Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

LIVE. Eerste Kamer akkoord met inlegvel Rutte

GeenPeilremembers.pngDan schakelen we nu LIVE (HIERRR klikken voor stream) over naar de Eerste Kamer der Staten-Generaal, waar de Opleidingsdirecteur Bachelor en Master politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, lid internationale advies raad Critical Political Economy Research Network van de European Sociology Association, Lid Raad van Commissarissen Payroll Company, Adviseur NDC Leeuwarden, Voorzitter Nederlandse delegatie Inter Parlementaire Unie (IPU), Voorzitter Vereniging Spavo-Stichting Spavo Fonds, Voorzitter Stuurgroep Sluis Kornwerderzand, Adviseur sportbeleid Provincie Limburg, Voorzitter Stichting FAD (Fraudeaanpak Detailhandel), Adviseur Van Wijnen Groep, Voorzitter Votob (Vereniging van Tankopslagbedrijven), Lid bestuur Stichting Wereldfoundation, Voorzitter Mediafonds Provincie Fryslân, Voorzitter SBK (Stichting Brancheorganisatie Kalversector), Voorzitter TVM Foundation, Directeur adviesbureau Comoraat BV, Lid Raad van Advies Arriva, Lid bestuur Stichting Wielercomité Surhuisterveen, Adviseur Hoofdbestuur 50PLUS, Fractiemedewerker PS Utrecht 50PLUS, Voorzitter VvE Gooierhoofd Huizen, Zelfstandig adviseur Roodhoorn Consultants B.V., Voorzitter Raad van Toezicht Maag Lever Darm Stichting, Lid Raad van Toezicht Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden, Lid Toezichthoudend Bestuur Stichting Werkplaats Kindergemeenschap, Lid bestuur Stichting Luchtmans (Koninklijke Brill N.V.), Lid bestuur Stichting Fundatie Notelaers, Lid Raad van Toezicht GGZ Noord-Holland-Noord, Voorzitter Raad van Toezicht Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds, Voorzitter Vereniging van Openbare Bibliotheken, Voorzitter Raad van Commissarissen IZER, Voorzitter Raad van Toezicht HvA,
Voorzitter Raad van Toezicht "De Jeugd- en Gezinsbeschermers", Lid Raad van Advies Frans Hals Museum, Eigenaar Marleen Barth Advies, Ondernemer/eigenaar groothandel in medische producten, Vice-voorzitter Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van de Stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht, hoogleraar Religie, recht en samenleving aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Voorzitter Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS), Lid Opleidingscommissie van de Academie voor wetgeving, Lid redactie "Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid", Adviseur Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, Hoogleraar ethiek van biomedische innovatie Universiteit Utrecht / UMC Utrecht, Lid Expertcommissie Late Zwangerschapsafbreking op maternale indicatie Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Lid regiegroep Topsector Life Science & Health, NIAS Lorentz Wetenschappelijke Adviesraad, Voorzitter van de Ethics Committee International Society for Stem Cell Research (ISSCR), Lid Scientific Board European Meeting on Psycho-Social Aspects of Genetics, Lid De Jonge Akademie, KNAW, Lid werkgroep Ethiek & Recht, Vereniging Klinische Genetica Nederland, Lid International Stem Cell Forum Ethics Working Party, Lid Beraadsgroep Voortplantingsgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Lid Medisch Ethische Toetsingscommissie UMC Utrecht, Lid Nationale Indicatiecommissie Preïmplantatie Genetische Diagnostiek, voorzitter van het bestuur van De Ateliers, Opleidingsinstituut voor Beeldende Kunst in Amsterdam, president-commissaris RABO-Vastgoed Groep, commissaris Van Nieuwpoort (Zand, Grind en Beton) Groep, commissaris BMC Beleidsadvies en Management Consultants voor de publieke sector, commissaris Dasym Emesa (internetveilingen), president-commissaris Struik Food Holding, president-commmissaris Cultuurfonds Triodos Bank, voorzitter bestuur Lucas van Leijden Maecenaat (sponsoring Museum Lakenhal), voorzitter Raad van Toezicht Museum Naturalis, voorzitter Raad van Advies RAI Vereniging, lid adviesraad Frans Halsmuseum Haarlem, voorzitter Reünisten Raad Leidse Studentenvereniging Minerva, lid Nederlands-Franse Samenwerkingsraad, lid Raad van Toezicht Stichting Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen, voorzitter commissie van Beroep KG&CC, docent en cursusleider diverse post-academische cursussen, Lid Comité van Aanbeveling Tulpenbal, Lid Raad van Advies Strategie Summit Zorg 2017, Lid klankbordgroep 'De Medisch Specialist 2025' Federatie Medisch Specialisten, Voorzitter Raad van Toezicht, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Voorzitter Raad van Advies European Platform - Netherlands Organisation for International Cooperation in Higher Education (EP-NUFFIC), Lid Comité van Aanbeveling St. Blikverruimers - met breder perspectief naar breder toezicht, Lid adviesraad Strategie Summit Onderwijs 2016, VNU-Exhibitions, Lid Comité van Aanbeveling Landelijke Kamer van Studentenverenigingen (LKvV), Adviseur Nederlandse Academie van de Leraar, Lid Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht, Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Lid Adviesraad VNU Exhibitions Onderwijs, Lid College van Advies Stichting Christiaan Huygens prijs, Lid en vice-voorzitter commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (OC&W), Lid Comité van Aanbeveling St. Cathedral Organ Hooglandse Kerk Leiden, Ambassadeur Platform Beta Techniek, Hoogleraar Immunopathologie, in het bijzonder die van de nier, Universiteit Leiden, sectiehoofd en groepsleider onderzoeksgroep Immunopathologie LUMC, Lid Provinciale Staten van Utrecht, Zelfstandig (internationaal) adviseur vastgoed, DPS Real Estate B.V., DGA Formula Int. Man. B.V., Lid bestuur Yona (Bevorderen verantwoord internetgedrag), Lid Raad van Toezicht Lelie Zorggroep, Lid Raad van Toezicht SORG (MBO en voortgezet onderwijs), Plv. lid klachtencommissie "Adullam", Juridisch adviseur Generale Commissie voor het opzicht Hersteld Hervormde Kerk, Commissaris Erdee Media Groep, Voorzitter klachtencommissie "Schuilplaats", Manager European Operations Tekvet Technologies Co. USA, Voorzitter Programmacommissie Actieprogramma "lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag", Lid Raad van Toezicht Chapeau Woonkringen, Lid raad van advies Voedselbank Aalst / Waalre, Lid raad van advies Stichting Veteranen Brabant Zuid-Oost Eindhoven, Lid raad van advies Stichting Elisabeth Strouven te Maastricht, Directeur Stichting Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg Limburg/Brabant, docent ICT en recht, postdoctorale opleiding IT auditing, Erasmus Universiteit, arbiter Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), docent cursus toegepaste cryptografie, Toptech Studies Delft, Voorzitter Raad van Commissarissen Investeringsfonds Groningen (IFG), Hoogleraar Recht Decentrale Overheden (Oppenheimleerstoel), Rijksuniversiteit Groningen, Redacteur "Bestuurswetenschappen", Voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Assen en Noord-Drenthe, Voorzitter commissie Rechtsbescherming Provincie Groningen, Hoofdredacteur "Jurisprudentie Gemeenten", Universitair hoofddocent staatsrecht, hoogleraar Recht Decentrale Overheden (Oppenheimleerstoel), Lid Bestuur Stichting International Christian University College, Lid Bestuur Nederlands Dagblad, International Fellow IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufschforschung), Lector Human Capital & Entrepreneurship, Rotterdam Business School (RBS), Member Editorial Board Journal for Labour Market Research, Lid bestuur Fundatie Van Spaendonk, lector Human Capital & Entrepreneurship, Rotterdam Business School, Statenlid PVV Provinciale Staten van Gelderland, voorzitter van de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Landschap Overijssel, Lid van het bestuur European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), Voorzitter 'innovative medical devices initiative' (IMDI.NL), Lid Raad van Toezicht Nuffic, Voorzitter Raad van Toezicht Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) te Winterswijk, Lid Raad van Commissarissen Cogas BV, Lid Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen NWO, President International Society for Empirical Research in Theology, Lid Raad van Toezicht KRO-NCRV, Hoogleraar Praktische theologie Vrije Universiteit Amsterdam, directeur Meldpunt Kinderporno op het Internet, Voorzitter Inhope, Voorzitter FotografenFederatie te Amsterdam, Voorzitter Stichting Transitie IJsselmeer, Voorzitter jury ECI-literatuurprijs 2017, Lid bestuur Stichting Legal Valley Gelderland, Voorzitter Raad van Commissarissen Transdev Nederland Holding, Lid curatorium Max Planckinstituut voor Psycholinguistics, Voorzitter Raad van Advies Nederlandse Orde van Advocaten, Voorzitter Accreditatiecommissie Zorgbestuurders NVZD, Lid Raad van Advies Stichting The Rights Forum, Voorzitter Vereniging Hogescholen (voorheen de HBO-Raad), Lid Raad van Toezicht Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Voorzitter bestuur Stichting Parlementaire Geschiedenis, Bestuurslid Stichting Recht en Overheid, Lid Raad van Commissarissen ZIN te Woerden, Lid Raad van Toezicht ING bank Nederland, Voorzitter coöperatiebestuur PGGM, Voorzitter Woningstichting "De Key" te Amsterdam, Zelfstandig adviseur B.V. "De Grave Bestuur en Advies", Lid curatorium VNO-NCW, Bestuurslid Stichting Parlementaire Geschiedenis, Zelfstandig juridisch adviseur, Lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, Voorzitter Raad van Toezicht Scheepvaartmuseum in Amsterdam, Lid bestuur Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut, Consultant adviesbureau "McKinsey", Lid bestuur Stifting Fryske Berneopfang, Lid bestuur Stichting Âlde Fryske Tsjerken, Voorzitter Kerkenraad PKN Stiens, Penningmeester VvE Feriënpark Bad Sachsa, Voorzitter RvC Intergas Holding BV, Commissaris Brandblock Global, President-commissaris Alliander, Kwartiermaker Topvrouwen, Voorzitter Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), Lid Raad van Commissarissen PricewaterhouseCoopers (PWC) Nederland B.V., Voorzitter Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM), Voorzitter jury 'Zakenvrouw van het jaar', Voorzitter bestuur Stichting ‘Verkiezing overheidsmanager van het jaar', Senior adviseur HCSS (The Hague Centre for Strategic Studies), Vaste gastdocent verbonden aan Clingendael, Makelaar/taxateur onroerend goed Groningen en omgeving, Adviseur VNO-NCW/MKB-Nederland, Voorzitter Greenport Holland, Voorzitter Noordelijke Innovation Board, Voorzitter "De normaalste zaak", Bestuurslid Stichting De Noordzee, Lid Raad van Toezicht Zorggroep Katwijk, Ere-voorzitter FC Rijnvogels, Adviseur Calder Holding, Lid Advisory Board Leidse Onderwijsinstellingen, Bestuurslid Spaarbankfonds Katwijk, Lid Werkgeversberaad Unie van Waterschappen (UvW), Lid LAWA Unie van Waterschappen (werkgeversdelegatie Arbeidsvoorwaarden UvW), Dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe, Voorzitter Raad van Toezicht Energie Centrum Nederland, Voorzitter Novamedia Fundatie, Lid bestuur Vereniging Aegon, Voorzitter overlegorgaan ministerie van Infrastructuur en Milieu, Lid adviesraad branchevereniging recyclingbedrijven (BRBS), Voorzitter Sportvisserij Nederland, marketingadviseur Vegetarische Slager, bestuurder stichting Preventiepolis, lid bestuur Stichting Vanwaar, waartoe, waarheen, lid bestuur Natuurbescherming Nederland, directeur Commpassion B.V., lid bestuur The Peas Foundation, voorzitter Vereniging Vrienden van het Oosterpark, Lid Provinciale Staten van Flevoland, Voorzitter fractie Verenigd Europees Links parlementaire vergadering Raad van Europa, Lid Helsinki comite, bijzonder hoogleraar wijsbegeerte in Rotterdam, buitengewoon hoogleraar ‘Christelijke identiteit in maatschappelijke praktijken’, Theologische Universiteit Kampen, voorzitter Stichting ‘Good Luck’ Amsterdam, bestuurslid Pro Religione et Libertate, voorzitter stichting "Good Luck" (gemeenschapshuizen in Amsterdam), lid Maatschappelijke Adviesraad Philadelphia, lid wetenschappelijke adviesraad Instituut voor Cultuurethiek, lid bestuur Platform Zorg voor Leven, lid evangelische Forschungsakademie, Vicevoorzitter Raad van Toezicht Fonds voor de Podiumkunsten, Zelfstandig adviseur op gebied van organisatie, communicatie en strategie, Persvoorlichter Tweede Kamerfractie SP, Voorzitter Stichting Vrienden van 50PLUS, Voorzitter Raad van Bestuur Bartiméus, lid Raad van Toezicht Fontys Hogescholen, lid bestuur PWRI (Pensioenfonds Werk en (re)Integratie), voorzitter Raad van Commissarissen WoonGoed2-Duizend, voorzitter Overlegorgaan Nationaal Park "De Maasduinen", boardmember Robert Schumann Foundation, Adviseur management-team (0,1 fte) Vrije Universiteit Amsterdam, Afdeling Antropologie, Emeritus hoogleraar internationale betrekkingen Vrije Universiteit Amsterdam, Lid Strategic Board Avebé, Ambassadeur Eurosonic-Noorderslag, Lid Strategic Board Energy Valley, Lid Raad van Toezicht Beta-Techniek, Voorzitter Raad van toezicht Noord Nederlands Orkest (N.N.O), Lid Raad van Toezicht Groninger Museum, Voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool te Groningen, Voorzitter Beneluxparlement, voorzitter van de Nederlandse Delegatie, Lid algemeen bestuur Limburgse Werkgevers Vereniging, Voorzitter College van Bestuur Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), Voorzitter Raad van Commissarissen Chemelot Ventures BV, Voorzitter Fonds dr. Sjeng Tans, hoogleraar, Finance (0,4 fte), Tilburg School of Economics and Management, lid Raad van Commissarissen AZL Heerlen, lid Raad van Advies SNS Bank, lid Raad van Advies ZIFO, zzp-er : lezingen, onderzoek in opdracht, lid Kenniskamer ministerie van Infrastructuur en Milieu, lid redactie "www.mejudice.nl", lid Raad van Advies Duurzaam Aandeel, Partner Ernst & Young Belastingadviseurs Den Haag, Bestuurslid Stichting Ondersteuning Dorpskerk Wassenaar, Lid Raad van Advies BorderXingInfo, Voorzitter Big Data Alliance (BDA), Universiteitshoogleraar economie en bedrijfskunde, Universiteit van Amsterdam, Lid College van Regenten Prof. F. de Vries-Stichting, Lid Internationale Adviesraad Teijin, Japan, Lid Raad van Commissarissen Siemens Nederland, Lid Raad van Advies Mr. Hans van Mierlo Stichting, Lid Raad van Advies Stichting Instituut GAK, Lid bestuur World Connectors, Lid bestuur Blockbusterfonds, Voorzitter Raad van Advies Thema Instituties (UU), Voorzitter Raad van Advies Nationaal Preventie Programma 'Alles is gezondheid', ministerie van VWS, Voorzitter Agenda voor de Zorg, Voorzitter Raad van Advies Universiteit voor Humanistiek, Voorzitter bestuur Stichting "Folia Civitatis", Voorzitter Apeldoorn Conference Series, Voorzitter Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Voorzitter Raad van Advies ACE (Amsterdam Center for Entrepreneurship), Voorzitter Raad van Toezicht Sarphati Instituut, Voorzitter Raad van Toezicht filmmuseum "EYE" te Amsterdam, Voorzitter Raad van Toezicht podium "De Balie" te Amsterdam, Voorzitter Raad van Toezicht Prins Bernhard Cultuurfonds, Voorzitter Raad van Toezicht Academisch Medisch Centrum (AMC), Universiteit van Amsterdam, Voorzitter Raad van Advies Diabetesvereniging Nederland, Voorzitter Raad van Toezicht Manifesta, Voorzitter Care Summit, Lid Raad van Advies Stichting Nationaal Monument MH17, Voorzitter Stichting Agri & Food Capital, Voorzitter Stichting Klachten & Geschillen Zorg, Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord, Voorzitter EVnetNL / ElaadNL, Voorzitter Kennisplatform Elektro-Magnetische Velden en Gezondheid, Voorzitter Nederlandse Dansdagen, Vicevoorzitter bestuur NOC/NSF, Burgemeester van ’s-Hertogenbosch, Voorzitter Algemeen Bestuur Stadsgewest 's-Hertogenbosch, Directeur Bohemia Community Development s.r.o., Lid Adviescommissie Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Voorzitter Commissie Genetische Modificatie, Lid Raad van Advies Stichting Metropolitan Food Security, Lid bestuur Stichting Geschiedenis Totalitaire Regimes en hun Slachtoffers, Voorzitter Netherlands Water Partnership, Directeur-eigenaar Schaveva BV Oekraine (in staat van opheffing), Docent filosofie "Karel Universiteit" te Praag, Directeur-eigenaar Schaap SRO Tsjechië, Directeur-eigenaar Schaap Research & Consultancy BV, Lid VGS Netwerk sociale veiligheid en seksuele diversiteit, Lid Raad van Toezicht Christelijk Sociaal Congres, Adviseur Platform Zorg voor Leven, Ouderling Gereformeerde Gemeente te Veenendaal, Lid Raad van Advies ROV (Reformatorische Oudervereniging), Voorzitter Panel Presentie, Raad van Bestuur RMU (Reformatorisch Maatschappelijke Unie), Eindredacteur serie "Christen zijn op de werkvloer", Secretaris bestuur DRS, Voorzitter Platform Waarden en Normen, Lid Bestuur Fondation Constant, Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem, Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), Arnhem, Voorzitter bestuur Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Zeist, Wetenschappelijk adviseur Instituut GAK, Hilversum, Lid Raad van Toezicht ING Nederland, Amsterdam, Penningmeester bestuur Koninklijk Concertgebouworkest, Amsterdam, Lid College van Adviseurs Prins Bernhard Cultuurfonds, Amsterdam, Lid bestuur Stichting "Ons Erfdeel", Rekkem (B.), Lid Raad van Toezicht Museum Catharijneconvent, Utrecht, Voorzitter bestuur Museum Bredius (Stichting Bredius Genootschap), Den Haag, Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW), Haarlem, Voorzitter bestuur Stichting Synthesis, Den Haag, Universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht, Voorzitter Stichting struikelstenen Zeeland, hoogleraar internationaal publiekrecht en wetenschappelijk directeur van het Grotius Centre for International Legal Studies van de Universiteit van Leiden, Lid Curatorium Haagse Academie voor Internationaal Recht, Lid Bestuur Nederlandse Afdeling Interparlementaire Unie, Lid Bestuur Stichting Prinsjesdagontbijt, Lid Bestuur Stichting Geuzenpenning, Lid Bestuur Nederlandse Juristen Vereniging, Lid Executive Committee van de Interparlementaire Unie, Genève, Voorzitter Stichting Authenticity in Art, Den Haag, Lid Beraadsgroep Samenlevingsvragen Raad van Kerken te Amersfoort, Gasthoogleraar 'European Union and Co-operation with Developing Countries' Université Libre de Bruxelles, te Brussel, Voorzitter Sectie Rechtswetenschappen Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en voorzitter KNAW-commissie Vrijheid van Wetenschapsbeoefening, Lid Permanent Hof van Arbitrage Vredespaleis Den Haag, Vice-decaan onderwijs Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit, Lid Raad van Toezicht Introdans, Bestuurslid Prof. F. De Vries-Stichting, Lid Bestuurlijk Forum Gelderland, Lid Raad van Toezicht Atria, Lid Raad van Toezicht Karakter, Lid Curatorium Wiardi Beckmanstichting, Lid Sociaal Wetenschappelijke Raad (SWR) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Lid Vereniging Aegon, Lid Raad van Advies "Erasmus Journal for Philosophy and Economics", Redacteur "Journal of Institutional Economics", Hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid, Radboud Universiteit, Lid adviesraad NTR, Lid Raad van Toezicht stichting Youké, Voorzitter Netwerk/Kenniskring Algebra (Marokkaans-Nederlandse hoogopgeleiden), Bestuurslid Stichting Marokko Fonds, Lid Bestuur Culturele Humanitaire organisatie Action for Hope, Voorzitter visitatiecommissie Emancipatie Gemeente Den Haag, Voorzitter Stichting Vrienden van Rutgers, Adviesraad filmcollectief Syrische filmmakers Bidayyat, Lid European Council on Foreign Relations, Columniste De Limburger, Steering board Apeldoorn Conference for British Dutch Dialogue, Lid Bestuur Masterpeace, internationale vredesbeweging, Publiciste en zelfstandig professional op gebied participatie, leiderschap en inclusiviteit, id Bestuur Stichting Yasmin, participatiecentrum en talentontwikkeling voor vrouwen, docent migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, lid Raad van Toezicht van De Woningstichting te Wageningen, bestuurslid Defence for children, plaatsvervangend lid Parlementaire Assemblee Raad van Europa (PACE), commissie migratie en commissie sociale zaken, voorzitter Stichting Waterlanders, kunstenaarscollectief te Wageningen, Secretaris Animal Politics Foundation (APF), Lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, Bestuurder Stichting Administratiekantoor Buitenplaats Schoonoord, Bestuurder Stichting Administratiekantoor Westfin, Amsterdam, Of-counsel Londen & Van Holland, Amsterdam, Bestuurder Stichting Dresselhuysfonds, Den Haag, Bestuurder "Vereniging van Vrienden van het oudheidkundig museum Allard Pierson" te Amsterdam, mede h.o.d.n. Mr.Mart Juridisch Advies te Roelofarendsveen, Lid bestuur Noordbrabantse Waterschapsbond, Lid stichting Agrifoodcapital, Regio Noordoostbrabant, Dijkgraaf waterschap Aa en Maas, Voorzitter Deltaplan Dementie, Voorzitter Federatie Landbouw en Zorg, Voorzitter Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening), Lid Raad van Toezicht Buurtzorg, Eigen bedrijf 'Verbinden met Visie', adviseren op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke veranderingsprocessen, Lid Bestuur Vrijwilligersacademie Amsterdam, Lid Bestuur Vogelbescherming Nederland, Lid hoofdbestuur MKB NL (vanuit brancheorganisaties Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening) , Kinderopvang en Jeugdzorg), Mede-eigenaar Domaine de Bellevue (landbouwbedrijf in Frankrijk), Lid en mede-eigenaar Coöperatie "De Franse Slag" (bezit en beheer vakantiehuis in Frankrijk), advocaat, advocatenkantoor “Staals Advocaten” te Amsterdam en de Voorzitter Raad van Toezicht Elker/'t Poortje, Groningen gaan debatteren (en later ook stemmen) over het inlegvel van Rutte. Volgens de Volkskrant gaan deze 'volksvertegenwoordigers' (die in totaal bij elkaar exact 0,0 stemmen van burgers kregen) VOOR het inlegvel stemmen. Daarmee gaan ze direct in tegen de wil van 2.509.395 Nederlanders.

Reaguursels

Inloggen

15 maart had men het voor het zeggen en is vergeten om het juiste hokje rood te maken,dus men moet nu niet klagen.

Joopriet | 24-05-17 | 13:10

Die lui moeten toch allang dood zijn,anders heeft men geen tijd voor al die functies te bekleden.

de_sjaak1960 | 24-05-17 | 07:54

Ja, als je samen 80.000 bijbaantjes hebt dan wil je er nog wel eentje bij uit de Oekraine.
Landverraders zijn die CDA-ers.
Anti-democraten zijn het, die CDA-ers.

Jan Dribbel | 24-05-17 | 03:10

@watmagjenogwel | 23-05-17 | 14:02 :
"Ze vegen d'r reet af met die NEEderlanders, de echte dan. Die onechte worden gekoesterd."
Klopt. Die onechte zijn niet al te snugger, dus die zijn lekker kneedbaar en stemmen precies dat wat ze verteld wordt. Handig als je in het pluche wilt blijven zitten.
De echte Nederlanders denken zelf en zijn alleen maar lastig, want dan moet je je als volksvertegenwoordiger over alles verantwoorden. Dat gaan ze niet doen, dus verketteren die handel via een weg-met-ons actie die het volk wordt wijsgemaakt via de media.

prakkie | 24-05-17 | 01:42

Diep, diep treurig, maar ik verwachtte het al toen ik tegen dat verdrag stemde. Het was geen bindend referendum en in elk geval heeft Nederland de kans gehad om weer een geluid tegen de EU te laten horen. De geschiedenis zal oordelen over de hardnekkige landverraders in ons parlement, en daarmee ook over de medeburgers die ze erin gestemd hebben.

JvanDeventer | 23-05-17 | 23:22

@Mannes 23-5-17 21.46
Niet verslappen!
De Waarheid is door deze redactie weggejorist! De Telegraaf in 1940! Ik weet nog!
NSB Handelsblad wordt getolereerd! maar niet de Waarheid
van nu!

Saxofoon | 23-05-17 | 22:37

De leden van de Eerste Kamer zijn indirect verkozen bij de Provinciale Statenverkiezingen. De burger mag van mij ook wel eens een hele harde schop onder de reedt krijgen. Had dan verdoeme niet op VVD/PvdA/CDA/D66 gestempt!

MultiPlex | 23-05-17 | 22:29

De MH17 is neergeschoten volgens mij, omdat de onschuldige piloot opdracht kreeg naar het noorden te moeten vliegen.
Mijn reaguursel van net hiervoor is weggejorist, waarom?
Ik ben 80 jaren oud! en u wilt als baas de Waarheid verbloemen zonder wederwoord?
Wat is een Rechtstaat in 2017?

Saxofoon | 23-05-17 | 22:05

De Waarheid mag niet!

Saxofoon | 23-05-17 | 21:54

De laatste stuiptrekkingen van een dossier waar de meerderheid van Nederland allang niet meer wakker van ligt. Het referendum speelde geen rol in de verkiezingen, Geen Peil kreeg nauwelijks stemmen, dus het spel is gespeeld.

Mannes | 23-05-17 | 21:46

-weggejorist-

Saxofoon | 23-05-17 | 21:44

Niet 0.0 stemmen van burgers hoor. Slechts 564 statenleden hebben deze lieden volgens hun partijdisciplines gekozen.
Een heerlijke truc want voor provinciale staten komem heel wat minder mensen stemmen, dus bejaardenpartijen als VVD en CDA doen t daar lekker.
Zo kan de tweede kamer met hun populisme worden ingetoomd. En nee, dat is geen toeval. Dat is opzet. Zo is het systeem door de koningen opgezet omdat ze echte democratie beetje eng vonden.

Shoarmamasutra | 23-05-17 | 21:36

Twee oplossingen mogelijk: een nieuwe Pim Fortuyn of staatsgreep

Abu Koop Dan | 23-05-17 | 20:52

Tijd voor volkvertegenwoordiging door loting. Met zo'n zooitje hoogwaardigheids-bekleders heb je niet bepaald een representatieve doorsnede van de samenleving...

PeterSimons | 23-05-17 | 20:24

Maar uiteraard zijn onze eerste kamerleden volledig onafhankelijk in hun mening, wars van welke invloed dan ook die eventueel zou kunnen voortkomen uit een van hun commissariaten. Ahum. Blijft allen stemmen op uw kartelpartijen! Dan blijft dit tenminste zo!

Jan, Leiden | 23-05-17 | 20:08

CDA, uiteindelijk steken de politiek correcte partij Eerste Kamer mastodonten Buma een mes in zijn rug, stelletje verraders.

Schweinchen Dick | 23-05-17 | 20:08

Nederland is geen democratie, maar een lobbycratie waar corruptie en vriendjespolitiek de boventoon voeren.

faz | 23-05-17 | 19:49

@Evocatus | 23-05-17 | 14:33
-
Waarom al die moeite? Tijdens de Franse revolutie had men daar een aanzienlijk minder bewerkelijke (en: bloedige) oplossing voor:
-
'á la lanterne!'
-
en.wikipedia.org/wiki/%C3%80_la_lante...
-
Salut, Bisbisbis.

bisbisbis | 23-05-17 | 19:36

Volksverraad. Ooit was het doodstrafwaardig. Nu: geen consequenties, en de bevolking slikt het met open vizier en beloont de volksverraadpartijen met veel zetels.

Fijnstoffer | 23-05-17 | 19:00

Moedeloos en boos.
Dat ben ik.

nemoj me jebat | 23-05-17 | 18:45

Heel verrassend.

het zal mij niet verbazen dat Buma voor de show tegen is in de tweede kamer en met de kornuiten in de eerste af heeft gesproken dat die dan tegen zijn. volgende scène; Buma mompelt iets over geen invloed hebben op de senatoren en het vervelend te vinden enz.

Nuuk | 23-05-17 | 18:28

Fuck de overheid!

Dit gezegd hebbende (de bekende modieuze uitdrukking)denk ik dat, behalve reageren op GS, veel meer burgers moeten reageren op het politieke schorriemorrie dat dit land beheerst.

knerf | 23-05-17 | 18:28

Nou weet ik waarom ik pijn voel tussen mn billetjes. Genaaid door Rutte en Co.

mia | 23-05-17 | 18:24

Stelletje EU-schoothondjes.
Het enige dat zij voor ogen hebben is het pluche in Brussel.

dr.andus | 23-05-17 | 18:22

Inlegvel is net zoiets als inlegkruisje?

Flatulent | 23-05-17 | 17:24

Vandaag is/was het een ideale dag om dit te verstoppen onder het andere goede nieuws. Ik hoop dat deze landverraders pur sang tzt branden op de brandstapel.

ad melkert | 23-05-17 | 17:14

Zomaar een ongeïnformeerde voorspelling: het eerste dat een volgende regering gaat doen, is het afschaffen van het referendum.
bisbisbis | 23-05-17 | 14:13

Maar dan wel eerst wachten op de volgende aanslag. Dan is de aandacht tenminste genoeg afgeleid om dit hamerstuk er doorheen te duwen.

Ridocar | 23-05-17 | 17:13

Het systeem, je kunt er maar beter van profiteren.

JTKDM | 23-05-17 | 16:27

Moet nu toch maar een keer TL;DR plempen want dit verzin je toch niet?

eerstneukendanpraten | 23-05-17 | 15:47

Hopelijk gaan deze hooggekwalificeerde mensen nooit samen in een touringcar zitten. Voor hun jaarlijkse schoolreisje of zo.
Die bus zal een klapband krijgen... Een excellentie-explosie!

Rest In Privacy | 23-05-17 | 15:35

Ah, gelukkig. Ik was al bang dat de toetreding van Oekraïne tot EU niet meer op schema lag. Nu maar hopen dat GP geen referendum gaat organiseren over een deal met Turkije, want dat zou de toetreding van Turkije mogelijk wel doen vertragen.

Rest In Privacy | 23-05-17 | 15:33

Beroep = Boerenlul | 23-05-17 | 15:14
-
Je hebt helemaal gelijk, ik las het net ook maar je bent me voor met corrigeren, waarvoor dank.
Ik ben wel benieuwd naar het lage pitje van D66.

Ben-Bataaf | 23-05-17 | 15:29

@Ben-Bataaf | 23-05-17 | 14:28
Kleine correctie GL en PvdA, de achterbakse matennaaiers hebben hun steun ingetrokken. D66 zet hem door, echter wel op een heel laag pitje.

Ronald van Raak (SP) heeft zich opgeworpen om alsnog het *bindend referendum* wetsvoorstel erdoor te krijgen. Soms verdient de SP wel wat pluspunten. Lees ook het oude standpunt van Marijnissen over asiel en immigratie.

Beroep = Boerenlul | 23-05-17 | 15:14

En de rest van stemgerechtigd Nederland (ongeveer 11,5 miljoen mensen of zo) kan er niet om malen. Het doet er niet toe dat een zeer vocale (en brutale!) minderheid graag op basis van een gebrekkige campagne zijn wereldbeeld bevestigd wil zien. Het referendum was dan wel wettelijk geldig, maar heeft simpelweg altijd te weinig steun gehad. Daarnaast werkte de verwarrend opkomstdrempel ook niet mee.

The Dominator* | 23-05-17 | 15:12

@tegenalles, de 1e kamer is toch niet demissionair? alleen de 2e kamer toch!?

bArAbAts | 23-05-17 | 15:11

@AntiGratisArbeid | 23-05-17 | 14:15
Dat klopt maar het volk heeft wel massaal op ondemocratische partijen gestemd.
.
_____
.
Verborgen boodschappen en voorspellend programmeren..:
www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/verbo...

Rest In Privacy | 23-05-17 | 15:07

@Drederop | 23-05-17 | 15:01

Bedankt! Ik kon het echt niet vinden/ik zocht verkeerd.

dysdiadochokinese | 23-05-17 | 15:06

Zulke belangrijke kwesties zouden niet demissionair behandeld mogen worden bij wet.Is dit rechtsgeldig vragen we ons af.Waarom zou je dan nog een regering nodig hebben?

tegenalles | 23-05-17 | 15:04

Het lijkt gedaan met de democratie in Nederland. PvdA en GL zullen het door hen ingediende wetsvoorstel voor invoering van een bindend referendum niet langer verdedigen. Wat resteert is het raadgevend referendum, maar dat is in wezen een parlementaire fopspeen. Dat heeft het Oekraïne-referendum ons wel geleerd: www.ravage-webzine.nl/2017/05/22/pvda...

pissebed | 23-05-17 | 15:02

Kan iemand mij vertellen wat dat inlegvel van Rutte inhoudt?
dysdiadochokinese | 23-05-17 | 14:39

Voorwaarden die al bestonden en verder niet bindend voor oekarine

Drederop | 23-05-17 | 15:01

Het meest positieve aan het inlegvel is dan weer dat ik ze allemaal zou doen. Sommige zelfs twee keer.

BeunDeHaas | 23-05-17 | 15:00

Laat Rutte zijn inlegvel maar als inlegkruisje gebruiken. Het suggereert nog iets van democratie, maar het is pure minachting van het volk.

miss error | 23-05-17 | 15:00

3 CDA senatoren zijn Democraten pur sang

Rest In Privacy | 23-05-17 | 15:00

En dat was het dan: CDA steunt Oekraïneverdrag #Geenpeil
Omdat het demissionaire kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer is het afhankelijk van andere partijen. Naast regeringspartijen VVD en PvdA zullen ook D66, GroenLinks en de OSF het zogeheten associatieverdrag het groene licht geven. Het kabinet heeft de steun van drie CDA-senatoren nodig om het verdrag door de Senaat te loodsen. De CDA-fractie telt twaalf leden.

Het Oekraïneverdrag werd vorig jaar april tijdens een raadgevend referendum door een meerderheid afgewezen.

politiek.tpo.nl/2017/05/23/en-was-dan-...

Dit is de derde keer dat een demissionaire kabinet een verdrag er door heen jaagt.
De vorige keren waren het verraad van lissabon en het esm verraad.

komtdatschot | 23-05-17 | 15:00

Vandaar die achterlijke reclame's rond het NOS journaal de laatste dagen? Een Canadese WW2 veteraan van Oekraïense afkomst misbruiken om een politiek verdrag tussen de EU en een schurkenstaat te verdedigen.

Duifmans | 23-05-17 | 14:57

Beste menschen leg u er nu eensch bij neer democratie bestaat enkel en alleen op papier, vertaald nawoord den Eerste Kamer, als het een grapje was konden we d,r om lachen! (zucht)

william7055 | 23-05-17 | 14:53

Ik dacht dat ze nog met paasreces waren, of anders al met zomerreces.

Steinway | 23-05-17 | 14:51

En we knikken allemaal netjes ja, en gaan weer door met werk..

briefpapier | 23-05-17 | 14:51

hahaha en toch blijft 2.509.395 geen meerderheid van de Nederlanders, zelfs geen meerderheid van de stemmende NL (alle NL met stemrecht) dus die meerderheid is ook maar ZOZO!
.
maarja iedereen weet toch dat dat inlegvelletje helemaal niet doet/waard is! waarom maakt iedereen zich er dan nog zo druk om! een Nee wordt t toch nooit! het referendum was gewoon 100% een proefballonnetje wat miljoenen heeft gekost en het enige wat duidelijk is geworden is dat de referendumwet simpelweg niet werkt!

bArAbAts | 23-05-17 | 14:50

dysdiadochokinese | 23-05-17 | 14:39

Lijkt mij een lul zonder inhoud.

Mr_Natural | 23-05-17 | 14:47

Gevestigde orde versus burgers.

van heinde en verre | 23-05-17 | 14:47

-weggejorist-

pfffft! | 23-05-17 | 14:46

De NRC bakt ze bruin. Ze beginnen met de uitspraak (volgens Mineur van de SP een advies- wat is het?; ik denk een advies want geen geschil nl. zelf gevraagd door de Eurocie). Waarom niet eerst bestaande situatie volgens "Lissabon" en dan mogelijke gevolgen? Dooie mus.

gnor | 23-05-17 | 14:44

Jan Roos is ook vrij toch?
corbiere | 23-05-17 | 14:39
Nee, Jan Roos heeft een nieuwe baan bij Artis, hij is het hangbuik zwijntje (latijn: Pendere Porcus Rosa. Leefgebied: Tussen Keuken en ijskast, winter en zomer. Draagtijd 13 maanden, leeft vrij geïsoleerd.

peggold | 23-05-17 | 14:42

Kan iemand mij vertellen wat dat inlegvel van Rutte inhoudt?

dysdiadochokinese | 23-05-17 | 14:39

Mooi en nu oorlog met Rusland.

rechtsdwalendeautist | 23-05-17 | 14:39

DerUnterMensch | 23-05-17 | 14:27
Dus we kunnen ook hierover weer een referendum aanvragen, ik zou zeggen doen, Jan Roos is ook vrij toch?

corbiere | 23-05-17 | 14:39

Vandaag wordt nog niet direct door de Eerste Kamer over het associatieverdrag gestemd. Dat gebeurt een week later.

Rest In Privacy | 23-05-17 | 14:37

Die Eurofielen denken een slag te slaan in de lang achterhaalde koude oorlog. Ze krijgen een stukje verschroeide aarde als taart en zullen zich daarin verslikken.

Feynman | 23-05-17 | 14:35

Brinkman heeft ook een leeg inlegvel in zijn hoofd zitten. En een briefje van tien Euro in zijn broekzak van Rutte.

tipo | 23-05-17 | 14:33

Worden er wetten overtreden? Nee
Is dit onze democratie? Ja

Take the pain.

Ongeblustekalk | 23-05-17 | 14:33

Ik las een stukje over Catalonië.
Ik heb ook wel zin om me af te splitsen.

Mr_Natural | 23-05-17 | 14:32

Je zou maar op de VVD hebben gestemd. Een soort van digitale zelf verkrachting.

peggold | 23-05-17 | 14:31

Volgens het adagium "Het volk – dat zijn wij" is het geweten eenvoudig in slaap gesust en kan het electoraat achter de volksvertegenwoordiger (of beter: onder) wederom gemakkelijk genegeerd worden.

tectonicos | 23-05-17 | 14:28

Gisteren was op de radio dat D66 en PvdA hun steun hebben opgezegd voor een bindend referendum.

En die k@t terrorist in Manchester heeft een perfect moment gekozen om het volk af te leiden van de democratie hatende senatoren.

Nu nog kritische media op zwart, wat nieuwe objectieve kanalen die wel weten wat goed voor u is zoals NPO66 en de dictatuur is bijna een feit.

Arm Nederland, morgen avond allemaal voetbal kijken.

Ben-Bataaf | 23-05-17 | 14:28

Beste havenwerker 14.19 ik heb gestemd maar toch zit Rutte er nog.Dus ik ben bang dat dat geen omslag geeft in het huidige klimaat van politici die vuistdiep in de aars van de EU zitten.Ik denk dat er maar eens een denktank opgezet moet worden door vrijdenkende mensen.Dus buiten de partijagenda's denken.

Hettiet | 23-05-17 | 14:28

@ trip666 | 23-05-17 | 14:06
Ja, het is een nieuw wetsvoorstel. Dus referendabel.

-

Wiki legt het goed uit (heb ik eerder ook in overheidssite gelezen, maar kan ik niet zo snel vinden). “Indien een meerderheid van de kiesgerechtigden zich vervolgens tegen een wet uitspreekt, bij een opkomst van 30% of hoger, kan de wet alleen in werking treden met een nieuw wetsvoorstel, waarbij de Staten-Generaal ook kan beslissen om de wet in te trekken.” Dit was dus ook het geval als de overheid het gewoon had ‘genegeerd’. Die optie hadden ze maar dan zou er dus wel opnieuw een wetsvoorstel moeten komen.

-

Volgens mij is er nergens een clausule (Ik heb hem niet gezien) dat het niet kan bij een wetvoorstel dat al eens door een referendum is gegaan. Daar komt bij dat zelfs met zo’n clausule het waarschijnlijk nu alsnog opnieuw referendabel is omdat het waarschijnlijk door het inlegblaadje een ander wetsvoorstel is.

-

Het nieuwe voorstel zou dan ook hier: www.referendumovereenwet.nl voorbij moeten komen. Waar een nieuwe procedure voor een referendum in gang gezet kan worden.

DerUnterMensch | 23-05-17 | 14:27

Ik het pak genaaid door je eigen volksvertegenwoordigers. En Hans Wiegel zag dat het goed was.

LJBrinkhorst | 23-05-17 | 14:26

Ik bedoel maar, "Comité van Aanbeveling St. Blikverruimers - met breder perspectief naar breder toezicht" ..... hoe zou dit land verder kunnen zonder dit essentiele comité ? Ik zou het niet weten.

Bigi Bana Boy | 23-05-17 | 14:26

Dit leest wel als het balboekje van het op geld van anderen parasiterend deugend Nederland hé ? Mij dunkt dat minstens 95% van deze klaplopers met hun overlegplatformen en al de grens over geschopt kan worden zonder dat ook echt maar één burger in dit land er ooit iets van zal merken.

Bigi Bana Boy | 23-05-17 | 14:24

Willkommen in Tätervolk-City.
Willkommen in Absurdistan.
Willkommen in Multikultopia.

UlrichRudel | 23-05-17 | 14:22

@Maya de Blij | 23-05-17 | 14:16

Wake up call.... welke democratie doelt u op?! De onze is al harten dood dus dat die vandaag gestorven zou zijn is nou niet bepaald correct

BJtheman | 23-05-17 | 14:21

Willibald von Klúúúk | 23-05-17 | 14:16
En dan te bedenken dat we afgelopen maart de kans hebben gehad om door stemgedrag duidelijk te laten merken hoe we daar over dachten. Maar ja, je merkt dat de kiezer een bijzonder kort geheugen heeft (VVD stemmen), of blijkbaar een plaat voor zijn hersens (Groene kmehr stemmen)

miff | 23-05-17 | 14:20

Een schrale troost misschien, maar op een dag komen de MH17-lijken uit de kast en die wandelen met de onderste steen naar het slaapsalet van Mark M.

isitsoornot | 23-05-17 | 14:19

Welke "columniste De Limburger"....??? Die ga ik aan de schandpaal hangen....

BJtheman | 23-05-17 | 14:18

En dan te bedenken dat dit is wat jullie willen, gezien de verkiezingsuitslag.

James Lastig | 23-05-17 | 14:17

Gefeliciteerd heren en dames politici.
Dat jullie je maar kapot mogen schamen.
Eens komt de dag dat jullie verantwoording mogen afleggen.
Waarschijnlijk tijdens een moment van zelfreflectie op het sterfbed.
Vond het wel een passende vergelijking aangezien de democratie vandaag een beetje sterft.

Maya de Blij | 23-05-17 | 14:16

Blij te horen dat er een tot op het bot corrupt land als Oekraïne bijkomt. De rekening wordt straks wel hier bij de burger neergelegd.

miff | 23-05-17 | 14:16

Correctief gaat niet meer en raadgevend blijkt sowieso niets te zijn. Dus dan maar terug naar af. Want ja, Europa.

Willibald von Klúúúk | 23-05-17 | 14:16

Natuurlijk stemmen ze in want eigenlijk haten ze inspraak van de burger. U mag 1 maal per vier jaar een kruisje zetten bij de partij waar u de minste hekel aan heeft.

Solar666 | 23-05-17 | 14:16

-weggejorist-

ZoltarTheMagnificent | 23-05-17 | 14:16

@bisbisbis | 23-05-17 | 14:13
Dat klopt maar het volk heeft wel massaal op ondemocratische partijen gestemd.

AntiGratisArbeid | 23-05-17 | 14:15

Met uw welnemen ga ik me nu stilletjes verschonen. Niet dat ik wist dat er nog leven zat in mijn jongeheer. www.youtube.com/watch?v=CdERHg8hzak

Rest In Privacy | 23-05-17 | 14:15

De lijst bewijst precies die het hier voor het zeggen hebben. De kleine welgestelde elite die louter opkomt voor hun eigen belang.

Karl Marx schreef al: kapitalisme maakt echte democratie onmogelijk.

AntiGratisArbeid | 23-05-17 | 14:14

En dat alleen maar om Rusland te treiteren. Want economisch gezien heeft Oekraïne niets te bieden behalve enorme criminaliteit.

sinar2 | 23-05-17 | 14:14

Het ging in de opsomming overigens al fout bij de eerste persoon op het punt “Vrije Universiteit”.

-

Verder heeft de eerste kamer al lang aangetoond dat het geen bestaansrecht heeft. De enige functie die ze hebben, mogen en moeten uitvoeren, is het toetsen van voorstellen aan de grondwet. Of er politiek al dan niet een meerderheid voor een voorstel is in de eerste kamer zou dan ook irrelevant moeten zijn.

-

Helaas is de praktijk echter anders. Het is puur nog een tweede politieke laagje. Wetten die in strijd zijn met de grondwet maar waar ze het mee eens zijn komen erdoor, en andere wetten moeten worden aangepast (denk aan de referendumwet) omdat de eerste kamer het niet leuk vindt.

-

Ze hebben bewezen niet met hun positie / functie om te kunnen gaan, dus opdoeken die eerste kamer.

DerUnterMensch | 23-05-17 | 14:13

Zomaar een ongeïnformeerde voorspelling: het eerste dat een volgende regering gaat doen, is het afschaffen van het referendum.

bisbisbis | 23-05-17 | 14:13

Zo, daar zitten me enerzijds een hoop FTE's in en aan de andere kant zitten hoogopgeleide 50-plussers met sollicitatieplicht tegen hun zin werkeloos thuis. Ligt het nou aan mij of zie ik kansen?

Graaisnaaiert | 23-05-17 | 14:13

Goed gedigdt Ronaldo.
De bekende britse herpetoloog en gewezen sportverslaggever zou deze introductie niet verbeteren.
(naam persoon)+(opsomming van illustere lidmaatschappen)

hallevvezool | 23-05-17 | 14:12

De eerste kamer stemt in? goh dat is nog eens een knap staaltje nieuws..
Ook dit wisten we al maanden geleden.
Die deden toch ook die uitspraak voor de buhne:''nou het is nog niet zeker dat het door de eerste kamer komt''..
En vervolgens stemden ze olv van brinkman gewoon in met het inlegvel.

alphapapatango | 23-05-17 | 14:11

Mooi al die bijbaantjes. Volksvertegenwoordiger heb ik er helaas niet tussen kunnen vinden.

Rommelende Onderbuik | 23-05-17 | 14:11

Momentje, even mijn scrollator erbij pakken..

Jackanders | 23-05-17 | 14:10

Een debiel kiesvolk dat te dom te lui is om dagelijkse politiek te volgen om zo een welgevormde mening klaar te kunnen hebben bij T.K.-verkiezingen ipv de laatste week daarvoor even te gaan nadenken, verdient niet beter

telelezer | 23-05-17 | 14:08

De tering wat een lijst. Een enorm kartel.

de Voorzittert | 23-05-17 | 14:08

-weggejorist-

Newcastlebrownale | 23-05-17 | 14:07

Als ze nou die baantjes beschikbaar stellen. Dan is de werkeloosheid opgelost.

E. coli | 23-05-17 | 14:06

Een echte afspiegeling van het volk zie ik wel. Zum kotsen. Referendum is dus einde oefening.

DerkArie-ut-de-Achte | 23-05-17 | 14:06

@DerUnterMensch | 23-05-17 | 13:58
Goede vraag. Is deze wet nu referendabel?

trip666 | 23-05-17 | 14:06

-weggejorist-

Snikkelkikker | 23-05-17 | 14:04

TERING.

En 99% van die baantjes zijn direct of indirect betaald via de overheid! Indirect betalen bij belasting voor al die baantjes!

LangeTijdGeleden | 23-05-17 | 14:04

Mooi he, die slaven. Angst, pure angst voor de portemonnee, dus daarom stemmen ze voor Poroshenko, EU, ALDE en tegen de eigen bevolking. Tsja, de namen en rugnummers zijn bekend, en papier is geduldig.
--
En de grondwet lappen ze an hun laars. Dus dat kan ik vanaf heden ook. Goed voorbeeld doet volgen.

Mark_D_NL | 23-05-17 | 14:04

EU hof: "Elk handelsverdrag dat de Europese Commissie sluit, moet voortaan ook door nationale parlementen worden geratificeerd." www.nrc.nl/nieuws/2017/05/16/eu-hof-g...

Zei het EU-hof daarmee niet automatisch ook dat het al drie jaar voorlopig inwerking getreden handels/associatieverdrag met Oekraïne illegaal was/is?!?

Feynman | 23-05-17 | 14:03

Ze vegen d'r reet af met die NEEderlanders, de echte dan.
Die onechte worden gekoesterd.

watmagjenogwel | 23-05-17 | 14:02

We kunnen wel heel stoer roepen: "Opdat wij nooit vergeten bla bla bla" Maar de waarheid is dat de vvd gewoon weer iets stoers gaat zeggen voor de verkiezingen en dan denkt niemand er meer aan.

KutFilosoof | 23-05-17 | 14:02

Goh, je verwacht het niet.

De spotgoedkope arbeiders moeten natuurlijk wel onze kant op kunnen komen.

Overigens, kennelijk is dit een nieuwe wet die door de Tweede en de Eerste Kamer is gegaan.

Het lijkt me dat hierover middels een raadgevend referendum over gestemd kan worden ervan uitgaande dat er voldoende handtekeningen worden opgehaald.

Wie weet hier meer van?

AntiGratisArbeid | 23-05-17 | 14:01

Strak dat jullie hebben uitgezocht welke petten de leden ophebben!

frogynator | 23-05-17 | 14:00

Een oligarchie legt geen verantwoording af aan haar slachtoffers, eh burgers...

Parel van het Zuiden | 23-05-17 | 14:00

Kunnen we nu weer een referendum hierover aanvragen.

DerUnterMensch | 23-05-17 | 13:58

Eh, wie?

Tobi | 23-05-17 | 13:58

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl