Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

MinVenJ: 'In 2015 ruim 8000 incidenten op azc's'

logovandetotalitairebureaucratie.jpg Primeur, zoals vrijdagavond aangekondigd: Uit cijfers van V&J blijkt dat er in 2015 in totaal ruim 8000 incidenten in asielzoekerscentra hebben plaatsgevonden. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2014. Dat blijkt uit een verslag van V&J dat is opgesteld naar aanleiding van een Wob-verzoek door GeenStijl. We hebben geen antwoord gehad op het ingediende Wobje. In plaats daarvan heeft V&J meerdere verzoeken van diverse media samengeraapt, om allemaal tegelijk en op een door hen gewenste manier te kunnen beantwoorden. Daar schreven we vrijdag al over, en daarover straks meer. Maar eerst het persbericht (want dat is het) van V&J, dat is opgesteld op een manier alsof Dijkhoff zélf met de cijfers naar buiten komt. Dat is dus niet waar: ze zijn actief opgevraagd door de pers. Daarom hebben we hieronder een closeread op de inhoud van het bericht gedaan. Na de breek volgt dan het complete rapport van V&J. In een volgend topic leggen we uit wat er inhoudelijk mis is gegaan met ons Wob-verzoek en wat we daar tegen gaan doen. Incidentenregistraties op COA-locaties naar Tweede Kamer GeenStijl: De kop is meteen het eerste frame. De suggestie van proactieve openheid wordt gewekt, maar de incidentcijfers worden vrijgegeven omdat diverse media (driemaal landelijk, waaronder GS, eenmaal regionaal) er naar gewobd hebben, niet omdat Dijkhoff uit zichzelf de lijsten heeft (laten) opstellen. Ziehier hoe V&J het nieuws probeert te beheersen. VenJ: Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft vandaag een overzicht naar de Tweede Kamer gestuurd van alle meldingen van het COA en de politie over incidenten op en rondom COA-locaties. GeenStijl: Hier staat dus eigenlijk: 'Omdat diverse media de cijfers gewobd hebben, moest MinV&J aan de slag om ze te verzamelen, waarbij meteen de kans is aangegrepen om stas Dijkhoff goede sier te laten maken met de suggestie van proactieve openbaring'. Het is niet waar. VenJ: In het overzicht staat dat bij het COA in 2015 ruim 8000 meldingen zijn geregistreerd. Bij ruim 5000 ging het om overtredingen van de huisregels van het COA, zoals het niet schoonmaken van de eigen kamer, de brandmelder afplakken, of geluidsoverlast. Bij ruim 1300 meldingen van het COA ging het om fysieke agressie zoals schoppen of slaan. De meldingen zijn naar aard en omvang dus zeer divers. GeenStijl: De suggestie bestaat dat in deze alinea dat 5000 van de 8000 incidenten klein of zelfs verwaarloosbaar van aard zijn: rommel maken, brandmelders afplakken (om te kunnen roken?), lawaaierig gedrag. Wat deze alinea niet meldt, is dat de COA huisregels (pdf) ook geen diefstal, discriminatie, intimidatie, drugs of wapens toestaan. Dat zijn al zwaardere vergrijpen. Onder de noemer 'huisregels' worden mogelijk 5000 incidenten echter op 1 hoop gegooid, omlijst met de suggestie dat het alle 5000 keer om een kleinigheidje ging. Dat weten we dus niet en het rapport verschaft hierover ook geen enkele duidelijkheid. VenJ: In totaal heeft de politie 4460 meldingen op COA-locaties geregistreerd. De meldingen zijn ook hier zeer uiteenlopend. Het soort incidenten dat de politie heeft genoteerd, varieert van verloren ID-papieren, diefstal en overlast tot bijvoorbeeld drugs, grote vechtpartijen of mensenhandel. Ook zitten er loze meldingen bij. In die gevallen is de politie wel opgeroepen, maar bleek assistentie door de politie niet (meer) nodig. GeenStijl: Ruim de helft van de 8000 incidenten is volgens de politie de moeite van registratie geweest. Dat zijn vermoedelijk zaken die het niveau 'rommel maken in je kamer' overstijgen, maar dat wordt uit de aangeleverde cijfers niet duidelijk - hetgeen eens te meer duidelijk maakt dat we liever bronbestanden hadden ontvangen dan deze ambtelijke samenvatting van V&J. VenJ: De meldingen door het COA en door de politie kunnen niet bij elkaar worden opgeteld omdat er sprake is van dubbelingen doordat COA en politie soms van hetzelfde incident in hun eigen systemen een melding hebben gemaakt. GeenStijl: Dus: COA meldt 'ruim 8000 incidenten', waarvan er 4460 ook bij de politie bekend zijn. Die mogen we niet dubbel tellen, omdat ze "soms" melding hebben in zowel de systemen van COA als van de politie. Maar als dat níet zo is, hoeveel zitten er dan in het politiesysteem die níet in de COA-database zijn opgenomen? VenJ: In absolute aantallen zijn er in 2015 meer meldingen bij het COA gedaan dan in 2014 (ruim 8000 vs ruim 4000). Zoals bekend is ook de bezetting op COA-locaties sterk toegenomen van bijna 25.000 begin 2015 tot ruim 47.000 eind 2015. Naar verhouding laten de cijfers het afgelopen jaar dus geen uitzonderlijke stijging van het aantal incidenten zien dat het COA heeft geregistreerd. GeenStijl: Met de verdubbeling van het aantal asielzoekers in azc's, is het aantal incidenten ook verdubbeld. Dat betekent inderdaad dat er naar rato slechts een kleine stijging in het aantal incidenten is. Toch is dat een frame, want wat het persbericht niet vermeldt, is dat er dus ook tweemaal zoveel interventie en politie-inzet nodig was in 2015. En het aantal agenten is, in tegenstelling tot het aantal asielzoekers, niet verdubbeld in 2015. Op dat vlak is de druk op het systeem en het politieapparaat dus wel degelijk uitzonderlijk gestegen. Bovendien is het statistisch totale nonsens. Zo kijkt het rapport naar de incidenten gedurende 2014, en schrijft deze toe aan het aantal aanwezige bewoners op 1 januari 2015 (een enkel meetpunt). Om een helder beeld te krijgen zou V&J hebben moeten kijken naar het gemiddeld aantal bewoners gedurende 2014 op basis van het aantal bewoners op 1 januari 2014 en 1 januari 2015 (minimaal twee meetpunten). Het zou theoretisch zo kunnen zijn dat er bijvoorbeeld in maand X een gigantische toe- of afname van bewoners is geweest, wat het aantal meldingen zou nuanceren. Men doet dus uitspraken die niet ondersteund kunnen worden door de aangeleverde cijfers. Het feit dat zij het besluit wél te doen in de richting van "valt reuze mee, mensen", geeft al aan dat dit rapport vooral gaat om het downplayen van incidenten omdat zij simpelweg de journalistiek (en indirect hiermee de burger) niet vertrouwt met de ruwe data. VenJ: Dijkhoff is terughoudend in het trekken van conclusies over de cijfers. ,,Ik wil er transparant in zijn, iedereen mag ze zien. Vergelijkingen maken met andere plaatsen of groepen zal ik niet doen. Die gaan per definitie mank.” GeenStijl: Dijkhoff levert wel - noodgedwongen - de cijfers. Maar hij wil er niets over zeggen. De opmerking over 'vergelijkingen met andere groepen' is vooral raar: aan welke groepen en plaatsen denkt hij dan? Wat zou je kunnen vergelijken? Mensenhandel in azc's met mensenhandel in de prostitutie? Homofobe geweldplegingen in de asielopvang versus homofobie in allochtone wijken? Asielzoekers die rookmelders afplakken versus jongeren die hetzelfde doen in hostels en jeugdkampen? Niets zeggen roept vooral méér vragen op. En waarom zou je willen vergelijken, als we alleen maar vroegen naar de kale feiten & cijfers? VenJ: De staatssecretaris onderstreept dat elk incidenten er eentje teveel is. ,,Bij u en mij in de straat, maar ook op COA-locaties. Daarom grijpt het COA ook direct in als er iets aan de hand is. Medewerkers zullen proberen te de-escaleren, maar als dat niet snel genoeg lukt, wordt net als in een gewone wijk de politie gebeld, en die gaat er dan op af.’’ GeenStijl: Media verzoeken om incidentencijfers van het COA. De staatssecretaris begint over 'incidenten bij u en mij in de straat'. Dat is off-topic, meneer de staatssecretaris. VenJ: Dijkhoff beloofde de Tweede Kamer eerder al dat hij de cijfers over meldingen op en rondom COA-locaties voortaan elk half jaar openbaar zal maken. GeenStijl: Maar er waren Wob-verzoeken van GeenStijl en drie andere journalistieke entiteiten voor nodig om hem aan zijn belofte te houden. Graag gedaan hoor. Na de breek het volledige, 7 pagina's tellende document dat bij bovenstaand persbericht meegezonden werd. Op verschillende plekken hebben we opmerkingen in rood, en we willen graag opmerken dat er nog wat venijn in de staart zit (ambtenaren stoppen rotzooi altijd zo laag mogelijk in documenten). Lees dus vooral tot onderaan door. Geregistreerde COA en Politie meldingen op en rondom COA-opvanglocaties Inleiding / samenvatting Voor u ligt het overzicht van het aantal geregistreerde meldingen op en rondom COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers)-opvanglocaties (registraties op COA adressen). Uitgangspunt voor dit rapport zijn de meldingen bij bestaande asielzoekerscentra en noodopvanglocaties van het COA. Voor dit overzicht is gekeken naar de COA- en Politiemeldingen vanaf 1 januari tot en met 31 december 2015 op of rondom (het adres van) COA-opvanglocaties. In het overzicht staat dat bij het COA in 2015 ruim 8000 meldingen zijn geregistreerd. Bij ruim 5000 ging het om overtredingen van de huisregels van het COA, zoals het niet schoonmaken van de eigen kamer, de brandmelder afplakken, of geluidsoverlast veroorzaken. Bij ruim 1300 meldingen van het COA ging het om fysieke agressie zoals schoppen of slaan. De meldingen zijn naar aard en omvang dus zeer divers. In totaal heeft de politie 4460 meldingen op COA-locaties geregistreerd. De meldingen zijn ook hier zeer uiteenlopend. Het soort incidenten dat de politie heeft genoteerd, varieert van verloren ID-papieren, diefstal en overlast tot bijvoorbeeld drugs, grote vechtpartijen of mensenhandel. Ook kunnen er valse meldingen bij zitten. In die gevallen is de politie wel opgeroepen, maar bleek assistentie door de politie niet (meer) nodig. Aangezien het de eerste keer is dat het Ministerie van Veiligheid en Justitie een dergelijke rapportage uitbrengt, betreft het nog een product dat zich in een groeiproces bevindt. Vanaf heden zal dit overzicht halfjaarlijks worden uitgebracht, waarbij verdere verbeteringen zullen worden aangebracht. Hoe lang vangt Nederland al vluchtelingen en asielzoekers op? Waarom is er anno 2016 nog steeds geen 'rapportageproduct' dat het 'groeiproces' is ontstegen? - GS Handelen bij meldingen Het afgelopen jaar is het aantal COA-opvanglocaties en het aantal personen dat in COA-opvanglocaties verblijft enorm gestegen (25.000 in 2014, 47.000 in 2015 - GS). De maatschappelijke aandacht voor incidenten op en rondom deze COA-opvanglocaties is daarbij ook toegenomen. Incidenten die de veiligheid in het geding brengen, kunnen nooit volledig worden uitgesloten. Wel is het van belang dat zij zoveel mogelijk worden voorkomen en dat er adequaat wordt gehandeld indien zij plaatsvinden. Veiligheid en leefbaarheid zijn de basisvoorwaarden voor een omgeving waarin mensen met elkaar samenleven. Zeker wanneer die mensen uit allerlei verschillende culturen komen en vaak een onzekere toekomst hebben, zoals op de locaties van het COA. De medewerkers hebben daar specifieke aandacht voor in de begeleiding van de bewoners. Dit betekent dat het COA dagelijks contact heeft met de bewoners. Door dit contact proberen de medewerkers spanningen weg te nemen en incidenten te voorkomen. Er is op alle COA-opvanglocaties permanent ingehuurde beveiliging aanwezig van Trigion. Naast deze beveiligingsmedewerkers zijn de COA-medewerkers zelf erg oplettend en waakzaam, hoe het met de bewoners op de locatie gaat en hoe sfeer is op de locatie. Alle medewerkers zijn getraind in het omgaan met conflictsituaties. Lees: 'Alles onder controle, niks aan de hand' - GS Het COA beschikt onder andere over huisregels en een Reglement Onthouden Verstrekkingen (ROV) om de beheersbaarheid en leefbaarheid op een locatie te bewerkstelligen. Wanneer er zich dan toch incidenten voordoen, worden daar gepaste maatregelen op genomen. Het COA spreekt bewoners aan op hun gedrag en kan als dat nodig is maatregelen opleggen waarmee voorzieningen (zowel in geld als in toegang op de locatie) worden onthouden. Op lokaal niveau is intensief contact tussen gemeente, politie, COA en andere instanties om indien de situatie daarom vraagt, zaken in goede banen te leiden en op te lossen. De procedure is dat bij strafbare feiten altijd de politie wordt ingeroepen. Registraties die betrekking hebben op meldingen on en rondom COA-opvanglocaties Het COA en de politie registreren beide incidentmeldingen op en rondom COA-opvanglocaties, maar zij doen dit op verschillende manieren en met een ander doel. De politie registreert informatie wanneer er om politieassistentie wordt gevraagd, zodat er zicht is welke inzet waar nodig is geweest en om welke reden. Het COA registreert met name meldingen die betrekking hebben op de bewoners, waardoor alle medewerkers goed geïnformeerd zijn over de personen die op dat moment op hun locatie verblijven. Om een volledig beeld van de geregistreerde meldingen te geven, zijn beide weergegeven. De incidentmeldingen van de politie en het COA zijn niet direct met elkaar te vergelijken of bij elkaar op te tellen. Voor een gedeelte zit er overlap in de cijfers van het COA en de politie. Wanneer er bijvoorbeeld een incident plaats vindt op een COA-terrein en er wordt politie-assistentie gevraagd, registreert het COA dit in het eigen interne systeem en maakt de politie van hetzelfde incident ook een registratie. Registratie door COA Het COA maakt voor registratie van incidenten gebruik van een digitaal Integraal Bewoners Informatie Systeem (IBIS). In dit bewonersregistratiesysteem registeren COA-medewerkers alle relevante bewonersinformatie, waaronder de incidenten waarbij bewoners betrokken waren. Binnen het COA wordt er gesproken over ‘een incident’ in de breedste zin van het woord. Gebeurtenissen die de veiligheid, leefbaarheid en beheersbaarheid op een locatie raken of waarbij sprake is van een afwijking van de gewenste gang van zaken op een locatie, worden geregistreerd als incident. Dit is een veel bredere definitie dan ‘geweldsincidenten’. Denk hierbij aan ‘roken op de kamer’, ‘het niet schoonhouden van de eigen leefomgeving', of een rookmelder die is afgeplakt. Bij meldingen die (tevens) de openbare orde raken of lichamelijk letsel veroorzaken, of waar sprake is van strafbare feiten, wordt de politie ingeschakeld. Tevens worden door het COA signalen aan de politie doorgegeven. Voor sommige gebeurtenissen, bijvoorbeeld bij bepaalde vermoedens, bestaan aparte protocollen voor de afhandeling. Het COA zet vermoedens/signalen een op een door (meestal vanaf de locatie) aan de volgende betrokken partijen: - Vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling worden aan de hand van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aan Veilig thuis doorgegeven. - Signalen mensenhandel en mensensmokkel worden aan het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel (EMM) doorgegeven. - Vermoedens van radicalisering en jihadisme worden doorgegeven aan de betrokken instanties zoals politie, de NCTV en AIVD. Opvallend detail: gevallen van radicalisering en/of jihadisme zijn niet in deze cijfers opgenomen, of althans niet apart uit de grote uitgelicht. Toch worden ze wel genoemd in het rapport. Hoeveel waren dit er dan? Dat blijft dus onbekend. - GS De cijfers in deze rapportage zijn handmatig geanalyseerd; door de wijze van registratie is het mogelijk dat er bij de COA cijfers enkele dubbelingen zitten. Hierop is zoveel mogelijk gecorrigeerd. Er loopt op dit moment een grootschalig traject binnen het COA gericht op de verbetering van de incidentenregistratie. Hierin wordt met name gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de registraties (cq. eenduidig, volledig, tijdig en feitelijk), door het opstellen van heldere beleidskaders en door te investeren in kennis en bewustwording van de medewerkers. Deze nieuwe werkwijze wordt gefaseerd ingevoerd en is begin januari gestart. De implementatie wordt in de loop van 2016 volledig gerealiseerd. Een alinea eerder werd het IBIS-systeem nog genoemd als methode voor incidentenregistratie, maar nu lezen we dat er kennelijk nog heel veel aan dit systeem te verbeteren valt. Sowieso duurde het ruim drie maanden sinds GS een Wobje indiende voor V&J en het COA alle cijfers geordend hadden. Dit voedt een vermoeden dat het IBIS-systeem niet werkt, tekort schiet of dat de gegevens niet goed worden verzameld en bijeen gehouden. - GS Registratie door Nationale Politie De Nationale Politie maakt voor registratie van meldingen gebruik van de basisvoorziening handhaving (BVH) op eenheidsniveau. Met behulp van de bluespot monitor worden deze gegevens inzichtelijk gemaakt. Het is niet uit te sluiten dat er, door menselijk handelen, enkele dubbele registraties zitten in de cijfers van de politie. Hierop is zoveel mogelijk gecorrigeerd. "De bluespot monitor", zeggen ze, alsof iedereen dan automatisch weet wat dat is. Wij in ieder geval niet. En hoe is er gecorrigeerd? Verantwoording daarbij ontbreekt - GS Bij de politieregistraties is gekeken naar de meldingen die door de politie zijn geregistreerd op het adres van de COA-opvanglocaties (reguliere locaties en noodopvang) in 2015. De locatiegegevens van de centra zijn afkomstig van het COA. Hierbij speelde het merendeel van de meldingen zich af op de COA-opvanglocaties zelf, in sommige gevallen vond het incident plaatst in de nabije omgeving van deze locaties. Wat is de definitie van 'nabije omgeving'? - GS Daarnaast zijn locaties met een bezetting kleiner dan 20 weggelaten vanwege de mogelijke herleidbaarheid van meldingen tot individuen. Voor recent geopende locaties zijn alleen de meldingen meegenomen die sinds de ingebruikname als opvanglocatie zijn geregistreerd. Hoeveel kleine locaties van minder dan 20 personen zijn er? Dat staat er niet bij. Waarom weglaten in het totaal? De incidenten zijn sowieso anoniem en niet herleidbaar tot locaties of personen. Maar het totaal aantal incidenten is dus hoger dan de 'ruim 8000' die V&J in dit verslag naar voren brengt, want niet alle locaties zijn meegeteld - GS Landelijke en regionale meldingeninformatie door de politie Dit overzicht geeft een beeld van álle politieregistraties op de adressen van de COA-locaties. De aantallen zeggen niets over de ernst, omvang en inhoud van de meldingen. De lokale duiding per COA-opvanglocatie bij dit overzicht is dan ook van groot belang. De politie werkt op dit moment – in afstemming met lokaal gezag – aan een duiding van de lijst per COA-opvangadres van het aantal geregistreerde politiemeldingen waarop de informatie in dit document is gebaseerd. In dat kader kunnen in de lokale overzichten onder meer meldingen voor loos alarm, dubbele meldingen e.d. eruit worden gehaald. Dat kan tot gevolg hebben dat op lokaal niveau andere aantallen worden genoemd. Overzicht geregistreerde meldingen 2015 bij COA-opvanglocaties coawobtabel.png Bijzondere en opvallende zaken in categorieën van COA- en Politieregistraties COA-registraties in perspectief In 2014 zijn er door het COA in de categorieën ‘Suïcide van bewoner’, ‘Verbale suïcidedreiging op COA-opvanglocatie’, ‘ Zelfdestructieve actie op COA-opvanglocatie’, ‘Overlast in COA-opvanglocaties zelf’ en ‘door COA geregistreerde agressie en geweld tegen personen’ in totaal 4.162 meldingen geregistreerd. In dezelfde categorieën zijn daar bij het COA in 2015 8.149 meldingen geregistreerd. Het aantal personen dat in COA-opvang verblijft is het afgelopen jaar sterk toegenomen. De bezetting bedroeg op 1 januari 2015 24.467 personen en op 1 januari 2016 47.276 personen. Het aantal meldingen is in absolute aantallen gestegen; uitgaande van de bezetting zoals hiervoor genoemd is er een evenredige stijging te signaleren. Nogmaals: in absolute aantallen houdt de toename in incidenten wellicht een evenredige tred, maar de druk op COA, politie, omwonenden en overige betrokkenen is dus in 2015 verdubbeld - GS Politie-registraties in perspectief In Nederland zijn er in 2015 in totaal circa 3 miljoen politiemeldingen geregistreerd. Hiervan zijn er 4.460 geregistreerd bij de COA-opvang locaties. Het gaat niet om de verhouding tot hoeveel meldingen er landelijk binnen zijn gekomen, het gaat om de verhouding in ernst tussen landelijk en in azc's. Nog los van het feit dat niemand vroeg om een vergelijking met landelijke cijfers, we Wobden op naakte COA-cijfers, niet op suggestieve perspectieven van V&J - GS Het plaatsen van de politiecijfers in perspectief -bijvoorbeeld de vergelijking met aantallen meldingen binnen de Nederlandse bevolking- is complex. Toch deden jullie het 1 zin eerder zelf nog! - GS De populatie in de COA-opvang is niet direct te vergelijken met de populatie in Nederland, qua samenstelling, achtergrond, cultuur etc.. Een vergelijking met opvanglocaties in het buitenland of met andere specifieke groepen is niet mogelijk omdat de populatie in de COA-opvang een zeer specifieke en niet te vergelijken groep betreft.  'Zeer specifiek'? Als in: gewelddadiger? Onaangepaster? Minder beschaafd? Juist veel beschaafder? Zoveel suggestiviteit in dit blokje dat het op zichzelf als incident geregistreerd zou kunnen worden - GS Bijzondere en opvallende zaken Hieronder een nadere toelichting op de bijzondere en opvallende zaken uit de registraties van het COA en de politie: - Suïcides van COA-bewoners: Er zijn 2 overlijdensgevallen als gevolg van suïcide gemeld door het Gezondheidscentrum Asielzoekers (GCA) aan de GGD. Dat is - gelukkig - weinig. In 2016 staat de teller met een zelfmoord in azc Alphen op 17 januari al halverwege die van 2015 - GS - Agressie en geweld geregistreerd door COA en politie: In totaal registreerde COA in 2015 2.394 agressie- en geweldsmeldingen. Hiervan betreffen 269 non-verbale meldingen (agressieve houding of gebaren), 759 verbale incidenten (schelden, dreigen met woorden) en 1366 fysieke incidenten (slaan, schoppen, trappen). Van deze COA meldingen, registreerde de politie in 2015 337 agressie-meldingen. Dit betreffen vooral mishandelingen zonder blijvend letsel (236). In mindere mate is er sprake van zware mishandelingen en openlijke geweldpleging tegen personen. Het verschil in registratie bij het COA en de politie komt omdat de politie bij het overgrote deel van de meldingen niet wordt betrokken, omdat de situatie in die gevallen door de COA-medewerkers zelf gede-escaleerd kan worden. Het COA-personeel is daar immers voor opgeleid en het is volgens hun taakomschrijving deel van hun werk. Hoeveel van die 1366 minus 236 fysieke incidenten leidden wél tot (blijvend) letsel? Het is zeer verwarrend om politieregistraties uit te leggen met politie-categorieën en politiejargon, en deze vervolgens dan in dezelfde zin te gaan vergelijken met COA-registratie met COA-categorieën en COA-jargon. Er is bijna geen touw aan vast te knopen, maar dat is misschien dan ook precies de bedoeling van V&J - GS - Zelfdestructieve actie geregistreerd bij COA-opvanglocaties: In totaal registreerde COA in 2015 in totaal 369 zelfdestructieve acties. Bij een zelfdestructieve actie gaat het om de feitelijke actie van een COA-bewoner waarbij hij of zij zichzelf op een destructieve manier iets heeft aangedaan. Voorbeelden hiervan zijn honger- en dorststakingen, het innemen van een grote hoeveelheid pillen, automutilatie en ophanging zonder dodelijke afloop. 
 Een ander voorbeeld is zelfverbrandingen. Dat wordt hier niet genoemd, maar ook niet uitgesloten: 'voorbeelden' impliceert namelijk dat er nog categorieën zijn die niet genoemd worden. In de eerste zes maanden van 2014 waren er bijvoorbeeld volgens de officiële cijfers 4 zelfverbrandingen. Over 2015 blijft dat onduidelijk. Waarmee we maar willen zeggen dat dit verslag door de manier waarop het is opgesteld ook heel veel niet vertelt - GS - Overlast in COA-opvanglocaties zelf: In totaal registreerde COA in 2015 5.072 zaken waarbij er overlast in de locaties plaatsvond door het overtreden van de huisregels van het COA. Denk hierbij aan roken op de kamer, geluids- of stankoverlast of vervuiling van de eigen leefruimte. We willen niet 'denken aan', we willen de hele lijst - GS - Assistentie en overig geregistreerd door politie: In de door de politie geregistreerde informatie onder deze categorie (2.254), gaat het grootste gedeelte over assistentie door politie en overige meldingen in de politiesystemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om loos alarm, een onwel geworden persoon of assistentie door politie op een locatie. "Assistentie op een locatie" is nogal vaag. Dat kan betekenen dat er iemand uit een toilet bevrijd is, maar ook dat er een massale knokpartij is opgebroken door de politie. Het is wel erg toevallig dat de grootste categorie incidenten tevens de meest uiteenlopende is. Zo blijft het lekker vaag. Een uitsplitsing is hier wenselijk, evenals absolute aantallen waar V&J nu vage termen als 'het grootste gedeelte' hanteert - GS - Openbare orde en vernielingen door politie geregistreerd: Met 1.115 komt deze categorie na assistentie en overige meldingen het meeste voor binnen de Politieregistratie. Daarbinnen zijn de grootste incidentsoorten ruzie/twist (420) en overlast door verwarde personen (151). En de rest? Wat zijn de kleinere 'incidentsoorten', hoeveel daarvan waren er, in hoeveel categorieën? Een 'verward persoon', is dat iemand met een psychose, PTSS of een acute aanval van islamitische aanvalsdrift? Vaagheid, vaagheid en nog meer vaagheid verhullen een helder zicht op de naakte feiten - GS - Vermogensmisdrijven geregistreerd door de politie: In deze categorie zijn 225 meldingen gedaan. Dit soort meldingen omvatten delicten van diefstal van een fiets of auto tot inbraak, de grootste incidentsoort is eenvoudige diefstal (95). - Drugs en alcohol geregistreerd door politie: 69 meldingen zijn in deze categorie geregistreerd. Het gaat vooral om overlast in verband met alcohol/drugs en openbare dronkenschap. Gezien de leeftijdverdeling van de asielzoekers kan verwacht worden dat deze categorie veel meldingen bevat. Uit de cijfers blijkt echter niet dat alcohol en drugs veel problemen veroorzaken. Dat sluit overigens niet uit dat in een van de andere categorieën alcohol of drugs wel een mogelijke rol heeft gespeeld. - Zedenzaken bij COA-opvanglocaties geregistreerd door politie: Het aantal genoemde zedenzaken (55) betreft de geregistreerde zedenzaken op en rondom COA-opvanglocaties. Als er inhoudelijk naar de zedenmisdrijven gekeken wordt, blijkt dat het grootste gedeelte van de meldingen zich tussen bewoners van een opvanglocatie hebben afgespeeld. Een enkele registratie gaat over poging tot misbruik van een minderjarige vluchteling door een Nederlandse man en een poging tot aanranding van een Nederlandse vrouw door een man die mogelijk afkomstig is van de COA-opvanglocatie in die plaats. Hoeveel gevallen van pedofilie? Kindhuwelijken? Huwelijksdwang? Aanranding? Misbruik van homoseksuelen? Dit is een categorie die uitsplitsing verdient, omdat het zware incidenten zijn die op zichzelf ook weer categoriaal zijn. Een kindhuwelijk, een aanranding en sodomie zijn drie totaal verschillende zaken. 'File under: Zeden' is wel erg algemeen. En zit de aanranding van drie vrouwen in Almere door asielzoekers ook in deze cijfers, of was het belangrijker om die ene aanranding door een Nederland specifiek uit te lichten? Vergelijk dat ook met het weglaten van cijfers uit azc's met minder dan 20 mensen: dat zou te herleidbaar zijn. Waarom dan wel dit ene geval zo naar voren halen? Kortom: de toevoeging van "enkele registratie gaat over" roept meer vragen op over de kwaliteit van de registratie, dan dat deze beantwoordt - GS - Mensenhandel / mensensmokkel op en rondom COA-opvanglocaties geregistreerd door politie: In deze categorie zijn 34 meldingen geregistreerd. - Overig: De categorie overig (269 meldingen in 2015) betreft grotendeels vervuiling van het systeem of kopieën van registraties. Deze zijn niet onder een van de andere categorieën te brengen. Ook dit is erg vaag. Kopieën werden waar mogelijk toch opgeschoond? Wat voor aparte categorie is 'vervuiling'? Welke incidenten zijn zo apart dat ze niet in een van de andere, toch vrij brede, categorieën passen? - GS Conclusie: Dit verslag geeft een algemeen beeld, maar geen sluitende, volledige antwoorden. Althans, niet als je de inhoud van het document afzet tegen het door GS ingediende Wob-verzoek, dat niet alleen om een meer specifieke uitsplitsing van incidenten vraagt, maar ook (en vooral) om kopie van de originele documenten en niet om een door ambtenaren opgestelde samenvatting daarvan. Daarom zet GeenStijl het Wob-verzoek verder door. Hier nog een link naar de pdf van het originele, door V&J aangeleverde document. Gemeenten waren ook allemaal ingelicht..

Reaguursels

Inloggen

-weggejorist-

hollandopeen | 01-02-16 | 15:17

you got lies, damned lies and statistics.

and after that comes the current government...

van heinde en verre | 31-01-16 | 14:37

Allemaal stemmingmakerij die getallen. Er gebeurt helemaal niets joh...

Agmetdebalzak | 30-01-16 | 19:10

@Broed Kip | 30-01-16 | 18:25
Als de politie, ambulance of brandweer moet komen dan is het dermate ernstig dat ze er niet zelf, onderling er uit komen en het niet in de minne kan worden geschikt. Dus als er inzet politie is dan hebben we het niet meer over roken op de kamer of rommel niet opruimen. Maar wat dan wel... Daarover geven deze cijfers ook geen uitsluitsel.

Stormageddon | 30-01-16 | 18:32

Snap niet dat de politie zo vaak moet uitrukken voor die kleine incidentjes waar ze het over hebben.

Laat weer een gebagatelliseerd document zien.

Transparantie is ver te zoeken bij dat gespuis in den haag en nog laf ook.

Broed Kip | 30-01-16 | 18:25

Even voor de info: De huisregels van het COA. En let daarbij vooral op puntje 13, 3e blad, de mogelijke strafmaatregelen.

"De overtreding van een van deze huisregels KAN aanleiding geven tot het opleggen van een (straf)maatregel op grond van het reglement onthouding en verstrekkingen (ROV) [NB: dat betekent geen geld, schone lakens, zeep of tandpasta] en het document incidenten een maatregelen in de col en pol. [dat is niet meer dan een aantekening in het persoonsdossier.]"

Dat stelt dus geen reet voor. Nog even afgezien dat er op deze regels geen noemenswaardig toezicht is.
s30.postimg.org/bntuwz0ap/image.jpg
s30.postimg.org/dr4a4n03l/image.jpg
s30.postimg.org/trwvhlxz5/image.jpg

Stormageddon | 30-01-16 | 16:03

Wat ik ook mis in het grote aantal zelfmoordpogingen, WAAROM ze gedaan zijn? Is het omdat echte asielzoekers tussen een hoop hen provocerend tuig zitten? Is het omdat homosexuelen onderdrukt worden? Waarom? Wat speelt er?

Rest In Privacy | 30-01-16 | 15:46

Wow. Er wordt werkelijk bij iedere gelegenheid gebagatelliseerd en omgeleid in dit minjus-ding (ministerie van Veiligheid & Dijkhoff:), ook als vlucht naar voren. Er hangt een walm boven het omzeilen van het wob-verzoek met dit misleidende opstel van Dijkhoff. En daar waar boven de overheid een onfrisse walm hangt, is een onderste lade, of een onderste steen.

ben kokhals | 30-01-16 | 15:28

In het Katwijk van Jos Wienen zijn 163 autochtone zorgkundigen ontslagen om vervangen te worden door asielzoekers. Wordt het niet eens tijd voor een schandpaal voor Jos Wienen rechtsactueel.com/2016/01/28/katwijk-d... en de VNG!

Thunderbird | 30-01-16 | 15:24

@Pieter V. Jos Wienen, een ongekozen gladde gladprater! Onbegrijpelijk, dat de Katwijkers deze onnozele er nog niet hebben uitgeschopt.

echt niemand | 30-01-16 | 14:17

@simpelman | 30-01-16 | 08:11
@atheïstisch stemvee | 30-01-16 | 08:17

Als je in de hoek van de eigen kamer hebt zitten schijten en weigert om dat zelf op te ruimen en schoon te maken is dat ook gewoon een overtreding van de huisregels hoor!

Pieter V | 30-01-16 | 14:03

Gaan deze cijfers ook over nood- en crisisopvang of vallen die niet onder de COA-locaties?

hot thing | 30-01-16 | 14:01

@Pieter V | 30-01-16 | 13:53

Counhoven-Kalergi plan = Coudenhoven-Kalergi plan

Pieter V | 30-01-16 | 13:55

@Vinkje | 30-01-16 | 07:15

Ik heb al verschillende keren hier gemeld dat wat er nu gebeurt niets meer en niets minder is dan de uitvoering van het Counhoven-Kalergi plan. Dit is het plan dat de leidraad is voor de EU. Even googlen dus.

Dat misdadig plan dat al sinds de 20-er jaren van de vorige eeuw behelst om onder dwang vermenging van culturen en rassen in Europa af te dwingen middels massa-immigratie.

Een plan waarvoor o.a. Van Rompuy en Angela Merkel al onderscheidingen kregen voor hun verdiensten om het te realiseren. Ziet u de link met de EU? Toeval natuurlijk!

Pieter V | 30-01-16 | 13:53

-weggejorist-

Yes Crumbs | 30-01-16 | 13:35

@Poesmobiel | 30-01-16 | 11:57

Een katje om niet zonder handschoenen aan te pakken dus.
Dat is wat we nodig hebben in dit door god verlaten landje met een criminele overheid.

Pieter V | 30-01-16 | 13:27

Ben ik eerlijk dat ik maar aan de 2e pot koffie ben begonnen? Ik heb in grote hoofdlijnen alles zitten doorlezen en als ik het generaliseer tot een grote doofpot? WOB aanvragen vergt nogal wat. Mijn WOB verzoek betreffende de plekken over mijn gemeente zijn stemhokjes heeft geplaatst laatste decennia is al in de bevestigingsbrief met 4 weken vertraagd. Dus 8 weken geduld. Alles wat eigenlijk helderheid moet geven aan wat er rondom ons allen gebeurt word zoveel mogelijk vertraagd en er word er zo oppervlakkig mogelijk over geschreven. Je moet dus zelf invulling aan zaken gaan geven wat je dan aan het denken moet zetten. Dat denken dat lukt wel, maar meer in de trend van, wat hebben jullie te verbergen voor ons? Ik ben een goed verstaander, dus dat halve woord zegt mij al genoeg. Een beetje gezonde argwaan erbij en realisme en we hebben een mix van onbetrouwbaar en zelfs gevaarlijk. Dit gaat een heel warm jaar worden voor ons allen en voor heel Europa!

Mr_Pikibelly | 30-01-16 | 13:20

@Vedor | 30-01-16 | 12:15

Ach, ik zie ook daar zelfs enig tegengas tegen de daar heersende opinie en de daar uitsluitend gewenste policor opinie's.
Maar de meerderheid daar gaat nog altijd voor: "Weg met ons! Die import is veel beter!"

Neemt niet weg dat die linkse Vollidioten nog steeds zullen zeggen dat er niets aan de hand is als onze vrouwen en dochters alleen nog maar in niqaab veilig over straat kunnen.

Overigens schijnen die Vollidioten, overigens met niet meer hersens dan een garnaal, ook maar niet te snappen dat het door de islam aangedreven gewelddadig tuig straks tussen ons in moet gaan wonen. Wat dat betekent hebben we al meer dan 30 jaar vrijwel dagelijks kunnen zien. Iets met naffers?

Pieter V | 30-01-16 | 13:19

Citaat uit de Telegraaf:
"KATWIJK -
Hoewel asielzoekers die in ons land te gast zijn in 2015 duizenden keren in opvangcentra over de schreef gingen, is dit een „redelijk vanzelfsprekend beeld”. Dat vindt althans de voorzitter van de adviescommissie Asiel en Integratie van de VNG, Jos Wienen, die tevens burgemeester van Katwijk is.
Einde citaat

Gecorrigeerde tekst:
Hoewel de ongekozen overheids-dictators in ons land in 2015 duizenden keren in hun ivoren torens over de schreef gingen, is dit een „redelijk vanzelfsprekend beeld”.
Dat vindt althans zowat 90% van die dictators die liever hun burgers uitleveren aan de import-criminelen en islamitische fundamentalisten dan voor de burgers opkomen.

Gore smeerlappen zijn het.

Pieter V | 30-01-16 | 12:50

Wegkijken blijft toch wel de absolute topsport van onze(?) politici en COA ambtenaren. La,la,la, het gebeurt niet want ik "zie" het niet......

LaatmaarLu? | 30-01-16 | 12:49


Hulde voor Geenstijl, blijven roeren waar het stinkt !

Rebellis | 30-01-16 | 12:40

Wat mij het meest beangstigd is het naakte feit dat de zuurbekjes in Den Haag, doof zijn voor de mening van de lokale bevolking. Uw regering heeft massaal lak aan uw mening. Zij drukt door wat zij goed acht. U dient verder uw stomme bek te houden en braaf uw belasting te betalen.

6ecolone | 30-01-16 | 12:35

In Baden-Württemberg waren er vorig jaar maar 30.866 delicten met asielzoekers als daders geregistreerd, in 2014 waren dit er 16.784.

https://rottweil.wordpress.com/2016/01/28/bw-30-866-straftaten-von-asylanten-in-2015/

Sie schaffen es nicht.

Piet Karbiet | 30-01-16 | 12:25

IK hoor alweer Kamervragen aankomen, die vervolgens weer halve waarheden opleveren, waarna het weer maanden gaat duren en er vervolgens n'g grotere aantallen boven tafel komen, waarna..... enzovoorts. Hoe lang nog, vraag ik mij af? Hééél erg lang.

Wobbelplatte | 30-01-16 | 12:23

Uitstekend werk, luitjes van GeenStijl. Dikke pluim!
Ik denk wel dat jullie hier een volgende beerput, cover up van dit kabinet en overheid (en hierbij stinken alle politieke partijen uit het midden een uur in de wind) aan het open trekken. Ga door, meer transparantie.
Zo moeilijk is het toch niet om alle incidenten in een Excel bestand te zetten en real-time op internet te plaatsen.
Het is al idioot dat je daar een Wob verzoek voor nodig hebt. Bah

Guust Kadaver | 30-01-16 | 12:10

Geenstijl LET OP! Het betreft incidenten op COA-locaties. Het is dus geen totaaloverzicht van incidenten over asielzoekers die WONEN op een COA-locatie.
.
Elke inwoner die ergens anders in de stad een incident veroorzaakt (zwartrijden, winkeldiefstal, vernieling, mishandeling, aanranding etc) telt niet in deze cijfers mee, want dat betreft een andere locatie.
.
Als voorbeeld: de 1000 van Keulen zouden in dit verhaal niet meetellen, want het treinstation is geen COA-locatie. Ook reeds uitgeplaatste asielzoekers in een sociale huurwoning tellen niet mee. Die laatste worden al helemaal niet meer geteld onder het kopje 'asiel', want dat zijn gewoon in de maatschappij opgenomen medelanders. Daar vind geen afzonderlijke registratie meer over plaats.

LieberLiber | 30-01-16 | 12:00

Echte cijfers kun je nooit naar boven krijgen, ondanks het topwerk van GS. Bedankt nog! Er is een mank registratiesysteem, er zijn totaal onvergelijkbare incidenten en de politie vermeldt niet altijd de nationaliteit. En inderdaad: het lastigvallen van meisjes en vrouwen en zomaar wat rondhangen van groepen verandert de samenleving drastisch en blijft helemaal onvermeld. Bij het zoeken naar incidenten valt ook op dat vooral bewoners van kleine dorpen huiverig zijn om hun ervaringen te vertellen. Omdat ze tussen de voorstanders van opvang en de verdienende winkeliers wonen, voor de rest van hun leven.

Bij berichten in lokale kranten zijn de commentaren heel veelzeggend. Daar lees je niet alleen over de verscheuring in zo'n dorp, maar ook over aanrandingen die door de politie als te marginaal worden opgevat om te worden geregistreerd.

Toen ik gisteren de hond uitliet, kreeg ik van een hersenchirurg uit Homs weer zo'n doodenge blik waaruit een wereld van verschil blijkt met de manier waarop normale mensen elkaar aankijken. Het is elke keer weer een bijzondere ervaring. Lastig te beschrijven, maar het is een mix van agressie, minachting, inschatting en vooral: zoals een beest naar een prooi kijkt. Daar bel je de politie niet voor nee. Maar shit, wat heeft dit soort ervaringen alleen al mijn leven veranderd.
Ik ben geen tutje. Het was er maar eentje, dit keer. Ik heb een hond en sla bovendien met liefde en veel gekrijs zo'n engerd een volgend stadsdeel in, daar gaat het niet om. Het gaat me om de grote, fundamentele verandering die de aanwezigheid van deze personen teweeg brengen, alleen al in het gevoel van vrijheid en blijheid. Bovenóp de oververtegenwoordiging van moslims in mijn stad die bepaald niet bijdragen aan de feestvreugde.

Een overzicht van wat berichtgeving in de pers over incidenten:
www.volkskrant.nl/binnenland/ruim-2700...
www.tubantia.nl/regio/almelo/zorgen-om...
www.hartvannederland.nl/nederland/gron...
www.vrijspreker.nl/wp/2015/10/spanning...
nos.nl/artikel/2060516-grote-vechtpart...
www.bndestem.nl/regio/oosterhout/asiel...
www.waldnet.nl/wn/nieuws/49495/Opnieuw...
www.ad.nl/ad/nl/36281/Vluchtelingenstr...
www.hoogeveenschecourant.nl/nieuws/hoo...

Poesmobiel | 30-01-16 | 11:57

Turkije eist 3 miljard (per jaar..!) om de tsunami van nog meer "Aanrandiers" te stoppen.
www.geennieuws.com/2016/01/turkse-hulp...

De vraag is: "waar haalt de EU de 3 miljard vandaan "
Heel gewoon: bij de burgers(waar anders):
Immers: gisteren stond in de Tgrf dat Pechtold (ja wie anders) een nieuwe milieu heffing wil (met als alibi: goed voor het milieu) die heffing moet dan een "EU-Heffing" worden die rechtstreeks door Brussel wordt geheven en hetr geld rechtstreeks naar Brussel gaat, want het wordt de eerste EU heffing.
ERGO: Twee sluwe winstpunten voor Pechtold (lees: EU)
Dus1: meer geld voor Brussel
en 2: een eerste sluwe salamitaktiek stap naar EU belastingheffing.
Ik durf het niet zelf te zeggen (want Gedachtenpolizei aan je deur) maar ik kan me voorstellen dan sommigen zouden zeggen dat die Pecholtd een rasechte landverrader is.

telelezer | 30-01-16 | 11:50

Hoeveel van deze betrokken personen
waren ook bij naam bekend, en zijn incidenten waarbij onbekenden waren betrokken op dezelfde manier in deze cijfers opgenomen ?

Berthe | 30-01-16 | 11:46

Mensen kindertjes wat een verhaal. En dan denken dat je er bent. Niet te geloven dat het ministerie denkt de duiding zelf te moeten doen. Daar zijn mediaas voor!

In elk geval dus veel incidenten. Maar we moeten verder de diepte in. Met naakte droge cijfers.

Driewerf Hoezee | 30-01-16 | 11:46

Dit zijn geen vluchtelingen, dit zijn voornamelijk mannen die uit zijn op een betere toekomst en makkelijk geld vangen.
Waarom vraagt men zich niet af dat landen zoals Spanje,Portugal,Frankrijk (met zijn jungle met migranten die naar Engeland willen,hoezo?Frankrijk is toch ook veilig?) niet overbelast raken door deze zogenaamde vluchtelingen?Omdat er in die landen niks valt te halen en er niks voor ze gdaan wordt en hun eigen boontjes moeten doppen.Laat dat ook in Nederland gebeuren, want alleen dan wordt Nederland minder aantrekkelijk. Zorg voor veel sobere opvang, zorg ervoor dat ze hun eigen boontjes moeten gaan doppen ook in de toekomst en stop met de uitkeringen voor dit soort 'mannen'. Mannen die in hun eigen landen zouden moeten blijven vechten voor vrijheid, voor wederopbouw en voor een welvarend land zoals een westers land. Maargoed, hierheen 'vluchten' is natuurlijk een makkelijkere manier. Lafaards.

Julia | 30-01-16 | 11:42

Het COA is niks anders dan waar onder en bovenwereld in elkaar overvloeien

Toontje-lager | 30-01-16 | 11:40

drekzooi | 30-01-16 | 10:07
100% herkenning.
.
Het is de bedoeling Nederland en de omliggende landen op grote schaal, stelselmatig uit te putten (fysiek en financieel) dmv jonge migranten. Terugdraaien is niet meer mogelijk, de Islambaarmoeder (vroeger de katholieke baarmoeder) is aan het winnen!! Samsom had natuurlijk een jaar geleden al moeten zeggen wat hij nu niet meer waar kan maken. Maar ja Wilders hè. Iedere politieke partij schuift, onder dwang van de omstandigheden, met grootst mogelijke tegenzin op naar de PVV. De wal is het schip gaan keren, de vrije val begonnen!!! Nu er nog heel veel meer "vluchtelingen" naar Nederland komen, zal er, in tegenstelling tot wat Rutte stoer dagdromend zegt, binnen een paar maanden geen oplossing zijn voor het migrantenprobleem, maar zal de EU, onder aanvoering van Polen, Hongarije, Denemarken, Zweden en een paar aanslagen bezwijken en gaat NL naar de stembus om daarna de puinhopen van VVD/PvdA/D66/GL voor goed op te ruimen.
.
Marie Antoinette zei ooit: "S’ils n’ont pas de pain qu'ils mangent de la brioche!": Als ze geen brood hebben, dan eten ze toch cake!. Dat is er nu met Links en het Midden ook aan de hand: Geen flauw benul van de ware situatie waarin de Nederlandse Cultuur zich verkeert.

Musset | 30-01-16 | 11:30

@kolbjorn Varman
Dat is wat ik ook altijd maar denk, over die automerken enzo. Er is niet een vrij, welvarend, democratisch en economisch gezond islamitisch land. Ik probeer mijn man dat altijd aan het verstand te peuteren. Die mensen hebben geen oorlog omdat de zon niet schijnt, het wasmiddel op is of iets anders onbenulligs. Het zit in de volksaard. Ik wil het niet hier.

Miss Papillon | 30-01-16 | 11:27

Wat voor morele verplichting hebben wij om onze eigen maatschappij kapot te laten maken door een invasie van ongeletterde, intolerante islamistische 'vluchtelingen'? @Kolbjorn Varmann | 30-01-16 | 11:02
.
Ik denk de Internationale Verklaring voor de Rechten van de Mens van de VN. Dat moeten we dan ook maar opzeggen. Deze idealistische verklaring is een te duur importartikel en werkt niet voor moslims. Die hebben dan ook hun eigen Verklaring van Cairo. https://nl.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%AFro-verklaring_van_de_mensenrechten_in_de_islam
Daar kunnen u en ik geen beroep op doen.

Piet Karbiet | 30-01-16 | 11:24

En dan nog eens de cijfers op een zaterdagochtend publiceren. Maandag zijn de meesten het alweer vergeten bij het koffieapparaat. Hufters zijn het.

Apollo | 30-01-16 | 11:22

De beerput deksel gaat maar een klein stukje open en de stank is al niet te harden. Een voordeel bij stank helpt wegkijken niet meer. Dus breek maar open.

Lichtstadfan | 30-01-16 | 11:22

Goed werk GS. Old skool!

Apollo | 30-01-16 | 11:19

De enige oplossing is, dunkt me, de instroom stoppen en gaan puinruimen.
De Islamitische vogel een Islamitische vogel laten zijn, maar wel kortwieken.

Carmelita | 30-01-16 | 11:17

Januari 2016 worden cijfers het land ingegooid die vermoedelijk vrij interpretterbaar zijn maar als feitelijk worden geplempt. Janauri 2017 zullen er zoals te voorzien ook weer cijfers worden het land in worden gegooid. Wedden, nu op 30-01-2016 dat de cijfers enorm naar beneden zijn gegaan ondanks de opgelaaide onrust,vermeerdering van 100% migranten en een bevolking die eindelijk, eindelijk dagelijks de straat op gaat! Wedden!

fikkieblijf! | 30-01-16 | 11:16

Ik herinner me heel goed dat een collega mij vertelde dat zijn schoonzoon die bij de politie zat, hem vertelde dat men alle incidenten van het AZC (in Tilburg ?) NIET mocht rapporteren. En ja; als het niet opschreven is, dan is het niet gebeurd. o en als je denkt dat dit nu zo zijn gebeurd, dat is niet zo. Dit speelde ca 20 jaar geleden.

EvertsNL | 30-01-16 | 11:15

In de Waarheid staat geen nieuws, en in de Nieuws staat geen waarheid.

HoogToontje | 30-01-16 | 11:10

@ Goatboy2014 | 30-01-16 | 07:26

Niet te geloven. Hoe durf je dat te zeggen.

Apollo | 30-01-16 | 11:10

Wat voor morele verplichting hebben wij om onze eigen maatschappij kapot te laten maken door een invasie van ongeletterde, intolerante islamistische 'vluchtelingen'? Wat is er zielig aan de kindjes die daarvan dan vluchten? Sodemieter op. Allemaal. Zo simpel is het. En komt niet aan met dat gezeik dat de oorlog in Syrie door ons komt, of dat ISIS een Amerikaanse opgezet dingetje is, of dat wij dictators in het zadel helpen, etc. Gewoon: sodemieter allemaal op. Want als 'wij' Saddam Hoessein of Khadaffi niet hadden afgezet, dan waren wij slecht geweest omdat ze er überhaupt nog zaten. Alles wat die jankballen van islamitische origine kunnen is wijzen naar de ander, en eigen verantwoordelijk wegwuiven onder het mom van culturele, religieuze en morele superioriteit. Welnu, wat voor automerken komen er uit het islamitische deel van de wereld? Welke televisiemerken, computermerken, telefoonmerken, internetbedrijven komen er uit de islamitische wereld? Geen één! Er komt niets uit, niets dan ellende. Alleen maar oorlog, oorlog tussen soennieten en sjiieten, al honderden jaren lang. De achterlijkheid hebben wij als Westen achter ons gelaten, en nee de huidige cultuur en maatschappij zijn verre van perfect, maar zóveel meer te prefereren dan die hele islamitische achterlijke bende.
-
Daarom, en alleen daarom al, moeten we geen enkele islamiet meer binnen laten. Zielig vrouwtje, kindje, het maakt allemaal niets uit. Geen en-ke-le. Ook niet uit Syrie (grenzen dicht dus). Daarnaast moeten we gaan zorgen dat de islam ontworteld wordt in Nederland: stichtingen, geldstromen, vrijheid, rechten, allemaal aanpakken en terugdraaien.
-
Je bent hier welkom in Nederland, maar niet als je lid bent van een haatdragende, moordende, intolerante sekte. Intolerantie beantwoorden we voortaan met intolerantie!

Kolbjorn Varmann | 30-01-16 | 11:02

"Vergelijkingen maken met andere plaatsen of groepen zal ik niet doen. Die gaan per definitie mank.”
Zou wel een verglijking willen zien met gesloten psychiatrische instellingen, kan me echter niet voorstellen dat het aantal incidenten daar ook zo hoog is.

me,myself and IK | 30-01-16 | 11:01

Vinkje | 30-01-16 | 07:15

Kijk en huiver.

Ik heb dat filmpje lang vóór de islaminvasie bekeken en had er toen nog dubbele gevoelens bij, hoewel er toen ook al heel veel aanwijzingen waren dat het geen complottheorie is, maar de waarheid

youtu.be/I6GLee3vZ2M

Bijtendehond | 30-01-16 | 11:00

Weten hoe de eetzaal er uit ziet wanneer Raketgeleerden, architecten en apothekers hun lunch hebben genuttigd?
www.youtube.com...
stadsknurft | 30-01-16 | 10:13
.
Maar deze "mensen" ruimen het ZELF wel ook wel weer op, toch? Toch?! Ik wil niet eens weten hoe de toiletten en douches daar uitzien!
Een varkensstal is een paleis bij bovenstaand filmpje vergeleken.

Lupuslupus | 30-01-16 | 10:59

Schadevergoedingen aan asielzoekers? Ben je gek geworden!??
Thunderbird | 30-01-16 | 10:37
=
Uiteraard bedoel ik schadevergoedingen aan de SLACHTOFFERS van de "incidenten".
meneer Q | 30-01-16 | 10:43
correctie:
Uiteraard bedoel ik schadevergoedingen aan de Nederlandse SLACHTOFFERS van de "incidenten". :-)

meneer Q | 30-01-16 | 10:59

@SapperDeFlap2166 10:45
Die 225 diefstallen die de politie registreert zijn enkel op het terrein van AZC's gepleegd, denk ik. Dat kunnen ook Nederlandse medewerkers onderling gedaan hebben.

De cijfers van de politie zeggen niets over diefstallen gepleegd door asielzoekers buiten het AZC, volgens mij. Zeker niet, als er geen veroordeelde asielzoeker aan een diefstal gekoppeld is, wat met het oplossingspercentage van diefstallen door onze politie waarschijnlijk ook op nul staat. Zelfs al zijn er 1000 diefstallen enkel in Ter Apel.

tipo | 30-01-16 | 10:55

Was die ene aanranding door een (nieuwe)Nederlander of door een (Hollandse,echte ) Nederlander gepleegd?

swassannuf | 30-01-16 | 10:55

GS laat de rest van het journaille ver achter zich, GS is glashelder en informeert naar behoren, de rest zijn allemaal meelopers met deze stiekeme overheid, laten ze zich schamen, de burger wil goed geïnformeerd worden punt!

lanexx | 30-01-16 | 10:53

Goatboy2014 | 30-01-16 | 07:26
Jos Wienen, burgemeester van Katwijk zou het liefst alle verkrachtingen, diefstallen en geweldplegingen, gepleegd door asielzoekers in de doofpot stoppen.
regio.tpo.nl/2016/01/24/toch-doofpot-i...
De PVV wil deze gevaarlijke en democratie en burger verkrachtende burgemeester terecht uit zijn functie laten ontzetten.
regio.tpo.nl/2016/01/28/machiel-de-gra...

Thunderbird | 30-01-16 | 10:53

Vol afschuw volg ik die hele vluchtelingencrisis. Beroepsmatig heb ik er veel mee te maken. Ik word gillend gek van die hele ontwikkeling. Ik wil maar 1 ding: dat mijn kinderen in dezelfde vrijheid kunnen opgroeien als ik zelf. Mijn hart breekt als ik die kleine kindjes zie op de beelden. Serieus. Maar alles in mij schreeuwt dat de grenzen dicht moeten. Dat genoeg genoeg is. Dat we de ellende niet kunnen oplossen, ook niet met het binnenhalen van miljoenen ontheemden. Ik wil geen import van burgeroorlog. Ik wil gewoon veiligheid, voor mijn kinderen en mijzelf. Noem me xenofoob, nazi, whatever. Maar in mijn ogen is dat niets anders dan natuurlijke territoriumdrift. In het dierenrijk werkt dat al duizenden jaren, met veel succes.

Miss Papillon | 30-01-16 | 10:51

Daar is geen woord Spaans bij. Bosma zet daar de schoonzoon van Willem Drees jr, Jacques Wallage, tegenover, die ooit zei: 'Wie zijn wij om een eerstgeboorterecht uit te oefenen, hoezo is Nederland voor zijn inwoners? Iedereen heeft recht op dit stukje aarde, waarom zouden wij, toevallige inwoners, daar enig bijzonder recht op doen gelden?' Onwillekeurig moet je dan aan Rousseau denken, die over de kosmopolitische filosofen schreef: 'Deze heren pretenderen van iedereen te houden om een voorwendsel te hebben van niemand te houden.'

Piet Karbiet | 30-01-16 | 10:51

Weten hoe de eetzaal er uit ziet wanneer Raketgeleerden, architecten en apothekers hun lunch hebben genuttigd?
www.youtube.com/watch?v=FIUQPhLrLck
stadsknurft | 30-01-16 | 10:13
Wow, als dit alleen de lunch is. Ben benieuwd naar de Nederlandse beelden van het nuttigen van maaltijden.

am*dam | 30-01-16 | 10:48

Overigens is dit probleem een gecreëerd probleem dat in wezen helemaal geen probleem is. Iedereen die zich wel eens verdiept heeft in immigratie naar een ander westers land, buiten de EU, weet wat ik bedoel.

atheïstisch stemvee | 30-01-16 | 10:47

Deze stellingen, schrijft Bosma, 'zijn nooit doordacht, of bewezen. Sterker nog: ze kloppen allemaal niet.' Hij neemt bijna driehonderd pagina's om de stellingen te ontzenuwen. Hij doet dat niet systematisch, maar wél effectief. Daarvóór heeft hij al laten zien hoe ook politici zich in de jaren zestig en zeventig tevergeefs verzet hebben tegen immigratie. De belangrijkste daarvan kwamen uit de PVDA, Willem Drees senior en Willem Drees junior. Met name junior, een van de oprichters van DS'70, verzette zich heftig tegen voortgaande immigratie, omdat hij meende dat Nederland 'een vol land is'. Drees junior had destijds al uitgerekend hoeveel de 'massa-immigratie' ons op jaarbasis zou kosten: vierhonderd miljoen. Over de PVDA liet hij zich in niet mis te verstane bewoordingen uit: 'Mensen die van honden houden, fokken honden, en mensen die van zwakkeren houden zorgen dat er zwakke groepen komen.' De PVDA fokt zwakkeren zoals anderen honden fokken.
https://www.groene.nl/artikel/de-ideologie-van-een-gideonsbende

Piet Karbiet | 30-01-16 | 10:46

@Goatboy2014 | 30-01-16 | 07:26
Jos Wienen is een geestelijk zieke man. Dat zie je ook al aan zijn hoofd. Hij vertelde op TV dat iedere Nederlander maar een asielzoeker in huis moest nemen. Dat vond hij een geweldig idee. Dit terwijl zelfs COA op dat moment al had afgeraden om dat te doen.
De man is totaal ongeschikt voor zijn werk en heeft psychische zorg nodig. Heel kwalijk dat zo iemand een spreekbuis voor VNG mag zijn en op zo'n positie zit. Dit land is door en door ziek en verrot. Wat Jos Wienen doet, is mensen in gevaar brengen. Hij pleegt opzettelijk wanbestuur of is verwijtbaar incompetent of beide. Zo iemand moet per direct worden ontslagen.

Thunderbird | 30-01-16 | 10:45

In Ter Apel zeiden winkeliers dat ze meer dan 1000 gevallen van diefstal hadden gemeld door 'asielzoekers'.

Moeten we nu werkelijk geloven dat er landelijk in 2015 maar 225 registraties waren van diefstal?

SapperDeFlap2166 | 30-01-16 | 10:45

Je ontvlucht jouw land waar oorlog is.
Je bent dankbaar dat er een land is, waar je mag verblijven.
Je gedraagt je bescheiden en probeert het je gastheren zo makkelijk mogelijk te maken.
Dat is normaal gedrag, maar het tuig dat we ons land binnenlaten, is niet bescheiden, heeft maling aan de gastheer en is ronduit asociaal, onontwikkeld tuig.
Wat gaan we hieraan doen, geminachte bestuurders ?
(Nee, we gaan dit tuig niet opvoeden)

Anjin Mohammed | 30-01-16 | 10:44

Schadevergoedingen aan asielzoekers? Ben je gek geworden!??
Thunderbird | 30-01-16 | 10:37
=
Uiteraard bedoel ik schadevergoedingen aan de SLACHTOFFERS van de "incidenten".

meneer Q | 30-01-16 | 10:43

Met ingang van dit jaar zal het aantal gerapporteerde incidenten afnemen. Staatssecretaris Dijkhof zal nl. laten weten dat asielzoekerscentra zullen worden afgerekend op het aantal gerapporteerde incidenten - tenslotte wordt hij er ook op afgerekend - met als gevolg dat er minder incidenten zullen worden gerapporteerd. Of er ook daadwerkelijk minder incidenten paatsvinden zullen we nooit te weten komen.

Goodharts's Law: "When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure." Bron: en.wikipedia.org/wiki/Goodhart's_...

Dr. Dr. Bartholdy | 30-01-16 | 10:42

Originele documenten? Die zijn er helemaal niet! Paper trail & Neurenbergse processes, jeweettoch.

Mart Smits II | 30-01-16 | 10:40

De straten zijn nat. Het regent. Ik zie een verband.

RickTheDick | 30-01-16 | 10:38

@kwark001 | 30-01-16 | 10:33
.
Zekers.
Had ik onthouden.
Ik heb ook een lijst met de verantwoordelijken.

Piet Karbiet | 30-01-16 | 10:38

Ik voel hier al aan dat we belazerd worden. Bijvoorbeeld door bewust alleen incidenten te noemen die BINNEN de Murrn van de AZC geregistreerd werden. De Mail van de gemeente Soest wijst hier al duidelijk op.

Ook is het helemaal niet interessant of het incident nou in of om de azc gebeutde, maar of de verdachte in een AZC woont.

@GS, jullie hebben dat dus ook niet door gehad.

thorrie | 30-01-16 | 10:37

Als Nederlandse Burgers gemolesteerd/aangerand/beroofd of verkracht worden, dan dienen schadeletsel-advocaten aangiften te gaan doen tegen de verantwoordelijken die deze situatie hebben laten ontstaan.
meneer Q | 30-01-16 | 10:19

Nee, nee en nog eens nee. Dat is niet hoe je dit probleem oplost. Dat is misbruik maken van een situatie. Asielzoekers zijn er niet om advocaten aan het werk te houden en daarmee de belastingbetaler nog verder op kosten te jagen! Er is maar 1 oplossing mogelijk en dat is de asielzoekers die echt uit oorlogsgebied komen een status voor 1 jaar te geven en dat te herhalen tot ze weer terug kunnen. De rest meteen uitzetten. Degenen die in overtreding gaan die zet je vast in afwachting van hun proces. Schadevergoedingen aan asielzoekers? Ben je gek geworden!??

Thunderbird | 30-01-16 | 10:37

'Geen reden tot zorg'.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/25112164/___Geen_reden_tot_zorg___.html
Braak.

Piet Karbiet | 30-01-16 | 10:36

stadsknurft | 30-01-16 | 10:13

Tja.., dit krijg je als ze je weglopende dochter achterna rennen die toevallig per abuis even in een AZC is beland.Dat kan er wel eens een tafeltje om gaan he!

Harry de Slijter | 30-01-16 | 10:35

Piet Karbiet | 30-01-16 | 10:24

Ik schreef het al eerder. MIN (-) anderhalf miljoen.

kwark001 | 30-01-16 | 10:33

De wereld staat in de brand en necrosis ligt in zijn bed.
(Ghe nhe gne)

Piet Karbiet | 30-01-16 | 10:33

dumfuk# Als jij zou vechten voor dit land dan doe je je naam er wel eer aan.
mmamax | 30-01-16 | 08:38
.
Misschien zou u eens een rondreis moeten maken langs de militaire begraafplaatsen in ons land: op de Grebbeberg, de Amerikaanse begraafplaats in Margraten, de Canadese begraafplaats in Holten (om er maar een paar te noemen). Daar zijn duizenden (!) graven van (vooral jonge mensen onder de 25 jaar) die gestorven zijn ook voor uw vrijheid.
.
Wellicht zou u daarna uw laffe commentaar voor u houden.

Lupuslupus

Oke grappenmaker.... we moeten geen dingen door elkaar halen he.
Ten eerste is het verschrikkelijk hoeveel mensen er gestorven zijn door oorlog, maar dit is allemaal gebeurt door beslissingen van bovenaf en heeft verder niks met mijn vrijheid te maken.
Dat deze mensen onder druk zijn gaan vechten (anders werden ze zo wel kapot gemaakt) is waar je naar moet kijken.
Of dacht je werkelijk dat alle soldaten al een hekel aan elkaar hadden en eigenlijk al lang het idee hadden om te strijden.
En dan komen we op mijn punt.... als er nu een oorlog zou uitbreken, laten we zeggen door de uitnodiging van alle vluchtelingen en dus een oorlog tussen de islam en het westerse leven.... is dat een oorlog waar ik of jij voor hebt gekozen of is dit een oorlog waar de regering en de EU voor heeft gezorgd????
Zelf wordt ik niet meer opgeroepen, maar mijn zoon gaat echt niet vechten voor de EU, en noem mij maar een lafaard, maar dacht je nu echt dat de kinderen van de regering werden opgeroepen???
Denk dat jij niet snapt dat zolang ik geen moer waard ben voor MIJN land dat ik ook niet zal knokken voor MIJN land.
Kom maar aan mijn vrouw kind of hond..... daar knok ik voor.

mmamax | 30-01-16 | 10:33

atheïstisch stemvee | 30-01-16 | 10:28

Ik herinner me de val van de muur, het einde van het ddr-regime, de val van de soviet-unie. Dat ging heel snel. Kan hier ook gebeuren. Toen zag ook bijna niemand het einde van de ussr naderen. Ik begrijp je redenering wel, maar er komt een omslagpunt.

Rest In Privacy | 30-01-16 | 10:32

Jullie laten je omwille van jullie eigen geilheid naar informatie/publicatielust door V&J gebruiken. Dit is een precedent waar je zelf de bodem voor legt door het te accepteren. Ofschoon je nu de informatie hebt is het er toch aan gelegen om de overheid te wijzen op de verantwoordelijkheid om te voldoen aan het wob-verzoek.Dus verzoeken om antwoord te ontvangen.

Quivive | 30-01-16 | 10:31

Jullie laten je omwille van jullie eigen geilheid naar informatie/publicatielust door V&J gebruiken. Dit is een precedent waar je zelf de bodem voor legt door het te accepteren. Ofschoon je nu de informatie hebt is het er toch aan gelegen om de overheid te wijzen op de verantwoordelijkheid om te voldoen aan het wob-verzoek.Dus verzoeken om antwoord te ontvangen.

Quivive | 30-01-16 | 10:31

8000 meldingen op ik gok 40 AZC's in Nederland zijn er 200 per AZC.
En dit terwijl de politie wordt verdreven en uitgedund.

Welke politicus waarschuwde ons hiervoor?
Minder politie heeft hij in elk geval nooit genoemd.

Reden | 30-01-16 | 10:30

De Zweedse politie kan het niet meer aan en kan de veiligheid van burgers niet meer garanderen., Ze hebben niet de capaciteit om op twee plaatsen tegelijk te zijn. Ga er maar van uit dat het in Nederland precies hetzelfde is.
www.thelocal.se/20160125/swedish-refug...
Ik wil cijfers zien van mensen die de politie nodig hadden en te horen kregen dat de politie niet kon komen of geen tijd had. Open maar een meldlijn.

Thunderbird | 30-01-16 | 10:30

With Open Gates - The forced collective suicide of Europe (Immigration & Refugees Lie EXPOSED!) Pt2
www.youtube.com/watch?v=ioP9NwWxi54
Weer een treffend beeld van de misdaden van de Europese overheden tegen hun burgers.
Uitgevoerd door hun achterlijke en gewelddadige nieuwe bevolking.
Iedere politicus en iedere burger die zich niet verzet tegen deze invasie is medeplichtig aan het verraad aan ons volk.

domheid regeert | 30-01-16 | 10:29

@Van Duyvenbode | 30-01-16 | 10:18
De stroperigheid van de heersende macht heeft een functie. Ik denk dat deze een machtsbasis bezit waarmee ze een 'regime change' kunnen uitzitten en frustreren. Die basis geeft ze overigens ook buiten Den Haag een bovengemiddeld goed inkomen en veel verborgen invloed.

Buiten dat moet er fysiek een groep mensen komen die voldoende mandaat krijgt, de competenties heeft om een land te besturen, die groep moet tevens groot genoeg zijn en de eenheid kunnen bewaren in de shitstorm die het over zich heen gaat krijgen.
Begrijp me goed; ik wil ook verandering van de huidige koers en ga wellicht zelfs op PVV stemmen. Maar als ik eerlijk ben dan zie ik die verandering nog niet zo snel komen.

atheïstisch stemvee | 30-01-16 | 10:28

@stadsknurft | 30-01-16 | 10:13
Er staat zelfs een vrouw in burka op 0.29. Zal de schoonmaakster wel zijn..

zeauzitdat | 30-01-16 | 10:28

Wat een ziekmakend gedrag weer van onze overheid. Een rapportage vol met halve waarheden en hele leugens. Het houdt maar niet op. Vanmorgen ook weer zo'n vooringenomen 'journaliste' Kleijwegt op de radio, die onderzoek deed op scholen en ze is geschrokken zegt ze. De naieve kip. Er tekenen zich op school duidelijk 2 kampen af, namelijk de islamitische jeugd en 'de pvv stemmers'. Wat een belachelijke omschrijving, voor jeugd met gezond verstand. Volgens haar is er op de scholen sprake van 'twee werkelijkheden'. Neen, enorme kluns, er is maar één werkelijkheid, namelijk de waarheid. De leugens vanuit islamitische hoek durft ze niet te benoemen. Minister Buschemaker is heel blij met haar werk. Nou ik niet en iedereen met een greintje gezond verstand ook niet. Zie www.groene.nl/artikel/dat-klopt-niet-...

Wobbelplatte | 30-01-16 | 10:26

Er wordt steevast gesproken over meldingen. Bij mij gaan alle alarmbellen af. Hoezo 'meldingen'?? Omdat men asielzoekers niet wijst op hun rechten? Omdat men ze demotiveert om aangifte te doen of zelfs helemaal achterwege laat te melden dat er aangifte kan worden gedaan en zelfs zou moeten worden gedaan?
Dit stinkt!
Hoeveel aanrandingen? Hoeveel verkrachtingen? Hoeveel diefstal? Hoeveel geweldplegingen? We willen openheid van zaken! Journalisten moeten de asielzoekers die 'melding' hebben gedaan, vragen wat de aard was van hun melding. Was het een 'melding' van verkrachting of diefstal waar de politie verder geweigerd heeft aangifte van op te nemen zodat ze er geen tijd in hoefdne te steken?

Thunderbird | 30-01-16 | 10:26

Heb jaren boven een verwarde criminele Tunesier gewoond.
Als ervaringsdeskundige mag ik dan stellen: Nul.

Piet Karbiet | 30-01-16 | 10:24

Kan een ICT-er bij V&J die cijfertjes niet lekken?
Jullie waren prutsers volgens v/d Steur. Hij haat jullie.
Kom maar op (dump het bij Geenstijl).

Wim Venijn | 30-01-16 | 10:24

"omdat zij simpelweg de journalistiek niet vertrouwd met de ruwe data."
Vertrouwd... Auw, m'n ogen.

Akiron | 30-01-16 | 10:23

@Schuinsmarcheerder55 | 30-01-16 | 07:37
Geen één van de 98.000! die alleen al bij V&J 'werkzaam' zijn!

zeauzitdat | 30-01-16 | 10:21

"Onder de noemer 'huisregels' worden mogelijk 5000 incidenten echter op 1 hoop gegooid, omlijst met de suggestie dat het alle 5000 keer om een kleinigheidje ging. Dat weten we dus niet en het rapport verschaft hierover ook geen enkele duidelijkheid."

Dat vraagt dus om nog een Wob verzoek naar de aard en aantallen incidenten.

Thunderbird | 30-01-16 | 10:20

Tijd om eens een heleboel mensen te ontslaan, af te zetten en aan te klagen.
Thunderbird | 30-01-16 | 10:13
=
Als Nederlandse Burgers gemolesteerd/aangerand/beroofd of verkracht worden, dan dienen schadeletsel-advocaten aangiften te gaan doen tegen de verantwoordelijken die deze situatie hebben laten ontstaan.

meneer Q | 30-01-16 | 10:19

Als dit de kwaliteit is van stukken die worden samensteld door het ministerie van V&J...... Hier is over vergaderd! Door academici....

Lotus15 | 30-01-16 | 10:19

Het aantal zelfdestructieve acties blijft achter op het instroomquotus

Steenrijk | 30-01-16 | 10:18

@drekzooi 10:07: Filmen. En dan niet alleen de opstootjes maar ook het "passief-aggressieve" hinderen: dat is namelijk precies het soort overlast waar men terecht bang voor is. Geen geweld en verkrachtingen, maar plagen, hinderen en dreigen op een manier die op zichzelf veel te triviaal is om aan te pakken, laat staan te vervolgen, maar die er uiteindelijk wel voor zorgen dat het in de wijk of het winkelcentrum niet meer prettig toeven is. De term die men zoveel hoort van politie en buurtwerkers is dat die jongeren "bezit van de straat nemen", en dat is dan ook precies wat er gebeurt.

Leg een videodossier aan en ga daarmee naar de burgemeester en/of zet het op Youtube.

Muxje | 30-01-16 | 10:18

atheïstisch stemvee | 30-01-16 | 10:04

deze politieke partijen zitten met hun tentakels overal in, hebben zich overal verspreid - als een dodelijke bacterie.
Maar... het kan niet anders dat de val van het regime nabij is.
Want al die pvda-ers, cda-ers, vvd-ers, d66-ers zitten daar niet om hun mooie principes. Nee. Die zitten daar om de pegels, en nergens anders voor. En als deze zullen we maar zeggen "pragmatici" andere orders krijgen, beseffen zij als de beste dat hun inkomen op het spel staat. Dan gaat het snel, "regime change".

Rest In Privacy | 30-01-16 | 10:18

Hulde GS voor het voorwerk. De kamer moet nu maar iets van dit broddelwerk gaan zeggen. En dat is ijdele hoop, op Geert Wilders na. Die lust er wel pap van.

Rest In Privacy | 30-01-16 | 10:17

Het stinkt weer naar een doofpot. Als dat niet zo is mogen ze van mij echt openheid van zaken geven, zo niet ga ik ervan uit dat we Zweden en Duitsland achterna hollen qua ondergang.

Rusrs | 30-01-16 | 10:16

Ben benieuwd wat de linkse wegkijkelite hierop te zeggen hebben... En het liefste het wil ik een camera in het gezicht van links ingezoomd hebben zodra alle cijfers, inclusief subcategorie kenbaar worden gemaakt. En dan wil ik meemaken wie er dit dan nog durft weg te zetten als "incidentje" of "niks aan de hand, dit gebeurt wel eens als je met zoveel op een kamer zit".

Uw Psychiater | 30-01-16 | 10:15

De definitie van incident is: onvoorziene gebeurtenis.
Dat betekent dat COA, Politie, justitie en politiek totaal geen idee hadden dat zich problemen zouden gaan voordoen met asielzoekers. Het lijkt mij hiermee bewezen dat we te maken hebben met ernstig verwijtbare en totaal incompetente bestuurders, justitie, politici en politie. Tijd om eens een heleboel mensen te ontslaan, af te zetten en aan te klagen.

Thunderbird | 30-01-16 | 10:13

Het linkse schorem dat onze overheid moet voorstellen zou berecht moeten worden voor een tribunaal als het aan mij ligt.

blanke pool | 30-01-16 | 10:13

Weten hoe de eetzaal er uit ziet wanneer Raketgeleerden, architecten en apothekers hun lunch hebben genuttigd?

www.youtube.com/watch?v=FIUQPhLrLck

stadsknurft | 30-01-16 | 10:13

We dus een probleem en wat gaat onze regering hier aan doen.Nog meer problemen importeren natuurlijk.

van stampij | 30-01-16 | 10:10


koosnaam | 30-01-16 | 09:50

Meisjes van 12, 13 en 14 jaar mogen in onze AZC's gewoon dag na dag onbestraft worden verkracht. Onze overheid weet hiervan maar staat om de hoek een rondje te dansen als het gebeurt en roept in koor: "Ies koeltoer, dus respect voor de daders!"...

eerstneukendanpraten | 30-01-16 | 10:09

8.000 incidenten in AZC's en 80.000 er buiten? Incidenten buiten AZC's staan er niet in terwijl dat nou juist de categorie is waar we last van hebben.

Gewinflipt | 30-01-16 | 10:09

De fout is, die gasten weten dat ze hier --OPGEVANGEN-- worden.
STOP je de opvang dan droogt de gelukszoekersstroom zeer snel op.

meneer Q | 30-01-16 | 10:09

Van Duyvenbode | 30-01-16 | 09:58
Het betekent de teloorgang van Nederland en alles waar het voor staat. Sociale zekerheden die worden afgeschaft, omdat het niet meer opgebracht kan worden.
Politie die harder moet optreden. Criminaliteitscijfers die door het dak schieten. Onveiligheid op straat. Verkrachtingen, aanrandingen, inbraken en berovingen. En een overname van een vijandige haatideologie. Zie moslimlanden, zoals Egypte. Zie de omringende landen. Zie wat met Londen gebeurd is. Zie Zweden. Wij gaan hard die kant op. In feite is dit niet meer terug te draaien. Ze zijn al binnen. Binnenkort in uw eigen binnenstad en woonwijk.

Wim Venijn | 30-01-16 | 10:08

Wij hebben sinds enige tijd ook de gelukszoekers mogen verwelkomen. Bijna allemaal jongeren, man en zonder een gezinnetje. Ze hangen steeds in groepjes van 2 a 3 man rond en op de parkeerplaatsen en aan de ingang van een aantal grote supermarkten. Ze kijken je allemaal uitdrukkingsloos, fel en vies aan. Eerder waren deze plekken waar de winkelende ouders met kinderen het gesprek over koetjes en kalfjes voerden, nu maakt iedereen dat het zo snel mogelijk het winkelwagentje in de auto kan krijgen. Incidentjes zijn er ook waarbij ze weigeren aan de kant te gaan bij ingangen, voordringen als ze zelf aan het shoppen zijn en staan te schelden in de eigen taal met soms wat woorden ertussendoor wat op nederlands moet lijken. Soms escaleert het en is de politie in no-time aanwezig waarbij deze gelukszoekers zich plots van de domme houden en met wat wilde armgebaren kenbaar maakt dat hij niks van de ophef snapt. Waarna ze zonder enige vorm van notitie zich weer bij hun groep kunnen mengen. Ik generaliseer hier niks maar constateer alleen wat ik met eigen ogen zie. Wat een afglijdend land, wat een nutteloze en gevaarlijke 'verrijking', waar zijn we in godsnaam mee bezig!

drekzooi | 30-01-16 | 10:07

22 incidenten PER DAG dus. Bijna 1 per uur dus. Merkwaardige definitie van 'incident'.

Rest In Privacy | 30-01-16 | 10:05

Geleuf er niets van. Bovendien, als je wobt dien je de interne rapportages, mails, data, etcetera te krijgen. Niet dit soort newspeak documenten, die heb je namelijk niet gewobt. Rechtzaakje aanspannen dus. Succes!

Realisties | 30-01-16 | 10:05

@Van Duyvenbode | 30-01-16 | 09:58
Een hoopvolle gedachte die ik wel vaker lees. Ik heb twee bedenkingen:
1. Wie of wat is het alternatief?
2. De heersende bestuurselite bezet plekken op alle instituties, op alle niveaus: van Staten Generaal tot de kleine gemeentes, provincie, ministeries, woningcorporaties, verzekeringen, prorail, media, waar eigenlijk niet!?

Een ander kabinet met mensen 'van buiten' zou maar een zeer geringe invloed hebben. Ben ik bang.

atheïstisch stemvee | 30-01-16 | 10:04

Jjaj downplayen van valse meldingen. Fijn voor de burger die op dat moment dat de hele politiemacht in de regio bij het AZC zich meldt en jij de tyfus kan krijgen als je de blauwe pet ook nodig hebt op dat moment. En niet te verwaarlozen dat het tegen de burger gaat worden gebruikt dat door bezuinigingen en re-organisatie jou melding niet in behandeling kan worden genomen of vooral geen prioriteit heeft. je zult maar verkracht of aangerand worden op zo'n moment, nee mevrouw geen politie voor U er is een meldingvanuit het AZC!En dat heeft tenalletijde voorrang op uw melding!

fikkieblijf! | 30-01-16 | 10:03

Het begint hier in Nederland steeds meer op de voormalige DDR te lijken.
"Incidenten" worden verbloemd of gedownplayed.
Kritiek hebben op de massale instroom is not done en wordt veroordeeld door politiek en een groot gedeelte van de gelijkgeschakelde media.

meneer Q | 30-01-16 | 10:03

Kijken naar incidentregistraties in AZC's is misleidend, het is relevanter het op de langere termijn te bekijken. Als ze net binnen zijn kennen ze de weg nog niet zo en denken ze misschien dat er hier net zulke straffen zijn als n hun land van afkomst. Pas na verloop van tijd komen ze er achter hoe ze dan moeten aanpakken om er mee wg te komen.

Gewinflipt | 30-01-16 | 10:01

Nog even een kleine bevestiging betreft druk op politie die wel degelijk toeneemt: nos.nl/artikel/2083763-slimme-software...

Nu vind ik het soft-drugs beleid in Nederland al bezopen, wel verkopen niet kweken. maar dat terzijde... Stedin zegt dus ook dat er wel degelijk minder politie beschikbaar is door de AZC`s. Wat ik me ook zeer sterk afvraag is hoeveel de correctie op het blue point system is. Het lijkt mij namelijk niet dat het systeem zelf zomaar kopieën maakt van ingevoerde gegevens/documenten, of dat medewerkers "incidenten" dubbel gaan invoeren.. GS had hier al eerder een toppic over: www.geenstijl.nl/mt/archieven/4740591_...
allemaal onzin correcties!

Ik heb overigens wel veel respect voor de red. hier van GS, je moet er elke dag maar weer de energie voor vinden door dit soort bagger te graven. Onvolledige documenten, doofpotten die elke dag maar groter en groter lijken te worden, enz. enz. enz. enz. enz.....

nielsvdh88 | 30-01-16 | 10:01

Misschien al op een andere tegel, maar:
Dit zijn helemaal niet de antwoorden op de WOB vragen. Gaat GS daar nog iets mee doen?

RoBD=Skullfucker | 30-01-16 | 09:59

Wim Venijn | 30-01-16 | 09:53

Gaat het kabinet door met de import van vijandige, criminele hordes uit de 3e wereld, betekent dit niet alleen veel ellende voor Nederland. Het betekent ook de val van het regime; het pvda-vvd-cda-d66 regime dat dit land de afgelopen 50 jaar heeft bestuurd. Het is een schrale troost, maar die is er dan toch maar. Dit regime zal nooit meer opstaan.

Rest In Privacy | 30-01-16 | 09:58

05.59 publiceren, embargo tot 06:00 zeker?

@Mark van Leeuwen: publiceren kan ook automatisch hoor

swift0321 | 30-01-16 | 09:58

Wat Wim Venijn zegt. Vooral het overtreden van de huisregels moet duidelijker, moet toch ook op te vragen, verwacht dat er dan heel wat minder hallelujah is.

Bokito ergo sum | 30-01-16 | 09:57

V&J zegt het valt wel mee. Goochelt met wat cijfers voor het beeld dat het allemaal prima gaat, om hun conclusie te ondersteunen.
Raw, en unedited cijfers hebben we nodig. En geen interpretatie van dezelfde nepkabinet die de grote aantallen binnenlaten en daar vooral mee wil doorgaan.
Waar is het nepparlement die verantwoordelijk is voor de controle van dit beleid. Oh... wacht.

Wim Venijn | 30-01-16 | 09:53

@Ikhebeenvraag | 30-01-16 | 09:14
Het is dan ook allang bekent dat de televaag selectief reacties toestaat onder artikelen over heikele onderwerpen gaan.Dit is er 1 van.

deraderendraaien | 30-01-16 | 09:53

-weggejorist-

xasthur | 30-01-16 | 09:53

@nemoj me jebat | 30-01-16 | 09:10
GeenStijl had wat dat betreft vrijdagmiddag eigenlijk alle redacties van Nederland moeten informeren. Dan houd je je aan het embargo, maar kunnen papieren kranten toch nog publiceren, met als bron Geenstijl en het rapport. Wordt er meteen blootgelegd welke media nog enigszins zuiver zijn en krijgen bejaarden toch nog het laatste nieuws mee, en het bestaan van GeenStijl. Hopelijk verbreed dat hun kijk op de wereld nog in hun laatste jaren op aarde ;)

Doper | 30-01-16 | 09:51

Waarna dan Kamervragen op hun plaats zouden zijn.
deraderendraaien | 30-01-16 | 09:44
.
Waarom NU geen kamervragen en beter nog; een debat? Parlementaire enquete mag ook en liever niet over 5 jaar wanneer het kalf al lang verdronken is; m.a.w. heel Nederland in chaos is gestort.
De verantwoordelijken moeten worden gestraft en uit hun ambt worden gezet. Allemaal!

Lupuslupus | 30-01-16 | 09:50

@Lewis | 30-01-16 | 09:29
Reken maar dat de kinderbruidjes buiten de zedenzaken worden gehouden.

koosnaam | 30-01-16 | 09:50

@ necrosis | 30-01-16 | 09:34
Nee, er staat precies wat ik geciteerd heb.

Lewis | 30-01-16 | 09:48

necrosis | 30-01-16 | 09:26
Ik was er!
Maar zo druk met lezen (en beginnen van de dag) dat ik niet eens aan reaguren of reaguursels toekwam.
Sorry, lieverd. Volgende keer roep ik op zijn minst even 'goedemorgen!'. Slaap lekker.

nemoj me jebat | 30-01-16 | 09:47

De volgorde zou moeten zijn;wob cijfers en info aanleveren.. wachten op commentaar van GS/media als wob-verzoek indiener,en dan pas de hierboven verzamelde vage onzin van de Min V&J.
Waarna dan Kamervragen op hun plaats zouden zijn.

deraderendraaien | 30-01-16 | 09:44

En die voorlichters bij het ministerie maar denken: we geven dit vlak voor het weekend vrij, dan zit iedereen waarschijnlijk te slapen (zo wordt er echt getimed, geloof mij). Mooi niet dus, hulde voor GS en Van Rossem!

Je moet bij deze cijfers helaas bedenken dat het gaat om officiële registratie, als het tegenvalt het topje van de ijsberg. En tegenvallen zou het wel kunnen doen want de gemiddelde azc-bewoner (nog in het bijzonder onderdrukte vrouw) weet ongetwijfeld minder goed de weg om zaken te melden dan de gemiddelde Nederlander. En dan zullen zowel COA als politie ook niet echt eager zijn om te registreren.

duh! | 30-01-16 | 09:43

Je moet er wel wat voor over hebben, voor die multiculturele droommaatschappij: misdaad, terreur...
Maar ja, dan heb je ook wat!

Rest In Privacy | 30-01-16 | 09:43

"If you can't convince, confuse them."
.
Vage definities. Meldingen, in de buurt van en op AZC maar waar precies? Huisregels of wetten? Geweld of spanningen.
.
Cijferbrei, COA, politie -cijfers en geen idee van correcties of toewijzingen.
.
Oneigenlijke benchmarks, met niet te vergelijken algemene cijfers over Nederland.
.
Onherleidbare duiding, populaties zijn niet hetzelfde dus, maar toch wel even vergelijkingen in woorden brengen.
.
Broddelwerk. Niet toevallig, want patroon in alle migratiecijfers.
.
Bottom line is wel duidelijk. Geen opvang had duizenden meldingen en zeer kostbare, schaars beschikbare politie-inzet gescheeld. Slechts een van de negatieve effecten van opvang.
.
En weer geen idee van de kosten op lange termijn. Ongetwijfeld astronomisch in termen van financien en schade aan samenleving.
.
In het kort. Men faalt in het aanleveren van een duidelijke financiele en maatschappelijke business case om besluit tot opvang te rechtvaardigen. In een rationele wereld kan zo'n besluit dus niet blijven staan.
.
Grenzen dicht!

Parel van het Zuiden | 30-01-16 | 09:42

Ongeloofwaardige cijfers, werkelijk. En die Wienen met zn dubbele pet die vind het nog even nodig om "de Nederlandse burger" te schofferen door te zeggen dat er onder asieleisers juist MINDER criminaliteit is. Juistem. En bedankt weer he! De man krijgt eerst een pakje slaag omdat hij cijfers niet wil openbaren wegens 'stigmatisering bladiebla' en beweert vervolgens ijskoud dat er onder autochtonen meer ellende is statistisch gezien. Wie stigmatiseert nou wie! Het is allang een spel geworden van zij tegen wij en de politiek blijft maar keuzes maken tégen de autochtone bevolking. Vanwaar toch die virulente en steeds openlijker haat tegen de eigen bevolking? Wat hebben we verkeerd gedaan in hun ogen dat we massaal gestraft moeten worden? Wat dan!!!???

Dutchbeaurouge | 30-01-16 | 09:42

De regering is een beetje vergeten dat ze eerlijk moet zijn, zeker als daar expliciet om gevraagd wordt. Wat mij betreft zijn ze af. Mensen kunnen (keer op keer) fouten maken, en dan moet iemand van hogerhand dat signaleren en de boel rechtzetten (Rutte dus). Dat gebeurt niet, integendeel.

Ik zag: 6 april referendum combineren met TK verkiezingen.

Doper | 30-01-16 | 09:41

Ik zal wel dom zijn, maar als ze iemand aanranden op een stationsplein of een supermarkt leegroven, zit dit dan ook in die 8000? (Zal je vast vertellen wat ik denk: nee). Alle wat er buiten het hek gebeurd, is denk ik niet eens opgenomen?

Overigens: als het in het stuk staat: excuus. Hen geen zin om heb helemaal te lezen en me weer vreselijk op te winden...

Bubba | 30-01-16 | 09:37

We zijn van een authentiek klein maar fijn landje verworden tot een provincie/regio van de megalomane ondemocratische EUnie met het zielloze Brussel als hoofdstad. Gedoemd te mislukken met als prijs vervreemding armoede werkeloosheid en chaos.

frisenfruitig | 30-01-16 | 09:35

@Lewis | 30-01-16 | 09:30
Op de valreep: wat Volkskrant zegt, is niet veel.
*gaat mandje opzoeken ende gnehehe*

necrosis | 30-01-16 | 09:34

Staat t al op joop.nl?

lachenjoh | 30-01-16 | 09:34

O, en de site van de Volkskrant zegt dit erover:

Lewis | 30-01-16 | 09:30

De NOS brengt het zo: '50 zedenzaken in alle asielcentra'. En benadrukt dat het vooral om gevallen binnen de centra zelft gaat: nos.nl/teletekst#104

Lewis | 30-01-16 | 09:29

@nemoj me jebat | 30-01-16 | 09:10
Over uitslapen gesproken: ik had jou/ u toch wel rond 6:00 verwacht.
*gaat na slopende week van vroege dienst nog wat slaap inhalen*

necrosis | 30-01-16 | 09:26

En de gevallen van lastigvallen van vrouwen en meisjes die in de buurt van de AZC's komen? Daar is geen enkele registratie van en bij de politie hoef je je ook niet te melden want die sturen je gewoon weer weg.

sinar2 | 30-01-16 | 09:24

Verhouding tussen verbaal en fysiek geweld zegt veel over lengte van lontjes.
Lijkt op eerst slaan dan schelden.
Kan ook gevolg zijn dat verbaal minder vaak wordt geregistreerd.

Das Sjaak | 30-01-16 | 09:24

De redactie heeft denk ik wat overuurtjes gedraaid. Goed werk, kan meteen in de prullenbak.

Bokito ergo sum | 30-01-16 | 09:24

Goedkoopste oplossing: Neem de aantrekkingskracht van het Europese paradijs weg: Stop sociale zekerheid voor nieuwkomers.

Wil je links blijven doen: Maak opvangkampen in Turkije en Noord-Afrika. Alleen erkende vluchtelingen komen er in. De rest krijgt geen geld dus komt ook niet.

Andere oplossing: @EU: je wil toch zo graag integreren? Maak van Frontex een echte Coast-Guard naar Australisch/Amerikaans model:
Bouw een giga-hek langs de Turkse grens. Zorg voor werkgelegenheid in Griekenland door het Grieks volk massaal een baan als grenswacht aan te bieden. Natuurlijk wel onder leiding van oude Oost-Duitse grenswachten, anders wordt het nog 1 corrupte teringbende.
Richt een Europese coast-guard op om de drenkelingen uit de middelandse zee te vissen en in Noord-Afrika aan land te zetten. Daar heb je het maar een paar weken heel druk mee, want zodra dat bekend wordt stoppen ze met proberen.

Ik ben voor de simpelste oplossing Neem de aantrekkingskracht van het Europese paradijs weg: Stop sociale zekerheid voor nieuwkomers. Turkije en Marokko zijn veilige islamitische landen waar het warm is, en waar moslim-eten gegeten wordt. Die mensen voelen zich daar thuis en kunnen integreren. Hier gaat dat nooit lukken.

Niets doen lijkt op uitvoering van het coudenhove-kalergi plan
De uitroeiing van het Europese ras.
golden-dawn-international-newsroom.blo...

Vogelbeest | 30-01-16 | 09:22

Hulde voor van Rossem en GS, de roze luis in de pels van de volgevreten landverraders en volksverlakkers. Blijf zoeken naar de waarheid, de firma's List en Bedrog maken ons mooie land kapot, en de staatsgecontroleerde media doen daar volop aan mee!
Het COA en Vluchtelingenwerk hebben een voor ons land zeer ongezonde machtspositie veroverd, zeer gevaarlijk voor ons en de toekomst van onze kinderen.

appelvink | 30-01-16 | 09:20

Fuck, wat een rauwkost zeg. Ik ga eerst wakker worden hier en een pot koffie zetten. Als dit naar ratio verdeeld zou moeten over wat er in Duitsland zit, wanneer kun je dan spreken van een structureel probleem?

Mr_Pikibelly | 30-01-16 | 09:14

@Janloel7282 | 30-01-16 | 06:47
De EU heeft islamist Erdogan toch een paar miljard in zijn broekzak geschoven om dat te voorkomen?
Tenminste, dat lees ik op het reguliere nieuws.

necrosis | 30-01-16 | 09:13

necrosis | 30-01-16 | 07:43
Ah.... Eidelijk de verklaring waarom u Stijlloze Reaguurder #1 bent.
Vreemd bedrijf....

Mastermattie | 30-01-16 | 09:12

Belachelijk.
Allereerst al dat embargo van zaterdagochtend 6 uur: de papieren kranten kunnen het niet meepakken, de rest van het land slaapt uit óf is zaterdagochtend druk met boodschappen, sporten, voetbal van de kinderen of gewoon aan het werk. Ergo: als men aan het nieuws toekomt, is het alweer ondergesneeuwd door ander nieuws.
Grappig ook om de koppen op de websites van de grote kranten te zien: Telegraaf (geruststellend), AD (alarmerend).
En dan nog dit: zouden ze bij die ministeries cursussen 'Sussend schrijven' organiseren?

nemoj me jebat | 30-01-16 | 09:10

Jullie zoeken spijkers op laag water, GS, met jullie racistische tendentieuze geframe.
Steeds weer proberen met die paar uitzonderlijke incidenten die arme vluchtelingen in een kwaad daglicht proberen te zetten terwijl de rest van Nederland juist hartstikke blij is met ze:
www.ed.nl/regio/geldrop-e-o/geldrop-mi...

jemagookniksmeer | 30-01-16 | 09:10

Het gaat de immigranten inmiddels niet alleen meer om vluchten of gelukzoeken, maar om het voegen bij de broeders en zusters om het land van bestemming geweldloos over te nemen. Het geweld volgt pas wanneer de oorspronkelijke bewoners het niet meer gaan pikken dat ze verdrongen worden en in opstand gaan komen. videos.britainfirst.org/video-britain-...

Ramsesz | 30-01-16 | 09:02

Mark van Leeuwen | 30-01-16 | 09:00
Of publicatie vooraf in het systeem ingepland :)

Mastermattie | 30-01-16 | 09:02

de Voorzittert | 30-01-16 | 08:47
Is ook redelijk magertjes. Ondertussen weet het geboefte echt wel wanneer die politiewagen waar is en dat hun vriendjes 5 kilometer verderop vrij spel hebben. Ik vrees alleen dat er pas wat aan gedaan wordt als het te laat is. Bijvoorbeeld door een incident dat rechtstreeks te linken is aan de te lage politiedichtheid in uw regio.

Als die 12 auto's de kamers van de goudzoekers zouden doorzoeken, gaat het oplospercentage waarschijnlijk schrikbarend omhoog. Althans, dat concludeer ik uit dat Duitse filmpje met die steel-goudzoeker van een week of wat geleden. Helaas gebeurt dat dan weer niet.

Aan de financiën over 5 jaar wordt door deze politieke bende niet gedacht. Dan hebben ze al lang een fopbaantje bij de EU of VN.

Ikhebeenvraag | 30-01-16 | 09:01

Hier in Leiden worden op korte termijn ruim 500 "statushouders" rondom de stad uitgesmeerd (als je de kaart ziet lijkt het wel het Bezet van Leiden all over again) zodat de nieuwe lichting het nabije AZC (Valkenburg) kan betreden.
Het houdt niet op, niet vanzelf!

Mastermattie | 30-01-16 | 09:00

AD van vandaag ¨Minder migranten maken overtocht, meer verdrinken¨ Kan de tros niet kandidaten regelen uit het azc voor nieuwe editie van ter land ter zee en in de lucht programmatje, Ik stel voor 10 nieuwe afleveringen vanaf de kop van de pier van Scheveningen. Snel naar de bel.

Dum Fuk | 30-01-16 | 09:00

05.59 gepubliceerd :-) Keurig op tijd. Iemand heeft het heel laat gemaakt of heel vroeg

Mark van Leeuwen | 30-01-16 | 09:00

Wanneer begint carnaval trouwens?
Ik kan me niet voorstellen dat de Nederlanders van het oosten/ zuiden des lands hun feestje laten verpesten door een stel 'op de pik getrapte' besnedenlanders.
Bij het betreden van Nederlandse grond, zouden asieleisers gelijk duidelijk gemaakt moeten worden wat onze normen en waarden zijn.
Staat het ze niet aan, dan zijn ze vrij om te vertrekken naar een ander land van keuze.
Er zijn oorspronkelijke bewoners in dit land zonder internet zonder dat iemand zich daar druk om maakt.
Maar een azielig-zoekerT met trage wifi op zijn (ja: zijn!) smartphone, gaat gelijk lopen janken.
Even voor de goede orde: ik heb niets tegen vluchtende mensen die oorlog of een zekere dood in eigen land tegemoet gaan, ik heb wat tegen mensen die hier vanaf hun 18e tot aan hun dood gepamperd worden door een regering zonder ruggegraat!
En vooral omdat de rekening op MIJN deurmat verschijnt.

necrosis | 30-01-16 | 08:57

Paul de Vries6711 | 30-01-16 | 08:16
De staatsmedia liegen en bedriegen en zijn zo een verlengstuk van het kabinet. Nieuws wordt gebracht op een manier die het beste uitkomt. Feiten worden vermeld als het goed uitkomt en verzwegen of verdraaid als het niet zo goed uitkomt.
Let erop en verbaas en verwonder u over het verschil tussen het "staats"-nieuws en de werkelijkheid.

Maurice63 | 30-01-16 | 08:57

@harry21 | 30-01-16 | 08:48
De PR-mensen van COA en V&J zijn bezig met een nieuwe voorlichtingsclusterfuck. Door het verdraaien en bagataliseren van cijfers, het niet correct verzamelen van feiten, het onnodig groeperen van incidenten en met name: het framen van een zalig 'niks-geks-aan-de-hand'-gevoel bij u, het volk.
.
Dit wordt kritiekloos overgenomen door de copy-paste journalisten van het ANP, BNR en Radio 1 zodat iedereen die zo in de auto zit naar een toch afgelaste wedstrijd van zijn kinderen op de radio krijgt te horen dat het allemaal wel meevalt met die asieleisers.

de Voorzittert | 30-01-16 | 08:56

dumfuk# Als jij zou vechten voor dit land dan doe je je naam er wel eer aan.
mmamax | 30-01-16 | 08:38
.
Misschien zou u eens een rondreis moeten maken langs de militaire begraafplaatsen in ons land: op de Grebbeberg, de Amerikaanse begraafplaats in Margraten, de Canadese begraafplaats in Holten (om er maar een paar te noemen). Daar zijn duizenden (!) graven van (vooral jonge mensen onder de 25 jaar) die gestorven zijn ook voor uw vrijheid.
.
Wellicht zou u daarna uw laffe commentaar voor u houden.

Lupuslupus | 30-01-16 | 08:49

Kan iemand hier een kort bondig 1A4tje PDFje van maken? Handig voor tijdens discussies. Man man man, helaas moet ik nu werken dus geen tijd om het helemaal te lezen, maar het is wel weer een drama zeg.

harry21 | 30-01-16 | 08:48

@Ikhebeenvraag | 30-01-16 | 08:38
Absoluut! Het mooie is dat ik dat van die ene auto heb ontfutseld van de politieman zelf, die anti-inbraak voorlichting deed. Schoorvoetend: er rijdt één auto rond snachts. Vond tie ook wat magertjes.
.
Het is de moeite waard om ook te onderzoeken hoeveel misdaden tegen het volk NIET meer opgelost worden doordat er 12 auto's (snachts) uitrukken naar een AZC. Vast nergens concreet te krijgen maar concluderen dat het met een 100.000 asieleisers erbij in 2016 niet veiliger gaat worden lijkt me een abc-tje.
.
Veiligheid is trouwens slechts het eerste voelbare nadeel van de mosliminvasie. De financiele gevolgen gaat u binnen nu en 5 jaar in de portomonnee voelen. Ergens wordt aan de belastingknoppen gedraaid namelijk om de boel te financieren...

de Voorzittert | 30-01-16 | 08:47

dumfuk# Als jij zou vechten voor dit land dan doe je je naam er wel eer aan.
mmamax | 30-01-16 | 08:38

Ja zo kan je het ook bekijken. :):)

Dum Fuk | 30-01-16 | 08:46

de Voorzittert | 30-01-16 | 08:34
Mag ik er van uitgaan dat er wel meer dan 1 flitspaal is op die 50km2?

Ikhebeenvraag | 30-01-16 | 08:38

dumfuk# Als jij zou vechten voor dit land dan doe je je naam er wel eer aan.

mmamax | 30-01-16 | 08:38

Hoeveel politie-manuren hebben die 8000+ "incidenten" nou gekost? Voor het AZC bij mij in de buurt stonden b.v. eind vorig jaar 10(!) politieauto's (x 2 agenten + 1 diensthond).
.
We worden aan alle kanten voorgelogen (en al helemaal v.w.b. asieleisers) dus ik verdubbel het aantal "incidenten".
.
De Pers die niet meer aanwezig mag zijn tijdens AZC-bijeenkomsten, dezelfde pers die steeds maar weer zijn waffel heeft gehouden over misstanden in AZC's.
Als de pers eerlijk verslag had gedaan, zou die hele COA-bende allang ontmanteld zijn geweest. Om de eenvoudige reden dat het volk dan in opstand zou zijn gekomen.
.
Behalve GS en Elsevier - en nog een paar kleine blogjes - vertelt niemand het eerlijke verhaal. Hoe lang laten wij ons nog voorliegen?
.
Last but not least: hulde voor alweer een puik artikel van Van Rossem. Dat mag ook wel eens worden gezegd.

Lupuslupus | 30-01-16 | 08:37

@Kamervraag | 30-01-16 | 08:20
Ieslam ies vrede, zolang JIJ je onderwerpt aan diezelfde islam.
*ik peins er niet over!*

necrosis | 30-01-16 | 08:37

Gelukszoekers binnenhalen moet een feest zijn ! Net als het niveleren ... PROEST ... Zit de doofpot nog niet vol?

FapMaster | 30-01-16 | 08:35

Dat wij Nederlanders het toestaan dat het politie-apparaat op een schandalige wijze wordt uitgehold staat haaks op de behoefte om veiligheid te behouden en te verbeteren in onze directe leefomgeving.
.
De politietop verdient een vermogen, kritiekloos. Niet zo gek, aangezien zij al jaren de tenenkrommende bezuinigingen aan het doordrukken zijn. In mijn gemeente rijdt snachts één politieauto rond. Die auto bestrijkt een grondgebied van zo'n 50 km2. En als er iets aan de hand is in het AZC bij de buurgemeente, is tie weg. Elke Roemeen die online grip-1 meldingen in de gaten houdt heeft vrij spel.
.
De gemiddelde journalist heeft geen enkele notie over de politiek rondom politie-inzet / veiligheid en AZC's. Wat een heerlijk begin van de zaterdag om te zien dat GA er bovenop zit. Ga zo door!

de Voorzittert | 30-01-16 | 08:34

Blijven graven. Het bagataliseren door V&J is uitermate verdacht. We worden belogen en bedrogen waar we bijstaan. Statistieken worden gemanipuleerd en incidenten onder het tapijt geveegd. Net zoals die 2 "Nederlanders" op de most wanted list van Europol, dat zijn geen Nederlanders. Richard von Coudenhoven Kalergi zou trots zijn geweest op ons ministerie. Zijn plan is in uitvoer.

Afgeschminkte Bassie | 30-01-16 | 08:32

1) 8000 incidenten zijn geen incidenten, maar een patroon
2) moet ik echt geloven dat de politie er op uittrekt omdat iemand de kamer niet schoonmaakt of een id kwijt is?
3) als de politie wordt gebeld en het incident is opgelost, wil dat niet zeggen dat er geen incident was
4) dat de politie zaken dubbel registreert in het systeem is onaannemelijk. Dan moeten ze namelijk tot tweemaal toe een rapport typen. Dit is dus gelul om de cijfers te downplayen
5) wat hebben wij aan de cijfers als ze toegeven cijfers weg te laten?
6) zijn alle incidenten buiten azc's opgenomen?
7) bij die 3 miljoen politiemeldingen gaat het niet om 3 miljoen "incidenten" waarvoor de politie erop uit moest trekken. Gaat ook om algemene controles voor bijvoorbeeld de Wegenverkeerswet of assistentie bij andere hulpverleners.
8) eindconclusie is dat de politie gemiddeld 12 keer per dag moet uittrekken voor incidenten met mensen die hier voor de veiligheid heen zijn gevlucht.

Ikhebeenvraag | 30-01-16 | 08:31

wordt er wel gekeken naar het feit dat de grote groep nieuwe asielzoekers pas (laat) in de tweede helft van 2015 aangekomen is? toch wordt de verdubbeling van de incidenten uitgesmeerd over heel 2015 alsof er direct in januari al zo'n 47.000 azielzoekers waren. zie ik dat verkeerd?

viejohuevon | 30-01-16 | 08:31

De boel wordt weer lekker belogen. Dit "politieke talent" Dijkhoff isniet anders dan vrijwel alle andere politici, rasechte opuurtunisten die als het bevel van hogerhand komt alle schoonmoeders te vermoorden opdracht daartoe geeft. Leugenachtigheid, opportunisme, nietsontziend, het zijn eigenschappen waar ze allemaal last van hebben.

Ruud5 | 30-01-16 | 08:29

Inburgeringstaalles.
Vertrouwt met een 't' aub*
*als het u belieft

nee_toch? | 30-01-16 | 08:27

welkom in het land van leugen, bedrog en doofpot!
als zelfs de minjus en stas liegen, bedriegen en de kluit belazeren, wat denkt u dat de handlangers (politieapparaat en gespuis bij het OM)van die lui denken en doen.
die kunnen het(nóg) veel beter!

neetegenpvda | 30-01-16 | 08:25

Kan niet. Islam is vrede. Toch ?

Kamervraag | 30-01-16 | 08:20

Goed werk GS !

Nu nog een WOB verzoek indienen wat er gebeurd is met de asielzoekers die GEEN status hebben gekregen : Wat is er met die mensen gedaan ?? Hoeveel zijn er uitgezet/ vertrokken ( zonder bekende bestemming) etc ...

FrankOngerust | 30-01-16 | 08:19

Wat een ontzettend stigmatiserend stuk. Alsof roomblanke mensen wel hun kamer altijd opruimen! Nou?

atheïstisch stemvee | 30-01-16 | 08:17

-weggejorist-

Paul de Vries6711 | 30-01-16 | 08:16

Als ik zou moeten vluchten, omdat ik niet wil of kan vechten voor mijn land, dan zou ik ontzettend veel respect hebben voor de mensen die mij elders bescherming bieden...
TatiK | 30-01-16 | 07:53

Ik zou daarin tegen heel veel respect hebben voor diegene die wel zou vechten voor mijn land en jou een lafaard noemen! Deserteur Tajik!!

Dum Fuk | 30-01-16 | 08:15

@Janloel7282 | 30-01-16 | 06:47

Je zou dus ook kunnen stellen: als 95% van de mensen het lukt om in eigen regio opvang te krijgen, waarom zouden we dan in vredesnaam die 5% hier moeten opnemen, terwijl daar absoluut geen draagkracht voor is, het onnodig veel druk en problemen geeft en op de lange duur onhoudbaar is?

95% van de mensen lukt het prima om daar te blijven, wat maakt deze 5% zo speciaal dat dat niet zou kunnen?

peterdh | 30-01-16 | 08:12

Het "niet schoonhouden van de eigen kamer" moet wel de spuigaten uitlopen, als dat steeds wordt genoemd als voorbeeld van geregistreerde overtredingen van de huisregels. Een andere mogelijke overtreding van de huisregels – discriminatie – schijnt gelukkig niet noemenswaardig te zijn.

simpelman | 30-01-16 | 08:11

Moslims zijn vast en zeker hele aardige mensen, maar duidelijk is na al die decennia wel geworden dat ze schijt aan ons hebben. Ze kotsen ons uit. En dat gaat nooit meer veranderen....

joost3001 | 30-01-16 | 08:10

Ok,maar dit zijn de incidenten op de opvang locatie. Maar alle meldingen die over asielzoekers gaan voor wat betreft winkeldiefstal e.d. Zitten er dus niet bij. Want dat betreffen meldingen buiten de opvang locatie. En zo wordt je verneukt.

chiel_labiel | 30-01-16 | 08:09

Goed gedaan GS, nu ff op Joop.nl lezen hoe ze dit weer gaan verdraaien.

Derealist! | 30-01-16 | 08:09

Op NPO1 Radio volgt men braaf de framing van Dijkhoff en zijn bende. VVD'ers op V&J zijn: een ramp. Leugens en bedrog; de grijns van Rutte staat er symbool voor.

Fijnstoffer | 30-01-16 | 08:09

Ik geloof er geen reet van. Afgaande op de berichten en verhalen rond en in de opvang op de Flierbosdreef zijn deze gewobte erg afgezwakt en veralgemeniseerd door grotere categorieën te maken.

ristretto | 30-01-16 | 08:08

8000 incidenten moet leiden naar minimaal 8000 uitzetting terug naar land van herkomst... en dat hebben we het ook over groep format uitzetting want "lonewolf" gedrag bestaat hier niet

FailingHumanity | 30-01-16 | 08:08

Niet dat het nou heel accuraat is.... maar aangezien ze zich daar met het samenstellen van deze lijst ook niet aan hebben gestoord en de politie tegenwoordig ook niet meer kunnen rekenen, toch een kleine verhouding die volgens mij aardig in de buurt komt.

47.276 / 4460 = 10.6

16.985.801 / 3.000.000 = 5.66

Dus dat zou betekenen dat er zo'n beetje het dubbele aantal meldingen zijn.... en dat zijn de gemelde en opgenomen zaken.

(ik zal er wel naast zitten en er zullen nu vast allerlei mensen komen die het wel juist berekenen,.... maar op z'n boerenhollands kwam ik hierop uit)

Waterhoofd | 30-01-16 | 08:06

Het valt allemaal best mee hoor *bord voor de kop*

De Klipper | 30-01-16 | 08:05

Dit zijn de cijfers, de volledige cijfers... alles wat we weten weten jullie nu ook, we willen compleet transparant zijn. Echt. Ik weet dat in ALLE gevoelige dossiers in de afgelopen jaren er achteraf aantoonbaar zaken verzwegen, verdraaid en regelrecht gelogen zijn en dat hiervoor meerdere bewindslieden op ons departement het veld hebben moeten ruimen, maar dat was toen... vanaf nu zijn we volledig en eerlijk. Echt. Ook al zitten alle top ambtenaren die op het departement rondliepen er nog, alles is nu anders. Geloof ons!

wim kokring | 30-01-16 | 08:03

"De populatie in de COA-opvang is niet direct te vergelijken met de populatie in Nederland"

Racisme!!!

Methylfenidaat | 30-01-16 | 07:58

Wir schaffen das, er is ruimte voor nog meer asielzoekers. Zomaar wat opmerkingen van politici in Europa. Laten we ermee stoppen. Anders komt het niet meer goed. Zelfs christelijke Syriers stellen dat grootschalige moslimimport erg dom is. Het beste voorbeeld komt uit de regio en Syrie zelf. Minder, minder, minder lijkt mij de enige oplossing. Opvang in de regio en weer terug wanneer mogelijk.

pibasso | 30-01-16 | 07:57

@Vinkje | 30-01-16 | 07:32
Een enkeltje met een Hercules is goedkoper dan het levenslang betalen voor een stel islamitische 'wilden' die zich never nooit zullen aanpassen aan de Nederlandse gewoontes en gebruiken, een uitzondering daargelaten.
Ik had ooit een collega uit Iran die graag een biertje dronk icm een blowtje.
Maar hij was een uitzondering op de velen die liever de dag doorbrengen in een theehuis of moskee en de hele dag in een jurk rondlopen, terwijl ze spugen op homosuelen.
Ik kan die 'jurken' missen als een wortelkanaalbehandeling.

necrosis | 30-01-16 | 07:54

-weggejorist-

TatiK | 30-01-16 | 07:53

-weggejorist-

Fabala | 30-01-16 | 07:51

goatboy@ wat Wienen bedoeld met Nederlanders zijn de zogenaamde ingeburgerde Nederlanders vaak met dubbel paspoort.
Dus ja, ik geloof die cijfers wel.
Over een paar jaar is 70% van de "Nederlander" crimineel.

mmamax | 30-01-16 | 07:46

@Vinkje | 30-01-16 | 07:28
COA is geen commercieel bedrijf aangezien ze grossieren in mensen die kansloos zijn op de arbeidsmarkt.
Dat geldt voor zowel de medewerkers van COA als voor de mensen die ze menen te vertegenwoordigen.
Het merendeel van de mensen in AZC's hebben nauwelijks tot geen opleiding, spreken na tien jaar nog steeds amper een woord Nederlands en hebben een arbeidsethos van lik-me-reedt!
Ik werk voor een toko die iedereen een kans wil bieden, helaas worden er een hoop mensen alweer buiten gesmeten vóór het verstrijken van hun proeftijd.
En dat is niet vanwege zweetvoeten.

necrosis | 30-01-16 | 07:43

@Goatboy2014 | 30-01-16 | 07:26
Volgens CDA'er Wienen zijn die incidenten een 'redelijk vanzelfsprekend beeld' en lager, vergeleken met de gewone Nederlandse bevolking.


Oh kijk, zijn bagatelliserende vergelijking gaat niet op.
Het ligt complex.
Vergeleken met die asielzoekers wijkt de samenstelling van de gewone Nederlandse bevolking, achtergrond en cultuur enorm af.
www.politie.nl/nieuws/2016/januari/29...

drs.Nee | 30-01-16 | 07:42

Zo meteen bij de grote schoonmaak ook maar gelijk alle ambtenaren van V&J er uit gooien. Er zit er blijkbaar geen één die het gelieg en gedraai van zijn baas niet meer kan aanzien en de juiste cijfers uitgesplitst tot op de komma naar buiten brengt als een soort klokkenluider. Geen één....

Schuinsmarcheerder55 | 30-01-16 | 07:37

Vinkje | 30-01-16 | 07:32

Helaas voor jou. Ze liepen toch echt richting Siberië.

kwark001 | 30-01-16 | 07:37

Als het COA personeel om 1800 de opvang verlaat brandt de hel pas los. Wie registreert dan de incidenten?

sneakysnake | 30-01-16 | 07:36

-weggejorist-

rmstock | 30-01-16 | 07:36

? Welke complete totaal idioot gaat de politie bellen omdat kamer niet opgeruimd is ?? Mij lijkt dat deze medewerkers onmiddellijk worden , en zich verantwoorden voor de rechter , vanwege het onnodig belasten van de politie !!

sparrow | 30-01-16 | 07:36

De politie inzet is het meest veelzeggend. Ga maar na voor welke zaken de politie nog genegen is om naar ú toe te komen en het mag duidelijk zijn dat 'rommel maken' niet de hoofdmoot is.

marcoplarco | 30-01-16 | 07:34

-weggejorist-

Vinkje | 30-01-16 | 07:32

-weggejorist-

Vinkje | 30-01-16 | 07:28

@Vinkje | 30-01-16 | 07:15
Nog een masterplan:
Stop die asieleisers lekker in het pand van 'Straatsburg' en stop die maandelijkse verhuizing van het verhuiscircus van de EU.
Oh, wacht, MagNie van Frankrijk, terwijl de rest van de EU die maandelijkse verhuizing meer dan zat is.
*zich inmiddels afvraagt of mijn IP-adres al is opgevraagd door Soros of de Eurocraten*

necrosis | 30-01-16 | 07:27

Deze regering wordt geleid door Rutte, de man die de Edison voor liegen en bedriegen verdient.

langzullenweleven | 30-01-16 | 07:27

Tot leugens en bedrog is onze overheid vervallen.
Maar waarom?

Iemand zin in verzet?

jouwgedachte | 30-01-16 | 07:23

@Vinkje | 30-01-16 | 07:02
Wil je iemand met ruggegraat?
Stem dan op mij!
Ik zet alle 'vluchtelingen' die NIET uit Syrië komen gelijk in een Hercules richting zand van herkomst.
Echte vluchtelingen zijn welkom, het merendeel wat Europa momenteel overspoelt is echter geen vluchteling, maar een stel sprinkhanen die geen boodschap hebben aan onze normen en waarden en hun cultuur door onze strot willen douwen.
Ik ben geen linkse fatsoensrakker en wil die lieden net zo min als zij ons 'willen'.
Als mensen mij daarom een xenofoob noemen, het zal me jeuken!

necrosis | 30-01-16 | 07:21

Dat is hele grappige hocus-pocus pocus met cijfers van onze dikke BMW rijder.
Laten we op een andere manier kijken naar die cijfers. Het COA is een bedrijf met personeel . Als werkgever moet je de ARBO wet volgen. Elke werkgever geeft een geweldsprotocol waar zeker in staat dat bij fysiek geweld er aangifte wordt gedaan.
Geldt ook voor de politie en gevangeniswezen. Als het zou gaan om de deelgroep geweld tegen personeel dan moeten de aangifte cijfers 1 op 1 lopen. Ik zou zeggen probeer die info eens op te vragen of is er een klokkenluider bereid ?
Ben je een instelling die zorg geeft aan pupillen, ouderen, verstandelijk gehandicapten e.d. Dan heb je ook protocollen voor agressie tussen cliënten.
De cijfers rond agressie zijn meestal zo verdeeld: 70 procent mondeling /gebaren 30 procent. Fysiek geweld. In dit document is de verdeling niet fysiek/fysiek andersom.
60% fysiek en 40 % niet fysiek. Asielzoekers hebben dus beduidend meer losse handjes dan andere groepen die worden begeleid.
Op het aantal fysieke agressie ( kom we laten de niet fysieke agressie even zitten)
Zou er 1 op 1 politiebetrokkenheid moeten zijn geweest. Het is de organisatie die aangifte doet over wat zich binnen de muren van de instelling heeft afgespeeld. Slechts in 25% werd de politie erbij betrokken .

Goatboy2014 | 30-01-16 | 07:17

-weggejorist-

Vinkje | 30-01-16 | 07:15

@Janloel7282 | 30-01-16 | 06:47
Het gaat echt niet beter worden, het wordt alleen maar grimmiger.
COA zal alles op alles zetten om meer mensen te huisvesten in Nederland, terwijl er geen enkel draagvlak is.
Vraag duizend mensen of we meer gelukszoekers moeten opnemen, het antwoord zal in meerderheid 'NEE' zijn.
Simpelweg omdat die mensen geen oorlog ontvluchten, maar wel weten waar de potjes met geld staan.
En de gewone burger mag nog wat extra belasting betalen....

necrosis | 30-01-16 | 07:05

-weggejorist-

Vinkje | 30-01-16 | 07:04

-weggejorist en opgerot-

Vinkje | 30-01-16 | 07:02

Voor de EU heb ik nog een fantastische tip:
Verscheep die zogenaamde vluchtelingen naar Groenland.
Daar is de bevolkingsdichtheid 0,03% en dus uitermate geschikt om onaangepast barbaren te huisvesten.
Daar valt het vast niet op als die asieleisers daar stennis gaan maken.
En mocht de EU meelezen: we hebben reeds genoeg mensen binnen de EU die werkloos zijn.
Importeren om bejaarde billen te wassen lijkt me schromelijk overdreven met de hoeveelheid mensen die NU al werkeloos thuis zitten.
Lazer op met die volkomen overbodige lieden die onze maatschappij verachten, de hele dag thee willen drinken zonder er iets tegenover te stellen en vooral op vrijdag met hun reedT richting het westen willen liggen!

necrosis | 30-01-16 | 06:59

De klemtoon ligt vooral op de laatste 3 maanden van 2015. Toen zijn er vooral 'vluchtelingen' bij gekomen.
Ik had liever 4 maal een kwartaal overzicht gezien.

duitse herder | 30-01-16 | 06:49

Opvang.in.eigen.regio!
necrosis | 30-01-16 | 06:05
Het goede nieuws is dat 95% al in de eigen regio wordt opgevangen. Het slechte nieuws is dat wij dus pas 5% hier hebben, en nog 95% deze kant op kan komen.

Janloel7282 | 30-01-16 | 06:47

@Vinkje | 30-01-16 | 06:33
Helaas heeft de linkse pers een dikke vinger in de Nederlandse pap en krijgen we (gemanipuleerde) foto's te zien van dat jongetje Aylan die verzopen is tijdens de oversteek naar de EU.
Wanneer krijgen we beelden van Macedonië, die de grens met Griekenland volledig dicht heeft gegooid?
Niemand zit te wachten op messentrekkers en vrouwonvriendelijke mannen die zich niet kunnen identificeren met de gebruiken in hun 'gastland'.
Onze cultuur staat hun niet aan.
Mijn advies: blijf lekker weg.
Mensen die op zoek zijn naar gratis geld en mét behoud van eigen cultuur die haaks staat op de onze, kan ik missen als kiespijn.

necrosis | 30-01-16 | 06:45

-weggejorist-

Vinkje | 30-01-16 | 06:43

-weggejorist-

Paul de Vries6711 | 30-01-16 | 06:37

-weggejorist-

Vinkje | 30-01-16 | 06:33

@speculoos | 30-01-16 | 06:25
Als je een x-bedrag moet verdelen over meer mensen houd je er netto pp minder aan over.
*simpele wiskunde*
Denk maar aan een flinke pizza die je niet met z'n tweeën moet delen, maar met vijf man/ vrouw.
Iedereen honger, iedereen ongelukkig.

necrosis | 30-01-16 | 06:32

8000 incidenten, en dat zijn puur de geregistreerde incidenten in azc's. Wat niet is geregistreerd of buiten azc's gebeurt en dus niet meetelt, daar valt slechts naar te gissen.

seven | 30-01-16 | 06:32

Telegraaf heeft in oeder geval de 4460 incidenten al omarmd, hebben die geen mensen die even doorlezen?

Allemamachie | 30-01-16 | 06:32

En dit gaat dan over incidenten die in of in de omgeving van AZC's plaats hebben gevonden. Jammer genoeg is dat laatste niet specifiek genoeg om een reël beeld te krijgen van wat onze nieuwe cultuurverrijkers allemaal uitvreten als zij net buiten de "omgeving" van het AZC zijn.

Silent Scream | 30-01-16 | 06:31

-weggejorist-

Vinkje | 30-01-16 | 06:30

@Vinkje | 30-01-16 | 06:18
Berichten als 'moslimvluchtelingen gooien christelijke vluchtelingen uit de boten die richting de EU varen' is niet genoeg?
Frontex zou die bootjes moeten aanhaken en terugslepen naar het strand waar ze vandaan komen (Turkije?).
Heel simpel: we hebben geen huizen, ruimte en geld genoeg om een invasie van opvreters te kunnen bekostigen, laat staan hun familie die ergens wacht tot ze kunnen 'overkomen'.
Ik ben geen racist of xenofoob, maar wij schaffen dit niet!

necrosis | 30-01-16 | 06:26

Nieuw wobje voor de brondocumenten? Kolere wat een baggerverhaal en geklooi met cijfers

hakbarry | 30-01-16 | 06:26

-weggejorist-

verbanden | 30-01-16 | 06:25

Het blijft toch een verrijking die multiculturele samenleving daar moeten we meer van hebben dan komt het vast allemaal goed

speculoos | 30-01-16 | 06:25

@Koos8173 | 30-01-16 | 06:15
Dat heeft weinig met Nederland te maken maar alles met het kabinet van VVD en PvdA (en alle voorgaande kabinetten).

Duul Jeelder | 30-01-16 | 06:21

-weggejorist-

Vinkje | 30-01-16 | 06:19

Als Blueview dubbele meldingen kan genereren door menselijke fouten, is de kans dus ook heel erg groot dat Blueview gedane meldingen helemaal niet genereerde.
Het is dus -zoals alle ICT systemen bij de politie- onbetrouwbaar en de cijfers dus onvolledig.

Ik ben dan wel weer benieuwd naar de cijfers die rechtstreeks uit de Basis Voorziening Handhaving komen en die geregistreerd zijn in andere systemen.

Duul Jeelder | 30-01-16 | 06:19

-weggejorist-

Vinkje | 30-01-16 | 06:18

-weggejorist-

Vinkje | 30-01-16 | 06:18

Ok, ik ben nu dan wel niet helemaal nuchter. Dus ik ga eerst slapen en dan pas lezen... Maar dit is nou zo´n moment dat ik echt trots ben op Geenstijl. Al ruim 10 jaar lang zijn jullie (bijna altijd) goed bezig!

Minister van Emotie | 30-01-16 | 06:16

Gadver, Nederland begint steeds minder transparant te worden. Waren we vroeger bekend als het land waar iedereen alles mag weten en zeggen - nu wordt er steeds meer in de doofpot gestopt en vooral de bevolking voor de gek gehouden.
Dit moet niet veel verder gaan, het begint enge proporties aan te nemen en te lijken op landen die we zogenaamd bekritiseren.

Koos8173 | 30-01-16 | 06:15

Waarom gaat het in de (zwart gedrukte) tekst over 'verwarde personen'?
Het gaat over meerdere mensen die simpelweg niet door één deur kunnen.
Niet in zand van herkomst en ook niet in Nederland.
Waarom moeten die lieden hun eigen oorlog in een ander land voortzetten?
Mensen die alleen maar ellende veroorzaken, zijn wat mij betreft NIET welkom in dit land.
Overigens geldt hetzelfde voor COA en de linkse wegkijkers in hun 'gated communities'.
Ze hebben wel een mening maar hebben geen enkele ervaring zoals de gewone burger!

necrosis | 30-01-16 | 06:14

Slechts vier woorden:
Opvang.in.eigen.regio!

necrosis | 30-01-16 | 06:05

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl