Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Mocro en reaguurder brengen islamdebat naar 2016

russells-teapot.jpg 2015 was het jaar waarin de geschriften van de Koran het wonnen van de tekeningetjes van Charlie Hebdo en tevens het jaar waarin het destructieve gif van de islam wederom in Parijs vernietigend uithaalde naar het vrijzinnige hedonisme waar de joods-christelijke traditie zo joviaal ruimte aan biedt. GeenStijl reageert op deze gebeurtenissen immer op de enige denkbare manier: hard, scherp en nimmer apologetisch voor de superieure westerse waarden. De islam is een set slechte ideeën en die van ons zijn beter - zo simpel is het. Maar 2015 was ook het jaar waarin GeenStijl de deur openzette naar de vervolgvraag: Wat nu? Hoe pakken we "dit" aan? Hoe lossen we "dit" op? Er dook zowaar een Marokkaan op - Ahmed Aarad - die de handschoen durfde op te pakken. En in de wisselwerking die daarop ontstond met Russells Teapot, bloeit misschien iets moois op. Na een aantal polemieken over en weer, zet reaguurder theepot hieronder uiteen waar Ahmed en hij op dit moment zijn aanbeland. Opdat er in 2016 een mooi vervolg geven mag worden aan inhoudelijke, constructieve dialoog die zich niet door regressief-linkse dogma's het zwijgen laat opleggen. RUSSELLS TEAPOT - Waarom ik aan dit initiatief meedoe Ahmed Aarad publiceerde onlangs op GeenStijl een Manifest voor Integratieproblematiek, met de uitnodiging aan iedereen, de reaguurders in het bijzonder, om mee te denken over oplossingen voor de huidige islam-gerelateerde problemen en zo samen een nieuwe visie op integratie en migratie te formuleren. Aarad stelde al dat er eigenlijk weinig zaken zijn waarin hij en ik van mening verschillen. Dit is inderdaad zo, het is na twee keer op elkaar antwoorden wel duidelijk dat we, hoewel we op veel details van mening verschillen (zoals over het “wahabisme”), we het over het grote plaatje eens zijn. Ik ga dan ook graag op zijn uitnodiging in. Ik heb gezien dat veel reaguurders, zacht uitgedrukt, vrij sceptisch zijn over Aarads aanbod en weinig vertrouwen hebben dat iets als “samen met islamitische mensen nadenken over oplossingen” ooit kan werken. Dat vind ik onterecht. Zo zijn er meerdere zaken waarover Aarad en ik het nu al meer met elkaar eens zijn dan eerst. Zo houdt hij grenscontroles nu open als een mogelijkheid, een punt waar hij aanvankelijk geen heil in zag. Ook verwerpt Aarad het voorstel van Marcouch en Tellegen om salafisme te verbieden en stelt hij voor om in plaats daarvan extremisme in het algemeen aan te pakken. Dat is nog een punt waarop we het eens zijn, in ieder geval wat betreft het plan van aanpak; mijn standpunt is immers dat het probleem breder ligt dan het salafisme, dus extremisme aanpakken is véél zinniger dan achter de red herring van het salafisme aanhollen. Denk daarnaast aan veel van de overige voorstellen die hij doet als onderdeel van de “stok:” geen geld of andere vormen van steun voor schurkenstaten of terroristische organisaties in het Midden-Oosten, naleven van de bestaande verboden tegen haatzaaierij, extremisme en terrorisme, haatimams weren uit het land, et cetera. Alsof je een willekeurige reaguurder hoort praten. Ik denk dat Aarad en ik allebei hetzelfde willen: de problematiek met islamitische minderheden oplossen en terrorisme effectief bestrijden. Er mogen dan een hoop meningsverschillen zijn, dit is wat mij betreft genoeg common ground waarop we kunnen samenwerken. Thee drinken Voor de duidelijkheid: het is niet mijn bedoeling (en ik denk ook niet die van Aarad) om gezellig thee te gaan drinken en braafjes te gaan dialogen zodat we onszelf lekker goed en tolerant kunnen voelen. We hebben tenslotte het over de grootste uitdaging waar de westerse beschaving op dit moment voor staat: hoe om te gaan met minderheden uit islamitische culturen en met de islam zelf. Het is naïef om te denken dat je dit soort clusterfucks van religieus conservatisme, terrorisme, segregatie, extremisme, verzuiling, intolerantie, criminaliteit en uitzichtloosheid op kunt lossen door lief te doen of te knuffelen of te proberen iedereen maximaal te accommoderen. Dergelijke linkse feelgood-politiek is juist wat voornoemde clusterfucks heeft veroorzaakt. Als we een realistische visie willen formuleren met elkaar, dan zal deze visie analyses, waarheden en voorgestelde maatregelen bevatten die voor velen niet makkelijk te accepteren zullen zijn, helemaal niet in vergelijking met de idealistische wensdromerij over Multiculturele Harmonie die we als maatschappij gewend zijn te zien als “oplossingen.” Voor diepgewortelde maatschappelijke problemen bestaan namelijk geen eenvoudige, leuke of aangename oplossingen. De waarheid is hard en dat zullen we moeten accepteren. Een principiële stellingname vóór de Verlichting Zoals afgelopen week ook op GeenStijl te lezen was, voelen veel minderheden zich geen Nederlanders. In plaats daarvan identificeren ze zichzelf bijvoorbeeld als Turken of Marokkanen, of als moslims. Eén van onze hoofddoelen zou moeten zijn om dit te veranderen. Als het wij-zij denken onder islamitische jongeren en hun gevoel “er niet bij te horen” er niet zou zijn, dan zou de neiging om te radicaliseren en actief hun thuisland te gaan haten ook veel minder makkelijk wortel schieten. Deze mensen moeten worden aangemoedigd om de westerse Nederlandse cultuur en normen en waarden te omarmen en zichzelf als Nederlanders gaan zien. Tegelijkertijd moet de rest van Nederland bereid moet zijn om geïntegreerde allochtonen als volwaardige burgers te accepteren, zoals Aarad ook al betoogde in zijn Manifest. Als we dit voor elkaar willen krijgen zullen we, in het formuleren van deze nieuwe visie op integratie, in ieder geval principieel stelling moeten nemen vóór de Verlichtingswaarden en de vrije samenleving, waarin deze minderheden moeten integreren. Dat is in ieders belang: niet slechts in het belang van de overige Nederlanders die minder overlast zullen ervaren, maar nog veel meer in het belang van deze minderheden zelf, zowel voor hun maatschappelijke emancipatie als voor hun persoonlijk welzijn. Het is namelijk een feit dat mensen in vrije, verlichte samenlevingen het meest gelukkig zijn. Iedereen die in Nederland geboren is verdient dat. Het lijkt een vanzelfsprekendheid dat het een goede zaak zou zijn als bepaalde minderheden westerse waarden, zoals bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel, zouden overnemen. Daar kan toch weinig bezwaar tegen bestaan, zou je zeggen. Dat valt tegen. Met name onder linkse mensen lijken normen en waarden uit de Bronstijd weer helemaal in de mode te zijn. Daarnaast tolereren we dat een Turkse overheidsorganisatie als Diyanet, aangestuurd door de buitengewoon naargeestige islamistische dictator Erdogan, actief de Nederlandse identiteit van onze “Nederturken” mag ondermijnen. Met schrijnende gevolgen. Denk aan de rel rond de Arnhemse jongerenwerker Mehmet Şahin in 2013. Toen een Turkse tiener een totaalgestoord antisemitisme aan de dag legde waar de meeste neonazi’s nog een puntje aan kunnen zuigen, wat waren toen de reacties uit de Turkse gemeenschap? Men nam het op voor de raaskallende haattiener en diens geesteszieke overtuigingen en de jongerenwerker werd de buurt uit gepest. Vervolgens kreeg hij een strafrechtelijke waarschuwing van het OM aan zijn broek, enkel en alleen omdat hij poogde de Verlichtingswaarden van onze beschaving te verdedigen tegen de (door de Turkse staat gecultiveerde) middeleeuwse haat en achterlijkheid waar deze jongeren in opgroeien. Hieruit blijkt hoe diep we gezonken zijn als maatschappij. Wij hadden, als samenleving, toen principieel stelling moeten nemen vóór de Verlichting en tégen deze jaren-30 mentaliteit en deze jongerenwerker, die poogde wat Verlichting in de middeleeuwse Diyanethoofden te praten, hadden we onvoorwaardelijk moeten steunen. Onze boodschap naar deze mensen had moeten zijn: “Wij zijn een ontwikkelde samenleving en in het verleden hebben we door schade en schande geleerd om racisme categorisch te verwerpen. Dit is niet onderhandelbaar. Als je daar niet in mee wilt gaan en op joden wilt haten dan mag je dat doen in Turkije. Wij zijn een open en tolerante maatschappij, maar hier ligt de grens.” In plaats daarvan toonde de burgemeester respect en begrip voor één van de voornaamste aanjagers van deze heksenjacht en zette het immer opportunistische, ruggengraatloze en principeloze D66 een andere neanderthaler op hun kieslijst in een ordinaire poging om stemmen te winnen onder deze onaangepaste bevolkingsgroep. Zolang dit kan, geven wij als samenleving het signaal af aan deze minderheden dat het niet nodig is om te integreren, dat het niet nodig is om fundamentele waarden als ons non-discriminatiebeginsel in acht te nemen, dat het helemaal prima is als je parallelle samenlevingen sticht binnen onze landsgrenzen, gebaseerd op culturele waarden die onverzoenbaar zijn met de onze. Sommige linkse fopwetenschappers roepen zelfs dat wij Nederlanders onze fundamentele grondrechten maar moeten inleveren om intolerante culturen geen aanstoot te geven. Geen wonder dat deze bevolkingsgroepen dramatisch slecht geïntegreerd zijn, ze worden immers van alle kanten aangemoedigd om zich vooral af te blijven zonderen en zich niet aan te passen. Hier moet heel veel veranderen. Aarad en ik willen eigenlijk hetzelfde als wat Şahin wilde: mensen als deze Turkse tiener laten integreren in de 21e eeuw, de kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen wegnemen. We weten dus alvast dat we op de nodige weerstand kunnen rekenen, niet alleen vanuit deze minderheidsgroepen zelf maar ook vanuit onze eigen elite, die deze kloof liever in stand houdt uit electorale overwegingen (of gewoon uit ideologisch multicultureel gutmenschgezweef, waarin het eufemisme “verscheidenheid” wordt gebruikt om segregatie als iets wenselijks te verkopen). We moeten beseffen dat niet iedereen deze problemen wíl oplossen. Onderwijzers, pedagogen en PVV-stemmers Aarad heeft het over een groep van “politieagenten, journalisten, bloggers, onderzoekers en advocaten” om samen over oplossingen te denken. Dat is een goed begin, maar ik zou in ieder geval nog twee groepen toe willen voegen. Ten eerste mensen die ervaring hebben in het onderwijs of in de pedagogische hulpverlening. De segregatie van islamitische minderheden begint namelijk al vroeg in de ontwikkeling van kinderen, door peer pressure op het schoolplein of op straat, of door hun opvoeding thuis. Daarnaast leren ze via ons onderwijssysteem en items in het Jeugdjournaal dat allochtone mensen gehaat, onderdrukt en gediscrimineerd worden door gemene racistische autochtonen, een ongenuanceerd schrikbeeld dat de verschillen tussen de groepen verder benadrukt en wederzijdse angst en wantrouwen verder aanwakkert. Dat is ook iets wat moet worden tegengegaan. Ten tweede, nog belangrijker, hoop ik dat we “gewone mensen van de straat,” zonder opleiding of speciale deskundigheid, ook hierbij kunnen betrekken. Bijvoorbeeld de autochtone Nederlanders die door de jaren heen hun geliefde volkswijken in Amsterdam, Den Haag of Utrecht hebben zien verpauperen en nu gedesillusioneerd en ontworteld in Almere, Zoetermeer of Houten wonen. Het zijn de “lagere klassen” die het meest hebben geleden onder de psychotische immigratiepolitiek van de afgelopen halve eeuw, zonder dat hen ooit enige inspraak is gegeven. Zij zijn nooit uitgenodigd om mee te denken, hun mening te geven of hun ervaringen te delen, want de linkse luchtfietsers die de besluiten namen (en zelf in rijke blanke elitewijken woonden) voelden zichzelf moreel en intellectueel gezien te verheven om ooit aandacht aan hen te besteden. Dit is natuurlijk een van de meest boosmakende aspecten van het multiculturele wanbeleid. Het zijn deze autochtone Nederlanders die hun cultuur en hun manier van leven moesten opgeven, zonder daar ooit iets voor terug te krijgen. Zij moesten hun zelf opgebouwde rijkdom beschikbaar stellen om te delen met immigranten, zij moesten concessies doen aan de culturen en religies van de nieuwkomers en in plaats van de door multiculturele dromers beloofde “verrijking” hebben zij verloedering, criminaliteit en zelfs racistische haat ontvangen als loon voor hun gastvrijheid. Dat deze mensen razend zijn is begrijpelijk en terecht. Het mag best wel eens erkend worden dat zij door een arrogante politieke elite op een misselijke manier zijn behandeld de afgelopen 40 jaar. Ze verdienen het om eindelijk ook eens gehoord te worden, in plaats van als racisten en tokkies in de hoek gezet, gemarginaliseerd en genegeerd te worden, zoals de linkse politiek, media en “sociale” “wetenschappers” nog altijd doen als deze mensen het wagen om rechtse meningen te uiten over migratie- of integratieproblematiek. Geen wonder dat de PVV richting de 40 zetels gaat. Integratie- en migratieproblematiek raakt de lager opgeleiden het meest. Als wij hen niet uitnodigen dan missen we het doel volledig en lopen we het gevaar om het zoveelste elitaire praatgroepje van louter hoogopgeleide mensen te worden. Daar moeten we voor waken. Daarnaast is het een enorme misvatting om te veronderstellen dat hoger opgeleiden het beter zouden weten dan lager opgeleiden. Daarom hoop ik ook dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden om met dit initiatief mee te doen, of ze nou hoog- of laagopgeleid zijn, of ze nou allochtoon of autochtoon zijn. Zie het als een kans om eindelijk eens iets te ondernemen tegen al die misstanden waar je je elke dag opnieuw over opwindt. Ik heb er in ieder geval zin in! Russells Teapot

Reaguursels

Inloggen

Je beste tot nu toe Russel's

F#ckingAwesome | 28-12-15 | 09:35

-weggejorist-

HoogVoorhoofd | 28-12-15 | 04:11

Russels Teapot is om, hoewel zijn stuk hierboven alleszins redelijk klinkt, is het daarvoor te laat ('het is nooit te laat!': lariekoek tegen beter weten in).
Ik wil geen compromis meer. Geen gepolder. Geen pappen en nathouden, geen discussie en thee leuten meer. het is klaar, over en uit. Nu gaat het op ónze manier, en dat betekend aanpassen, integreren en anders -excuse le mot- wegwezen.
Het is genoeg, ik merk het om mij heen: ook de hoger opgeleide medemens ervaart Nederland steeds minder als Nederland, Europa steeds minder als bundeling van Europese culturen, overal hetzelfde gezeik de afgelopen decennia met niet-westerse migranten, 'vluchtelingen', opgedrongen multi-cultuur en bovenal de steeds verder toenemende islamisering en de linksche gutmenschen.

Russels Teapot, lees deze reaguursels eens, daar kunnen de meeste reageerders hier zich alvast beter in vinden:
Schoorsteenveger | 26-12-15 | 18:02
Koettoerk | 26-12-15 | 17:00

demdem | 27-12-15 | 20:15

Heb een dag lang nagedacht over waarom er niet eens gekletst kan worden over een oplossing. Immers: alle andere methoden werken in elk geval niet, ik hou enorm van kletsen over belangrijke zaken en kan een stuk of zes hokjes aanvinken bij de kenmerken voor meepraters die genoemd worden. En waarom zou een initiatief van twee mensen niet voor een positieve verandering kunnen zorgen? Er zijn weleens gekkere dingen gebeurd!

Met gesprekken en nieuwe plannen iets veranderen. Tja, ik kende tot voor kort niet anders eigenlijk. Maar inmiddels ben ik zelf veranderd. Tot mijn grote verdriet. Voor de duidelijkheid: pas een klein jaar geleden ben ik op zoek gegaan naar positieve uitgangspunten van de islam. Heb lang en hard gezocht en alles gelezen wat ik kon vinden. En vond niets positiefs, niets wat hoop geeft, of getuigt van spiritueel inzicht, liefde, medemenselijkheid of intelligentie. Toen ben ik nog harder gaan zoeken. Ik geloofde simpelweg niet dat er miljoenen mensen bestaan die uitgaan van een ideologie die gebaseerd is op angst, ongelijkheid, overheersing, onderwerping, agressie en boosheid. En toch is dat zo. En ik begrijp nu heel goed dat je vanuit die ideologie elke vorm van dialoog op deze manier ziet: www.al-yaqeen.com/bibliotheek/artikel....

Ik zou net zo bondig en kort kunnen reageren als degene die in één zin zegt dat moslims eerst maar eens moeten toegeven dat de aarde rond is. (Boeiend trouwens, dat ik op een forum las dat één moslim in een discussie zover wilde gaan als toegeven dat de aarde de vorm van een ei heeft en dat de rest van de deelnemers riep dat men de koran niet goed heeft gelezen. Wat dat inhoudt voor de vorm van de aarde werd niet helemaal duidelijk, maar ik vrees inmiddels het ergste.) Maar ik wil mijn gebrek in vertrouwen in jullie plannen in elk geval een beetje motiveren. Ook voor mezelf hoor, want het is de eerste keer dat ik misschien niet eens ga meewerken aan een oplossing als ik de kans krijg. En dat is al een hele vreemde ervaring...

De verschillen zijn te groot. De onwil is zo mogelijk nog groter. Mèn, wat zou ik graag willen dat het anders was. Maar daarbij komt, dat ik ook vind dat jullie allebei, Teapot en gekrenkte Aarad, hele vreemde dingen schrijven.

Aan Aarad heb ik al heel veel vragen gesteld bij zijn voorgaande artikelen. Maar 'laten integreren', bijvoorbeeld Teapot. Wat is dat? Hoe ziet dat eruit? Alles met 'laten' veronderstelt een kleine actie, waarna je passief de tijd neemt om het resultaat van die actie af te wachten. Echt, ik zie het met betrekking tot integratie niet voor me. Sterker nog, volgens mij is dat exact hoe men heeft gedacht en gehandeld de afgelopen 40 jaar. Moslimdames leren fietsen bijvoorbeeld en dan kwam de rest vanzelf.

Op die fiets ja.
En toch: heel veel succes mannen!

Poesmobiel | 27-12-15 | 19:03

In de koran gaat het pagina na pagina over "de ongelovige" en hoe deze gestraft zal worden. Ook al legt een predikant het in positievere zin uit, dan gaat het nog altijd over de ongelovige enerzijds en de moslim anderzijds. Tweespalt wordt niet veroorzaakt door populistische politici of media, nee, het is een intrinsiek onderdeel van deze religie, misschien wel de kern. Ook verzoeningspogingen zoals die van Arad staan in het teken van deze dichotomie die de islam propageert. Het is niet aan ons de taak om ons af te vragen hoe we met moslims samen kunnen leven. Moslims hebben zich te voegen naar de rest van de samenleving, zoals ook andere bevolkingsgroepen dat doen, waarbij dit soort vraagstukken dan ook nauwelijks nodig zijn. Zolang die gedachte niet te verkroppen is, dan houd ik iedere moslim verantwoordelijk voor de verschrikkelijke terreurdaden van de uitwassen van deze religie. Want uiteindelijk gaat het ook bij hen om de houding van de moslim tegenover de ongelovige.

Bulloch | 27-12-15 | 17:25

Desmoulins | 26-12-15 | 15:07
Zeer mee eens +10!

lanexx | 27-12-15 | 17:12

30 a 40 jaar te laat.

maar_waarom_dan | 27-12-15 | 15:59

Zolang extreem links e\in Den Haag en in de gemeenten de dictatuur leidt, is elke discussie over buitenlandse Islamieten verloren tijd.

Raider Twix | 27-12-15 | 14:59

-weggejorist-

hallootje kadootje | 27-12-15 | 14:15

Met 10 miljoen inwoners is dit land al ruim overbevolkt vind ik, en dat was de mening van de politiek in de jaren 50 van de vorige eeuw. Verder vind ik niet groei maat gevend of iets om naar te streven ,maar balans. Genoeg levensruimte, genoeg natuur, goede economie of genoeg economie. De islam brengt alleen maar negativisme met zich mee wat de in mijn ogen totaal overbodige massa immigratie exponentieel slechter maakt. Des te minder islam des te beter voor alles en iedereen.

samengevat: That Terminator ISLAM is out there! It can't be bargained with. It can't be reasoned with It doesn't feel pity, or remorse, or fear. And it absolutely will not stop, ever, until you are dead.

dijkbewaker | 27-12-15 | 12:07

Ik zie geen enkele reden om met fans van vrouwenmishandeling, pedofilie, homohaat enz. In discussie te moeten.
Eerst afzweren die relipornobundel!
Of beter nog oprodten en wegblijven.

pennestront | 27-12-15 | 11:30

Met een moslim praten over de islam is geen goed idee. Een discussie al helemaal niet. Grens dicht en de islam NL uit! Simpel houden. Aanpassen of oprotten!

(s)trondheim | 27-12-15 | 11:20

Leuk betoog maar als je nog steeds denkt dat een samenleving een manier van denken opgelegd kan worden, dan leef je zelf ook nog in de tijd van Mohammed. De tijd waarin mensen aan het oordelen waren over deze situatie is reeds 10 jaar geleden gepasseerd. Inmiddels heeft het grootste deel van de maatschappij al lang zijn conclusies getrokken.

Uw doel is nobel maar helaas veel te laat.

Steefzor | 27-12-15 | 09:52

Ik zie het iedere dag gebeuren op het schoolplein die gebaseerd is op taal en communicatie problemen (clusterschool) generatie 2 haalt generatie 3 op en begint direct in eigen taal tegen de kinderen te schreeuwen of te roepen, hoezo integreren, dit lukt mij niet andersom in een ander land.

Magic | 27-12-15 | 09:02

Islam is the evil of our time. Let's not leave it to our children.

npo | 27-12-15 | 08:16

Jammer dat het initiatief dreigt te verworden tot een polderende commissie. Dat is de dood in de pot.

3Xniks | 27-12-15 | 07:13

Sorry, maar met enkelingen uitgezonderd, zie ik het hier niet goed komen met de islam. In de meeste islamlanden is er sowieso al jaren onderlinge trammelant, dat ze ondanks duizenden doden daar nog steeds niet op willen/kunnen lossen. De islam brengt niks nuttigs voort, dus velen zullen hier jaloers en gefrustreerd aan de zijlijn blijven staan en dan maar extra blijven vluchten in hun geloof. Slechts bij enkele procenten gespreide moslims, waarbij ouders en kinderen hun eigen Nederlands verplicht/betaald moeten opvijzelen, zie ik op lange termijn nog enige hoop. Met hele steden die overwegend moslim zijn/worden komt het iig niet goed.

RichardBandler | 27-12-15 | 02:17

Hierbij een islamitische theologische onderbouwing waarom een dialoog met het westen schijn is, zinloos, een leugen en dus haram: www.al-yaqeen.com/bibliotheek/artikel.... . Conclusie: maak je geen illusies.

Ni fallor | 27-12-15 | 02:08

De dialoog aan gaan met de Islam lijkt me een superdouper goed idee! Laten we dan ook gelijk Fred Oster weer tot leven wekken dan kan die er vast een leuke spelshow omheen maken! Plakken we een tekening van de profeet boven de cavia bak en kunnen de Islamisten en goedgelovige dommerths samen op de tribune raden in welk hokje dat onreine schepsel zich terug trekt. De eerste wie het goed heeft krijgt een voetreis naar mekka aangeboden met een infidel/moslim naar keuze.
.
De naïviteit van sommigen kent geen grenzen.
.
Hij lijkt mij voor aardig wat goed gelovige reaguurders een verstandig plan om uit de buurt van molens te blijven als deze in gebruik zijn.

Veni_Vidi_Vici | 27-12-15 | 01:29

Ik geloof pas dat beide echt bestaan als ze tegenover elkaar in die tennisstoelen zitten.

Tokoloshe | 27-12-15 | 01:26

TL/DR. Veels te TL/DR.
Probleem is zeer simpel samen te vatten:
1.) zolang er Moslims zijn die Mohammed als Het Ideale Na Te Volgen Voorbeeld beschouwen zullen er altijd emmers trammelant zijn. Zonder ophouden. Immers: Mo was een handenkappende, zweepslagen uitdelende, marteling-gebruikende, intolerante, burgervermoordende, vrouwen-in-seksslavernij-voerende extremist.
2.) Moslims die Mo als voorbeeld afzweren zijn feitelijk geen Moslim meer, immers: Mohammed definieert in zijn uppie de hele Islam.
.
Zo. Een heel langdradig, gecompliceerd, genuanceerd verhaal perfect voor je ontrafelt naar Gewoon De Concrete Duidelijke Feiten. Die zijn namelijk totaal niet moeilijk allemaal. En je kunt er met Jan, Ingrid, Ahmed, Fatima, alleman en allevrouw inclusief al hun omaatjes van 630nChr tot 6300nChr over blaten, maar dat gaat precies helemaal niks veranderen aan die Concrete Feiten. Meninkjes van onzinmensjes over die feiten zijn volslagen irrelevant en dragen exact niks bij aan de oplossing. Er wordt namelijk veels te veel gekletst en veels te weinig gedaan. Actie!

4nonymous | 27-12-15 | 01:25

Ik vond de VrijMiBo tegenvallen.

Paul Veerkamp | 27-12-15 | 01:21

Hij zegt: "Het is net als in '37-'39. Het gebeurt allemaal weer opnieuw. Ze hebben er niks van geleerd..."
F. von Zeikhoven | 26-12-15 | 23:07

Klopt helemaal, alleen schijn je niet in de gaten te hebben dat de islam het nieuwe fascisme is, de politiek correcte elite de nieuwe NSB is, en de autochtone westerlingen de nieuwe joden zijn.

Ravian | 27-12-15 | 01:03

-weggejorist-

exit religion | 27-12-15 | 00:35

Zinloos verhaal. Het feit dat er een zogenaamde dialoog of discussie moet plaatsvinden vind ik al vele bruggen te ver. Dat GS hierin meegaat pffft.

ristretto | 26-12-15 | 23:44

Vageling | 26-12-15 | 23:39
We zouden sterk genoeg moeten zijn om die islam de baas te worden, maar zijn het niet. Mijn stelling is dat we het werk dat de verlichtingsdenkers zijn begonnen niet hebben afgemaakt. Ons eigen verleden is ons christelijke verleden, en daar kun jij ook niks aan veranderen. Ik geloof niet dat je snapt welk punt ik wilde maken.

Schoorsteenveger | 26-12-15 | 23:44

@Schoorsteenveger | 26-12-15 | 23:29
Leuke moraal dat jij er op na houd. En dan komen met hypocriete mensen. Leuk hoor dat moralisme. Lekker opdringen maar voor jouzelf andere maatstaven hanteren. Islam is confronteren met ons eigen verleden? Iemand een LP speler type Schoorsteenveger wil kopen? Spotgoedkoop want blijft maar vast hangen! Ik ben al overgestapt op digitaal. Maar er zijn vast meerdere schoorsteenvegers (eigenlijk ben jij volgens links een vuile racist. Beetje zwarte piet bagatelliseren door in schoorstenen te kruipen! Vuile slavendrijver!) die nogal zijn blijven steken. Appels met peren vergelijken, context niet begrijpen en ga maar door.

Ga eens deaud man!

Vageling | 26-12-15 | 23:39

@McMarx | 26-12-15 | 23:09
Stiekem en geheel onofficieel lonkt het. Soms moet men vuur met vuur bestrijden. Het is wel een grote stap. In de volksmond heet dat geno....

Vageling | 26-12-15 | 23:32

F. von Zeikhoven | 26-12-15 | 23:07
Als het allemaal weer opnieuw gebeurt, dan zijn het ook weer dezelfde figuren die hun handen in onschuld wassen als het misgaat.
We zouden die donderpreken serieuzer moeten nemen.
Rouvoet, ooit politicus van het jaar, heeft in de Volkskant, in een polemiek met Femke Halsema enige jaren geleden, in alle ernst beweerd dat wat zich in de religieuze groep, waar een individu deel uitmaakt, afspeelt, tot de privé-sfeer van dat individu behoort. Dus, dat elke kritiek op die groep een inbreuk op de privé-sfeer van elk lid van die groep is.
Ultra rechts rapalje is tuig van de richel, maar je moet het dat tuig niet al te gemakkelijk maken. Wilders verschuilt zich achter Joods-Christelijke tradities, maar die deugen ook niet allemaal. Verre van dat.
Onze confrontatie met de Islam is een confrontatie met ons eigen verleden.

Schoorsteenveger | 26-12-15 | 23:29

-weggejorist-

Vageling | 26-12-15 | 23:25

Vageling | 26-12-15 | 23:0
"Jij tweeundzievtig maagden kriege."
Er is ook geschreven in dat boek en hadiths dat deze 72 maagden bedient worden door Jong ogende jongens. deze knapen die ook zo sierlijk zijn beschreven, dezen zijn ook ten dienste daar. Echt!

Dr. Frambozenjam | 26-12-15 | 23:16

@ Russells Teapot | 26-12-15 | 22:32
Ik zou geen FB nemen, maar Wordpress. Lijkt me iets neutralen?

F. von Zeikhoven | 26-12-15 | 23:14

Persoonlijk en voor geheel eigen rekening ben ik meer voor het bespreken van het compleet wegvagen van de islam. Dat zet misschien wel zoden aan de dijk.

Rest In Privacy | 26-12-15 | 23:09

Het gristen-equavalent van haatimams heet donderpreken. Een paar weken geleden hoorde ik een protestantse dominee vanaf de kansel de beeldspraak aanhalen dat je je hand moet afhakken als 'die' steelt. Geen haan die kraait naar zo'n uitspraak. Doet een imam hetzelfde, en dat doettie, -om dezelfde literaire reden als de dominee- is Leiden in last. Want o help, ineens willen we de context niet meer weten en nemen de beeldspraak uit de moskee op als een oproep tot lijfstraf.
Als een reformatorische dominee zijn gemeenteleden verbiedt om naar televisie te kijken - en dat doettie -, staat er vervolgens bij hem géén burgerlijke autoriteit op de stoep om moord en brand te schreeuwen dattie dat maar beter niet kan verbieden.
Als er in een moskee - uitermate begrijpelijk- gewaarschuwd wordt voor de zinsbegoocheling van filmbeelden, plopt er plots een Kulturkammer 2.0 bij ze in uit de grond, die hun vrijheid van godsdienst even gelijk komt schakelen.

Het anti-islamisme begint fascistoïde trekken te vertonen. Dat is een uitermate zorgwekkende ontwikkeling. Het lokt door manipulaties (gematigde) christenen naar subtiel extreem rechts.

Het gaat deze stroming, die in Duitsland al getypeerd wordt als Nieuw Rechts, helemaal niet om de islam. Dat is alleen maar een vehikel om meer macht naar zich toe te trekken.

Ik sprak onlangs in een kerk in Den Haag een 89-jarige ex-Indiëganger, die in WO II als 17-jarige aan slavernij in Duitsland had weten te ontsnappen door op tijd onder te duiken. Hij zegt: "Het is net als in '37-'39. Het gebeurt allemaal weer opnieuw. Ze hebben er niks van geleerd..."

F. von Zeikhoven | 26-12-15 | 23:07

@pennestront | 26-12-15 | 19:33
Kunnen wij ook omdraaien. De westerse bevolking zal nooit loyaal zijn aan het oppersprookjeswezen. Komen wij op de kern. Het gaat niet samen. Wij verachten elkaar om beide hun eigen redenen.

Vageling | 26-12-15 | 23:04

@Datkanjenietmenen | 26-12-15 | 19:17
Leuk maar gaat geen mossel wakker maken. Een mossel vraagt niet wat is dat! Die schreeuwt meteen naar het oppersprookjeswezen. Hoe groot hij wel niet is. Begrijpen? Schizofreen en narcist Mo dulden geen tegenspraak. Begrijpen? Nee onderwerpen. Ik vertel wel hoe het zit, sukkels! Lees mijn boek en onderwerp! Maan? Oppersprookjeswezen! Sterren? Oppersprookjeswezen! Asteroïde? Oppersprookjeswezen is groot! En nu ophouden met zeiken oppersprookjes volgers en Hijrah en Jihad plegen. Sukkels! Aardse dingen is haram! Alles is de wil van het oppersprookjeswezen! Iek siewere! Jij tweeundzievtig maagden kriege. Alle voor jij. Wohallah!

Vageling | 26-12-15 | 23:00

Russells Teapot | 26-12-15 | 22:32

Uit twitter zie ik een echte hema worst moslim.. Daar win je de strijd niet mee. Deze is alleen al zonder zijn takiyaat diploma nl.ivoe.nl/tazkiyaat/ of tulbandvorm op zijn kopie of palestina sjaal of djelaba of vrouwelijk hijab/burka niet als een voorbeeld van of voor de meeste islamisten Mohammed. Zijn eigen geloofsgenoten kotsen hem uit na deze dialoog.

Dr. Frambozenjam | 26-12-15 | 22:52

@ gaffelbaard | 26-12-15 | 14:53

(en ook aan alle andere geinteresseerden)

Het is inderdaad erg onhandig dat aanmelden alleen via Twitter kan.

We zijn momenteel nog bezig met het opzetten, maar we hopen zsm een website en FB-pagina in de lucht te hebben. Dit duurt nu allemaal lang omdat de onderlinge communicatie trager is door vakantie ed, maar we komen begin volgende week met een mailadres zodat iedereen zich gewoon over de mail aan kan melden.

Komende week laat Ahmed Aarad via zijn twitter weten wanneer het mailadres er is:
twitter.com/AhmedAarad

Russells Teapot | 26-12-15 | 22:32

Dacht dat in Nederland de opvattingen van de moderne mensheid die van religies overrulen. Vrij overzichtelijk zou je zeggen. En die opvattingen, daar zit een verhaal achter, daar is over nagedacht. Nou ..... hup dan, vergelijken en uitleggen waar de grenzen geraakt worden en waarom. Desnoods met een college over 400 jaar filosofie en de gevolgen voor onze maatschappij of zo.

kloopindeslootjijook | 26-12-15 | 22:26

Aan alle lieve en aardige reaguurders die de dialoog met Islam aan willen gaan:
Islam duldt geen enkele andere religie, atheisme, joden, christenen, homo's etc naast zich.
Of je betuigt spijt en onderwerpt je aan Islam of anders gaat je kop eraf !
Kijk wat er gebeurt in moslim landen waar de sharia wordt toegepast.
Saudi Arabië heeft zelfs een speciale moslim politie, de Moetawa.
Slaap lekker verder......

Bolder | 26-12-15 | 22:11

Iets wat ik altijd vreemd heb gevonden is dat westerse islamieten geen kerst vieren. Ik had een vriend die moslim was en ik kon het goed met hem vinden aangezien we de Nederlandse normen en waarden deelden. Toen hij me vertelde geen kerstboom te hebben en geen kerst te vieren, moest ik in eerste instantie heel hard lachen. Ik dacht dat ie een grap maakte. Jaren later ontmoette ik veel meer moslims die niet alleen niks met kerst doen (moet ook kunnen!) maar het zelfs verafschuwen. Kerst is in de westerse wereld een feest voor iedereen geworden. Het is een mengelmoes van allerlei gewoontes en tradities geworden die uiteindelijk neerkomen op lief zijn, vreten en cadeaus geven. Er is geen enkele reden om als (westerse) Moslim hier niet aan mee te kunnen doen. Toch sluiten ze zichzelf graag buiten, willen alles weg zien en laten met kerst vooral weten hoe vreselijk ze het vinden. Maar niet allemaal vinden dat enz enz
-
Misschien een leuk punt voor jullie dialoog? Heeft denk ik veel te maken met het niet Nederlands/westers voelen van veel moslims.

Halveneger | 26-12-15 | 22:06

Waarom moet ik de religie van een ander inpassen in mijn leven?

Bovenstaande is de enige relevante vraag in de gehele discussie, en in het geheel niet toevallig weet ik het antwoord op voorgenoemde vraag ook nog eens. OPZOUTEN!

Rest In Privacy | 26-12-15 | 21:53

@notamused | 26-12-15 | 21:02
Dank voor de linktip! Boeiend. Inderdaad, ook Snouck Hurgronje vond dat het moderne (Christelijke) Westen eerst en vooral in eigen regio en pas daarna met de regio's waarmee het contact heeft, in al zijn handelen volhardend het goede voorbeeld moet geven. Dus ook war slecht is slecht noemen. Daar heeft het "cojones" voor nodig, in plaats van hypocrisie, politieke correctheid en toegeeflijkheid aan smerige megalomane spelletjes.

ben kokhals | 26-12-15 | 21:51

eindelijk, iets constructiefs...

Sjeikie | 26-12-15 | 20:49

Droom lekker verder... dialoog laat me niet lachen. Teapot doe je oogkleppen af!

roy3573 | 26-12-15 | 20:46

VanBukkem | 26-12-15 | 14:59

Amen.

Desmoulins | 26-12-15 | 20:44

Ravian | 26-12-15 | 19:34 Men zou meer aan filosofie moeten doen, in de trant van leren denken en vragen stellen, en met het ontwikkelen van een gezonde argwaan jegens ‘absolute zekerheden’. Zoals daar zijn tegenwoordig de islam en het postmoderne cultuurrelativisme. Mijn ervaring is dat met vertegenwoordigers van beide standpunten een redelijke discussie niet mogelijk is, dat aangedragen argumenten bijna ongezien aan de kant worden geschoven, en dat in allebij een forse neiging steekt om je als andersdenkende onmiddellijk in een bepaald denigrerend demoniserend hokje te stoppen. Wil trouwens een redelijke discussie met moslims mogelijk zijn, dan moeten zij eerst heel hun metafysica aanpassen, want zij geloven namelijk niet in een Allah die redelijk is. Waartegen in de westerse wereld al geloofd wordt in een redelijke wereld, en in dus het zinvolle van een redelijke discussie, sinds de Grieken en speciaal Aristoteles. Hoewel speciaal het postmodernisme, met als spinoff het cultuurrelativisme, heel erg z’n best doet om het geloof in de redelijkheid van de wereld te ondergraven. Men denkt dat er nergens een werkelijke grond is op basis waarvan bijvoorbeeld het praktisch overal in de islamitische wereld aan te wijzen ‘discrimineren van andersdenkenden’ (achterstellen, vervolgen, vermoorden) is te verwerpen.

notamused | 26-12-15 | 20:34

Okay, Russel en Ahmed, een wild voorstel, om op los te gaan, waarbij het idee een godsdienst te willen veranderen geen rol speelt, en dat alleen van kracht zou hoeven zijn voor zolang nodig om de Nederlandse samenleving te herstellen:
1. Het wahabisme, salafisme en de moslim broederschap gaan op de zwarte lijst. Alle landen en organisaties die deze en andere precieze vormen van het mohammedanisme propageren of faciliteren gaan op een sanctielijst (wel handel en toerisme, geen immigranten).
2. Iedere dubbel-paspoorter gaat het Nederlands paspoort inleveren en omruilen voor een verblijfsvergunning (wonen, werken). Dan geen stemrecht, geen emplooi bij overheid en justitie, en bij werkloosheid werk zoeken of uitkering aanvragen in thuisland.
3. Binnen overheid, politiek, justitie, onderwijs en gesubsidieerde instellingen is sprake van Laïcité en daarmee "the Muslim veil" en verwante religieuze kledendracht verboden.
4. Alle immigranten van welke generatie dan ook die na 1960 ons land zijn binnengekomen, gaan het volgende onderschijven en zich neerleggen bij de consequenties (bron: cluborlov.blogspot.ru/2015/11/welcome-... )
-------------------------------
Ik zweer plechtig:
• Dat het mijn oprechte verlangen is om één van u te worden, uw wetten te gehoorzamen, mij aan uw gebruiken aan te passen, mij uw cultuur eigen te maken en uw taal te leren.
• Dat ik alles in het werk zal stellen om een waardevol, geaccepteerd en gerespecteerd lid van uw gemeenschap te worden.
• Dat ik alle elementen van mijn cultuur of religie achter mij zal laten die onverenigbaar zijn met de rechten en vrijheden die u geniet.
• Dat ik deze eed afleg in goede trouw en uit vrije wil.
• Dat ik aanvaard dat ik zal worden uitgezet als ik deze eed breek.
NB: Wanneer u besluit deze eed niet te af te leggen, wordt u gevraagd te vertrekken.
-------------------------------
5. Moskeebouw mag, voor zover bescheiden en aangepast aan de gebouwde omgeving. Maar geen minaretten (die passen hier niet) en alle omwonenden binnen een straal van een kilometer moeten toestemming geven. Aantoonbare waardedaling van onroerend goed moet vergoed worden door moskeebestuur, en iedere voortdurende overlast en/of band met een sanctieland of stroming op de zwarte lijst leidt tot sluiting.

ben kokhals | 26-12-15 | 20:26

Ik voorspel dat deze dialoog tussen Theepot/Morro uiteindelijk eindigt met:

Morro: Tfoe die theepot die noemt zichzelf theepot, heeft nog nooit Nannah (mintthee) gedronken.

Theepot: Die hema-worst-moslim akmed die denkt dat hij een spreekbuus is voor de islam.

*Touwtje trekken word*

Dr. Frambozenjam | 26-12-15 | 20:16

Goed stuk.

Hedge_it | 26-12-15 | 20:08

@Ravian | 26-12-15 | 19:34 "Zowel onderwijs als media zijn linkse bolwerken waar dringend de bezem doorheen moet."
,
Helemaal mee eens. Een grondige demarxificatie in onderwijs en gesubsidieerde media, net als de denazificatie indertijd. Men zou ook om te beginnen alleen nog medicijnen en beta studies uit de belastingpot kunnen co-financieren. De andere cursussen en de media-dingen doet men maar uit eigen zak en/of in eigen vrije tijd. Dat scheelt een hoop geld en gedoe en politiek correct gelul waar we niet in kunnen wonen.

ben kokhals | 26-12-15 | 19:53

"het [is] een enorme misvatting om te veronderstellen dat hoger opgeleiden het beter zouden weten dan lager opgeleiden".
--Mee eens. Hoger opgeleid betekent vooral langer opgeleid, en in menig alfa-geval tevens langer geindoctrineerd.

ben kokhals | 26-12-15 | 19:13

Hier win je helemaal de hoofdprijs...

Het begint op school, daarna maakt de linkse media het af, en daarom is onze "democratie" een aanfluiting.

In linkse "gestudeerde" kringen is men ook vaak van mening dat niet gestudeerden eigenlijk geen stemrecht zouden moeten hebben.

Op anderen neerkijken zijn ze goed in in die hoek.

Zie je ook op dit forum regelmatig terug.

Zowel onderwijs als media zijn linkse bolwerken waar dringend de bezem doorheen moet.

Ravian | 26-12-15 | 19:34

Het oude Polderen wordt weer eens van de plank gehaald.
Water bij de wijn. Dan is de wijn geen wijn meer.
Maar dat maakt niet uit als de hoogopgeleide mens maar kan praten. Alle goede bedoelingen ten spijt. Het word niks ook niet met desnoods wat "lager opgeleide" die vanwege hun slachtoffer rol nu maar eens een veer tussen de bil moeten krijgen. Gezien het verleden kan je de volgende vraag stellen wanneer wordt de lager opgeleide erbij gehaald.? Bij oorlog en revolutie praktisch en of theoretisch.Want natuurlijk weet de hoger opgeleide wel dat het anders niet haalbaar is. Het fenomeen hoger opgeleide bestaat allang niet meer in de zin van wij weten het beter en hullie niet, dus maken wij de dienst uit. De zogenaamde lager opgeleide weet veel, heel veel meer door het internet en zij kennen de "straat". Deze poging loopt op niets uit,de Islam gaat over lijken. Kijk naar de club indertijd van Joodse "hoogopgeleide" die samen met Arabische "hoogopgeleide" ook zo fijn samen werkte. Maar ik zou zeggen doe je best, maar wel graag zonder subsidie want het is maar voor even!

Hetisniks | 26-12-15 | 19:34

Op de dag dat malloten hun religie gedag zeggen, die dag doe ik weer mee.

Politicusincapabelus | 26-12-15 | 19:34

Er zullen best wel goed-geintegreerde allochtonen zijn. Niets slechts over ze, integendeel.
Maar wanneer het moslims betreft, zelfs zeer goed geintegreerden, speelt een ander probleem. Moslims zullen nooit 100% loyaal zijn aan het Westen. Want gematigde moslims bestaan niet. Gematigde pedo's of nazi's evenmin.
Onze principes, religieus en maatschappelijk, zijn voor 100% onverenigbaar. Met als grootste verschil dat wij geen mensen voor onze relihobby vermoorden.
Het is voor iedereen beter als moslims fijn in hun moslimlanden blijven.

pennestront | 26-12-15 | 19:33

Iedere islamiet krijgt een 1000tje van Rutte als ze op een vlot richting zandbak stappen. En de rest mag bij koning willem bier in het bos gaan wonen.

aardappelninja | 26-12-15 | 19:30

Hoe is het nu eigenlijk met Mehmet Şahin?

Barre_de_k | 26-12-15 | 19:27

Russels Teapot c.s. zijn allemaal nuttige idioten.
Dat heb ik niet verzonnen maar Mohammed zei het zelf.
Deze hele discussie gaat helemaal nergens over, is allemaal Taqqia.
Kijk hoe TV host Safie Ayar het uitlegt en oordeel zelf:

youtu.be/F33n_rAXBHA

Bolder | 26-12-15 | 19:23

Hier mevrouw Raheel Raza die een interessante toelichting geeft op de hedendaagse clash tussen islam & islamgoedpraterij en de moderne westerse cultuur & universele mensenrechten & wetenschap & redelijke discussie. www.youtube.com/watch?v=pSPvnFDDQHk#t...

notamused | 26-12-15 | 19:18

Schoorsteenveger | 26-12-15 | 18:02
Het gaat om waarheidsclaims.

Precies.
Wat is er mis met de boeken van de gebroeders Grimm.
Ik geloof er heilig in.
Probeer dat maar eens met een moslim te dialogeren.

kuifkast | 26-12-15 | 19:17

"... de rest van Nederland [moet] bereid moet zijn om geïntegreerde allochtonen als volwaardige burgers te accepteren..."
--Nederlanders moeten zich in eigen land helemaal niks laten vertellen, zeker niet door immigranten. Nederlanders zijn zowat het meest tolerante volkje op deze aardbol. Doe maar gewoon en pas je aan of ga weg.
.
"de kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen wegnemen."
--De kloof komt maar van één veelkoppige kant:
niet-rekkelijke moslimse immigranten, regressief links en de pseudo-élite.
.
"het [is] een enorme misvatting om te veronderstellen dat hoger opgeleiden het beter zouden weten dan lager opgeleiden".
--Mee eens. Hoger opgeleid betekent vooral langer opgeleid, en in menig alfa-geval tevens langer geindoctrineerd. Vooral uit die hoek komt de primaire aanval op de politieke- en meningsvrijheid evenals de geesteszieke "politiek correctheid", de demonisering en verkettering. Hans Teeuwen zei het zo: "We moeten gewoon durven vaststellen dat we de echte vrijheid van meningsuiting kwijt zijn. Zoals filmers in dictaturen om de censor heen moesten werken, moeten wij nu creatieve manier verzinnen om toch te zeggen wat we belangrijk vinden zonder dat we worden doodgeschoten." [AD 26.08.2015]
Dit moet afgelopen zijn en niet langer gepikt worden.

ben kokhals | 26-12-15 | 19:13

Resumé: moslims tolerant tegenover de samenleving waarin ze wonen en op eigen kracht hun plaats in die samenleving verwerven met inachtneming van de daarin geldende wetten en regels.

steelbreeze | 26-12-15 | 19:02

ERGO: Het idee "heilig" moet dus uit hun debiele hoofd geramd worden
Maar het probleem is: hoe doe je dat bij een primitief middeleeuws woestijnvolk dat 1400 jaar achter loopt
telelezer | 26-12-15 | 18:40

i1230.photobucket.com/albums/ee498/Fad...

Ravian | 26-12-15 | 18:56

Hoe goed je het ook bedoelt, Water en Olie kan je nou eenmaal niet mixen. Het lijkt even of het wel lukt, maar na een poosje komt de olie toch weer bovendrijven. Accepteer dat nou gewoon van elkaar en laat elkaar ieder in hun eigen hoekje van de aarde lekker aan prutten. Wij in de Europese klei, zij in de Afrikaanse zandbak. Beetje handel met elkaar doen en klaar is kees. Niks multikul. Niks minaretten. Niks moskee. Dan is er ook geen probleem.

6ecolone | 26-12-15 | 18:48

Volstrekt zinloze discussie.

Met de Islam valt namelijk principieel helemaal niet te discussiëren.

En zelfs als er al een compromis mogelijk was, een multi-culti middenweg gaat altijd ten koste van de eigen cultuur, wil je dus gewoon niet.

De realiteit is dat de Islam gewoon op verovering uit is, daarom worden "vluchtelingen" ook niet binnen Islamitische landen opgevangen terwijl daar geld en ruimte genoeg is ( www.infowars.com/saudi-arabia-has-1000... ).

Die vluchtelingen hebben een heilige plicht: het verbreiden van de Islam buiten het huis van de Islam.

Geen wonder dus dat een land als Saoedi Arabië naar aanleiding van de crisis geen vluchtelingen opneemt maar wel even voor de bouw van 200 nieuwe moskeeën in Duitsland in de buidel wil tasten.

Allemaal precies zoals het in Mohammeds heilige handleiding voorgeschreven staat.

Feitelijk komt het gewoon hier op neer; gaat meer dan 50% van de stemgerechtigde Nederlanders op een partij zoals de PVV stemmen vóórdat meer dan 50% van de stemgerechtigde Nederlanders Moslims zijn.

Als dat namelijk niet gebeurt dan is het gewoon afgelopen met Nederland.

Dan krijgen we een Islamitische wetgeving en word Nederland verdeelt in übermenschen (de Moslims) en untermenschen (de rest).

En hoe het met untermenschen afloopt weten we allemaal neem ik aan?

Degenen die wat dat betreft een opfrissertje nodig hebben kunnen gewoon even op "holocaust" googelen, en mocht er dan nog twijfel bestaan of het gevondenen wel van toepassing is dan gewoon nog even verder googelen met "ISIS misdaden".

Het is vijf voor twaalf op zijn best.

Ravian | 26-12-15 | 18:44

""Al 1400 jaar terreur, al 1400 jaar een allesomvattende mannenideologie die zich voordoet als een religie.
Dat is de islam.""
@ Desmoulins | 26-12-15 | 15:20
Zo lang het protest van de burger zich beperkt tot wat boos commentaar op de sociale media zal er weinig verandering in komen.

Hier het relaas hoe de chr.kerk eindelijk het idee van de moslims overnam om hun strijd een "heilige" oorlog te noemen En toen (kruistochten)ging het pas goed werken.
www.youtube.com/watch?v=cMjUFBYEzqQ
Dus zolang de een of andere partij denkt dat het "heilig" is zal deze partij ruecksichtlos blijven doorvechten.
ERGO: Het idee "heilig" moet dus uit hun debiele hoofd geramd worden
Maar het probleem is: hoe doe je dat bij een primitief middeleeuws woestijnvolk dat 1400 jaar achter loopt

telelezer | 26-12-15 | 18:40

-weggejorist-

Luitenant Gruber | 26-12-15 | 18:38

-weggejorist-

watergeus | 26-12-15 | 18:18

domheid regeert | 26-12-15 | 18:07
Inderdaad, het is de strijd met een waarheidssysteem dat zichzelf in alle opzichten superieur acht. Daar valt niet mee te marchanderen, dat moet je langzaam breken. Hebben we met ons eigen Christendom ook moeten doen.
Ik denk niet dat het mogelijk is om die Islam "buiten te houden". Religie is onderhuids en vreet door. De enige weg is die welke de Verlichtingsdenkers zijn gegaan. Systematisch slopen van het bouwwerk.

Schoorsteenveger | 26-12-15 | 18:12

Al 40 jaar 'vergeten' we de meest fundamentele vraag te beantwoorden.
Waarom zouden wij de islam, met alle bijbehorende intolerantie, met alle geweld moeten proberen te integreren in onze maatschappij?
Het is alsof je zegt: "geef mij maar aids. Met goede medicijnen en ondersteuning is daar nog best redelijk mee te leven. Het is geen pretje, maar het is mogelijk."
Waarom zouden we dat willen?
Wij hebben geen verplichtingen aan de islam. Er is geen enkele reden waarom wij ons moeten verdiepen in de islam om daarna tevergeefs te proberen om de islam uit de moslim te halen.
Met alle respect voor Ahmed en Russels, maar het is verspilling van tijd en energie.
Op papier zullen er vast oplossing komen maar ze zullen allemaal stranden op de weerbarstigheid van de islam.

domheid regeert | 26-12-15 | 18:07

Teapot reduceert de problematiek tot een tegenstelling tussen cultuurhistorische normen en waarden, tussen "verlichtingsdenken" en "middeleeuws denken". De allochtonen zouden zich te veel voelen "als Turken of Marokkanen, of als moslims" lezen wij, maar dat "of als moslims" hangt er een beetje raar bij. Teapot heeft het over "Islamitische minderheden", "Islamitische cultuur" en over "de Islam zelf" maar verzandt telkens in een louter cultuurhistorische context met als centrale begrippen "middeleeuws" en "verlicht" die hij tegen elkaar uitspeelt. Wij, westerlingen, wij Nederlanders hebben ons aan de duistere middeleeuwen ontworsteld, zo lijkt de centrale stelling, terwijl die "Turken of Marokkanen of moslims" nog in die duisternis rondzwalken. Als wij hen, in dialoog, tot verlichte mensen om kunnen turnen komt alles goed.
Als je zegt dat wij ons opstellen "als Nederlanders of Belgen, of als christenen" dan klinkt dat meteen vreemd, en vinden we dat meteen niet kloppen: je bent Nederlander of Belg, maar of je christen bent staat daar los van. Of liever omgekeerd, je bent christen, en of je daarbij Nederlander of Belg bent staat daar geheel los van, zo voelt het.
Als Wilders de Joods-Christelijke traditie plaatst tegenover de Islamitische, dan lijkt hij niet de fout te maken om allerlei vormen van nationalisme te vermengen met religie, en poogt hij, zo schijnt het, religieuze identiteit te scheiden van nationale identiteit. Als we ons gezamenlijk terugtrekken in onze Joods-Christelijke identiteit en van daaruit de strijd aangaan met de Islam, dan hebben we een kans om die strijd te winnen, zo lijkt de boodschap.
Maar, als we even verder kijken worden ook hier cultuur en religie niet duidelijk gescheiden en spelen onderhuids allerlei vormen van nationalisme en regionale trots een belangrijke, zo niet cruciale rol. De strijd van Wilders is een diffuse, een strijd tegen een religie maar tegelijkertijd een tegen middeleeuwse culturen, een strijd vanuit een religieuze achtergrond maat tegelijk ook vanuit een nationalistisch perspectief.
De strijd die de Verlichting voerde was er een tegen een bepaalde vorm van denken, en ging over grenzen heen. De Verlichtingsdenkers vochten tegen waarheidsclaims en niet tegen nationalistische gevoelens. Teapot heeft het over "de westerse Nederlandse cultuur", maar die is slechts zeer recentelijk en voor een slechts klein deel verlicht door de denkers die hij belangrijk acht en waarop hij zich beroept.
Vraag niet te snel aan een Turk of Marokkaan om zich Nederlander te voelen, vóórdat je hem als moslim gevraagd hebt om de Universele Rechten van de Mens te onderschrijven. Daar heb je je handen al vol aan.
En schroom ook niet om de Nederlander, met name de zelfverklaarde elite, exact hetzelfde te vragen.
Velen lopen nog in de duisternis der middeleeuwen. De discussie moet gaan tussen de verlichten en de niet-verlichten, en dat is een moeilijke, eentje waarin geen enkele cultuur bij voorbaat gelijk heeft. De Verlichtingsdenkers mogen uit 'onze' culturen zijn voortgekomen, maar dat wil niet zeggen dat die culturen zich bijgevolg zonder zelfkritiek ergens op kunnen laten voorstaan. Dat is geen "weg met ons", eerder een "verder dankzij ons", een schiften tussen wat er toe doet en wat er niet toe doet, maar dan zonder verblindende arrogantie.
Vraag een gemiddelde gelovige in de Bible Belt wat hij belangrijk vindt, en accepteer dat de klus die de Verlichting heeft opgestart, verre van geklaard is, in het slop geraakt is, tot stilstand is gekomen toen we erachter kwamen dat we alleen maar afgebroken hadden en nauwelijks nog konden bouwen. "Weg met ons" komt voort uit een diepe twijfel dat we op het rechte pad zijn. Het multiculturalisme is een parasiet die groeit op die twijfel, een wankel gebouw dat inderhaast is opgericht en met stutpalen overeind wordt gehouden. Een multicultuur is mogelijk, maar dan wel als we het multiculturalisme serieus nemen en dus met de grond gelijkmaken.
Het gaat om waarheidsclaims.

Schoorsteenveger | 26-12-15 | 18:02

'Europa krijgt nog voor het eind van het jaar te maken met nieuwe terreuraanslagen. De Oostenrijkse politie zegt een tip te hebben gehad ’van een bevriende geheime dienst’ dat extremisten tussen kerst en oud en nieuw Europese hoofdsteden met explosieven en vuurwapens willen aanvallen.'

www.telegraaf.nl/buitenland/24918528/_...

Lupuslupus | 26-12-15 | 17:57

de wet ligt er. datgene is niet dood dat eeuwig kan liggen.
en in Leipe tijden zou Zelfs het leven zelf een léVen kunnEn gaan leiden.

hallevvezool | 26-12-15 | 17:56

In het artikel wordt overigens gezocht naar een oplossing.
-
Gegeven dat: overal waar de Islam voet aan de grond zet, wordt hij op de voet gevolgd door onderdrukking en andere mensenrechtenschendingen.
-
Oplossing: Er moet met alle mogelijke middelen voorkomen worden dat de Islam zich kan vestigen en uitbreiden. Islamitische organisaties moeten (terecht) worden aangemerkt als criminele organisaties en lidmaatschap moet om die reden verboden worden.

Alle zichtbare uitingen van de Islam zijn eveneens ongewenst: religieuze kledij, symbolen en propaganda zijn niet meer toegestaan.

The Master Bear | 26-12-15 | 17:53

-weggejorist-

Luitenant Gruber | 26-12-15 | 17:52

@Anjin Mohammed | 26-12-15 | 15:35
Hèh. En hoe dacht u dat te gaan handhaven?

Vageling | 26-12-15 | 17:47

Het debat moet veel breder dan over integratie gaan. En dat moet geeneens een debat zijn, dat os een eis. Van de geïntegreerde, autochtone bevolking. Dus integreren of wegwezen, dat is de optie. Maar het debat moet vooral gaan over het politieke bestel dat de ellende zo ver heeft laten komen in hun niemandvertegenwoordigende policor arrogantie.

theteach | 26-12-15 | 17:47

-weggejorist-

Ellada | 26-12-15 | 17:44

-weggejorist-

Luitenant Gruber | 26-12-15 | 17:42

Vageling | 26-12-15 | 17:31
Duidelijk. En dat is ook de voornaamste reden dat moslims niet aan "zieltjeswinnen" doet zoals in andere religies.
-
Dat impliceert namelijk dat je de ongelovige de vrije keus geeft en die respecteert, wat natuurlijk compleet onacceptabel is binnen de dogma's van de Islam.
-
Zo rolt de Islam niet, die kent namelijk alleen geweld, bedreiging en onderdrukking.

The Master Bear | 26-12-15 | 17:38

@Luitenant Gruber | 26-12-15 | 17:07
"Ik verplicht u waarmee Allah mij heeft verplicht; je aansluiten, gehoorzamen, plicht vervullen, emigreren en jihad voeren omwille van Allah." - Profeet Mohammed...
(Hadith 2863 – Kitab al Amthael en Hadith17344 – Ahmed ibn Hanbel)

Aldus de muppet die het sprookjesboek schreef volgens getuigen.

Mo zijn visie:

Het belangrijkste principe voor een islamitische gemeenschap in een niet-islamitisch land is dat het gescheiden en verschillend moet zijn. In het Handvest van de Medina, schetste Mohammed de basisregel voor moslims die emigreren naar niet-moslim landen, dat wil zeggen, zij moeten een apart orgaan vormen, houden hun eigen wetten en het onderwerpen van het gastland.

Moslim immigranten mogen niet integreren met het gastland en hun samenleving, maar als hun verblijf in het niet Islamitische gastland afhangt van een soort van integratie, dan is het toegestaan om een nep-integratie te vertonen, alleen in uiterlijk en slechts tijdelijk, totdat het doel van het onderwerpen en de islamisering van het gastland wordt bereikt.

Tjah. Of de moslims begrijpen hun sprookjesboek niet of zij liegen glashard.

Vageling | 26-12-15 | 17:31

-weggejorist-

Luitenant Gruber | 26-12-15 | 17:22

Uw Verzekeringsadvis | 26-12-15 | 17:13
Dat denk ik ook. Er is niks mooier dan een vijand die zich superieur waant. De geschiedenis laat daarvan talloze voorbeelden zien. At the end verliezen de superieuren altijd.

Graaf van Egmont | 26-12-15 | 17:18

-weggejorist-

bernard vlb | 26-12-15 | 17:15

-weggejorist-

bernard vlb | 26-12-15 | 17:13

De islam mensjes maken 1 grote denkfout, de Noord Europeanen lijken vriendelijke lieden echter als je te ver in de hoek drijft komt het latente genocidale karakter naar boven en is het einde oefening.

Uw Verzekeringsadvis | 26-12-15 | 17:13

De islam mensjes maken 1 grote denkfout, de Noord Europeanen lijken vriendelijke lieden echter als je te ver in de hoek drijft komt het latente genocidale karakter naar boven en is het einde oefening.

Uw Verzekeringsadvis | 26-12-15 | 17:13

@gaffelbaard | 26-12-15 | 16:12
Zij zullen met een blog moeten komen. Tevens is mij het OIC ook niet ontgaan. Eng clubje. Dat inderdaad aandacht verdient in het gesprek.

Vageling | 26-12-15 | 17:08

-weggejorist-

Luitenant Gruber | 26-12-15 | 17:07

-weggejorist-

karelkleerkast | 26-12-15 | 17:04

Russels Teapot is om lees ik. Alle aandacht voor zijn dialoog met de islam is hem naar het hoofd gestegen. We moeten de islam gewoon in de hoek zetten waar zij hoort: de religieuze en de ideologische.
Religieus is vrij eenvoudig: je mag naar de moskee om te bidden, maar als je 5 keer per dag wilt bidden dan doe je dat maar in je eigen tijd. En al helemaal geen aparte gebedsruimtes op het werk, school of universiteit. Allah zou moeten weten dat je uit de woestijn verhuisd bent en dat hier andere wetten gelden. Je kunt je ook in een algemeen stiltecentrum tot je god wenden. Doen wij ook.
Ideologisch wordt iets moeilijker. Daar zijn keiharde verboden voor nodig, die buitenlandse inmenging in onze cultuur moeten tegengaan. En de moslim kiest maar of hij bij Erdogan en koning Hassan wilt horen of gewoon bij het Nederlandse volk.

Graaf van Egmont | 26-12-15 | 17:04

Voor een dialoog heb je twee partijen nodig die openstaan voor elkaar en die luisteren. Je hebt ook flinke dosis zelfkritiek nodig. Introspectie. Je moet bereid zijn harde conclusies te trekken als iets blijkbaar niet goed werkt. Oftewel, je moet heel onafhankelijk, zuiver en vrij in je hoofd zijn om tot gezonde voortschreidende inzichten te komen.

Je kunt hier wel een toneelstukje opvoeren met 1 moslim die deze eigenschappen veinst, maar we weten allemaal hoe de Grote Collective Islamitische Geest in elkaar steekt, en die bepaalt het wereldbeeld. We weten ook hoe die denkt en hoe ver die achterloopt op gezond verstand. Dat zien we elke dag om ons heen als je de nieuwssites afstruint.

Hij kan derhalve beter de verbale strijd binnen het Rijk der Hersengespoelde aangaan ipv hier een poging doen nog wat zieltjes te winnen. Daaró valt de boel te Verlichten. Wij schuiven ook geen milimeter meer op richting geloofswaanzin omdat we al kilometers morele grond hebben afgegeven zonder resultaat. Nooit zal het genoeg zijn voor hen die expansie zoeken en diep geloven dat alles en iedereen Islamiet zou moeten worden. Dus op dit podium zoeken naar iets van water bij de wijn is totaal kansloos, wrong place wrong time.

Moslims zijn aan de beurt om naar ons toe te schuiven en te laten zien dat ze het waard zijn, en dat begint met het erkennen dat hun idiotologie ontzettend veel gestoorde exemplaren voortbrengt en dat het fundamentent van de Islam al kaaf-rot is. Ik zou me echt kapotschamen als moslim, wat er in naam van mijn geloof allemaal gedaan wordt momenteel en al gedaan is. Ik zou het allang afgezworen hebben. Dit zegt ook weer alles trouwens. Dat je je met zovelen blijft associeren met een clubje van anderhalf miljard die momenteel wereldwijd verantwoordelijk is voor de meest gruwelijke vormen van menselijke expressie. Moord, verderf, onderdrukking, terreur, armoede, haat, jaloezie. Het is aan de orde vd dag in de meeste islamitische landen, en ze brengen de verderfelijkheid hierheen.

Het is daadwerkelijk een wonder dat we in de ontwikkelde landen telkens zo vergevingsgezind zijn, en telkens weer de draad oppakken na de zoveelste aanslag, incident of gestoorde denkwijze waar we aan blootgesteld worden. Iedereen gaat maar weer door in hun dagelijkse beslommeringen en de problemen worden weer naar de achtergrond gedrukt. Een vorm van Russian Roulette, de volgende aanslag zal niet uitblijven door er zo min mogelijk aan te denken. De aanwas van bereidwilligen die dood en verderf willen zaaien, is nog steeds ontzettend groot. Dat is het allergrootste punt van aandacht waar de media niet op wil inzoomen. Als je daar op inzoomt snap je nl het probleem. Een uiteindelijk totaal verbod op moslims is op lange termijn onvermijdelijk. De slimme moslims weten dit, en doen pogingen te redden wat er te redden valt met zulke discussies. Kansloos. Misschien als iedereen binnen jullie sekte een fatsoendelijke Islam 2.0 formuleert en aanhangt zou het nog kunnen werken en een verbod te vermijden zijn. Maar daar zijn ze totaal niet toe in staat laat staan bereid.

Je moet je als moslim zijnde momenteel vereenzelvigen met het gegeven dat je ofwel het zinkende schip nog kunt verlaten of je gaat gezamenlijk ten onder. Als je niet wil beseffen dat je bij een besmette sekte hoort die bijna aan het einde is van zijn rechtmatige bestaan is in xijn huidige giftige vorm, dan begrijp je er niks van hoe het leven werkt. Dit is de enige logische gevolgtrekking uit wat er reeds gebeurd is en wat er nog gaat komen.

Koettoerk | 26-12-15 | 17:00

Een zeer naïef standpunt dat getuigt van weinig realisme. In heel de wereld leven verschillende ideologieën in haat met elkaar. In het beste geval gedogen ze elkaar naar bij het minst geringste gaan ze elkaar te lijf. En dit zijn dan groeperingen die al vele eeuwen met elkaar leven en het grootste deel van de normen en waarden delen. Daar komt nog bij dat de islam (als ideologie) als kernwaarde heeft te overheersen. Hoe kun je zo naïef zijn te denken dat islam en westen ooit zal integreren. Daar komt nog b8j dat integreren betekend dat beide kanten elkaar tegemoet komen. Iets wat voor islam niet bespreekbaar Is behalve als afleidingsmanoeuvre. Daarbij vind ik persoonlijk dus integratie ongewenst, assimileren ok maar dat zal nooit gebeuren. Er Is echt maar 1 oplossing en dat Is islam uit Europa. De situatie zoals in voormalig joegoslavie loert om de hoek. Maar dan in heel Europa.

Ben Hetzat | 26-12-15 | 16:58

-weggejorist-

exit religion | 26-12-15 | 16:58

@karelkleerkast | 26-12-15 | 16:51
Wat me het meest irriteert is dat ze allemaal dronken zijn.

tattooboer | 26-12-15 | 16:57

@mysteryposter | 26-12-15 | 16:28
Op een vrij hypocriete manier ja. De lusten genieten zij graag. Als de kat van huis is, dansen de muizen. Komen de blow middelen en drank tevoorschijn. Westerse dance muziek. En heel tegenstrijdig wanneer de lasten komen opeens heel orthodox lopen emmeren want oppersprookjeswezen. Stiekeme gedoe allemaal. Allemaal de schuld van ongelovigen vervolgens. Handen in onschuld wassen en verbergen achter een boekje.

Vageling | 26-12-15 | 16:56

@karelkleerkast | 26-12-15 | 16:51
Held. Punt.

tattooboer | 26-12-15 | 16:56

Kijk es aan.
Dus men gaat in 2016 weer proberen te debatteren over iets(islam) waarvan het verleden al heeft aangetoond dat er niet over te debatteren valt.

von Strumpfhausen | 26-12-15 | 16:55

eerstneukendanpraten 16:48; Je hebt volkomen gelijk,dit gevecht gaan we verliezen de Islam wint steeds meer terrein.

storm op komst | 26-12-15 | 16:54

-weggejorist-

bernard vlb | 26-12-15 | 16:54

Ik weiger het normaal te vinden dat mijn land bevolkt wordt door 1 miljoen emigranten uit de Rif, die zich weigeren aan te passen aan mijn land en volstrekt verstoken zijn van enige zelfkritiek en kritiek op hun criminele soortgenoten.

The Master Bear | 26-12-15 | 16:51

-weggejorist-

karelkleerkast | 26-12-15 | 16:51

@eerstneukendanpraten | 26-12-15 | 16:48
Jij geeft het nog vijf jaar,
Ik reken al op 2018...

Wijze uit het Oosten | 26-12-15 | 16:49

Als ik de huidige islamitische tsunami extrapoleer dan hebben we binnen 5 jaar twee Christelijke feestdagen ingeruild voor twee islamitische. Wedden?

eerstneukendanpraten | 26-12-15 | 16:48

@Wijze uit het Oosten | 26-12-15 | 16:41
Misschien maar beter dat we ze weren uit dat 'verdorven westen'.
Ik pleit voor een flink hek waardoor ze niet meer in aanraking komen met onze door en door verrotte cultuur.....

necrosis | 26-12-15 | 16:47

-weggejorist-

Luitenant Gruber | 26-12-15 | 16:47

Hummm... Gematigd positief sta ik er tegenover. Ik verwacht niks alleen gooi ik ook niet meteen de handdoek in de ring. Het is geen meeting waar wij even bij elkaar komen om te brainstormen. Vervolgens een consensus bereiken over de te volgen weg en gezamenlijk uitvoeren. Vooral het bereiken van een consensus en het uitvoeren ben ik zeer somber gesteld in. Conservativiteit vanuit die kring omdat het sprookjesboek zodanig dichtgetimmerd is is een behoorlijke obstakel. Daar gaat men keer op keer over struikelen. Degene die er wel voor openstaan krijgen te maken met druk in eigen kring. Mijn ervaring is dat men snel afdruipt om niet verstoten te worden. Enfin, dialogen zijn leuk, lief en aardig maar als het tot niets concreet lijdt dan is het gewoon verspilling van tijd en leuk voor de bühne.

Vageling | 26-12-15 | 16:45

@Sophie9985 | 26-12-15 | 16:32
Ik heb haar destijds IRL ontmoet, een slimme vrouw met capaciteiten waar Rutte niet aan kan tippen, bovendien een zeer leuke vrouw, maar helaas al 'voorzien', net als jij.
*huilbui en dikke boehoe doet*

necrosis | 26-12-15 | 16:42

@mysteryposter | 26-12-15 | 16:28
Hoe meer ze geconfronteerd worden met de westerse verdorvenheden hoe radicaler ze teruggrijpen op dat sprookjesboek..

Wijze uit het Oosten | 26-12-15 | 16:41

Discussie over Wahabisme, leidt van het probleem af. "Tegelijkertijd moet de rest van Nederland bereid moet zijn om geïntegreerde allochtonen als volwaardige burgers te accepteren" Dat doet het al. Kijk maar naar Chinezen en andere wel succesvolle immigranten. Sterker nog, ze hoeven niet eens te integreren zolang ze maar normaal mee doen dan ben je hier in Nederland al geaccepteerd. En zo zijn er nog wel meer zaken die in de discussie pertinent niet waar zijn of van de echte zaken worden afgeleid. Inmiddels zit ik hier op GS al 8 jaar te discussieren. Het is voor mij wel klaar. Ik ben gekke Henkie niet. Ik heb al die debattechnieken al langs zien komen. Het probleem hier is de cultuur en de achterlijkheid die de mensen uit Islamitische landen meebrengen naar Nederland. En daar is maar 1 oplossing voor. Nee, dat is niet het onderwijs van Adriaan van Dis. Want dat hebben Marokkanen en Turken hier ook al decenia gehad. Nee, dat is gewoon remigratie. Het past hier gewoon niet. Islamitische cultuur past hier niet, maar ook de Afrikaanse achterlijkheid niet.

roze_bril | 26-12-15 | 16:41

Ik wens iedereen die denkt dat het wel mee zal vallen met de agsessie van de Islam veel sterkte,Zalig zij de onnozele van geest"... kersttoespraak 2001 van Pim Fortuyn. Deze man was een Ziener.

storm op komst | 26-12-15 | 16:38

De tijd naar het zoeken van oplossingen is reeds voorbij, U weet het en ik weet het. Laten we vooral realistisch blijven en tot de conclusie komen dat de Islam in zijn huidige verderfelijke, intolerante en moordzuchtige vorm en het Westen ontegenzeggelijk te ver van elkaar afstaan en dus nooit een vreedzame symbiose zullen vormen.
Met deze wetenschap zou ik er voor zijn om in te zetten op remigratie van moslimvolk naar de landen van herkomst. Zij blij. Wij blij!

BadLieutenant | 26-12-15 | 16:38

Kan Teapot aub een vaste reaguurder worden?

DaRealSwag | 26-12-15 | 16:36

necrosis | 26-12-15 | 15:56

Zij was de kop Jut van een politieke spelletjes afval race. Geslachtofferd voor de carrière van anderen. En nooit meer serieus genomen door MSM. Zo snel kan een mens worden weggegejorist. Er is veel zinnigheid met het morele badwater weggegooid, de gevolgen spreken voor zich.

Wat mij betreft is het tijd voor een TegenPartij. Uiteindelijk komt het iedere keer weer uit op handjeklap in de achterkamertjes. En zo blijft het in stand. Dus in die zin is een zo breed mogelijk gedragen discussie/debat over hoe dan wel verder in Nederland zeker interessant te noemen.

Iedereen en z'n moeder heeft een mening ( schmening ) , maar verwoord dat in ABN en geef die constructieve mening. Er zijn al genoeg kanalen waar men de onderbuik kan laten knallen.

If you can't beat them, then join the Fuckers and wipe them out from within.

Sophie9985 | 26-12-15 | 16:32

Het probleem heeft slechts 1 enkele oorsprong: islam. Daarnaast hebben wij de migranten uit islamitische landen altijd gestimuleerd om toch vooral moslim te blijven en je eigen cultuur uit te dragen, ipv aanpassen aan de Europese culturele waarden. Dit heeft het probleem enorm versterkt. De uiteindelijke oplossing ligt in de islam zelf, alleen de beroepsmoslims kunnen de interpretatie van de Koran en Mohammed veranderen. Maar dat zie ik voorlopig niet gebeuren. Dat betekent dat de islam in Europa moet worden gedemotiveerd en er paal en perk gesteld moet worden aan de aantallen die binnenkomen. Voor de migranten die er zijn moet telkens de nadruk worden gelegd op de Europese waarden en moet er openlijk en structureel islamkritiek geleverd worden.

De Psychiater | 26-12-15 | 16:31

Heel goed deze inhoudelijke discussie! Vooral omdat de westerling de confrontatie met de nieuweling over het algemeen ontwijkt terwijl die toch echt aan de deur staat te morrelen net zolang tot die binnen is. De westerling kijkt in het algemeen weg om twee redenen; de eerste is dat niemand moet kunnen zeggen dat hij intolerant is en de tweede is dat hij tegen beter weten in hoopt dat de nieuweling snel bij zijn verstand komt en zijn opvangland en haar gebruiken respecteert. Dat deze kromme en dus domme manier van denken uiteindelijk zijn prijs heeft is altijd voor later zorg geweest, wat op zich ook dom is.
.
De vorige generatie zei het al dus we waren op de hoogte: ‘we gaan nog last krijgen van de nieuwelingen’. En we hebben last gehad. Sharia for the Netherlands, Kurt Westergard, Theo van Gogh, Nekschot, zelfcensuur, dreiging, halal, eerwraak, haatimams, Parijs. Allemaal islamgerelateerd geweld met in veel gevallen de dood (!) tot gevolg. Dan is het toch niet gek als de oorspronkelijke bevolking intolerante gevoelens gaat ontwikkelen tegen de nieuwkomers want waar de FUCK zijn ze mee bezig ??
.
De Westerling wil het graag gezellig hebben. Er zijn er die nog altijd bereid zijn om voor de nieuweling water bij de wijn te doen. Alleen doet de andere partij dat niet, integendeel. Ondanks al zijn goede bedoelingen wordt hij geconfronteerd met takiya terwijl hijzelf is opgegroeid met andere normen en waarden die in de hele samenleving terug zijn te vinden en nu dreigen te worden aangepast. En waarom? Hij helpt alleen maar een ander uit de brand die het elders moeilijk zou hebben, hetgeen in veel gevallen waar is, maar ook in veel gevallen niet, getuige de vele Turken die hierheen zijn gekomen terwijl het in Turkije toch goed leven is.
.
De nieuweling neemt een religie in zijn kielzog mee die ontwikkeling in de weg staat. Er mag van deze religie vooral veel níet. Weinig of geen uitvindingen of andere vooruitgangszaken derhalve. Maar wel meeliften op en profiteren van een andere samenleving die ze verafschuwen. Er staat hun een zeer groot gebied ter beschikking waar een superontwikkelde samenleving kan worden gecreëerd. Waarom dan toch naar het westen? Omdat het hier goed is, dat snap ik. Maar het wordt dan toch vanzelf parasiteren? Waarom wel de benefits van onze samenleving en die vervolgens ook nog proberen te beïnvloeden terwijl ze er zelf nooit iets van gebakken hebben? Moeten wij uiteindelijk streven naar een woestijn aan de Noordzee? Denk het niet.
.
Ik blijf mijn westerse zelf met alle westerse normen en waarden die door mijn voorouders zijn opgebouwd. En takya hoort daar niet bij. Ook geen halal of andere vreemdreligische onzin. Het paste niet bij mijn voorouders, het past niet bij mij en het past niet bij mijn kinderen. Dus gaan we het niet doen. Simpel zat.
.
Maar vergis je niet in me. Ik ben nog steeds tolerant. Maar we gaan het wel doen zoals we het hier al jaren gewend zijn. Vrijheid van meningsuiting dus. Doe je mee? Prima. Doe je niet mee? Sorry, maar dan moeten onze wegen scheiden. De westerse cultuur is en blijft leidend in het westen.

tejootje | 26-12-15 | 16:30

@sinar2 | 26-12-15 | 16:25
In Nederland is er geen ruimte meer om mosketen te bouwen, COA wil daar asieleisers onderbrengen.
*Duikt achter bank voor lynchmob*

necrosis | 26-12-15 | 16:30

Men denkt nog te kunnen onderhandelen met islamitisch fascisme want praten met zo'n clubje heeft in het verleden ook zo goed gewerkt. Samen komen we er wel uit, niet waar?

SapperDeFlap2166 | 26-12-15 | 16:29

-weggejorist-

mysteryposter | 26-12-15 | 16:28

Elke nieuwe generatie lijkt orthodoxer te worden. Vooralsnog zie ik geen verlichting, maar wel verduistering.

mysteryposter | 26-12-15 | 16:28

Niks debatteren , je kun gewoon de feiten overal in de wereld zien waar islam is is het oorlog en geweld en dat halen we ons land binnen,dus over niet te lange tijd is het hier ook pure armoede alles tot de grond toe afgebroken om begrip te hebben voor een middeleeuws sprookjesboek,kijk eens naar Zweden daar worden massaal vrouwen verkracht door moslims,toen er nog geen moslims waren het veiligste land ter wereld .

janmetdepet | 26-12-15 | 16:26

@Ikdachthetniet | 26-12-15 | 16:20
De islam roept actief op om te emigreren naar niet-islamitische gebieden om daar in groepen samen te wonen, moskeeën te bouwen en op die manier als olievlekken land te veroveren.

sinar2 | 26-12-15 | 16:25

@Ikdachthetniet | 26-12-15 | 16:20
Hier krijgen moslims gratis geld.
En wie er wat van zegt krijt een sticker 'racist' op zijn/ haar voorhoofd geplakt, ook al zijn moslims geen 'ras'.

necrosis | 26-12-15 | 16:25

-weggejorist-

Luitenant Gruber | 26-12-15 | 16:23

Dit initiatief heeft geleid tot de meest zinloze verzameling columns die ik ooit van mijn leven heb gelezen. De een roept dit, de ander dat, net een voetbalwedstrijd. Ik heb in het begin een poging gewaagd maar toen de eerste (pro-Islam) weer reageerde, dacht ik, 'daar gaan we weer'. Ik ben echt klaar met dit virtuele theedrinken.
Ik mis Hans Jansen ontzettend, die had dit wel in een duidelijker perspectief geplaatst dan dit ellenlange studentengebral.
Een strijd tussen twee ideologieën die al 1400 jaar duurt, ga je niet op geenstijl oplossen. Er zijn ondertussen honderden doden gevallen, zo niet duizenden, omdat een bepaalde religie van de vrede het niet kan hebben dat er mensen op deze aardkloot wonen die anders over dingen nadenken. En na de zoveelste slachting wentelen zij zich af van de verantwoordelijkheid en roepen 'ja maar Bush, ja maar Israël, ja maar zionisten' en ga zo maar door.
Mij interesseert het totaal niet wat een moslim denkt of vindt, net zomin het mij interesseert wat een gereformeerde vindt, of een Rooms-Katholieke of noem ze maar allemaal op. Waarom moet ik dit allemaal weten? Om begrip te kweken voor de radicale Islam?
Wij hadden hier ooit de Verlichting, die zijn we nu aan het kwijtraken. Links omarmt de reactionairen omdat zij de controle over ons aan het verliezen zijn. Cartoons mogen niet meer, grapjes mogen niet meer, Zwarte Piet mag niet meer, wij mogen niet meer.
Je maakt jezelf iets wijs als je werkelijk denkt dat er een soort verlichting in de Islam gaat gebeuren. Dat het nodig is, is zeker, maar daar hebben wij, kuffar, niets over te vertellen. Wat er eerder gaat gebeuren, is dat na het slachten van alle ongelovigen, de verschillende fracties mekaar gaan uitroeien.
Je kunt hier op de panelen het ineens eens gaan worden over de richting die je opwilt, maar er is een hele grote wereld daarbuiten die zich niets aantrekt van wat meneer Theepot en die andere (ik ben echt zijn naam kwijt) met mekaar bediscussiëren. Uiteindelijk telt enkel het recht van de sterkste, en wij zijn op dit moment de zwakkere in het verhaal.

Rest In Privacy | 26-12-15 | 16:23

Dialoog met de islam is zinloos. Er is er maar één die gelijk heeft en dat is de islam. Het staat immers in de koran. De islam is het grootste gevaar voor de mensheid en de wereldvrede. Zolang er islam is zal dat laatste nooit gebeuren. De islam moet met alle macht en middelen bestreden worden. Om te beginnen zou men indoctrinatie kunnen beëindigen door alle islamitische scholen en moskeeën te sluiten en te verbieden, want wat daar wordt verspreid is alleen maar haat jegens alles wat niet-moslim of islamitisch is.

Vooral het feit dat jonge, nog onbevangen, kinderen op dergelijke scholen worden geïndoctrineerd is zeer verwerpelijk te noemen. Het zijn hersenspoelinstituten. Ze zitten integratie en aanpassing aan onze samenleving dan ook totaal in de weg. Ze willen zich toch niet aanpassen, dus waarom die haatverspreiding dan ook nog eens faciliteren? Slaat helemaal nergens op.

Maar het allervreemdste vind ik nog het feit dat ze hier zijn. In een westers land waarvan ze zowat alles haten. Ik ga toch ook niet in een islamitisch land wonen? It makes no sense.

Ikdachthetniet | 26-12-15 | 16:20

@Fijnstoffer | 26-12-15 | 15:34
Indien men een oplossing wil vinden zal men eerst het probleem moeten erkennen. Paternalisme zorgt ervoor dat de personen met een ander geluid in die kring weer meteen terug hun mand ingeschopt worden. Geeft al aan dat er weinig draagvlak is. Etnocentrisme speelt ook een grote rol. Hoeft niet per definitie negatief te zijn. Hebben wij allemaal. Het komt het sterkst voor in religieuze systemen en bij conservatief gelovigen. En dan is het wel negatief. Immers men gaat zich opdringen, superieur voelen en eist onderwerping.

En met die linkse gutmensch moralisten komt men ook niet verder en werkt zelfs averechts. Moralisten vinden namelijk zichzelf degene zijn die over anderen hun moraliteit mag oordelen. Tegenpartij mag dat weer niet over hun moraliteit. Komen de dooddoeners (xenofoob, Islamofoob, racist, etc), policor gezever en de demonisering van alles wat niet aan hun moraliteit voldoet. Dat ze dan andere regels voor een ander gebruiken dan voor zichzelf is iets waar zij heel hypocriet overheen kijken. Linkse mensen willen onderdrukken met hun moraliteit en Moslims door middel van hun religieuze ideologie waar zij hun moraliteit vandaan halen. Deze groepen vertonen behoorlijke overeenkomsten. Beiden hebben een beperkte mentale modellen waardoor het inderdaad een verspilling van tijd zal worden.

Vageling | 26-12-15 | 16:17

Weet je wie ook regelmatig zei van "Ik heb er zin in!" en dan heb ik het niet over de man die door een "lone wolve" als een hondsdolle werd afgeschoten op het mediapark?

eerstneukendanpraten | 26-12-15 | 16:16

@sinar2 | 26-12-15 | 16:05
islam is alleen vrede wanneer je je bekeerd tot de islam, en zelfs dat is niet veilig aangezien de moordlustige broeders van die 'andere' islam graag je kop afhakken wegens de 'verkeerde' islam.
Vandaar mijn kerstboodschap 'ongezien de typhus voor ELKE vorm van islam'!
Overigens kan @Russels teapot ook de pot op!

necrosis | 26-12-15 | 16:14

Ik begrijp het hele probleem niet, laat staan dat er een debat over gevoerd moet worden. Als gastarbeider kun je na je zakken gevuld te hebben toch gewoon weer terug naar je eigen land. Welke idioot in de politiek is begonnen met het uitdelen van permanente verblijfsvergunningen in de jaren 70?
.
Ik heb zelf ook een jaar in Azië gewerkt, erg prettig klimaat maar einde arbeidscontract en ik kon gewoon terug naar NL.

Beroep = Boerenlul | 26-12-15 | 16:13

Vageling | 26-12-15 | 15:18

Tja, wat dan? Hier geen twitter. Als er verder geen manier is om contact op te nemen met ze, dan houd het snel op. Dan krijgen ze denk ik ook niet veel aanmeldingen. Op die van mij zitten ze niet te wachten.
Vragen die ik in eerdere topics stelde, bleven onbeantwoord. Een van de grootste missers, vind ik zelf, is dat ze niet ingaan op de rol van het OIC. Dan mis je 'the bigger picture'.

Gelukkig ben ik niet de enige die de OIC-spelletjes ziet. Hier een meneer aan het woord over de OIC en diens rol wat betreft het opleggen en opdringen van Sharia wetten aan andere landen.
www.youtube.com/watch?v=JkAZUvQAzkc

Wel jammer dat Ahmed en Russels Teapot niet op de vragen ingingen over het OIC. Ik vind echt dat ze daar de plank toch misslaan.
Als je in NL en wereldwijd een 'verlichting' wilt beginnen (hoe dan ook) dan zal je wat moeten doen aan de OIC die juist iets wil dat haaks op die gewenste verlichting staat.
En verder moet je dan ook een internationale discussie losmaken over de twee verdragen (CDHRI en Arab Charter on Human Rights) die er zijn waarin Islam, Shariah en 'death' genoemd worden, want als dat werkelijk het idee is dat moslims hebben over 'mensenrechten' dan is het met de toekomst voor niet-moslims en mocro's zoals Ahmed droevig gesteld.

Maar ja, laat maar ... als men de vragen die ik in eerdere topics stelde niet de moeite waard vind om van reactie te voorzien, dan neem ik - tot ik ze een andere reactie zie geven - verder ook niet veel moeite om in te gaan op de uitnodiging van Ahmed en Russels Teapot.

gaffelbaard | 26-12-15 | 16:12

Ondanks dat het vijftien jaar geleden ook al decennia mis ging, had ik me er toen wellicht nog bij aangesloten. Nu niet meer.
De policor-elite zal gewoon de vingers in de oren steken en heel hard "lalalalaxenofoben" blijven roepen. Zelfs als ik dat even zou negeren en de belachelijke hypothetische gedachte zou ondersteunen dat men in Den Haag ook daadwerkelijk bereid zou zijn om überhaupt te luisteren, dan kunnen concrete maatregelen helemaal niet meer, want we gaan er simpelweg zelf niet meer over, de macht is weggegeven aan het dictatoriale Brussel.
Desalniettemin leuk iniatief en praat vooral verder als je denkt dat het zin heeft. Kinderen van autochtone laagopgeleiden die van origine misschien ook geen lieverdjes zijn verpauperen inmiddels ook al drie keer zo hard, omdat ze zich jarenlang op hun mega middelbare scholen tussen dat uitheemse tuig dienen te handhaven. Hoe denk je dat dat eruit zal komen te zien met de huidige instroom? Die kids komen nog meer onherkenbaarder verpest terug dan dat nu al het geval is.
'Too little, too late.'

Willem Hollander | 26-12-15 | 16:09

@marcoplarco | 26-12-15 | 15:45

Ik wil best een inhouding voorstel doen. Ik ben zelfs wel bereid dit op te zetten. Nu even op hoofdlijnen. Ik stel me het volgende voor.
.
We zetten een stichting of vereniging op. Leggen mij idee nog een tandje concreter vast in een manifest en code of conduct. Die stichting wordt actief op diverse terreinen. .
Gaat gedegen aangiftes doen tegen moskeeen, clubs, instanties, organisaties, en individueen die deze regels breken. Over dit alles continue verslag doende op een website (documenten, videoverslag van bijeenkomsten). Totale transparantie.
.
Gaat met een zo groot mogelijke afvaardiging naar ieder protest om deze code of conduct te delen. Gaat tussen demonstranten en tegendemonstranten staan, doet verder niet, maar blijft onverkort staan. Over dit alles continue verslag doende op een website (bodycams deelnemers, verslagen, video's). Totale transparantie.
.
Gaat iedere week met een zo groot mogelijke afvaardiging naar het Binnenhof om deze code of conduct met Kamerleden te delen, ze te bevragen over fouten die ze maken. Ze iedere keer weer vragen deze code of conduct te tekenen, te eerbiedigen. Over dit alles continue verslag doende op een website (bodycams deelnemers, verslagen, video's). Totale transparantie.
.
Overal waar we zijn, waar we kunnen vragen we mensen om deelname of steun voor onze code of conduct, vragen we ze deze code of conduct toe te passen in hun dagelijkse leven en werk.
.
We vragen mensen die ons steunen openlijk het Nederlandse wapenschild te dragen (bandje, sticker, social media tag, weet ik veel).
.
Ik ben ervan overtuigd dat bij voldoende steun de politiek moet capituleren. Stelt u eens voor. U bent op uw werk, en u ziet in een keer collega's met zo'n wapenschild, het gesprek bij de koffieautomaten. Op televisie ziet u steeds vaker bij demonstraties grote groepen mensen met zo'n wapenschild en de code of conduct in handen rustig tussen de relschoppers staan. Mensen van stichting voeren het woord bij rechtzaken, leggen de aangiftes uit.
.
Je maintiendrai!
.
Zoiets.

Parel van het Zuiden | 26-12-15 | 16:07

Een mooi initiatief. Nu nog wat politici wakker maken, dat zal het grootste probleem zijn.

ikweethetzeker | 26-12-15 | 16:07

Ik wacht nog steeds op commentaar van Russels Teapot, of heeft hij zich achter de bank verstopt?

necrosis | 26-12-15 | 16:07

@Dhr. de Wit | 26-12-15 | 16:00
Precies, hetzelfde met "islam is vrede" dat menig moslim en zijn knuffelaar roept. Maar ze vergeten er bij te zeggen dat de koran zegt dat dat alleen geld in gebieden waar de islam al heerst "dar al-islam" (vertaald: huis van de islam) en dat gebieden die daar (nog) niet onder vallen de "dar al-harb" zijn (vertaald: huis van de oorlog).
Dat laatste zegt al genoeg.

sinar2 | 26-12-15 | 16:05

@tweetybird | 26-12-15 | 15:57
Toen Amsterdam nog onder leiding van Cohen stond, kreeg je nog een zeer goede prijs voor je thee.
*nog maar een tripeltje ontkroonkurkt*

necrosis | 26-12-15 | 16:04

Een discussie voeren met mensen die in God/allah geloven? Nee serieus? Mag ik dan per direct als atheist radicaliseren?

Sodemieter op met je onzichtbare god, je klote-boek en achterlijke gewoontes! Punt. Einde discussie!

Er zijn zat mensen die lang worden opgeborgen omdat ze in dingen geloven die er niet zijn. En niet voor niets; het alternatief openbaart zich in allerlei nare maatschappelijke vormen.

Ik geloof niet in de wetenschap maar ik weet gewoon dat wetenschap werkt. En godsdienst staat daar lijnrecht tegenover! Gaarne respect voor mijn visie!

mrXL | 26-12-15 | 16:03

-weggejorist-

pietprikkel | 26-12-15 | 16:03

@sinar2 | 26-12-15 | 15:56
Exact. Je leest het hier te weinig, maar komt-ie-dan voor de newbies:
Islam is een arabisch woord en kun je vertalen als "onderwerping" of "overgave".

Dhr. de Wit | 26-12-15 | 16:00

Als dialogen over dit soort machtsgerelateerde zaken vroeger en nu zin hadden gehad, dan zouden er ws nooit (burger)oorlogen en revoluties ontstaan zijn. Een Nederlandse/westerse dialoog houdt uiteindelijk in, dat beide partijen water bij de wijn moeten doen, waardoor de zaken uiteindelijk nog sneller escaleren.
Verder ben ik het helemaal eens met dhr de Wit:
Alsof je overleg voert met de KKK, "of het wat minder kan".
Alsof je een haai vraagt of ie niet wil bijten.
Alsof je een zakdoekje gebruikt om de Deltawerken te vervangen.
Allemaal zinloos.
Dhr. de Wit | 26-12-15 | 15:35

Vigil | 26-12-15 | 16:00

Theedrinken met die gasten is zo jaar 700.En met die gasten wordt het nooit 2016. Ze blijven maar in dat jaar 700. Behalve als het de iphone betreft. Die hebben ze allemaal.

tweetybird | 26-12-15 | 15:57

-weggejorist-

exit religion | 26-12-15 | 15:57

Zolang de leipo's zoals in de volgende video niet aangegeven worden bij de politie vanuit de eigen omgeving is er weinig hoop.

10news.dk/?p=2129

mysteryposter | 26-12-15 | 15:57

ALs je zo´n gesprek aan wil gaan dan zal je allereerst een gezamenlijk startpunt moeten formuleren. Een startpunt waar de gemiddelde moslim, de gemiddelde linksmens en de PVV-er zich in kan vinden. Uiteindelijk houd je zo´n discussie niet voor de kat z´n kut, maar wil je aan het eind van de rit in klare taal een conclusie hebben die breed gedragen wordt.

Met alle respect voor Ahmed Aarad en Russells Teapot, zij zullen het samen misschien wel eens kunnen worden en de gemiddelde PVV kiezer zal best in staat zijn een tussenweg te accepteren. Veel PVV stemmers komen van linkse partijen en dus is een stapje terug niet zo moeilijk. IMO is de PVV stemmer flexibeler als de moslim en de nog overgebleven linksstemmers. Zowel de resten links als de moslim zijn vastgeroest in hun dogma´s en ik kan op geen enkele manier bespeuren dat in beide kampen een meerderheid te vinden zou zijn die in beweging kan of wil komen. We praten niet over een paar milimeter, maar over kilometers die te overbruggen zijn.

Hoog opgeleid, in het onderwijs actief geweest en PVV stemmer. Van de week op een ander forum een uitgebeide discussie gehad met een gematigde molsim. Het was best een goede discussie, maar hij kwam er steeds weer op terug dat er onder de christenen ook mensen zijn die orthodox denken en dat IS daarmee te vergelijken zou zijn. Als mensen niet willen begrijpen dat er een verschil is tussen mensen die in woord uitdragen dat ze bv. homosexualiteit niet overeen vinden komen met hun geloof en amderen die ze om dezelfde reden van een flatgebouw naar beneden gooien, wordt een discussie een eeuwige jij-bak. Ik denk dat ik deze beker maar aan mij voorbij laat gaan.

bergsbeklimmer | 26-12-15 | 15:57

-weggejorist-

Luitenant Gruber | 26-12-15 | 15:57

Als je het aantal letters telt dat op GeenStijl reeds over de islam geschreven is bij elkaar optelt, dan kom je hoogstwaarschijnlijk meer karakters uit dan er in de koran plus hadiths staat.
Dat zou al genoeg moeten zeggen...

Dhr. de Wit | 26-12-15 | 15:56

Islam doet niet aan dialoog, die doet alleen aan totale onderwerping of de dood.
Daarom valt er weinig te "dialogen" met de islam. Alle dictators in het Midden-Oosten die door het Westen dom genoeg zijn weggejaagd lieten het goede voorbeeld zien: de islam kei- en keihard grenzen stellen en bij het overschrijden van die grenzen net zo kei- en keihard ingrijpen.

sinar2 | 26-12-15 | 15:56

@bodemloos | 26-12-15 | 15:42
Rutte is geen president, maar minister-president.
Al blijft hij een waardeloze flapdrol, Rita Verdonk had destijds meer voorkeursstemmen dan kasthomo Mark (hoe meer je ontkent....)
Rita had meer recht (en betere capaciteiten) dan Rutte!

necrosis | 26-12-15 | 15:56

@Koettoerk | 26-12-15 | 15:32
Ben het er mee eens. Ik concludeer hetzelfde.

Vageling | 26-12-15 | 15:55

Het is zo'n vermoeiend zinloos geleuter allemaal. Want wat is nu de maximale uitkomst van al dit denkwerk? Wat wint de Nederlander hier grosso modo mee? Helemaal geen ene fuck.
.
Het meeste dat alle dialogen en zogenaamde oplossingen ten hoogste zullen bewerkstelligen is een samenleving waarin twee partijen die in haar kern niet op elkaar zitten te wachten elkaar net aan tolereren. Wat de fuck heb ik daar aan?
.
De multiculturele samenleving is geen winst, was geen winst en zal nooit winst opleveren ook. Haar netto uitkomst is verlies, ongeacht op welk vlak je wenst te kijken.
.
Laat 2016 dan ook niet in het teken van discussie staan, maar in het teken van het einde van een discussie. Veertig jaar discussie heeft NIETS opgeleverd. Pas je aan of wees weg. Accepteer alle Nederlandse normen en waarden of be gone. Laat 2016 in het teken staan van het superieur verklaren van onze waarden en NUL bereidheid om hier ook maar enige concessie aan te doen. Laat 2016 in het teken staan van trots en beschaving.
.
Laat 2016 het jaar van Nederland worden. Een jaar van licht, dat geen enkele duisternis meer accepteert.

Randiaan | 26-12-15 | 15:55

Nou ook in turkije maken ze al duidelijk dat een dialoog met islam niet mogelijk is. Zowel kerst als nieuwjaar moet er volgens de islam van de wrede aan geloven. Ik denk dat de burgers van EUropa langzaam aan uitgepraat zijn met pislam van de wrede. Ze wordrn langzaam aan steeds extremer.Dialoog is haast niet meer te doen met ze. Die religie is een pest en een plaag. Tijd dat de islam van wrede verboden wordt in politiek ,openbare leven en op scholen. Ze hebben een zeer kwalijke en schadelijke boodschap en ze staan voor op, in rassisme en discriminatie.Het is werkelijk hopeloos met dat geloof.Tijd dat we de dictatuur van islam van wrede afschaffen. Geen verandering mogelijk. Dat is wel duidelijk.En dan wil die EU ze ons nog door de strot douwen ook.

tweetybird | 26-12-15 | 15:54

@Vageling | 26-12-15 | 15:47
De koran inderdaad, die islamitische moslims bóven elke aardse wet stellen. Én dan nóg een handleiding erbij? Koek Koek! Wat ik zei: laat ze zich eerst maar aan de wet houden.
Dat werkt met kinderen ook zo. We praten niet over nieuwe spullen voordat je je aan de afspraken houdt. Simpel. Rationeel. En zo zou het moeten.

Dhr. de Wit | 26-12-15 | 15:53

Voor mij is het onvoorstelbaar dat er zo ongelofelijk veel mensen blind achter hun geloof staan. Probeer u eens af te vragen of er een gegronde reden is dat er een bovennatuurlijk iets is. Probeer daarbij zo veel mogelijk informatie in te winnen. Stel uw vragen op internet en sta open voor redelijke argumenten die als bewijs goed overkomen. De wereld ligt aan uw voeten. Het leven is een stuk mooier zonder religie.

tiswat | 26-12-15 | 15:52

-weggejorist-

Cato carthago | 26-12-15 | 15:48

-weggejorist-

Boemibol | 26-12-15 | 15:47

Achmed moet zijn moslimvriendjes in zijn koffer flikkeren en gewoon oprotten met zijn kutgeloof. Er wordt al 30 jaar gedebateerd over dat sprookjesboekvolk en de problemen zijn alleen maar groter geworden. Klaar, oprotten nu.

Boemibol | 26-12-15 | 15:47

Zinloze discussie. De loyaliteit van Aarad aan Nederland zal altijd ondergeschikt zijn aan zijn moslim/marrokaan zijn. Als het er op aan zou komen kijkt hij minzaam toe hoe jouw kop er af gaat. Tot die tijd is hij een aandachtsgeile droeftoeter, die onder het mom van bruggenbouwen op zoek is naar knuffelsubsidie.

vaas klaak | 26-12-15 | 15:47

@Dhr. de Wit | 26-12-15 | 15:24
Die handleiding hebben zij al. Heet de Koran.

Vageling | 26-12-15 | 15:47

@Parel van het Zuiden | 26-12-15 | 15:34
Dat klinkt als een hele redelijke oplossing. Maar zoals u zegt, dan moet de goegemeente eerst om. Dat zal niet zo eenvoudig zijn.
Nederland moet dan eerst uit de EU, vervolgens moeten er een heleboel verdragen e.d. worden opgezegd en dan pas kan de wet worden aangepast. Als je nu ziet hoe lang ze wel niet doen over een wettekst, dat moet écht veel sneller.
We hebben ook een setje nieuwe rechters nodig. Die er nu zitten zijn het legaat van oude politiek.

Dhr. de Wit | 26-12-15 | 15:46

@Parel van het Zuiden | 26-12-15 | 15:34
Mooi verhaal, Parel. Je gaat er echter vanuit dat er naast moslims en autochtone bevolking nog een derde groep is die onpartijdig deze beweging in gang kan zetten. Tenzij het leger een staatsgreep pleegt, onze regenten Jorist en deze regels voor beide 'kampen' hard en consequent handhaaft, zie ik niet welke groep dat zou moeten zijn.

Het enige alternatief is dat de autochtone bevolking zelf in opstand komt. Dat kan met een politieke beweging (zoals met de stemmenwinst van de PVV lijkt te gebeuren), maar dat is te langzaam. Er moet nu snel en definitief ingegrepen worden, nog voordat de Turken visumvrij onze regio in mogen. Voor die tijd moet de EU uit elkaar spatten, of moet Nederland de EU verlaten en weer de eigen souverijne staat worden die het altijd met succes geweest is. Dat kan alleen als het leger, of de autochtone bevolking het doet.

marcoplarco | 26-12-15 | 15:45

@Mocro070 | 26-12-15 | 15:13
Niet alleen op dat specifiek vlak. Zij creeren problemen, lossen niks op en denken met discriminatie (het voortrekken van een bepaalde groep) de boel te sussen. Dat werkt niet. Het is inderdaad een goede constatering dat de terminologie hedendaags verkracht en misbruikt wordt. Alleen een consensus daarover is is er in de meeste gevallen al. Definities zoals een vluchteling, asielzoeker en immigrant zijn duidelijk begrepen alleen worden incorrect toegepast. Oftewel de termen zijn al gedefinieerd alleen worden misbruikt. Zodoende om het probleem weer te bagatelliseren en de oplossing op de lange baan te schuiven.

Vageling | 26-12-15 | 15:44

-weggejorist-

gansdood | 26-12-15 | 15:43

En nee, ik ga nog steeds niet op Pinokkio stemmen.
necrosis | 26-12-15 | 15:27

Het maakt me niet uit op wie je stemt.
Of hoelang Rutte aanblijft.
Hij is NU president en het is zijn verantwoordelijkheid om dit gegeven op te pakken. Daar heeft die aan de kant geschoven massa recht op.
En anders moet ie maar voorzitter worden van een stiltecentrum.

bodemloos | 26-12-15 | 15:42

Sorry hoor, maar ik heb helemaal geen zin in een dialoog om de problemen op te lossen. Ik wil gewoon dat die lui oprotten en dat Nederland weer Nederland wordt. Ik heb die lui nooit gevraagd om hierheen te komen en wat mij betreft zijn ze ook gewoon niet welkom. Als ze nooit waren gekomen, zouden er ook helemaal geen problemen zijn geweest. Dialoog aangaan en problemen oplossen leidt alleen maar tot middelen en in het geval van de Nederlanders leidt dat dus tot verlies. We gaan gaan ons dan immers van een hoger niveau aanpassen naar beneden toe dus daar kan nooit iets goed uitkomen. Wat mij betreft is er dus geen dialoog, en als die er zou zijn, dan die erover moeten gaan hoe we zoveel mogelijk van die lui kunnen terugsturen en vervolgens buiten de deur kunnen houden.

Banana008 | 26-12-15 | 15:41

@Fijnstoffer | 26-12-15 | 15:34
De islam is geen religie, maar een totalitaire politieke ideologie.
En laat die fijn in zandbak van herkomst blijven, ik hoef ze hier niet!
Ze dragen niets bij, ze nemen alleen maar en toch blijven ze klagen!

necrosis | 26-12-15 | 15:40

-weggejorist en opgerot-

gansdood | 26-12-15 | 15:40

In Nederland zijn we inmiddels dankzij onze politici (D66 en PvdA voorop) afgegleden naar een niveau waarin bij een discussie de toon belangrijker dan de inhoud wordt geacht. Onwelgevallige opmerkingen worden direct afgeserveerd, waarmee de discussie genadeloos wordt afgekapt. We (lees: onze politieke elite) zijn heel goed geworden in het uitvoeren van symptoombestrijding. De oorzaak van een probleem benoemen, laat staan aanpakken, is al jaren een gepasseerd station. Het zou alleen maar vervelende waarheden aan het licht brengen en het pluche kleeft net zo lekker dat het naar meer (Europees pluche) smaakt.

Discussie is pas discussie als ook de nare conclusies op tafel mogen komen. Zolang dat niet het geval is, is het een hopeloze zaak. En onze regenten hechten nu eenmaal meer aan een 'pappen en nat houden' strategie dan aan het maken van vieze handen door gevoelige onderwerpen in de kern te benoemen en adequaat aan te pakken. Ik las eerder de uitspraak "lafheid is vermomd als tolerantie". Beter is het niet te omschrijven.

Hoe vervelend het ook is om te constateren, Nederland glijdt steeds sneller af. Alle naoorlogse rechten en verworvenheden worden in sneltreinvaart ter discussie gesteld, zo niet meteen afgebroken, omdat allerlei nieuwkomers dit niet zouden aankunnen. Er is geen land in de wereld, zeker niet in de landen waar al onze nieuwe medelanders vandaan komen, dat zijn/haar normen, waarden, weten en verworvenheden aanpast naar die van de bezoekers. We zijn wat dat betreft de gekke Henkie van het westen geworden. Er is niets mis met integratie, maar de norm wordt door de oorspronkelijke bevolking gezet. En wanneer je daar teveel moeite mee hebt zijn er vast wel voldoende landen die wel aan je ideaalbeeld voldoen. Het is dus niet zo moeilijk als het lijkt.

Paininthebutt | 26-12-15 | 15:39

De grootste fout na de Tweede Wereldoorlog, van Nederland een multiculturele samenleving proberen te maken. En ja, mensen uit Amerika, Rusland en Europa passen hier prima. Maar alles, echt alles wat dat vervloekte geloof genaamd Islam aanhangt is foute boel.
.
En verder een ieder die het enigszins aanhangt, fijne dagen!

Ommezwaai | 26-12-15 | 15:39

Muxje | 26-12-15 | 15:25
Hoewel ik het voor het grootste deel met u eens ben trek ik uw punt over dat het de cultuur is en niet de islam sterk in twijfel. Culturen hebben door de geschiedenis heen laten zien dat zij flexibel zijn en zelfs wanneer er de meeste weerstand tegen veranderingen zijn er toch wel veranderingen in sluipen. Dat gezegd hebbende zouden problemen met een cultuur altijd oplosbaar moeten zijn, zij het soms met grote moeite.

Hetgeen wat volgens u de bindende factor is zegt daarentegen de absolute waarheid te bezitten en eist overgave/onderwerping van zijn/haar volgers. Ik denk toch echt dat daar het grootste probleem zit.

Rusrs | 26-12-15 | 15:37

@o)+ | 26-12-15 | 14:56
15 jaar ?
Den Uyl had begin jaren '70 een plan moeten hebben wat hij nou met die "Gastarbeiders" moest doen...

Wijze uit het Oosten | 26-12-15 | 15:37

Als je moslims niet uit de islam kunt halen, dan moeten we islam maar uit de maatschappij halen. Geen enkele moskee er meer bij, iedere moskee waar haat gezaaid wordt dichtspijkeren (en ja, het is aan ONS of iets haatzaaien is!), en geen cent publiek geld naar religieuze instellingen. Dus geen ANBI status, geen subsidies. We maken het ze véééél te makkelijk.

marcoplarco | 26-12-15 | 15:36

Alsof je overleg voert met de KKK, "of het wat minder kan".
Alsof je een haai vraagt of ie niet wil bijten.
Alsof je een zakdoekje gebruikt om de Deltawerken te vervangen.
Allemaal zinloos.

Dhr. de Wit | 26-12-15 | 15:35

Doe maar een verbod op religie voor iedereen onder de 21 jaar. Dat zou een mooi begin zijn.

Anjin Mohammed | 26-12-15 | 15:35

Op zich is dit een goede discussie, waarvoor jaren geleden de ruimte had moeten zijn, op de juiste nivo's waar het er toe zou kunnen doen. Toen het nog zin had. Ondertussen is het islamgeweld al in onze straten, in onze wijken. De segreggatie is al lang en breed een feit. Op de nivo's waar het ertoe doet vinden deze discussies nog steeds niet plaats. De mensen die aan de knoppen draaien waren er toen niet bereid toe, en zijn dat nog immer niet.
.
Het is dus te laat.
.
We hebben nu dus al een enorm Islamprobleem binnen onze grenzen, en iedere dag wordt dit probleem verergerd door meer mensen toe te laten met eenzelfde religie en denkbeelden. Tot overmaat van ramp gaat per 2016 de Turkse sluis ook nog eens vol open met het visumvrij reizen. Weer mensen, mensen die een Erdogan op de troon zetten, kunnen zonder controle of tempering naar binnen en gaan dientengevolge het probleem weer veel groter maken.
.
Het is dus te laat.
.
We hebben dus niet de luxe van een languitgetrokken dialoog. Die luxe hebben "we" of beter gezegd heeft onze elite verspeeld. Sommige zullen zelfs zeggen, die luxe is in 2002 vermoord. Praten, praten, praten zonder concrete maatregelen op de grond die NU geeffectueerd worden zal zinloos blijken. De volgende serie aanslagen is op handen. Het volgende Asielprotest staat in de steigers. Een geweldadige tegenreactie op een Islamaanslag wordt ook immer meer waarschijnlijk.
.
Het is dus te laat.
.
Zien de mensen die er eventueel wat aan kunnen doen dit? Nee, hoor. Onze premier had niet eens de tegenwoordigheid van geest om even een nette kerstgroet te brengen zoals hij dat wel deed voor Ramadan. Heeft dus geen oog voor de oplaaiende sentimenten en gooit bewust of onbewust olie op het vuur. Het lijkt een klein dingetje maar het tekent wel de houding. Daarbij moet u zich goed beseffen dat bijv. de Britten op geweldadige wijze van het Amerikaanse continent werden gezout naar aanleiding van de prijs van kopje thee. Kleine dingen blijven niet klein in spanningsvelden zoals deze.
.
En dan dus de eerdergenoemde grote dingen. Grote problemen met Islam, en wat doen de regenten? grenzen verder open, meer toestroom. Visumvrij reizen schenken aan een nog veel grotere groep. Meer Islam dus.
.
Het is dus te laat.
.
Wat wij nu nodig hebben is een persoon of een groep die de impasse doorbreekt. Iemand of iemanden die opstaan en leiden:
.
De volgende boodschap naar moslims uitdragen:
.
"Beste moslims, de uitsluiting en bedreiging van andersdenkenden is in dit land onacceptabel. Die elementen van Islam mag u niet belijden, niet uitdragen, en op zeker niet in praktijk brengen. We zullen dit ten alle tijden handhaven en bij recidive is uw tijd in onze maatschappij ten einde. (gevangenis of deportatie werken we later wel uit)"
.
Om zich vervolgens te richten tot de niet-moslim bevolking:
.
"Beste niet-Moslims, de uitsluiting en bedreiging van andersdenken is in dit land onacceptabel. Wij zien het Islamprobleem, zullen de elementen van Islam die dit propageren en in praktijk brengen bestrijden en u er tegen beschermen. Maar neem hiervan akte; Het is ook U niet gegeven zulks te belijden, uit te dragen, of in de praktijk te brengen. Ook niet als reactie op eerder geweld. Wij zullen dit ten allen tijden handhaven en bij recidive is ook uw tijd in onze maatschappij ten einde (gevangenis).
.
Om vervolgens alle Nederlandse burgers en ingezetenen te adresseren:
.
Wij zijn het zwaard en het schild van de Nederlandse democratische rechtstaat. Het schild zal iedere aanval pareren. Het zwaard zal iedere bedreiging beeindigen. U kunt op ons verlaten voor uw veiligheid. We vragen u dit niet klakkeloos te geloven. Wij zullen dit dag in dag uit aan u bewijzen. Eenieder die kan leven volgens de zojuist gestelde normen is een volbloed Nederlander en vindt ons schild tussen zichzelf en bedreigingen en ziet het zwaard namens zichzelf de bedreigingen slechten.
.
Wij herstellen het Nederlandse wapenschild en haar prachtige spreuk in ere. "Je maintendrai."
.
Wij wensen u geluk en voorspoed in het leven van uw leven
.
Hiervoor, is het nog niet te laat.
.
Weet u, ooit konden wij Nederlanders grootse dingen, leiden wij de wereld naar nieuwe grenzen en braken alle conventies, en de wereld is er potverdikkie een betere wereld door geworden. Door onze verworvenheden maar ook de lessen van onze fouten.
.
Laten wij in 2016 weer die Nederlanders zijn. Opdat men over eeuwen zegt. Die verdomde kaaskoppen, hollandse kazen en geitenkazen. Zij waren het die het idee van de verlichting redden, zij waren het begin van het begin van de oplossing.
.
PS: Vergist u niet. De eerste stappen van dit pad zijn moeilijk en vergen harde besluiten en maatregelen. Maar het kan, als u het wilt.

Parel van het Zuiden | 26-12-15 | 15:34

Ik vind Aarad een toffe peer waar goed mee te praten valt, maar daarmee verandert de islam niet van aard. De islam zelf is het probleem: moreel verrot, achterlijk, hegemonistisch, onderdrukkend, uitsluitend, discriminerend, hatend, dodend, dogmatisch. Alles wat en iedereen die zichzelf progressief, goed, humaan, modern, beschaafd en verlicht noemt, zou dat moeten durven toegeven. Ik denk dat mensen als Aarad het in hun hart wel weten en zouden durven toegeven, als ze maar op de steun konden rekenen van alles wat en iedereen die zichzelf progressief, goed, humaan, modern, beschaafd en verlicht noemt. En daar schort het aan. We zitten met een laffe 'elite', een policorre kliek die zwelgt in het eigen gelijk en aan de touwtjes trekt in de politiek, de media en in Brussel. Dus, vooral doorgaan met praten met mensen als Aarad, maar tevens blijven hameren op de idiotie van de islam zelf en op de huichelaars die het een respectabele godsdienst blijven noemen, anders wordt dit verspilde tijd en een verloren gevecht.

Fijnstoffer | 26-12-15 | 15:34

@Bassman-T | 26-12-15 | 15:10
Is volgens mij een reële optie. Las laats iets over een kolonisatie missie naar mars. Even zoeken...

Hebbes! www.mars-one.com/

Vageling | 26-12-15 | 15:34

Russels Teapot gold destijds als een belofte voor de reaguursels maar hier slaat hij de plank volledig mis.
Misschien moet hij wat minder thee drinken en wat vaker mijn comments lezen.

necrosis | 26-12-15 | 15:33

Dat is allemaal naief. Het gaat nl om de collectieve cumulatieve geest der Islamieten en bijbehorende opvattingen. Ik heb meer dan genoeg discussies gevoerd met voor intellectueel doorgaande Islamieten om te kunnen concluderen dat je op de belangrijkste punten geen millimeter door hun hardhouten bord boort. Dan houdt het gewoon op. Heeft alles te maken met jezelf in je geest verheffen boven het niet-moslim gepeupel en daadwerkelijk denken dat je bij een religie hoort die het allerbeste voor de mensheid is. Als dat de diep ingebakken basis overtuiging is, dan kun je al niet kritisch naar je eigen geloof kijken. En aan de vruchten herkent men de boom.

Koettoerk | 26-12-15 | 15:32

Net als ik in de vorige ronde Russel/Mocro al zei: zinloos. Praten heeft geen zin zolang moslims niet willen tornen aan de koran en hadiths.
Wat ik de afgelopen jaren heb meegekregen is dat indien een moslim "meewerkt" dat alleen uit eigen belang is.
Begin eerst maar eens "die moet dood en die moet dood" te schrappen, dan praten we verder.

Dhr. de Wit | 26-12-15 | 15:31

@Lyssa | 26-12-15 | 15:01
Het is inderdaad een hele grote fuckup met gebrek aan introspectie. Daarnaast ook Selffulfilling prophecy ( nl.wikipedia.org/wiki/Selffulfilling_... ) enerzijds. En slachtofferrol anderzijds. Als ik ontslagen wordt (omdat ik mijn werk niet goed doe en slecht presteer) komt dat omdat ik moslim ben. Slachtofferrol. Alle Nederlanders zijn racisten en niet te vertrouwen (en daarom gedraag ik mij negatief tegenover hen). Kijk maar zij moeten mij niet. Selffulfilling prophecy.

Interessant punt in teepot zijn betoog is ook wel dat hij de MSM erbij haalt. Immers met alle politieke correctheid waarmee men om de oren geslagen wordt vind ik het knap dat dat als een oorzaak word gegeven.

Vageling | 26-12-15 | 15:29

Ik herhaal nogmaals. Laat één Imam toegeven dat de aarde rond is omdat we dat nu wetenschappelijk weten en we kunnen het debat beginnen.

tattooboer | 26-12-15 | 15:29

@bodemloos | 26-12-15 | 15:21
Rutte kan je niet horen of lezen, die is ergens aan het skiën...
En verder zal het hem jeuken.
Ik kan niet wachten tot er nieuwe verkiezingen komen.
En nee, ik ga nog steeds niet op Pinokkio stemmen.

necrosis | 26-12-15 | 15:27

Ik merk een nare smaak van de maakbare samenleving in dit stukje. Teapot en één random moslim die de integratie en immigratie problematiek wel even gaan oplossen. Kom nou, het probleem zit 'm juist in dat de samenleving niet maakbaar is. Oftewel, het ongebreideld importeren van mensen met een hele andere cultuur en agressieve expansionistische religie, kan je niet vormen tot één blije maatschappij. Daar zal altijd frictie zijn. Wij als Nederland moeten dan ook nu de knoop doorhakken, en niet meer van dit soort lieden importeren. Oftewel, de grenzen dicht. Vanuit die positie kunnen we gaan dweilen zonder dat de kraan openstaat, en proberen de jongere generaties immigranten op te leiden via het onderwijs, tot liberale vrije jongens en meisjes die hun eigen keuzes durven te maken, zonder al te veel beïnvloed te worden door hun gesegregeerde islamitische milieu.

Old_Spice | 26-12-15 | 15:26

Oh, en ik wil me dus wel aanmelden als ik een korte samenvatting van het exacte initiatief kan krijgen en daar achter sta.

BlowingBubbles | 26-12-15 | 15:26

@VanBukkem 14:55: De hoop van Aarad en Theepot lijkt juist te zijn dat de doelgroep wèl voor rede vatbaar is. Het is al gebleken dat in elk geval een kleine groep moslims zich prima aan onze samenleving kunnen aanpassen, maar dat is eerder ondanks dan dankzij het integratieproces. Er is een grote kloof tussen onze culturen, maar die is te overbruggen. Niet door ergens in het midden uit te komen (dan lig je namelijk op de bodem van die kloof), maar door ze naar onze kant te trekken. En we moeten ons daarbij veel harder opstellen, anders lukt het niet.

Dat lees ik ook in het betoog van Theepot: niet de moslims zijn de doelgroep van de cultuuromslag; het begint bij onszelf. En dan bedoel ik niet de buitenlanders hatende PVV'er, maar de wegkijkende gutmensch. In onze cultuur van zelfhaat, cultuurrelativisme, lafheid en naïef geloven in de goedheid van de mens, gaat het gros van de moslims *nooit* integreren. En hoe meer het er zijn, hoe kanslozer die integratie is.

Ik ben het met je eens dat de islam, zoals die beleefd wordt in de thuislanden van veel van onze allochtonen, niet samengaat met onze cultuur en onze waarden. Het moet dus glashelder gesteld worden dat zij het zijn die moeten veranderen als ze hier willen blijven. Maar in een verbod op de islam zie ik niets. Ten eerste haal je met zo'n verbod de achterlijkheid niet uit de hoofden van mensen, ten tweede maak je die mensen tot vijand, en ten derde is het vooral de cultuur die problematisch is, niet islam. Islam is hoogstens een bindende factor, maar islam en haar nare kantjes volgt uit de cultuur van die mensen. Zonder islam blijft die cultuur bestaan.

Wel sta ik achter het idee van "minder, minder", in de zin dat we geen immigranten uit achterlijke culturen meer moeten toestaan voordat we het integratievraagstuk hebben opgelost. Maar het criterium moet de achterlijkheid van de cultuur zijn, niet islam.

Maar nogmaals: de eerste stap (na het sluiten van de grenzen voor nog meer achterlijken) is het veranderen van onze cultuur. We moeten ons van de gutmensch ontdoen, gewoon helder durven stellen dat onze cultuur superieur is, en dat de rest zich hier maar aan moet passen. En dat is nogal een taak. Want het cultuurrelativisme heeft zich zeer diep geworteld in alle takken van de samenleving die er toe doen. Ik zie het persoonlijk behoorlijk somber in. Desalniettemin blijf ik de dialoog steunen. Het alternatief is een burgeroorlog.

Muxje | 26-12-15 | 15:25

@Mocro070 | 26-12-15 | 15:13
Een handleiding om moslims in toom te houden? Neen, bedankt. Houden jullie je maar gewoon aan de wet, dat is schijnbaar al moeilijk genoeg.
En ik twijfel of je wel een mocro bent. Je klinkt meer als een apologeet of een bekeerling.

Dhr. de Wit | 26-12-15 | 15:24

Nibdib Niddib | 26-12-15 | 14:53
Dit jaar leerde ik dat het niet alleen een kleine groep is die veel kwaads voor elkaar kan krijgen, maar dat het ook een kleine groep is die veel goeds voor elkaar kan krijgen. Waarom zouden we dit geen kans gunnen. Het is in ieders belang dat we vreedzaam naast, nog liever met, elkaar kunnen leven. Oorlog is afschuwelijk. Dat betekent niet dat we a la Camberlain moeten buigen en bukken, maar dat is ook niet waar de theepot op uit is volgens mij.

BlowingBubbles | 26-12-15 | 15:23

@Mocro070 | 26-12-15 | 15:13
Ik hoef het niet eens te zijn met islamieten aangezien ze doorgaan schijten op de wetten van hun gastland.
Wat mij betreft lazeren ze weer op naar de zandbak van herkomst.
Ik praat namelijk niet met mensen die MIJN vrijheid van meningsuiting willen beknotten om andere mensen te behagen.
Het magische woord: aanpassen!
Leer onze taal, leer onze gewoontes en accepteer dat we 'anders' zijn.
Zo niet, pleur dan lekker op!

necrosis | 26-12-15 | 15:22

De betekenis van islam op zich bewijst zonder twijfel dat de islam op geen enkele wijze te verenigen valt met een andere denkwijze. Wanneer je hele religie gebaseerd is op overgave/onderwerping aan je god en diezelfde religie jou regels voorschrijft dan valt niet te voorkomen dat dit botst met regels die niet opgelegd worden vanuit die religie of daar zelfs tegenin gaan.
We kunnen heel lang praten maar zolang het bovenstaande niet eens erkend kan worden zonder dat men weggezet wordt als allerlei rare dingen falen we al, dat terwijl het bovenstaande simpelweg is afgeleid uit definities van moslims zelf.
Men zou gewoon eens de teksten moeten lezen die door moslims als heilig worden beschouwd en zich dan afvragen hoe dat in hemelsnaam te verenigen valt met onze samenleving. Moslims hebben ervoor gezorgd dat dit allemaal prima in alle talen te lezen valt, maak daar eens gebruik van.
Ik zie helaas geen oplossing omdat de islam daar geen ruimte voor geeft, immers mag men het geloof niet verlaten, moet men mede-moslims beschermen en zijn er allemaal regeltjes over hoe te handelen omtrent anders denkenden. Ik doe dagelijks concessies op allerlei zaken waardoor ik prima samen kan leven met iedereen die daar ook toe bereid is, het is aan moslims om te laten zien dat zij dit ook zijn.

Rusrs | 26-12-15 | 15:22

Dit is natuurlijk een van de meest boosmakende aspecten van het multiculturele wanbeleid. Het zijn deze autochtone Nederlanders die hun cultuur en hun manier van leven moesten opgeven, zonder daar ooit iets voor terug te krijgen. Zij moesten hun zelf opgebouwde rijkdom beschikbaar stellen om te delen met immigranten, zij moesten concessies doen aan de culturen en religies van de nieuwkomers en in plaats van de door multiculturele dromers beloofde “verrijking” hebben zij verloedering, criminaliteit en zelfs racistische haat ontvangen als loon voor hun gastvrijheid.

Als Rutte hierop inhoudelijk zou reageren dan zou er een klein startschot gelost kunnen worden.
Het is tenslotte een probleem waar een gekozen leider mee aan de slag MOET.

bodemloos | 26-12-15 | 15:21

Het probleem begint al bij de subsidiëring van mensen die weigeren Nederlands te praten.

Tot het 3e kabinet Bakellende was het zo dat als een kind een 2e paspoort had van Marokko of Turkije, de school 90% meer geld kreeg dan als een kind 'gewoon' blank en Nederlands was.
Let wel: we praten hier over kinderen welke in Nederland geboren en getogen zijn, hun hele leven al in Nederland wonen en waarvan minimaal één ouder al30 jaar in Nederland woont...

Overigens: als een kind een paspoort had uit Polen, China of Verwegistan dan was er geen extra geld: immers, niet zielugh, geen moslim. Of sarcastisch gezegd; niet behorend bij de doelgroep van het Linksche stemvee....

Kortom, schoolfinanciering in Nederland was gebaseerd op etnische discriminatie. Met goedkeuring van Linksch- en Gutmenschen. Want discriminatie is volgens hen helemaal niet erg, zolang de eigen achterban er maar van profiteert.

Het resultaat kon je zo'n 10-15 jaar geleden al lezen in de ingezonden brieven rubriek van de Volkskrant: een leraar basisonderwijs had 25-30 jaar daarvoor Turkse kinderen in de klas gehad, deze woonden nu dus al minimaal 30 jaar in Nederland, waren getrouwd en hadden nu zelf kinderen welke op zijn school kwamen, kinderen met een Nederlands paspoort (naasdt het 2e paspoort), welke hier geboren waren en altijd gewoond hadden. En ja, op de 1e schooldag bleek dat ze geen woord Nederlands spraken !!

Die kinderen beginnen dus al met een achterstand die ze vrijwel nooit meer inhalen.
Het kabinet Bakellende 3 greep toen hard in; scholen krijgen nu geen extra geld meer omdat iemand een 2e paspoort heeft uit Marokko of Turkije, ze krijgen nu een zak extra geld omdat ze geen Nederlands spreken. Zie hier wat 'hard in grijpen' betekent volgens de wegkijkende Gutmenschen...

Kortom: daar waar in de Nederlandse politiek het principe geldt 'de vervuiler betaalt' (lees: als jij de overheid c.q. samenleving op kosten jaagt krijg je de rekening daarvoor) geldt dat niet voor onaangepaste immigranten c.q. moslims: dan wordt de rekening bij de belastingbetaler gelegd, bij u dus.

Overigens: dit beleid werd vorig jaar nog eens bekeken en ja hoor: de Linksche Kerk (= linkse politieke partijen en onderwijsorganisaties en vakbonden) wilden dit 'harde' beleid weer terugdraaien en gewoon weer op de oude voet doorgaan: dus extra geld als je moslim en/of Turk / Marokkaans paspoort hebt.

En het gaat verder: ongeveer een jaar geleden werden plannen gepresenteerd om tot een soort van (semi-verplichte) voorschoolse opvang c.q. educatie te komen: goed voor taal- en andere achterstanden. Wat werd er bij de behandeling in het StaatschJournaal doodleuk gezegd? Allochtone ouders zouden maar 2 dagen hoeven te betalen, blanke autoschtone Nederlandse ouders moesten natuurlijk gewoon 5 dagen betalen.

Welnu, zolang dit circus doorgaat zal er nooit iets veranderen. Men blijft dan lekker doodleuk in het eigen kringetje bewegen, men zal altijd Turk of Marokkaan blijven.
Want het is de standaard politieke oplossing: als iets niet werkt dan gewoon doorgaan met meer van hetzelfde. Want toegeven dat je op een doodlopende weg zit zal men nooit doen.

En normale eisen stellen aan allochtonen en moslims? Nee natuurlijk niet, dat riekt naar Wilders dus nee, eisen stellen en geld ophalen, dat is alleen gereserveerd voor de autochtone Nederlander.
De Linksch- en Gutmensch gelooft immers nog steeds in 'de mythe van de allochtoon'. Deze mythe zegt: iedere allochtoon, asielzoeker of illegaal is altijd zielugh en immer een schrijnend geval.

Is er dan geen oplossing? Jawel, een heel simpele. Schaf alle extra subsidies voor allochtone kinderen af (dan praat je dus over bedragen die honderden miljoenen per jaar bedragen). Kan mooi naar de zorg of naar de ouderen. Doe een taaltest op de 1e schooldag. Blijkt een kind wel Turks/Berbers etc te spreken maar amper of geen Nederlands, dan verplicht bijles. De kosten daarvan volledig verhalen door 100% inhouding van kinderbijslag en kindgebonden budgetten. Leg de rekening maar daar waar ie thuishoort: bij de verantwoordelijke ouders.

Want besef: immigranten komen hier niet voor de cultuur of het mooie klimaat; en ook niet voor de wettelijke mogelijkheden van euthenasie, homo-huwelijk etc. Ze komen hier voor de pot met goud, voor geld. Daar is niets mis mee, geld kan een heel goede motivator zijn.

Maar als ze de rekening gepresenteerd krijgen zullen ze allicht gaan nadenken; en snel hun knopen tellen. Dus zullen er taalklasjes ontstaan in de moskee. Maar een paar uur les schiet niet op als je thuis maar in je ouwe thuistaaltje blijft brabbelen: het dwingt mensen om misschien ook eens thuis Nederlands te gaan praten, om misschien ook eens Nederlandse TV te gaan kijken. Em dat zorgt er weer voor dat de vanzelfsprekendheid om alles maar Turks / Marokkaans te doen deels wegvalt.

Het kan de oplossing zijn.

En zo niet dan zijn er in ieder geval honderden miljoenen per jaar bespaard en is een einde gemaakt aan de discriminerende schoolfinanciering, aan het laten opdraaien van de belastingbetaler aan deze onzin.
Win win dus.

FW Ta-183 Huckebein | 26-12-15 | 15:20

Al 1400 jaar terreur, al 1400 jaar een allesomvattende mannenideologie die zich voordoet als een religie.
Dat is de islam.

Desmoulins | 26-12-15 | 15:20

@eerstneukendanpraten | 26-12-15 | 14:40
Vanuit het perspectief van de mens bekeken.
Ik denk dat de dino's iets over een komeet zullen mompelen.

Tommygunner | 26-12-15 | 15:19

@gaffelbaard | 26-12-15 | 14:53
Twitter is geen geschikt medium on een dialoog te voeren. Zitten nogal veel beperkingen aan.

Vageling | 26-12-15 | 15:18

Na alles wat er is gebeurd en nog gebeurd met die islam kliek wil ik helemaal geen debat met aanhangers van dat achterlijke "geloof". Opzouten met die islam. Probeer het over 100 jaar nog een keer, mits er nog iets valt te debatteren.

nightwish | 26-12-15 | 15:17

In de gauwigheid samengevat:
De fanatieke kop moet eraf,
knuffelen werkt averechts,
we moeten elkaar accepteren,
onze waarden niet opgeven, maar ook niet teveel laten prevaleren,
allochtonen niet bij voorbaat afwijzen.
Maar, het probleem blijft dat allochtonen zich enerzijds in het verdomhoekje voelen staan (al was het maar omdat Nederland niet van oorsprong HUN land is, maar het land waar zij, in hun ogen, genadebrood eten, terwijl zij anderzijds superieur aan ons zijn, want Islam.
Dat wringt en blijft wringen.

Carmelita | 26-12-15 | 15:16

Dat stuk wellicht even vertalen in het moslimitisch?

koningboco | 26-12-15 | 15:16

Het domme, intellectueel luie argument dat alle religies even slecht zijn, zal ons niet helpen tegen de islam.
Het is tenenkrommende onzin; behoorlijk oikofobisch ook.

Desmoulins | 26-12-15 | 15:13

-weggejorist-

Mocro070 | 26-12-15 | 15:13

**inschrijven voor vrijwillig vertrek naar mars doet.. **
Bassman-T | 26-12-15 | 15:10
.
Goede reis.

Lupuslupus | 26-12-15 | 15:13

@VanBukkum De overtuiging heerst dat de politiek pakweg de afgelopen 30 jaar meer problemen (specifiek) op dit vlak heeft gecreëerd dan het heeft opgelost.
De alternatieven vanuit onze volksvertegenwoordigers staan dermate recht tegen over elkaar dat er ook geen gedragen oplossing gaat komen. Een klassieke patstelling.
In een dergelijke situatie is het toch wel verdomd handig om een document te hebben waarop men politici in het algemeen kan aanspreken: "Wij vinden dit kunnen. En wij vinden dat het zo minimaal moet. En dit is wat wij onder extremisme, haatzaaien, haatbaarden etc verstaan" Dat maakt het veel moeilijker om genegeerd te worden. Als personen vanuit alle lagen van onze samenleving het eens met elkaar kunnen worden dan is dat al een behoorlijke stap de goede richting op.

Mocro070 | 26-12-15 | 15:13

ALLE geloof was, is, en blijft kut. Bullshit sprookjes om mensen er onder te houden met alle gevolgen van dien. Mensen zijn blijkbaar makkelijk te beïnvloeden.
Maatregelen moeten er op gericht zijn het tij te keren ipv de zoveelste tegemoetkoming. Er zullen altijd achtergestelde en gefrustreerde gekken zijn die massa mensen uitroeien in naam van een geloof.

Ik wil in een land wonen, desnoods verhuizen waar geloof niet bestaat, nooit van gehoord. **inschrijven voor vrijwillig vertrek naar mars doet.. **

Bassman-T | 26-12-15 | 15:10

Ik doe mee. Waar kan ik mij melden?

CupDCake | 26-12-15 | 15:10

@VanBukkem | 26-12-15 | 14:59
Was er niet een politica die destijds vertelde over de joods-christelijke-islamitische wortels van dit land?
*knettergek*

necrosis | 26-12-15 | 15:10

Waar staat de samenvatting?

P5ycH0 | 26-12-15 | 15:09

Ik heb een betere oplossing, "opzouten met religie", "we moeten stoppen met ons geld weg te geven aan anderen" en "als je hier komt dan ben JIJ diegene die zich aanpast".

Te dom om te poepen | 26-12-15 | 15:09

De linkse media gaan in 2016 nog meer de feiten verpakken en verdraaien ten gunste van het goedmens ideaal.

De Gelderlanders heeft alvast een startschot gegeven wat te verwachten. Reageren is nu verboden over migranten onderwerpen op hun website. En dan krijg je dit soort Jooperige kranten koppen.

Vluchtelingen klussen vaker bij hulpbehoevende Arnhemmers

www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/a...

Het gaat hier dus om een eenmalige opgedrongen klusjesdag voor migranten wat is georganiseerd door een of andere stichting.

lady blabla | 26-12-15 | 15:08

Voor Theepot is Geldermalsen vergelijkbaar met Charlie Hebdo en Bataclan. Het is nobel dat hij zich graag opwerpt als het verstandige geluid wars van inferieure argumenten die leven aan de zijdes van het 'debat' waar de Theepot in al zijn morele superioriteit natuurlijk ver boven staat. Vandaar ook dat in zijn optiek alle religies als het ware één pot nat zijn. Een gemakzuchtige visie die afbreuk doet aan de fundamentele verschillen.
De Marokkaan in dit 'debat' blinkt voornamelijk uit door iedere keer weer net te doen of de problemen die heersen sinds de aanwezigheid van de islam eigenlijk niets met Zijn islam te maken heeft; dat zijn andere marginale vormen. Alles om de vinger niet op de zere plek te leggen; alles om de intrinsieke barbaarsheid van deze fopreligie niet ter sprake te hoeven brengen.
Na het verlies van de heer Jansen heerst er nog steeds een leegte hier die niet opgevuld zal gaan worden door lieden die eigenlijk geen idee hebben waar ze over spreken.
Het is toch weer een vorm van westers wensdenken dat aan de voedingsbodem staat van de huidige golf van islamisering.
Het enige uitgangspunt dat leidend zou moeten zijn is dat de islam en het westen onverenigbaar zijn.

Desmoulins | 26-12-15 | 15:07

-weggejorist-

ErIstWIederDa | 26-12-15 | 15:06

.met de uitnodiging aan iedereen, de reaguurders in het bijzonder, om mee te denken over oplossingen voor de huidige islam-gerelateerde problemen en zo samen een nieuwe visie op integratie en migratie te formuleren."
.
H.e.l.e.m.a.a.l weg met de mensheid-hatende-islam, om te beginnen uit Nederland. Ik ben er klaar mee en welke andere "oplossing" dan ook is voor mij niet bespreekbaar. Omdat er gÉÉn andere oplossing is.!
.
De islam maakt alles in haar omgeving, overal waar ze haar klauwen naar uit slaat, totaal kapot. Wáár is Jan Sobieski als je hem nodig hebt!

Lupuslupus | 26-12-15 | 15:06

Islam-gerelateerde problemen?
De islam is een probleem op zichzelf!
Van die theepot had ik wel wat beters verwacht.

necrosis | 26-12-15 | 15:05

-weggejorist-

theo1610 | 26-12-15 | 15:04

De joods/christelijke traditie heeft hier, nadat de kerken leeg begonnen te lopen, plaatsgemaakt voor een meer humanistische grondslag; de enige nog merkbare invloed van het christendom vinden we terug in de feestdagen. Leegloop van de kerken ging ook hand in hand met toenemende geletterdheid van de bevolking. Ergo, hoe meer analfabetisme in een land des te meer invloed van religie op de samenleving.

hStripe | 26-12-15 | 15:04

Als je jezelf als groep afscheidt van de samenleving door je terug te trekken in de buurten met gelijkgestemden is het niet zo vreemd dat het gevolg is dat men zich niet thuis voelt in het land waar men woont. Introspectie bestaat niet of nauwelijks bij deze groep en het verbaast me dan ook niets dat men discriminatie roept, als er een trend is die wel duidelijk is geworden in de loop van de jaren is het wel dat men altijd slachtoffer is.

De vraag is dan of dit komt omdat men zich afzet tegen de waarden van de samenleving of omdat de samenleving deze groep structureel discrimineert?

Lyssa | 26-12-15 | 15:01

Dat we verwikkeld zijn geraakt in een zogenaamd islamdebat is natuurlijk al een brug te ver. Een islamdebat zou gewoon niet nodig moeten zijn, en is in principe ook niet nodig; dit is een werelddeel gestoeld op een joods-christelijke traditie, en wie zich daar niet aan wenst aan te passen sodemietert maar op.
#Geertheeftgelijk

VanBukkem | 26-12-15 | 14:59

Je kunt het in net zo veel wollige verhalen verpakken als je wil, uiteindelijk is het een keuze vóór of tegen meedoen in de Nederlandse maatschappij. Kies je vóór, dan gedraag je je daarnaar. Kies je tegen, dan doe je ook echt niet meer mee. Dat betekent, geen sociale hangmat, geen knuffelstages, geen plek in onze maatschappij. Nederlands paspoort inleveren en fijn je dromen gaan naleven in jouw thuisland; niet het onze.

Zolang een keuze tegen onze maatschappij geen consequenties heeft, wordt het alleen maar erger.

marcoplarco | 26-12-15 | 14:59

@King of the Oneliner | 26-12-15 | 14:47
luke...

tattooboer | 26-12-15 | 14:58

Willen gaan polderen met de Islam... ja, er zit uiteindelijk misschien niks anders op. Maar dit onder twee voorwaarden.
1. Naast de dialoog ook streng handhaven. In de islam is het ontzag voor macht nog altijd vele malen groter dan voor dialoog.
2. Beiden het erover eens zijn dat de grenzen dicht moeten. Immigranten kunnen niet moderniseren als de aanvoer van primitieven uit de landen van herkomst onverminderd door gaat. Absorptievermogen is al lang uitgeput

Rest In Privacy | 26-12-15 | 14:58

Hoezo dialoog met islam?
.
Lees eerst dit maar eens:
'Waarover men niet spreekt'

centre pompidoe | 26-12-15 | 14:57

Ben altijd voor een dialoog, maar als die niet gelukt is wat dan? Heb het gevoel namelijk dat we de dialoogfase allang voorbij zijn. De islamisten ruiken hun kans op de overwinning nu onze maatschappij sterk verdeeld is geraakt door de linkse wegkijkers en goedpraters.
Zij doen net alsof ze willen praten en zien tevreden hoe het COA Nederland vult met radicale geloofsgenoten, en o ja enkele Syrische gezinnen ter versluiering.
Voor ik wil dialogen wil ik eerst maatregelen uitgevoerd zien die onze veiligheid terugbrengen en ons weer in gelijkwaardige positie brengen.

Killroy49 | 26-12-15 | 14:57

Mooi debat hoor maar dik 15 jaar te laat.

o)+ | 26-12-15 | 14:56

Als de Islam eerst eens toegaf, (dus Aarad ook) dat de aarde rond is, dat zou zo fijn zijn? Als Aarad eens vertelde dat de hele islamitische ideologie foutievelijk denkt dat alla 's nachts een deken met gaatjes over de wereld neerlegt, zou dat heel goed zijn. We zijn nog veel te ver van een oplossing. Ook al vinden twee dialogisten zichzelf wel waardig, de echte problemen worden nooit besproken. De echte schijders in dit conflict blijven buiten beschouwing. Het word echt tijd de koran letterlijk aan de moslims voor te houden en daar onze vindingen duidelijk en helder over te berichten. Maar er is een probleem. Kuffars liegen, Kuffar technologie is niets vergelijken bij de woorden van alla. Zelfs de meest gematigde moslim zal in de aanval gaan tegen onze technologische vindingen die rechtstreeks ingaan tegen de beweringen van hun profeet. Wat moet je dan?
Wat elke diersoort doet. Bedenk het zelf maar. wil je dat onze manier van leven blijft prevaleren? Dan zul je je hersentjes even bij je PC en je XBOX weg moeten halen en beginnen je normen en waarden te verdedigen. Teapot doet niks. Het is namelijk zo dat als onze echte waarden ten tonele komen door de koran echt te bespreken zelfs een teapot te genuanceerde zal blijken te zijn. Islam is hard en dus moet het hard tegen hard. Jullie weten dit maar durven niks. Het komt nog wel. En tot dan zeg ikj gewoon hardop tegen de plebs en de meuk. Wij, onze manier van leven is beter dan de islam en we willen ze niet hier. We willen niet meer achteruit. We willen groeien, niet krimpen in gedachtes.

tattooboer | 26-12-15 | 14:56

'... met de uitnodiging aan iedereen, de reaguurders in het bijzonder, om mee te denken over oplossingen voor de huidige islam-gerelateerde problemen en zo samen een nieuwe visie op integratie en migratie te formuleren.'
@Ahmed en Theepot
Volgens mij kunnen we praten tot we een ons wegen, het lost niks op, aangezien de doelgroepen zijn compleet niet voor rede vatbaar, want volledig koekwaus.

Volgens mij is de enige oplossing op langere termijn het totaal verbieden van alle achterlijke middeleeuwse religies. En omdat ik de beroerdste niet ben stel ik voor dat we alle achterlijke religieuzen vier jaar de tijd geven om te bedenken wat ze willen. Ze hebben daarbij twee opties wat mij betreft: 1) hun achterlijke religie totaal en openlijk afzweren of 2) opsodemieteren. Het klinkt misschien een beetje hard maar hee, zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

De islam en westerse normen&waarden gaan nou eenmaal niet samen. Een oprukkende islam en westerse waarden&normen zal vroeg of laat leiden tot een enorm cultureel-religieus conflict op Europese bodem, met twee mogelijke uitkomsten: 1) een totale en bloedige uitroeiing van alles wat met de islam te maken heeft à la de holocaust of 2) de invoering van de sharia in Europa. En beide moeten we niet willen met zijn allen.

Fuck de dialoog.

VanBukkem | 26-12-15 | 14:55

Ik ben hoogopgeleid en PVV'er. Ja die bestaan.

centre pompidoe | 26-12-15 | 14:54

Alles komt goed. Maar nu even niet!

bolkebeer | 26-12-15 | 14:54

Puik initiatief. Hoewel ik vooralsnog sceptisch ben. Het probleem is, en zal voorlopig, de Islam blijven. Dat is de kiem en daar zal de verandering moeten plaatsvinden. En gezien de aard van die religie ben ik nog steeds onverminderd negatief. Edoch, dit soort van pogingen zijn te prijzen. De vrucht ervan draagt in ieder geval bij aan een gezonde voedingsbodem. Credits boys.

RobberenRukkie | 26-12-15 | 14:54

@Russels Teapot

Het enige contactmedium waar mensen zich aan kunnen melden is Twitter. Dat had ik gelezen in een eerder topic van Ahmed.
Maar, niet iedereen heeft Twitter. Misschien iets om aan te werken?

gaffelbaard | 26-12-15 | 14:53

Wat 1 reaguurder ook vindt, en wat 1 welbespraakte Mocro ook zegt, het blijft natuurlijk een dialoog in de marge, op een blog/website die maar door een bepaald deel van de Nederlandse bevolking wordt gelezen. Kans op enige impact op of verandering in de status quo: nihil. Sorry.

Nibdib Niddib | 26-12-15 | 14:53

Geen enkel argument waarom het zin zou hebben om met idioten die in middeleeuwse sprookjesideeen geloven de discussie aan te gaan. Vergeet het maar van rossem en besteed alsjeblieft je energie aan nuttige zaken.

Nilfisk | 26-12-15 | 14:51

Je mag van mij dialogen wat jij wilt, zolang we naar 1 oplossing gaan. Islam uit Nederland. Er is geen zinnig argument te bedenken waarom de Islam beperkingen oplegt aan Nederland. Mijn tolerantie is gestopt toen de islam er inbreuk er op maakte.

MarcS | 26-12-15 | 14:50

Al het geloof moet kapot. Fijne dagen iedereen.

Yoghurtbuks | 26-12-15 | 14:47

-weggejorist-

Han Molenwijk | 26-12-15 | 14:47

"I would rather have a mind opened by wonder than one closed by belief"
Gerry Spencer

"Watch your thoughts; they become words.
Watch your words; they become actions.
Watch your actions; they become habits.
Watch your habits; they become character.
Watch your character; it becomes your destiny."
Lao-Tze

King of the Oneliner | 26-12-15 | 14:47

Nobel initatief. Ik hoop alleen dat beide heren in staat zijn om zo'n groep te leiden, want dat is geen kattepis..

Topperke | 26-12-15 | 14:45

Het heeft geen zin om te discussiëren met domheid, of zoals Mark Twain het zei:
"Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience."

King of the Oneliner | 26-12-15 | 14:44

@eerstneukendanpraten | 26-12-15

islam -> religie. Het geldt voor iedere religie: het is het ergste wat de mensheid zichzelf ooit heeft aangedaan

smoelwerk | 26-12-15 | 14:42

En nu maar hopen dat we eind 2016 definitief onze conclusies trekken een voorgoed punt achter het islam-debat zetten, mooi voornemen...

InfidelRevolution | 26-12-15 | 14:42

We moeten gewoon af van die hele islam. Niks dialoog ben er klaar mee.

Nilfisk | 26-12-15 | 14:41

Islam is het slechtste wat deze aarde in 4,5 miljard is overkomen.

eerstneukendanpraten | 26-12-15 | 14:40

Debatteren is zeg maar hetzelfde als heel hard "alles is kut" roepen, maar dan minder hard roepen en dat met iets duurdere woorden, toch? Iets als "het is evident dat de huidige situatie niet houdbaar is, gezien de problematiek die intrinsiek is aan de polemiek, gezien in het kader van de sociologische dynamiek"?

Nietvoordekat | 26-12-15 | 14:37

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl