Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten - Gemeentelijke schoenendoos

feynmanenoffeiten1000.jpgGemeenten mogen na oud en nieuw met bijna driekwart van het geld, zonder ervaring, de AWBZ gaan invullen. Eerder kregen ze al de bijstandsverlening cadeau. Het wordt steeds belangrijker dat gemeentes goed met heel veel geld kunnen omgaan. Wat hotemetoten uit Haarlem hadden een aannemer een douceurtje van drie ton gegeven. Door een stuk bestrating als onderdeel van de bouwput te zien, in plaats van in te zetten op de maximaal haalbare precariobelasting. Voor dit kleine akkefietje wisten de oude bokken niet hoe snel ze moesten aftreden. Een schril contrast met de vorige ronde, waar dezelfde heren onnavolgbaar bleven zitten. Vreemd aangezien het wachtgeld reeds in het verschiet lag met de jaarrekening over 2012. Onder de streep een verschil van 44 miljoen euro tussen de gemelde winst en werkelijk verlies. Gewoon € 282 per Haarlemmer. Sinds 1996 geeft registeraccountant Leo Verhoef aan dat alle gemeentes en provincies creatief boekhouden. Verassend is hoe simpel deze ellende al uit het jaarverslag zelf te halen is. U leest het goed. De financiële verslaglegging van de meeste gemeentes en provincies aan de burger en controlerende raad, spreekt zichzelf al tegen. Zonder afhankelijk te zijn van eigen waarnemingen of andere bronnen weet je al dat je wordt voorgelogen. Een winst of verliessaldo in een boekjaar, gaat altijd ten gunste of te laste van het eigen vermogen van de betrokken rechtspersoon. Had je aan het begin van een jaar een miljoen euro eigen geld op de gemeentebalans, als je dan een ton verlies draait, verwacht je aan het einde negen ton eigen geld. Het is echter extreem gebruikelijk om met een verzonnen winstsaldo van enkele miljoenen, toch het eigen vermogen te zien halveren. Omvang probleem Deze simpele rekensom gaat in 2012 slechts alle 419 gemeentes de mist in terwijl we door gemeentelijke fusies inmiddels slechts 403 gemeentes hebben. Provincies geven een vergelijkbaar beeld, twaalf uit twaalf gaan de boot in. Leo Verhoef is de klok inmiddels zo lang en zo vaak aan het luiden, dat ik zeker weet dat de beste man de conditie heeft van een atleet en volledig doof is. In Amsterdam is tussen 1998-2012 voor 3,6 miljard meer aan de burger ontrokken dan in het winstsaldo is toegegeven. Iets wat de Rekenkamer Amsterdam halverwege 2006 ruiterlijk toegaf. Uitermate pijnlijk is dat destijds wethouder financiën Lodewijk Asscher de kritiek zelfs onvoldoende begrijpt om er inhoudelijk op te reageren. In Rotterdam is tussen 1998-2006 anderhalf miljard tussen de regels door gespaard. Om in de periode erna gigantische verliezen te verzwijgen. Hoewel de Rekenkamer Rotterdam de visie van Leo inhoudelijk herkent, weigeren alle betrokken dat openlijk te doen. Als reactie op alle geponeerde malversaties schrijft het COR van Rotterdam een brief wie de stukken allemaal gecontroleerd heeft. Wederhoor Door de bank genomen mogen Burgemeesters en Wethouders zelf reageren op een brief gericht aan de raad. Binnen het dualisme is het vreemd dat de bestuurlijke macht zelf mag reageren op een schrijven gericht aan de controlerende & wetgevende macht. Een open podium om het eigen straatje schoon te vegen, in plaats van een verbeterde jaarrekening. In dergelijke reacties wordt het meestal pas echt idioot. Lange overzichten van de mens achter de jaarrekening en daar blijft het bij in bijna alle gevallen. De interne en externe accountant als autoriteitsdrogreden. De accountant is God en maakt geen fouten zoals Deloitte, PWC, KPMG en EY. Bovendien is hier sprake van systeemfalen, zodat zelfs ad populum verkeerd zit. Tuchtrecht iemand? De tuchtrechtspraak onder accountants heeft een hele vreemde rol in deze affaire. Ondanks dat elementaire posten zoals de verandering van eigen vermogen meestal ruimhartig materieel niet klopt met het gerapporteerde winst of verlies saldo worden door de grote vier accountantsbureaus continu goedkeurende verklaringen verstrekt. De gemeente Gorinchem deed een poging Leo zijn registeraccountant titel te ontnemen, maar dat ging zelfs de tuchtrechter iets te ver. Dit geeft een onmogelijke spagaat. Ofwel Leo heeft wel gelijk en ruim vijfduizend accountants verklaringen moeten de open haard in, ofwel Leo heeft geen gelijk en zijn titel mag erin. Het is onmogelijk dat beide onjuist zijn, maar dat is wel hun huidige conclusie. Twee A4-tjes Zeker naar de gemeenteraad zou een jaarverslag een volledige, simpele, kloppende balans en resultaatrekening moeten hebben, op twee A4-tjes die sowieso met elkaar overeenkomen. Zoals ieder normaal bedrijf. Dat het gangbaar is onpopulaire uitgaven of overvloedige belastinginkomsten buiten de winst en verlies rekening om, in de kleine lettertjes alsnog met het eigen vermogen te verrekenen, maakt het nog niet legaal of wenselijk. Gemeenteraden zijn zelfs in grote steden parttime politici die niet in meerderheid een financiële opleiding hebben. De burger in het stemhokje al helemaal niet. Jaarverslagen zijn nu langdradige gedrochten met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis, verstrikt in een interne conflict. Zonder korte duidelijke financiële informatie kunnen geen weloverwogen besluiten gemaakt worden.

Reaguursels

Inloggen

Bedankt voor je toelichting.

De AFM heeft bij de toetsing van de controles ook beoordeeld of de jaarrekening aan de gestelde eisen voldoet en heeft het niet als bevinding gerapporteerd. Wat in het rapport opvalt is dat ze alleen rapporten over de aspecten die van onvoldoende niveau waren. De dossiers met een voldoende zijn verder niet inhoudelijk behandeld. Daarom ben ik er vanuit, al dan niet terecht, gegaan dat ze met de verwerkingswijze hebben ingestemd.

Zal die site binnenkort zeker bestuderen, want ben wel benieuwd naar waarop hij het baseert. Ben er achter dat hij ook een artikel over de jaarrekeningen van mijn gemeente heeft geschreven inclusief jaartallen en nummers. Heb inmiddels een van deze jaarrekeningen gedownload en ga deze doornemen om vast te stellen in hoeverre de mutatie van het eigen vermogen is toegelicht in de toelichting. Vindt dit zeker interessant, gezien de gemeente erg hard inteert op zijn eigen vermogen maar toch een beperkt positief resultaat presenteert (standaard winststuring, alleen sluit de mutatie eigen vermogen los van de o.a. door jou genoemde dan wel aan).

Zal ook eens beoordelen hoeveel herwaarderingen en stelselwijzigingen zijn binnen mijn gemeenten de laatste jaren zijn doorgevoerd en op basis waarvan. Heb redelijk veel ervaringen met de controle van de verwerking van herwaarderingen in jaarrekeningen van profit organisaties dus ben benieuwd wat ik tegenkom.

In ieder geval bedankt voor het artikel en je reacties, want je hebt in ieder geval mijn interesse gewekt om dit in eerste instantie voor mijn eigen gemeente te onderzoeken.

hans123 | 02-11-14 | 22:14

hans123 | 02-11-14 | 15:42
Het AFM document stelt vrij weinig over gemeenten. Er wordt een voorstel gedaan de grotere gemeenten onder de OOB-definitie regeling te laten vallen. Vervolgens struikelt de EY accountant bij een gemeente op de Europese aanbestedingen en grondexploitaties. Over resultaatrekening en balans in zijn geheel worden geen uitspraken gedaan, maar nergens in het document wordt de indruk gewekt dat daaraan de conclusie getrokken mag worden dat die volledig correct zijn. Er staat geen enkel waardeoordeel over in, dat is iets anders dan een goedkeuring van de AFM. Ik begrijp dus niet waarom je daarnaar blijft verwijzen.

De controle van de AFM is een steekproef, die een steekproef doet in het werk van een controleerden accountant, die zelf ook alleen maar een steekproef deed. Ik zou alles buiten deze selectie van een selectie van een selectie als onbepaald willen beschouwen.

Leuk dat je de IFRS bijhaalt, die deelt de visie van Leo. De IFRS stelt dat _ALLE_ mutaties aan het eigen vermogen gerapporteerd moeten worden. finance.nl/content/view/386 het moet één statement zijn waarin alle mutaties van het eigen vermogen (behalve rechtstreekse transacties met aandeelhouders) worden opgenomen; het statement vervangt de huidige winst-en-verliesrekening en het mutatieoverzicht eigen vermogen;

Kijk dat een gemeente beleidsmatige of financiële deelresultaten presenteert is prima, maar het resultaat dient gelijk te zijn aan de mutatie eigen vermogen, of je moet apart overzicht geven van mutatie eigen vermogen. Beide mogelijkheden gebeuren niet.

Zeker Amsterdam is er een ster in om veel verschillende vormen van resultaten de revue te laten passeren, zonder ze allemaal te definiëren en zonder die een keer overzichtelijk te salderen en te bespreken ten opzichte van de mutatie eigen vermogen.

IFRS "_ALLE_ baten en lasten dienen in de winst-en-verliesrekening te worden verwerkt met uitzondering van correcties van fundamentele fouten, effecten van stelselwijzigingen, herwaarderingen, koersverschillen op buitenlandse activiteiten en bepaalde wijzigingen in de waarde van hedgeinstrumenten." www.norea.nl/Sites/Files/0000022674_NI...

Uit het overzicht van Leo blijkt dat IEDERE gemeente IEDER jaar in minimaal de afgelopen tien jaar zo veel herwaarderingen en stelselwijzigingen heeft doorgevoerd dat er minimaal in de helft van de jaarverslagen een verschil zit tussen mutatie eigen vermogen en het gerapporteerde resultaat van enkele malen de OZB opbrengt. Natuurlijk kan er bij uitzondering een keer iets spelen wat jij schetst, maar dat hoort geen continu landelijk dekkend probleem te zijn.

Gemeentes vallen gelukkig niet onder de IFRS, maar ze hebben ook geen mutaties die onder de genoemde uitzonderingen vallen, en hebben die uitzonderingen al helemaal niet ieder jaar in een veelvoud van de lokale opbrengst van de onroerende zaakbelasting.

Er zitten gemeenten bij waar het mutatie eigen vermogen rustig tien keer het resultaat is wat richting de raad gaat, zonder dat er uitleg in het jaarverslag staat, zonder dat het besproken wordt en zonder dat er echt inzicht ontstaat in de huidige situatie.

Leo gebruikte de tuchtrechter omdat hij ageerde tegen een onterecht afgegeven verklaring. leoverhoef.nl/dossiers/tuchtzaken.html... Interessant is daar dat de tuchtrechter niet inhoudelijk op de zaak ingaat. Klachten, pleitnota`s en vonnissen integraal gepubliceerd, dus daar lees je nogmaals wat exact het probleem is. Leo gaat daar helaas een hele lijst problemen af, terwijl ik alleen de incomplete staat van baten en lasten eruit gepikt hebt om het korter en duidelijker te houden.

Met betrekking tot de kiezer, kiest de media ervoor B&W blind te volgen in het gerapporteerde resultaat, terwijl de mutatie eigen vermogen veel groter is, en dus veel meer aandacht verdiend. Op die manier heeft Amsterdam en Rotterdam miljarden via de doofpot gebankierd, en dat is absoluut niet de bedoeling.

duitse herder | 02-11-14 | 16:36
De site van Leo is trouwens ook vrij duidelijk.

Feynman | 02-11-14 | 21:13

hans123 | 02-11-14 | 15:59
Waarom zoek geen contact met Leo ?. Dan hoor je uit eerste hand wat zijn drive is en de actualiteit van het gegeven.

duitse herder | 02-11-14 | 16:36

De kern van de controleverklaring is volgens mij in het geval van een bv het vaststellen dat het eigen vermogen per balansdatum en het resultaat over het boekjaar een getrouw beeld van de werkelijkheid geeft op basis van de geldende regelgeving (vaak bw 2titel 9 en RJ, of bijvoorbeeld IFRS).

De vraag is of deze tekst ook voor de controleverklaringen welke door gemeenten wordt gehanteerd van toepassing is. Maar ik ga eruit vanuit dat de kern i.i.g. gelijk is.

De vraag is in hoeverre hiervan sprake is, is volgens mij eerder een verantwoordelijkheid van toezichthouder AFM dan van de accountantskamer (voorheen tuchtrechter).

De kans dat een dergelijke zaak voor de accountantskamer komt is beperkt. Al bestaat voor iedereen de mogelijkheid om een accountant voor de accountantskamer ter verantwoording te roepen. Dus we kunnen het proberen al ben ik daar geen voorstander van.

Gezien de AFM in zijn meest recente rapport geen opmerkingen heeft gemaakt over het misleidend zijn van jaarrekeningen van Gemeenten en het al dan niet het hierop acteren is mijn stelling dat de AFM de verwerkingswijze als toezichthouder heeft beoordeeld en aanvaardbaar heeft geacht.

Dit al dan niet terecht ten nadelen van Leo. Het gaat mij echter te ver om Leo, die voor zover ik kan nagaan alleen zijn mening heeft verkondigd, hier verder om te bestraffen of berispen.

hans123 | 02-11-14 | 15:59

@Feyman. Bedankt voor je toelichting.

Heb je de register accountancy studie aan Nyenrode gevolgd en afgerond. Hoeveel jaarrekeningen heb je dan zelf opgesteld? Ik heb daar zelf namelijk geleerd dat er zeker mogelijkheden zijn waarin de mutatie eigen vermogen niet op het resultaat aansluit. Maar goed dat is niet de aard van de discussie.

Ik ben het met je eens dat deze wijze van verwerking vreemd is. Maar uit het AFM rapport welke op 25 september 2014 blijkt dat de AFM ook controledossiers met betrekking tot de (recente) jaarrekeningencontroles van big four kantoren met betrekking tot de jaarrekeningen van gemeenten heeft getoetst. Hierin wordt niet vermeld dat het niet aansluiten van de mutatie in het eigen vermogen en het resultaat foutief is. De AFM heeft dus recent de kwaliteit van jaarrekeningcontroles bij o.a. gemeenten getoetst en heeft hierbij vastgesteld dat deze in gevallen van onvoldoende niveau waren. Echter is voorgenoemde verwerkingswijze blijkbaar niet als onjuist beschouwt.

Daarom vraag ik me af waarop deze mogelijk foutieve verwerkingswijze is gebaseerd? Zeker omdat in casu sprake is van specifieke regelgeving.

Ik denk niet een gebrek aan kennis bij de kiezer een probleem. Die zal zich namelijk in het algemeen niet verdiepen in de jaarrekening van zijn gemeente. Of hij moet hier een beroepsmatige interesse in hebben en dan vaak sus wel over de kennis beschikken. Ik zie het gebrek aan kennis bij journalisten,zoals in onze lokale nieuwsblad als een veel groter probleem want die prikken er ook niet doorheen maar informeren veel kiezers.

Vanuit mijn eigen kennis onderken ik wel dat veel leden van het college van B&W en de gemeenteraad ook kennis ontberen. Dat is inderdaad een serieus probleem.

Je geeft aan dat je het gevoel hebt dat de accountants heel goed kijken naar de werking van de interne procedures, de fraude risico's en het materieel juist zijn van jaarrekeningposten. Uit de AFM toetsing van de laatste jaren blijkt dit helaas (ook) niet het geval te zijn. Daarnaast is het gebruiken maken van interne procedures van controle cliënten op de moment steeds meer onderwerp van discussie. Waarbij hier ook van wordt afgestapt.

Als wethouders baten en lasten buiten de verantwoording of toelichting hierop houden kun je helaas niet meer stellen dat de jaarrekeningposten accuraat en volledig zijn verantwoord (of juist om in jou worden te spreken).

De kern van de controleverklaring (vroegere accountantsverklaring) is volgens mij bij een BV het vaststellen dat het eigen vermogen per balansdatum en het resuktaat

hans123 | 02-11-14 | 15:42

wat eerder gezegd is:
Accountants die de gemeentelijke jaarrekeningen goedkeuren die niet aan de boekhoudregels voldoen moeten uit het register worden geschrapt en een beroepsverbod krijgen. Laat maar een paar accountants hangen.

Nederland gaat financieel kapot door dit soort financieele leugenaars.

geldmoetrollen | 02-11-14 | 13:01

hans123 | 02-11-14 | 10:54
BW 2 Titel 9 schijnt niet te gelden voor gemeentes. Daar gaat u helaas al met boter en suiker erin. Een jaarverslag van een gemeente of provincie moet voldoen aan dit setje wetten, die u waarschijnlijk een déjà-vu gevoel geven mbt BW2T9. leoverhoef.nl/verwijzingen.html

De gemeente Gorinchem en VB Accountants waren van mening dat Leo Verhoef zijn titel moest inleveren. Dat is niet mijn mening. Onderaan leoverhoef.nl/dossiers/tuchtzaken%282%... alle processtukken waarom deze twee organisaties de titel van Leo willen schrappen.

De hoogte van de straf is niet mijn voornaamste punt in de spagaat. Of het nu doorhalingen, berispingen of tijdelijke schorsingen zijn is mij irrelevant. Mijn stelling is dat aangezien Leo lijnrecht tegenover een complete beroepsgroep staat, slechts 1 van beide bij de tuchtrechter in het gelijk zou moeten worden. Nu kiest de tuchtrechter geen partij en dat leidt tot zwijgen onduidelijkheid en gedogen. Dat is al helemaal een onwenselijke situatie.

Het eerste probleem met de jaarrekeningen is heel simpel. Dat in de staat van baten en lasten, en die staat is verplicht gesteld, _ALLE_ baten en lasten worden meegenomen, en niet slechts het politiek welgevallige deel. Daaruit volgt direct dat het resultaat over een jaar, ook daadwerkelijk gelijk is aan de mutatie eigen vermogen.

Zoals het binnen boekhouden sinds de VOC hier in Nederland gebruikelijk is, zoals gedoceerd op onze middelbare scholen, zoals gedoceerd op iedere MEAO, HEAO en Nijenrode. Ik heb nog nooit een jaarrekening opgesteld waarbij de mutatie eigen vermogen niet is berekend vanuit het volledige resultaat.

Nu is er voor iedere gemeente en provincie twee keer een resultaat over een boekjaar. Eentje openlijk in het jaarverslag vanuit de _gedeeltelijke_ staat van baten en lasten. Aangevuld met een tweede resultaat wat slechts impliciet uit de jaarrekening te extraheren en buiten de jaarrekening om verrekend is met het eigen vermogen.

Het principiële probleem van deze gedeeltelijke verhulling van is deels dat de jaarrekening niet meer representatief is voor in welk tempo de rechtspersoon inteert of reserveert, deels dat voor niet onderwezen politici en kiezers niet meer duidelijk is hoe gezond de rechtspersoon is. Dit is strijdig met de kern van de accountantsverklaring.

Mijn gevoel is dat er tijdens het controle proces heel goed wordt gekeken naar interne procedures, frauderisico`s en of posten materieel kloppen, maar dat het misgaat als wethouders om politieke redenen uitgaven of inkomsten in zijn volledigheid uit de gepubliceerde staat van baten en lasten weren.

Immers een hoog positief saldo kan leiden tot allerlei onzinnige uitgaven die gedaan moet worden van de raad, evenals een slechts tijdelijk negatief saldo kan leiden tot allerlei nutteloze structurele bezuinigen. Het is dus heel handig het gerapporteerde saldo te sturen.

Omdat het vervolgens wel de mutatie eigen vermogen klopt met de volledige (maar slechts deels gepubliceerde) staat van baten en lasten gebruikt wordt voor de mutatie eigen vermogen ontstaat bij de controlerende accountant de illusie dat het wél gerapporteerd wordt, maar niet meer op een manier die ondubbelzinnig uit het jaarverslag blijkt.

Nota bene, het verschil tussen mutatie eigen vermogen en het resultaat van baten en lasten, is het enige probleem met onderliggende jaarrekeningen dat ik hier een podium geef, het is absoluut niet het enige probleem wat speelt.

Feynman | 02-11-14 | 12:46

hans123 | 02-11-14 | 10:54
Dit speelt al vanaf 1989 en mogelijk al daar voor. Je komt met een verwijzing van een AFM rapport van 25 september 2014.

Ik begrijp daarom je uitleg niet.

duitse herder | 02-11-14 | 12:11

soledad | 02-11-14 | 11:51

ECB en wanhoop ? Niet in dit mensenleven.

netniet | 02-11-14 | 12:06

internet het orakel
interessante gegevens,voor zover het allemaal waar is.
worden wij op een ongelofelijke manier bezwendeld
zie wanhoop ecb compleet

soledad | 02-11-14 | 11:51

Beste Feyman, leuk geprobeerd maar volgens mij roep je maar wat zonder dat je de feiten kent. Ik heb het gevoel dat je niet de wet (BW 2 Titel 9) en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving er naast hebt gehouden. Je onderbouwt tenminste nergens op basis waarvan dit is niet toegestaan. Of denk je echt dat de big four kantoren welke onder toezicht van de AFM staan en een vergunning hebben om de werkzaamheden uit te mogen voeren het risico nemen om de vergunning kwijt te raken en hiermee hun kantoor om zeep te helpen. De naïviteit drupt van je verhaal af.

Daarnaast is het bullshit om te stellen dat Leo zijn titel moet inleveren als hij geen gelijk heeft.Een register accountant moest de afgelopen jaren (t/m 31 december 2013) op basis van de VGC per opdracht documenteren waarom het opdrachten deskundig werd geacht om de controle uit te voeren. Bijvoorbeeld op basis van specifieke regelgeving zoals bij de controle van jaarrekeningen van gemeentes. Misschien is Leo wel niet deskundig op dit gebied en voert hij dergelijke controles niet uit. Dit zegt niet dat hij niet in staat kan zijn om de bijvoorbeeld controle opdrachten bij profit organisaties met hele andere regelgeving uit te voeren (misschien dat hij wel gemeentes controleerde, dit is mij niet bekent maar ik denk het niet want dan hadden niet alle gemeentes hetzelfde probleem). Dus logisch dat de tuchtrechter hem niet uit het register heeft geschrapt. Dat gaat niet zomaar op basis van een mening. Ook blijkt uit je verhaal dat het ontnemen van de titel de tuchtrechter zelfs iets te ver ging. Dit biedt ruimte voor interpretatie, welke straf heeft hij dan gehad als het de tuchtrechter iets te ver ging ga ik er vanuit dat hij wel een straf heeft gehad zoals een berisping of tijdelijk doorhaling. Er staat namelijk niet beschreven dat het de rechter veel te ver ging en hij is vrijgesproken. Ook stel je dat anders de accountants welke de jaarrekeningen gemeenten goedkeurende hun titel moet inleveren. Volgens mij is het tuchtrecht niet dusdanig ingevuld dat een doorhaling volgt bij afgifte van een onjuiste verklaring. Bij de casus Ecocern heeft dit volgens mij geleidt tot een schorsing van 1 maand, welke is opgelegd door de accountantskamer welke reeds in 2009 de tuchtrechter heeft opgevolgd.

De kans bestaat dat je gelijk hebt, dit is dan volgens mij echter gebaseerd op toeval en niet feiten zoals de naam van de artikelserie doet vermoeden.

Ik hoor graag op basis van de geldende wet- en regelgeving en het laatste AFM rapport van 25 september 2014 op basis waarvan deze verwerkingswijze niet is toegestaan en de accountant niet tot een goedkeurend oordeel had mogen komen. Ook hoor ik graag op basis van welke regels in het tuchtrecht je baseert dat of Leo zijn titel moet inleveren of de accountants welke de jaarrekening van de gemeenten (volgens jou) onterecht hebben goedgekeurd.

hans123 | 02-11-14 | 10:54

Brillante Man Die Dijselbloem, Door deze zaken naar de gemeeten over te hevelen haalt Nederland met het grootste gemak de 3% norm. Dat de opbouw van de schuldenlast per burger nu nog veel verder uit de hand loopt is niet zijn probleem want dat valt niet onder zijn verantwoordelijkheid, vindt hijzelf dan. Hij zelf zal straks, net als Zalm, als succesvol minister van financiën te boek staan.de burger krijgt de rekening en misschien nog weer een nieuwe naheffing van de EU erbovenop.

down | 02-11-14 | 10:16

@Necrososis
Wat doe je me aan! De frase "met de kennis van nu" is voor mij de meest walgelijke, schurende, denigrerende opmerking die een politicus of graaier kan maken om zichzelf vrij te pleiten.
En al die andere door nepotisme aan elkaar verbonden politici op t binnenhof maar knikken: ja ja, niet zijn schuld, niet zijn grote grote schuld. Want met de kennis van nu......
Aaaaargghhhh. Zo, lucht op.

RoBD=Skullfucker | 02-11-14 | 10:15

En daarom heb ik voor mijn ouders van 87 en 80 nog snel een traplift, vervoer op maat, rolstoel voor pa en een gelijkvloerse douche geregeld. Nu gaat het nog via de WMO en via de rijksoverheid. Straks gaat het allemaal via de gemeente en is op 1 januari 2015 om 0:03 de poet al op. Sorry mensen, maar mijn ouders hebben het verdiend en nú kan het nog.

Haringkoning | 02-11-14 | 09:19

Hoe ook, de flut gemeente waar ik woon heeft een schuld van 340 miljoen! Als toch iets bij wet verboden moest worden is het dit. Desondanks wordt er een megalomaan winkelcentrum gebouwd, terwijl de winkelstraten voor de helft met lege winkels zitten.

goedemorgennederland | 02-11-14 | 09:09

@ Maria.1 | 02-11-14 | 00:11

Verdenking van) racisme is het ergste waar een Nederlander van beschuldigd kan worden, en hoe die beschuldiging beter te tackelen dan door het positief discrimineren van een lid van de gediscrimineerde doelgroep?

HoogToontje | 02-11-14 | 09:01

Jezus, Feynman heb je dit stuk gedicteerd aan Quid? Dit stuk moet nodig even op grammatica en spelling nagelopen worden.

Tapu | 02-11-14 | 08:53

Overigens bizar dat een simpel medicijn gemaakt in NL in Frankrijk de helft kost.. rara waarom het van korte duur was dat de prijs op het etiket stond. En nog bedankt Hans Hoogervorst, lamme huisarts dat je was met je onzinnige kudtsysteem wat je hebt opgezet als minister van gezondheidszorg.. bah bah.

Houtbar | 02-11-14 | 08:01

Mijn stad, ons land wordt verkacheld en het houdt nooit op..

Weer (nog steeds) verneukt door bestuurders met vriendjes.

Steeds maar weer :(

Houtbar | 02-11-14 | 07:45

likkerbarendlekker | 02-11-14 | 02:15
CBS bevestigt conclusies van Leo Verhoef

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateert op 28 februari 2014 dat provincies en gemeenten in 2014 gezamenlijk een groot tekort hebben van € 3,1 miljard. Dit terwijl de provincie- en gemeentebesturen officieel in hun begrotingen en in hun berichtgeving eromheen in totaal een overschot presenteren. Deze constatering is een bevestiging van de conclusies van registeraccountant drs. Leo Verhoef op grond van zijn jarenlange onderzoek naar de jaarrekeningen en begrotingen van provincies en gemeenten van een giga-boekhoudfraude bij onze lokale overheden.

duitse herder | 02-11-14 | 07:17

Ooit_huisregelneef | 01-11-14 | 23:32

CBS bevestigt conclusies van Leo Verhoef

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateert op 28 februari 2014 dat provincies en gemeenten in 2014 gezamenlijk een groot tekort hebben van € 3,1 miljard. Dit terwijl de provincie- en gemeentebesturen officieel in hun begrotingen en in hun berichtgeving eromheen in totaal een overschot presenteren. Deze constatering is een bevestiging van de conclusies van registeraccountant drs. Leo Verhoef op grond van zijn jarenlange onderzoek naar de jaarrekeningen en begrotingen van provincies en gemeenten van een giga-boekhoudfraude bij onze lokale overheden.

duitse herder | 02-11-14 | 07:16

INH.30CL | 02-11-14 | 05:34
plop..

newray | 02-11-14 | 06:04

En daarom... niet meer werken, uitkering trekken. Minder geld maar zo veel meer plezier in het leven beste reaguurders. Dit schrijf ik niet omdat ik lui ben of van hardwerkende wil profiteren...... ik ben slechts tot de conclusie gekomen dat mij dit netto meer oplevert in zowel fysieke als geestelijke zin. Welterusten Zwarte pietjes van me.

INH.30CL | 02-11-14 | 05:34

Iedereen in mijn werkende leven. Mijn geliefden zijn net als ik zichzelf ontdekkend in allerlei omstandigheden en schrikken van eigen corrupte, leggen onmiddellijk voor en schonen zichzelf in daad en gedachte op. De gedachte is het lastigst om aan te pakken, vinden wij.

Desideria Benedicta | 02-11-14 | 05:25

Ik snap geen klap van boekhouding. Ik begrijp dat iedereen corrupt is alstie de ruimte krijgt, iedereen. In mijn leven. Die iedereen. Ik vond boekhouding uit om die reden en werd smalend bejegend door het bestuur. Cultuur. Het verbaast mij niet dat gemeentes ook deze cultuur praktiseren Ik word er wel misselijk van. Ik ken mijn eigen corruptie, heb die zelf aangepakt en bezie de activiteiten van anderen nu helder alleen boekhouden heb ik geen hoofd voor. Dus daar kàn ik de corruptie niet waarnemen; op dat level te dom. En daar ben ik niet alleen in. En daarom komt dat hele spul ermee weg. En daarom wordt de klokkenluider niet gehoord; niet alleen ik, medewerker bij organisatie voor goede doelen, ben te dom.

Desideria Benedicta | 02-11-14 | 05:18

@necrosis | 02-11-14 | 02:43
Ik kan met een gerust hart op twitter en feesboek symbooltjes drukken.
ik ben immuun.

miko | 02-11-14 | 02:57

@miko | 02-11-14 | 02:35
Pas op voor nep embleempjes, Ivo heeft bijles kregen....
*gnehe*

necrosis | 02-11-14 | 02:43

@necrosis | 02-11-14 | 02:30
Sinds wanneer? Werkelijk ze vallen pas vandaag op.

miko | 02-11-14 | 02:35

@miko | 02-11-14 | 02:23
Die embleempjes zijn alleen zichtbaar voor platinum reaguurders.
Jaloers?

necrosis | 02-11-14 | 02:30

@necrosis | 02-11-14 | 01:43
Gated community's,... valse veiligheid.

miko | 02-11-14 | 02:24

@necrosis | 02-11-14 | 02:19
Zeg, meubelstuk.
Sinds wanneer staan die embleempjes bij de topics?

miko | 02-11-14 | 02:23

@bintang | 02-11-14 | 02:17
Dat noemt men nou dichterlijke vrijheid.
Reken dus maar niet op gratis bier....

necrosis | 02-11-14 | 02:22

@likkerbarendlekker | 02-11-14 | 02:15
Het gaat niet om de cijfertjes, maar om de interpretatie van de cijfertjes.

necrosis | 02-11-14 | 02:19

'Deze simpele rekensom gaat in 2012 slechts alle 419 gemeentes de mist in'
Is er nou echt niemand bij GS die dit soort tenenkrommend foute formuleringen even om kan zetten naar correct Nederlands?
Ik ben bereid te helpen, het eerste jaar voor bier, daarna een bescheiden honorarium. (email bij de redactie bekend).

bintang | 02-11-14 | 02:17

ik heb dit jaar op de kosten van mijn bedrijf de jaarrekening van de gemeente waar ik woon door 2 registeraccountens laten nakijken. Deze 2 wisten niet van elkaar af en werkten ook helemaal afzondelijk van elkaar. beiden kwamen toch echt tot hele andere conclusies dan dit figuur hier boven.

een soort van tweede lakeman?

likkerbarendlekker | 02-11-14 | 02:15

@miko | 01-11-14 | 23:47
In de ranglijst van 2014 sta jij derde, wat is je punt?

necrosis | 02-11-14 | 02:01

@miko | 02-11-14 | 01:23
JPB zegt helemaal niets, tenslotte moet iedereen zich melden bij de video-intercom van zijn 'gated cummunity'.
Het is de burger die straks 'de lul' is....

necrosis | 02-11-14 | 01:43

@Parel van het Zuiden | 02-11-14 | 00:59
moehahaha.
Ik zie het helemaal voor me. JPB die tegen de aanstormende IS strijders dit zegt.
hehehe.

miko | 02-11-14 | 01:23

@Parel van het Zuiden | 02-11-14 | 01:02
Rutte heeft waarschijnlijk geen enkel benul van 'nu'.
In 2010 doceerde hij wekelijks 2 uur maatschappijleer op een VMBO school in de Haagse schilderswijk.
Ken je die reclame over de autogordel nog?
*pak je beeldscherm stevig beet met twee handen*
Afijn, de rest kun je zelf wel invullen....
*gaat pleister op voorhoofd plakken*

necrosis | 02-11-14 | 01:14

@necrosis | 02-11-14 | 00:59

Ik heb wel eens de indruk dat hij alleen "van nul tot nu" gelezen heeft....

Parel van het Zuiden | 02-11-14 | 01:02

@Parel van het Zuiden | 02-11-14 | 00:54
Je vergeet een geschiedenisleraar als MP.
*met hoofd op tafel slaat*

necrosis | 02-11-14 | 00:59

@necrosis | 02-11-14 | 00:46

Had mooi geklonken voor een vuurpeleton.

Parel van het Zuiden | 02-11-14 | 00:59

@Parel van het Zuiden | 02-11-14 | 00:54. Helemaal mee eens. Wat we nodig hebben is een kabinet met kennis van zaken.

Maria.1 | 02-11-14 | 00:58

Die Asscher is eigenlijk ook wel exemplarisch voor de ziekte die bestuurlijk Nederland heeft aangetast. Op basis van politieke connecties komt hij op de financiële post terwijl hij geen idee heeft van het vakgebied. Ook heeft hij nog nooit ook maar iets substantieels aangestuurd of geleid. Om over z'n opvolger maar te zwijgen. Die gast weet een ideal-betaling volgens mij niet eens succesvol af te ronden. En dan blijkt de financiële huishouding een puinhoop. Joh!
.
Schooljuffrouw op Verkeer & Waterstaat, anyone? Zo lang wij politieke partijen toestaan dit soort niet ter zake kundige mensen op zulke posten te zetten, blijft de ellende voortduren.
.
Vacature: Competente bestuurders gezocht.

Parel van het Zuiden | 02-11-14 | 00:54

Vroeger donderden ze al het afval in de sloot, dan was je er van af. Tegenwoordig gooien ze het gewoon bij de Gemeenten neer, niet dat het er beter van wordt maar je bent er wel van af.

Die massale ontslagronde bij de vorige 'verantwoordelijken', ja daar kunnen we natuurlijk lang op wachten. Daar komen we nooit meer van af. Hoewel, ik weet nog een sloot...

Geert Akbar | 02-11-14 | 00:50

Hartelijk dank voor deze bijdrage Feynman. Weer iets om stevig op te kauwen, want zo 123 alles doorhebben vereist wat werk.

Mijn god wat weer een tyfuszooi!

Goed dat er zo'n Leo Verhoef bestaat, hij zou per onmiddellijk geridderd dienen te worden, maar wie aantoont dat rijk of gemeenten incompetent zijn en frauduleus bezig, wordt natuurlijk afgeschoten.
Salut! Evocatus

Evocatus | 02-11-14 | 00:46

Ze hadden het MOETEN weten.
@Parel van het Zuiden | 02-11-14 | 00:42

Ken jij ene BakEllende nog?
Die kwam met de historische woorden '.. met de kennis van nu'....

necrosis | 02-11-14 | 00:46

@p3xxx | 02-11-14 | 00:32

U vergeet het belangrijkste. Minimaal een paar wethouders, maar liever het hele college voor de rechter. Uiteindelijk ben je als bestuurder ook verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging.
.
Er zijn echt niet meer regels nodig. De regels zijn er. Tijd voor handhaving. Dit soort dingen gebeuren (zo vaak) omdat ze geen consequenties hebben. Nog meer regels? Zinloos wanneer je de bestaande niet handhaaft.
.
Oh ja, en ik wist het niet of ik begreep het niet zijn geen valide smoesjes. Ze hadden het MOETEN weten.

Parel van het Zuiden | 02-11-14 | 00:42

@p3xxx | 02-11-14 | 00:32
Welja, nog meer regels....
Nederland draaide ooit op handel, en was daar een wereldmacht in!
En nu....
*in hoekje gaat zitten huilen*

necrosis | 02-11-14 | 00:38

@miko | 01-11-14 | 23:47
Ik zou willen dat ik in de landelijke politiek bovenaan zou staan.
Dan zou het de huidige coalitie dun door de broek lopen!

necrosis | 02-11-14 | 00:36

Accountants die de gemeentelijke jaarrekeningen goedkeuren die niet aan de boekhoudregels voldoen moeten uit het register worden geschrapt en een beroepsverbod krijgen. Laat maar een paar accountants hangen, dan zullen de anderen op hun tellen gaan passen.

Ook zou de wetgever meer regels mogen stellen aan hoe de winst en verliescijfers van bedrijven worden voorgesteld in de media.

p3xxx | 02-11-14 | 00:32

De "echte oplossingen" van VVD, PvdA, CDA, D66, GL... Dit heet in de volksmond "fatsoenlijk".

Parel van het Zuiden | 02-11-14 | 00:27

@appelvink | 01-11-14 | 23:27. Het is onbegrijpelijk inderdaad. Ik zie het hier zelf gebeuren; allochtonen hebben het beter dan autochtonen. Terwijl autochtonen jarenlang premies overal voor betaald hebben. En ik ben niet de enige die dat ziet gebeuren. Dat noemen we positieve discriminatie. En waarom? Geen idee!

Maria.1 | 02-11-14 | 00:11

@hatari

Ik kan ze ook nog geven, maar voor het gros van de reaguurders zijn ze verdwenen. Ik blijf het jammer vinden.

Lewis | 02-11-14 | 00:10

@hatari | 01-11-14 | 23:05
Het eerste jaar zullen de gemeentes hun falen en budgetoverschrijdingen nog verborgen kunnen houden. Het tweede jaar zal dat al wat moeilijker worden. En het derde jaar zal duidelijk worden dat ingrijpen noodzakelijk is. Dus over acht jaar zal de regering beslissen dat de AWBZ te complex en te bureaucratisch is en om te bezuinigen op 419 gemeentelijke instelling die deze moeten uitvoeren zullen ze besluiten om het onder te brengen in één landelijke dienst.

Osdorpertje | 02-11-14 | 00:08

@miko | 01-11-14 | 23:47
De nummer tien van 2007 zou nu derde staan bedoel ik.

miko | 02-11-14 | 00:02

Leoverhoef.nl

dick3701 | 01-11-14 | 23:47

@hatari | 01-11-14 | 23:32
Zie mijn coment van 23.12
Je word hier nu weggejorist als je tegen iemand zegt :gaas deaud

@Lewis | 01-11-14 | 23:34
Nee hoor. Kijk maar eens hoeveel reaguursels er in de eerste jaren geplemt werden door de top tien.
Nu staat necrosis bovenaan in 2007 zou nummer tien derde staan. Het word een beetje een circle jerk hier.
Veel van hetzelfde.

miko | 01-11-14 | 23:47

@Lewis | 01-11-14 | 23:34
Ik zie nog steeds kudo's op mijn beeldscherm. Moet je niet een keer iets upgraden ofzo?

hatari | 01-11-14 | 23:37

@miko 23:12
De tegels zijn waar GS op drijft, lijkt mij.
Ja, kudosysteem was er relatief kort maar zorgde volgens mIj wel voor meer reacties.
Hoe het ook zij, zorgwekkend vind ik het wel.

Lewis | 01-11-14 | 23:34

Onder columns van Ebru Umar zie je vaak reacties in de trant van "muts, ga thee zetten". Persoonlijk heb ik dat gevoel meer bij de bijdragen van Feynman.

Ooit_huisregelneef | 01-11-14 | 23:32

@miko | 01-11-14 | 23:10
Godallemachtig, mag een mens niet meer dromen?

hatari | 01-11-14 | 23:32

kloopindeslootjijook | 01-11-14 | 21:09
Nog triester: de kwaliteit van de zorg hangt af van obese lelijke wijven, zogenaamd
" maatschappelijk werksters", die graag een russisch taartje vreten bij allochtonen, en aan hen alle mogelijke zorg laten verlenen.
Terwijl een autochtone hoogbejaarde buurvrouw, die geen taartjes of chocolade presenteert, door diezelfde obese "maatschappelijk werkster" wordt afgesnauwd, en veroordeeld tot maximaal 1 douchebeurt per week.
Ring Ring, werkelijk gebeurd, hier bij mij in mijn straatje, afgelopen week!
Genoemde allochtonen wandelen, winkelen, dansen, zingen en hebben het hoogste woord. Waren in staat tot een vierweekse vliegvakantie naar thuisland......
Genoemde autochtone mevrouw is ernstig ziek, incontinent, en kan niet verder lopen dan twee meter op haar tuinpad.

appelvink | 01-11-14 | 23:27

@Lewis | 01-11-14 | 23:06
Dat kudosysteem was er maar zeer kort.
Vroeger kon je hier op het randje gaan en was ook de 'andere' kant altijd redelijk vertegenwoordigd.
Kijk maar eens waar reaguurders kanonnen voor zijn weggejorist.
Dat moet te denken geven.
Ik denk wel eens dat ze van het reaguren af willen.
Maar dan zullen ze toch wel iets meer moeten brengen.

miko | 01-11-14 | 23:12

@hatari | 01-11-14 | 22:52
Je kunt zo bij IS aan de gang.
*zwaait*

miko | 01-11-14 | 23:10

Het is ook helemaal niet de bedoeling dat er weloverwogen besluiten gemaakt worden, laat staan genomen. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk geld op zo veel mogelijk plaatsen zo onduidelijk mogelijk elke gewenste kant op gesluisd kan worden zonder al te veel protest. En dat laatste is in Nederland maar al te gemakkelijk.

Zoetwaterpanharing | 01-11-14 | 23:08

@miko 22:00
Volgens mij ligt het vooral aan de onderwerpen. En toch ook aan het veel minder toegankelijk maken van het kudosysteem.

Lewis | 01-11-14 | 23:06

@Osdorpertje | 22:57
Klopt. Helemaal juist en bovendien zeer correct. Maar wat gaan we eraan doen?

hatari | 01-11-14 | 23:05

Brilliant plan van onze overheid om de AWBZ bij landelijke organisaties weg te halen en onder te brengende bij 419 gemeentes die daar geen ervaring mee hebben en 419 keer opnieuw met wiel moeten uitvinden en daar ook 419 keer een gemeentelijke dienst voor moeten opzetten met 419 directies, 419 management lagen en 419 keer een ambtenarenapparaat om het werk uit te voeren. Iets zegt mij dat het geld al op zal zijn voor de eerste patiënt zich aanmeldt. En dat ze 419 keer jammerlijk zullen falen door het gebrek aan ervaring.

Osdorpertje | 01-11-14 | 22:57

-weggejorist-

hatari | 01-11-14 | 22:52

Rekenfoutje, bedankt!

ProAsfalt | 01-11-14 | 22:50

@Gootbalkoning | 01-11-14 | 21:36
In de eerste alinea snijdt u een goed punt aan.

Zo schijnt het ook op de eilanden in het Caribisch gebied te werken.

ProAsfalt | 01-11-14 | 22:50

Niet zeuren mensen, we pikken het nog steeds allemaal..
Lekker klagen en weer verder met ons 'drukke' leventje, ik vraag me af (en de overheid waarschijnlijk ook) wát er moet gebeuren voordat we weer ouderwets met fakkels en hooivorken de straat op gaan..

MartinLeuterKingsize | 01-11-14 | 22:48

Wie zegt dat ik hier niet het werkwoord verassen bedoel?
Feynman | 01-11-14 | 21:28

Dus heel Amsterdam loopt rokloos?

Jos Tiebent | 01-11-14 | 22:29

@Eurotokkie | 01-11-14 | 21:18
Dat gaan ze dus niet doen ze moeten op de FTE aantallen letten, dus extern inhuren, clubjes zoals BMC lachen hem nou al uit de broek.

Uw Verzekeringsadvis | 01-11-14 | 22:25

Tijd voor een onafhankelijke, buitengemeentelijke, accountant/controleur/rekenkamer met bevoegdheid tot het opleggen van sancties, toch?

Deus Absurdia | 01-11-14 | 22:23

GS hou aub op met deze waarheidsvinding, ik krijg moordneigingen!

funkyd | 01-11-14 | 22:22


Adviesclubs zoals BMC gaan weer goud verdienen, ambtenaren het handje vasthouden tegen dikke uurtarieven, declareren maar BMC en collega mazzelaars.
Wel weer goed voor de werkgelegenheid bij de dubieuze advies clubs, graaien maar !

Uw Verzekeringsadvis | 01-11-14 | 22:21

Fijne man, feynman,
In 1982. Heb ik erg veel documenten ontvreemd, van de pzem, over de kern centrale ik heb deze doorgespeeld, via het Rijn schelde instituut, op het damplein in Middelburg naar vrij nederland. Deze publiceerde 2 maal op de voorpagina. Er was erg veel radioactieve vervuiling, kern energie was volkomen onrendabel. De interne en externe jaar rapporten, lieten zelfs gesjoemel zien met kantine kosten. Ik heb in de fosfor divisie van hoechst gewerkt, waar watertanken, gevuld werden met fosfor zuur. Ik heb gewerkt bij een kaasbedrijf, waar polen verplicht 16 uur per dag moesten werken.
Cargill verkoopt haar half fabrikaten met verlies.
Wat voor zin heeft het om nog mens proberen te zijn?
Ik weet het niet meer.

123 je proeft het zo | 01-11-14 | 22:04

@Graaf van Egmont | 01-11-14 | 21:54
Reaguursels lopen al tijden terug.
Ligt aan Joris die wel erg snel de streep er door haalt en een opgerot geeft.

miko | 01-11-14 | 22:00

21 reacties in bijna een uur. Het probleem leeft wel Feynman, dat merk je. Zoiets moet je op zondagmorgen neer pleuren als ze met koppijn uit de kroeg komen rollen.

Graaf van Egmont | 01-11-14 | 21:54

We krijgen nu dus ongelijkheid in Nederland, Artikel 1 van onze Grondwet ten spijt. Het maakt nu uit in welke (rijke of arme) gemeente je woont of je fatsoenlijke zorg krijgt.
En gezien het hier om kwetsbare mensen en kinderen gaat, vind ik dit een grof schandaal! Kids kunnen 't niet helpen dat ze niet in Blaricum of Wassenaar wonen. Maar het is natuurlijk superhandig, want kwetsbaren protesteren niet.

Rest In Privacy | 01-11-14 | 21:51

Voor wat betreft de zorg naar de gemeenten: je ziet de enorme cluster fuck-up als een zwarte donderwolk in de verte aankomen. Nou ja, wij zien het. In Den Haag hangen de gordijntjes nog voor de ramen.
Zet de pek met veren maar klaar Nederland!! Ze smelte me oma, ze smelte me opa.

Graaf van Egmont | 01-11-14 | 21:43

naast de AWBX ook de jeugdzorg, en daar spelen zich dramatische taferelen af. Het zal je kind maar zijn.

hunkerdrift | 01-11-14 | 21:40

Wat een held, die Leo. Standbeeld?

Julius_Civilis | 01-11-14 | 21:40

In de meeste gemeente is het nepotisme en corruptie wat de klok slaat. De lijntjes zijn kort, de contacten warm. Ons kent ons. Hier in het zuiden weet iedereen dat Van Rey bepaald geen uitzondering is.

In de gemeente waar ik woon, heeft het college een mega-bouwproject gegund aan een projectontwikkelaar, die de buurman van de burgemeester is. Let wel, buurman op een tropisch eiland, in een dure villawijk. Niet in de eigen gemeente.

En de controlerende instantie, de raad, bestaat uit louter hielenlikkers of onbenullen, die denken voor de burger op te komen als ze in hun eigen wijkje een extra prullenbak of straatlantaarn kunnen regelen. En daarvoor met een gerust hart een oogje dichtknijpen als het om zaken gaat waar ze geen verstand van - of geen interesse in hebben.

En in zo'n clusterfuck van onvermogen en smeerpijperij moet extra geld gepompt worden? Geld dat ook nog eens grotendeels naar eigen inzicht besteed kan worden?
Het is alsof je een heel busje TetraMin in je vissenkom flikkert. Je gup vindt het heerlijk, maar hij vreet zich wel kapot.

Ik hou m'n hart vast.

Gootbalkoning | 01-11-14 | 21:36

Hel;aas woon ik in een PvdA-gemeente met veel getinte import dus zie ik de gemeentebelastingen al flink stijgen

sinar2 | 01-11-14 | 21:31

RoBD=Skullfucker | 01-11-14 | 21:24
Ja de overheid maakt mensen ziek en zorgt ervoor dat mensen ziek blijven , neem de GGZ die is nu niet meer voor iedereen toegankelijk en dit zal op korte termijn
een groot probleem worden.
Als mensen te lang met psychiatrische problemen blijven lopen gaan de kosten alleen maar omhoog .

Eurotokkie | 01-11-14 | 21:29

En mocht u, vrijheid artsenkeuze nietwaar, met uw kind naar een GGZ-instelling buiten uw gemeente willen gaan, dan heeft u al snel een probleem. Het wordt zoals Feynm. al zegt per gemeente betaald, gemeenten willen dus ook slechts zorg aan hun inwoners bieden.
O ja, de gemeenten bezuinigen nu al zo op de GGz-Jeugd dat 25% vd medewerkers ontslagen wordt. Ergo, langere wachtlijsten. Fijn man, als je dochter suïcidaal of je zoon psychotisch is.

RoBD=Skullfucker | 01-11-14 | 21:29

Gedoogbeleid bij boekhouden al jaren een rat op kantoor.......

steekmug | 01-11-14 | 21:29

Bovenstaande column mist nog een bronverwijzing naar
duitse herder | 30-10-14 | 20:38, 21:28, 22:01,
duitse herder | 31-10-14 | 06:56, 07:12
onder www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/10/...

marcoplarco | 01-11-14 | 21:12
Wie zegt dat ik hier niet het werkwoord verassen bedoel?

Feynman | 01-11-14 | 21:28

Over die AWBZ: jeugdzorg valt hier ook onder. Grote grap, ambtenaren gaan na enkele ochtenden training bepalen of uw kind psychiatrische zorg mag ontvangen en zo ja welke. Ambtenaren. Bepalen. Dit. Voor. Uw. Kind.

RoBD=Skullfucker | 01-11-14 | 21:24

Dat wordt een flinke toename van de gemeente-belastingen. Dus betalen het gewoon zelf. Hadden we het net zo goed landelijk kunnen houden.

kloopindeslootjijook | 01-11-14 | 21:20

Dan moeten de gemeentes nog eens een paar honderd ambtenaren in dienst nemen anders ben ik bang dat mensen hun geld niet krijgen waar ze recht op hebben.

Eurotokkie | 01-11-14 | 21:18

Gemeenten mogen na oud en nieuw de AWBZ gaan invullen.
Dat is makkelijk. Dan kan dus iedereen met een hulpvraag dus op 2-1-2015 om 08:00 worden afgeleverd in het gemeentehuis. Klaar zijn Alexander, Mark en Diederik.

Fijnstoffer | 01-11-14 | 21:17

Als al die hypotheken nu 100 per maand lager waren geweest en we dat aan extra zorgpremie konden betalen was er niets aan de hand geweest.

kloopindeslootjijook | 01-11-14 | 21:17

Jezus, Feynman. Kan jij ook al niet meer spellen?

VerRassend...

marcoplarco | 01-11-14 | 21:12

De zoveelste ramp die dit rampenkabinet het volk bezorgt.

smdyasc | 01-11-14 | 21:10

Ik voorspel een roze toekomst voor GS met alle toekomstige corruptie schandaaltjes met lokale ambtenaartjes die geld mogen verdelen in kudtgemeentes.

miko | 01-11-14 | 21:09

Met andere woorden, de kwaliteit van de zorg hangt af van waar je woont. En hoeveel geld er is om al de mensuren te betalen die dit moeten gaan regelen. Blijkbaar is de ene ellende bij ene mens wat meer zorg waard dan de ellende bij de andere mens. Om je rot te schamen.

kloopindeslootjijook | 01-11-14 | 21:09

Valt niet veel op af te dingen en in lijn waar we het zoeven al over hadden.

Heel goed.

Jim Lovell | 01-11-14 | 21:09

Hoe goed of slecht gemeentes ook presteren, de eerlijke werkende burger betaalt de rekening.

Ik was in Haren | 01-11-14 | 21:07

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen