Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

ESSAY: Een nieuw concept van Europese identiteit

Helediepemateriedit.jpgIdentiteit. Wie is er niet groot mee geworden. Volgens onzer koningin bestaat de Nederlander helemaal niet, dus die Neuropese identiteit kunnen we vast al helemaal vergeten. Da's allemaal op zich geen probleem, maar het wordt natuurlijk moeilijk als je vervolgens wel verlangt dat immigranten in uw cultuur integreren. De integratie van Finnen verloopt maar moeizaam. We zijn het aan onszelf en aan hen verplicht te achterhalen waar deze moeizaamheid nu precies vandaan komt. Immigranten uit de islamitische hoek beschikken vaak over een solide culturele identiteit. De westerse identiteit is diffuus en uiterst rekbaar, en het valt hen eigenlijk gewoon niet kwalijk te nemen dat ze hun solide identiteit niet in willen ruilen voor een diffuse westerse, die zelfs westerlingen niet goed begrijpen. Waarom bestaat er geen eenduidige Europese identiteit die immigranten kunnen ctrl-c'en, en daarmee af? Omdat we het concept van Europese identiteit tot nu toe simpelweg verkeerd benaderd hebben. Meestal wordt ons continent in cultureel opzicht beschreven als een judeo-christelijk-humanistische samenleving. Maar voor zover er al sprake is van een judeo-christelijk samenleven, is dit echt pas vanaf de jaren '50 iets nastrevenswaardig. En hoewel het oorspronkelijke humanisme van de Italiaanse renaissance, die piekte rond 1500, zich vooral beriep op de Griekse oudheid, is het humanisme dat ons nu zou moeten kenmerken vooral gebaseerd op de verlichting van de 18de eeuw. Bovendien wordt de Romantiek, die nog altijd een ongekend grote impact op onze cultuur heeft, hierin volstrekt genegeerd. Kortom, die hele J-C-H-benadering bekt wel lekker, maar sluit gewoon niet echt aan op de werkelijkheid. Dé eenduidige Neuropese identiteit bestaat dan ook niet, en er zijn geen zaken die Europeanen eenduidig steunen. Zelfs bij zaken als de onderdrukking van homosensuelen en vrouwen, is de vraag wie de onderdrukkende partij is, sterk bepalend in of Europeanen in het geweer komen of niet. Het lijkt er eerder op dat Europeanen hun Europese identiteit per individu op een verschillende manier beleven, terwijl al deze identiteiten tegelijkertijd toch onmiskenbaar Europees of westers zijn. The Sims Wellicht zouden we het concept van Europese identiteit dus per individu, en in eerste instantie bij onszelf, op een heel andere manier moeten benaderen. Een beetje als The Sims, bijvoorbeeld. Bij dat spelletje mocht je de karakters van bewoners op voorhand customizen, en je had een beperkt aantal punten te verdelen over eigenschappen als netheid, extraversie, activiteit, speelsheid en aardigheid. Alleen bij het bestuderen van onze individuele culturele identiteit zou het in plaats van de verdeling van die karaktereigenschappen, gaan om de verdeling van drie stromingen die de Europese cultuur vergaand gevormd hebben, en waar elke Europeaan elementen van in zich draagt: het Christendom, de Verlichting en de Romantiek (vanaf nu zonder hoofdletters want kutd). Net als bij The Sims verschilt deze verdeling per individu. Maar, er is gelijk een probleempje. Elk van de drie stromingen, is een weerlegging van de twee anderen. Zij zijn eigenlijk niet verenigbaar. Toch draagt elke Europeaan elementen van deze onverenigbare stromingen in zich, en misschien is het daarom zo moeilijk de vinger te leggen op die illustere Europese identiteit. Een tweede probleempje is dat elke stroming, uiteraard, zo zijn voor en nadelen heeft. Christendom Het christendom biedt metafysische geborgenheid, een gevoel van verbondenheid rondom een van onze oudste culturele bronnen. Maar, zowel het oorspronkelijke als het moderne christendom verbindt in zwakte. In de Bergrede (Mattheus: 5-7) bijvoorbeeld stelt Jezus: “Keer de andere wang toe”, “Ga de tweede mijl”, “Wie zich verlaagt zal verheven worden” en “Oordeel niet opdat gij niet geoordeeld zult worden”. Het christendom is in zijn essentie een leer geobsedeerd met schuld en zelfverlaging. Het christendom is zo groot geworden ondanks de oorspronkelijke leer van Jezus, niet dankzij. Als de verspreiding niet was ge-outsourced aan de Romeinen, die de meest fundamentele leerstellingen vanaf dag 1 overboord zetten, had Jezus aan het kruis gestorven als leider van een obscure joodse hippie-sekte en was hij verdwenen in de mist van de geschiedenis. 'T liep uiteindelijk allemaal iets anders. Wijlen Hans Jansen had het zo'n beetje elke zaterdag over de Linkse Kerk. Vonden we leuk. Hij bedoelde hiermee de gehele linkse beweging, maar de term laat zich tevens prima toepassen op: de Linkse Kerk. Over het algemeen zijn Nederlandse kerken, toch wel belichaamd door de andere wang-fetisjisten van de EO, een club links-moralistische tempeliers van de orde van oordeel-niet-en-verlaag-u. Nietschze stelde niet voor niets dat het christendom een slavenmentaliteit cultiveerde. Uitdragers van het weerbare maar ietwat nare christendom, de SGP & Co, zijn gedoemd tot de marge. Of we het nu willen of niet, elke Europeaan is een beetje christelijk. Nergens zie je dit sterker dan bij atheïstisch links. Het is de linkse trots de Europese religie ontmanteld te hebben, maar hun visie op dossiers Lichtgetintië en dobberleed is volstrekt in overeenstemming met dat van christelijk Nederland. Verlichting De (radicale) verlichting valt op te sommen als democratie, gelijkwaardigheid naar ras en sekse, volledige vrijheid van denken en uitdrukking en de volledige scheiding van kerk en staat. De term "verlicht" wordt vaak, met name door Links, te pas en te onpas toegepast op zaken die ze 'goed' vinden. 'Ik vind iets goed dus datgene is verlicht'. Maar de verlichting was een zeer specifieke leer die op belangrijke punten haaks staat op paradepaardjes van links. Zo was de rede bijvoorbeeld het enige legitieme richtsnoer voor het denken, en had als doel het voortbrengen van universele beginselen, onafhankelijk van geschiedenis, omstandigheden en nationaal karakter. De wereld, of natuur, werd gezien als iets dat één enkel geheel vormde, en onderworpen was aan één enkel geheel van wetten, dat in beginsel te ontdekken was door de menselijk intelligentie. In het verlengde hiervan had de verlichting een sterke voorliefde voor wetenschap, techniek en industrie. Arbeid, spaarzaamheid en een verantwoordelijke levensstijl stonden in hoog aanzien. Ook werd waarheid kenbaar geacht. Hetzelfde gold voor morele waarheid. Van relativisme was dus op ethisch-cultureel gebied, absoluut geen enkele sprake. Andere culturen werden aan universeel geachte maatstaven getoetst. Op papier allemaal leuk en aardig natuurlijk, maar de Franse revolutie eindigde in een dictatuur. Ook zou je de verlichting als een te mechanische, kille leer kunnen zien, die met het atheïsme weinig troost biedt tegen existentiële paniekbuien. Bovendien kon het hyper-rationele gedachtegoed mensen een beetje opsluiten in een stoïcijns keurslijf waarin geen ruimte was voor "la condition humaine" en alle emotionele pieken en dalen die daarbij kunnen horen. Romantiek De verlichting was een weerlegging van het christendom, de romantiek een weerlegging van de verlichting. Vaak wordt de romantiek voorgesteld als een zorgvuldig ontworpen leer die de verlichting moest ontkrachten. Dat was maar deels zo. Eigenlijk was de romantiek vanaf de 18e eeuw vooral gewoon een hele goede vertaling van wat er met de menselijke psyche gebeurt wanneer deze teveel tijd en te weinig zorgen heeft. De culturele revolutie van 1968 was in anything but name een romantische revolutie, en was verantwoordelijk voor het herintroduceren van de romantiek in mainstream modern Europa. De romantiek was een antwoord op de veronderstelde kilheid van de verlichting. Het was een speurtocht naar authenticiteit, naar de onbezoedelde mens en naar vrije liefde, dat ook. Het was een "jacht op spontaniteit, directheid, en de volheid van het leven. Het menselijke wonder van het genie moest ontslagen worden van elke morele verplichting." Het "verkoos gevoel boven intelligentie en rede, inspiratie boven arbeid." Deze notie vertaalde zich tevens naar de kunst. In plaats van het zo accuraat of aantrekkelijk mogelijk weergeven van de werkelijkheid, werd nu het zo effectief mogelijk schilderen van "je gevoel" en het scheppen van "de eigen werkelijkheid" - wat dat ook mocht betekenen - de nieuwe kunstvorm. Zie daar: moderne kunst. De romantiek bood ruimte voor "modieuze excessen van gevoeligheid", het was een gevoelscultus. Daarbij verwierp de romantiek het universaliteitsbeginsel van de verlichting. Subjectieve ervaring werd de maatstaf, waarover hieronder meer. De romantiek had overwegend een aantal destructieve elementen die we vandaag de dag nog steeds terug zien bij demense. De romantiek kende een oneindige interessantheid toe aan het eigen gevoel. Het is geen toeval dat 80% van de hedendaagse liedjes over fijngevoelige kwesties gaat, de resterende 20% gaat over promiscieuze neuqsex. De modale moderne Europeaan vindt het eigen gevoel, en mensen die over hun eigen gevoel vertellen, vele malen interessanter dan deze in werkelijkheid zijn. Ook verheerlijkt de romantiek psychisch leed, omdat dit een teken van authenticiteit zou zijn. "Real recognize Real" bijvoorbeeld, is een gevleugelde en breed onderschreven leus in de urbane kringen. De lading ervan is dat iemand pas authentiek is als deze een bepaalde mate van leed heeft doorstaan, de struggle kent, anders ben je niet "echt". Ook is het eigen schadelijke handelen afschuiven op het onderbewuste, zoals psychiater Theodore Dalrymple dat veelvoudig beschrijft, een bij uitstek romantische cultuurtrek. De filosofie van de rede maakte in romantische kringen plaats voor de filosofie van "de ontembare wil". Deze zou vervolgens een grote bijdrage leveren aan "het scheppen van een intellectueel klimaat waarin irrationalisme en de verheerlijking van het élan vital de weg zouden plaveien voor het facisme." Ook was het staatsontwerp van de Godfather van de romantiek, Rousseau, een blauwprint voor dictatoriale mob rule. Hij beschreef een staat waarin de wil van allen samen zou vallen met de wil van het individu; de zogeheten "algemene wil". Iedereen die zich hieraan wilde onttrekken, zou worden ‘gedwongen’ vrij te zijn. Romantiek, het klinkt zo onschuldig. Dat is het niet. De Europese cultuur is een moeizame cocktail van christendom, verlichting en romantiek In cultuur opzicht is het moderne Europa een cocktail van de drie bovenstaande ingrediënten. Maar, het is een cocktail die per persoon iets anders smaakt, omdat de verdeling van de ingrediënten bij iedereen verschilt. Toch is elke cocktail onmiskenbaar Europees, omdat het Europese ingrediënten zijn. Of we het nu willen of niet, ergens zijn we allemaal een beetje romantici. Wie moet zich niet, bij het zien van de zelfportretten van een gekwelde Van Gogh, onder begeleiding van Handel's Sarabande - met name bij dit portret - enigszins verzetten tegen zelfmedelijden. Tegen de gedachte van "wat mooi toch dat hij zich zo kwetsbaar en authentiek op durfde te stellen". Tegen de gedachte van "wat zou het toch een respect afdwingen, als anderen mijn leed eens zouden kennen". Tegen de gedachte van "wat heb ik veel meegemaakt, heb ik hierdoor eigenlijk niet recht op wat meer rust en tijd voor mezelf?" Tegen de gedachte van "ja, wat worden wij door deze kille rendementsmaatschappij toch in een koud keurslijf geduwd, dat de ziel vernietigt." Wie heeft er niet eens gedacht: 'fuck it, ik ga nu gewoon m'n meest primaire verlangens vervullen, en het interesseert me niet hoe dit mijzelf of mijn omgeving kan schaden. Wie vertelt mij dat hoe ik moet leven?' Wie heeft een destructieve handeling niet eens willen verklaren als "het ging vanzelf"? En wie heeft primitieve stammen nooit eens bekeken met de gedachte: "godverdomme wat zijn die lui nog puur." Is niet erg, romantiek is hoogst aanstekelijk en, toegegeven, aantrekkelijk. Maar gevaarlijk. En of we het nu willen of niet, we zijn ergens allemaal een beetje christelijk. Al is het maar dat we de notie "behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden", eigenlijk allemaal onderschrijven. Zelfs het feit dat u nu denkt dat 'ja, maar das toch logisch', getuigt hiervan. Die notie is namelijk geen vanzelfsprekendheid. Natuurlijk, deze notie zou ook kunnen bestaan zonder het christendom. Maar het feit dat dit nu gezonken cultuurgoed is kan niet los gezien worden van een van onze oudste culturele bronnen. Daarbij zijn we allemaal een beetje of vergaand verlicht. De meeste Neuropese mensen onderschrijven de politieke handvesten van de verlichting (democratie, gelijkwaardigheid naar ras en sekse, volledige vrijheid van denken en uitdrukking en de volledige scheiding van kerk en staat). Genoeg met die cocktails, krijgen we dorst van. Op naar de volgende submiddelmatige beeldspraak. Een free-for-all schaakspel tussen drie partijen op één bord Want wat zijn nu, wanneer weer de modale Europese cultuur beschouwen, de concrete moeilijkheden van die drie onverenigbare stromingen die ons maken tot wie wij zijn? In het schaakspel tussen het christendom, de verlichting en de romantiek, heeft de verlichting de meeste stukken op het bord. De (institutionele) cultuur is overwegend verlicht. Maar, zowel het christendom als de romantiek hebben hun koningin nog in het spel, de verlichting niet meer. De gevallen koningin van de verlichting is de universele maatstaf waaraan andere culturen afgemeten mogen worden. De koningin van het christendom is het gebod niet te oordelen. De koningin van de romantiek is cultuurrelativisme. Zoals eerder beschreven, vullen die elkaar prima aan. Een van de eerste effectieve vertalingen van het moderne cultuurrelativisme schreef de Pruisische Johann Gottfried Herder in 1769 in zijn dagboek: “Geen mens, geen land, geen volk, geen nationale geschiedenis, geen staat lijkt op elkaar. Vandaar dat het Ware, het Schone en het Goede erin ook niet op elkaar lijken." Volgens Herder droeg elke cultuur in zichzelf het ideaal van haar eigen perfectie, geheel onafhankelijk van enige vergelijking met anderen. Dit gedachtegoed verwierp actief de idee dat alle culturen te toetsen vielen aan één universele maatstaf en daarmee ook het idee dat één cultuur superieur en daardoor wenselijker kon zijn dan een andere cultuur. Ofwel, de morele waarheid is niet kenbaar. Volgens Isaiah Berlin is dit “de hardste dreun die ooit is uitgedeeld aan de klassieke filosofie van het Westen.” Deze notie wordt in essentie nog steeds onderschreven door een groot deel van Europa. Dit is volstrekt onverenigbaar met de verlichte notie dat culturen naar een universele maatstaf beoordeeld mogen worden en is verantwoordelijk voor de grootste interne culturele schism van dit continent: mogen we iemands cultuur nu kudt noemen en vragen of hij heel snel integreert omdat die van ons beter is dan die van hunnie, of niet? De verlichting zegt ja, de romantiek zegt nee. Zolang Europa hierin geen kant kiest, zal de kwestie 4ever in het midden blijven hangen. Dit betekent dat er geen duidelijk kader geschept kan worden waarbinnen immigranten nu exact moeten integreren. En dat is niet iets dat dit continent zich kan veroorloven. Voordat we dus al hunnie zus, hunnie zo, islam dit, islam dat'end weer tien jaar vergooien, zullen we misschien eerst heel erg goed bij onszelf te rade moeten gaan. We claimen heus niet hierboven De Alomvattende Waarheid in pacht te hebben, maar wellicht is het een stap in de goede richting.

Reaguursels

Inloggen

@me,myself and IK | 16-06-15 | 10:14
Wie is het die lijdt. Wie is het die leerbaar is? Wie kiest er werkelijk?
Wat is vooruitgang? Wat is achteruitgang?
Wat is 'echt' leven? En hoe kan leven superieur zijn over het leven?
#boeddhisme

atheïstisch stemvee | 16-06-15 | 11:28

Schoorsteenveger | 16-06-15 | 01:04 De islam zal ons mogelijk overweldigen als we blijven hangen in het politiek correcte taboe op kritische besprekingen van de islam. Onze hoop is daarom te stellen op die mensen die ondanks alle demonisering en soms zelfs doodsbedreiging, niet zwijgen maar goed onderbouwd hun visie naar voren brengen. Zoals we ook mogen hopen dat dergelijke kritiek in staat is islamitische geesten dusdanig in beweging te brengen, dat ze geen bedreiging meer vormen voor de moderne open samenleving. Interessant is bijvoorbeeld de historicus Tom Holland:
www.youtube.com/watch?v=I5slk97ss2Q
www.youtube.com/watch?v=0ZSmxxUn_xI
Vervolgens is het van belang om te begrijpen waar die politieke correctheid vandaan komt, of wat het eigenlijk is dat we zo relativistisch zelfwegcijferend staan tegenover die absolutistische islam. En daarvoor is van belang onderzoek van brein en bewustzijn en cultuur en visie op werkelijkheid. Zoals dan interessant zijn bijvoorbeeld Andre Klukhuhn en Iain McGilchrist:
www.youtube.com/watch?v=jOuuxhlkjDI
www.youtube.com/watch?v=uEB68f8kvnY

Benedict Broere | 16-06-15 | 11:02

"De lading ervan is dat iemand pas authentiek is als deze een bepaalde mate van leed heeft doorstaan, de struggle kent, anders ben je niet "echt".

Emo, dus... De grap is dat Buddha door zijn afzien kwam tot verlichte ideeën. Het probleem met romantici is dat ze zelf nooit echt hebben geleden, romantisch denken is het denken van verwende kinderen. Als er een ding is wat je van 'psychisch lijden' kan leren is dat 'zielig zijn' niet bestaat, 'zielig zijn' is een keuze, net als 'gekwetst zijn' een keuze is. Het zijn keuzes van de onleerbaren. Wil je echt kunnen leven moet je leerbaar zijn, zonder leerbaar te zijn kom je niet vooruit, maar ga je achteruit, want stilstaan is achteruitgang.

Verlichting snapt lijden wel en is daarom superieur aan andere denkstromingen, verlichting gaat namelijk over leerbaar zijn.

me,myself and IK | 16-06-15 | 10:14

Wie helpt?
Is cultuurrelativisme niet de ontkrachting geweest van blanke superioriteit? Als zodanig manifest geworden door ww2? Geimplementeerd door psychedelische vergezichten uit de jaren 60?
Zo bezien een allergische reactie dat nu necrose veroorzaakt?
*oprechte vraag van niet gestudeerde doet*

Zoltan | 16-06-15 | 09:22

Christendom, humanisme en romantiek worden fijn geduid. Maar waar Spartacus normaal de mond vol heeft van joden en Israel, blijven ze hier onbenoemd. Er is geen joods-christelijke traditie in Europa anders dan dat de christenen de joden eeuwenlang hebben vervolgd, uitgekotst en opgejaagd.

Maaiveld | 16-06-15 | 05:24

Benedict Broere | 16-06-15 | 00:47
Er is een grote gapende ruimte vóór ons. We hebben de ratio hard nodig om niet meteen de weg kwijt te raken, maar de ruimte is enorm. Geen God, geen Allah, geen Olympus vol met Goden die deze ruimte kan overzien. Jenseits von Gut und Böse.
Berechnend Denken is nodig maar niet voldoende.
Schizofrenie, ik weet het niet. Ik moet je bekennen dat ik in het verleden ooir de schizofreen in verband bracht met de Übermensch. Niet lachen, dit is heel serieus. Heb (te) veel tijd besteed aan l'Anti Oedipe van Deleuze en Guattari, twee halve garen die op meesterlijke wijze Freud onderuit hebben gehaald maar tegelijkertijd ons consumentisme hebben gefileerd.
De schizofreen, zo was hun stelling, was degene die kon ontsnappen aan al onze coderingen, dus in feite een vrij mens was en ook ongevoelig voor alle pogingen om hem in het gareel te dwingen.
Die Islam heeft een zeer beperkt repertoire, wil maximaal coderen. Gaat niet lukken. De eerste die de Islam doet wankelen is de vrouw. Islam heeft heel veel energie nodig om het vrouwelijke te coderen, en de stramienenijn instabiel.

Schoorsteenveger | 16-06-15 | 01:04

Schoorsteenveger | 16-06-15 | 00:05 Termen als ‘Volk’ en ‘Deutsche Geist’… Tegenwoordig denk je dan aan onderzoek als van Geert Hofstede. Klukhuhn&Co wijzen naar samenhang tussen brein en bewustzijn en manieren van kennen en cultuur en wereldbeelden. De zwakte van de hedendaagse Westerse cultuur lijkt te maken te hebben met een overmaat aan wat Heidegger noemt ‘Berechnend Denken’. Zeer vele andere filosofen hebben er andere termen voor. En onderzoek je dat verder, dan lijkt ‘relativisme’ verwant met ‘narcisme en met zelfs schizofrenie. We zullen zien dat de ellende met de islam steeds groter wordt. Maar we gaan er pas echt iets aan doen, als we daarvoor een motivatie vinden die voortkomt uit een breder ervaren dan dat van het Berechnende Denken.

Benedict Broere | 16-06-15 | 00:47

Benedict Broere | 15-06-15 | 23:40
O ja, en op de valreep: we zijn nog niet klaar met Nietzsche, met de Antichrist en de Gekruisigde. Hij voelde feilloos aan in wat voor een moeras we weg zouden gaan zakken. Zijn kritiek op het Christendom dient vertaald naar een kritiek op de Islam. Is niet zo moeilijk overigens, maar wel zo nodig.

Schoorsteenveger | 16-06-15 | 00:16

Benedict Broere | 15-06-15 | 23:40
Het was Goethe, degene die de mond vol had van de "Deutsche Geist" die tot zijn eigen verbazing leerde dat er overeenkomsten waren tussen de geest van de Duitser, de Japanner, de Chinees, dat er zoiets was als een grootst gemene deler die de volkeren verbond. Als elk volk vanuit zijn eigen kracht vooruit gaat, zijn er raakvlakken met andere volkeren die op hun wijze vooruit gaan, zo concludeerde hij.
Iets om over na te denken. Vanuit de eigenheid raak je het universele.
Alle sjamanen ontmoeten elkaar in de roes.

Schoorsteenveger | 16-06-15 | 00:05

Spartacus | 14-06-15 | 21:24 | Mooi stuk, een geheel met achteromkijken en vooruitwaarschuwen. Het stuk na "hele diepe materie dit" was ook niet slecht. Oud sjinees spreekwoord zegt het is niet de drager van de zaklamp die wordt verlicht. Alle malle godsdiensten met kleine lettertjes, en dan gehoofdletterdt The Sims. Een spel. wiens spel? Of wie is die Sim die the sims speelt? Als de kaarten zeau liggen dan hebben de creationisten waarschijnlijk meer gelijk. De NL-identiteit diffuus. Een Geuzentitel, te lezen als outsiders snappen er geen ene yota van. Subtiel aanwezig als een facet in een spectrum met familie, streek, stad, buurtje. Verscholen achter uiterlijk (wan)vertoon en het standaardlawaai in vele dialecten. Ongezien horend en ziend. Collectieve ervaring wordt cultuur.
En Egootje, dat zich met cultuur en eigen ervaring gevoed idee vormt van identiteit, kan in uitdagende tijden de slaap niet meer vatten.

hallevvezool | 15-06-15 | 23:53

Goed stuk, ik begrijp mezelf nu beter.

mr. Quispel | 15-06-15 | 23:52

Schoorsteenveger | 15-06-15 | 22:35 Nou, laten we het hopen. Ik heb hier een citaat dat je misschien zal aanspreken. Het is van de filosoof Michael Tanner, die schrijft, Nietzsche citerend: “Wat Goethe ‘wilde, was de totaliteit; hij bestreed de scheiding van rede, zintuiglijkheid, gevoel en wil (gepredikt in de meest gruwelijke scholastieke traditie door Kant, de antipode van Goethe), hij dwong zichzelf tot heelheid, hij schiep zichzelf’. Nietzsche betuigt hem de hoogste eer: “Zulk een vrij geworden geest staat met een blij en zelfverzekerd fatalisme midden in het Al, in het geloof dat alleen het afzonderlijke verwerpelijk is, dat in het grote geheel alles verlost en bevestigd wordt – hij ontkent niet meer.’ ” (Afgodenschemering, ‘Verkenningen van een oneigentijds mens’; Michael Tanner, Nietzsche, Trouw – de grote filosofen, 2012, p. 119.) Al die dikke boeken van Klukhuhn gaan hierover. En dat ene al zeer beroemde boek van McGilchrist is ook heel interessant.

Benedict Broere | 15-06-15 | 23:40

Benedict Broere | 15-06-15 | 20:41
We kunnen het zelfhaat blijven noemen, maar dat is te simpel. Het is twijfel en radeloosheid, resultaat van de systematische twijfel die wij sinds de Verlichting hebben gecultiveerd. Er wordt te licht over gedacht. Een van de grootste prestaties van het westerse denken is het positioneren van een kritische geest, en de bereidheid om de uiterste consequentie daarvan te aanvaarden. De zoektocht naar waarheid heeft ons geleerd dat er geen waarheid bestaat, en we hebben die schok nog steeds niet verwerkt. We zitten, en ik weet dat het klinkt als een cliché, midden in een periode van nihilisme. Dat kunnen we wegredeneren, we kunnen vinden dat we dat allemaal al lang achter de rug hebben, maar dat is geenszins het geval. We verdoven onszelf met een aangenaam leven, we hangen de consument uit tot we er van moeten kotsen, simpelweg omdat we niks anders meer voorhanden hebben. We gedragen ons als epigonen, als lieden die schaamteloos kunnen en mogen oogsten, alsof er na ons niets meer zal gebeuren.
Nee, die zelfhaat wordt gevoed door een bovenmatige twijfel aan alles wat wij zijn, wat wij geweest zijn, en wat wij zullen worden. We hebben geen vragen meer en geen antwoorden, en zijn afgunstig op eenieder die nog wél zegt te kunnen vragen en vooral de antwoorden te weten. We kunnen niet terug, we kunnen, op een enkele halve zool na die zich bekeert, niet terug naar die oude waarheden, maar we zijn jaloers op die zekerheden, want we weten dat we onze twijfel nooit meer kwijt zullen raken.
Europa is een groteske poging om een antwoord te formuleren, en hoe groter onze twijfel, hoe leger onze hoofden, des te gretiger luisteren we naar de verhalen van degenen die nog zekerheden hebben en maken we er ruimte voor.
Nee, het is geen zelfhaat, het is nihilisme, radeloosheid, leegheid.
"Nietzsche en Kant lezen de krant", hoe leeg ben je, hoe schraal, hoe mager, als je dat soort boeken schrijft en je ook nog filosoof durft te noemen....
Dat nihilisme, die ultieme twijfel, zal binnen niet al te lange tijd een sterkte blijken, en dan zullen we onszelf vinden, niet als volk, niet als volgelingen van Herder, van het multiculturalisme, van Wilders. Da's allemaal romantiek.
De ratio is het die ons zal moeten leren wennen aan een wereld waarin niets meer vast staat, die ons zal moeten leiden om in die wereld toch onze bakens te plaatsen. Die zullen meer licht gaan geven dan welke God tot nu toe.

Schoorsteenveger | 15-06-15 | 22:35

@Benedict Broere | 15-06-15 | 20:41
Amen!
En na deze ware woorden sluit ik dit tabblad.

atheïstisch stemvee | 15-06-15 | 21:43

Christopher Caldwell schrijft aan het eind van zijn boek ‘De Europese revolutie. Hoe de islam ons voorgoed veranderde’: “Als een onzekere, kneedbare, relativistische cultuur contact maakt met een hecht verankerde, zelfbewuste en door gemeenschappelijke doctrines verstevigde cultuur, dan is het doorgaans de eerste die verandert ten gerieve van de laatste.” Europese staten hebben in het verleden diverse malen strijd geleverd met de islam en die strijd ook vele malen gewonnen. En het is pas van de laatste decennia dat Westerse leiders ostentatief afstand nemen van allah-akbar-terreur en zeggen dat het niets te maken heeft met de religie van de vrede. Waarom is dat eigenlijk? Hoe komen we zo lief? Zo onszelf wegcijferend? Zo inschikkelijk? Ergens in de jaren ’90 van de vorige eeuw was er ineens het ideaal van de multiculturele samenleving. En daarvóór had je al de postmoderne absolute zekerheid dat niets zeker is en dat ieders opinie over van alles evengoed is als die van ieder ander. Zodat het maar een kleine stap was naar de opvatting dat alle cultuur uiteraard gelijkwaardig is. Hoewel men altijd wel een klein haatkwartiertje wist te reserveren voor juist die zo verderfelijke Westerse cultuur, die zo kapitalistisch is en zo christelijk. Die cultuur van zelfhaat gaat nog altijd door en maakt dat vele recentelijk ingestroomde immigranten zich afvragen waar ze eigenlijk terecht zijn gekomen. Want die zelfhaat is hen totaal onbekend, ook al is het een totale hellehole waar ze vandaan komen. De Westerse cultuur verkeert in een soort van: ik ben er wel, maar zie mij niet. Oftewel: integreer met behoud van eigen identiteit en cultuur. “Als een onzekere, kneedbare, relativistische cultuur contact maakt…” Als we echt onszelf en onze cultuur serieus zouden nemen, dan zouden we geen imams laten overkomen uit Marokko, om een zogenaamd gematigde islam te onderwijzen, maar we zouden die kinderen zèlf onderwijzen in zelfstandig denken en vragen stellen, en over hoe kennis ontstaat en kunst en moderne Westerse cultuur.

Benedict Broere | 15-06-15 | 20:41

Jan Gerritsen9977 | 15-06-15 | 18:40
Als ieder volk zijn onvervreemdbare waarden zou hebben binnen een staat, dan zou dat betekenen dat geen enkele van al die waarden op welke wijze dan ook te vergelijken is met de waarden van een ander volk. Dat "binnen een eigen staat" is waar de redenering mank loopt, want die onvervreemdbare waarden kunnen voorschrijven dat er geëxpandeerd moet worden, dus dat de staatsgrenzen niet absoluut zijn. En dan heeft geen enkele andere staat recht van spreken, want de waarden van waaruit die expansiedrift wordt verdedigd zijn onvervreemdbaar. Wie moet de staatsgrenzen bewaken, en op basis van welke normen en welke waarden?
Voorts zijn universele rechten niet te definiëren, want elke staat kan die eenzijdig verwerpen. Idem dito zijn er problemen met internationaal recht.
Het meest bedenkelijke is echter dat je volkeren als het ware dwingt, overreedt of verleidt om enkel op de eigen tradities terug te vallen en elke invloed van buiten te weren en te leren zien als vervalsing en verminking van de "eigen identiteit".
Blut und Boden, dat werk.
Juist het doorgeschoten ideaal van het multiculturalisme hangt Herder's ideeën aan, wil ieder, al is het binnen één gemeenschap, zijn eigen onvervreemdbare waarden laten behouden. Want koeltoer, dat werk. Dat is het grote misverstand. Al die pogingen om ons koloniale verleden te vergeten monden uit in groteske pogingen om die uitgebuite volkeren hun "identiteit" terug te geven. De Koewinsies van deze tijd parasiteren op die geesteshouding.

Schoorsteenveger | 15-06-15 | 20:04

@schoorsteenveger
Herder had gelijk. Wat de huidige tegenstanders van Herder niet willen zien is dat Herder bepleitte dat ieder volk zijn onvervreemdbare waarden zou kunnen beleven binnen een eigen staat.
De visie van Herder wordt pas problematisch op het moment dat volken met tegengestelde levensvisies binnen één staat worden gedwongen te leven. Dan krijg je conflicten over de wetgeving van die staat. Als een moslim zijn kind wil besnijden, vinden wij hier dat dit niet moet kunnen. In de Islamitische landen wel. Dus heb je een conflict dat aan fundamentele waarden raakt, en dat eigenlijk alleen met kracht en geweld kan worden beslist.
Het zogenaamde multiculturalisme is helemaal geen denken in in echte diversiteit, het is juist één ideologie die voor alle volkeren zou moeten gelden. Imperialisme dus. Vandaar ook dat de linksen het Amerikaanse ingrijpen in allerlei landen steunen om daar deze ideologie op te leggen.
Ik zeg: de volkeren zoveel mogelijk in eigen, homogene staten laten leven, en niet ingrijpen. Volkenrechtelijk grijpt deze visie terug op de vrede van Westfalen en het klassieke internationaal recht. Hoeveel gelukkiger zou bijvoorbeeld Israel niet zijn als ze een bevolking hedden van uitsluitend Joden? Men beseft daat heel goed dat multiculturalisme een ramp is.
Een cultuur wordt gekenmerkt door een overeenstemming over gemeenschappelijke fundamentele waarden. Vandaar dat ze aan een bepaald volk zijn gebonden, met een bepaalde geschiedenis. Het Joodse volk staat bekend om zijn felle meningsverschillen, maar men zal niet gauw de fundamentele waarden van het Jood-zijn ontkennen.

Jan Gerritsen9977 | 15-06-15 | 18:40

@Joost Maghetweten | 15-06-15

Dank je! Heerlijk, dat neuken van mieren. Ik kan het jou ook aanraden.

smoelwerk | 15-06-15 | 17:16

nerugaer | 15-06-15 | 16:10
Jouw huiswerk voor deze week is: tenminste vijf voordrachten van Dr. Richard Carrier over de Jesus Myth bekijken. En / of van: David Fitzgerald en / of van Dr. Robert M. Price.
Bijvoorbeeld: www.youtube.com/watch?v=mwUZOZN-9dc

Aristotalloss | 15-06-15 | 17:15

De reeks keuze-vermijdende stukken van Spartacus moet mijns inziens voortgezet worden onder de kop: Spartacus speelt op Safe!

Aristotalloss | 15-06-15 | 17:08

"De verlichting zegt ja, de romantiek zegt nee."
Het antwoord is dus Jezus. Het keer uw andere wang toe gaat over hoe je moet reageren op je broer of zus. Niet gelijk terug meppen dus... Dit zegt niet dat je een pacifist moet zijn. Jezus gaf ook aan zijn discipelen aan een zwaard mee te nemen (dus jezelf verdedigen mag). Ook slaat het nergens op dat als je Jezus volgt je niet mag oordelen. Je mag niet veroordelen. Dat wil zeggen dat je dus niet voor God mag spelen als het gaat om of iemand rechtvaardig is of niet. Je mag zeker wel oordelen. Je mag goed van kwaad oordelen. Je moet zelfs oordelen om de juiste keuzes te kunnen maken. Dat oordelen doe je aan de hand van het Woord van God. De plempsels over het christendom slaan kant nog wal. Ook zegt Jezus dat zijn volgelingen natiën moeten bezetten tot hij terugkomt (Mattheus 28). Het is het doel van Jezus om iedereen te redden en dus volgelingen te krijgen in alle landen. Dus wat zou Jezus doen als het om Europa ging. De moslims zouden moeten kiezen voor Jezus en niet voor mohammed (probleem opgelost). Vluchtelingen zou je moeten opvangen (zoals we al doen) en goed behandelen, maar zij moeten zich wel aanpassen. Jezus vraagt van iedereen om zijn slechte wegen te verlaten en een nieuw leven te beginnen (dus ook de vluchtelingen die islam aanhangen). Een cultuur probleem heb je niet meer als je de cultuur van de hemel op aarde brengt. Jezus wil dat het Koninkrijk van God doorbreekt op aarde "zoals in de hemel, zo ook op aarde". De beste maatschappij is de maatschappij waar iedereen God (YHWH) lief heeft boven alles en je naaste als jezelf. Liefde is het antwoord op de problemen.

nerugaer | 15-06-15 | 16:10

MansEnGarde | 15-06-15 | 13:14
Die uitspraak van Strauss raakt de kern. Zie ook Fienkielkraut's "La Défaite de la pensée (1987)" waarin hij, in een vlammend pleidooi voor de rede, de kachel aanmaakt met het denken van Herder, dat alle culturen "gelijkwaardig" wil zien en daarmee elke werkelijke dialoog uitsluit.
Als er geen referentie is, of als er geen referentie wordt gesteld, dan is er geen vergelijken mogelijk. Alles wat de VN universeel noemt, zoals de "Universele Rechten van de Mens" worden waardeloos als er geen universeel standpunt is van waaruit die rechten worden getoetst. De VN heeft, mede dankzij het verwoestende werk van Lévi-Strauss, alles wat universeel was of universeel gedacht werd omgekat naar particulier, relatief, ideosyncratisch. Daarom mogen er tegenwoordig homo's van de flat worden geflikkerd.

Schoorsteenveger | 15-06-15 | 15:29

Hoewel een aardig geschreven stuk, moet ik toch altijd wel lachen om dit soort sociologische luchtfietser. Er bestaat niet zoiets als 'een Europeaan' of 'de Nederlander'. Het is doodsimpel. Er bestaan enkel individuen. En ieder individu heeft een unieke belevingswereld en uniek normen en waarden stelsel, waardoor hij of zij zich rekent tot groep a of b.
.
'Europa' (wat een continent is en dus niet kan kiezen) hoeft dan ook geen kant te kiezen. Het individu moet een kant gaan kiezen. En dan zijn er welgeteld maar twee kanten om te kiezen:
.
1) Doorgaan op de bestaande weg van collectivisme waar door marxisten gekaapte overheden niet zullen stoppen in hun plunderings, onderdrukkings en rooftocht totdat een fascistoide regering overblijft waarbij de nationalisten en liberalen de nieuwe joden worden
.
Of
.
2) Ervoor kiezen om niet langer onderdaan va welke overheid dan ook te zijn waardoor ieder individu zijn eigen samenleving kan stichten op basis van privaat bezit. Moslims kunnen met moslims gaan wonen, mensen die niet met moslims willen wonen stichten simpelweg moslimvrij gemeenschappen en multiculturalisten starten lekker de Republiek Multiculturije. Ieder mens leeft in deze opzet naar eigen inzichten waarbij ieder individu weer keuzevrijheid heeft.
.
Werkelijk de ENIGE herontdekking die de inwoners van de EU hoeven te doen is de morele herontdekking dat de tijd van elkaar de wil opleggen via de Staat in de middeleeuwen hoort. Laat elkaar gewoon vrij. En de problemen zullen oplossen als sneeuw voor de zon.
.
Ieder individu heeft zijn EIGEN Alomvattende Waarheid. Laat hem vrij om te leven naar eigen inzicht. Het is de enige les die er toe doet. En de enige les die de gehersenspoelde 'Europeaan' of 'Nederlander' maar niet lijkt te willen leren, ondanks de bloedige door collectivisme gedomineerde 20e eeuw...
..

De Libertariër | 15-06-15 | 15:29

@Maarwiewastelefoon | 15-06-15 | 13:09 Goed punt dat cultureel marxisme. Die destructieve stroming die nu nog steeds om zich heen grijpt. Mag ook bij de rode terreur van de Jacobijnen (waar "links" en de rode vlag uit voorkomt) en de machtshonger van internationale bankiers die geen onbelangrijk aandeel gehad hebben in de mensonterende drama's van de 20e eeuw: www.zerohedge.com/news/2015-01-24/davi...

ben kokhals | 15-06-15 | 15:02

Die rode materie wil ik wel even diep induiken met mijn vleesgeworden geilheid.

Jan Gordelroos | 15-06-15 | 14:25

Het voordeel van dit lange uitstekende stuk is ook : 75% minder tokkie-reacties.
Het verschil is evident.

daytripper | 15-06-15 | 13:35

Interessant leesvoer, en stof tot nadenken Spartacus.

Wat betreft het cultuurrelativisme lijkt Leo Strauss': "If all values are equal, then cannibalism is just a matter of taste" me toch wel overeind blijven staan ondanks dat het objectief 'meten' van wat een superieure cultuur is, geen eenvoudige klus is.

Ik ben verder wat bedroefd dat de Romeinse invloed op ons Europa (weer) wat ondergeschoven is. Ons rechtssyteem is bijvoorbeeld sterk gebaseerd op het Romeinse recht dat reeds sterk was ingeburgerd voor het christendom (vanaf circa 400 AD -na Constantijn en Theodosius) er serieuze invloed op kreeg. Een christendom dat pas ver na 1000 AD alle Europese uithoeken heeft gekerstend. Ter illustratie, toen de moslims over de Pyreneeën kwamen waren de Friezen nog 'heidenen' (Slag bij Tours: 732, Bonifatius kopje kleiner: 754).

Wat betekent dat ons bloed wellicht ook langer op z'n Germaans-Keltisch, Gallo-Vandaal-Ostro-Visigothisch-Fries door onze aad'ren heeft gestroomd dan Rome ons nadien ingepompt heeft.

MansEnGarde | 15-06-15 | 13:14

Spartacus, het was weer een mooi verhaal. Ik mis echter de link tussen cultureel-marxisme en het 1968 verhaal. Dat is de rede waarom we nu een politiek klimaat hebben geschapen dat minimaal 80% politiek correct is.

Maarwiewastelefoon | 15-06-15 | 13:09

Mr Dixit | 15-06-15 | 12:18
Lees het stuk nog eens.
"De westerse identiteit is diffuus en uiterst rekbaar,"
"Dé eenduidige Neuropese identiteit bestaat dan ook niet, en er zijn geen zaken die Europeanen eenduidig steunen"

atheïstisch stemvee | 15-06-15 | 12:35

En hier zien we hoe een hoogintelligente columnist als Spartacus is geïndoctrineerd door het Europese Wensdenken, zelfs zonder dat hij het weet. Europa is nooit een geheel geweest en zal dat ook nooit zijn. Europa is meer dan welk werelddeel gefragmenteerd. Juist omdat Europa bestaat uit zelfstandige natiestaten is dit zo'n krachtig werelddeel. Iets met som der delen. Elk afzonderlijk land heeft wel degelijk haar eigen, zeer persoonlijke, identiteit. Alleen al van een land als Groot-Brittanië hadden we geleerd moeten hebben dat het onmogelijk is om volkeren samen te voegen en tot één te smeden, iedereen die wel eens van zuid naar noord is gereden weet dat. Dus laten we nu eens stoppen met die malle veronderstelling dat er een Europese of Westerse cultuur is, want dat bestaat niet.

Mr Dixit | 15-06-15 | 12:18

Prachtige bijdrage, wellicht de beste die ik ooit op GeenStijl heb gelezen. Spartacus heeft duidelijk meer in zijn mars dat een slavenrevolutie doorgang laten vinden.

Ozon | 15-06-15 | 11:59

Wat zijn de belangrijkste bronnen in de genealogie van de Westerse cultuur? Uiteraard de vroege culturen in de stroomgebieden van Nijl, Eufraat en Tigris, die een grote invloed hadden op de Grieken en op daarmee de Romeinen, en op de de joden en de christenen. Vervolgens spelen een belangrijke rol de inventie van het alfabet (opkomst analytisch denken) en de boekdrukkunst (spreiding ideeën), het individu (vooral ook christendom, de Grieken hielden slaven) en het kritisch-logisch denken (Aristoteles), de idee dat de natuur ordelijk is (kosmos, Logos) en dat het goed is die natuur te onderzoeken (wetenschap), en zeker ook de idee dat menselijke creativiteit een afspiegeling is van algemeen in de wereld stekende creativiteit (Thomas, Renaissance, Romantiek). De islam heeft aanvankelijk een verlichte fase gekend (Moetazilieten) bij in ieder geval de heersende elite, een fase van grote openheid voor Griekse filosofie en wetenschap (Avicenna, Averroes, enzovoort). Het was evenwel vanwege een reeks van verwoestende invallen van de hunnen dat de islam een orthodoxe wending nam, om met Al Gazali in de 12e eeuw geheel te vervallen tot geestelijke benauwenis, intolerantie en repressie, en een intellectuele stagnatie die eigenlijk nog steeds voortduurt. Tegenwoordig zie je dat de islam steeds meer manifest wordt in de Westerse cultuur. En je zou zeggen dat een dergelijke mensvijandige levensvorm geen partij is voor een cultuur die bulkt van de kennis en creativiteit. Maar de moderne Westerse cultuur is niet meer wat het ooit geweest is. In vele beschouwingen en romans (Houellebecq) tref je woorden als: nihilisme, narcisme, autisme, relativisme en cultuurrelativisme. En het ene schandaal na het andere suggereert bijvoorbeeld dat de financiële wereld gerund wordt door egocentrische psychopaten (Luyendijk). Een cultuur die er niet werkelijk wil zijn, en die zich verliest in het nastreven van enkel kortzichtige en narcistische doelen, loopt risico te worden weggevaagd door het eerste de beste barbarisme dat voorbij komt. Waarmee de moderne technologisch hoogontwikkelde Westerse cultuur compleet zou wegvallen, omdat de islam de tijd en cultuur idealiseert van Mohammed, dus de 7e eeuwse stammenwereld van de Arabische woestijn. Mogelijk dat we daarom over enkele eeuwen niet deel zijn van een wereld van cyborgs en verbazingwekkend intelligente robots, maar dat we ’s avonds weer rond een kampvuur zitten. Met de beste plaatsen uiteraard voor de grootste psychopaten en bullenbakken. En met andersdenkenden die boven het vuur geroosterd worden, om te worden opgegeten.

Benedict Broere | 15-06-15 | 11:52

Misschien is er geen europese identiteit omdat mensen zich niet europees voelen, of zich identificeren als Europees.

Ik zie mijzelf niet als nederlander, buitenlander, europees of iets anders, ik ben gewoon ik en ik sta hier zeker niet alleen in, in Nederland is dat gewoon mogelijk.

Dus er is geen identiteit om te CTRL-C/V'en en daar ben ik blij mee want jezus wat zou de wereld saai zijn dan.

Nederland is een vrij land, dit betekend dat je je eigen identiteit aanneemt en niet met de handen op an de staat vraagt welk gedrag acceptabel is of niet of hoe ze verwachten dat jij leeft.

Deze identiteiten liggen soms heel ver uit elkaar maar ze hebben allemaal 1 ding gemeen; het zijn identiteiten waar voor zijn gekozen

niemand specifiek | 15-06-15 | 11:50

Wie is het meisje op de foto?

deftige duif | 15-06-15 | 11:33

Fenomenaal en lekker kort!

Fransg | 15-06-15 | 11:31

Als je vindt dat je eigen cultuur meerderwaardig is, ben je verplicht die te verdedigen. Hoe die cultuur is ontstaan en waaruit en waarom, is interessant, maar niet relevant. Niet de islam is onze grootste vijand, maar de cultuurrelativisten die de islam ven hoog achten als de onze. Ik vind de bovenstaande reacties over het algemeen van meer kwaliteit dan die op de site van Jalta.

haidewietska | 15-06-15 | 11:16

Wij hebben een "kunt U mij de weg naar Hameln vertellen, mijnheer ?" - cultuur.

De Islam niet.

De vindplaats ben ik kwijt, maar zag laatst een instructie voor de aanvraag van een gebedsruimte op je werk.

Het devies was vooral niet vragen of het misschien mogelijk zou zijn ergens eens een keer te kunnen bidden ?

De les was|
Zeg: " oals U weet ben ik moslim en moet ik bidden. Waar kan dat heir ?"

Hoogeveen | 15-06-15 | 11:13

De andere wang toekeren is een teken van rebellie. Iemand die onderaan de sociale ladder stond werd geslagen met de rug van de hand, terwijl een gelijkwaardig persoon geslagen werd met de open hand (de palm). Dus als je geslagen wordt met de rug van de hand en je keert hem de andere wang toe, eis je dat hij je als gelijke behandelt. Was in die tijd een veel grotere belediging dan gewoon terugmeppen, en heeft niks met hippie-pacifisme te maken.

Nesterov | 15-06-15 | 10:56

Aristotalloss | 15-06-15 | 09:54
Ja dat zwaarbevochten ideaal, de kroon van de westerse beschaving is een reeds verworven recht. Een vanzelfsprekendheid in ons rijke gebied. Een ideaal zonder bezieling is een ideaal zonder stuwkracht. Hoeveel mensen zijn er nu en straks bereid om te vechten voor dit ideaal? Een beschaving zonder bezieling is een geraamte, zal steeds minder bereid zijn te strijden voor die idealen. Het is mijn overtuiging dat zo'n beschaving zal verdwijnen. Of dat erg is of niet, dat weet ik niet.

Ik had ook nog de vraag hoe universeel die universele rechten eigenlijk zijn. Ik zie collectivisme (al dan niet met een kapitalistisch sausje) sterker worden; ik schaar islam daar voor het gemak ook even onder. Westerse waarden worden absoluut niet universeel gedeeld.

atheïstisch stemvee | 15-06-15 | 10:53

Perfect gekozen kop.

Takki Yah | 15-06-15 | 10:38

Mooi gezegd, maar de gotspe van de Universele Rechten van de Mens duidt al op de geborneerdheid van de Westerse cultuur.

Oeverloos doorgevoerde waanzin om andere culturen te willen dwingen haar inzichten als universeel geldend te beschouwen. Daarom wordt de Verlichting ook aan alle kanten gechanteerd door de O.I.C. in de VN en terecht. Er bestaat geen algemeen geldende moraal waar basale moraliteiten al haaks op elkaar staan.

En daarom zijn er maten ontwikkeld om culturen onderling te kunnen vergelijken, niet op de ultieme waarheid, maar om te zien of zij überhaupt kunnen samengaan.

De Verlichting bevatte de denkfout dat alle naasten aan ons gelijk zijn. Maar niet alle naasten zijn gelijk, niet alle naasten hoeven wij lief te hebben, dat kan alleen in hemeltergend masochisme van het weg-met-ons cultuur nihilisme als mislukte vervanger van het Christendom.

Weg dus met de Universele Rechten van de Mens, weg met al die geborneerde Internationale Gerechtshoven, weg met die protserige Europese Unie, er is geen algemeen recht, het is een schijnvertoning en opstap naar de werelddictatuur van geborneerde Westerse denkers.

Basic Dimension | 15-06-15 | 10:35

Het Westen probeert ondanks de aanvallen van communistische, religieuze en andere dictaturen, de Universele Rechten van De Mens toch nog steeds hoog te houden?
Die rechten zijn toch de kroon op de Verlichting. De kroonluchter zo to speak van de Westerse beschaving?

Aristotalloss | 15-06-15 | 09:54

We leven op een mensenhouderij. De cultuur is afgestorven.
We zijn wat we maken: computers, robots.
@Van Duyvenbode | 14-06-15 | 23:24

Ik ben bang dat je gelijk hebt. Hoewel cultuur meer is dan kunst of gevoel (ook het denken is van belang); de bezieling is weg. De zingeving of betekenis inderdaad gereduceerd tot regulering en stroomlijnen (van processen). Het zij zo.
www.youtube.com/watch?v=xK0njkATf84

atheïstisch stemvee | 15-06-15 | 09:43

De paradox is dat zowel de Verlichting als de Romantiek zijn voortgekomen uit een door en door Christelijke beschaving. En die Christelijke beschaving had niets Joods, maar was in essentie diep Romeins en had en heeft universele aanspraken. Die van het Jodendom zijn niet universeel, het Jodendom bemoeit zich slechts met de eigen etniciteit. De islam is een geperverteerde tak van het Christendom en als zodanig het slechtste dat de mensheid ooit is overkomen. Het onderhavige is een aardig stukje maar gaat nog steeds mank aan een Spartacusiaanse eenzijdige en antichristelijke wrevel. In dat opzicht is de correctie van Jesaja | 14-06-15 | 22:27 verhelderend.
Wat ik in het 'essay' mis is het allerdiepste Keltische substraat van de Europese beschaving en het overduidelijke Heidens-Germaanse substraat dat in vereniging met het Christelijke een West- en Noordwest-Europees arbeidsethos, kapitalisme & welvaart heeft gebaard. Zonder die verbrandingsmotor zaten de Arabieren nog steeds zandkorreltjes te tellen

Thomas333 | 15-06-15 | 09:06

G*dT, ben in conceptuele verwarring;-) Dat wordt Slavoj Zizek ' Pleidooi voor intolerantie' lezen!
*CcMed*

kapitein oosterlng | 15-06-15 | 08:45

@Aristotalloss | 15-06-15 | 08:30
Een afgestuurd filosoof die een puntig column kan schrijven?
Hahahaha.

Rest In Privacy | 15-06-15 | 08:44

McMarx | 15-06-15 | 08:15
Ik geloof dat ik begrijp wat je bedoelt maar...
Ik zit net te denken: wat GeenStijl zou moeten doen is op zoek gaan naar een afgestudeerd filosoof die pal staat voor beschaving en tegen cultuurrelativisme. En die een wekelijkse column laten schrijven.
Dus wat ik hier boven al schreef: de meest interessante columnisten zijn zij die duidelijke keuzes durven te maken en die stevig (en snoeihard) kunnen onderbouwen.
Precies het vertrekpunt dat de GeenStijl-redactie al sinds dag één inneemt.

Aristotalloss | 15-06-15 | 08:30

@Aristotalloss | 15-06-15 | 08:10
Het schrijven van een column gaat niet samen met het bedrijven van filosofie.

Rest In Privacy | 15-06-15 | 08:15

Beste Spartacus,
Ik had je stuk interessant gevonden als je een onderbouwde aanval had gedaan op het cultuurrelativisme. Nu is het een lege 'les zoveel uit de volksuniversiteitscursus cultuurfilosofie'. Jouw aanpak is zoals ik boven al zei te 'selectief': je noemt een paar grote stromingen op en laat de pat-stelling zien die daaruit voort LIJKT te komen. Maar jouw verhaal is totaal niet volledig hoewel het misschien wel aansluit bij de stellingname van de filosoof van de middelmaat.
Maar het simpele voorbeeld van ISIS dat lak heeft aan alle mensenrechten bewijst toch wel dat cultuurrelativisme niet deugd?!!1? Vanwaar jouw aanpak dan?
Uit een vorige column bleek al dat je 'archaïsch' religieus bent en nu 'eclectisch' wikipedia-wetenschapper... Een fantasieloos, conservatief menneke dus.
Les 1 voor de columnist: de meest interessante columnisten zijn zij die duidelijke keuzes durven te maken en die stevig (en snoeihard) kunnen onderbouwen.

Aristotalloss | 15-06-15 | 08:10

Spartacus, ik heb genoten van je stuk.
De wetenschap gaat voort, zal zich niet storen aan maatschappij ontwrichtende tendensen want er is geld genoeg om het te verplaatsen. Het westerse individu daarentegen zal zichzelf moeten redden van een in feite militante islamitische apartheid-machine dat het individu vermaalt. Het individu zal moeten ontwaken uit haar romantiek, niet per se bevrijden.
Bedankt voor die les, Spartacus.

Zoltan | 15-06-15 | 08:09

@roze_bril | 15-06-15 | 07:53
Klopt. En verlichting is dan weer een mannenzaak.

Rest In Privacy | 15-06-15 | 08:08

Romantiek, dat is toch iets voor vrouwen?

roze_bril | 15-06-15 | 07:53

Als ik dit boek mag samenvatten komt het ongeveer hier op neer: Europa is een bedrijf gebaseerd op 3 excellente eigenschappen; een goed produkt, tegen een lage prijs en snel geleverd, doch slechts 2 van deze eigenschappen mogen tegelijkertijd worden gevraagd. Mhua, daar kan ik mij wel in vinden.

Hekke Garrie | 15-06-15 | 07:10

King of the Oneliner | 14-06-15 | 23:53
De slechte integratie komt dus door het broeikaseffect. Fijn .

Ooit leerde ik dat een volk een groep mensen was met een samen beleefde geschiedenis. Dat is er nu niet meer, hoogstens een samen beleefde uitkering op kosten van de 'hard werkende Nederlander'. In Groot-Brittannie zie je mooi wat er fout gaat als je de huidige romantische weg-met-ons principes te lang toepast op een land. Wie kan zich nu voorstellen dat dit land nog niet zo lang geleden 1/3 van de wereld (min of meer) in bezit kon hebben? Rousseau dumpte zijn 5 eigen kinderen in een weeshuis omdat dat beter zou zijn en dat is niet toevallig. Hij kreeg later spijt maar toen was het te laat. Papa outai ?

Nichtsneues | 15-06-15 | 06:52

ben kokhals | 15-06-15 | 03:59
En zo komt het dat er in ons land nog maar 1 bejaarde over is die nog wat te vertellen heeft:Beatrix.

swassannuf | 15-06-15 | 04:49

Pfffffffffff goedemorgen.
Ben blij dat ik al over de helft van mijn aardse bestaan heen ben. De vrijheid die ik in mijn jeugd gekend heb, is langzaam kalvende. Google en de islam gaan het in de toekomst uitmaken hoe wij moeten gaan leven (lees globalisering). Het is gedaan met de diversiteit. Met andere woorden: Ik zit mijn tijd wel uit.

Plukkiehaar | 15-06-15 | 04:35

@necrosis | 15-06-15 | 01:18 "En schijnbaar is De Ranitz de vader van Wilhelmina."
.
Afgezien van die reële mogelijkheid, moet men zich ook eens gaan afvragen wat dat met mensen doet, die "vanzelfsprekende" onaantastbare macht en weelde, die slijmende knipmessen en lakeien en vlaggetjes zwaaiende idioten om je heen, die rode loper van wieg tot graf en generatie op generatie. Dat is niet "gezond" om het maar zo te zeggen. Zoiets als Bilderberg en alle ellende die het voortbracht en -brengt, komt niet uit het niets.

ben kokhals | 15-06-15 | 03:59

Prachtig en boeiend stuk. Maar Herder's ontoetsbaarheid van culturen is nier per sé relativisme, en zou eerder begrepen mogen worden als soevereiniteit der culturen. Voor zover culturen elementen van andere culturen overnemen kan dat dus alleen een evolutionair proces zijn. Denk aan de menging van het christendom met onze Noord-West Europese cultuur (die voortkomt uit de omgeving en de strijd om er te overleven).

Het wordt pas wél onze zaak als andere culturen zich aan onze Nederlandse cultuur opdringen, of ons opgedrongen worden. Dan hebben ook wij het volste recht om te zeggen: no way en lazer op naar waar je vandaan komt.

En dit laatste nu, hebben wij ons laten ontnemen door het internationalistische culturrelativisme dat in het vacuum is geslipt van het terugtredende, ordenende christendom. Het machtswellustuge internationalisme gemengd met gewiekste en meedogenloze rancune. Dat heeft een soort nihilistische cultuurbarbarij opgeleverd die zijn weerga niet kent in de geschiedenis. Als er iets is aan te wijzen als de achilleshiel van onze cultuur, dan is het de tolerantie voor de om zich heen grijpende anticulturele betonrot van binnenuit.

ben kokhals | 15-06-15 | 03:40

@CrapoTheGreat | 15-06-15 | 03:01
Dat kun je derhalve van de acts wel zeggen, verder zag ik alleen blanke armpjes in de lucht gaan bij *hold your arms up*

INH.30CL | 15-06-15 | 03:37

ik kom maar even ongevraagd binnenvallen met m'n dronken harses, met alle repsect voor spartacus - ik ga het echt lezen morgen - maar het moge duidelijk zijn dat Europa nu lekker veilig oorlog wil maken met Poetins Rusland, daarmee schop je niemand tegen gevoelige schenen hier, om de aandacht maar af te leiden van het echte grote gevaar; en was ik nu de rijdende rechter geweest had u het hiermee moeten doen x

(Behind)Doors | 15-06-15 | 03:35

^sarcasm off

CrapoTheGreat | 15-06-15 | 03:02

Toch mooi dat de bezoekers van Pinkpop zo gevarieerd zijn, echt een voorbeeld van goede integratie </sarcasm>

CrapoTheGreat | 15-06-15 | 03:01

@Dr. Frambozenjam | 15-06-15 | 02:48
Het is inderdaad tijd, om te gaan werken....
*vloeken doet*

necrosis | 15-06-15 | 03:00

Europese identiteit komt nooit, omdat het systeem niet deugt, er moet een verdeling in Noord en Zuid komem, de landen houden hun identiteit.

Alweer pappie ? | 15-06-15 | 02:48

necrosis | 15-06-15 | 02:21
Zijne..

Stond op het punt een zweverig reactie te geven, maar het is tijd. -Strijd de goede strijd- Hans Jansen

Dr. Frambozenjam | 15-06-15 | 02:48

@INH.30CL | 15-06-15 | 02:22
Ze mag er dan leuk uitzien, wie zegt dat het geen 'golddigger' is?

necrosis | 15-06-15 | 02:42

Er is beslist een richting;
er is helaas geen doel

wil van reem-talma | 15-06-15 | 02:32

Natuurlijk wil ik heel diep in deze materie duiken. Maar het is een pica ver****, laat haar ff bellen dan zorg ik wel dat ze onze cultuur gaat leren begrijpen.

INH.30CL | 15-06-15 | 02:22

@Dr. Frambozenjam | 15-06-15 | 02:10
Lijkt me lastig om een goede BH te vinden.

necrosis | 15-06-15 | 02:21

Als het korte was geweest had ik het ook begrepen.

Lil 1 | 15-06-15 | 02:15

@Dr. Frambozenjam | 15-06-15 | 02:01
Ik probeer het topic te doorgronden, maar ik word steeds afgeleid door die pica....

necrosis | 15-06-15 | 02:05

necrosis | 15-06-15 | 01:47

Vergat U aan te spreken met Zijne..?

Ja dit topic van Spartacus, wat een mindf*ck, probeer het maatschappelijk etiket wat cultuur heet vorm te geven in zijn lijn en oplossing-gericht te argumenteren. Gaande dat ik meer en meer dit topic tot mij nam, raakte ik in een waan van zweverigheid..
-
Kortom: live is a BH.

Dr. Frambozenjam | 15-06-15 | 02:01

Jan Gerritsen9977 | 15-06-15 | 01:20
Dat is de droom van Herder, ieder zijn eigen, onvervreemdbare waarden.
Alain Fienkielkraut heeft heer destijds een lezenswaardig werkje over geschreven, "De Ondergang van het Denken". Er is een directe relatie tussen Herder, de culturele antropologie van Lévi-Strauss en het multiculturele denken van vandaag. Juist het aan elkaar gelijkstellen van culturen, het willen vermijden van botsingen is de wortel van het kwaad. Er is wel degelijk een maatstaf nodig, anders hebben we geen argument om het ene te willen en het andere af te zweren.

Schoorsteenveger | 15-06-15 | 01:52

@Dr. Frambozenjam | 15-06-15 | 01:36
Mijn comments zijn niet zo zweverig.
Enne... Neccie?

necrosis | 15-06-15 | 01:47

necrosis | 15-06-15 | 01:35
Neccie... Ja las jou reaguursels en dacht probeer het ook eens:)

Dr. Frambozenjam | 15-06-15 | 01:36

@Dr. Frambozenjam | 15-06-15 | 01:23
Wat heb jij gerookt?

necrosis | 15-06-15 | 01:35

Jezus is niet een Europees variant of de islamitische isa. Een handelsmerk. Om dan te kunnen concluderen dat hieruit andere stromingen uit voortkomen. Deze stromingen komen dan wel uit een Ander Jezus. Een geïnstitutionaliseerd christendom waar juist de Persoonlijkheid de iure van God uit grondteksten voor aan het kruis heeft gehangen. Bouwen op deze Europese zienswijze van het christendom is bouwen op hout en stro en de verlichting en romantiek voortkomende is bouwen met een fundament op los zand. Het lichaam is in staat van ontbinding, het karkas word zichtbaar. Van licht naar duisternis terug naar de basis wat er het eerst was "duisternis".. Op hoog vlak,zitten op de troon. En natuurlijk begrijp ik dat beeldspraak soms moeilijk te doorgronden is, zo ook van voor de Romeinse heersers en die verschillen als mens niet anders dan alle mensen die het predicaat paus of koning(in). Ultieme vrijheid in geest, plan van God, de vrije wil. was al in Genesis aan bod. De islam kent de vrijheid van geest niet en aanbid kraaltjes en spiegeltjes. Wetenschap en techniek? Zonder de alpha geen omega. Denk ik maar zo..

Dr. Frambozenjam | 15-06-15 | 01:23

Een universele maatstaf voor culturen is helemaal niet nodig. Een cultuur is de uiting van een bepaald volk. Wil je botsingen tussen culturen voorkomen, dan moet je botsingen tussen volken voorkomen. Dit doe je door in belangrijke mate door elk volk zijn eigen land te geven. Multi-ethnische staten zijn een ramp, dat heeft de geschiedenis telkens weer bewezen. Dus moet een einde komen aan het multiculti-experiment. Als je vroeg genoeg ingrijpt kun je het geweld, dat anders zeker zal volgen, nog voor zijn. Voor Europa is het vijf voor twaalf.

Jan Gerritsen9977 | 15-06-15 | 01:20

@Wim Venijn | 15-06-15 | 01:08
Het hardnekkige gerucht wil dat Willem III een geslachtsziekte (syfilis) had en daardoor onvruchtbaar was.
En schijnbaar is De Ranitz de vader van Wilhelmina.

necrosis | 15-06-15 | 01:18

Wat een onsamenhangend verhaal; Geenstijl stop met deze columnist!!1!

Op het laatst gebruikt pluralis majestatis.

p3xxx | 15-06-15 | 01:09

@necrosis | 15-06-15 | 01:05
Het is ook maar een complottheorie. En natuurlijk zijn het schandalige geruchten die nergens op gebaseerd zijn. (Mijn vrije dag probeer ik even te redden, of erger).

Wim Venijn | 15-06-15 | 01:08

Overigens een mooie vrouw op de pica.
Geen teen en te jong, maar toch....

necrosis | 15-06-15 | 01:07

@Wim Venijn | 15-06-15 | 00:58
Wie?

necrosis | 15-06-15 | 01:05

@necrosis | 15-06-15 | 00:56
Nu je het zegt. Er is zelfs iemand vermoord door deze informatie.

Wim Venijn | 15-06-15 | 00:58

@Wim Venijn | 15-06-15 | 00:54
Laten we er maar niet teveel gerucht aan geven.
Anders zijn we een betaalde vrije dag kwijt.....

necrosis | 15-06-15 | 00:56

@necrosis | 15-06-15 | 00:38
Willem IV had ook wat problemen. Gelukkig kon de stalmeester uitkomst brengen. Maar dat de bloedlijn gebroken is, is wel duidelijk.

Wim Venijn | 15-06-15 | 00:54

In aanvulling op mijn comment van 15-06-15 | 00:05.
Het belang van 'individualiteit' kan niet genoeg benadrukt worden. En het is belangrijk je te realiseren dat dat een Griekse 'uitvinding' is die pas kon ontstaan bij het invoeren van de democratie. Toen werd de mens pas echt zelfstandig: zijn 'stem' deed ertoe. Vanaf dat moment in de geschiedenis had hij niemand meer boven zich staan. Noch de goden - het atheïsme deed zijn intrede, noch de monarch of de tiran. Dat - samen met rationeel / logisch denken is een essentieel onderdeel van de westerse identiteit.
En daarom is de 'renaissance' ook zo belangrijk: toen ontstonden er naar Grieks en Romeins voorbeeld republieken waaronder de belangrijkste: die van Nederland.
En zoals je weet Spartacus, zijn er steeds meer wetenschappers die zeggen dat de Verlichting in de Nederlanden is begonnen. En dat is een deel van onze Nederlandse identiteit: wij zijn in veel opzichten een gidsland.
Conclusie: logisch / causaal denken en individualiteit lijken heel vanzelfsprekend maar dat is het voor veel culturen niet. Tenminste niet vanuit hun 'core'.............

Aristotalloss | 15-06-15 | 00:51

Volgens ondergetekende bestaat het koningshuis ook al een tijd niet meer.
Ik meen dat er wat haperde aan de vruchtbaarheid van Willem III....

necrosis | 15-06-15 | 00:38

maxima borrequieta hoffelijksheid titel koningin
met haar 2 nationaliteiten kan het weten.
de nederlander bestaat niet maar hij is er wel.
hij wordt onder de voet gelopen door zorg zoekers
een toenemend aantal Nederlanders met kwaliteiten worden met open armen opgevangen in andere landen
ze zien de toekomst voor hun kinderen niet zo zitten.de emigranten kunnen hun plaats innemen.
een emigratie cursis en jaren scholing hebben we het niveau van griekenland bereikt

soledad | 15-06-15 | 00:28

@smoelwerk | 14-06-15 | 21:38
En van die hele lap tekst is dit hetgeen waar jij het over wilde hebben?

Chapeau! Mierenneuker van de week word je niet zomaar....

Joost Maghetweten | 15-06-15 | 00:23

Het is de vraag of de identiteit van een volk wel de grootste gemene deler van gelijkgerichte stromingen zou moeten zijn, of dat er beter sprake is van een spanningsveld tussen Christendom (endogame kern van cultuur) en de exogame resultante van Verlichting en Romantiek. Er bestaat hiervoor geen dwingend voorschrift.

Het Christendom plaatste de monotheïstische kerk in de kern (sadisme), terwijl de leer van Christus zich vermengde met de romantiek in de periferie als polytheïsme (masochisme). Merk op dat juist de kerk, de verzuiling is weggevallen, waardoor de masochistische leer van Christus onvoldoende tegenwicht kreeg.

De andere wang betekent overigens 'agressie' van de kant van Jezus.

Dat Romantiek en cultureel nihilisme hand in hand streden tegen de dwang van de kerk, dat kan ik plaatsen. Het cultureel Marxisme heeft de verzuiling inderdaad de nek omgedraaid. Maar dit was geen doordachte actie omdat het cultureel nihilisme zelf als willoos instrument slechts de onttakeling van de cultuur naar haar multidimensionale eindbestemming (absolute individualiteit) begeleide. Absolute exogamie is het eindstadium van de Westerse cultuur als lege schil, als uitgebloeide roos.

Concluderend is het spanningsveld van deze drie stromingen een verwoording van het polytheïsme, de meerdimensionaliteit van een cultuur waardoor deze ook in stand blijft bij dezelfde rang. Bij eendimensionale culturen als islam is er geen onderhandeling tussen dimensies mogelijk.

Daarom ook is niet de meerdimensionaliteit van de exogame mantel het probleem, maar het wegvallen van het spanningsveld met de endogame kern, de christelijke kerk, waardoor islam, dat een veel sterkere kern van sadisme bezit in dit vacuüm getrokken kon worden door de christenen voorheen, door policor.

Basic Dimension | 15-06-15 | 00:20

Zijn er kwaliteitsverschillen tussen culturen? Die zijn er zeker. Zie maar de Human Development Reports, de Arab Human Development Reports, de Social Progress Index, de Good Country Index, de Happiness Index, de Human Rights Index, de Freedom of Press Index, de Innovation Index, enzovoort. Je komt er ook achter als je gaat reizen. En als je dan niet blijft hangen in je luxe hotel, maar gaat kijken hoe vooral de arme mensen leven. En of die mensen zich durven uitspreken over hun leefomstandigheden. Het ziet er trouwens naar uit dat de innige samenwerking van cultuurrelativisme en islam zal bewerkstelligen dat de mooie scores van Nederland in de genoemde vergelijkend onderzoeken veel minder mooi zullen worden. Juist omdat islam een soort volhardende aanval is op creativiteit en menselijkheid, en cultuurrelativisme mensen ertoe brengt die aanval enthousiast te faciliteren. Hier Hans Rôsling over kwalitatieve ontwikkeling in de afgelopen twee eeuwen: www.gapminder.org/videos/200-years-tha...

Benedict Broere | 15-06-15 | 00:18

Andere (stromingen)? O ja.

AntiSoof | 15-06-15 | 00:17

@vanderjas | 15-06-15 | 00:11
Mooi. Maar de eerste begrijp ik niet.
"Elk van de drie stromingen, is een weerlegging van de twee anderen.
>andere"

AntiSoof | 15-06-15 | 00:14

Aardbewoner | 15-06-15 | 00:09
Deal.

Schoorsteenveger | 15-06-15 | 00:14

Elk van de drie stromingen, is een weerlegging van de twee anderen.
>andere

Een tweede probleempje is dat elke stroming, uiteraard, zo zijn voor en nadelen heeft.
>voor- en nadelen

had Jezus aan het kruis gestorven
>was

'T liep uiteindelijk allemaal iets anders.
>'t Liep

Nietschze
>Nietzsche

De term "verlicht" wordt vaak, met name door Links, te pas en te onpas toegepast op zaken die ze 'goed' vinden
>ze???

De wereld, of natuur, werd gezien als iets dat één enkel geheel vormde
>iets wat

---

En dan ben ik nog maar op de helft en heb foute komma's e.d. niet vermeld.

vanderjas | 15-06-15 | 00:11

Schoorsteenveger | 15-06-15 | 00:06
Geen probleem man, houen we lekker zo dan.

Aardbewoner | 15-06-15 | 00:09

Aardbewoner | 14-06-15 | 23:57
Ik ken u niet en verdom het ook om persoonlijk te worden.

Schoorsteenveger | 15-06-15 | 00:06

Wat boven al gezegd is: pompeus, veel wikipedia-wijsheid, selectief en rommelig.
Bijvoorbeeld: al in de elfde eeuw is er de principiële keuze gemaakt binnen het Europese denken dat er ook 'waarheid' buiten de Bijbel bestaat in de vorm van de 'dialectica' c.q. het logisch redeneren en het onderzoeken van de natuur.
De islam daarentegen wees het meest fundamentele logische denken af: causaliteit was volgens de meest invloedrijke islamitisch denker al-Ghazali een illusie; het schisma tussen die twee werelden stamt al uit die tijd. En die afwijzing van causaliteit geldt nog steeds binnen het islamitisch denken: uitsluitend de koran e.a. boeken van / over de profeet bevatten de waarheid.
Verder is het idee van 'individualiteit' mijns inziens onderbelicht. Dat concept sluit zowel aan bij het christendom, als bij de verlichting als bij de romantiek; dat is juist een verbindend element tussen die stromingen. En dat idee van individualisme kwam natuurlijk ook al in de 80-jarige oorlog naar voren onder meer in de vorm van de vrijheid van 'geweten' c.q. religie die in Nederland belangrijk was - om niet te zeggen 'werd uitgevonden'.
De islam kent feitelijk het hele idee van 'individualiteit' niet.
En tenslotte is er sinds de romantiek ook nog wel het een en ander gebeurt qua denken, maatschappelijke revoluties, oorlogen en wat dies meer zij. Dat heeft ons natuurlijk ook sterk gevormd. Dat heeft in de islamitische wereld ook nooit plaatsgevonden.

Aristotalloss | 15-06-15 | 00:05

Europese identiteit? Wasdah?

Russ Meyer | 15-06-15 | 00:05

edelweiss | 14-06-15 | 23:56
Een potentiële bruid, beschikbaar, werd gespot en geïmporteerd door Beatrix om de echtgenote van haar domste maar helaas ook oudste zoon te spelen, en geforceerd in recordtempo tot Nederlandse omgekat, met welwillende medewerking van Andrée van Es... Diezelfde Máxima ging ons, in opdracht van de WRR, in alle naïviteit kapittelen en veroordelen. Een beetje dom. Maar goed, niet de leugen regeert, de domheid regeert.

Schoorsteenveger | 15-06-15 | 00:04

Wat veel mensen niet lijken te beseffen is dat wij (Nederlanders o.a.) ingeschrevenen zijn in het bedrijf dat Nederland heet. Zodra men een kind aangeeft is dat kind handelswaar geworden in de corporatie. Zodra men een huwelijk aangeeft sluit men in wezen een contract met de corporatie.
De maatschappij is dus een handelsfirma.
Vanuit dit standpunt gezien vallen veel stukjes op hun plek. Belasting is dan gerechtvaardigd, boetes ook, regels ook. Men heeft een contract met een firma.
Belasting is niet datgene waarmee dingen betaald worden. Belasting is aflossing van de rente en de schuld aan de mega-bank. Een bank is als een rivierbank waar de flow van de cash aan blijft hangen.
Er is dus een verschil tussen maatschappij ( een werk-maatschap) en een samenleving.
Mensen die zeuren over boetes en zo begrijpen niet dat zij zich gewoon moeten conformeren aan de statuten van de handelsmaatschappij. Zo ook met asielzoekers. Dat zijn ook handelsentiteiten. Zeuren daarover heeft geen zin.

AntiSoof | 15-06-15 | 00:02

Van Duyvenbode | 14-06-15 | 23:46
Een theoloog hoeft niet per se een gelovige te zijn. Een allahloog ook niet. De brigadier van politie hoeft ook niet per se hetzelfde te denken als de commissaris. Er is heel veel schijn die bedriegt.
De maatschappij zal altijd blijven bestaan evenals de samenleving. Maar de maatschappij evenals de samenleving zijn constant aan verandering onderhevig, waarbij politiek, zowel als in het grijze verleden als in het heden, een grote rol speelt. De grote problemen ontstaan dan ook in de overlap van die twee pijlers. Het gaat dus om een zekere balans tussen die twee.
En wat privacy e.d. betreft, die zal m.i. steeds minder worden.

Vigil | 15-06-15 | 00:00

@McMarx | 14-06-15 | 21:44

Maar wij hebben gelijk ;)

peterdh | 14-06-15 | 23:58

Schoorsteenveger | 14-06-15 | 23:49
Dat kan, maar ontkracht daarom niet wat ik zeg. Ik ben gewoon - of beter: was, want ik ben er een tijdje uit - om met gortdroge cijfers te werken, afkomstig uit bona fide bronnen, en (dus) van dito auteurs, zodat ik op basis van harde gegevens en niet van sentimenten mijn punten wist te maken, en net zo goed kreeg ik het predikaat 'doemdenker' naar m'n hoofd, samen met al het fraais dat je ten overvloede bekend is. Probeer dus asjeblief niet te suggereren dat het bestaan van enkele bralapen die zonder veel inzicht realisme claimen voldoende basis is om - alweer a priori - diegene die zegt dat een realistische benadering tot pessimisme stemt meteen ook maar tot een bralaap te reduceren, want dan zijn we een spelletje aan het spelen dat me deze kostbare avondlijke minuten niet waard is.

Aardbewoner | 14-06-15 | 23:57

Ik kan en wil maar niet Maxima als Koningin aanvaarden.

Geen enkele trouwens.
Bovendien vindt ik de laatste tijd Maxima steeds meer een modepop worden. Volgens mij koopt ze zich te pletter. Ze begint te overdrijven.

edelweiss | 14-06-15 | 23:56

Spartacus: onze filosofiestudent on meth.
Natuurlijk heb ik dit thema al lang en breed uit de doeken gedaan in een van mijn meesterlijke comments.
Wat is de Nederlandse/West-Europese cultuur?
Het christendom sijpelt in zoveel dingen door, meer nog dan je denkt.
-ziekenhuizen
-bibliotheken (kloosters)
-ouderenzorg (armenzorg door de kerk)
-zondag rustdag
-christelijke feestdagen
-mededogen, naastenliefde/hulp
-concept hemel/hel goed/kwaad schuld/boete
-concept zonde/rentmeester/zuinigheid/werkzaamheid
-de 7 hoofdzonden : Superbia (hoogmoed - hovaardigheid - ijdelheid)
Avaritia (hebzucht - gierigheid)
Luxuria (onkuisheid - lust - wellust)
Invidia (nijd - jaloezie - afgunst)
Gula (onmatigheid - gulzigheid - vraatzucht)
Ira (woede - toorn - wraak - gramschap )
Acedia (gemakzucht - traagheid - luiheid)
-de 7 hoofddeugden:
Prudentia (Voorzichtigheid - verstandigheid - wijsheid)
Iustitia (Rechtvaardigheid - rechtschapenheid)
Temperantia (Gematigdheid - matigheid - zelfbeheersing)
Fortitudo (Moed - sterkte - vasthoudendheid - standvastigheid - focus)
Fides (Geloof), in Latijnse teksten vaak omschreven als Pietas
Spes (Hoop)
Caritas (Naastenliefde/Liefde - liefdadigheid)

=================================
Romantiek: extreme gevoelens, waanzin, natuur, dromen, idealen, verlangen, dronkenschap, drugs: zeg maar de gemiddelde rockster levensstijl.
Les Fleurs du Mal, Romantische schilderkunst, tegenstelling tot het kille, wetenschappelijke en rationele denken van de Verlichting.
Want een mens is niet rationeel, hoewel men dat soms wel denkt.
Door o.a. het klimaat zijn wij in West-Europa getraind om samen te werken, vooruit te denken, zuinig te zijn en hard te werken en studeren.
En het latere individualisme (contra tribalisme), eigendomsrecht, en de stabiele macht van vorsten en kerk, heeft Europa groot gemaakt.
Lees het boek: Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies, 1997,Jared Diamond.
Wat mij zorgen baart, is dat zelfs de 3e of 4e generatie Marokkanen nog steeds niet goed is geïntegreerd.
Dit had niemand verwacht.

King of the Oneliner | 14-06-15 | 23:53

-weggejorist-

VelParpone | 14-06-15 | 23:49

Aardbewoner | 14-06-15 | 23:46
Was het maar zo simpel. "Ik ben niet pessimistisch, ik ben realist!", hoe vaak hoor je dat niet uit de mond van lieden die het gewoon niet weten, en de waarde van het pessimisme in het geheel niet begrijpen.

Schoorsteenveger | 14-06-15 | 23:49

Zou onze veilingmeester ook vanuit dit fundamentele gedachtegoed handelen, of speelt ie liever met de gedachte aan wat je persoonlijk zoal kan bereiken als je andere partijen een beetje paait...

PG4161 | 14-06-15 | 23:47

Schoorsteenveger | 14-06-15 | 23:43
Moet ik dan alles zelf doen? $Zucht* Komt ie:

'Ik reageerde. Had ik niet moeten doen. Realisme maakt pessimisme overbodig.'

Aardbewoner | 14-06-15 | 23:46

Vigil | 14-06-15 | 23:38

Punt staat genoteerd. De privacy staat onder druk, maar je stelt het terecht aan de orde. Net zoals bij de cultuur vraag ik me af of de samenleving nog wel bestaat. We leven in een systeem (de maatschappij), de samenleving, bestaat die nog wel?
En privacy, bestaat dat nog, en zo ja, hoe lang nog?

Rest In Privacy | 14-06-15 | 23:46

Goed stuk Spartacus.
De hersenen kraken van strijd:
-
Alleen de verbeelding is werkelijkheid
daar zit hem de moeilijkheid
een hatelijkheid
een vermakelijkheid
Geen erfenis is zo rijk als eerlijkheid
Geen vrede zonder gelijkheid
God is de enige werkelijkheid
langs lijnen van geleidelijkheid
naar alle waarschijnlijkheid
naar recht en billijkheid
Niets fantastischer dan de kerkelijkheid
onderlinge afhankelijkheid
op eigen verantwoordelijkheid
op voet van gelijkheid
opgeschroefde vrolijkheid
wettelijke aansprakelijkheid
zwemen naar oneerlijkheid

Dr. Frambozenjam | 14-06-15 | 23:45

Ik ben zwaardere kost gewend en vind dit een tekst zonder kop of staart. (Terzijde: even het citaat van J.G. Herder gecheckt, op het eerste gezicht een wilde interpretatie.) En je mag het niet langer zeggen misschien in 201x, maar ook de spelfouten helpen niet echt mee, qua overtuigingskracht. Niettemin dank.

vanderjas | 14-06-15 | 23:45

Aardbewoner | 14-06-15 | 23:37
Ik reageerde. Had ik niet moeten doen.Sorry. Leve het pessimisme!

Schoorsteenveger | 14-06-15 | 23:43

Simpel: in de tijd van de verlichting werden de gaten die vielen doordat je niet alles uit de rede kunt halen (in mijn tijd riepen ze dan altijd "de stelling van Gödel") automatisch christelijk ingevuld.
De romantiek daarentegen is gewoon een enge stroming: jij bent slecht, maar hoe verder iemand van jou af staat hoe beter. Bijvoorbeeld de geestelijken (vergelijkbare mensen in verschillende culturen):
- pastoor die reisjes naar Lourdes organiseert: enge pedofiel.
- imam die vrouwen haat en jihadisten werft: is hun mooie cultuur.
- Dalai Lama die een afscheidingsbeweging leidt: voorvechter van de wereldvrede.
- sjamaan die zijn stam vergiftigd mer rare drankjes: kent de echte geheimen van de natuur...

frank87 | 14-06-15 | 23:39

Van Duyvenbode | 14-06-15 | 23:07
Dit zie ik inderdaad ook zo. Maar daarbij moet gezegd worden, dat dit ws ook maar een kant van de medaille is.
Ik bedoel nl, dat wat jij zegt, klopt mbt de maatschappij.
Maar klopt dit ook voor de samenleving? Zoals je ziet, maak ik dus een onderscheid tussen maatschappij en samenleving. Die twee zaken overlappen elkaar natuurlijk, t.w. het verschil tussen prive, c.q. particulier leven en het beroepsleven, dus het zogeheten arbeidsproces. Wat men in functie vindt en doet en wat men prive vindt en doet.
Welicht zou aan dat fenomeen eens wat meer aandacht gegeven moeten worden.

Vigil | 14-06-15 | 23:38

Schoorsteenveger | 14-06-15 | 23:35
Je leert snel. 'Had ik niet moeten doen' ging wel nog op hetzelfde lijntje.

Aardbewoner | 14-06-15 | 23:37

Aardbewoner | 14-06-15 | 23:32
Ik reageerde.

Schoorsteenveger | 14-06-15 | 23:35

Schoorsteenveger | 14-06-15 | 23:29
Nope, op basis van verifieerbaar materiaal is optimisme bedenkelijker. Je twee laatste zinnen blijken uit je eerste en zijn dus overbodig. Maar da's niet erg, daar zijn er hier wel meer van.

Aardbewoner | 14-06-15 | 23:32

Helaas moet ik jullie gaan verlaten. Slechts voor even hoor. Slechts om mijzelf ten rusten te leggen en de geest de kans te geven om orde te scheppen in alle verwarring die deze dag teweeg heeft gebracht.
Morgen, heel vroeg, zal ik met plezier gaan lezen waar dit topic naar toe is gegaan.
Tabé.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 23:32

De schijn van gelijkwaardigheid en democratie is nergens leugenachtiger dan in dit land van regenten en loonslaven.
wakkere_nederlander | 14-06-15 | 23:20

Danku! Danku! Ik ben dus niet gek aan het worden :-)

Hem | 14-06-15 | 23:30

^Vandaar dat de inferieure stupiditeit van de zichzelf als uitverkoren Engelen beschouwende zielen in wezen zo vreselijk eenzaam is. (Bedoelde ik)

AntiSoof | 14-06-15 | 23:30

Aardbewoner | 14-06-15 | 23:22
Ik reageerde. Optimisme is precies zo bedenkelijk als pessimisme.
En of de misantroop de waarheid in pacht heeft, en ook of het sterven van Europa een slechte zaak zou zijn, ik weet het allemaal niet zo zeker.

Schoorsteenveger | 14-06-15 | 23:29

ndianaskywalker | 14-06-15 | 23:27
Alleen met dt, anders telt het niet.

Aardbewoner | 14-06-15 | 23:29

Dusss.... huh.... islam is kut?

Indianaskywalker | 14-06-15 | 23:27

@NLvoorwat | 14-06-15 | 23:06
En toch. Geestelijke vrijheid en verlichting is gebaad bij tegenslag. Zonder pijn is baren van nieuwe inzichten als het halen van een driesterren-maaltijd bij de eerste de beste food-service. Wie wijs wil zijn moet pijn lijden. Goedkope wijsheid is als water, het loopt naar het laagste punt. Werkelijke wijsheid wordt verwekt in tegenslag en in de diepe put van onvoorstelbaar domme botheid en de grootste immorele perversiteit.
Maar ja. De geraffineerde superintelligentia van de heersende klasse overtreft in macht de ware 'liefde'. En macht en wijsheid zijn als water en vuur. Het verdraagt elkaar niet. Vandaar dat de inferieure stupiditeit van de zichzelf als uitverkoren Engelen beschouwende zielen in wezen zo vreselijk eenzaam zijn.

AntiSoof | 14-06-15 | 23:26

Schoorsteenveger | 14-06-15 | 23:04
Eigenlijk wou ik zeggen dat het hovaardig is dat hovaardig te noemen, ik kon er alleen even niet opkomen.

Aardbewoner | 14-06-15 | 23:25

atheïstisch stemvee | 14-06-15 | 23:18

We leven op een mensenhouderij. De cultuur is afgestorven.
We zijn wat we maken: computers, robots.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 23:24

@Basic Dimension | 14-06-15 | 23:20
Voor selectieve inteelt moet je bij de mossels zijn. Lijkt me nogal evident dat daar de aantasting van de impliciete moraliteit ligt. Zie een der resultanten als in vorm van IS.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 23:23

Goffedoeme, evolutionair ipv eveolutionair natuurlijk

Aardbewoner | 14-06-15 | 23:23

Schoorsteenveger | 14-06-15 | 23:04

Laat ik je hier maar een koekje van eigen deeg geven. Hoe mooi geformuleerd ook: het is aanmatigend om een misantroop een a priori-illusie aan te praten. Wat er is nou vanuit eveolutionair standpunt bekeken zo verkeerd aan de suggestie dat de ouwe tandeloze moer Europa zich naar haar graftombe sleept? Het is natuurlijk hartstikke spijtig voor onze kinderen, maar daarom mag je nog wel de waarheid onder ogen willen zien.

Aardbewoner | 14-06-15 | 23:22

Dat de Nederlandse identiteit moeilijk te duiden is komt door het feit dat er niet 'Een Nederlander' bestaat.
Nederland heeft een kastensysteem dat ingewikkelder en oneerlijker is dan een mierenkolonie of India.

De schijn van gelijkwaardigheid en democratie is nergens leugenachtiger dan in dit land van regenten en loonslaven.

wakkere_nederlander | 14-06-15 | 23:20

@NLvoorwat | 14-06-15 | 23:06
En al helemaal niet op vrijdag.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 23:20

McMarx | 14-06-15 | 23:12
De mate van inteelt kan inderdaad betrekking hebben op een achterliggende impliciete moraliteit. Maar dan betreft het wel uitdrukkelijk 'selective breeding' waardoor de persoonlijkheidstructuur van de populatie in de tijd wordt aangetast. At random inteelt zonder plan is minder bezwaarlijk.

Basic Dimension | 14-06-15 | 23:20

NLvoorwat | 14-06-15 | 23:06
Het individu lost op in het niets als je het zijn cultuur ontneemt. Vrijheid is vrijheid tot, niet vrijheid van. Je kunt je wortels niet zomaar doorsnijden. Cultuur is geen kleurrijk rugzakje dat je af kunt leggen om als 'authentiek' mens verder te wandelen.

Schoorsteenveger | 14-06-15 | 23:18

@Van Duyvenbode | 14-06-15 | 23:07
"Ik bedoel dat alles object is geworden van management, technologie, exacte wetenschap."
Het was dit punt van je waar ik op doelde en ik kom er niet uit merk ik. Hebben deze voorbeelden (management, technologie, exacte wetenschap) onze cultuur verdrongen/ overgenomen, of is dit slechts een kwestie van perceptie en afstand nemen. Want als het klopt wat je beweert ("We willen niks meer"), dan betekent dat nogal wat. Ik ga er over nadenken.

atheïstisch stemvee | 14-06-15 | 23:18

@Basic Dimension | 14-06-15 | 23:10
Daar kan ik kort over zijn: inteelt.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 23:12

McMarx | 14-06-15 | 22:57
Zeker waar, maar er zijn ook ordeningen die impliciete moraliteit bevatten, waar moraliteit juist geen universele waarheid is. Wat betekent dat wat voor de ene cultuur moreel aanvaardbaar is, door de andere als immoreel verworpen wordt.

Basic Dimension | 14-06-15 | 23:10

@Schoorsteenveger | 14-06-15 | 23:04
Dit vind ik heel mooi gezegd.
Ik neem deze mee in mijn dromen.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 23:10

atheïstisch stemvee | 14-06-15 | 22:59

ik doel niet op vervlakking of verplatting. Ik bedoel dat alles object is geworden van management, technologie, exacte wetenschap. De enige reden waarom de policore elite het steeds maar heeft over een multiculturele samenleving, is dat wij geen cultuur meer hebben. Hadden wij nog een cultuur, zou het hele idee van de multikul niet eens bij ons zijn opgekomen. Men denkt nl. dat een multicultuur geen enkele belemmering is voor het functioneren van de maatschappij. En daar gaat het om: het functioneren.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 23:07

Goed. Cultuur is achterhaald in een vrije samenleving. Zeggen dat mensen vrij zijn en ze daarna een cultuur willen opleggen is tegenstrijdig. Als je opnieuw culturen gaat importeren naar een vrije samenleving dan zullen die op hun beurt tijd nodig hebben om ooit datzelfde proces te kunnen doorlopen. De kans is natuurlijk aanwezig dat dit niet gebeurd of niet snel genoeg (waarvan akte) en dat je dan opeens met een groep vrije mensen zit waarvan je gaat zeggen dat ze een ‘cultuur’ zijn tussen de geïmporteerde nog daadwerkelijke culturen, wat niet zo is. Daarin had ze gewoon gelijk. De vraag blijft dan wel, wie verzint het om zo moeilijk te doen om de nu geïmporteerde daadwerkelijke culturen dezelfde vrijheid te willen laten bereiken in een fractie van de tijd die eerder nodig was? Denken geleerden echt dat vrije mensen een katalysator zijn op dit gebied? Of is het toch een aanval? Vrije mensen moeten wat dat betreft boven op de berg staan, het lijkt veel waard om iedereen daar te laten komen of weg te halen en zo snel mogelijk.


Als iedereen daadwerkelijk vrij is, zij het verlicht, romantisch of gelovig, kun je niet meer spreken van een cultuur. Dat is namelijk tegenstrijdig met het idee je eigen weg te mogen gaan en dat te accepteren voor anderen 24/7. Dit is ook precies waar het wringt, want sjees wat is het makkelijk te misbruiken door onbevrijde geïndoctrineerde zielen en hun bijbehorende culturen. Cultuur staat gelijk aan niet vrij zijn en / of het niet willen accepteren van vrijheid van anderen, je moet immers aan de cultuur voldoen om erbij te horen, het wij / zij. Vrije mensen zien iedereen hun eigen ding doen maar samen zijn ze één, gelijk , etc. Onacceptabel? Plezier met je achterhaalde cultuur.


Natuurlijk gaan we dit nooit bereiken in het huidige systeem waar ongelijkheid juist de dienst uit maakt. Ja, in dit zogenaamde ‘vrije’ westen. Dat is ook precies waarom het nu niet lekker loopt. Het ‘vrije’ westen was ver, maar stond echt nog niet boven op de berg. Zelfs zonder de geïmporteerde culturen waren we niet gelijk, nooit geweest. Wees eerlijk. Rijk en arm. Macht en werk mensen. Dat noem je een vrije groep mensen? Houdt je moeder voor de gek. Slaaf of meester is aan de orde van de dag binnen het vrije westen. We waren goed bezig, maar zijn niet ver en niet vrij genoeg even iedereen te bevrijden van ongelijkheid. Ook niet op een zondag.

NLvoorwat | 14-06-15 | 23:06

@AntiSoof | 14-06-15 | 22:54
Volgens mij kan jij ook een heel boek schrijven met slechts een enkele punt op het einde ;-)

Rest In Privacy | 14-06-15 | 23:06

Ik bevestig mijn eigen niet scherp zijn -.-'

Stormageddon | 14-06-15 | 22:44

Dan heb ik uw reactie niet goed begrepen. Echter dan heb ik twee vragen.
Ten eerste: heeft u voor mij wat referenties richting het genoemde EVRM waar ik mij verder kan inlezen?
Ten tweede: moeten we daaruit niet concluderen dat als deze mix al onverenigbaar is, het een kansloze zaak is om meer elementen toe te voegen aan deze mix? Neem immigratie uit culturen die haaks staan op die van ons? Zorgt dit niet voor extra problemen?

P.s. Als ik het nog niet begrepen heb, mijn excuses. Ik zal morgen nogmaals doorlezen waar het over gaat als ik weer iets scherper ben

Hem | 14-06-15 | 23:05

McMarx | 14-06-15 | 23:00
Ik proef een pessimistische misvatting.
Wij zijn niet het eindpunt van de geschiedenis en het is hovaardij om te menen dat alles tot stilstand zal komen of zelfs ten onder gaan. Armageddon, daar heb je een illusie voor nodig, eentje die je wijs maakt dat je het geheel overziet.

Schoorsteenveger | 14-06-15 | 23:04

Als de godheid Tyr,(nog immer in ons dagelijks taalgebruik staand voor dinsdag en belichaming van rechtvaardigheid, eer, moed en wijsheid in de strijd) ook een plek zou hebben in het essay van spartacus dan kunnen onze wortels uit de oudheid mede richting geven aan het dilemma van onze huidige culturele positie.

bodemloos | 14-06-15 | 23:03

@Hem | 14-06-15 | 22:30

Dan heb ik uw reactie niet goed begrepen. Echter dan heb ik twee vragen.
Ten eerste: heeft u voor mij wat referenties richting het genoemde EVRM waar ik mij verder kan inlezen?
Ten tweede: moeten we daaruit niet concluderen dat als deze mix al onverenigbaar is, het een kansloze zaak is om meer elementen toe te voegen aan deze mix? Neem immigratie uit culturen die haaks staan op die van ons? Zorgt dit niet voor extra problemen?

P.s. Als ik het nog niet begrepen heb, mijn excuses. Ik zal morgen nogmaals doorlezen waar het over gaat als ik weer iets scherper ben.

Hem | 14-06-15 | 23:00

@Schoorsteenveger | 14-06-15 | 22:56
Ik proef een optimitische misvatting.
De ondergang van de mensheid zal gelardeerd worden door het geloof in een of andere illusie.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 23:00

@Van Duyvenbode | 14-06-15 | 22:51
Dat is een lastige vraag die je stelt. Zou het niet zo zijn dat ook in vroeger tijden de meerderheid voornamelijk bezig was met de dagelijkse besognes? Dat in elk tijdperk gewaarschuwd werd voor een algehele vervlakking en verplatting? En dat we er dan later een mooi en boeiend verhaal van maken en een cultureel etiket op plakken.

atheïstisch stemvee | 14-06-15 | 22:59

@Tel Aziaat | 14-06-15 | 22:31
Goed gezegd!

AntiSoof | 14-06-15 | 22:58

@Basic Dimension | 14-06-15 | 22:47
Het vergelijken van culturen dient enkel tot doel te kijken naar die culturen die meer succes hebben dan de eigen cultuur EN passen in het plaatje waarop aanpassing mogelijk is om de ander te evenaren dan wel voorbij te streven. Voor de rest is het vooral trappen tegen anderen culturen die niet in het plaatje passen en een obstructie vormen dan wel waar men verre van wenst te blijven. Dat trappen tegen ongewenste elementen uit andere culturen zijn we een beetje veel verleerd.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 22:57

Van Duyvenbode | 14-06-15 | 22:51
Geloof ik niks van. We hebben een enorme ruimte gecreëerd waarin geen enkele God ons meer in de weg zit. Dat is even wennen. We zijn bang van dat enorme vergezicht en kruipen bij elkaar. Maar dat blijft niet zo. Er zullen mensen opstaan en de moed hebben de leegte in te trekken, en anderen zullen hen aarzelend volgen. De gelovigen zullen achterblijven, met lege handen.

Schoorsteenveger | 14-06-15 | 22:56

Nou zeg! Wat een onvoorstelbaar goed, maar tegelijkertijd van een gedegen over-intelligent -welhaast grenzend aan een totale collaps van de rede- getuigend geestelijk stuk breiwerk van een filosofische benadering van de waargenomen, en natuurlijk ook individueel geïnterpreteerde, realiteit zoals 'de' Nederlander die zou kunnen waarnemen en waar de nieuwkomer natuurlijk de nodige moeite mee zou kun beleven zich al spiegelend aan dat beeld, toegegeven, misschien niet altijd beseffend dat veel, zo niet alles, toch ook maar relatief is, of anders gezegd, een lastig referentiekader om e.e.a. aan te koppelen, vooral als de verlichting niet de ware verlichting was (dit is voor mijn rekening), niet geduid en waargenomen, daar zij zelf óók weer afhankelijk is van de kaders die als gecondenseerde morele afspraken, al dan niet botsend met de de morele kracht van de frauduleuze handelingen van niet nader te noemen entiteiten zou zijn.

AntiSoof | 14-06-15 | 22:54

Marokkanen zijn dus Romantisch.

Pimp my Voortuin | 14-06-15 | 22:52

We geloven alleen nog maar in de techniek, in exacte wetenschap, in management, in het runnen van een bedrijf.
Het is de vraag of er vandaag de dag nog wel een cultuur bestaat, of dat we al in het cultuurloze tijdperk leven, waarin het leven nog louter een proces is dat langs regels van efficiëntie afgehandeld moet worden. Cultuur is hooguit folklore geworden. Kortom, ik denk dat we de vraag van Spartacus "wat willen we nou eigenlijk?" al zijn gepasseerd.
We willen niks meer, we willen alleenmaar gereguleerd worden.
We leven in een zielloos tijdperk, waarin alles object is geworden. Christendom, verlichting, romantiek... zijn echo's uit het verleden.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 22:51

Heel goed stuk, daar leer ik van. Maar het is niet zo dat er geen maatstaf is waarop alle culturen vergeleken kunnen worden. Die is er nu juist wel en dit rationele aspect van de Verlichting zal zegevieren.

Basic Dimension | 14-06-15 | 22:47

Hobbykip | 14-06-15 | 22:45
Ja, eentje die je meteen duidelijk maakt waar je je identiteit moet zoeken.

Schoorsteenveger | 14-06-15 | 22:47

@Schoorsteenveger | 14-06-15 | 22:35
De verlichting heeft nog slechts een alles weglachende nar in het spel,die tekent bij elk kruisje dat de romantische dwazen en christelijke wangendraaiers hem voorleggen.
Ow... en die nar heeft ook nog geschiedenis gestudeerd btw.

deraderendraaien | 14-06-15 | 22:46

Lekker wijf ook!

Hobbykip | 14-06-15 | 22:45

Goed stuk Spartacus !

Hobbykip | 14-06-15 | 22:44

@Hem | 14-06-15 | 22:30
Huh? Heb je dat stukkie van Spartacus wel gelezen? Hij stelt daarin "Zolang Europa hierin geen kant kiest, zal de kwestie 4ever in het midden blijven hangen."
Ik stel daartegen dat het een schijnkeuze is: "wij" hoeven daarin niet te kiezen. Er is al zoiets als het EVRM dat uit de lappendeken van Europese cultuur, normen en waarden (deels, maar zeker niet uitsluitend) gebaseerd op christendom, romantiek en verlichting. Er hoeft dus niet gekozen te worden tussen "romantiek" en "verlichting", er is al een stel regels dat onverenigbaar is met de maansekte.
Wat je er verder allemaal bij sleept ontgaat mij volkomen. Daar gaat het essay helemaal niet over en mijn reactie ook niet.

Stormageddon | 14-06-15 | 22:44

@Stormageddon | 14-06-15 | 22:37
De Belgische schrijver Jef Geeraerts (R.I.P. 11 mei J.L.) schreef zowat hele boeken die uit een enkele alinea bestonden.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 22:42

@McMarx | 14-06-15 | 22:35
Ja, maar ik dacht dat ik met 3 alinea's nog wel in de veilige marge zat. Niet dus.

Stormageddon | 14-06-15 | 22:37

Prima coherent stukkie Spartacus, beetje lang dus niet voor jan-en-alleman.
Verfrissend to-the-point zeker na dat ophitsende faal stukkie van Rossem eerder deze week.

Berbaar | 14-06-15 | 22:36

@Stormageddon | 14-06-15 | 22:22
Als ouwe rot op GeenStijl zou je inmiddels moeten weten dat je de reaguursels die je tikt eerst even moet selecteren in zijn geheel en dan een COPY doen alvorens je het post. Als er dan wat fout gaat staat het in je buffer en kan je zo weer verder ermee.
Zijdelings: vergeet niet dat van de inkomsten van GS maar heel weinig naar een fatsoenlijke server gaat.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 22:35

"Maar, zowel het christendom als de romantiek hebben hun koningin nog in het spel, de verlichting niet meer.""
Juist, Spartacus. En waarom is dat? Omdat we radeloos zijn en niet meer geloven in een Verlichte Geest. We vallen terug naar de oude waarden van het Christendom of vluchten, met Herder en Wiilders, weg in een "gesundes Volksempfinden" en bouwen een muur om ons heen.
Doorpakken, Spartacus, en niet de postmodernistische nihilist uithangen. We hebben nu eenmaal geen waarheden meer.
De Koningin die wij in het spel hebben, die Argentijnse importtrut, laten we die vooral, met haar man, opzij schuiven als we op zoek gaan naar identiteit. Die twee belemmeren alleen maar het uitzicht.

Schoorsteenveger | 14-06-15 | 22:35

Dus waar het op neer komt is dat Europa moreel zal moeten gaan bepalen of barbarij uit naam van religie romantisch genoeg is om te integreren binnen onze Europese cultuur?

deraderendraaien | 14-06-15 | 22:33

@Jesaja | 14-06-15 | 22:27
Grappig hoe jij geheel onbedoeld het gelijk van Spartacus bewijst. In ieder geval op één punt.
Maar goed 'we' zijn dus cultureel gezien verdeeld en één tegelijkertijd.

atheïstisch stemvee | 14-06-15 | 22:32

@Spartacus | 14-06-15 | 21:24 | Link | 27 reacties | 13

Als je als Nederlander, twee weken meegedraaid hebt in een Japans gezin, weet je precies wat "De Nederlandse identiteit" is en u beschrijft het leeuwendeel hierboven behoorlijk goed.

Echter mist u net de crux van het geheel, namelijk;

"De Nederlandse identiteit kenmerkt zich door het individu de vrijheid te geven on zelf de samenstelling van zijn culturele achtergrond te bepalen, zolang deze slechts uit de drie hierboven aangegeven hoofdstromingen komt."

Dankzij de slavenmentaliteit ("Behandel een ander zoals u zelf behandelt wenst te worden") die het Christendom ons aangepaat heeft, maken wij dus ook massaal de denkfout dat "wij ons aan moeten passen aan de cultuur van anderen als wij ons in het buitenland begeven." Gek genoeg vereisen andere culturen dit vaak helemaal niet van ons. Wat zij wel van ons vereisen is dat er een leefbare situatie ontstaat.

Hierdoor ontstaat er vaak een soort "cultureel eenrichtingsverkeer". Wij verwachten dat een ander zich aanpast aan onze gebruiken, omdat wij denken dat de andere cultuur dit ook verwacht. Een andere cultuur dit dit niet van ons verwacht, zal als deze hier komt, niet begrijpen dat wij ditzelfde wel verwachten.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 22:31

richardsp1 | 14-06-15 | 22:29

Ketje? Nr. 9? Is that you?

Hem | 14-06-15 | 22:31

@Ik reaguur al 5 jaar | 14-06-15 | 22:07
Och, dat zijn wat uiterlijke omstandigheden die je opsomt. Daar steekt niet de ware geest in.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 22:31

Stormageddon | 14-06-15 | 22:22

Nice comment, maar we hoeven niet te kiezen? Omdat er simpelweg niets te kiezen valt voor ons als burger. Een schijnvrijheid die zorgt voor maatschappelijke rust. Het torentje is daar een voorbeeld van. En MH17. En naheffingen. Die zijn erg opzichtig, dus niet al te beste voorbeelden. Het leidt wel de aandacht af van de onderwerpen waarover wij burgers wel in opstand komen. Of ben ik nu complottheorist?

Hem | 14-06-15 | 22:30

-weggejorist-

richardsp1 | 14-06-15 | 22:29

@XaleX_2 | 14-06-15 | 22:10
De invoering van de Euro en het Schengenverdrag alsmede de oprichting van de VOC waren natuurlijk geen directe keuze van het volk. Het volk werkt daar in meer of mindere maten wel aan mee en geeft het daarmee ook de uiteindelijke vorm.
Dat er een minderheid is die het niet ziet zitten en daar gewag van maakt hoort ook zeker bij de Nederlandese identiteit.
Het 'polderen'is ook zo'n mooi voorbeeld van typisch Nederlands.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 22:28

De politiek omarmt de mensen die zwarte piet willen afschaffen, een gemiddeld bedrijf heeft een engelstalige naam, mensen kunnen niet meer spellen, een Argentijnse vrouw trouwt de kroonprins en wordt koningin, mensen uit andere culturen c.q. met ander religies mogen niet beledigd worden maar wij wel, onze soevereiniteit verdwijnt langzaam richting Brussel, moet nog even doorgaan? We kotsen op onze cultuur en krijgen terug wat we verdienen.

hunkerdrift | 14-06-15 | 22:27

Spartacus kan beter. De christenen hebben vanaf dag 1, toen mo kwam, tegen de islam gevochten, alleen in het begin erg slecht. Het christendom is zo groot geworden, omdat Jezus echt is opgestaan. Ze zijn in het begin verschrikkelijk vervolgt, dus het had inderdaad heel anders kunnen verlopen. Spaarzaamheid en hard werken hedden te maken met de Protestantse leer, niets met de verlichting. Het is niet voor niets dat de oorspronkelijk Protestantse landen het rijkst zijn. Jammer een slecht stuk. En o ja de verlichting was een gevolg van christelijk denken, zonder het christendom was er NOOIT een verlichting geweest, ook al is het een belachelijke term. Aangezien er niets verlicht werd.

Jesaja | 14-06-15 | 22:27

@spartacus Top stuk weer. En weer genoeg food for thought voor de aankomende week. Ik lees je stukken met toenemend plezier! Bedankt, en blijf op de ingeslagen weg!

Immortalles | 14-06-15 | 22:25

Bad Karma | 14-06-15 | 22:08

Thanks, maar iets met mosterd en maaltijd

Hem | 14-06-15 | 22:24

Oftewel: weg met het cultuurrelativisme. Maar dat wisten we al.

Voor mij is de kernwaarde die boven alle anderen staat altijd die van individuele vrijheid geweest. Het recht om het eigen geluk na te streven (pursuit of happiness). Waarom is de cultuur van individuele vrijheid beter dan alle anderen? Simpel: omdat ze ruimte laat voor al die andere culturen. Binnen een vrije samenleving is er ruimte voor alle andere geloven en overtuigingen. Vrij om moslim, kapitalist, satanist of communist te zijn. Zolang je mede-sektegenoten maar meedoen op vrijwillige basis, en je andersdenkenden die niet mee willen doen verder met rust laat.

Muxje | 14-06-15 | 22:23

@Wim Venijn | 14-06-15 | 22:05
Vooralsnog wel. Eens kijken hoelang het duurt eer dat de bom barst. Spannend!

Rest In Privacy | 14-06-15 | 22:22

Nee nee nee.
Ik had een heel stuk getypt met inhoudelijke kritiek op dit stuk, maar helaas. Blijkbaar te lang want ik kreeg zo'n fijne Moveable Type error. (Hoe lang mag een comment zijn? En kan er dan niet een tellertje in het commentvak?)
Enfin: Ik ga het niet opnieuw typen. Mijn conclusie was wel simpel: de lappendeken Europa heeft duidelijke richtlijnen vervat in het EVRM, en de waarden die daarin zijn geformaliseerd zijn onverenigbaar met een bepaalde religie. Dat is duidelijk genoeg, zowel voor demense hier als voor hunnie. "Wij" hoeven niks te kiezen.

Stormageddon | 14-06-15 | 22:22

die gelijkenis tussen linksch en de gristenwereld was me al eerder opgevallen en het doet me altijd veel genoegen om al die progressiefjes van het restaureren van het ancien régime te kunnen beschuldigen. die moskee in gouda is met overheidsgeld gefinancierde verspreiding van monotheïsme waar lodewijk de veertiende zich de vingers bij hebben afgelikt. maar hoe komt het toch dat dit verlangen naar de oude tijd volledig ontbreekt in het immigratie-land bij uitstek, de verenigde staten van amerika?

minimá-armezusvan.. | 14-06-15 | 22:20

Aanmodderfakker | 14-06-15 | 22:08

Maxima is officieel Koninging. Claus was prins omdat de koning in de hiërarchie boven de koninging staat en hij daarmee de koninklijke bloedlijn zou onderbreken. Met Willy is dat niet zo, want hij staat boven Maxima. Het is oubollig, maar zo werkt het.

Hem | 14-06-15 | 22:11

Alleen wat aanslaat bij het volk haalt het tot onderdeel van de identiteit en visa versa.
Met andere woorden: het is flauwekul wat je beweert.
McMarx | 14-06-15 | 21:59
Ja zoals de invoering van de Euro en het Schengen verdrag.... wat toch een flinke invloed heeft op de identiteit van een ons land en Europa. Ook destijds de VOC was een idee van het volk, het oprichten van beurzen/aandelen idem dito. Daarom heet het volk ook 'onderdanen', omdat ze zo bepalend en invloedrijk zijn in het land.

XaleX_2 | 14-06-15 | 22:10

XaleX_2 | 14-06-15 | 21:54
Vroeger ja. Dat proces lijkt zich tegenwoordig om te keren.

Bewustbeschonken | 14-06-15 | 22:10

Maxima is officieel prinses. Haar koningin noemen is een beleefdheidsvorm. Verder is het allemaal gelul, identiteit. En hokjespolitiek. Meer niet.

Aanmodderfakker | 14-06-15 | 22:08

Boeiend verhaal McMarx, ik heb er deze gedachten bij. We stammen af van de Kaukasiërs. Tijdens de Tachtigjarige oorlog neukten veel Spaanse soldaten met onze Hollandse deernes. Daaruit is ons volk ontstaan. We waren een handelsnatie, de koopman en de dominee, dus kom maar hier. Vanaf de Tachtigjarige oorlog tot Napoleon mochten de katholieken wel katholiek zijn maar geen kerkdiensten houden die zichtbaar waren. De protestants-christelijken maakten de dienst uit in Nederland. Dat verandert pas als de KVP het na 1910 hier voor het zeggen krijgt. De meeste werkgevers waren steeds protestants-christelijk. De PvdA heeft zich na 1946 groot geneuqt met het kinderbijslagwetje van Drees. Die gaan nu allemaal naar de bejaardensoos. Hierna gaat islamitisch alllochtonië de dienst uitmaken. Er zijn al gemeentes die zwemavonden organiseren voor alleen islamitsische vrouwen.

Ik reaguur al 5 jaar | 14-06-15 | 22:07

Geschapen. Zand, grond en grint worden geschept.

lustkapper | 14-06-15 | 22:07

@McMarx | 14-06-15 | 22:01
Die kans krijgen ze volop. Met de weg-met-ons-mentaliteit.

Wim Venijn | 14-06-15 | 22:05

Ik zou zweren dat ik deze hele lap tekst een tijdje terug hier ook al eens heb gelezen.

The7thGuest | 14-06-15 | 22:05

XaleX_2 | 14-06-15 | 21:54

Like i said. Propaganda. Maar is het nou een complottheorie om te denken dat de onze vrijheden geen vrijheden zijn maar ons onderbewust worden opgelegd? Of is dat het Nieuwe Realisme waar niemand het bestaan van wil erkennen.

Hem | 14-06-15 | 22:04

Al die tekst kan ik echt niet onthouden, heb het wel gelezen. Die dikke kudt van de blondie staat me langer bij, er zit haar onder.

Jim Lovell | 14-06-15 | 22:04

@Wim Venijn | 14-06-15 | 21:59
Precies. Zoals alles wat wij dierbaar achten wordt afgeplakt door de mossels. Als ze de kans dan krijgen hè.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 22:01

@XaleX_2 | 14-06-15 | 21:54
Alleen wat aanslaat bij het volk haalt het tot onderdeel van de identiteit en visa versa.
Met andere woorden: het is flauwekul wat je beweert.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 21:59

@McMarx | 14-06-15 | 21:52
Juist. Hang dat plaatje dat hierboven staat op een bushalte in een shariawijk, en het wordt afgeplakt.

Wim Venijn | 14-06-15 | 21:59

Ben trouwens wel benieuwd of hier nog een overtreffende cultuur van is ... sure, wel eens gelezen over bepaalde projecten waar iedereen enkel doet wat nuttig is en er geen geld meer is, maar hey zo zijn we natuurlijk ook begonnen met de huidige situatie. Wat we nu hebben (hadden) was wel zo'n beetje het maximale van dit systeem? Dat zou best balen zijn want dit loopt duidelijk langzaam (ondertussen snel) af. Vooral door hebzucht en gierigheid, helaas zit dat meer in ons dan in het systeem. Sjees dat op een zondag.

NLvoorwat | 14-06-15 | 21:55

@snakeplisskin | 14-06-15 | 21:53
Er zal nog wel een Suske en Wiske over hem gemaakt worden: "De lachende lapzwans"

Rest In Privacy | 14-06-15 | 21:55

De identiteit wordt grotendeels bepaald van bovenaf door de elite. Als je naar alle fundamentele veranderingen kijkt in de geschiedenis en heden dan wordt de identiteit van bovenaf opgelegd en niet natuurlijk gevormd door het volk.

XaleX_2 | 14-06-15 | 21:54

Botte Hork | 14-06-15 | 21:46
Ja Rutte zou perfect passen in hun reclame. Ik kan die vent ook echt niet meer luchten of zien Botte. Rutte gaat de geschiedenisboeken in als " de doofpotbewaker "

snakeplisskin | 14-06-15 | 21:53

@NLvoorwat | 14-06-15 | 21:46
Die heerlijke bekini is ook onderdeel van onze identiteit.
Met die bikini kan al een eerste tweedeling gemaakt worden tussen hen die niet bij onze identiteit passen en zij die dat wel doen. En zo kan je gestaag allerlei zaken wegstrepen.
In de vergelijking met mossels moet je eigenlijk alles wegstrepen.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 21:52

@mijzelf Gevonden.

OT: ik kan er nog steeds niet bij dat de koningin iets roept over het ontbreken van de Nederlandse nationaliteit. Maar van een Argentijnse kan ik dat dealen.

Wel schrikken dat men spreekt over een Europese identiteit. Dat is drie stappen te ver richting een USE. Die gedachten worden aardig in onze koppies geprent middels propaganda. Pisses me off.

Hem | 14-06-15 | 21:51

Pompeus, rommelig en overbodig. Een echte Spartacus.

mindless | 14-06-15 | 21:50

Kan iemand mij uitleggen (of linkje droppen) wat de regels zijn qua reaguursels? Kan Joris soms niet volgen.

@Joris Excuus?

Hem | 14-06-15 | 21:47

@bocikam | 14-06-15 | 21:37
Sammenvattingen schrijven de reaguurders meestal. Zie
FW Ta-183 Huckebein | 14-06-15 | 21:36

Rest In Privacy | 14-06-15 | 21:47

Mensen eindelijk hun eigen gaan laten gaan binnen de wet en je dan afvragen waarom ze niet allemaal hetzelfde doen..
 
 
Echt.
 
 
Wat een heerlijke bikini trouwens.

NLvoorwat | 14-06-15 | 21:46

Je bent wel erg pompeus en allesomvattend van stuk he Spartacus? Is me bij jou al vaker opgevallen, die neiging alles binnen een iets breder spectrum alsnog via strak omlijnde kaders te vatten. Je doet daarmee de complexiteit der dingen verre van recht. Probeer eens ietwat meer twijfel toe te laten in je Weltanschauung, zal je minder verkrampt maken. En oh ja, de Verlichting was een zegen.

RobberenRukkie | 14-06-15 | 21:45

"duidelijk kader geschept" -> "duidelijk kader geschapen"

Zo, nu kun je ook zien hoe snel ik dit (zeer interessante) stuk gelezen heb.

smoelwerk | 14-06-15 | 21:45

McMarx | 14-06-15 | 21:39

Dromen zijn bedrog en de waarheid is vaak hard, ik weet het...

eerstneukendanpraten | 14-06-15 | 21:44

@Botte Hork | 14-06-15 | 21:40
En nog waar ook. maar ja, dat denken hunnie ook.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 21:44

eerstneukendanpraten | 14-06-15 | 21:41
Met een grote glimlach legt Rutte dat uit. Alles lacht meneer weg.

snakeplisskin | 14-06-15 | 21:43

-weggejorist-

Hem | 14-06-15 | 21:42

FW Ta-183 Huckebein | 14-06-15 | 21:36

Daar komt het meestal toch wel op neer. Heel benieuwd hoe lachebekje en kasthomo Rutte onze bejaarden wil uitleggen dat er wel plek is voor duizenden dobbernegers die niets kunnen en niets willen maar alles gratis krijgen terwijl zij bij een familielid om zorg mogen bedelen in het kader van de participatiesamenleving.

eerstneukendanpraten | 14-06-15 | 21:41

Enorme column met ...... De kern is dat de islam weinig vergevingsgezind is.

JaEchtZekerWel | 14-06-15 | 21:40

@FW Ta-183 Huckebein | 14-06-15 | 21:36
Lekker kort.

Botte Hork | 14-06-15 | 21:40

"belichaamt" -> "belichaamd"

smoelwerk | 14-06-15 | 21:40

Text book example dat een bak wikipedia uren zich niet zomaar laat vertalen tot een interessant artikel. Slecht geschreven, langdradig, onsamenhangend. Broddelwerk.

vaas klaak | 14-06-15 | 21:40

We moeten beseffen dat wij op dit moment op een keerpunt in de toekomstige geschiedenisboekjes zijn aanbeland.
De grote, geniepige islamisering van het westen is volop aan de gang.
Wie dit nu nòg niet in de gaten heeft, heeft dezelfde ogenziekte als die zielige kat.

islammoe | 14-06-15 | 21:39

@eerstneukendanpraten | 14-06-15 | 21:37
Een droom kapot gemaakt.
Bedankt hoor!

Rest In Privacy | 14-06-15 | 21:39

Wederom een goed stuk sparta.

snakeplisskin | 14-06-15 | 21:39

"onzeR" koningin? Staat koninklijk, die R, maar slaat nergens op. Het is "onze koningin" in dit geval.

smoelwerk | 14-06-15 | 21:38

@McMarx | 14-06-15 | 21:34
Het betekend "Too long; didn't read"

Maar deze is de moeite van het lezen zeker waard.

Botte Hork | 14-06-15 | 21:38

Zolang de aanhangers van de islam hun eigen geloof niet bekritiseren en aan zelfkritiek doen, een wezenlijk onderdeel van de verlichting, horen ze niet in een beschaving.
Geert moet bewaakt worden, door zijn kritiek op hun ideologie. Mensen worden vermoord op kritiek en spot op hun ideologie. 70% van de moslims in Nederland stelt de islamitische wetten boven die van Nederland. Dat is niet verenigbaar. Dat botst. Dat levert spanningen op. Ze horen niet in een beschaving, als ze niet in een beschaving kunnen leven. En het is al duidelijk dat ze dat niet kunnen. In de zandbak kunnen ze aan hun ontwikkeling werken. Over een paar eeuwen zijn ze pas klaar om met de beschaving kennis te gaan maken.

Wim Venijn | 14-06-15 | 21:38

McMarx | 14-06-15 | 21:34

"Te lang, niet gelezen" en dan in den Engelsen taal. Afhankelijk van de status van de reaguurder is het aan Joris of het een weggejorist wordt mét of zonder opgerot.

eerstneukendanpraten | 14-06-15 | 21:37

McMarx | 14-06-15 | 21:34
Too long didn't read

snakeplisskin | 14-06-15 | 21:37

Spartacus, heb je wel eens van one-pagers gehoord?
Doe je ook nog een samenvatting schrijven?

bocikam | 14-06-15 | 21:37

Spartacus: wat dacht je van deze:

wij zijn superieur en zij zijn achterlijk. Klaar. En those two never will meet.

FW Ta-183 Huckebein | 14-06-15 | 21:36

@--sql error-- | 14-06-15 | 21:32
"tldr" Altijd al willen weten wat dat nou betekend maar ja, te lui om het op te zoeken. Zal wel weer nergens over gaan.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 21:34

-weggejorist-

--sql error-- | 14-06-15 | 21:32

Aardige lap text zeg
We mogen dan niet het beste van het beste zijn
maar vergeleken met de rest van de wereld doet het Westen het nog vrij aardig
ondanks de weg-met-ons ziekte die ons fiere Noord-West Europa sinds decennia teistert

Tobi | 14-06-15 | 21:31

Prima stuk, slavenbevrijder Spartacus.

Petrus de Rewa | 14-06-15 | 21:31

Die uitspraak van Maxima was 'een beetje dom'.
En ontwetenheid. Domme doos!
De Nederlandse identiteit leert men kennen door de geschiedenis van de Lage nederlanden te leren en haar ontwikkelingen naar het heden (Nederland).
Dat dat niet zo eenvoudig is, is een feit maar, zelf de meest stomzinnige Nederlandse tokkies dragen die idenditeit als collectief met zich mee.

Rest In Privacy | 14-06-15 | 21:30

Immigranten hoeven helemaal niet te integreren, laat ze vooral heel snel terug keren naar het land van herkomst want parasieten hebben we hier al meer dan genoeg binnen ons 'eigen' volk.

eerstneukendanpraten | 14-06-15 | 21:29

"En hoewel het oorspronkelijke humanisme van de Italiaanse renaissance, die piekte rond 1500, zich vooral beriep op de Griekse oudheid, "

Nee, eerst vooral de Romeinen. De Grieken kenden ze (nog) niet voldoende. Eerst kwamen Tacitus en Cicero in de belangstelling. Griekse teksten waren in het westen alleen bekend in vaak slechte vertalingen in het Latijn.

Petrus de Rewa | 14-06-15 | 21:29

-weggejorist-

Glas Koning | 14-06-15 | 21:25

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl