Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Rechter: schotels moeten van de gevel!

schotelantenne100.jpgEen einde van een tijdperk. De sci-fi blade runner flatgebouwen, vol met schotels, zijn vanaf vandaag nostalgie. Een rechter heeft bepaald dat een huurder van Ymere zijn schotel van het balkon met schroeven. Want hij woont in het Chicago Complex aan het IJ en dat is zo'n design huurwoningenfabriek waarbij de architect panisch wordt als iemand ook maar één spijkertje in de muur mept. Laat staan een schotel aan de buitenmuur plakt. Zo'n huurwoning waarbij bepaald is dat je geen boeken met een blauwe kaft in je boekenkast (niet IKEA!) mag zetten, omdat het de chi zou verneuken. Afijn. Precedent. Woningcorporaties kunnen nu om esthetische redenen bepalen dat schotels van de flats moeten, omdat de rechter vindt dat er via het internet genoeg alternatieven zijn. BAM. In the face. Weg met schotelantennes! Zodat we een eenduidig, opgeruimd en eentonig straatbeeld krijgen. Calvinistisch ingetogen eenheidsgevels. Volgende stap: exotische geurtjes in de portieken verplicht vervangen door Febreze met spruitjesgeur. Elk voortuintje gemaaid en aangeharkt, voorzien van kaboutertje en vijver met drie goudvissen en een werkend fonteintje. Dakpannen strak oranje, kozijnen RAL 9001, bewegende delen in rijtuigengroen L2.10.12., de brievenbus standaard één meter twintig. Te beginnen bij alle huurwoningen, daarna via de welstandscommissie ook bij alle koopwoningen. Want we gaan in dit land natuurlijk niet zomaar zelf een beetje bepalen wat we met ons huis doen en welke ornamenten, al dan niet met satellietontvanger, we aan de gevel ophangen. Kom op, zoveel verantwoordelijkheid kunnen we de burger niet geven.

Reaguursels

Inloggen

kort gezegd, voor degene die raider twix zn bijdrage te lang wordt.

lokale overheden (gemeentelijk, provinciaal of landelijk) of intelllingen (woningbouwvereniging, vve) mogen op geen enkele wijze schotels verbieden.

Ook NIET als dat in de (al dan niet bewust) getekende huurovereenkomst staat, NIET als gemeentes beweren dat er een vergunning nodig is, NIET als een kneus van een (D66) rechter bepaalt dat het niet mag, NIET als de gevel er niet meer uit ziet, NIET als de achitect spijkervrees voor zijn ontwerpmuurtje, en al helemaal NIET omdat er 'alternatieven' zijn.

Al deze gevallen zijn in het verleden al door het hof in straatsburg van tafel geveegd, en Nederland zou daarvoor allang de wet hebben moeten aangepast, maat ja, wat verwacht je met daadkrachtige partijen als PvdA, D66, VDD aan het bewind.

billclinton48 | 25-02-15 | 20:50

ik kijk al 15 jaar via de schotel en dan enkel de FTA kanalen via astra en hotbird. Keuze genoeg.

Voor mij geen kabel meer.
Ze lokken je met een bepaald zenderpakket en gaan dan na een jaar in het zenderaanbod zitten roeren zodat je van alles kwijt bent.

Vingerplant | 25-02-15 | 03:10

@Kameroudste | 24-02-15 | 10:31
We hebben tevéél overbuurmannen met schotels dan... jij je zin
J.R. Thorbecke heeft zeker een punt!

lilluke halve hoan | 25-02-15 | 01:43

Het is toch duidelijk een commercieel belang.
Flatgebouwen met schotels staan te boek als allochtonen gebouwen/wijken.
Dat drukt de belangstelling en dus de prijs.
Wie wil daar wonen?

Makelaar | 24-02-15 | 22:55

www.vverecht.nl/2009/11/schotelantenne...

Er wordt hier verwezen naar MR 2006 (Modelreglement 2006) gebaseerd op Boek 5 Titel 9 (Appartementsrechten) Burgerlijk Wetboek en naar artikel 10 EVRM : "Het recht omvat ook de vrijheid om er meningen op na te houden, en om inlichtingen en denkbeelden te ontvangen en te verstrekken." Wat prevaleert ? Of iemand nog een advocaat kan betalen om zijn recht volgens `artikel 10 EVRM' te kunnen halen.

rmstock | 24-02-15 | 20:19

Ik heb ook een schotel alle bbc's in 1080i dat gaat met kabel of internet niet lukken voor 0 euro in de maand. De verhuurdert moet niet zo lopen zeuren.

voldemort | 24-02-15 | 19:47

Heel goed! Het ziet er niet uit en het is een verouderde manier om televisiesignalen binnen te krijgen. Gewoon keihard handhaven deze wet!

terreurinmneur | 24-02-15 | 19:27

In je huurovereenkomst of splitsingsakte of huishuidelijk reglement is zoeits gewoon al vastgelegd. Bevalt dat je niet, dan zet je toch gewoon je handtekening er niet onder en dan ga je toch ergens anders wonen ? Makkelijker kunnen we het niet maken Mr Quid.

Rest In Privacy | 24-02-15 | 19:13

Schotel en antennes gaan zeker niet verdwijnen upc ziggo bepalen teveel onzin zoals certificatie televisies voor cam encryptie modules en het liefst hun eigen mislukte decoders met diensten levert waarop ze kunnen verdienen.

poetsnoet | 24-02-15 | 18:45

ITV1, ITV2, ITV3, ITV4, BBC3 HD, BBC4 HD, RTL2, RTL Nitro, Super RTL, SAT1, Pro7, Kanal1, Tele5, N-TV, N24, ZDF Info, ARD Alpha, en zo nog een hele berg film en documentaire-kanalen. Allemaal op de schotel en nog gratis ook. Dus hoezo is er een alternatief?

Specy | 24-02-15 | 17:18

E.E. | 24-02-15 | 10:35
-
bisbisbis | 24-02-15 | 10:56
-
Kort samengevat: dit vonnis gaat of bij de Hoge Raad onderuit, of (wederom) bij het Europese Hof van Justitie.

Raider Twix | 24-02-15 | 16:34

E.E. | 24-02-15 | 10:35
-
bisbisbis | 24-02-15 | 10:56
-
Tal van woningcorporaties en andere verhuurders zijn er de afgelopen jaren toe overgegaan om in hun huurcontracten de plaatsing van schotelantennes te reguleren. Volgens het Nederlandse huurrecht is dit toegestaan. De Europese Commissie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens denken hier echter heel anders over. Schotelantennes mogen wel worden aangebracht. Alleen zeer dringende redenen van algemeen belang kunnen het recht op vrije nieuwsgaring opzijzetten.
-
Naar aanleiding van de bijeenkomst van de Europese Raad in 2001 in Lissabon heeft de Europese Commissie op 27 juni 2001 een Mededeling doen uitgaan. [...] De Mededeling wordt ook wel kortweg aangeduid als de verwoording van ‘het recht op een schotelantenne’.
-
De kernstelling van dit document luidt als volgt:
-
Ingevolge de beginselen van het vrije goederenverkeer (artikel 28-30 van het Verdrag) en van het vrije dienstenverkeer (artikel 49 e.v. van het Verdrag, zoals geïnterpreteerd in het licht van artikel 10 van het EVRM) moet in het algemeen iedereen die dat wenst, de mogelijkheid hebben een schotelantenne te gebruiken.
-
De Commissie wijst er op dat de beginselen, weergegeven in de genoemde artikelen, horizontale en rechtstreekse werking hebben, dat wil zeggen dat voorschriften van overheden of particuliere ondernemingen die daarmee in strijd zijn, ongeldig zijn.
-
De Commissie waarschuwt voor voorschriften voor de installatie en het gebruik van schotelantennes nu deze een beperking van het vrije verkeer van goederen en diensten kunnen betekenen. Ze onderscheidt daarbij een vijftal in de praktijk aangetroffen beperkingen, te weten: a) technische normen en specificaties, b) administratieve voorschriften, c) bouwkundige en planologische voorschriften, d) fiscale voorschriften en e) voorschriften inzake de ontvangst. En ze geeft duidelijk aan hoe terughoudend met deze beperkingen dient te worden omgegaan. Kortheidshalve wordt hier volstaan met verwijzing naar dit document.
-
In een Mededeling aan de Leden van 3 februari 2006 heeft de Commissie haar standpunt ter zake van de betekenis van art. 10 EVRM verder verduidelijkt: uit art. 10 EVRM vloeit voort dat iedere burger recht heeft op een schotelantenne voor de ontvangst van radio- en televisie-uitzendingen. Dit fundamenteel recht mag niet worden beperkt, noch door overheidsregelgeving, noch door private regelgeving. Privépersonen mogen niet worden verplicht televisie-uitzendingen via kabeltelevisie te ontvangen.
-
Dit recht op een schotelantenne is echter niet absoluut, maar kan worden beperkt op grond van dringende redenen van algemeen belang. De opgelegde beperkingen moeten daarbij wel voldoen aan het evenredigheidsbeginsel.
-
Van verhuurders wordt, in elk geval door de Europese Commissie, een positieve grondhouding verwacht met betrekking tot het aanbrengen van schotelantennes door bewoners. Een ‘oprotpremie’ voor schotelantennes, waarmee bijvoorbeeld de Utrechtse woningcorporatie Mitros heeft geschermd, zal in de ogen van de Europese Commissie, gelet op de door haar verstrekte Mededelingen geen genade vinden. Datzelfde geldt, zonder enige twijfel, ook voor de subsidiëring die sommige gemeenten in het vooruitzicht stellen om de verwijdering van schotelantennes te stimuleren. Ook het argument dat de bewoner andere mogelijkheden heeft voor radio- en televisieontvangst (zoals kabel of Digitenne) mag van de Europese Commissie geen rol spelen. En schotels verbieden omdat het ‘niet mooi’ of ‘gevaarlijk’ is, zal, als het aan de Europese Commissie ligt, zonder stevige en deugdelijke motivering en/of het aandragen van volwaardige alternatieven geen stand kunnen houden.
-
Anders gezegd: voor een gewone belangenafweging, als tot nu toe in de Nederlandse jurisprudentie lijkt te worden aangehangen, is volgens de Europese Commissie geen plaats. Veeleer geldt: schotels mogen, tenzij zeer zwaarwegende belangen uit oogpunt van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid een verbod zouden rechtvaardigen, en dan nog moeten deze maatregelen zonder discriminatie worden toegepast, geschikt zijn om het nagestreefde doel te bereiken en niet verder gaan dan strikt nodig is (evenredigheidsbeginsel).
-
4. De zaak Curshid Mustafa en Tarzibachi tegen Zweden7
[...]
Het ging in deze zaak om een Irakees echtpaar met drie kinderen, die sinds 1999 een appartement huurden in/bij Stockholm. In 2003 trad een nieuwe eigenaar aan die het echtpaar gebood de schotel, geplaatst aan de buitenzijde van het appartement, te verwijderen, op grond van strijdigheid met de huurvoorwaarden. Het echtpaar weigerde. Vervolgens werd hen de huur opgezegd. De rechter in eerste aanleg liet er een belangenafweging op los die in het voordeel van de huurders uitviel. In hoger beroep liet de rechter echter het belang van de verhuurder (voorkomen van mogelijk gevaar en tegengaan van ontsiering) zwaarder wegen dan het belang van huurders bij ‘vrije nieuwsgaring’ en beëindigde de huurovereenkomst.
-
Huurders wendden zich tot het EHRM met een beroep op art. 10 EVRM. Ik laat de belangrijkste overwegingen hierna voor zichzelf spreken.
[...]
Conclusie
-
Met dit arrest van het EHRM is, ook voor Nederland, komen vast te staan dat schotelantennes door huurders ook aan de buitenzijde van hun woning mogen worden aangebracht, ongeacht het gestelde in art. 7:215 lid 6 BW, en ongeacht enig contractueel verbod.8 Van het recht op ‘vrije nieuwsgaring’ mag alleen wegens dringende redenen van algemeen belang worden afgeweken. Daarvoor is niet voldoende dat de schotels door de verhuurder ‘niet mooi’ gevonden worden, dat hij meent dat ze gevaarlijk zijn of schade kunnen toebrengen of dat hij bang is voor een wildgroei van schotelantennes. Qua esthetiek zal sprake moeten van een (schotel aan) een gebouw van bijzondere architectuur (bijvoorbeeld een monument) en bij een beroep op ‘gevaar’ of ’schade’ moet sprake zijn van concreet gevaar en/of reële schade. Ook de aanwezigheid van alternatieven kan het schotelverbod niet overeind houden, zolang dat alternatief niet volkomen hetzelfde biedt als wat de schotel de huurder biedt. En zelfs het feit dat de huurder met behulp van zijn schotel de hele dag alleen maar naar buitenlandse soaps zit te kijken, kan geen argument zijn om art. 10 EVRM opzij te zetten. Van een ‘gewone’ afweging van belangen is geen sprake: een schotel mag en kan alleen worden verboden als er sprake is van geconcretiseerde zwaarwegende belangen om ze tegen te gaan.
-
De in paragraaf 2 hiervoor weergegeven uitspraken van de diverse gerechtshoven voldoen mijns inziens niet aan de door de Europese Commissie en het EHRM dwingend voorgeschreven toepassingscriteria van art. 10 EVRM. En ook een nuancering van art. 7:215 lid 6 BW lijkt aan de orde.
-
Het arrest van de Hoge Raad van 3 november 1989 lijkt overigens wel aan de criteria van het EHRM te voldoen, waar het in deze zaak niet ging om op de kabel niet beschikbare kanalen, maar eenvoudig om een beweerdelijk ‘beter beeld’, en daar is art. 10 EVRM natuurlijk niet voor geschreven.
-
Prof. mr. C.A. Adriaansens is bijzonder hoogleraar Vastgoedrecht aan de Universiteit Maastricht en gevestigd als zelfstandig juridisch adviseur op dat terrein. Dit artikel is verschenen in NJB 2010/20.

Raider Twix | 24-02-15 | 16:33

Aluhoedje op: "Binnen tien jaar drones met vliegende schotels overal! het luchtruim/de ether is van iedereen. vrije communicatie! Niks geen dichtgetimmerde communicatiedistributie door de overheid." Aluhoedje af.

Niedels | 24-02-15 | 16:27

Gewoon blijven traineren. Zolang als het kan. En daarna gewoon opnieuw beginnen.
Weg met de voorgekauwde vertruttisering.

Mac The Ripper | 24-02-15 | 16:06

@swassannuf | 24-02-15 | 13:32

dat ook, ja.

welke conclusies zou je daar aan willen hangen, dat water nat is? verbieden, of niet?

Ballenman | 24-02-15 | 15:47

Er zijn voldoende vlakantennes voor discrete installatie.
Sommige van deze antennes werken zelfs achter een halfsteens muur, waardoor ze ook achter het raam of in je schuurtje ontvangst hebben. Maar ze zijn ook op te nemen als onderdeel van je tuinmeubels.

BraadWorstLul | 24-02-15 | 15:12

Het is ook gelul dat er zonder schotel geen keuze is. Je hebt immers de keuze uit UPC en Ziggo en Digitenne. Wat wil je nog meer? Goed je kan daarop geen Jihad 1, ISIS 2 en Taliban 3 kijken maar dat is ook niet bevorderlijk voor de integratie.

JoranVanderdood | 24-02-15 | 14:54

Schotels zijn voor Moslims zoals sterren zijn voor Joden.

r04drunn3r | 24-02-15 | 14:50

Wat is er mis met mijn IKEA Billy's en Benno's ? Zijn die niet kunstzinnig genoeg ?

Rest In Privacy | 24-02-15 | 14:12

ik vind al die lelijke autoś die in de straten staan veel erger, een schotel moet kunnen, vrije keus,als je ziggo of upc meuk niet wil, dat te beperkt voor je is.
Je mag daar geen schotel ophangen aan balkon of aan de gevel, dan zet je hem toch op een voet/standaard op het balkon?

metoo1 | 24-02-15 | 14:08

Je hebt met een schotel wel een betere ontvangst en minder storingen dan met de UPCkabel.........

bahnhof zoo | 24-02-15 | 14:02

Ik vind het geen pan hoor die schotels, je weet precies in wat voor buurt je komt, een buurt waar ze niet met de tijd meegaan in alles niet. En ALS je dan zo'n ding wilt schroef 'm dan op je eigen terrein d.w.z.binnenboord.

Lil 1 | 24-02-15 | 13:40

Ballenman | 24-02-15 | 13:24
Klopt.
En water is nat.

swassannuf | 24-02-15 | 13:32

De mening van de gemiddelde GeenStijl-reaguurder over het wel- of niet toestaan van schotelantennes:

'Mag niet, want ze worden voornamelijk door moslims/buitenlanders gebruikt'.

Ballenman | 24-02-15 | 13:24

@TheseDays00 | 24-02-15 | 10:40

... dan is dat hoogstwaarschijnlijk wettelijk niet geldig.

Ballenman | 24-02-15 | 13:16

zet dat ding gewoon in een bak cement.

ganzo | 24-02-15 | 13:04

*van schotel vogelbadje maken doet*

djiezuskrijst2 | 24-02-15 | 12:56

Gast kwit, rot op man. Niemand vind schotels mooi. Jij ook niet.

Hans Gruber | 24-02-15 | 12:33

Godsammekraken, grááág! En eindelijk!
_
Je zou voor de grap eens door Rotterdam Spangen moeten lopen (dat wil je niet, maar goed)… sommige gebouwen daar zitten zó vol met die krengen dat je amper een stukje muur kan zien. En er zijn inderdaad véél mooiere oplossingen. Plus, als je dan toch zo'n onding nodig hebt, kan hij natuurlijk ook op 't dak worden geplaatst waar niemand er last van heeft.
_
Maar nee… die "fijne mensen" die die schotels persé willen hebben willen zo min mogelijk moeite stoppen in het behouden van een fatsoenlijk aanzicht op 't pand waar ze in wonen.

kanon0503 | 24-02-15 | 12:32

Schotels vormen een obstakel als het gaat om intergratie...

1,2,tja,tja,tja | 24-02-15 | 12:32

je suis soucoupe

uninvited guest | 24-02-15 | 12:28

Als de plantjes maar wel op het balkon mogen blijven staan!

VanBukkem | 24-02-15 | 12:25

Schotels zijn toch niet meer nodig? De haat hoeft niet meer via satelliet te worden verspreid, maar is inmiddels om de hoek verkrijgbaar.

Afgeschminkte Bassie | 24-02-15 | 12:24

@ GREENSKiN | 24-02-15 | 10:28
Dat is weer een ander verhaal. Maar dat is niet zoals johnny het hier uit legt. Niet dat ik hem vaak betrap op goed onderbouwde artikels maar ik moet het doen met wat ik krijg aangeleverd.

DerUnterMensch | 24-02-15 | 12:24

Wat ik me vooral af vraag op grond van welke wetgeving dat dan is. Je zou het namelijk bijna vergeten, maar rechters gaan over de vraag of iemand een bepaalde wet overtreed, of daar genoeg bewijs voor is en dan de strafmaat die daar op volgt waarbij gekeken wordt naar alle omstandigheden.

Waar een rechter NIET over gaat, is over de wetgeving zelf. Daar gaan politici over. Dat noemt men de trias politicus (een term die ik overigens ook al eens gebruikt heb zien worden in een poging iets te verdedigen dan precies tegen die trias politicus in ging, of om iets te verwerpen terwijl het juist perfect paste binnen de trias politicus).

Dat is bijvoorbeeld ook waarom downloaden uit illegale bron in Nederland WEL nog altijd legaal is. Een Europese rechter kan wel zeggen dat onacceptabel te maken, maar hij maakt geen wetgeving dus zo lang die wetgeving niet verandert blijft alles zoals het was. Iets wat in de praktijk echter helaas wel vaak anders wordt uitgevoerd doordat andere rechters weer jurisprudentie gebruiken alsof het wetgeving is. (Eigenlijk heel eng, direct tegen de democratie in, maar je hoort er geen hond over.. nou ja mij dan wel)

DerUnterMensch | 24-02-15 | 12:22

Ik zal geen traan laten om het verdwijnen van die schotels. Wat een lelijke gedrochten!

Pale Rider | 24-02-15 | 12:17

Toen 40/50 jaar geleden de TV antennes van de daken moesten deden we dat gewoon omdat het moest, en nu met die schotels is vergelijkbare situatie maar nu is er discussie en weigering, geeft mooi aan hoe anders veel mensen nu zijn ....

weetjenog | 24-02-15 | 12:16

God zij geprezen, een wel denkende rechter. Ditmaal helemaal eens.

Rest In Privacy | 24-02-15 | 12:05

Ik heb ze altijd lelijk gevonden die schotels maar er waren inderdaad weinig alternatieven als je objectief nieuws van Al Jazeera wil ontvangen. Nu zijn die er wel dus ik snap het wel.

Simon_GS | 24-02-15 | 12:01

Groot gelijk - die verdomde schotels zijn een "eye-sore".
Jaaaaaaren geleden kregen we al een verbod op harken op de schoorsteen dus de logische volgende stap is schotel verbannen. Er zijn inderdaad genoeg alternatieven en als die er al niet zijn dan beperken tot schotels op een plat dak en die niet van de straat af zichtbaar zijn. Desnoods ga je samen met een stuk of wat andere mensen en huur je een plaatsje voor je schotel op een dak vlakbij.

jan-met-de-pet | 24-02-15 | 11:55

Er bestaan ook heel kleine platte rechthoekige 'schotels' niet groter dan een A-tje, die je bijna niet ziet. Kan je gewoon verder kijken met je satellietontvanger. En die rechter heeft gewoon gelijk.

Rest In Privacy | 24-02-15 | 11:54

Wat FiPo zegt.
Voorts is het natuurlijk raciesme, en moeten gedupeerden soepsidie voor een kabelabonnement want anders aantasting van hun grondrechten.

Bobbbe | 24-02-15 | 11:49

@Xirdalan | 24-02-15 | 11:04 Dat wordt niet bekend gemaakt.
Wij kennen alleen de aanslagen die ondanks massaal aftappen toch gelukt zijn. Ik mag toch hopen dat veilgiheidsdiensten die wereldwijd honderden miljarden kosten toch ook een flink aantal aanslagen voorkomen hebben.

Vogelbeest | 24-02-15 | 11:44

Als je zo graag Turkse TV wilt kijken, ga er dan wonen. Zelfs Al Jazeera heeft een kanaal op UPC

Jos Tiebent | 24-02-15 | 11:31

Dat zullen ze leuk vinden bij Canal Digitaal.

knutsel | 24-02-15 | 11:25

Roken in cafe? Verbieden.
Op terras staand bier drinken? Verbieden.
Terraswarmers? Verbieden.
Geluid uit de muziekzalen? Verbieden.
The Pirate Bay / torrents? Verbieden! /fucktimkuik
Andere olijfolie in je restaurant dan een italiaanse? Verbieden.
Pussy maatschappij.

chicago river | 24-02-15 | 11:23

Peter Emile | 24-02-15 | 11:19
Daar heb jij een goed punt, want daar mee voorkom je dat je naast een thuismoskee kom te wonen.

Snowy2000 | 24-02-15 | 11:22

Da's raar ik dacht dat niet verboden mocht worden. Iets met EUropese wetgeving die bepaalt dat je signalen uit de lucht moet kunnen/mogen oppikken... en daar heb je toch echt een antenne voor nodig.

DickieDick | 24-02-15 | 11:21

... Maar verder is natuurlijk elke schotelantenne een opgestoken middelvinger naar onze samenleving.

Peter Emile | 24-02-15 | 11:20

Verwijder bewoners die schotelantenne willen uit Nederland. Dat lijkt me pas een veelbelovende gerechterlijke uitspraak om het Nederlandse straatbeeld weer leefbaar te amken.

The real McCoy | 24-02-15 | 11:20

Oei, ik heb mijn kozijnen Ral 9010, mijn bewegende delen zeer Donkergrijs en mijn brievenbus opening zit op 1 meter 12 centimeter. Mijn schotels zitten evenals mijn kopjes in de kast of staan warm op de espressomachine. Beste GS, loop ik gevaar?

ristretto | 24-02-15 | 11:20

TV kijken via een schotel is zoooo 1980.

Koek Bakker | 24-02-15 | 11:20

Schotelantennes zijn verrekte handig als je een woning zoekt; zo kun je tenminste meteen zien waar je níet moet gaan wonen.

Peter Emile | 24-02-15 | 11:19

Een wijs en terecht besluit, want het houd de integratie tegen, en zo leren ze nooit onze taal. En bovendien, waarom naar je thuisland kijken als je er bent weg(gevlucht)?

Snowy2000 | 24-02-15 | 11:19

Mubbenschonster | 24-02-15 | 10:57
Heeft niets met recht op vrije nieuwsgaring te maken. Huurcontract zegt "geen schotel". De flat is eigendom van de verhuurder die ook aanprakelijk is voor het onderhoud en uitelijk van de buitenkant. Ik mag geen schotel, geen afwijkende kleur voordeur, geen was buiten. Wil ik dat wel dan kan ik ergens anders gaan wonen. Simpel toch?

Synecdoche | 24-02-15 | 11:18

Pleur op met dat negatieve geneuzel over schotelantennes. Wij hebben alle aanbieders van tv al eens gehad en nooit echt tevreden met de kwaliteit en/of aanbod van de aanbieders (en dan nog te zwijgen over de belachelijke kosten). Maar ja, veel keuze is er niet he? Na jaren twijfelen (want idd ik vind zo'n schotel ook niet moeders mooiste), toch overgestapt naar schotel. En heel eerlijk, ik heb spijt.... Spijt dat ik dit niet veel eerder heb gedaan!

Nu heb ik wel rekening gehouden met de buren: de schotel zit in een inham in onze woning en heeft dezelfde kleur als de gevel erachter. De schotel valt dus amper op...

SuperGrover | 24-02-15 | 11:18

@LeakyLeak | 24-02-15 | 11:14
Breaker, dat is s-je 9, roger. QSO naar de postbus graag!

Dhr. de Wit | 24-02-15 | 11:17

Als een rechter dit verbiedt, moet hijd e kabelmaatschappijen ook gaan verplichten alle zenders van de wereld door te geven.... Internet streams werken nl vaak niet vanwege de locatie waar je bent!

bArAbAts | 24-02-15 | 11:17

De schotel is de analoge allochtoon-o-meter. Heel handig bij woonbeslissingen.

IQmin100 | 24-02-15 | 11:17

Als je een huurcontract tekent waar in staat dat schotels niet mogen, moet je later niet gaan zeuren. Dan moet je maar beter opletten als je iets tekent.

zuiderduin | 24-02-15 | 11:16

Dhr. de Wit | 24-02-15 | 11:10
Oude truc uit het bakkie tijdperk..

LeakyLeak | 24-02-15 | 11:14

Chinese/Taiwanese zenders ontvang je in HD via internet, live.

Waar je je zorgen om moet maken is dat men als volgt gaat redeneren:

"Oh, mag er geen schotel meer gemonteerd worden? Dan graag die zenders aanbieden in het basispakket van de UPC/Ziggo/whatever."

Bent u uiteindelijk degene die er aan mee betaalt.

Verder wat FiPo zegt.

Lochos | 24-02-15 | 11:13

btw, bovenstaande geldt ook voor je koophuis.

sufkut | 24-02-15 | 11:13

volgens mij als je hem binnen de omheining van je balkon monteert is er niks ad hand.... kunnen ze niet verbieden... alleen aan de buitenkant van het pand... ja dan wel!

bArAbAts | 24-02-15 | 11:13

ik snap de heisa niet GS. Ik bedoel, jullie weten toch dat iedere gemeente je eerst je schutting laat verven en dan aan komt kakken dat je de kleur moet aanpassen zodat je weer vrij kunt nemen om het overnieuw te doen? Of nou ja, dat hoeft niet maar dan krijg je gewoon een boete. Ook mag je kozijnen niet afwijkend schilderen tov de rest van de buurt bv. Of je deur. Zo werkt dat hier al jaren (wil niet zeggen dat ik het er mee eens ben hoor, dat niet).

sufkut | 24-02-15 | 11:13

Ik ben eens met de rechter in zoverre dat alleen de schotels richting Mekka weg moeten,vanwege sympathie met IS die die uitstralen.

Dolphi | 24-02-15 | 11:11

I.p.v. te zeiken over een paar schotels is het misschien slimmer om bepaalde kanalen tegen betaling door te geven via de kabel...
Maar ja,de Hollandse handelsgeest heeft al lang plaats gemaakt voor kleinburgelijkheid en zielig klaaggedrag

Loebas | 24-02-15 | 11:11

Als je de buurman met schotel echt wilt laten zweten dan prik je een veiligheidsspeld in de coax, zodat de mantel de kern raakt. Vervolgens knip je de aan beide kanten de speld af zodat het niet snel zichtbaar is.
Veel succes met het zoeken naar de kortsluiting!

Dhr. de Wit | 24-02-15 | 11:10

Nadeel is dat je nu de jijhaat broeinesten niet meer aan de gevels kunt herkennen.
Nu moet je kijken op de grond naar weggegooide sandalen, sinaasappelschillen, lege sigarettepakjes en slachtafval tussen de struiken.
Kudtvolk

2N3055 | 24-02-15 | 11:09

Dat is niet mijn schotel vriend

Koek Bakker | 24-02-15 | 11:06

Piet_Snot | 24-02-15 | 10:36
Wilde je een ´sneer´ uitdelen? Lafaard. Stiekemerd. Zei chicago river.

chicago river | 24-02-15 | 11:06

Ik vind alles best maar ik hoop niet dat de kabel exploitant nu gedwongen wordt om Jihad kanalen op te nemen. Want dan ga ik een schotel hangen.

Lichtstadfan | 24-02-15 | 11:05

Wat een stemmingmakerij; er staat volgens het bericht dat in het huurcontract -dus waar deze meneer of mevrouw voor getekend heeft- bepaald is dat er geen schotels opgehangen mogen worden.

Dus wel doen = verwijderen.

Zeepaardje | 24-02-15 | 11:05

De AIVD kan aan de hand van internetsignalen keurig in kaart brengen wie er moslim en geradicaliseerd is.
@Vogelbeest | 24-02-15 | 10:55

Dat klopt, maar helaas zal men noch in NL, noch in de vS weinig met die gegevens gaan doen. Voor zover mij bekend is heeft dat massaal aftappen van het internet nog geen enkele aanslag voorkomen en in het tijdperk pre-9-11 waren er ook al signalen genoeg over de kapers dat ze duidelijk met sinistere plannen bezig waren. Ook de 'Deen' die die aanslag pleegde een paar dagen geleden was allang "bekend" bij de politie.

Xirdalan | 24-02-15 | 11:04

Schandalig dit.
Onnodig allochtoontje pesten. Heel slecht ivm verdere polarisatie in Nederland.

fortz | 24-02-15 | 11:04

flikker toch op. Vrije nieuwsgaring! Als ik mijn vader vertel dat hij het voortaan maar zonder tv moet doen, is hij verloren.

Net zoals ik in ZO Azie als ze mijn internet connectie verbreken!!!

Bamboojay | 24-02-15 | 11:02

@ vaas klaak | 24-02-15 | 10:50
Ah jij rijdt een gouden Mercedes. Fijn voor jou.

TheseDays00 | 24-02-15 | 11:02

Gelukkig hangen de schotels er nu nog. Dan kan ik zo vanaf m'n balkon zien bij welke buren ik moet klagen als er weer jongentjes met messen in het trappenhuis rondhangen.

Flapuidt | 24-02-15 | 11:01

@Mr Dixit
Nee hoor. Er staan minimale maten in. Dat is omdat de macht van de projectontwikkelaars veel te groot is.

wapster | 24-02-15 | 10:59

Dit straalt vast ook al slecht af op islam.

Vroeger had je nog wat aan die schotels, kon je zien waar je niet wilde wonen. Gelukkig is dat niet meer nodig, intussen zijn de kansenwijken duidelijk gemarkeerd met een moskee *kuch*.

Koek Bakker | 24-02-15 | 10:59

Goede zaak!
Dit kan nooit een D66-rechter zijn. Er is nog hoop voor Nederland.

New Quacka | 24-02-15 | 10:58

Een laagbouw buurtje waar de ramen niet helemaal dichtgespijkerd hangen met 3 lagen gordijn en Luxaflex helpt ook de cohesie van een buurt vooruit. Nog afgezien van het feit dat religekkies dan niet ineens het werk van de linkschmensch gaan doen want niet nodig www.powned.tv/nieuws/binnenland/2015/0...

LeakyLeak | 24-02-15 | 10:58

-weggejorist-

maandag2010 | 24-02-15 | 10:58

Ik ben benieuwd of dit in hoger beroep stand houdt. Iets met vrije nieuwsgaring en zo. En voor zover ik weet is hier in het verleden een uitspraak over dat iemand zijn antenne mocht laten staan, ondanks de aanwezigheid van een CAI installatie.

Mubbenschonster | 24-02-15 | 10:57

Nieuwe buren en raad eens wat erin kwam? Binnen no-time zat er een schotel praktisch voor ons raam want zwenkarm en iets meer naar het oosten. Vriendelijk gevraagd op te tyften met die schotel op die plek. De arrogantie en de lef om gewoon dat ding voor iemand anders zijn raam te hangen. Ziek volk.
Enige schotel in koophuizen straat. Het is echt zo hé, waar je de grootste takkehekel aan hebt dat krijg je voor je kiezen. Een soort karma oid...

Dirk III | 24-02-15 | 10:57

Vergeet het maar. Je kunt hiermee tot aan de Raad van State en vervolgens naar Straatsburg, om over vijftien jaar een uitspraak voor je kiezen te krijgen die er op neerkomt dat schotels een uiting zijn van een 'onvervreemdbaar recht op informatie', dan wel een uiting van het recht op 'vrije mediumkeuze' of dergelijke larie.
-
Jammer. Was een mooie gelegenheid geweest om kabelbedrijven te dwingen om de ergste haatbaardenzenders en Erdogan propaganda uit het pakket te weren.

bisbisbis | 24-02-15 | 10:56

Heb in een aantal ´schotelflats´ gewoond. Vond de aanwezigheid in de wijk van de luie, bankhangende, blowende, zogenaamd intimiderende, opmerkingen makende, in hun eentje treurig onzeker zijnde, baard kwekende, slechte hiphop luisterende, in de lente nog bontkraagdragende, bonte droomkraak zettende, werkloze lousy figuren vervelender dan die schotels. Ook al dragen die bij wel degelijk, ja, aan segregatie. Maar daar heb ik zelf geen probleem mee. Ik hecht ook aan mijn cultuur namelijk.

chicago river | 24-02-15 | 10:56

Het voordeel voor onze AIVD, als schoothondje van de NSA en CIA is dat internet volledig afgetapt is.

De AIVD kan aan de hand van internetsignalen keurig in kaart brengen wie er moslim en geradicaliseerd is.

Let op: innenkort worden schotels illegaal want teken van stiekeme radicalisering.

Vogelbeest | 24-02-15 | 10:55

Aha, de segregatieschotel is dat.

Klier van Bartholin | 24-02-15 | 10:54

Wederom domme symptoombestrijding i.p.v. het probleem bij de wortels aan te pakken. Laat iemand lekker Arabische, Turkse of Chinese TV kijken als hij/zij dat wil. Anderen kijken weer naar de Campingzender of andere Nederlander Tokkieprogramma's. So what?! Vrijheid, blijheid, dat heeft niks te maken met het totaal mislukken van de multiculturele samenleving of islamitisch extremisme.

Door nu ineens verplicht (Nederlandse Stasi-achtige regeltjesdrang...) nu schotels van de muren het moeten halen krijg je de Maakbare Multiculturele Samenleving niet meer gelijmd.

Xirdalan | 24-02-15 | 10:53

nu UPC uiteindelijk gewoon ZIGGO gaat worden en heel Nederland dus in feite aan de Amerikaanse kabel is aangesloten (handig hoor NSA) krijgen we ook weer meer Turkse zenders in het 'pakket'.. toeval ?
En wat betreft schotels, de verhuurder heeft gewoon gelijk en de huurder kan zich terecht niet meer beroepen op vrije nieuwsgaring .. einde haatschotels in haatschotelwijken, werd tijd.

(c)ZWITSUL | 24-02-15 | 10:53

Werkelijkheid is weerbarstiger dan de fictie, want de voorbeelden die Quid noemt zijn niet zo vreemd. In het bouwbesluit (waarin dit jaar aanpassingen komen) staat beschreven hoe breed een deur moet zijn, hoe hoog het plafond, het minimale raamoppervlak van een woning en zelfs welke kleuren en materialen dak- en gevelbedekking mogen hebben. Afwijkingen daarvan moeten bijzondere toestemming hebben aangevraagd.

Mr Dixit | 24-02-15 | 10:53

@Bytemaster
Ik woon in een koopwoning en in het regelement van onze vereniging van eigenaren staat ook dat een schotelantenne op balkons en op de gevel niet is toegestaan. En daar ben ik het helemaal mee eens. Het ziet er niet uit. En de waarde van mijn woning zou tienduizenden euro's omlaag gaan. Ik moet er niet aan denken dat dat soort afzichtelijke apperaten op de balkons of op de gevels staan.. Als een schotel gewenst is, dan op het dak, centraal aangelegd, en uit het zicht.

denoorman | 24-02-15 | 10:51

Dat is nu jammer, je kon er zo mooi aan zien waar al die kansrijke figuren wonen mocht je opzoek willen naar een ander huis huur dan wel koop. Moet je toch wat anders gaan verzinnen.

dwar | 24-02-15 | 10:51

@TheseDays00 | 24-02-15 | 10:40

Ik leg verbanden waar en wanneer ik ze wil. Over huurcontracten weet ik inhoudelijk weinig, omdat ik koop. in een wijk zonder schotels. En weinig werkeloosheid. En weinig criminaliteit. Waar één ieder elkaar vrolijk en in vloeiend nederlands goedendag wenst. Over causale verbanden gesproken.

vaas klaak | 24-02-15 | 10:50

Ben benieuwd wat een rechter dan zegt over een windmolen van 200 meter in je voortuin.

roze_bril | 24-02-15 | 10:49

hansvanvoren | 24-02-15 | 10:42

Nee, dat is hun cultuur, daar mag je dus niks over zeggen. ;)

Net zoals mensen in India zo enorm smakken, kennelijk hoor je dat te doen omdat je dan aangeeft dat het smakelijk is, nou dank je de koekoek!

Biasmania | 24-02-15 | 10:47

Tja, als het in het huur contract staat dan heb je daar netjes aan te houden zoals elke normale weldenkende burger dat doet. Wat je met je koophuis doet, mag je helemaal zelf weten. Maar in een huurhuis heb je eenmaal te houden aan je contract. Maarja, de rechter was vast een PVV'er hé Johnny?

Indoneesje | 24-02-15 | 10:47

Als je schotel kijkt valt je pas echt op hoe bagger en navelstaarderig de hele nederlandse TV is, NPO en commerciëlen. BBC is gratis en in prachtige HD. Sport, muziek documentaires te over.

Der Schnitzeljäger | 24-02-15 | 10:46

Het worst de Amerikaanse corporate van Ziggo maar weer makkelijk gemaakt en in de schoot geworpen, dit land moet stuk.
Mijn dochter heeft in het contract van een koopflat staan door de VVE dat er op zondag....
Geen luide muziek mag klinken.
Geen klussen gedaan mogen.
Geen wasgoed op het balcon mag.
Kleur van zonneschermen en windkeringen balcon alleen rood mogen.
Enz,enz...

gebrokenvleugel | 24-02-15 | 10:44

Allemaal heel makkelijk schelden op welstandscommissies, maar ik wil Johnny Quid nog wel eens horen tegen de tijd dat zijn buurman heeft besloten zijn huis compleet paars te verven, en het gemetselde tuinmuurtje te vervangen door afzichtelijke glazen brokken die bij de Hornbach in de aanbieding waren.

wapster | 24-02-15 | 10:43

Kwit , onder Volgende stap: vergeet je het belangrijkste punt. "Geen vuil over de straat pleuren terwijl er een afvalbak voor je neus staat en je te belazerd ben om de deksel op te tillen " en gooi geen grof vuil op straat als grof vuil net 5 minuten geleden langs geweest "

hansvanvoren | 24-02-15 | 10:42

Snap het probleem niet. Het is een huurwoning en in de huurovereenkomst is bepaald dat het niet mag. Koophuis zou ik een andere zaak vinden.

Bytemaster | 24-02-15 | 10:42

De Chicago flat in Amsterdam? En ´Detroit´, en ´Boston´. Maar goed, die schotels, is een voluit communistisch besluit. Ik wil ook mn schotel ophangen, want heb niks te maken met mafiapartijen als Ziggo of voormalig Casema. Voortschrijdende achteruitgang.

chicago river | 24-02-15 | 10:41

Kijk al jaren geen NL TV meer. Alleen nog maar o.a. BBC ITV en Duitse zenders via de schotel. Gratis en (beeld)kwaliteit is stukken beter en de EO zit niet met het commentaar te klooien. Ook alles nog eens een jaar eerder. Kabelkijkers zijn slaven. Keuze op de schotel is giga.

Der Schnitzeljäger | 24-02-15 | 10:41

@ vaas klaak | 24-02-15 | 10:36
Dat was en is niet de reden. Leg dat verband dan ook niet. Als het in het huurcontract staat dat je iedere dag een uur op je kop op een fiets gaat staan en je tekent ervoor....

TheseDays00 | 24-02-15 | 10:40

Spruitjesgeur, Peggold loves it...

LJBrinkhorst | 24-02-15 | 10:39

Laat ik dan maar de knuppel in het hoenderhok gooien, van mij mogen die dingen ook weg. Je ziet het vooral bij flats met een erg hoog allochtonengehalte, en het is geen gezicht. En inderdaad, behoorlijk ouderwets ook.

Le Roi | 24-02-15 | 10:38

Uitzondering voor allochtonen in 3... 2... 1...

LangeTijdGeleden | 24-02-15 | 10:37

Een schotel is wel erg 1998. Er zijn zat betere alternatieven. Zoals gedwongen emigratie. Deed Drees ook in 1952 met Henk en Ans.

Piet Karbiet | 24-02-15 | 10:37

Nu nog de gordijnen open en een beetje zorg aan je pauper woning en tuin besteden.

Veel Vaak | 24-02-15 | 10:37

Wat een kutstukje weer. Is toch geen gezicht die schotels.

Apollo | 24-02-15 | 10:36

@J.R. Thorbecke | 24-02-15 | 10:26
Haha, kudo-fipo!

pibasso | 24-02-15 | 10:36

Aahh. Mag Chicago weer gewoon geschreven worden ?

Piet_Snot | 24-02-15 | 10:36

Prima besluit. Het vergroot in ieder geval de kans dat de #bornhere's op dat good old medium dat televisie heet ook eens met de nederlansche taal in aanraking komen. Want da's best handig. Zeker op hun eerste schooldag. Al zal er zeker en vast een ontsnappingsclausule zijn waardoor het toch de schuld is van de white privileged westerling dat de kanselparel in spé de taal van de sattelietzender waarop die schotel gericht stond beter machtig is dan de voertaal van het land waarvan de ouders de kinderbijslag ontvangen. Kom maar op met de rasies verwensingen.

vaas klaak | 24-02-15 | 10:36

Mooi alle schotels weg, nu nog de eigenaren van deze schotels. Die mensen die zo graag verbonden blijven met thuisland moeten maar weer oprotten naar waar ze vandaan kwamen.

Veel Vaak | 24-02-15 | 10:35

Kansloos. Dergelijke locale rechtspraak wordt telkens weer overruled door het Hof in Straatsburg. En terecht. Ik heb ook satellietschotels. Internet levert zeker nog niet alle kanalen (en zeker niet in HD) die je met satelliet kan ontvangen, en bovendien heb je alsmaar vaker te maken met geoblocking.

Hier is maar één voorbeeld:

A recent case brought against the Swedish Government decided that obliging a tenant to remove a satellite dish contravened their human rights. Two tenants took the government to the court after they were evicted from their home for refusing their landlord’s requests to take down their satellite dish.

Judges in Strasbourg ruled that the Swedish government had failed in its “positive obligation to protect” the couple’s right to receive information freely, enshrined in Article 10 of the European Convention on Human Rights.

E.E. | 24-02-15 | 10:35

The_Challenger | 24-02-15 | 10:31

In de zandbak schijnt "Boer zoekt geyt" een kijkcijferkanon te zijn.

eerstneukendanpraten | 24-02-15 | 10:35

Een rechter heeft bepaald dat een huurder van Ymere zijn schotel van het balkon -met- moet schroeven.

Methylfenidaat | 24-02-15 | 10:35

@BekiekUtMoar | 24-02-15 | 10:32
Een contract dat tegen de grondwet indruist is nietig.
En dat doet het.
De huurders hebben dus geen contract.

watergeus | 24-02-15 | 10:35

Ter info: ik bedoelde de link van de soep, niet van internet.

lustkapper | 24-02-15 | 10:35

Dus gratis films downloaden is niet meer illegaal? Want via de schotel kijk ik gratis en volgens de rechter is het internet een goed alternatief en dus ook gratis.
Leest Tim Kuijk hier even mee?

sinar2 | 24-02-15 | 10:35

nodeloos gezeik van sjonnie op de vroege ochtend... ik sla ff over.

--sql error-- | 24-02-15 | 10:35

Allemaal lekker opbokken met je heimweeschotel!
Kijk maar gewoon naar de campingzenders of de duurzaam linksdraaiende zakkenvullers van de NPO. En anders veel plezier met je jihadstream op de internets. Schotels zijn verleden tijd. We gaan geen stadsgezichten verder vernaggelen met die witte schijtbakken aan de muur.

getergde kaasboer | 24-02-15 | 10:35

Link. Dan weten we niet meer waar ze zitten.

lustkapper | 24-02-15 | 10:34

Een rechter heeft bepaald dat een huurder van Ymere zijn schotel van het balkon met schroeven.

-moet- schroeven zeker?

Methylfenidaat | 24-02-15 | 10:34

J.R. Thorbecke | 24-02-15 | 10:26
Geweldige opmerking !!!! :-)

hansvanvoren | 24-02-15 | 10:33

Een veel hogere rechter heeft ooit bepaald dat het recht op informatiegaring veel belangrijker is, en schotels daarom niet verboden mogen worden. Staat er echter in het huurcontract dat het niet mag, en heb je daar bewust voor getekend, heb je pech.

BekiekUtMoar | 24-02-15 | 10:32

De rechter heeft natuurlijk gewoon gelijk. Er zijn nu voldoende IPTV alternatieven. Wees een beetje early adaptor en haald die achotel van je muur. IDTV kwaliteit is super HD, en geodkoper.
Onzin dus die schotels.

SnoopSloggiSlog | 24-02-15 | 10:32

Hoera we worden allemaal Volendammer! :X

Lalala Geld! | 24-02-15 | 10:32

@J.R. Thorbecke | 24-02-15 | 10:26

Bullshit, zwitsal. Mijn Koerdische overbuurman is meer Nederlander dan heel veel zogenaamde autochtonen, maar heeft wel een schoteltje omdat hij het nieuws uit zijn vaderland, waar veel van zijn familie woont en waar IS tot op de hoek van de straat is genaderd, toch wel graag wil volgen.

Kameroudste | 24-02-15 | 10:31

@eerstneukendanpraten | 24-02-15 | 10:29

Nederlandse Porno Organisatie 1, 2 en 3

The_Challenger | 24-02-15 | 10:31

Groot gelijk die rechter gedonder begint met dat schoteltuig en eindigt ergens in Rome bij een fontein! lol

william7055 | 24-02-15 | 10:30

Liever een kabouter in de tuin dan een schotel om op te leuken!

Godsammekraken | 24-02-15 | 10:30

Een shoarmaschotel op je balkon mag wel?

Bracula | 24-02-15 | 10:30

Dat gebeurt al jaren in overwegend autochtone buurten en flats.
Van de diezelfde woningstichting mag haar kansenwijk natuurlijk wel vol gehangen worden met deze schotels. Of iedereen of niemand maar tegenwoordig moet men verschillig zijn. Het woord bestaat niet eens!!!

The_Challenger | 24-02-15 | 10:29

Maar welke pornozender kun je nu via een schotel naar binnen halen die niet op de internets zit?

eerstneukendanpraten | 24-02-15 | 10:29

Als je HUURT dan is het gebouw dus niet van jou.
Dan bepaal je dus ook niet hoe je het ontsiert lijkt mij...

Tommygunner | 24-02-15 | 10:29

Is er al racisme geroepen?

Dhr. de Wit | 24-02-15 | 10:28

Een brievenbus van 1 meter 20? Waar haal ik die nou weer zo snel vandaan?

Kameroudste | 24-02-15 | 10:28

Uh, stond zelfs in huurcontract dat schotel aan balkon bevestigen niet toegestaan is. Natuurlijk mag verhuurder zoiets bepalen.

GREENSKiN | 24-02-15 | 10:28

Slaat de D66-colonne der rechtelijke macht nu aan het de-islamiseren? Het zal nog eens goedkomen met dit land!

Godsammekraken | 24-02-15 | 10:27

Zonde als dit overal navolging krijgt. Schotels geven namelijk een goed inzicht waar je vooral niet wilt wonen, winkelen of zijn.

Rest In Privacy | 24-02-15 | 10:26

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen