Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Driekus Vierkant: Veiligheid = Privacy

41a-GDvDQCL.jpgGeschreven door de bij de staat, politie, opsporingsdiensten, fiscus, Google en Facebook volledig onbekende Driekus Vierkant, met toestemming geknipt en geplakt. Stel, er staat iemand op een podium te oreren: “Wilt u meer of minder veiligheid?” “Meer!”, scandeert u natuurlijk. Niemand is voor minder veiligheid. Maar dan komt de ogenschijnlijk onvermijdelijke consequentie: u zult dan wel moeten inleveren op uw privacy: immers, zo is de stelling: als we criminelen en terroristen niet kunnen volgen, kunnen we de veiligheid niet garanderen. Om ze te kunnen volgen, zullen we iedereen moeten kunnen volgen, zo redeneert men. De discussie over veiligheid en privacy wordt tegenwoordig gevoerd alsof het elkaars tegengestelden zijn: “Oh u wilt meer privacy? Terroristen blazen je op hoor!”. “Zonder grote digitale sleepnetten kunnen we terroristen en criminelen niet opsporen!”. Deze tegenstelling tussen privacy en veiligheid is klinkklare, populistische onzin. Integendeel zelfs: meer privacy = meer veiligheid. Dat gaan we u uitleggen: Veiligheid Iedereen wil veilig leven. Niemand ziet zijn geliefde graag opgeblazen door een extremistische malloot. Niemand wil dat zijn kind wordt doodgereden door een alcoholist. Niemand wil bedreigd, opgelicht, verkracht, geslagen of gechanteerd worden. Iedereen wil beschermd zijn. Iedereen wil in een vrij, democratisch land kunnen leven, waarbij je van een eerlijke rechtsgang bent verzekerd. Waar je veilig jezelf kan zijn, ook als minderheid, juist als minderheid. Niemand wil dat een ander zich mengt in zijn persoonlijke levenssfeer. Niemand wil dat informatie over jou tegen je wordt gebruikt. Veiligheid is meer dan alleen voorkomen van geweld of criminaliteit Zoals je hierboven al leest, is veiligheid een veel breder begrip dan alleen maar het voorkomen van geweld of criminaliteit. En daar gaat het mis in de discussie over veiligheid versus privacy. De overheid ziet het terecht als haar kerntaak om de veiligheid van burgers te waarborgen, maar focust bovenal op het voorkomen van terrorisme en criminaliteit, vaak ten koste van privacy. En dat is raar. Want privacy is een essentieel, onvervreemdbaar onderdeel van je veiligheid, zeker in deze tijd van internet en social media, waarin een steeds groter deel van je leven zich digitaal afspeelt: mensen interacteren tegenwoordig vaak zelfs meer digitaal dan persoonlijk. Al je communicatie, transacties en bewegingen, zowel online als in de publieke ruimte worden bovendien ongemerkt vastgelegd: waar je betaalt, met wie je belt, met wie je appt, via camera’s, wifi-tracking, via welke trein je reist en waar je auto en je telefoon zijn: jouw leven speelt zich inmiddels af in honderden databases, van zowel bedrijven als overheden. Privacy = Veiligheid Om enkele voorbeelden van privacy = veiligheid te noemen: Je wil niet gechanteerd worden met een pikante tekst of foto die je naar iemand anders stuurde. Je wil niet dat jouw identiteit wordt misbruikt waarmee men credit cards, paspoorten, leningen en telefoonrekeningen regelt, of waarmee criminele of terroristische activiteiten uit jouw naam kunnen worden ontplooid. Je wil niet dat je computer of je bestanden digitaal worden gegijzeld en je losgeld moet betalen. Je wil niet dat medische gegevens in verkeerde handen komen. Niemand hoeft iets te weten over je seksuele geaardheid, je financiën, je relatienetwerk, je levensovertuiging, of wat dan ook. Niemand hoeft te weten waar jij bent geweest. Je wil niet dat je geld van je digitale bankrekeningen wordt geplunderd. Je wil niet dat gegevens die je nu bewust of onbewust en vaak te goeder trouw afstaat, later door hen of door een ander tegen je worden misbruikt. Je wil niet dat partijen zonder jouw medeweten gegevens met elkaar uitwisselen en samenvoegen, om ze vervolgens op een moment tegen je te kunnen gebruiken. Besef ook dat je onbewust veel digitale sporen achterlaat: waar je telefoon is, welke sites je bezoekt, wat je koopt, met wie je contact hebt, op welk perron je instapte, waar je auto was, langs welke wifi-netwerken je beweegt. Niemand heeft er iets mee te maken. Data over jou, of je dit bewust of onbewust hebt afgestaan, dient beschermd te worden, voor jouw veiligheid. Data in jouw belang, of in hun belang? Natuurlijk zijn er partijen die gegevens over je nodig hebben, om je te kunnen helpen. Zo is het handig dat organisaties je contactgegevens hebben. Of, als je een navigatiedienst wil gebruiken, dat men weet waar je bent en waar je heen wil. Er zijn tal van voorbeelden waarbij het voor jou van nut is waarbij organisaties je helpen met het verzamelen en verwerken van gegevens. Soms zelfs van levensbelang: het is best handig dat zorgverleners veel over je medische achtergrond weten mocht je erg ziek of gewond zijn. Het is zelfs handig als ze uit hele grote datasets van miljoenen mensen trends kunnen halen om je nog sneller en beter te kunnen helpen. Je moet je alleen wel altijd afvragen: dient deze data mijn belang en dient het hun belang? En mochten deze belangen niet overeenkomen, welk belang is dan groter? Proportionaliteit Natuurlijk is het essentieel dat overheden criminelen en terroristen kunnen identificeren en volgen. Om te voorkomen dat ze ondermijnende schade aan de maatschappij en aan jou, je familie, je vrienden en je spullen aanrichten. Terecht moeten opsporingsdiensten in zulke ondermijnende en gevaarlijke gevallen inbreuk maken op de privacy van deze verdachten. Mensen die zich met zulke ondermijnende activiteiten bezighouden verliezen terecht het recht op privacy. Bij mensen die zich met kleine criminaliteit bezighouden is dit een grijs gebied. Is het opgeven van hun privacy proportioneel als zij niet de nationale veiligheid in gevaar brengen maar relatief kleine overtredingen begaan, zoals bijvoorbeeld een snelheidsovertreding? En jij dan? Als volstrekt onschuldige eerlijke burger? Inbreuk maken op de privacy van een onverdachte(!) burger is volledig disproportioneel. Helemaal als dit via digitale sleepnetten zoals systematische datataps, telefoontaps, grootschalige systeemhacks en tracing systemen gebeurt. Inbreuk maken op jouw privacy schept een grotere onveiligheid dan men ervoor terug claimt te geven. Europese Verklaring van de Rechten van de Mens Gelukkig zijn we beschermd. De Europese Verklaring van de Rechten van de Mens (EVRM) heeft hiervoor artikel 8. “1) Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie“. Correspondentie is dus ook je Skype calls, je telefoongesprekken, je appjes, je SMSjes. De politie mag je huis niet zomaar binnenkomen, ze mogen ook niet zomaar in je telefoon kijken. Wat ons betreft geldt dit ook voor je auto: wat je bij je hebt is privé. De inhoud van je auto valt net als de inhoud van je huis en je telefoon onder de privésfeer. “2) Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” Wat hier staat is dat overheden echt zwaarwegende redenen en verdenkingen moeten hebben om zich met jouw privézaken te bemoeien. Want, privacy = veiligheid, en de overheid hoort je daarin te beschermen: bescherming van veiligheid, en dus je privacy, en je EVRM rechten is de kerntaak van de overheid. Privacyinbreuk, en dus verminderde veiligheid, door de overheid: En daar gaat het gierend mis. Ja je moet waken voor bedrijven als Facebook en Google. Ze zijn de grootste stalkers ter wereld. Jij bent hun data. Ze verhandelen je gegevens en jij verdient niet mee, nee jij bent hun product. Heb argwaan tegen ze. Maar onderschat niet de rol van de overheid. Hou je vast: De politie overtreedt ‘op grote schaal’ de wet bij het verwerken van persoonsgegevens. En niet een beetje. Niet 2%. Niet 10%. Nee, de Marechaussee maakt het het bontst, met 80% schending van de privacynorm. U weet wel, de Marechaussee die onze veiligheid moet waarborgen. Die in 8 op de 10 gevallen uw veiligheid ondermijnt. Britse geheime dienst hielp AIVD wetten te omzeilen. U leest het goed. Nederlandse wetgeving om uw veiligheid te waarborgen, zijn actief omzeild door de dienst die notabene onze veiligheid dient te waarborgen. Het resultaat: de Britse geheime dienst heeft gegevens van miljoenen onschuldige Nederlanders en Nederlandse bedrijven getapt. Hoe lang deze gegevens worden bewaard, en met wie ze worden gedeeld is volstrekt onbekend. Politie schendt wet door opslag kentekengegevens. Ja u leest het goed. de politie, die de opdracht heeft veiligheid te handhaven, overtreedt zelf de wet door uw privacy en dus uw veiligheid in te perken. In plaats van alleen verdachte auto’s te traceren, filmt men ALLE onschuldige burgers en slaat deze gegevens onrechtmatig op. Wie zijn hier nu met strafbare feiten bezig? Politie laat Belastingdienst met ANPR camera’s meekijken. Zowel de politie als de belastingdienst hebben elk hun bevoegdheden om verdachten van criminelen en fiscale ontduiking op te sporen. De politie heeft een bredere bevoegdheid om mensen bij verdenking staande houden en aanhouden, de belastingdienst heeft dit omwille van uw rechten echter niet (tenzij ze van de FIOD zijn). De belastingdienst heeft een bredere bevoegdheid om (fiscale) gegevens op te vragen, de politie heeft – om uw rechten te beschermen- zo’n bredere bevoegdheid om data te verzamelen en op te slaan niet. Deze beperkingen hebben beide partijen niet voor niets: ze beschermen u tegen razzia’s en ongebreidelde opsporing van onverdachte burgers. Door stiekem samen te werken middels een convenant, omzeilen beide instanties uw bescherming en maken ze onrechtmatig gebruik van elkaars bevoegdheden, en zijn daarmee in strijd met uw rechtspositie, temeer omdat deze samenwerking niet middels wetgeving door de Tweede en Eerste Kamers is getoetst, maar via een tot voorheen geheim gehouden convenant er doorheen is gesjoemeld. Het gevolg is dat onschuldige burgers worden gefilmd, hun bewegingen worden opgeslagen, deze gegevens met instanties worden gedeeld, en tegen deze burgers wordt gebruikt. Een voorbeeld hiervan is dat politie en belastingdienst samenwerken om in grootscheeps opgezette opsporingen onschuldige automobilisten in een fuik te laten rijden en te onderwerpen aan diverse onderzoeken. Soms vindt men openstaande boetes en sporadisch stuit men op (vaak kleinschalige) criminele activiteiten, waarbij deze opbrengst in veiligheid, geheel niet in verhouding staat tot de inbreuk op de privacy, en men dus veiligheid ondermijnt. Bovendien is de precendentwerking hiervan zeer schadelijk: wie zijn na de automobilisten de volgende groep die zo systematisch in de gaten wordt gehouden? Gelukkig heeft de Advocaat Generaal (niet de minste) onlangs in zijn advies geconcludeerd dat de belastingdienst niet bevoegd is om kentekengegevens van onschuldige automobilisten als sleepnet op te slaan. Er is geen wettelijke bevoegdheid voor politie en belastingdienst om verkeersgegevens van automobilisten op te slaan. Het heeft ook alles niets met veiligheid te maken. Integendeel. Wie zijn hier nu de wetsovertreders? De politie overtreedt op grote schaal de privacywetgeving. Het wordt voorspelbaar. Hier de audit. Jouw privacy interesseert de politie niet. Je veiligheid dus ook niet. Hacking tools van de NSA in handen van hackers. De grootste digitale opsporingsdienst ter wereld, die zelfs in uw geëncrypte verbindingen kan komen, en zich diep heeft genesteld in de basisinfrastructuren van het Internet, heeft haar sporen en hacking software niet goed gewist. Hierdoor kunnen hackers (die het uiteraard op uw gegevens en dus uw privacy en uw veiligheid) hebben gemunt, nu dezelfde technieken gebruiken, tegen landen, tegen bedrijven, en tegen u. Overheden, bedankt. Datalekken Je zou het bijna niet meer geloven maar je hebt natuurlijk ook nog overheden die te goeder trouw gegevens opslaan. Tegelijkertijd kennen we de drama’s van overheid en IT. Bijna helft Nederlandse gemeenten meldde dit jaar een datalek. Honderden datalekken bij overheden. Het houdt niet op. Ook andere instanties zoals het UWV zijn een drama met het beveiligen van gegevens: Gegevens van 11.000 werkzoekenden op straat door blunder van UWV. Overheden zijn een fantastisch doel voor hackers, omdat ze enerzijds zeer waardevolle gegevens huisvesten, en anderzijds totaal incompetent zijn als het gaat om het beveiligen ervan. Zo is je DigID niet voldoende beveiligd. Veel plezier ook op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. We kunnen hier pagina’s vullen met voorbeelden, maar Google (oei) die zelf maar. De overheid is lek, ze nemen bescherming niet serieus. Tijdgeest Nog niet zo lang geleden waren heel veel verworvenheden van nu verboden. Mensen werden gediscrimineerd en zelfs vervolgd voor zaken die we nu heel normaal vinden. Religie, seksualiteit, politieke opvattingen bijvoorbeeld. Tijdgeest verandert. Wat nu maatschappelijk geaccepteerd is, is over 10, 20, 30 jaar niet meer. Bijvoorbeeld: privacy was altijd een groot goed maar nu wordt aan je rechten getornd. Zwarte Piet was een leuk onschuldig kinderfeest, nu staat het zwaar ter discussie. Orgaandonorschap wordt ineens opt-out. Ontgroeningen die worden ingeperkt. Roken is bijna overal verbannen. Kleine voorbeelden misschien, maar je wil niet dat gegevens die jij, bedrijven en overheden uit naïviteit en met alle goede bedoelingen nu opslaan, later ineens tegen je kunnen worden gebruikt. Bij een toekomstige sollicitatie bijvoorbeeld. Of dat je ineens een ander land niet meer in mag vanwege je uitlatingen, seksualiteit, politieke overtuiging of levensovertuiging. De politie doet enge uitspraken, bijvoorbeeld dat ze het al verdacht gaan vinden als je niet op Facebook zit, je zal wel wat te verbergen hebben. Wat hier en vandaag geaccepteerd is, kan elders of morgen tegen je worden gebruikt. Onbetrouwbare overheid Je kan de overheid simpelweg niet vertrouwen met je gegevens. Of ze zijn te incompetent om je gegevens te beschermen, of ze zijn juist uit op je gegevens. Als een rechter bepaalt dat overheid, belastingdienst of politie buiten hun boekje ging, gaan ze overstoord door, of sjoemelen ze er een wet doorheen om alsnog een legitieme onderbouwing te veinzen voor hun kwalijke activiteiten. Ze zijn niet geïnteresseerd in je privacy. Dus zijn ze ook niet geïnteresseerd in je veiligheid: integendeel. En laat je veiligheid beschermen nu net hun kerntaak zijn. Door je privacy te ondermijnen, ondermijnt de overheid je veiligheid, en faalt daarmee in haar belangrijkste kerntaak. Ruimere bevoegdheden datatappen geheime diensten Het houdt niet op. Het kabinet heeft onlangs bij de Tweede Kamer het nieuwe wetsvoorstel voor de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) ingediend, met ruimere bevoegdheden voor geheime diensten. De Raad van State (ook niet de minste) zegt: “Stelsel van Toezicht in nieuwe Wiv schiet te kort.” Men heeft ernstige twijfels over de daadwerkelijke effectiviteit van dat stelsel. De mensenrechten zijn in deze wet niet goed geregeld. Men is er “niet van overtuigd dat de regeling in het wetsvoorstel van de grootschalige gegevensverzameling (Big Data) op alle punten voldoet aan de proportionaliteitseis van het EVRM“. Er zijn zelfs twijfels over het nut van enorm grote bestanden: het wordt juist moeilijker criminele of terroristische informatie te vinden tussen die enorme brij aan berichten van iedereen en zijn moeder. Lees hier het volledige advies, het is echt je tijd waard. De Raad van State adviseert het wetsvoorstel op dit punt niet in zijn huidige vorm bij de Tweede Kamer in te dienen. Ministerie van Veiligheid en Justitie Dit kabinet is er trots op dat we sinds een tijdje een Ministerie van Veiligheid en Justitie hebben. Stoere taal: veiligheid! Echter, dit ministerie bekijkt veiligheid met oogkleppen op. Hun definitie van veiligheid is beperkt tot het voorkomen van terrorisme en criminaliteit. Ze vergeten dat veiligheid een veel breder begrip is. Sterker nog, ze ondermijnen essentiële veiligheden van alle burgers, onder het mom van het vergroten van veiligheid. Een ministerie van Veiligheid en Justitie dat veiligheid serieus neemt, zet privacy op hetzelfde niveau, in plaats van de veiligheid versus privacy tegenstelling verder uit te vergroten, in plaats van je veiligheid in gevaar te brengen. Een democratische rechtsstaat, zeker in een liberaal land als Nederland, verdient het dat privacy wordt gezien als essentieel onderdeel van je veiligheid. Privacy = veiligheid en veiligheid = privacy. Alle data zijn van jou Laten we bij wet expliciet vastleggen dat alle gegevens die bedrijven en overheden over je verzamelen, van jou zijn. Of je gegevens nu vrijwillig openlijk publiceert, vrijwillig privaat deelt, of ongevraagd genereert. Ook de metadata over jouw gedragingen en je gegevens zijn van jou. Dit simpele uitgangspunt past volledig in de tekst, maar ook in de geest van het EVRM, en de Nederlandse Grondwet. Dit simpele standpunt maakt het burgers veel makkelijker om te weten wie gegevens over je verzamelt, waarom, wat ze er mee doen, deze gegevens in te kunnen zien, deze partij te verzoeken gegevens te wissen, aan te passen, te beperken de gegevens met derden te delen. Jouw data zijn onvervreemdbaar van jou. Net als met copyright. Bedrijven en overheden verleen je hooguit het gebruiksrecht deze gegevens te verwerken, in jouw belang, en het dwingt ze transparant te zijn over hun belang en beleid met jouw gegevens. Een Elektronisch Patiënten Dossier? Nee, een Persoonlijk Gezondheids Dossier. Jouw lichaam, jouw ziekten, jouw gegevens. Zorgverleners mogen er bij, ze mogen gegevens toevoegen, maar het blijven jouw gegevens. Alleen in geval van nood mogen ze er zonder je toestemming bij. Maar je blijft van mijn gegevens af. Voor onze veiligheid. Google en Facebook? Prima dat je het handig voor me maakt om te navigeren, en om vrienden te vinden. Leuk dat je big data toepast om slimmere, handiger, goedkopere diensten te maken. Als je er geld mee wil verdienen, wil ik mee kunnen verdienen. En mijn data blijft van mij. Voor onze veiligheid. Overheden? Je moet van goede huize komen wil je je in mijn persoonlijke levenssfeer mengen. Voor onze veiligheid. Politie? Hou je aan de wet en laat onschuldige burgers met rust. Voor onze veiligheid. Veiligheidsdiensten? Pak de privacy van mensen die de staatsveiligheid willen ondermijnen volledig af. Zet ze digitaal in hun hemd. Maar hou je aan de wet, en laat onschuldige burgers met rust. Voor onze veiligheid. Zo en dan ga ik nu iets heel stiekems doen: Drie stiekeme dus veilige Kusjes. DRIEKUS VIERKANT Originele versie: hierrr

Reaguursels

Inloggen

Opera browser is je vriend, tegenwoordig met ingebouwde ad-blocker en vpn. Typisch, google doet het niet meer, gelukkig bestaat er een alternatief, Startpage. Dat is op de tablet... Op de desktop doet google het nog wel, maar ziet er plotseling anders uit. Google is echt een gore data-miner, hoe mensen ongeveer ejaculeren van de chrome-browser heeft mij echt altijd verbaasd. De vraag dringt zich op, wat gaat onze tamelijk fascistoïde roverheid doen als daadwerkelijk het gebruik van vpn gemeengoed wordt? Dan kunnen ze niet meer meegluren wat die burger die slechts interessant is bij de verkiezingen allemaal op internet over ze zegt, ze kunnen het wel zien, maar niet koppelen... Pijnlijk als iedereen zijn mening kan geven zonder vrees voor onverwacht bezoek, dan wel andere onsmakelijke maatregelen waar de Sovjet Unie van zou huiveren. En zich dan maar afvragen hoe het komt dat mensen dat corrupte zooitje megalomane machtswellustelingen echt meer dan zat zijn. Trump is een signaal, dat door de "elite" nog niet echt begrepen wordt. Nu gaan ze luisteren... zeggen ze... voor de bühne... achter de bühne is het "fuck de kiezers"...
Voor de goede orde, in dit fijne land wordt iedereen afgeluisterd, gevolgd, geregistreerd, getapt, en er zijn verbazingwekkend genoeg erg veel mensen die dat zelfs wel goed vinden.

brekebeen | 14-11-16 | 00:31

Op zich interessant stuk en het gedachtegoed sta ik volledig achter. Echter is de stelling privacy = gelijkheid te kortzichtig en valt daarmee de gehele onderbouwing van 90% van het stuk weg. Erg jammer dat dit niet beter/verder is uitgewerkt.

oxigan | 13-11-16 | 23:10

Wel, in ieder geval een samenhangend stuk, daar kunnen we wat mee. Toch een punt n.a.v. 'de overheid ziet het terecht als haar kerntaak om de veiligheid van burgers te waarborgen'. Is dat zo? Is dat niet hun excuus om de wetten van privacy op te rekken? Is er een drugscrimineel, woningovervaller, huurmoordenaar, inbreker, autokraker, terrorist meer opgepakt door 'brave burgers' in de gaten te houden? In onze wijk zit al 2 jaar een illegale koffieshop en de illegale wietteelt teelt wierig... Gaat dit opgelost worden door mijn pincode en passcodes af te geven? Retorische vraag, want het antwoord van de wijkagent was 'IN NEDELAND HEBBE WE GEDOOGEBELEID'. Ik hoor het hem nog bulderen tijdens weer een nutteloze wijkbijeenkomst waar gemeente en politie de bewoners als de vijand behandelen.
Indien de Nederlandse overheid het als 'hun kerntaak ziet om de veiligheid van burgers te waarborgen' hadden ze vorig jaar al de grenzen gesloten en controleerden ze zorgvuldig wie er binnenkwam. Indien de Nederlandse overheid echt serieus meent de veiligheid van hun burgers te waarborgen, had men jaren geleden al iets tegen de drugscriminaliteit, geweld, intimidatie en woningovervallen gedaan. Indien de Nederlandse overheid echt gelooft dat het er is om de veiligheid van burgers te waarborgen, had men al jaren geleden de Anti-Fascistisch Aktie opgedoekt en voorkomen dat anti-Zwarte Piet militanten een traditioneel kinderfeest voorgoed verpesten - in België hoor je ze (nog) niet. Als de Nederlandse overheid werkelijk een bal gaf om de veiligheid van de burger, hadden ventjes van 15 het niet voor het zeggen in de openbare ruimte.
Duidelijk is dat alle data-harvesting niet bedoeld is om bovenstaande een halt toe te roepen, dus is het ergens anders voor. Wat doet men online? Reageren op stukjes? Nieuwsitems posten? Een bepaalde activistische tak die de overheid domineert kan zodoende heel eenvoudig achter politieke tegenstanders gaan. Wel handig als je over een paar maanden verkiezingen hebt.

Rest In Privacy | 13-11-16 | 13:47

Ik bedoel Driekus!

Fadz | 13-11-16 | 13:22

Zonder privacy is er geen vrijheid. Zonder vrijheid is het leven zinloos. Weer een geweldig stuk, Van Rossem!

Fadz | 13-11-16 | 13:20

TOP STUK! Tranen in de ogen en uit het hart gegrepen.

UPI | 13-11-16 | 13:01

Lang verhaal kort: ja men zal dingen aftappen of nagaan om zo mogelijke daders te pakken.
Nee het werkt niet heel goed als je kijkt naar hoeveel resultaat het oplevert.

Stijl-vol | 13-11-16 | 12:21

theo-is-dood | 13-11-16 | 11:02,

Klopt, maar dat was kennelijk teveel werk.
Net als het onderzoeken van een reeks klachten van ouders en een collega. Of het onderzoeken van rare incidentjes zoals kinderen die thuis komen zonder onderbroek; tekeningetjes op hun geslacht hebben, etc.

Onder die omstandigheden heeft het opslaan van *alle* informatie van *alle* Nederlanders dus geen enkele zin.
Zelfs als we uitdrukkelijk gewaarschuwd worden zoals bij die terrorist uit Turkije doen we er niks mee. Behalve dom kijken als wat later blijkt dat die hufter zichzelf heeft opgeblazen op een luchthaven in Brussel.

Laten we eerst maar eens kijken of we alle mensen waarvan we weten dat ze gevaarlijk zijn, voordat we van 17 miljoen Nederlanders gaan bijhouden waar ze werken en hoeveel uur per week; hoeveel vrienden ze hebben; hoe vaak ze hun ouders bezoeken; met wie ze chatten; welke sites ze bezoeken; hoe laat ze gaan slapen etc.

Dandruff | 13-11-16 | 11:59

@-@Dandruff | 12-11-16 | 23:02
Babyverkrachter Robert M was zeer eenvoudig tegen de lamp gelopen als zijn potentiele werkgevers aan hem hadden gevraagd om een VOG te overleggen uit het land waar hij vandaan kwam (had gewoond). Namelijk Duitsland. Een zogenaamd -Führungszeugnis- kan simpel via internet worden aangevraagd bij het Bundeszentralregister. link: de.wikipedia.org/wiki/Führungszeugnis...

Het Bundeszentralregister (de Duitse Justitiele Documentatie) staat in Bonn.
de.wikipedia.org/wiki/Bundeszentralre...

theo-is-dood | 13-11-16 | 11:02

Het gebrek aan respect voor de privacy van de burger is naar mijn mening een gevolg van de pooierbestuursmentaliteit in NL en elders. Dat hoeft niet waar te zijn maar problemen los je niet op door symptoombestrijding.

Rest In Privacy | 13-11-16 | 10:15

Privacy is toch helemaal 1972?
Er is al lang geen privacy meer, nergens.

Bret24286011 | 13-11-16 | 09:47

Mooi stuk. Maar als we nou eens van de veelgehoorde stelling uitgaan dat alles wat digitaal is en ergens mee verbonden is gekraakt kan worden, dan is privacy zo goed geregeld als de zwakste schakel. Boeie of justitie alleen nog scant op verdachte kentekens ipv alle kentekens opslaat, als het ANPR gewoon gekraakt kan worden. Die gedachte heb ik dan. En helaas komt die gedachte voort uit het idee dat ik heb dat je niemand en niets meer bij voorbaat kunt vertrouwen. Ofwel door moedwilligheid, ofwel door onkunde.

Promedio | 13-11-16 | 09:20

Dan houd het op wanneer je zo beschaafd bent om niet voor eigen rechter te gaan spelen.
Bytemaster | 12-11-16 | 21:33
Dat is zo, maar men zal toch ééns duidelijk moeten maken dat er grenzen zijn. De salami-taktiek is op zakelijk en op politiek gebied een zeer bekende strategie. Juncker himself zei b.v. eens, dat nooit grote besluiten in één keer genomen moesten worden. Kleine deelbeslissingen moesten altijd met zo min mogelijk ruchtbaarheid ingevoerd worden; als er geen groot protest kwam, kon de volgende ingevoerd worden, zo lang en zo vaak totdat het doel bereikt was.

Dat is precies wat er nu gebeurt. In NL wordt Zwarte Piet eerst een roetpiet en daarna, in de volgende stap, wordt hij afgeschaft. Dat is verlies van kultuur door de drammerij van enkelen; de meerderheid durft dan niet meer er tegen op te treden, want anders worden ze letterlijk en figuurlijk op hun bek geslagen. Ik zag een maand of zo geleden een interview van passanten op straat, daar waar in het centrum veel mensen lastig gevallen werden (Dordrecht??). Op de vraag van de interviewer, wie die lastigvallers nou waren, zeiden enigen: "ja, we weten wel wie, maar dat mag je toch tegenwoordig niet meer zeggen". Dat is gewoonweg verschrikkelijke volksonderdrukking. Maar als er dan een leidende figuur komt, die dat wel noemt, komt de onderdrukte woede keihard terug.

Inzake Brussel is het niet anders. Beetje bij beetje wordt alles van NL afgenomen, illegaal of niet. En het volk protesteert niet, want men denkt beschaafd te moeten zijn en fatsoen te bewaren. Fatsoen? In Brussel kent de corrupte bende dat woord niet eens.

zbb | 13-11-16 | 05:11

@alle EPD reageerders:

Ieder ziekenhuis heeft een patiëntenadministratie. Daarin staan uw persoonlijke gegevens, afspraken, opnamen (+ gepland), uw huisarts. Dit is geen EPD.
Indien een patient iets bijzonders heeft: allergie, reactie op bepaalde medicatie of behandeling, ernstige claustrofobie, dan komt bij het openen in het scherm een pop-up met een waarschuwing of hoe te handelen of wie te raadplegen. Dat is de 1e schifting.

Deze patiëntenadministratie wordt ALTIJD geopend.

Arachne | 13-11-16 | 02:57

Privacy = Veiligheid .... gewoon je geld uit de muur tappen en cash betalen in de winkel... niet al je problemen op sociaal media delen .... geen gebruik maken van aps die je standplaats weten.... het is zo simpel om je zelf te beschermen ... men hoeft niet 24/7 bereikbaar te zijn omdat iedereen dat doet..... gebruik zelf nog steeds een 13 jaar oud pctjuh ...... voldoet nog steeds aan de eisen om online alles te kunnen regelen ... met de wetenschap dat de hackers altijd een stap vooruit zijn bij de beveiliging.

kereltie_ut_drenthe | 13-11-16 | 01:52

Weet je wie ook handig gebruik maakte van (gemeentelijke) administraties, bijgehouden om nobele redenen? Stel dat 'er (of een huidige variant) wieder da ist'...

Mark van Leeuwen | 13-11-16 | 01:27

eigen-mening | 12-11-16 | 21:33
Bytemaster | 12-11-16 | 21:33

Maar dat is toch wat ik probeer te zeggen; eigen-mening verloochent zijn eigen schuilnaam totaal door zijn passiviteit.

De rechterlijke macht is in de jurisprudentie onafhankelijk en onaantastbaar. Als een instantie de wet naast zich neerlegt ondanks een rechterlijke uitspraak, is zij,net als ieder individu, in dubbele overtreding. Als dat dan met lede ogen aangezien wordt en iedereen zich daarbij maar fatalistisch neerlegt, is het toch logisch dat er niets verandert. De enige goede reactie is, dan weer aangifte te doen over hetzelfde en daar bovenop nog eens over het negeren van de rechterlijke uitspraak, dat door iedereen steeds maar weer en zo vaak als er niets verandert aan de status quo. Je zult versteld staan hoe effectief een massale en voortdurende aangifte is en hoe het de instanties voor het blok zet, of ze willen of niet. Zie voor voorbeelden Rutte & co en ook het proces tegen Wilders. Jullie dachten toch niet dat Wilders voor de rechter zou staan als er b.v. slechts 10 aangiften gedaan waren? Processen worden gewonnen door te traiteren, niet door als makke meute alles te slikken; vraag maar eens een goede strafpleiter.

Wat in de strafwet ontbreekt is dat binnen een instantie de uitvoerende personen, die zich niet aan de wetten houden, niet persoonlijk ter verantwoording geroepen kunnen worden, alhoewel ze met voorbedachte rade een strafbaar feit begaan. Dat verantwoordelijken zich kunnen verschuilen in een organisatie is de helft van dit probleem, dat de massa zich gewoon mak en braaf die overtredingen toelaat is de rest.

zbb | 13-11-16 | 01:18

@macmiep.nl | 12-11-16 | 23:09:

Amoxicilline komt stevig aan inderdaad, het is een paardenmiddel, maar het heeft mij toch een paar keer goed geholpen. En zo hebben we allemaal wat :-)

Waar het mij om gaat is dat er onnodig gedokterd wordt en dat is zonde. Zonde van de tijd, zonde van de centen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de neuroloog van mijn vriendin ons een half jaartje geleden heeft uitgenodigd voor een bijeenkomst van het hele team. Daar heeft hij een verhaal gedaan en mijn vriendin het hare, zo kom je verder in de vaart der volkeren. Sommige aandoeningen zijn dermate exotisch dat niemand er iets mee kan, shit happens. Maar ze doen dus wel hun best.

Reinaert | 13-11-16 | 00:57

Tsja, en zo went het volk uiteindelijk ook aan de islamisering en alle gewelddadige uitwassen die deze met zich meebrengt.

Maar.... als je de daartoe vereiste intentie en vooral de benodigde moed hebt om de boel steevast schoon te houden dan hoef je toch ook niets op te ruimen in panische angst, toch? Dat geldt toch voor alles dat verontreiniging veroorzaakt?

Nelis SplitBloes | 13-11-16 | 00:27

Jan-Joris-Jaap-Joop | 12-11-16 | 21:52
Dat heb ik wel, maar jij zou niet weten hoe je daar mee om zou moeten gaan want je bent geen echte vrouw, maar een mislukte.

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 23:30

Geweldig stuk

RoBD=Skullfucker | 12-11-16 | 23:30

@Reinaert | 12-11-16 | 21:56: Tsja... er moet natuurlijk wél geld verdiend worden in dat ziekenhuis...
*zit te denken haar amoxicilline-allergie op voorhoofd te laten tatoeëren*

Rest In Privacy | 12-11-16 | 23:09

Driekus vergeet nog het belangrijkste punt.
Namelijk; die veiligheid zal nooit toenemen zolang er met al die gegevens niks gedaan wordt. In de praktijk verzamelt onze overheid zoveel gegevens, dat het onmogelijk is daar strafbare gegevens uit te distilleren. In de praktijk word al die informatie vooral gebruikt om in de maanden *na* een delict bewijslast te verzamelen.
Mosterd na de maaltijd dus.

Maar wat nog erger is, ook àls de politie weet wat er fout gaat, gebeurt er vaak niks.
Twee spraakmakende voorbeeldjes;
- de Alphense massamoordenaar Tristan van der V was bekend bij de politie èn bij de psychiatrie; dus om elk van die 2 redenen had hij nooit wapens mogen bezitten; toch had hij die thuis liggen, volkomen legaal;
- een van de daders van de aanslag in Brussel bleek door Turkije uitgezet naar Nederland, en Nederland was gewaarschuwd dat het om een terrorist ging; maar deed niks;
- de gruwelijke kinderverkrachter Roberts M was in Duitsland veroordeeld voor het verspreiden van kinderporno; maar kon hier in diverse kinderdagverblijven aan het werk; ondanks diverse vrij ernstige beschuldigingen van ouders en een medewerkster, zowel bij de politie als bij de directeur van het Hofnarretje.

Veelzeggend aan vooral het laatste voorbeeld is dat Roberts pas verdachte werd na tips uit de VS, waar de privacy beter gewaarborgd is dan hier. Amerikaanse veiligheidsdiensten verzamelen minder gegevens van willekeurige burgers, maar kunnen zich daardoor beter concentreren op verdachten.
Misschien een ideetje voor Nederland?

Veel kwalijker is echter dat de Westerse wereld wordt geteisterd door een melange van Linkse Leugens zoals "straffen helpt niet (behalve bij gedachtedelicten)" en "allochtone criminelen aanpakken is racisme". Zelfs vrij ernstige geweldsdelicten zoals verkrachting worden steeds lichter bestraft; asieleisers worden in veel gevallen niet eens bestraft, maar hooguit naar een ander EU-land uitgezet.

Dan kan je alle informatie van de wereld opslaan, maar als daders vrijuit gaan voorkom je helemaal niks.
nieuwreligieuspeil.net/node/6655
nieuwreligieuspeil.net/node/6657
nieuwreligieuspeil.net/node/6653

Dandruff | 12-11-16 | 23:02

@Van Rossum, dank, ik heb het helemaal uitgelezen. Ik leef helemaal mee met Driekus Vierkant. Ik voel me machteloos tegen al die privacy schendingen. Ik wou dat wij ook een Trump hadden die alles komt fixen voor ons.

Ikreaguuralzesjaar | 12-11-16 | 23:01

-weggejorist-

hovawart | 12-11-16 | 22:13

@theo-is-dood | 12-11-16 | 21:09
De overheid pakt deze kampers niet aan omdat het altijd nog de lokale politie en justitie is die dit moet doen. Die durven deze lieden niet aan te pakken omdat ze 's avonds ook gewoon weer naar huis naar hun geliefden willen. De overheid pakt alleen brave burgers omdat die niets terug doen.

Pierrepoint | 12-11-16 | 21:59

@necrosis | 12-11-16 | 20:15:

Patiëntendossiers zijn zo betrouwbaar als degene die ze bijhoudt.

Mijn vriendin is gezegend met een uiterst zeldzame en zeer complexe aandoening waarbij bepaalde vormen van medicatie juist averechts werken. De bijbehorende documentatie heb ik tot twee keer toe afgegeven in het ziekenhuis aangezien niemand daar óóit van haar aandoening gehoord had.

Wat denk je dat men doet? Men pompt haar vol met een middel dat ze *juist niet* moet gebruiken. Toen ik de arts naar het hoe en waarom vroeg keek hij me schaapachtig aan, liep naar de dienstdoende verpleegkundige achter de balie, die het antwoord al snel wist te geven: "o, dat hebben we nog niet ingescand" - terwijl het er al een week rondslingerde.

Idem dito voor een ander syndroom dat ze cadeau gekregen heeft: spontane kortdurende hallucinaties, waar ze zelf prima mee om kan gaan maar waar het ziekenhuis het toch nodig vond om er een psychiater bij te slepen. Ook in dát geval had ik zelf de documentatie al keurig netjes gedeponeerd - wederom "nog niet ingescand". De psychiater in kwestie wist niet wat 'ie er mee aan moest en schreef maar stevige psychofarmaca voor, terwijl de neuroloog in tweede instantie precies wist wat er aan de hand was: niets. Wederom onnodige medicatie (en onnodig medisch handelen).

Lang verhaal kort: privacy is één ding, maar zelfs al geef je die op dan nog is je veiligheid *niet* gegarandeerd.

Reinaert | 12-11-16 | 21:56

"Een democratische rechtsstaat, zeker in een liberaal land als Nederland, verdient het dat privacy wordt gezien als essentieel onderdeel van je veiligheid."

Nederland is niet meer democratisch, Nederland is geen rechtsstaat meer, Nederland is niet liberaal meer.

Tapu | 12-11-16 | 21:56

@Ongeblustekalk | 12-11-16 | 21:38
.
Ik heb het niet over de ambulance. Daarin worden sowieso standaardprotocollen gehanteerd. De spoed is in de meeste gevallen niet geweken als de ambulance bij het ziekenhuis aankomt. Als de spoed wel geweken is kan men de medische info gewoon opvragen bij de eigen huisarts of ziekenhuis.
Daarnaast zijn er nog allerlei bedenkingen bij een centraal EPD. Verdenkingen van aandoeningen gaan een eigen leven leiden en kunnen JUIST daardoor een dodelijke situatie veroorzaken. Heb eens een lezing gehad in het kader van privacy in de zorg. De spreker gaf aan dat vanaf zijn kindheid allerlei medici in dossiers hadden vermeld dat hij hoogstwaarschijnlijk Marfan-patiënt was. Uiteindelijk bleek hij geen Marfan-syndroom te hebben. In zijn verzameld dossier kwam dus overal de term Marfan terug op één plek na. Daar stond "Marfan uitgesloten". Door de veelheid aan gegevens werd hij toch overal aangezien voor een marfan-patiënt. Dat had in een spoedgeval hele nare gevolgen kunnen hebben.

Bytemaster | 12-11-16 | 21:55

Leest hier maar eens hoe je onschuldige smartphone bijna je hele leven doorgeeft aan de geheime dienst door middel van 'onschuldige' meta data: decorrespondent.nl/528/hoe-je-onschul...

Rest In Privacy | 12-11-16 | 21:52

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 21:35
Gelukkig maar heeft er nog iemand een dikke leuter. En jij bent dat niet.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 12-11-16 | 21:52

Bytemaster | 12-11-16 | 21:23
In de ambulance heb je geen vergaarbak aan data, daar zijn levensreddende handelingen, de data wordt opgevraagd in het ziekenhuis wanneer jouw sippe lichaam daarheen wordt gebracht en weten ze dat jij geen pindakaas mag hebben de dag na de operatie.

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 21:38

-weggejorist-

tata1981 | 12-11-16 | 21:37

necrosis | 12-11-16 | 21:24
Dat heeft niet met te zwaar tillen te maken je spettert alles onder de urine met die dikke leuter van je.
Maar goed dat er geen vrouw is in huize necrosis anders zat je zwaar onder de plak, en de plee niet.

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 21:35

@zbb | 12-11-16 | 21:27
.
Er zijn zat pogingen ondernomen om de overheid een halt toe te roepen en diverse malen heeft de rechter in het voordeel van de burger beslist, maar vervolgens verandert de overheid gewoon de wet of negeert de gerechtelijke uitspraak gewoon. Dan houd het op wanneer je zo beschaafd bent om niet voor eigen rechter te gaan spelen.

Bytemaster | 12-11-16 | 21:33

zbb | 12-11-16 | 21:27

In de praktijk blijken zulke acties weinig doeltreffend. Daarbij kunt u in het stuk meerdere malen lezen dat betreffende instanties erg creatief met gerechtelijke uitspraken is.

Really, dat uitgerekend een dumbass als ik dit wel begrijp..

eigen-mening | 12-11-16 | 21:33

necrosis | 12-11-16 | 21:14

Absoluut. Samen met sport het enige wat mijn leven interessant maakt.
Naasten is overigens best ruim. U snapt echter de bedoeling. Het kan weinig kwaad om de familie op de hoogte te houden. In mijn geval ook familie met een beetje medische kennis.

eigen-mening | 12-11-16 | 21:29

En weer zie ik alleen maar geklaag. Doe er dan eens ZELF wat aan! Iedereen, dus: iedereen, die klaagt moet naar de rechter stappen en de politie, de belastingdienst, de gemeente of wat voor instantie dan ook aanklagen. Kost niets, alleen wat tijd. Als er maar één persoon dat doet, gaat dat verloren, maar als duizenden dat individueel doen, zoals b.v. ieder lid van het Leger des Peils. komt er gegarandeerd resultaat; dat is wel te zien aan de aangiften tegen Wilders. Ik woon niet meer in NL, anders was ik daar al lang aktief over geweest, want dat is al jaren zorgwekkend. Dat geklaag van iedereen hier is volkomen waardeloos zonder aktie.

zbb | 12-11-16 | 21:27

Helaas, het is allemaal waar. De overheid beschermd de burger niet, maar is zelf een bedreiging.

Rest In Privacy | 12-11-16 | 21:26

theo-is-dood | 12-11-16 | 21:09

Veiligheid lijkt vooral een grootschalig gebruikte drogreden.
Maar goed, ik ben dan ook van mening dat het niet om onze veiligheid gaat maar om die van de regenten.

eigen-mening | 12-11-16 | 21:25

Bytemaster | 12-11-16 | 21:13
Dat is ook weer waar. Maar toch hoop ik uit de grond van mijn hart dat er eens een keer engelen / spaghettimonsters komen om alle slechte mensen te ruimen. Vooral die slechte overheid eens een keer aanpakken. Wij zijn met meer! Ik heb kotsbeu van alle onrecht! Helemaal als alle ellende die ik heb van de overheid komt. En dan ook nog te moeten zien dat diezelfde overheid mij in de kont loert terwijl criminelen vrij spel hebben in dit land.

Das Böse ist immer und überall.

WitteGrunneger | 12-11-16 | 21:25

@Ongeblustekalk | 12-11-16 | 21:17
Zoals ik al eerder heb geplempt: ik ben toch echt een mannetje die helaas zittend moet plassen omdat ik niet te zwaar mag tillen van de huisarts.

necrosis | 12-11-16 | 21:24

@Ongeblustekalk | 12-11-16 | 21:13
.
Dat valt te bezien of het mét centraal EPD beter is dan zonder. Ik heb liever dat men in een spoedgeval adequaat handelt naar de situatie dan dat men tijd verliest met het doorspitten van een vergaarbak aan data. Het zou goed kunnen dat het laatste meer dodelijke slachtoffers eist dan een standaardbehandeling met het risico op overlijden door het ontbreken van medische info.
Ook nu wordt er bij spoedgevallen in je "eigen" ziekenhuis ook meestal gestart met de standaardbehandeling met het risico op complicaties i.p.v. dat men het lokale EPD eerst gaat raadplegen.

Bytemaster | 12-11-16 | 21:23

De hooiberg waar de speld in gevonden moet worden wordt alleen maar groter met meer data van jan en alleman.
Komt nog bij dat het eerder andersom zou moeten zijn, dat het gewone klootjesvolk de Ruttes, Verhofstadjes en de van Baalens wat beter zouden moeten kunnen controleren.
Het echte gevaarlijke tuig zeg maar.

Jackanders | 12-11-16 | 21:20

necrosis | 12-11-16 | 20:15
Dat heb ik en zolang je niets bijzonders mankeert waardoor mogelijk complicaties kunnen optreden is het simpelweg beter om opslag van en uitwisseling van je medische gegevens via EPD gewoon te weigeren. Vind het al bizar dat de hele medewerkersgroep van een huisartsenpraktijk uiteindelijk inzage kan verkrijgen.

Buerman | 12-11-16 | 21:19

Hier nog een bewijs van mijn stelling:https://www.propublica.org/article/how-europe-left-itself-open-to-terrorism
"How Europe Left Itself Open to Terrorism-"
Hoe kan het dat de aanslagplegers van Brussel en Parijs voorkwamen in databanken en computersystemen van allerlei politie- & inlichtingendiensten en toch erin slaagden om open neer naar Syrie te reizen, en toch erin slaagden om automatische wapens aan te schaffen en over landsgrenzen te smokkelen? Dat kan helemaal niet volgens Driekus, immers de overheid weet alles van ons.

theo-is-dood | 12-11-16 | 21:17

necrosis | 12-11-16 | 21:08
Dat heb ik wel eens anders gehoord en terecht. Maar ik leer wel eens wat bij.
U bent ook erg gewaardeerd mevr. necrosis.

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 21:17

@eigen-mening | 12-11-16 | 21:04
Wees zuinig op je 'naasten', 120 mg Morfine is een dosis die ik niet zou overleven.

necrosis | 12-11-16 | 21:14

@Confused | 12-11-16 | 20:17 Het lijkt het verkiezingsprogramma van het CDA of 50+ wel...ook al van die lappen tekst.
Alleen al daarom PVV, lekker kort op 1 A4'tje.

Keyboardspeler | 12-11-16 | 21:14

Jammer dat het Europese Verdrag voor de rechten van de mens wordt geknuffeld. Dat is helemaal niet nodig. Onze eigen constitutie regelt dezelfde rechten. Een van de redenen dat Groot Brittanie uit de EU stapt is dat dit Verdrag er de oorzaak van was dat alles wat de Britten wilden om bijvoorbeeld terroristen of potentiele terroristen uit te zetten geblokkeerd werd. Internationale verdragen zijn per definitie gebaseerd op afstand doen van soevereiniteit. En eenmaal kwijt krijg je dat nooit meer terug en zijn nationale maatregelen om problemen op jouw manier op te lossen niet meer mogelijk. En met de door jurisprudentie uitbreidende werkingssfeer van internationale verdragen komen er steeds meer absurde beperkingen opgelegd in veiligheidsmaatregelen.

Buerman | 12-11-16 | 21:14

@WitteGrunneger | 12-11-16 | 21:07
.
Dat valt mee. Dat was er altijd al alleen doordat er voor de gewone man nog geen internet bestond kon de gewone man de handel en wandel van de overheid niet nagaan. De overheid gedroeg zich voor die tijd niet anders, maar iedereen ging er blindelings vanuit dat de overheid zich exact aan de wet hield.

Bytemaster | 12-11-16 | 21:13

Bytemaster | 12-11-16 | 20:57
Bij een spoedgeval begint de zorg in de ambulance en dient men geen specifieke medicijnen toe behalve om te stabiliseren en op de weg naar het ziekenhuis is dat dossier uitgespit als de patient aankomt.
Een centraal epd bestaat al en dat het een draak van een software is dat zal wel, maar het is beter dan geen epd.

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 21:13

-"grote digitale sleepnetten"-
Wat een humburg! Het oplossingspercentage van gepleegde misdrijven is bedroevend, dat weten we allemaal. Als ik de woorden van DriekusVierkant moet geloven weet de overheid alles van ons en zou opsporing en vervolging van criminelen een peuleschilletje zijn. We weten allemaal dat dat klinkklare onzin is. De overheid is blind en doof. In Brabant maken tientallen bendes van kampers de dienst uit in de hennepteelt. Het is bijna een publiek geheim wie zich daarmee bezig houden, toch lukt het niet om in Brabant effectief op te treden. Ondanks dat " sleepnet". Bullshit.
Hier een voorbeeld om mijn gelijk te onderstrepen: het project RADAR van Justite & Veiligheid. Kostte tientallen miljoenen en werkt nog steeds niet. link:
www.ftm.nl/artikelen/faillissementsfr...

theo-is-dood | 12-11-16 | 21:09

Tja, niks aan te doen. Wil Driekus Vierkant dat de wetten op de privacy worden gehandhaafd? Goed idee. Al komen ze anno 2016 toch wel alles wat ze van je willen weten aan de weet.
Wil je er echt iets aan doen?
Gooi om te beginnen je mobieltje weg! En raak er nooit meer eentje aan. Dat heeft effect. Al ben je er dan nog niet.

Maxim253 | 12-11-16 | 21:08

@Ongeblustekalk | 12-11-16 | 20:47
Dank, mevrouw kalk.
U bent een aardige reaguurster.

necrosis | 12-11-16 | 21:08

Dus u stelt voor dat bedrijven niet meer zomaar uw gegevens mogen gebruiken in Nederland?
Dan geven ze toch gewoon een postbus adres op in het buitenland, bijvoorbeld de UK, die zijn binnenkort onafhankelijk van EU-wetgeving

Rest In Privacy | 12-11-16 | 21:07

Het eind van een beschaving en misschien wel bijna de gehele mensheid is voor mijn gevoel al omstreeks 1984 begonnen. De duistere machten krijgen steeds meer grip op de mensheid.

Sorry had dikke vinger en druktte per ongeluk op postknop

WitteGrunneger | 12-11-16 | 21:07

necrosis | 12-11-16 | 20:58
Dat was dus een ja.

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 21:06

necrosis | 12-11-16 | 20:52

Ik ben er bekend mee. Heb er zelf 9 waaronder op dit moment 120mg morfine.
Mijn naasten zijn om deze reden zeer up to date met mijn medische status.

eigen-mening | 12-11-16 | 21:04

Met slimme interpretatie van data is het mogelijk om veiligheid te verhogen en onschuldige burgers niet lastig te vallen.

metagod | 12-11-16 | 21:04

Wat was het vroeger zoveel mooier dan nu. Vaak denk ik in een nachtmerrie wakker te zijn geworden als ik de wereld tegenwoordig om me heen zie. Kunnen we alles niet weer ongedaan maken wat de machthebbers toendestijds voor ons verneukt hebben? Iedereen vreet wel eens wat uit wat eigenlijk niet door de beugel kan, zelfs ( misschien nog wel eerder) een D666-rechter. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. De huidige technologie gaat véél te ver om ooit nog eens weer privacy te kunnen genieten.

Wen er maar aan. Word ook maar deugmens. Heel Nederland is lam geslagen door de EUSSR. Ik heb genoeg gezien en gehoord om te weten dat dit vandaag of morgen gigantisch uit de bocht gaat gieren.

Het eind van een beschaving en misschien wel bijna de gehele mensheid

WitteGrunneger | 12-11-16 | 21:03

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 20:47

U verteld mij niets nieuws.
Mijn naasten zijn zeer goed op de hoogte van mijn medische situatie.

Wij gaan in Nederland steeds meer richting "privatisering".
Eigenlijk een beetje zoals in bepaalde landen al het geval is. Daar zie je ook dat verzekeringsmaatschappijen mensen afwijzen op basis van risicomanagement. Nu gaat dat veelal op basis van leeftijd. In de praktijk zie je dus dat oudere mensen zichzelf niet of enkel extreem duur kunnen verzekeren. Dit kan uiteindelijk op zeer veel factoren worden toegepast.

Nu kan u denken; Maar ik leef gezond enz. Dit is echter op basis van de huidige kennis en kan dus veranderen.

Daar draait een groot deel van de privacy discussie over. Ik heb niets te verbergen kan door verschillende omstandigheden veranderen. Het "normaal" is subjectief en aan verandering onderhevig. Wat nu goed is kan morgen veranderen.
Privacy gaat voor een groot deel over gevoelsmatig vrij leven en is dus zeer belangrijk voor het persoonlijk geluk.
Privacy draagt ook bij aan het reaguren op geen stijl. Mede door privacy kunnen wij deze discussie met verschillende meningen voeren zonder te leven met een angst voor vervolging.

Ook al doet u niets vreemds, het is toch knap ongemakkelijk als er 1000 man voor uw raam staan te kijken als u de man of vrouw alle hoeken van de kamer door neuqt.

eigen-mening | 12-11-16 | 21:02

Goed artikel! Dit zou eigenlijk veel meer mensen moeten bereiken.

Bytemaster | 12-11-16 | 21:02

@Ongeblustekalk | 12-11-16 | 20:41
Het EPD van andere mensen interesseert me geen reet.
Het is hooguit interessant als een vriend of buurman dreigt te sterven als je niet snel en adequaat kan ingrijpen.
Zonder de benodigde kennis gaat iemand dood, ondanks het feit dat je je best doet.

necrosis | 12-11-16 | 20:58

@Ongeblustekalk | 12-11-16 | 20:47
.
Dat is gewoon onzin. Zoals ik hierboven beschreef handelt men bij spoedgevallen gewoon volgens protocollen en gaat men niet eerst dossiers doorspitten en bij niet-spoedgevallen kan men gewoon medische info opvragen. Men stelt zich zo'n EPD veel te eenvoudig voor. Een lokaal ziekenhuis-EPD is vaak al een zoektocht: tientallen tabbladen en schermen van de verschillende disciplines. Genetica en Psychiatrie staan vaak weer op een andere plek in het EPD vanwege de gevoeligheid. Hoe denk je dan dat een centraal EPD gaat uitzien waarin alle info van alle zorginstellingen waar jij in behandeling bent geweest samen moet komen? Daar heb je helemaal niets aan in een noodgeval.

Bytemaster | 12-11-16 | 20:57

Graaf van Egmont | 12-11-16 | 20:49
Nee dat is het topic van Feynman ;)

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 20:55

Prachtig artikel. Er zijn nogal wat mensen/politici die het omgekeerde propageren. Dan weet je meteen in welk kamp ze zitten. En wat voor loer ze je proberen te draaien. Weten ze niet beter? Hopelijk opent dit stuk dan hun ogen. Of hebben ze slechte intenties? Dit stuk geeft munitie om terug te schieten. Er gaat nog veel naar dit stuk verwezen worden in discussies.

Doper | 12-11-16 | 20:53

Om te beginnen , hier een website die je niet trackt, geen cookies plaatst en een veilige zoekmachiene heeft. startactueel.com
Alle kleine beetjes helpen om ze geen data te gunnen.

n.sunny | 12-11-16 | 20:53

Mensen die naar vrijheid verlangen moeten dat zichzelf willen geven en gunnen,alles heeft z'n prijs.Ook vrijheid.Wees vrij,als je dat wilt.
youtu.be/VcDy8HEg1QYhttps://youtu.be/...

kzegje | 12-11-16 | 20:53

@eigen-mening | 12-11-16 | 20:39
Ik slik al 16 jaar bepaalde medicijnen.
In combinatie met bepaalde andere medicijnen kon het zomaar einde oefening zijn.
Een arts zou nooit iets voorschrijven wat conflicteert met hetgeen ik gebruik, maar een arts die mij niet kent en mijn medicijngebruik niet kent zal mij iets voorschrijven waarvan hij/ zij denkt dat het het beste middel is.
Totdat ik lig te schuimbekken en uiteindelijk op de snijtafel van de lijkschouwer lig.

necrosis | 12-11-16 | 20:52

Fimn, al die opslag, maar je hebt er geen moer aan - tenzij je het Centraal Bureau voor de Statistiek bent (en dan nóg) Overheidsoptreden is vrijwel uitsluitend r e a c t i e f en niet het gevolg van het slim en doeltreffende interpreteren van Big Data.
-
Tot nog toe is het opsporen van grote aanslagplegers of het voorkomen dat er mensen naar Syrië grotendeels te danken aan ouderwets recherchewerk (met hier-en-daar wat moderne hulpmiddelen) - of verraad.

bisbisbis | 12-11-16 | 20:51

@necrosis | 12-11-16 | 20:15
.
Vals gevoel van veiligheid. De lokale EPD's die zo'n centraal EPD voeden slaan al die gegevens niet eenduidig op, waardoor er een soort vergaarbak aan medische gegevens in je centrale EPD ontstaat. Als je met spoed binnen wordt gebracht is er geen tijd om al die gegevens door te spitten. Bij een spoedgeval handelt men gewoon volgens de protocollen. Men stippelt niet in een paar minuten een behandelplan uit op basis van gegevens in het EPD.

Bytemaster | 12-11-16 | 20:50

Ik vind dit niet echt een gelukkig topic voor een zaterdagavond. Bewust ingebouwd omdat toch iedereen gaat stappen. Dan ga ik een filmpje opzetten.

Graaf van Egmont | 12-11-16 | 20:49

Wat een slap gelul weer, ik ga verder met mijn cursus msdos voor gevorderden.

Dr.Dushkind | 12-11-16 | 20:47

eigen-mening | 12-11-16 | 20:42
Wanneer je goede zorg wil bieden is een epd de enige manier omdat effectief te doen, zoals necrosis dat al beschreef.
Je kan het epd totaal laten blokkeren wanneer je dat wil, en dan zijn jouw bezwaren weggenomen, maar moet je later niet klagen dat je niet de goede zorg kreeg omdat een arts niet wist wat jouw specifieke lichamelijke problemen waren bij het begin van een behandeling.

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 20:47

you can't fix something that's already broken

BJtheman | 12-11-16 | 20:46

Het is gewoon heel simpel. Elke wet bepaalt wie de opsporingsambtenaren zijn en hun bevoegdheden.
Door nu op allerlei wetten met elkaar te gaan controleren, maak je dus misbruik van een anders bevoegdheid omdat je die zelf niet hebt.
Het zou gewoon verboden moeten worden.

Graaf van Egmont | 12-11-16 | 20:45

necrosis | 12-11-16 | 20:40

Snap ik. Was voor het EPD ook al het geval.
Ik neem dat risico voor lief.

eigen-mening | 12-11-16 | 20:42

necrosis | 12-11-16 | 20:35
Dat klopt helemaal, daarom ben ik ook een voorstander van het epd.
Heb jij wel eens in het epd van iemand laten kijken omdat jij iets wilde weten?

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 20:41

@eigen-mening | 12-11-16 | 20:35
Zonder EPD kan je iets toegediend krijgen wat je je leven kost, simpelweg omdat de artsen niet weten dat je bepaalde stoffen niet toegediend mag krijgen.
Er zijn zat voedingsstoffen waar mensen dusdanig allergisch voor zijn, dat ze eraan kunnen overlijden omdat de arts daar geen weet van heeft.

necrosis | 12-11-16 | 20:40

F... server.

eigen-mening | 12-11-16 | 20:39

-weggejorist-

eigen-mening | 12-11-16 | 20:39

@Ongeblustekalk | 12-11-16 | 20:17
Je kan iemand (als arts) iets toedienen waar de patiënt (dodelijk) allergisch voor is.
Kan de arts (zonder kennis van de achtergrond van de patiënt) niets aan doen, maar dan heb je wel een dode patiënt.
Ik snap de weerzin van de patiënten wel, maar een arts neemt een beslissing op basis van ZIJN/ HAAR kennis, en dus niet op basis wat jou eventueel fataal kan worden omdat de arts die informatie niet heeft.

necrosis | 12-11-16 | 20:35

necrosis | 12-11-16 | 20:15

Ik heb nooit toestemming gegeven voor het EPD omdat het hoogstwaarschijnlijk lek is. Toch kwam ik er een paar jaar geleden achter dat er medische gegevens van mij op verkeerde plekken terecht waren gekomen.
Vermoedelijk is er buiten mijn toestemming om dus toch een soort van EPD aangemaakt.

Een lek EPD is een natte droom voor zorgverzekeraars.

eigen-mening | 12-11-16 | 20:35

Of je gooit gewoon de grenzen dicht. We bouwen een muur en Merkel mag hem betalen.

hallootje kadootje | 12-11-16 | 20:31

Ik ben dus zeer verdacht met mijn gebrek aan facebook ed. Fijn om te weten..

eigen-mening | 12-11-16 | 20:31

Geen Dennis Honing vanavond?
-
Er is vást nog wel een islamitisch genootschap dat wij over het hoofd hebben gezien, toch?

bisbisbis | 12-11-16 | 20:30

Ja en de progressieve meerderheid zag dat het goed was.
............
Een volk dat corrupte politici kiest . . . is geen slachtoffer . . . maar medeplichtig.

George Orwell

komtdatschot | 12-11-16 | 20:26

necrosis | 12-11-16 | 20:15
Dat is ook heel erg goed, en daar is het epd ook voor bedoelt.

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 20:19

-weggejorist-

Confused | 12-11-16 | 20:17

Veiligheid is dus een gevoel en heeft niets te maken met feiten. Geef me 1 voorbeeld van een burger die zijn vrijheid is kwijtgeraakt door sleepnetten van data en andere zaken.
En vwb dat epd, dat is nogal een puntje, daar wordt misbruik van gemaakt, maar dat is geen beperking van vrijheid maar gewoon een strafbaar feit als je als medisch personeel gluurt in het dossier van iemand die niet jouw patiënt is.

Ongeblustekalk | 12-11-16 | 20:17

Ik snap dat mensen huiverig worden bij het elektronisch patiënten dossier, maar stel je voor dat je ver buiten je woonplaats een toeval of iets dergelijks krijgt en niemand die kan vertellen wat je eventueel mankeert of wat je aan medicijnen slikt.
Je kan zomaar iets toegediend krijgen waar je uiteindelijk aan komt te overlijden, simpelweg omdat men niets weet van je achtergrond.
Denk daar maar eens over na.

necrosis | 12-11-16 | 20:15

Het volgende mooie komt er ook weer aan. Weten jullie nog dat er is aangekondigd dat de snelwegpolitie wordt afgeschaft? Om deze mensen te vervangen zal over een half jaar wel geroepen worden dat de camera's die de snelwegen registreren nu toch ook maar voor constante surveillering gebruikt zullen moeten worden... Weer een stukje privacy weg, want deze beelden worden uiteraard ook bewaard en waar gaan we dan in de toekomst heen, dan mogen we een week nadat u iets heeft gedaan ook nog een overtreding vinden... Bijkomend nadeel is dat we altijd na kunnen gaan waar en wanneer u ergens reed.

TyrionLannister | 12-11-16 | 20:12

Gelukkig lekker kort dit.

Carpe@diem | 12-11-16 | 20:12

De overheid en haar diensten weten het ook niet meer. Als je je eigen data een beetje beter beschermd zijn we al een stuk verder. Voor de rest zal het toch neerkomen op nationale of lokale veiligheid en daar kan ik als individu alleen maar van profiteren.

vertelnogeens | 12-11-16 | 20:12

'Je kan de overheid simpelweg niet vertrouwen met je gegevens.' en met niets anders ook.

smdyasc | 12-11-16 | 20:07

Er wordt juist expres onveiligheid gecreerd, zodat het volk meer overheidscontrole gaat accepteren.

La Bailaora | 12-11-16 | 20:07

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino