Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

MinPres over referendum: 'Wat wacht u al lang he?'

156 dagen al. Zo lang is het geleden sinds op 12 april de uitslag van het referendum van 6 april officieel bekrachtigd werd door de Kiesraad. En nog steeds weten de met 61% winnende tegenstemmers niet wat Rutte met de uitslag gaat doen. Woensdagavond was er een debat over de EU borreltop in Bratislava dan dit weekend, en Omtzigt stelde - als enige - een vraag of Hoe Het Nou Eigenlijk Zit Met Het Antwoord Op Dat Nederlandse Referendum. Maar zelfs D66 greep de kans aan om Rutte te vragen wanneer hij ein-de-ijk eens een antwoord geeft op de binaire vraag 'uitkomst accepteren en verdrag intrekken' of 'uitslag negeren en de nationale democratie doodverklaren'. De EU gaat het antwoord niet geven, want dat moet Rutte zelf doen van z'n dronken oom in Brussel. De MinPres kwam wel tot nieuwe inzichten: "De mensen die nee gestemd hebben bij het referendum, willen dat het verdrag niet in werking treedt." Potdorie zeg, die lauwe zomergast heeft het ein-de-lijk begrepen. Nou dat antwoord nog. Gelukkig zegt hij 156 dagen later dat "het niet te lang moet duren voordat het kabinet met een voorstel komt" over het (al dan niet) intrekken van het Associatieverdrag. Maar wanneer dan, dát weigert hij nog steeds te zeggen. CDA, SP en D66 werden keurig terug naar de wachtkamer verwezen - evenals 4.113.613 kiezers, waarvan vooral de 2.509.359 tegenstemmers zich elke dag een beetje meer geschoffeerd mogen voelen.
Stukje debatvideo. Hoop bureaucratentaal natuurlijk, maar Omtzigt legt Rutte in ieder geval het vuur nog ff goed aan de schenen over zijn uitgestelde antwoord op de uitslag van 6 april. Transcript van het Oekraïnegedeelte van het debat na de breek.
GeenPeilremembers.pngTRANSCRIPT VAN DEBAT-GEDEELTEN DIE OVER HET REFERENDUM GINGEN TL;DR: "Ik weet het ook niet en ik heb meer tijd nodig" - Mark Rutte. VRAAG: De heer Omtzigt [...] Tot slot over Oekraïne. Vijf maanden en één dag geleden hebben wij in deze Kamer een debat gevoerd over de uitkomst van het Oekraïnereferendum. Het kabinet vroeg ruimte. Die is wat mij betreft nu uitgebreid en zeer ruim genomen. Hoe staat het ervoor? Wat is de inzet op dit gebied tijdens de Europese top? Graag krijg ik daarop een reactie. ANTWOORDEN Minister Rutte:
 Voorzitter. Ik zal een paar algemene dingen zeggen over Bratislava. Ik zal in het bijzonder ingaan op de vragen over brexit, het Stabiliteits- en Groeipact en veiligheid. De minister van Buitenlandse Zaken zal vervolgens ingaan op het MFK, migratie, grens- en kustwacht, defensie, buitenlandsezakenbeleid en klimaat en energie. Ik vond dat een goede verdeling: ik de hoofdlijnen en de rest voor de minister van Buitenlandse Zaken. Eerst zeg ik iets over de setting van de aankomende top. Uiteraard vindt die plaats ... o, is er nu al een vraag? De voorzitter: 
 Mijnheer Beertema, de minister-president is net begonnen. De heer Beertema (PVV): 
Hij komt net met zijn indeling in kopjes. Kunnen we er ook een kopje Oekraïnereferendum bij doen? Minister Rutte Er is nog één vraag gesteld over het Oekraïnereferendum. Bij de Kamer is bekend wat de regering op dat punt doet. Uit het raadplegend referendum is een overtuigend "nee" gekomen. Dat onmiddellijk vertalen in het niet tekenen van het associatieakkoord — dat heet geloof ik "een intrekkingswet indienen" — zou er naar mijn absolute overtuiging toe leiden dat de andere 27 lidstaten gewoon doorgaan. Ze zullen een paar dingen juridisch moeten regelen, maar het kan dan gewoon doorgaan. Ik meen dat we de nee-stemmer dan geen recht doen, want die dacht dat het verdrag van tafel was, wat dan niet zo is. Ik vind dus dat we moeten bekijken of we met 28 lidstaten een inhoudelijk antwoord kunnen vinden op de bezwaren die naar voren zijn gekomen in de discussie in aanloop naar 6 april. De kans dat dit lukt, acht ik niet groot, zoals ik vaker heb gezegd. Ik denk dat de kans groter is dat dit niet lukt dan dat het wel lukt. De kans is dus nog steeds groter dat wij een intrekkingswet indienen dan dat het lukt een antwoord te formuleren, maar ik vind het wel waardevol om dat te proberen. Zo kun je met 28 lidstaten de zorgen in de maatschappelijke discussie in Nederland adresseren, zoals de vraag of het verdrag een pretoetreding was, wat meer geld erbij betekent en wat er gebeurt met corruptiebestrijding en defensiesamenwerking. Dan geven we een inhoudelijk antwoord op de uitkomst van het referendum. Ik denk dat we zo meer recht doen aan de nee-stem dan als we niet ratificeren en alles door zou gaan zonder Nederland. Dat proberen we dus.

Ik kan geen enkele voorspelling doen over de snelheid. Het is buitengewoon complex. We hebben te maken met een krachtenveld in Europa, en met Oekraïne zelf. Als er een uitkomst is en Oekraïne zegt niet meer te hoeven, moeten we daar ook rekening mee houden. We proberen het dus op een zo verstandig mogelijke manier te doen. Dat is een stap-voor-stapproces. De heer Omtzigt (CDA):
 Ik wil niet ingaan op het tijdstip, maar de premier zegt wel: als we nu onmiddellijk iets gaan doen. Dat zou dan na 150 dagen zijn. Dat is niet helemaal mijn definitie van "onmiddellijk". Als je belasting moet betalen aan staatssecretaris Wiebes en "onmiddellijk is 150 dagen" zegt, heb je wat dwangbevelen aan je broek hangen.

Ik werd getriggerd door een ander punt, namelijk dat de premier zegt dat het toch wel doorgaat als wij niet meedoen. Dit is een gemengd verdrag. Dat kan alleen van kracht zijn als de EU en al haar lidstaten — op dit moment 28 — en natuurlijk de andere partij, Oekraïne, het verdrag geratificeerd hebben. Als Nederland niet ratificeert, kan er binnen het Unie-framework, binnen het Unie-verdragsrecht niet eens een nieuw verdrag met Oekraïne afgesloten worden. Op basis van welke analyse zegt de premier dus dat dit associatieverdrag in substance, dus niet in de vorm, overeind blijft als Nederland een intrekkingswet zou indienen die door beide Kamers geaccepteerd zou worden? Minister Rutte:
 Op basis van het Fiscal Compact uit december 2011. Het VK weigerde mee te doen en uiteindelijk is, dacht ik, ook Hongarije afgehaakt. Toen het VK afhaakte, was het niet mogelijk om dat ding communautair te maken. Toen hebben we het intergouvernementeel gedaan. Dat kan nu ook. Ik denk dat de 27 andere landen het echt niet laten zitten als Nederland niet tekent. Die gaan met elkaar om tafel zitten en intergouvernementeel, precies zoals de heer Omtzigt het zegt, materieel 99,9% doen van wat er op tafel ligt. Dat is mijn politieke inschatting. Misschien heb ik ongelijk, maar ik denk dat die kans levensgroot is. Mijn opvatting is dat Jan Roos en alle andere nee-stemmers dan uiteindelijk een kat in de zak hebben gekregen, want zij hadden verwacht dat bij een nee-stem de hele zaak van tafel zou zijn. Daarom vind ik het waardevol te bekijken of de nee-stem inhoudelijk geadresseerd kan worden met 28 lidstaten. Nogmaals, of dat lukt zullen we moeten afwachten. Ik ben niet optimistisch. De heer Omtzigt (CDA):
 Ik snap het voorbeeld van het Fiscal Compact. Dat verdrag is inderdaad niet getekend door alle EU-lidstaten. Er zijn meer voorbeelden van kopgroepen, maar dit is het belangrijkste; daarom noemt de premier het ook. Maar dat is een verdrag tussen EU-landen. De EU is formeel geen partij bij het Fiscal Compact. Er zijn eindeloze discussies in Brussel over de vraag of men gebruik mag maken van de gebouwen van de instellingen en ook kan men niet naar het EU-hof, omdat niet alle partijen het verdrag getekend hebben. Een associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne is helemaal geen associatieverdrag met de EU, want het kan niet eens getekend worden door de andere 27 lidstaten vanwege het feit dat een gedeelte ervan exclusief de competentie van de EU is. Zo'n verdrag is dus helemaal niet mogelijk. Ik zou dus graag willen weten op basis waarvan de premier tot de conclusie komt dat ze dit toch wel zullen doen. Volgens mij komen ze juridisch niet zo heel ver. Minister Rutte:
 Ik denk het wel, want 27 soevereine landen kunnen gewoon met een ander land een intergouvernementele afspraak maken. Die zal materieel, is mijn verwachting, grotendeels bestaan uit wat er nu op papier staat. Ik verwacht dat ze dat gaan doen. Dat is een politieke inschatting. Zeker weten we het niet, maar die kans is levensgroot en dan heb je een kat in de zak. De heer Omtzigt (CDA):
 Maar 80% van het verdrag … De voorzitter:
 Dit is uw tweede interruptie. De heer Omtzigt (CDA):
 80% van het verdrag bestaat uit acquis van EU-regelgeving. Dan zou je acquis van EU-regelgeving regelen in een verdrag waarbij de EU zelf geen partij mag zijn. Dat wordt een raar verdrag. De premier doet hier een voorstel dat volgens mij totaal niet gaat lukken. Minister Rutte:
 Ik doe geen voorstel, ik schets wat ik verwacht dat er gaat gebeuren. Het belang dat de andere 27 lidstaten aan het verdrag hechten is zo groot dat ik verwacht dat ze hun weg zullen vinden, mocht Nederland de handtekening niet zetten. De heer Omtzigt noemt alle problemen die zich zullen voordoen. Ik heb gezegd dat dat niet de huidige tekst kan zijn, dus die tekst moet worden omgebouwd. Je krijgt een andere juridische basis, intergouvernementeel, 28 lidstaten et cetera. Maar ze gaan hun weg vinden om grofweg, grotelijks, wat er nu op tafel ligt toch te doen, zonder Nederland. Dat was niet de bedoeling van de nee-stem. De bedoeling van de nee-stem wat dat dat ding van tafel zou gaan. Hier zie je dus ook dat een referendum over een internationaal verdrag uiterst ongelukkig is, want je kunt dat niet als Nederland per definitie altijd tegenhouden. Je kunt hoogstens zeggen: wij tekenen niet. Ik acht de kans dat we uiteindelijk die intrekkingswet indienen nog steeds groter dan dat we dat niet doen, maar ik vind het nog steeds aantrekkelijk om te bekijken of je inhoudelijk een antwoord kunt formuleren op die nee-stem. Dan krijg je per saldo meer voor elkaar voor de nee-stem dan als we niet tekenen. De heer Omtzigt (CDA):
 De bedoeling van de nee-stem was intrekking van het verdrag. Dat is nogal een radicale wijziging van een eerder ingenomen standpunt. Dat merk ik even op. De premier doet hier een uitgebreide beschrijving van wat hij denkt dat er zou gebeuren als Nederland niet zou ratificeren. Ik neem aan dat hij hier uitgebreid over heeft gesproken met de andere EU-lidstaten en de Commissie. Is de visie die hij hier presenteert gebaseerd op gesprekken die hij heeft gevoerd met andere EU-landen of is dit het resultaat van een interne exercitie in Nederland? Minister Rutte:
 Dit is mijn politieke inschatting van wat er gebeurt als Nederland niet tekent. Die geef ik graag voor een betere. Ik merk dat de heer Omtzigt het er niet mee eens is, maar ik verwacht dat dit gaat gebeuren. Het belang dat deze andere 27 hoofdsteden hechten aan deze afspraken is zo groot dat zij een weg zullen vinden. Mijn politieke overtuiging is dat ze die ook gaan vinden. De heer Beertema (PVV):
 Het zijn heel veel woorden. Ik wil het toch even op een rijtje zetten voor die 4.113.613 geldige stemmen die zijn uitgebracht. 61% stemde tegen. De belofte van de premier was om zo snel mogelijk na 23 juni met een reactie te komen. Daarna werd dat voor de zomer. Daarna werd het de Europese top op 28 en 29 juni. Nu begrijpen we dat het eigenlijk niet gaat gebeuren. Misschien is het goed om dat op te merken voor de Handelingen. Is dat nou de positie, omdat de premier nog steeds bezig is om dat nee te wegen en er verder geen invulling aan kan geven? Dat nee was voor de kiezer ontzettend duidelijk: nee was nee. Wat is nou het verhaal? Minister Rutte:
 Ik vind de heer Beertema een knappe man dat hij dit zo goed weet te formuleren. Ik schets nou juist dat het mijn politieke inschatting is dat nee helemaal geen nee is. Als wij het parlement zullen voorstellen dat Nederland uiteindelijk niet tekent, dan krijgt de nee-stem zijn nee. Ik acht de kans nog steeds groot dat dat gaat gebeuren. Mijn verwachting is dat de nee-stem dan zal zien dat het praktisch allemaal doorgaat, maar dan zonder Nederland. Dat was niet de bedoeling van het nee-kamp. Laten we daar maar duidelijk over zijn. Ik durf die inschatting echt nog wel even te maken op basis van de discussie in de aanloop naar het referendum. Ik vind het dan waardevol om te kijken of je de inhoudelijke bezwaren die naar voren kwamen recht kunt doen. Ik noemde er net een aantal en er zijn er nog wel meer. Dat is ingewikkeld. Het "zo spoedig mogelijk" staat nog steeds. Het is nog steeds "zo spoedig mogelijk". Dat verandert niet. Maar het is wel complex. De heer Beertema (PVV):
 U geeft aan alle kanten aan dat het complex was, is en zal blijven. Waarom moeten wij dan toch meer dan 150 dagen wachten op die intrekking? Doe het gewoon. Dan doet u recht aan die stem van het Nederlandse volk, dat zich daarvoor heeft uitgesproken. Minister Rutte:
 De partij van de heer Beertema was voor het nee-kamp. Dat nee-kamp heeft overtuigend gewonnen. Ik ben ervan overtuigd dat het nee-kamp zal zeggen "ik heb een kat in de zak gekocht" als blijkt dat Nederland niet tekent en het grotendeels allemaal doorgaat. Ik zeg tegen dat nee-kamp: geef mij de kans om te kijken of wij de bezwaren inhoudelijk kunnen adresseren. Daar zijn wij druk mee bezig. Kan dat niet, dan zullen wij alsnog niet ratificeren. Maar naar mijn politieke overtuiging zal het vervolgens grotelijks allemaal doorgaan. Dat gaat echt gebeuren; dat voorspel ik u. De heer Verhoeven (D66):
 Ik ben het wel eens met de politieke inschatting van de premier. Ik denk dat hij gelijk heeft als hij schetst dat de 27 andere landen zullen doorgaan. Dat is ook de reden waarom D66 heeft gezegd: wij willen zo spoedig mogelijk die uitvoering. Maar het kabinet heeft van deze Kamer, althans van de PvdA en de VVD, de mogelijkheid gekregen om te zoeken naar een oplossing. De PVV komt met een wet om het in te trekken. Dat is de eenzijdige, eendimensionale manier van denken. Er zijn echter ook partijen die welwillend zijn en die wel ruimte willen bieden voor een alternatief voor het intrekken. De premier maakt het die partijen niet makkelijk. Ik ben het er helemaal mee eens dat je recht moet doen aan de uitslag, maar je kunt partijen als D66 en het CDA niet zo lang in de wachtkamer zetten en steeds zeggen: zo spoedig mogelijk; ik kan er niks over zeggen; het is allemaal heel ingewikkeld. Dat kun je niet maken als het al meer dan 150 dagen duurt. Kan de premier iets doen om ervoor te zorgen dat er wél een gevoel van urgentie bij het kabinet ontstaat en dat er wel duidelijkheid richting de Kamer ontstaat over de invulling van "zo spoedig mogelijk" in dat complexe proces? Wij kunnen niet eindeloos op een oplossing wachten als alternatief voor het intrekken van de ratificatie. Dat snapt de premier ook. Minister Rutte:
 Dat snap ik en ik begrijp ook dat de heer Verhoeven zegt: omdat wij verder geen inzicht hebben in wat er achter de schermen gebeurt, nemen wij vooralsnog aan dat er niks gebeurt. Dat begrijp ik, maar ik kan hem verzekeren dat dat niet klopt. Er wordt achter de schermen verschrikkelijk hard gewerkt om te kijken welke vormen denkbaar zijn. Dat is buitengewoon complex. Dan heb je te maken met de route die gekozen moet worden, met de vraag of dat ook maar enigszins haalbaar is bij de collega-lidstaten, met de vraag of je dan nog recht doet aan die nee-stem. Dat is buitengewoon complex. Daar werken wij ambtelijk en politiek verschrikkelijk hard aan: wat zou een route kunnen zijn? Ik snap wat de heer Verhoeven zegt, ik snap dat hij ons aanspoort om het zo kort mogelijk te maken, omdat het lijntje anders te ver uitgerekt raakt, maar ik kan nu niet schetsen aan welke route wij denken, want dan wordt de kans dat het die route wordt, een stuk kleiner. Ik kan ook niet met zekerheid zeggen wanneer wij met iets komen, maar ik kan wel met zekerheid zeggen dat ik de heer Verhoeven heel goed heb verstaan. De heer Verhoeven (D66):
 Dat is toch al heel wat op deze avond. Mijn partij heeft er behoefte aan dat het kabinet iets laat doorschemeren van de processtappen. Laat iets zien van het moment waarop het op een top daadwerkelijk aan de orde kan komen. De premier heeft tot nu toe gezegd: de brexit domineert alles; als ik er nu mee kom, word ik uitgelachen. Dat vond ik op dat moment begrijpelijk. De zomer kwam eroverheen, er waren gebeurtenissen rond de coup in Turkije en het migratiebeleid, maar er moet een moment komen waarop het kabinet het onderwerp volwaardig op de agenda van een Europese top of een ander overleg zet, zodat de Kamer kan anticiperen op een vervolgstap, waarbij duidelijkheid ontstaat over … Minister Rutte:
Eens! De heer Verhoeven (D66):
 Ik begrijp heel goed dat de premier geen tussenstappen kan doorgeven, dat hij geen denkrichting kan aangeven, maar ik vraag hem om de Kamer zo veel mogelijk houvast te geven zodat wij in ieder geval het gevoel krijgen dat er stappen gezet worden en dat er op een gegeven moment een keer iets komt te liggen. Mijn partij kan niet aan de gang blijven met wachten. Op een gegeven moment bereikt het "zo spoedig mogelijk" het plafond. Minister Rutte:
 Dat snap ik. De heer Verhoeven (D66):
 Doe iets wat wel kan binnen alle onmogelijkheden die er ook zijn. Minister Rutte:
 Dat kan ik niet vanavond doen, maar zodra ik maar enigszins … Nogmaals, ik hoor de heer Verhoeven heel duidelijk en ik vind het ook volstrekt redelijk wat hij zegt. Wij kunnen niet nog meer haast maken dan wij al maken. Ik kan de heer Verhoeven verzekeren dat wij geen moment verliezen. Zodra wij in de openbaarheid zo'n stap kunnen schetsen, zullen wij het onmiddellijk doen. De heer Van Bommel (SP):
 Dit punt dreigt nu helemaal weg te lopen. Eerst was het voor de zomer, nu is het na de zomer. De PvdA spreekt over het najaar en de minister-president blijft maar herhalen: zodra ik iets te melden heb, kom ik bij u. Dat valt allemaal onder de noemer "zo spoedig mogelijk" en dat kan worden vertaald als "Sint-Juttemis". Kunnen wij van de premier op zijn minst de belofte krijgen dat er in september een brief naar de Kamer komt hierover? Kan die belofte worden nagekomen of wordt het najaar of voor het einde van het jaar of voor de verkiezingen? Wat is het nu? Minister Rutte:
 Ik heb het antwoord net gegeven aan de heer Verhoeven. Ik kan pas inzicht geven in een volgende stap zodra dat mogelijk is gegeven de stand van de gesprekken die achter de schermen plaatsvinden. Ik heb de heer Verhoeven goed verstaan. Hij zegt dat hij bereid is om constructief te kijken naar wat het kabinet doet. Hij zegt terecht dat hij eigenlijk eerst de intrekkingswet wil en daarna pas in gesprek, dat een meerderheid van de Kamer dat niet heeft gewild en dat dat nu de situatie is. Hij is bereid het kabinet een kans te geven, maar het moet niet te lang duren. Dat ben ik met hem eens. Ik beschouw dat als een aansporing om — sneller en harder kan niet — met nog meer energie dat zo snel mogelijk te doen. Ik kan niet nu tegen de heer Van Bommel zeggen wanneer of waar dat zal zijn. Daarvoor zijn de gesprekken nog gaande. De heer Van Bommel (SP):
 Het moet niet te lang duren. Het duurt naar mijn opvatting al te lang. Ik had het graag meteen na het referendum willen zien gebeuren, eventueel meteen na de brexit. De minister-president zegt dat het niet te lang moet duren. Wanneer is dan wat hem betreft te lang? Minister Rutte:
 Dat is niet te knippen. Wij zullen met voorstellen komen als wij verwachten dat die een redelijke landingsgrond hebben. Het zou ook kunnen dat de gesprekken achter de schermen ons tot de conclusie brengen dat wij niet tot een voorstel kunnen komen dat recht doet aan de inhoudelijke bezwaren die genoemd zijn in de referendumdiscussies. Dan komen wij eerder met een intrekkingswetsvoorstel. Het kan ook zijn dat wij denken dat er wel kansen voor zijn. Wij gaan proberen dat in Brussel zo snel mogelijk openlijk uit te onderhandelen. Dan kan het nog steeds zo zijn dat die onderhandelingen mislukken, want het zal echt ingewikkeld zijn.

Overigens nog even een antwoord in de richting van de heer Omtzigt. Hij is verdwenen. O, hij is er wel. Hij vraagt naar mijn inschatting van wat er gaat gebeuren. Het is nog erger. Ik heb ambtelijk de precieze percentages aangereikt gekregen. Het associatieakkoord dat er nu ligt en waarover het referendum heeft plaatsgevonden, gaat grotendeels om bevoegdheden die in handen van de Commissie liggen, EU-only. Dat betekent dat, als dit verdrag van de baan is, de Commissie een verdrag EU-only kan presenteren dat qua inhoud 85% overeenkomt met het huidige verdrag, maar dat niet afhankelijk is van de instemming van welke lidstaat dan ook. Dat is 85%. Dan houd je 15% over en daar kun je mogelijk een aantal intergouvernementele dingen doen. Dan telt het langzaam op tot 90% à 95%. Dat is echt de situatie. Ik ben ervan overtuigd dat men zich terecht zeer bekocht zal voelen als dat uiteindelijk gebeurt, zo zeg ik nogmaals tegen de heer Beertema en alle nee-stemmers.

De SGP heeft mij een vraag gesteld over complex et cetera. Ik denk dat ik die vraag al beantwoord heb in de discussie. In die Europese werkloosheidsverzekering zien wij niets. Er is gevraagd of wij fondsen kunnen stoppen als lidstaten zich niet houden aan de afspraken. Dat kan. Het Stabiliteits- en Groeipact voorziet in de mogelijkheid van opschorting van aanspraken met betrekking tot de Europese structuur- en investeringsfondsen.

Er is gevraagd naar de stappen voor meer veiligheid en hoe het zit met de uitwisseling van gegevens tussen inlichtingendiensten. Er gebeurt heel veel door Nederland. De DG van de AIVD en zijn mensen, een club die indrukwekkende prestaties levert, hebben het afgelopen jaar onder het Nederlands voorzitterschap een impuls gegeven aan de Counter Terrorism Group. Dat is een Europees platform. Ik ben daar deze week op werkbezoek geweest. Het wordt nu ook fysiek vormgegeven, zodat mensen permanent gestationeerd zijn. Het is echt indrukwekkend. Er is intensieve operationele samenwerking en er is uitwisseling van inlichtingen op regelmatige basis. Daarmee worden misverstanden en communicatiestoringen geminimaliseerd en wordt er maximaal gezorgd dat het net zich sluit rond degenen die onze manier van leven bedreigen. Het is echt iets om trots op te zijn. Het is een Nederlands initiatief vanuit de AIVD. 

Voorzitter. Dat waren de vragen die aan mij waren gesteld. Binnen de aan u geschetste rolverdeling is het mijn beleefde suggestie dat de heer Koenders het overneemt. Hele transcript hierrr (.doc).

Reaguursels

Inloggen

Het militaire en politieke en deels financiele deel is geen exclusieve EU-competentie.

Rutte begint over percentages te spreken die tot de exclusieve EU-competentie zou horen. Niemand is tegen handel met Oekraine. Prima. De Nee-stemmer wilde geen bemoeienis in een burgeroorlog van een ander land. De Nee-stemmer wil geen klein exportwinstje in de Oekraine halen, als de veel grote export naar Rusland vernietigt. De Nee-stemmer wil geen Nederlands belastingbetalersgeld verbranden in het zoveelste failliete land. De Nee-stemmer wil geen dieronviendelijke waar importeren, als die op een manier geproduceerd is die voor Nederlandse boeren verboden is. De Nee-stemmer wil geen Nederlandse jongens als millitairen opofferen in een nutteloze oorlog tussen Oekrainse oligarchen en Russisch sprekende Oekrainiers.

De EU gaat helemaal niet exclusief over de grootste pijnpunten. Dus als het als exclusief handelsverdrag doorgaat, dan zou je verwachten dat een liberaal zijn zin heeft.

Rutte is echter een corporatist en geen liberaal. Vandaar dit toneel.

tipo | 17-09-16 | 10:19

Nooit meer VVD voor mij!!
Kan Omtzigt niet richting PVV?

Zuidlaren | 16-09-16 | 18:53

-weggejorist-

een maffiabaas | 16-09-16 | 17:52

Mark stond bij de bushalte in de regen en had gevraagd of ik hem kan ophalen. Ik heb natuurlijk meteen toegezegd zo spoedig mogelijk naar hem toe te komen. Dat was ergens in april 2016. Ik ga zo, want het wachten mag natuurlijk nooit te lang duren.

Heer Hugo de Waard | 16-09-16 | 14:11

Conclusie: er wordt net gedaan tegen de nee-stemmers dat er aan hun bezwaren wordt tegemoetgekomen, hetgeen dan gewoon een leugen is. Voorts wordt er gelogen over de invloed van Europa binnen het verdrag en wordt het verdrag met een fabeltjeskrant richting de kiezer "gewoon" geratificeerd. Misschien zelfs na de verkiezingen?

Zoals we inmiddels zijn gewend: gewoon de kluit belazeren. Een volk dat belazert wil worden en op de VVD/PvdA/D66/CDA/GroenLinks stemt verdient ook niet anders lijkt mij.

Jan, Leiden | 16-09-16 | 13:36

Zou je na al die beloftes die hij deed en niet nakwam, nog een tweedehands auto van die man kopen?

Een hoop Nederlanders wel en ook hier op GS zijn er blijkbaar mensen die op een politieke oplichter blijven stemmen..

knerf | 16-09-16 | 12:20

Rutte wil het willens en wetens niet snappen. De tegenstemmers willen of dat Rutte de uitslag naast zich neer legt, of niet tekent en de EU dan waarschijlijk laat zien dat ze maling hebben aan een tegenstem van een onbeduidend lidstaat en het zogenaamde vetorecht een wassen neus is.

watazooi | 16-09-16 | 12:17

En toch heeft de joker Rutte weer 2 zetels erbij gekregen in de peiling. Nederland gaat er weer intrappen.
i-Wonder | 15-09-16 | 20:45

Zelfkastijding noemen we dat.....

Stijlloser | 16-09-16 | 10:58

-weggejorist-

Marcel66664746 | 16-09-16 | 10:58

welke malloot stemt nou nog vvd als je dit leest?

Marcel66664746 | 16-09-16 | 10:58

Een hoop woorden om te zeggen dat ie met dat hele referendum zijn reet afveegt.
What else is new. Evengoed tenenkrommend knap als je zo kan ouwehoeren.

Voorjaarsmoe | 16-09-16 | 10:46

Rutte hoort in de gevangenis

Gags Beasley | 16-09-16 | 10:38

Er wordt gewoon getekend en er gebeurd helemaal niks!
En dat is mijn "politieke overtuiging"
........ KOTZZ........

ditotje | 16-09-16 | 10:27

De elite weet dat er iets in Oekraine staat te gebeuren. Vandaar dat vooruitschuiven. Er komen heel veel verkiezingen aan. Op alle fronten is er nu een soort radio-stilte.
Stilte voor de storm. De hele discussie is een academische. Met andere woorden een hoop lawaai voor niets. Ik voorspel dat dit "spel" tot maart 2017 blijft voortduren.

oostermoer | 16-09-16 | 10:20

propper1000 | 16-09-16 | 08:40

Mocht het CDA goed uit de verkiezingen komen en aanschuiven in een coalitie dan wordt Omtzigt monddood gemaakt.

etaleur | 16-09-16 | 10:02

Pappen en nathouden. Waarom gaat de kamer zo mee in het frame van Rutte dat hij recht wil doen aan de wensen van de Nee-stemmer? Het Nee-kamp is geen kamp maar een verzameling van ruim 2,5 miljoen individuen. Ieder met een eigen motivatie om nee te stemmen.

Rutte presenteert zich als een waarzegger met een kristallen bol. Hij kijkt vooruit en schetst wat de EU gaat doen. Hij kijkt naar het Nee-kamp en kent de wensen die hij moet behartigen. Op het stembiljet was een duidelijke vraag was geformuleerd. Voor of tegen de wet tot goedkeuring van het verdrag. Het antwoord was duidelijk: 61% tegen. Geen 'belangen behartigen'. Geen 'recht doen aan'. Gewoon afschaffen die wet.

Ravissant | 16-09-16 | 09:52

Methylfenidaat | 16-09-16 | 09:24
ze=de

Methylfenidaat | 16-09-16 | 09:25

Rutte, droplul, jij bent zelf een kat in ze zak, zak.

Methylfenidaat | 16-09-16 | 09:24

27 soevereine landen kunnen zelf bepalen dat ze dat verdrag toch tekenen, maar één soeverein land kan niet zelf bepalen of een verdrag wel of niet doorgaat. Mooi hoor, als je dat zo kunt zeggen.

Alquest | 16-09-16 | 09:21

Hoe lang kun je een Volk koeieneren, criminaliseren, beschuldigen van xenofobie, negeren, uitbuiten enz.
Dat moet onze nationale OpperFlapdrol zich eens beginnen af te vragen.
Gatver, wat een liegende beschuitLUL is die man!

pennestront | 16-09-16 | 09:07

Ik heb nog een paar campagneposters van 6 april over trouwens. Die ga ik opnieuw aanplakken bij de volgende verkiezingen, als er nog steeds niks met het referendum is gedaan. 'Opdat wij niet vergeten' is wat overdreven gezegd met zo'n kleine actie, maar toch.

Doper | 16-09-16 | 09:03

Ze,de min.president en alle andere poppenspeler in Den Haag ,vegen gewoon hun reet af met het volk. Wanneer worden wij eens wakker? Zij zitten er voor ons!

Hettiet | 16-09-16 | 08:57

daytripper | 16-09-16 | 01:17
Het linkse cda-bestuur, onder leiding van pro-vluchtelingen ex-predikante Ruth Peetoom, zal u dankbaar zijn voor uw stem.

Roadblock | 16-09-16 | 08:46

De enige remedie: Omtzigt stemmen

propper1000 | 16-09-16 | 08:40

Heeft Oekraine eigenlijk zijn pensioenen wel op orde? In Nederland moet er van Brussel weer gekort worden ondanks het feit dat er 1800 miljard gespaard is. In Portugal is de hele pensioenpot al eerder door Barrosso compleet leeggeroofd in 2010. biz.tpo.nl/2016/09/15/brussels-tuig/ Dat mag allemaal van Brussel en Barrosso vliegt lekker door naar Goldman Sachs. Tuig van de bovenste richel.

Piet Karbiet | 16-09-16 | 08:35

@Optelsommetje | 15-09-16 | 20:46

Als wij het morgen belangrijk genoeg vinden om met 10 miljoen mensen te stemmen dat we op elke 17e lataarnpaal een hoedje willen dan zei het zo, dan is het blijkbaar belangrijk genoeg voor mensen om dat te willen. Dan is het per definitie geen nonsense.

Democratie is geen nonsense. Hoedjes op lantaarnpalen misschien wel, netzoals het associatieverdrag met de oekraine is het iets waar we geen behoefte aan hebben, maar de stem die dat gezegd heeft is geen nonsense.

Wil je dat er geen *serieuze* referenda worden gehouden over onzinnige onderwerpen? Dat kan ik me voorstellen. Weet je hoe je dat tegengaat? Door verdomme in eerste instantie eens naar het volk dat je vertegenwoordigd te luisteren. En dat is nou *precies* wat er niet meer gebeurd. Dat is het hele eieren eten in dit verhaal. Landsvertegenwoordigers die naar eigen inzicht handelen in opdracht van een magalomaan bureaucratisch gedrocht genaamd de EU.

Maar schaam je dat je de stem van het volk nonsense noemt.

peterdh | 16-09-16 | 08:33

@Optelsommetje | 15-09-16 | 20:46

Je snapt dat "die nonsense" de stem van het volk is he? hoe debiel jij die ook vind, door hoeveel, in jouw ogen domme tokkies, die ook is gegeven is en blijft het de stem van het volk... En jij haalt het in je hoofd om dat "die nonsense" te noemen?

peterdh | 16-09-16 | 08:25

@necrosis | 16-09-16 | 07:47
Je moet ook vanaf Weeze vliegen. Lekker snel en efficient.

Piet Karbiet | 16-09-16 | 08:23

@La Bailaora | 15-09-16 | 20:41

wist je dat nog niet dan?

peterdh | 16-09-16 | 08:22

@eerstneukendanpraten | 16-09-16 | 07:59
Voor het nieuws kijk ik op internet.
En TBTB?
Moet je dat kijken van je eega?
In dat geval een gratis tip: schaf een hond aan en leer het dier dat hij uitgelaten moet worden als TBTB begint.

necrosis | 16-09-16 | 08:16

necrosis | 16-09-16 | 07:57

Behalve naar "The bold and the beautifull" kijk ik altijd naar het journaal, je moet wel een beetje op de hoogte blijven, nietwaar?

eerstneukendanpraten | 16-09-16 | 07:59

@eerstneukendanpraten | 16-09-16 | 07:50
Waarom kijk je er dan naar?
Masochistische neigingen?

necrosis | 16-09-16 | 07:57

Als ik Rutte op de TV zie moet ik altijd aan Gordon en Gerard Joling denken, vreemd...

eerstneukendanpraten | 16-09-16 | 07:50

Ze kunnen nooit 2 miljoen mensen in de bak gooien
@Leffe Blonde | 16-09-16 | 07:34

Ze kunnen echter wél je vakantie verzieken door je op Schiphol uit de rij te plukken en je te dwingen de achterstallige belastingen, de aanmaningskosten en de boetes daarover te betalen.
Betaal je niet, dan vertrekt het vliegtuig zonder jou.
Ook kennen ze nog methodes als loonbeslag, etc...
Burgers die hun belasting niet betalen zijn immers de grootste criminelen van dit land.......

necrosis | 16-09-16 | 07:47

Ik vind dat Rutte een net antwoord geeft. Ik heb het een half jaar geleden al voorspeld, alles gaat gewoon door. (Want 28 landen) het enige dat je kan doen is wat dingetjes toevoegen zoals dat het geen opstapje is naar eu lidmaatschap en zo. Nou dat probeert Rutte te doen. Omdat hij weet dat er zo weinig te veranderen is, hoeft hij niet op te schieten. Ik gok dat de aangepaste versie van die verdrag in januari 2017 klaar is met die paar door nl ingebrachte voetnoten. Hiermee gaat Rutte ook nog scoren vlak voor de verkiezingen

Rest In Privacy | 16-09-16 | 07:39

Massaal weigeren beladting te betalen. Zo spoedig mogelijk kan dus ook gewoon een jaartje zijn. Ze kunnen nooit 2 miljoen mensen in de bak gooien of voor de rechtbank dagen. Samen staan we sterk. NEE = NEE.

Leffe Blonde | 16-09-16 | 07:34

Nigel Farage zal heel Europa doorgaan om landen duidelijk te maken dat ze de Brusselse Titanic ook moeten verlaten.
www.dagelijksestandaard.nl...
Nehemia | 16-09-16 | 01:28

@Nehemia.Als dat waar is mogen we dat een Gods geschenk noemen.De vraag is wel of zijn boodschap net zo goed begrepen wordt in bv Italië dan in het VK.

daytripper | 16-09-16 | 07:30

Kamer van lik-me-vessie. Enige manier om kabinet te dwingen tot actie (en dat is altijd al zo geweest) is een deadline te stellen en naar huis te sturen / te vervangen als ze niet over de brug komen.

Vic | 16-09-16 | 07:28

@Gebakschep | 16-09-16 | 07:18
Rutte loopt te janken over de standpunten van een oppositiepartij, maar vergeet even te kijken naar het falen van de ministers uit zijn eigen partij:
www.ad.nl/binnenland/extra-managers-sl...
Als Rutte kloten had, had hij Edith Schippers ontheven van haar taak!!!

necrosis | 16-09-16 | 07:27

Rutte wordt in zijn maniertjes, quasi losse stijl,handjes in de zak .. van ene voet op andere, steeds meer een provinciale kloon van zijn grote held in het Witte Huis..
Langzamerhand niet meer om aan te zien.

daytripper | 16-09-16 | 07:27

Rutte komt er ook gewoon mee weg omdat de grote kranten en nieuwsredacties NPO en RTL 0,0 amok maken. De bewindvoerders daar hopen natuurlijk massaal op een leuk baantje na maart 2017 of mogen niet breed uitpakken vanwege scoops die ze dan niet meer krijgen.
.
Nederland heeft behoefte aan een onafhankelijk medium dat uit de kleine niche-markt stapt. Een soort van GS-familieversie zeg maar.

de Voorzittert | 16-09-16 | 07:26

VVD-leider Rutte vindt een groot aantal punten in het PVV-verkiezingsprogramma een bedreiging voor de rechtsstaat.

Meneer Rutte kijk eens in de spiegel. Een programma dat mogelijk een bedreiging vormt, of niet overgaan tot uitvoering van de uitkomst van een referendum. Wie is een bedreiging???

Gebakschep | 16-09-16 | 07:18

VVD-leider Rutte vindt een groot aantal punten in het PVV-verkiezingsprogramma een bedreiging voor de rechtsstaat.

Meneer Rutte kijk eens in de spiegel. Een programma dat mogelijk een bedreiging vormt, of niet overgaan tot uitvoering van de uitkomst van een referendum. Wie is een bedreiging???

Gebakschep | 16-09-16 | 07:18

Quote 1: " CDA (en dus Omtzigt) gaat volgend jaar gewoon in zee met Rutte hoor, als dat opportuun is. En dan is alles weer vergeten."
Quote 2: "Als het CDA volgend jaar in het kabinet komt, dan zal Omtzigt 180 graden draaien en heel braaf meedoen aan de fractiediscipline en dus gewoon ratificeren. Leer politici kennen..."
Dat gebeurde ook tijdens de 3 kabinetten van Ruudje Verlubbert (ja, dat ben ik nog niet vergeten). Dan moet Pieter gewoon weer z'n bek houden en mag hij geen "lastige" vragen meer stellen. Doet ie dat wel dan schoppen ze hem gewoon uit de fractie. Pieter wordt nu gebruikt door de relifundi's van het CDA om stemmen te trekken want Piet ligt goed in de markt. Het is o zo doorzichtig.

Lenco | 16-09-16 | 06:51

Dr Frambozenjam 141
Mijn God. Door struisvogels als jou, gaat Europa naar de ratsmodee. Zelfs als hier de straten branden zie je niks omdat je je kop in het zand hebt zitten.

Nehemia | 16-09-16 | 06:47

Stel er is echt poep aan de knikker, wat hebben wij dan aan deze MinPres met zo'n uitgebreid dossier aan onafgemaakte zaken? Bij een oorlog hebben de andere lidstaten deze al achter de rug, moet hij er nog aan beginnen, maar het heeft uiteraard zijn volledige aandacht. Het gaat daarom ons voorstellingsvermogen te boven mocht hij ooit een partner vinden. Hij is in staat de bevruchting na de bevalling te laten plaatsvinden.

Een vrije paling | 16-09-16 | 06:32

@Doper, mee eens.
Er is gewoon geen draagvlak voor de huidige EU.

Wel vreemd: Junkers wist ons te vertellen dat nee tegen Oekraïne een continentale crisis zou veroorzaken. www.reuters.com/article/us-dutch-ukrai...

Maar Rutte zegt nu dat er allen een gevolg is voor Nederland. Een van die verhalen kan dus niet kloppen.

Munchhausen | 16-09-16 | 02:28

Wijze man. de mensen die niet opde VVD gestemd hebben bij de laatste verkiezingen wilden hoogstwaarschijnlijk niet dat de VVD inde regering kwam.
-
Gaat de VVD met die mensen nu alsnog rekening houden en geeft zij haar zetels op?

bisbisbis | 16-09-16 | 01:46

miko | 15-09-16 | 23:28

eigenlijk nog niet zo'n gek idee dan , dat associatieverdrag.
wel heeeel VVD dat verdrag overigens.

hakbarry | 16-09-16 | 01:43

Ik kan dat gekronkel met woorden van Rutte echt niet meer aanhoren. Hoe simpel kan het nou zijn. Het Nederlandse volk zei nee dus Nederland tekent niet en doet niet mee met het associatieverdrag. Wat de andere lidstaten gaan doen moeten zij weten zolang het maar geen betrekking heeft op Nederland en vooral niet met ons geld. Maar grote boef Rutte blijft dus zeggen 'dat het de bedoeling is van de tegen stemmers dat het gehele verdrag niet door gaat'... wat dus niet zo is. Nederland gaat over Nederland en dit referendum heeft alleen betrekking op het niet tekenen van het verdrag door Nederland. Nederland doet niet mee, punt. wat de rest doet moeten zoeten ze zelf weten. Graag zonder ons en buiten de EU.

XaleX_2 | 16-09-16 | 01:42

Nehemia | 16-09-16 | 01:37
Soros/Clintons/Obama/Uncle Sam/Nigel Farage/Brusselse Titanic... Vooral blijven zien binnen je paardekleppen. En vast leuk met je vrind Bailaora grootmachten op maquette poppetjes blijven typen op dit medium. Dat zet echt zoden aan de dijk?
Ps: doe de groeten aan tante.. eehhh bedoel Tpo.

Dr. Frambozenjam | 16-09-16 | 01:41

La Bailaora 46
Die Soros is echt een monster. Hij bakt ook zoete broodjes met de Clintons en Obama. De Octopus heeft het voor elkaar gekregen dat Uncle Sam er meer dan honderd duizend gaat opnemen volgend jaar. Gelukkig is er ook goed nieuws. Nigel Farage zal heel Europa doorgaan om landen duidelijk te maken dat ze de Brusselse Titanic ook moeten verlaten.
www.dagelijksestandaard.nl/2016/09/goe...

Nehemia | 16-09-16 | 01:28

Ik weet niet wat jullie gaan doen , maar mijn besluit staat vast : ik ga op de fatsoenlijke intelligente integere Omtzigt stemmen.
Natuurlijk is het jammer op bepaalde punten in het CDA zit , maar de man is imposant!! Daar hebben we niet zoveel van!

daytripper | 16-09-16 | 01:17

Trouwens, het zou me ook niets verbazen als hij intussen weet of het we/niet lukt toevallig enkele dagen, hoogstens enkele weken, voor de verkiezingen het kabinet opeens met antwoord komt. Dan hoopt Rutte nog een deel van de stemmers binnen te harken; of dat die in het ja kamp of het nee kamp wordt: dat maakt niet zoveel uit als de marges zo klein zijn... Nou, ik hoop dat dat gedrag rattengif blijkt te zijn en het verschrikkelijk averechts uitpakt.

Liroy | 16-09-16 | 01:16

"Die nee stemmers dachten "dan is het verdrag van tafel"", en dat is dan ook zo Mark. Wat andere landen doen moeten ze zelf weten, maar juridisch kunnen wij dan alles weigeren dat onder dat contract valt. Als de rest van de EU van de brug springt, moeten wij dat dus ook doen? No fucking way.

Nee is nee, wij hebben een Nederlands nee gegeven. Wat dat allemaal verder voor gevolgen heeft wat andere EU landen doen: dat interesseert me echt niets. We zijn toch een soeverein land? (Haha, ik dacht; ik vraag het gewoon even.) Wat maakt het dan uit wat al die andere landen doen? Ik stemde geen nee zodat "alle EU landen het verdrag van tafel gooien", neen: ik stemde nee zodat *op zijn minst* Nederland het verdrag van tafel zou gooien. Of dat aldanniet voor effect heeft dat de rest er op andere wijze mee doorgaat (al is dat juridisch extreem moeilijk): dat boeit me echt helemaal niets...

Wie ben jij, als Ja-stemmer, om te gaan beslissen wat die Nee stem inhoudt? Jouw politieke inschattingen zijn de afgelopen jaren desastreus geweest. En nu wil je ook nog voor mij gaan beslissen wat mijn nee stem inhoudt, puur zodat jij je vriendjes en je baangarantie bij de EU kan houden? Pleur op! Je interpreteert de uitkomst in jouw voordeel zodat je alsnog een verdrag door onze strot kan duwen, en dan zal je nog met droge ogen liegen dat dit precies is wat "hee nee kamp" wilde ook. Gore rat... Bah wat haat ik zulke ordinaire zakkenvullers als Rutte zeg, met z'n "Ik krijg na mijn carriere in Nederland een baan bij de EU"; ja vandaar dat je tegen alles wat dat gore ondemocratische instituut zegt "ja, amen!" zegt. Bah, wat een verrader van het Nederlandse volk.

Liroy | 16-09-16 | 01:09

i-Wonder | 16-09-16 | 00:52
Iedereen liegt. Brengt de nog nooit gelogenen hier? kun je niet hè leugenaar.

Dr. Frambozenjam | 16-09-16 | 01:01

La Bailaora | 16-09-16 | 00:46
Serieus. Ik huiver! Brrr

Príncipe | 16-09-16 | 01:01

@botbot | 15-09-16 | 23:31
Ja want sinds de toetreding van moe-landen gaat het crescendo met de Nederlandse transport sector.
*van stoel pleurt*

miko | 16-09-16 | 00:55

Als Rutte zijn mond opent liegt hij.

i-Wonder | 16-09-16 | 00:52

@Príncipe | 16-09-16 | 00:19
GS is een psychopaat. Niets meer niets minder.

@Nehemia | 16-09-16 | 00:22
Inderdaad, de hetze tegen Putin in het Westen is overigens niet voor niets:
www.rt.com/politics/323919-soros-foun...

La Bailaora | 16-09-16 | 00:46

Weleens van het Tisa verdrag gehoord?
Ik niet, in het geheim onderhandelt de EU over weer een verdrag waar we niets van mogen weten.
www.sueddeutsche.de/wirtschaft/handel-...
Stem allen op Juncker: geheimhouding verzekerd!

Jan Dribbel | 16-09-16 | 00:40

Hey Driewerf Hoezee | 16-09-16 | 00:05
Mijn vrind, hoe gaat het?
Verders allemaal premier-kandidaten in de comments die uiteraard het beter zullen/kunnen dan Rutte.

Dr. Frambozenjam | 16-09-16 | 00:36

Mijn stem staat vast. Omtzigt. Bij een coalitie van CDA/D66/VVD moet hij min van BuZa worden.

catharsis | 16-09-16 | 00:30

De tering.

Dit is me iets teveel tekst om deze tijd na een lange werkdag,ik lees het morgen wel verder.
Schrijf anders een boek.

ska ska ska | 16-09-16 | 00:26

-weggejorist-

wijnglas | 16-09-16 | 00:26

La Bailaora 7
Ja. Het artikel dat je linkt laat zien met wat voor een psychopaat we te maken hebben. Deze oud naziheuler is in heel de wereld actief. Poetin heeft zijn beweging al het land uit getrapt.

Nehemia | 16-09-16 | 00:22

La Bailaora | 16-09-16 | 00:07

Hmm... die Soros is echt heel erg gevaarlijk. Als je de oost-blok landen dwingt om vluchtelingen op te nemen, krijg je daar vanzelf een revolutie. Hmm... misschien is dat wel zijn bedoeling. (Bankiers hitsen landen toch tegen elkaar op met de bedoeling dat landen giga gaan investeren in militaire spullen. En daar moeten die landen dan weer leningen voor afsluiten. Pffff. Zucht... Waar moet het naar toe.)

Príncipe | 16-09-16 | 00:19

Wijnglas 2
Ik hoop dat de rechterflank het over vijf jaar voor het zeggen heeft en er een Nexit plaats vindt. Het is nog niet te laat.

Nehemia | 16-09-16 | 00:18

Nee betekent NEE!
#Ruxit

Schietmijmaarlek | 16-09-16 | 00:15

Driewerf Hoezee | 16-09-16 | 00:05

De komende verkiezingen gaan over wie het meest geloofwaardig "pleur op" kan zeggen. Uiteindelijk zullen de partijen die zogenaamd het hardst met elkaar in de clinch liggen een coalitie vormen en zo is Rutte III een feit.

Borrelende Boris | 16-09-16 | 00:13

De reactie op de uitkomst van het referendum zal verkiezingsinzet zijn. Dat is duidelijk.

Pieter +veel.

Driewerf Hoezee | 16-09-16 | 00:05

Rutte verplaatst lucht en zegt helemaal niets. Als hij wel wat zegt, dan is het gelogen.

poisonivy | 16-09-16 | 00:02

-weggejorist-

wijnglas | 16-09-16 | 00:02

Botbot
De invasie gebeurt doelbewust. George Soros de Octopus kan u er alles over vertellen.

Nehemia | 15-09-16 | 23:58

Botbot 2330
Als we van meet af aan het Australische model hadden ingevoerd, hoeft er niemand meer te verzuipen. Waarom nog de boot ingaan als je toch wordt teruggesleept? Opvang in de regio. Ze komen uit heel Afrika deze kant op. Bijna niemand heeft een ID bij zich. Ze zien Noord Europa als het beloofde land. Uitkering, huis en met je twintigste, dertigste ga je al met 'pensioen'. Van die anderhalf miljoen in Duitsland werken er nog geen honderd. Dat is één op de 27 duizend.

Nehemia | 15-09-16 | 23:55

Inderdaad, over de verkiezingen heen tillen, daarna een kleine aanpassing en gewoon ratificeren.

bakoenin | 15-09-16 | 23:53

@wijnglas | 15-09-16 | 23:41
Jammer joh, we zijn allemaal de lul.

popo ketalo | 15-09-16 | 23:50

miko | 15-09-16 | 23:36
Een EU-kustwacht kan ze ook gewoon redden en terugvaren naar Afrika i.p.v. Europa. Als ze maar weer land onder hun voeten hebben, dan heb je aan je humanitaire taak voldaan.
Verder is het een mogelijke oplossing om voor echte oorlogsvluchtelingen een groot stuk grond (paar honderd vierkante km of zo) te leasen van een Noord-Afrikaans land, voor langere termijn. Op die plek kunnen de vluchtelingen dan, met financiële hulp van de EU, een eigen stad opbouwen met alle voorzieningen.
De vluchtelingen hebben meteen passend werk, hoeven geen nieuwe taal te leren en het voorkomt spanningen wegens grote cultuurverschillen met de lokale bevolking in Europa. Twee vliegen in één klap. Daarnaast kan het nog geld opleveren ook, door export van producten/diensten.

JackRyan | 15-09-16 | 23:47

-weggejorist-

wijnglas | 15-09-16 | 23:41

Misschien is het Oekraïne referendum nog een dingetje op GeenStijl, maar in mijn omgeving heeft niemand het er nog over. Het was een leuke actie van GeenPeil, maar het is gewoon niet besteed aan een volk waar het verdrag van Lissabon zonder noemenswaardige protesten door de strot werd geduwd.

Borrelende Boris | 15-09-16 | 23:39

@botbot | 15-09-16 | 23:30
Er zijn tig plaatsen in de wereld waar men niet de keuze heeft zich aan gevaar bloot te stellen of niet. De illegale migranten op de stranden van Noord Afrika doen dat helemaal uit vrije wil en wat mij betreft voor eigen risico..

miko | 15-09-16 | 23:36

@botbot | 15-09-16 | 22:09
Die gozer met dat skateboard, ben z'n naam even kwijt. 'Europa, best belangrijk" was z'n slogan.
.
@trip666 | 15-09-16 | 22:15
Ja is wel zo. Toch zouden ze nu ook wat inhoudelijker kunnen zijn als het een keer niet over moslims gaat. In de zorg doet (of deed) Agema dat wel altijd goed. En bij onderwerpen over de financiële sector doen ze ook hun best. Hier zouden ze het kabinet ook strak moeten houden.

Watching the Wheels | 15-09-16 | 23:35

@botbot | 15-09-16 | 22:15
Wat is er complex aan een politiek verdrag?? er staat in wat beide kunnen verwachten op politiek en economisch niveau, niks meer. Het is geen hogere wiskunde en geen kwantumtheorie.
Dat complexe word verzonnen zodat mensen bang zijn er een mening over te hebben terwijl een koopakte van een huis niet veel makkelijker opgesteld is.

miko | 15-09-16 | 23:32

miko | 15-09-16 | 23:19
Een vrachtwagen weet je hoe zo'n ding eruit ziet?

botbot | 15-09-16 | 23:31

Nehemia | 15-09-16 | 22:34
Dus u wilt ze laten verzuipen?

botbot | 15-09-16 | 23:30

@the Jackdawn | 15-09-16 | 22:14
Nou nou, die handel drijven met Oekraïne. Zal potverdorie een impact geven met een land dat een economie heeft die kleiner is als die van Noord-Brabant. Belangrijkste exportproduct? Zakkenrollers,hoeren en catalogusbruidjes.

miko | 15-09-16 | 23:28

litebyte | 15-09-16 | 23:15
Ja hèhè, Brussel wordt het Washington van Europa. Natuurlijk is de nationale politiek niets anders dan een opstapje naar een mooi baantje in Brussel of bij een multinational, voor bewezen diensten. Natuurlijk is heel het EU-project corrupt tot op het bot en dient het alleen maar de 0,01%. De carrièrepolitiek viert hoogtij. Écht opkomen voor de hardwerkende spaarzame Nederlander zit er niet in bij de grote-pot-nat-partijen.
Wil je dat de regering opkomt voor JOUW belangen, als hardwerkende spaarzame Nederlander? Stem dan niet op VVD, PvdA, CDA, D66, CU of GL. Zo simpel is het.

JackRyan | 15-09-16 | 23:27

Pathologische leugenaar, die Rutte.

Muggenmepper | 15-09-16 | 23:23

litebyte | 15-09-16 | 23:18
Nee hoor! Volgens mij niet. Maar als jou dat zo lijkt, leg eens uit dan! Doe eens intelligent en verbaas ons. Grijp je kans!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 15-09-16 | 23:22

Knerf 2310
Wij hebben hier de NPO. Nederlands Propaganda Orgaan. Juist omdat nog hele volksmassa's deze Brusselse reclamezuil nog blindelings geloven, is het grote deel onwetend en geloven ze dat georakel uit die eurocratische tombe volkomen. Botbot is ook zo geconditioneerd. Dat zal nooit veranderen spijtig genoeg.

Nehemia | 15-09-16 | 23:21

@botbot | 15-09-16 | 21:43
Gaat Nederland geen banen kosten. Waar baseer je dat op? Dus als men niet wil integreren op politiek niveau met een compleet gefaalde staat dan kost dat ONS banen?
Jij stond ook niet vooraan bij het uitdelen is het wel?

miko | 15-09-16 | 23:19

@Jan-Joris-Jaap-Joop | 15-09-16 | 22:57

De echte relifrenen zitten bij de klein ggristelijke partijen.

litebyte | 15-09-16 | 23:18

Rutte wil niet. Hij heeft steeds hetzelfde praatje. Hij denkt steeds hetzelfde... ik schijt op jullie.

duitse herder | 15-09-16 | 23:17

Alle grijze middenpartijen zitten vol met EUroscisten: CDA-VVD-D66-PvdA-GL allemaal gebruiken ze de nationale politiek als opstapje naar de echte carriere voor na de politiek.

Minimaal 4 jaar tijd voor lobbyen/netwerken (lees corruptie) voor jezelf. Is het niet in het bedrijfsleven, dan wel in Brussels of aanverwante EU organisaties.

De incompetente klootzakken partij -VVD- spant echter wel de kroon. Van Han 'turkije succes' ten Broeke tot Ad 'fopspeen' van der Steur tot Hans 'Goering' van Baalen tot chef pindakaas Rutte.

EUroscistische leugenachtige incompetente vals naieve corrupte klootzakken.

litebyte | 15-09-16 | 23:15

@evanluxemburg | 15-09-16 | 22:49

U is masochist ?

von Strumpfhausen | 15-09-16 | 23:15

Dit maakt me boos.
Het gedraaikonterij, de arrogantie en de leugens van Rutte.
Bah. Bah. Driewerf bah.
Ik ga zo maar even in halfslachtige meditatiepositie zitten om het moment van de uitslag weer even voor me te halen.
Dat pakt die Rutte me mooi niet meer af.
Zennnnn ...

nemoj me jebat | 15-09-16 | 23:13

@Durereaguurder | 15-09-16 | 20:41
Staatsgreep?

miko | 15-09-16 | 23:13

Nehemia | 15-09-16 | 22:26

Ach joh, weet die botbot veel. Het is een overheidmannetje dat vroeger geloofik in de politiek zat

knerf | 15-09-16 | 23:10

evanluxemburg | 15-09-16 | 22:49
dan heb je er niet veel van gesnapt, CDA is verantwoordelijk voor al deze tering zooi. Maar Omtzigt is een goede politicus.

mrgeseki | 15-09-16 | 23:09

Het beste is wat je kan doen is het volk zo dom als mogelijk houden. Wat je niet weet is er immers niet. Toch kijk ik uit naar dat ene moment dat alle data die er is op tafel komt te liggen door iemand die begrijpt dat dit niet zo verder meer kan gaan. Iemand die niet alleen maar voor het geld aan het werk is maar staat voor principes. Toch komt eens die dag. Hoe goed systemen werken en hoe goed ze ook zijn best doen zal er immers een keer iemand opstaan of er komt een hack die alles transparant maakt. Het is immers ook een kwestie van tijd en ik kijk uit naar dat moment!

Mr_Pikibelly | 15-09-16 | 22:57

evanluxemburg | 15-09-16 | 22:49
Ach gut! Jij bent een religek met een communistische nick! Maar ach, schizofrenen zijn ook mensen. Sterkte!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 15-09-16 | 22:57

Het verdrag is door Nederland nog steeds niet geratificeerd dat wilde die nee stemmers toch?
botbot | 15-09-16 | 21:21

Nee hoor, hoe kom je erbij zeg. Er moet een intrekkingswet komen, zodat de eu terug moet komen op het 'voorlopig' inwerkingtreden van het associatieverdrag. Benieuwd of Nederland geld terug gaat krijgen van de eu voor die Soros-poppenkast in Kiev.

accijnstoerist | 15-09-16 | 22:57

-weggejorist-

wijnglas | 15-09-16 | 22:57

Ik wil een referendum over de invoering van democratie.

Steinway | 15-09-16 | 22:54

kweethetooknietbeter | 15-09-16 | 21:17
Waarom stemt het volk dan toch iedere keer weer braaf op diezelfde vingeropstekende volksvertegenwoordigers? Dan wil het volk toch gewoon dat het keer op keer belazerd wordt? Ik zie het probleem niet zo. Het toont alleen maar aan dat de kiezer debiel is.
Hartgrond | 15-09-16 | 21:28
Je ziet het goed. Omtzigt lijkt heel wat met al die moeilijke vragen, maar hij voert gewoon een dansje uit met Rutte. Gecontroleerde oppositie noemen ze dat. CDA (en dus Omtzigt) gaat volgend jaar gewoon in zee met Rutte hoor, als dat opportuun is. En dan is alles weer vergeten.
Akiron | 15-09-16 | 21:53
Als je als nee-stemmer op Omtzigt (en dus het CDA) stemt, dan zeg je dus eigenlijk; "negeer mijn nee-stem". Als het CDA volgend jaar in het kabinet komt, dan zal Omtzigt 180 graden draaien en heel braaf meedoen aan de fractiediscipline en dus gewoon ratificeren. Leer politici kennen...
storm op komst | 15-09-16 | 21:50
Rutte is zeker slim, want hij weet dat een optreden in Zomergasten ("oh, wat is het toch een sympathieke vent") en wat ferme uitspraken van partijkopstukken de kiezer alle laaienlichterij van de afgelopen jaren weer doet vergeten. Alsof het nooit gebeurd is.
De kiezer heeft het geheugen van een goudvis en dat WEET Rutte.
Het Oekraïne-referendum was slechts een tik tegen de voortrazende EU-trein. Om de koers van de EU/Europese samenwerking significant te wijzigen is toch echt veel meer nodig, dan enkel dit referendum.

JackRyan | 15-09-16 | 22:52

Rutte is slap
Referendum was fout, maar geeft signaal
Dus voor verkiezingen 2017 duidelijkheid
Ik ga maar weer CDA stemmen

evanluxemburg | 15-09-16 | 22:49

En wat Rutte eigenlijk zegt met "De eu gaat toch wel door, met of zonder ons" is: De Nederlandse democratie is dood.

Rest In Privacy | 15-09-16 | 22:47

Stel een fors aantal mensen blijven toch op de VVD stemmen. Maar niemand maakt het vakje van Rutte rood maar allemaal een ander VVD vakje?
.
Heeft dat dan toch nog enige betekenis? Ik dacht altijd ergens gelezen te hebben dat 2e kamer leden op persoonlijke titel worden gekozen, vandaar dat geneuzel met zetel/partij afsplitsingen. Maar in dit geval, geen enkele voorkeurstem voor Rutte? Misschien heeft hier iemand een antwoord op?

LaatmaarLu? | 15-09-16 | 22:43

Rutte wacht tot een maand of twee voor de verkiezingen met het accepteren van de uitkomst en kan zo nog even snel wat stemmen binnen te halen. Mark my words.

Rest In Privacy | 15-09-16 | 22:43

Ondertussen zijn de Polen druk bezig met de onderste steen van hun misschien wel door de Russen neergehaalde vliegtuig: http://thenews.pl/1/9/Artykul/271106,Smolensk-commission-Black-box-recordings-%E2%80%98manipulated-and-shortened%E2%80%99
Rutte's vriendje Donals Tusk bakte liever zoete broodjes met Poetin, maar nu de patriotten aan de macht zijn gaat de beerput open.

JTKDM | 15-09-16 | 22:41

Rutte heeft daar toch helemaal niks over te zeggen. Wij hebben ons democratisch recht verspeeld door lid te worden van de EU. We hebben nog maar heel erg weinig te vertellen. Bijna alles wordt beslist in Brussel. Vraag jezelf af of je de afgelopen 25 jaar op VVD, PvdA, D66 of GL gestemd hebt. Zo ja, dan heb je daarmee je stem gegeven voor EU lidmaatschap en het afstaan van giga veel democratische rechten. Het is hier in feite net zoals in de USA. Een groep mensen met giga veel geld bepalen wat er gebeurt.

PVV heeft een Nexit beloofd. Ik weet niet of ie dat ook gaat waarmaken. Ik denk dat dat je laatste kans is om zeggenschap terug te krijgen. En anders... is het alleen maar gemopper en gezeur.

Príncipe | 15-09-16 | 22:37

Botbot 2215
En waar ik helemaal kotsmisselijk van wordt is dat ze Frontex voor Europese grensbewaking laten doorgaan. Als je al met je kuiten in de Middellandse zee staat, verschijnen de veerboten al aan de einder. Het is een f*cking veerbootdienst met voornamelijk gelukzoekers als lading die voornamelijk parasiteren.

Nehemia | 15-09-16 | 22:34

Ja

Centauri3 | 15-09-16 | 22:34

-weggejorist-

wijnglas | 15-09-16 | 22:33

-weggejorist-

hebbuh | 15-09-16 | 22:26

Botbot 2215
Politici slim? Heb ik iets gemist? Brussel betekent dat wij een transferunie blijven voor de knoflookstaten. Wij nettobetaler zijn. Vier miljard plus per jaar en de jaarlijkse naheffing. Overheveling pensioenfondsen. Ongebreidelde massa-immigratie. Meemarcheren met de Erdogan knuffelende Eurocraten. TTIP, CETA etc. Tientallen miljarden naar Griekenland en daar komt pauperstaat Oekraïne ook nog bij die al miljarden van Brussel krijgt. Ze vragen de eigen bevolking niks, omdat stront moeilijk te verkopen is.

Nehemia | 15-09-16 | 22:26

Omtzigt verzuimt de belangrijkste vraag te stellen:
"Waarom interpreteert u het eenduidige NEE van 6 april op een wijze die u het beste uitkomt? Waarom doet u niet gewoon wat de kiezer van u vraagt: intrekking van het verdrag? Wat de overige EU-landen vervolgens doen is niet relevant voor de uitslag van het referendum. Het is doodsimpel, NEE is NEE. De NEE-stemmer heeft bij het referendum geen vakje aangekruisd met de tekst "ik wil dat de premier opnieuw met Brussel gaat onderhandelen." De NEE-stemmer heeft er geen boodschap aan dat Rutte persoonlijk gezichtsverlies lijdt bij niet-ratificatie. De NEE-stemmer wil exact wat de tekst op de stembiljetten zegt. Geen interpretaties, geen slagen om de arm, geen uitstel dat gevaarlijk op afstel begint te lijken.

Leipniz | 15-09-16 | 22:26

botbot | 15-09-16 | 22:15
Misschien is die bevolking wel slimmer dan wij zijn en denken die zaak is zo complex dat gaat ver boven onze pet, laat die politici het maar uitvechten we hebben ze niet voor niets via de stembus een mandaat gegeven.
.
Dat had een uitspraak van Mark kunnen zijn.

Mr_Natural | 15-09-16 | 22:24

Een hoop slap gelul en schijn bewegingen weer van rubberen Marx.

De referendum vraag was duidelijk bent u voor of tegen DIT verdrag met de Oekraïne.
De uitslag was duidelijk de meerderheid was tegen.
Dus het antwoord van rubberen Marx kunnen maar twee dingen zijn.

1. we respecteren de uitslag en tekenen niet(zoals door hem belooft, hoewel dat beloven en nakomen bij hem een moeilijke combinatie is gebleken)
2. We leggen de uitslag naast ons neer en tekenen toch.

De smoes die hij nu aandraagt raakt kant nog wal, als hij een nieuw verdrag wil uit onderhandelen prima, dan kan daar eventueel nieuwe referendum over gehouden worden.

von Strumpfhausen | 15-09-16 | 22:20

Als de 2,5 miljoen nee-stemmers principieel achter hun nee-stem blijven staan en dit ook laten blijken in maart 2017, dan zijn zij goed voor zo'n 40 zetels (bij een kiesdeler van 62.829 in 2012).
Als de thuisgebleven (potentiële) nee-stemmers ook principieel zijn en bij de opgekomen nee-stemmers opgeteld worden, dan zou het tegen-kamp goed zijn voor zo'n 85 zetels, (even snel) omgerekend van de uitslag in 2012 naar het stemgedrag bij het referendum uitgesplitst per partij, zie: www.ipsos-nederland.nl/actueel/nieuws/...
Kortom, zo'n 85 zetels die NIET naar de partijen zouden moeten gaan die vóór het verdrag met Oekraïne waren, namelijk VVD, PvdA, CDA, D66, GL en CU.
Oftewel, 85 zetels die WEL naar tegen-partijen als SP, PVV, VNL en PvdD zouden moeten gaan.
Als het tegenkamp in maart 2017 toch ruggengraatloos blijkt te zijn en weer massaal op de grote-pot-nat stemt (VVD, PvdA, CDA, D66, GL, CU), dan toont dat aan dat de democratie in Nederland nog steeds prima functioneert. Kennelijk is het dan simpelweg de wens van het tegenkamp dat de uitslag van het referendum genegeerd wordt. In dat geval rest ons (de Geenpeil achterban) niets anders dan een gigantische facepalm te doen.
We zullen zien of SP, PVV, VNL en PvdD in maart 2017 samen goed zijn voor ongeveer 85 zetels....

JackRyan | 15-09-16 | 22:16

Nehemia | 15-09-16 | 22:03
Misschien is die bevolking wel slimmer dan wij zijn en denken die zaak is zo complex dat gaat ver boven onze pet, laat die politici het maar uitvechten we hebben ze niet voor niets via de stembus een mandaat gegeven.

botbot | 15-09-16 | 22:15

Watching the Wheels | 15-09-16 | 22:03 Er zijn er nog wel een paar niet in de laatste plaats Geert Wilders die - ondanks dat ik vind dat de PVV volkomen ongeschikt is voor enige bestuurlijke verantwoordelijkheid - toch keer op keer laat zien het parlementaire handwerk tot in de finesses te beheersen en wetkelijk meesterlijk debateert...

trip666 | 15-09-16 | 22:15

Jan-Joris-Jaap-Joop | 15-09-16 | 21:59
En zo is het! Nedxit?
.
Ik twijfel. 't Zou wel heel saai worden :)

Mr_Natural | 15-09-16 | 22:14

Raad_maar_raak! | 15-09-16 | 21:50
"Laat ze lekker, wat voor nadelen zouden daar nou aankleven? Dat zou ik wel eens willen weten. Dat hoor je niet..."

Nederland kan geen gebruik maken van de voordelen zolang er niet getekend wordt. Kost de Staat en het bedrijfsleven veel geld. Kan tot banenverlies leiden in de sectoren die handel drijven met Oekraine. We zullen het gaan zien.

the Jackdawn | 15-09-16 | 22:14

En had Rutte deze inschatting niet al kunnen gebruiken om destijds kiezers over te halen Ja te stemmen? Het is toch geen nieuw feit? Zo van: we zijn pas nadat we gefaald hebben de kiezer van ons standpunt te overtuigen ons gaan verdiepen in een "analyse" van de werking van het Nee standpunt? De kans om die analyse in het debat in stelling te brengen had je dan toch tijdens de campagne al moeten grijpen? "Ik adviseer iedereen om Ja te stemmen want bij op Nee volgend intrekken gaan landen intergouvermenteel verdragen." Is niet gezegd. Tegen een referendum is geen appel mogelijk. Dit is allemaal toch uiterst onrechtmatig, hoor. Zou de RvS toch ook wat van kunnen vinden...

trip666 | 15-09-16 | 22:11

Overigens vind ik echt dat Rutte wat moet doen. Ook als hij de uitslag naast zich neer legt neemt hij stelling en het referendum serieus. Nu hij niks doet minacht hij een vijfde van het volk ( let je op Koreaanse ). Je doet niets Rutte en probeert Balkenende rechts en links in te halen als slapste mispres ever.

ristretto | 15-09-16 | 22:10

Watching the Wheels | 15-09-16 | 21:36
Vraagje we hebben al eens eerder een referendum gehad toen heeft iemand bakken ellende over ons uitgestort.
Wie was die knaap ook alweer en van welke partij was hij.

botbot | 15-09-16 | 22:09

Rutte heeft schijt aan alles en iedereen, hopelijk heeft iedereen schijt aan Rutte met de verkiezingen in maart 2017.

Titje | 15-09-16 | 22:07

"Ik schets nou juist dat het mijn politieke inschatting is dat nee helemaal geen nee is."
Ik denk dat wij straks een nieuw referendum krijgen waarbij wordt uitgezocht of Nee Nee is, of Ja, of Misschien, of WeetNiet.

Ageless | 15-09-16 | 22:06

En dan mogen DE en FR ook lid worden van de NLUK unie die we dan omdopen tot Europese Statenbond. Of VS v Europa. Met een federaal parlement v hooguit 150 personen. En paneuropese partijen ipv die Poolse landdagvan uitgerangeerde nietszeggende ex-politici en het achterkamertje v vetoende nationale ministers die het nu is.

trip666 | 15-09-16 | 22:04

@ProAsfalt | 15-09-16 | 21:53
Je moet ook geen CDA stemmen, bijna allemaal vriendjespolitiek. Onder het CDA gierde niet voor niets de staatsschuld steeds uit de bocht, die geven het graag uit in eigen kring. Alleen Omtzigt is wel een zeer positieve uitzondering. Al die andere 149 Kamerleden hebben ook de kans om vasthoudend dergelijke vragen te stellen, je hoort zelden iets op de inhoudelijke manier waarop Omtzigt het probeert. Het helpt niks, want ze doen toch schaamteloos of ze gek zijn en negeren consequent goede inhoudelijke vragen. Dat is wel een kwaliteit van Rutte, herhalen, herhalen, herhalen en er langs praten totdat iedereen opgeeft.

Watching the Wheels | 15-09-16 | 22:03

ristretto 21:57
*applaus*

storm op komst | 15-09-16 | 22:03

27 landen ratificeren, maar hebben ze de eigen bevolking wat gevraagd? Wat een fopdemocratie.

Nehemia | 15-09-16 | 22:03

De EU is als een kaartenhuis in elkaar aan het donderen. Als 27 landen een bilat sluiten met UA en NL doet dat niet dan is er toch geen unie meer? Dan kan je toch met je visum vanuit UA naar België en dan NL in (of met je exportprodukten). Dan komen die militaire intel via Interpol in Berlijn en dan alsnog bij Kiev?

En laat nou net EUversie de hoofdmotivatie van veel Nee stemmers zijn geweest. Je kan de sil vh volk niet negeren. De EU schaft zich af. NL kan voorsorteren door zelf met een bilat met UK de contouren van een nieuwe vorm v Europese samenwerking te schetsen. Een waar federalisme met respect voor eenieders culturele identiteit en nationale soevereiniteit en vooral het subsidiariteitsbeginsel van decentraliseren wat niet centraal hoeft leidend zijn. En waar vanaf het begin af aan een duidelijk supranationaal vormgegeven democratie aan de top staat van de (her)nieuw(d)e instituties.

trip666 | 15-09-16 | 21:59

Mr_Natural | 15-09-16 | 21:55
En zo is het! Nedxit?

Jan-Joris-Jaap-Joop | 15-09-16 | 21:59

@koreaanse slettebak, ****** poep aan je schoen, wat ben je toch een lul met vingers, een drogredenaar van formaat. Hulde zoveel onzin en leugenachtige praat in een paar zinnen.

Jij en vele anderen gingen het referendum in met : ons kan niks gebeuren, de drempel wordt niet gehaald. Jank jank. Nu dat wel gebeurde jank je verder met het volk? Het was maar een vijfde. Bij de brexit ging je ook nat. Je kan het weer van gisteren nog niet eens voorspellen. Luster.

ristretto | 15-09-16 | 21:57

@Raad_maar_raak! | 15-09-16 | 21:50
"In het bijzijn van Rutte tekende Shell een schaliegasdeal van 10 miljard" youtu.be/3NB-P8PhISA?t=77 en die plofkippen van Rabobank en ING die gaan naar Veenendaal om belastingvrij gesubsidieerd geplukt te worden 925.nl/archief/2016/05/27/referendum-o... leuker kunnen ze het niet maken met zo'n verdrag, wel makkelijker.

Watching the Wheels | 15-09-16 | 21:56

De baas van Holland MAG niks zeggen van de baas van Europa.
En Rutte is een absolute grootmeester in het niks zeggen.

Mr_Natural | 15-09-16 | 21:55

Rutte, wat of hoe moeten we hem straks herinneren... net zo als kok met zijn kwartje. als antidemocraat van rechts die nooit wat met een uitslag van referendum gedaan heeft..... zucht

wie zal het zeggen | 15-09-16 | 21:54

Het ziet er naar uit dat april 2017 heel simpel wordt. Tot die tijd is het allemaal reuze complex.

SapperDeFlap2166 | 15-09-16 | 21:54

@Watching the Wheels | 15-09-16 | 21:36
En toch attendeer ik er u gaarne op dat Omtzigt namens het CDA reageert en het CDA tegen referenda is.

ProAsfalt | 15-09-16 | 21:53

CDA is mijn partij niet echt, maar ik overweeg op Omtzigt te stemmen. Zowat de enige kritische en tegelijk constructieve politicus die er nog rondloopt in Den Haag.

Akiron | 15-09-16 | 21:53

Ik wil geen transcript. Ik wil beeld en geluid.

_Fly66_ | 15-09-16 | 21:52

ProAsfalt | 15-09-16 | 21:46

Helemaal mee eens en die rotte participatie wet van Jetta Klijnsma (Pvda) voor autochtonen moet weg!

Dwangarbeid moet weg! Is zo 1944...

oostermoer | 15-09-16 | 21:51

botbot 21:43
Misschien is Rutte wel slimmer als u denkt; muhaa ik heb mijn twijfels, maar liegen kan hij als de besten dat wel.

storm op komst | 15-09-16 | 21:50

Visumvrij reizen voor 45 miljoen Oekrainiërs en 70 miljoen Turken. Juncker regelt het en die lamlul van een Rutte tekent gewoon bij het kruisje. Dat mensen nog stemmen op de Pinokkio van de Lage Landen. Unglaublich.
.
www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/eu-...

Nehemia | 15-09-16 | 21:50

Het risico bestaat dat de andere EU landen het verdrag toch n werking laten treden.... Boeiend! Wat maakt dat nou uit? Laat ze lekker, wat voor nadelen zouden daar nou aankleven? Dat zou ik wel eens willen weten. Dat hoor je niet...

Rest In Privacy | 15-09-16 | 21:50

Stem die pvda burgemeester weg. Hippie tijd is voorbij.
VVD weg ermee!

oostermoer | 15-09-16 | 21:47

De hork heeft de ballen nog niet gehad om het op EU niveau aan te kaarten. Hij heeft, zoals zo vaak, geen ene reedt uitgevoerd. Als het ventje een vent was, en hij met visie denkt dat dat verdrag zo cruciaal voor Nederland is, dan legt hij de uitslag van het referendum naast zich neer en tekent bij het kruisje. Dat is namelijk ook een optie. De kiezer vertellen dat ze allemaal lulletjes rozewater zijn, en dat hij het beter weet. Dan regeer je. Nu ben je een schande voor het torentje, Mark.

marcoplarco | 15-09-16 | 21:46

Het is heel simpel. Als gij het land het meest democratisch wenst te maken door het correctief bindend referendum dan is er maar één partij, de PVV.

Nu het volk dat nog in de oren knopen.

ProAsfalt | 15-09-16 | 21:46

@arc-en-ciel | 15-09-16 | 21:39
Je vergeet dat Nederlandse banken en bedrijven al honderden miljoenen aan Oekraïnse (tamelijk corrupte belastingontwijkende) oligarchen hebben uitgeleend, omdat het eigenlijk alleen gaat om de vraag of het westen de macht over Oekraïne krijgt via hypotheken op slachthuizen en (schalie)gasbedrijven of dat de Russen die macht behouden.

Watching the Wheels | 15-09-16 | 21:46

Wat een vreselijke schoft is Rutte toch. In zijn tekst, houding en vooral (uitblijven van) daden. De walgelijke lege Ruttoriek, waar getuige de laatste peilingen een groeiend deel NL vertrouwen in heeft. Ik heb met die mensen te doen. Maar nog meer vind je het rampzalig.

metzonderzijwieltjes | 15-09-16 | 21:44

Ondemocratische niet liberale lamlul tevens bekend als landverrader.

diddley2 | 15-09-16 | 21:43

van Griendsven454572 | 15-09-16 | 21:29
Misschien is Rutte wel slimmer als u denkt het afwijzen zal veel banen kosten nu en in de toekomst bovendien zal de EU hoogstwaarschijnlijk dit voor kennisgeving aannemen.
Wil je iets voor elkaar krijgen dan zul je dat diplomatiek moeten doen anders bereikt men daar het tegendeel.

botbot | 15-09-16 | 21:43

Rutte hoeft zich helemaal niet druk te maken over hetgeen de EU met ons of zonder ons, verder met dat verdrag doen. Wij hebben Rutte slechts gevraagd met een meerderheid van stemmen, NIET te ratificeren. Dat betekent dus NIET ratificeren. Of wij later het gevoel krijgen met een dooie mus te zijn afgescheept door de EU is ONZE ZORG.
NIET RATIFICEREN gewoon NIET.

arc-en-ciel | 15-09-16 | 21:39

Uw stem vinden ze in Den Haag niet zo interessant, de beschikking over uw organen wel. Oh, en uw kinderen voor de dienstplicht natuurlijk.
.
Ordnung muss sein....

Parel van het Zuiden | 15-09-16 | 21:37

plokipbanen, plofkipbanen, plofkipbanen

Watching the Wheels | 15-09-16 | 21:37

Rutte is de schaamte al lang voorbij, net zoals die hele kutpartij van 'm. Zetelwinst in de peilingen dankzij algemene domheid, zal hij als een vrijbrief zien.

Fijnstoffer | 15-09-16 | 21:36

Die Omtzigt is wel goed hoor. Rutte zit bewust onnozel te doen en weer z'n riedeltje af te steken met maar één doel "het door laten gaan van het verdrag om de investeringen van de VVD-vriendjes en het vliegtuigvriendje van D66 te laten renderen na ingang van het nieuwe verdrag". Ze moeten er niet aan denken dat de plofkipslachtlijnen van ING en Rabobank minder waard worden, banen, banen, banen www.piepvandaag.nl/megakippenbedrijf-...

Watching the Wheels | 15-09-16 | 21:36

De oplossing is zo simpel: Organiseer een EU-breed referendum. Kijken of er dan nog steeds 28 landen zijn die mee willen doen.

logicavanhetgevoel | 15-09-16 | 21:34

Jan Gordelroos 21:26
FOUT.

storm op komst | 15-09-16 | 21:33

De grap is dat ook de ja stemmers kwaad zouden moeten zijn. De volgende keer gaat het over iets waar ze wel tegen zijn, daarom moeten we nu gezamenlijk strijden voor ons gelijk. Wij het volk, tegen de macht hebbers, de schijn volksvertegenwoordigers. Geen links vs rechts meer. Het is ons vs hen.

Durereaguurder | 15-09-16 | 21:31

@botbot | 15-09-16 | 21:21
Deze stemmer wil gewoon dat Rutte conform de wet een vervolgstap neemt. Het uitstellen van die vervolgstap is zelf geen vervolgstap, dat begrijpt u ook wel.
Rutte doet niets, hij neemt geen vervolgstap. Ronduit onbeschoft. En dat is minister president.

van Griendsven454572 | 15-09-16 | 21:29

Was jaren fan van Omtzigt, maar hij danst de dans met Rutte.
Rutte heeft één zorg. Kijken of de pasjes mooi zijn.

Hartgrond | 15-09-16 | 21:28

@macmiep.nl Ja, het referendum zelf is geldig, maar dit zegt niet zoveel over het wezenlijke democratische gehalte of over de mate van de daadwerkelijke inspraak. Het zou een stuk mooier, vanuit dat democratische perspectief, zijn geweest als de opkomst hoger was uitgevallen.

dodecafonist | 15-09-16 | 21:28

Gewoon ALLEMAAL op Halbe Zijlstra stemmen. Rutte... wie is dat?

Jan Gordelroos | 15-09-16 | 21:26

Donald Trump wordt president. Oekraine probleem binnen een maand na installatie van hem opgelost.

oostermoer | 15-09-16 | 21:26

"bezwaren na aanloop van 6 april", wat bedoelt die vogel daar precies mee op 50 sec.?

Watching the Wheels | 15-09-16 | 21:22

Jackanders | 15-09-16 | 20:57
De voor en tegenstanders logen ook dat het gedrukt stond.
Het verdrag is door Nederland nog steeds niet geratificeerd dat wilde die nee stemmers toch?

botbot | 15-09-16 | 21:21

Aan eenieder die over de opkomst zit te zeiken: dan hadden ze de wet anders moeten formuleren en een hoger percentage erin zetten!
Het referendum is geldig en daarmee basta.

Rest In Privacy | 15-09-16 | 21:20

Zonder gekte, geen grap, ik merk in mijn nabije omgeving dat toch best veel mensen die heus wel deugen toch weer VVD, D66 of GroenLinks gaan stemmen. En dat stemt mij dan weer best wel triest. Want hoe kun je nou zo dom zijn?

Jan-Joris-Jaap-Joop | 15-09-16 | 21:18

Ik ga niet luisteren naar die onzin. De zaak is duidelijk.

De Geus | 15-09-16 | 21:17

@dodecafonist | 15-09-16 | 21:04
Naar mijn mening toonde en toont het referendum aan hoe het gros van de volksvertegenwoordigers, in zowel Nederland als de EU, de middelvinger opsteekt naar het volk.

Rest In Privacy | 15-09-16 | 21:17

Ali Bi | 15-09-16 | 21:11
Communisme! Of anders fascisme! Reliegekte mischien? Eén van de drie is minstens goed! En wat heb ik nou gewonnen?

Jan-Joris-Jaap-Joop | 15-09-16 | 21:15

@ko uit groningen | 15-09-16 | 21:05
Staat Nederland niet bekend om het tekenen bij kruisje?

Rest In Privacy | 15-09-16 | 21:12

Hoe heet het ook weer wanneer je als volk door politici keihard in je aars wordt genomen en het nog lekker vindt ook... kom, het ligt op 't puntje van mijn tong...

Ali Bi | 15-09-16 | 21:11

WaitingLine | 15-09-16 | 20:44
"Ze willen dat Nederland 'nee' zegt en het verdrag niet ratificeert."

En daar houdt Rutte zich nog steeds aan. Gek dat de voor stemmers niet protesteren want zonder de nee stem was het handelsverdrag al van kracht.

the Jackdawn | 15-09-16 | 21:07

jammer dat Omzicht zo voorzichtig is in zijn taalgebruik.
Een opmerking als "volgens mij komen ze niet zo heel ver.." komt niet heel sterk over.

Wutbürger_ | 15-09-16 | 21:05

rutte lijkt een beetje op sjakie uit flodder met zijn ambtenaren taal gebabbel.
iets zegt mij dat het nederlandse krabbeltje al lang op dat verdrag staat en het zou mij ook eerlijk gezegd niet echt verbazen dat het krabbeltje al erop gezet is voor het referendum werd gehouden.
als dat het geval is,dan is er onnodig veel geld over de balk gegooid en zou volgens mij wel eens vergaande gevolgen kunnen hebben voor het kabinet.

ko uit groningen | 15-09-16 | 21:05

Hij of zij draagt een valide punt aan, @Xirdalan; in hoeverre was dit referendum daadwerkelijk een "feest van de democratie", in acht genomen dat de opkomst behoorlijk laag was?

dodecafonist | 15-09-16 | 21:04

Het blijft natuurlijk onzin wat hij zegt, de Nee stemmer wilt het verdrag voor iedereen van tafel. Nee, we hebben in Nederland gestemd. De Nee stemmer is eerder iemand die de wensen van soevereine staten WEL respecteren. Als die andere landen het dus wel willen doen, dan doen ze dat toch lekker. Daar gaan wij niet over, wij gaan erover wat wij doen.

Wij kunnen eventueel dan met Oekraïne ons eigen verdrag opstellen (zonder zware out clausule).

Het probleem van uit EU standpunt gezien is natuurlijk dat als zoiets zou gebeuren het laat zien hoe onzinnig en hoe onnodig de EU is. Het bewijst namelijk dat we ook zonder de EU prima samenwerkingen aan kunnen gaan en wel op zo'n manier waarbij de ideeën van soevereine staten worden erkent.

DerUnterMensch | 15-09-16 | 21:03

Wat een ongelooflijke zak hooi, incompetente lul de behanger... nu hoor ik u denken: "waar gaat dit heen? is er dan echt niets goed aan Rutte?" Nou beste mensen: Hij voldoet helemaal aan het beeld wat jan modaal heeft van een politicus, dat dan weer wel...

biblebeltsurvivor | 15-09-16 | 21:03

Spindoctor tegen Rutte: Zeg heel vaak 'Kat in de zak', dat klinkt goed...

Dickk | 15-09-16 | 21:02

-weggejorist-

Xirdalan | 15-09-16 | 21:00

@De Koreaanse Slet | 15-09-16 | 20:53
ja pappa en mama zouden er beter aan doen die verwende nesten uit te leggen dat pappa onder bewind staat.

atheïstisch stemvee | 15-09-16 | 20:59

Diep triest, maar goed: democratie, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid zijn deaud!
.
We leven in een Politiek Correcte Maakbare Samenleving die een mix is van Brave New World en Nineteen Eighty-Four waar een Pravda-pers ons 24/7 voorliegt en waarin iedereen die een andere mening heeft een "rechts-extremist" is.

Xirdalan | 15-09-16 | 20:59

Rheia | 15-09-16 | 20:52

Het volk? Nog geen vijfde van de stemgerechtigden bedoel je, waarvan praktische niemand tegen het verdrag stemde maar uit de eeuwige onvrede wilde zeuren op basis van halve waarheden en leugens.

De Koreaanse Slet | 15-09-16 | 20:59

Rheia | 15-09-16 | 20:52

Het volk? Nog geen vijfde van de stemgerechtigden bedoel je waarvan praktische niemand tegen het verdrag stemde maar uit de eeuwige onvrede.

De Koreaanse Slet | 15-09-16 | 20:57

Feli's Rotterdammers, een prima resultaat.

OT
Rutte liegt altijd, zelfs als hij dat niet doet.

Jackanders | 15-09-16 | 20:57

Wie tot nu toe nog de illusie had dat Nederland een democratie is kan dat nu wel op zijn of hare buik schrijven.
Want in Nederland is de democratie dood.
Morsdood.

Dostranamus | 15-09-16 | 20:56

Alsof je aan kleuters vraagt of ze spruitjes willen en daarna schouderophalend en zuchtend ze niet wil vertellen dat het echt geen McDonald's wordt. Dat is de D66 wet tot referenda. De halfzachte stiefmoeder die graag aardig gevonden wil worden door de verwende nesten en pappa Rutte met het gezeur laat zitten.

De Koreaanse Slet | 15-09-16 | 20:53

Rutte heeft schijt aan het volk, dat blijkt met iedere uitspraak die hij doet. Ook met deze zeer sarcastische hoon laat hij zien dat hij totaal respectloos is naar de burger. Mensen die VVD stemmen maken zichzelf werkelijk te schande.

Rheia | 15-09-16 | 20:52

Waarom is het negeren van deze uitslag niet gewoon crimineel? Waarom stoppen we met zijn 2,5 miljoen niet gewoon met werken morgen, totdat er aan onze wensen gehoor is gegeven?

Durereaguurder | 15-09-16 | 20:51

Mark Rutte negeert de referendumuitslag, hetgeen dus gelijk staat aan het naast zich neerleggen van de uitslag. En ondertussen is het verdrag allang geratificeerd. Maar dat lezen we over 70 jaar wel, als de stukken vrij worden gegeven aan het volk. Maar tot die tijd liggen ze in de EU-kluis. Naast de plannen als CETA, TTIP, immigratiebevordering, De Nieuwe Wereldorde, Wereldoorloog 3, Wereldoorlog 4, etc... Maar nu slaat mijn paranoia-brein weer op hol. Maar gelukkig is volgende week mijn psycholoog weer terug van vakantie.

Rest In Privacy | 15-09-16 | 20:51

Vuur aan de schenen = schijnvertoning.

Huupke | 15-09-16 | 20:48

En wederom: ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.

Wat worden wij weer eens enorm belazerd door die hamsters.

Use less | 15-09-16 | 20:48

Het was een onzinnig en vooral raadgevend referendum. Als ik Rutte was zou ik ook zeggen, zak er maar lekker in met die nonsense.

Optelsommetje | 15-09-16 | 20:46

En toch heeft de joker Rutte weer 2 zetels erbij gekregen in de peiling. Nederland gaat er weer intrappen.

i-Wonder | 15-09-16 | 20:45

Het nee kamp wil niet zozeer dat het verdrag van tafel wordt geschoven. Ze willen dat Nederland 'nee' zegt en het verdrag niet ratificeert. Ze willen dat Nederland alles doet wat in het eigen bereik ligt. Niemand zit te wachten op de politieke inschatting van Mark.

WaitingLine | 15-09-16 | 20:44

Wellicht doet Rutte mee aan het contest record verbreken 'negeren' van Guinnes Book of Records....

HypoPseudo | 15-09-16 | 20:44

Met Omtzigt's tweets kun je concluderen dat Nederland niet meer soeverein is.

La Bailaora | 15-09-16 | 20:41

Wat zijn de andere concrete mogelijkheden buiten een referenda als er niet naar ons wordt geluisterd?

Durereaguurder | 15-09-16 | 20:41

Mark R.
Kampioen luchtverplaatsen.

Conan de Rabarber | 15-09-16 | 20:39

Rekken tot de verkiezingen dus.

lady blabla | 15-09-16 | 20:36

Zo, weer een bevestiging van hoe democratisch de EU rolt. Raar hé, dat er geen draagvlak is.

Doper | 15-09-16 | 20:35

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland