Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Wilders heeft al ruim 10 jaar kritiek op rechters

xxxPVV-leider Geert Wilders is volgens de Haagse rechtbank schuldig aan het aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging, niet tot het aanzetten tot haat. Hij krijgt geen straf. Hoofddoel van het strafproces was de beantwoording van de vraag of Wilders zich schuldig heeft gemaakt aan deze strafbare feiten. De rechter: “Met dit vonnis is die vraag beantwoord en daarmee is de in ons rechtsstelsel voor iedereen geldende norm bevestigd: je kunt niet met een beroep op de vrijheid van meningsuiting groepen beledigen of aanzetten tot discriminatie. Dat geldt ook voor een politicus.” Wilders gaat uiteraard in hoger beroep. Los van de door zijn advocaat ingebrachte principiële bezwaren is zo’n vervolg publicitair zeer gunstig voor de PVV’er. Als dat hoger beroep tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvindt levert dat onbetaalbare publiciteit voor de PVV op, daar komt geen partij overheen. Ondertussen is iedereen en z’n oude moer die op veroordeling hoopte boos: want Wilders heeft gemene dingen over zijn rechters gezegd (Na de uitspraak volgde naast een video ook een Trumpiaanse twitterrant). En daarmee zou hij de rechtstaat dan wel rechterlijke macht ondermijnen, luidt het verwijt. Uiteraard, het is niet zo netjes qua scheiding der machten. Maar het is geen nieuws. Wilders heeft in ieder geval sinds eind 2005 de rechterlijke macht in het vizier. In november dat jaar sprak het gerechtshof in Den Haag de Nederlandse terrorist Samir Azzouz in hoger beroep vrij van het beramen van een moordaanslag, hoewel de rechters wel zijn terroristische intenties erkenden. Wilders had stevige kritiek op die uitspraak, net zoals VVD en CDA (Azzouz werd overigens later wel veroordeeld). Toenmalig minister van Justitie Piet Hein Donner gaf de eenpitter en VVD en CDA een veeg uit de pan. "Een rechter doet wat hij moet doen. Die kijkt of de wetgever iets heeft verboden of niet", zei de bewindsman destijds in Buitenhof. Een paar maanden later – maart 2006 - werden Hofstadgroepleden Jason Walters en Ismail Akhnikh veroordeeld. Wilders vond de straffen voor de terroristen te laag. Hij noemde het ‘de rechtspraak van een bananenrepubliek: zeer kwalijk en onaanvaardbaar’. Bovendien hekelde hij het ‘onaanvaardbaar hoge D66-gehalte van de rechters’. Zie daar de oorsprong van de term D66-rechters die tot op de dag van vandaag door PVV'ers wordt gebezigd. Dit alles is dus ruim tien jaar geleden, niets nieuws onder de zon dus. Wat wél interessant is, is dat komende week een initiatiefwetsvoorstel van VNL’er Joram van Klaveren in de Tweede Kamer behandeld wordt. Dat voorziet in het schrappen van artikel 137c van het Wetboek van Strafrecht (groepsbelediging) en op verkorting van artikel 137d: de strafbaarstelling van aanzetten tot haat en aanzetten tot discriminatie. De details legt Van Klaveren hier zelf uit. Aardige van dat voorstel is dat het een oud idee van de PVV zelf is. De initiatiefwet werd in 2012 ingediend, een jaar later gaf de Raad van State een reactie en sindsdien gebeurde er niets meer. Totdat Van Klaveren als VNL’er het in 2014 nieuw leven inblies. Een historie beschreven door NRC’s Tom-Jan Meeus die u hier voor nog geen drie dubbeltjes op de kop tikt. Dat Wilders kritiek heeft op de rechterlijke macht is dus geen nieuws, dat heeft hij al tien jaar. Het pikante van Wilders’ felle reactie op de uitspraak is dus dat de PVV het zélf liet liggen om als medewetgever daadwerkelijk iets te veranderen in het Wetboek van Strafrecht: De Artikelen Waaronder Hij Nu Veroordeeld Is. PS. Wie ook nog niet klaar is met de uitspraak is de Raad van Marokkaanse Moskeeën: Hun advocaat Lucien Nix vindt het maar nix dat er geen schadevergoedingen door Wilders betaald hoeven te worden. Hij overweegt daarom een civiele procedure aan te spannen.

Reaguursels

Inloggen

Komt hun prima uit omdat ze dan ongemerkt hun gang kunnen blijven gaan. Ze scheppen verdeeldheid bij de armen. Die armen komen in opstand tegen elkaar. Er ontstaat chaos, en dan komen zij om ons te redden met hun eerder gestolen belastingcenten. In dit geval is Wilders een perfecte muppet voor hun strategie.

Zeepareltje | 12-12-16 | 08:45

O ja, en toen ik dit aan de kaak bracht binnen diezelfde club ben ik met allerlei slinkse truckjes er uiteindelijk uitgewerkt, met als argument dat iedereen last van mij had.. Binnen die semi-overheden heerst angst en dictatuur. De werkelijke dictatuur is verschoven naar de werkgeverij ipv politiek. Klokkenluiders worden daar zeer vernuftig verwijderd. De politiek bestaat uit een stel domme muppets. En ze hebben ons zo gek gekregen om te geloven dat dat politieke circus hierin iets kan veranderen. Wilders komt hun prima uit.

Zeepareltje | 12-12-16 | 08:35

Ooit werkte ik bij een HBO instelling, de semi-overheid. Daar viel me op dat de RVB met dikke BMW's naar hun werk kwamen. Een semi-overheid is een zogenaamde stichting zonder winstoogmerk, die voor een groot deel wordt gefinancierd door belastinggeld. Daar zit een groot probleem, want de bestuurders scheppen daar 2 ton per jaar binnen wat eigenlijk bedoelt is voor beter onderwijs. De zeer dikke managementlaag opgeschaald naar schaal 12 t.o.v een onderwijzer in schaal 10, en de werkelijke administratieve krachten in schaal 5. Dáár zit een gigantisch probleem. En dit is tevens gaande in de zorgsector. En dat is waardoor dit land naar de sodemieter gaat, het neo-liberalisme. De nep-linksen. De ware socialisten zijn al zeer lang geleden gestorven. Waarom richten jullie je boosheid op de ware problematiek? Dat gezwets over monddood maken van die schetsvertoning pfff

Zeepareltje | 12-12-16 | 08:18

Goed idee van Joram van Klaveren. Sowieso goed om bepaalde grondwet artikelen en alle onder politiek correct geneuzel ontstane wijzigingen op de oorspronkelijke teksten, eens goed onder de loep te nemen.

Te beginnen met artikel 1. Dat kan zoals Pim Fortuyn zinnig beargumenteerd al jaren geleden voorstelde, afgeschaft worden.
Discriminatie is iets van mensen-door mensen en zo oud als de mensheid en...., dat zal nooit veranderen. Iedereen discrimineert. Het verschil zit 'm hoofdzakelijk in de gradaties. De meesten discrimineren niet hardop, niet zo zeer uit fatsoen maar uit angst. Zijn alle uitingen van discriminatie echt boosaardig of zo bedoeld? Welnee! Ik ben fors van postuur, je mag van mij ook gewoon zeggen, dik. Ik ben dus al mijn hele leven de of die bolle. Voel ik mij dan gekwetst? Welnee! Ik draag een bril...., had vroeger sproeten....., geen rood haar.... enz. enz.. We leven in een tijd waarin, als je met objectieve steekhoudende argumenten het pleit niet kunt winnen, dan speel of trek je de racisme kaart. In die gevallen, dat voor sommige groepen discriminatie steeds vijandiger vorm aanneemt o.a. dankzij de ongelimiteerde import uit barbaarse of achterlijke culturen, biedt de wet voldoende mogelijkheden om dat hard aan te pakken. Daarvoor is geen hypocriet art. 1 nodig. Waar het wel aan ontbreekt is de politieke moed om hard op te treden en te handhaven en zo als wederom is gebleken, een onafhankelijke magistratuur/rechtsgang.

Stigmatiseren/discrimineren begint vaak bij jezelf. Als minderheden uit groepen migranten ervoor zorgen dat ze procentueel oververtegenwoordigd zijn in criminaliteit statistieken en het uitkeringen circuit en door in woord en daad te getuigen van hun afkeer van onze maatschappij, m.u.v. uitkeringen natuurlijk, dan stigmatiseren zij zichzelf. Als de vermeende goedwillende meerderheid van groepen migranten niet haar verantwoordelijkheid neemt om tegen hun eigen tuig op te treden ondanks dat dat voor de hele groep nadelige gevolgen heeft, moeten ze daarvan ook de consequenties dragen in plaats van de "gekwetsten uit hangen" en de racisme kaart te trekken, DENK ik, vind ik. Dan zouden bijv. PvdA kopstukken geen discriminerende uitspraken doen over overlastgevende Marokkanen als: je moet ze vernederen- kut Marokkanen of Marokkanen hebben een etnisch monopolie op overlast straat terreur e.d.. Als we echt een onafhankelijke rechtsgang hadden, zouden die daarvoor ook voorgeleid en zeker veroordeeld hebben moeten worden, want politici leven niet onder of boven de wet, werd ons van de week nog eens voorgehouden. Janmaat werd al vele jaren geleden veroordeeld voor "vol is vol", PF werd door PvdA paskwil Marcel van Dam uitgemaakt voor minderwaardig mens en Wilders... Boegbeeld van de PvdA zijn, lijkt de spreekwoordelijke uitzondering op de regel te zijn, een soort status aparte. Net zoiets als het lidmaatschap van die terminale club garant staat voor de beter betaalde banen in het (semi) publieke domein.

Nu ik toch bezig ben. Wat dacht u van het invoeren van de doodstraf? Als u daarover met mij van mening wilt wisselen, doe dat dan niet op basis van de voorspelbare geijkte m.i. hypocriete argumenten, die snijden bij mij geen hout. Denk eens na over het volgende.
Ik ken mensen die voor de doodstraf zijn, maar dat niet durven te zeggen.
Ik ben voor de doodstraf maar tegelijkertijd voor een stelsel dat zo goed als mogelijk missers voorkomt bij de ten uitvoer legging ervan. Dus kom mij niet aan met die 0,000000001 procent kans dat het wel mis gaat, dat vind ik geen argument, waarom, dat zal ik u uitleggen.

Onze wetgeving is gebaseerd op eeuwenlange ontwikkelingen en onze gematigde gemiddelden. Wij hebben een paar eeuwen geleden de Verlichting gekend. We worden nu in toenemende mate geconfronteerd met instroom uit en invloed van (Onverlichte) barbaarse culturen tegen het geweld waarvan, onze wetgeving nog geen begin van een oplossing biedt, ergo ons niet kan beschermen. Culturen die in rap tempo radicaliseren bovendien. Barbarisme waarin een mensenleven niet meer waarde heeft dat dan van een strontvlieg. Dit enerzijds.

Anderzijds hebben wij, in volledige en beschermde vrijheid en grote gezapigheid het geweldmonopolie gedelegeerd aan politie en krijgsmacht. Die laten wij maar al te graag het vaak gevaarlijke- smerige- zware en soms ook mooie werk, voor ons opknappen. Onze krijgsmacht is in veel delen van de wereld actief, vaak op initiatief van als het hen uitkomt, PvdA ministers, die voor het optreden van onze jongens en meiden waar dan ook, altijd wel een leugenachtig eufemisme verzinnen. Het verlengen van onze militaire inzet in Afghanistan heette dientengevolge ineens een politie trainingsmissie; net als de oorlog in v.m. Nederlands Indië tot op de dag van vandaag politiek correct "ge-eufeminiseerd", politionele actie wordt genoemd. Om het over het drama in Srebrenica dankzij PvdA-er Relus ter Beek, maar helemaal niet te hebben. De inzet in Mali- de inzet van en bombardementen door onze F16 gevechtsvliegtuigen op vele plaatsen enz. enz.
Nu wil ik hier ook luid en duidelijk zeggen dat ik groot respect heb voor onze jongens en meiden in de krijgsmacht, hun professionaliteit en loyaliteit. Zij zullen er alles aan doen om z.g.n. colleteral damage te voorkomen, helemaal onder burgers. Maar "nevenschade" is desondanks onlosmakelijk verbonden aan een deel van hun werk. Zij zijn het ook die daar als eersten mee moeten zien te leven. Wij als maatschappij, accepteren het feit dat nevenschade erbij hoort, maar we komen met stapels niet of nauwelijks ter zake doende argumenten aan als het om de doodstraf gaat en die 0,0000000001 procent kans op een dwaling. Dat noem ik dus heel hypocriet! Dat is acceptabele nevenschade.

Tot slot. Als iemand mij, zonder mij gelijk te bombarderen met de cliché matige, m.i. politiek correcte, "ethische" non argumenten, ervan kan overtuigen wat de meerwaarde is van het in leven houden van een schoft die een paar honderd kinderen, onder de twee jaar, omdat ze dan nog niet kunnen praten, gruwelijk misbruikt, dan zal ik verrast zijn. Ik ben zo iemand nog niet tegen gekomen.
Zeker nu levenslang, niet meer levenslang is, die schoft nooit wezenlijk zal veranderen want modelletje onbehandelbaar, maar desondanks ooit kans zal krijgen om in de maatschappij terug te keren, dan vind ik dat het principiële recht op 100% bescherming van kinderen veruit prevaleert boven het schadelijke leven van zo'n schoft. Om dat, wat deze schoft betreft te garanderen, ben ik er voor dat hij wordt geruimd. Bijvangst is, hoewel geen hoofdzaak, dat het de BV NL vele miljoenen bespaart aan detentie en onnutte behandelkosten.

Zo, denk ik er dus over, en durf het ook hardop te zeggen. Niet om te kwetsen of schofferen. Wel om de enorme hypocrisie en dubbele moraal, wat aan de orde te stellen.

h.a.k. blok | 12-12-16 | 02:01

Politieke Correctness (zelf alleen een idee) heeft twee principes neer gezet:
1)Free speech kan beperkt worden zodra iemand een belediging claimt.
2)Dubbele standard:
Minderheden kunnen alles zeggen zolang het maar gaat om blanke mannen en vrouwen, joden, christenen en rechts.

Dit is veel groter dan Wilders en het OM alleen.
"Hatespeech" "Antiracism" "Islamophobia" zijn onderdelen van een politiek wapen geworden dat in de westerse EU en USA op grote schaal gebruikt word.
Ik had eigenlijk een hogere pet op van ons OM dan te vallen voor het Utopia movement, maar ja, het is gebeurd en nu is het hek van de dam.

MistaRazista | 12-12-16 | 00:35

Tot nog toe geen bewering van Wilders tegengekomen die achteraf onjuist bleek te zijn.
Van aan de weg timmerende Nederlandse politici weet ik geen ander, waarvan ik dat kan zeggen.

j.m.de graaff | 12-12-16 | 00:19

Pieter V | 11-12-16 | 17:44

Inderdaad, heb de rest van de uitzending ook nog gezien. 10 - 0 voor raadslid Tanya Hoogwerf, wethouder van Leefbaar Rotterdam.

Het mooie was dat ze niet verviel in algemeen gezweef zoals Professor Buruma en sterker nog ,ze kon in concrete heldere zinnen direct to the point komen met daarbij voorbeelden uit de praktijk aan te halen om haar betoog te ondersteunen.
Alles wat ze zei was raak en geen speld tussen te krijgen.

Aan de non verbale communicatie en de intonatie van de presentatrice zag ik een paar keer dat ze besloten had geen poging meer te doen tot een aanval. Daarbij kwam zij aldus enigszins gelaten over.

Benieuwd of ze deze VNL kandidate nog eens uitnodigen.
PS redactie haal mijn comment net hiervoor maar weg, was te rap met verzenden. ticvauten etc.

Moneytron | 11-12-16 | 23:52

Pieter V | 11-12-16 | 17:44

Inderdaad, heb de rest van de uitzending ook nog gezien. 10 - 0 voor raadslid Tanya Hoogwerf van wethouder van Leefbaar Rotterdam.

Het mooie was dat ze in verviel in algemeen gezweef zoals Professor Buruma en sterker nog ,ze kon in concrete heldere zinnen direct to the point komen met daarbij voorbeelden uit de praktijk aan te halen om haar betoog te ondersteunen.
Alles wat ze zei was raak en geen speld tussen te krijgen. Aan de non verbale communicatie en de intonatie van de presentatrice zag ik een paar keer dat ze besloten had geen poging meer te doen tot een aanval. Daarbij kwam de aldus enigszins gelaten over.

Benieuwd of ze deze VNL kandidate nog eens uitnodigen.

Moneytron | 11-12-16 | 23:49

Parel van het Zuiden | 11-12-16 | 14:13

Applaus

LinkseWreker | 11-12-16 | 23:19

Ardbeg | 11-12-16 | 14:26

Dat is precies de kans die u loopt met de VVD, PvdA en D66, u heeft dus geen andere keus dan PVV te stemmen, alle andere partijen willen meer Europa en meer macht aan Brussel helaas.

LinkseWreker | 11-12-16 | 23:18

Graaisnaaiert | 11-12-16 | 13:33

En daarmee is de macht van Brussel des te groter en de soevereiniteit van Nederland verloren.

LinkseWreker | 11-12-16 | 23:12

de honden blaffen... | 11-12-16 | 12:43

Het door u aangehaalde artikel geeft pijnlijk duidelijk weer waar we in Nederigland aan toe zijn !!

De stem van het volk wordt geboycot en verbannen uit de regering zélfs als met meerderheid van stemmen de PVV zou/zal winnen.

Eerlijk gezegd zou de stem van het volk moeten zeggen: tot hier en niet verder en zouden al morgen de straten vól moeten staan met de vlaggen van een land in nood, de Nederlandse vlag ondersteboven gevoerd.

Met dit duidelijke voorbeeld van de onwetmatigheid van het handelen van de zittende politici MOET het toch duidelijk genoeg zijn dat álles er op gericht is de stem van het volk uit te schakelen !!

LinkseWreker | 11-12-16 | 23:08

@pomtiedom | 11-12-16 | 13:29 Zo had hij makkelijk ergens in de afgelopen 10 jaar een voorstel kunnen indienen die het budget voor ontwikkelingssamenwerking zou halveren, VVD zou mogelijk meegestemd hebben en wellicht zelfs een meerderheid kunnen halen. =Is niet pomtiedom maar dompomptie. Dit was nl. een van de punten bij het gedogen door Wilders maar het bleek dat Rutte hem een mes in de rug wilde steken waarop Wilders verdween. Dat werd uitgelegd als ontlopen van regeringsverantwoordelijkheid wat staatkundig onmogelijk is als je zou willen gedogen dus geen post in het kabinet hebt. Maar velen weten natuurlijk wel van de hoed maar niet van de (juridische) rand.= Voorts meld u: Ik heb het sterke vermoeden dat Wilders die problemen helemaal niet wíl oplossen, want als de problemen op zijn is hij overbodig. =aan vermoedens heb je weinig hoor zeker in deze context. Ik heb nl. het sterke vermoeden dat ik constant beledigd word door allerlei figuren van zowel linkse als rechtse signatuur. Ik word er niet nerveus van, het doet me geen fuck want de rechter luistert alleen naar gelijkgerichte mensen; hij is ook een groepsdier. Lees jurisprudentie en beoordeel eerst wie er aan de macht is voor u het dictum in de zaak leest. De schellen vallen van de ogen. We hebben een gsm maar zijn onderweg naar de Middeleeuwen.

gnor | 11-12-16 | 23:05

De PVV kan de beste wetsvoorstellen indienen, de andere partijen in de kamer zullen deze voorstellen nooit steunen.
Febofiel | 11-12-16 | 12:38

Tenzij vak K er achter staat, u kent ons politieke bestel blijkbaar nog niet voldoende.

Zegt de term: Ik ontraad deze motie u wellicht iets ??

LinkseWreker | 11-12-16 | 23:01

... Ik heb het sterke vermoeden dat Wilders die problemen helemaal niet wíl oplossen, want als de problemen op zijn is hij overbodig.
pomtiedom | 11-12-16 | 13:29

Dus eigenlijk precies hetzelfde als de huidige zittende maffiabende ?

Ik hoop dat u zich vergist want als dat niet zo is en Wilders straks MP is en NIET aan het volk geeft wat hij ze al jarenlang beloofd er dan een burgeroorlog uitbreekt, óf een volksopstand die daadwerkelijk de politici in dit land gaat ophangen aan de eikenbomen op de dorpspleinen.

Als de PVV straks niet levert en de neoliberalen niet een flinke toon lager gaan zingen zijn de rapen echt gaar is mijn vrees.

LinkseWreker | 11-12-16 | 23:00

Ravissant | 11-12-16 | 12:29

Euh, Tongeren ligt in de BELGISCHE provincie Limburg, sneu fighuur

LinkseWreker | 11-12-16 | 22:48

Jastno | 11-12-16 | 12:15

Het is dat een nieuwe politieke moord de VVD als schuldige zou aanwijzen, anders zou het zéker gebeurd zijn maar na Pim durven ze niet meer uit angst voor een afrekening met de échte criminele politici

LinkseWreker | 11-12-16 | 22:44

Als er een de democratie aan het ondermijnen is, dan is het wel de rechtbank met zijn drie D66 rechters. Iedereen loopt te mouwen over onze democratische rechtstaat, maar die moet eens flink opgeschut worden. Degene die dat kan doen is onze vriend Wilders. Dis laten we hem premier laten worden! Zijn we de leugenachtige Rutte kwijt!

streber | 11-12-16 | 22:06

'Scheiding der machten' klinkt wel heel erg nobel, maar in de dagelijkse praktijk vreten de machtsdienaren allemaal uit dezelfde staatsruif zodat van onafhankelijkheid überhaupt nooit sprake kan zijn en als een van die machten zijn werk niet naar behoren doet dan mag Wilders, die niet als 2e kamer-lid maar als burger is gedagvaard te verschijnen voor niet minder dan de meervoudige kamer van de rechtbank wegens het semi-publiekelijk uiten van drie woordjes, daar op Twitter zonder enige beperking zijn mening over geven. Het Wilders-proces toont aan hoe inefficiënt de zittende en staande magistratuur alhier omspringt met belastinggeld. En dat is de werkelijke schande die nog decennia zo niet langer zal doorklinken in de vaderlandse geschiedenis.

isitsoornot | 11-12-16 | 21:03

There is no such thing as the right not to be insulted...
wezen | 11-12-16 | 11:42

In een antwoord op kritiek zei Urbanus ooit dat 'ghehàndicàpten en monghôoltjes' ook het recht hebben om uitgelachen te worden, net als de rest.

Sans Comique | 11-12-16 | 20:31

Boeiend. Ik stem op die man, met heel veel anderen, laat die rechters maar de schi+t krijgen.
Die proberen met hun "nette" praatjes de man de mond te snoeren. Aan de andere kant laten ze iedere potentieele terrorist vrij bij gebrek aan of- door.
Tevens zien die "rechters" elke dag velen malen verdachten voorbijkomen van N. Afrikaanse origine (85% per dag?) dus ze weten dondersgoed wat er speelt, en DAAROM is Wilders er. Die hele "rechterlijke macht" stelt nix voor, ga Demminck ed. maar aanpakken. Sukkels.

Wienerschnitzel mit | 11-12-16 | 20:13

We hebben in NEderland een scheiding tussen Recht en Staat. Wat betekent dat de politici met hun vingers van de rechterlijke macht moeten afblijven. Maar op dit moment hebben we het probleem dat een groep binnen de rechterlijke macht alles in bedwang heeft en er een politieke groepering van maakt. Ook dat mag niet.

Rest In Privacy | 11-12-16 | 20:05

Na de Neurenbergse rassenwetten nu Nederlandse Rassenwetten?
Deze pogingen om tot een nieuwe rassentheorie cq rassendefinitie te komen is de kern van het Wilders proces.
Zijn mensen van het joodse geloof, Joden een ras?
Zijn Marokkanen afkomstig uit Marokko een ras?
Ben bezig met voorbereiding van een Wikepedia pagina over de Nederlandse rassenwetgeving. Gaarne Uw hulp met feitelijke info
gpoeth@yahoo.com

vetpoetje | 11-12-16 | 19:54

Als een rechter een uitspraak ten nadele doet van b.v. een milieuorganisatie dan volgt een golf van kritiek op magistratuur die ten dienste zou staan van het grootkapitaal en dat vindt niemand een probleem maar nu het Wilders in zijn eigen strafzaak betreft wordt er schande van gesproken en heeft hij zogenaamd de bijl aan de wortel van de democratie gezet. Als dat dan democratie moet voorstellen, hak er dan maar lekker op los. Dit is een land van sissies geworden. Wilders heeft gewoon hartstikke gelijk. Het is een politiek aangestuurd proces, punt. Wat mij betreft mag de PVV naar de 76+ zetels.

isitsoornot | 11-12-16 | 19:20

Als Wilders het woordje criminele niet was vergeten te plaatsten voor het woordje Marokkanen, was er juridisch niets aan de hand. Wilders legde voor de camera van o.a. RTL uit dat hij natuurlijk criminele Marokkanen bedoelde, en geeft daarmee zijn taalkundige fout toe.
Iemand die al aangegeven heeft een fout te maken, en zichzelf corrigeert, waarom moet zo iemand alsnog worden vervolgd? De mensen die aangifte hebben gedaan weten al lang en breed dat Wilders criminele Marokkanen bedoelde, en Wilders zelf zegt zich niets van een veroordeling aan te trekken. Welke reden blijft dan over om Wilders te veroordelen?

D.A.A.R. | 11-12-16 | 18:35

De rechterlijke macht is nogal selectief in het hanteren van de scheiding der machten. In de Eerste Kamer wemelt het van de rechters, op het ministerie van justitie werken massa's partime rechters. De rechterlijke macht heeft zelf besloten dat levenslang een inhumane straf is, niet op basis van een wetsartikel maar op basis van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Een orgaan van rechters die allerlei regels vastleggen buiten ieder democratisch gekozen parlement om. Dus hoezo scheiding der machten.
Tel daarbij dat de selectie van rechters een vorm van coöptatie is waarbij je uitsluitend wordt toegelaten met de juiste politieke kleur en de perverse mentaliteit dat daders slachtoffers zijn en maximaal moet worden gezocht naar verzachtende omstandigheden, dan is kritiek op de recht macht niet bepaald onterecht.
En als rechters ook nog eens zonder enige vorm van verantwoording afleggen of zichtbare controle op handelen voor het leven worden benoemd. Dan heb je een in zichzelf gekeerde macht die vergaande invloed op de maatschappij heeft zonder enige democratische controle een dat is levensgevaarlijk.

Franker | 11-12-16 | 18:28

@Ardbeg | 11-12-16 | 14:34

De veroordeling van Wilders is alleen mogelijk geworden door de artikelen 137c en d te verkrachten en er een uitleg aan te geven die niet in onze rechtsspraak voorkomt.

Waarom haat u Nederland en de Nederlanders eigenlijk?
Bent u zelf misschien een van die zelfverklaarde veruit superieure Turken of Marokkanen die ons land willen koloniseren of omvormen in een kalifaat?

Of anders misschien een van die zelfverklaarde moreel superieure Übermenschen die de vernietiging van het autochtone volk in Europa nastreven, net als de EU dictators dat doen middels het Coudenhoven-Kalergi plan?

Pieter V | 11-12-16 | 17:55

@Moneytron | 11-12-16 | 14:20

Ik kijk iedere week. Waarom? Ken uw vijand!
Het is steeds weer tenenkrommend om te zien.

Ook wel leuk vanmorgen. Een aan de VNL angehauchte dame was kennelijk uitgenodigd om eens flink door Marcia Luyten afgedroogd te worden. Dat is namelijk altijd het recept wanneer iemand met een afwijkende mening wordt uitgenodigd.
En de methodes daarbij zijn nooit erg fris, zoals ook nu weer.

Deze keer kreeg Marcia Luyten een flink koekje van eigen deeg.
Geweldig om te zien.

Pieter V | 11-12-16 | 17:44

Het gevaar van deze vage uitspraak dat het niet alleen een glijdende schaal is maar dat ook het hek van de dam is, want groepsbelediging is strafbaar. D.w.z. dat elke groepering in Nederland die zich op één of andere manier beledigd voelt een proces kan beginnen. Boze blanke man,ik ben beledigd hup aangifte doen, stomme duivenmelkers, ik voel me beledigd, hup aangifte, luie Amersfoortse Havo leerlingen, ik ben beledigd, hup aangifte.
Hoe zullen de rechters zich hier dan uitlullen. Zij dienen dan alle groeps beledigingen gelijk te behandelen. Dit zal in de praktijk anders uitpakken want dan er onderscheid worden gemaakt tussen de groepen, de ene groep heeft dan meer recht om beledigd te zijn dan de andere. Dit is discriminatie in optima forma.

sulretep | 11-12-16 | 17:41

Wilders moest wel kalt-gestellt worden; van boven-af geregeld, toch ?
Voor iedereen, lees eens het artikel van U.van As in Opiniez (6 november): opiniez.com/2016/11/06/proces-wilders...
Het beginsel Trias Politica bestaat niet meer in Nederland indien 't handelingen/ideeën/uitspraken van critici (zoals Wilders) betreft.
Zoals U.van As betoogt in bovengenoemd artikel: "Alles wijst erop dat het OM in de persoon van de voorzitter van het College van Procureurs-Generaal, Herman Bolhaar, een vrijbrief had om de aangiftegekte te entameren. De roep om vervolging door politiek-correct Nederland werd almaar luider en door niemand getemperd. Iedereen werd geactiveerd. Van kleuters tot hoogbejaarden. Is er in die periode overleg geweest tussen het OM, de overheid en andere bestuursorganen? Een vraag die tot nu toe door niemand is gesteld laat staan beantwoord. Wel kunnen we vaststellen dat de vervolgingsdrift van de ambassadeur van het Marokko Fonds, Procureur-Generaal Bolhaar, geen strobreed in de weg is gelegd. Integendeel."
"Het is verbazingwekkend dat nu toe geen enkele nieuwsredactie of onderzoeksjournalist heeft onderzocht hoe de ‘minder, minder’ uitspraak van Geert Wilders kon leiden tot onbeteugelde massahysterie, doodsbedreigingen en een middeleeuws aandoend aangiftecircus."
"Wat te denken van burgemeesters en voltallige gemeentebesturen die hun bevolking oproepen massaal aangifte te doen tegen een democratisch gekozen politicus. Wat vindt BZK-minister Plasterk daarvan? Heeft hij overleg gevoerd met deze lokale bestuurders? Heeft hij aangedrongen op terughoudendheid? Deze vragen zijn hem tot op heden door niemand voorgehouden. Wel zagen we feestende bestuurders die onder begeleiding van dweilorkesten en met koek en zopie hun beledigde burgers voorgingen in een Danse Macabre richting politiebureau".

Dat Wilders de vooringenomenheid (die in beide Wilders-processen, zelfs voor een blinde mol --- toepasselijke woordkeuze gejat van Hiddema --- zichtbaar waren) van onze 'onafhankeljke' rechtspraak al jaren aan de kaak stelt, en zich daar in zijn bewoordingen terecht tegen verzet, kan toch niemand meer verbazen.

waarheidenleugen | 11-12-16 | 17:38

Poes Fiep | 11-12-16 | 17:18
.
Als er werkelijk een scheiding van de machten was, dan had de rechtbank niks te zeggen over een politicus.

Usuc | 11-12-16 | 17:37

@pomtiedom | 11-12-16 | 13:31

Dat heeft Wilders gedaan, direct na de uitzending maar dat is door de "onbevoordeelde MSM" niet uitgezonden, en bovendien heeft hij dat een aantal malen na die tijd ook benadrukt dat hij het expliciet had over criminele Marokkanen.
Overigens heeft hij die context bij verschillende gelegenheden ook voor die tijd al heel expliciet aangegeven.

Dit is ook tijdens de rechtszaak aan de orde geweest.
U heeft niet gekeken?

Deze rechters waren vanaf dag één uit op een veroordeling en hebben die context willens en wetens terzijde geschoven.

Rutte zei niet voor niets nadat Wilders uit het Catshuisoverleg stapte wegens de oplichterspraktijken van Verhagen: "Ik zal jouw partijtje kapot maken".

En alle middelen zijn voor dit soort bedriegers immers geoorloofd.

Pieter V | 11-12-16 | 17:28

Wilders maakt zich belachelijk met zijn voortdurende kritiek op rechters. HIj moet de scheiding der machten respecteren. Wat we zien is een gekrenkte narcist die niet over zijn kleinzielige woede heen kan stappen. En waarschijnlijk doet hij dat ook om de aandacht af te leiden van het feit dat hij in de kamer niets presteert. T. Meeus uit de NRC, wiens columns ik in de regel niet verdraag, had gisteren m.i gelijk over Wilders: hij levert niet. De PVV komt niet met initiatieven, niet met wetsvoorstellen. Ook dit keer (art 137 etc): VNL doet het werk, niet Wilders. Ik ga toch op de PVV stemmen, maar alleen maar om aan de andere partijen duidelijk te maken dat de import van Islam moet stoppen. Van Wilders verwacht ik helemaal niets. Alleen maar vijandigheid en ruzie-zoekerij. De man is niet in staat om constructief iets voor elkaar te krijgen.

Poes Fiep | 11-12-16 | 17:18

@Geenstilo | 11-12-16 | 12:51

Waar komen al die sukkels met niet meer hersens dan een garnaal zoals Geenstilo nu ineens vandaan?

Ach ja, iemand met een nick als "Geen ballpoint" mag natuurlijk in policor Nederland niet gestigmatiseerd worden.

Pieter V | 11-12-16 | 17:17

@Mannes | 11-12-16 | 12:32

"Wilders heeft de confrontatie bewust opgezocht en op juridische gronden verloren."

Dat is een mening die niet door de feiten wordt bevestigd.
Een van de blunders in deze (on)rechtszaak.

"En zou Wilders het ook opnemen voor een Marokkaan die wegens belediging veroordeeld wordt?"

Dan hoeft Wilders echt niet te doen. Het justitieel apparaat beschermd al decennia lang de Marokkanen voor de consequenties van hun crimineel gedrag.

Dat heet positieve discriminatie, compenserende neutraliteit of het voorkomen dat het "zo negatief afstraalt op XXXX".

XXX in te vullen al naar gelang .... Marokkanen, Turken, Moslims, Jihadisten, etc. etc., maar nooit de autochtone Nederlander.

Pieter V | 11-12-16 | 17:08

@Ravissant | 11-12-16 | 13:50

U wordt dus niet gehinderd door ook maar het geringste vermogen tot logisch redeneren.
Politiek correct, extreem links en ook nog opgeleid met een pretpakket, voor zover überhaupt opgeleid?

Van een afgeronde bèta studie kan ik u niet van verdenken want dan zou u dergelijke krankzinnige onzin waar geen greintje logica uit blijkt niet uitbraken.

Pieter V | 11-12-16 | 16:58

Snap nog steeds niet waarom iedereen de rechterlijke macht ineens zo op het schild hijst. Zeker, WIlders had zich wat subtieler kunnen uitdrukken, maar dat betekent nog niet dat rechters boven iedere vorm van kritiek verheven zijn. Rechters zijn mensen, geen heiligen. De suggestie dat het verwijt van vooringenomenheid bij voorbaat onfatsoenlijk is, slaat het debat net zo goed dood als de rants van Wilders.

His Lordship | 11-12-16 | 16:58

Verschonen mijzelf in deze zaak, doe ik. /Yoda mode/
Zeker, ik heb een mening, maar die gooi ik niet te grabbel zodat menigeen zich lekker kan botvieren met meningen gebaseerd op conclusies uit gedeeltelijke waarheden.
Liefs, lieve mensen. Het ga u goet.

Appsole | 11-12-16 | 16:52

Ah, daar komt de schadevergoedings-aap uit de mouw.
Zoals gewoonlijkblijkt geld toch weer een belangrijke drijfveer
te zijn. Ze parasiteren al zolang op de onnozelheid van dit landje, dus dat is al al lang betaald.

Robhal | 11-12-16 | 16:47

constateer ipv. concludeer.

Rest In Privacy | 11-12-16 | 16:12

PVV-leider Geert Wilders is volgens de Haagse rechtbank schuldig aan het aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging, niet tot het aanzetten tot haat. Hij krijgt geen straf. Rechterlijke macht lijkt arm te hebben gebroken en geeft Wilders daarom een milde tik.

EN de volgende dag allemaal heel toevallig een Marokkaan tegen een Nederlander moet kickboxen. Nederlander wint en Marokkaan breekt arm. Het echte gevecht is uitgebleven. Er wordt hoger beroep afgesproenm ofja Rematch

Hetzelfde resultaat. Wel allemaal heel toevallig heh? Of concludeer ik nu iets geks?

Rest In Privacy | 11-12-16 | 16:03

Het meest absurde is dat we nu, behalve de definitie van ras in het dagelijks spraakgebruik en de wetenschap, ook een volkomen subjectieve juridische definitie voor ras hebben gekregen. Nieuwe, juridische, definities voor bejaarden beroven, wapenbezit, liquidatie en scooters jatten zitten er ongetwijfeld ook aan te komen.

Jonkheer Wttewaall | 11-12-16 | 15:42

Oeleflaffel | 11-12-16 | 15:22,

Niks mis mee toch?
Het klopt misschien niet maar het deugt wel.

*Groen Links modus uit*

Dandruff | 11-12-16 | 15:29

... ik wil niet dat mijn vredige goed georganiseerde Nederland afglijdt naar niveautje Turkije.
Ardbeg | 11-12-16 | 14:26

Zoals met het sanctioneren van kindbruidjes, het ongestraft laten komen en gaan van ISIS-strijders die openlijk met Jihadvlaggen door de wijken lopen terwijl ze "dood aan de Joden" roepen? Waar islamcritici door arrestatieteams van hun bed worden gelicht, met berufsverboten en showprocessen zoals deze wanneer je niet tot de juiste politieke partij behoort?
Terwijl in ons goed georganiseerde landje door de overheid uitgenodigde Noord-Afrikaanse roofbendes €2000,- oprotpremie krijgen terwijl de vader van onze minister van volksgezondheid klaagt dat de urine bij de bloedeigen moeder van die minister langs enkels druipt, en de hele zorg ondertussen van vrijwilligers aan elkaar hangt.

Oeleflaffel | 11-12-16 | 15:22

met de argumenten van de rechtbank, mag de bakker niet meer vragen of ik van de zuivelsoorten meer of minder slagroom op mijn taart wil.

am*dam | 11-12-16 | 15:15

@cocktailsmaak | 11-12-16 | 14:01
Dankzij de lange mars door de instituten, is dit inmiddels gemeengoed op Amerikaanse universiteiten. www.dailywire.com/news/11415/buzzfeed-...

Oeleflaffel | 11-12-16 | 15:12

-weggejorist-

Jaquelien_Bloem | 11-12-16 | 15:07

vander F | 11-12-16 | 14:56,

Niks mis met wetgeving, wel met misbruik daarvan door dictaturen.
Maar goed, je gaf hierboven al aan dat je de stalinistische visie van het OM deelt. Argumentatie waarom jij een voorstander bent van schijnprocessen heb je helaas niet gegeven.

Alleen hier om te trollen, misschien?

Dandruff | 11-12-16 | 15:04

@vander F | 11-12-16 | 14:56
Slaap rustig verder, maar op een dag word je wakker en betaal je belasting over de zuurstof die je inademt.

VerenigingVanDieven | 11-12-16 | 14:59

@VerenigingVanDieven | 11-12-16 | 14:53,
lastig hè, wetgeving.

vander F | 11-12-16 | 14:56

Veroordeling van een Nederlands politicus op basis van een internationaal verdrag. Ik snap niet dat zo weinig mensen daar over vallen, het is namelijk een bewijs dat we nu in een dictatuur leven. Dan snap je ook meteen waarom de EU zoveel wetten maakt. Het is als een spin die een web weeft.

VerenigingVanDieven | 11-12-16 | 14:53

Ardbeg | 11-12-16 | 14:37,

Los van de vraag of je gelijk hebt (nee, natuurlijk niet).

Maar zelfs als jij gelijk zou hebben dat Wilders graag ten onrechte wordt aangeklaagd, zoals hij volgens zijn tegenstanders ook graag al 12 jaar moet onderduiken, "voor de publiciteit"; omdat ook Fortuyn en van Gogh het heerlijk vonden om "voor de publiciteit" te worden vermoord...

Dan nog is het Openbaar Ministerie de enige die dit schijnproces is begonnen. Het OM had de keuze;
- net als Stalin belachelijke politieke processen beginnen;
- nota bene omdat iemand *zegt* wat Rutte al *uitvoert*;
- of doen alsof dit een democratisch land is.

Het Om koos voor het eerste. En dat kun je Wilders niet verwijten; zelfs niet als jij gelijk zou hebben dat Wilders dit proces is begonnen. Jouw argument dat Wilders hoopte heel veel geld en tijd te besteden aan onzin die bedoeld is om zijn achterban monddood te maken, is dus net zo irrelevant als onwaarschijnlijk.

Dandruff | 11-12-16 | 14:53

Onafhankelijke rechters bestaan niet. Door wie worden die lui betaald. Door wie worden ze benoemd? Allemaal vrindjes en worden betaald door het rijk. Dus onafhankelijk zijn ze niet.

Net zo min als accountants dat zijn. Onafhankelijkheid bestaat niet.

EmilioEsteves | 11-12-16 | 14:52

Bruine Beer | 11-12-16 | 14:29,

Je hebt de hele discussie gemist begrijp ik.
Scroll bijvoorbeeld eens naar boven, en kijk wat ik daar om 12:12, 13:42 en 13:49 uur over zei.

Of luister wat Hiddema (toch wel enigszins thuis in deze materie) hier over te zeggen had;
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/12/...

Dandruff | 11-12-16 | 14:44

@Ardbeg | 11-12-16 | 14:34
Dat internationale verdrag hoort natuurlijk niet in onze rechtspraak thuis, en zou er niet eens zijn ware het niet dat we geen soeverein land meer zijn.

VerenigingVanDieven | 11-12-16 | 14:43

-weggejorist-

Jaquelien_Bloem | 11-12-16 | 14:38

Bruine Beer | 11-12-16 | 14:29
Precies. En Wilders weet dat maar al te goed (zie mijn vorige post, ze hebben zich uitgebreid in deze wet verdiept) en dus is dit inderdaad een politiek proces, maar wel door hem zelf uitgelokt. De partijkas is immers leeg aan het raken en zielepietje Wilders heeft toch zijn aandacht nodig richting maart.

Ardbeg | 11-12-16 | 14:37

Blijft verder een idioot proces hoor,
daar niet van.

vander F | 11-12-16 | 14:35

Jaquelien_Bloem | 11-12-16 | 14:25
Het staat hier echt super helder uitgelegd. Wilders kent de juridische interpretatie van 'ras' ook en Knoops natuurlijk ook:
www.art1.nl/artikel/6557-Uitleg_Intern...
.
"De eerste bepaling van het verdrag geeft een omschrijving van het verbod van rassendiscriminatie. De Hoge Raad, maar ook lagere rechterlijke instanties in Nederland, hebben al vaak bepaald dat het begrip ras in de Nederlandse wetgeving moet worden uitgelegd conform de in dit eerste artikel van het verdrag gegeven opsomming, waarin naast "ras" ook worden genoemd: "huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming".
.
Duidelijk kunnen we het niet voor je maken. Wilders wist dit ook want hij heeft al jaren een voorstel op de plank liggen waarin hij artikel 137c en d (de artikelen die nav het IUVR in onze wet zijn opgenomen) te schrappen. Trap toch niet in dit toneelstukje beste mensen, het is allemaal tot in de puntjes geregisseerd door Wilders en Bosma. En je ziet het, het werkt als een tiet. Had de PVV de wetswijziging destijds wél ingediend dan hadden we het nu al weken niet meer over Wilders gehad en hadden we naar hartelust groepen met een bepaalde etnische achtergrond mogen beledigen. Dat kwam de PVV politiek gezien alleen niet zo lekker uit want die slachtofferrol bevalt ze veel te goed.

Ardbeg | 11-12-16 | 14:34

Moneytron | 11-12-16 | 14:20,

Ach ja, Buitenhof.
Ongeveer eens in de 2 maanden is er een interessante gast.
Voor de rest is het bedroevend;
- 3 linkse politici die het ongelijk van rechts komen uitleggen;
- 3 linkse wetenschappers die de populariteit van rechts komen verklaren;
- 3 linkse journalisten die de onwenselijkheid van rechts komen benadrukken...

Men praat altijd *over* de populisten, nooit *met*.
Van zoiets als een "debat" is geen sprake. Vrijwel altijd zijn de gasten het eens over de achterlijkheid van iedereen die niet achter de EU-dictatuur, de multikul en andere linkse dogma's aanhuppelt.

Dandruff | 11-12-16 | 14:34

@Bruine Beer | 11-12-16 | 14:29 ,
alsof het gros van die reaguurders hier ooit meer lezen dan een GS item (niet te lang uiteraard) of een kop in de Metro (gratis)

vander F | 11-12-16 | 14:34

Dat maakt niet uit, hoor, vond het een uitstekend comment.
(Ik denk dan maar aan de overwinning van Trump en vind daar troost in).

Carmelita | 11-12-16 | 14:32

De vvmu stopt bij het oproepen tot geweld. Maar als iemand wilt zeggen dat hij het een of ander superieur acht aan het andere, waarom zou dat niet mogen? Dat is wat in de VS ook mag onder de vvmu. Je kan daar rustig met een bordje langs de weg gaan staan waar op staat dat God een hekel heeft aan [vul in]. Prima.

Admiraal Balthasar | 11-12-16 | 14:32

@Parel van het Zuiden | 11-12-16 | 14:13

Amen..... game set and match!

;-)

von Strumpfhausen | 11-12-16 | 14:29

Ik vraag me af:
- Hoeveel van de huilebalken hier de uitspraak geheel hebben gelezen
- Hoeveel er zich voldoende in het recht hebben verdiept om er onderbouwd wat over te zeggen

Zoals die roeptoeter die vindt dat de Raad van Marokkaanse Moskeeën in beroep moet gaan. Hoezo, waren die procespartij dan?

Of de malloten die maar blijven volhouden 'huh, de rechters maken van Marokkanen een ras, kan helemaal niet.' Nee lieverds, dat doen de rechters niet, die lezen alleen wél de wet in kwestie, zien staan dat die stelt 'ras zal hier niet worden gelezen als gebruikelijk in het spraakgebruik, maar als gedefinieerd in verdrag X', kijken dan daar, en zien dat 'behorend tot een afgebakende etnische groep' er ook onder valt.

Dat belediging als strafbaar feit idioot is, en groepsbelediging nog meer, maakt de rechters die de wet moeten uitvoeren niet meteen fout.

Bruine Beer | 11-12-16 | 14:29

Ardbeg | 11-12-16 | 14:26
.
Je hebt liever dat we dat Turkije verder in Nederland introduceren en Turkije zelf financieel blijven ondersteunen?

Usuc | 11-12-16 | 14:28

C'mon,
Wilders brult ook maar wat met z'n 'ik ben het volk'
sodemieter toch op man

vander F | 11-12-16 | 14:28

Flatuleerder | 11-12-16 | 14:22
Ik weet het niet, hij doet me een beetje aan sultan Erdogan denken met zijn aanvallen op onze universiteiten, de media en nu ook onze rechtspraak. Wanneer hun bevindingen hem niet aanstaan tenminste. En dan ook nog roepen dat hij 'schoon schip gaat maken'. Hoe?! Het klinkt me iets te gevaarlijk allemaal, ik wil niet dat mijn vredige goed georganiseerde Nederland afglijdt naar niveautje Turkije.

Ardbeg | 11-12-16 | 14:26

Excuses voor, hier, en daar te weinig interpunctie, en schrijfvouten. Op kleine tablet met stomme autospeller die nog in andere taal te snel op POST geklikt.

Moneytron | 11-12-16 | 14:26

Excuses voor, hier, en daar te weinig interpunctie, en schrijfvouten. Op kleine tablet met stomme autospeller die nog in andere taal te snel op POST geklikt.

Moneytron | 11-12-16 | 14:26

-weggejorist-

Jaquelien_Bloem | 11-12-16 | 14:25

Mijn stem ook naar Wilders, ben het zat het gelul.

Flatuleerder | 11-12-16 | 14:22

Het is niet dat hij de wet niet kent. Hij had deze wetswijziging al jaren klaar liggen, heeft hem nooit ingediend en laat zich nu heel slim door de huidige wet veroordelen om zo nog verder in de slachtofferrol te kruipen en naast de media en wetenschap nu ook de rechtspraak aan te vallen. Knap staaltje politieke propaganda en de media trapt er maar al te graag in:
www.nu.nl/politiek/3900721/pvv-had-ver...

Ardbeg | 11-12-16 | 14:21

Een beetje of topic maar toch, Wilders, populisme, Buitenhof. Bassiehof heeft hier een punt zoals ook Piet Hein Donner aangaande het feit dat de wet feitelijk beter aangepast kan worden.
Echter, zeg Wilders, boze bugers, populisme brengt mij bij Buitenhof waar ik zojuist het laatste deel van zag.

Ik lig nu vreselijk overhoop en ontdaan van al mijn identiteit. De elitaire wijze waarop over populisme in Buitenhof, VARA, werd gesproken deed mijn maag omdraaien. Mag ik effect een kotszakje.

Ik ben een Brabowitte, boos ( nou ja, totaal niet eens met) maar zeker niet laagopgeleid met een goed IQ en EQ.
Professor Nussbaum was nog enigzins te behapstukken, de hautaine Prof. Buruma daarentegen verre van. Professor maar ook een ontzettend arrogante kwal hoe hij de ontevreden burger wegzet en degradeert tot feitelijk mislukte domme burgers. Zoals;
Als je voor burgerlijke democratie bent via referenda ben je de democratie aan het ondermijen, de parkementaire. Hoezo zijn beide dan geen democratie.

Dan komt onze Dijs, minister van financiën ter sprake om willen van zijn verklaring dat het populisme zijn oorzaak vind bij het falen van de banken in 2008.
daskapital.nl/2016/12/dijsselbloem_pop...
De evenzo hautain arrogante presentatrice Marcia Luyten legt deze mening van onze minfin op tafel.
En ja hoor uiteraard ligt het populisme aan de banken zegt Buruma waarmee hij de professor op hoge snelheid de oorzaak passeert en slechts het symptoon. Oorzaak en gevolg.
De oorzaak is dat onze politiek teveel verkeerde beslissingen nam waardoor de bankencrisis kon gebeuren. Canada kende totaal niet deze problemen omdat vanwege hun wetten banken niet op dezelfde desastreuze wijze kunnen werken. En na de crisis nam de politiek niet de juiste maatregelen om een echt totaal pakket aan maatregelen in te zetten ten einde de schade, de gevolgen voor burgers veel meer te beperken. In ons vastgeroest Europa vrijwel geen groet ,hoge werkeloosheid en koersen die langzaam herstellen. Kijken we naar de VS dan heeft gezien hun lage werkeloosheid etc eea veel beter gewerkt hoewel voor Europa en Nederland weer enigzins andere instrumenten en maat regelingen benidigd waren. Helaas heeft onze politiek dat gewoon achterwege gelaten vanwege haar onvermogen, ontbrekende kennis als ook politieke dogma's en kleur.

Anyway, het gemak hoe Buruma pupulisme verklaarde was tenenkrommend. Alsof de enorme hoeveelheid allochtonen alhier die niet integreren maar erg veel overlast en crminaliteit veroorzaken geen issue zijn.
Alsof de vele gelukzoekers en terroristen die hier vrijelijk kunnen rond waren geen issue zijn.
Alsof het Griekenland, Cyprus en Italíë en het Draghi probleem geen issues zijn.
Alsof het totaal negeren van een referendum geen issue is.
Alsof liegende dan wel niet geheel de waarheid vertellen de en draaiende politici geen issue zijn.
Alsof de aanvallen van een zeer beperkte groep kwetsmedelanders op onze cultuur en kinderfeest geen issue zijn.
Alsof,.... zo kan ik met gemak alhier of een compleet A4 vullen.

En een programma met de hoogopgeleide elite als Buitenhof, het eerste deel niet gezien maar doet er niet toe, komt dan met een Buruma aanzetten en maskeert, weigert de echte oorzaak van populisme te benoemen.
Men had het over rechts populisme, helaas kwam het links populisme totaal niet aan bod hetgeen o.a.oorzaak is van rechts populisme.

Zelden van mening geweest dat de zgn. Elite van Buitenhof zo misselmakend bezig zijn geweest hoewel dit absoluut niet de enige keer is.

Kortom, Bah Bah wat een ziek goed beter volk wat laat zien waarom er ontevreden inwoners van dit land zijn die toch heel andere zaken ervaren die tot verdoemenis van dit land leiden. En dat zijn zeker veel meer inwoners dan alleen de zgn. blanke bonze oudere laagopgeleide man.

Moneytron | 11-12-16 | 14:20

@Ravissant | 11-12-16 | 13:50

Ik heb mijn motivatie om PVV te stemmen vrij vaak uitgelegd. Geen sprake van idolatie. Alleen een politiekcorrect zwijn durft dan met zo'n aanhef te komen.
.
Ik heb inmiddels ook vrij vaak uitgelegd wat ik van de lagere menssoort, het politiekcorrect zwijn, vind. Krapuul, laf, tirraniek, zonder intellect of eer. Feitelijk te vuil om aan te raken.
.
Geef ik zulks antwoord? Dat was het dilemma dat vooraf ging aan deze tegel. Want laten we nou eerlijk wezen u wilt geen antwoord, u was uit op frame. Ik zal toch antwoorden. Volgens mij gebruikt Wilders dit proces om u en de uwen uw ware gezicht te laten tonen. Een hoger beroep verlengt de expositietijd van dat ware gezicht.
.
Blijf vooral dat ware gezicht tonen. De lelijkheid, de haat, het verraad aan eigen volk. Ieder inkijkje brengt de ommekeer dichterbij. Het is voor vele politiekcorrecten nog niet duidelijk maar de winden zijn aan het veranderen.
.
We are taking this battle to you.

Parel van het Zuiden | 11-12-16 | 14:13

Op zich een interessante politieke uitspraak van de rechter.
Er zijn grenzen aan de (VvMU). Dit houdt dus ook in dat er grenzen zijn aan vrijheid van godsdienst (VvGD). Vooral van godsdiensten die oproepen tot haat en vernietiging van staten of van geloofsgroepen.

protonplof | 11-12-16 | 14:09

Waarom gaat hij bij diezelfde bende toch nog in hoger beroep?
Ravissant | 11-12-16 | 13:50

Ook weer zo'n dooddoener die de laatste dagen keer op keer wordt ingezet. Als dat nou werkelijke het sterkste argument is om je punt te maken.
Welke andere optie heeft hij dan in dit land ? Hij bekritiseert het rechtssysteem maar hij kan zich er niet aan onttrekken of wel dan ?
Door deze veroordeling te bestrijden laat hij het nog eens toetsen om vervolgens aan te tonen dat hij gelijk heeft. Dat hij daarbij politieke intenties heeft kan je hem moeilijk kwalijk nemen want dat doet hij namelijk voor zijn professie.

Moresnetunited | 11-12-16 | 14:08

Sterk betoog van Van Klaveren!

Bruine Beer | 11-12-16 | 14:08

Deze rechters doen helemaal niks goed.
Niks goed in de ogen van G. Wilders.
Niks goed in de ogen van de verdegiging.
Niks goed in de ogen van de Wilders aanhang.
Niks goed in de ogen van degenen die aangifte hebben gedaan.
Niks goed in de ogen van de tegenstanders van Wilders.
.
Maar er is een lichtpuntje, het OM slaat zichzelf op de borst.
Gefelicitaart.

Memek | 11-12-16 | 14:07

Als Wilders tegen 1 Marokkaan had gezegd:" Jij bent een minderwaardig mens", wat was dan het gevolg geweest? Voor een niet-PvdA politicus dus?

kadoendra | 11-12-16 | 14:06

Hoe groter de kloof tussen PVV en gevestigde orde, hoe kleiner de kans op samenwerking. Wilders is tegen het systeem, het systeem is tegen Wilders.

JTKDM | 11-12-16 | 14:06

Donnie Brasco | 11-12-16 | 13:48
.
Het ging niet om Wilders en de aanwezigen maar om Wilders en zijn publiek. Dat terwijl de rechter in ogenschouw nam dat Wilders volgens hem de uitspraken deed om ook het publiek wat tv keek te bereiken, aangezien het live uitgezonden werd. .
.
Generaliseert de rechtbank hier niet? En doet zij niet exact hetzelfde wat zij Wilders verwijt?

Usuc | 11-12-16 | 14:01

ristretto | 11-12-16 | 12:00

Zeker in een grote Amrikaanse stad geweest (NY, LA?). OP het platteland is het toch anders.

Overigens wordt via de Universiteiten die hele Amerikaanse SJW shit ook naar hier geimporteerd. En dat een op een. Blank wordt Wit, want in de VS is het Black vs White. Vandaar ook ZP, wordt een op een vertaald naar Black Face. Eng.

cocktailsmaak | 11-12-16 | 14:01

pomtiedom | 11-12-16 | 13:31,
Of het stemmen op de PVV in de praktijk veel gaat uitrichten, weet ik ook niet.
Maar wat moet je anders, als je tegen de verdergaande islamisering bent?

Carmelita | 11-12-16 | 13:51

Parel van het Zuiden | 11-12-16 | 12:29
Je geblondeerde idool gaat al jarenlang los op het corrupte rechtssysteem, de nep rechtbank, de terroristenvriendjes, de veel te laag straffende D66 kliek. Waarom gaat hij bij diezelfde bende toch nog in hoger beroep?

Ravissant | 11-12-16 | 13:50

pomtiedom | 11-12-16 | 13:34,

Nog maar eens;
- Wilders' "minder Marokkanen" uitspraak verschilt niet van de "minder Polen" uitspraken van Hamer, Aboutaleb, Norder, Marijnissen en de Wit.
- Wilders' "minder Marokkanen" uitspraak verschilt ook niet van de "minder Marokkanen" uitspraken van het COA en de PvdA-burgemeester van Ter Apel;
- Wilders' "minder Marokkanen" uitspraak verschilt ook niet van het huidige "minder Marokkanen" beleid van Rutte.

En zo zijn er nog wel een paar honderd kwesties die algemeen bekend mogen worden verondersteld.
Heb jij enig idee waarom tegenstanders van Wilders altijd een algemene ontwikkeling van 0 hebben?

Dandruff | 11-12-16 | 13:49

Wederom een bewijs waarom " de boze witte man" er is... de aangetoonde dubbele moraal bij het O.M. De linksche partijen mogen meer zeggen dan de PVV.

Waardoor ook duidelijk in het vonnis is genoemd:" de heer Wilders en aanwezigen......"

Het wegzetten van personen die de PVV aanhangen als racisten.

Donnie Brasco | 11-12-16 | 13:48

Ik had willen reageren maar dan zou ik kritiek hebben op iemand die kritiek heeft op mensen die kritiek hebben op iemand die kritiek heeft op de rechtelijke macht in Nederland. Het verwatert dan toch een beetje.

Sqbar | 11-12-16 | 13:43

pomtiedom | 11-12-16 | 13:29,

Als je het verkiezingsprogramma van de PVV even doorneemt zie je dat veel plannen best haalbaar zijn, ook economisch. Andere plannen lijken onhaalbaar omdat andere partijen niet zullen instemmen; maar misschien is dat een kwestie van tijd.
Het grootste probleem van Wilders is echter dat alle andere partijen principieel tegen zijn plannen stemmen. Dat kun je Wilders niet verwijten.

pomtiedom | 11-12-16 | 13:31,

Beter opletten; Wilders *heeft* zijn woorden reeds genuanceerd.
Op die avond zelf al, direct na dat "minder minder".
Maar ook in de dagen daarna, toen iedereen over hem viel.

Dat de voorstanders van islamitisch terrorisme altijd hebben gezegd dat ze uit overtuiging oost-indisch doof zijn doet daar niks aan af.

Dandruff | 11-12-16 | 13:42

Als politici zich met de Rechterlijke Macht gaan bemoeien, krijg je vanzelf een totalitaire staat. Prima, dat gebeurt nu eenmaal om de 100 jaar blijkbaar, maar dan wel stoppen met zeuren over tütütüüteraar erdowiedan aub. Zo hypocriet, pot ketel zwart zien & land blind éénoog koning. Met de Wet is m.i. weinig tot niets mis, het probleem (dus de oplossing) is de handhaving ervan = PAKKANS = rechtsongelijkheid = recherche terug onbezuinigen. Recidive aanpakken ipv laten lopen, motormuizen en kk-mocro's tappen en volgen, junks uithoren tot ze beginnen te huilen, profileren tot er bij neer gevallen wordt. Fuck politici, allemaal, ik stem blanco. Of.., héél misschien.., SGP. "Duh Tégûh-pahtij" ... iemand?

automobilaterealist | 11-12-16 | 13:41

Wat een onvoorstelbare luxe- wat en door-en-door verwend land, waar men het zich kan veroorloven om zich 'ambtelijk en onafhankelijk' druk te maken over iets wat een politicus op een doordeweekse avond in een zaaltje achter een café heeft gezegd....
-
Je zou eens moeten weten wat sommige Litouwse, Finse, Slowaakse, Hongaarse, Griekse en Franse politici allemaal zeggen...gemakshalve 'vergeten' wij ook maar even sommige uitspraken van De Winter, Haider en LePen (senior), maar ja, dat wordt allemaal zorgvuldig onder de Europees politiek wenselijke pet gehouden - wij zouden eens gaan denken, dat wij met regelrecht fascistische landen in een Europese Unie zitten, weet u
-
Een paar ambtenaren van het OM, die Wilders gezien hun uitspreken kemnnelijk al jaaaaren nauwlettend in de smiezen houden(waarom? hoezo?) zorgen er voor, dat wij er hier in dit onbeduidende luxe landje er hijgerig, om in godsnaam maar mee te mogen spelen met de grote jongens ons eigen vermeende 'polder-Hitlertje'op na kunnen houden.
-
Om met Franske te spreken: 'wat zijn wij toch eigenlijk een goéd land' - overlopend van deugende deugdzaamheid en aangiftebereidheid.
-
Die aangiftebereidheid, overigens, zit de Nederlanders diep in de genen gebrand (-zoals een groot aantal landgenoten na 1943 overigens niet meer kon bevestigen...)

bisbisbis | 11-12-16 | 13:40

Belediging is subjectief en mag derhalve nooit!!!! In de wet opgenomen worden. Het is namelijk een recht om te mogen beledigen, gelijk aan de vrijheid van meningsuiting. Belediging in de wet opnemen is het minddood maken van mensen die een andere denkwijze hebben dan de linkse elite. Want op zieltjes trappen is zielig. Nou, pech gehad! Als je je beledigd voelt ga je niet dood en je wordt ook niet ziek. Wat een bananenrepubliek is dit geworden zeg.

Eagle_Eye | 11-12-16 | 13:38

Ach, het is van alle tijden dat rechtse politici wel worden vervolgd terwijl dat met linkse politici die hetzelfde zeggen niet gebeurd.

sinar2 | 11-12-16 | 13:37

Terechte veroordeling. Als een politicus van een grote partij (tenminste in de peilingen) iets zegt is het niet gek als men zorgen maakt dat het ook echt wordt uitgevoerd. Als Erdogan zegt de doodstraf in te voeren voor de coupplegers zijn die Gülen aanhangers terecht bang.

pomtiedom | 11-12-16 | 13:34

@Pomtiedom: Een sterke PVV geeft Rutte minder macht zijn neo-liberale agenda uit te voeren. Voor Rutte III zal hij dus een vrijwel onwerkbare 4/5-partijencoalitie moeten samenstellen ( 1e en 2e Kamer meerderheid ) en het uiteindelijke regeerakkoord zal zo uitgepolderd zijn dat er weinig tot geen ruimte meer is voor nieuw (afbraak)beleid, zowel niet van links, rechts als confessioneel. Ergo, een vleugellam kabinet wat op de winkel past en dus zo min mogelijk schade kan aanrichten, en dat is meer dan we de afgelopen 30 jaar hebben gehad...

Graaisnaaiert | 11-12-16 | 13:33

Nietzo zeuren mensen, een vleugje (juridische?) nuance is hier noodzakelijk. SP-raadslid Bianca Behr uit Hoogeveen heeft Geert Wilders op Twitter vergeleken met Adolf Hitler. Vanzelfsprekend ongestraft, immers dit is geen belediging van de groep: de achterban/stemmers van de PVV... Hoezo gelijke monniken gelijke burka's?

D.Ormin | 11-12-16 | 13:32

Geenstilo | 11-12-16 | 13:11,

Praat toch niet dommer dan je schaduw.
Een schijnproces is een schijnproces, altijd. Juridisch gezien deugt deze uitspraak sowieso al niet, en het waarom is de afgelopen dagen honderden keren uitgelegd. En dat ligt niet aan artikel 137c of 137d; als rechters zó belachelijk met de feiten omgaan kan elk wetje misbruikt worden om iemand te veroordelen. Niet voor niets moest er van Marokkanen een "ras" worden gemaakt.

Maar ook als we kijken naar dat wetje 137c+d zelf; hoeveel wetten heeft Wilders de afgelopen jaren opgesteld/afgeschaft?
Hij wordt permanent tegengewerkt door alle andere partijen.
Hij heeft bovendien wel andere zaken aan zijn hoofd, naast de 24/7 bedreigingen en kwaadaardige lastercampagnes zijn er bijvoorbeeld meerdere schijnprocessen tegen hem gevoerd.

Kon je allemaal niet weten, natuurlijk.
Zoals je ook niet kon weten dat het "minder Marokkanen" beleid waar Wilders voor pleitte óók wordt bepleit door het COA en de (PvdA) burgemeester van Ter Apel. Een "minder Marokkanen" beleid dat de overheid nota bene zelf *uitvoert*.
Zij het in extreem minimale vorm.

Vandaar Wilders' pleidooi voor méér constructief beleid tegen Marokkanen overlast.
De artikelen 137c noch 137d verbieden constructief landsbeleid.

Dandruff | 11-12-16 | 13:32

@Professor Superhirn | 11-12-16 | 13:11
Wilders had op zijn minst in de dagen na het minder minder incident in de media zijn uitspraken kunnen nuanceren. Maar naar goed Wilders taalgebruik zegt hij geen 'millimeter terug te nemen'.

pomtiedom | 11-12-16 | 13:31

Geen vertrouwen ?
Volkert vd Graaf loopt flierefluitend rond.
Iets van: : "Pim F. heeft dat aan zichzelf te wijten."

Kamervraag | 11-12-16 | 13:30

Aan alle PVV stemmers hier: Wat verwachten jullie eigenlijk van die man? Als je (steeds verdergaande) onuitvoerbare ideeën wilt horen, best maar daar heeft de PVV geen 30 zetels voor nodig. 1 is genoeg.
.
Ik zit er even over na te denken maar kan me geen enkele keer heugen dat de PVV één van zijn standpunten heeft geprobeerd te realiseren. Afgezien van (vele) moties over hoe kut het huidige kabinet wel niet is, hoor je nooit een volledig uitgewerkt (incl. financiering) wetsvoorstel dat in stemming wordt gebracht. Zo had hij makkelijk ergens in de afgelopen 10 jaar een voorstel kunnen indienen die het budget voor ontwikkelingssamenwerking zou halveren, VVD zou mogelijk meegestemd hebben en wellicht zelfs een meerderheid kunnen halen.
Kopvoddentax, nooit meer wat van gehoord.

Ik heb het sterke vermoeden dat Wilders die problemen helemaal niet wíl oplossen, want als de problemen op zijn is hij overbodig.

pomtiedom | 11-12-16 | 13:29

Mijn mening is duidelijk. Een vreemde ideologie ( waarmee we nota bene in oorlog zijn ) die op alle fronten strijdig is met de grondwet wordt toegestaan, sterker nog, beschermd en gesubsidieerd. Daarom, op 15 maart, PVV.
Nieuwkomers en hun nakomelingen die actief bezig zijn met het ondermijnen van ons land, hetzij cultureel, hetzij economisch, hetzij crimineel worden door de Grondwet - waar zij zelf op pissen - beschermd en als je aangeeft dat je er tabak van hebt en dat probleem bij de wortel wil aanpakken wordt je beschimpt, bespot en bedreigd en voor de rechter gesleept.
Daarom, op 15 maart, PVV.
Nieuwkomers die zonder ooit iets voor dit land betekent hebben en waarschijnlijk ook nooit gaan doen worden van overheidswege met voorrang voorzien van onderdak, vreten, geld, zorg en onderwijs. Nederlanders die de wind even tegen hebben komen achteraan.
Daarom, op 15 maart, PVV.
Nederlanders die de wet overtreden worden aangepakt, beboet en/of vervolgd, zoals het hoort. Overheden die de wet overtreden komen ermee weg, omdat het moet, omdat er sprake is van een buitengewone situatie etc.
Daarom, op 15 maart, PVV.
En zo kan ik nog wel even doorgaan...

Graaisnaaiert | 11-12-16 | 13:25

Het is een recht om te mogen beledigen, waar het hier om gaat is of een persoon of groep hier aanstoot aan neemt. En dan komt de psychologie om de hoek kijken.
Het wel of niet beledigd voelen is strikt psychologisch van aard.

spamzuiger | 11-12-16 | 13:24

-weggejorist-

Evocatus | 11-12-16 | 13:24

McMarx | 11-12-16 | 13:12
Moet steeds aan Monty Python denken. Zie minstens drie helemaal nieuwe scènes voor me.

Poesmobiel | 11-12-16 | 13:20

@Mark_D_NL | 11-12-16 | 13:02

Ik heb u beledigd.... nou daar is sedert een aantal dagen een uitstekende oplossing voor. Sue me?

Parel van het Zuiden | 11-12-16 | 13:19

@Poesmobiel | 11-12-16 | 12:34
Lijkt erop dat van de rechters gewoon de vraag niet gesteld meer mag worden omdat die op zich al discriminerend is.

Rest In Privacy | 11-12-16 | 13:12

Greet wel en Samsom en Spekman niet, het is gewoon niet uit te leggen

schoneslapert | 11-12-16 | 13:11

Wilders had zich iets genuanceerder kunnen uitdrukken door "minder criminele Marokkanen" te zeggen. En de rechtbank had moeten inzien dat Wilders dát bedoelde.

In plaats daarvan geeft de rechtbank Wilders de facto gelijk in zijn uitspraken over politiek-correct vooringenomen rechtspraak.

Professor Superhirn | 11-12-16 | 13:11

@ de honden blaffen...
Blijf vooral doorblaffen. De reden dat hij de wet niet wilde laten verdwijnen heeft niks te maken met Europese wetgeving. Als je voor een wet bent en vervolgens op basis van die wet veroordeeld word, is huilie huilie doen gewoon diep triest. Maar ook schapen als jij die alles wat krom is recht proberen te lullen, omdat het hier om Wilders gaat, zijn diep triest.

Geenstilo | 11-12-16 | 13:11

Brou Is Back | 11-12-16 | 12:02
.
Zo ziet die er vandaag de dag uit.
.
youtu.be/9S3IACJ_KKs

Usuc | 11-12-16 | 13:04

Ik hoop dat het Geert geen hinder oplevert bij het aanvragen van een visum en voor de rest interesseert het me niet wat een paar rechters vinden.

Carmelita | 11-12-16 | 13:03


Parel van het Zuiden | 11-12-16 | 12:47
Niet meer serieus nemen en belachelijk maken waar het maar kan. Het is een immense schande deze situatie. Want weet je wie hiervan het meest last gaan ondervinden? De zogenaamde tokie, want die gaan ze achtervolgen om een voorbeeld te stellen. Het wordt een heksenjacht wanneer hier niet tegen geageerd wordt. En het is overduidelijk gericht tegen de pVV stemmer, die moeten monddood gemaakt worden. Nou, over mijn lijk.
--
En neem jij nog even terug dat ik me "verheven" voel. Heb je nog niet gedaan en dat steekt me nog steeds. Dank je.

Mark_D_NL | 11-12-16 | 13:02

Ik kijk naar lichaamstaal, die vrouwelijke gewraakte rechter wilde wraak, en dat kreeg ze.

Bokito ergo sum | 11-12-16 | 13:00

Geenstilo | 11-12-16 | 12:51
Nog maar een keer dan:
Zelfs als dat voorstel zou worden aan genomen, wordt de Nederlandse wetgeving nog overruled door allerlei Europesche verdragen en jurisprudentie.
Zoals ook blijkt uit de veroordeling van Wilders.
de honden blaffen... | 11-12-16 | 12:07

de honden blaffen... | 11-12-16 | 13:00

Rudicuul= ridicuul.

Janneus | 11-12-16 | 12:57

Voor de opmerking van Janmaat "Nederland is vol" werd hij in Nederland ook veroordeeld. Zo'n veroordeling zou rudicuul zijn. Rechters interpreteren, kunnen wel proberen om objectief te zijn, maar nemen toch hun eigen opvattingen mee. Echt onafhankelijk bestaat niet. Dat zou een machine moeten zijn.

Janneus | 11-12-16 | 12:55

@parelvanhetzuiden: helemaal mee eens. Ik zou het" menselijk vuilnis" niet isoleren maar heropvoeden naar Chinees voorbeeld.

FrieslandDashond | 11-12-16 | 12:53

Zelf nalaten om een wet te schrappen die je later veroordeeld. Vervolgens huilie huilie doen omdat je bent veroordeeld. En dan de grote groep domme schapen die mee huilen. Wat een dom en triest verhaal. Dit land gaat zowel van links als rechts naar de klote.

Geenstilo | 11-12-16 | 12:51

Je kan niet beledigd worden, je kan je alleen beledigd voelen. Gevoelens hebben geen plaats in rechtspraak. Next.

Sleutelplanktovenaar | 11-12-16 | 12:50

@Fijnstoffer | 11-12-16 | 11:56

Ik heb begrepen dat het een ras-vereniging is. Een beetje zoals de Nederlandse Golden Retriever Club, dus.

Opslag Medium | 11-12-16 | 12:48

Hoewel ik in het echte leven doorgaans gewoon lekker discussieer over politiek en mijn ideeen en mening vrijlijk spui, laat ik dit onderwerp altijd gaan.
.
Ik zal u uitleggen waarom.
.
Ik kan vergoeilijkers van politieke processen niet luchten of zien. Zulks kan alleen voortkomen uit achterlijkheid of kwaadaardigheid. Zulks is het laagste meest verwerpelijke wat onze samenleving ooit heeft voort weten te brengen. Een soort nexus van land- en volksverraad, latent nazisme, virulente zelfhaat, en minachting voor de mens naast u. The evil within.
.
Het spijt me, maar soms is het gewoon te veel. Zulke onbetrouwbare beesten schenk ik geen tijd of aandacht.
.
Laten we ons allen inspannen om dit menselijk vuilnis te isoleren.

Parel van het Zuiden | 11-12-16 | 12:47

Mark_D_NL | 11-12-16 | 12:00. VVd OM ,VVD Justitie , VVd Politietop, VVd legertop.is de eerste regel.
VVD OM vriendjes Demmink ,VVD Corruptie ,VVD Falende justitieministers ,VVD falende Politietop, VVD falende Legertop. is tweede regel.
Natuurlijk hoor je niets over de oproep tot , en voorbedrukte formulieren, ook niet over burgermeesters die macht misbruiken om politiek gewin.( Nijmegen )( rara van welke partij).
Wie de macht bezit ,deelt andere koekjes.

medelmo | 11-12-16 | 12:43

Febofiel | 11-12-16 | 12:38
Jawel:http://www.telegraaf.nl/binnenland/27191967/__PvdA_er_dreigt_met_opstappen__.html

de honden blaffen... | 11-12-16 | 12:43

De PVV kan de beste wetsvoorstellen indienen, de andere partijen in de kamer zullen deze voorstellen nooit steunen.

Febofiel | 11-12-16 | 12:38

De rechters in Nederland zijn voor het overgrote deel van linkse signatuur. De multi-culturele samenleving is in de zeventiger jaren door de PvdA en alle "progressieve"partijen inclusief het CDA tot het grootste ideaal van Nederland verheven.Alle buitenlanders die hier als gastarbeiders kwamen werken en Rijksgenoten uit de Antillen en Surinane die " en masse" naar Nederland verhuisden waren van harte welkom. Ik ben zelf nooit een Wilders aanhanger geweest,vond hem te fanatiek,maar sinds het oordeel deze week van de meervoudige strafkamer die het Nederlandse volk en de Kroon vertegenwoordigd en een gekozen volksvertegenwoordiger veroordeeld wordt voor de onschuldige uitspraak " minder,minder"
als zijnde discriminatie tegen een bevolkingsgroep die na bijna 50 jaar aanwezigheid in ons land geen blijk geeft volledig te kunnen integreren c.q.zich aan te willen passen aan de zeden en gewoonten van ons land,kan ik niet nu niet anders meer dan PVV te gaan stemmen op 15 maart 2017.
Dit vonnis is een schandaal en overduidelijk een politiek vonnis. De gekozen volksvertegenwoordiging mag door niemand gemuilkorft worden.Pure willekeur ingegeven door de multi-culturele hersenspoeling die welke kritiek dan ook op haar bestaan afdoet als rascisme van de " autochtone boze blanken" en discriminatie van " minderheden". Op het Weteringcircuit staat de tekst:" Een volk dst voor tirannen zwicht.... daar dooft het licht"...

FrieslandDashond | 11-12-16 | 12:38

Groepsbelediging. Hoe zei Ebru dat zo mooi. Als je je beledigt voelt moet je dan huilen, roep je dan om je moeder?
Ik bevid me natuurlijk op glad eis, maar ik ben van mening dat een moslim, dus ook het Marokkaanse ras, beledigd geboren wordt. Ik heb in een ziekenhuis meegemaakt dat Marokkaanse vrouw een baby kreeg, een meisje. Terwijl wij zielsgelukkig waren met ons meisje, keek er niemand van de familei naar het kind om. het was maar een meisje. Die was al beledigd, vijf minuten na haar geboorte, terecht trouwens.

Maak een tekeningetje van Mohammed. Ook al is het een pracht tekening, beledigd. zeg dat je niets met geloof hebt, beledigd. zeg dat je wat tegen boerka´s hebt, beledigd. Zeg dat ze zich misdragen, beledigd. Nou dat gaat dankzij de rechtbank heel groot worden. Ze zullen al beledigd zijn als je de Nederlandse vlag uithangt en de rechter moet er achteraan rennen, want ze zijn beledigd. Dan dat belachelijke ras gedoe. Maar je mag niets zeggen, want anders beledig je de rechtbank.

Precies wat de gedachtenpolizei van de links kerk wil ons hoe dan ook monddood maken. Niets van aantrekken, ze zijn het niet waard gehoord te worden.

bergsbeklimmer | 11-12-16 | 12:35

Bij dit onderwerp begin ik per ongeluk wel eens te neuriën.
.
"If you tolerate this, your children will be next. If you tolerate this, your children will be next. Will be next, will be next, will be next."

Parel van het Zuiden | 11-12-16 | 12:35

Er wordt al gewerkt aan een lijstverbinding FvD en VNL hoor ik net op Buitenhof dus gelukkig ziet men daar ook in dat je samen sterker staat.

Dommelsch | 11-12-16 | 12:35

Islamofiel | 11-12-16 | 11:38
Mooie conclusie van Douglas Murray: álle Nederlanders mogen nu alleen maar vinden dat er precies evenveel of meer Marokkanen in Nederland zouden moeten zijn.

Poesmobiel | 11-12-16 | 12:34

Ravissant | 11-12-16 | 12:29
Tsja, die Limburgers:http://nos.nl/artikel/2147771-ruim-twintig-doden-bij-aanslag-op-koptische-kerk-cairo.html

de honden blaffen... | 11-12-16 | 12:34

Ach, Wilders lijkt een beetje op Trump. Die begint ook altijd te katten als iemand iets over hem zegt wat ie niet leuk vindt. Lange tenen types.

Koos Knak | 11-12-16 | 12:33

Kan iemand eens een volledig lijstje maken van die honderden islamitische stichtingen en organisaties die door ons worden gesubsidieerd? We zijn bezig onszelf op te heffen. Kafka.

070 | 11-12-16 | 12:32

Nederland is een democratie met een gescheiden rechterlijke macht. Binnen dit systeem zijn er tal van beroepsmogelijkheden. Rechters werken op basis van wetten. Wanneer die een aantal wetten of bepalingen daaruit kennelijk gebruikt kunnen worden voor politieke doeleinden, zal diezelfde politiek die wetten moeten aanpassen. Daarbij geldt wel voor elke burger hetzelfde uitgangspunt. Wilders heeft de confrontatie bewust opgezocht en op juridische gronden verloren. Hij kan nog in beroep. En zou Wilders het ook opnemen voor een Marokkaan die wegens belediging veroordeeld wordt?

Mannes | 11-12-16 | 12:32

Elitaristen willen bij voorkeur afwijkende meningen strafbaar stellen bij wet. Het begon bij de ontkenning van de holocaust. Je moet een redelijke oen zijn om die serieus te gaan ontkennen, maar iedere oen heeft recht op een mening. En niemand gaat zich sterk maken voor het recht de holocaust te ontkennen. Maar toch. Begin. Van het einde. Want als we eenmaal zijn begonnen met het verbieden van meningen, dan kunnen we lekker doordenderen. Klimaathoax roepen? Strafbaar. Kritiek op EU? Strafbaar. Schijt aan laaggeletterde testosteronkanonnen? STRAFBAAR!!!!
De elitaristen zijn "au fond" anti-democratisch: Een verkiezing is een toneel want aan de basis laat je het natuurlijk niet over aan het ordinaire volk wie er aan het roer komt te staan. Dat regelt de elite onderling. Ze kennen de wenselijke koers, verdrinken kritiek, verbergen de blunders, en vermorzelen tegenstand. Eigenlijk zijn het gewoon moderne fascisten, die elitaristen. Geef zot dan maar de populist. Die roept wellicht af en toe onzin. Maar tenminste eerlijk en duidelijk.

Zeddegeizot | 11-12-16 | 12:30

@kadoendra | 11-12-16 | 12:25
Wat mij betreft mag die Raad terug naar zandbak van herkomst.
Maar dat mag ik zeker niet zeggen.....

necrosis | 11-12-16 | 12:30

Een rechterlijke macht die oprecht onafhankelijk wil zijn, mengt zich niet in politiek. Zo'n rechterlijke macht had de Wilder-zaak verworpen. Simpelweg geweigerd deze in behandeling te nemen.
.
Wilders is dus niet veroordeeld door een onafhankelijke rechterlijke macht maar door een politiek gemotiveerde hit squad.
.
Ach, het is weer eens wat anders als corrupte politici van VVD, PvdA, D66, CDA en consorten de hand boven het hoofd houden.
.
Trias corruptica.
.
You're next.

Parel van het Zuiden | 11-12-16 | 12:29

De enige reden waarom Wilders zo los gaat op Marokkanen is om zijn Limburgse roots te verbloemen. Het volk krijgt steeds meer door dat Limburgers aan de bron staan van alles wat Nederlanders niet trots op hun land laat zijn.
m.limburger.nl/cnt/dmf20161211_0002976...

Ravissant | 11-12-16 | 12:29

Ik smeek de Raad van Marokkaanse Moskeeën: ga in hoger beroep!

kadoendra | 11-12-16 | 12:25

BlitzFlicker | 11-12-16 | 12:15,

Ah, je hebt de rechtszaak gemist begrijp ik?
En natuurlijk ook alle commotie en commentaren er omheen?

Duidelijk.
Maar uitleggen waarom "minder Marokkanen" niet mag kun je niet.
Uitleggen waarom "minder Polen" wel mag kun je ook niet.
Uitleggen waarom "Marokkanen hebben een etnisch monopolie op overlast" en "je moet Marokkanen vernederen" allemaal wèl mogen kun je ook niet.

Zijn er eigenlijk dingen waar je wel iets over kunt zeggen?

Dandruff | 11-12-16 | 12:24

VVD, SGP, Krol, Baudet en nu Wilders: de concurrentie is de afgelopen dagen allemaal voorbij gekomen op GS. Ik weet het allemaal niet hoor.

De echte Stolwijker | 11-12-16 | 12:23

BlitzFlicker | 11-12-16 | 11:43

Geert heeft indertijd begrepen dat die norm ook in zijn voordeel kan werken. Eenmaal dat beseffende ga je niet aan die norm tornen of hem weggeven. Nee hou hem klaar voor gebruik !!

stroopa | 11-12-16 | 12:23

Artikel 22 Cairo Declaration on Human Rights:

"a) Everyone shall have the right to express his opinion freely in such manner as would not be contrary to the principles of the Sharia'ah;
b) Everyone shall have the right to advocate what is right, and propagate what is good, and warn against what is wrong and evil according to the norms of Islamic Sharia'ah."

Uit Reliance of the Traveller, Al-Azhar gecertificeerd sharia handboek:

"Slander and talebearing are two of the ugliest and most frequently met with qualities among men, few people being safe from them. I have begun with them because of the widespread need to warn people of them. ... Slander (ghiba) means to mention anything concerning a person that he would dislike. As for talebearing ... it consists of quoting someone's words to another in a way that worsens relations between them."

Takbir.

HoogToontje | 11-12-16 | 12:23

Verwerpelijk aan de veroordeling van Wilders is het volgende:
Wilders heeft zich schuldig gemaakt aan het aanzetten tot discriminatie en het zaaien van haat, aldus de rechters. Dit zijn vage begrippen, wanneer zet iemand aan tot? De rechters weten dit ook en hebben dus geen grond gevonden om Wilders daadwerkelijk te veroordelen met een daarbij passende straf. Ze straffen hem niet maar brandmerken hem wel. Een rechter heeft schijnbaar de macht om dit te doen. Daar hebben deze rechters gebruik van gemaakt. Wat ze daadwerkelijk gedaan hebben is een morele veroordeling. Maar wie zijn deze rechters om dit te doen? Rechters moeten de wet toetsen aan een delict of geschil en op basis van deze toetsing een straffe opleggen (veroordeling), of niet. Vrouwe Justitia is getooid met een weegschaal en een zwaard. De weegschaal is voor de afweging van de eventuele straf, het zwaard staat symbool voor de beslissing. Ook wordt vrouwe Justitia wel eens afgebeeld met een blinddoek. Deze blinddoek staat voor "zonder aanziens des persoon". Dat doen rechters niet zo vaak meer gezien ze rekening willen houden met de omstandigheden van de verdachte. In het geval Wilders zijn ze negatief om gegaan met de omstandigheden van de verdachte. De rechters hebben zich laten leiden door persoonlijke gevoelens. Vandaar dit compromis, geen straf maar wel een veroordeling welk een morele uitbrander is. Dat kan dus helemaal niet, zo kunnen rechters niet handelen. Dat Wilders daar tegen aan schopt heeft hij groot gelijk in. Het gaat ook in dit proces om de blinddoek. De blinddoek moet weer om bij de rechters en ze moeten oordelen op grond van de wet en niet op hun eigen moreel kompas.

Toetsiemonster | 11-12-16 | 12:23

Wel, Freisler volgde ook niet echt de wet in zijn rechtspraak, terwijl die ook een fascistische totale ideologie verdedigde. Waarom mochten we op die rechtbank wel kritiek hebben? (uiteraard alleen in het veilige naoorlogse verzet)

kadoendra | 11-12-16 | 12:22

Deze meneer die opriep tot het uitroeien van de PVV aanhang middels Twitter zit al vast in een of andere Goelag totdat zijn proces begint?

nieuws.tpo.nl/2016/11/18/man-wil-pvv-a...

Mr.Robot777 | 11-12-16 | 12:21

eerstneukendanpraten | 11-12-16 | 12:06,

Klopt, jammer dat we toen geen internet hadden.

Dandruff | 11-12-16 | 12:18

Als Oudkerk, Spekman en Samson (en nog vele anderen) ook voor hun uitspraken vervolgd en schuldig bevonden waren had ik met de hele gang van zaken vrede kunnen hebben. Nu dus gewoon niet.

Harry_Witkamp | 11-12-16 | 12:18

Ja, Bas ik vind ook dat hij niet in hoger beroep moet gaan. Want stel je voor hij zou de verdenking op zich krijgen dat hij het doet voor de publiciteit. Koekoek.

roze_bril | 11-12-16 | 12:17

@eerstneukendanpraten; Klopt, Hans Janmaat was 30 jaar geleden óók een ziener. Net al Pim Fortuijn een kleine 15-20 jaar geleden en nu Geert Wilders. ALLEN hadden gelijk. Twee hebben dat met grote persoonlijke schade moeten bekopen. Hans Janmaat werd gebombardeerd, zijn partner voor het leven ivalide. Pim werd vermoord en Geert (en zijn complete electoraat) probeert men monddood te maken en is voor de rest van zijn leven niet meer veilig. Geldt ook voor zijn echtgenote. Het meest bizarre is nog wel dat Links voor het merendeel van mening is dat al deze heren verdienden wat ze kregen. Immers,... ben je niet vóór dan ben je dus tégen ze. Waar precies in die conclusie de democratische gedachte blijft is mij een raadsel.

Jastno | 11-12-16 | 12:15

@Dandruff | 11-12-16 | 12:12
U suggereert nu dat het gebruik van het woord "minder" strafbaar zou zijn. Dat is pertinent onwaar en u heeft het vonnis overduidelijk niet zorgvuldig gelezen. Daarom geef ik u uw eigen advies: Informeer jezelf.

BlitzFlicker | 11-12-16 | 12:15

Pedronegro | 11-12-16 | 11:42
Inderdaad. Nu legt men veel nadruk op de onafhankelijkheid en objectiviteit van de rechterlijke macht. Men vertelt er dan echter niet bij dat rechters wetsbepalingen interpreteren, uitleggen en dat dit per definitie betekent dat het eigen oordeel en het eigen bevindingen van de rechter een rol kunnen spelen. Juist in de zaak van Geert Wilders had de rechterlijke macht zich daarvan meer rekenschap moeten geven en de verdenking van subjectiviteit en vooringenomenheid (bijv. Van Rens) moeten voorkomen..

krelus | 11-12-16 | 12:12

BlitzFlicker | 11-12-16 | 11:43,

Klinkklare onzin.
Wilders wordt veroordeeld omdat hij het woord "minder" gebruikt, terwijl;
- Hamer, Aboutaleb en Norder (PvdA) spraken over "minder Polen";
- Marijnissen en de Wit (SP) spraken over "minder Polen"
- Rutte (VVD) sprak over "minder Somaliërs";
- COA en Ter Apel willen "minder Marokkaanse asieleisers";
- etc.

Dan laten we nog even in het midden dat de huidige Nederlandse regering het door Wilders bepleitte "minder Marokkanen" beleid uitvoert; Wilders wilde dat bestaande beleid alleen aanscherpen.
En terecht.

Informeer jezelf.

Dandruff | 11-12-16 | 12:12

Nou Nix ik vind jouw helemaal Nix en mooi dat die figuren Nix krijgen die ontvangen trouwens al genoeg voor Nix doen.

blauwe zander | 11-12-16 | 12:12

Het is inmiddels algemeen bekend dat de Nederlandse politie aan de lopende band tapverslagen vervalst. Niets aan de hand, het OM wordt niet-ontvankelijk verklaard en je mag hopen dat de politie ooit haar leven betert.

Tot nu ook de rechter het smerige spel meespeelt. Los van andere vervalst weergegeven gesprekken zijn er twee waarbij niet wordt opgenomen. Toch noteert de politie een drugsgerelateerd gesprek. Er komt een WC-Eend onderzoek door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van dezelfde politieregio als de meinedige agenten. Er is geen sprake van opzet, zegt de rechter, ze waren een beetje slordig. Maar je mag niet zeggen dat er neprechtbanken zijn in Nederland.

Jonkheer Wttewaall | 11-12-16 | 12:09

En terecht(ers), Geert.

kommabijmebinnen | 11-12-16 | 12:08

hotnot | 11-12-16 | 12:02
Zelfs als dat voorstel zou worden aan genomen, wordt de Nederlandse wetgeving nog overruled door allerlei Europesche verdragen en jurisprudentie.
Zoals ook blijkt uit de veroordeling van Wilders.

de honden blaffen... | 11-12-16 | 12:07

Oppositie politicus vermoord, voor de rechter gesleept, cartoonist van zijn bed gelicht. Erdogan of Putin zeker?

bijna_raak | 11-12-16 | 12:07

Dandruff | 11-12-16 | 11:56

Hans Janmaat had 30 jaar geleden ook al gelijk.

eerstneukendanpraten | 11-12-16 | 12:06

-weggejorist-

ALLESANDERSSHOW | 11-12-16 | 12:04

Bas slaat de plank mis door te stellen dat de vraag beantwoord is of de heer Wilders schuldig is. Dat dit een politiek proces is waar over het gelijkheidsbeginsel (uitspraken van Samsom, Spekman, Oudkerk) heen wordt gestapt is overduidelijk. Of worden anderen alsnog vervolgd? De driemachtenleer werd door de uitspraak opgeheven. Dat is ernstig. Het lijkt wel of Bas suggereert dat Wilders zelf het proces is aangegaan met het oog op publiciteit en kierzerswinst. Zo heftig was die uitspraak van Wilders niet, zeker als deze in de context wordt bezien. De vrijheid van meningsuiting dient voorop te staan, als we problemen op willen lossen in plaats van deze door te laten woekeren. Tja, wellicht was de uitspraak een afrekening in het juridische circuit.

Omnisciens | 11-12-16 | 12:03

Rechtspraak is niet onafhankelijk. Het OM wordt aangestuurd door het kabinet inzake wie en wat er wel of niet moet worden vervolgd en natuurlijk heeft de politieke voorkeur van een rechter invloed op de uitspraak, zeker bij een politiek proces als dit. Hoe zou een rechter met een PVV-voorkeur over Wilders hebben geoordeeld? Vanwege het nog steeds van kracht zijnde Berufsverbot zullen we hierop nog wel even moeten wachten.

peilschaal | 11-12-16 | 12:02

Zo ziet de Nederlandse rechtspraak er over een decennium of zo uit:
.
youtu.be/x_bwucQ7l3g

Brou Is Back | 11-12-16 | 12:02

Paternotte en reaguurder BlitzFlicker denken een punt te hebben, dat de PVV zelf iets heeft laten liggen, dat initiatiefwetsvoorstel. Hoeveel kans heeft/had dat om aangenomen te worden, in deze kamer ? En de vorige ?
Mogelijk volgend jaar, met een andere samenstelling.

hotnot | 11-12-16 | 12:02

Greet heeft helemaal geen belang bij afschaffen 137c en d. Dan loopt hij deze gratis exposure mis. Sowieso zou een PVV voorstel het niet halen door cordon sanitaire.

de Voorzittert | 11-12-16 | 12:00

De Rechters uit de Wilders zaak, hebben de Nederlandse rechtstaat onherstelbaar beschadigd. Want. Over die voorgedrukte aangiftes gaat het niet, over het ronselen van handtekeningen hoor je niets...
--
En dat zegt alles.

Mark_D_NL | 11-12-16 | 12:00

Lulartikel bassie en je weet het. De reden waarom de PVV dit wetsartikel nooit door de kamer krijgt of had gekregen is dezelfde als veel pvvstemmers meemaken. Tegenwerking, uitsluiting en cordon sanitair. Berufsverbote daargelaten.

Net terug uit de Diveded States of America. De policor is gigantisch. De platen voor de kop en het huilie huilie gehalte van zwart, vrouw, mexican en native american is enorm en gaat gepaard met een weg met ons mentaliteit van heb ik jou daar.

Ik kan me het ongeloof bij het Hillary kamp wel voorstellen. Het politiek activisme druipt er van af en geen enkele ander mening is toegestaan.

ristretto | 11-12-16 | 12:00

Er is geen eerlijkheid in dit proces. Andere politici, van linkse signatuur, hebben hevigere uitspraken gedaan en werden niet vervolgd. Een Joop van Reissen die oproept tot geweld tegen Wilders en zich nooit heeft hoeven te verantwoorden. Een rechter die de schijn van onafhankelijkheid tegen heeft en dan verbaasd zijn als een politicus wat terug zegt over deze gang van zaken. GW is een raspoliticus!

padbuffel | 11-12-16 | 11:59

Tja, “met dit vonnis is die vraag beantwoord en daarmee is de in ons rechtsstelsel voor iedereen geldende norm bevestigd: je kunt niet met een beroep op de vrijheid van meningsuiting groepen beledigen". En dan pikken ze er één individu uit dat toch al achter een cordon sanitaire zit. Was volgens de Grondwet niet iedereen voor de wet gelijk?

Synecdoche | 11-12-16 | 11:58

Raad van Marokkaanse Moskeeën. WTF. Wat doet zo'n orgaan in Nederland? Ophoepelen ermee.

Fijnstoffer | 11-12-16 | 11:56

Wilders heeft trouwens ook al ruim 10 jaar gelijk als het over islam gaat.
Of over de EU.

Best mooi, als je als politicus steeds gelijk krijgt.

Dandruff | 11-12-16 | 11:56

Door koppig te blijven zitten heeft die vrouwelijke rechter, die alle schijn tegen had door haar eigen uitspraken, dit vonnis tot een politiek en daardoor voor velen onaanvaardbaar vonnis gemaakt. Onbegrijpelijk dat zij dat zelf niet ingezien heeft of er door een andere rechter op gewezen is.

jan-lul-de-behanger | 11-12-16 | 11:56

"... je kunt niet met een beroep op de vrijheid van meningsuiting groepen beledigen of aanzetten tot discriminatie. Dat geldt ook voor een politicus.”

Maar wel met een beroep op de vrijheid van (een door de staat gesanctioneerde) godsdienst. Dat lijkt mij dan weer discriminatie tov mensen die geen van dergelijke religies aanhangen. Krom recht.

Oeleflaffel | 11-12-16 | 11:52

Stompzinnige uitspraak door een stompzinnige rechtbank. Dat wijf had daar nooit mogen zitten en deze zaak had nooit voor het gerecht gebracht moeten worden. Er is geen oproep tot geweld, dus vrijheid van meningsuiting volgens hun eigen boek. De soap is door het OM op poten gezet en Greet heeft ten volle gelijk om de hele kwestie waar hij kan maximaal uit te melken. Ook ik wil mijn land terug en wie zich niet kan voegen naar Nederlandse normen en waarden, die heeft de mogelijk zijn of haar heil elders in de wereld te zoeken. Hie blijven is een keuze en daar neemt men dan ook zelf maar de gevolgen van. Het is hier inderdaad beter dan waar die mensen vandaan komen en daar hoeft helemaal niks aan te worden veranderd.

netniet | 11-12-16 | 11:50

BlitzFlicker | 11-12-16 | 11:43
Nope, die rechters kijken waarschijnlijk enkel het NOS 'journaal' en lezen een van die flutkrantjes die Nederland 'rijk' is, wanneer je dat doet word je wel zo klaargestoomd dat je een hekel aan Wilders moet hebben.

Boris die Sauertopf | 11-12-16 | 11:50

-weggejorist-

van Oeffelen | 11-12-16 | 11:50

-weggejorist-

Dutch_Holland | 11-12-16 | 11:47

Dat Blendle gaat nog eens heel groot worden; {"_errors":[{"id":"ItemNotFound","message":"Item not found"}]} .

Overigens wordt Geert in hb gewoon vrijgesproken, wat ik je brom.

Boris die Sauertopf | 11-12-16 | 11:45

kwalijke uitspraak!

Papenblok | 11-12-16 | 11:45

Gaan we hier nu ook voortdurend aan Wilders bashen doen omdat er een duidelijke liaison is met 1 der andere verkiesbare politieke partijen? Doet de geloofwaardigheid en onafhankelijkheid geen goed. Wat is nu nog het verschil met Joop.nl?

medusa324 | 11-12-16 | 11:44

Ik moet zeggen dat de rechters niet bepaald hun best deden om de vooroordelen van Wilders weg te nemen. En het had die ene dame gesierd om zichzelf te verschonen in deze zaak; door dat na te laten heeft de rechtbank zichzelf in gevaar gebracht.

Guido | 11-12-16 | 11:43

Dat politici kritiek hebben op de strafmaat en vinden dat er zwaarder gestraft moet worden is inderdaad niet nieuws. Met name rechtse politici vinden dat al decennia lang. Dat mogen ze ook vinden: de wetgever gaat immers ook deels over de strafmaat. Als men vindt dat er steviger gestraft moet worden, kan de wet worden aangepast.

De afkeer van de reactie van Wilders komt nu doordat Wilders er alle blijk van heeft gegeven niet te begrijpen wat de rol is van een rechter in een rechtstaat. In de gevangenis zal geen boef zitten die vindt dat hij/zij terecht veroordeeld is, dus dat Wilders boos is begrijpt men wel. Maar als politicus moet je begrijpen dat "een politiek proces" en "PVV-hatende rechters" totaal niet aan de orde is. Zoals Paternotte ook stelt: de PVV heeft zelf nagelaten de norm waarop Wilders veroordeeld is te schrappen.. Dan moet je ook niet gek opkijken als een onafhankelijke rechter je daar dan op veroordeelt.

BlitzFlicker | 11-12-16 | 11:43

Ik stem op Wilders.

Dutch_Holland | 11-12-16 | 11:42

There is no such thing as the right not to be insulted...

wezen | 11-12-16 | 11:42

Rechtspraak is onafhankelijk.
Interpretatie van wetten door rechters is dat niet.
Er bestaan geen neutrale objectieve mensen.
"Erst kommt das Fressen, dann die Moral" en zo.

Pedronegro | 11-12-16 | 11:42

Wie ook nog niet klaar is met de uitspraak is de Raad van Marokkaanse Moskeeën: Hun advocaat Lucien Nix vindt het maar nix dat er geen schadevergoedingen door Wilders betaald hoeven te worden. Hij overweegt daarom een civiele procedure aan te spannen.

Da's logisch als je naar Nederland gekomen bent om hier zoveel mogelijk je zakken te vullen (maakt niet uit hoe) al is het met "bejaarden met rollators" beroven , pinautomaten opblazen , drugshandel enz.enz.

alshetware | 11-12-16 | 11:41

Tja, een uitspraak is geen uitspraak als er geen geld wordt overgemaakt.

ristretto | 11-12-16 | 11:41

Slechte verliezers, die rechters.

Conan de Rabarber | 11-12-16 | 11:40

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl