Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

VVD: landgrenzen weer invoeren als Europese buitengrenzen niet afdoende blijken

ANP-20411648.jpgMorgen begint de superbelangrijke EU-top over de Deal met De Turk over het rondpompen van migrantenvluchtelingen naar Het Avondland. Vaste inzender Lewis herinnerde zich opeens het partijprogramma van de VVD uit 2012 en selecteerde wat schitterende -Orbaneske- voorbeelden van wat eens liberaal gedachtegoed was. In april 2012 viel het kabinet Rutte I omdat gedoogpartij PVV haar steun aan het minderheidskabinet introk. Tijdens de verkiezingscampagne die daarop volgde speelden economische thema’s een belangrijke rol, maar ook toen al waren immigratie en integratie cruciale onderwerpen. Vooral de komst van vele Oost-Europeanen zorgde voor veel onrust en verhitte politieke discussies (zo was daar het Polenmeldpunt, weet u nog?). Ook de toenemende invloed en uitbreiding van de EU was een kwestie die de gemoederen bezighield. Veel mensen vonden die invloed te groot en zagen met lede ogen aan hoe Nederland in sneltreinvaart geld en macht moest overdragen aan Brussel. Miljoenen Nederlanders konden zich wat deze kwesties betreft goed vinden in de standpunten van de PVV, maar veel kiezers keerden zich van die partij af omdat ze haar de val de regering verweten en omdat ze de soms onbehouwen Geert Wilders hun stem niet toevertrouwden. Voor deze mensen, en voor álle kiezers die zich zorgen maakten over immigratie, integratie en de macht van de EU, was er eigenlijk maar één reëel alternatief: de VVD. En als we het verkiezingsprogramma van die partij uit 2012 er nog eens bij pakken (pdf), zien we dat ze alle reden hadden hun stem aan de liberalen te geven. [VVD verkiezingsprogramma 2012] Over immigratie en integratie ‘De VVD wil kansarme immigratie verder terugdringen. Als EU-regels dit streven hinderen, moet een opt-out worden bepleit. EU-regels zijn dan minder of niet van toepassing.’ ‘Onze verworvenheden – zorg voor iedereen, een vangnet voor wie niet werken kan, goed onderwijs en een veilige samenleving – staan onder druk. Het is onze opdracht ze te behouden en ervoor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen er ook van kunnen genieten. Om onze verworvenheden te behouden, zijn veranderingen nodig.’ ‘Het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie is een groot goed en draagt aantoonbaar bij aan onze welvaart. Maar [immigratie] brengt ook forse problemen met zich mee waarvoor de VVD de ogen niet sluit. Mensen die voor overlast zorgen of zich crimineel gedragen zijn niet welkom in Nederland. We willen alle mogelijkheden inzetten om deze personen terug te sturen naar het land van herkomst.’ ‘Migranten die werkloos raken willen we stimuleren om terug te keren naar het land van herkomst. Bovendien moeten ze beperkte toegang krijgen tot sociale zekerheid.’ ‘De VVD bemoeit zich in beginsel niet met religie, maar accepteert onder geen beding dat onder de vlag van religie inbreuk wordt gemaakt op onze kernwaarden, onze democratische rechtsorde en de bijbehorende instituties en wetten.’ ‘Kernwaarden van onze samenleving - zoals de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, hetero- en homoseksuelen, gelovigen en ongelovigen - zijn juist door liberalen hard bevochten en zijn voor de VVD niet onderhandelbaar. De overheid mag geen instrument zijn van een religie om de vrijheid en gelijkwaardigheid van individuele burgers te beknotten. De VVD accepteert daarom niet de druk vanuit religieuze kring om vrouwen en mannen, jongens en meisjes gescheiden te houden of apart te behandelen in publieke ruimten, zoals het openbaar vervoer, zwembaden of ziekenhuizen. De VVD komt op voor de rechten van vrouwen en homoseksuelen in verdrukking.’ ‘De ongecontroleerde toestroom van kansarme en laagopgeleide migranten van de laatste decennia, leidde tot grote problemen in de wijken, op scholen, op de arbeidsmarkt en op het vlak van criminaliteit. De aanhoudende toestroom van kansarme migranten werkt het oplossen van integratieproblemen tegen en moet daarom worden gestopt.’ ‘Goede bewaking en controle van de Europese buitengrenzen zijn daarbij van belang. Indien deze buitengrenzen niet voldoende blijken te zijn om onze doelstelling te bereiken moet Nederland ingrijpen door aanhouding aan onze landgrenzen mogelijk te maken.’ ‘Huwelijksimmigranten worden daarom alleen toegelaten wanneer zij naar Nederlandse maatstaven voldoende zijn opgeleid en de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen. Zij moeten ook kunnen aantonen voldoende kennis te hebben van de Nederlandse samenleving en hier positief tegenover te staan. Er wordt geen verblijfsvergunning toegekend als de partner jonger is dan 24 jaar, of als deze een neef of nicht is van de aanvrager, of als de aanvrager over een inkomen beschikt van minder dan 120 procent van het minimumloon. Misbruik van huwelijksmigratie – zoals schijnhuwelijken – moet hard worden bestreden. Ook om dit te voorkomen wil de VVD de termijn voor het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning oprekken naar tien jaar.’ ‘Inkoop van AOW geschiedt op basis van een reële kostprijs. We maken een eind aan de export van kinderbijslag buiten de EU. Jongeren onder de 27 jaar kunnen als het aan de VVD ligt voortaan geen aanspraak meer maken op bijstand. Deze maatregelen voorkomen dat mensen onterecht aanspraak maken op onze sociale voorzieningen en stimuleren dat mensen integreren door middel van arbeidsparticipatie.’ ‘De VVD wil de Europese richtlijn voor gezinshereniging wijzigen. De leeftijds- en inkomenseis moeten omhoog. Als dit niet lukt moet Nederland een opt-out bepleiten zodat Nederland deels zijn eigen regels kan bepalen.’ ‘Als we ruimte willen geven aan echte vluchtelingen moeten we de instroom van economische kansarme migranten beperken.’ ‘Het zogenoemde categoriaal beschermingsbeleid, op grond waarvan personen uit bepaalde groepen, landen of regio’s verzekerd zijn van een asielstatus blijft uit den boze.’ ‘Alleenstaande minderjarige vreemdelingen kunnen, wanneer de veiligheidssituatie dit toelaat, het best in de eigen regio worden opgevangen. Zo kunnen deze kinderen direct terugkeren naar hun herkomstland en voorkomen we worteling in de Nederlandse samenleving.’ ‘Ook wil de VVD het uitzettingsbeleid voor criminele vreemdelingen aanscherpen. Nog te vaak gebeurt het dat criminele vreemdelingen die uitgezet hadden moeten worden op vrije voeten komen. De VVD wil dat elke veroordeling binnen de eerste drie jaar van het verblijf in Nederland leidt tot ongewenstverklaring en uitzetting. Deze moet direct aansluiten op de detentie, om te voorkomen dat de criminele vreemdeling in de illegaliteit verdwijnt.’ ‘De VVD vindt dat vluchtelingen in eerste instantie in de regio opgevangen moeten worden. Dit dient, zo nodig, in Europees verband te worden bevorderd. Alleen als die mogelijkheid niet bestaat, kan asiel in de EU worden aangevraagd. Iedereen die asiel wil vragen in de EU moet dat onmiddellijk bij binnenkomst doen. Dat gebeurt dus aan de zeegrenzen (vooral in Zuid-Europa), aan de landgrenzen (vooral in Oost- Europa) en op alle luchthavens met internationale vluchten. De facto neemt Nederland dus nog alleen asielverzoeken op Schiphol in behandeling. Zij die toch elders in de EU asiel vragen, worden terugverwezen naar de plaats waar ze de EU binnenkwamenOver uitbreiding van de EU ‘In het verleden is de EU te snel geweest met uitbreiding. De VVD heeft zich, met succes, ingespannen voor een strengere procedure voor nieuwe lidstaten. Hierdoor zal, na de toetreding van Kroatië, de komende jaren geen ander land bij de EU komen. Het is nu tijd om de EU te consolideren voordat zij in staat is nieuwe leden op te nemen. Geen enkel land treedt toe zolang het niet voor honderd procent aan de EU-toetredingsvoorwaarden voldoet en alle lidstaten van de EU zich voor toetreding hebben uitgesproken. Bovendien moeten de toetredingsonderhandelingen met Turkije worden stopgezet zolang Turkije weigert Cyprus te erkennen door het Ankara-protocol niet te ratificeren.’ === Natuurlijk is het in de Nederlandse politiek onmogelijk het eigen verkiezingsprogramma volledig te verwezenlijken. Regeringspartijen hebben altijd te maken met hun coalitiepartner(s). Daarnaast kon niemand in 2012 bevroeden dat Nederland en Europa te maken zouden krijgen met de huidige instroom van asielzoekers. De omstandigheden zijn in recordtempo dusdanig veranderd dat verkiezingsprogramma’s gedeeltelijk al snel achterhaald zijn. Dat gezegd hebbende: alle bovenstaande citaten komen rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van een van de twee huidige regeringspartijen, en dan ook nog van de partij die voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor het Nederlandse asiel- en integratiebeleid; van de partij die de minister-president levert, die in belangrijke mate verantwoordelijk is voor de koers die zijn regering uitzet. Een premier die meebeslist met Europese collega’s over tal van kwesties die rechtstreeks verband houden met alle onderwerpen die hierboven genoemd worden. Dat je water bij de wijn moet doen, zowel in Nederland als Europa, is duidelijk. Maar de teneur van het verkiezingsprogramma is helder: een strikt en daadkrachtig asielbeleid, strenge eisen wat betreft de integratie van immigranten en een rem op verdere uitbreiding van de EU. Dáár moet je je als partij dan koste wat kost hard voor maken. Iedereen moet zelf maar vaststellen in hoeverre de VVD zich inspant haar eigen verkiezingsbeloften waar te maken. De conclusie dat vele kiezers zich bekocht voelen lijkt echter wel getrokken te kunnen worden. Zo zullen velen met de ogen hebben geknipperd toen ze de kop boven dit topic zagen, terwijl die vrijwel letterlijk geciteerd is uit het verkiezingsprogramma van drieënhalf jaar geleden van een van de twee huidige regeringspartijen. De VVD heeft nog een jaar om te laten zien waar de partij werkelijk voor staat. Om de vele kiezers die zich nu verraden voelen alsnog tegemoet te komen. En in dat jaar bieden zich de nodige mogelijkheden aan: • Het wordt snel weer lente, dan zal de toestroom van asielzoekers ongetwijfeld weer verder gaan toenemen, met alle gevolgen van dien. Een ideale gelegenheid de ferme taal uit het verkiezingsprogramma waar te maken. • Nederland is nog een aantal maanden voorzitter van de Europese Unie. Dat biedt met name in de asielkwestie kansen. • Er komt een raadgevend referendum; op grond van het eigen verkiezingsprogramma zou de VVD alsnog tégen het associatieverdrag met Oekraïne moeten zijn, maar op zijn minst zal de partij een eventueel ‘nee’ van de bevolking moeten respecteren. • Er lopen onderhandelingen met Turkije over toetreding tot de EU. Dé mogelijkheid voor Rutte om daadkracht te tonen. De VVD moet pal staan voor de principes die zijn beloofd. De mensen die op de partij hebben gestemd hebben daar recht op, en voor Nederland is het van levensbelang. Lewis (Oldskool reaguurder en vaste inzender. Eerdere bijdragen hierrr en daarrr en daar)

Reaguursels

Inloggen

OudeNederlander | 17-03-16 | 08:12
"Als stemmen iets zou veranderen zou het verboden worden"
Dat is een hele goeie ;)

kindapaas | 18-03-16 | 05:48

-weggejorist-

David000000007 | 17-03-16 | 18:29

Het VVD bestuur is stukken linkser dan de VVD kiezer. Dat was in de tijd v Hans Wiegel al zo. Die Remkes bv deed actief mee aan demonisering v pim fortuyn. We zien ook dat Rutte het prima kan vinden met de PvdA .

Eric Peter3348 | 17-03-16 | 17:25

Grenzen direct dicht,met Turkije zijn geen afspraken te maken.ook Cyprus is een dwarsligger eerste klas.
De Eu is te ver doorgeschoten. veel te veel landen zijn lid.

snoek3483 | 17-03-16 | 17:08

@ben kokhals | 17-03-16 | 13:22
Inderdaad, ik vond het wel een grappig verhaaltje. Tikkie theatraal misschien, maar dat vind ik wel prima soms. Hoe de media aan de haal gaan met zijn woorden vind ik veel kwalijker.

pluk-87 | 17-03-16 | 15:35

@daytripper | 17-03-16 | 02:40
Halbe Zijlstra heeft al aangegeven dat Clinton zijn favoriete kandidaat is. Kennelijk is Clinton ook een VVD'ert.

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 15:10

En waar blijft de beloofde belasting verlaging...

Vroeger was een belofte van een politicus ook al net zoveel waard als de Italiaanse lire. Enige verschil met nu is dat ze niet eens de moeite meer doen om de leugens te verhullen. Rutte lacht je recht in je gezicht uit.

JohnDoedelzak | 17-03-16 | 14:15

@josef kuijpers | 17-03-16 | 11:42 "Maar het houdt niet over al bij al. Maar Buma wil niet met Wilders, resteert Omzigt die overigens erg hoog heb."
.
Omtzigt was door het CDA op een onverkiesbare plaats gezet. Heeft op eigen kracht ruim 36.000 stemmers achter zich gekregen, en daarmee op twee na de meeste zetels in het CDA. Dus moesten ze wel. Mocht het CDA weer gaan regeren (wat god moge verhoeden:) zullen ze hem vast "neutraliseren" met een veilig kabinetsbaantje.

ben kokhals | 17-03-16 | 14:02

@pluk-87 | 17-03-16 | 12:44
Mee eens en sluit ik mij bij aan.
Ook ik heb het live gezien. Met die korte vertelling van het barmhartige dametje die zich over een hulpbehoevende slang bekommert. Dat het verhaal niet goed afloopt is niet te wijten aan die arme slang. Die is immers geen barmhartig dametje.
Dat is "de moraal van het verhaal".

ben kokhals | 17-03-16 | 13:22

Ja kan hieruit constateren dat de kiezers puur zijn bedrogen door de VVD. Weinig tot niets is waargemaakt van wat de kiezers is belooft. Als dat geen reden is op een andere partij te stemmen wat dan nog wel.

Therapietje | 17-03-16 | 12:54

@telelezer | 17-03-16 | 12:10
Ik heb het live gezien toen hij dat verhaaltje over die slangen vertelde. Typisch dat de kop dan wordt: "Immigranten zijn net als slangen, die bijten de persoon die zijn goedheid toont".
Dat zei hij niet. Hij maakte echter wel een gigantisch treffend punt, en dat moet natuurlijk veroordeeld worden, want 'waarheid' is een gevoelig dingetje bij de gutmensch.

pluk-87 | 17-03-16 | 12:44

Pinokkio is het duidelijk gewend om een lange neus te trekken tegen Geert en de rest van Nederland. Mijn ogen zijn niet zo goed meer dus ik kan niet zeker zeggen wat ik zie. Is dat zijn neus, of blaast hij op een antidemocratische roltoeter?
.
Die punten, vooral de vetgedrukte, daar bestaat een mooie Duitse uitdrukking voor. Lüge, Lüge, alles nur Lüge. Oh nee, zo simpel is het niet. Alle punten zijn een exacte inverse van de werkelijkheid. Dat duidt niet op platte leugens, maar op een vooraf beraamd plan.

Nivelleermarionet | 17-03-16 | 12:20

Twee citaten van Donald Trump:
"We moeten ervoor zorgen dat we weten wie we binnenlaten!"
en
"Immigranten zijn net als slangen, die bijten de persoon die zijn goedheid toont"
www.hln.be/hln/nl/10496/Verkiezingen-V...

telelezer | 17-03-16 | 12:10

Rutte schrijft geschiedenis!

ali komijnekaas | 17-03-16 | 11:43

Op wie zou ik moeten stemmen de volgende verkiezingen. De VVD waar ik vóór Fortuijn op stemde, heeft de goede uitgangspunten maar is sinds Rutte dóór en dóór onbetrouwbaar gebleken. En denkt men Rutte weg als lijsttrekker, wie is capabel genoeg ev MP te worden, Zijlstra zeer zeker niet wat mij betreft. Eigenlijk kun je gewoon stellen dat géén van de partijen een MP-kandidaat heeft, niet D'66, de PvdA sowieso niet, niet Groen Links en de SP evenmin.
Buma van CDA zou misschien kunnen en ik denk dat de PVV ook nog wel iemand kan charteren uit haar achterban. Maar het houdt niet over al bij al. Maar Buma wil niet met Wilders, resteert Omzigt die overigens erg hoog heb.

josef kuijpers | 17-03-16 | 11:42

Bedankt Lewis voor de update.

swassannuf | 17-03-16 | 11:31

Je moet zo'n VVD programma leren lezen: met alles wat er staat bedoelen ze precies het tegenovergestelde.
Bij een PvdA programma daarentegen moet je alles verdubbelen. D66 is onleesbaar, SP een sprookjesboek waarbij de boze heks overwint. De PVV heeft geen programma en bij GroenLinks was het papier al verteerd voordat het bedrukt kon worden. SGP, CU en CDA hebben als 2000 jaar hetzelfde programma.

Steinway | 17-03-16 | 11:25

Niks van terecht gekomen dus. Te druk met wietplantjes ruimen?

theo1610 | 17-03-16 | 11:23

Ieder ontwikkelingsland van de hele wereld kan zijn eigen grenzen bewaken, maar de grootste economie van de wereld is zo open als een supermarkt. 24/7.

Vogelbeest | 17-03-16 | 10:56

Een stem op de VVD is gewoon een stem op de PvdA. De VVD heeft een rol verworven als "enige rechtse partij", waar elke Nederlander met rechtse gevoelens zonder (al te veel) schaamte op kon stemmen in het bolwerk van socialisme dat ooit onze politiek was. De deal was dat de VVD in alles eerst braaf naar ome PvdA kijkt, en zich vooral afzijdig houdt van maatschappelijke kwesties. En dat doen ze nog steeds.

En toch blijven ze de stemmen trekken van die "fatsoenlijke" rechtse mensen die helemaal murw zijn gebeukt door linkse propaganda, en zich schamen voor hun standpunten. Dat is nou eenmaal de VVD voor je. En je ziet wat er van komt als dat soort figuren eens de baas mogen spelen...

Piet van het Padje | 17-03-16 | 10:35

Vroeger, toen er nog beschavingen waren die die naam waardig, werden de regels in steen gebeiteld en openbaar uitgestald.
De evolutie ging toen nog in voorwaartse richting.
Net zo makkelijk, voor iedereen. Toch?

Korneel Kafka | 17-03-16 | 10:33

@Piet Karbiet | 17-03-16 | 09:00
Het is te triest voor woorden hoe er met de burgers wordt omgegaan die geholpen hebben de Nederlandse economie draaiende te houden. En de nieuwkomers krijgen alles gratis in de schoot geworpen. Ik ben voor tweedehands spullen als ze dan toch alles gratis moeten krijgen.

Maria.1 | 17-03-16 | 10:13

Lupuslupus | 17-03-16 | 09:48

Die Jacky heeft een plaat beton voor zijn kop die slopers alleen met explosieven kunnen verwijderen.
Ieder wel denkend mens weet dat het CDA de boel heeft laten ploffen en ja, Judas Verhagen is een slechterik van de bovenste plank, Wilders heeft hem onderschat en zich in de hoek laten drukken. Het siert Wilders wel dat hij niet zoals het CDA (Buma) met modder blijft gooien.

caralho | 17-03-16 | 10:00

-weggejorist-

sadeyes | 17-03-16 | 09:58

@Schoorsteenveger | 17-03-16 | 00:18
Dat zou nog beter zijn inderdaad maar vooralsnog onrealistisch.
Mij valt het failliet van de partijpolitiek ook vaak op. Politici denken vaak niet na, maar lullen iets dat in lijn met de partijideologie is. Of het verder een handig idee is interesseert ze geen moer. Ook denken ze niet aan landsbelang, maar aan het belang van hunzelf en hun partij.

pluk-87 | 17-03-16 | 09:57

@Lupuslupus | 17-03-16 | 09:48
Ik meen dat Verhagen ooit op deze website de bijnaam 'Rattus Catholicus Maximus' kreeg....

necrosis | 17-03-16 | 09:51

Snijden in OSW was een eis van PVV, CDA wilde niet over de brug komen.
Als jij en ik een overeenkomst hebben en jij komt jouw deel niet na, is het mislukken van onze deal dan MIJN schuld?
necrosis | 17-03-16 | 08:56
.
Ach necrosis, die stomme mantra van "Wilders is weggelopen" blijft maar voortduren. Hoewel iedereen - net zoals u en ik - beter weten of beter zouden kunnen weten.
Het is inderdaad de jezuïet Maxime Verhagen geweest die Rutte I heeft opgeblazen door zich niet aan de afspraak te houden.
Waarschijnlijk heeft hij dat van tevoren gepland want zo'n rat is het wel.

Lupuslupus | 17-03-16 | 09:48

Rutte kan zijn beloften niet nakomen. "Onze" banken zitten ongetwijfeld tot over hun oren in de (kapot geschoten) energiemarkt van Oekraïne die dus veel minder waard is dan voorheen. Misschien dat ook daarom geld uit die bedrijven via Cyprus naar de Amsterdamse Zuidas wordt verplaatst 925.nl/archief/2016/03/14/regering-zui... . Ze kiezen nu op alle fronten een blok tegen Poetin en willen zowel in Syrië als Oekraïne het even regelen voor o.a. het Shell van Halbe Zijlstra en koning Willy (zonder de belangen van Shell in Rusland te schaden). Dat levert onrust en vluchtelingen op inclusief mensen die de kans schoon zien om aan te sluiten. Bewust gecreëerde chaos vanaf de op oneigenlijke gronden gestarte Irakoorlog van Balkenende en Bush (commissie Davids). New World Order, alleen is van orde weinig sprake.

Watching the Wheels | 17-03-16 | 09:47

Rico den Hollander | 17-03-16 | 09:33
"Dan maar SGP. of CDA? keuzes, keuzes...."

Dat is de enige mogelijkheid om links uit de regering te houden maar je zult zien dat de varkensmutsjes dragende scootmobielers weer massaal op de PVV gaan stemmen waardoor er weer een links georiënteerde Rutte 3 wordt gevormd zodat ze weer 4 jaar kunnen klagen.

the Jackdawn | 17-03-16 | 09:39

necrosis | 17-03-16 | 09:08
"En als jij je niet houdt aan gemaakte afspraken, loop ik ook weg!"

Een methode die door allochtonen meer wordt gebruikt, Nederlanders kijken verder en bereken de beste deal. Jij mag blij zijn dat Wilders is weggelopen al kost het de Nederlandse burger 1,5% in zijn bestedingen de hardwerkende Nederlander zag het als een dolksteek in de rug.

the Jackdawn | 17-03-16 | 09:36

Ikhebeenvraag | 17-03-16 | 08:55

Ik zat meer te denken aan het feit dat ze Rutte versloeg en de partij toen samenkwam om haar te lozen, als een soort stuiptrekking. Zie je bij veel bedrijven die gaan (of moeten) veranderen. Eerst zo'n stuiptrekking dan vaak failliet.
Zeker de huidige VVD heeft volledige schijt aan de achterban, dagelijks wordt dit bewezen.

Rico den Hollander | 17-03-16 | 09:36

Is dat een houten neus bij die Rutte? Mooi (slappe l*l) gebaar van Greet.

Watching the Wheels | 17-03-16 | 09:35

the Jackdawn | 17-03-16 | 08:40

goede omschrijving van mijn dilemma, ik ben het met de PVV eens op immigratie maar vindt ze op andere punten te 'links'. Zolang Rutte iets met de VVD doet stem ik niet meer op ze. Dan maar SGP. of CDA? keuzes, keuzes....

Rico den Hollander | 17-03-16 | 09:33

@the Jackdawn | 17-03-16 | 09:01
Je geeft geen antwoord op mijn vraag, nog even los van het feit dat de onderhandelingen al gevoerd waren.
En als jij je niet houdt aan gemaakte afspraken, loop ik ook weg!
Duidelijk?

necrosis | 17-03-16 | 09:08

@Piet Karbiet | 17-03-16 | 09:00
Wat dat betreft moet ik altijd terug denken aan het nummer 'Polltax' van The Exploited.
Het intro begon met 'no government has ever introduced a tax that takes no account of abbility to pay'!

necrosis | 17-03-16 | 09:05

necrosis | 17-03-16 | 08:56
"Als jij en ik een overeenkomst hebben en jij komt jouw deel niet na, is het mislukken van onze deal dan MIJN schuld?"

Wilders is uit de onderhandelingen weggelopen, niet Verhagen.
Wilders moet gewoon zijn excuus maken dat hij de Nederlandse bevolking een korting van 1,5% op hun salaris heeft bezorgd.

the Jackdawn | 17-03-16 | 09:01

Tja, zo gaat het nu altijd: ferme, klare taal voor de verkiezingen om kiezers te lokken om daarna deze taal weer te laten varen. Oke, uitreraard - zoals het hoort in een democratie - in het kader van een compromis om met een andere partij of andere partijen tot een meerderheidskabinet te komen. De VVD is echter niet meer geloofwaardig, hoewel zij nog op veel zetels kan rekenen, gezien de peilingen. De PVDA heft zich zelf waarschijnlijk nog voor de verkiezingen op, nu zij bekend maakt dat iedereen over 10 jaar alleen nog maar elektrisch mag rijden. Dat zullen de sympathisanten van de Partij van de Allochtonen met hun oude Mercedessen en Peugeots niet leuk vinden.
Wordt het niet tijd voor een zakenkabinet? Een kabinet van deskundigen die boven de politiek heen, orde op zaken in Nederland gaat stellen?

Albert5000 | 17-03-16 | 09:00

@necrosis | 17-03-16 | 08:49
.
En 400.000 inwonenden kunnen de premie voor die basisverzekering niet eens meer betalen.

Piet Karbiet | 17-03-16 | 09:00

@the Jackdawn | 17-03-16 | 08:40
Je lult uit je nek!
Wilders is weggelopen toen CDA het regeerakkoord niet wenste uit te voeren:
www.nu.nl/politiek/3709263/verzet-cda-...
Snijden in OSW was een eis van PVV, CDA wilde niet over de brug komen.
Als jij en ik een overeenkomst hebben en jij komt jouw deel niet na, is het mislukken van onze deal dan MIJN schuld?

necrosis | 17-03-16 | 08:56

Rico den Hollander | 17-03-16 | 08:31

Verdonk was een geweldig minister, maar is ten onder gegaan aan drie omstandigheden.

De eerste is dat zij bij het opbouwen van een nieuwe partij haar vertrouwen deels aan de verkeerde mensen heeft gegeven. Dat haar partijkas werd leeggeroofd en er intern ruzie kwam, deed af aan haar daadkrachtige imago.

De tweede is dat ze niet goed was in oppositie voeren. Waar ze als bestuurder hard en duidelijk aangaf hoe de zaken er voor stonden, stamelde ze als kamerlid aan de microfoon. Het staat mij nog helder voor ogen hoe zij aan de interruptiemicrofoon van kleine papiertjes coor stond te lezen. Er zat echt een wereld van verschil tussen de minister Verdonk en het Kamerlid.

De derde is de meest belangrijke. Toen het gerechtshof Amsterdam de vervolging van Wilders gelastte, verdwenen ook bij Verdonk de (20+) virtuele zetels als sneeuw voor de zo'n. Wilders heeft haar partij toen helemaal leeggegeten.

Eeuwig zonde, want Verdonk was een goed bestuurder en versloeg Rutte ook bij de peilingen binnen de VVD achterban. Helaas heeft de VVD schijt aan de achterban en denken ze alleen aan de bobo's.

Ikhebeenvraag | 17-03-16 | 08:55

Ja maar Rutte van de VVD zei: 15 maart 0 vluchtelingen.
Bij de VVD is het normaal om zomaar wat te roepen of zomaar wat op te schrijven en dat dan doodleuk aan je laars te lappen of weg te masseren in een coalitie of de coalitie van de EU, terwijl je als je het zegt of opschrijft je weet dat het realiseren ervan kansloos is. Komen ze gewoon mee weg, dus flikken dat in de toekomst nog wel vaker. Plannetjes leuk, uitvoering ho maar. Een zo'n ongeloofwaardige premier kan doodgewoon de rit uitzitten, dus we hebben er nog een jaar mee te maken. Helaas gaan er weer mensen op zo'n partij stemmen over een jaar -omdat het geen populisten zijn- in de kansloze hoop dat ze wat daadkrachtiger gaan worden. Nou vergeet het maar. Na wat flinke taal van Bolkestein vertrok Bolkestein doodleuk uit de kamer, maar ja wie weet het nog. Kiezers voelden zich toen al verneukt.

IndoFortuyn | 17-03-16 | 08:55

De VVD heeft bij de vorige verkiezingen mijn stem gekregen vanwege dit programma maar zoals iedereen heeft kunnen zien hebben ze hun kiezers volkomen besodemieterd. Hier is in feite niets van waar gemaakt en je zou nog sterker kunnen zeggen dat ze juist tegenovergestelde dingen hebben gedaan. Die partij is dus NIET te vertrouwen en zal ook NOOIT meer mijn stem krijgen. Niet dat de andere partijen beter zijn maar ik heb mijn hoop gevestigd op de PVV. Die gaat dan ook zeker mijn stem krijgen.

WatZalIkErvanZeggen | 17-03-16 | 08:53

@Lupuslupus | 17-03-16 | 08:36
Vroeger was de ziektekostenverzekering inkomensafhankelijk, dat noemde men toen 'ziekenfonds' en 'particulier verzekerd'.
Dat werd uiteindelijk de nek omgedraaid door Hans Hoogervorst, iemand die overstapte van PvdA naar VVD.
En inderdaad, die mooie 'basisverzekering voor iedereen' koste net zoveel voor een bijstandstrekker als voor een miljonair.
Zorg is een basisbehoefte, net als onderwijs, daar moeten politici met hun gulzige klauwen afblijven!

necrosis | 17-03-16 | 08:49

the Jackdawn | 17-03-16 | 08:40

Nee. Dit komt volledig voor rekening van Rutte en co. Liever links een paar jaar laten aankloten en daarna je slag slaan dan dit. Links had het land toch niet veel meer schade kunnen toebrengen dan dat Rutte heeft toegestaan.

Ikhebeenvraag | 17-03-16 | 08:45

@Mannes | 16-03-16 | 22:28
Dit is een verkiezingsprogramma uit 2012. De wereld is sindsdien behoorlijk veranderd. De kiezer (25% heeft niet gestemd!!!)
----

Jow Mannes, vanaf daar kun je ophouden met praten. Want:

1. Alle vetgedrukt punten zijn direct toepasbaar op de huidige wereld en de huidige gebeurtenissen.

2. De wereld is veranderd. Nou en? De wereld is veranderd, maar we hebben ze gekozen voor vier jaar. Als 'de wereld is veranderd' een excuus is om je verkiezinsbeloften te veranderen, dan moeten we herverkiezingen houden. Zolang we dat niet doen, is dit een drogredenering.

3. 25% heeft niet gestemd? Nou en? Dat is onderdeel van ons systeem. 25% kan thuisblijven. De opkomst is dan nog steeds hoog genoeg. Als 25% blijft thuis een excuus ergens voor zou zijn kunnen we er mee ophouden. Oftewel dit argument is stemmingmakerij.

4. "De VVD regeert niet alleen en dan wordt het moeilijk beloften waar te maken. Nogaals": Nou en? "moeilijk" je verkiezingsbeloften waarmaken is wat anders dan: "je verkiezingsbeloften in de vuilnisbak gooien"
Ze doen er nu *niets* mee. Of ze zijn 180graden gedraait. Wat hun verkiezingsbelofte een *leugen* maakt. Of ze verkwanselen het om te kunnen blijven zitten door een kabinetscrisis te veorkomen. Wat ook een gotspe is, want de enige reden dat ze daar mogen zitten zijn die beloften. Dus dit argument is ook beetje stemmingamakerij en een drogredenering.

peterdh | 17-03-16 | 08:42

Rico den Hollander | 17-03-16 | 08:20
"Rutte's linkse prietpraat en heb ze daarna naar links zien afglijden, jammer, snap niet dat de rechtse vleugel zich niet meer roert in het debat."

De rechtse politiek in Nederland heeft een deuk opgelopen toen Wilders is weggelopen uit het Catshuisoverleg. Buiten dat het weglopen van Wilders de burger 1,5% heeft gekost heeft Greet er ook voor gezorgd dat rechts verdeeld is. Na de verkiezingen had links de kans om een links kabinet te beginnen. De VVD heeft ervoor gekozen om dit te voorkomen door zelf een regering samen te stellen. Dit kun je de VVD kwalijk nemen maar geloof me een kabinet met PvdA, SP, GL en D'66 gaat het echt niet beter doen dan Rutte 2.
Als er een partij de schuld is van Rutte 2 dan is het de PVV.
Op dit moment is het zo dat als je Rutte 3 wil je eigenlijk op de PVV moet stemmen om de partijen te dwingen samen te werken aangezien de PVV niet in de regering kan komen doordat ze te weinig zetels hebben in de EK.
Ik ben benieuwd hoeveel mensen voor Rutte 3 gaan door PVV te stemmen.

the Jackdawn | 17-03-16 | 08:40

Rutte's linkse prietpraat en heb ze daarna naar links zien afglijden, jammer, snap niet dat de rechtse vleugel zich niet meer roert in het debat.
Rico den Hollander | 17-03-16 | 08:20"
.
Al vanaf het begin dat Rutte premier werd, was duidelijk dat hij links is. Gezien het feit dat hij en niet Rita Verdonk - die veel meer voorkeurstemmen kreeg - op het schild werd gehesen door de VVD, vond de rest van de VVD die linkse koers wel o.k.
Maar eigenlijk zijn die "links-rechts" stickertjes totaal achterhaald want het loopt nu allemaal door elkaar. Wanneer je - zoals de PVV - een paar sociale programmapunten in je programma hebt, ben je plotseling een socialistische partij.
.
Vorig jaar gingen er bij de VVD stemmen op om de ziektekostenverzekering inkomensafhankelijk te maken - wat gewoon sociaal is, waarom moet ik met mijn bescheiden inkomen daarvoor net zoveel betalen als iemand die twee ton per jaar bijgeboekt ziet op zijn bankrekening? -.
Honderden VVD-ers zegden toen hun lidmaatschap op en binnen DRIE dagen was het plannetje van tafel.

Lupuslupus | 17-03-16 | 08:36

@ Ikhebeenvraag
Eens!! Alle kamerleden en bewindspersonen van de VVD zitten daar omdat ze Rutte hebben geholpen in zijn strijd tegen Rita Verdonk. Daarom zitten ze als makke schapen in de bankjes. Bah Bah Bah.

Rico den Hollander | 17-03-16 | 08:31

Zelfs als de VVD haar uiterste best had gedaan om de kiezer zo veel mogelijk te bedriegen, hadden ze het niet beter kunnen uitvoeren. Deze Kamerfractie zit daar omdat mensen het eens waren met de ideeën die zij in dat verkiezingsprogramma naar voren brachten. Op bijna alle voor de rechtse kiezer belangrijke punten (belastingen, immigratie en integratie, werk moet lonen, aanpak van criminaliteit) hebben ze precies het tegenovergestelde gedaan dan ze hadden beloofd. Ik geloof de VVD niet meer.

Voor de bühne hebben ze een grote bek, maar in de praktijk tonen ze de ballen niet, te bang voor hun eigen baantje. Herneemt recente voorbeeld is de luchtbrug van Didi. Hier in Nederland roeptoeteren dat ze het absoluut niet willen en vervolgens diezelfde luchtbrug (nu vluchtelingen plus Turken) bewerkstelligen.

Dit is echt heel jammer, want ik geloofde echt in die partij. Ik voel me verraden en zal niet op de VVD stemmen zolang er nog leden van deze Kamerfractie en regering op de kieslijst staan.

Ikhebeenvraag | 17-03-16 | 08:29

Leugens en bedrog van deze vent , op dag 1, net na de verkiezingen van 2e termijn rutte (ongelooflijk dat dat mogelijk was) heeft zelfs zijn eigen partij hem willen jorrissen doordat hij verkondigde zijn verkiezingsprogramma enkel gebruikt had voor ........... de verkiezingen, om vervolgens alle standpunten overboord te gooien, als je op dit soort stemt ben je een trol zonder ook maar enige interesse in politiek offffff je woont 10 maanden per jaar in Zwitserland.

NB-Stb | 17-03-16 | 08:21

Eerst de PvdA naar 0 zetels en dan snel daarna de VVD, is volledig de weg kwijt. Heb een aantal jaren geleden mijn VVD lidmaatschap opgezegd met Rutte's linkse prietpraat en heb ze daarna naar links zien afglijden, jammer, snap niet dat de rechtse vleugel zich niet meer roert in het debat.

Rico den Hollander | 17-03-16 | 08:20

@JMartens | 17-03-16 | 08:13
Krijg jij soms betaald om die 'andere' website te pluggen?

necrosis | 17-03-16 | 08:19

OudeNederlander | 17-03-16 | 08:12
"Ga maar na, stel dat de PVV 100% van de stemmen zou krijgen in de 2e kamer, dan nog kunnen ze geen enkele wet door de 1e kamer krijgen die wordt gedomineerd door VVD en PVDA."

Deze partijen hebben een minderheid maar worden gesteund door D'66, SGP, CU en Groenlinks. Maar je hebt gelijk al zou iedereen PVV stemmen dan nog zal Wilders niet in de regering komen.

the Jackdawn | 17-03-16 | 08:18

@Graaf van Egmont | 16-03-16 | 23:54
Ben het serieus aan het overwegen Graaf van Egmont. Helaas ontbreekt er 1 factor. De factor waar alles tegenwoordig om lijkt te draaien.
Een positieve partij lijkt me wel wat. Voor uittreding van de EU, voor terug naar de EEG. Voor lastenverlichting, waardoor de koopkracht stijgt, meer banen nodig zijn en zodoende de lasten ook daadwerkelijk verlicht worden. Voor opvang van vluchtelingen in eigen regio. Etc. etc.

Maria.1 | 17-03-16 | 08:16

-weggejorist-

JMartens | 17-03-16 | 08:13

Eerst hadden we de regeringen Van Agt en Lubbers (CDA), die beloften verbraken en de EU verder omarmden.
Toen Kok (PVDA), idem.
Daarna Balkenende (CDA).
En toen Rutte (VVD), die Nederland afbreken en de EU versterken zeer doeltreffend navolgt.
Dus als we weer gaan stemmen, zal het wel weer het CDA worden die ons moet gaan "redden" en het nu helemaal anders gaat doen (dikke lol).
Elke 4 jaar "hoop" en elke 4 jaar "change", en er verandert niets.
Einstein was het die zei dat telkens het zelfde doen en een andere uitkomst verwachten, gekheid is.
Als stemmen iets zou veranderen zou het verboden worden.
www.youtube.com/watch?v=rsL6mKxtOlQ
De politiek is verrot en het systeem is er op ingericht maximale verdeeldheid te zaaien. Ga maar na, stel dat de PVV 100% van de stemmen zou krijgen in de 2e kamer, dan nog kunnen ze geen enkele wet door de 1e kamer krijgen die wordt gedomineerd door VVD en PVDA.
En hoeveel tijd zou het kosten om via de "democratische weg" snelle veranderingen door te voeren die ons land van de EU ondergang gaan redden? Iedereen weet zo langzamerhand dat het antwoord "VEEL TE LANG" is.
Er komt een moment dat iets anders zullen moeten proberen. Pek en veren bijvoorbeeld.

OudeNederlander | 17-03-16 | 08:12

De VVD wil wel uw stem maar niet uw mening.

Piet Karbiet | 17-03-16 | 08:04

Uit geen enkele eu top is ooit iets zinnigs gekomen dus beter helemaal opdoeken die geldverslinders. Ze praten alleen maar, later zich fêteren in dure hotels en belangrijke beslissingen worden niet genomen of er worden verkeerde keuzes gemaakt. TTIP wordt er even doorheen gedrukt, slechtste beslissing ooit. M.a.w., terug naar de EEG en TTIP terugdraaien!

Vout | 17-03-16 | 08:00

De taal en de daden die de VVD uitslaat zullen fermer worden naarmate de verkiezingen naderen. Dit bewijst slechts één ding: Het gaat ze om de zetels (=baantjes), niet om het beleid.
Ik heb mijn stem vorige keer aan de VVD gegeven om exact bovengenoemde reden maar ik ga die fout zeker niet nogmaals maken, deze partij dient net zo hard als de PvdA gestraft te worden voor het weekdierbeleid dat zij al jaren voert en nog voert, vanwege het schijnbaar ontbreken van de behoefte bij haar om het domme volk uit te leggen waarom dit blijkbaar een goed idee is en gewoon vanwege die misselijkmakende domme glimlach op z'n hoofd. Nooit gedacht dat ik dat zou zeggen, maar ik had me minder geschaamd voor Fortuyn.

Homer P. Simpson | 17-03-16 | 07:59

Nou, dan weet je als kiezer in ieder geval wat de VVD met je stem doet. Binnenharken en dan waar je voor staat het putje in.

Flapuidt | 17-03-16 | 07:49

Waarom zorgen over Trump. Het presidentschap is meer ceremonieel en inspirerend dan echt politiek. Het gaat om het aantal stagiaires dat in het Witte Huis welkom is.

ristretto | 17-03-16 | 07:40

De vvd kent als geen ander het spreekwoord:
veel beloven weinig geven doet een gek in vreugde leven.

cor2353 | 17-03-16 | 07:38

What's new.. Iedereen die VVD heeft gestemd heeft de jaren daarvoor zitten slapen.

Stonecity | 17-03-16 | 07:37

zijn = is

Apollo | 17-03-16 | 07:27

Nu zie je maar wat een populistische partij de VVD is, echt niets van al het vetgedrukte in de tekst van Lewis is uitgevoerd. Een beetje consensus met de PvdA, okay. Maar echt helemaal niets is uitgevoerd. Mijn stem hebben ze gehad maar dat was voorlopig de laatste keer. Tel daarbij de beruchte 1000 Euro op, het niet versoberen van de wachtgeldregeling door Plassterk, het wel versoberen van het ontslagrecht maar ook de WW, MH17, bezuinigingen defensie en politie, oppak kans criminelen nihil, pensioenfondsen, de constante verhoging van de ziektekostenverzekering etc. etc. En dan gaat Pinokkio oog nog eens met droge ogen beweren dat dit het beste kabinet sinds WW2 zijn.

Apollo | 17-03-16 | 07:26

Dat had alveel eerder moeten gebeuren.
De migranten komen nu via Marokko weer binnendobberen.....(gisteren op de Duitse TV)
Waarom wil niemand het toegeven: het experiment Europa is aan alle kanten hopeloos mislukt.
Oorzaken:
.De bevolking pikt het niet meer.
.De bevolking is nimmer bevraagd en is het criminele gedoe van bovenaf spuugzat.
.Iedereen loopt maar naar binnen en neemt naar wens wat hem of haar past, frauduleert met uitkering en haalt zijn al even kansloze familieleden ook nog hierheen.
.Terroristen worden soepel toegelaten en krijgen nog een uitkering ook.
.Draghi pikt ons onze zwaarbijeengespaarde pensioenen af en verdeelt ze gratis over die landen die er - nog steeds - een zooitje van maken.
.Rijk gooit goed geld naar kwaad geld, de arme landen krijgen kapitalen ten koste van de rijkere landen.
.Ik persoonlijk heb niet de behoefte net zo arm te worden als de modale Oekrainer, Pool, of Griek, ik heb hard gewerkt voor mijn verdiende pensioen en dat wil ik op peil houden.
.Daarbij het eindeloze getruttel over regeltjes en normen, en het feit dat de EU-bobo's ons slikvingerend allerlei verdragen en verdragjes inloodsen die ons SCHADEN.
.De Britten hadden en hebben en krijgen gelijk, de EU, je moet er niets (meer0mee te maken willen hebben.

Waarvan akte.
Wanneer de EU morgen uit elkaar dondert zul je mij niet horen klagen.

mallekater | 17-03-16 | 07:19

Mark Rutte, zijn woorden zijn 'zijn' daden...... hij lult eigenlijk maar wat (en wat hem op dat moment uitkomt), en doet niks !!

elcidisback | 17-03-16 | 06:55

Geen woorden maar daden Mark. Ik trap hier niet meer in!

jochum1980 | 17-03-16 | 06:45

Mensen die voor overlast zorgen of zich crimineel gedragen zijn niet welkom in Nederland. We willen alle mogelijkheden inzetten om deze personen terug te sturen naar het land van herkomst.’

vertaald naar de situatie in 2012: willen wij meer of minder Marokkanen. Voor de rechter er mee, of op z´n Alice in wonderlands (ISIS oplossing).

noem mij eens drie punten uit het VVD programma die niet opzij geschoven zijn door "in een coalitie moet je wel eens wat opofferen. Nee, noem mij er twee, OK, één dan.

Mark a de longue nez; blessent mon coeur d'une langueur
monotone.

bergsbeklimmer | 17-03-16 | 05:45

Tsja, waarom trappen mensen dan ook keer op keer in hetzelfde trucje? Verkiezingsbeloften worden nooit nagekomen.

vansuyle.com | 17-03-16 | 04:17

daytripper | 17-03-16 | 02:45
Dat fenomeen is ooit eens onderzocht door Wilhelm Reich in diens "Massenpsychologie des Faschismus". Ook hem was opgevallen dat een groot deel van het electoraat destijds (begin jaren dertig) stemde voor een partij bij welke men geen voordeel leek te hebben. Hij concludeerde dat het in de kern ging om anticipatie gedrag: stemmen voor de groep waar je in de toekomst deel van zou willen zijn, ingegeven door het gebrek aan redelijke onmiddellijke alternatieven. Tachtig jaar later noemen we dat "Strategisch Stemmen", mogelijk gemaakt door invoering van het Cordon Sanitaire en voortdurende demonisering van alternatieven via de media.

kindapaas | 17-03-16 | 04:10

daytripper | 17-03-16 | 02:45
Een werkgeverspartij waar losers zich graag bij aansluiten.
Dromend dat ze ooit ook een kleine werkgever zijn.
Een partij van de hypotheek-rente aftrek waar alleen de rijken van profiteren.
Een partij die modale en minder modale belastingbetalers marginaliseert.
Een partij die tegen werklozen zegt: eigen schuld.
Een partij die tegen zieken zegt: eigen schuld.
Kortom een partij van en voor de elite.

Jan Dribbel | 17-03-16 | 03:18

DE VVD is, grosso modo, een belangenbehartiger van het iedereen die meer dan 100K verdient .. al decennia lang. En dat ze dat doen met een fake programma voor het eenvoudige stemvee, is volkomen logisch.Je moet ze toch een worst voorhouden, nietwaar?
Verbazingwekkend dat altijd weer een kleine 20 % van het stemvee erin trapt in plaats van de pakweg 5% achterban wiens belangen ze werkelijk behartigen.

daytripper | 17-03-16 | 02:45

Als Trump wint is dat een slag voor de VVD, PvdA, GL, D66 en SP en een opsteker voor Wilders. Dus: Hup, Trump!
Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 01:58

@Lewis Lewinsky. Hold your horses pls! Ik zou wel eens willen weten (vrij naar J.de Corte)waarom dat een slag is voor de VVD?

daytripper | 17-03-16 | 02:40

Landsgrenzen direct invoeren nu.
Alleen zo kun je het laatste resje van wat er nog over is van het cultuurpark Nederland behouden.

mag ik ook nog ff | 17-03-16 | 02:38

@Graaf van Egmont | 17-03-16 | 02:13
Dat zijn de kleine visjes. Die komen later wel:)

ben kokhals | 17-03-16 | 02:26

@necrosis | 17-03-16 | 02:11 Da's het virtuele kind dat in elke campagne gebruikt wordt. De totale leegheid van het bestaan.

knutsel | 17-03-16 | 02:21

*gaat mandje opzoeken*

necrosis | 17-03-16 | 02:18

@necrosis | 17-03-16 | 02:05 "@Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 01:58 Maar wat schieten wij er mee op?"
.
Het volk is onderworpen aan de grillen van de macht van het Ruttekabinet, het Ruttekabinet is onderhorig aan het gezag in Brussel en Brussel op zijn beurt is de deurmat van Washington en diens neocons. Clinton versus Trump is 'perpetual war', agenda-21 en armoe versus een kansje om aan de klauwen van de banksters te ontglippen.

ben kokhals | 17-03-16 | 02:15

ben kokhals | 17-03-16 | 01:58
Probeerde laatst een vlucht van de Bourgogne naar Wenen te boeken. Bleek ik dus voor een aanvaardbare prijs met Air France naar Schiphol te moeten vliegen, om van daaruit na 2 uur wachten door te kunnen naar Wenen met de KLM. Ik heb de poging om vanuit Frankrijk te vliegen maar opgegeven. Waar dan ook naar toe.

Graaf van Egmont | 17-03-16 | 02:13

@knutsel | 17-03-16 | 02:09
Wie is Willemien, en waar moet ik haar van kennen?

necrosis | 17-03-16 | 02:11

Bij deze wil ik toch Willemiens baby veel kracht toewensen. Zij is symbool voor de verandering die wij met zijn allen gaan laten plaatsvinden.

knutsel | 17-03-16 | 02:09

@Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 02:00 "Er wordt zelfs al gedacht aan politieke processen tegen Trump zoals die hier tegen Wilders gevoerd worden."
.
En dat is nog de meest vriendelijke kant van de anti-trump-machine www.paulcraigroberts.org/2016/03/04/do...

ben kokhals | 17-03-16 | 02:06

@Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 01:58
Maar wat schieten wij er mee op?
Wij zitten nog steeds met een lachende Rutte, een liegende Dijsselbloem en de vuist van de EU die steeds dieper in de aars van de burgers wordt geramd zonder glijmiddel.

necrosis | 17-03-16 | 02:05

@Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 01:58 "Als Trump wint is dat een slag voor de VVD, PvdA, GL, D66 en SP ..."
.
Ook voor VARA, joopdiejoop, NOS en overige rioolmedia, en hun gelobotomeerde gebruikers uiteraard:)

ben kokhals | 17-03-16 | 02:02

Na meer dan vijftig jaar na-oorlogse weg-met-ons indoctrinatie weet je niet eens meer wat Nederlandse cultuur is. Wat je wèl weet is hoe je het belachelijk kunt maken. Of anders maak je je druk om het voorjaar zonder kruisiging van Jezus.

knutsel | 17-03-16 | 02:01

@ben kokhals | 17-03-16 | 01:51
Klopt. Er wordt zelfs al gedacht aan politieke processen tegen Trump zoals die hier tegen Wilders gevoerd worden.

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 02:00

En de winnaars in Molenbeek (Brussel) zijn:
De anti-westen partij, de jihad-partij en de salafisten-partij.
Slechts 170 km van Den Haag, Den Haag Enschede is 200 km.
Nooit zien we hier een bericht over de broedplaats van de islamitische terreur, net over de grens.

Jan Dribbel | 17-03-16 | 01:58

@necrosis | 17-03-16 | 01:46
Valt me überhaupt nog mee dat Schiphol nog een "hub" is. De Fransen een beetje kennende is dat een doorn (of euroteken) in hun oog. Dat wordt dus nog eens plakje voor plakje bij het verkeer via Charles de Gaulle gevoegd.

ben kokhals | 17-03-16 | 01:58

@necrosis | 17-03-16 | 01:46
Als Trump wint is dat een slag voor de VVD, PvdA, GL, D66 en SP en een opsteker voor Wilders. Dus: Hup, Trump!

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 01:58

@Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 01:26 "Missouri: 37 gedelegeerden naar Trump, 15 naar Cruz"
.
Yeah!
Maar intussen lopen de Rapublicans, neocons, Soros' brownshirts, isisfans, whatever, zich eensgezind warm om de hele valse trucendoos open te trekken om Trump te gaan pootjehaken. Een eeuw lang hebben ze de mensen steeds voortvarender bij de neus genomen en uitgewoond, en dan komt ineens die klote Trump hun NWO feestje verpesten.

ben kokhals | 17-03-16 | 01:51

necrosis | 17-03-16 | 01:46
.
Dijsselbloem is sowieso een leugenaar. Er kan dít jaar helaas geen lastenverlichting komen. Welk jaar wél?!! Nationale belastingen verlagen en vervolgens gemeentelijke verhogen (en hoger eigen risico, hogere WOZ en minder hr-aftrek) betekent nog geen lastenverlaging.

Usuc | 17-03-16 | 01:49

@Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 01:37
Terwijl (oa) jij je druk maakt over presidentsverkiezingen aan de andere kant van de oceaan, doen Nederlandse politici uitspraken waar ik een teiltje voor nodig heb:
www.telegraaf.nl/binnenland/25412212/_...
Men praat over 'dochteronderneming' KLM.
Zonder KLM was Air-France inmiddels ter ziele.
Maar de uitverkoop van Nederland gaat onverminderd door....

necrosis | 17-03-16 | 01:46

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 01:37
.
CNN toont nu trouwens ook Missouri als Trump-state, dus het zal wel algemeen aanvaard zijn dat Trump daar heeft gewonnen.
.
Afgezien van Maine en Ohio is dus vrijwel het gehele Oosten van de VS voor Trump. Top.

Usuc | 17-03-16 | 01:45

Hard Lewis, snoeihard, keihard, tegelijkertijd een smeuige warme facial in het VVD-porumpje.
Mag ik er meteen nog even een d666-tje tegen aangooien? Ja, dat mag.
Citaat uit de VK over tripje van Alexander naar de Oekraïne:
"Dat Pechtold meevloog met Lavooij stond in februari al in de Volkskrant, maar een kleine maand later zijn de D66'ers er nog steeds niet in geslaagd om de gift te melden in het geschenkenregister van de Tweede Kamer. En dat terwijl Pechtold wél elf hakbijlen van tuingereedschapfabrikant Fiskars liet registreren - een gift uit maart. Waarom de trip uit februari niet, hoewel dat volgens het Kamerreglement officieel binnen een week moet?"
Mijn vraag luidt derhalve: waar heeft Pechtold die 11 zegge en schrijve; elf) hakbijlen aan te danken, wat gaat hij daar mee doen, waarom 11 en geen 10 of 13 en .. niet onbelangrijk .. zijn deze hakbijlen wel voorzien van het IS-keurmerk ?
Vragen, vragen ? Voor de goede oplossingen, zoals gebruikelijk devrijmibo-linktips.
PS. ik heb nog nooit VVD gestemd, zet nog een paar slimme, sympathieke en menselijke mensen naast Geert en ik voorzie een mooie "change".

Bopje | 17-03-16 | 01:44

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 01:37
.
Hopen maar dat het de winst van Trump in Missouri snel geaccepteerd wordt door Cruz.

Usuc | 17-03-16 | 01:42

@necrosis | 17-03-16 | 01:35
.
So what:) Was plaag-geintje voor Lewinsky.

ben kokhals | 17-03-16 | 01:40

@Usuc | 16-03-16 | 23:49 "De "winnaar" krijgt een AZC in z'n postcodegebied. Kijken of alle elitaire linksmensen ook dan nog voor zijn"
.
Of wat dacht je van een fraai poco-schildje naast het huisnummer voor degene die een vluchteling in huis heeft. Kijken hoeveel linksmensen uiteindelijk zo'n schildje hebben.

ben kokhals | 17-03-16 | 01:38

@Usuc | 17-03-16 | 01:34
Ja, daar heb je gelijk in. Het is een voorlopige uitslag. Maar als niemand hertelling aanvraagt, staat hij. Een hertelling schijnt maanden te kunnen duren, vreemd genoeg. Dus voorlopig moeten we ervan uitgaan dat Trump gewonnen heeft in Missouri.

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 01:37

@ben kokhals | 17-03-16 | 01:30
Ik probeer zoveel mogelijk comments te lezen, maar ALLES lezen is onbegonnen werk.
Ik ben ook maar een eenvoudige sterveling.....

necrosis | 17-03-16 | 01:35

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 01:26
.
Ziet er goed uit.
.
Ik zie nog wel een voorbehoud in "tentative"...

Usuc | 17-03-16 | 01:34

@ben kokhals | 17-03-16 | 01:32
Dank. Ik had je plemp van 23:31 wel gelezen, maar toen niet op je link geklikt. Sorry :)

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 01:34

Correctie:
@Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 01:09 "@necrosis | 17-03-16 | 01:05 "Thanx. Die verdomde kapelaans van het CDA toch."
.
Had je kunnen weten, zie 23:31 :)

ben kokhals | 17-03-16 | 01:32

@necrosis | 17-03-16 | 01:05 "Thanx. Die verdomde kapelaans van het CDA toch."
.
Had je kunnen weten, zie 23:31 :)

ben kokhals | 17-03-16 | 01:30

@Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 01:09
VVD is geen haar beter!
Overigens heeft Wilders me nog nooit €1000 beloofd....

necrosis | 17-03-16 | 01:23

Vroegah dacht ik altijd dat de Amerikaanse politiek een soort van smerige poppenkast is. Nu denk ik dat de Nederlandse politiek niet smerig genoeg is. Eén staatsomroep en we krijgen een sesamstraatversie van the correspondent's diner. Mensen lachen en dat is het wel. Haha Mark. Da's genoeg...

knutsel | 17-03-16 | 01:23

@Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 01:12 "Geen idee waarom de politiek correcte leugenpers dit weigert te melden"
.
lol :)

ben kokhals | 17-03-16 | 01:16

@Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 01:12 Lügenpresse daar zijn onze (ooster)buren ook goed in.(En "wij" ook)

Batavi Magistralis | 17-03-16 | 01:15

@Lewis | 17-03-16 | 00:34 "... heeft slechts proberen te verwoorden waarom veel kiezers zich van de PVV afkeerden en hun heil zochten bij de VVD."
.
Dat "waarom" van die wissel komt dan niet zo goed uit de verf. Niks over de rol van de media en peilers bijvoorbeeld. Wat het artikel wél uitstekend doet is nog weer eens wijzen op de geëtaleerde intenties van de VVD waarmee het in de praktijk, en met de macht in handen, de kiezers blijkbaar heeft misleid of bedrogen. En een pleidooi om de VVD daarop aan te spreken.

ben kokhals | 17-03-16 | 01:13

@Usuc | 17-03-16 | 01:04
Via twitter heb ik begrepen dat Trump officieel tot winnaar in Missouri is uitgeroepen. Geen idee waarom de politiek correcte leugenpers dit weigert te melden.

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 01:12

storm op komst | 17-03-16 | 01:09
.
Herinvoeren. Nu bestaan ze immers praktisch niet meer.

Usuc | 17-03-16 | 01:11

necrosis | 17-03-16 | 01:05
.
De Centrale Dagopvang Asielzoekers is ook niet te vertrouwen.

Usuc | 17-03-16 | 01:10

@necrosis | 17-03-16 | 01:05
Thanx. Die verdomde kapelaans van het CDA toch.

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 01:09

Maar wat doen we met de landgrenzen?

storm op komst | 17-03-16 | 01:09

@Qwrk_II | 17-03-16 | 01:03 Zo, lol demoniseren 3.0. Marcel van Dam zal jaloers zijn ;)De Satan himself..
De linkse kerk is echt mentaal verloren.

Batavi Magistralis | 17-03-16 | 01:08

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 00:56
CNN heeft had het zojuist over de 3 gewonnen staten: Illinois, North Carolina en Florida. Missouri lijkt nog niet definitief te zijn.

Usuc | 17-03-16 | 01:04

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 00:56
Misschien dat het nog niet zeker is en dat daarom de persconferentie uitgesteld is? Hertelling Missouri? Verschil is 1.726 stemmen op 382.093... Dat is niet ruim...

Usuc | 17-03-16 | 01:00

@Usuc | 17-03-16 | 00:51 "ene Kasich"
.
Zoiets dacht ik ook toen ik met Ohio die naam in beeld zag komen. Ka-wat??

ben kokhals | 17-03-16 | 01:00

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 00:54
.
Mooi!

Usuc | 17-03-16 | 00:56

@Usuc | 17-03-16 | 00:53
Nytimes ligt achter. Hebben ze daar geen twitter?

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 00:56

Nee op 6 april en Trump for president. Yeah.

knutsel | 17-03-16 | 00:56

@Usuc | 17-03-16 | 00:51
Nee, Trump is uitgeroepen tot winnaar in Missouri.

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 00:54

Mark_D_NL | 17-03-16 | 00:52
.
Put him in JAIL!

Usuc | 17-03-16 | 00:54

@Usuc | 17-03-16 | 00:45
geintjeee, man! relax, cool down. neem een pilletje. Was maar een geintje. Ok? Trump voor President, Yeah. Get him Out, Out. Get him out.

Mark_D_NL | 17-03-16 | 00:52

@@Usuc | 17-03-16 | 00:40
Ow wacht, excuus, dat was 23 uur geleden. Sorry.

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 00:52

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 00:38
Volgens mij is het nog niet klaar met tellen in Missouri. Daar ligt Trump met 40.9%, 0.2% vóór op Cruz. Illinois, North Carolina en Florida zijn binnen. Ohio is voor ene Kasich.

Usuc | 17-03-16 | 00:51

@@Usuc | 17-03-16 | 00:40
En nu Trump.

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 00:51

@Usuc | 17-03-16 | 00:29
Dank voor de tiplink!
De hele politiek correcte gevestigde orde is er in totale paniek. Michael Rivero spreekt zelfs van "Brownshirt Style Tactics" tegen Trump www.youtube.com/watch?v=84xszKZRDvM

ben kokhals | 17-03-16 | 00:50

Mooi artikel Lewis!

toetssteen | 17-03-16 | 00:47

@Lewis | 17-03-16 | 00:34
Praat jij altijd over jezelf in derde persoon enkelvoud?
Of loopt er hier nog een Lewis rond?

necrosis | 17-03-16 | 00:47

@Lewis | 17-03-16 | 00:34
Dat heb je ook heel duidelijk gedaan, gewaardeerde medereaguurder.

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 00:46

Mark_D_NL | 17-03-16 | 00:43
.
Je kent de reden? Vertel.
.
Media is overigens doorgaans links, maar dat ter zijde.

Usuc | 17-03-16 | 00:45

De oude partijen kunnen het best met aanhang en al fuseren tot "StatusQuo 1984" of zoiets, want die wonen al samen en zijn één pot nat. Geef ze nog een paar jaar en NL is voltooid verleden tijd.
Wat wel urgent lijkt is een oppositiepartij naast de PVV die zich richt op de kernpunten (soevereiniteit, immigratie- en uitzet beleid, belastingverlaging, schrappen subsidiecircuit, hervorming justitie en democratie, enz), want anders behoudt StatusQuo'84 de meerderheid, en die zal nooit willen luisteren, laat staan regeren met de oppositie.

ben kokhals | 17-03-16 | 00:45

@necrosis
Je hebt wel gelijk dat het er misschien nogal zwartwit staat.

Lewis | 17-03-16 | 00:45

@Usuc | 17-03-16 | 00:40
Zie je wel, Trump liegt altijd.

Mark_D_NL | 17-03-16 | 00:43

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 00:38
Graag gedaan. Maar zou al 40 minuten geleden beginnen...

Usuc | 17-03-16 | 00:40

@Ommezwaai | 17-03-16 | 00:34
Goed gezegd, Ommezwaai. En dat kroost doet ook nog eens aanslagen plegen.

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 00:40

mysteryposter | 17-03-16 | 00:36
.
Grappig.
.
Jammer dat Trump op een onnatuurlijke dood gaat als die president wordt.

Usuc | 17-03-16 | 00:38

@Usuc | 17-03-16 | 00:29
Dank voor de link!

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 00:38

@@Mark_D_NL | 17-03-16 | 00:29
Alleen in Ohio is Trump verslagen, door Kasich. Die ligt nu nog maar 500 gedelegeerden op Trump achter :)

Grappig genoeg won Trump ook in Illinois, nadat linksfascisten hem daar, in Chigaco, het spreken onmogelijk hadden gemaakt.

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 00:38

@Mark_D_NL | 17-03-16 | 00:29
Dat klopt ook. Trump had eerder op de dag al gewonnen op een of ander eiland waarvan niemand wist dat het tot de USA behoorde.

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 00:35

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 00:23
Neen, die hebben het te druk met het uitventen van hoe zielig de vluchtelingen allemaal wel niet zijn en hoe barbaars de tegenstanders van dit vehicle tekeer gaan.
.
Zielige Marokkanen in een talkshow die zich beledigd voelen door Greet, terwijl hun lieftallig kroost hier de boel komt verhoeren en versnoeren.
Ooit, ja ooit zal dit met de juiste mensen aan het roer een stuk minder gaan worden. Ik hoor ze al piepen.

Ommezwaai | 17-03-16 | 00:34

@ necrosis | 17-03-16 | 00:30
Reaguurder Lewis (dat oldskool heeft hij ook niet verzonnen) heeft slechts proberen te verwoorden waarom veel kiezers zich van de PVV afkeerden en hun heil zochten bij de VVD. Of hij dat wel of niet terecht vond van die kiezers probeerde hij objectief in het midden te laten.

Lewis | 17-03-16 | 00:34

@Lewis | 17-03-16 | 00:29
Thx. Wat een politiek correcte stemmingmakerij. En natuurlijk weglaten dat Wilders regelmatig zijn bewondering voor Trump heeft uitgesproken.

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 00:34

Als dat gedoe met die kut reclame door blijft gaan dan bedankt ik verder.

Kuttenzoener | 17-03-16 | 00:33

VVD wilt gezien het beleid, en overdracht van veel beslissingsbevoegdheid aan EU afgelopen jaren: een one world goverment, geen grenzen, een Eurabie, gedwongen assimilatie met een moeilijk integrerende cultuur, verdubbeling en progressief stijgende staatsschuld, uitholling pensioenen, vergroting van kans op aanslagen, en toename van criminaliteit.

Kortom, onvergeeflijk. Ze kunnen nu wel hardere taal lullen maar de EU gaat over de meeste zaken nu, en die vaart een andere koers.

mysteryposter | 17-03-16 | 00:32

Oldskool reaguurder Lewis is nog een klein detail vergeten in het falen van Rutte I:
PVV trok de gedoogsteun in NADAT CDA besloot zich niet te houden aan het akkoord wat betreft het verlagen van het budget van OSW met een miljard.
Feitelijk trok CDA de stekker uit Rutte I.

necrosis | 17-03-16 | 00:30

@Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 00:23
5 volgens Trump zelf.

Mark_D_NL | 17-03-16 | 00:29

@Graaf van Egmont | 16-03-16 | 23:54
Ruim voor 2017? Wat denk je van 2006? Ruim genoeg?

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 00:29

Ha! Trump heeft ook in Missouri gewonnen. Dat betekent dat hij gisteren in 4 van de 5 staten de winnaar was. Nee, dat hoor je niet op het Nederlandse nieuws.

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 00:23

@Sovy | 16-03-16 | 23:48
Voortreffelijk geanalyseerd.

Lewis Lewinsky | 17-03-16 | 00:20

pluk-87 | 17-03-16 | 00:07
Elk gek christendingetje is er één te veel. We moeten het zonder christengekkies kunnen rooien. Dan maar een nieuwe partij. De Partij van de Leegte of zo. Beyond liberalism and nihilism. Niet tegen van alles, maar vóór een onbeschreven blad, met dank aan Griek, Romein, Jood en Christen. Geen socialisme of communisme, geen ideologie, maar Leegte, ijle berglucht, frisse wind.

Schoorsteenveger | 17-03-16 | 00:18

Kijk, met zo'n programma had ik er ook op gestemd! Gelukkig weten we nu dat het allemaal leugens zijn. Nou ja, gelukkig...

Joost Maghetweten | 17-03-16 | 00:11

Stemgedrag kiezers tegenover partij 2010 van "schaduw kamer"http://www.joop.nl/content/uploads/2011/06/RTEmagicC_kamer2_620_298.jpg.jpg

Rest In Privacy | 17-03-16 | 00:08

Hopelijk kunnen de PVV, VVD, 50+ en de SGP een meerderheid krijgen. Dan gaan we stoppen met de zieligheidsindustrie (incl linkse hobby's), mag de VVD de economie regelen en zullen we de ouderen weer pamperen (ditmaal figuurlijk) en oke, we zullen een gek christenregeltje toe moeten passen, maar who the hell cares.

Belangrijke tijden de komende jaren, erop of eronder.

pluk-87 | 17-03-16 | 00:07

Het partijprogramma van de VVD sluit echt prachtig aan bij mijn politieke mening. Het is zo jammer dat er altijd zo weinig van komt. Het is zo jammer dat er geen alternatief is. De D66 heeft een economische sectie die in de buurt komt van de VVD. Maar toch net niet.
Ik kijk uit naar de VNL. Hun vlaktaks is politiek volstrekt onhaalbaar tenzij ze meteen de grootste partij worden misschien. Maar dat is uitgesloten. Toch vind ik het idee heel goed en de partij een welkome aanvulling.

koeberg | 17-03-16 | 00:03

Graaf van Egmont | 16-03-16 | 23:54
Het liberalisme is in elk geval dood. Rutte is niet meer dan een kraai die een beetje meehelpt om de kist ten grave te dragen.

Schoorsteenveger | 17-03-16 | 00:00

@ Graaf van Egmont | 16-03-16 | 23:54
Maar zou er dan vervolgens tijd zijn om te wachten tot die partij er qua zetelaantal toe ging doen? Zoals Peter Emile al zei, het is al ver óver twaalven in Nederland en een deel van Europa.

Lewis | 16-03-16 | 23:58

@Graaf van Egmont | 16-03-16 | 23:54
Ik hoop met je mee, Graaf.

nemoj me jebat | 16-03-16 | 23:57

Want die groot verraad kom vanuit ons eie mense...

Afrikanerhart | 16-03-16 | 23:57

Ik hoop nog steeds dat er een groepje intelligente, realistisch denkende mensen op staat, die ruim voor 2017 een politieke partij beginnen.

Graaf van Egmont | 16-03-16 | 23:54

ben kokhals | 16-03-16 | 23:40
Mee eens. Maar dat zal er nooit van komen. Ook landelijk niet. Áls de 2e kamer in een onwerkelijk scenario al vóór zou zijn, dan komt het nooit door de 1e kamer.
.
Wat ook wel een "leuke" optie zou zijn. Een referendum of we wel of niet een AZC willen en dat koppelen aan een soort van postcodeloterij. De "winnaar" krijgt een AZC in z'n postcodegebied. Kijken of alle elitaire linksmensen ook dan nog voor zijn. Nu droppen ze immers de AZC's standaard in middenstandswijken of kleine dorpjes die toch niks te vertellen hebben. Hopen dat dan de "winnende" postcode valt op een straat in Blaricum.

Usuc | 16-03-16 | 23:49

Het is heel heel simpel, de VVD heeft gewoon altijd gelogen en roept maar wat men horen wil.

Sovy | 16-03-16 | 23:48

@Doper | 16-03-16 | 23:36
Dat is de beste oplossing. Landelijke- maar ook lokale referenda, zoals: "Wilt u een AZC in onze gemeente?".

ben kokhals | 16-03-16 | 23:40

Dit is gewoon verkapte reclame voor het neoliberale beleid.
Alsof er nog alle redelijkheid en billijkheid in is te vinden... en met een toon van: "we konden eigenlijk niets anders."
Het "realisme" van de gulden middenweg of water bij de wijn is een andere bekende drogreden.
-
GS, jullie laten hier iemand aan het woord die in geen geval onpartijdig is; sterker nog, deze persoon is uitermate gepolitiseerd in zijn opvattingen, taalgebruik, en attitude.
Kortom: een blaatverhaal. Licht uit en goede nacht.

Rest In Privacy | 16-03-16 | 23:40

We moeten echt snel het bindend referendum invoeren hier, ik zie geen andere mogelijkheid.

Doper | 16-03-16 | 23:36

@the Jackdawn | 16-03-16 | 22:48 "... en geen Rutte 2 als Wilders niet was weggelopen uit het Catshuis."
.
Dat is een grove CDA leugen. Ook die lui zijn dus onbetrouwbaar, want het "Eerste kabinet-Rutte viel na verzet CDA'ers" www.volkskrant.nl/politiek/eerste-kabi...

ben kokhals | 16-03-16 | 23:31

Hilarisch al die stoere praat van de VVD.
Geeft ook goed het failisement van de democratie weer.
Ze roepen gewoon whatever men wilt horen.
Dit betekent dus dat als een grote groep idioten gaat stemmen je dus bestuursmakers krijgt die naar de pijpen van dwazen dansen.

trenthopper | 16-03-16 | 23:26

De VVD doet niets anders als liegen.
*stempt allen pvv*

Lewis Lewinsky | 16-03-16 | 23:26

the Jackdawn | 16-03-16 | 22:48
Dan had de PVV nu ook op 8 zetels in de peilingen gestaan en was er geen zicht op verbetering. Nu is er tenminste een alternatieve partij als de PVV, waar andere partijen mogelijk niet meer omheen kunnen bij de volgende verkiezingen.

Usuc | 16-03-16 | 23:25

@simpelman | 16-03-16 | 22:53 "Ik heb altijd al vermoed dat blootstelling aan dixielandmuziek de hersencellen aantast."
.
lol!

ben kokhals | 16-03-16 | 23:24

Misschien maar eens een vraag naar het VVD politbureau sturen om een score van ieder punt uit het verkiezingsprogramma versus de werkelijkheid van vandaag. En een antwoord op de vraag waarom een kiezer nog VVD zou moeten stemmen met een beleid dat zelfs niet in de buurt komt van dat wat er ooit voorgespiegeld is.

marcoplarco | 16-03-16 | 23:23

Mensen die in 2017 vvd stemmen kun je dadelijk een schoen schoppen in dat gat waar de zon nooit komt. Als ze dan zeggen waarom doe je dat. Zeg je gewoon. Ik heb belooft als je op de vvd stemt om je geen schoen in dat gat waar de zon komt te schoppen. Als hij dan zegt waarom doe je het dan toch. Zeg jij om je vast een voorproefje te geven van hun beloftes na die verkiezing.

tweetybird | 16-03-16 | 23:19

Verdonk was de laatste strohalm vrees ik.

Op papier is de VVD helemaal in mijn straatje, maar in de praktijk.... Hoop dat VNL zich een beetje ontwikkelt.

Doper | 16-03-16 | 23:18

@Lewis
Goed stuk, ik heb daar vorige week nog op gewezen, dat de veeveedee die partijpunten nog steeds ongegeneerd op haar website heeft staan www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/03/... Ook Dijkhofff zei dat soort dingen een toen hij nog in Bredase politiek bijklusde. De man was nog geen dag in Den Haag en kwakte het over zijn schouder. Er zijn meer punten waar die lui A zeggen en dan B doen, dus de kiezer misleiden is kennelijk heel alledaags in die kringen. By the way, die verkiezingen werden door de media omgekat als nu of nooit: stem je geen VVD dan krijg je PvdA, en omgekeerd. Met name dit trucje heeft de PVV en SP stemmen gekost. Dat uitgerekend die VVD met PvdA is gaan samenhokken, is kiezersbedrog XXL. Die ga je geen herkansing geven.

ben kokhals | 16-03-16 | 23:16

tostimaker | 16-03-16 | 23:05
en dan heb je het alleen nog maar over stemgedrag in het parlement. moet je eens kijken wat ze er dan vervolgens voor een beleid van weten te maken. de puinhoop op de woningmarkt na het gebroddel van Stef Blok. Om te huilen. Of wat Hennis bij Defensie heeft aangericht. Iedere militair is schor van het "pang-pang" roepen. Of het succes van het nieuwe ontslagrecht, de verbetering van de arbeidsmarkt door ons onvolprezen kabinet. de implosie van het pensioenstelsel. Het immigratiedossier. Ongelofelijk wat deze lieden - zowel van de VVD als van de PvdA - aan ellende aanrichten....

Glasgow Argus | 16-03-16 | 23:12

Iedereen die VVD CDA PvdA GL d66 of CU stemt, let buiten de verkiezingen niet op. Er was een tijd geleden een website die bijhield of de partijen wel zo als hun eigen verkiezingsprogramma stemden. De enige partijen die voor 90% scoorden waren SP en PvdD. Volgens mij deden PVV en SGP het ook nog wel aardig (50%). VVD en CDA was echt een drama. Die stemden maar voor 30% zoals ze beloofden!

Rest In Privacy | 16-03-16 | 23:05

Sterke flashback in memory. Top Lewis( i.imgur.com/YYZzxdJ.jpg ).

De Vvd = geef demense 'brood'(en water) en spelen.

Dr. Frambozenjam | 16-03-16 | 23:02

Hoe zou het toch komen dat al die mensen straks op een populistische partij gaan stemmen.

Aldus Du Flaperon | 16-03-16 | 23:00

Rutte, daadkracht en onderhandelen: een ietwat twijfelachtige combinatie, zo heeft ons de tijd geleerd.
-
Wij mogen hier wel de hyptheekrenteaftrek in herinnering brengen, de ' stemmentrekker' van de VVD. Rutte was zó geil om te regeren, dat hij het hele onderwerp meteen weg gaf.
-
En dat gaat nu wéér zo werken: Markie doet ALLES hetgeen Mutti hem opdraagt, ook al druist dat tegen ieder Nederlands belang in. Eurocommissaris is namelijk een leuke baan, weet u - en Marks ambitie kent geen grenzen. Ik vrees dat wij als simpel stemvee niet moeten willen weten welke toezeggingen er al buiten ons gezichtsveld aan Duitsland gedaan zijn - ten koste van de Nederlandse belastingbetaler.

bisbisbis | 16-03-16 | 22:59

"De VVD moet pal staan voor de principes die zijn beloofd."

Principes kan je niet beloven, die moet je hebben. De VVD heeft ze niet. Rutte is even standvastig als nat sigarettenpapier.

isitsoornot | 16-03-16 | 22:58

De VVD heeft zijn positie als aanvaardbaar 'rechts' alternatief - althans voor mij - volledig verspeeld; ik heb jarenlang op die partij gestemd nadat ik me lang geleden al verraden voelde door de PvdA, waarop ik voordien gewend was te stemmen.
Nu zie ik geen enkel alternatief meer dan de PVV, hoewel de botheid van Wilders en de soms ronduit puberale 'Sturm-und-Drang'-manier waarop hij zijn standpunten naar voren brengt, mij tegenstaan.

Maar ik zie geen enkele andere uitwijkmogelijkheid; zelfs niet een die ook maar een beetje in de buurt komt.

WNL zou nog het overwegen waard zijn, maar de urgentie van de huidige sociaal-culturele ramp die zich in Nederland en in heel West-Europa voltrekt, vereist een strategische keuze voor een potentieel veel groter machtsblok. Als tegenhanger van de politiek correcte moraalterreur waar we met zijn allen aan onderdoor gaan.

Er moet een eind komen aan de beschaafde terughoudendheid die het beleid ten aanzien van de islam, de migratiegolf en de criminaliteit kenmerkt.

Terughoudendheid tegenover een vijandige entiteit die niets dan morele rotting, tweedracht en geweld genereert en die het zich permitteert om wél vol op het orgel te gaan, betekent zelfmoord.

Het begint met culturele zelfverloochening. In die fase zitten we nu al diep ingegraven. Die leidt vervolgens tot sociaal-culturele zelfmoord. Gevolgd door maatschappelijke ontwrichting, vergaande instabiliteit en daardoor economische ineenstorting. En tenslotte burgeroorlog. Wie deze mechanismen en patronen na alle lessen uit de geschiedenis nog steeds niet herkent, heeft zich kamelenstront in zijn ogen laten wrijven.

Weg met de natte theezakjes en de ongewervelde carrière-politici in Den Haag, Parijs, Madrid, Berlijn, Londen, Rome, Stockholm, Athene en vooral Brussel. Het is tijd voor beleid met stalen ballen.

Anders is West-Europa ten dode opgeschreven.
Het niet vijf voor twaalf; het is al twintig over twaalf. Als we het nog langer laten duren, is elke kans en elke reden om elkaar nog een voorspoedig nieuwjaar toe te wensen, definitief verkeken. En is Europa veranderd in een dor, onvruchtbaar en naargeestig landschap waarin uitsluitend nog moskeeën domineren.

Peter Emile | 16-03-16 | 22:58

Kaas de Vies | 16-03-16 | 22:41
je bedoelt die studenten van de overkant van de korte kade?

Glasgow Argus | 16-03-16 | 22:54

Het toont maar weer eens ondubbelzinnig aan uit wat voor een huichelaars en onbetrouwbare sujetten de VVD bestaat.
Uiteraard met droldrie Mark Rutte voorop.
.
Van mij mag ie zijn droombaan in Brussel krijgen. Hopelijk implodeert de club vervolgens en kunnen hij en Timmerfranz via die nooddeur vervolgens de toko verlaten.... *Droomt verder*

Ommezwaai | 16-03-16 | 22:53

@ "en voor álle kiezers die zich zorgen maakten over immigratie, integratie en de macht van de EU, was er eigenlijk maar één reëel alternatief: de VVD."
.
Ik heb altijd al vermoed dat blootstelling aan dixielandmuziek de hersencellen aantast.

simpelman | 16-03-16 | 22:53

Piet Karbiet | 16-03-16 | 22:42
dan is een uitkomst van vijf mieles, vier eindbruiden, vier sociale huurwoningen en een MPV best een gunstige uitkomst.

Glasgow Argus | 16-03-16 | 22:49

@Glasgow Argus | 16-03-16 | 22:45
.
W. Bos nogmaals op Lijst zet.

Piet Karbiet | 16-03-16 | 22:49

En dan te bedenken dat we 1,5% meer te besteden hadden en geen Rutte 2 als Wilders niet was weggelopen uit het Catshuis.

the Jackdawn | 16-03-16 | 22:48

Het probleem van de VVD in de huidige staat is, dat deze partij wordt geleid door volstrekt principeloze figuren. De partij is er in de kabinetsformatie in geslaagd om alle heilige uitgangspunten te ruilen met die van de PvdA in het kwartetspel van wouter bos. jammer alleen dat de PvdA nog een pak kaarten in de mouw had zitten om die op ongelegen momenten tevoorschijn te halen.
De VVD heeft een ruggengraat getoond met de buigzaamheid van geprakte banaan.

Glasgow Argus | 16-03-16 | 22:45

To lttle, too late

Vogelbeest | 16-03-16 | 22:44

Hoor net dat in het komende VVD verkiezingsprogramma staat dat iedere vluchteling maximaal twee Mieles krijgt en maximaal drie kindbruidjes van 9 jaar over mag laten komen. Je moet straks wel wat hebben om te onderhandelen.

Piet Karbiet | 16-03-16 | 22:42

@Tmobile reclame: ad blockers, daarom.

harbi | 16-03-16 | 22:41

@Glasgow Argus | 16-03-16 | 22:39
Ja voor ons 'locals', niet voor rare nep VVD-ers.

Kaas de Vies | 16-03-16 | 22:41

Kaas de Vies | 16-03-16 | 21:51
Stobbe. Goed plan.

Glasgow Argus | 16-03-16 | 22:39

Ik ga maar eens VNL proberen. Baat het niet dan schaad het niet.

sneakysnake | 16-03-16 | 22:38

"Een premier die meebeslist met Europese collega’s over tal van kwesties die rechtstreeks verband houden met alle onderwerpen die hierboven genoemd worden", kijk dat is nou juist de gedachtenfout die gemaakt wordt. Nederland heeft helemaal volstrekt niets meer te zeggen over welk beleid dan ook. Grenzen, munt, budgetrecht, rechtsorde zijn allemaal overgedragen aan het niet verkozen Brusselse hof. Dat er op dit moment toevallig een ladyboy met rubberen ruggegraat premier is, maakt helemaal niets uit. Alleen de Engelsen realiseren zich hoever ze in de fuik al gelopen zijn, en proberen nu rechtsomkeert te maken uit de sluipende opheffing van hun soevereiniteit. Maar met een klasse van landverraders in Nederland aan het bewind, met NSB-66 en kereltje Peggold voorop, gaat het hier helaas volledig fout.

minimá-armezusvan.. | 16-03-16 | 22:38

Net zoiets als stoppen met zuipen als je al Korsakov hebt.
Allemaal hele mooie beloftes, maar niet genoeg.
Wat gaan we doen met de tienduizenden die er al binnen zijn gekomen?

Vage_eddie | 16-03-16 | 22:37

De hele Westerse wereld is in beroering. Zie de winst van de AFD in deelstaatverkiezingen, zie de opkomst van Trump. Actie = reactie. Zet de grenzen open voor miljoenen "vluchtelingen", laat je land overstromen door miljoenen illegalen (USA), en de reactie kan niet uitblijven. Het kan lang duren, maar de reactie komt er geheid.

Rest In Privacy | 16-03-16 | 22:37

-weggejorist-

The_Black_Knight | 16-03-16 | 22:34

Met grote zekerheid is tevens vast komen te staan dat Erdogan de biologische vader van Rutte is.

Koeienflat | 16-03-16 | 22:33

Iran is ook veilig en dichtbij. Hoeveel vluchtelingen nemen zij op?

roze_bril | 16-03-16 | 22:30

De VVD is een partij die "geen gezeik" wil, kortom, een partij van niks. De VVD is een oude vrienden club, een carriere platform, een belangen octopus. Denken dat die partij voor principes opkomt, komt neer op zelfbedrog.

Rest In Privacy | 16-03-16 | 22:30

De VVD staat voor leugen en bedrog maar dat horen ze niet graag.
Op het moment dat Geert dat zegt vind halve zoolstra dat hij op moet houden met dat geneuzel.
Lekker stelletje!!!!!

Toontje-lager | 16-03-16 | 22:30

Dit is een verkiezingsprogramma uit 2012. De wereld is sindsdien behoorlijk veranderd. De kiezer (25% heeft niet gestemd!!!) heeft gezorgd voor een onmogelijke coalitie. De VVD regeert niet alleen en dan wordt het moeilijk beloften waar te maken. Laten we bovendien de invloed van Nederland in Europa niet overschatten. Volgens mij voelt Rutte dit goed aan, maar dat kan hij natuurlijk niet openlijk zeggen. Dan straks toch maar weer een links kabinet?

Mannes | 16-03-16 | 22:28

Ja, maar dat verkiezingsprogramma was natuurlijk veul te ingewikkeld voor demense dus ik snap het wel. Ze moeten het gewoon de volgende keer beter uitleggen. Dan komt alles goed.

Piet Karbiet | 16-03-16 | 22:28

Als er altijd met een terechtwijzend vingertje naar Europa gewezen wordt dat ze maar enkele procenten van de totale vluchtelingenstroom opvangen, denk ik.. ja waarom kunnen ze die paar procenten ook niet in de eigen regio opnemen.

Rest In Privacy | 16-03-16 | 22:25

Had die vent met dat blonde haar toch gelijk. Enge partij de vvd .

Oogst voor u zaait | 16-03-16 | 22:23

ps, nadat ik gereaguurd had was de banner gelukkig weg! #fiew

Interpoolbal | 16-03-16 | 22:22

Hear hear, ik voelde mij de afgelopen tijd al flink besodemieterd. Fijn dat alles weer even op een rijtje is gezet, zodat ik weer precies weet waarom dat zo is.

Highwoodman | 16-03-16 | 22:20

Nog maar weer eens een keer zeggen: Turkije is NIET EUROPEES. valt onder Azie heeft niets met onze cultuur, niet de Europese achtergronden en hier niets te zoeken, wat ze al weel verschillende keren geprobeerd hebben. We worden met geld gechanteerd door Erdogan met zijn migranten en die wil dan ook nog in de Europese Unie. Zijn ze in Europa gek geworden op Hongarije en verwanten na. Weg met de toetreding tot Turkije en geen geld naar dat corrupte land.

ikzelf2300 | 16-03-16 | 22:20

Nog 364 dagen tot de Tweede Khmerverkiezingen, of eerder.
Tik tak tik tak.

Piet Karbiet | 16-03-16 | 22:19

Jezus, wat voel ik me genaaid. Heb dus ook VVD gestemd, precies om de redenen die Redactie beschrijft. Ronduit gênant om terug te lezen waar ik ook alweer door overtuigd raakte.
Dat je niet je hele programma kunt uitvoeren, soit, maar VVD heeft gewoon kiezersbedrog gepleegd door een draai van 180 graden te maken. Ik word hier onwijs pissig over. Vooral op mezelf trouwens. Hoe kon ik zo naïef zijn?
Nooit meer VVD dus. Keuze nu tussen PVV of WND.

Wilhelmina Kuttje | 16-03-16 | 22:18

Ben ik de enige die de titel niet eens kan lezen door die absurd grote roze reclamebanner van een telecombedrijf???? pff.. reclame prima, leven jullie van, maar je kan overdrijven..

Interpoolbal | 16-03-16 | 22:18

VVD verkiezingsprogramma 2012 staat dus vol met leugens.
Maar dat wisten we al.
Je zal destijds maar op die Pinokkiopartij gestemd hebben.

Schietmijmaarlek | 16-03-16 | 22:17

Geestelijk en letterlijk.

notamused | 16-03-16 | 22:12

Nou dankjewel. Het lezen van verkiezingsprogrammas alvorens te gaan stemmen heeft dus ook al *geen enkele zin*. Wat dan nog wel?

klaas.heitinga | 16-03-16 | 22:11

Het probleem is islam en als dit probleem niet onderkend wordt dan zijn we kansloos de islam te overleven. Er komen namelijk steeds meer moslims. En met steeds meer moslims krijg je een sluipenderwijs stap voor stap afschaffing van de moderne westerse cultuur. Die uiteindelijk resulteert in het soort burgeroorlog die we eerder zagen in Libanon en Joegoslavië. Grote banken en ondernemingen zullen wegtrekken, en Europa zal een woestijn worden, geestelijk en intellectueel.

notamused | 16-03-16 | 22:11

Net op de Propaganda Omroep.een record aantal vluchtelingen uit zee gered vandaag 1500 in één keer.

blauwe zander | 16-03-16 | 22:10

Geeft eigenlijk direct aan hoe door en door rot en leugenachtig de Nederlandse politiek is geworden .
Liegen en bedriegen .

Castor12 | 16-03-16 | 22:10

maar accepteert onder geen beding dat onder de vlag van religie inbreuk wordt gemaakt op onze kernwaarden, onze democratische rechtsorde en de bijbehorende instituties en wetten.
Deze regel heeft van Aartsen in ieder geval niet gelezen.

Ik las ook nog iets over : "daadkracht en Rutte"hahahaha

Gemeen Mosje | 16-03-16 | 22:04

Een stem op VVD is een stem op je graf, inclusief de glimlach.

Sweetlakecity | 16-03-16 | 22:03

100% dat al die domme mensen weer op de gevestigde partijen stemmen. Maar als de meerderheid wil dat dit land stuk moet. Wie ben ik dan.

roze_bril | 16-03-16 | 22:02

Rutte doet hetzelfde wat Balkenende deed: EU macht najagen en daarmee alles verkwanselen waar ze voor (zeiden te) staan. In ieder geval gaf hij ooit toe dat macht verslavend werkt. Rutte zal daar vast ook over liegen. De PvdA is de verpersoonlijking van die EU leugen met het spenderen van landssaldo voor de persoonlijke carrières van Timmerfrans en Dijsselbloem.

belo | 16-03-16 | 22:01

De VVD is de meest onbetrouwbare partij die ik ooit meegemaakt hebt. Tijdens verkiezingstijd lult de VVD alsof ze in de buurt komt van de PVV, maar eenmaal aan de macht handelt ze net zo links en laf als D66 zou doen.

Ten tijde van de kredietcrisis hingen er in de verkiezingstijd VVD-posters met de tekst: "een kredietcrisis los je niet op met meer krediet". Na de verkiezingen werd er door de VVD meer krediet ter beschikking van Griekenland gesteld.

Tijdens de volgende verkiezingen zullen we ongetwijfeld posters zien in de trant van: "een vluchtelingencrisis los je niet op met meer vluchtelingen"... Maar nu weten we gelukkig allemaal wat dat na de verkiezingen zou betekenen als de VVD aan de macht blijft.

Soturi | 16-03-16 | 22:00

Misschien iets voor Halbe Zijstra, om als VVD verkiezingsprogramma voor 2017 te gebruiken?

Bolder | 16-03-16 | 22:00

Antitheïst | 16-03-16 | 21:38


Nee hoor in dit geval is de VVD het probleem. Die weer gelogen hebben zoals altijd en constant. Ze zeggen het ene en doen precies het tegenovergestelde. Als je dit mag geloven is het exakt wat Wilders ook wilde. Tsja die VVD is nog onbetrouwbaarder als die pvda. Nou ja in elk geval bijna. En ze zijn zo corrupt als de pestpokke. Tijd dat die VVD dezelfde kant met zetels uitgaat als de pvda. Ik zeg samen de pvvda dus ook samen onderuit.

tweetybird | 16-03-16 | 21:59

thekolere | 16-03-16 | 21:57

VVD is een handelaren partij, alles wat ze niet zint gaat in de uitverkoop, zoals heel Nederland nu.

Sweetlakecity | 16-03-16 | 21:59

Niets is makkelijker politiek bedrijven dan het spelen met een afgeperste zak met geld van de burger, heeft de nieuwe PVDA de VVD dus ook ontdekt.
Als de mensen het zat zijn, zijn zij allang onder de pannen bij de multinational.

jolige Jole | 16-03-16 | 21:59

Hoezo afvragen of de grenzen werken als de nieuwkomers met eigen vliegtuigen vanuit zuid Europa ingevlogen worden.

Nickname20 | 16-03-16 | 21:58

gentle giant | 16-03-16 | 21:55

Klopt, ze lopen een halve eeuw achter met partij idealen.

Sweetlakecity | 16-03-16 | 21:57

Met het papier waar dit verkiezingsprogramma op geschreven was hebben ze bij de VVD allang hun reet mee afgeveegd

WistAllesBeter | 16-03-16 | 21:57

Tuurlijk...... VVD gaat ambtenaren aannemen. Mede dankzij de VVD is het hele politieapparaat naar de kl*te geholpen. De mantra van de VVD meer veiligheid..... laat mij niet lachen. We hadden uitstekende mensen bij de Douane ook mede dankzij de VVD grotendeels wegbezuinigd. Er lopen nog een handjevol op onze luchthaven. Ja.... de Douane met meer controle bevoegdheden dan de kmar en de politie.

thekolere | 16-03-16 | 21:57

Redactie is blijkbaar al weer vergeten dat de VVD standpunten geldig zijn tot het sluiten van de stembussen. Dat stond als een huis.

Winston1 | 16-03-16 | 21:56

Heel jammer, maar ja, als Europa te slap is om de buitengrenzen te bewaken, dan is het helaas einde Schengen en dat kan het begin zijn van het uit elkaar vallen van de EU.

Ik vindt dat zo jammer, ik was altijd pro EU, maar goed, wij hebben in Europa "leiders" zonder ruggengraat, ze zijn niet eens in staat een bedrijf te leiden, laat staan een hele continent.

Het ergste is, dat ze de islamitische vijand hebben geïmporteerd, dus ook als ooit de EU uit elkaar valt, dan zitten wij allemaal met de gebakken shit van decennia lang linkse wanbeleid.

Europa is een zinkend schip. Helaas.

Wonderful-Life | 16-03-16 | 21:56

Ja hé, achteraf verkiezingsprogramma's erbij pakken? Zo doen we dat niet in een democratie.

Guy Veropzoudten | 16-03-16 | 21:56

De gevestigde politiek is klinisch dood. #feit.
Maar hoe krijgen we de nieuwe politiek aan de gang? Hell of a job.

gentle giant | 16-03-16 | 21:55

Mooi, ze kunnen niet vaak genoeg als pinokkio worden ontmaskert. Maar over het intrekken van PVV steun aan het kabinet, dat blijft maar zeuren, mag toch nog even gezegd zijn dat de PVV door CDA en VVD een stevige loer gedraaid is door achter hun rug om met 5 partijen akkoordjes te sluiten. Ook daarover proberen ze nog steeds over de rug van Wilders en de PVV, hun leugens een kwestie van waarheid te maken. Walgelijk, die VVD-moraal.

belo | 16-03-16 | 21:54

De Turkse president Erdogan heeft woensdag zware kritiek geuit op PSV-supporters die zich in Madrid misdroegen voor de wedstrijd tegen Atletico Madrid. Hij noemt ze echter 'Feyenoord-fans'.
In een toespraak tot een groot gehoor van de Turkse humanitaire en ontwikkelingsorganisatie TIKA sprak hij er schande van dat 'Feyenoord-supporters in het centrum van Madrid' muntjes gooiden naar bedelende vluchtelingen.

,,Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar in de oude tijd was er hier (in Turkije) ook schandalig gedrag (zoals beren laten dansen voor geld, red.). Maar nu doen de westerlingen hetzelfde.''

In zijn tirade zegt hij verder dat 'de meeste westerlingen deze karaktertrek hebben; wij niet'. ,,Ze voelen zich in geen enkel opzicht beschaamd.''

www.ad.nl/ad/nl/1433/PSV/article/detai...

Zo, en nu naar Hans Teeuwen...

Sweetlakecity | 16-03-16 | 21:53

Kan er vanuit GeenStijl geen partij worden opgericht, met weldenkende mensen?
Een soort Olivier B. Bommel verbond met allemaal slimme Tom Poezen, die aantoonbaar en gericht kunnen werken aan een beter functioneerend land.
Nederland 2.0

IkSchrijfDusIkBen | 16-03-16 | 21:53

@Old_Spice | 16-03-16 | 21:52
Ze zijn allemaal uitwisselbaar. Elke gevestigde orde partij. Ook CDA, waar Omtzigt mooie dingen doet... het is de realiteit.

Kaas de Vies | 16-03-16 | 21:53

Dit is al decennia zo: De VVD pleit voor een kleinere overheid maar breidt de overheid alleen maar uit. De VVD pleit voor minder belastingen maar verhoogt de belastingdruk vrijwel altijd. De VVD pleit voor minder immigratie maar doet hier qua beleid niets tegen. Oftewel, als je de VVD naast de PVV zet blijkt de VVD altijd onbetrouwbaar te zijn terwijl de PVV haar rug vrijwel altijd recht houdt. Daar kan je kritisch over zijn omdat de PVV hier minder zeggenschap mee verkrijgt, maar waar trek je de grens? Is je hele verkiezingsprogramma overboord gooien zoals de VVD doet geoorloofd? Wat mij betreft niet, zeker niet in de vorm van de kunduzakkoorden of de huidige samenwerking met de PvdA in een kabinet. Bij de VVD is macht het doel terwijl bij de PVV men staat voor een idee en het doel om een veiliger, welvarender en soeverein Nederland te bereiken. Als andere partijen daar nog niet klaar voor zijn hoef je nog niet alles overboord te gooien om te kunnen regeren, macht moet geen doel op zich zijn, al helemaal niet ten koste van het vertrouwen van je achterban. Laat er dan maar een kabinet komen dat faalt zodat er snel nieuwe verkiezingen komen. Net zo lang tot het volk en de andere politieke partijen inzien dat het echt anders moet. En dat is wat de PVV goed doet en waar de VVD ontzettend faalt. Mijn stem krijgt de VVD nooit meer. Ik stem liever op de PVV; liever ferm staan voor mijn idealen dan al mijn idealen te moeten inleveren voor een klein beetje macht. Daarmee is mijn geweten schoon. Ik hoop dat VVD stemmers beseffen dat ze medeverantwoordelijk zijn voor de verkeerde koers die de VVD vaart en dat ze die verantwoordelijkheid ook nemen door tot inkeer te komen en niet meer op ze te stemmen. Machtspolitiek maakt Nederland kapot.

Old_Spice | 16-03-16 | 21:52

ja ho eens effe, dat was vooooor de vluchtelingencrisis.. als we met de kennis van nu destijds.. enfin vul zelf maar verder in.. Mark wat hebt u toch een lange neus..

fikkieblijf! | 16-03-16 | 21:52

VVD = ongeloofwaardig.

Zeg ik fictief namens 9000 Hillegersbergers & 8000 Kralingers.

Zie je weer in Stobbe

Kaas de Vies | 16-03-16 | 21:51

Wellicht dat trouwe kerkgangers politici nog geloven, misschien ook niet.

H. Drievuldigheid | 16-03-16 | 21:50

Die kop suggereert dat Rutte zijn ballen eindelijk zijn ingedaald. HOERA!

Snap je!? | 16-03-16 | 21:49

"Natuurlijk is het in de Nederlandse politiek onmogelijk het eigen verkiezingsprogramma volledig te verwezenlijken."


De VVD ruilde het kinderpardon voor het strafbaar stellen van illegaliteit. Het stond in het regeerakkoord. En vervolgens schrappen ze dat halverwege de regeerperiode. De VVD weet dat ze ten eerste stemmen ter rechterzijde krijgt met streng migratie beleid en ten tweede: Ze weet dat links dit afschuwelijk vind en dus hebben ze uitruilmateriaal.


De VVD is een pro-Open-Grenzen partij die dat keurig verborgen houdt.


www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/09/...

omanders | 16-03-16 | 21:49

De VVD moet laten zien waar ze wérkelijk voor staat? Dat zien we nu toch al een paar jaar?

De Geus | 16-03-16 | 21:49

Ik heb het al vaker geroepen (hier nog niet): Let op, alle partijen zullen voor de verkiezingen een scherpe draai naar rechts maken en Wilders nablaten en als iedereen er dan weer ingetrapt is, verandert er helemaal niks. Denk daar om bij #TK2017

Bijtendehond | 16-03-16 | 21:48

Linksom rechtsom, er zal morgen een clusterfuck van een oplossing komen, en vluchtelingen zullen blijven instromen. Al die vorige europese toppen dat miljarden kost en niets oplevert doet er niets anders aan veranderen.

Anoguurder | 16-03-16 | 21:47

Een ieder die nu nog in de leugens van de vvd gelooft is rijp voor het gekkenhuis.

Gerard Leeflang | 16-03-16 | 21:47

Iedere keer als ik VVD stem worden de punten die ik het belangrijkst vindt als eerste weggegeven. Ben er wel klaar mee.

Frits de Vriez | 16-03-16 | 21:45

En ik heb potdomme ook nog duizend Euro tegoed van die kasthomo!

eerstneukendanpraten | 16-03-16 | 21:44

De grenzen moeten NU dicht! Voor ons land onherkenbaar veranderd is.

BlowingBubbles | 16-03-16 | 21:44

we zitten vast in linksdraaiende appelstroop,

toerbaas | 16-03-16 | 21:43


Antitheïst | 16-03-16 | 21:38

En bij islamitische vluchtelingen verergert het probleem zich exponentieel.

eerstneukendanpraten | 16-03-16 | 21:43

Die foto, echt? Priceless.

harry21 | 16-03-16 | 21:43

-weggejorist-

Puupke | 16-03-16 | 21:42

"De VVD moet pal staan voor de principes die zijn beloofd. De mensen die op de partij hebben gestemd hebben daar recht op, en voor Nederland is het van levensbelang."

Hahaha! De VVD is dead meat.

Lauwe Koffie | 16-03-16 | 21:40

Immigratie of vluchtelingen zijn het probleem niet. De islam is het probleem.

Antitheïst | 16-03-16 | 21:38

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen