezegd is, was te verwachten. Waar niks over gezegd is, is des te opvallender. Noem maar op. De ouders, zussen, zwager.

Esprit77 | 29-04-13 | 21:03

Itzamná | 29-04-13 | 21:01 | + 0 -

Zie wel dat je toch nog iets van gevoel en fatsoen hebt ? Werk daar eens aan.

Supermatthijs | 29-04-13 | 21:03

Een koningshuis dat meer dan 100 miljoen euro per jaar kost terwijl onze ouders, opa's en oma's die Nederland hebben opgebouwd na de oorlog nu in verzorgingstehuizen eens per week mogen douchen, hun eigen koekjes bij de koffie moeten betalen, compleet vereenzamen en worden beroofd van hun eigendommen door goedkoop tuigpersoneel. En dat alles wegens bezuinigingen. Het is godverdomme een schande.

Noepje | 29-04-13 | 21:03

Gaat Willie straks ook zo'n verwijfd kroontje opzetten? Of is er een mannelijke variant?

Red mij niet | 29-04-13 | 21:01

Het taalgebruik is net zo achterhaald als degene die het voorleest.

Watapatja | 29-04-13 | 21:01

Oke, genoeg geklaagd over de monarchie. Nu noemt er eens iemand een goede president eerst van een ander land en dan wie je in Nederland president wilt maken......
En toen zat ik zelf ook met mijn bek vol tanden.

TheseDays00 | 29-04-13 | 21:01

Welles! Nietes! | 29-04-13 | 20:57
Nu je er over begint.Krijgt Wim-lex de zelfde functie als mams in de Bilderberggroep?Of begint ie op de postkamer?Vragen vragen.

Zure prak | 29-04-13 | 21:01

Als aanhanger van de monarchie vind ik dit topic vrij stuitend. Beatrix heeft ongelooflijk veel voor dit land betekend.

Je hoeft je alleen maar een voorstelling te maken van een flapdrol als een Rutte als president, of, erger nog, een Samsom, en je weet waarom we Beatrix en straks W.A. moeten liefhebben en toejuichen.

Reken maar dat ik morgen met m'n vlaggetje sta te zwaaien, een oranje sjerp om, een oranje hoedje op m'n kop, straalbezopen (dat dan wel), maar juichen, juichen - man, dat wil je niet weten!

Dankjewel Beatrix, voor al die mooie jaren.
Snif.

Itzamná | 29-04-13 | 21:01

De bakken worden morgen niet eens opgehaald.

maggoo | 29-04-13 | 21:01

Worden er nog feestelijk gekleurde mensen uit vliegtuigen gelazerd? Het is 2013...

majorkingkong | 29-04-13 | 21:00

Wat een dromerig wijf is dat zeg bij de NOS.

nietzofotograferen | 29-04-13 | 20:59

@Red mij niet | 29-04-13 | 20:53
Bernard als medeoprichter van de Bilderberg= Europa = olie voor migratie.
't is even klutsen ,maar dan heb je ook wat!

Welles! Nietes! | 29-04-13 | 20:57

toetanchamon | 29-04-13 | 20:54
Wilde u een feestje in hun achtertuin houden ;-)

jaymie | 29-04-13 | 20:56

Ik zit morgenochtend in ze pleen. Even wat knoflookeconomieën van een financiële injectie voorzien.

ole guapa | 29-04-13 | 20:55

lang leve de koningin !

gatti500 | 29-04-13 | 20:55

-weggejorist-

Hundun | 29-04-13 | 20:55

Dag Bea, welkom Koning Willem Alexander!! Leve de monarchie!!

AmsterdamsTrots | 29-04-13 | 20:54

Overal waar ik kom, kom je Oranjetroep tegen. straten volgeplakt/geschreven "bezet" letterlijk tot me voordeur.
Straks straten vol oranje gekleurde mongolen met dito muziek.
En bij het paleis? daar staat beveiliging om te voorkomen dat het een troep wordt in de tuin. Wiens feestje is dit eigenlijk?

toetanchamon | 29-04-13 | 20:54

Officieel zijn wij allemaal 'onderdanen' van het koningshuis.
Nou hou voelt dat? ONDERDANEN. *Teiltje zoekt*
Het. Is. 2013.

Botte Hork | 29-04-13 | 20:54

@Botte Hork | 29-04-13 | 20:49
Morgen de Trixmeter.

smdyasc | 29-04-13 | 20:53

alleen maar respect

istawa | 29-04-13 | 20:53

Welles! Nietes! | 29-04-13 | 20:48 |

Bernhard multiculti? Uit welk ei kom jij gekropen?

Red mij niet | 29-04-13 | 20:53

@brutus68 | 29-04-13 | 20:44

Ach nee. Ik sta niet zo zeer idolaat te doen over de Oranjes hoor. Het is meer dat het de afgelopen weken geserveerde dieet van compleet geschifte aluhoedjes, schuimbekkende moral faggots en anaal gefixeerde (want constant schelden met woorden die met de bips te maken hebben) republikeinen me heeft doen realiseren dat ik net zo goed een typhushekel aan moraalridder aan de rechterkant heb als die van de linkerkant. Werkelijk, wat een parade van idioten.

omanders | 29-04-13 | 20:52

En we blijven huilen voor Nederland, vandaag en morgen ook.

smdyasc | 29-04-13 | 20:51

Brigitte Kaandorp heeft ook een Koningslied gemaakt, wat ik best wel heel goed vind, op de melodie van "Ne me quitte pas- Brel":Lieve Koningin
www.youtube.com/watch?v=Hjqf5F7PPGw&am...

King of the Oneliner | 29-04-13 | 20:51

@Van Dikhout | 29-04-13 | 20:36 |

Vele tranen. Maar vele landgenoten vinden het niet erg of hebben er überhaupt geen enkele gedachte over laten gaan. Daar kunnen we het dus mee doen...

Parel van het Zuiden | 29-04-13 | 20:50

Maar redt ze het nu wel van haar pensioentje? En die AOW?

Botte Hork | 29-04-13 | 20:49

De multiculti Koningin heeft eerst door papa Benno een multiculti opvolgster laten zoeken voor haar zoon, en haar goed ingewerkt in wegmetons denken voordat haar zoon die troon over mocht nemen. Maxima is een geboetseerd poppetje van Beatrix! Wim Lex is niet voor niets zo meegaand om voor een symbolisch koningschap te tekenen.

Welles! Nietes! | 29-04-13 | 20:48

@Kudtkip: Je hebt niet goed geluisterd en er daardoor geen ZAK van begrepen.

Of je bent gewoon te stom, dat kan ook.

Kameroudste | 29-04-13 | 20:48

@lion@night | 29-04-13 | 20:45 | + 0 -
Je hebt gelijk, maar horen zullen we d'r mening niet.
Lekker democratisch...

Rest In Privacy | 29-04-13 | 20:47

Ik vraag me wel zo nu en dan wel eens af, leeft dit nou echt onder de Nederlandse bevolking? Ik ken in ieder geval niemand die zich hier op enigerlei wijze mee verbonden voelt.

Oh ja, en een twitter time line waarin je bepaalde hash tags zou kunnen uitschakelen zou wel lekker zijn in deze dagen.

Jopie2009 | 29-04-13 | 20:47

Nou Pritt, veel plezier. Is je Palestijnensjaal gewassen voor morgen? Je wilt je toch onderscheiden van die krakers, niet waar?

omanders | 29-04-13 | 20:46

+1 voor het aluhoedje dat Bea achter het onschadelijk maken van de Goddelijke Kale zit.

Eric Blair | 29-04-13 | 20:45

-weggejorist-

Hundun | 29-04-13 | 20:45

@macmiep.nl | 29-04-13 | 20:40
Geen eigen mening mogen hebben?
Die heeft zij wel degelijk, maar dat gebeurt achter gesloten deuren.
Niet voor niets moeten informateurs altijd langs de koningin.

Rest In Privacy | 29-04-13 | 20:45

AufSalzen!
Bitte

King of the Oneliner | 29-04-13 | 20:44

bijzonder of speciaal?
maryn | 29-04-13 | 20:38 |

Ik bedoel eigenlijk speciaal. Maar het geldt ook wel voor bijzonder.

Red mij niet | 29-04-13 | 20:44

Wanneer is de bijzetting in de kerk van Delft? Dat heb ik even gemist.

Stormageddon | 29-04-13 | 20:44

Veel Albert Verlindes hier vanavond.

brutus68 | 29-04-13 | 20:44

Daaaaaag...... PARASIET

Daan Houtjebijter | 29-04-13 | 20:44

Belachelijke kop boven dit artikel

Donkey Bong | 29-04-13 | 20:43

Ik mis haar nu al.

Eurotokkie | 29-04-13 | 20:43

Drie werf hoera ! ,geef 'r een lintje.

newray | 29-04-13 | 20:42

Waarom zo zuur Pritt?

L. Rakker | 29-04-13 | 20:42

Dijk van een koningin, het lieve mens.

LibertasSimplex | 29-04-13 | 20:42

macmiep.nl | 29-04-13 | 20:40 |
T kind mocht niet eens een sneeuwbal gooien omdat ze een titel heeft.
Laat der lekker kind zijn.

jaymie | 29-04-13 | 20:42

Die 122S is zo'n beetje mijn enige overeenkomst met Bea
Ik zou zeggen, meid, ga d'r weer es lekker mee cruisen en ik zie je wel op de volgende meeting

Tobi | 29-04-13 | 20:41

Oh ja, en bedank nog voor niets.

Botte Hork | 29-04-13 | 20:41

Het is afgelopen.
Ik wens onze Koningin het alle beste en Ciao.

ProAsfalt | 29-04-13 | 20:41

Kan zij ook eens E.I.N.D.E.L.I.J.K. een keer op vakantie.

Botte Hork | 29-04-13 | 20:40

een beetje fatsoen zou niet misstaan. maar ja je wordt altijd door een strontkar overreden en niet door een mooie auto.
hoeje af voor wat ze heeft gepresteerd - dat zie je zo gauw niet meer in dit verziekte land van klaplopers en uitkeringstrekkers

frenchy | 29-04-13 | 20:40

Hoe noem je een aftredend kledingstuk? Beha!

BaronVanNeemweggen | 29-04-13 | 20:40

Nu maar hopen dat WimLex zich een beetje afzet tegen zijn moeder. Een guurrechtse Kersttoespraak is precies waar we op zitten te wachten...

Parel van het Zuiden | 29-04-13 | 20:40

"De geschiedenis zal uitwijzen of ik met de keuze voor mijn geliefde Claus de beste keuze heb gemaakt".

Oei, dat mocht toch wel haar eigen overtuiging zijn geweest?
Wat heeft de geschiedenis (die nimmer terug te draaien valt) daar nou mee te maken?
Wonderlijke uitspraak...

Kudtkip | 29-04-13 | 20:40

Ik heb medelijden met ze. Die ruime uitkering is wel lekker natuurlijk, maar altijd in de belangstelling moeten staan, nooit es uit de band springen. Geen eigen mening mogen verkondigen.
Ik hoop dat dit de laatste is en dat Amalia niet meer hoeft.

Rest In Privacy | 29-04-13 | 20:40

Snackbar van Allah | 29-04-13 | 20:38 |

LIever daar dan hier. Heeft de majesteit mooi voor elkaar. Anders was jij nu ook aan het rellen.

calamiteiltje | 29-04-13 | 20:40

Dag lieve Beatrix, ik zie dat je het zwaar hebt gehad.
Het is ook vreselijk om je zoon te moeten missen.
Wens je het allerbeste en nog vele mooie jaren.

Terpen-tijn | 29-04-13 | 20:40

Sorry, maar volstrekt over de top. Mislukte pr-campagne wat mij betreft.

Bixier | 29-04-13 | 20:39

Jezus,die muziek bij de NOS. Alsof ze de pijp uit is ofzo.

brutus68 | 29-04-13 | 20:39

Tabea.

BaronVanNeemweggen | 29-04-13 | 20:39

Bilderberg heeft gesproken!

Welles! Nietes! | 29-04-13 | 20:39

Bok ff gauw op met je pro-EU gelul - vertel dat tegen de werklozen in Spanje, Griekenland en Portugal.

Populistische propaganda, Trix - blij dat je vertrekt.

Snackbar van Allah | 29-04-13 | 20:38

Ik vind het zo schattig dat ze ons bedankt voor het in haar gestelde vertrouwen. Dat is net zoiets als trots zijn op het feit dat je bijzonder onderwijs mag volgen.

bijzonder of speciaal?

maryn | 29-04-13 | 20:38

Na 123 jaar een koning . Daarna is het ook weer afgelopen.

jaymie | 29-04-13 | 20:37

Red mij niet | 29-04-13 | 20:36 |
roflol

calamiteiltje | 29-04-13 | 20:37

@Parel van het Zuiden | 29-04-13 | 20:33
Maar wel een *fantastisch* lied!

Wolveshead | 29-04-13 | 20:37

Met alle respect voor de koningin maar het lijkt net dat de toespraak steeds linkser wordt.
Milieu, ontwikkelingssamenwerking, etc.

ProAsfalt | 29-04-13 | 20:36

maer ehm, hoe is het nu met frizo?

maryn | 29-04-13 | 20:36

@Parel van het Zuiden | 29-04-13 | 20:33 |
*pinkt een traantje weg*

Van Dikhout | 29-04-13 | 20:36

Ik vind het zo schattig dat ze ons bedankt voor het in haar gestelde vertrouwen. Dat is net zoiets als trots zijn op het feit dat je bijzonder onderwijs mag volgen.

Red mij niet | 29-04-13 | 20:36

zuipen en rellen dus... haren 3.0

maryn | 29-04-13 | 20:36

Bluebook | 29-04-13 | 20:35 | + 0 -

Het was gewoon een klasse wijf.

Supermatthijs | 29-04-13 | 20:36

Nou Willem, pak die schaar en laat zien uit welk hout je gesneden bent.

Dwaaas | 29-04-13 | 20:35

De grootste rover uit de schatkist die een zoveelste poging doet tot linksche indoctrinatie.
Vooral zichzelf verrijken.
Kan leven in rijkdom door royale toelages, belastingvrije uitkeringen, reizen op kosten van het volk und so weiter.
Die trouwde met een Duitser, na een verwoestende oorlog.

Weg met monarchie!

Rest In Privacy | 29-04-13 | 20:35

Lang leve de koning!

calamiteiltje | 29-04-13 | 20:35

Bedankt Majesteit. Fuck de hat0rs.

Bluebook | 29-04-13 | 20:35

De dag die je wist dat zou komen is eindelijk bier eh... hier.

Van Dikhout | 29-04-13 | 20:34

Ohja, en Dank U Wel Majesteit:

Allochtoon

Waar de totale bevolkingsgroei stagneert, stijgt het aandeel van eerste- en tweedegraads allochtonen. Sinds 1980 is dat percentage bijna verdubbeld.

Toen Beatrix de troon besteeg, bestond ons land voor 11,5 procent uit allochtonen uit de eerste en tweede graad. Vorig jaar was dat bijna 21 procent.

Jos Tiebent | 29-04-13 | 20:34

Ey Majesteit... ga eens bier halen!

Akkefietje | 29-04-13 | 20:33

Toch flikt ze WimLex wel een mooie streek. Mag ie eindelijk koning worden, heeft ie geen soeverein land meer...

Parel van het Zuiden | 29-04-13 | 20:33

Gewoon even gaan staan ja als de koningin ons toespreekt.

Supermatthijs | 29-04-13 | 20:33

Boeiend begin van de toespraak over de bezetting van NL en de vrijheid van NL.
Nu ons bevrijden van de bezetter EUSSR en trouw zweren aan ons vaderland & de grondwet en het plaatje is weer compleet!

ProAsfalt | 29-04-13 | 20:33

Dag Bea.

Doei!

Jos Tiebent | 29-04-13 | 20:32

*Traantje wegpinkt*

Ik kan liegen dat het gereaguurd staat moet u weten.

Reinaert | 29-04-13 | 20:31

Ik ben toch zo blij als over twee nachtjes die uitkeringstrekkerverering voorbij is. Hopen dat die katers goed inkicken woensdag.

ZKH EénOog | 29-04-13 | 20:30

Späääterr! *zwaai*

Den_Deze | 29-04-13 | 20:29

Verhip. Ik kreeg net via secondlove een uitnodiging van ene Maxima.

ZDEV | 29-04-13 | 20:27

Koninginnedag = kassa

*douchen *

Bakito | 29-04-13 | 20:27

Dodenherdenking op 29 april? Heb ik iets gemist?

Parsons | 29-04-13 | 20:27

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl