Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Russells Teapot: 'Zolang de islam niet moderniseert, zal terrorisme voortduren'

russells-teapot.jpgWe gaan gewoon door met de verdiepende diepgang over de Discussie der Discussies: Wat te doen met de islam en de terreur die zij voortbrengt? Want bang bibberend in een hoekje zitten is meer iets voor het Mediapark, Clingendaeltypes en andere Haagse handpoppen. Hier op de GeenStijl gaan we voorbij het eigen gelijk op zoek naar antwoorden. We begonnen met Ahmed Aarad, publiceerden daarna het tegenstuk van reaguurder Russells Teapot, en die handschoen werd door Ahmed ook weer opgepakt. Dus nu is de theepot weer aan zet. Schenk maar in, koekje d'r bij, we gaan weer kritisch nuanceren: Zolang de islam niet moderniseert, zal terrorisme voortduren De kernboodschap van Aarads beide betogen is dat het terrorismeprobleem te herleiden is tot het wahabisme, en Golfstaten als Saoedi-Arabië die deze stroming ondersteunen. De sleutel om dit probleem op te lossen is, volgens Aarad, Westerse steun aan deze Golfstaten intrekken. Ik hoop dat ik hiermee Aarads standpunt correct weergeef. Gedeeltelijk heeft hij hier gelijk, zoals we eerder ook al overeenkwamen. De twee voornaamste exportproducten van Saoedi Arabië zijn olie en slechte ideeën. Zolang wij het eerste af blijven nemen, stimuleren wij ook het tweede. Ik denk echter dat Aarad er naast zit als hij de golfstaten en het wahabisme als de diepste kern van het probleem beschouwt. Ik denk dat het probleem veel, veel dieper zit. Om gefocust te blijven op deze hoofdzaak, zal ik niet elk puntje waarin ik met Aarad van mening verschil behandelen, maar ga ik direct naar de kern. Essentieel voor Aarads betoog is het idee dat het terrorisme van de afgelopen 15 jaar te herleiden is tot het wahabisme. Anders zou bestrijden van deze ideologie immers slechts een deel van het probleem oplossen en niet de bron wegnemen. Ik ben het oneens met deze stelling, om de volgende drie redenen die ik daaronder uiteen zal zetten: 1. “Wahabisme” is een term die alle betekenis verloren heeft. 2. Er zijn niet-wahabistische/salafistische terroristische organisaties actief. 3. Westerse waarden en vrijheden worden vanuit vele islamitische stromingen bedreigd. 1. “Wahabisme” is een term die alle betekenis verloren heeft Er bestaat grote verwarring over de termen “salafisme” en “wahabisme.” In Aarads eerste betoog behandelde hij de stromingen als synoniemen van elkaar, en onder die aanname werkte ik toen ik mijn veel hogere schatting van 50 miljoen salafisten te berde bracht. Aarad stelt nu dat er een verschil is tussen salafisten en wahabisten en dat de geweldsverheerlijkende wahabisten de kleinste groep vormen. Wat dit compliceert, is dat het woord “wahabisme” eigenlijk vrij weinig betekenis heeft vandaag de dag. Wikipedia weet zich ook geen raad en levert dus maar liefst elf verschillende definities voor het woord aan, die door verschillende wetenschappers worden gehanteerd. Het probleem met deze vage definities is dat elke uitspraak over het aantal wahabisten wereldwijd zinloos is, omdat elke betekenis een ander totaal oplevert. Ook kun je onmogelijk terrorisme herleiden tot wahabisme als we niet eens weten wat we met dat woord bedoelen. Dus zolang we over “wahabisme” praten in plaats van salafisme, weet eigenlijk niemand waar we het over hebben 2. Er zijn niet-wahabistische/salafistische terroristische organisaties actief Verder ben ik, in tegenstelling tot Aarad, van mening dat Hezbollah en Hamas wel degelijk terroristische groepen zijn. Aarad redeneert dat deze groepen niet terroristisch zijn, omdat ze geen aanslagen plegen in het westen, zich richten op een lokaal conflict en niet gericht zijn op islamitische expansie. Het lijkt hier alsof Aarad simpelweg het woord “terrorisme” herdefinieert om deze groepen er buiten te laten vallen, een voorbeeld van de No True Scotsman drogreden: niet-wahabistische terreurgroepen zijn “geen echte” terroristen. Deze drie kenmerken die Aarad geeft zijn volgens mij geen algemeen geaccepteerde voorwaarden waaraan een groepering moet voldoen om terroristisch genoemd te worden. Daarnaast klopt het ook niet geheel, aangezien Hezbollah en Hamas de staat Israël willen vernietigen en dus expliciet uit zijn op islamitische expansie. Of wat te denken van de PLO? Die richtte haar strijd tegen de staat Israël, maar pleegde ook aanslagen buiten Israël, zoals de gijzeling van Israëlische atleten in München in 1972. Jemaah Islamiyah pleegde haar aanslagen ook niet in het westen. Maakt dat de aanslagen in Bali in 2002 minder terroristisch? Lashkar-e-Taiba, een Pakistaanse terroristische organisatie, was verantwoordelijk voor 166 doden bij de aanslagen in Mumbai in 2008. Deze groep wil een islamitische staat vestigen waar India ook deel van moet uitmaken. Zijn ze niet terroristisch, omdat hun aanslagen in India waren gepleegd? De wereld is groter dan het westen; het is niet redelijk om terrorisme alleen mee te rekenen als “wij” direct het slachtoffer zijn. 3. Westerse waarden en vrijheden worden vanuit vele islamitische stromingen bedreigd Dat angstaanjagend veel moslims wereldwijd van mening zijn dat het westen haar vrijheden moet beperken om aan islamitische maatstaven te voldoen, weten we eigenlijk al sinds 1988. In dat jaar vaardigde de Iraanse ayatollah Khomeini een fatwa uit tegen Salman Rushdie, waarin hij alle moslims ter wereld opriep om Rushdie te doden. Dit is een sjiitische (en dus ontegenzeggelijk niet wahabistische) oproep tot terreuraanslagen wereldwijd, omdat een schrijver het waagde zijn vrijheid van meningsuiting te gebruiken. De stelling dat alleen wahabistisch terrorisme het westen bedreigt is hiermee effectief ontkracht; De Shia islam staat verder van het “wahabisme” af dan welke islamitische stroming dan ook, maar zorgt er wel voor dat een schrijver nu al 27 jaar moet vrezen voor zijn leven. In een vergelijkbare gebeurtenis in 2005 raakte het Midden-Oosten in rep en roer over een paar Deense cartoons over de profeet Mohammed. Omdat Denemarken binnen haar eigen landsgrenzen vrijheid van meningsuiting durfde te hanteren, stroomden talloze moslims over de gehele wereld de straat op om gewelddadig aan het rellen te slaan. Deense ambassades werden in brand gestoken, gewelddadige aanvallen op Deens grondgebied dus. Cartoonisten als Kurt Westergaard zijn tot op vandaag de dag hun leven niet zeker, aangezien individuele moslims nog wel eens willen proberen om eigenhandig hun profeet te wreken. Deze twee massale woede-uitbarstingen liggen dus veel breder dan het salafisme of “wahabisme.” Indien Saoedi-Arabië, Al Qaeda, IS en al hun aanhangers vandaag van de aardbodem zouden verdwijnen, zouden Kurt Westergaard, Geert Wilders en Salman Rushdie nog steeds moeten vrezen voor hun leven. Dat leidt tot een belangrijke conclusie: Zolang het Westen haar eigen waarden en vrijheden niet opgeeft, zal islamitische agressie jegens het westen blijven voortduren. Heilige boeken zijn de bron van de huidige ellende De dreiging jegens het westen zal blijven bestaan zolang er niets verandert binnen de islam. Laten we niet vergeten dat het wahabisme uit de 19e eeuw óók geen wilde theorie was die ter plekke uit de dikke duim gezogen was; het baseerde zich op de Koran en talloze gezaghebbende Hadith. Zowel binnen soennitische als sjiitische islam wordt blasfemie, de zonde van Rushdie, als halsmisdaad beschouwd. De soennieten baseren zich op verzen uit “Sahih al-Bukhari,” een verzameling hadith die door alle soennieten als buitengewoon gezaghebbend wordt beschouwd. Hadith 59:369 beschrijft bijvoorbeeld hoe een joodse dichter wordt vermoord omdat hij Mohammed en Allah had beledigd. Sjiieten accepteren Sahih al-Bukhari niet, maar in de hadith die ze wel accepteren zijn ook voorbeelden van Mohammed die opdracht geeft om mensen te vermoorden die hem beledigd hebben, zoals in Al-Kafi 7/267/33. Uiteraard zijn het niet alleen de Hadith waaruit intolerantie voortvloeit. De opdracht om afgodendienaren te doden komt bijvoorbeeld rechtstreeks uit de Koran: Soera 9:4-5: “4. Met uitzondering van diegenen der afgodendienaren met wie gij een verbond hebt gesloten en die in niets hebben gefaald, noch iemand tegen u hebben geholpen. Vervult daarom aan dezen het verbond tot hun bepaalde termijn. Voorzeker, Allah heeft de godvruchtigen lief. 5. Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” Zolang dit soort verzen als heilig en goddelijk Woord Van Allah wordt gezien door moslims van welke stroming dan ook, blijft de voedingsbodem voor geweld, intolerantie en terrorisme bestaan, wahabisme of geen wahabisme. Elke cartoon van Mohammed die waar ter wereld ook getekend wordt brengt zijn tekenaar in gevaar, en elke belediging van de profeet kan moslims tot agressie bewegen. De opdracht tot agressie is immers geen uitvinding van de één of andere stroming; deze opdracht bevindt zich in de grondteksten van het islamitische geloof en zolang dat zo is, zullen er altijd mensen blijven die dit soort opdrachten tot uitvoering willen brengen, zoals Muhammad ibn Abd al-Wahhab, de grondlegger van het oorspronkelijke wahabisme. De uiteindelijke bron van islamitisch terrorisme, evenals andere uitingen van intolerantie vanuit deze religie, ligt in de heilige geschriften. De oplossing: moderniseer de islam! Dit is dus het probleem. Maar wat is nu de oplossing? Wat nodig is, is dat moslims dit soort verzen hun gezag ontnemen. Alle verzen en geschriften die oproepen tot geweld, die de doodstraf voorschrijven voor afvalligheid of blasfemie, die discriminatie van vrouwen voorschrijven, die homo’s discrimineren, die antisemitisme prediken, die oproepen tot intolerantie van andersgelovigen, bestrijdt ze, praat ze niet goed. Zeg dat je ervan walgt. Zeg desnoods dat ze “overdrachtelijk” bedoeld zijn, dat schijnt voor christenen en joden ook goed te werken als excuus om hun eigen heilige teksten te negeren. Er zal geen duurzame vrede tussen het vrije Westen en de islam kunnen bestaan, zolang moslims in groten getale de Verlichtingsidealen van vrijheid, tolerantie en wederzijds respect verwerpen en heilige teksten volgen die tot gewelddadige represailles oproepen voor deze “vergrijpen.” Accepteer dat mensen tekeningetjes mogen maken van Mohammed. Schrijf nieuwe islamitische wetboeken, waarin de Verlichtingswaarden worden vastgelegd en traditionele intolerantie wordt veroordeeld, waarin de haatverzen expliciet worden verworpen en hun goddelijke inspiratie wordt ontkend. In het moderniseren van de islam denk ik dat een buitengewoon belangrijke rol is weggelegd voor goedwillende, vredelievende moslims als Aarad, die de idealen van de Verlichting hebben geaccepteerd en actief uitdragen, waarmee ze deze stap voor zichzelf eigenlijk al hebben gemaakt. Zij zijn degenen die het best uitgerust zijn om hun geloofsbroeders ervan te overtuigen dat hun religie aan een grondige revisie toe is. Uiteraard dienen wij, als niet-islamitische westerlingen, de hervormers van de islam hierin te steunen. Tot die tijd moeten we natuurlijk blijven doen wat we kunnen om het terrorisme klein te krijgen en te houden. Aarad voert als uitgangspunt voor een nieuw veiligheidsbeleid het stoppen van het ondersteunen van islamitische schurkenstaten aan. Dat uitgangspunt neem ik uiteraard over, en daar voeg ik dus een tweede uitgangspunt aan toe: wereldwijde modernisering van de islam. Pas als de islam de Verlichting accepteert zoals het christendom en het jodendom dat gedaan hebben, kan het probleem van islamitisch terrorisme definitief worden opgelost. Russells Teapot

Reaguursels

Inloggen

Mooi stuk van Russels Teapot. Ik denk echter niet dat we er zijn met hervorming binnen de Islam.
1)M.i. moet eerst de hele linkse, liberale en christelijke kliek ervan overtuigd zijn dat de Islam geen gewone religie is. Dat ze een gevaar is voor vrede, vrijheid en veiligheid. Zolang dat niet georganiseerd is zal de Islam welig blijven tieren in een verdeelde samenleving. Gestimuleerd door de genoemde kliek zullen Moslims geen enkele echte aansporing voelen te hervormen. (dit probleem zal nooit opgelost worden en uiteindelijk onze ondergang betekenen);
2)Stel dat 1 lukt dan is het volgende punt: verwijder melk en honing. Stop het toeslagen circus, kinderbijslag en andere aanvullende uitkeringen. Zorg dat mensen die werken voldoende overhouden om hun lasten te betalen. Geen vrij besteedbaar inkomen voor mensen met een bijstandsuitkering maar een bonnensysteem voor boodschappen. Huur en verzekeringen worden door overheid aan de verhuurders en verzekeringsmaatschappijen betaald. "Dit is hard en raakt niet alleen Islam" hoor ik u denken. Dat klopt. Het is gericht op het onaantrekkelijk maken voor NL voor nieuwe instromers, maar vooral op het participeren in de samenleving als actieve deelnemer. Dat geldt voor Moslims, maar ook voor de hordes autochtonen die al van generatie op generatie meerijden op de bagagedrager van de belastingbetaler. Integraal onderdeel van dit voorstel is ook de verplichte prikpil voor iedere vruchtbare vrouwmens die afhankelijk is van de samenleving voor het levensonderhoud. Ook voor hen die al kinderen hebben maar zelfstandig geen verdere gezinsuitbreiding kunnen bekostigen. Zonder rem op gefinancierde voortplanging geen rem op de groei van Islam en armoede. (ook 2 gaat niet lukken, met name door de linkse en christelijke rakkers);
3)Consequent bestrijden van radicale Islam per direct. Op alle fronten laten zien dat we het gewoon echt niet acceptabel vinden dat Nederlandse kinderen geinfecteerd worden met een haatideologie. Sluiten van iedere moskee waar onwelgevallige preken worden gehouden, verbieden van organisaties die haatpredikers uitnodigen en / of gefinacierd worden door verdachte buitenlandse geldschieters. Uit de lucht halen van radicale websites. Opsluiten en uitzetten van haatpredikers. In geval van Islam geldt dat alles dat in strijd is met de UNHR gewoon niet meer gepredikt mag worden, ook al staat het in de Koran. (De eerder genoemde kliek gaat hun vingers hier niet aan branden)

Als deze zaken niet geregeld worden, dan is het dweilen met de kraan open. Hervormers zullen in getal overvleugeld blijven worden door radicalen en deze radicalen zullen ongemoeid verder kunnen blijven leven en in omvang groeien in onze samenlevingen. Waarbij armoede een grote voedingsbodem zal blijven voor het radicale gedachtengoed. We are fucked. Maar hoop doet leven en Bubbles zal alle initiatieven (blijven) steunen die gericht zijn op het bevorderen van wederzijds begrip en vreedzaam samenleven. Voor zijn nageslacht.

BlowingBubbles | 30-11-15 | 20:07

Van mij mag elke uiting van ji-haat net zo strafbaar worden als het uiten van pedoseksuele neigingen, en het plaatsen van IS filmpjes net zo strafbaar zijn als het plaatsen van kinderporno. Ik heb geen zin meer in dat gezeik.

Generaal Pardon | 30-11-15 | 15:57

Mensen, ik ben islam-moe. Ik wil niet weten wat een wahabist of een salafist is en of dat aan slijtage onderhevig is. Ik krijg de neiging om mijn sala-fist ergens hard in te rammen. Ben meer geinteresseerd in dingen die wel bestaan dan het gedram van uit de hand gelopen woestijngeloofjes.

Generaal Pardon | 30-11-15 | 15:55

Alle argumenten, alle discussie, alle gelul over precieze interpretaties en stromingen hebben weinig waarde.

Waar het hier om gaat, zijn volkeren die wat betreft cultuur niet met elkaar door een deur kunnen, daar komt stammenstrijd van.

Hoe stammenstrijd werkt, hebben we in Joegoslavie en in Rwanda gezien.

Diversiteit is dus dodelijk, remigratie de oplossing!

Pierrepoint | 30-11-15 | 15:08

De Islam moderniseren? Hahahahahahahahahahahahahaha, dat is net zo dom om te stellen als het Christendom moderniseert gaat alles beter worden? Ook niet.

sportingact | 30-11-15 | 12:44

Een verlichting in de islam zal nooit plaatsvinden. Omdat de kern van de islam is, het behouden van de macht van de(opper)predikers en dat zijn mensen. Dat is het doel en dat is de kern. Als middel gebruiken zij de islam om hun volgelingen onder de duim te houden. En je ziet in de islamitische wereld, dat nu de druk op de volgelingen wordt opgevoerd, want het vrije westen vormt een bedreiging voor liberalisering van geloofsgenoten. Zo lang de volgelingen blijven geloven in een door mensen bedacht goddelijk sprookje zal de islam blijven bestaan. Pas wanneer de volgelingen beseffen, dat zij in feite worden gegijzeld door deze (opper)predikers en deze gijzeling doorbreken, door de islam de rug toe te keren, zal er sprake zijn van enige hoop.

PieterPassant | 30-11-15 | 12:22

Het spirituele individuele pad zie ik zelf niet als religie ik plak er ook geen god of beweging aanvast. Je spirituele weg is een ongeschreven en onbeschreven weg.
Je bent vrij in de keuzes die je maakt. Maar je draagt ook de verantwoording voor voor de keuzes die je maakt.
Het onbeschreven woord wat misschien hier op zijn plaats is. Het pad De weg Het leven De verbinding met alles wat er is. De universele liefde. leef elke dag als een geschenk.
ik hang geen religie beweging of groep aan. Zegt me niets en doet me niets.

jitro | 30-11-15 | 11:47

Om Islam te moderniseren zul je moeten aantonen dat bepaalde teksten niet (meer) van toepassing zijn. En/of er moet onweerlegbaar bewezen worden dat het 'perfecte' boek toch niet geheel perfect is. Hoewel dat in principe niet moeilijk te doen is ... (zelfde met de Bijbel, de eerste 10-20 zinnen zijn te totale onzin) ... moet dat vervolgens ook nog geaccepteerd worden en nieuwe Moslims moeten leren de Koran met een korrel zout te nemen en te plaatsen in zijn historische context. De wereld zoals dat deze was ten tijden van Mohammed.

_pandora_ | 30-11-15 | 11:12

jitro | 30-11-15 | 09:35
"De ego maakt de verschillen."
Jij beperkt religie tot individuele beleving, en het specifieke pad dat het individu gaat. En je idealiseert religie door het te verbijzonderen tot een spirituele ervaring die alle volgzaamheid en onderwerping te boven zou gaan.
Beetje wat Bhagwan zat te verkondigen.
Je kunt het gros der gelovigen een gebrek aan eigenwaarde aanwrijven, maar daar los je niks mee op, net zo min als je iets oplost door jihadi's tot psychiatrische patiënten te bombarderen.
Overigens, al die lui die zo graag naar Bhagwan luisterden hadden -o, ironie- in hun streven om zich te bevrijden uit hun ketenen weinig moeite om zich volledig over te geven en uit te leveren aan zijn charlatanerie.

Schoorsteenveger | 30-11-15 | 11:04

@jitro | 30-11-15 | 09:35
Wat jij schtijft is de essentie van tolerantie en respect. Dit moet echter beide kanten opgaan. Helaas is de islam een cultuur die deze waarden niet kent en niet wilt kennen. Dat wil zeggen... Ze vinden dat wij tolerant moeten zijn naar hen en dat zij altijd respect verdienen. En krijgen ze dat niet, dan eisen ze het op.

Zolang de islam geen tolerantie en respect heeft voor onze leefwijze, moeten wij binnen onze beschaafde regels en wetgeving restricties opstellen tegen hun invloeden. Ik stel voor:
1. Geen kerk in mekka? Geen moskee in NL
2. Geen dubbele paspoorten
3. Oproepen tot (religieuze) ongelijkheid? Uitzetting.
4. Geen aanpassing aan de NLse staat? Uizetting.
5. Oproepen tot onderdrukking of haat tegen andersdenkenden? Lange gevangenisstraf en daarna uitzetting.
6. Gebeurt dit alles uit naam van islam? Dan islam verbieden.

Niederländer | 30-11-15 | 10:22

jitro | 30-11-15 | 09:35

Je bedoelt toch hopelijk niet dat we moslims die moorden uit naam van hun geloof in hun waarde moeten laten? Zo klinkt je reactie binnen deze context.

Machteloze | 30-11-15 | 10:04

tweetybird | 29-11-15 | 23:22
Kortom, we moeten ze hun plaats wijzen.

Schoorsteenveger | 30-11-15 | 10:00

We moeten elkaar in de waarde laten waar we persoonlijk in geloven.
Geloof is een persoonlijke innerlijk besef een spirituele ervaring een inzicht in onszelf een weg die we individueel moeten volgen. Omdat we allemaal in verschillende lagen leven en daarin moeten groeien.
Jou pad hoeft niet mijn pad te zijn maar kunnen elkaar er wel in respecteren. We kunnen elkaar niets opleggen op geloofsgebied. We kunnen elkaar helpen door echt te luisteren en wel of niet raad geven en verder gaan met ons eigen pad. Elkaar accepteren in alle facetten uiteindelijk zijn we allemaal mensen niets meer niets minder. De ego maakt de verschillen.
Volgelingen hebben een gebrek aan eigenwaarde aan spirituele inzicht aan eigen vertrouwen in een leegte staan een gemis voelen en zoeken een leider figuur of een boek(bijbel koran etc.) charismatisch figuur een valse profeet of een paus die hun handje vasthoudt en hun de wegwijst in het goede of kwade.

jitro | 30-11-15 | 09:35

De gemiddelde nieuwsuitzending of actualiteitenrubriek gaat tegenwoordig voor meer dan de helft over moslims en islam. Varierend van berichten over bloedige aanslagen wereldwijd tot aandacht voor oervervelende overassertieve moslima's die zich al gediscrimineerd voelen als een mug slechts blanken wil prikken.
Als je 'opsporing verzocht' bekijkt schrik je opnieuw: het woord 'lichtgetint' valt er gemiddeld zo'n 40 x per uitzending.
Wereldwijd is islam in oorlog. Met aparte facties binnen de islam en met de niet-islamitische wereld.
Ons echte probleem is de wegkijkende overheid. De overheid die we mandaat op het gebruik van geweld hebben gegeven. Waardoor we ons ooit bij wet hebben laten ontwapenen. De mening over de houding en acties van onze overheid zien we op straat, horen we in gesprekken bij de koffieautomaat en aanschouwen we in de verkiezingspolls.
070 en brussel spelen met vuur. Dit beleid veroorzaakt binnenkort een burgeroorlog, waarbij dus ook onschuldige slachtoffers zullen vallen.
De Grondwet, de democratie en de burger zijn het wisselgeld voor de overname door een vijandelijke religie.
Tot zolang dat nog duurt dan.
Dat dan weer wel.

pennestront | 30-11-15 | 08:25

@franck7020 | 30-11-15 | 06:37
Daarom moeten er zeker geen dubbele paspoorthouders in overheidsfuncties! Onze democratie wordt democratisch om zeep geholpen.

Maria.1 | 30-11-15 | 07:19

Nailed it. Laat het even weten als je je ooit verkiesbaar gaat stemmen. Mijn stem heb je. Hervorming gaat overigens wel even duren voordat dat gelukt is (if ever), dus tot die tijd; grenzen dicht en de-islamiseren.

thomas.hobbes | 30-11-15 | 06:53

Wat heel eng is dat er salafisten zitten in de Haagse gemeente raad. Die in het westen zijn opgeroeid. Geen scheiding van kerk en staat zien. Hun gedachtegoed te oppas gebruiken dat zij gediscrimineerd worden. Den haag lijkt wel een tikkende tijdbom.

franck7020 | 30-11-15 | 06:37

Je kan wel roepen dat de Islam zich net als het Christendom moet vernieuwen, maar dat is helemaal niet opgesloten in de koran. Het Christendom heeft wel wortels in het oude testament, dat , hoewel veel minder, ook best gewelddadig kan zijn. Het Christendom is echter beschreven in het Nieuwe testament en de algemene boodschap daar is dat je iedereen moet accepteren en "lief" hebben. Make peace, not war.

Dat er in de geschiedenis, met het OT in de hand, heel veel misstanden zijn geweest in de christelijke kerken is buiten kijf, maar het waren misstanden die niet voortkwamen uit de Christelijke leer, maar uit de interpretatie van machthongerige geestelijken en geleerdenn. Het fanatisme van de middeleeuwse christen was door mensen veroorzaakt en niet door het NT. Als je naar de letter en de inhoud van het NT leeft is er geen oorlog. De koran is daar heel anders. De letter en de inhoud van het boek roept op tot haat en geweld, de mohammedaan vindt de legitimatie van zijn handelen in de koran. Haal de mens uit het NT en je houdt "liefde" over, haal de mens uit de koran en er blijft haat over.

De hoop dat, zelfs in de verre toekomst, de islam ooit vreedzaam wordt is een ijdele. De mohammedaan die ongelovigen niet haat is volgens de koran geen mohammedaan. Dat zijn ook de mohammedanen die geintegreerd zijn in deze maatschappij, degenen die het boek met een korreltje (nou zeg maar zak) zout interpreteren. De gematigde mohammedaan is geen mohammedaan meer.

bergsbeklimmer | 30-11-15 | 06:31

De islam moderniseren is net zoiets als het fascisme moderniseren. WTF mensen, gewoon opbokken met die doodscultus.

De Mentalist | 30-11-15 | 05:58

Ik lees alleen maar voorbeelden van Freud zijn "criminele geest" altijd de schuld bij een ander zoeken.. en dan ook nog eens alleen de voorgeschotelde kanten van t probleem bekijken en trachten te onderbouwen.. tijd om eens uit die box te kruipen en eens alle godsdiensten onder de loep leggen en kijken wie wat schreef en met welke motivatie

T lijkt wel een klaagmuur hier

Lionfromzion | 30-11-15 | 03:26

Gaat allemaal over geloof: christenen, islamieten, wasabi enz enz

Zie hier eigenlijk maar een aantal groepen elkaar voor rotte vis uitmaken: islamieten, christenen en atheisten (voornamelijk in de hoek van de christenen).

We sluiten wel een groep buiten deze discussie die wellicht in het vuistje lacht, immers zij voorzien ons van alle berichtgeving in de media waar vrijwel iedereen zich op concentreert..

Islam is achterlijk, aggresief, pedofielen etc etc

Wat lezen we ondertussen in de bieb van een joodse tempel?
youtu.be/QH_Bs-pN46s

Kids onder de 3 ff rapen telt niet
Hypocrisie is een way of life
Gentiles en extremisten (unter en ubermenschen)
1 doel de wereld veroveren (liefst via corruptie, misleiding, of gewoon grof geld of geschut inzetten)

Je weet wel die lui die beef hadden met jezus omdat.. njah viespeukerij..

De passages die uit de boeken geqoute worden zijn wat enger dan wat er in de koran staat en passen meer bij deze oeverloze discussie die door 2 gehersenspoelde kampen worden gevoerd: hunnie moeten zich aanpassen wij hebben gelijk..

Misschien moeten we het eens in een andere hoek zoeken? Vluchtelingenstroom uit middenoosten kwam immers op gang na een preemptive strike tegen syrie en egypte heel wat jaartjes terug..

Zijn we nu echt zo kortzichtig dat we geloven dat wij aangevallen worden terwijl het westen de laatste 2 zinloze oorlogen (op basis van leugens) heeft geïnitieerd en de hele regio heeft achtergelaten in een zweem van rozengeur en manenschijn.. ohja en ze gezegend hebben met een feilloos werkende democratie

Lionfromzion | 30-11-15 | 03:18

Goed stuk. Hoe geïnteresseerd ik ook ben in dit onderwerp, die stukken van die moslim lees ik niet, en als ik de stukken van theepot lees ben ik daar erg blij om. Toen ik dat eerste breedsprakige stuk zag wist ik al, dat wordt weer ontkennen.
Helemaal eens met de simpele conclusie: het probleem is de koran.
Die oplossing van verlichten vd islam zal wel, ze zoeken het maar uit in islamitische landen.
De direct uitvoerbare oplossing voor het westen is helemaal niet moeilijk, laat moslims kiezen: islam afwijzen of vertrekken.

Machteloze | 30-11-15 | 03:14

Fundamentele kennis om de kern van het probleem te doorgronden.

Democratuur | 30-11-15 | 01:48

Als de schreeuwende moskee kabouter eindigt met allah hakbar weet u dat u moet duiken.

tweetybird | 30-11-15 | 01:41

mysteryposter | 30-11-15 | 01:29


Dit kabinet kennende zullen ze deze modernisering aanmoedigen en een subsidie verstrekken om de maandelijkse sirenes ter waarschuwing van gevaar te vervangen dor het landelijk te vervangen door speakers aangesloten op de usb stick met de schreeuwende kabouter om ons te waarschuwen voor gevaar.In deze tijd lijkt dat meer passend.

tweetybird | 30-11-15 | 01:37

@ tweetybird | 30-11-15 | 01:24

Ik heb er 1tje die 2 x per week een route loopt met een megafoon, en alahudje dingen zingt en arabische dingen zegt in een gewone nette woonwijk.

mysteryposter | 30-11-15 | 01:29

Toch klopt de stelling van de theepot niet helemaal. Ze hebben islam gemoderniseerd.Van een scheeuwende kabouter op een moskee zijn ze overgegaan op een cassetebandje,en die is nu vervangen door een beschijfbare cd. Het is nu wachten op de volgende modernisering van de islam van de wrede. De aanvoer van de schreeuwende kabouter op de moskee via sdkaart of usb stick. Nee wie er zegt dat de islam van de wrede niet mee gaat met zijn tijd zit er naast.En met die nieuwe techniek is de schreeuwende kabouter ook nog eens gegaan van 100 decibel naar 200 decibel. Want ze lopen graag te koop met hun gemoderniseerde islam. Vandaag nog in de stad maar morgen ook hoorbaar in u dorp.

tweetybird | 30-11-15 | 01:24

Met liefde in islam is het ook ernstig gesteld. Als je de liefde verzen telt zijn er heel weinig. En de meeste verzen gaan over wat een moslim niet mag liefhebben.

www.youtube.com/watch?v=Nm44RzC8eks

mysteryposter | 30-11-15 | 01:17

De jihad gaat over de innerlijke strijd van moslims zeggen verdedigers dan. Wat blijkt. 1.7& van de verzen gaan over de innerlijke jihad, de rest van de jihad gaat over ons ... de niet moslim

cspipublishing.com/statistical/Trilogy...

De totale jihad tekst in de koran is trouwens ruim 30% van de verzen.

mysteryposter | 30-11-15 | 01:07

Prima artikel.
Kort samengevat: een leven in onderdrukking is geen leven.
Punt.
De islam predikt onderdrukking en jihad en had mijnsinziens nooit in onze samenleving en maatschappij toegelaten mogen worden.
Alles aan de islam is fout.
Overigens doet de overgrote meerderheid er nooit toe omdat de geschiedenis leert dat een kleine groep gewoon de macht grijpt en de meerderheid slachtoffer wordt, of mee doet om niet uit de toon te vallen. En vrouwen plus minderheden.. zijn altijd de klos.
Verder kunnen al 10 kwaadwillende de grootste tragedies veroorzaken.
Hoe krijg je de tribale, archaïsche denkpatronen uit het systeem. Het zal heel moeilijk worden en nog een lange weg te gaan. Vroeger dacht ik een jaar of 10 en religie bestaat niet meer in Nederland. Maar het is een hardnekkig verschijnsel. Het gaat toch wat langer duren. Ergens onbegrijpelijk. Nu worden er weer duizenden met het verkeerde gedachtegoed toegelaten terwijl het er juist minder moeten worden. Je importeert achterlijkheid en terreur. Hoe dom kan een bestuurder zijn: Heel erg dom en een misdaad tegen de eigen bewoners. Oppakken en berechten is mijn mening.

dijkbewaker | 30-11-15 | 01:00

Bij honderd oplossingen laten we het netjes opschijven en laten we het GS het in een referendum uitvoeren en mag het volk kiezen voor een ja of nee van deze oplossingen. Die niet raadgevend zijn maar dan ook ten uitvoer gebracht dienen te worden door het nieuwe kabinet dat niet kaput is.Waarbij oplossing 1 en twee er buiten blijven want al als geen keus moet worden gelaten. Dat is bindend en dient uitgevoerd te worden wil je verandering. Ja soms zijn echte harde maatregelen nodig.Voor een wel redelijk veilig Nederland.

tweetybird | 30-11-15 | 00:49

We zitten in de bewustzijn fase .. spoedig zal er een acceptatie fase komen van door links niet weerlegbare feiten. Zoals:

5 x per dag wordt er gebeden (geïndoctrineerd), elk gebed wordt de kafir 4 keer genoemd met een gruwelijk lot. Daarnaast is er een gebed met een verwijzing naar joden en christenen.

67% van de koran gaat over ons, de niet moslim. De trilogie koran, Syra en hadith gaat gemiddeld 52% van de verzen over ons.

mysteryposter | 30-11-15 | 00:49

Oke ik doe dan ook oplossing 2 maar 3 is aan jullie. Oplossing 2
We nemen afscheid van die EU elite steel club.
Want die was al kaput bij het begin. Een echte miskoop.
Oplossing 3 ......

tweetybird | 30-11-15 | 00:42

Want we hebben hier gediscuseerd en de conclusie die de meeste trekken. Hun religie ombuigen tot islam van de vrede is onbegonnen werk. Die discusie hoeft dus niet meer gevoerd te worden.Islam is wat het is en blijft en daardoor niet verenigbaar met onze westerse waarde. Tijd om de oplossingen en de maatregelen te bespreken en hoe het om te buigen zodat we van die last af raken. Toch.We beginnen met de eerste oplossing. Oplossing nummer 1. We sturen dit kudtkabinet naar huis.
En we kopen een nieuw kabinet. Want dit kabinet is kaput. Kom maar met oplossing of maatregel 2

tweetybird | 30-11-15 | 00:37

We hebben thee gedronken met ze tot we de hele dag stonden te pissen. Tijd voor de volgende optie. Maatregelen. Wie trommelt dat kabinet uit bed en maakt ze eindelijk een wakker.

tweetybird | 30-11-15 | 00:31

Iedereen is ongelovig voor alle goden die ooit bestaan hebben of bedacht zijn. Er zijn wel velen welke 1 uitzondering maken.

mysteryposter | 30-11-15 | 00:28

Leannie | 30-11-15 | 00:19


Ik ook niet echt maar dat mogen ze dan laten zien. Denk dat dat net als hun god een sprookje zal blijken. En daarvoor zou er dan maar andere maatregelen moeten worden genomen. Harde maatregelen.Zo dat wij er geen last meer van hebben en het ons leven hier niet meer negatief beinvloed. Soms moet nu eenmaal wel eens iets als al het andere geen gehoor krijgt of niet werkt. Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Een waar gezegde.

tweetybird | 30-11-15 | 00:25

@ tweetybird | 30-11-15 | 00:19

Ik zei het verkeerd. 1 witregeltje is genoeg tussen lapjes tekst.

mysteryposter | 30-11-15 | 00:25

-weggejorist-

Leannie | 30-11-15 | 00:19

mysteryposter | 30-11-15 | 00:13

O wacht jij bedoelt iets anders als dat ik dacht. Ik dacht aan twee witregels. Dat was waar de ene van zei niet doen en de andere wel. Maar dat is niet wat jij bedoelde. Oke

tweetybird | 30-11-15 | 00:19

mysteryposter | 30-11-15 | 00:13

Ja begreep ik ook.

tweetybird | 30-11-15 | 00:15

@ tweetybird | 30-11-15 | 00:10

aja, is alleen een tip. Doe wat je niet laten kan.

mysteryposter | 30-11-15 | 00:13

mysteryposter | 30-11-15 | 00:07

De ene zegt wel de andere zegt weer van niet.Wat het nu wel is mag joost weten. Masr ik weet het niet meer.Ik zal het de ene keer wel doen.


Een andere keer niet. Iedereen blij.

tweetybird | 30-11-15 | 00:10

@ tweetybird | 29-11-15 | 23:59

Beter dubbele spatie tussen stukjes tekst om het makkelijk leesbaar te houden.

mysteryposter | 30-11-15 | 00:07

tweetybird | 29-11-15 | 23:22


Kijk goed mr fawlty daarvoor is zeggen ik wil ze weg en daarom moeten ze weg niet zoals het werkt. Je moet uitleggen wasrom maatregelen gewenst zijn. Daarbij zeg ik niet dat mijn mening de uwe moet zijn.Maar zoals u het wegzet is nogal te simplistisch en zet totaal geen zoden aan de dijk.Harde maatregelen zijn nodig maar leg ze dan ook uit welk oogpunt je vindt dat die maatregelen ten uitvoer moeten komen.En de reden. Die reden is dat ze halstarrig blijven in hun geloof en daardoor niet verenigbaar in die vorm met onze westerse waardes en onze grondwet.Ons grondwet stelt dat iedereen in wijze gelijk behandelt word en discriminatie niet toestaat. Laat ze dan ook zien dat u die maatregelen niet neemt uit discriminatie oogpunt maar uit juist de discriminerende passages en de ongelijkheid. Zoals vrouwen zijn tweederangs. Andersgelovige zijn derderangs. Afvallige zijn nog minder. En daar gaat de islam ten opzichte van onze grondwet te ver. En is in deze vorm niet verenigbaar met onze regels van iedereen krijgt een gelijke behandeling en is gelijkwaardig.Iedere religie die hier discriminatie voorstaat hoort de regels in ons land aan tepassen naar onze grondwet zodat het daar verenigbaar mee is. En als ze dat niet doen of willen moet het uiterste desnoods worden verbieden.Als ook die andere maatregelen niet helpen om de discriminatie te laten verdwijnen. Zelfs de sgp een nederlandse politieke partij hebben schoorvoetend moeten inbinden. Maar hebben dat gedaan. Tot verenigbaar.Dat betrof een ongelijkheid met vrouwen.En wat voor hun geldt moet dus ook voor islam gelden. Zo makkelijk is het. Ik zou willen dat ook Wilders daar eens iets meer op zou inzetten. Roepen dat islam een gevaar is is niet genoeg. Politiek wordt hard gespeelt en Wilders moet het juist slim aanpakken door de ongelijkheid en het niet verenigbare met onze westerse samenleving aan te tonen.Anders wordt je te snel afgebrand als hater van moslims.Hij spreekt zeer zeker als enigste vaak de waarheid maar in de politiek gaat het er ook om hoe je het brengt. En dat ontbreekt bij hem nog wel eens.Toch zijn waarschuwingen zijn niet loos.Ze worden weggehoond terwijl keer op keer blijkt dat hij gelijk heeft. Het iets beter brengen en zijn succes zal vele malen groter zijn.En zijn waarschuwingen zullen beter bij blijven.

tweetybird | 29-11-15 | 23:59

-weggejorist-

exit religion | 29-11-15 | 23:53

Radioactieve atoombom op Mekka.
Dat biedt geen oplossing.
Maar 't zou de moslims dwingen over te gaan tot overdenking van hun gedachtenmoloch.

Der Paulie | 29-11-15 | 23:26

Pierre Tombal | 29-11-15 | 22:29

We moeten ook in weze niet meer discusieren over het feit dat islam hoort te veranderen. We moeten discusieren over het feit dat het schijnbaar onverandelijk is en hoe het aan te pakken om de schade ervan voor het westen zoveel mogelijk te beperken en de maatregelen die daarvoor eruit komen uit te leggen.En die maatregelen moeten uitmonden in maatregelen die de islam hier inperken tot je mag geloven maar niet lastigvallen en je leven lijden naar onze westerse waardes in het openbaar.Zo moeten jihadisten een enkele reis zandbak krijgen en paspoort inleveren. Zo moeten moskees waar hast gepreekt word tegen onze westerse waarden gesloten worden. Haat imams geweigerd worden en geen religie op scholen meer.Harde maatregelen maar wel nodig.Verder moet er zonder meer een eind gemaakt worden aan alle dubbele paspoorten.Als blijkt dat er onder vluchtelingen jihadisten mee k9men moet de vluchtelingenstroom ingeperkt worden met maatregelen van grenzen sluiten en controle. Echte vluchtelingen welkom. Economische en jihadisten of radicale moslims wegwezen.Ik zelf heb geen haat tegen moslims en degene die wel onze waardes respecteren vind ik geen probleem. Ze mogen van mij zelfs achter de deur of niet haatmoskee geloven.Want zelf geloof ik totaal niet maar wie ben ik om te zeggen je mag niet geloven. Dat mag en moet je lekker zelf weten zo lang je niet tot last ben. Zelfs tegen hoofddoekjes heb ik weinig tot niks. Ik zie het als kleding en het stoort me niet. Ik heb er geen last van.Een boerka met gezicht beperking daarentegen accepteer ik niet.Sterker nog dat is volgens de grondwet verboden.En dat hoort tot het respect wat zij horen op te brengen. Onze grondwet.Een boerka met gezichtbeperking hoort hier niet thuis.Je moet volgens de grondwet ten alle tijden indentificeerbaar zijn door een herkenbaar gezicht.Wel stel ik dat als een hoofddoek mag in de klas mag mijn dochter een petje op.Dat is ons gelijkheidsbeginsel. Een hoofdoek valt voor mij onder kleding en niet religie. Dat mogen zij denken maar ik ga daar niet in mee.En een hofddoek toestaanbin een klas betekent ook een petje toestaan. We moeten die ongelijkheid maar eens bestrijden.Want daarmee wordt mijn dochter gediscrimineerd ten opzichte van meid met doek.Onder het mom van religie.Als moslim kinderen vrij waren met suikerfeestvan school waren mijn dochters niet vrij. Dus gaf ik ze zelf vrij. Met kerst zijn de moslims ook vrij terwijl ze er niks mee hebben. Dan wordt ook niet gezegd ga jij maar naar school.Nee op het moment dat religie er voor zorgt dat het discriminatie veroorzaakt moeten we dat eens de kop indrukken. Ik ben hier geboren dus wasrvoor moeten hun voorrang krijgen vanwege religie waar ik niks mee heb.Het is de omgekeerde wereld en een weg met ons. Een nederlandse altijd het beste jongetje uit de klas willen zijn die totaal doorgeslagen is ook bij de politiek. Een niet durven maatregelen te nemen die moeten, bang om een religie met lange tenen voor het hoofd te stoten en te beledigen. We laten zelfs een minderheid ons kinderfeest als rassisties bestempelen om een zwarte piet. En zoals het er uit ziet laten we die minderheid nog winnen ook.Ons feest onze cultuur en wie er zich niet mee kan verenigen viert het lekker niet. Maar val ons niet lastig met die pure onzin.We hebben ze de mogelijkheid gegeven te duiden en het waarom en de meerderheid ziet daar geen reden in om het te veranderen. En dan heeft die minderheid zich er bij neer te leggen inplaats van het toch het ons de strot in te douwen. Kom dan masr met argumenten zodat ze de meerderheid krijgen. Het expres vergallen van een kinderfeest bij de kinderen is droef.Zoals in Amsterdam.Nee het moet hier eens veranderen. We moeten maatregelen durven te nemen als de meerderheid dat wil. Dit kabinet doet vooral niet wat de meerderheid wenst en gaan zelfs zover dat niet de islam van de wrede wordt gediscrimineerd maar wij. Het Weg Met Ons. En het wijzen naar ons en ons dan maar wegzetten als extreem rechts of zoals Merkel bij haar duitse burgers doet ze wegzetten als NAZI.Omdat ze een tegengeluid durven te geven. Wat nou democratisch.

tweetybird | 29-11-15 | 23:22

Jesaja | 29-11-15 | 22:56

Selectief noemen ze dit.

ikzalhandhaven | 29-11-15 | 23:18

@ Jesaja | 29-11-15 | 22:56

Het is beschamend dat politici en media niet berichten over het lot van christelijke minderheden in moslim landen. Het is nog opmerkelijker dat de kerk wegkijkt. Dr bill warner heeft tips voor mensen die met de kerk verbonden zijn, zodat het bewustzijn lokaal vergroot kan worden.

www.youtube.com/watch?v=TLs7PHFpMuI

mysteryposter | 29-11-15 | 23:13

@Jesaja | 29-11-15 | 22:56
In de tussentijd dat we op Jezus wachten, de meningen zijn daarover verdeelt, heb ik liever dat we de grenzen sluiten en het 1-paspoortensysteem invoeren.

Maria.1 | 29-11-15 | 23:04

Niks aan de hand mensen. Het volgende antwoord heb ik een tijdje terug gekregen van het secretariaat Azmani:
"Er zijn inderdaad gesprekken met Turkije over de aanpak van de migratiestroom. Het grootste gedeelte van de migranten komt Europa via Turkije binnen; het is noodzakelijk om het probleem zo dicht mogelijk bij de bron aan te pakken. Dat dit zal leiden tot toetreding van Turkije tot de Europese Unie is hoogst onwaarschijnlijk; Turkije voldoet bij lange niet aan de eisen en voorwaarden die voor toetreding gelden. Het kabinet heeft ook nogmaals bevestigd dat er dus ook niet gemarchandeerd wordt met deze afspraken."
U kunt rustig gaan slapen.

Maria.1 | 29-11-15 | 23:02

@Jesaja | 29-11-15 | 22:56
Krijgen we die kul weer? Flikker toch eens op met die nonsens.
www.jesusneverexisted.com

Stormageddon | 29-11-15 | 23:02

van Rossem: "gezaghebbende Hadith"

Hadith zijn extra regels, zogenaamd via een rechtstreekse ADSL verbinding met Allah overgeleverd aan wat oude mannen. Met zaken die Allah blijkbaar was vergeten. Maar het vreemde is dat Allah perfect is en dus helemaal niets kan vergeten...

FW Ta-183 Huckebein | 29-11-15 | 22:58

Jezus heeft bestaan en is gedood onder Pontius Pilatus, aldus de beste historici die het NT bestudeerd hebben. Alleen domoren beweren dat de Bijbel en het Leven van Jezus een mythe is. De mensen die Hem navolgden waren er van overtuigd dat Hij niet alleen de Zoon van God was, maar God Zelf was. Ergo de Bijbel is waar, aangezien Jezus de belichaming is van het OT. Veel plezier hebben zijn volgelingen er niet van gehad, want ze zijn, op 1 na (Johannes; hij schreef Openbaringen), allemaal een gruwelijke dood gestorven. Vele vervolgingen later is het Christendom (er waren toen nog niet veel andere kerken, die grote verscheidenheid is pas na de Reformatie ontstaan) de staatsgodsdienst geworden en zijn er ziekenhuizen en weeshuizen gesticht. Is slavernij in onbruik geraakt (na de ontdekking van Amerika zijn de christenen slaven gaan halen uit Afrika, gekocht via de islamitische slavenophalers, gelukkig hebben dezelfde christenen de slavernij ook weer afgeschaft) en zijn gladiatorengevechten verboden. Na de val van het West-Romeinse rijk is de islam flink kunnen oprukken, maar met zeer veel pijn en moeite (door Christenen) weer Europa uit gegooid (wat ik altijd opmerkelijk vond, aangezien, volgens vele op humanistische wijze geschoolde historici de islam prachtig, beschaafd, mooi en superieur was aan de christelijke barbaren (onze voorouders))en is de wetenschap (observeerbare wetenschap), zoals we die nu kennen, tot grote bloei gekomen, dit ondanks de Reformatie die vele onderlinge oorlogen tot gevolg had. De zogenaamde verlichting (kostte ongeveer 50.000 mensen het leven, maar vooruitgang, dus moet kunnen)was alleen maar mogelijk in een Jezus omgeving. Het loslaten van God door de mensen van de verlichting heeft tot gevolg gehad dat het atheïsme tot grote bloei kwam. Met als subliem utopie (vrij van alle religie of op den duur vrij van alle religie (Hitler wilde, wanneer hij de oorlog gewonnen had, het Christendom binnen 40 jaar uitroeien)): het atheïstische China onder Mao, de USSR met Lenin en Stalin als grote liefhebbers van mensen, de anti-reli gekkies van Pol Pot en natuurlijk de uber darwinist Hitler. Prachtig dat atheïsme en ook zo liefdevol en er zijn nooit oorlogen en iedereen is gelijk en natuurlijk, nogmaals, lief, kuch.
De Bijbel, in tegenstelling, tot wat velen op deze website beweren, is te verdedigen en is het Woord van God. God heeft de schrijvers ingeademd wat ze moesten schrijven. De Bijbel is het enige Boek die elke grondige onderzoeking kan weerstaan en heeft weerstaan. Dat dit gegeven een mens niet zal bekeren heeft te maken met de aannames die een dergelijke persoon doet en niet met de Bijbel en Zijn inhoud zelf.
Wat betreft de islam, die zal alleen veranderen, wanneer Jezus op aarde terug komt, omdat dan voor eens en voor altijd aangetoond wordt dat de koran een onzinboekje is, geschreven door een bezeten warlord.

Jesaja | 29-11-15 | 22:56

De modernisering van de islam zal veel geweld ontmoeten, zoals de islamcriticus Hamed Abdel-Samad dat al jaren ondervindt met zijn 24/7 bescherming tegen islamitische doodsdreiging. Maar diezelfde Hamed Abdel-Samad ervaart ook kritiek uit linkse hoek, zie bijvoorbeeld deze video: www.youtube.com/watch?v=oP6Ap_zyxU8. Op de een of andere manier is die linkse wereld behoorlijk van het padje af. Ethisch de weg kwijt. Blijkbaar sympathiserend met een ideologie die haaks staat op alle kernwaarden van de moderne open samenleving.

notamused | 29-11-15 | 22:51

MarcS | 29-11-15 | 22:35

Waarvoor dacht u dat ze zo tegen het referendum zijn. Dat moeten we niet willen. EU burgers die gaan discusieren en daarbij mischien de ogen wordt geopend. Want zij vinden dat oekraine er bij moet en hebben dat dan ook al beslist omdat zij dat vinden.Of we het er nu mee eens zijn of niet. Het is het nieuwe politieke denken. Schijt aan de burgers.

tweetybird | 29-11-15 | 22:45

MarcS | 29-11-15 | 22:35

Ja het heeft wel aardige raakvlakken. Zo wordt ons nu ook turkije weer opgedrongen. Zij vinden dat. Dus moet het maar.Geen reden geen goeie uitleg. Het is zoals het is en u EU burgers dient te zwijgen.En vooral te slikken.

tweetybird | 29-11-15 | 22:41

@tweetybird | 29-11-15 | 22:07 - klinkt als de EU. Niet eens met hun is extreem rechts.

MarcS | 29-11-15 | 22:35

Heb ik niet ergens een grondwettelijk recht op een islam vrije dag? Al is het er maar eentje per jaar. Kut Erdogan mag ook weer met de EU meebabbelen met zijn wachtende meute die Europa wil bestormen. Meer meer meer zie je die Timmerfrans net denken en wauwelt weer wat onzin. Klappen van de EU enige kans om de moslimdans te ontspringen. Ik ben dat kattengejank en dat gemorrel aan westerse waarden en vrijheden zo verschrikkelijk beu. Alle moslims zijn lief; ja leuk, maar niet voor "ons".

verbanden | 29-11-15 | 22:30

Pierre Tombal | 29-11-15 | 22:29

Kort maar krachtig. Yep.

tweetybird | 29-11-15 | 22:30

Ik heb niet het idee dat deze discussie ergens toe leidt. Islam kan helemaal niet moderniseren. Het enige dat kan is dat moslims een deel van wat de koran leert gaan verwerpen of als overdrachtelijk gaan beschouwen. Het probleem is dat dit als afvalligheid telt en dus uitsluitend kan gebeuren wanneer een dusdanige meerderheid van de moslims hiertoe bereid is dat ze de minderheid die de koran naar de letter willen blijven volgen durven te trotseren. En dat gaat dus nooit lukken zolang onze politiek moslims als onderdeel van een 1,5 miljard grote gemeenschap blijft beschouwen. Als wij onze 300.000 kutmarokkanen willen opvoeden zullen we ze moeten isoleren van kutmarokkanen uit andere landen. En weghouden van orthodoxe predikers die ze de verkeerde kant op willen leiden.

Pierre Tombal | 29-11-15 | 22:29

mr Fawlty | 29-11-15 | 20:21

U denkt dus dat de moslim geen terreur uit voert tegen andere moslims. Terwijl juist deze terreur de islam in stand houdt zoals die is. En verandering tegenhoudt. Onder terreur valt ook het ander druk opleggen. Het behelst niet alleen moord.Een moslim die vraagtekens stelt bij passages van de koran die zal al snel als afvallig gezien worden. Dit was vroeger bij het christelijke geloof ook. Al was het daar snel beperkt tot bijvoorbeeld uitsluiting uit een dorp. Bij islam begint de tereur van moslims tegen een andere moslim als hij afvallig dreigt te worden. Uitsluiting is zijn deel en dat gaat zelfs zo ver dat dat in familie verband is.Een soort angst kweken om de islam bij elkaar te houden.Om te voorkomen dat moslims afvallig worden. De maatregelen staan ook beschreven tegen de afvallige.En die angst maakt nu dat de islam in stand blijft en gehandhaafd zoals hij is.Angst zorgt daarvoor. Kijk masr eens hoe gerageert is op die iman die vraagtekens begon te zetten bij bepaalde aspecten van de islam. Hij is uitgescheten. Bedreigt en uitgestoten. Zeg maar. Hij heeft het label afvallige gekregen van vele moslims. Ja moslims terroriseren weldegelijk moslims.Want daarmee houden ze de islam van de wrede in stand.Er zijn wel ewt groepjes die anders denken. Maar die worden door de andere moslims niet meer gezien als de ware moslim. Ze zijn afvallige. Met alle maatregelen zoals beschreven in dat haatboek met oorlogs zuchtige regels die onveranderbaar zijn.En daarmee kun je ook uitleggen waarvoor jij vind dat ze hier niet zo gewenst zijn. Hun religie is onverenigbaar met onze westerse waarde.Iemand het land uit knikkeren omdat jij dat vind is bull shit zonder uitleg.

tweetybird | 29-11-15 | 22:24

De islam bestaat vrijwel helemaal uit opdrachten om andere religies te vernietigen en de islam als enige geloof in een land te installeren.
Kijk naar IEDER islamistisch land hoe serieus ze dat nemen!
-
Nu suggereren naïeve multiculturalisten dat de islam alleen maar "even hoeft te moderniseren" en alles is honky dory.
-
Wie van jullie gelooft nu echt dat de moslims ca 75% van de Koran zullen scrappen èn de kern van de islam zullen laten vallen om "modern" te worden?
-
Je wordt zo moe van die wanhopige naïeve wensdromen van multiculturalisten.
Hun wensgedachtes worden echt met het jaar absurder.

moitambien | 29-11-15 | 22:18

Die mr fawlty is me er toch eentje. Die zegt rustig een meid met een hoofdoek moet weg want dat vind ik. Geen reden helemaal niks. Geen uitleg het waarom. Helemaal niks. Hij vind dat dus dan moet het maar.Ja soms heb je toch vreemde mensen die vinden als een groep weg moet geen uitleg behoeft waarom.En om wat voor reden.Mij geloof ik betichten van NSB terwijl hij de Nazi is.Die graag mensen ziet verdwijnen zonder uitleg of reden. Of een discusie. Hij vind het en dat is genoeg.Dus als hij het morgen in zijn kop krijgt dat u weg moet verwacht dan geen uitleg of reden. Want de reden is. Hij vindt dat.Soms heb je echt vreemde reaguurders. Hij is er zo 1.Een discusie forum waarop hij zegt dat je niet mag proberen te verklaren. Of uit te leggen. Die vent in noord korea is er niks bij.U mening is onbelangrijk want zijn mening is het ware woord. Hij vind het.

tweetybird | 29-11-15 | 22:07

mr Fawlty | 29-11-15 | 19:45
Ja, daarom is het argument van sommigen dat moslims maar 10% van bevolking zijn en dus maar weinig zetels vertegenwoordigen niet waar.
-
De Nederlandse stemmen worden verdeeld over ALLE partijen terwijl de moskee bepaalt op welke single partij de moslims moeten stemmen.
Dit is al jaren de PvdA die daardoor een grote partij blijven.
Vandaar dat de PvdA er alles aan doet om het de moslims naar de zin te maken.
In effect verraadt de PvdA al jaren Nederland aan de islam in ruil voor deze stemmen.
-
Door de tegenstanders via NPO te verketteren (precies zoals de socialisten dat in de 30'er jaren in Duitsland ook al deden) kon met de Nederlandse bevolking een rampzalige multiculti door de strot wringen
www.youtube.com/watch?v=Lod_P4iQ2po
Een multiculti waar alleen de PvdA wat aan had en de rest van Nederland voor moet betalen.

moitambien | 29-11-15 | 22:04

@notamused | 29-11-15 | 20:33
Vertel dat eens op een groene manier! Iets met windmolens die jihaatdisten in stukje maalt. Code weet ik wat hoeveel wat nu IS, Oranje ofzo, het doet wat waai! Daar begint het sterretje al van over te lopen. Die gasten met hun IS hoeven van mij met hun haatclubjes niet te rekenen op een hectare op deze planeet. Zelfde voor die Al-Qaeda gekkies en hun Al-Nusra. Noemen wij groen. De waarheid is irrelevant. Mijn Allah Kwek-kwek is beter! Flikker op en ga een deuad! Rutte is een graties cadeau erbij.

Vageling | 29-11-15 | 22:02

Heerlijk artikel. Met name het laatste stuk ben ik het volledig mee eens. En ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat die verlichting een beetje snel komt. Ik maak me namelijk zorgen over waar we naar toe gaan met z'n allen. Verlichting is altijd goed en brengt hoop... so bring it on!

Heel erg benieuwd naar de tegen reactie van Ahmed Aarad.

Baruch de Spinazie | 29-11-15 | 21:56

@tattooboer | 29-11-15 | 21:39
Best wel veel pliesie.
Maar wij zijn met meer.
Veel meer.

pennestront | 29-11-15 | 21:50

"Het draait allemaal om de vrije wil. Het christendom erkent de vrije wil en laat deze voorafgaan aan het geloof; geloven is een besluit van de vrije wil".
Van Duyvenbode | 29-11-15 | 17:59
====
Inderdaad.

malang | 29-11-15 | 21:50

mr Fawlty | 29-11-15 | 19:42
Dit zijn Multiculti geïndoctrineerde Welvaartsstaat politici.
Politici die heel naïef denken dat ignoreren, ontkennen en wegkijken problemen met de islam gaat oplossen.
Een islam, zoals ieder(!) islamitisch land laat zien, andere religies verdrijft en vernietigt om enige religie in dat land te worden.
-
Dit zijn politici die uitsluitend geschikt zijn om luxe non-problemen als "Fijnstof" en andere milieu/ontwikkelingshulp subsidiesponzen luxe problemen kunnen oplossen.
-
Ik twijfel er niet aan, nu de oorlog met de islam iedere week duidelijker wordt, dat deze naïeve welvaartsstaat lichtgewichten heel binnenkort vervangen zullen worden.

moitambien | 29-11-15 | 21:48

Ach... Schattig en wensdenken. Moderniseert nooit. Mo gezege hebben. Komt verder ook geen eind ermee. Zaadjes van wrok kweken doen onze 'leiders' uitstekend.

Vageling | 29-11-15 | 21:41

youtu.be/w5bquBOSIBo het pegida filmpje waar jullie de hele dag al op wachten ( het is niet veel bijzonders hoor)

tattooboer | 29-11-15 | 21:39

mr Fawlty | 29-11-15 | 20:21

Hmmm nou weet ik het niet hoor maar ik geloof dat u een beetje verkeerd zit. Ik ben niet bepaalt een holkruiper. Ik zeg gewoon hoe het zit. Ik verklaar niks anders als wat ik zie.Ik praat zeer zeker nergens goed en ik ben zondermeer tegen werkelijk alle religie. Religie is een pest. Alle religie. Mischien moet u eens beter lezen en dan begrijpt u iets. Maar lezenbis schijnbaar moeilijk voor u.Ook u hangt ware religie aan. Namelijk u geloof. Waar in niks verklaard mag of moet worden. U bent tegen en er is geen discusie over mogelijk.Het waarom van iets is niet bespreekbaar.U zegt enkel ze moeten weg en dat is het. Ieder ander die iets probeert te discusieren is nsb. Ook al heeft hij een bepaald zelfde standpunt maar daar bij wel de redenen durft te bespreken. Rare vent bent u.

tweetybird | 29-11-15 | 21:38

@Lentehaas | 29-11-15 | 20:09,

+ heel veel!

basweetutwel | 29-11-15 | 21:19

@Lentehaas | 29-11-15 | 19:34,

Helemaal mee eens. Alleen jammer dat links nog steeds denkt dat zij (wat heel veel moslims niet lukte) de islam te kunnen veranderen. Dat lukt nu niet, dat gaat zonder bloedvergieten nooit gebeuren.

Eigenijk is links het kwaad omdat zij denken de islam te kunnen laten hervormen, hoe arrogant en wereldvreemd ben je dan?
Deze bij voorbaat ongewonen strijd gaat ten koste van heel veel, onze cultuur en warden, sociale zekerheid, voorzieningen en ook identiteit.

Ik hoop binnen 5 jaar te kunnen emigreren naar een niet islamitisch werelddeel.

basweetutwel | 29-11-15 | 21:17

@ratelaar | 29-11-15 | 21:13

Correctie "... omarmen westerse welvaart..." ipv omarmen westerse waarden.

ratelaar | 29-11-15 | 21:17

@Lentehaas | 29-11-15 | 19:59
"Die mensen vluchten naar de welvaart, die hun eigen cultuur niet kan realiseren."

Dat betoog ik ook in mijn reaguursel.

"Maar de cultuur die zo'n welvaart mogelijk maakt, willen ze niet. Sterker nog: die willen ze bestrijden."

Daar ben ik het niet mee eens. Minder moslims bestrijden westerse waarden dan dat er moslims zijn die ze omarmen. Echter het lijkt me veilig om te zeggen dat het terrorisme de laatste tijd voornamelijk uit islamitische hoek komt. Er zit daar een probleem, wat dat probleem is en wat een oplossing zou kunnen zijn wordt geprobeerd te achterhalen.
Veel moslims willen wel degelijk welvaart daarvan zijn grotere islamitische landen zoals Pakistan, Indonesië, Iran, Saudi Arabië, Turkije etc voorbeelden. Ze willen de welvaart alleen in een islamitische context. Daarnaast zijn er ook moslims in minder welvarende landen getergd door oorlog, wanbestuur of een slechte geografische ligging die opzoek gaan naar een beter herkomen.
Uiteraard zijn er nog andere motieven om te vluchten of emigreren.
Diegenen die onze welvaart aanvallen verwerpen onze welvaart niet, maar onze cultuur. De aanvallen zijn symbolisch voor de grotere organisatie die de terreur steunt en stimuleert en een uiting van frustratie, minderwaardigheid en zwakte van de plegers denk ik.

ratelaar | 29-11-15 | 21:13

De Sprookjes van de Gebroeders Grimm zijn leuker.
Dat andere grimmige boek blief ik niet.

Piet Karbiet | 29-11-15 | 21:04

@kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 20:03
Dat geloof jezelf? Dat "neutrale" openbare onderwijs? In getto's waar 90% van de kids uit een monocultuur komen, de juffen en meesters ofwel uit diezelfde cultuur of helemaal kapotgeindoctrineerd zijn door het cultuurrelativisme en cultureel marxisme van de Frankfurter Schule? Dat soort scholen zijn openbaar gefinancierd, maar verre van neutraal, en de groepsdruk is er niet minder. If anything gaat de radicalisering daar harder dan elders. De kindertjes op die scholen kijken helemaal niet van "buiten" naar het geloof als ze opgroeien in gezinnen waar de cultuur doordrengt is van de islam, moskeebezoek elke vrijdag verplicht is en alle lessen op school onderworpen aan het dictaat van de oudercommissie. Die krijgen geen neutraal biologieonderwijs, geen neutrale geschiedenisles of aardrijkskunde. Droom lekker verder. Als er ergens wordt toegestaan dat het islamitisch gif voortwoekert in de hersens van kinderen is het op "openbare" scholen in allochtone wijken in dit land. Laïcité komt niet voor in Nederland.

Stormageddon | 29-11-15 | 21:04

Piet Karbiet | 29-11-15 | 20:51

De kruistochten waren alleen een voorbeeld om aan te geven in welke mate het christendom geëvolueerd is van behoorlijk geweldadig naar vredelievend. Eerlijkheidshalve moet ik hier ook bij melden dat er uit naam van het christendom soms ook wreedheden gepleegd worden.
Dit in schril contrast met de islam waar geweld en haat de norm is. Degene die durven te zeggen dat islam vrede is hebben er duidelijk niets van begrepen.

Silent Scream | 29-11-15 | 21:00

mom van avezaath | 29-11-15 | 20:53
Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden?

Schoorsteenveger | 29-11-15 | 20:59

@Lentehaas | 29-11-15 | 19:50,

Of een moslim per defenitie een leugenaar is betwijfel ik ten zeerste. Daarentegen ben ik bekend met het begrip taqqiya, ik ga er echter vanuit dat e.e.a. bewust wordt bedreven in het geval het een radicaal persoon betreft. De andere kant van de waarheid niet spreken of verzwijgen komt mijns inziens voort uit de collectivistische cultuur, de zgn schaamtecultuur. Die gezichtsverlies probeert te voorkomen. Dat gezegd hebbende ben ik het met je eens dat taaqiya kan worden toegepast en de belofte als het ware met gekruiste vingers uit te spreken. Daarom betoog ik ook om in soortegelijke gevallen het breken van de belofte te bestraffen.
Het neveneffect is vooral dat de duistere krachten binnen de islam worden geconfronteerd met moslims die hardop uit spreken de seculiere rechtstaat en haar wetten als hoogste autoriteit te erkennen. Dat staat hasks op de shahada de geloofsgetuigenis die o.a. op de vlaggen van IS staat. Als dat geen psychologische klap is, daarnaast verwacht ik dat een dergelijke wet (svoorstel) ook de nodige reuting veroorzaakt nationaal en internationaal. Dat lokt debat uit en dat is denk ik het hoogste doel.

ratelaar | 29-11-15 | 20:58

Lees net dat de EU een migratiepact met de Duiv.. ehh Turkije heeft gesloten. Dat betekent 3 miljard euro kadootje voor Erdolul en gesprekken voor toegang tot de EU worden versneld. Chantage werkt dus echt!
www.telegraaf.nl/buitenland/24805439/_...

Ikdachthetniet | 29-11-15 | 20:58

tiku99 | 29-11-15 | 17:35
Ja, heel erg. Maar die abortuskliniek, weet u wat daar voor afschuwelijke taferelen zich afspelen? Misschien toch handig om dit even te checken voordat u wat zegt.

mom van avezaath | 29-11-15 | 20:53

@Silent Scream | 29-11-15 | 20:12
,
Ja ja ja, die verschrikkelijke Kruistochten.

joostniemoller.nl/2015/11/hou-toch-een...
Hou toch een sop. De duizenden islamitische aanslagen en veroveringen gaan tot op de dag van vandaag anno Nu door.
Wake up.

Piet Karbiet | 29-11-15 | 20:51

@notamused | 29-11-15 | 20:33
Schitterend plempsel. Hulde.

Lewis Lewinsky | 29-11-15 | 20:49

Post-moderniseert bedoel je?

Neut | 29-11-15 | 20:43

@Ella | 29-11-15 | 20:16
We hebben hier allemaal al een abo op de nieuwsbrief van Gatestone...

Piet Karbiet | 29-11-15 | 20:42

@Sophie9985 | 29-11-15 | 20:01
Steeds meer kinderen beleven NOG een religie vrije opvoeding in NL. Helaas worden er nu mensen binnengehaald die kinderen dag in dag vol proppen met de waanzin van de Islam. We waren zo goed op weg met het langzaam laten uitdoven van Religie in Nederland . .

Mark_D_NL | 29-11-15 | 20:35

de honden blaffen... | 29-11-15 | 20:31

jij begrijpt het niet helemaal. Pas als de islam bepaalt hoe jij moet leven, dan pas zal jij gelukkig zijn.

mr Fawlty | 29-11-15 | 20:35

In de islam moet je vermoord worden als je kritiek hebt op de islam. In de islam moet je vermoord worden als je de waarheid vertelt over de islam. In de islam moet je vermoord worden als je je niet bekeert tot de islam. In de islam moet je vermoord worden als je niet doet wat de islam voorschrijft. In de islam moet je vermoord worden als je de islam verlaat en bijvoorbeeld christen of atheïst wordt. In de islam heerst een verstikkende sfeer van sociale druk tot aanhangen van en je gedragen volgens de Absolute Waarheid die islam heet. In de islam is het voorgeschreven om andersdenkenden te exploiteren en te bekeren tot de islam of eventueel uit te moorden. In de islam is het voorgeschreven om niet-islamitische cultuur leeg te zuigen en tot slavernij te brengen en al het verzet uit te roeien. De islam brengt niets, geen vooruitgang, geen vrede, geen humaniteit. De islam brengt maffiose tirannie, wrede achterlijkheid, dood en verval. De moderne cultuur met z’n blinde tolerantie voor de islam zal de islam niet overleven.

notamused | 29-11-15 | 20:33

Bram van Ojik | 29-11-15 | 20:25

Het is juist die intolerantie die de koran onverteerbaar maakt. Waar het nieuwe testament liefde preekt staat de koran bol van haat naar andersdenkenden.

Het is die ingebakken haat die verandering tegenhoud. Zoals ik al eerder schreef ben ik van mening dat alleen een interne strijd tussen de diverse stromingen binnen de islam enige vorm van verlichting kan brengen. Neemt niet weg dat de basis ervan (de koran) geen ruimte laat voor interpetatie.

Silent Scream | 29-11-15 | 20:32

Ach, de islam moderniseert wel, in die zin, dat men vroeger gebieden veroverde met het kromzwaard.
Tegenwoordig doen ze dat subtieler, dmv. immigratie, grootschalige taqiyya, en niet te vergeten de baarmoeder.
Geheel volgens "The Project.
Maar islam blijft islam, east is east and west is west, and never the twain shall meet.

de honden blaffen... | 29-11-15 | 20:31

BadLieutenant | 29-11-15 | 20:25

Nou, dat zie je helemaal verkeerd lieverd, islam is vrede.
Was getekend, Marc R.
We zijn niet, ik herhaal, we zijn niet in oorlog met de islam.

mr Fawlty | 29-11-15 | 20:30

Islam is een constante onveranderlijke ideologie die alleen letterlijk geïnterpreteerd kan worden volgens de ware gelovigenen. Alle andere interpretaties stroken niet met de waarheid/werkelijkheid van deze doodscultus en dienen ten aller tijden te vuur en te zwaard bestreden te worden, zoals ook alle ongelovigen te vuur en te zwaard ten aller tijden bestreden dienen te worden, tot in den eeuwigheid, dus hou maar op met nuanceringen te maken of discussies aan te gaan. Het heeft geen enkele zin en is alleen maar bedoeld om zand in de ogen te gooien van de te onderwerpen vijand.
Islam gaat voor de algehele heerschappij op aarde, ookal zal dit een eeuwigheid duren, maar dit streven zal altijd blijven bestaan, hoe dan ook!

BadLieutenant | 29-11-15 | 20:25

Silent Scream | 29-11-15 | 20:12
de christelijke doctrine staat ook gewoon behoorlijk haaks op al die middeleeuwse praktijken. de koran en hadith roepen er echter expliciet toe op; sterker nog, er blijft weinig van over als je de intolerantie eruit haalt.

Bram van Ojik | 29-11-15 | 20:25

tweetybird | 29-11-15 | 20:09

Alles proberen te verklaren, ontkennen, in het hol kruipen van..
Wil je nog meer uitleg ?

mr Fawlty | 29-11-15 | 20:21

Anjem Choudary (midden), een prominente Britse islamist, heeft zijn volgers opgedragen hun baan op te zeggen en werkloosheidsuitkeringen aan te vragen, zodat ze tijd hebben om de heilige oorlog voor te bereiden.
"Wij moslims moeten de Jizya nemen, die sowieso voor ons is.
De normale situatie is, dat we geld pakken van de kuffar.
Zij geven ons het geld.
Zij werken, zij geven ons het geld, Allah Akbar.
Wij nemen het geld."
nl.gatestoneinstitute.org/6980/europa-...

Ella | 29-11-15 | 20:16

In totaal heeft de islam 270 miljoen afgeslachte medemensen op het geweten en toch nog steeds zitten moslims in de slachtofferrol. Knap. En na de vondst van olie in 1960 de OPEC oprichten om ook daarmee de Joden te terroriseren. Hoofdkantoor zit sinds 1965 echter in Wenen(?) Geen lid van de OPEC zijn Canada, Mexico, Noorwegen, Verenigde Staten, Rusland, Oman en Brazilië. De Muzelman kan helemaal niks zelf. Ja, kitschtorens laten bouwen door Palestijnse en Fillipijnse slaven.
.

Piet Karbiet | 29-11-15 | 20:15

Het grote gevaar is onze politiek. Het gevaar van de islam is slechts een gevolg.

Politicusincapabelus | 29-11-15 | 20:14

Louter inferieure geesten/culturen zijn te beledigen.

Tabernakel | 29-11-15 | 20:12

Verlichting in de islam zal nog eeuwen duren. Het christendom heeft ook eeuwen nodig gehad om te veranderen van een geweldadige doctrine (denk kruistochten etc.) naar de meer pacifistische vorm die tegenwoordig de norm is.

Pas na millenia van interne strijd tussen de diverse stromingen heeft het christendom zijn huidige vorm aangenomen.

Het is deze transformatie die de islam ook zal moeten doorstaan om tot enige vorm van verlichting te komen. De diverse stromingen binnen de islam zullen ook deze strijd moeten voeren tot er een meer vredelievende vorm uit kan ontstaan.

Dus een islamitische beeldenstorm of remonstrantie. Pas als deze strijd geleverd is zullen wij een meer gematigde vorm van de islam zien. Nooit zal deze verlichting plaats kunnen vinden zonder deze interne strijd.

Silent Scream | 29-11-15 | 20:12

@Pieter V | 29-11-15 | 19:58
Ze zien het inmiddels wel. Erg laat, dat wel. Het probleem is, dat ze geen gezichtsverlies willen lijden. Dus stellen ze mondjesmaat hun mening bij.
Intussen is het drama wel gebeurd. We zullen van dit absurde beleid nog tientallen jaren last hebben.
Het zal ons de sociale zekerheid gaan kosten. En DAT neem ik links heel erg kwalijk. Het was de bedoeling dat wij voor de zwakkeren in onze samenleving zouden zorgen. Het had een voorbeeld voor andere landen moeten zijn. Niet iets waar andere landen vrijblijvend van kunnen komen profiteren.

Lentehaas | 29-11-15 | 20:09

mr Fawlty | 29-11-15 | 20:02

Leg uit.

tweetybird | 29-11-15 | 20:09

tweetybird | 29-11-15 | 19:57

Regels in de koran zijn namelijk vaak zeer tegenstrijdig en zelfs vaak voor gelovige geleerden niet eenduidig te duiden.Maar ja wat wil je ern boek samengesteld door een analfabeet in een hele andere tijd als nu.En helaas de regels die wel eenduidig zijn dat zijn de oorlogszuchtige regels waar het betreft andersgelovige ,vrouwen en afvallige. Die dienen ten prooi te vallen aan het zwaard.Want juist daar zijn geen tegenstrijdige regels.De vrede wordt door tegenstrijdige regels van oorlogszucht te niet gedaan. Omdat die ook nog eens hoger geacht worden in dat haat boek dan de regels van vrede.Raar maar helaas waar.

tweetybird | 29-11-15 | 20:06

correctie:

Daarom moeten we hier ook waken voor groepsdruk in welke vorm dan ook, het beperkt de vrijheid van durven te zeggen ... en denken ... wat je wil, dus de PVV moet dat ook bewaken eigenlijk, zelfs al zijn het geluiden tegen de PVV. Zou je zeggen dan...

kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 20:05

@Lentehaas | 29-11-15 | 19:59

In huis zal het niet veel zijn. Misschien in de brandstoftank van de auto?

Pieter V | 29-11-15 | 20:04

Stormageddon | 29-11-15 | 19:41
"Zie jij dat gebeuren? Ik niet."
Ach, er groeien al een paar generaties mensen op via een openbare school, zonder religieuze vorming of sociale druk, en die kijken dus van buitenaf naar een geloof. Hirshi Ali heeft over een gebrek aan een stuk gezond individualisme, het geloof kent een enorme groepsdruk, het is collectief. In het westen moet dat minder zijn geworden, maar er is nog altijd zoiets als familie. Daarom moeten we hier ook waken voor groepsdruk in welke vorm dan ook, het beperkt de vrijheid van durven te zeggen wat je wil, dus de PVV moet dat ook bewaken eigenlijk, zelfs al zijn het geluiden tegen de PVV. Zou je zeggen dan...

kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 20:03

@mr Fawlty | 29-11-15 | 19:51
Als ik Merkel als jihadist had aangemerkt zou de zin er anders uitgezien hebben. Namelijk:
"Kijk maar naar de jihadisten zoals Angela Merkel"

Pieter V | 29-11-15 | 20:02

tweetybird | 29-11-15 | 19:57

wow, de nieuwe nsb.

mr Fawlty | 29-11-15 | 20:02

Titel: Duh! Pure clickbait deze reeks (Doh!)

Bram van Ojik | 29-11-15 | 20:01

Mark_D_NL | 29-11-15 | 19:48

Als kind kreeg ik de kinderbijbel van mijn moeder om te lezen. Het schijnt dat ik daarna naar mijn moeder ben gelopen, het boek heb teruggegeven en heb gezegd dat het tuttut verhalen waren. Kinds voor moraal verhaal. Hou ik niet van,toen niet en nu niet. We gingen niet naar de kerk en lazen geen bijbel. We zijn opgegroeid in de realiteit. Het is mij gelukkig gegund door mijn ouders om onze eigen weg te zoeken. Ik zou willen dat ieder kind dat mag beleven.

Sophie9985 | 29-11-15 | 20:01

@ratelaar | 29-11-15 | 19:40
Die mensen vluchten naar de welvaart, die hun eigen cultuur niet kan realiseren.
Wijs in jouw huis maar eens iets aan dat uit een islamitisch land komt.
Maar de cultuur die zo'n welvaart mogelijk maakt, willen ze niet. Sterker nog: die willen ze bestrijden.

Lentehaas | 29-11-15 | 19:59

@Lentehaas | 29-11-15 | 19:34

Dat roep ik al jaren maar de policor zeloten zijn ziende blind en horende doof.

Pieter V | 29-11-15 | 19:58

Basic Dimension | 29-11-15 | 19:32

Hmmm moslims worden niet geterroriseerd door de islam is maar ten dele waar. Het boek terrorieseert die moslims niet. Maar moslims terroriseren wel weer andere moslims. En dat dus wel weer naar aanleiding van islam. Kijk maar naar IS. Die zegt het woord van de islam te volgen en daarbij massaal andere moslims over de klink jaagt.En trouwens alles zo'n beetje over de klink jaagt. Maar feit is dat moslims ook de meeste moslims vermoorden. Ze zijn zo'n beetje allemaal in oorlog tegen elkaar. De ene om het boek de andere om grond gebied of gewoon omdat de ander hem niet aanstaat.Je stelling klopt dus niet helemaal. Want uiteindelijk blijkt dat islam eigenlijk alles en iedereen in terreur houdt. Het is allemaal ermee verbonden.Islam met zijn regels die niet van deze tijd meer zijn en daardoor niet meer klopt maakt dat het blijft zoals het is. Oorlogszuchtig.Een doel heeft van de perfecte gelovige . Iets wat nooit bestaat.En ook nooit zal komen . En dasrdoor het altijd oorlog zal inhouden.Er blijven altijd in de ogen on perfecte mensen. Omdat de regels de perfecte gelovige nooit kan laten bestaan.De ene perfecte gelovige moslim zal de andere perfecte gelovige moslim altijd betichten niet de perfecte gelovige moslim te zijn. En de regels schrijven dan voor dat dat een afvallige is die vernietigd dient te worden. Hij is dan nog minder als derderangs volgens die regels.Omdat mensen namelijk nooit helemaal hetzelfde denken over regels. En uitvoer daarvan.En zij nemen dat nog steeds zeer serieus zoals je op de wereld kan zien.

tweetybird | 29-11-15 | 19:57

Piet Karbiet | 29-11-15 | 19:56

=)

mr Fawlty | 29-11-15 | 19:57

G,I. Jane | 29-11-15 | 19:53

Ja en nee.
Leuk om alles weer eens te herhalen maar hij zegt het wel tegen een ongewillig oor.

mr Fawlty | 29-11-15 | 19:56

@mr Fawlty | 29-11-15 | 19:34
.

“If 50 million people say a foolish thing, it is still a foolish thing.”
Anatole France, 1844-1924

Piet Karbiet | 29-11-15 | 19:56

@ratelaar | 29-11-15 | 19:40
Hoewel idd vnl. symbolisch moeten wij idd af van de vrijblijvendheid van de zgn. inburgering. Iemand met verblijfsvergunning in Nederland moet een keuze maken of bij gebreke daaraan de consequenties aanvaarden. Het zo lekker eten van 2 (subsidie) walletjes moet maar eens afgelopen zijn.

LaatmaarLu? | 29-11-15 | 19:54

Shit. Ik draag zelf ook nooit mengsels. Alleen Levi van 100% katoen. Ben ik toch zonder het te beseffen een christen. Levi 19:19.

Lewis Lewinsky | 29-11-15 | 19:54

Pieter V | 29-11-15 | 19:44

je hebt gelijk, dat kutwijf heeft ons verkocht.

mr Fawlty | 29-11-15 | 19:54

Iig wederom kudo's voor Russells teapot.

G,I. Jane | 29-11-15 | 19:53

Daar ga ik mijn gristelijke medemens eens aan houden: geen kleren gemaakt van mengsels dragen. Andries Knevel! Poephoofd! Geen mengsels! Lev. 19-19.

Lewis Lewinsky | 29-11-15 | 19:51

Pieter V | 29-11-15 | 19:44

Jeeh man, nou snap ik het pas.
Je hebt helemaal gelijk, Merkel is de grootste jihadiste.

mr Fawlty | 29-11-15 | 19:51

@ratelaar | 29-11-15 | 19:40
Je gaat uit van onze westerse cultuur waarin liegen een zonde is. Een islamiet is ervan overtuigd, dat liegen tegen een Kufr niet alleen geoorloofd, maar zelfs aangewezen is. Dus je hebt niets aan het hardop uitspreken van een belofte.

Lentehaas | 29-11-15 | 19:50

appelvink | 29-11-15 | 19:38
Ach, het 1 volgt uit het ander he. Uit de regels van het wel of niet mogen eten van dieren komen soms ook merkwaardige zaken naar voren, omdat er altijd dieren zijn die in de regio waarin men die regels opstelde niet voorkwamen. Waarom men die bepaalde dieren met schubben of hoeven niet mocht eten, waarom ze rein of onrein zijn, de uitleg of onderbouwing, dat staat er niet bij. Anders zou het een reden hebben van buiten het geloof, en zou je het zonder die voorschriften kunnen stellen, dan zou het evident zijn, en dan zou het geen heilig voorschrift zijn.
www.christipedia.nl/Artikelen/D/Dieren...

kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 19:49

@Sophie9985 | 29-11-15 | 19:06
Voor je 18e is alcohol verboden. De Islam is niet minder schadelijk voor jonge mensen. Goed idee. . .

Mark_D_NL | 29-11-15 | 19:48

Ikdachthetniet | 29-11-15 | 19:34

Bewust heulen met de vijand heette dat in mijn tijd. Toegeven werkt contraproductief, heb ik niet verzonnen, dat is een feit. Bij kinderen niet, bij volwassenen niet. Bij een hond die op zo'n manier wordt verkloot door de eigenaar, wordt er gif ingepompt om af te maken. Van ons wordt verwacht dat we begrip tonen voor gevaarlijke indoctrinaties en respect.

Sophie9985 | 29-11-15 | 19:46

Nobel streven Teapot maar ik geloof er niet in. Zelfs als de Islam gaat moderniseren blijven er een miljoenmiljard booslims over die kwaad willen. Denk zelfs dat het westen alleen maar slechter af is met een gemoderniseerde Islam want die krijgen dan alleen maar méér voet aan de grond in onze samenleving.
.
Ben trouwens ook benieuwd naar de reactie op Parel vh Zuiden (29-11-15 | 17:42): "Even een vraagje aan de debatclub. Zou er dan ook plaats in het Westen kunnen zijn voor "gemoderniseerd" nazisme?".

de Voorzittert | 29-11-15 | 19:45

moitambien | 29-11-15 | 19:42

Wist je al dat de turken hier in Nl advies (opdracht) krijgen vanuit ankara op welke partij zij moeten stemmen ?

mr Fawlty | 29-11-15 | 19:45

Iedere religie leidt uiteindelijk tot een groot aantal dolgedraaide krankzinnige aanhangers. Kijk maar naar de jihadisten en Angela Merkel.

Pieter V | 29-11-15 | 19:44

Kort samengevat: de islam zelf stinkt. Dat moslims ertegen kunnen...

lekker wijf | 29-11-15 | 19:43

@appelvink | 29-11-15 | 19:38
Het is toch zo: "You are to keep My statutes. You shall not breed together two kinds of your cattle; you shall not sow your field with two kinds of seed, nor wear a garment upon you of two kinds of material mixed together".
biblehub.com/leviticus/19-19.htm

Lewis Lewinsky | 29-11-15 | 19:43

moitambien | 29-11-15 | 19:38

juist,
maar ik heb een vervelende mededeling voor je, rutte, jean-kloot en timmerfrans zijn het niet met je eens .
En nou ?

mr Fawlty | 29-11-15 | 19:42

Maria.1 | 29-11-15 | 19:39
Hoe bedoel je?
Ze hebben allemaal een gratis NL PvdA importstemvee paspoort om gratis mee te kunnen liften op onze welvaart maar er zit geen Nederlander tussen.

moitambien | 29-11-15 | 19:42

@Stormageddon | 29-11-15 | 18:45
.
Helder.

Piet Karbiet | 29-11-15 | 19:41

@kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 19:16
Daar verander je alleen een individu mee, maar niet de leer zelf. De islam verander je niet als er een moslim of moslima afvallig wordt en zichzelf vanaf dat moment geen moslim meer noemt. En inderdaad, het zou voor de wereld het allerbest zijn als alle moslims uit zichzelf zeggen: dit is bullshit, ik geloof niet meer in die kul.
Zie jij dat gebeuren? Ik niet. Het zou al helpen als alle zogenaamde moslims die het geweld afkeuren en niet geloven in de jihad teksten in de Koran eerlijk tegen zichzelf zouden worden en zouden zeggen: ik geloof die gedeeltes niet, waarom zou dat andere dan wel waar zijn, en bestaat die Allah wel? En dan "nee" antwoorden op die vraag, en zo de gewelddadige jihadi's isoleren, maar ook dat lijkt me een illusie en ook dat verandert de leer intrinsiek niet.
En tja, ze hebben meer boeken nodig. Dat zei Billy Connolly ook al.
www.liveleak.com/view?i=a84_1357438710...

Stormageddon | 29-11-15 | 19:41

Pieter V | 29-11-15 | 19:32
"De hele dag rondlopen met een stelcon plaat voor je kop?"
Geen idee, wil je die dichtgemetselde bunker voor je kop vervangen door iets lichters?
Kortom; je punt graag?

kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 19:41

Ik volg dit debat met veel interesse en voel me uit genodigd om mee te denken. Los van het feit dat onderzoek naar de kern van islamitisch terrorisme of anderzins subversieve activiteiten had ik een pragmatischer idee dat ik hieronder zal uiteenzetten:
Ik stel voor een wet aan te nemen die eist dat alle ( nieuwe- ) Nederlanders en asielzoekers hardop de belofte uitspreken de seculiere staat en haar wetten te erkennen als het hoogste gezag en zich daaraan te onderwerpen.
Het niet voldoen daaraan zou weigering tot toegang tot het Nederlanderschap opleveren of een straf voor de al hier wonende Nederlanders. Het verbreken van de belofte kan in sommige gevallen een strafvermeerdering opleveren bijvoorbeeld: In het geval een wet is gebroken die samenhangt met het doel om middels geweld of oproepen daartoe een politieke (-religieuze) agenda naar voren wordt geschoven oftewel subversieve activiteiten.
Het uitspreken van de belofte zou bij officiele gebeurtenissen of bij een aanstelling in een overheidsfunctie of bij(rechts-) processen steeds opnieuw verplicht kunnen worden.
Het doel is primair symbolisch, je spreekt uit dat je de Nederlandse rechtsstaat en haar regels erkent als hoogste autoriteit. Het feit dat het uitgesproken wordt onderstreept nogmaals het doodsimpele feit dat je daaraan sowieso gehouden bent. Daarnaast dwingt het mensen die andere ideeen hebben een keuze te maken of in ieder geval uit te dagen tot open debat.
Nu is het al zo dat je aan de wet gehouden bent en deze moet kennen. Maar het lijkt allemaal redelijk vrijblijvend. Daarnaast denk ik dat er niets mis mee is om in de wet te beschermen wat een lange geschiedenis heeft en waarover veel strijd is geweest: Een wetstelsel dat is gebasseerd op de universele rechten van de mens.
Om maar een regel uit een gedicht van Lucebert te citeren: Alles van waarde is weerloos.
Tenslotte geeft het ook een duidelijk signaal af naar kwaadwillenden in de Arabische wereld die met veel triomf verkondigen dat er steeds meer hoofdoekjes en moskeeen in het westerse straatbeeld te vinden zijn. Het onderstreept het fundamentele verschil tussen de islamitische wereld en de reden dat veel mensen uit de islamitische wereld vluchten op zoek naar een menswaardiger, rechtvaardiger, vrijer en welvarender bestaan.

ratelaar | 29-11-15 | 19:40

Mooie discussie.

Mad Jack the Pirate | 29-11-15 | 19:40

Maria.1 | 29-11-15 | 19:36

ja, weten jij en ik maar lewinski wil het blijven ontkennen.
Waarom dan ? hij ziet het toch ook gebeuren ?

mr Fawlty | 29-11-15 | 19:39

"Ook hier in Nederland zijn de moslims een groot gevaar voor onze veiligheid, al hebben ze 20 NL paspoorten.
moitambien | 29-11-15 | 19:38"
Je moet gebruik maken van hun nationalisme.

Maria.1 | 29-11-15 | 19:39

kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 18:04
Ik weet niet waar u deze bijbelteksten vandaan heeft geplukt, maar ik schoot in de lach bij deze grove onzin:
<•een overhemd van katoen met een beetje polyester: mag niet, Lev. 19:19>
-
Is er werkelijk iemand die gelooft dat duizenden jaren geleden al geschreven werd over overhemden met POLYESTER???
Leugens, fabels, verzinsels, de "verspreiders van het Woord" schamen zich nergens voor.

appelvink | 29-11-15 | 19:38

We kunnen eindeloos door praten over welke stroming van islam beter is maar één ding blijft een feit.
-
In geen enkel(!) islamistisch land worden andere geloven als gelijkwaardig gezien en zijn deze meestal al volledig verdreven.
Het heeft dus absoluut niets te maken met stromingen maar gewoon met de ISLAM.
Ook hier in Nederland zijn de moslims een groot gevaar voor onze veiligheid, al hebben ze 20 NL paspoorten.

moitambien | 29-11-15 | 19:38

gelukkig heb jij naar mijn reaguursel op jou laatste epistel geluisterd en durf je nu echt te citeren uit de knoran. Nu de rest van de koekwousen die zich opiniemakers noemen nog.

tattooboer | 29-11-15 | 19:38

kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 19:27

Vertel dat die syriers dan maar die nu terugkeren omdat ze geloofde dat ze een miele kregen en die niet krijgen en nu terugkeren. Hahaha.

tweetybird | 29-11-15 | 19:37

@mr Fawlty | 29-11-15 | 19:11
Het begin van het einde is wat dat betreft al lang begonnen.

G,I. Jane | 29-11-15 | 19:37

@mr Fawlty | 29-11-15 | 19:32
Ziehier de oplossing voor in elk geval 1 probleem. Op een nette manier: eigen keuze.

Maria.1 | 29-11-15 | 19:36

Piet Karbiet | 29-11-15 | 19:31

Maar 1.5 mld van de wereld bevolking , vindt van wel.
Jouw en mijn woord tegen 1,5 mld ?

mr Fawlty | 29-11-15 | 19:34

Het is nogal arrogant om te denken dat onze cultuur zo verheven is, dat anderen op termijn tot inkeer zullen komen.
De islam acht zich minstens zo verheven als wij. En is bovendien bereid om te vechten.
Alles draait om evolutie. Er is geen absoluut betere cultuur. De betere cultuur is de cultuur van de winnaar.
Het gaat erom wie wint.
Onze papieren zijn slecht. IS (of welke andere namen je ze ook geeft) wint steeds meer terrein. We hebben ze uit Afghanistan, Libië, Irak en Syrië proberen te verdrijven. Feit is dat dit niet slaagt, maar dat het zich verder uitbreidt naar o.a. Egypte, Tunesië en ook Turkije.
Het krijgt nu ook duidelijk voet aan de grond in Europa. Maar wij blijven arrogant denken, dat onze cultuur niet verliezen kan.
Onze cultuur zat ooit ook in Libanon. Kijk eens naar de foto's van voor en na de burgeroorlog tussen de islamieten en de christenen in Libanon. Beiroet was ooit het Parijs van het oosten.
Parijs begint nu op het Beiroet van het westen te lijken.

Lentehaas | 29-11-15 | 19:34

@Sophie9985 | 29-11-15 | 19:06
Daarom moeten islamitische scholen ook zo snel mogelijk worden gesloten en verboden. Want wat daar gebeurt is indoctrinatie pur sang. Antiwesters sentiment wordt kinderen zo met de paplepel ingegoten. Eerst thuis, en daarna ook op school. Gefaciliteerd en gesubsidieerd door de overheden. Kan het nog achterlijker? Logisch dat die kinderen later radicaliseren. Ik snap echt werkelijk waar niet waarom die scholen niet al lang gesloten zijn. Islamitische scholen zijn dus een klassiek voorbeeld dat we alles maar toelaten en tolereren.

Ikdachthetniet | 29-11-15 | 19:34

" Bij een aantal mensen die we hebben geïnterviewd had het inderdaad geen fluit uitgemaakt, of ze dierenactivist of jihadist waren geworden. "
Met audio:
www.npowetenschap.nl/site/artikel/Waar...

Man uit Molenbeek vertelt. Als ie een punt heeft is radicalisering iets universeels. Zie Volkert vd G. e.d. Als ie een punt heeft dan he...

kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 19:34

Pieter V | 29-11-15 | 19:26
De vraag of jouw omgeving je dwingt om voorgekauwde keuzes te maken ontkracht geenszins de stelling dat het geloof op het bestaan van die vrije wil is gebouwd. Sterker nog, die onderschrijft die stelling. Het is een grote misvatting om te veronderstellen dat een geloof dat volledige onderwerping aan zijn God eist de mens geen vrije wil toedicht. Integendeel, juist door die mens met een vrije wil op te zadelen kan dat systeem die mens schuld aanpraten. Geboden en verboden bestaan bij gratie van een mens die kennelijk de vrijheid heeft om zich daar al dan niet aan te onderwerpen. Elk rechtssysteem gaat van een vrije wil uit overigens. Wij worden geacht de wet te kennen en daarnaar te handelen. Wij hebben een vrije wil, maar worden geworpen in een wereld die in hoge mate die vrijheid bij voorbaar beperkt.

Schoorsteenveger | 29-11-15 | 19:33

De islam heeft veel overeenkomsten met de biblebelt. Je mag het woord van god niet veranderen en als je het geloof verlaat verlaat je ook de gemeenschap.

Osdorpertje | 29-11-15 | 19:32

Moslims worden niet getiranniseerd door islam maar hebben islam bedacht om niet-moslims te kunnen tiranniseren. Wat betekent dat het veranderen van de koran niet tot andere moslims leidt. Wel ordenen islam en sharia de golven van bloed over de akkers. Valt sharia weg dan regresseert deze mens tot pure mannelijke beestachtigheid. Het is dus niet islam, het is de moslim zelf.

De Westerse mens beroept zich op rationaliteit maar zijn Verlichting is slechts een duister bouwwerk zonder regels en zonder uitvoerbare wetten. Moslims volgen hun natuurlijke driften en zullen overwinnen waar de Westerse mens ethische wangedrochten heeft bedacht die in de praktijk niet dan met extreme controle tot uitvoer kunnen worden gebracht.

Kortom zowel het christendom als islam zijn magische dwalingen van de menselijke geest. Een nieuwe moraal paart mannelijke oerdrift aan de redelijkheid van een verstandig mens.

Basic Dimension | 29-11-15 | 19:32

@kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 18:17

Hoe gaat dat nou? De hele dag rondlopen met een stelcon plaat voor je kop?

Pieter V | 29-11-15 | 19:32

Marokko staat wel degelijk één paspoort toe. Het Marokkaanse. Dus dat probleem is er niet.
Lewis Lewinsky | 29-11-15 | 19:26

Dat is niet de vraag,
de vraag is waarom de Nl'se regering dan wel 2 paspoorten toestaat ?
En trouwens je verhaal is onwaar, alle marokkanen, waar ook ter wereld, zullem marokkaan blijven en verantwoording afleggen aan hun koning. En aan niemand anders.

mr Fawlty | 29-11-15 | 19:32

Muhamed heeft nooit bestaan ende geleefd.

Piet Karbiet | 29-11-15 | 19:31

Lewis Lewinsky | 29-11-15 | 19:00


Zelfs bij die mohamed zet ik mijn vraagtekens. Ik heb nog nooit gehoord dat ze voetstappen van 1 meter 80 in die zandbak hebben gevonden van die vent met tenen van 1 meter 80 waar je daardoor altijd op zijn tenen trapt.Ook daarbij zeg ik eerst zien dan pas geloven.Ik heb een analfabeet nog nooit zo'n dik boek zien schijven en hun god had dan toch echt geen analfabeet genomen om dat boek te schijven. Dat is vragen om moeilijkheden. Zelfs voor god.Zo dom zal die dan toch niet zijn hahaha.

tweetybird | 29-11-15 | 19:30

Het boeit me allang niet meer wat islam allemaal wil en moet en eist. Dat het moet moderniseren, allemaal prima. Ik wil maar één ding en dat is islam uit mijn land en mijn leven. Ik wil er niet mee geconfronteerd worden. Ik wil er niet over na hoeven denken. Ik wil islam weg.

marcoplarco | 29-11-15 | 19:29

Dat is precies wat ik bedoel.
Moriarty | 29-11-15 | 19:24

weet ik =)

mr Fawlty | 29-11-15 | 19:28

tweetybird | 29-11-15 | 19:20
"Eerst zien dan pas geloven. "
:-) dat is iets uit de bijbel. (Thomas die niet geloof dat Jezus de eerste keer na Zijn kruisiging verscheen aan zijn apostelen).

Deze site geeft daar een mooie draai aan:
www.jezus-is-heer.be/Jezus%20geneest/D...
"Geloof is het innerlijk bewijs van de dingen die men niet ziet!"
Kortom, alles dat je mensen kan laten geloven is waar. Volgens deze website dan.

kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 19:27

@Parel van het Zuiden | 29-11-15 | 17:57 > Met je eens, al wat jaren geleden had ik ergens (niet op internet) een kort gesprek met een al wat oudere Marokkaan, toen ik het had over de superieure westerse samenleving: Zijn opmerking was hoe ik daar bij kwam.. welnu zei ik tegen hem, kun je mij wetenschappers uit islamitische hoek opnoemen gelijkwaardig aan de uitvinders van de lamp, radio, brandstofmotor, danwel in de medische wetenschap zoals Madame Curie, Alexander Fleming ect ? Gooi ze deze link maar voor hun voeten, zijn ze meteen uitgeluld [kom daar weinig islamitische namen tegen nietwaar?]... ik hou het gewoon op pure jaloezie van ze, dat zij niks voorstellen in de totale wetenschap en daarom de pest aan ons hebben. Dus eigenlijk zijn al die moslims een stelletje gefrustreerden! nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_uitvi...

Democrates | 29-11-15 | 19:27

@coolgen | 29-11-15 | 19:17
Marokko staat wel degelijk één paspoort toe. Het Marokkaanse. Dus dat probleem is er niet.

Lewis Lewinsky | 29-11-15 | 19:26

@maria.1 zolang marokko zijn / haar onderdanen niet toestaat een enkel paspoort te hebben zal dat probleem niet opgelost worden. wat wel zal helpen is die eindeloze uitkering stroom laten stoppen.. of een uitkering die bij het land past
coolgen | 29-11-15 | 19:17

Wat marokko doet moeten ze zelf weten. Onze 'elite' krijgen het zelfs voor elkaar om een dubbel paspoorter burgemeester van Rotterdam te maken. Daar ben ik dus niet blij mee. Hij mag van mij best burgemeester zijn maar dan wel zijn marokkaaanse paspoort inleveren. Omdat het hebben van een marokkaans paspoort niet vrijblijvend is.

mr Fawlty | 29-11-15 | 19:26

@Schoorsteenveger | 29-11-15 | 18:41

Met een mes op de keel, een kromzwaard in je nek of een AK47 op je gericht is die keuze niet zo ingewikkeld hoor.

Zo werkt dat bij de islam al eeuwen en dan zijn er kennelijk ook nog halve zolen die dat als vrije wil aanmerken.

De islamietjes moderniseren wel hoor! Hi-Tec explosieven, moderne wapens en nieuwste van het nieuwste aan communicatiemiddelen.

Noem dat maar eens geen vooruitgang!

Pieter V | 29-11-15 | 19:26

@mr Fawlty | 29-11-15 | 19:20
Dat is precies wat ik bedoel.

Moriarty | 29-11-15 | 19:24

Zolang de journalistiek als een stel loopse honden achter de klimaatprofeten lopen, zal het milieuterrorisme voortduren.

ProAsfalt | 29-11-15 | 19:23

mr Fawlty | 29-11-15 | 18:56
Dat klopt. Maar als er geen vrije wil zou bestaan, zou er ook geen Heilig Boek nodig zijn om ons te vertellen hoe te handelen. De Koran gebiedt, maar gebieden is enkel zinvol als er iemand is die luistert en besluit dat het gebod al dan niet opgevolgd dient geworden. Als je als mens geboren wordt in een wereld waarin Islam het voor het zeggen heeft, dan word je geboren met een door Allah meegegeven Vrije Wil, en of je je maar even aan zijn Wil wilt onderwerpen. Zonder die vooronderstelde vrije wil is een geloofssysteem zinloos en overbodig. Zonde en schuld, goed en kwaad bestaan niet zonder vrije wil. Dat je met die ondergeschoven vrije wil geen kant uit kunt en vanaf dag één gedwongen wordt om keuzes te maken die een ander al voor je heeft klaarliggen is een ander verhaal.

Schoorsteenveger | 29-11-15 | 19:20

Maar ja wij westerlingen in nederland hebben een passend spreekwoord. Eerst zien dan pas geloven. Waarvoor hebben al die religeuse sukkels zich daar nou niet en nooit aan gehouden.Dat spreekwoord is er niet voor niks. En iedere bijbel en koran had daar mee horen te beginnen.Ik zeg maar zo als die god er is laat hem zien. Kun je dat niet moet je er zo je twijfels bij hebben en dat spreekwoord in ere houden.Sterker nog de koran en bijbel hadden dat spreekwoord als enigste passage moeten hebben. Het had ons een hoop elkende gescheelt.Daarvoor ik stel voor zowel de koran en bijbel te herschrijven. Ik doe dat wel zonder leesbril en met gebrekkig nederlands. Eerst zien en dan pas geloven. God tweetybird.Profeet der profeten die geen regels opstelt omdat hij zelf totaal lak heeft aan regels. De tweetybird religie van het echte leven.

tweetybird | 29-11-15 | 19:20

Moriarty | 29-11-15 | 19:15

vergis je niet maat, als het er op aankomt zullen die 25% als moslims stemmen.

mr Fawlty | 29-11-15 | 19:20

@Sophie9985 | 29-11-15 | 19:18
Dat zou hij dan daar eens niet moeten doen.

Tyromancer | 29-11-15 | 19:19

De islam moet verboden worden.

Wonderful-Life | 29-11-15 | 19:19

Tyromancer | 29-11-15 | 19:16

?

Sophie9985 | 29-11-15 | 19:18

@telelezer | 29-11-15 | 18:07
Volgens mij is die koran verdwenen. Als ik het goed begrepen heb was de reden daarvoor dat er geen plek meer was vanwege veranderingen aan de geluidsinstallatie. Hep u het ooit zo zout gevrete?
Zo rollen de politieke oplichters in Nederigland. Gewoon een rotsmoes om vooral de aanhangers van de meest gewelddadige doctrine ooit niet op de lange tenen te trappen.
Je zult maar eens zeggen waar het op staat! Ondenkbaar in Nederigland, het land van de landverraders. Dat is alleen toegestaan aan ..... juist ja, moslims en gekleurde zielenpoten met een minderwaardigheidscomplex.
Hoi, Quincy de Gare Querulant!

Pieter V | 29-11-15 | 19:18

@maria.1 zolang marokko zijn / haar onderdanen niet toestaat een enkel paspoort te hebben zal dat probleem niet opgelost worden. wat wel zal helpen is die eindeloze uitkering stroom laten stoppen.. of een uitkering die bij het land past

coolgen | 29-11-15 | 19:17

Stormageddon | 29-11-15 | 18:45
"Maar de Koran claimt dat wel. " (2)
Toch zijn er mensen zoals Ayaan Hirshi Ali die uiteindelijk zelfs atheist geworden zijn, in Nederland dan he. Dat zal een geleidelijk proces zijn, nam een jaar of 10. Daniel Dannett heeft haar wel eens gevraagd wat het omslagpunt, het laatste duwtje was. Dat bleek een jeugdboek van Nancy Drew te zijn:

www.youtube.com/watch?v=YnewH83m_lw
zie 42min55sec

kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 19:16

Ik zeg doen! En geen uitzonderingen!
Maria.1 | 29-11-15 | 19:10

Ik zeg, Maria for president.
Moet je wel eerst effe de zittenblijvers van vvd/pvda wegzetten.

mr Fawlty | 29-11-15 | 19:16

@Sophie9985 | 29-11-15 | 19:10
Dat zou dan daar eens niet moeten doen.

Tyromancer | 29-11-15 | 19:16

@mr Fawlty | 29-11-15 | 19:02
Die 25% hoor of zie je niet en hebben binnen de Islamitische gemeenschap geen andere waarde dan het feit dat ze voor ons meetellen als moslim.
De angst waarop de Islam en haar gemeenschap is gebaseerd, doet prima haar werk om te voorkomen dat ze de Islam verlaten of binnen de gemeenschap iets ter discussie te stellen.

Moriarty | 29-11-15 | 19:15

mr Fawlty | 29-11-15 | 19:11

Stemvee is stemvee. Totdat ze zich van de PvdA hebben afgekeerd. Zoals de rest van Nederland. Ouwe koeien uit de sloot halen heeft geen zin. Demonstreren wel.

Sophie9985 | 29-11-15 | 19:15

G,I. Jane | 29-11-15 | 19:06

Jane, dit gebeurd al 1400 jaar lang, steeds komt de islam op en verdwijnt weer onder druk van de heersende mpij.
Maar nu zijn het er 1,5 mld.
Alle grote schrijvers/denkers hebben geschreven over het islamitisch gevaar en we hebben er niets van geleerd want we laten het weer gebeuren.

mr Fawlty | 29-11-15 | 19:11

Een 1-paspoortensysteem zou al een heel eind schelen. Mensen die geen 100% Nederlander willen zijn zullen vertrekken en daarmee veel mensen die niets van onze westerse samenleving willen weten. Ik zeg doen! En geen uitzonderingen!

Maria.1 | 29-11-15 | 19:10

Tyromancer | 29-11-15 | 18:54

Hij doet waar hij voor wordt betaald, poen regelen.

Sophie9985 | 29-11-15 | 19:10

De IRA had geen islam nodig.

Geert Linkers | 29-11-15 | 19:10

islam is op zichzelf al een verderfelijk geloof

coolgen | 29-11-15 | 19:07

En die mensen die zich niet bekeren en ook geen belasting betalen, die moeten gewoon dood, da's duidelijk, weetiedere moslim.
Ow wacht, weet iedere moslim ?
Iedere moslim weet dus wat het lot van niet-moslims zal zijn ?
Behoorlijk gematigd, toch ?

mr Fawlty | 29-11-15 | 19:07

Hoe een boek toch een hoop stof op kan laten waaien. Vraagje in het algemeen: wie spreekt moslims aan hierover? En dan bedoel ik niet via het toetsenbord. Wie stelt vragen en krijgt ook antwoord? Want de meningen vliegen hier over het scherm, maar wat is via media en wat is via ondervinding?
Ik ben anti-theïst, elke vorm van religie is achterlijk en totaal achterhaald. En dat is geweldig qua gesprekken over religie met mensen die zich ervan hebben overtuigd dat het wel bestaat.
Waarom niet religie in het algemeen pas toestaan na je 21e? Alles daarvoor is pure indoctrinatie van een onschuldig kind. Eerst goede algemene ontwikkeling via school, dan kijken welk denkbeeldig vriendje het beste bij je past.

Sophie9985 | 29-11-15 | 19:06

@mr Fawlty | 29-11-15 | 18:25
Misschien dat we gewoon de verlichting zo moeten gaan stimuleren? In verafgelegen woestijnen ofzo. Ok mooi iedere dag vuurwerkshows.

G,I. Jane | 29-11-15 | 19:06

Interessant betoog van Theepot weer. Maar zoals Theepot zelf ook weet: islam gaat niet, nooit, jamais, ever hervormen, want daartoe moet de Koran, oftewel het woord van Allah zelf worden gewijzigd. En dat woord verbiedt ieder protest, iedere andere interpretatie dan de orthodoxe - het is immers het woord van Allah. Het enige wat Europa te doen staat, is zich grondwettelijk, moreel en technisch tegen islam te wapenen.
Dat zal dan, treurig genoeg, wel op de burger zelf neerkomen, want van de boven ons gestelden valt verantwoordelijk inzicht noch bescherming te verwachten.

De Vrijlansier | 29-11-15 | 19:04

Moriarty | 29-11-15 | 18:52

Begrijp jij het nog ?
75 % van de europese moslims staan achter de jihad. Hoe zit dat dan met die 25% die er niet achter staan ? Kunnen die dan nog wel moslim zijn, de islam schrijft het immers voor. Er zal pas vrede zijn als de islam de wereld heerschappij heeft en alle ongelovigen, of zich bekeerd hebben of belasting betalen. Staat letterlijk zo in de koran.

mr Fawlty | 29-11-15 | 19:02

@tweetybird | 29-11-15 | 18:18
Het verhaal van de stichter, Mohammed de zogenaamde profeet, is niet te veranderen. Hij blijft een moordenaar, een slavendrijver en een vrouwenmishandelaar. Zo iemand navolgen leidt altijd weer tot terreur. Dus de islam is niet te moderniseren. QED.

Lewis Lewinsky | 29-11-15 | 19:00

Schoorsteenveger | 29-11-15 | 18:43
Wat maakt ons dat uit? Veel Christenen zijn ook bezig alleen de leuke gedeeltes uit de Bijbel te halen en alles wat oproept tot haat te negeren. Als moslims tegen zichzelf willen liegen dat de Islam vreedzaam is dan is dat hun zaak. Zolang ze er maar niet kinderen en anderen mee lastig vallen. Want zolang gelovigen hun geloof niet voor zichzelf kunnen houden, maar anderen schaden is het geloof een probleem.

PausTokkie | 29-11-15 | 19:00

Wat ik eigenlijk mis, is een imam in de panelen. In een roze jurk.

aardappelninja | 29-11-15 | 18:59

Niets daarvan. Eerst verglazen al dat zand, en daarna praten.
Een beetje zoals een inbreker eerst al zijn armen en benen breken en DAN de politie bellen.
Misschien voor de verandering de discussie eens met een voorsprong beginnen.

Boutschefter | 29-11-15 | 18:57

Schoorsteenveger | 29-11-15 | 18:41

tja, volgens moslims mag er gewoon niet getwijfeld worden aan het woord van allah, doe je dat wel dan ben je geenmoslim meer maar een afvallige.

mr Fawlty | 29-11-15 | 18:56

@mr Fawlty | 29-11-15 | 18:51
Uiteraard hoort de Hadith ook bij de afbraakproducten.

Tyromancer | 29-11-15 | 18:55

www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article...
De man van de mooie woorden, de moderne, vrijgevochten moslim, de man van 'rot op als het je hier niet bevalt', de moslim die burgemeester werd van een enorm havenstad en de man die een typische propaganda-uitzending cadeau kreeg bij Zomergasten. De moslim die op zijn PvdA's gewoon zijn 'eigen' ding doet.

Tyromancer | 29-11-15 | 18:54

Stormageddon | 29-11-15 | 18:45
"Maar de Koran claimt dat wel. "
Keihard punt.

kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 18:53

Aan alle moslims de gedwongen keuze:
Of volledig afstand nemen van de Islam en leven in het vrije westen, of kiezen voor Islam en vertrekken naar een islamisch land naar keuze, desnoods met een levenslange uitkering (uiteraard aangepast naar het plaatselijke niveau)

Zo zal het uiteindelijk gaan en dit moment kan maar beter vroeger dan later komen.

Moriarty | 29-11-15 | 18:52

Tyromancer | 29-11-15 | 18:47

Als jij morgen een goed opgeleide moslim, die zogenaamd he;lemaal geintegreerd is hier, de vraag steld, heeft mohammed echt met een vliegend paard over de tempelberg gevlogen om te praten met allah en gabriel, dan is het antwoord, ja.
En dat staat niet eens in de koran, wel in de hadith.

mr Fawlty | 29-11-15 | 18:51

-weggejorist-

Den Leydenaer | 29-11-15 | 18:51

Het valt mij op dat - gezien veel commentaren - men alhier bitter weinig heeft opgestoken van de artikelen van Hans Jansen.
.
Maar goed, hier dan nog maar een link naar een column van prof. Bob Smalhout getiteld: Allah's slagers.
dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic...

Lupuslupus | 29-11-15 | 18:50

-weggejorist-

Boer Piet | 29-11-15 | 18:48

tweetybird | 29-11-15 | 18:43

Eigenlijk hebben ze best wel gelijk, wij zijn ook een stelletje eikels. We laten alles toe. Dat geeft hun dan weer het idee dat ze op de goede weg zijn.
mr Fawlty | 29-11-15 | 18:46

Ik bedoel niet jou en mij, juist onze verheven zelfbenoemde elite.

mr Fawlty | 29-11-15 | 18:47

Het eerste wat de 'moderne gematigde moslim' moeten toegeven, want wetenschappelijk natuurlijk keihard aantoonbaar, is dat de koran níet het letterlijke , onveranderlijke woord van Allah is, wat door de analfabete Mo is neergepend.
Als ze die klink en klare onzin gewoon erkennen, is de belangrijkste stap gezet , dan is de koran ook meteen niet meer 'de laatste openbaring' en kan de rest van het haatdragende sprookjesboek meteen de kachel in.
Eerst die totale nonsens aankaarten en iedereen die daar wel in geloofd een stickertje op het hoofd geven met daarop de tekst 'achterlijk'.
Eigenlijk hebben vrouwen dat standaard op hun kop, in de vorm van een hoofddoek, die betekent wat mij betreft hetzelfde.
Teapot verwijst naar de verlichting, die gebeurde bij het christendom ook door de wetenschap en de filosofie, denk maar niet dat de politiek daar wat aan kan doen vandaag de dag, die kunnen alleen wetjes schrijven waarin al die kul beschermd wordt en dat een eromheen opgetrokken hut ter eer en glorie van de haatbaard belastingvoordeel oplevert. Dat afschaffen zou een mooi begin zijn, trouwens, al zullen de gristenen de hakken in het overgewaaide woestijnzand zetten, ikke-ikke blijft het motto, ook van de gristen.
En uiteraard moeten we af van deals met moordadige olielanden en ook Aboutaleb zou níet op zakenreis moeten gaan naar de golfregio's; wat hij dit jaar al gedaan heeft en wederom zal doen.
Begin daar eens mee, Aboutaleb-van-de-mooie-woorden, nu is het tijd voor daden, want alleen daden tellen.

Tyromancer | 29-11-15 | 18:47

tweetybird | 29-11-15 | 18:43

Eigenlijk hebben ze best wel gelijk, wij zijn ook een stelletje eikels. We laten alles toe. Dat geeft hun dan weer het idee dat ze op de goede weg zijn.

mr Fawlty | 29-11-15 | 18:46

Als er geen vrije wil wordt voorondersteld, is een preek een zinloze exercitie.
@Schoorsteenveger | 29-11-15 | 18:37
Is dat zo? Wat is de status van een preek? En is het een preek zoals die in het christendom bestaat? Een oproep het goede te doen en het kwade te laten veronderstelt op zich nog niet een vrije wil bij de toehoorder. Deze oproep kan daarentegen iets anders veronderstellen: onwetendheid bij de toehoorders.

Rest In Privacy | 29-11-15 | 18:45

@kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 18:17
En precies dat kan dus niet in de islam. De bijbel is niet het letterlijke woord van god, zelfs de woorden van Jezus in het NT niet. Dat zijn de herinneringen en overleveringen van de apostelen, en die zijn feilbaar.
Maar de Koran claimt dat wel. Het is letterlijk het woord van god, onveranderlijk. Weliswaar via de stompzinnige omweg van een aartsengel die stukjes van het oude en nieuwe testament influisterde bij een analfabete handelaar in de woestijn en die daar zelf een heleboel kul bij fantaseerde. Maar goed, er kan geen discussie zijn over de tekst zelf, dat staat in de tekst. Er kan niets aan veranderd of toegevoegd worden, niet in de betekenis en niet in de woorden. Toevoegingen kunnen niet omdat het de finale, de laatste openbaring is. Na Mohammed zwijgt god. Er kan dus nooit een nieuwe profeet komen in de islam die zegt: hee jongens, dit is bullshit, god heeft het eens een tijdje aangekeken, maar eh... Dit is kul. Dat kan dus niet, want dan zou de Koran nooit de laatste openbaring zijn. En dat is het wel, zegt het boekje zelf. Er is geen hervorming mogelijk. De leer is volkomen hermetisch, volledig in zichzelf gesloten door de leer zelf.
De woorden van de bijbel kunnen juist wel worden geïnterpreteerd en bediscussieerd. En dat gebeurt dus ook al millennia. Haarkloverij is bijkans een joodse sport. Haarkloverij is nadenken, argumenteren, wikken en wegen en dat veronderstelt dus al een kennis buiten het boekje zelf. Daarvoor moet je dus mentale vaardigheden hebben die aan interpretatie voorafgaan. In de islam is dat niet nodig. Koran uit je hoofd leren en dat weet je alles. Hoe dat gaat kun je mooi zien in de documentaire "among the believes", over de madrassa's van de Rode moskee in Islamabad.
Enfin... Dat is dus het fundamentele verschil tussen de drie boeken en de drie godsdiensten.

Stormageddon | 29-11-15 | 18:45

Islam is gewoon een primitieve woestijncultuur. Vechten om alles, boos om alles, haat om alles. Primitief tot op het bot.
Mar welk eisen stellen. Ze gunnen elkaar zelfs geen eten:
www.telegraaf.nl/buitenland/24804960/_...

telelezer | 29-11-15 | 18:45

watergeus | 29-11-15 | 18:40

Jammer dan, mag niet van Rutte en pol.icor.
Want zij die discrimineren vanuit een doctrine mogen niet gediscrimineerd worden. Zo iets.

mr Fawlty | 29-11-15 | 18:44

Als je hun god mag geloven zijn wij ongelovige derderangs. Dan zou je toch zeggen dasr wil je dan ook niks mee te maken hebben dasr de derderangse hier weinig op hebben met de religie van de wrede islam en we hier niet willen bekeren om eersterangs te worden. Dus dan zeg ik wat doe je hier als eersterangs gelovige. Maar wat schetst mijn verbazing. Ze komen hier massaal als vluchteling naar de door hun geloof als derderangs afvallige om hier te leven onder die derderangse afvallige. Wat klopt er niet vraag je je dan af.Waarvoor naar de in hun ogen duivel verhuizen als je uit een land komt waar het volgens hun geloof de hemel op aarde is. Weinig afvallige en allemaal gelovige die de regels van de vent met de lange tenen aanhouden.Je zou dan toch moeten gaan geloven dat die regels niet volmaakt zijn.Anders waren ze toch niet gekomen. Daar de westerse samenleving totaal het tegenovergestelde is als wat hun geloof aanhangt.En wij niet van plan zijn als burgers onze waardes te veranderen.En hun geloof aan te nemen. Nee af en toe sta ik versteld.Blijkt geld en een wel goed leven toch hoger te staan als hun religie en god. Vragen vragen vragen. Iets klopt er echt niet aan religie van de wrede. De duivel blijkt de hemel en hun hemel blijkt de hel.Iets wat ook te zien is daar er daar overal oorlog is.En moslims ,moslims uitmoorden.

tweetybird | 29-11-15 | 18:43

PausTokkie | 29-11-15 | 18:37
Zou Allah ook moeten doen, nu met een herziene versie komen en zeggen "gooi alles wat ik tevoren heb geopenbaard maar weg".

Schoorsteenveger | 29-11-15 | 18:43

@rode peper | 29-11-15 | 18:00
Het zijn allemaal wegkijkers, verrekken het om te erkennen dat er passages in de Koran staan die geweld verkondigen. Het begint al heel simpel, tijdens de Charlie Hebdo, hoeveel moslims hebben hier nou werkelijk waar afstand van genomen? En hoeveel hebben afstand genomen van de laatste terroristische aanslagen, en dan doel ik heel simpelweg op dat groepje demonstranten gisteren in Amsterdam?

G,I. Jane | 29-11-15 | 18:43

@ D. G. Narrator | 29-11-15 | 18:37
Ook wel de Donald Duck genoemd ;)

Ikdachthetniet | 29-11-15 | 18:41

kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 18:29

Daar zeg jij zoiets. Ik denk dat het best allemaal goed bedoeld was, behalve het woord van mohammed.
Zouden die gasten toen geweten hebben wat voor impact hun fabeltjes op de mensheid zouden hebben ?
Je schrijft een verhaaltje over goed en kwaad en 100 jaar later ben je opeens een evangelist.
Mohammed laat wat oorlogsdoctrines opschrijven ( kon hij zelf niet omdat hij analfabeet was ) en 1400 jaar later heb je 1,5 miljard volgelingen.

mr Fawlty | 29-11-15 | 18:41

Zelfs in een land met een ontwikkelde islamitische populatie, zoals Engeland, is werkloosheid onder moslims nog altijd 50% voor mannen en 75% voor vrouwen.
nl.gatestoneinstitute.org/6980/europa-...

Ella | 29-11-15 | 18:41

Islam verbieden en bestrijden als onkruid, dat is de enige oplossing.

watergeus | 29-11-15 | 18:40

De islam kan niet moderniseren want dat is een overtreding en wordt niet toegestaan. Ongetwijfeld zal er wel ergens in de koran een soera staan dat dat niet kan en dat er de doodstraf op staat. Door al die wetten en beperkingen houdt die achterlijke religie zichzelf in stand zoals die is.

Ikdachthetniet | 29-11-15 | 18:40

Het wegkijken bij polygamie in Engeland, Frankrijk, België en Duitsland heeft er voor gezegd dat sommige moslimmannen meer dan twintig kinderen hebben bij meerdere vrouwen, bijna altijd op kosten van de staat. Dit veronderstelt dat gezinnen met fundamentalistische grondslagen sneller toenemen en groeien dan die van hun gematigde geloofsgenoten.
nl.gatestoneinstitute.org/6980/europa-...

Ella | 29-11-15 | 18:39

Ik ben wel klaar met deze discussie. We liggen mijlenver uit elkaar en we weten ook heel goed dat de Islam niet verlicht. Al die discussies is om de hete brei heen praten. Het enige wat we kunnen doen is duidelijk maken dat samenleven er gewoon niet in zit.

roze_bril | 29-11-15 | 18:39

Tot nu toe zijn de 'europese' terroristen voornamelijk maatschappelijke mislukkelingen. Je kunt wel tekeer gaan tegen IS maar veeg eerst thuis het stoepje eens schoon want daar zit een veel groter probleem.

Der Schnitzeljäger | 29-11-15 | 18:38

Als je dit soort shit accepteert, kan je maar beter dood zijn.

Jim Lovell | 29-11-15 | 18:38

Als alle oproepen tot geweld en de haatzaaiverzen uit de Koran worden gehaald, dan blijft er niet meer over dan een obscuur en oninspirerend commentaar op de Thora en de bijbel

D. G. Narrator | 29-11-15 | 18:37

@Lupuslupus | 29-11-15 | 18:34
En omdat de islam een veroveringsideologie is gaan ze ook nooit meer weg. Niet vrijwillig.
Elke moskee is een stuk *veroverd grondgebied* van de islam. Ik denk dat maar erg weinig mensen dat beseffen.

Lupuslupus | 29-11-15 | 18:37

Na een komma, volgt nooit een en.

Piet Karbiet | 29-11-15 | 18:37

tweetybird | 29-11-15 | 18:27
de wetenschap maakt veel vorderingen en ik vraag mij ook wel eens af hoe de religie/godsdienst/ideologie islam aankijkt tegen een ontdekking als het gods deeltje wat in Cern ontwikkeld is. Hoe meer hun ideologie ontkracht wordt hoe meer ze hun hakken in het zand willen zetten. Het moet ook wel wat tegen stellingen hebben opgeleverd in jun gedachtegang. er was een fatwa uitgevaardigd dat geen moslim de aarde mocht verlaten want de islam hoort thuis op deze planeet volgens de fatwa. Maar hoe is het dan mogelijk dat het toch kan dat we naar de maan en binnenkort Mars kunnen reizen. Het bedreigt de dogma's en ze doen er alles aan om dat tegen te houden, echter zal ze niet lukken

son of anarchy | 29-11-15 | 18:37

@Moriarty
Die scheiding, die hebben we al.
In NL met name dankzij onze regering die zo het lijkt de hele dag met de volgevreten vette declaratiereedt naar mekka ligt.
Om ruw, hard en diep genomen te worden.

pennestront | 29-11-15 | 18:37

Oplossing: moderniseer de islam. Voorwaar een nobel streven, doch ik vrees dat de moslim die het waagt op de proppen te komen met het schrappen cq wijzigen van koranteksten, net zo voor z'n leven zal moeten vrezen als Rushdie e.v.a.
Afvalligheid wordt (soms met de dood) bestraft, verbale kritiek wordt niet getolereerd laat staan dat "schrijven" in hun "heilig" boek wordt toegestaan!
Zelfs de meerderheid vd moslims die in het democratische Westen geboren en getogen zijn blijven hangen in die verstikkende onderdrukkende doctrine. Moslimouders die hun jonge kinderen verbieden om te gaan met kuffarkinderen, moslimmannen die weigeren een vrouw de hand te schudden, moslimvrouwen die na hun achtentwintigste plots hoofddoeken gaan dragen enz. Nou, succes met moderniseren de komende eeuwen!

appelvink | 29-11-15 | 18:37

PausTokkie | 29-11-15 | 18:24
Joris had mijn eerste twee moeten weghalen en niet mijn laatste. Alles mag weg (behalve deze als ik hem mag plaatsen)

Gevaarlijke reacties hier. Hou het gewoon simpel; Moslims moeten nu hun geloof gaan hervormen. Of ze het wel of niet doen is hun zaak, maar totdat ze dat doen stellen we duidelijke voorwaarden waaraan de Islam moet voldoen. Als het dan de Islam niet meer is hoort voor ons niet het belangrijkste te zijn. We uiten kritiek op de Islam, we maken het belachelijk, we geven aan waarom we denken dat veel Moslims onderdeel van het probleem zijn i.p.v. de oplossing en we steunen de moslims die wel onze waarden steunen en erkennen dat de Islam problemen kent en hervormt moeten worden. We verdedigen onze waarden en politiek correct NL is nu ook onderdeel van het probleem. Als we dat doen zien we wel welke moslim hier thuis hoort en wie niet. Maar dingen verbieden maakt je net zo erg als hen, dus daar moeten we voor oppassen.

PausTokkie | 29-11-15 | 18:37

Van Duyvenbode | 29-11-15 | 18:30
"Dit is moeilijk verenigbaar met vrij wil."
De vrije wil is moeilijk te begrijpen, maar speelt een centrale rol. God schept de mens naar zijn evenbeeld, maar toch niet helemaal, want die mens krijgt het met zich mee dat hij het goede dan wel het slechte kan doen, dat het goede beloond en het slechte gestraft wordt. De mens krijgt van die God duidelijk de opdracht om zich te gedragen en aldus een plaats in het hiernamaals af te kopen. Hierin verschilt de Islam niet van het Christendom. Ga naar een willekeurige moskee en luister naar de preken, allemaal aansporingen om het goede te doen, niet af te dwalen van het rechte pad. Dat is de vrije wil aanspreken. Als er geen vrije wil wordt voorondersteld, is een preek een zinloze exercitie.

Schoorsteenveger | 29-11-15 | 18:37

Dus als je wordt Weggejorist en opgerot krijg je na 6 maanden een wekelijkse column? Nou, dan ga wel ik in de zak met de Sint mee naar Al-Andalus.

Piet Karbiet | 29-11-15 | 18:36

• Stevige boetes voor jihad-roepers.
• Stevige boetes voor sharia-roepers.
• Zware straffen voor geweldplegers in naam van de IS-lam.
En verder wat Tom Holland zegt; uiteindelijk zal het gezond verstand (moeten) zegevieren. We moeten de salafisten verslaan in het 'zuiver' zijn en de enige echte ware bronnen van de islam blootleggen. En die tonen aan dat de tekst van de koran niet door de aartsengel Gabriël aan Mohammed is ingefluisterd!
www.youtube.com/watch?v=I5slk97ss2Q

Aristotalloss | 29-11-15 | 18:35

@Moriarty | 29-11-15 | 18:32
Dat zou het beste zijn maar helaas, ze zijn hier al.

Lupuslupus | 29-11-15 | 18:34

Schoorsteenveger | 29-11-15 | 18:25

Nee , de islam erkent de vrije wil niet, absoluut niet. Daarom betekent islam ook letterlijk onderwerpen, je onderwerpen aan de wil van allah. Goed gezien.

mr Fawlty | 29-11-15 | 18:34

De enige optie is: twee totaal gescheiden werelden.

Moriarty | 29-11-15 | 18:32

Gaat lekker Theepot. Keep up the good work, ga zo door etc.

Vrije Nator | 29-11-15 | 18:31

@Schoorsteenveger | 29-11-15 | 18:25
Dat zit nog. De salafisten erkennen de vrije wil nog niet als zij zeggen tegen de moslima dat zij gebruik moet maken van de individuele vrijheid in het Westen. Het vrijheidsbegrip in de islam lijkt me een interessant onderwerp. het is nl. zo dat in de islam alles is voorbestemd: predestinatie. Bovenvien creëert god ieder moment alles opnieuw. Dit is moeilijk verenigbaar met vrij wil.

Rest In Privacy | 29-11-15 | 18:30

Goed stuk Theepot, chapeau.

Ik kan hier een hele verhandelingen houden, zal het U allen besparen. Onder de streep komt het op het volgende neer...

In mijn optiek kan een 'oplossing' alleen van moslims zelf komen en dat is meteen ook hét 'probleem'.

Zaniksmurf | 29-11-15 | 18:29

mr Fawlty | 29-11-15 | 18:08
Eigenlijk komt het er op neer dat we een geloof goed of niet goed op vinden op basis van kriteria van buiten dat geloof. Die kriteria zijn gebaseerd op menswaardigheid en voorkomen van ellende en dat is in het westen behoorlijk in kaart gebracht (liberalisme, humanisme, verlichting, socialisme zelfs). Alleen gelovigen zijn blijkbaar niet in staat om dat zo te zien, die kijken vanuit het geloof.

kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 18:29

Nu weet u ook waarom religie en wetenschap een hele tijd niet goed bij elkaar gepast hebben. De wetenschap kwam op een peil dat het sprookje steeds meer achterhaald werd.Sterker nog veel slimme mensen zijn door wel goede wetenschap op brandstapels verdwenen. Want de religie was bang terrein te verliezen aan die wetenschap. En ze waren en zijn nog steeds bang dat het eindelijk de ogen opent.De god is gecreerd door de mens zelf. Het einde voor religie met zijn absurde regels uit een vroegere tijd.Ik zou zeggen . Moslims wordt ook eens wakker.En verander in elk geval die kwalijke regels die niet meer van deze tijd zijn.En niet meer gewenst zijn.De wil van ook u volmaakte god.

tweetybird | 29-11-15 | 18:27

-weggejorist-

PausTokkie | 29-11-15 | 18:25

Verlichte moslims bestaan echt.
Want als ze aan hun bomgordeltouwtje trekken zie je eerst een felle flits.
pennestront | 29-11-15 | 18:22

Ja. En er gaat echt geen dag voorbij dat ze ons weer verblijden met hun verlichting.

mr Fawlty | 29-11-15 | 18:25

Als Hezbollah en Hamas volgens Aarad geen terroristische organisaties zijn dan kan je hem toch moeilijk, zoals Teapot schrijft, een 'goedwillende, vredelievende moslim' noemen. Met een dergelijk standpunt diskwalificeert Aarad zich zodanig dat verdere discussie met deze Ahmed zinledig is. Trouwens, modernisering van islam is niet genoeg, voor zover dat überhaupt mogelijk zou zijn. Beter is de methode van Wilders, namelijk de moslim bevrijden van een gevaarlijke als religie vermomde ideologie genaamd 'islam'.

isitsoornot | 29-11-15 | 18:25

Van Duyvenbode | 29-11-15 | 17:59
Ook de Islam onderkent de vrije wil, benadrukt het bestaan van een vrije wil juist. Monotheïstische godsdiensten zijn gebouwd op de Vrije Wil, hebben die uitgevonden. Zonder die vrije wil kun je niet kiezen tussen goed en kwaad, en is er geen onderscheid tussen de gelovige en de kufar.
Het punt is dat deze religies de individuele mens-met-vrije-wil dwingen om die éne voorgekookte keuze te maken.
Zoals de Salafisten ook hier ten lande het zo mooi kunnen zeggen: "Moslima, maak gebruik van je individuele vrijheid om een hoofddoek te dragen en je aldus volledig te onderwerpen aan de Wil van de Verhevene".

Schoorsteenveger | 29-11-15 | 18:25

-weggejorist-

PausTokkie | 29-11-15 | 18:24

-weggejorist-

Boer Piet | 29-11-15 | 18:24

-weggejorist-

PausTokkie | 29-11-15 | 18:24

mr Fawlty | 29-11-15 | 18:08
"hebben we er weer een van de but brigade"
Gaat erom dat er ooit een geloof was dat 100% waar was en dat we nu vinden op basis van ontwikkeling van opvattingen in de afgelopen eeuwen (samengevat in Fortuyn's 'moderniteit') dat er wat dingen in staan waar het niet mee eens zijn en daar ook naar handelen. En we leven in een land waarin dat kan, omdat door diezelfde ontwikkeling het geloof zich moet houden aan die opvattingen. Dus niks but-brigade.

kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 18:24

@Russels Teapot: mooi en helder betoog. En zolang de Islam niet verlicht en actief afstand neemt van de verwerpelijke en onverzoenlijke onderwerpings-drang, haar zucht tot barbarij en moorden, dan is er eigenlijk maar 1 oplossing: de Islam en haar aanhangers ver van ons houden. Een scheiding van kerk en staat zit er bij de Islam gewoon (nu)niet in.
Klinkt niet mooi, is niet mooi maar wel heel erg realistisch. En ik wil niet langer in mijn eigen land geconfronteerd worden met dit soort zaken en alle uitwassen daarvan. Dan heb ik nog een stuk liever op zondagochtend een Jehova-getuige aan de deur die ik op vriendelijke doch besliste wijze kan vertellen dat ik niet geinteresseerd ben in De Boodschap.

LaatmaarLu? | 29-11-15 | 18:24

Omdat we weinig tot niets meer weten van theologie en metafysica, denken we dat de islam slechts een verlichting moet doormaken.
We kennen nl. nog net iets van Rousseau, voltaire of Kant. Maar het gaat natuurlijk veel verder terug dan dat. Maar ja, theologie en metafysica, dat neemt niemand tegenwoordig nog serieus. Dat is tragisch, want ontneemt ons de mogelijkheid tot werkelijk inzicht te komen in de aard van het christendom en de islam. We zullen toch over ons eigen positivistische wereldbeeld heen moeten springen, en de theologische en filosofische bronnen moeten bestuderen. Een eerste begin zijn natuurlijk de lezingen van Remi Brague.

Rest In Privacy | 29-11-15 | 18:23

kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 18:17

Geen idee waar je het over hebt ?
Volgens mij is het in een joods-christelijke omgeving, zoals b.v. Nederland, het juist de bedoeling om je eigen verstand eens te gebruiken ipv boekjes raadplegen.

mr Fawlty | 29-11-15 | 18:23

Verlichte moslims bestaan echt.
Want als ze aan hun bomgordeltouwtje trekken zie je eerst een felle flits.

pennestront | 29-11-15 | 18:22

Lagonda | 29-11-15 | 17:58

Ja, dat denk ik ook. Zolang moslims niet willen of kunnen relativeren en onvoldoende empathie kunnen vinden bij zichzelf, heeft het geen zin om een boek te moderniseren of er een humane context bij te plaatsen.

De Surinaamse moslima (sorry, weet haar naam niet meer) die in Amsterdam radicalisering probeert tegen te gaan, vertelde dat het haar pas na veel praten lukte om Marokkaanse jongens wat minder blij over de aanslagen in Parijs te laten zijn. Pas toen ze hen vertelde dat ook hún moeder had kunnen omkomen, begon er iets bij ze te dagen.

Poesmobiel | 29-11-15 | 18:21

La Bailaora | 29-11-15 | 18:12

Naar islambegrippen zou Dutroux een held zijn.

mr Fawlty | 29-11-15 | 18:19

@telelezer
Gelukkig neemt de kiezer de 2e kamer (min nu nog 15 dan) steeds minder serieus. Juf Miltenburg denkt dat zij aan het roer staat van haar team van 135 huichelaars en dat klopt. Maar helaas voor haar worden zij en haar klupje policors slechts gezien als een partijdige, stamelende tuthola plus incompetente volgers met weinig impact.
Het volk en niemand maar dan ook niemand anders bepaalt (uiteindelijk) wat er met ons land gebeurt.
We zijn met meer, simpel.
De betonrot in onze democratie zal iig doorgaan tot de volgende TK verkiezingen.

pennestront | 29-11-15 | 18:18

Lewis Lewinsky | 29-11-15 | 17:55

Moderniseren kan wel. Maar ze komen er niet op. Ik zal u een uitleg geven. Kijk als volgens hun hun god is die alles gecreerd heeft. Dus ook de mens en wij hun gods schepsels zijn . Hij regels en wetten heeft gecreerd. Dan zou je zeggen dat als de mensen zijn regels aanpassen en veranderen en moderniseren. Dat hun gods plan is geweest. Ze zijn namelijk god zijn creatie.Als dat niet zijn plan was is hij dus ook niet de volmaakte god want had hij die mens niet gecreerd met eigen gedachtes met de kans dat ze tegen zijn regels zouden ingaan.Toch.Dus als hij wel zo volmaakt was dan is dat ook zijn plan geweest.Regels die verandert kunnen worden naar het heden.Anders had hij toch echt wel een hele andere creatie van mensen neergezet toch. Zeg maar de domme ja en amen mens die nog steeds dacht dat je van de aarde kan afpleuren. Hmm ik lijk wel gelovig. Maar helaas denk ik niet dat die volmaakte god bestaat.God bestaat enkel bij de gratie van dr mens die niet begrepen hoe het leven op aarde is ontstaan. En er maar een draai aan wilde geven met een voor hun aardig iets. De regels bepalen van de mens en daarmee de macht hebben over grote groepen mensen. De god die bedacht is is door slimme politieke mensen gedaan uit die tijd puur om macht te verwerven.God is de mens zelf. Wij zijn zelf de creatievelingen.Door onze zucht naar het alles willen verklaren. Iets wat niet slecht is. Want dit is wetenschap.We zijn geboren als nieuwgierig.Alleen de wetenschap die toen nog niet op zo'n hoog peil stond en die nog niet veel verklaarde daar werd dan masr een gooi naar gedaan met leuk bij effect dat je grote groepen mensen er mee in je macht kon krijgen met de bij behorende rijkdom zij warrn op dat moment de wat slimmere ten opzichte van de wat dommere die je alles daardoor kon aan meten. Hun geloven kwam mooi uit.Je verteld een sprookje zij geloven omdat ze nieuwsgierig zijn en je verbind er regels aan voor macht.God is de mens zelf.Een wreed sprookje. Van machtsbeluste mensen.

tweetybird | 29-11-15 | 18:18

"Wat nodig is, is dat moslims dit soort verzen hun gezag ontnemen."
Dat is het paard achter de wagen spannen. Dat is selectief roeren in de pot van heilig geachte teksten, zonder het kernprobleem ter discussie te stellen, namelijk de centrale vraag wat die heilige teksten heilig maakt, en dus verheven boven elke vorm van kritiek.
Wat nodig is, is dat moslims de Islam zijn gezag ontnemen. Het is prima om voor eigen gerief die Islam als moreel ijkpunt te nemen, als, gedragscode, desnoods als sharia, maar dan wel als richtsnoer, als leidraad, als referentie, maar niet als absolutum dat voor elk mens zou moeten en mogen gelden.
Onze grote bruggenbouwer Tariq Ramadan, die overigens inmiddels behoorlijk de weg begint kwijt te raken, laat in zijn vele uitspraken precies zien waar het fout gaat. Hij onderscheidt bijvoorbeeld tussen de Heilige Teksten zelf en de interpretaties van die teksten. De teksten zelf zouden van God gegeven, dus onaantastbaar en onveranderlijk zijn, de interpretaties daarentegen cultuurhistorisch bepaald en veranderlijk. Evident, zo lijkt het in eerste instantie, maar een dergelijk onderscheid maakt de Islam als leer en systeem immuun, want elke keer als uit naam van die Islam gesproken of gehandeld wordt kan eenvoudigweg worden verklaard dat er sprake is van een foutieve of op z'n minst te verwerpen interpretatie, en is de Islam weer gezuiverd van alle blaam.
"Ik onderwerp me aan de geldende wetgeving van een samenleving, maar slechts voor zover die niet in strijd is met mijn sharia" heeft de man eveneens geopperd, en daarmee raakt hij aan hetzelfde probleem. Die Islam kan wel immuun zijn voor kritiek, wat de kritiek dient zich te beperken tot kritiek op interpretaties, maar desondanks is er zoiets as een universele Sharia die op de grens van Heilige Tekst en interpretatie van die tekst van een hogere orde is dan welke wereldse wetgeving, regelgeving, moraal, gedragscode dan ook.
Een dergelijke positie vind je ook nog steeds terug bij de SGP en bij soortgelijke fundamentalistische kerkgenootschappen. Er is enkel één groot verschil: dergelijke groepen hebben er zich bij neergelegd dat ze het enkel nog mogen en kunnen dénken maar er niet meer naar kunnen en mogen hándelen. Diep in hun hart vinden ze dat ze gelijk hebben en dat de wetten van hun God die van de wereldse samenleving waarbinnen ze vertoeven overstijgen. De eigen 'sharia' gaat boven die van welke andersdenkende dan ook, inclusief de seculiere staat met zijn wereldse wetten en regels, en men buigt knarsetandend voor het wereldse.
Dat doen moslims dus niet, Die moeten nog leren om ontzettend gelijk te hebben, maar desondanks zich te schikken in een breder verband waarbinnen dat ontzettende gelijk niet voor iedereen geldt.

Schoorsteenveger | 29-11-15 | 18:18

Het blijft een raar geloof.

Houtbewerker | 29-11-15 | 18:17

Nou nou,
www.debijbelzegt.nl/antintel.htm
"
De bijbel leert dat we bij het nemen van beslissingen niet op wijsheid, rede, filosofie of bewijs moeten vertrouwen maar enkel en alleen op geloof in Jezus. Dit blind te vertrouwen op de bijbel komt in de praktijk meestal neer op het klakkeloos overnemen van wat de "bijbelgeleerden" beweren. Door niet te vertrouwen op eigen intellect en talenten maken christenen zich willige slachtoffers van manipulatie.
Ook worden de gelovigen opgeroepen om discussie over de leer uit de weg te gaan. "

www.debijbelzegt.nl/contradict.htm
"De Bijbel, door veel christenen gezien als het Onfeilbaar Woord van God, blijkt bij nader onderzoek een aaneenschakeling van onduidelijkheden tegenspraken en fouten. "

De site gaat nogal los op dingen die als inconstistent gezien worden.

kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 18:17

Een moslim kan overigens wel 'verlichten'...
La Bailaora | 29-11-15 | 18:08

Maar willen moslims zich verlichten ? Dat zou betekenen dat ze heel veel opgeven. Want een moslim is verheven boven de ongelovigen/anderen en dat geeft mogelijkheden. De islam heeft overal aan gedacht, onbeperkte sex voor kneuzen, wereldheerschappij, etc etc...

mr Fawlty | 29-11-15 | 18:16

Volk wat 1400 jaar achter loopt moderniseren? succes ermee.

de uitbater | 29-11-15 | 18:15

@kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 18:04:
De bijbel claimt niet het onveranderlijke en letterlijke woord van god te zijn, het judaisme claimt het niet, geen van de christelijke sektes claimt het (op een enkele Westboro Baptist Church na). Daar zit het verschil. De bijbel is opgeschreven door feilbare mensen. Dat is de uitweg om de bijbels wetten te kunnen veranderen. Maar de Koran is het letterlijke en onveranderlijke woord van god. Dat claimt het boek zelf, dat staat er in sura 6:115.

Stormageddon | 29-11-15 | 18:14

@kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 18:04
Iedereen die de bijbel en de koran met elkaar vergelijkt, begrijpt niets van het probleem Islam.

Moriarty | 29-11-15 | 18:13

@mr Fawlty | 29-11-15 | 18:08
ja, dat doen ze altijd, even iets anders erbij halen om een punt te maken. Zelfs als ie een punt zou hebben, is het een non-argument. Alsof Fritzl een fijne vent zou worden omdat er een Dutroux rondloopt...

La Bailaora | 29-11-15 | 18:12

@kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 18:04
Dit gaat zelfs de SGP te ver. Grappig om te zien wat het Verlichtingsideaal heeft aangericht.

van heinde en verre | 29-11-15 | 18:12

Klik_hier | 29-11-15 | 18:05

A,B en C : mee eens.
D: islam temperen/verbieden in Europa ivm tegenstrijdigheid van de grondwet.

mr Fawlty | 29-11-15 | 18:11

kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 18:04

Hebben we er weer eentje van de 'but brigade'.
Nee beste vriend, je haalt het oude en nieuwe testament door elkaar.
Ik vind beide complete onzin maar het nieuwe testament is behoorlijk gematigd.

mr Fawlty | 29-11-15 | 18:08

@mr Fawlty | 29-11-15 | 18:05
En daarom kan het niet, want je kan niet én niet meer bestaan én toch verlicht zijn. Je bestaat of niet meer of je bent verlicht.

Een moslim kan overigens wel 'verlichten'...

La Bailaora | 29-11-15 | 18:08

""(...)laten we de in Nederland woonachtige Moslims snel duidelijk maken dat we de Koran voor een groot deel verwerpen(...)""
@ reddeloos verloren | 29-11-15 | 17:54
U bent een optimist: zelfs in de Tweede Kamer ligt nu al op het tafeltje van de voorzitter dat boek dat moord en doodslag en vrouwenongelijkheid propageert.
Want de bijbel ligt er immers ook en anders zou dat de moslims beledigen.
Wat een ziek land van weg-met-ons schapen zijn we geworden

telelezer | 29-11-15 | 18:07

... en daarom moeten we af van al die fossiele brandstoffen, laat ze barsten met hun olie. En laat ook Poetin zijn eigen gas maar opstoken. Nederland moet niets meer met SA of Rusland te maken willen hebben. Ook moet Nederland uit de EU, laat Merkel het maar alleen schaffen met al die naffers.
A: Uit de EU
B: Uit de Euro
C: Energie uit thoriumcentrales

Klik_hier | 29-11-15 | 18:05

Als islam verlicht is het geen islam meer...
La Bailaora | 29-11-15 | 17:57

Nou, geweldig toch ?

mr Fawlty | 29-11-15 | 18:05

mr Fawlty | 29-11-15 | 18:00
"Dat er geen letter mag worden veranderd aan de koran want die is volmaakt."
In de bijbel staan ook dingen die we niet meer doen. Je dochter verkopen bijvoorbeeld.
•homoseksualiteit is een gruwel: Lev. 18:22
•het eten van schaaldieren trouwens ook: Lev. 11:10
•houd je ver van een menstruerende vrouw: Lev. 15:19-24
•je dochter als slaaf verkopen: geen probleem, Ex. 21:7
•slaven bezitten is ook geen probleem: Lev. 25:44. Zolang ze maar uit een ander land komen.
•zo'n slaaf moet je natuurlijk af en toe kunnen afranselen: Lev. 21:20-21
•iemand die werkt op de sabbath verdient de doodstraf: Ex. 35:2
•mensen met een gebrek mogen niet in de buurt van het altaar komen: Lev. 21:17-23
•een overhemd van katoen met een beetje polyester: mag niet, Lev. 19:19
•stevig vloeken: dood door steniging, Lev. 24:10-16
•een man die met een vrouw en haar moeder slaapt: allemaal verbranden, Lev. 20:14

kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 18:04

tweetybird | 29-11-15 | 17:52
Ga een spraten met alevieten of met soeffies. Die zijn net als christenen van vandaag. Die nemen die passages niet eens serieus, bouwen geen moskeeen en vinden dat man en vrouw gelijk zijn. Het kan dus degelijk wle te maken hebben met de stroming die u bekijkt

son of anarchy | 29-11-15 | 18:03

-weggejorist-

Boer Piet | 29-11-15 | 18:02

Amen

dehondvanodysseus | 29-11-15 | 18:02

@ Parel van het Zuiden. 17:42. Nazi is de marxistische naam voor de NSDAP van Adolf Hitler. In Nederland heette het kleinere broertje SDAP en die is na de oorlog gemoderniseerd en heet nu PvdA. Het is dus mogelijk en ook al voorgekomen.

2towers | 29-11-15 | 18:02

+1@La Bailaora | 29-11-15 | 17:59
Thx. Comment van de draad!

Lewis Lewinsky | 29-11-15 | 18:02

tweetybird | 29-11-15 | 17:52

nl.wikipedia.org/wiki/Alevitisme
De mens staat centraal in de religieuze belevenis. "Vergeet niet dat uw vijand ook uw medemens is.
Alevieten benadrukken de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld, het bidden in een gemeenschappelijke ruimte is een vanzelfsprekendheid
Het praktiseren van een religie mag niet ten koste gaan van de rechten van anderen. Alevieten zijn over het algemeen dan ook voorstanders van democratische beginselen als de scheiding van kerk en staat. Dit is eerder een seculier-humanistisch beginsel dan een religieus-humanistisch beginsel.
"
Er zijn dus wel wat variaties, waarschijnlijk te vergelijken met de christelijke remonstranten. Daar zullen geen IS-strijders vandaan komen. Maar ja, IS-strijders zijn er wel.. dus..

kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 18:01

Groene energie voor wereldvrede! Trek maar een nieuw blik windmolens open graag.

Zyprexa20mg | 29-11-15 | 18:01

Maar wat stel je dan voor, als moderniseren niet kan?
Lewis Lewinsky | 29-11-15 | 17:55

Nou, gewoon. Dat er geen letter mag worden veranderd aan de koran want die is volmaakt.
Trouwens, er is maar een (1) koran en die is in het arabisch, alle vertalingen zijn gekuiste versies. We mogen wel wat weten maar niet alles.

mr Fawlty | 29-11-15 | 18:00

@Russel's teapot, ik denk dat je de belangrijkste en allereerste stap van de oplossing bent vergeten: mohammedanen moeten erkennen dat er veel geweldadige passages in de koran en de soenna staan en niet zeggen dat het mohammedanisme in de eerste plaats vrede predikt (wat wij bedoelen met vrede, niet wat mohammedanen bedoelen met vrede)

rode peper | 29-11-15 | 18:00

Het draait allemaal om de vrije wil. Het christendom erkent de vrije wil en laat deze voorafgaan aan het geloof; geloven is een besluit van de vrije wil. Niet zo in de islam. In de islam is geloven een gebod: u moet geloven, u zult geloven (met een belerend vingertje, dan wel met bommen). Dus de islam moet de vrije wil aanvaarden. En dat betekent meteen het einde van de islam, het zou het begin zijn van iets geheel nieuws.

Rest In Privacy | 29-11-15 | 17:59

@Lewis Lewinsky | 29-11-15 | 17:55
Verbieden, uitbannen, uitleggen aan moslims dat ze iets anders moeten gaan aanhangen, etc, zodanig dat islam als religie verdwijnt. Moderniseren is een heilloze weg.

La Bailaora | 29-11-15 | 17:59

Samenvattend: teveel islam betekent rotzooi, oorlog, terreur en maatschappelijke ontwrichting.
Net als bij teveel kakkerlakken of teveel marsmannetjes.
Minder
Minder
Minder
dus.

pennestront | 29-11-15 | 17:59

Het probleem is de verheerlijking van testosterongedreven narcisme; alle instinctieve drijfveren die 'het Westen' middels haar beschaving probeert te ontgroeien, worden door de Islam juist verheerlijkt en gepropageerd.

Dat terrorisme het ideologische eindpunt van deze verheerlijking is, doet er eigenlijk helemaal niet toe. Immers, de gehele Islamitische cultuur/religie is doordrenkt van dezelfde éénduidige mentaliteit, namelijk die van een angstige en boze peuter die wil geloven dat zijn pappie de sterkste is, en geen tegenspraak of kritiek kan verdragen. En waar het Westen er in geslaagd is deze infantiele mindset grotendeels te ontstijgen, zet de Islam haar volgelingen aan zich juist te wentelen in dit mentale pierebadje, en hun gevoelens van wraak en vernedering juist te koesteren.

Lagonda | 29-11-15 | 17:58

@mr Fawlty | 29-11-15 | 17:54
Als islam verlicht is het geen islam meer...

La Bailaora | 29-11-15 | 17:57

Overigens is Islam veel minder een probleem als het op grote afstand van je samenleving houdt. Islam brengt namelijk geen maatschappijen tot stand die technologie en organisatievormen kunnen voortbrengen die een bedreiging voor ons zijn.
.
Vanuit de Westerling bekeken is de Islam niet het meest urgente probleem, de politici en de achterban die Islam in onze samenlevingen brengen zijn het meest urgente probleem.
.
Zonder die vijfde colonne hadden we hier nog nooit van Mohammed en zijn missie om alles wat hij niet beliefde te vernietigen.

Parel van het Zuiden | 29-11-15 | 17:57

@La Bailaora | 29-11-15 | 17:50
Maar wat stel je dan voor, als moderniseren niet kan?

Lewis Lewinsky | 29-11-15 | 17:55

Kort samen gevat: alle islam, ongeacht welke fictieve stroming dan ook, is een bedreiging voor het westen. Wederom niets nieuws onder de zon dus.

Tikkie Terug | 29-11-15 | 17:55

La Bailaora | 29-11-15 | 17:50

Alles kan. Maar als je er van uit gaat dat Jezus de verlosser was voor de katholieken en het daarna nog 2000 jaar heeft geduurd. En de islam is nog niet eens begonnen aan de verlossing... nou euh ?

mr Fawlty | 29-11-15 | 17:54

-weggejorist-

reddeloos verloren | 29-11-15 | 17:54

We're fucked hete in the West. Voordat dit gaat plaatsvinden, als dit uberhaupt al plaats gaat vinden, zijn we generaties verder. Wat een puinhoop.

RobberenRukkie | 29-11-15 | 17:52

Allemaal gelul. Met stromingen. Ze houden allemaal in weze dezelfde regels aan. En passages. En als dat niet kan veranderen zal het nooit wat wordrn. Bij welke stroming in dat geloof hrt ook is. Het zijn namrlijk niet de stromingen die bepalen maar de wrede islam met kwalijke passages.Geen verandering in dat geloof en alles blijft hetzelfde. Vrouwen tweederangs. En alle andersgelovige in hun ogen derderangs en nooit verenigbaar met onze Westerse waardes.Ze kunnen lullen als brugman en de schuld altijd weer op een andere groep in hun geloof afschuiven. Feit blijft ten alle tijden dat hun geloofsovertuiging met die onveranderbare kwalijke passages het kwaad blijft. Het is begonnen in het jaar 700 en gebleven in het jaar 700. Niks meer Niks minder.En dat is dan weer het verschil met het christelijke geloof dat wel ern enigsinds gematigdere en modernere opvating herft gekregen binnen alle stromingen op enkele na. Maar ook die moeten uiteindelijk veranderen. Iets wat ook wel mogelijk is.Dat is dan ook een groot verschil met ISlam.Het christelijke geloof is ook lang halsstarrig geweest masr uiteindelijk heeft dat geloof ingezien dat het die halsstarrigheid heeft moeten laten varen.Omdat het massaal niet meer werd geaccepteerd door christenen.Helaas is dat bij moslims niet. Zij blijven luisteren naar de halstarrige houding van dat geloof. En weigeren zich af te zetten tegen die halstarrigheid. Hun methode de slachtoffer rol en het altijd afschuiven op andere . Inplaats van op hun geloof met regels uit het jaar 700.Die niet meer van deze tijd zijn. Bij hun is de aarde nog steeds plat.Een pannekoek al heeft de wetenschap bewezen dat het niet zo is.

tweetybird | 29-11-15 | 17:52

. Kennelijk bevallen de verlichtingsidealen hier wel. van heinde en verre | 29-11-15 | 17:42

Nee, dat wil juist zeggen dat wij gered moeten worden door de islam want wij doen het niet goed. In de ogen van de islam is Europa inmiddels islamitisch grondgebied, want we hebben hen toegelaten. Daarom lopen ze ook nog steeds ( pakweg 500 jaar ) over al andaluz te zeuren, die mensen werden toch rechtvaardig geregeerd door de islam ?

mr Fawlty | 29-11-15 | 17:51

Russels Teapot, won by technical knock-out.
Hiervan kan de tegenstander niet herstellen, althans niet met feitelijke argumenten. Uiteraard kan het: jullie begrijpen het niet, wij bedoelden iets anders, of het onvermijdelijke "het is niet eerlijk" of de jijbakken.

Ik ben benieuwd. Maar teapot jij hebt gelijk.

MarcS | 29-11-15 | 17:50

Islam kan niet 'moderniseren'. De koran is het woord van god, en een letter veranderen betekent... En dat volgens de koran. Onmogelijke taak dus.

La Bailaora | 29-11-15 | 17:50

Een wat nerveuze Ayaan bij the Daily Show
"Ayaan Hirsi Ali explains why she believes Islam is in desperate need of a reformation similar to Christianity in her book "Heretic." Maart 2015.

www.youtube.com/watch?v=71dBK0iCRro

kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 17:50

fascistische ideologien moderniseer je niet, die rot je uit, dass, und nur dass muss unsere Kampf sein

d' 8hØker | 29-11-15 | 17:50

Het is net als met luizen.
Hoe komt een arm mens aan luizen?

Hoe komt een mens van deze luizen af?

braamstruik | 29-11-15 | 17:48

Om de islam te moderniseren moet je:
1) lid worden van de islamclub
2) onnoemelijk veel aanzien verwerven onder je medemoslims
3) eindigen als Theepot de Hervormer.

Succes hiermee!

Lewis Lewinsky | 29-11-15 | 17:47

Zolang men zich niet afvraagt of mag afvragen hoe het geloof in het eigen leven terecht is gekomen -en een slim geloof/cultuur heeft diverse sociale of angst-versperringen op die weg gezet- blijven gelovigen in hun vakje zitten en doen voor niemand anders open.

kloopindeslootjijook | 29-11-15 | 17:46

Gaat niet gebeuren.
Ze haten ons tot op het bot.
Door jarenlange inteelt is hun IQ nog verder gedaald tot onder de gordel.
De laatste paar hersencellen zijn nodig om hun piemol en trots hoog te houden.
De wereld heeft te kampen met een testosteronprobleem.

Schietmijmaarlek | 29-11-15 | 17:46

Islam is de dictatuur van de vrede

Bolder | 29-11-15 | 17:46

De islam gaat hoe dan ook moderniseren. Imans en andere geestelijke leiders zullen nooit meer vrijuit kunnen praten omdat alles gecheckt en bepraat kan worden via internet, instagram, twitter enzo. De zgn leiders zijn bij mijn weten bezig met hun laatste stuiptrekkingen uit hun duisternis richting het licht van het vrije denken. Ze proberen nu nog mensen aan zich te binden, maar vele zien inmiddels wel dat ze niet meer zomaar alles kunnen zeggen en opleggen.

webmiep | 29-11-15 | 17:44

Probleem van de islam is roverhoofdman Mohammed. Die heeft het allemaal voorgedaan: moord, onthoofding, steniging, volkerenmoord, jodenhaat, vrouwenhandel, slavernij, genocide en nog veel meer moord, doodslag en andere misdaden.

Wat voor goeds kan er verwacht worden van het navolgen van de criminele moordenaar Mohammed?

Niets! "verbied islam"

Lewis Lewinsky | 29-11-15 | 17:43

't is meer cultuur en traditie.
Hoe ging dat ook alweer als linkswaanzinnigen cultuur en traditie wil aanpakken? Dan zouden we binnenkort de eerste roetveegmoslims en blauwe en gele moslims in het straatbeeld zien verschijnen. Oh en flowerpower djellaba's met bloemetjesmotief en baarden met fleurige strikjes erin gevlochten. Ja, dat hielp Sinterklaas ook goed om zeep eigenlijk.

Conan de Rabarber | 29-11-15 | 17:43

Lol... Weggejorist? Vreemd. Maar ja goed stuk

rifraf | 29-11-15 | 17:42

Deze discussie begint een beetje te verzanden in definities, terwijl het belangrijkste misschien al gezegd is, namelijk dat islamitische agressie jegens het westen zal blijven bestaan zolang 1) het westen haar vrijheden niet opgeeft 2) foute staten als Saoudi Arabie gesteund blijven 3) geen werk wordt gemaakt van een actieve vertaling van de Koran naar de Verlichtingsidealen, al was het alleen maar in de Westerse gebieden. Er zijn tenslotte maar heel weinig Europese islamieten die weer terugmigreren. Kennelijk bevallen de verlichtingsidealen hier wel.

En waarom kunnen we de vrijheid van meningsuiting niet een klein beetje beperken met een aanvulling dat je je niet tegen deze vrijheid mag keren?

van heinde en verre | 29-11-15 | 17:42

Toch is het jammer dat Islamterrorisme de aandacht afleidt van alle andere verwerpelijke zaken die de Islam graag wil verwezenlijken. Denk daarbij aan vrouwenonderdrukking, homogenocide, slaafse volgzaamheid, volledige controle over het dagelijks leven, enzovoort.
.
Even een vraagje aan de debatclub. Zou er dan ook plaats in het Westen kunnen zijn voor "gemoderniseerd" nazisme?
.
Ik denk dat we het antwoord wel weten.

Parel van het Zuiden | 29-11-15 | 17:42

En als minstens 60% van de hele ummah, te dom is om te schijten, is dat dan een voordeel of een nadeel als je hervormingen gaat doorvoeren die je eigenlijk niet wil doorvoeren ?

mr Fawlty | 29-11-15 | 17:41

De oplossing: moderniseer de islam!
Tsja. Als dat een optie zou zijn. Maar zonder de ingebakken en gecultiveerde haat tegen andersdenkenden, blijft er van de islam niets over. Kern van het probleem is ook het principe dat Mo de perfecte mens is en Allah's boodschap ontwijfelbaar nauwkeurig doorgegeven heeft. Er is in de islam in principe geen ruimte voor compromissen. Uiteindelijk rest er maar één oplossing voor een moderne samenleving: gooi de islam er uit, want de islam zal altijd in oorlog zijn.

Fijnstoffer | 29-11-15 | 17:37

Anoguurder | 29-11-15 | 17:31

Zijn er al voorgedrukte aangifteformulieren klaargelegd?

eerstneukendanpraten | 29-11-15 | 17:37

Eigenlijk is het zo simpel. Alleen al het feit dat moslims elkaar broeders of zusters noemen, enkel omdat ze beide moslim zijn, geeft al aan dat ze elkaar niet in de weg gaan lopen als het in het voordeel van de islam is.

mr Fawlty | 29-11-15 | 17:37

Bottom line: de islam bevindt zich nu in een periode best vegelijkbaar met 'onze' middeleeuwen. Gesteld dat in het beste geval de verlichting binnen de islam even snel zal gaan, is de enige mogelijke remedie om die religie, in welke vorm dan ook, de komende paar 100 jaar buiten de deur te houden.
.
Alle afgezwakte oplossingen zullen uitmonden in religieuze oorlogen in europa.

vaas klaak | 29-11-15 | 17:36

En dat gaat dus niet lukken, want de moslims geloven dat de Koran de laatste, onveranderlijke waarheid is, de finale openbaring van god aan de mensen, niet te interpreteren, niet te veranderen of aan te passen....
Dus die verzen blijven er in staan, blijven precies dat zeggen waardoor tot in de eeuwigheid allerlei malloten die de kul geloven daarin een rechtvaardiging zien om een ander een kopje kleiner te maken.
Alle korans ter wereld verbranden gaat ook niet werken, in madrassa's wordt kindertjes geleerd die bullshit uit het hoofd te leren. En dan gaat er vanzelf wel weer eens iemand dat opschrijven. Dus... Zeg het maar...

Stormageddon | 29-11-15 | 17:36

De islam moderniseren? Moehahaha! De islam moet verboden worden.

Lewis Lewinsky | 29-11-15 | 17:36

De kop boven het artikel is 100% waar, maart het duurt nog wel 100 jaar

Islamofiel | 29-11-15 | 17:36

Ach nou ja we vergeten voor het gemak even dat er een of andere geflipte christen een abortuskliniek overhoop geschoten heeft..

Imagine no religion..

tiku99 | 29-11-15 | 17:35

"Westerse waarden en vrijheden worden vanuit vele islamitische stromingen bedreigd."
En ondanks die verderfelijke Westerse waarden, blijven ze hier(maar komen).

Ommezwaai | 29-11-15 | 17:34

twitter.com/ArnoudvDoorn/status/66924...

Onze haagse gekkie vind dat de islam volmaakt is en dat er niet aan getoornd worden moet. Vergeet het maar met 'moderniseren' > zolang dit soort religieuze gekkies rondlopen veranderd er niets.

Anoguurder | 29-11-15 | 17:31

-weggejorist-

rifraf | 29-11-15 | 17:30

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl