Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Douglas Murray - De zelfgekozen dood van Europa

C-2f78BXkAAmbht.jpgAan de vooravond van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag ligt het Avondland er somber bij. Het politieke bestuur wordt breed gewantrouwd, de media publiceren meer moraal dan feiten en het culturele zelfvertrouwen is geërodeerd in de modderstroom van misplaatste schuldgevoelens en regressieve tolerantie. Wat is er nog over van het Europa van de Reformatie en de Verlichting, sinds wanneer is culturele trots een smerig woord geworden, en hoe heeft onze diepgewortelde Europese ethiek zo kunnen vervlakken tot banaal deugen uit naam van Nie Wieder? Douglas Murray schreef er een boek over, en hieronder hebben wij een artikel van zijn hand over dat onderwerp vertaald. Waarschuwing: je wordt er niet vrolijk van. Vooral omdat je weet dat het allemaal wáár is. DOUGLAS MURRAY - EUROPA TEKENT EIGEN DOODSVONNIS Europa is zelfmoord aan het plegen. Of althans, haar leiders hebben besloten om zelfmoord te plegen. Of de Europese volkeren er voor kiezen om hierin mee te gaan is, vanzelfsprekend, een hele andere kwestie. En als ik zeg dat Europa bezig is aan haar eigen zelfmoord, dan bedoel ik niet dat de last van de regeldruk vanuit de Europese Commissie ons te veel aan het worden is, of dat het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens tekort geschoten is in haar tegemoetkoming aan de eisen van bepaalde gemeenschappen. Ik bedoel dat de beschaving die we kennen als Europa bezig is met het plegen van zelfmoord en dat het Verenigd Koninkrijk noch enig ander West-Europees land dat noodlot kan afwenden, want we lijken allemaal te lijden aan dezelfde symptomen en kwalen. Als gevolg hiervan zal Europa, aan het einde van het leven van de meeste mensen die momenteel leven, niet langer Europa zijn - en de Europese volkeren zullen de enige plek op aarde die we ons thuis moesten noemen, kwijtgeraakt zijn. Europa heeft vandaag de dag weinig verlangen om zichzelf voort te planten, om voor zichzelf te vechten, of zelfs maar om haar eigen kant te kiezen in een discussie. De Europese machthebbers lijken ervan overtuigd dat het niets uit zou maken als de volkeren en de cultuur van Europa verloren zouden gaan voor de wereld. Er is niet één enkele oorzaak voor deze ziekte. De cultuur die geschapen werd door de schatplichtigen aan de Joods-Christelijke cultuur, de oude Grieken en de Romeinen, en de ontdekkingen uit de Verlichting, is niet gevloerd door niets. Maar de slotact wordt gedirigeerd door twee parallelle sequenties - twee sets van aaneengeschakelde gebeurtenissen - waarvan we onmogelijk nog kunnen herstellen. De eerste sequentie is de massamigratie van volkeren naar Europa. In alle West-Europese landen begon dit proces vanwege arbeidstekorten na de Tweede Wereldoorlog, maar al vlug raakte het continent verslingerd aan migratie en kon het de stroom niet meer stuiten - zelfs als het dat gewild had. Het gevolg was dat wat eens Europa was, het thuis van de Europese volkeren, langzaam veranderde in een huis voor de hele wereld. De plekken die eens Europa waren, verwerden langzaam tot ergens anders. De hele tijd vonden Europeanen manieren om te doen alsof deze instroom kon werken. Door net te doen, bijvoorbeeld, of zulke migratie heel normaal was. Of dat, wanneer integratie zich niet voltrok bij migranten van een eerste generatie, dit zich later bij hun kinderen, kleinkinderen of een volgende generatie wel zou herstellen. Of dat het zelfs helemaal niet uitmaakte of deze mensen integreerden of niet. De hele tijd werd de grootste waarschijnlijkheid weggewuifd: dat het gewoon niet zou gaan werken. Dit is een conclusie die door de migratiecrisis van recente jaren simpelweg is versneld. Dat brengt me op de tweede sequentie. Want zelfs de massale beweging richting Europa van miljoenen mensen zou niet het slotakkoord voor het continent kunnen inleiden, ware het niet voor het feit dat (toevalligerwijs of anderszins) Europa op hetzelfde moment haar vertrouwen verloor in haar eigen overtuigingen, tradities en legitimiteit. Europa, meer nog dan welk ander continent of andere cultuur in de wereld vandaag, wordt zwaar omlaag gezogen door schuldgevoelens over haar eigen verleden. Parallel aan deze openlijke belijdenis van zelf-wantrouwen loopt een meer introverte versie van dezelfde schuld. Want er is ook het probleem van een Europa dat een existentiële vermoeidheid beleeft, en een gevoel dat het verhaal van Europa misschien voorbij is - en een nieuw narratief de ruimte moet krijgen om van start te gaan. Massa-immigratie - de vervanging van grote delen van de Europese bevolking door andere volkeren - is een manier waarop dit nieuwe narratief kan worden verbeeld: een verandering, zo leken we te denken, was net zo goed als rust. Zo'n existentiële beschavings-vermoeidheid is geen uniek, modern Europees fenomeen, maar het feit dat een samenleving het gevoel beleeft dat het haar laatste slagen maakt op precies het moment dat een nieuwe samenleving op komt stomen, kan niet anders dan leiden tot enorme en epochale veranderingen. Als het mogelijk was geweest om over deze zaken openlijk te debatteren, dan waren er wellicht oplossingen mogelijk geweest. Terugkijkend is het merkwaardig hoe beperkt we onze discussie maakten, zelfs terwijl we ons thuis openden voor de wereld. Duizend jaar geleden waren de volkeren van Genua en Florence niet zo vermengd als nu, maar vandaag de dag zijn zij allen herkenbaar Italiaans en zijn tribale verschillen in de regel verkleind, en niet vergroot met het verstrijken van de tijd. Het huidige denken lijkt er op gericht dat op enig moment in de toekomst de volkeren van Eritrea en Afghanistan ook zullen zijn vermengd binnen Europa, zoals de Genuezen en de Florentijnen nu versmolten zijn met Italië. De huidskleur van individuen uit Eritrea en Afghanistan mag dan verschillen, hun etnische afkomst verder te velde zijn, maar Europa zal nog altijd Europa zijn en haar volkeren zullen blijven vermengen in de geest van Voltaire en Sint Paulus, Dante, Goethe en Bach. Zoals met zoveel populaire zinsbegoochelingen, zit hier een kern van waarheid in. De aard van Europa heeft altijd geschoven en is altijd, zoals de histories van handelssteden als Venetië ons tonen, gekenmerkt door een grote en ongekende ontvankelijkheid voor buitenlandse ideeën en invloeden. Sinds de oude Grieken en Romeinen voorwaarts, zonden de volkeren van Europa hun schepen uit om de wereld te doorkruisen en thuis verslag uit te brengen van wat zij elders aantroffen. Zelden, indien überhaupt, toonde de rest van de wereld zich wederkerig in deze nieuwsgierigheid, maar desalniettemin vertrokken de vele schepen om terug te keren met verhalen en ontdekkingen die zich roemden in de atmosfeer van Europa. De ontvankelijkheid was ontzaglijk, echter, zij was niet onbegrensd. De vraag waar de grenzen van de cultuur liggen is eindeloos bediscussieerd door antropologen en kan niet worden beantwoord. Maar er waren grenzen. Europa was nooit, bijvoorbeeld, een islamitisch continent. Het besef dat onze cultuur constant en subtiel verandert, is echter diepgeworteld. We weten dat de moderne Grieken niet hetzelfde volk zijn als de Oude Grieken. We weten dat de Engelsen van vandaag niet dezelfden zijn als een millennium geleden, noch zijn deze Fransen de Fransen van weleer. En toch zijn ze herkenbaar Grieks, Engels en Frans - en allen zijn Europeaan. In deze en andere identiteiten herkennen we gradaties van culturele opvolging: een traditie die in stand blijft, met behoud van bepaalde (positieve en negatieve) kwaliteiten, gebruiken en gedragingen. We herkennen dat de grootse bewegingen van de Noormannen, de Franken en de Galliërs voor grote veranderingen hebben gezorgd. En we weten uit de geschiedenis dat sommige bewegingen een cultuur slechts relatief weinig beïnvloeden over lange tijd, waar andere onomkeerbaar kunnen veranderen. Het probleem ontstaat niet door acceptatie van verandering, maar door het besef dat als verandering te snel gaat, of het verschil te groot is, dat we veranderen in iets anders - inclusief iets wat we misschien wel nooit wilden zijn. Tegelijkertijd zijn we in verwarring over hoe dit zou moeten werken. Er is overeenstemming over de mogelijkheid dat individuen, ongeacht huidskleur, een bepaalde cultuur kunnen absorberen als daar maar voldoende enthousiasme voor bestaat bij zowel het individu als de cultuur. Maar we weten ook dat Europeanen niet zomaar alles kunnen worden wat we zouden willen zijn. We kunnen geen Indiaan of Chinees worden, bijvoorbeeld. En toch worden we verondersteld te geloven dat iedereen ter wereld naar Europa kan verhuizen en Europeaan kan worden. Als "Europeaan zijn" derhalve niet over ras gaat, dan is het nog noodzakelijker om te zien dat het Europees zijn over Europese waarden gaat. Dit is waarom de vraag "Wat zijn Europese waarden?" zo belangrijk is. Dit is echter een discussie waar we volledig verward over zijn. Zijn we, bijvoorbeeld, Christelijk? In de jaren '00 van deze eeuw kwam dat debat los rond de ruzie over de bewoordingen waarin de nieuwe EU Grondwet werd geschreven, en de afwezigheid daarbij van enige vermelding over het Christelijke erfgoed van het continent. Het debat verdeelde Europa niet alleen geografisch en politiek, het woelde ook een sterke hunkering naar boven. Religie had zich namelijk niet enkel teruggetrokken in West-Europa, in het vacuüm van die ontkerkelijking was een verlangen ontstaan om aan te tonen dat het Europa van de 21e eeuw een zelfvoorzienende structuur van rechten, wetten en instituties kent dat kon bestaan zonder de bron die deze structuur al dan niet het leven had geschonken. In de plaats van religie ontwikkelde zich het immer zwellende taalgebruik van de "mensenrechten" (op zichzelf een concept van Christelijke origine). We lieten daarbij het antwoord boven de markt hangen van de vraag of onze verworven rechten al dan niet het gevolg waren van verloren overtuigingen die het continent er ooit op nahield, of dat deze rechten ontstaan waren op hun eigen kracht en vanuit hun eigen inzicht. Dit was, op zijn zachtst gezegd, een gigantisch vraagstuk dat onbeantwoord bleef liggen terwijl tegelijkertijd van grote, nieuwe gearriveerde populaties in Europa verwacht werd dat zij zouden "integreren". Een vraag van vergelijkbare significantie werd opgeworpen op dat moment rondom de positie en het nut van de natiestaat. Van de Vrede van Westfalen in 1648 tot in de late 20e eeuw werd de natiestaat beschouwd als niet alleen de beste borg voor constitutionele orde en liberale rechten, maar als de ultieme waarborg voor vrede. Maar ook deze zekerheid erodeerde. Europese leiders zoals de Duitse Bondskanselier Helmut Kohl benadrukte in 1996 dat "de natiestaat [...] de grote problemen van de 21e eeuw niet op kan lossen." Afbouw van de Europese natiestaten tot één geïntegreerde politieke unie was zo belangrijk, zo drong Kohl aan, dat het feitelijk "een vraag van oorlog en vrede in de 21e eeuw is." Anderen waren het daar mee oneens, en twintig jaar later heeft net iets meer dan de helft van de Britten die stemden in het EU-referendum aangetoond dat zij niet overtuigd zijn door de mening van Kohl. Maar, nogmaals, ongeacht hoe iemands standpunt hierover luidt, het was een gigantisch vraagstuk dat onbeantwoord bleef liggen in een tijd van grote populatieveranderingen. Terwijl we thuis enorm onzeker waren over onszelf, deden we uiterste pogingen om onze waarden naar het buitenland te verlengen. Echter, telkenmale wanneer onze regeringen en legers betrokken raakten bij kwesties die uit naam van deze "mensenrechten" uitgevoerd werden, zoals in Irak in 2003 of Libië in 2011, maakten we de zaken alleen maar erger en eindigden we aan de verkeerde kant van het verhaal. Toen de Syrische burgeroorlog begon, schreeuwden mensen bij Westerse naties om interventie, uit naam van de mensenrechten die ongetwijfeld werden geschonden. Maar niemand had trek in de bescherming hiervan. Want ongeacht ons vertrouwen in deze rechten in eigen huis, hebben we duidelijk het geloof verloren in de mogelijkheden om ze in het buitenland te kunnen bevorderen. Op een bepaald moment begon het te dagen: wat "het laatste utopia" genoemd werd (namelijk: het eerste universele systeem dat de rechten van de mensen scheidde van de wil van de goden of tirannen), omvat misschien wel juist het laatste gefaalde Europese streven. Als dat inderdaad het geval is, dan laat het de Europeanen in de 21e eeuw achter zonder enig verbindend idee over hoe het heden geordend kan worden, of de toekomst benaderd. Europa heeft vandaag de dag weinig verlangen om zichzelf voort te planten, om voor zichzelf te vechten, of zelfs maar om haar eigen kant te kiezen in een discussie. Op elk gegeven moment zou het verlies van verbindende verhalen over ons verleden, of ideeën over wat te doen met het heden of de toekomst al leiden tot een serieus raadsel. En juist nu, in een tijdperk van monumentale sociale veranderingen en omwentelingen, lijken de uitkomsten van dat raadsel zich in fatale richting te ontwikkelen. De wereld stroomt Europa binnen, exact op het moment waarop Europa geen idee meer heeft wie of wat het is. Misschien zou de volksverhuizing van miljoenen mensen van andere culture herkomst kunnen werken wanneer zij terecht komen in een sterke, assertieve cultuur. Bij de massale beweging van miljoenen migranten naar een schuldige, vermoeide en stervende cultuur werkt dat niet. Zelfs nu nog spreken Europese leiders van een versterkte inzet op het integreren van miljoenen nieuwkomers. Deze pogingen zullen wederom falen. Als Europa het huis van de wereld wil worden, dan moet het op zoek naar een definitie van zichzelf die breed genoeg is om de hele wereld te omvatten. Praktisch gezien kan dat alleen maar leiden tot een situatie waarin onze waarden zo breed moeten worden opgerekt, dat ze oppervlakkig en daarmee betekenisloos worden - en vlak daarna zal het Europese integratie-streven sterven. Waar de Europese identiteit vroeger kon worden toegeschreven aan zeer specifieke en niet te vergeten filosofisch en historisch diepe fundamenten (de rechtsstaat, ethiek die ontleend is aan de geschiedenis en filosofie van het continent), zijn de ethiek en overtuigingen van Europa (of liever: de identiteit en de ideologie van Europa) vandaag de dag gaan draaien om "respect", "tolerantie" en de meest wegmetonzende van allemaal: "Diversiteit". Zulke oppervlakkige definities van onszelf en onze ambities zullen ons wellicht door de komende jaren slepen, maar ze zijn volstrekt kansloos in het aanspreken van diepere loyaliteiten die samenlevingen moeten kunnen bereiken als ze langere tijd willen overleven. Dit is slechts één reden waarom het waarschijnlijk is dat onze Europese cultuur, die zo veel eeuwen heeft overleefd en die zulke grote hoogten van menselijke beschaving heeft gedeeld met de wereld, het niet zal overleven. Recente verkiezingen in Oostenrijk en de opkomst van de Alternative für Deutschland lijken te bewijzen dat ondanks dat de voortgang van culturele erosie niet te stuiten lijkt, initiatieven voor de culturele verdediging van Europa onacceptabel blijven. Zelfs na de recente tumultueuze jaren die ze achter de rug hebben, kan de Franse kiezer komend weekend in het stemhokje enkel kiezen tussen meer van dezelfde desastreuze status quo, of iemand uit de familie Le Pen. Ondertussen gaat de mensenstroom richting Europe gewoon door. Alleen al gedurende het Paasweekeinde pikten Europese schepen meer dan 8.000 Afrikaanse migranten op uit de zeeën rondom Italië - en brachten hen naar Europa. Zo'n grote stroom, ooit ongebruikelijk, is nu routine, ogenschijnlijk onstuitbaar alsook eindeloos. In De Wereld van Gisteren (1942) schreef de Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig dat hij in de jaren die opbouwden richting de Tweede Wereldoorlog "voelde dat Europa, in haar staat van ontregeling, haar eigen doodsvonnis had bezegeld." Zijn observatie klopt, alleen zijn timing zat er naast: het zou nog enkele decennia duren voordat deze doodstraf zal worden uitgevoerd. Door onszelf, op onszelf. Douglas Murray is een Britse conservatieve nicht die op flamboyante wijze regressieflinkse "liberals" fileert in het Britse publieke debat. Hij runt de Henry Jackson Society, waar ook Machteld Zee een jaar werkte, en is close met fijne doeners & denkers als Maajid Nawaz en Sam Harris. Ondanks zijn romantische inborst is hij chronisch somber over het lot van liberale westerse democratieën die, zoals het stuk hierboven beschrijft, zichzelf opknopen uit culturele vermoeidheid, een vals gevoel van collectieve schuld en de bekrompenheid van Brussels beleid. Dit artikel verscheen in het Engels in The Times (paywall), maar is hier op dit blog ook door iemand neergezet. Alvanwaar wij het zelf weer konden vertalen, omdat er in Nederland nou eenmaal niemand op dit niveau schrijft over dit onderwerp. Voor de liefhebbers, het hele boek is gisteren verschenen en ook gewoon bij Bol.com te koop.

Reaguursels

Inloggen

DearMud | 04-05-17 | 18:55:
Ik begrijp het pessimisme wel, zonder GS' reaguurderspanelen had ik een veel pessimistischer beeld gehad van de Nederlandse samenleving (zie mijn vorige tegel).
Overigens, jouw tegel lezend, de frustratie moet een kant op.
Sommigen geven op, sommigen voelen bereidheid tot actie (iets wat ik uit jouw tegel haal over jou), sommigen lachen het weg.
De verhoudingen tussen die drie lijken niet gunstig voor een goede geweldloze afloop, maar dat is een persoonlijke inschatting.
Murray's stuk geeft geen antwoord op het probleem, dat maakt het vooral een negatief stuk.
Hij omschrijft wel een redelijk krachteloos Europa en er zijn genoeg redenen om daarin mee te gaan.
Optimisme is in deze een keuze die niet per se op feiten berust.

LuckyGirl | 04-05-17 | 19:46

Ik heb dit al eerder ergens gelezen maar ik heb geen zin om me pessimisme te laten aanpraten. Daarbij is er nog een reden waarom ik het niet helemaal met meneer eens ben, en dat is het idee dat 'Europa' zo onzeker over zichzelf is en zo. Je reinste flauwekul. Wat er aan de hand is, is dat een griezelige elite de macht naar zich toe heeft getrokken en willens en wetens dit continent wil vernietigen. Willens en wetens onze huidige maatschappij tot de grond toe wil afbreken om er dan iets nieuws en hosanna-achtigs voor in de plaats te zetten. Dat hele EU project is verworden tot weer een marxistische nachtmerrie, met controle van bovenaf van alles, met een kleine fanatieke aanhang die inmiddels via geweld en intimidatie hun wil en mening aan iedereen wil opleggen, en een verbond heeft gesloten met de meest achterlijke en regressieve barbarencultuur sinds Oerk de harige holbewoner uit Ploerk.
Deze EU stuurt aan op dit fiasco, dit staat volstrekt los van de Europeaan zelf, en menig kiesstelsel (kijk naar Nederland en lach je ziek) is zodanig verkloot dat de stem van de boze burger allang is kaltgestellt. Maar de EU maakt zichzelf echt iets wijs als zij denken dat dit zomaar gaat gebeuren. Ik voorspel dat de EU eerder ten onder zal gaan dan Europa, en zolang ik en mijn gelijkgezindten nog ademen, gaan die baardige rotzakken geen duimbreed krijgen.

Rest In Privacy | 04-05-17 | 18:55

Godverdomme, reaguurders!
Alle gevoelens van dreiging, onzekerheid en verraad die om dit onderwerp hangen in acht genomen:
er zitten zoveel tegels tussen die het niveau van het vertaalde stuk benaderen, behalen en zelfs overtreffen (dat laatste vooral wanneer er praktisch haalbare oplossingen aangedragen worden).
In deze grimmige tijden met stofwolken rijzend aan de horizon laten jullie zien wat Europa aan goeds heeft voortgebracht.
Hulde, GS, voor de stukken die het reaguurdersgilde aanzetten zo gul, erudiet en intelligent hun gedachten uit te dragen.
Maar nog meer hulde aan het reaguurdersleger zelf.
Het is zo makkelijk en lekker om op zo'n stuk met scheldkanonnades te reaguren.
Elke gedachtengoedoutlet moet knetterjaloers zijn op de bevlogenheid die jullie aan de dag leggen.
*pinkt een traan weg*

LuckyGirl | 04-05-17 | 17:47

@alanya666 | 03-05-17 | 21:13

Zeker niet geslaagd voor je inburgeringscursus?

Pieter V | 04-05-17 | 17:44

@Cobalt bomb | 03-05-17 | 21:17

Zijn zus is een meneer. Een pot dus.

Pieter V | 04-05-17 | 17:42

@Cobalt bomb | 03-05-17 | 21:17

Zijn zus is een meneer. Een pot dus.

Pieter V | 04-05-17 | 17:42

@Von Mutzenbacher | 03-05-17 | 21:06

"Dat volk" (ref: laatste regel)is dan ook vele malen achterlijker dan het volk dat door "dat volk" hier in onhanteerbare aantallen wordt geïmporteerd.

En dat puur en alleen om de eigen ongelooflijke achterlijkheid van "dat volk" te maskeren.

Pieter V | 04-05-17 | 17:41

Carmelita | 04-05-17 | 09:56
We weten inderdaad de grote leegte die we zelf geschapen hebben niet te vullen met iets zinvols. Dat is nog te moeilijk en we deinzen er voor terug. Dus duiken we in hedonistisch gedoe, en laten we de commercie ons alles aanreiken wat ons lekker bezig kan houden.
Het aanvaarden van de grote leegte, die ijle ruimte kunnen ervaren als ultieme vrijheid, dat is weinigen nog gegeven, maar wel wat we moeten leren. Gelovigen noemen die leegte God en wringen zich in allerlei bochten om de illusie op te wekken dat die leegte tot hen spreekt.

Schoorsteenveger | 04-05-17 | 17:21

Ik ben het niet eens met een specifiek idee uit dit artikel: dat Europa 'vermoeid' is. De europese cultuur is aan het uitsterven, maar het is geen zelfmoord, maar moord: we worden gewurgd, door de mensen die in theorie ons belang zouden moeten dienen.

Waarom worden die 8000 vluchtelingen niet gewoon op het strand in Libie afgezet? "Libie wil ze niet hebben", hoor je dan. Waarom ligt die mogelijkheid niet voor ons open? "Wij willen ze ook niet hebben, dus blijf maar lekker op de Middellandse zee liggen tot je zelf met een oplossing komt." Een week later zou de hele migratie voorbij zijn...

We worden, kortom, vermoord, en dat is een bewust proces. Ik bespeur ook niets van vermoeidheid onder de mensen zelf: iedereen is gewoon lekker met zijn ding bezig, en merendeels denken ze dat het uitstekend gaat (getuige ook de uitslag van de jongste verkiezingen). Men ziet niet dat het slecht gaat, men heeft domweg niet door over wat voor aantallen mensen we praten, men denkt dat het over een jaar of wat allemaal goed komt want dat horen ze elke dag uitgebreid op de TV.

Een dalende bevolking is trouwens ook geen noodzakelijke ondergang. Extrapoleren is een kunst, en een lijntje zonder enig voorbehoud doortrekken is doorgaans onzinnig. Neem nu het voorbeeld van een groeiende baby: het gewicht verdubbeld in een paar weken. Als je naief extrapoleert dan kom je uit op babies die zo zwaar wegen als planeten, na slechts luttele jaren - en toch gebeurt dat niet, omdat het proces geen lineaire voortgang kent en door externe factoren geremd wordt.

Bevolkingskrimp is net zo goed niet lineair, en domweg een lijntje doortrekken en dan tot de onomstotelijke conclusie komen dat volledige verdwijning slechts de enige mogelijke uitkomst is, is idioot. Overigens zie ik helaas geen enkele externe factor die immigratie en omvolking kan remmen...

Opslag Medium | 04-05-17 | 16:33

VerenigingVanDieven | 04-05-17 | 13:28 Leipniz en vele anderen hebben gelijk.
Omdat ze een vierkant benoemen als een vierkant.
Onafhankelijk van een schimmige betaalde met een zakje nEUtronenkorrels die zegt dat het werkelijk een ronde driehoek met vijf zijden is.

Vooral wel zelf blijven lezen, denken en oordelen, want
"Trolls are often said to be able to change their appearance and did so in order to trick humans into doing what they wanted."

@ atheïstisch stemvee | 04-05-17 | 09:45. Dank voor die mooie boeken.
Die zullen op de zittingen van het tribunaal veelvuldig aan bod komen.
*Trey Gowdy filmpjes bekijken gaat*

hallevvezool | 04-05-17 | 15:12

Diepe buiging maakt.

ADHDtje | 04-05-17 | 14:38

De meerderheid stemde en stemt zelfs nog steeds op pro-actieve partijen dus de verrotting en verk@nkering die het met zich meebrengt is verdient voor diegenen. Blijkbaar wil de meerderheid het zo. Het nivelleren over alle EU-landen gaat nog vele tientallen miljarden en vele levens kosten. Jammer.

Rest In Privacy | 04-05-17 | 13:59

@hallevvezool | 04-05-17 | 12:08
Hehe. Maakte hetzelfde mee. Dat betekent dat Leipniz gelijk heeft dus, haha.

VerenigingVanDieven | 04-05-17 | 13:28

Als noodgedwongen( niemand heeft mij ooit gevraagd of ik in de EU wilde... en toen ze me het vroegen hebben ze mijn stem losjes weggewuifd ála Balkenende), Europeaan ben ik blij dat ik de totale instorting van het worgcontract dat de EU is waarschijnlijk niet meer hoef mee te maken.
Het ging ons prima tijden de EGKS, het ging ons beter tijdens de EEG, en het gaat ons ernstig klote nu we in de EU zitten.
Alleen zakkenvullers als Juncker en Timmermans gaat het prima, en dus moeten wij met zijn allen door het stof en betalen, betalen, betalen.
Wie daar niet in mee wil gaan, zal het weten, daarover wordt de banvloek á la Juncker uitgesproken......
Het is sneu voor mijn kinderen en kleinkinderen,maar ik hoop vurig dat ze op tijd de benen nemen naam fatsoenlijker werelddelen.Mijn zegen en steun hebben ze.

mallekater | 04-05-17 | 13:22

Ze zouden keihard moeten durven zeggen "er is geen God", ook al is het ultieme bewijs niet te leveren. Dat bewijs hoeft namelijk niet geleverd te worden. Het is een stellingname…
Schoorsteenveger | 03-05-17 | 23:49

Gelovigen bezien hun god subjectief omdat god niet objectief valt waar te nemen. Iedere gelovige kleurt zijn geloof op eigen wijze in, er is geen enkele consensus over god onder gelovigen. Het bestaan van god valt niet te bewijzen en het tegendeel hoeft niet gedaan te worden. Iemand die zegt dat god niet bestaat heeft gewoon gelijk totdat het tegendeel bewezen wordt.
“god bestaat niet” is dus geen stellingname, maar de waarheid.

me,myself and IK | 04-05-17 | 13:21

-weggejorist-

De Griek | 04-05-17 | 13:21

Zowiezo is het niets nieuws zo'n 20 jaar geleden kreeg de Hollander met vlaggetje op het jack een boete en zwaaide de politie naar de medelanders met hun grote sikkels en sterren op hun jas.

Nl vlag is racist grote maroc/turk vlag is schattig!

Ook de APV's uit die tijd waren volgas racistisch: samenscholingsverbod van > 3 man telt alleen voor de kaaskoppen de grote cirkel mensen die er constant omheen zwermden kon de politie niet in de gaten houden geen ogen in het achterhoofd..

Lionfromzion | 04-05-17 | 12:49

youtu.be/PnC-zSdMSRo

Ik denk dat als bevrijdingsdag er zo uit zou zien er wat minder twijfel zou bestaan over wie we zijn en waar we vandaan komen..

Denk dat zelfs de antifaatjes zich snel schminken en omkleden!

Trots en verbondenheid komt niet vanzelf en al helemaal niet via internet..

Toch zie je bijv tijdens de avond vierdaagse aan het einde van een wandeling door eensgezind volk een grote verbondenheid.

Helaas werkt onze koning ook actief mee aan het weg met ons beleid.. zo zie je ook hoe snel zoiets kan vervallen: Koninginnedag is als bij donderslag van een knalfuif veranderd in een natte scheet.

Lionfromzion | 04-05-17 | 12:43

Doemdenkerij. Hoe hoger de druk, hoe meer weerstand.
Europa is nog lang niet verloren.

Parafernalio | 04-05-17 | 12:43

Als Nederlander/Europeaan kun je eigenlijk nog maar één ding doen ; je biezen pakken en vertrekken naar Australie , de VS , of Rusland .
Kim-Jung-Un | 04-05-17 | 11:29

Die landen hebben met precies dezelfde problemen te maken... vaak zelfs in ergere mate. Als ze in Rusland ergens een hekel aan hebben zijn het wel westerse libralen dus daar ben je niet welkom.

koter | 04-05-17 | 12:26

"Europa heeft vandaag de dag weinig verlangen om zichzelf voort te planten,"

Alhoewel hij in deze gelijk heeft is het wel een tikkeljte hypocriet. Murray is zelf gay en kinderloos. De tragiek van Europa is dat het een sterk ontwikkelde maatschappij is maar geen samenleving: tig lose legoblokjes in plaats van een legobouwsel. Gevolg is dat je mensen hebt die zich niet of weinig verbonden en verantwoordelijk voor elkaar voelen. Heel onnatuurlijk gezien de mens een kuddedier is. Wil Europa weer levensvatbaar worden dan moeten er impopulaire dingen worden gezegd en gedaan. Zaken die de gemiddelde European met afschuw vervullen - één van de belangrijkste is de vraag betrefte de zogenaamde vrouwenemancipatie i.e. wat is de primaire rol van man en vrouw? Traditionele culturen zeggen 'moeder', vandaar ook dat ze nadruk leggen op kuisheid en - vroeg - huwelijk. Progressieve culturen zien de vrouw (de mens in het algemeen) als consument. De progressieve visie kan je hoogstens een paar generaties volhouden maar is niet tegen tijd betand... steriliteit zorgt ervoor dan je afhankelijk wordt van immigratie, met als gevolg dat je vervangen wordt door mensen die zich wel "natuurlijk" (i.e. gezond voortplantingsratio) gedragen.

koter | 04-05-17 | 12:21

"Bizar verhaal. Waar haal je dit soort nonsens vandaan?"
Scroll, scroll. scroll.
En ja hoor, het zal eens niet.

SchEUrgras

hallevvezool | 04-05-17 | 12:08

Leipniz | 03-05-17 | 22:27 Hoezo, complot-theorie?
Inderdaad voor deze complotpraktijk past het label "eindoplossing"
veel beter.

Douglas Murray - Spectator of a burning world.
A little smoke gets in your eyes.
- EU tekent doodvonnis Europa.

hallevvezool | 04-05-17 | 12:00

@Príncipe | 04-05-17 | 11:31

We moeten onze eigen culturele leegte niet projecteren op een bedrijf of op dé islam.

atheïstisch stemvee | 04-05-17 | 11:51

Als je nu de islamisering wilt stoppen. Dan eh... moet je Shell het land uit knikkeren. Je kan boos worden op de regering, op de EU of weet ik wie. Maar eh... de enige oplossing is olie gerelateerde bedrijven vragen het land te verlaten. En over gaan op een andere brandstof. De motor van de islam is olie. Zonder olie, geen islam. Meer windmolens of iets dergelijks.

Príncipe | 04-05-17 | 11:31

Als Nederlander/Europeaan kun je eigenlijk nog maar één ding doen ; je biezen pakken en vertrekken naar Australie , de VS , of Rusland .En laat dan hier de pleures maar uitbreken, ik ga in iig niet meer op de bres staan. Zeker niet omdat het voorkomen had kunnen worden en ze niet willen luisteren. Benieuwd waar de 'koninklijke' familie deze keer naar toe gaat vluchten en het volk weer alleen achter laat ..

Kim-Jung-Un | 04-05-17 | 11:29

Stap 1: stop met sorry zeggen voor mythes als wit privilege, witte schuld en micro-agressies.
Stap 2: gooi politieke correctheid headfirst van de kerktoren.
Stap 3: wees weer trots op het feit dat de blanke Westerse man de moderne wereld heeft gebouwd. Schaam je er niet voor.
Stap 4: communiceer bovenstaand aan iedereen die het wel, en vooral niet wil horen. Mocht je racist worden genoemd, vraag dan om argumenten voor die zware beschuldiging.

His Lordship | 04-05-17 | 10:33

Schoorsteenveger | 04-05-17 | 01:46
Misschien is dat waar, die leegte. Eigenlijk vooral gevuld met materialisme.
Soms denk ik gewoon dat het weer tijd voor oorlog is: het akkevietje met de Turken deed mensen opleven.
Oorlog doet mensen weer op het scherp van de snee leven.
.
Ik denk dat we momenteel echter vooral bedreigd worden door de Islam, die niet die leegte kent, die strijdvaardig maakt.
Maar "we" zien het niet omdat we de macht van het getal niet kennen.
Een paar moslims hier, een paar daar; het is nog niet bedreigend genoeg.
Met koningsdag zien we toch alleen of hoofdzakelijk de autochtone Nederlander?
.
Het is als met roken. Het gaat elke keer maar om 1 sigaret.

Carmelita | 04-05-17 | 09:56

Het nazi-gen moet dood, en daarom moeten we bruggen bouwen, van Afrika en het Midden-Oosten naar Europa.
En zeg nou zelf; zo'n onvoorspelbare exoot tussen je blanke dijen is toch veel geiler dan een voor 100%cultureel begrepen saaie aardappel?

Zoltan | 04-05-17 | 09:56

@DKS
U verpakt het in een hele hoop woorden maar zoals gewoonlijk zwatelt u. Want als Coudenhoven-Kallergi een hersenspinsel is; waarom hebben o.a. Merkel en Van Rompuy dan de C-K prijs gewonnen??? Respectievelijk in 2010 en 2012 of 2014? Verder zijn de grondleggers van de huidige EU fervente aanhangers van deze doctrine. Dat alleen al zou te denken moeten geven.

Verder zou ik u eens aan mijn oom Wendell kunnen voorstellen zodat hij u eens kan vertellen hoe "leuk" die Amerikaanse melting pot voor hen als volk is verlopen. Maar de man zou slechts zijn energie verspillen aan u. Want u heeft het hoofd zo ver in de kont zitten dat u de zon in China kunt zien op komen...

Sjefke7807 | 04-05-17 | 09:48


De Koreaanse Slet | 04-05-17 | 08:30
.

En dat een van haar meest prestigieuze prijzen is vernoemd naar Coudenhoven-Kalergi, met winnaars als Merkel, Tusk en Juncker
Is volgens jou een grapje, welterusten dan maar slaap lekker verder.

Koeienflat | 04-05-17 | 09:36

"onze Europese cultuur": wat is dat? Bestaat die dan? Of wordt onze EU cultuur bedoeld?

Guust Kadaver | 04-05-17 | 09:33

'We verdrinken in politieke correctheid en verslikken ons in de vrijheid van godsdienst'

Jean-Marie Dedecker (LDD)

komtdatschot | 04-05-17 | 09:13

Prachtig stuk.De wereld draait steeds sneller en dat komt mede door de overbevolking.Dit soort vertaalde stukken kom je nooit in een Nederlandse krant tegen en zal wel iets zeggen over hun huidige niveau van schreeuwende koppen buiten hun proporties opgeblazen mini stukjes en daarna.... niets meer of het niet bestaan heeft.Door dit te plaatsen in GS is het niveau hier weer eventjes opgekrikt en kan een breder publiek bereikt worden.Tof.

tegenalles | 04-05-17 | 08:46

Leipniz | 03-05-17 | 22:27

Bizar verhaal. Waar haal je dit soort nonsens vandaan? Ik heb het er eventjes bij gezocht en dit is het uitgangspunt van het 'plan' wat niets meer is dan een idealistische filosofie.
en.m.wikipedia.org/wiki/Paneuropean_U...

De doelstelling is rabiaat tribalisme uitroeien. An sich een nobel doel want tribalisme leidt vrijwel altijd tot bloedvergieten en ellende. Al millennia. Als je naar de wereld kijkt dan moge duidelijk zijn dat de simpele natiestaat niet meer bestaat en gezien de vele grootmachten ook niet kan blijven bestaan. Neem Rusland een federatie van kolonies en zo'n 188 verschillende volkeren. Neem de Verenigde Staten de grootste mengelmoes van de wereld. Neem India ook tig volkeren. Neem China idem.

Het enige wat het 'plan' voorstaat is alle Europese volkeren verbinden zodat ze elkaar niet de tent uitvechten elke zoveel jaar. Dit op basis van liberalisme, sociale verantwoordelijkheid en pan-Europese gedachten.

Dat zijn onze westerse waarden en normen. De waarden en normen die het Europese continent al decennia voorop laten lopen als het gaat om vrijheid, welvaart en veiligheid.

Er is geen meesterplan om alle volkeren te mengen. Dit is iets wat al eeuwen gebeurd. Amerika is daar het beste voorbeeld van. De meeste Amerikanen hebben niet alleen twee, drie of vier of zelfs meer nationaliteiten als voorouders maar ook zijn ze vaak gemengd met Afrikaans of Indiaans bloed. Het mengelmoesje van de wereld. Dat was geen vooropgezet plan. Men neukt wat men wil neuken en maakt dan kindertjes. Wat biologisch gezien ook niet vreemd is van vreemde genen maken kindertjes sterker en gezonder dan neef/nicht huwelijken. Je moet maar eens gaan kijken in dorpjes in Nederland waar vrijwel iedereen al vele generaties woont. Allemaal inteelt.

Dat uiteindelijk met de verregaande globalisatie steeds meer mensen van gemengd bloed zijn is geen nieuwe ontwikkeling of zelfs iets uit de koker van Kalergi. Het is geen beleid. Het gebeurt al eeuwen en eigenlijk zolang de mensheid bestaat. Zeker onder de 'elite' d.w.z. de mensen die de straat, de buurt, het dorp verlaten op zoek naar beter en of meer. De Angel-Saksen zijn Duitsers gemend met Vikingen, Kelten, Fransen en Nederlanders. Nederlanders zijn al helemaal een samenraapsel van Duitsers, wederom Vikingen, Fransen etc.

Dit is een realiteit. Met de huidige welvaart is er minder behoefte aan zaken die mensen scheiden zoals dorpsgrenzen, religie en etnische achtergrond. Als je dit simpele concept niet kan snappen en er een complot achter moet zoeken dan leef je in een bizarre quasi-nationalistische gedachte dat er zoiets is of was als een permanente Nederlandse identiteit. Onze grootouders leefden in een totaal andere beleving dan babyboomers en mijn generatie weer in een andere beleving en onze kinderen en kleinkinderen wederom.

De wereld staat niet stil en verandert continu en altijd. De jaren vijftig zijn niet meer. De jaren tachtig ook niet. En daar moet je maar gewoon accepteren.

De Koreaanse Slet | 04-05-17 | 08:30

Leipniz | 03-05-17 | 22:27

Bedankt voor je uitgebreide antwoord. Ja, zoals je het verwoordt zal het wel zitten. Ongelooflijk dat mensen hier op zo'n grote schaal intrappen maar dat gebeurde bij de nazi's ook. Sorry voor mijn late antwoord maar ik ben gisteravond weggegaan en pas laat thuisgekomen.

Bertus Bolknak | 04-05-17 | 08:12

-weggejorist en opgerot-

Sjaakpastinaak | 04-05-17 | 07:56

Met dank aan 'rechts' en de Christenen dus... 'Rechts' wilde graag geld verdienen met koloniën. 'Rechts' wilde graag goedkope werknemers. 'Rechts' verzuimde te regelen dat die gastarbeiders ook weer terug gingen. De Christenen vonden het zielig voor de mensen die hier waren dat ze geen vrouw en kinderen bij zich hadden... O ja: en de wetten en zo over gezinshereniging... En vervolgens lieten de Christenen toe dat er hele dorpen hier heen kwamen. En nu 'links' de schuld geven. Lekker makkelijk.

m@rkus | 04-05-17 | 07:45

Gaaf stuk, van Rossem!

mallekater | 04-05-17 | 06:40

Europa heeft zijn eigen doodvonnis getekend, en Juncker bekrachtigt dat vonnis elke keer dat hij -bezopen als altijd- zijn mond opentrekt.

mallekater | 04-05-17 | 06:37

Leipniz | 03-05-17 | 22:27
Goed geschreven en volledig mee eens met een paar kleine aanvullingen:

CK sprak van een elite van "Wahljuden", die zelf niet noodzakelijk van Joodse afkomst hoefden te zijn.

De Joodse geloofsgemeenschap was volgens zijn (correcte) waarneming gaandeweg uitgebreid met "proselyten uit Zuid-Oost Rusland", bij velen mogelijk beter bekend onder de verzamelnaam "Khasaren" of "Ostjuden".

In tegenstelling tot onze huidige politieke en ideologische elite was hij zich dus bewust van de onmogelijkheid succesvol een rassenlabel te plakken op complete geloofsgemeenschappen. Zijn tussenoplossing was zoals je terecht stelt inderdaad intensieve rassenvermenging.

Het hieruit volgende identiteitsprobleem kan echter niet opnieuw worden opgelost door uitrollen van het Talmudisch Judaïsme zoals destijds in Khasaria met succes is gedaan. Mogelijk verklaart dat de voorkeur van onze politici voor de Islam, dat immers stilletjes grote delen van het Talmudisch Judaïsme heeft geabsorbeerd en eveneens gezien kan worden als een rassenloze geloofsgemeenschap.

kindapaas | 04-05-17 | 04:49

Schoorsteenveger | 04-05-17 | 01:46

Ik begrijp u heel goed. Toch wil ik u bedanken voor uw bijdragen, en ook die in samenspraak met @bodemloos. Soms gaat het echt even om het moment. Beethoven kan nu nog, goddank. Ik wens u een goede nachtrust.

Kaasvangegeten | 04-05-17 | 01:58

Jostifiel | 04-05-17 | 01:34
Met het woord bedoel ik uiteraard de mogelijkheid om je te uiten, om kritiek te hebben, om een andere taal te spreken dan die welke voorgeschreven wordt. Om de grens van wat gezegd mag worden te overschrijden. Transgressie. Doorbreking van het taboe, ontsnappen aan het discours, verschuiving van paradigma. Met het woord bedoel ik het gevaarlijke boek, artikel, pamflet, de gevaarlijke theorie, hypothese, stelling.

Schoorsteenveger | 04-05-17 | 01:58

Kaasvangegeten | 04-05-17 | 01:32
Verbeelding, dat is iets waar ze in Brussel nog nooit van gehoord hebben. Beethoven is verbeelding, Schiller, en die klerken weten niks beters te verzinnen dan zich die verbeelding toe te eigenen, die te stelen, die te ontheiligen en uiteindelijk kapot te maken. Het ontbreekt ons aan verbeelding. Multikul is beelden stelen van andere culturen en daarmee de wanden van onze lege ruimten behangen. We willen geen kale muren, maar weten die zelf niet meer in te kleuren. We laten ze komen, van heinde en verre, om kleur te geven, want zelf zijn we kleurloze, witte mensen, leeg, uitgeput, willoos.
Verbeelding, verliefdheid. Kwijt.

Schoorsteenveger | 04-05-17 | 01:46

@Schoorsteenveger | 04-05-17 | 00:02
Tenzij het woord islam is natuurlijk. Als je eenmaal daarin zit, dan kun je als samenleving niet meer uit "de gridlock van islam-of-communisme". Ben je islam zat, dan word je communistisch. Ben je dat zat en wil je terug naar traditionele waarden, dan kom je terug bij de islam. In beide gevallen is het volk compleet bespeelbaar door het een elite ergens ver weg. Mensen van liberale geest worden in beide systemen efficiënt uitgeroeid en zo hou je de gridlock. Afghanistan is een voorbeeld, Turkije is er ook één, en Syrië (met daarin ons communistische vriendje Koerdistan gelegen) zit er ook in. Het christendom heeft met kapitalisme en fascisme niet zo'n sterk zelf-zuiverende methode en het is te idioot om mensen in toom te houden in duistere tijden. Men heeft wel wat beters te doen dan handen knabbelen en droge kruizen te kussen voor geluk.

Jostifiel | 04-05-17 | 01:34

Voor @Schoorsteenveger en @bodemloos een gedicht van Elly de Waard.

Verliefd zijn is scheppen, zien naar ons wensen, zien zich toe te wensen, te
eigenen bovendien.
Verliefdheid is verbeelding.
Zo verbeeldde het water
zich eens, toen het verhit
was geweest en bevroren
en weer afkoelde en zich
goed voelde en als goddelijk
bewoog in zijn bekken,
dat het verliefd was geworden
op stof omdat het licht
er zo mooi op viel en het
streelde dat het levend
was en het werd want zelfs
verbeelding heeft nakroost
hoezeer microscopisch
ook in den beginne -
het wordt vanzelf groot.

Kaasvangegeten | 04-05-17 | 01:32

-weggejorist en opgerot-

Adpatat2017 | 04-05-17 | 01:23

bodemloos | 04-05-17 | 01:02
Da's heel mooi. Verder willen is willen scheppen, vorm willen geven. Ik vind het een onverdraagzame gedachte dat de mensheid wel zo'n beetje zichzelf verwezenlijkt heeft en dat we maar beter overal mee moeten stoppen en consolideren wat we hebben. Dat doen de Heilige Boeken, die nagelen vast en halen er alle beweging uit.

Schoorsteenveger | 04-05-17 | 01:17

Het Christendom
Het Jodendom
De Islam

Wat is de overeenkomst?

Allemaal Oosterste Religigies.
Allemaal woestijn religie.

Daarom ben ik weer de oud europese religie gaan aanhangen:
Heidendom. Ik ben een heiden en ben weer bezig om menhirs te bezoeken; hunnebedden en druides en gekke heksen wtf.

Manneke Pislam | 04-05-17 | 01:12

Schoorsteenveger | 04-05-17 | 00:52
Verder is niet achteruit en dat is mooi

bodemloos | 04-05-17 | 01:02

bodemloos | 04-05-17 | 00:43
Ik wil graag verder, maar gun jou van harte je boeren-zen.

Schoorsteenveger | 04-05-17 | 00:52

@ Leipniz | 03-05-17 | 22:27

Uitstekende samenvatting.

Aanvulling: Coudenhoven Kalergi had een zeer bonte stoet aan voorouders uit de Europese adel. Zijn moeder was een Japanse.
Er bestaat de hypothese dat iemand van gemengde raciale afkomst met 1 blanke ouder, veelal zich identificeert met de andere ouder/afkomst; zie Obama, Anousha.

Zijn keuze voor de joden komt door de vrouwen in zijn leven, alle drie van joodse afkomst. Dit verklaart, gek genoeg, de video met Barbara Spectre en hoe Europa multicultureel moet leren worden want anders overleeft ze niet.

De graaf heeft tussen de 2 wereldoorlogen zijn paneuropese stichting opgebouwd met steun van de elite en bankiers van de wereld. Hij was lid van de vrijmetselaarij. Hij verbleef WO2 in the USA en kwam daarna terug om de zaak verder door te zetten.

Arachne | 04-05-17 | 00:49

@rattenvanger XL | 03-05-17 | 22:20
We hebben rechtse universiteiten, maar die zijn zo corrupt als de neten. De universiteit van Leiden is altijd redelijk rechts geweest, net zoals "Neyenreaude" nl.m.wikipedia.org/wiki/Nyenrode_Busi... . Jammer dat die altijd flutstudies in de alfarichting geven en gedrochten à la Minerva opleveren. Een universiteit zoals die bedoeld is, namelijk een instituut van kennis, voor kennis en dat doorgeven aan de volgende generatie is een concept dat weer teruggehaald moet worden. Het heeft alleen een update nodig. Geen sociologisch linkse onzin die nu door hen wordt geproduceerd, maar anders. Docenten, beleidsmakers en andere mensen die zich buigen over de studiestof en zo lessen maken moeten beseffen dat studenten op hun leeftijd nog erg gevoelig zijn voor zaken als brainwashing (ik kreeg mijn klas chemie in een paar maanden klimaatsceptisch en rechts. Ging naar mijn mening ongezond religieusachtig snel), pleasen en onrealistische carrièreverwachtingen. Benut dat en geef aan iedereen een verplichte cursus genaamd "Macht; Hoe je kunt worden gebruikt door rechts, links, religie en het gezin en hoe dit te voorkomen" En geef ook een lesje of twee in een microcursus genaamd "Levensloop realistisch en assertief inplannen", zodat men tijdig aan de kinderen begint en dat je ook leert met een scheiding om te gaan, denkt aan pensioen, het soort van verplicht jaartje wereldreis (als je die nog niet gedaan hebt in een tussenjaar ervoor) en dat soort zaken in het behoud van het vaderland en zonder dat je een slachtofferrol aanneemt. Geef er een leuk aantal ECTS voor, dan heeft een gezond mens die bonus alvast binnen. Ik denk dat als je in de propedeuse er nog even inpepert met discipline dat je werkt aan een goede toekomst en niet voor een uitkering (leuke taak voor het NVAO gok ik zomaar), dat al een heel hoop problemen kunt oplossen op het huidige probleemkindereninstituut genaamd de universiteit anno 2017.

Jostifiel | 04-05-17 | 00:47

@Gen. Maximus | 04-05-17 | 00:28
Is goed hoor.
Ik heb gewoon weinig vertrouwen in de gefeminiseerde autochtone europese bevolking.
We zijn weerloze watjes geworden, bang om ook maar onze bek open te trekken uit angst dat het onze baan of vrienden/relatie kan kosten (wat ook vaak zo is).

Slipsnifter | 04-05-17 | 00:46

Schoorsteenveger | 04-05-17 | 00:24
Het lijkt me dat 'verder" niet nodig is.
Ik houd van boeren-zen. Gewoon aandacht bij je handelingen is al een grootse en schone opgave.

bodemloos | 04-05-17 | 00:43

@Lewis | 04-05-17 | 00:29
.
Een ijzersterke conclusie, na 4-5 jaar valt niets meer te kiezen buiten globalisering, de andere politieke keuze is dan inmiddels weggefilterd als desidenten en monddood opgesloten achter tralies.

Koeienflat | 04-05-17 | 00:35

Zullen we met zijn allen concluderen dat als Macron wint in Frankrijk, Murrays betoog definitief bevestigd is?

Lewis | 04-05-17 | 00:29

Slipsnifter | 04-05-17 | 00:17
Apart. Let's agree to disagree

Gen. Maximus | 04-05-17 | 00:28

Het ligt absoluut in ons vermogen om de vijand omver te werpen en met geweld voor onszelf op te komen. Onze Europese geschiedenis staat er vol mee. Voor Nederland zie ik dat wat somberder in, Onze geschiedenis is een stuk softer, meegaander en minder geweldadig. Duitsers, Fransen, Italianen, Spanjaarden, Engelsen echter zijn daar een stuk beter in. Veel trotser en nationalistischer. Als de shit echt de fan gaat hitten, dan geloof ik niet dat autochtonen in die landen dat over zich heen gaan laten komen. Je ziet nu al hoe het er vaak aan toegaat in demonstraties in die landen. Velen malen betrokkener, emotioneler, geweldadiger en gepassioneerder dan het makke stemvee hier in Nederland. Op het moment dat het echt misgaat, geloof ik niet dat burgers in die landen dat gaan laten gebeuren. Dan heb ik het verder nog niet eens over Oost Europeanen, die helemaal een tyfushekel hebben aan negers en moslims en die rotzooi zo ver mogelijk buiten hun deur willen houden. We zijn alleen allemaal een beetje in slaap gesukkeld door 70 jaar vrede en veiligheid, alsmaar toegenomen welvaart, ontkerkelijking en een paar decennia aan linkse indoctrinatie erbij door de MSM. Er is even een goede vlam in de pan en maatschappelijke ontwrichting nodig om het beest weer in ons wakker te maken. We hebben het nu nog te goed, dus slapen we nog even rustig verder. Maar de omkeer komt snel in zicht. Kijk maar naar Frankrijk, waar nu al 40% van de bevolking aangeeft Le Pen te gaan stemmen, ondanks dat moslims pas 7,5% vd populatie uitmaken. De frustratie begint zichtbaar toe te nemen binnen Europa. Die omkeer gaat vanzelf komen, alleen zal het geen zacht proces meer worden.

Banana008 | 04-05-17 | 00:28

bodemloos | 04-05-17 | 00:09
Onze aardse toestand kan er eentje uit eindeloos veel mogelijkheden zijn, maar dan rijst meteen de vraag of die toestand de beste is. En het antwoord kan niet door een God gegeven worden, noch door de wetenschappen, omdat elke God ook maar één van de oneindig veel mogelijke Goden is, en de wetenschappen slechts feiten genereren en geen waarden. Dat wetenschappers denken dat ze waardenscheppend zijn doet geheel niet terzake. Dat is hovaardij.
Wij mensen zijn degenen die uit die oneindig veel mogelijkheden kunnen kiezen, die onze eigen waarheden en leugens kunnen creëren. Sinds de Verlichting zijn we bezig die ruimte voor onszelf te creëren, en het laatste stukje is het lastigste. Dan zien we de diepe afgrond die wacht, de ultieme leegte, die beangstigende ijlheid. Dan houden we halt en klampen we ons vast aan diversiteit, kruipen we vol heimwee weg onder de lappendeken die multiculturalisme heet. "Weg met ons" is een vertaling van "we durven even niet verder".

Schoorsteenveger | 04-05-17 | 00:24

@BSE rundfunk | 03-05-17 | 23:58

"Afzonderlijke landen moeten als provincies van de superstaat EU gaan fungeren. Totale onderwerping van naties, nationale samenlevingen en nationale culturen is derhalve het uiteindelijke doel."

Hier snijd je een interessant punt aan, in elk geval door je woordkeuze. Met name het stukje 'totale onderwerping van naties' maakt duidelijk waarom de elites -die de EU in stand houden-de islam niet genoeg bestrijden: omdat ook bij de islam totale onderwerping het doel is. Dit is een belangrijk element wat de EU en de islam dus gemeen hebben en wat verklaart waarom men op vrijwel alle bestuurslagen categorisch weigert de islam te benoemen als een serieus probleem. Misschien gebeurt dit onbewust, maar in het streven naar onderwerping lijken ze meer op elkaar dan de EU wil toegeven.

Braboblanke | 04-05-17 | 00:23


Mark_D_NL | 04-05-17 | 00:13
.
Ik geloof meer dat over het water lopen een mindfuck is geweest welke nooit is prijsgegeven door een of andere popiejopie

Koeienflat | 04-05-17 | 00:20

Slipsnifter | 04-05-17 | 00:17
Plop plop plop ... ja, dat gepruttel

bodemloos | 04-05-17 | 00:20

Zoon van Boer | 03-05-17 | 21:29
Voor Nederland vechten. Ja dat klinkt mooi, maar wat is Nederland? Succes met kiezen.
Mark_D_NL | 03-05-17 | 22:12
======================================================

Niet zo pessimistisch Mark. Brommers kieken, onlangs op de NOS, da's Nederland.

Koningsdag, iedereen in het Oranje, 1 groot feest, en geen burka te bekennen, da's Nederland.

De intocht van Sint in het land, zonder Sylvana en haar vriendjes die slavernij lopen te reopen, da's Nederland.

Genoeg om voor te vechten. Nog steeds. Ook nu. Juist nu.

Carlitros | 04-05-17 | 00:18

@Gen. Maximus | 04-05-17 | 00:14
Er zijn al tientallen jaren "signalen", maar ik kijk naar de feiten.
Zweden holt achteruit, net als Oostenrijk en de UK.
Er is altijd wat gepruttel, maar ik zie in de verste verte niets dat op een kentering duidt.

Slipsnifter | 04-05-17 | 00:17

Slipsnifter | 04-05-17 | 00:06
Heb jij wel eens beetje opgelet bij de verkiezingsuitslag? Joh?

En had je er al kennis van genomen dat dit relaas over heel Europa ging, niet alleen NL? Heb je enig idee hoe zo'n enorme trendbreuk Brexit geweest is? Of hoe historisch het is dat FN in de 2e ronde staat, op 40% en nog inloopt? Of hoe close het was in Oostenrijk? Of hoe hard rechts-patriottisch groeit in Zweden?

Maar goed, als je al die signalen prefereert te negeren en liever blijft zwelgen in zelfmedelijden, be my guest

Gen. Maximus | 04-05-17 | 00:14

Koeienflat | 04-05-17 | 00:09
Over het water lopen was toch wel een innovatief dingetje in die hoor.

Mark_D_NL | 04-05-17 | 00:13

Lewis | 04-05-17 | 00:07
Met Paulus ging het al helemaal mis met dat Christendom.

Schoorsteenveger | 04-05-17 | 00:13

Schoorsteenveger | 03-05-17 | 23:49
Is het nodig het karwei af te maken. Is onze aardse toestand er niet één uit eindeloos veel mogelijkheden.

bodemloos | 04-05-17 | 00:09


Lewis | 04-05-17 | 00:07
.
Ik vind het niet echt vernieuwend om aan het kruis genageld te worden.

Koeienflat | 04-05-17 | 00:09

@ Lewis | 04-05-17 | 00:07
Oké, misschien is 'vrijdenkers' net wat te kort door de bocht.
Maar vernieuwers waren ze zeker.

Lewis | 04-05-17 | 00:08

@ Schoorsteenveger | 04-05-17 | 00:02
De eerste christenen waren ook vrijdenkers. En kijk naar Jezus, wat was hij vernieuwend en out of the box.

Lewis | 04-05-17 | 00:07

@Gen. Maximus | 04-05-17 | 00:02
Tuurlijk joh... over 4 jaar mogen we weer stemmen.
En dan stemmen we weer op dezelfde kudtpartijen, zoals altijd.

Slipsnifter | 04-05-17 | 00:06

@Schoorsteenveger | 04-05-17 | 00:02
Het christendom is niet te vergelijken met de islam.
Het christendom is een geloof, de islam een veroveringsideologie.
Bovendien halen diezelfde vrijdenkers nu zelf de islam naar europa.

Slipsnifter | 04-05-17 | 00:04

Schoorsteenveger | 03-05-17 | 23:49

Systematische twijfel hoeft geen twijfelende mensheid op te leveren, integendeel. Niet meer afhankelijk zijn van een waarheid-die-van-buiten-komt en niet te bevragen is maakt sterker.

Houvast, mooi.

Kaasvangegeten | 04-05-17 | 00:03

En dan te bedenken dat die vetgevreten timmerfrans als een Nero achterover geleund in een Brusselse majestueuze stoel ons lot met een tros druiven vretend en een enkel wegpinkelend traantje gadeslaat.

Koeienflat | 04-05-17 | 00:03

Slipsnifter | 03-05-17 | 23:55
Het Christendom heeft de vrijdenkers ook bestreden, maar uiteindelijk hebben die vrijdenkers gewonnen. Waarom? Omdat het woord uiteindelijk sterker is dan het zwaard. Twijfel zaaien is effectiever dan dood en verderf zaaien.

Schoorsteenveger | 04-05-17 | 00:02

Wat een fatalistisch gelul zeg. Doodvonnis me reet. Het tij keert wel degelijk. Nieuw elan keert terug. Van onderop. Maar vele decennia aan hersenspoeling laten zich niet zo snel aan de kant schuiven. Mensen kiezen vooral nog niet massaal voor "populisten" wegens wantrouwen tav bestuurlijke vaardigheden. Wegens nog te nieuw. Wacht maar tot er gestaalde partijkaders ontstaan. Of tot bestaande conservatieve partijen onder electorale druk nog verder opschuiven dan wel zich genoodzaakt voelen tot samenwerking. Het komt goed, maar we hadden het niet zover hoeven laten komen.

Gen. Maximus | 04-05-17 | 00:02

@BSE rundfunk | 03-05-17 | 23:58
De mensen worden niet wakker, het interesseert ze gewoon geen reedt.

Slipsnifter | 04-05-17 | 00:00

Het gaat te snel en het zijn er te veel. Daarnaast zijn er nu al noodkreten vanuit Europa dat er voortgeplant moet worden " want de economie eist dat er meer baby's geboren worden" en we weten allemaal waar de grote gezinnen zitten. Niet bij westerse werkende mens, helaas.
Demografische zelfmoord, maar dat was me al een tiental jaar duidelijk... Het is nog niet te laat, maar we moeten er wel als de kippen bij zijn en niet kansloze mensen vanuit Afrika hier naartoe varen en een ideologie die ons dood wil maken faciliteren en omarmen.

Graaisnaaiert | 03-05-17 | 23:59

Een heel lang relaas, dat eigenlijk een beetje om de hete brij heen blijft draaien. Het punt is dat politieke correctheid helemaal geen oorsprong vindt in schuldgevoelens, xenofilie of oikofobie.
-
De vraag die we ons dienen te stellen is: welke opinies heeft de politieke elite en welk doel dienen deze?
Het antwoord hierop is verbluffend simpel. De politieke, multinationale en bancaire elite dienen de EU, en de EU is een ideologisch én een territoriaal pact. De EU wordt gelijk gesteld met Europa, en hieruit blijkt de territoriale heerszucht.
-
Afzonderlijke landen moeten als provincies van de superstaat EU gaan fungeren. Totale onderwerping van naties, nationale samenlevingen en nationale culturen is derhalve het uiteindelijke doel. Dit doel wordt bereikt met propaganda van de 'superieure' EU ideologie, die met het kapotmaken van recalcitrante naties die hun cultuur willen behouden en eurokritisch zijn.
-
De ideologie van de EU duldt geen kritiek, deze duldt alleen een multinationale monocultuur die bij geen enkel land past. De redenatie hierachter is dat er geen afzonderlijke landen meer zullen zijn en dat een onbestemde grijze monocultuur derhalve een valide optie is.
-
Het gaat niet om romantische gevoelens of om filosofische, historische of culturele verhandelingen. Het gaat over business! Het gaat over spijkerharde agenda's van macht.
Dat is wat de EU is en niets anders dan dat.
-
De massa immigratie van volksstammen met een respectloze fundamentalistische cultuur is niets anders dan een strategische katalysator van de EU agenda.
Het culturele sloopwerk door de huidige politieke elite resulteert er uiteindelijk in dat uitgewoonde landen met hangend hoofd bij de EU moeten aankloppen om hulp.
En dan is de macht van de EU compleet! Wakker worden mensen!

Rest In Privacy | 03-05-17 | 23:58

En dat nieuwe (kuch) regerings-vliegtuig kost niet voor niets tig miljoen meer.

Mark_D_NL | 03-05-17 | 23:58

@Schoorsteenveger | 03-05-17 | 23:49
"Wij, de twijfelaars, hebben hier de beste papieren"
Absoluut niet.
De radicale islam heeft de beste papieren.
Die hebben namelijk de grootste bek, de bereidheid te vechten voor hun geloof, maken de meeste kindertjes en hebben een tegenstander die ze geen strobreed in de weg legt.
En bovendien hebben ze zo'n 98% van de Europese politici aan hun zijde.
En geld, en olie.

Slipsnifter | 03-05-17 | 23:55

bodemloos | 03-05-17 | 23:17
Juist, en wij zijn nog maar net onderweg naar dat "eindeloos veel meer", maar we aarzelen wat, hebben zelfs de neiging om op onze schreden terug te keren als de klokken beieren. Een enkeling vlucht weg richting het schel klinkende kattengejank en komt volledig tot stilstand.
Dat "eindeloos veel meer", dat zijn wij, Europeanen. Wij hebben het qua denken en twijfelen het verst geschopt, maar durven die waarheid (excusez le mot) niet aan. Sterker nog, we zijn een beetje blijven steken, hebben het karwei niet echt afgemaakt. "Waarschijnlijk is er geen God" zeggen de atheïsten voorzichtig, want ze willen blijven twijfelen en een heel klein slagje om de arm houden. Ze zouden keihard moeten durven zeggen "er is geen God", ook al is het ultieme bewijs niet te leveren. Dat bewijs hoeft namelijk niet geleverd te worden. Het is een stellingname, een collectief geaccepteerde leugen voor mijn part, een moreel uitgangspunt, een ijkpunt. Systematische twijfel hoeft geen twijfelende mensheid op te leveren, integendeel. Niet meer afhankelijk zijn van een waarheid-die-van-buiten-komt en niet te bevragen is maakt sterker.
Ik wil niemand zijn geloof afnemen, maar wel de illusie dat het betreffende geloof nu of laterals absoluut ijkpunt voor de gehele samenleving zal gelden.
Dat betekent niet bang zijn voor de verongelijktheid, niet bang zijn te kwetsen of te beledigen als het om deze centrale vraag gaat: wie bepaalt hier in Europa wat goed is en wat slecht en op basis van welke uitgangspunten?
Wij, de twijfelaars, hebben hier de beste papieren, want wij zijn de enige groep die kunnen relativeren en het ook aandurven om te relativeren, dus ook de enigen die kunnen garanderen dat de ene groep de andere niet de les gaat lezen.

Schoorsteenveger | 03-05-17 | 23:49

@Kaasvangegeten | 03-05-17 | 23:46
"Ik las in januari dit jaar in een artikel dat Nederlandse jongeren onder 25 jaar de kans op een oorlog inschatten op 50 %. Dan vraag ik me af: hoe gaan ze er mee om?"
Door alvast hun baard te laten staan en zich kuis te kleden.

Slipsnifter | 03-05-17 | 23:49

Zulke persoonlijke roerselen zijn zeldzaam op deze nodeloos kwetsende site. Duim op. Het valt niet mee sterkte te peuren uit de dagelijkse brei aan waanzin.

bodemloos | 03-05-17 | 23:48

@Lewis | 03-05-17 | 23:45
Als je je zo laat piepelen en zo makkelijk beinvloedbaar bent, ben je gewoon dom.
Of heeft een totaal gebrek aan identiteit en karakter, dat komt op hetzelfde neer.

Slipsnifter | 03-05-17 | 23:47

Lewis | 03-05-17 | 23:35

Jou vrienden, waar jij het eerder over had, hoe kijken die dan tegen jou kennis aan? Heeft het effect op ze? Je schreef dat je ze aan het denken zet.

Ik las in januari dit jaar in een artikel dat Nederlandse jongeren onder 25 jaar de kans op een oorlog inschatten op 50 %. Dan vraag ik me af: hoe gaan ze er mee om? Met die gedachte dus. Ik vind het moeilijk te geloven dat het ze geen reet uitmaakt.

Kaasvangegeten | 03-05-17 | 23:46

Ik maak me er niet meer druk om, ik steek alleen nog energie in mijn emigratieplannen.
Polen, Bulgarije of Spanje zijn momenteel favoriet.
Vooral Spanje, die taal is veel makkelijker te leren dan Pools en Bulgaars.
Italie en Oostenrijk zijn al afgevallen, de islam krijg daar ook steeds meer voet aan de grond.
Zwitserland is afgevallen vanwege de absurd hoge huizenprijzen.

Slipsnifter | 03-05-17 | 23:45

@ Slipsnifter | 03-05-17 | 23:41
Mmm, vooral het slachtoffer van propaganda, misschien.
Mensen zijn niet dom, wel onvoorstelbaar kortzichtig. Of moedwillig blind, dat riekt wel naar domheid, ja.

Lewis | 03-05-17 | 23:45

@Oepsie1234 | 03-05-17 | 23:42
En Den Haag.

Slipsnifter | 03-05-17 | 23:42

-weggejorist-

Oepsie1234 | 03-05-17 | 23:42

-weggejorist-

Oepsie1234 | 03-05-17 | 23:42

-weggejorist-

Oepsie1234 | 03-05-17 | 23:42

Over 5 jaar is Europa niet meer veiling voor ...

a) Europeanen
b) Moslims

Manneke Pislam | 03-05-17 | 23:41

@Lewis | 03-05-17 | 23:35
Tja... dat zou dan te linken zijn aan degeneratie of gebrek aan hersencellen.
En gebrek aan lef, zelfrespect, en karakter.
Zo`n volk verdient eigenlijk niet beter dan onder de voet gelopen te worden, dan zeggen ze nog "dank u wel" ook.

Slipsnifter | 03-05-17 | 23:41

@ Slipsnifter | 03-05-17 | 23:33
Een totaal gebrek aan inzicht.

Lewis | 03-05-17 | 23:35

Toen ik hier om kwart voor negen vanavond inhaakte en het artikel las dacht ik: dat wordt doorbijten en pijn lijden. En dat is het ook. De hele avond balanceer ik inmiddels tussen hoop en vrees. Dan weer een sprankje hoop, dan weer de realiteit van weinig, tot nagenoeg geen hoop meer. Zo nu en dan tussendoor een lach. Ook heel gewenst, om weer even te relativeren, en dan verder te kunnen lezen. Elke reactie. Elke. Voor mij enorm belangrijk. De bijdragen ontroeren mij zo nu en dan, en dat is mooi. Ik blijf nog even meelezen. Ik wil nog niet opgeven.

Kaasvangegeten | 03-05-17 | 23:33

Tja, het is inderdaad vrijwillige zelfmoord, weg met ons.
Niet te bevatten dat een volk, of sterker nog, de bevolking van heel Europa er met een meerderheid achter staat.
Degeneratie, zelfhaat of gewoon een gebrek aan hersencellen, wat zal het zijn?
Niet dat het iets uitmaakt.

Slipsnifter | 03-05-17 | 23:33

Zeer goed omschreven van Douglas Murray. Maar de beweging is volgens mij niet onomkeerbaar. De tegenbewegingen tekenen zich al duidelijk af: Wilders, Pegida, Le Pen, Trump, Brexit.

Het volk komt, zij het langzaam en schoorvoetend, in opstand tegen de afbraak van hun continent en hun samenlevingen. Kijk maar in hoeveel landen in Europa weerstand ontstaat tegen bv de opgelegde migratiestromen en het EU-beleid. Hoe steeds meer mensen doorkrijgen dat islamisering leidt tot een slechter leefbare samenleving en constateren dat de politiek leiders dat niet willen erkennen. Ik zie het aan bv Trump, die 30 jaar geroepen heeft dat ie niet in de politiek zou gaan en het uiteindelijk toch deed (met al het commentaar wat je op die man kan hebben, denk ik dat hij dat ook gedaan heeft uit eenzelfde soort besef als in Europa heerst, nl dat de boel naar de knoppen zou gaan als er niet werd ingegrepen). Ook Thierry Baudet riep heel lang dat ie niet de politiek in zou gaan maar doet het nu toch met zijn Fvd, omdat zoals hij zelf zegt, het alternatief emigreren is.

Het gevoel van urgentie is er wel degelijk bij een zeer grote groep mensen en dat stemt mij ergens toch nog een beetje hoopvol. Wel is denk ik een belangrijke vraag die je jezelf moet stellen: Wat kan ik er zelf tegen doen? Dat is waar het lastig wordt denk ik, maar onmogelijk is het niet.

Bijvoorbeeld: Geef geld aan kerken, zorg zelf voor grotere gezinnen, doe je kinderen naar ballet en pianoles, eis als ouder dat scholen de christelijke feestdagen in acht nemen met alle rituelen die erbij horen en doe er zelf ook iets aan (zelfs al vind je het principieel niks, realiseer je maar dat het alternatief van een geislamiseerd Europa veel erger is), zet je mogelijke weerstand tegen klassieke muziek maar even opzij en ga naar klassieke concerten, enz enz enz. Lekker cliché, maar de jeugd heeft de toekomst. En voor iedereen die nu eigen jeugd heeft rondlopen, zorg dan in elk geval dat die de waarden en culturele bagage mee krijgen om de Europese cultuur te kunnen voortzetten. Aangezien het echte leger niks meer voorstelt; zet maar een cultureel leger in, op een andere manier gaan we t niet redden.

Braboblanke | 03-05-17 | 23:19

Schoorsteenveger | 03-05-17 | 22:40
Er is eindeloos veel meer dan "Is that all there is".
Wat ik met name wilde laten weten is dat ik jouw teksten met genoegen volg.

bodemloos | 03-05-17 | 23:17

Vanuit een verdeel en heers perspectief is het dan toch 1 groot succes? Uiteindelijk kunnen we er zoveel doekjes omheen wikkelen als we willen, maar blijft het gewoon arm VS rijk. Zoals het al eeuwen was, het is nu alleen wat beter verpakt, geraffineerder.

Verder mooie tekst, maar de schuld wordt veel bij het volk zelf gelegd. Terwijl het naar mijn idee toch echt de bovenlaag is die het expres aan het verkloten zijn. Als je het wilt hebben over een sterke Europese identiteit, waarom is MH17 dan zo belabberd aangepakt? Waarom ga je dan, na tig terroristische aanslagen, nog steeds zo onsenkuur om met de immigratie?

Douglas verkiest hier de bekende "wat overkomt ons nu?" hoek, terwijl het expres in gang wordt gezet:

www.zerohedge.com/news/2016-12-04/some...

Dus slaat hij de plank, desondanks mooi geschreven, naar mijn idee toch mis. Juist met krachtige leiders, die oprecht waren geweest en het beste met ons voor hadden gehad. Was er een stevige bodem geweest voor een EU identiteit. Als de vele beloftes eens waar waren gemaakt, eerlijkheid naar het betalende volk. Dan had het volk ook meer vertrouwen gehad in de wijsheid van de bestuurders. Meer zelfvertrouwen om de eigen normen en waarden (wellicht grotendeels geïnspireerd door het Christendom) uit te dragen en ervoor op te komen.

De natiestaat wordt expres ontmanteld, dat overkomt ons niet, dat wordt ons ongevraagd en zeer gevaarlijk opgedrongen. Het is het paard van Troje, verpakt in socialistische multiculti retoriek. Om de oude (lees sterke) autochtoonse bolwerken kapot te maken.

Hoe kunnen ze nu zeuren om landen die eruit willen, terwijl hun beleid er niks aan doet om ons te beschermen?

Durereaguurder | 03-05-17 | 23:11

Good luck
@vonschlitss | 03-05-17 | 23:02

Weet dat als shit echt aan is, in de provincie nog wel peen, ui en aardappels zijn, alsook een houtvuurtje. Om nom.

atheïstisch stemvee | 03-05-17 | 23:10

En als we echt naar de diepte van de wetten van moeder natuur gaan. Survival of the fittest. Het overleven en zich voortplanten van de fysiek, mentaal en sociaal gezondsten. Door de rooie menswetenschappers vertaald met "het recht van de sterkste". Een foutere uitleg van het begrip Survival of the fittest dan door de rooie menswetenschappers is niet mogelijk.

Orakel1958 | 03-05-17 | 23:07

Xirdalan | 03-05-17 | 22:57
B. En wat daaraan kwalijk is dat mensen met jonge kinderen blijven wegkijken en daarmee hun eigen kinderen, hoogst waarschijnlijk, een prettige toekomst ontzeggen.

Mark_D_NL | 03-05-17 | 23:06

@Xirdalan | 03-05-17 | 22:57
Ja daar kun je een geweldige boom over opzetten. Sinds het lezen van tocqueville neig ik naar het laatste. Punt is dat als je waarden zoals democratie en rechtsgelijkheid overboord zet - al dan niet voor het hogere doel - wat er dan nog van je Europese waarden over is. Wat zijn die waarden.

atheïstisch stemvee | 03-05-17 | 23:03

@Futurum 22:23
Eens!!!
@atheistisch stemvee 22:48
Maar we hebben nog iemand nodig voor het bedienen van de punt vijftig....;)
Good luck

vonschlitss | 03-05-17 | 23:02

@ Xirdalan | 03-05-17 | 22:57
Grotendeels dat laatste.
Valt me in gesprekken met vrienden telkens weer op: ik weet dingen, ken feiten en cijfers die zij niet kennen en die hen altijd weer aan het denken zetten.
Als de MSM één maand, en laat staan een jaar, een eerlijk, realistisch geluid zou laten horen over met name de massa-immigratie en integratie, dan zou dit land, dit werelddeel er heel anders uitzien. En zouden we nog een klein beetje hoop kunnen hebben op een afloop met een sisser.
Die kans lijkt me normaal gesproken nu nog geen procent.

Lewis | 03-05-17 | 23:02

@ Bastie | 03-05-17 | 21:13
Nein! Zonder visie..,= geen samenleving. Fuck geloof en religie!
-
Men dient de feiten onder ogen te zien en niet alles dat men niet begrijpt, wijden aan een dom, niet relevant dogma.

Rest In Privacy | 03-05-17 | 23:01

Er zijn in Europa extreme oorlogen geweest. En de werkelijke reden was iedere keer dezelfde. Totale besluiteloosheid waardoor problemen erger en erger werden totdat de bom barste.

1618-1648, de dertigjarige oorlog. Voor ons de laatste 30 van de 80. Met z'n allen tegen Spanje.
1789-1815, Franse revolutie tot Waterloo. Met z'n allen tegen Frankrijk.
1914-1918 en 1939-1945. Horen bij elkaar. Met z'n allen tegen de Duitsers.

Op enigerlei wijze zal Europa ook voortbestaan na de volgende slachting. Niet met z'n allen tegen de Islam, maar met z'n allen tegen de eigen waanzin.

Orakel1958 | 03-05-17 | 23:00

Als dit is wat de meerderheid wil, dan schik ik mij daarin.
atheïstisch stemvee | 03-05-17 | 22:48

Maar wíl de meerderheid dat ook echt, of is de meerderheid gewoon decennia lang door een 'wieg-tot-graf' NPO/Mainstream Media propagandasysteem gebrainwasht?

Xirdalan | 03-05-17 | 22:57

toetssteen | 03-05-17 | 22:43,

Uiteraard, maar dat is logisch. Zo ongeveer werkt het bij alle sociale dieren in de natuur. En ook de eerste sociale verzekeringen in het Westen ontstonden op die manier; arme vissers die geld apart legden voor de weduwen en wezen van omgekomen vissers. Dat geld was niet bedoeld om bankzitters aan te moedigen lekker te blijven bankzitten.

Elk sociaal vangnet verdwijnt als parasitisme geaccepteerd wordt. En dat is óók in van de vele tientallen problemen in heel West Europa. En dan heb ik het niet alleen over de import van werkweigeraars uit lage IQ-landen; ook het parasitisme aan de top ondermijnt onze sociale zekerheid. Een snelgroeiend percentage van onze inkomens gaat bijvoorbeeld op aan zorgkosten, terwijl;
- het nut van veel therapieën niet bewezen is;
- dokters niet op resultaat, maar op "behandeling" betaald worden;
- veel zorginstellingen worden leeggeroofd door graaiers aan de top.

Dandruff | 03-05-17 | 22:56

De koopman en de dominee/imam.

Rest In Privacy | 03-05-17 | 22:55

@Zeaui | 03-05-17 | 21:02
Inderdaad. Trump doet wel goed wat in Europa fout gaat.

Orakel1958 | 03-05-17 | 22:53

time for change.. ben net snel buiten gaan kijken met hooivork maar heb nog niets vijandigs gezien.. pfff

Koeienflat | 03-05-17 | 22:49

@vonschlitss | 03-05-17 | 22:30
Ik ben teveel liberaal en democraat om zonder dringende aanleiding (fysiek) te gaan vechten. Andersdenkenden bevechten, omdat hun wil niet aansluit op de mijne, is niet mijn manier.

Als dit is wat de meerderheid wil, dan schik ik mij daarin.

atheïstisch stemvee | 03-05-17 | 22:48

GerMonster | 03-05-17 | 22:41

Daar heeft men geen verstand voor nodig. Helaas.

toetssteen | 03-05-17 | 22:47

Schoorsteenveger | 03-05-17 | 22:29
Juist en die kritiek op de islam wordt niet op het juiste niveau gevoerd. Sterker cultureel heeft die religie al zo'n impact dat weinig publieke figuren dat in hun hoofd halen. Terwijl het Christendom juist en publique aan de poten werd gezaagd, is de islam de meest beschermde religie op aarde. De islam moet in de komende jaren wereldwijd ter verantwoording worden geroepen en betreden worden zonder mededogen als het zich ingraaft in te respecteren religieuze regelgeving. Wat ik hoor is het na-bashen van het Christendom, dat is een gepasseerd station.

Borghesia | 03-05-17 | 22:46

@stampertje85 | 03-05-17 | 21:52
Daarom zijn ze ook niet uit elkaar te houden - lijken ze op elkaar. Saai! Ik ben toch meer van opkomst en ondergang. Da's veel spannender.

Rest In Privacy | 03-05-17 | 22:44

Dandruff | 03-05-17 | 22:36

Dat 'economische links' van de PVV is toegespitst op de eigen groep.
Ik heb lang geleden eens een verhaaltje geschreven over vleermuizen. Die beesten vliegen elke nacht uit om bloed te zuigen. Komen ze terug, wordt er gedeeld. Maar..... zij die niet meedoen, kunnen het schudden, die mogen niet meedelen. En al vallen ze van het plafond van de grot, jammer, had je maar mee moeten helpen.

En dan heb ik het natuurlijk niet over de mensen die echt niet kunnen, die moeten geholpen.

toetssteen | 03-05-17 | 22:43

Tegen die tijd is hier toch alles op; aardgas, koeien in de wei, tieten op het strand, boeren verstand. Nou doeiii.

Tjemig | 03-05-17 | 22:42

Goed maar inderdaad deprimerend stuk.
En het zal nog wel even zo doorgaan, want een véél te grote meerderheid van de Europese bevolking heeft nog altijd geen idéé - zie als meest recent voorbeeld daarvan de Nederlandse verkiezingen van maart jl.

Lewis | 03-05-17 | 22:42

De keuze is reuze simpel.
Onderwerping of intolerant tegen intolerantie.

Ik kies het laatste.

ristretto | 03-05-17 | 22:41

toetssteen | 03-05-17 | 22:38

Misschien is er dan toch nog hoop, als die inteelt bende zelfs te dom wordt om te neuken.

GerMonster | 03-05-17 | 22:41

bodemloos | 03-05-17 | 22:11
Olijkheid, daar redden we het niet mee. Olijkheid, dat is de houding van "het zal mijn tijd wel duren, het gaat allemaal nergens over, dus laten we er maar het beste van maken".
www.youtube.com/watch?v=tTVv-ktbvpg

Schoorsteenveger | 03-05-17 | 22:40

-weggejorist-

toetssteen | 03-05-17 | 22:38

Beetje vermoeiend hierboven, dat er een soort "jullie schuld" reflex ontstaat tussen atheïsten en christenen. Als atheïst heb ik geen moeite met het christendom, en erger ik me veel meer aan de nep-atheïsten van de Linkse Kerk; een zeer dogmatische religie. Van keiharde christenbashers die nu zonder blikken of blozen islamkritiek verbieden.

Maar de schuldigen zijn niet de gewone christenen en atheïsten, en ook niet niet de gewone links- of rechtsstemmers.

In werkelijkheid staat die elite die dit veroorzaakt overal boven. Christelijke clubjes als CDA en CU streven net zo goed naar afschaffing van het vrije Europa, en vervanging door islamitische burgeroorlogen als Groen Links.
Genoemde elite staat ook boven de traditionele links/rechts discussie; kijk naar "rechtse" partijen als VVD en D'66 en hun standpunten over islamisering en EU-dictatuur. Zij staan aan dezelfde kant als PvdA en GL. Niet in de laatste plaats omdat er flink te verdienen valt aan de vernietiging van West Europa.
De maoïsten van de SP zijn onderling nogal verdeeld over onze collectieve zelfmoord, en zitten ook veel minder in de elite.
De partij PVV heeft economisch gezien een "links" programma, maar is tegen de vernietiging van West Europa en wordt daarom tot "extreemrechts" gerekend door media en politiek.

Kortom, dit draait niet om christenen of atheïsten en links- of rechtsstemmers. Alle mensen die Europa en de Europese mensenrechten willen behouden moeten solidair zijn, en zich niet tegen elkaar op laten stoken. Ook het gevit op luie Grieken en debiele Zweden draagt niks bij aan een tegenbeweging vóór Europees zelfbehoud.
Trap er niet in.
De mensen in die landen hebben decennialang op de verkeerde partijen gestemd; maar dat hebben wij 2 maanden geleden ook nog gedaan. Dat heeft alles te maken met het feit dat we;
- stelselmatig worden voorgelogen over de problematiek;
- stelselmatig worden voorgelogen over "aanpakken van problemen" door CDA en VVD;
- stelselmatig worden voorgelogen over "het gevaar" van islamkritiek en EU-kritiek;
- geen keus hebben; de PVV regeert immers niet (cordon sanitair);
- in veel landen is geeneens een partij als PVV verkiesbaar.

Dus ook maar even stoppen met "hier hebben we voor gestemd" svp.
Wie verkeerd geïnformeerd is kan geen goede keuzes maken. Blijf dus vooral iedereen in je eigen omgeving informeren.

Blij dat dit soort stukken op GS gepubliceerd worden; wijs iedereen daar ook op. Ondanks het "tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend" staan hier regelmatig betere stukken dan in de dode bomen. Zie met name Feynman.

Dandruff | 03-05-17 | 22:36

Dat zeg ik ook.
Al jaren.
Onze grootste bedreiging zijn niet de immigranten.
Maar de politiek correcte politici en hun achterban + mediahoeren die massa-immigratie faciliteren en productieve burgers bestelen.
De burger zelf mag een nog grotere duit in het zakje van zelfdestructie doen door te stemmen op basis van valse motieven van eigenbelang ten koste van landsbelang.
Noem het domheid, noem het onverschilligheid, het is uiteindelijk de kiezer die zijn eigen cultuur om zeep helpt.
En dan verdien je niet beter.

jemagookniksmeer | 03-05-17 | 22:36

Wat een lap tekst, de oplossing is simpel : afschaffen van de godsdienst die "links" heet, en terugsturen van de moslim. Gaat ook gebeuren maar duurt wel wat lang vind ik.

Zelf ben ik er nog maximaal 30 jaar, ik zou het graag meemaken nog vlak daarvoor zodat ik rustig kan sterven wetende dat we het gered hebben.

Alvast bedankt aan de generatie die wel wakker wordt.

GerMonster | 03-05-17 | 22:36

Leipniz | 03-05-17 | 22:27
.
+1

Koeienflat | 03-05-17 | 22:35

De opkomst van Europa heeft velen eeuwen gekost. De ondergang gaat relatief in een handomdraai. Dat IK dat mag meemaken ervaar ik als een godverdomd white privilege.
Een alles vernietigende meteoorinslag hoop ik op het einde van mijn rit ook mee te maken.

Rest In Privacy | 03-05-17 | 22:35

Probleem is dat je nergens naartoe kunt. Overal kom je niet meer in. USA? Dicht. Australië? Dicht. En hier moeten we weg van onze overheid.

Rest In Privacy | 03-05-17 | 22:34

Als je weet hoe onreligieus nederland geworden is, dan begrijp je ook de sprinkhanen plaag die nu binnenkomt.
Het is gewoon niet de bedoeling dat mensen geen ander doel meer in hun leven hebben dan zuipen, vakantie's en wippen.

Zoals allang voorspeld is komt er een enorme catastrofe aan. Eerst nog meer sprinkhanen, dan verhogen van belastingen en geldontwaarding, dan oorlog en hongersnood.

helodia | 03-05-17 | 22:31

vechten met elkaar, voor elkaar? Dat zijn we door decennialange indoctrinatie en hersenspoeling helemaal verleerd. We zijn lam, laf, suf, slap, monddood gemaakt. Allemaal! We moeten tolereren en accepteren, vooral dat nieuwkomers niet hoeven te tolereren en accepteren. Zij (de nieuwkomers) die wel voor elkaar opkomen, in de bres springen, op welke manier dan ook, voor hun cultuur, hun volk, hun ras, hun geloof etc.
We zijn al verloren én het is niet meer terug te draaien. Het is voor ons, ieder voor zich! Succes!

Burpppp(sorry) | 03-05-17 | 22:31

Hahaha, de huistrollen moeten eerst op bijles eer ze mogen reageren. Ze zijn zo voorspelbaar. Je kunt hier prikken met een speld, je krijgt hem er niet tussen. Dus zit men schultenbrau incluis voetbal te kijken hoe hun clubje ( ja ze wonnen weer eens, dus hun clubje) achter een balletje aan rent.

Geeft ze brood en spelen.

MarcS | 03-05-17 | 22:31

@atheistisch stemvee 22:00
Vechten voor behoud van de westerse normen en waarden. Vechten tegen links en alles wat maar de schijn van affiniteit met links draagt. Vechten voor de eigen soort/ cultuur. Is niet moelijk, kan ook met iets (ogenschijnlijk) kleins....

vonschlitss | 03-05-17 | 22:30

Borghesia | 03-05-17 | 21:45
Ondervragen en daarmee ondergraven. Duidelijk maken dat er geen God meer kan zijn die in z'n eentje gaat bepalen wat wij goed en wat wij slecht moeten vinden. Dansen dus op het graf van elke God, ook van Allah.

Schoorsteenveger | 03-05-17 | 22:29

@Bertus Bolknak | 03-05-17 | 21:21

Coudenhoven-Kalergi beschreef zijn masterplan eind jaren '20, toen de nasleep van de Eerste Wereldoorlog politici en filosofen liet beseffen dat om voortaan vrede te bewaren in Europa een radicale omslag nodig was.

Men dacht in die tijd graag "groot". Politiek bedrijven was een pretentieuze aangelegenheid waarbij men het liefste totaaloplossingen voor alle wereldproblemen presenteerde.

En ook de rassenleer werd daarbij betrokken. Wie denkt dat filosoferen over rassenscheiding en -vermenging exclusief voorbehouden was aan de nazi's vergist zich: ook de socialisten en communisten bedienden zich ervan.

Coudenhoven-Kalergi bijvoorbeeld, stelde de rassenleer centraal in zijn filosofie. In zijn visie was oorlog het onvermijdelijke resultaat van het naast elkaar bestaan van onverenigbare volkeren en rassen. Zijn radicale oplossing: volledige vermenging van alle rassen en volkeren, zodat oorlog voorgoed uitgebannen zou worden.

Hij dreef die gedachtegang behoorlijk ver door. Idealiter zou het Europese "ras" verwaterd moeten worden door massale import uit Afrika, resulterend in een uniform nieuw lichtbruin meng-ras. Tegelijk daarmee zouden de Europese historische culturen (voedingsbodem voor nationale sentimenten!) moeten verdwijnen, oplossen in een mengcultuur zonder historie en zonder bijzondere eigenschappen die tot gewapende conflicten zouden kunnen leiden.

Coudenhoven-Kalergi had geen illusies dat die Afrikaanse import een positief effect op de Europese levensstandaard zou hebben. Hij was zelf racistisch genoeg om te veronderstellen dat zijn ideale Europese meng-cultuur veruit inferieur zou zijn aan de bestaande Europese culturen. En hij begreep dat de gevestigde elite van zijn tijd niet zou zitten te springen om hun genen te vermengen met "inferieure volkeren".

Geen nood: voor de rijken en machtigen van zijn tijd maakte hij een uitzondering: zij zouden worden vrijgesteld van de verplichting tot rassenvermenging. Per slot van rekening moest er een sterke intellectuele bovenklasse bewaard blijven om het inferieure, domme en cultuurloze mengvolk onder de duim te houden.

In dit licht bezien lijken de theorieën van Coudenhoven-Kalergi sterk op die van de nazi's, met het verschil dat de nazi's streefden naar rassenscheiding, terwijl Coudenhoven-Kelergi inzette op rassenvermenging. Beide wereldvisies gingen uit van één enkel ras, dat, zijnde superieur aan alle andere, over de wereld zou heersen. Bij de nazi's waren dit uiteraard de ariërs, bij Coudenhoven-Kalergi waren dit - verrassend - de joden.

De heersende elite zou dus voornamelijk gerekruteerd worden uit het joodse ras, dat door Coudenhoven-Kalergi als het meest volmaakte op aarde werd beschouwd, of in ieder geval het ras dat het meest geschikt werd geacht om intellectuelen en heersers voort te brengen. Een merkwaardige gedachtegang, gezien het feit dat hij zelf geen jood was!

Het masterplan raakte, zoals zovele andere waanzinnige theorieën uit die tijd in de vergetelheid, maar na de Tweede Wereldoorlog ontstonden er opnieuw politieke bewegingen die heil zagen in globalisering om verder bloedvergieten in Europa te voorkomen. "Nooit meer oorlog"-sentimenten schreeuwden om een definitieve oplossing voor het probleem dat de Europese volkeren zich periodiek naar het leven plegen te staan.

Het Coudenhoven-Kalegi-plan werd weer tevoorschijn gehaald en gepresenteerd als een oplossing die, indien tijdig geïmplementeerd, de Tweede Wereldoorlog had kunnen voorkomen. Niet langer beschouwd als een van de vele fantasten uit het interbellum, werd Coudenhoven-Kalergi nu gezien als een profeet en zijn plan als een ideale blauwdruk voor de Europese gemeenschap van volkeren, zoals de "founding fathers" van de EU, Monnet en Schuman die voor ogen hadden.

De rest is bekende geschiedenis. Stap voor stap werd het masterplan ingevoerd. Voor wie het wil zien zijn de tekenen duidelijk: het inzetten op massale immigratie, tegen elke logica en economische wetten in. De doelbewuste vernietiging van traditionele culturele waarden. De uitholling van de democratie en de nationale soevereiniteit. De centralisatie van alle macht in de boezem van een ongekozen elite.

En de EU doet er niet geheimzinnig over. Een van haar meest prestigieuze prijzen is vernoemd naar Coudenhoven-Kalergi, met winnaars als Merkel, Tusk en Juncker. Hoezo, complot-theorie?

Leipniz | 03-05-17 | 22:27

Mijn complimenten van Rossem!

toetssteen | 03-05-17 | 22:26

Als vrouwen van de overheid geacht wordt een baan te nemen dan heb je ook weinig tot geen tijd voor kinderen. Uitstel wordt dan steeds vaker afstel. Daarnaast promoot de overheid het nemen van kinderen ook helemaal niet. Zeker voor vrouwen die werken zou het hebben van kinderen beduidend goedkoper moeten worden. Als daar geen verandering in komt dan is het over 30 / 40 jaar einde oefening voor de autochtone bevolking.

Futurum | 03-05-17 | 22:23

Is het tijd dat er een rechtse universiteit geopend wordt? Weet je wat t is: Meningen zijn net kontgaten, iedereen schijnt er een te hebben(ja ja uit een film). Maar een verandering schijnt toch echt bij het volk, van onderop te komen. De Mohameds gaan veels te vroeg van start, er is niets sneaky aan. Aanslag Nice was voor mij een start-scenario, maar niks dus... Gaan we ergere klappen krijgen? Komt er een tegenaktie uit blanke hoek. Dan gaan we Joegoslavië achteraan. Want dàt pikken de jankie zandnazi's niet. Let maar op.

rattenvanger XL | 03-05-17 | 22:20

Cobalt bomb | 03-05-17 | 22:17
*proest* +1

atheïstisch stemvee | 03-05-17 | 22:18

-weggejorist-

Isolde-Maduschen | 03-05-17 | 22:18

atheïstisch stemvee | 03-05-17 | 22:14
om daar dan vervolgens tegen te vechten

Cobalt bomb | 03-05-17 | 22:17

@vonschlitss | 03-05-17 | 22:09
Er is geen strijd. We zijn kikkers in een pan op een zacht vuurtje. Zodra je benoemd dat het nu toch wel een beetje warm wordt, ben je een -foob en kk-racist.

Het is onafwendbaar. Laten we windmolens bouwen.

atheïstisch stemvee | 03-05-17 | 22:14

simpel: Macro - europa wordt het nieuwe afrika. Wie niet weg is is gezien. Micro - volgens mij hebben we alleen deze week al drie slachtoffers in Nl door daders met een buitenlandse achtergrond. Het is dus letterlijk al aan de gang......

Tee Of Cup | 03-05-17 | 22:12

Zoon van Boer | 03-05-17 | 21:29
Voor Nederland vechten. Ja dat klinkt mooi, maar wat is Nederland? Succes met kiezen.

Mark_D_NL | 03-05-17 | 22:12

Schoorsteenveger | 03-05-17 | 21:40
The fidler on the roof was bedoeld als olijkheid op jouw ode aan de worsteling om inzicht te krijgen omtrent de werkelijkheid.

bodemloos | 03-05-17 | 22:11

Kunnen we dit niet als basisvoer gaan onderwijzen op elke school?

Dan wordt het wellicht ooit nog wat met Europa.

Johnweer | 03-05-17 | 22:10

@atheistisch stemvee
Bedoel het niet verkeerd hoor, en ben zeker geen ei. Maar uit uw laatste reactie begrijp ik dat u de strijd al heeft opgegeven.. En dat is het laatste wat we nodig hebben, opgevers...

vonschlitss | 03-05-17 | 22:09

De hoofdverantwoordelijken zijn de politici die de afgelopen 50 jaar allerlei verdragen in het kader van het tot stand komen van een Unie buiten het volk om getekend hebben voor machtsoverdrag en daarmee verlies democratie waarden normen cultuur eigenheid samenhang. Vervreemding chaos armoede en onzekerheid zijn ons deel. We zitten met de gebakken peren.

frisenfruitig | 03-05-17 | 22:07

@litebyte
Ok, zo had ik het nog niet bekeken, het zou kunnen dat u gelijk heeft met uw redenatie dat e.e.a. losstaat van "links" of "rechts".. Echter ik kan het niet helpen om de teloorgang van de natiestaat en het verkwanselen van de autochtone cultuur te koppelen aan (extreem) linkse elementen...

vonschlitss | 03-05-17 | 22:04

@vonschlitss | 03-05-17 | 21:44
Ik zat al te wachten op een ei dat zoiets zou roepen. Vechten waarvoor? Tegen wie? Voor wie?

Ik ben ook maar een nukubu die hier op GS komt om te lezen dat ik niet totaal gestoord ben in mijn waarneming. Deze beweging naar zelfmoord is al tientallen jaren bezig. Ik heb er nachten van wakker gelezen. Nu niet meer. Ik zie nog geen begin van ook maar een notie, laat staan verandering. Mijn lidmaatschap van FvD gaat daar geen verandering in brengen.

En willen vechten. Ik wil best vechten, voor mensen die mij rugdekking geven, die het waard zijn, die ik kan vertrouwen. Niet voor een leuk baantje voor Jaap de Hoop Scheffer. Vechten voor Europese waarden, voor vrijheid, niet voor die wanstaltige lobbyclub die EU heet.

Als dit is wat Europa wil, dan zij dat zo. Dan kijk ik naar mogelijkheden om te overleven voor als de boel klapt.

atheïstisch stemvee | 03-05-17 | 22:00

Het zijn de mensen die hun brood verdienen met vluchyelingen, die het hatdst roepen dat we vluchtelingen nodig hebben.

Santtulainen | 03-05-17 | 22:00

Te laat mensen. Duitsland Nederland alle landen van het eens zo mooie oude rijke Europa heffen zichzelf.

frisenfruitig | 03-05-17 | 21:59

In veel minder woorden:
Een volk heeft de keuze het gebied waar het woont de beschermen en te onderhouden of te verdwijnen. Meer smaken kent moeder natuur niet.

Orakel1958 | 03-05-17 | 21:58

Dus zo blijkt maar dat men het beste nu sofort de biezen moet nemen naar elders buiten Europa, misschien nog een weldaad en handig om bij het passeren van de buitengrens de dan tegemoetkomende nieuwe binnekomende "Europeaan" meteen een landkaart met het woonadres en de huissleutels te overhandigen.

Koeienflat | 03-05-17 | 21:56

Nadat de langzaam onvermijdelijke bom is gebarsten zouden zij die uiteindelijk de lynch mob voor kunnen blijven weer naar Argentinië of Paraguay proberen te vluchten ?

Castor12 | 03-05-17 | 21:55

De hoofdverantwoordelijken voor wat Nederland betreft zijn de vvd en de Lachende Leugenaar Mark Rutte. Acht jaar lang al heeft hij de instroom van gelukzoekers niets in de weg gelegd. Hij wilde kost wat kost PM zijn en blijven. Dat hij Nederland daarmee bewust naar de klote hielp kwam niet eens in zijn kop op. Een even grote verderfelijke rol speelde de uiterst zwakke tweede kamer fractie van de vvd. Geen enkele maal is er door hen ingegrepen om MP MR te stoppen met zijn integratie beleid. Gewetenloos en niets ontziend bouwt hij aan zijn loopbaan in de EU om straks als zijn rol hier uitgespeeld is op het Europese pluche neer te strijken.

Boy Cot | 03-05-17 | 21:53

"En juist nu, in een tijdperk van monumentale sociale veranderingen en omwentelingen, lijken de uitkomsten van dat raadsel zich in fatale richting te ontwikkelen. De wereld stroomt Europa binnen, exact op het moment waarop Europa geen idee meer heeft wie of wat het is. Misschien zou de volksverhuizing van miljoenen mensen van andere culture herkomst kunnen werken wanneer zij terecht komen in een sterke, assertieve cultuur. Bij de massale beweging van miljoenen migranten naar een schuldige, vermoeide en stervende cultuur werkt dat niet."

Dit verwoordt zo goed als mijn soms machteloze gevoel vreemdeling te zijn in m'n straat, stad, Nederland.
Ondanks alles wat ik ertoe bijdraag om uit te stralen (ja hé en ernaar te handelen) wat hier de mores is - met welke merites je vooruit komt.

Afijn, genoeg gelachen.

Kudtkip | 03-05-17 | 21:52

Het Egyptische rijk, het Griekse rijk en het Romeinse rijk vielen allen doordat de volkeren die de rijken bouwden vervangen werden door een ander volk. Allen importeerden ze grote aantallen slaven, en in de loop der eeuwen vermengden zij zich met het oorspronkelijke volk. De cultuur en macht verzwakt, totdat het rijk onder de voet wordt gelopen door een bezetter en dan is het voorgoed voorbij. Het Japanse rijk en het Chinese rijk gaan al duizenden jaren gestaag voort: geen enkele economische implosie of verloren oorlog heeft hun ervan weerhouden weer op te krabbelen. Waarom?Omdat de oorspronkelijke volkeren die deze rijken bouwden altijd nog aanwezig waren om een doorstart te maken.

stampertje85 | 03-05-17 | 21:52

Ik ben voor Europa en dus tegen de EU. De laatste is een belangenclub voor zakkenvullers. De bewering dat de burgers beter worden van de EU is marketing.

HijgentHert | 03-05-17 | 21:51

21:40
Zó, de schoorsteen is weer geveegd, Fidler on the roof

bodemloos | 03-05-17 | 21:50

lees:
"..(...).. en dat we importmensen ook mogen uitzetten, zoveel en zo vaak als maar nodig is om orde in eigen huis te realiseren."

Der Paulie | 03-05-17 | 21:49

Borghesia | 03-05-17 | 21:45 |
Precies. Zat ik ook al te denken.
Wat Schoorsteenveger zegt zou Timmerfrans ook gezegd kunnen hebben.
Mooi verhaal Schoorsteen maar wel aanpakken graag, ja!

Aristotalloss | 03-05-17 | 21:49

"Maar de slotact wordt gedirigeerd door twee parallelle sequenties - twee sets van aaneengeschakelde gebeurtenissen - waarvan we onmogelijk nog kunnen herstellen."

Daar ben ik het niet meer eens. Dit is slechts het gevolg van 1 feit: het financiële Bretton Woods stelsel wat in 1944 is bedacht, en wat na de 2e WO is geïmplementeerd. en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_s...

Sinds die tijd is de wereld verslaafd aan een exponentieel spelletje van méér schulden, méér immigratie, en méér consumptie.

Xirdalan | 03-05-17 | 21:47

Schoorsteenveger, en wat gaat Europa doen tegen de nieuwe theologie dat ons nu al overspoeld. Ermee dansen in vreugdevolle hoop ?

Borghesia | 03-05-17 | 21:45

Iedereen gaat in deze komende jaren gedemonstreerd krijgen, hoe hardvochtig de EU gaat optreden tegen een uittredend lid Groot-Brittannië.
Zelfs áls dat al zal slagen, dan zal dat blijvende demoralisering betekenen voor de overige landen, want die weten vanaf dat moment voor járen, dat de EU een hardvochtige club is, waar je als in 'n gevangenis maar weinig te vertellen hebt (democratisch tekort), en waar 't steeds minder leuk wordt (zie Lord of the flies)
Zodra 'n land merkt, tóch te willen uitbreken, dan zal de bevolking met 'n referendum dat wel doen. En reken maar, dat dan meerdere gevangen volken dat gelijktijdig gaan doen, om elkaar te helpen bij de uittreding.
Ondertussen zal Groot Brittannië rancuneus zijn.
Ondertussen zullen overgebleven landen zien, dat de uitgaven van de EU niet dalen, zodat dezelfde kosten moeten worden opgebracht door minder landen, waardoor de afdrachten steeds hoger worden.
En ondertussen blijven de Europarlementariërs elkaar volstoppen met pensioenvoorzieningen en weigeren ze zich te verantwoorden voor al hun extra 'uitgaven'.
Dat parlementaire circus-gezelschap blijft ook telkens heen-en-weer verhuizen; dat wordt nog hét symbool van verkwisting.
Wij wachten de verkiezingen af.
Wij zien aankomen dat Trump alsnog van alle Nato-landen die 2% defensie-bijdrage gaat opeisen, en dat Merkel daar met terugwerkende kracht al 'n hele hoge rekening gepresenteerd heeft gekregen.
En reken maar dat Rusland wat pesterige muskiet-straaljagers plaagstootjes laat uitvoeren boven Estland, Letland of Litouwen om de 'rechtse' landen in de EU op te zetten tegen de 'linkse' landen, die na de tweede wereldoorlog alsmaar niet wilden overschakelen van 'n koloniale uitvreters-macht naar 'n moderne producerende-macht.
Ik bedoel; de scheuren in de EU gaan nog wel groter worden; de immigranten-mensensmokkelaars (inclusief de linkse NGO's als Artsen zonder grenzen, Novib en Amnesty International)alsook dictator Erdogan zullen daar mee ingenomen zijn (Europa als de zwakke man).
Maar 't succes van 'n open-grenzen-idealisme zal doen omslaan in het tegendeel. Rusland, Erdogan en immigranten helpen de EU-landen bij zinnen te komen; zodra de crises groot genoeg wordt.
De oplossing: stoppen met de EU, en terug naar een nieuwe EEG 2.0.
Het worden dus hele moeilijke jaren, maar uiteindelijk zeggen we, dank jullie wel, vreselijke vijanden, want jullie hebben ons doen beseffen tot in de politieke bovenlaag, dat nationalisme gewoon keurig is, patriottisch de grenzen sluiten alleen maar beschaafd is, en dat we aan importmensen ook mogen uitzetten, zoveel en zo vaak als maar nodig is om orde in eigen huis te realiseren.

Der Paulie | 03-05-17 | 21:45

Dat de EU ons meesleurt in een zelfmoordactie lijkt me duidelijk. Dat neemt echter niet weg dat we ten dode opgeschreven zijn. Er is namelijk niet 1 Europa, al wil de EU ons dat doen denken. Zodra alle binnengrenzen van Europa weer in ere hersteld zijn is dit gevaar geweken.
Als dit niet binnen afzienbare tijd gebeurt zal heel Europa inderdaad sterven door een 'gezinsdrama' waarbij de EU als een psychotische vader alle leden van het gezin naar de andere wereld helpt.

keestelpro | 03-05-17 | 21:45

vonschlitss | 03-05-17 | 21:12

Links??? Moehahahahaha!
De ECHT linkse partijen die er nog zijn in de EU (overigens niet hetzelfde als Europa) zijn geen EUroscisten, in tegendeel zelfs.

Waar u op doelt is wat ook wel wordt omschreven als 'de elite', en staat los van links of rechts - het gaat om macht en het behoud ervan. Dat gaat van groot-ondernemers die zich tegoed doen aan goedkope Litouwers en Letten (7 Euro per uur) zoals de vleesverwerkende industrie in NL - mogelijk gemaakt door de EU tot aan faculteiten en allerlei onderzoeksinsituten die nog bestaan bij de gratie van EU-subsidies tot aan lokaal bestuurders in bijv. Polen en Tjechie die 2 miljoen krijgen voor de realisatie van een lullig speeltuintje... al deze corruptie mogelijk gemaakt door de EU.

litebyte | 03-05-17 | 21:45

Is het ooit eerder voorgekomen dat de leiders van een volk aan de kant van de tegenstander stonden? Naast dat ze hun eigen volkje uitbuitten.

bodemloos | 03-05-17 | 21:45

@atheistisch stemvee
Jezelf troosten met de gedachte dat je in agrarisch gebied woont is wel een erg passieve houding toch? Dit is denk ik ook een issue onder autochtonen, het gebrek om te willen vechten voor de zaak.. Word lid van FVD, ga flyeren voor de PVV, demonstreer mee met Pegida etc. maar doe iets!

vonschlitss | 03-05-17 | 21:44

Geloof me, de oplossing gaat komen. Alleen zal het geen politieke oplossing zijn.

Manneke Pislam | 03-05-17 | 21:43

Schoorsteenveger | 03-05-17 | 21:40
5 reeten. Heel goed!

Bill Cosby | 03-05-17 | 21:42

Met Europese leiders als de Oostenrijkse van Bellen wordt het proces versneld. Intellectuelen met het kaliber van Murray en Houellebecq kunnen het tij keren als de politiek hen serieus neemt.
politiek.tpo.nl/2017/04/26/president-o...

Borghesia | 03-05-17 | 21:41

Als jullie nog eens zo'n lapje tekst ter vertaling hebben mag je mij wel bellen, want ik kan dat beter.

- EDIT: Ja, zulke betweters heb je d'r altijd tussen zitten -

dukdalf | 03-05-17 | 21:41

Murray beschrijft hier het ontstaan en de worteling van het door Nietzsche tot in detail voorspelde nihilisme. Maar hij komt niet met een oplossing, een visie of zelfs maar het wijzen in een richting. Baudet heeft met zijn 'homeopatische verdunning van onze cultuur' exact op hetzelfde gewezen als Murray, waar deze over ons ideaal van integratie zegt "Praktisch gezien kan dat alleen maar leiden tot een situatie waarin onze waarden zo breed moeten worden opgerekt, dat ze oppervlakkig en daarmee betekenisloos worden - en vlak daarna zal het Europese integratie-streven sterven."
Onze zwakte, onze stuurloosheid, ons gebrek aan zelfvertrouwen, onze twijfel, het gaat allemaal terug op ons zoeken naar waarheid, dat in het Christendom verankerd zat en door de Verlichtingsdenkers werd geradicaliseerd. We zijn consequent geweest in ons zoeken en hebben de ultieme conclusie getrokken dat die waarheid niet bestaat. Dat heeft velen van ons radeloos gemaakt en Europa veranderd in een door klerken bestuurde horde van angsthazen.
Maar ook Murray wil hier niet zien dat onze zwakte in essentie onze sterkte is, dat wij, Europeanen, de durf hebben gehad om door te pakken en de 'grote verhalen', zoals de postmodernisten die noemden, niet meer als ware verhalen kunnen of willen zien. Daarin ligt onze gemeenschappelijkheid, in het doorleven en overwinnen van die door het postmodernisme zwart ingekleurde nihilistische tendensen.
Het is mooi, het is prachtig, het is fenomenaal om de vrijheid te voelen, om de absoluutheden afgeworpen te hebben, om diep te doorvoelen dat normen- en waardenstelsels door onszelf gebouwd worden, en niet door de een of andere God gegeven. Murray noemt dat 'oprekken van onze waarden', maar hij zou moeten durven zeggen 'gelijkleggen van onze waarden',
Dat we ons niet meer, nooit meer laten ringeloren door een God, maar ons eigen lot in handen durven nemen, dat is onze sterkte.
Beetje meer Beethoven, en een beetje meer blues in ons leven, de dissonant die snijdt en pijn doet, dat is wat ons bindt, waarin we elkaar blindelings kunnen vinden en met elkaar willen dansen, op de graven der Goden. "Alle Menschen werden Brüder", niet als constatering, niet als wens, maar als hoop, vreugdevolle hoop.
De filosofen zwijgen vooralsnog, want ze durven niet te dansen, ze durven niet vrij te zijn.

Schoorsteenveger | 03-05-17 | 21:40

Struisvogels en woestijnratten. Een gouden combinatie, zolang het duurt.

h3* | 03-05-17 | 21:38

De gristenen hier willen ons doen geloven dat zij de oplossing hebben. Maar het ijn juist hun leiders die de invloed van de Islam schromelijk onderschatten. In mijn mening zelfs misdadig. Flikker op met dat geloof. Dient nergens voor, is nergens goed voor. Behalve jezelf wat voor de gek te houden. Prima, maar hou mij er buiten.

roze_bril | 03-05-17 | 21:37

Oké nu ga ik preppen

rifraf | 03-05-17 | 21:37

Of een herontdekking van het concept übermensch, maar dan wordt het hommeles. Of wellicht dat er over een paar honderd jaar een Europese islamitische identiteit ontstaat die naar Europese wortels gaat zoeken.

Voor mij is het te laat om te vertrekken. Ik troost mij met de gedachte dat ik in agrarisch gebied woon. Altijd wel eten, water en hout te vinden.

atheïstisch stemvee | 03-05-17 | 21:36

Survival of the fittest! Op het eind van de rit kun je veilig aannemen dat de sterkste altijd de zwakkere overleeft. Geciviliseerde mensen hebben een streepje voor. Ook al zijn de leiders van Europa vergeten hoe ze landen dienen te besturen dan nog geloof ik in de collectieve kracht van de westerse civilisatie. Ons een beetje laten sollen door een stel primitievelingen die niks hebben en niks kunnen behalve ons dreigen met geweld. Hun hand er niet voor omdraaien zichzelf op te blazen en wat niet meer. Behoorlijk dom dus!
Ik zie dat doem-scenario iig niet gebeuren !

Accident_Prone | 03-05-17 | 21:35

In Midden en Oost Europa gaat het, afgezien van een laag geboortecijfer, prima hoor. Die staan hoofdschuddend naar Noord/West Europa te kijken...

prov1nciaal | 03-05-17 | 21:35

We zitten midden in de uitvoering van het Kalergiplan.
Dit is Europese genocide.

Manus Olie | 03-05-17 | 21:34

Wat een hondelul is de Douglas Murray zeg!
Hij brengt het allemaal alsof het een noodlot is waar de Europeanen en masse schuld aan hebben, alsof het een natuurlijk en onafwendbaar fenomeen is dat ons gaat treffen.
NEE!!! NEE!!! NEE!!!
De ramp die op ons afkomt is doelbewust en georganiseerd, door globalisten en marxisten. De eerste omdat zonder grenzen zij de meeste poen kunnen verdienen. De tweede omdat ze de Westerse welvaart toegankelijk willen maken voor iedereen.
Dat de binnengrenzen in Europa / de EU weg zijn gevallen.., soit.
Maar dat de buitengrenzen niet meer worden gehandhaafd is de eigenlijke misdaad.
We kunnen Europa nog redden en het is zelfs simpel: hekken rond het continent plaatsen en de buitengrenzen handhaven!
En voor hen die buiten Europa wonen: geboortebeperking!
Het is g.dverd.mme toch niet mijn schuld dat in Afrika en elders zoveel mensen worden geproduceerd!?!1@?!

Aristotalloss | 03-05-17 | 21:32

De geur van de dood hangt hier, ruik maar.
Misschien valt het allemaal wel mee.:)

Ongeblustekalk | 03-05-17 | 21:31

@Mark_D_NL | 03-05-17 | 21:25
Succes, ik krijg misschien nog een keer de kans om voor Nederland te vechten. Altijd al jaloers geweest dat mijn opa wel de kans heeft gekregen om voor het vaderland te vechten.

Zoon van Boer | 03-05-17 | 21:29

Zijn er nog meer essentiële, gisteren verschenen boeken die gewoon bij Bol.com te koop zijn?

Nivelleermarionet | 03-05-17 | 21:29

Mijn hemel, die man is langdradig, hij lijkt mij wel... Is dat eigen aan "ons nichten"? Interessant betoog, tot het gemier over Christendom. Ja, ik ben ook op een gegeven moment gedoopt, en nee, ik ben geen christen en zie dat geloof ook niet als basis van mensenrechten. Tot in de 18de eeuw werd je als homoseksueel zelfs in Nederland in Amsterdam openbaar aan een paal gewurgd, meneer Douglas... Tot zover die mensenrechten-vloeiend-uit-het-christendom-bullshit.
|
Rest voor mij: onderzoek alles en behoudt het goede. Laten we NIET alle macht in één hand verenigen. Noch in Brussel, noch Den Haag, noch Londen, noch Washington DC, noch Ankara, noch waar dan ook. Macht corrumpeert, dus absolute macht aan enkelen geven is absoluut achterlijk. Laten we ook selectief zijn met wie we ons land of continent binnenlaten. Laat hen onze vrijheden en gelijke rechten voor allen onderschrijven of opdonderen. Laat hen werken, investeren, hun eigen kosten betalen, vluchteling direct uit een buurland zijn, of wegwezen.

Wol | 03-05-17 | 21:28

-weggejorist-

skoftig | 03-05-17 | 21:27

Daarom kan je beter Nu je vertrek plannen maken. Want over een jaar of 10 komt de echt grote uittocht en dan moet je nog maar zien of je weg kan komen.
--
Nederland, we hebben gelachen, het was leuk zolang het duurde, tabee!

Mark_D_NL | 03-05-17 | 21:25

Omdat de instromersers hun cultuur mogen en willen behouden, moeten wij de onze relativeren. Daar gaat het mis.

Abu Bachouca | 03-05-17 | 21:23

Het is al enkele keren genoemd in andere onderwerpen : Het gebeurt allemaal bewust. De EUSSR is het Coudenhove-Kalergi plan aan het uitvoeren. Waarom ? Ik heb geen idee.

Bertus Bolknak | 03-05-17 | 21:21

Bastie | 03-05-17 | 21:13
De belangrijkste basis van onze cultuur is overgenomen door de kerk om de assimilatie te bespoedigen. aka vuile trucjes. effectief maar vies.

Cobalt bomb | 03-05-17 | 21:20

We hebben eerder de islam uit Europa verdreven, het kostte wel 800 jaar.. dit keer staat helaas de overheid aan de kant van de islam in plaats van de inheemse bevolking, daarnaast is een groot deel van de bevolking zo lui geworden dat ze geen enkele weerstand bieden aan de islamisering. Zoals Aristoteles ooit zei: "Tolerantie en apathie zijn de laatste deugden van een stervende beschaving."

WimCock | 03-05-17 | 21:19

miff | 03-05-17 | 20:57
Precies. Voor de moslims zal in de zeer nabije toekomst slechts 1 of 2 partijen interessant zijn.
De Nederlanders struikelen over elkaar heen met diverse splinterpartijen en boycotten de partij die oprecht wat met de kritiek van de bevolking wil doen.
Dat komt dus niet vanzelf meer "goed".
Het vervelende, en dat komt ook goed uit het stuk naar voren, is dat het proces dat aan de gang is onomkeerbaar lijkt.
Dan is het dus buigen of barsten. Dit zal hoe dan ook slachtoffers gaan eisen of een enorme economische ramp tot gevolg hebben, of beiden.
Eigenlijk te vergelijken met de landen die de "Arabische lente" hebben meegemaakt of nog meemaken. Anarchie, revolte, bevolkingsgroep recht tegenover bevolkingsgroep, een hele generatie die geen werk meer kan vinden.
Nee, ik zie het somber in.
En het ergste is nog: hoe kunnen we onze kinderen (of kleinkinderen) behoeden voor het naderende onheil als zelfs de bevolking zelf en de staat ons niet wil helpen?
Kijk naar 80% van "onze" kinderen op dit moment, hoe taal, cultuur, waarden en respect in 15 jaar tijd als sneeuw voor de zon zijn verdwenen.
Waar een Balkenende notabene nog geprobeerd heeft het op de politieke agenda te zetten.
Er zijn in de natuur maar zeer weinig soorten in staat in exact hetzelfde leefgebied in vrede naast elkaar te leven als gelijken.
En laat nu net "de mens" een behoorlijk agressief beestje zijn, met name dat gedeelte dat geen behoorlijke opvoeding heeft gehad.....
Is iedereen Joegoslavië alweer vergeten? Burgeroorlog is echt niet alleen iets van de andere kant van de middellandse zee.

datzouzomaarkunnen | 03-05-17 | 21:19

De vraag is of hij conservatief is of juist progressief. Vooruitgang heeft niets te maken met het inleveren van je vrijheid. En dat gebeurt op grote en groteske schaal door de EU. Het is onbegrijpelijk dat iets aardigs zoals de Benelux en de Eeg waar iedereen voor was en achter stond ontaardt is in het allesverslinde monster dat we de EU noemen. Een monster zonder echt mandaat. Slechts een afgeleide banencarrousel waarin megalomane extreemlinkse types zoals Malmstrom, Mogherini en Timmerfrans denken dat ze het voor het zeggen hebben. Ik blijf optimistisch in tegenstelling tot Murray. Zijn artikel is top. Kom daar maar eens om in de huidige pers. Daar regeren Rikko, Linda Duits en Anne Fleur. Pffft.

ristretto | 03-05-17 | 21:18

Jezusismijnheer | 03-05-17 | 21:10
Waarom naar mijn zus? Dat lijkt me geen slim plan!

Cobalt bomb | 03-05-17 | 21:17

Zo zie je maar, evolutie valt altijd te preferen boven revolutie. Revolutie is smerig en bloederig en na afloop moet men (wie er ook wint) weer van voor af aanbeginnen. Nooit een vooruitgang dus.

Sans Comique | 03-05-17 | 21:13

De Angelsaksen voorspellen veel onzin,Helmut Kohl heeft het juist gezien,helaas hebben de Angelsaksen het project EU van af het begin torpedeert,

alanya666 | 03-05-17 | 21:13

"op uit de zeeën rondom Italië" U bedoeld voor de kust van Libië.

Osdorpertje | 03-05-17 | 21:13

Een belangrijke basis van onze cultuur is het christendom.
Met het trappen naar de Kerk (ook onder reaguurders populair) in plaats van haar te hervormen (homorechten etc), is de ondergang begonnen.
Zonder geloof, geen samenleving.

Bastie | 03-05-17 | 21:13

Klote- links !

vonschlitss | 03-05-17 | 21:12

"Voor de liefhebbers, het hele boek is gisteren verschenen en ook gewoon bij Bol.com te koop."
-
Het hele boek? Ik dacht dat dit stuk minstens het hele boek was...

kriebeltjes | 03-05-17 | 21:11

Ijzersterk stuk! Kort samengevat; maak je op voor WW3 ,het wordt gruwelijker dan ooit!!

vonschlitss | 03-05-17 | 21:11

De kern van het probleem in Europa is het de rug toekeren van God. Het enige antwoord is dat mensen zich bekeren naar Jezus.

Jezusismijnheer | 03-05-17 | 21:10

Ja mense, dat alles tolereren, vrijgevigheid, de zelfkritiek en ons de wet laten voorschrijven door de wegmetons-knokploegen
wat heeft het ons in feite opgeleverd, een enkeltje afgrond
ons aangepraat door onze wijze leiders en de almachtige EUSSR

Tobi | 03-05-17 | 21:10

In de plaats van religie ontwikkelde zich het immer zwellende taalgebruik van de "mensenrechten" (op zichzelf een concept van Christelijke origine).
.
De godheid Thiu van de Germanen was de god van het recht.
Onze huidige dinsdag stamt daar van af. Ik vind het teveel eer aan de christelijke stroming. Het besef van opkomen voor elkaar is hééél veel ouder.
Dat is misschien dan ook het probleem van de noordelijke landen; zij hebben hun werkelijke roots volledig uit het oog verloren.

bodemloos | 03-05-17 | 21:10

Ik had het stuk van Murray al gelezen.Het is niet zozeer dat veel burgers van Europa niet hechten aan de geschiedenis en traditie, het zijn de bestuurders die ons dwingen onze waarden en normen achter ons te laten en ons de multiculti opdringen. Daarin gesteund door een helaas grote groep mensen die om mij volstrekt onduidelijke redenen hieraan geen enkele waaarde hechten.
Die er nog steeds van overtuigd zijn dat import van een onzalige religie en armoe en ongeletterdheid ( laag IQ) vanuit Afrika een verrijking van onze cultuur zou zijn.
Dat ze hiermee onze eigen ondergang propageren wil er bij dit volk niet in.
Onbegrijpelijk.

Von Mutzenbacher | 03-05-17 | 21:06

De grootste tekortkoming van de mensheid is het onvermogen om de exponentiële functie te begrijpen - Albert Bartlett

Wedstrijdkrokodil | 03-05-17 | 21:03

U kunt zeggen over de Amerikanen wat u wilt, maar zij hebben het op dit moment in de geschiedenis een stuk beter bekeken dan wij. Een sterke cultuur die nog steeds dominant is - sink or swim. Het mag dan wat gemaakt zijn allemaal, ze hebben wel waarden gemaakt die wérken en weinig nonsens accepteert. Tuurlijk zie je uitspattingen in de vorm van een overtrokken afkeer van bloot en vies in de media en een publiek discours over minderheden die op sommige vlakken totaal niet gevoerd kan worden; maar dit is kleingeld vergeleken met de fundamentele crisis van identiteit waar wij in Europa mee kampen.

Zeaui | 03-05-17 | 21:02

De uitslag van de afgelopen verkiezing in ogenschouw nemend maken mensen zich er helemaal niet druk om. En degenen die dit wel doen worden weggezet als racist, xenofoob en dom volk dat op onderbuik gevoelens leeft.

miff | 03-05-17 | 20:57

Onomkeerbaar is het natuurlijk niet. Alleen kost het wel heel veel slachtoffers. Dat had niet gehoeven. Maar links wil niet anders.

roze_bril | 03-05-17 | 20:56

Zo lang de meerderheid van de EU stemt op een VVD, D66, CDA, CDU, GL, PvdA, Macaroni op z'n Frans etc. zijn we er nog lang niet vanaf!

Moonwarrior | 03-05-17 | 20:52

Oftewel:Jezus mot terugkomme.

RickTheDick | 03-05-17 | 20:51

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl