Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Als Europa haar joden verlaat, verliest zij haar ziel

queen.jpgVoor West-Europa lijkt het een sociologische wetmatigheid. Zodra joden in de verdrukking komen wordt dit opgevolgd door massale sociale ontwrichting of interstatelijke oorlog. "Joden zijn de kanarie in de kolenmijn", klinkt het vaak. Maar wat zou het werkende mechanisme achter deze waarheid kunnen zijn? Europa's joden leefden eeuwenlang bij de genade van de vorsten van hun (gast)land. In die zin was het een weerloos volk. Maar de joodse weerbaarheid die Israel heden vertaalt heeft wel degelijk een precedent. In het oude testament valt uit meerdere passages op te maken dat de Israëlieten die Egypte verlieten, de Sinaï doorkruisten, het land van Kanaän veroverden en vervolgens het koninkrijk van David stichtten over een minstens zo hoge strijdbereidheid en een zelfs grotere strijdkundigheid beschikten dan omringende volkeren (p. 472). Deze traditie werd voortgezet tot 37 v.c., toen er na 103 jaar een einde kwam aan de onafhankelijke Hasmonese dynastie. Tijdens deze periode hadden zelfs Egyptische koningen joodse huurlingen in dienst. Daarbij waren het ook de joden die tot twee maal toe (66-70 n.c. & 132 - 135 n.c.) de grootste opstand tegen het Romeinse rijk ooit startten. Dit kwam de Romeinen duur te staan, maar de joden delfden het onderspit. Generaal Vespasianus en zijn zoon Titus verwoestten Judea. Zie hier voor een mooie BBC docu vanuit zowel Romeins als joods perspectief. Keizer Hadrianus hernoemde het gebied vervolgens tot de Syrische provincie Palestina, naar een oude vijand van de Israëlieten, de Filistijnen. Deze semantische trap na gold als wraak en een verdere poging de joodse connectie met de regio ongedaan te maken. Honderdduizenden joden stierven tijdens deze oorlog en de overlevenden raakten verspreid over heel west-Europa, oost-Europa en noord-Afrika. Enkele joodse soldaten dienden nog in de Romeinse strijdkrachten totdat ze hieruit in 410 n.c. en 439 n.c. werden verwijderd door de christelijke keizer Theodosius II. Tijdens dit proces zei het joodse volk haar strijderstraditie tot 1948 vaarwel, en geef ze eens ongelijk. Ze leefden verspreid, zonder politieke structuur, gemarginaliseerd en bij de genade van hun vorsten. Het etaleren van strijdbaarheid zou hen alleen maar nog minder gewild maken. Laag blijven werd hun devies. De bestudering en beoefening van hun godsdienst hun sociologische bindmiddel. Geassimileerde joden dienden tijdens de tweede helft van de 19e en eerste helft van de 20ste eeuw wel in de legers van Europese natiestaten, maar deden dit altijd nadrukkelijk als geassimileerde landgenoten, niet als joden. Dit nam de eeuwenoude wantrouw jegens hen overigens niet weg; zie bijvoorbeeld de Franse Dreyfus affaire. De verdrijving van Europese joden Sinds hun verdrijving door de Romeinen uit het joodse thuisland Judea, zijn joden ook meermaals uit hun nieuwe samenlevingen geknikkerd. Vanaf de tweede helft van de middeleeuwen zagen deze verdrijvingen er ongeveer als volgt uit (*). expulsion In het Britse geval waren de valse aanklachten die tot de uitzettingen leidden vaak die van rituele kindermoord, het vergiftigen van waterbronnen, het verspreiden van de Plaag en het misbruiken van hosties. Deze aanklachten waren dus redelijk indicatief voor de waanzin die destijds de norm was. Aanklachten tijdens andere verdrijvingen weken hier weinig vanaf. Iets dat tijdens deze, maar ook tijdens alle andere perioden bijdroeg aan het anti-joodse sentiment was hun veronderstelde reputatie als woekeraars. De joodse traditie staat, in tegenstelling tot de christelijke en islamitische, renteheffing toe. Aangezien joden werden buitengesloten van de meeste andere gilden, werden geldzaken hun professie. Hier werd inderdaad geld aan verdiend, maar wat nog altijd vaak over het hoofd gezien wordt is dat joden overgeleverd waren aan de belastingheffende willekeur van hun vorsten. Koning Edward bijvoorbeeld, die de Britse uitzetting initieerde, hief zonder toestemming van zijn parlement gigantische belastingen over de inkomsten van joden. De "onheilige" rente, geheven door joden, hield de vrome vorst rijk. De Spaanse uitzetting van joden in 1492 luidde de inquisitie in, en daarmee een van de meest bloedige en waanzinnige periodes uit de christelijke geschiedenis. Ook de nationaal-socialistische jodenhaat van de jaren 30 ging, zoals bekend, gepaard met algehele waanzin. De relatie tussen waanzin en jodenhaat Soms ontwikkelen landen een terechte en rationele antipathie tegen elementen van een minderheid. Natuurlijk kunnen elementen van de groep die deze antipathie voelt zich ook binnen het waanzinnige begeven, maar dat is geen wetmatigheid. Europese joden laten zich, ook na 1948, nog steeds in drie categorieën opdelen. De eerste categorie is traditioneel, laat zich door zijn klederdracht en gebruiken makkelijk onderscheiden van niet-joden, draagt in de meeste gevallen actief bij aan de economie en koestert geen vijandige of subversieve intenties jegens zijn (gast)land. De tweede categorie is joods, voelt zich joods, kleedt zich niet als zodanig en is op het eerste gezicht niet als zodanig te onderscheiden, draagt in de meeste gevallen bij aan de economie en koestert geen vijandige of subversieve intenties jegens zijn (gast)land. De derde categorie is joods, maar heeft hier op alle relevante manieren afstand van genomen, draagt in de meeste gevallen bij aan de economie en koestert geen vijandige of subversieve intenties jegens zijn gastland. Dit beeld wordt onderschreven en uitgewerkt in de zeer elegante BBC-documentaire-reeks "The story of the Jews", gemaakt door historicus Simon Schama. Uit dit beeld volgt dat Europese jodenhaat altijd een symptoom van algehele nationale krankzinnigheid is geweest. Dat is een wetmatigheid. Wanneer een Europees land zijn joden actief marginaliseert of vervolgt, betekent dit dat de realiteitstoetsing van dat land compleet defect is. Immers, waarom zou men zich tegen een rendabele minderheid keren die zich in het slechtste geval anders kleedt maar niet subversief is, en in het beste geval niet te onderscheiden is van niet-joden en niet subversief is? Jean-Paul Sartre beschreef jodenhaat terecht als een "criminal passion... impervious to reason" (PDF). Europese jodenhaat bestaat in drie vormen, of combinaties daarvan. De oudste is vanzelfsprekend de christelijke, overwegend katholieke editie, want iets met jezus (EG NIE, ware de Romeine!). Jodenhaat 2.0 was de Romantische versie, waarbij de gehate bourgeoisie die in spiritueel opzicht minderwaardig werd geacht, maar wel veel welvarender waren dan Romantici, vereenzelvigd werd met de "geldbeluste" joden. Deze vorm is nog altijd de meest modieuze en wijdverspreide. Editie 2.1 is de rassenleer van het nationaal socialisme, maar deze hele beweging is zonder meer schatplichtig aan de Romantiek (p. 169). Vandaar is het versie 2.1 en niet 3.0. Alle drie de vormen zijn waanzinnig en irrationeel van aard. Waarom Europa's ziel, opnieuw, op het spel staat De oorspronkelijke verlichting heeft zich na een mislukte Franse revolutie niet institutioneel kunnen consolideren. Na het neerslaan van het nazisme en fascisme lukte dit na '45 voor het eerst wel. Het Avondland heet wel degelijk een ziel, maar het is een getroubleerde. Het is een ziel wiens kern bestaat uit christelijke naastenliefde en zelfverlaging, verpakt in de koude rede en rationaliteit van de verlichting, maar zich constant verleidt ziet door de ogenschijnlijke warmte, spontaniteit en natuurlijke authenticiteit van de Romantiek. Onze huidige tijdsgeest is een synthese van verlichting en romantiek, en dat is prima zolang de verlichting de overhand blijft houden. De verlichting is immers het beste samen te vatten als zinnigheid, en diens antithese, de romantiek, als een hang naar waanzinnigheid. Als Europa toestaat dat haar joodse minderheid door islamitische jodenhaat verdreven wordt, betekent dit dat haar realiteitstoetsing fundamenteel defect is. Immers, het verkiest dan een (deels) subversieve en (deels) onrendabele minderheid die tot voor kort geen deel van Europa uitmaakte, boven een bijna zonder uitzondering rendabele, loyale en niet-subversieve minderheid. Een zuivere realiteitstoetsing is wat de verlichting Europa geschonken heeft en waarmee Europa's grootsheid gerealiseerd is. Zonder dit element is Europa's ziel er een zonder waarde. Wat betekent het nog om Europeaan te zijn, wanneer Europa zichzelf verraadt uit angst voor een primitieve horde binnen de eigen muren? Europees-islamitisch antisemitisme is virulent. Om deze reden voelen zich joden zich onveilig, verbergen zij hun identiteit of emigreren zij naar Israel. In deze context is realiteitstoetsing is een dichotome variabele. Deze is intact, of deze is defect. Joden als subversief zien, maar voor de rest wel een intacte realiteitstoetsing hebben, bestaat niet. Bovendien is een defecte realiteitstoetsing als een soort olievlek, die, wanneer deze vat krijgt op een domein, kan verspreiden naar anderen. De defecte realiteitstoetsing die gepaard gaat met het aan het lot over laten van de joden, maakt Europa in die zin kwetsbaar voor waanzinnigheid van elke snit. Het is lovenswaardig dat Europese staten hun joodse scholen en buurten beveiligen met militairen. Maar, dit is, net als de zelfmoordnetten bij Chinese fabrieken, niets dan symptoombestrijding. Hoeveel joodse meisjes moeten er nog bij de haren gepakt door de slaap geschoten worden voordat Europa inziet dat wederom niet alleen het Europese jodendom, maar voor de tweede keer in 75 jaar Europa's gehele ziel in de waagschaal ligt? MyriamMonsonego.jpg Opdat we nooit vergeten.

Reaguursels

Inloggen

-weggejorist-

yourpersonaljesus | 23-01-15 | 20:26

@ Russels teapot

Lees het boek 'Moderne wetenschap en de Bijbel' eens door.

Dat altaar is vastgelegd op film. Ben de naam van de documentaire kwijt, kan het voor je opzoeken. Maar als je zelf wat googlet vind je het ook wel.

mrmojorising | 22-01-15 | 22:55

@mrmojorising | 22-01-15 | 18:23
"Exodus heeft wel degelijk plaats gevonden, en de Hebreeërs hebben ook +- 400 jaar daar in slavernij gezeten."

Wanneer zou dat zijn geweest dan? Jaartallen?

En waar zijn de oorspronkelijke Egyptische bronnen van deze wereldschokkende gebeurtenissen? Daar waren ze namelijk goed in, die Egyptenaren, dingen opschrijven.

"Er is in de Sinai woestijn zelfs een altaar gevonden versierd met tekeningen van kalven in egyptische stijl."

Bron?

"los van of je wel of niet in God gelooft, is de Bijbel verder een bijzonder accuraat geschiedenisboek en wordt ook menigvuldig gebruikt door veel historici."

Waar heb je dat nou weer vandaan? De Bijbel is geschiedkundig een zeer interessant boek, omdat het een inkijk geeft in de psychologie van het joodse volk op meerdere momenten in de geschiedenis.

Maar qua geschiedschrijving is het voor de tijd van de koningen alleen maar mythologie. Of wou je serieus beweren dat Salomo regeerde over een koninkrijk van de Eufraat tot Egypte, baadde in mythische rijkdom, terwijl noch de Assyriërs, noch de Egyptenaren er ook maar een letter over geschreven hebben? Terwijl er nog niet het kleinste muntje van die onmetelijke rijkdom ooit is teruggevonden, en er van die fantastische bouwwerken waar de bijbel over schrijft geen steen of fundament ooit is gevonden?

Russells Teapot | 22-01-15 | 21:24

@mopedo | 22-01-15 | 20:42
"Want het is alles behalve een sprookjesboek."

U gelooft in pratende ezels en slangen?

Russells Teapot | 22-01-15 | 21:15

@Moonwarrior | 22-01-15 | 19:01
"Vele joden zijn ook keiharde kapitalisten dus wat wil je er mee zeggen?"

Dat is altijd het tegenstrijdige van antisemieten. Joden zijn tegelijkertijd communisten die revolutie willen en kapitalisten die de status quo willen handhaven. Voor deze mensen hoeft het niet ergens op te slaan of op enige wijze binding te hebben met de realiteit wat ze beweren. Hun doel is een excuus te hebben om joden te haten.

Joris heeft het er trouwens maar druk mee, met al die antisemitische complotgekkies in de panelen.

Van mij mag hij ze lekker laten staan, die idiote hersenscheten van de allerdomsten onder ons. Dan kunnen wij wijzen en lachen, en dan blijft hun spectaculaire stompzinnigheid voor het nageslacht bewaard.

Russells Teapot | 22-01-15 | 21:13

Links wil graag van het woord allochtonen af. Ik zelf ook aangezien er allochtonen zijn die keihard hun best doen om er wat van te maken.
Daarom stel ik voor om het anders te verdelen. Autochtonen en allahtonen.

The_Challenger | 22-01-15 | 20:54

Goed artikel!

Fijn om te zien dat er nog enkele redacteuren zijn die de Bijbel als naslagwerk gebruiken voor hedendaagse kwesties. Want het is alles behalve een sprookjesboek.

mopedo | 22-01-15 | 20:42

Dit heb ik van een joodse goede vriend geleerd:
Iedereen die joden als RAS ziet, is een rasist.
Ook joden die zichzelf niet als mens zien in de eerste plaats,maar als een apart ras, zijn rasisten.
Joden zijn een groep mensen verbonden door geloof, traditie en cultuur. Net als christenen en moslims.
Er is maar 1 ras, het menselijk ras, en hoe eerder we dat gaan inzien hoe beter.

baard van troje | 22-01-15 | 19:44

Ik ergerde me 40 jaar geleden al aan die Turkse en Arabische overheidsfolders. Nooit in het Chinees, Jiddisch, Bahasa, Russisch of wat dan ook. Alles om maar niet te hoeven integreren, wat van de rest van de immigranten wel werd verwacht.

Suerte Piet | 22-01-15 | 19:26

@Moonwarrior | 22-01-15 | 19:01
Cultureel marxisme heeft niks met economie te maken. Dat is juist alleen de sociale aspecten van marxisme zonder de economische.

ironpill | 22-01-15 | 19:20

Geenstijl en Joden gaan mijns inziens niet echt samen aangezien de Joden de eerste immigranten waren en Joden aan de basis staan van het socialisme/marxisme/communisme en het cultureel marxisme dat weer aan de basis staat van onze niet zo geliefde multi culturele samenleving.
Marx, Trotski, lenin, de Frankfurt school etc.
drollewupper | 22-01-15 | 16:25
Vele joden zijn ook keiharde kapitalisten dus wat wil je er mee zeggen?

Moonwarrior | 22-01-15 | 19:01

Een leuk stuk echter mis ik een heel belangrijk element. De katholieken waren inderdaad geen fan van de joden, maar dit is wat Luther, de oprichter van de protestante kerk zei over joden:
“Set fire to their synagogues or schools,” Martin Luther recommended in On the Jews and Their Lies. Jewish houses should “be razed and destroyed,” and Jewish “prayer books and Talmudic writings, in which such idolatry, lies, cursing, and blasphemy are taught, [should] be taken from them.” In addition, “their rabbis [should] be forbidden to teach on pain of loss of life and limb.” Still, this wasn’t enough.
www.christianitytoday.com/ch/1993/issu...
Dus je kunt wel raden wat zijn volgelingen van joden vinden.
Ow het verdrijven van de joden door de Romeinen heet de diospora, had er ook bij vermeld kunnen worden. Of dat de regio ook bekend stond als Judea & Samaria.

Moonwarrior | 22-01-15 | 19:00

2008. het jaar dat mijn vader overleed.De dag dat wij als nabestaanden het feit kenbaar maakten en de dag van de begravenis daartussen zaten 3 dagen.Binnen die 3 dagen ontvingen wij uit een ander deel van de wereld een brief van een joodse familie die bij ons als onderduikers de oorlog uit gezeten hadden.

De warmte en dankbaarheid van deze mensen aan ons,tenslotte ben ik al weer een generatie verder,deed ons verbazen.Ook omdat mijn ouders over dat stuk verleden nooit veel gesproken hebben.

Onze instelling ten opzichte van joodse mensen hebben we van onze voorvaderen geerfd.

Mocht één of andere zandbak cultuur ooit deze mensen weer naar het leven staan zijn deze mensen bij ons(weer
) van harte welkom.Ook als dat een risico zou betekenen.Dat risico namen mijn groot ouders ook

dehandigesmeerlap | 22-01-15 | 18:39

Dibe | 22-01-15 | 13:04

Je praat stront.
Jouw gedachtegang is: Het staat in de Bijbel dus is het niet waar.
Kijk is wat verder en je ziet dat die uitspraak nergens op slaat.
Exodus heeft wel degelijk plaats gevonden, en de Hebreeërs hebben ook +- 400 jaar daar in slavernij gezeten. Er is in de Sinai woestijn zelfs een altaar gevonden versierd met tekeningen van kalven in egyptische stijl. Wat kan suggeren dat daar het gouden kalf heeft gestaan.
los van of je wel of niet in God gelooft, is de Bijbel verder een bijzonder accuraat geschiedenisboek en wordt ook menigvuldig gebruikt door veel historici.

mrmojorising | 22-01-15 | 18:23

Aardbewoner | 22-01-15 | 17:52
Ow, Europa gaat ernstig beschadigd raken, dat lijkt me duidelijk. En die verlichte versie gaat niet ontstaan omdat men daar actief naar op zoek is, maar omdat alle andere domme geloofsijver zich te pletter zal vechten. Te vrezen valt dat Europa daarin zal worden meegesleurd.

En vergeet niet dat, ondanks die orthodoxe opleving, de Islamitische wereld ernstig is verdeeld, en dat moslims met name andere moslims vermoorden. De vurig gewenste eenheid van het Kalifaat bestaat niet, en heeft ook nooit bestaan. Als je dan bedenkt dat IS met name Iran (want Sji-ieten) en Saoedi-Arabie op haar verlanglijstje heeft staan, dan is het duidelijk dat de Islamitische wereld met name aan zichzelf de handen vol heeft.

Lagonda | 22-01-15 | 18:13

Ben huiswaarts. Groet, Lagonda.

Aardbewoner | 22-01-15 | 17:56

ironpill | 22-01-15 | 17:35
Lijkt me net iets handiger als je dat minder suggestief gebracht had dan.
.
Lagonda | 22-01-15 | 17:39
Ik ben al helemaal van het worst case- scenario. De hele islam staat al sinds Averroës - 12e eeuw- hartstikke stil; een geïslamiseerde samenleving (zie Iran, Egypte, lees Houellebecq) leidt tot een versteende samenleving. En dan nu, na bijna 1000 jaar, terwijl wij Europeaantjes minder gewicht in de mondiale schaal leggen dan ooit, en in het licht van het uiterst dynamische want demografische karakter van het probleem, zou er een verlichte versie van de islam komen omdat ons dat goed zou uitkomen, terwijl heel die door Europeanen getekende kaart van het Midden-Oosten overloopt van ressentimenten tegenover ons, terwijl de islam overal met iedereen boel heeft en terwijl ook zonder ons doorheen de Pakistans en Yemens en de noem ze maar ops van deze wereld sowieso een golf van orthodoxie trekt? Yeah, whenever the pigs fly over.

Aardbewoner | 22-01-15 | 17:52

Aardbewoner | 22-01-15 | 17:21
Duidelijk. Toch acht ik mijn scenario niet ondenkbaar. De onverlichte kant van de Islam is met IS de meest radicale weg ingeslagen. Een weg van stomme, nutteloze eer, een weg van 1500 jaar opgekropte frustratie en woede, zonder rem, zonder zelfreflectie. Het zal een heilloze weg blijken, want IS kan alleen nog maar kapotmaken, en niks meer opbouwen of tot stand brengen.

En helaas zijn er té veel moslims die in de basis té veel gemeen hebben met de drijfveren van IS dan ze kunnen of willen beseffen, en daar zullen ze té laat achter komen. Als de Islamitische wereld niet op korte termijn radicaal breekt met een flink deel van haar eigen religieus/culturele waarden, dan zal IS haar ondergang zijn. En te oordelen naar de 'daar-heeft-Islam-niks-mee-te-maken'-reacties na de aanslag in Parijs, is dit besef nog heel ver weg.

Lagonda | 22-01-15 | 17:39

@Aardbewoner | 22-01-15 | 17:22
En dat was mijn eerdere punt.

ironpill | 22-01-15 | 17:35

Ik kon totaal miet volgen waar dit artikel verder over ging.

Petskast | 22-01-15 | 17:33

ironpill | 22-01-15 | 17:20
Superieur zijn is iets anders dan een superioriteitscomplex hebben. Je schuift Joden je eigen gevoelens van minderwaardigheid in de schoenen.

Lagonda | 22-01-15 | 17:28

Wat een ontleding om de eenvoudige actualiteit in beeld te brengen. Er is slechts één groep die zich actief tegen de autochtone bevolking van Europa ( en overal elders ter wereld) verzet en dat zijn moslims, die de joden lastig vallen en vermoorden, en die ook inrijden op het publiek. Ergerlijk om er de geschiedenis vanaf het jaar tabak en eerder bij te halen om dat te erkennen.
.
Ik ga het nog even herhalen: De joden behoren tot de AUTOCHTONE bevolking.

eastender | 22-01-15 | 17:25

ironpill | 22-01-15 | 17:20

Geen enkel volk, voorzover daar sprake van kan zijn, heeft helemaal niets op zijn kerfstok. Niemand is geheel onschuldig. Derhalve is je opmerking zinloos.

Aardbewoner | 22-01-15 | 17:22

Lagonda | 22-01-15 | 17:18

Oeps, ik alludeerde maar op je sprookje voor het slapengaan. Het zou me verbazen als je pessimistischer was dan ik, Lagonda. Laat ons het er maar op houden dat we er beiden geen goed oog in hebben. Ik maakte maar een grapje. Heel soms wil ik die verdomde realiteit ook wel eens even ontvluchten.

Aardbewoner | 22-01-15 | 17:21

@Aardbewoner | 22-01-15 | 14:45
Nee, wat ik zeg er iets moet gebeuren voordat men ergens van beschuldigt. Ik zeg niet dat deze in alle gevallen terecht is. Maar jij wilt dus zeggen dat joden in die 2000 nog nooit iets verkeerds hebben gedaan? Dat al die beschuldigingen vals waren.

@TheWestvsTheRest | 22-01-15 | 14:49
Wel niet een stuk of 20 sinds 1900. Dat komt echt in de buurt bij de voorbeelden die ik gaf waar 90% joods is.

@Lagonda | 22-01-15 | 14:56
Kijk naar je verhaal. Eerder een superioriteits-complex van de joden over de "gentiles". Waarbij het niet uitmaakt of je ze liegt en bedriegt. Het zijn toch vieze "goyim".

ironpill | 22-01-15 | 17:20

Aardbewoner | 22-01-15 | 17:11
Allesbehalve. We gaan roerige tijden tegemoet, en het is nog maar de vraag hoe Europa 't er van af zal brengen. Niet heel best, vrees ik.

Lagonda | 22-01-15 | 17:18

Lagonda | 22-01-15 | 16:42

Moeten wij nu al gaan slapen? *teruggrijnst*

Aardbewoner | 22-01-15 | 17:11

Ben het in zoverre eens met het artikel dat het jodendom niet de ziel van Nederland is maar van de hele beschaafde wereld. Wil je voorbeelden, lees eens wat anders dan de Donald Duck en verdiep je in de wereld om je heen. Als de laatste jood vertrokken is uit het aanstaande Nederlandse Kalifaat doen we het licht hier uit in intellectueel opzicht.

eenbelangrijkiemand | 22-01-15 | 16:56

@bruin kikkertje | 22-01-15 | 12:56
Onzin, Russische bekeerjoden hebben allemaal blond haar en blauwe ogen.

the Jackdawn | 22-01-15 | 16:48

Niak | 22-01-15 | 15:49
Owja, de Islam krijgt haar trekken thuis binnen nu en afzienbare tijd. Ik voorzie een catastrofale implosie van de Islamatische wereld, en de vernietiging van de Ka'ba. De keus is simpel: verlichten, of uitdoven. De duistere horden hebben hun tijd gehad.

En als het stof is opgetrokken zal wat er aan verlichte Islam is overgebleven zich hergroeperen, en waarschijnlijk aan 't handje van Rusland de moderne(re) wereld binnen te treden zonder de roots uit 't oog te verliezen, en zonder een ideologische knieval te maken voor het Westen/Amerika. Ik voorspel dat Turkmenistan, en dan met name de stad Ashgabat, het Washington van de moderne Islamitische wereld zal worden.

*grijns*

Lagonda | 22-01-15 | 16:42

Oftewel, de moraal van het verhaal is, dat als jij er als minderheid voor kiest om je eigen identiteit te behouden, je nooit als volwaardig zal meetellen. Dat geldt voor zowel de Joden als de Islamieten. Een diaspora is vragen om problemen. Want het staat haaks op de evolutie, waarin je mee veranderd of uitsterft.

Religie is sowieso niet meer van deze tijd. Dus ik verwacht dat beide groepen in de toekomst nog meer aan de rand van de samenleving zullen komen te staan.

Hastur | 22-01-15 | 16:37

Geenstijl en Joden gaan mijns inziens niet echt samen aangezien de Joden de eerste immigranten waren en Joden aan de basis staan van het socialisme/marxisme/communisme en het cultureel marxisme dat weer aan de basis staat van onze niet zo geliefde multi culturele samenleving.
Marx, Trotski, lenin, de Frankfurt school etc.

drollewupper | 22-01-15 | 16:25

Onze joden werden vervolgd door de Duitsers en daaraan hebben wij een schuldgevoel overgehouden, omdat we te weinig voor de joden hebben gedaan. We hadden een minderheid in de steek gelaten. Nu zitten we met een nieuwe minderheid, een islamitische die niet integreert. Maar van moslims niets dan goeds, want het is een minderheid. En die profiteert van ons schuldgevoel tegenover de joden. Met het gevolg dat onze joden nu worden vervolgd door onze moslims. Helaas hebben we daar nog geen schuldgevoel aan overgehouden.

haidewietska | 22-01-15 | 16:14

En nu geeft Niak daar eventjes de verklaring voor. Dat komt omdat Satan (andere naam voor Allah) de tyfus hekel heeft aan de Joden, het uitverkoren volk van God. Door Abrhaham zou namelijk de hele wereld gezegd worden, vanuit zijn volk zou de bevreider des mensheid komen. Dat vond Satan niet leuk, en dus heeft hij nog geprobeert om alle pas geboren babies te vermoorden nadat Jezus geboren werd. En zelfs nadat zijn kont is geschopt door Jezus en hij de sleutels van het dodenrijk is kwijtgeraakt blijft dat gewonde beest maar door gaan. Rond 1933 kreeg Satan de Duitsers zo ver Nazi te worden en nogmaals te proberen het hele volk uit te moorden. Dit zou namelijk verhinderen dat een groot aantal profetien die de ondergang van Satan voorspelen, konden uitkomen. Helaas pindakaas voor Satan, zijn moordlust leide uiteindelijk tot de vorming van de moderne natie staat Israël en nu zijn de profetien dichter bij hun vervulling dan verder weg. Is dat geen retecool verhaal? Ik vind van wel. Er loopt een rode draad door de geschiedenis van de mensheid. Dit gaat ook over een episch gevecht tussen Het lam en de Draak. En de Bijbel zegt dat de Draak verslaan zal worden door vuur uit de mond van het Lam. Soort van de Hobbit maar dan anders. Niak heeft er al helemaal zin in!

Niak | 22-01-15 | 15:49

@Desmoulins | 22-01-15 | 13:00
"Zo rollen die door gutmenschen geliefkoosde Arabieren, lees: mohammedanen, nou eenmaal."

Er wonen weinig mohammedanen in Patagonia maar ook daar hebben zijn ze niet blij met deze bevolkingsgroep. Misschien heeft het meer te maken met de opstelling van deze mensen.
www.jpost.com/Diaspora/10-Israeli-tour...

the Jackdawn | 22-01-15 | 15:43

Mijn complimenten! Wat een goeie en vlot geschreven, korte geschiedenis van het jodendom en antisemitisme.

Asimov6 | 22-01-15 | 15:07

@ ironpill | 22-01-15 | 14:38
Mensen denken ook al heel lang dat ze kunnen vliegen als ze uit een raam stappen. Ga es doen joh.

TheseDays00 | 22-01-15 | 15:04

Lewis | 22-01-15 | 14:58
Ook weer waar

Lagonda | 22-01-15 | 15:02

@chicago river | 22-01-15 | 13:35

Nou ja, alle serieuze incidenten van de afgelopen 30 jaar van wat dan wordt verondersteld als jodenhaat betreffen toch echt moslims die joden iets aandoen (omgekeerd kan ik het niet helemaal inschatten). Dan zou je toch een relatie mogen verwachten of niet?

wapster | 22-01-15 | 15:02

@ Lagonda | 22-01-15 | 14:35
Tuurlijk is het dat. Ben ik helemaal met je eens.
Maar soms moet je een beetje de spot drijven met waandenkbeelden.

Lewis | 22-01-15 | 14:58

@ironpill | 22-01-15 | 14:38
Heeft vooral te maken met het feit dat zondebokken zoeken makkelijk gaat in tijden waarin bevolking weinig informatie tot zich kon nemen i.v.m weinig bronnen en hoog percentage analfabetisme. Als je veel kennis van de geschiedenis van Europa zou hebben dan had je kunnen weten wat de verschillende redenen waren dat de Joden zo vaak zijn vervolgd, net als vele andere minderheden zoals Hugenoten en heksen ;-)

TheWestvsTheRest | 22-01-15 | 14:58

ironpill | 22-01-15 | 14:38
Ja, inderdaad. Machthebbers weten dondersgoed dat niet zo goed werkt als een duistere vijand om de massa mee de stuipen op 't lijf te jagen. Ontwortelde Joden zijn altijd een makkelijk en voor de hand liggend slachtoffer geweest, want ze hebben er nooit echt bijgehoord.

Daarbij heeft de Joodse claim 'het uitverkoren volk te zijn' altijd op gespannen voet gestaan met het Christendom. Niet alleen omdat Joden in de regel een diep en stoïcijns vertrouwen in hun eigen goddelijke lotsbestemming tentoon spreiden, maar met name omdat ditzelfde volk ook daadwerkelijk door de hand van God lijkt te zijn aangeraakt: de wonderen waar de bijbel van spreekt, verricht God enkel via de Joden. Zelfs het grootste wonder van de Christenheid wordt verricht door een Jood: Christus zélf. Groen van ergernis moeten christenen constateren dat ze spiritueel op de tweede plek staan, terwijl de eerste plek al is vergeven aan iemand anders. Het is een Jood die de weg, de waarheid en het leven is --- de christen blijft de oningewijde volger.

En ook in de moderne tijd lijkt het erop dat de Joden nog steeds de weg, de waarheid en het leven zijn. Weggepest uit Europa, vonden zij in Amerika hun enige uitwijkmogelijkheid waar zij in betrekkelijke rust hun leven en geloof konden belijden. En ook daar lijken zij door de hand van God te zijn aangeraakt: in korte tijd heeft de relatief kleine Joodse gemeenschap een onafzienbare stoet invloedrijke politici, bankiers, kunstenaars en wetenschappers voortgebracht. De combinatie Amerika + Joden + Kapitalisme is een uiterst succesvolle gebleken, dit tot ergernis van Europa, want opnieuw moet het oude continent constateren dat zij het aflegt tegen het succes van de Joden; opnieuw is Europa de volger.

Het succes van Joden is heel simpel te verklaren vanuit hun eigen cultuur, waar sterk de nadruk ligt op studie, intellect, ijver, flexibiliteit, nieuwsgierigheid en zelfontplooiing. En als andere religieuze culturen er met name op gericht zijn de mensen dom en bang te houden, is het niet verwonderlijk dat Joden uiteindelijk succesvoller zullen zijn.

En vandaar dat er dus allerlei samenzweringstheorieën uit de hoge hoed getoverd moeten worden, want, tsja, we zullen eens aan onszelf toegeven dat we worden overvleugeld. Want dát is antisemitisme: de verlammende angst 'de mindere' te zijn.

Lagonda | 22-01-15 | 14:56

@Jan Gerritsen9977 | 22-01-15 | 14:43
Dus omdat 1 man, dit voor ogen had moeten alle Joden luisteren en zijn advies opvolgen. Klinkt niet erg logisch, toch?

TheWestvsTheRest | 22-01-15 | 14:51

@ironpill | 22-01-15 | 14:21
Kijk eens in rond in de diverse politieke partijen. En u haalde net allerlei "linkse" voorbeelden aan dan zal ik het aanvullen met "rechtse" zoals Benjamin Disraeli en anders hier een lijstje van zelfs VS Senatoren en.wikipedia.org/wiki/Jewish_right#Pol...

TheWestvsTheRest | 22-01-15 | 14:49

ironpill | 22-01-15 | 14:21
Nee, dat posten van een link vat niet mee, vooral omdat ik zo om moest lachen.
Dat onversneden anti- semitisme is echt even lachwekkend als het zorgelijk is.
Het zijn echt de voor oorlogse redeneringen die jij hier poneert. Alsof je het net verzonnen hebt. Zo dadelijk komen de Protocollen van de wijzen van Sion weer tevoorschijn.
Om daar dan weer op te reageren is verloren moeite.
Eat your heart out.
nl.wikipedia.org/wiki/Protocollen_van_...

asylumstreetspanker | 22-01-15 | 14:48

ironpill | 22-01-15 | 14:38

Volgens jouw 'redenering' is iets terecht omdat genoeg mensen er lang genoeg zo over hebben gedacht. Die heksenvervolgingen die driehonderd jaar geduurd hebben, waren dus prrrima in orde. Denk toch eens na.

Aardbewoner | 22-01-15 | 14:45

Herzl, de grondlegger van het Zionisme, meende dat Joden overal waar ze wonen moeilijkheden veroorzaken, en dat ze daarom een eigen staat moesten hebben waar ALLE Joden zouden moeten gaan wonen. Die staat is er nu, maar er wonen nog steeds meer Joden in New York dan in Israel...

Jan Gerritsen9977 | 22-01-15 | 14:43

Uitstekend artikel met een goed onderbouwde historische context.
Schokkend om te zien dat veel reaguurders te stom zijn om een dergelijk artikel te duiden en aanleiding zien de eigen stokpaardjes te berijden.
Je kunt de Nederlandse joden ook niet echt als een minderheid zien. Het zijn gewoon Nederlanders, alleen met een andere geloofsovertuiging. Elk bedrijf heeft joden in dienst, meestal zonder te weten dat zij de joodse levensovertuiging hebben.
Joden als minderheid zien, is als korfballers als minderheid zien.
De exodus van joden uit Europa os zeer zorgwekkend. De door ramp en vervolging sterk ontwikkelde intuïtie van joden in Nederland, zou de overheid moeten triggeren om veel gerichter onderzoek te doen.

Paulus de Bk | 22-01-15 | 14:39

@Lagonda | 22-01-15 | 14:18
Denk je dat die beschimpingen en verdachtmakingen zomaar uit de lucht vallen. Dat heel Europa dit al 2000 jaar verzint, gewoon omdat.

ironpill | 22-01-15 | 14:38

Klinkt als het lukraak overschrijven van artikels uit verschillende bronnen. De kern nog niet goed beargumenteerd vind ik. Verhaal over realiteitstoetsing klopt niet, die is sowieso niet dichotoom. De realiteitstoetsing kan intact zijn maar kwetsbaar en kan heel goed partieel. Historisch-Sociologische-bespiegelingen vanuit de theorie van de massahysterie volstaan beter in het verklaringsmodel

Pinel | 22-01-15 | 14:38

@baard van troje | 22-01-15 | 13:51
Je kan er ook respect voor krijgen, na zelf onderzoek te hebben verricht hoe het kan dat er nog geen 14 miljoen Joden zijn, en zij toch zoveel invloed hebben (nee niet de meeste macht) en bijvoorbeeld zoveel Nobelprijzen winnen.
Eigenlijk is het vrij simpel......
Zij hechten grote waarde aan persoonlijke ontwikkeling op academisch vlak, dit heeft onder andere met hun verleden in Europa te maken. Ook zijn zij goed in samenwerken en ook dat heeft een logische verklaring als je je geschiedenis zou kennen. Daarom zijn de Joden een belangrijk onderdeel van de westerse beschaving (al sinds de Grieken) en hebben veel bijgedrage (kan hele waslijsten gaan plaatsen, maar googlen zelf eens) aan de ontwikkeling ervan. Daar mogen we in het jaar 2015 weleens een keertje dankbaar voor zijn. Want in tegenstelling tot de nieuwste importfiguren die veelal klagen over onze houding ten opzichte van hen, zijn het de Joden die erg hebben geleden de afgelopen 2000 jaar binnen de westerse beschaving, terwijl zij er al die tijd onderdeel van waren.
Wij zijn allemaal het Westen, het zou mooi zijn als meer mensen dit in zouden zien. Het gaat namelijk niet om Atheisten, Christen of Joden of politieke stromingen als "links" en "rechts", het gaat erom dat dit allemaal stromingen zijn binnen de westerse beschaving! En we kunnen voor het voortbestaan van onze beschaving alleen maar de handen ineen slaan want de andere " beschavingen" zijn of met te grote aantallen binnen onze grenzen of zijn hard bezig om ons op verschillende vlakken in te halen zoals bijvoorbeeld een China. Het Romeinse rijk viel ook omdat de barbaren binnen de grenzen van het rijk opereerde en na voldoende hun "beschaving" te hebben geimporteerd en sleutelposities in het Het West-Romeinse Rijk te vervullen zijn zij in de aanval gegaan. Laten we dit keer leren van onze fouten, en dus onze beschaving niet zo te grabbel te gooien en ook goed weten wie onze eche vijanden zijn en wie een onderdeel uitmaken van onze beschaving.
Dus Joden blijf a.u.b. hier en moslims plus andere allochtonen van niet westerse komaf, ga of volledig Westers worden of ga terug naar waar uw roots liggen.

Sorry voor de lange lap tekst en het onsamenhangende gewauwel, dat krijg je van 2 dagen niet slapen en een jetlag.

TheWestvsTheRest | 22-01-15 | 14:36

Lewis | 22-01-15 | 14:25
Ja, lach er maar om. Ik vind dat gelul over "de Joodse lobby" uitermate gevaarlijk. De mythe van "de Grote Boze Joodse Samenzwering" wordt al eeuwenlang van stal gehaald om de massa tegen Joden op te hitsen --- verdeel en heers, nietwaar? --- met alle treurige gevolgen van dien.

Dat hedendaagse Grote Denkers niet inzien dat ze met hun gezwam over "de Joodse lobby" of "het Zionisme" gewoon een eeuwenoude antisemitische mythe in leven houden, is ten hemel schreiend.

Lagonda | 22-01-15 | 14:35

kapotte stofzuiger 11.08: Even doorgeklikt op jouw "En toch..." www.Gewoon-nieuws.nl en wat lees ik daar? Dat we allemaal, per persoon, over heel de wereld, zomaar 70 miljoen dollar tegoed hebben van de fam. De Rotschild als het op verdelen aan zou komen?
Kan theoretisch best waar zijn maar dat zijn dan wel papieren dollars, volgens het artikel uitgevonden en uitgegeven door diezelfde familie en hun aanhang. Dus als het op verdelen aankomt, kun je er de kachel mee aansteken.
Het artikel vermeldt bovendien alleen de strapatsen van de Engelse tak. Maar de Franse tak haalde ook zoiets uit als geldschieter van het Oostenrijkse Keizerrijk en vluchtte met de buit naar Frankrijk.
En dat machthebbers die deze papieren dollars weigeren nog verder te gebruiken dat met de dood moesten bekopen, kan ook best zo zijn. Jouw opsomming is onvolledig want je vergeet Khadaffi, Saddam en heel recent nog Poetin. Bij wie de aanslag op de terugweg van de conferentie waar hij zijn standpunt openbaar maakte, mislukte (zie MH17).
Maar het is wel heel erg jammer dat gewone, hardwerkende en sociaal voelende joden, gevangen in hun religie, er ook op aangekeken worden en te dikwijls als bliksemafleider hebben gediend. De echte schuldigen bleven steeds buiten schot.

bruin kikkertje | 22-01-15 | 14:33

@kapotte_stofzuiger | 22-01-15 | 11:36
Bedankt voor het inzicht in uw zienswijze t.a.v. Joden. U mag zich nu gaan schamen en met de kop tegen de muur slaan van spijt. Ik veracht u. Salut.

Psycheltjes | 22-01-15 | 14:30

@ Lagonda | 22-01-15 | 14:22
Allebei natuurlijk, dat weet je toch wel?

Lewis | 22-01-15 | 14:25

baard van troje | 22-01-15 | 13:51
Echt, kerel? Hebben "de Joden" daadwerkelijk "de meeste macht" ...? Wie zijn "de Joden"...? Hebben alle Joden ter wereld dagelijks overleg over hoe ze nu weer de boel gaan regelen op 't wereldtoneel? Of staan ze op telepathische wijze met elkaar in contact?

Laat naar je kijken, man!

Lagonda | 22-01-15 | 14:22

@asylumstreetspanker | 22-01-15 | 13:28
moeilijk hè, een linkje posten.

@TheWestvsTheRest | 22-01-15 | 13:38
Omdat er enorme over representatie van deze groep is. Hetzelfde geldt voor terroristen en islamieten. Dat betekent dus dat ik ze liever kwijt dan rijk ben. Maar geef eens wat voorbeelden van zowel deze 'vele "rechtse" en vele "linkse" Joden die wat voor elkaar krijgen'. Ik kan dat moeilijk verklaren met een vage theorie zonder dat je feiten levert.

@chicago river | 22-01-15 | 13:45
Dus je kunt alleen mensen monddood maken door niet met ze in discussie te gaan of te gaan schelden. In normale discussie doet men dat door een goed argument. Blijkbaar kun je die niet leveren.

ironpill | 22-01-15 | 14:21

Europa heeft antisemitisme diep in de genen zitten. Al ruim 2000 jaar wordt het Joodse volk beschimpt, verdacht gemaakt, vervolgd en gedood; de Holocaust is echt niet zomaar uit de lucht komen vallen.

Ik krijg dus ook braakneigingen van Europese intellectuelen die met 't vingertje staan te zwaaien richting Israël; deze mensen hebben geen enkel recht van spreken. Gezien onze eigen historie zou 't Europa sieren om als één blok achter Israël te staan.

Lagonda | 22-01-15 | 14:18

@chicago river | 22-01-15 | 13:45
&
@Desmoulins | 22-01-15 | 13:44

Ik hoop altijd maar dat er andere zijn die er wat van kunnen opsteken, want de groep die gemisinformeerd is m.b.t. de Joden als groep en individu groeit met de dag.
En voor alle duidelijkheid, ik ben zelf niet religieus al geloof ik wel in de kracht van de wetenschap.

TheWestvsTheRest | 22-01-15 | 13:56

-weggejorist-

Bernays | 22-01-15 | 13:54

Schoorsteenveger | 22-01-15 | 12:32

Kennelijk sta je nogal alleen met je interpretatie en zeker met je conclusie. Het feit dat je met je mening (bijna) alleen staat is uiteraard geenszins een bewijs dat je mening fout is, maar het frappeert hoezeer je je concentreert op wat het artikel NIET behandelt en wat de eventuele zwakke plekken zouden zijn. Hoe lang had het artikel dan moeten worden? Wat had er in gemoeten van Schoorsteenveger, wat moest eruit van Schoorsteenveger? het is toch de vrijheid van de redacteur om zijn eigen artikel te schrijven op de manier die hem goedddunkt, dacht ik zo. Ik zie cognitieve dissonantie, voel spijkers op laag water en proef vooringenomenheid. Scheelt er wat met je? Of verwar je intellectueel weer eens met intellectualistisch?

Aardbewoner | 22-01-15 | 13:53

volgens `the art of war` moet je een enorme macht,
zo zielig mogelijk laten lijken.
wie zijn de zieligsten van de wereld,maar hebben gelijktijdig de meeste macht?

baard van troje | 22-01-15 | 13:51

TheWestvsTheRest | 22-01-15 | 13:38
Ironpill, die wappie wapster, Asmodean, Kaan78, Johannes26, en Bernays, of course - het is ondoenlijk nog met deze lui in ´discussie´ te gaan. Ik probeer hard jorisproof te blijven nu.

chicago river | 22-01-15 | 13:45

TheWestvsTheRest | 22-01-15 | 13:31

Ik had mezelf nog voorgenomen dat eigenlijk niet te doen, maar tegen zoveel domheid is eigenlijk ook geen kruid gewassen. Ik denk dat we er maar aan moeten wennen dat dit soort lieden er altijd zullen zijn.
Het is een soort van geruststellende gedachte voor ze; maakt het leven wat overzichtelijker.

Desmoulins | 22-01-15 | 13:44

@ironpill | 22-01-15 | 13:21
Wat heeft dat dan te maken met het Jodendom?
Behalve dat er flink wat intellectuelen die iets van de grond krijgen Joods zijn, wil dat niet zeggen dat het een samenzwering is.
Zouden trouwens meer mensen/groepen moeten doen: iets betekenen in de wereld.
En om je ongelijk aan te tonen, er zijn vele "rechtse" en vele "linkse" Joden die wat voor elkaar krijgen. Maar daar zal jij vast een vage theorie voor hebben om dat te verklaren, waarschijnlijk iets met "order out of chaos"

TheWestvsTheRest | 22-01-15 | 13:38

Mwah, elke nieuwe religie wil de voorgaande vernietigen. Klassiek voorbeeld van vadermoord.

Zzzzooooffff | 22-01-15 | 13:36

Per saldo voelen veel moslims zich daar slachtoffer van¨
wapster | 22-01-15 | 13:25
Wappie, je duidt het hele probleem in een notendop. Kort Amerikaans!

chicago river | 22-01-15 | 13:35

@Xirdalan | 22-01-15 | 13:12
Of als een soort dankbaarheid van hulp krijgen en aanvaarding voor het mogen verblijven ook andere minderheden aanvaarden en ondersteunen?

deraderendraaien | 22-01-15 | 13:34

@wapster
niet het verdwijnen van een minderheid als zodanig is het probleem, maar de reden waarom. namelijk een collectieve opvatting over individuen. europa staat namelijk voor de individuele benadering van de mens, waarbij vele individuen een samenleving vormen. islam daarentegen staat voor een collectieve samenleving. elke socioloog kan u dat bevestigen, zelfs de sociologen van vu en uva. het collectief toedichten van schuld hebben wij achter ons gelaten. daarop terugvallen is naar mijn mening een regressie in de samenleving wanneer dit zijn oorzaak vindt in een wereldbeeld uit de late bronstijd. probeer het eens los te zien van de huidige spelers in het veld.

minimá-armezusvan.. | 22-01-15 | 13:32

De Joden zijn in deze vergelijking op alle fronten superieur!

Bernard Couperus | 22-01-15 | 13:32

@ wapster | 22-01-15 | 13:25
Er zijn zat joden die zich niet vereenzelvigen met Israël, die bijzoner kritisch tegenover dat land staan. Dat is nou net een van de dingen die 'de joden' wat mij betreft tot een verademing maakt: je hebt ze in alle soorten en maten, er is niet één waarheid. Ik zei het gisteren al bij een ander topic, maar om Israël erbij te halen als legitieme oorzaak van jodenhaat elders in de wereld is bespottelijk.
Verder zegt het natuurlijk wel degelijk heel veel als de joodse gemeenschap niet veilig in Europa kan leven. Dat is ronduit afschuwelijk, zéker als je bedenkt dat er nog overlevenden van de concentratiekampen rondlopen. 'Dit mag nooit meer gebeuren', maar ondertussen.
En je noemt homo's, maar die hebben het de laatse jaren nou net óók steeds minder makkelijk in de West-Europese steden. Ik heb echt geen idééééé hoe dat komt, jij?

Lewis | 22-01-15 | 13:31

@Desmoulins | 22-01-15 | 12:57

Wilde ik ook net gaan plempen en toen werd ik het topic van de Japanners ingesmeten.
Ik vind het trouwens knap van je dat je het kan opbrengen om dit soort simpele figuren van repliek te blijven bedienen.
Gelukkig steken andere reaguurders hier wat van op, want de figuren waar jij je pijlen op richt zijn toch niet voor rede vatbaar.

TheWestvsTheRest | 22-01-15 | 13:31

@Spartacus
'Europa' is niet vrouwelijk!
Godsamme.

Rodney Trotter | 22-01-15 | 13:29

-weggejorist-

asylumstreetspanker | 22-01-15 | 13:29

-weggejorist-

asylumstreetspanker | 22-01-15 | 13:28

Joden wonen al eeuwenlang in Nederland. Het zijn Nederlanders, die niet het Christelijk geloof aanhangen of atheist zijn, maar naar de synagoge gaan. Ze zijn altijd ingeburgerd, het waren gewone buren waarmee je nieuwtjes kon delen, waar je op bezoek kon gaan en die bij ons thuis welkom waren. Als zij nu verdwijnen uit ons straatbeeld dan is er inderdaad iets aan de hand. Hun radar is beter dan die van ons. De regering zou moeten onderzoeken waarom zij emigreren. Misschien ontdekken ze dan dat er iets aan de hand is in Nederland en in heel Europa. Misschien hoor........

onnosel | 22-01-15 | 13:25

@Desmoulins | 22-01-15 | 12:40
Wat er bullshit is?

Dat "de ziel van Europa" (?) af zou hangen van het vertrek van deze minderheid omdat ze zich niet veilig voelen, het zal wel. Ik zou ook niet weten wat er voor deze minderheid van overheidswege meer zou moeten worden gedaan. Er wordt gesproken over Jodenhaat alsof dit iets unieks is en alom vertegenwoordigd. Net alsof Antillianen, homo's, moslims, woonwagenbewoners wel wekelijks met de populariteitsprijs er vandoor gaan. En qua omvang wordt het in mijn beleving schromelijk overdreven om vooral een soort zieligheidscultus in stand te houden: voor Joden moet extra gezorgd worden, want zij zijn uniek. Als je een grapje over Joden maakt, wordt dat steevast als Jodenhaat uitgelegd.
Wat Joden als groep opbreekt, is dat ze zich sterk identificeren met het zich chronisch misdragende staatje Israël en dat Joden van enorme manipulatieve invloed zijn op de Amerikaanse politiek. Per saldo voelen veel moslims zich daar slachtoffer van, en dat maakt dat veel moslims tegen Joden aankijken zoals wij deden tegen een willekeurige Duitser tijdens de oorlog. Daar motten ze niks van hebben; en sommigen slaan daar een beetje in door. Is dat zo gek? Nee. Heb ik een heel essay nodig om krom te lullen wat recht is? Nee.
Als die mensen zich niet veilig voelen, dan is dat jammer, maar ook niet meer dan dat. Het enige dat we extra voor ze zouden kunnen betekenen is een boycot van Israël om dat land te dwingen een einde te maken aan de Apartheidspolitiek en de bezetting en annexatie van de Westoever. Dat lijkt mij een basis voor normalisatie van de verhoudingen en draagt meer bij dan een extra bewaker voor een zichzelf afzonderend schooltje.

wapster | 22-01-15 | 13:25

@Xirdalan | 22-01-15 | 13:12
Kapot maken van de Europeese cultuur. Verdiep je maar eens in de Frankfurter Schule( of ook wel Cultureel Marxisme genoemt).

ironpill | 22-01-15 | 13:21

Kijk we praten altijd wel over de Joden, maar die Duitsers waren ook geen lieverdjes.

Groot geschapen | 22-01-15 | 13:19

@Lewis | 22-01-15 | 12:54
Blijkbaar kun je geen tegenargumenten geven. En alleen proberen door iemand met kritiek monddood te maken.

@Desmoulins | 22-01-15 | 12:57
Net zoals het niks uit maakt bij moslims dan.

ironpill | 22-01-15 | 13:18

Bernays | 22-01-15 | 13:08

De NPO is allesbehalve objectief.
Zij brengen het nieuws via een door idealen aangestuurde bril. Dat u Thomas von der Dunk aanhaalt, spreekt niet in uw voordeel...
En dan druk ik me nog zacht uit.
Natuurlijk is er een Joodse lobby, net zoals er een Arabische is. Het probleem is meer dat men het niet zo kan waarderen dat Joden over het algemeen goed zijn in wat zij doen of willen bewerkstelligen.

Desmoulins | 22-01-15 | 13:16

p.s. wie is die lekkere chick? Bar Refaeli?

Xirdalan | 22-01-15 | 13:13

Een erg goed en interessant artikel! A.u.b. meer hiervan!

Ik heb echter een vraag: hoe kan het dat met name prominente Joden (bijv. Job Cohen, Hanneke Groenteman, Clairy Polak, Sonja Barend) toch zo actief die multiculturele samenleving door onze strot gedrukt hebben? Was het, na de Holocaust, een vorm van Stockholmsyndroom? Wishful thinking?

Xirdalan | 22-01-15 | 13:12

Mattias2548 | 22-01-15 | 11:59
En herken je socialistische gedachtengoed niet wanneer je het ziet? De multikul is een links iets, niet een Joods iets. Wat ik daar zie is gewoon de zoveelste malloot die onder de rode banieren van Marx de wereld de vernieling in wil helpen. Lekker makkelijk om je dan op het Jodendom te richten...

Piet van het Padje | 22-01-15 | 13:12

F*ck de moslims. Het is incarnated evil dat uitgeroeid moet worden

He chased an 8-year-old girl into the courtyard, caught her by her hair and raised a gun to shoot her. The gun jammed at this point and he changed weapons from what the police identified as a 9mm pistol to a .45 calibre gun, and shot the girl in her temple atpoint-blank range.

limburgs_frietjuh | 22-01-15 | 13:12

@ ironpill | 22-01-15 | 12:52
Als je meent wat je zegt ben je wapper, het goed vinden dat Hitler zijn werk wordt afgemaakt. Dat er geen systematische uitroeing voor wordt gebruikt moeten we dankbaar voor zijn?

TheseDays00 | 22-01-15 | 13:10

Die Dreijfus affaire is een heel spannend boek over geschreven door Robert Harris. De officier. Leest als een trein mustreads.nl/recensie-de-officier-robe... en je steekt er wat van op. Tja dat kun je soms niet voorkomen

flat out | 22-01-15 | 13:09

-weggejorist-

Bernays | 22-01-15 | 13:08

PrinsesStoepje | 22-01-15 | 12:55

Ik denk dat ze het gevaar niet herkennen omdat ze het verwijt of de brede notie van beul niet kunnen verdragen. Ook willen zij maar niet zien dat Jodenhaat een intrinsiek onderdeel is van de islam. Zij zullen altijd eerst de fout en schuld bij zichzelf zoeken.
Met alle gevolgen van dien.

Desmoulins | 22-01-15 | 13:08

Jammer dat het al betoog al mis gaat bij de Exodus uit Egypte die nooit heeft plaatsgevonden, maar vooruit.
Voor de rest, wie weg wil gaan, moet dat doen, ik zou alleen de USA verkiezen boven Israël.

Dibe | 22-01-15 | 13:04

Lewis | 22-01-15 | 12:48

Altijd goed om even wat nuances aan te brengen, en altijd goed om daar door jou op gewezen te worden.

Desmoulins | 22-01-15 | 13:04

Ik wacht op het eerste t-shirt met #jesuisjuif

Harry_Witkamp | 22-01-15 | 13:03

Samenvatting van dit stuk:
Onze realiteitstoetsing is stuk.
Ook hier, op GS in de panelen.

Rest In Privacy | 22-01-15 | 13:02

bruin kikkertje | 22-01-15 | 12:54

Net of Joden altijd direct te herkennen zijn aan het uiterlijk.
Dat kind is vermoord omdat ze Joods is. Alleen daarom.
Zo rollen die door gutmenschen geliefkoosde Arabieren, lees: mohammedanen, nou eenmaal.

Desmoulins | 22-01-15 | 13:00

ironpill | 22-01-15 | 12:52

'Communisme is joods, de Franfurter Schule is joods, multiculti is joods blablabla...'
Nee, droeftoeter. Joden assimileren en begeven zich verhoudingsgewijs vaak binnen de academische en intellectueel leidende klassen. Heeft geen moer met Joods-zijn of het Jodendom of het Joodse volk an sich te maken. Helemaal niets.

Desmoulins | 22-01-15 | 12:57

En daarom: 100% pro Israel! Gewoon omdat het moet! En de stukjes van Spartacus vind ik altijd goed te verteren, zo ook deze weer. Hulde!

BlowingBubbles | 22-01-15 | 12:56

Ik bedoelde het meisje bij het einde van het artikel, niet dat bij het begin, want dat zou wel eens een Jezebel of zo kunnen zijn.

bruin kikkertje | 22-01-15 | 12:56

@Desmoulins | 22-01-15 | 12:49
Joost mag weten wat die Haaretz weg-met-ons-joden bezielt. Ze moeten het gevaar toch kennen? Maar het gevaar erkennen betekent ernaar handelen en daar voelen ze zich inderdaad te moreel superieur voor. Net als onze politici en media.

PrinsesStoepje | 22-01-15 | 12:55

Spartacus, ben jijzelf een jood? Je artikel is op het eerste gezicht goed te volgen, maar als de jodenhaat iets is van de romantici zoals jij zegt, en dus gebaseerd op het irrationele en dus romantische idee van de godsdienst, waar moet men dan de joodse godsdienst plaatsen?
NB: Dat meisje op de foto ziet er anders niet erg joods uit. Waarom zou ze dan bij de haren gegrepen worden en door het hoofd geschoten?

bruin kikkertje | 22-01-15 | 12:54

Bernays | 22-01-15 | 12:46

Documentaires kijken staat dus gelijk aan onderzoek doen? U weet niet waar u over praat. Heeft ergens wat gezien en gelezen, is daardoor in de ban geraakt en zal dus vanaf dat moment ook alles binnen dat kader plaatsen.
Het kader van de mondiale heerschappij van de Joden of iets dergelijks. Het nieuws volgen? Ik hoor dat argument vaker van Jodenhaters net of de MSM op de hand van Joden en Israël zijn. Iets dat aantoonbaar niet klopt maar perfect past in het verwrongen wereldbeeld van de hedendaagse Jodenhaters pardon, anti-zionisten natuurlijk.

Desmoulins | 22-01-15 | 12:54

Welkom in 2015,
Waar de socialisten fascisten zijn,
De oude "fascisten" het over bescherming van de mensenrechten hebben.
En de daadwerkelijke vijand verplicht je beste vriend moet zijn.

En niemand iets geleerd heeft van de afgelopen paar duizend jaren.

Good times, good times.

Chapeau mensheid

JohnnyLion | 22-01-15 | 12:54

'Jullie klagen altijd allemaal over links en multiculti terwijl dat allemaal is geschapen door de joden.'
@ ironpill | 22-01-15 | 12:52
Toen ik dat las, ben ik maar gestopt met lezen.
Je meent dit écht, hè?

Lewis | 22-01-15 | 12:54

-weggejorist-

ironpill | 22-01-15 | 12:52

@ Bernays | 22-01-15 | 12:46
Als er hier iemand thuis is in deze materie, is het Desmoulins wel. (Al zijn er natuurlijk wel meer.)
Wie in deze tijd in dit land sympathie voor de joden heeft en daar ronduit voor uit wilt komen, is per definitie geen schaap.

Lewis | 22-01-15 | 12:51

@chicago river | 22-01-15 | 12:20
Je bent zo vrij als je zelf wilt, en ik kan het natuurlijk alleen maar waarderen.
Ik kwam bij het googlen op de VPRO uit, maar zit aan de andere kant van de wereld met soms een 3G verbinding, dus die bookmark ik maar even. En de boeken zijn al doorgegeven aan bol ;-)

TheWestvsTheRest | 22-01-15 | 12:51

PrinsesStoepje | 22-01-15 | 12:38

Klopt en de NY Times lezende liberal Joden kunnen ook geschaard worden aan de kant die het gevaar maar niet willen erkennen voor wat het is.
Zij zijn zo moreel superieur dat zij werkelijk denken dat je met Hamas en daaraan verwante lieden door middel van een dialoog vrede of een normalisatie van de verhoudingen kunt bewerkstelligen. Een ontzettend gevaarlijke en naïeve gedachte.

Desmoulins | 22-01-15 | 12:49

@ Desmoulins | 22-01-15 | 12:45
Dat zal ik zeker niet vergeten, nee.
Overigens doelde ik zeker niet op jou, maar op Iglo en op andere reaguurders.

Lewis | 22-01-15 | 12:48

Bij sommige reaguursels sijpelt de Jodenhaat werkelijk door de regels door. Rijp en klaar om uit haar dop te knappen.

Wat voor een manke opvoeding moet je niet hebben om dit te onwikkelen? Is het weer iets religieus?

Statler en Waldorf | 22-01-15 | 12:47

-weggejorist-

Bernays | 22-01-15 | 12:46

Lewis | 22-01-15 | 12:40

Nee, niet de christenen. Dat zal ik ook verwerpen maar de overkoepelende organisaties blinken nogal uit door een ontzettende kruiperige houding richting de islamitische gemeenschap en een buitengewone vooringenomen visie betreft Israël. Gisteren is in de Kamer het verzoek van de christelijke partijen -met steun van de PVV, om joodse instellingen extra te bewaken afgewezen door PvdA, VVD en D'66. Mocht er dus weer een 'incidentje' plaatsvinden, vergeet vooral niet welke partijen de problematische positie van Joden in Europa niet erkennen of simpelweg bagatelliseren.

Desmoulins | 22-01-15 | 12:45

De grootste euro waanzin is toch wel het inruilen van productieve, cultureel beschaafde en loyale mensen voor mensen die ons en onze cultuur haten, crimineel en genocidaal zijn en onproductieve handophouders.

sprx | 22-01-15 | 12:45

'Deze schaduwsamenleving tolereren we, want ze zijn niet lastig en brengen geld in het laatje'

Conservativist | 22-01-15 | 12:42

højre vær så venlig | 22-01-15 | 12:25
Geef eens een linkje naar zo'n bewijs. Ik heb het nog nooit gevonden.

bintang | 22-01-15 | 12:41

@Johannes26 | 22-01-15 | 12:10
Dat klopt. Maar Europa heeft het christendom overboord gegooid en ingeruild voor de "Bevrijdingstheologie" waar de sympathie niet naar de Joden maar naar de moslims/palestijnen gaat.

PrinsesStoepje | 22-01-15 | 12:41

wapster | 22-01-15 | 12:37

Wat is dan bullshit?
Hij heeft de islamitische variant nog buiten beschouwing gelaten, maar wat is er dan zoal mis of feitelijk onjuist? Joden doen nog altijd onderzoek naar hun eigen rijke verleden... Misschien iets minder 'pally aid' tot je nemen.

Desmoulins | 22-01-15 | 12:40

@ Desmoulins | 22-01-15 | 12:16
Hangt er dus vanaf.
Enfin, ik wide het alleen gezegd hebben om het beeld te bestrijden dat 'de christenen' antisemitisch zijn.

Lewis | 22-01-15 | 12:40

je suis juif

Ozon | 22-01-15 | 12:39

@Cellinus | 22-01-15 | 12:06
Dat is het verschil met Israël en Europese Joden. Voor Israël is er met of zonder wapens geen dialoog mogelijk. Maar Europese Joden vinden het kennelijk intellectueel en beschaafd om altijd maar met de vijand in dialoog te blijven, op het belachelijke af. Zie EAJG en Lody van de Kamp.

PrinsesStoepje | 22-01-15 | 12:38

Goed stuk weer.
Kern staat wat mij betreft achteraan:

Realiteitstoetsing (...).
Deze is intact, of deze is defect.
(...)
De defecte realiteitstoetsing die gepaard gaat met het aan het lot over laten van de joden, maakt Europa in die zin kwetsbaar voor waanzinnigheid van elke snit.

Alleen voor de goede verstaanders.
Heel goed om dit te lezen naast een net iets andere beschrijving van de lakmoesproef waar het wat mij betreft om draait:

www.amazon.com/The-Israel-Test-George-...

De Israel Test (en het socialistische zowel als mohammedaanse gedachtegoed van de 'Zero Sum Economy'.)

Fransg | 22-01-15 | 12:38

Bernays | 22-01-15 | 12:18

''Van Dieuwertje Blok tot Lodewijk Asscher, bazen van Goldman Sachs tot aan allerlei grote organisaties toe. De Joodse macht is enorm in de wereld.''

Bij dit soort topics worden de riolen weer opengelaten.
En u heeft het over onderzoek?
Googelen is geen onderzoek, stuk onbenul.

Desmoulins | 22-01-15 | 12:38

Deze post kwam tot stand met medewerking van het CIDI? Allemachtig. En voor de rest: wat een bullshit.

wapster | 22-01-15 | 12:37

Lewis | 22-01-15 | 12:25

Individuen genoeg maar de organisaties dus niet.

Desmoulins | 22-01-15 | 12:35

Als er op deze planeet boeiende volkeren rondlopen, dan horen zij er zeker bij. De verspreiding en het isolement van het joodse volk mag dan een zwakte zijn geweest in de ogen van menigeen en van de (toenmalige) machthebbers, dankzij hun aanpassingsvermogen en volharding zijn ze een genenpool gaan vormen waaruit disproportioneel veel topwetenschappers, Nobelprijswinnaars, uitvinders en kunstenaars zijn voortgekomen.

Ozon | 22-01-15 | 12:35

@RonnieKray | 22-01-15 | 12:23
"Als een Rotterdamse jihadist een auto opblaast in Syrië, is Aboutaleb medeverantwoordelijk.'' Aldus Kuzuzturk. Wat een mafklappers. Net als bij het Parijsdebat toen ze Wilders de schuld gaven van wat Breivik deed.

Driewerf Hoezee | 22-01-15 | 12:34

Wat een stompzinnig stuk. Pretentieus is het zeker dus kudos voor de eerlijke titel maar behalve pretentieus is het voornamelijk woo woo. Ee
"Als Europa haar joden verlaat (Waar naar toe? wellicht wordt bedoelt dat Europa haar joden laat gaan of dat Joden Europa verlaten, in beide gevallen is de betekenis niet het
zelfde) verliest ze haar ziel"
Als met "haar ziel verliezen" wordt bedoeld het vervolgen, het vermoorden en het tot paria's maken van joden min of meer de modus operandi van Europa is dan ja! Maar de auteur bedoeld eigenlijk het tegenovergestelde.
Ik laat het even bij de eerste zin want wat volgt struikelt van kwaad tot erger.

Mike Oxlong | 22-01-15 | 12:33

Beetje onsamenhangend verhaal, Spartacus, met wat grove versimpelingen. Je hebt het over Europese jodenhaat, probeert omstandig uit te leggen dat die drie vormen heeft, maar de Islamitische jodenhaat wordt in het geheel niet geduid. En die tegenstelling tussen de rendabele en vredelievende jood en de onrendabele subversieve moslim is wel erg kort door de bocht en draagt niet echt bij tot verheldering. Kennelijk vind je joden best wel bijdragen aan onze economie en vind je het relevant om te melden dat dat voor moslims minder geldt, maar dat lijkt me het thema niet, en geeft voer aan diegenen die al te gemakkelijk concluderen dat moslims de nieuwe joden zijn.

Schoorsteenveger | 22-01-15 | 12:32

Dit is hoe de 5e colonne er uit ziet: www.ad.nl...
RonnieKray | 22-01-15 | 12:23

Je zus, hoe vaak kan je mis slaan met een plank! Wat een gestoorde....

højre vær så venlig | 22-01-15 | 12:29

Goed doorwrocht betoog vn Spartacus.
Hopelijk lezen de heren van KVP huize zijnde de heren van Agt, van den Broek en Andriessen vandaag mee. Oud- en uitgerangeerde politici zittend hebbend in Bestuur en Raad van Toezicht van the Rights Forum , gebruik makend van hun positie om in- en toegang te krijgen tot subsidiepotjes en de media zeggen zich te baseren op International Recht om de succesvolle Staat Israël, in hun niet aflatende ijver, de oren te wassen en te schofferen hoewel zij pretenderen voor zowel Palestina als Israël op te komen. Snode gedachten edoch want niets is minder waar.VVD lid Jules Hofman acht het tot zijn plicht en taak in zijn nadagen een steentje bij te dragen aan Israël bashing. Van Roomsen kun je verwachten - gelet op 16 eeuwen Vaticaans anti-semitisme- dat ze het Joodse Israël beschimpen maar een VVD-er in die gelederen geeft te denken.

Jan Boule | 22-01-15 | 12:29

In Frankrijk gaat het leger de Joodse scholen beschermen en krijgt de politie betere bewapening. Kom daar maar eens om in Nederland. Hier weten de agenten nog niet eens om te aan met een klapperpistooltje.

Rest In Privacy | 22-01-15 | 12:28

Een sprookjesboek aanvoeren als bewijs voor weerbaarheid van een volk, hoe diep kan een redacteur zinken.
bintang | 22-01-15 | 11:14

Verdiep je eens in archeologie / geschiedenis. Er worden nog steeds perkament rollen gevonden uit die tijd (farao periode) die de waarheid van dit verhaal bevestigen.

Of je dan de rest van de bijbel wilt geloven ligt bij jou. (godzijdank)

højre vær så venlig | 22-01-15 | 12:25

@ Desmoulins | 22-01-15 | 12:16
Er zijn er zat die zó pro-Israël zijn dat zelfs ik me geroepen voel even te nuanceren. Ik denk wel dat je kunt stellen dat de (grote) meerderheid van protestant Nederland de joden goed gezind is.

Lewis | 22-01-15 | 12:25

@Haatgenerator | 22-01-15 | 11:47
Dus als er "kernen van waarheid" in een sprookjesboek staan, is het geen sprookjesboek? Want dat wordt hierboven gezegd. Dan zijn de sprookjesboeken van Grimm nu onmiddellijk ook gerevalueerd. Verder wat @bintang zegt.

God Zelf | 22-01-15 | 12:24

Lewis | 22-01-15 | 12:10
Het zou in theorie best kunnen dat er in een religieus boek wat historische waarheden staan, maar als je weet dat de gebeurtenissen zijn opgeschreven eeuwen nadat ze zouden hebben plaatsgevonden, en er geen enkele externe bevestiging te vinden valt voor de verhalen, dan zul je toch minimaal rekening moeten houden met de mogelijkheid dat het verzinsels zijn.

bintang | 22-01-15 | 12:24

@capt. iglo

whats your point met de qoute uit de Koran?

mrmojorising | 22-01-15 | 12:23

Jammer dat het weer over volkstammen gaat die hun wortels elders hebben. Over Nederlandse stammen zoals de Kaninefaten lees je nooit iets. Over het hier opgedrongen christendom evenmin. Al met al, ondanks wat verwarring over Romeinse keizers en data, toch een lekker stukje leesvoer.

Stinkvinger3829 | 22-01-15 | 12:22

Wat een mega goed stuk.
Ik sluit mij hier totaal bij aan.

HetNetteHeertje | 22-01-15 | 12:22

Verwijzen naar het OT en Romeinse geschriften en dat als informatiebron zien.... doe eens normaal man. Are you touched in the head?

En het spijt me zeer GS, maar voor een neutrale toeschouwer is dit echt een anti-islam/pro-joods propaganda site geworden.

Kenpachi3763 | 22-01-15 | 12:21

TheWestvsTheRest | 22-01-15 | 12:07
Geen dank. Als ik zo vrij mag zijn: lees eerst A cinkos (De medeplichtige). Als je de man ´live´ wilt zien/horen, kijk naar ´Nauwgezet en Wanhopig´ van VPRO Wim Kayer - serie waarin ook de interessante George Steiner ´vertelt´. Sterke materie.

chicago river | 22-01-15 | 12:20

En op het moment dat ik op versturen druk komen peppi en kokki die vragen om massa-aangifte wegens haatzaaien en laster in het nieuws: www.powned.tv/nieuws/politiek/2015/01/...

TheseDays00 | 22-01-15 | 12:20

-weggejorist en opgerot-

Bernays | 22-01-15 | 12:18

Mooi stuk, vanavond de linkjes lezen. 80 jaar later history repeating. In welk land gat de nieuwe Hitler opstaan?

Degene die zo stom is Wilders of FN te roepen maak ik net zo lelijk als mijn schoonmoeder met het voodoopoppetje naast mij (dat soort lui komen gelukkig nooit aan de macht).

TheseDays00 | 22-01-15 | 12:18

In zijn duiding een veels te pretentieus epistel *Realiteitstoetsing is een dichotome variabele.... die zin kwetsbaar voor waanzinnigheid van elke snit.* *het opdelen in drie categorieen, zowel van joden als van antisemitisme* *laag blijven werd hun devies* etc..
Wat ik bedoel te zeggen is dat het probleem aangaande antismetisme, geschiedenis van het joodse volk & Europa zich niet op een dergelijke wijze laat wegzetten. Het is meer, veel en veel meer dan dat. Ook het verband tussen de Verlichting en de Romantiek in deze gaat mank. Simpelweg omdat u veronderstelt dat hier in Europa een algemeen geldende wetmatigheid op van toepassing zou zijn. Is luchtfietserij. Dit is ook mijn kritiek op dit schijven in zijn geheel, u probeert deze problematiek te gieten in een strak gekaderd harnas terwijl dit simpelweg veels te groot en complex is om zich op een dergelijke wijze te laten kaderen. Edoch, opdat wij niet vergeten.

Coyote | 22-01-15 | 12:17

Lewis | 22-01-15 | 12:14

De organisaties in ieder geval niet.
Vuistdiep in het sprookje der Palestijnen.

Desmoulins | 22-01-15 | 12:16

Ja maar Rotschild. Ja maar Israel. Ja maar Hollywood.
Als vliegen op dit soort topics.

Desmoulins | 22-01-15 | 12:15

@ Capt. Iglo | 22-01-15 | 11:22
Maar vergeet je niet dat als er één groep in Nederland is die de joden een warm hart toedraagt, het de protestantse christenen zijn?

Lewis | 22-01-15 | 12:14

@ bintang | 22-01-15 | 11:14
Ach joh, verruim je blik eens. Niet elke letter van een boek dat jij verwerpt hoeft onzin te zijn.

Lewis | 22-01-15 | 12:10

-weggejorist-

Johannes26 | 22-01-15 | 12:10

Het is ronduit schandalig hoe de joden in het Westen (met uitzondering van Amerika) het onderspit moeten delven in de opiniestrijd met de Arabieren. Na Parijs zag je het weer: afgezien van de Charlie H.-redactie hadden joden verrweg het meest te lijden van de aanslagen, maar waar werd en wordt in de pers onophoudelijk op gehamerd? Dat de moslims het grootste slachtoffer zijn van de aanslagen en van andere 'excessen van hun geloof'. De omgekeerde wereld.
Het is inderdaad een teken aan de wand en bijzonder zorgwekkend dat de joden in Europa het zo zwaar hebben. En dat nog geen zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. We zouden ons helemaal kapot moeten schamen.

Lewis | 22-01-15 | 12:09

Goed stuk. Maar! Na de alinea over Europese Jodenhaat gaat het ineens over islamitische Jodenhaat, zonder inleiding of aanleiding. Maar wel mooie duiding van de Europese waanzin.

PrinsesStoepje | 22-01-15 | 12:09

Cellinus | 22-01-15 | 12:06
Wat bedoel je nou. Kan hier geen chocola van maken. Het klink wel hard, zekers.

chicago river | 22-01-15 | 12:08

De nieuwe Europese waanzin: het laten voortwoekeren van de islam.

Fijnstoffer | 22-01-15 | 12:08

@chicago river | 22-01-15 | 11:48
Dank voor de tip. Had nog wat van hem op mijn verlanglijstje willen zetten maar was dit alweer vergeten. Dus nogmaals bedankt!

TheWestvsTheRest | 22-01-15 | 12:07

Het zal allemaal best wat de status aparte van en voor Joden betreft. Maar er heerst bij velen toch een dubbel gevoel. De groep prominente Joden die zich het vuur uit zijn sloffen loopt om elk incident van islamgerelateerde Jodenhaat met een zoveelste 'onderlinge' dialoog tussen (kuch) gematigde moslims en de Gutmensch Jude glad te strijken is zich er kennelijk niet van bewust (of wil het domweg niet onder ogen zien) dat men die weerzin in feite over zichzelf afroept. Het klinkt hard, maar voor die specifieke groep kan ik totaal geen empathie opbrengen.

Cellinus | 22-01-15 | 12:06

spartacus 4 pres. of premier dat mag ook...

populist87 | 22-01-15 | 12:05

@VanBukkem | 22-01-15 | 11:56
Ja, het is een handicap wanneer je ergens anders gaat wonen en toch wil vasthouden aan een afwijkende religie die, soms minzaam, in andere gevallen zelfs vijandig, de gebruiken van de gastheer be/ver-oordeelt.
Dat is alleen op te lossen met bijzonder veel begrip en inschikkelijkheid van de gastheer.
Dat lukt alleen wanneer de gasten klein in getal en vriendelijk van aard zijn.

Jan Passant mk2 | 22-01-15 | 12:05

Mattias2548 | 22-01-15 | 11:59
Met je ´professor´ ´Kevin MacDonald´. Katholieke Ier? What´s in a name. Ja, wel degelijk antisemiet. Ook jij, Mattias.

chicago river | 22-01-15 | 12:05

@bijna_raak | 22-01-15 | 11:31
Altijd mooi die verhalen over de Rothschilds te lezen.
Jammer genoeg zijn veel reaguurder zo dom, dat zij blij mogen zijn dat ademhalen autonoom geregeld wordt.
Simpel rekensommetje leert ons dat 7,5 miljard mensen x 70 miljoen neerkomt op een bedrag van 525.000.000.000.000.000,- dollar (525 biljard). Wat onmogelijk is aangezien het totaal aan waarde wereldwijd tussen de 200 en 250 biljoen dollar (is 200-250.000.000.000.000) zou zijn.

TheWestvsTheRest | 22-01-15 | 12:03

Mooi stukje. Chapeau!

McPhart | 22-01-15 | 12:01

Toen we nog in steen hakte om en berichtje te verzenden hadden de joden de slachtofferrol. Duizenden jaren later schreven we op papier en hadden de joden de slachtofferrol.
Nu zitten we in een digitaal tijdperk en nog steeds hebben de joden de slachtofferrol. Is het niet eens tijd dat die gasten aan zelf refextie gaan doen? Duizenden jaren lopen de rijkste der aarden te mekkeren dat zij altijd overal het slachtoffer van zijn.

toetanchamon | 22-01-15 | 12:01

-weggejorist-

Capt. Iglo | 22-01-15 | 12:01

Der Icebear | 22-01-15 | 11:36

Reken het nog eens uit!

eerstneukendanpraten | 22-01-15 | 12:01

@sinar2 | 22-01-15 | 11:54
Nah. Als socialisten en islamisten 1 ding gemeen hebben, dan is het wel dat zij nooit tot inkeer komen. Nooit.
Ieder bewijs van hun ongelijk zien zij als HET bewijs dat zij door duistere machten en - complotten worden bestreden.

Woorden als "zionistisch complot" ontstaan niet vanzelf.

Jan Passant mk2 | 22-01-15 | 12:00

-weggejorist en opgerot-

Mattias2548 | 22-01-15 | 11:59

Nog een citaatje:
"Realiteitstoetsing is een dichotome variabele."

Mooi betoog, Sparta, en houtsnijdend bovendien, maar jij bent wél de enige scribent bij GS waarbij ik de betekenis van woorden moet googelen.

Maar goed, weer wat geleerd.

Peter Emile | 22-01-15 | 11:59

@kapotte_stofzuiger | 22-01-15 | 11:08
Tof man, iedereen 70 miljoen. Als dat al waar zou zijn, hetgeen ik ten zeerste betwijfel, dan zou dat je niet rijker maken. Iets met hyperinflatie en dit soort beelden:
www.archined.nl/uploads/pics/hyperinla...

OT; leuk stukje geschiedenisles. Tja dat was niet lief; al datgene dat je Joden destijds is aangedaan. Maar waarom geen zielig stukje over zigeuners? Een volk dat ook al eeuwenlang wordt gepest, verjaagd en uitgemoord. Veel grotere slachtoffers (percentueel) in WOII dan de joden maar om de een of andere reden hebben zij geen eigen staat gekregen. Of erkenning. Maar dat zullen ze, anders dan de joden, wel aan zichzelf te danken hebben, nietwaar?
Of een stukje over hoe de Romeinen de Cathaarse beschaving compleet van de aardbodem hebben geveegd. Helemaal niets meer van over; dan kwamen de joden destijds blijkbaar nog goed weg. Of de volkeren die door de Mongolen zijn vernietigd, ook helemaal niets meer van over. Of, iets meer recent, de Noord- en Zuid-Amerikaanse indianenvolkeren die Europese veroveraars zijn gedecimeerd of vernietigd. Wanneer krijgen die een eigen staat? Of op zn minst een stukje eerbetuiging hier op GeenStijl?

GifKikkert | 22-01-15 | 11:59

Haatbaarden. Haatvlechten. Houd het dan nooit op?

Pinocchio | 22-01-15 | 11:57

God zei het al tegen Abraham: "Uw nageslacht zal vreemdeling zijn in een land dat niet van hun is. En veemde volkeren zullen tegen hun opstaan. (Maar ook die volken zal Ik richten.)"
Wat had Die Man toch een vooruitziende blik.

VanBukkem | 22-01-15 | 11:56

Ales | 22-01-15 | 11:52
Stimmt. Hyperinflatie

Apollo | 22-01-15 | 11:55

Citaatje:

"De defecte realiteitstoetsing die gepaard gaat met het aan het lot over laten van de joden, maakt Europa in die zin kwetsbaar voor waanzinnigheid van elke snit."

De waanzin is er al. En wel langer dan vandaag; de waanzin is begonnen sinds de islam vaste voeten kreeg in het Avondland. En wat mij betreft, is de waanzin die zich heeft verspreid onder de faciliteerders en verdedigers van deze fascistische doctrine, die zich in de meest groteske bochten wringen om maar niet te hoeven zien hoe verderfelijk, gevaarlijk, primitief, mens-vijandig en niet meer van deze tijd deze verkalkte 'religie' is.

De dhimmi's onder ons zijn zo nodig nog gevaarlijker dan de radicale schreeuwbarbaren die het gif in Europa verspreiden.

De islam is overal waar ze opduikt een splijtzwam in de samenleving. Een tweedrachtzaaier, onruststoker en ontwrichter van rust, orde, vrede en welvaart.

Wie de waanzin, de oorlog en het geweld niet wil zien die de islam wereldwijd genereert, is blind of schakelt bewust minstens driekwart van zijn hersenfuncties uit.

Want hersenfuncties zijn niet van toepassing in tijden van waanzin.

Peter Emile | 22-01-15 | 11:55

Hopelijk lezen Gretta Duisenberg en Dries van Agt dit stuk ook en komen ze nog tot inkeer.

sinar2 | 22-01-15 | 11:54

Hulde, goed stuk. De totale irrationele dwaasheid van de Jodenhaat komt goed naar voren in dit stuk. Opdat we nooit vergeten. We hebben de morele plicht om het joodse volk te beschermen tegen de fundamentalistische islam.

nerugaer | 22-01-15 | 11:53

LOL, asl iedereen ineens 70 miljoen rijker zou zijn dan zou de inflatie natuurlijk gewoon gelijke tred houden. Beetje het Weimar-effect alleen dan nog grotesker.

Ales | 22-01-15 | 11:52

@Haatgenerator

Alle personen zijn fictief?? Kan er zo genoeg op noemen die dat niet zijn.

mrmojorising | 22-01-15 | 11:52

@Asmodean | 22-01-15 | 11:46
"Op geen enkele manier wordt uitgelegd waarom Europa zou kiezen voor een volk als een deel van dat volk anti-semitisch is. Europa kiest niet voor een volk."

Ik ga er nu maar vanuit dat je het hier over hebt:

"Als Europa toestaat dat haar joodse minderheid door islamitische jodenhaat verdreven wordt, betekent dit dat haar realiteitstoetsing fundamenteel defect is. Immers, het verkiest dan een (deels) subversieve en (deels) onrendabele minderheid die tot voor kort geen deel van Europa uitmaakte, boven een bijna zonder uitzondering rendabele, loyale en niet-subversieve minderheid. "

Zoals je kunt lezen, is de "keuze" waar Spartacus het over heeft niet de bewuste keuze tussen twee minderheden die jij er van maakt.

Hij lijkt eerder te spreken over een *onbewuste* keuze die Europa maakt, als Europa toestaat dat antisemitische moslims de joodse minderheden uit Europa verdrijven.

Want de keuze in dat geval zou zijn ofwel de antisemitische moslims aan te pakken, ofwel dat niet te doen, en in het eerste geval "kies" je voor de joodse minderheid, en in het tweede geval "kies" je voor de islamitische.

Althans, dat is hoe ik Spartacus hier interpreteer.

Russells Teapot | 22-01-15 | 11:52

Apollo | 22-01-15 | 11:29
Zucht. Wat een niveau. Inhoudelijk reageren lukt niet begrijp ik?
Asmodean | 22-01-15 | 11:41

Dat poog ik juist wel te doen met een soort van komische variant. Dat jij gaat zuchten en over niveau begint vind ik dan weer niet inhoudelijk. Goede dag gewenscht verder.

Apollo | 22-01-15 | 11:50

TheWestvsTheRest | 22-01-15 | 11:33
Ja. Ook de boeken van de Hongaarse schrijver György Konrád. Geschiedkundig en sociologisch (want daar zijn we in dit topic in beland) leerzaam.

chicago river | 22-01-15 | 11:48

Uitstekend artikel. Graag meer hiervan. MEER MEER MEER!

Ondertussen zijn wij wel getuige van het morele failliet van Europa. En het wordt alleen maar erger.

malang | 22-01-15 | 11:47

God Zelf | 22-01-15 | 11:29
U snapt "kernen van waarheid" niet?
De bijbel staat vol met leuk verzonnen verhalen, die geschreven zijn tegen een stuk geschiedenis. Alle genoemde personen zijn fictief maar de grote lijnen over de volken die toen aan de macht waren kloppen over het algemeen wel.

Haatgenerator | 22-01-15 | 11:47

Oja: de ziel van Europa ken ik wel. Maar er is iets dat ik daarboven stel: de Nederlandse identiteit. Die moet zich ook weerbaar kunnen opstellen tegen dat wat in het artikel is beschreven. Al is het maar omdat Europa geen overheid heeft (de EU vertegenwoordigt vooral zichzelf, en niet Europa).

Driewerf Hoezee | 22-01-15 | 11:47

Jan Passant mk2 | 22-01-15 | 11:22
ik zie toch veel verschillen. Ze zijn wel iets/veel intelligenter (uitzonderingen daargelaten). Maar een deel gedraagt zich nogal sektarisch, wat uiteraard nooit goed kan zijn voor een samenleving. In israel geeft dat momenteel heel veel problemen. Ik heb een paar vrienden/innen die uit (amerikaanse) orthodoxe joodse families komen. Ik verbaas me wel eens over hun extreme traditionele houding (rol van de vrouw bijvoorbeeld: keuken/huis (maar niet kunnen koken)), en ronduit bizarre wereldbeelden. Gelukkig zijn de europese joden wat moderner.

--sql error-- | 22-01-15 | 11:47

Igor Putkin | 22-01-15 | 11:42
Inderdaad.

asylumstreetspanker | 22-01-15 | 11:46

@ Captain iglo

Niet helemaal waar. De joden en christenen aanbidden in zekere zin wel dezelfde God, de God van Abraham en Izaak. Met als verschil dat christenen Jezus als de messias hebben aangenomen en de joden niet. De breuk tussen Joden en Moslims begint bij het verhaal van Abraham en Izaak. Waar volgens de Moslims de belofte niet was aan Izaak, maar aan Abrahams andere zoon, Ismaël. Uit Ismaël komen de Arabiëren voort. Dit is ook tot best ver terug te halen dat dit ook zo is.
De koran zegt dat de Bijbel en Thora door de Joden is aangepast en verdraaid. Want onmogelijk is omdat de Joden de Bijbel niet hebben en Jezus niet accepteren terwijl Jezus in de Bijbel op ze zachts gezegd vrij positief wordt neergezet.

- Het is ook wel intressant, de 10 stammen van Israël (het volk Israël bestaat van oorsprong uit 12 stammen. Joden zijn afstammelingen van de stam Juda) 10 van de 12 stammen zijn uit de geschiedenisboeken verdwenen en vinden we voor het laatst terug in het gebied rond de Kaukasus. En laat dat nou net zijn waar de Europeanen vandaan komen. In het engels noemen ze blanken zelfs Caucasians. Met andere woorden, ik denk dat veel mensen in Europa Joods bloed in zich hebben zonder het zelf te weten.

mrmojorising | 22-01-15 | 11:46

@Asmodean | 22-01-15 | 11:21
"Het is totale onzin dat Europa het ene volk boven het andere zou verkiezen als een deel van de bevolking anti-semiet is."

Wat bedoel je hier precies mee? Naar welke uitspraak van Spartacus refereer je hier?

Russells Teapot | 22-01-15 | 11:46

Dit is deels een reaguursel van vorige week van mij.
Prima, ouwe gladiator.

Piet Karbiet | 22-01-15 | 11:46

enelkoklort | 22-01-15 | 11:40
Academisch? Laat me niet lachen. Omdat er een paar linkjes naar bol.com instaan? Op geen enkele manier wordt uitgelegd waarom Europa zou kiezen voor een volk als een deel van dat volk anti-semitisch is. Europa kiest niet voor een volk. Als je aan bepaalde eisen voldoet mag je hier naartoe komen, los van tot welk volk je behoort. Zoals elke keer slaat Spartacus essentiële denkstappen over. Maar zodra er maar genoeg linkjes instaan lijkt het authentiek voor sommigen...

Asmodean | 22-01-15 | 11:46

Goed artikel! Interessant om te lezen, de links incluis. Twijfelde halverwege of je 'joden' zou kunnen vervangen door 'moslims'. Dat ook moslims zegmaar een indicatie kunnen zijn voor hoe de ziel van Europa omgaat met '''geplaagde''' minderheden. Maar gaandeweg werd die twijfel weggenomen, en blijken de joden toch echt de enige kanarie in de kolenmijn.

Driewerf Hoezee | 22-01-15 | 11:44
-weggejorist-
Hanz Ziezo | 22-01-15 | 11:43

kapotte_stofzuiger | 22-01-15 | 11:41
Dat is dus een duidelijke "Ja".
Ik ben uitgepraat met jou, engerd.

asylumstreetspanker | 22-01-15 | 11:43


Igor Putkin | 22-01-15 | 11:25

Eensch, maar er zijn vele conflicten daar die ook zonder de aanwezigheid van Israël waren uitgebroken. Ik noem nu even: burgeroorlog Libanon, oorlog Iran-Irak, inval Irak in Koeweit en de Koerdische onafhankelijkheidsoorlog.

eerstneukendanpraten | 22-01-15 | 11:42

Lang, en een goed stuk Spartacus, heb het rustig tot het laatste woord uitgelezen. Even je collega Jansen op z´n pik trappen: Jodenhaat bestaat altijd uit misplaatste jaloezie, door misplaatste fantasieeen over ´geld´ en eigendommen die men zou hebben. ´Jezus´ was een raar narcistje die het volk leert ´hun wangen te keren´ aan slagvaardige vijanden en ondertussen zichzelf tot zoon van God uitroept, die malloot. En over die ´Maria´, die buiten de pot pieste, want er is niet zoiets als ´onbevlekte ontvangenis´ beste volwassen lezer, en nee, mensen, een ´Eva´ is niet ontstaan uit de rib van een man. En slangen zitten wel in vaak in bomen, maar praten niet, vooral niet over ´appels´. Het idee.

chicago river | 22-01-15 | 11:42

asylumstreetspanker | 22-01-15 | 11:33
Ieder zijn mening, toch?

Igor Putkin | 22-01-15 | 11:42

@asylumstreetspanker | 22-01-15 | 11:39
Tussen een ja of nee zit 77 miljoen euro of 80.000 euro (afhankelijk van de berekening)

kapotte_stofzuiger | 22-01-15 | 11:41

@Igor Putkin | 22-01-15 | 11:40
Nou?

Jan Passant mk2 | 22-01-15 | 11:41

Apollo | 22-01-15 | 11:29
Zucht. Wat een niveau. Inhoudelijk reageren lukt niet begrijp ik?

Asmodean | 22-01-15 | 11:41

Goed artikel. Hulde!

Bram8918 | 22-01-15 | 11:40

Jan Passant mk2 | 22-01-15 | 11:33
Met onvoorwaardelijke steun van.... ?

Igor Putkin | 22-01-15 | 11:40

Spartacus, wederom een prachtig geschreven, academisch stuk. Zoals de meeste van je stukken. Hulde.

enelkoklort | 22-01-15 | 11:40

kapotte_stofzuiger | 22-01-15 | 11:36
Simpele vraag:"Steun je Hamas?" Een "Ja" of "Nee" is meer dan voldoende.

asylumstreetspanker | 22-01-15 | 11:39

@kapotte_stofzuiger | 22-01-15 | 11:36
Oké, duidelijk. Ik zal je voortaan niet meer serieus nemen.

Russells Teapot | 22-01-15 | 11:38

Mooi geschreven!

Flapuidt | 22-01-15 | 11:37

@kapotte_stofzuiger | 22-01-15 | 11:08
Het artikel waar je naar verwijst klopt niet. Als je het veronderstelde bedrag aan vermogen deelt door de wereldbevolking, zit je op 80k per persoon en niet op 80 miljoen. Op de berekening van het vermogen waar een jaarlijkse aanwas van 8% aan ten grondslag ligt, valt ook wel het nodige af te dingen.

Der Icebear | 22-01-15 | 11:36

@Russells Teapot | 22-01-15 | 11:33
"Hitler was de laatste Westerse oorlogszuchtige politicus die onder het juk van Joodse bankiers wilde ontkomen. Later heeft John F. Kennedy het nog vredelievend geprobeerd"

kapotte_stofzuiger | 22-01-15 | 11:36

-weggejorist-

siempie2696 | 22-01-15 | 11:35

@Capt. Iglo | 22-01-15 | 11:22
Klopt niet. De religies scheiden zich al tussen Izaak en Ismael. Volgens de Koran is Ismael degene die zou worden geoffert door Abraham, en wat je volgens de koran hieruit leert is dat je alles moet opofferen voor allah. Volgens de bijbel en de torah was het Izaak die zou worden geoffert, maar een engel kwam ertussen en die zei dat het een teken was van het geloof van Abraham, maar dat zijn God nooit een mensenoffer zou vragen. De afstammelingen van Izaak zijn de Israeliten, de afstammelingen van Ismael zijn de Arabiers. Vandaar ook de enorme haat tussen de bastaard kinderen van Abraham (arabieren) en de echte kinderen van Abraham (joden). De leugen van de koran begint dus al bij het verhaal over Arbraham en de leugen gaat alleen maar door vanaf daar. Die hele Islam is opgeschreven door mohammed, en in plaats van iets leuks te verzinnen, heeft hij het halve verhaal van de torah genomen en daar zijn eigen leugenachtige draai aan gegeven. Hoe je het ook wend of keert. De haat van de moslims/arabieren is er dus al vanuit de oudheid en heeft niets met aangeleerd door de christenen te maken. Je verhaal is echt enorme onzin.

Mika6101 | 22-01-15 | 11:35

Laat dat (deels) maar achterwege en vervang het zonder haakjes als 'grotendeels".

eenbelangrijkiemand | 22-01-15 | 11:35

De kleine blonde dood als afsluiter hakt er wel weer even in. Elke religie die het goedpraat om dat bij de haren te pakken en door het hoofd te schieten moet verboden worden. En één ieder die de ballen heeft om dat toe te juichen, mag bij me langs komen voor een bakje thee. Spoiler alert: Die thee is dan ook de enige overkomst met de methode Cohen.

vaas klaak | 22-01-15 | 11:34

Hulde voor dit stuk.
Het is kennelijk geen geheim meer dat de intelligentsia verdwijnt om plaats te maken voor achterlijkheid!

lanexx | 22-01-15 | 11:34

@kapotte_stofzuiger | 22-01-15 | 11:08
Dat soort onzin hoort er ook bij ja. Ze zullen vast rijk zijn, maar om het artikel te openen met een uit de duim gezogen bedrag laat al weer zien welke kant het op gaat.

fail | 22-01-15 | 11:33

@Igor Putkin | 22-01-15 | 11:25
Ja, de Arabische bevolking is in die tijd explosief toegenomen. Ik denk dat dit voornamelijk de schuld is van Israël, dat van een verpauperd stuk woestijn een welvarend land wist te maken.

Jan Passant mk2 | 22-01-15 | 11:33

@kapotte_stofzuiger | 22-01-15 | 11:08
Meen je dat nou serieus?

Russells Teapot | 22-01-15 | 11:33

Ik ben in een tijd opgegroeid en op gevoed, waarin NL Israel door dik en doen steunde.
Mensen die anti- semitische meningen hadden waren er nauwelijks. Als ik de commentaren lees sommige reageerders op geweldige het artikel van Spartacus word ik wel alert. Het is tegenwoordig heel gewoon om,
En toch:
www.gewoon-nieuws.nl...
kapotte_stofzuiger | 22-01-15 | 11:08
en
Ach ach, arme joodjes toch
weedpuff | 22-01-15 | 11:17
neer te plempen als reaguurder. Ik vind dat soort opmerkingen plakkerig en stinken naar rotte vis.

asylumstreetspanker | 22-01-15 | 11:33

Eindelijk weer eens een artikel met diepgang, al zitten er wel wat foutjes in zoals @Russells Teapot al aangaf.
Voor een ieder die meer wil weten over de Joden in Europa kan ik het volgende boek aanraden: Jiddische Wereld van Paul Kriwaczek

TheWestvsTheRest | 22-01-15 | 11:33

kapotte_stofzuiger | 22-01-15 | 11:08
Interessant en veelzeggend..
Dank voor de link.

Igor Putkin | 22-01-15 | 11:32

Waarom geen pijlen bij de strepen zodat duidelijk van waar naar waar de uitdrijvingen gingen.

BBmetR | 22-01-15 | 11:32

Orthodoxe joden zijn vervelend en racistisch, mag niet buiten de groep getrouwd worden, geen aanraking van vrouwen, het bekende handje geven e.d. Heel fanatiek in het behoud van de eigen identiteit, maar niet oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers, buiten Palestijnse gebieden geen terroristische aanslagen.
Weet dat sommige reaguurders te dom zijn om te poepen maar als je linked naar een anti semitisch onzin artikel over de familie Rothschildt denk dan eens na, voldoende geld om iedereen 70 miljoen te geven en dan is iedereen rijk .... gelooft zeker ook in de Kerstman en Sinterklaas.

bijna_raak | 22-01-15 | 11:31

@Capt. Iglo | 22-01-15 | 11:22
"Dat ze een hekel hebben aan Joden komt door Europese zendelingen, die ze dat hebben aangeleerd want de christenen (katholieken) hadden het niet zo op joden en het was handig als andere die strijd voor hen voerde."

Haha, wat? Moslims hebben antisemitisme aangeleerd van de christenen? Jij bent écht ver van het padje af.

Zowel de Koran als de Hadith bevatten antisemitische passages:
wikiislam.net/wiki/Islamic_Antisemitis...

Hetgeen ook door vroege islamitische theologen werd bevestigd:

wikiislam.net/wiki/Islamic_Antisemitis...

Vandaar ook, dat antisemitische moordpartijen schering en inslag waren bij de moslims vanaf het allereerste begin, de slachting van de joden door Mohammed in Qurayza:
www.answering-islam.org/Authors/Arland...

Russells Teapot | 22-01-15 | 11:30

Joden zijn gewoon helden, ik snap niet waarom iedereen (lees: moslims) zo zitten te haten. Snappen ze zelf waarschijnlijk ook niet, maar met z'n allen 'Dood aan de Joden' schreeuwen werkt nu eenmaal zo verbroederlijk.

Joden zijn, net als Chinezen of Japanners, van toegevoegde waarde in onze maatschappij. Klagen niet en werken hard. Daar kunnen die tuighimmigranten (altijd klagen en niet werken) nog wat van leren.

Voorstel: Geenstijl-eiland maken (was toch al de bedoeling) met graties toegang voor Joden. Islamtuig is niet toegestaan.

Ceauceausneaut | 22-01-15 | 11:30

@Verwilder(s)t Niet | 22-01-15 | 11:22
Als het oude testament geen sprookjesboek is, leg me dan eens uit waarom er nooit iets teruggevonden is van de paleizen van David en Salomo, terwijl in omringende landen talloze succesvolle opgravingen zijn gedaan.
En leg me ook eens uit waarom omringende beschavingen nooit melding hebben gemaakt van dat machtige Israelitische rijk.

bintang | 22-01-15 | 11:30

@Verwilder(s)t Niet | 22-01-15 | 11:22
De toverstaf van Mozes noem jij geen sprookje? Koekwaus.

God Zelf | 22-01-15 | 11:29

@ Wat een onzinartikel weer. Anti-semitisme moet keihard worden aangepakt. Het is totale onzin dat Europa het ene volk boven het andere zou verkiezen als een deel van de bevolking anti-semiet is. Spartacus is echt de koning van de waardeloze redenaties.
Asmodean | 22-01-15 | 11:21

Wat een onzincomment weer. Anti-semitisme moet keihard worden aangepakt. Het is totaal geen onzin dat Europa het ene volk boven het andere zou verkiezen als een deel van de bevolking moslim is. Asmodean is echt de koning van de waardeloze comments.

Apollo | 22-01-15 | 11:29

Fijn te horen dat er nog slimme varkentjes zijn
die zich als het zo uitkomt wel laten vetmesten maar zich daarna niet laten afslachten.

Berthe | 22-01-15 | 11:28

"... angst voor een primitieve horde binnen de eigen muren..." dat is mooi geformuleerd en precies wat het is.

God Zelf | 22-01-15 | 11:26

Spartacus for president!

Mika6101 | 22-01-15 | 11:26

Het lijkt wel of GS inderdaad verkocht is aan een nieuwe eigenaar die Spartacus naarbinnen gerold heeft.

Pimp my Voortuin | 22-01-15 | 11:25

eerstneukendanpraten | 22-01-15 | 11:18
Lol!! Dat is ook manier om er naar te kijken..
Maar is de ellende in het MO niet heel snel geëvolueerd vanaf ongeveer 1948 tot aan nu?

Igor Putkin | 22-01-15 | 11:25

Capt. Iglo | 22-01-15 | 11:22
-
Wat een gek.

Sergeant_Peper | 22-01-15 | 11:24

eerstneukendanpraten | 22-01-15 | 11:18

Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik heb groot respect voor de IDF, met die jongens en meisjes moet je niet gaan sollen. Zij houden zich al zo in ondanks al het militaire getreiter. Als je je inleest over de IDF dan weet je al snel dat dit leger bepaald niet bestaat uit flauwerikken.

Wat dat betreft zou het prachtig zijn als IS zn baardige kop in dat wespennest zou steken. Ze gaan er allemaal aan dan.

Beaulefermier | 22-01-15 | 11:24

Spartacus.. jouw berichten zijn fantastisch.. dank je wel.

larie | 22-01-15 | 11:22

Tja, de grap is dat zowel Joden, als christenen, als moslims dezelfde god aanbidden (de god van Abraham en Izaak) en dat de koran letterlijk zegt dat de Thora en de evangeliën (oude en nieuwe testament) moeten worden gezien als het woord van god. Ze zouden dus (volgens hun eigen boeken) niet eens vijanden moeten zijn. Dat ze een hekel hebben aan Joden komt door Europese zendelingen, die ze dat hebben aangeleerd want de christenen (katholieken) hadden het niet zo op joden en het was handig als andere die strijd voor hen voerde. Tel daar bij op dat in de ogen van moslims het huidige Israël een bevestiging is van wat hen al eeuwen lang dankzij "ons" is aangeleerd.

Capt. Iglo | 22-01-15 | 11:22

-weggejorist-

eerstbier | 22-01-15 | 11:22

@--sql error-- | 22-01-15 | 11:15
Joden zijn dus eigenlijk een soort moslims? Minder gewelddadig en minder crimineel, maar evengoed?

Jan Passant mk2 | 22-01-15 | 11:22

Verder trouwens een uitstekend artikel, daar niet van.

Russells Teapot | 22-01-15 | 11:22

@bintang:
De bijbel, met name het oude testament is geen sprookjesboek.
Het is ook geen letterlijke geschiedvastlegging, maar wel grotendeels. Vooral de verhalen van Exodus en enkele profeten bevatten bewezen zeer grote kernen van waarheid.

Verwilder(s)t Niet | 22-01-15 | 11:22

Wat een onzinartikel weer. Anti-semitisme moet keihard worden aangepakt. Het is totale onzin dat Europa het ene volk boven het andere zou verkiezen als een deel van de bevolking anti-semiet is. Spartacus is echt de koning van de waardeloze redenaties.

Asmodean | 22-01-15 | 11:21

"In opdracht van keizer Hadrianus verwoestten generaal Vespasianus en zijn zoon Titus Judea."

Ouch, Spartacus. Pijnlijke fout.

Hadrianus was keizer ten tijde van de Tweede joodse opstand (132-135 AD). Vespasianus was keizer ten tijde van de Eerste joodse opstand (66-70 AD), en zijn zoon Titus was de generaal die in 70 AD Jeruzalem veroverde.

Russells Teapot | 22-01-15 | 11:19

EU is een zeer socialistische club.
De geschiedenis laat zien dat Socialisten en Joden niet samengaan.
Nu we door onze politici steeds meer aan de EU (en dus ook de islam) verraden worden denk ik ook dat het voor de Joden veiliger is te vertrekken.

Moi2 | 22-01-15 | 11:19

De enige stabiele factor in het kruitvat dat Midden-Oosten heet is Israël. Hoop dat IS de euvele moed krijgt dat land eens aan te vallen...

eerstneukendanpraten | 22-01-15 | 11:18

Lkker dat doorwrochte schrijven, goed stuk.

Beaulefermier | 22-01-15 | 11:17

Ach ach, arme joodjes toch

weedpuff | 22-01-15 | 11:17

Wat een schoonheid op die foto

Bokito ergo sum | 22-01-15 | 11:17

Eindelijk weer eens wat diepgang en duiding, maar wanneer gaan we het weer eens over europeanen hebben...?

InfidelRevolution | 22-01-15 | 11:17

Merlot | 22-01-15 | 11:04 +1
We zijn het weer eens Merlot.

DonBasco | 22-01-15 | 11:15

Fantastisch artikel.

orca | 22-01-15 | 11:15

-weggejorist-

--sql error-- | 22-01-15 | 11:15

Hulde. Een stuk met een strekking waarin ik me volledig kan vinden.

robW | 22-01-15 | 11:15

Prima stuk Spartacus. Oldskool GeenStijl niveau

quisnix | 22-01-15 | 11:14

Een sprookjesboek aanvoeren als bewijs voor weerbaarheid van een volk, hoe diep kan een redacteur zinken.

bintang | 22-01-15 | 11:14

Goed artikel - Kudo's

DixitQuote | 22-01-15 | 11:11

-weggejorist-

kapotte_stofzuiger | 22-01-15 | 11:08

.. altijd dat probleem met den joden. Gelukkig hebben wij alweer een rijke ideologie binnengehaald die een oplossing weet voor het jodenvraagstuk. Ook de grote problemen die ontstonden door vrijheid van meningsuiting en vrije seks & moraal en vrouwengelijkheid en meer van dat (voorheen) linkse gedachtengoed, dat wil deze beweging voor onsch oplossen.

Steun uw bebaarde vijanden, wie goed doet - die ontmoet misschien niet al te veel kwaad.

Jan Passant mk2 | 22-01-15 | 11:06

Europa heeft er een handje van om bij frictie de verkeerde kant te kiezen.
En dan later roepen "Wir....".
Ach, u weet wel.

Net zoals dezelfde idioten die nu "Dat er radicale imams zijn in Nederland, wie had dát kunnen denken", ook dezelfden zijn die al 40 jaar alle waarschuwingen over radicale islam minzaam glimalachend wegwuifden.
En als dat niet hielp, de racismekaart trokken.

Merlot | 22-01-15 | 11:04

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl