Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

LOL: 94 Kamervragen over 642 miljoen strafheffing

ditriektnaaronraand.png Er is *kuch* enige verwarring over de 642 miljoen euro naheffing die Brussel naar Den Haag gestuurd heeft. Iedereen zegt dat niemand het zag aankomen, de MinPres wist van niks en de MinFin doet of er niks aan de hand is, maar ondertussen moesten we uit de krant vernemen dat Brussel weer een flink stuk van onze economie komt afromen. En wij zijn niet de enigen die het niet snappen cq ons weer keihard genaaid voelen. Om de verbazing te schetsen: de Tweede Kamer heeft zojuist een ongekende 94 Kamervragen over de kwestie ingediend. Waarom wist Mark het niet? Waarom deed Jeroen of hij het niet wist? Waarom wist Mark het niet? Was die achteloze memo met 'ohja, jullie moeten nog 642 mio bijlappen' soms aan de zus van de neef van de schoonmaker van het kantoor van Dijsselbloem gericht, zodat iedereen hem over het hoofd zag? Waarom wist Mark het niet? Zijn de nationale inkomsten uit drugs en hoeren meegerekend in de nieuwe berekening (echte vraag! Zie punt 48)? Waarom wist Mark het niet? Hadden Mark z'n ambtenaren op AZ het slechte nieuws al wel van het MinFin gehoord? Zo ja, waarom wist Mark het dan niet? Klopt het dat het beantwoorden van alle 94 vragen een slordige 352.500 euro gaat kosten, en mogen we die aftrekken van de afdracht? Waarom wist Mark het niet? Gaan we nou wel of niet betalen? En waarom wist echt iedereen het, maar Mark het niet? Kortom: vragen, vragen, vragen. Alle 94 stuks op een rijtje, na de breek. LIJST VAN VRAGEN Vastgesteld 29 oktober 2014 De vaste commissie voor Financiën heeft over de brief van de minister van Financiën van 28 oktober 2014 over de gevolgen van de macro-economische revisies voor de EU-afdrachten de navolgende vragen ter beantwoording aan de minister van Financiën voorgelegd: 1. Welke rol speelt het bij de lidstaten voorliggende eigen-middelen besluit bij deze kwestie? 2. Wat is de stand van zaken van de high-level groep die kijkt naar het EU-systeem van eigen middelen? 3. Hoe verloopt het proces van aanleveren van cijfers door CBS bij Eurostat? Rechtstreeks of door tussenkomst van de minister? Is er sinds de bronnenrevisie een signaal van het CBS naar het kabinet gegaan dat de naheffing hoog kan uitvallen? 4. Waarom heeft de minister in de Voorjaarsnota en/of Miljoenennota geen melding gemaakt van de bronnenrevisie, de terugwerkende kracht en het bijbehorend risico? 5. Met welke landen wordt op dit moment samengewerkt om gezamenlijk een oplossing te zoeken in deze kwestie? 6. Wat gaat het kabinet doen indien de cijfers kloppen en het Verenigd Koninkrijk, zoals aangekondigd, weigert te betalen? 7. Heeft de Europese Commissie reeds de cijfers van alle landen vrijgegeven en de onderlinge gewichten waarop het bedrag per land op is gebaseerd? Zo ja, kunt u ons die laten toekomen? Indien de Europese Commissie die cijfers niet heeft, heeft Eurostat die dan wel? Kan de Europese Commissie die bij Eurostat opvragen? 8. Kan de Europese Commissie de onderliggende cijfers inzien? 9. Zijn er in het verleden eerder Nederlandse bronnenrevisies geweest? Wat waren daarvan de gevolgen voor de Europese afdracht? 10. Hebben er in andere landen ook bronnenrevisies plaatsgevonden? Zo ja, waren die bronnenrevisies vergelijkbaar met de Nederlandse? Wat waren de gevolgen voor de omvang van het BBP en het BNI van die landen? Waarom vinden bronnenherzieningen niet gecoördineerd plaats? Bent u bereid zich hiervoor in te zetten? 11. Is er inzicht in het bronnengebruik door de verschillende statistische bureaus in de lidstaten? Is het mogelijk dit te harmoniseren? 12. Wat is het gevolg van de naheffing voor het EMU-saldo in 2014? 13. In hoeverre valt de naheffing te rijmen met de antwoorden op de feitelijke vragen over de Miljoenennota 2014, waarin gesteld wordt de het kabinet alvast een reservering van 300 miljoen per jaar heeft opgenomen voor de jaren 2014 en verder? 14. Op welk moment werd duidelijk dat de reservering van 300 miljoen per jaar niet zou volstaan om (ook) de naheffing te kunnen betalen? 15. Op welke wijze heeft de Europese Commissie zich eerder uitgelaten over de reservering van 300 miljoen die u heeft getroffen voor de budgettaire effecten op de afdrachten aan de EU? Hebben zij aangegeven dat onvoldoende te vinden? 16. Op basis van welke gegevens en welke berekening is de reservering van 300 miljoen aan EU-afdrachten voor het jaar 2014 gemaakt, zoals aangegeven in de antwoorden op vragen over de Miljoenennota 2014? 17. In hoeverre is de naheffing te rijmen met de antwoorden op vragen over de naheffing over de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013 tijdens het debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma (24 april 2014), waarin de garantie werd gegeven dat Nederland geen naheffing zou krijgen op basis van de nieuwe rekenmethode? Op basis van welke informatie is deze garantie toen afgegeven? 18. Op welke wijze heeft Nederland de verzekering gekregen dat er geen afdracht met terugwerkende kracht hoeft te worden terugbetaald? Is deze toezegging ook op papier gezet? 19. In hoeverre is deze naheffing een gevolg van enerzijds de nieuwe rekenmethode van het BBP die Brussel hanteert (ESA2010), en anderzijds van de bronnenrevisie? Wat zijn mogelijke andere oorzaken? 20. Wordt de naheffing inderdaad verdisconteerd als tegenvaller op de begroting 2015? 21. Is de Nederlandse regering op enig moment tussentijds geïnformeerd over de omvang van de naheffing vóór 17 oktober? Zijn er indicaties geweest dat er een schatting gemaakt kon worden hoe hoog deze naheffing of nacalculatie zou zijn? Zo ja, wanneer? 22. Wanneer is het Ministerie van Financiën door het CBS geïnformeerd over de gevolgen van de bronnenrevisie voor de begroting 2015? Wanneer zijn er voor het eerst concrete (voorlopige) cijfers beschikbaar gesteld door het CBS? 23. Zijn er, toen de Europese Commissie in januari 2014 de eerste indicaties gaf over de gevolgen van ESA2010 voor het bbp, concrete bedragen genoemd? Zo ja, welke? 24. Klopt het dat de minister van Financiën tijdens een Europese vergadering van ministers van Financiën al op 14 oktober in Luxemburg gewaarschuwd is voor hogere naheffing? Welke bedragen zijn toen genoemd? 25. Waarom zijn er tijdens de technische briefing met EU-diplomaten die plaatsvond nadat de bedragen op 17 oktober bekend werden gemaakt geen vragen gesteld over de omvang van de cijfers, gegeven het feit dat de minister van Financiën op 17 oktober door verbazing bevangen was over de hoogte van het bedrag? 26. Gegeven het feit dat de Europese Commissie heeft aangegeven dat ze niet alle cijfers van de lidstaten kan aanleveren – waar de minister van Financiën om verzocht heeft – omdat de lidstaten slechts de uitkomst van de sommen hebben gedeeld met de Commissie, welke gevolgen heeft dit voor het betalen van de naheffing? 27. Waarom is er bij de reservering in de Voorjaarsnota 2014 van 600 miljoen, die volgens de minister van Financiën bedoeld was om een hogere EU-afdracht in de toekomst te kunnen opvangen, geen rekening gehouden met een mogelijke naheffing, terwijl de gevolgen van de bronnenrevisie al in januari bekend werden? 28. In het eerder uitgelekte document van de Europese Commissie, gepubliceerd door de Financial Times op 24 oktober jl., was nog sprake van VAT en GNI-berekeningen over de periode 1995 – 2013. Klopt het dat de naheffing betrekking heeft op de periode 2002 – 2013, en de jaren voor 2002 dus uitgesloten zijn van de berekening? 29. Sinds wanneer is de minister ervan op de hoogte dat er een naheffing/nacalculatie zou gaan plaatsvinden? 30. Welke aannames zijn er in de berekening van het ministerie voor de Nederlandse afdracht gemaakt over de bijstellingen van de BNI's in andere landen? 31. Waarom twijfelt de minister over de juistheid van de berekening door de Europese Commissie? 32. Wijkt de Nederlandse berekening voor de afdracht af van die van de Europese Commissie vanwege de manier van berekenen of vanwege de aannames die ten grondslag liggen aan de berekeningen? 33. Bijlage, Annex 2: Opvallend is dat Nederland, op het Verenigd Koninkrijk na, de hoogste naheffing moet betalen. 70% van de lidstaten krijgt daarnaast juist geld terug van de EU. Hoe valt dit volgens de minister te verklaren? 34. Bijlage, Annex 2: Klopt het dat Frankrijk weigert de schaduweconomie mee te nemen in de nieuwe berekeningsmethode BNI? Kunt u een overzicht geven van alle landen die weigeren de schaduweconomie mee te nemen in deze nieuwe berekeningsmethode en/of anderszins de bronnenrevisie toepassen? Hoe beoordeelt de minister verder het gegeven dat Frankrijk 1 mld. terugkrijgt van de EU, terwijl het land de schaduweconomie niet meeneemt in de nieuwe berekeningsmethode BNI, waardoor er minder moet worden afgedragen? 35. De Europese Commissie presenteert dit jaar inmiddels de 7e aanvullende begroting. Hoeveel heeft Nederland inmiddels moeten bijstorten of heeft Nederland teruggekregen o.b.v. deze aanvullende begrotingen dit jaar (uitgesplitst per aanvullende begroting)? Hoeveel gaat Nederland uiteindelijk afdragen aan de Europese Commissie in 2014 en 2015 (bruto en netto)? 36. Kan er een overzicht worden gegeven van de BNI en BBP per lidstaat in de afgelopen vijf jaar? 37. Wanneer moesten de cijfers voor de BNI en BBP toegestuurd worden aan de Europese Commissie? Is er sindsdien contact geweest met de Europese Commissie over deze cijfers en de mogelijke gevolgen voor een naheffing? Zo nee, hoe komt dat? Zo ja, wanneer? Kan uiteen worden gezet hoe de naheffing berekend is? Is er tussen lidstaten contact geweest over de hoogte van de BBP en BNI van de lidstaten? 38. Kan er een overzicht worden gegeven van wanneer er een bronnenrevisie heeft plaatsgevonden bij de lidstaten? 39. Zijn er lidstaten die dezelfde bronnen hanteren als de CBS na de revisie? 40. Heeft de minister gesproken met het CBS over de bronnenrevisie en de gevolgen van de overheidsuitgaven, waaronder de homogene groep internationale samenwerking en de EU-afdrachten? 41. Kan de minister de naheffing opsplitsen over de drie oorzaken van de revisie van de macro economische cijfers, te weten de overstap naar de ESA2010, de bronnenrevisie van het CBS en de wijziging van de definitie van het EMU-saldo? 42. Is er sprake geweest van terugwerkende kracht van de bronnenrevisie van het CBS (in de berekeningen van het ministerie), de overstap naar de ESA2010 en de wijziging van de definitie van het EMU-saldo? Vanaf welk jaar specifiek zijn deze drie onderdelen meegenomen bij de berekening van de naheffing? 43. In welke mate is het hoger uitvallen van de afdracht voor Nederland het gevolg van het lager uitvallen van de BNI's in andere Europese landen? 44. In hoeverre is er sprake van een harmonisatie tussen lidstaten van bronnen, die specifiek gebruikt worden voor de overheidsfinanciën? 45. Kan de minister opstellen welke vragen hij zeker beantwoord wil hebben naar aanleiding van de procedure en de uitkomsten? Welke oplossingen heeft de minister voor ogen, die hij wil bespreken met de Europese Commissie en de lidstaten? Kan hij deze limitatief weergeven? 46. Houdt de bronnenrevisie van het CBS rekening met de nieuwe berekeningsmethode BNI (ESA2010) en om welk deel gaat het hierbij? Zo ja, kunt u aangeven welk deel van de naheffing (642 mln.) toe te schrijven is aan de bronnenrevisie van het CBS en welk deel aan de ESA2010? 47. Welke methode hanteert het CBS precies bij de bronnenrevisie? Wat is er anders aan deze methode in vergelijking met de eerdere methodes waardoor de naheffing uitkomt op 642 mln.? 48. Klopt het dat het CBS drugs en prostitutie meetelt in de economie? Zo ja, gaat het om een bedrag van € 2,4 mld. per jaar? Zo neen, om welk bedrag gaat het dan en hoe is dit bedrag tot stand gekomen? 49. Het CBS heeft op 6 maart 2014 de gevolgen van de revisies voor de macro economische cijfers over het kalenderjaar 2010 gepubliceerd, waarin vermeld stond dat deze data door drietal oorzaken wijzigen: (1) de overstap naar de ESA2010, (2) de bronnenrevisie van het CBS en – specifiek voor de overheidsfinanciën en (3) de wijziging van de definitie van het EMU-saldo. Is de wijziging van de definitie van het EMU-saldo ook in de naheffing van 642 mln. opgenomen en zo ja, om welk deel van de naheffing gaat het dan? Zo neen, verwacht de minister ook nog een naheffing gebaseerd op de wijziging van de definitie van het EMU-saldo te ontvangen en welke bedragen betreft het? 50. Het BBP is in 2010 met 45 mld. naar boven bijgesteld door het CBS. Hoeveel van deze stijging is toe te schrijven aan de bronnenrevisie en hoeveel aan ESA 2010? Is de naheffing gebaseerd op deze BBP-toename? 51. Hebben nu alle statistische bureaus van de lidstaten hun cijfers op dezelfde wijze berekend en aangeleverd? Zo nee, waarom niet? Welke landen gebruiken een andere systematiek? Is de timing van een bronnenrevisie (en uitstel daarvan) aan de lidstaten zelf? Is op enig moment in de afgelopen jaren onderkend dat uitstel van de Nederlandse bronnenrevisie tot 2014 tot een grote naheffing kan leiden? In de brief staat dat de nacalculatie verder terug kan gaan dan t-4 als Eurostat voorbehouden maakt bij de aangeleverde cijfers. Zijn er dat soort voorbehouden gemaakt bij de aanlevering van de Nederlandse cijfers van voor 2010 en zo ja, welke? 52. In welke gevallen kan de nacalculatie van de grondslagen van het BNI verder teruggaan dan het jaar t-4, ofwel: wat zijn de criteria waaronder Eurostat voorbehouden kan plaatsen over bepaalde onderdelen van de door de nationale statistische bureaus aangeleverde cijfers? 53. De minister stelde eerder dat Nederland geen naheffing zou krijgen als gevolg van ESA2010, maar als de bronnenrevisie (deels) het gevolg is van ESA2010 en de naheffing hierop gebaseerd is, dan is dat feitelijk onjuist. In hoeverre deelt de minister deze analyse? 54. Hoe is het te verklaren dat Nederland een lagere opwaartse bijstelling heeft vanwege ESA2010 (+1,7%) en een veel hogere plus vanwege de statische bronnenrevisie (+5,9%) t.o.v. het EU-gemiddelde? Welk deel van de naheffing van 642 mln. heeft betrekking op de opwaartse bijstelling vanwege ESA2010? 55. Hoe komt het dat nu over een zeer lange periode de bijdrage aan de EU opnieuw berekend wordt? Waarom wordt niet volstaan met een eenmalige vaststelling van de bijdrage? 56. Met het huidige systeem wordt succes belast en tekortschieten beloond. Landen die hervormen en succesvol zijn moeten bijbetalen. Landen die het er bij laten zitten en minder economische groei hebben, krijgen geld terug. Kunnen dit soort problemen voorkomen worden als niet langer ex-post afgerekend wordt maar de bijdrage aan de EU eenmalig ex ante vastgesteld wordt? 57. Op welk moment heeft het CBS het Ministerie van Financiën geïnformeerd over het feit dat het Nederlandse BNI door bronnenrevisie fors zou stijgen? In hoeverre wijkt deze aangekondigde tegenvaller af van de uiteindelijke berekening van de naheffing door de EU? 58. Wat is de inzet van het kabinet als het gaat om het verbeteren van de proactieve communicatie van de Europese Commissie? 59. Op welke wijze is een mogelijke naheffing aan de lidstaten aan de orde gesteld bij de Ecofin-vergadering van 15 oktober? 60. Kunt u een overzicht geven van alle contacten die hebben plaatsgevonden sinds 17 oktober met andere landen en met het CBS? 61. Kunt u aangeven wie in Den Haag allemaal op de hoogte waren van de naheffing en op welk moment? In welke vergaderingen en gremia is er over de naheffing gesproken? 62. Heeft één van de ambtenaren van Algemene Zaken of van Financien of de minister van Financien op enig moment voor 23 oktober 2014 de minister-president gewezen op de mogelijkheid van een naheffing? Zo ja, wanneer en op welke wijze? 63. Op welk moment en op welke wijze is het Ministerie van Algemene Zaken ingelicht over de naheffing en de brief van 17 oktober? 64. Wanneer en door wie zijn de raadsadviseurs voor Europese Zaken, Financien en Buitenlandse Zaken op de hoogte gesteld van de naheffing? 65. Met welke raadsadviseurs en wanneer heeft de minister-president de Europese top van 23 en 24 oktober voorbereid? 66. Welke afspraken en vergaderingen heeft de minister-president bijgewoond tussen 17 oktober en 23 oktober? 67. Aan wie zijn de brieven van 17 oktober gericht? 68. Kunt u alle correspondentie, waarnaar verwezen wordt in voetnoot 3 aan de Kamer doen toekomen, dus de gestelde vragen en de antwoorden? 69. Kunt u de notulen en de besluitenlijst van het begrotingscomité openbaar maken? 70. Kunt u de informatie die de Commissie aan Nederland gaf over Nederland openbaar maken? 71. Klopt het dat de ambtenaren van het Ministerie van Algemene Zaken al eerder dan de Europese top van 23 en 24 oktober op de hoogte waren van de naheffing? Hoe komt het dat de minister-president niet is geïnformeerd? Wie was nog meer eerder op de hoogte van de naheffing? 72. Klopt het verder dat de Europese Commissie niet bij machte is om de cijfers die ten grondslag liggen aan de naheffing te leveren? Op welke wijze is de minister voornemens deze cijfers te achterhalen? 73. Klopt het dat er sprake is van een eenmalige tegenvaller van 642 miljoen en een structurele meevaller van 100 miljoen? 74. Welk verband bestaat er tussen de bruto naheffing en de teruggestorte douaneheffing? 75. Heeft de minister zicht of er een teveel aan ontvangsten voor de EU-begroting zal zijn? Wanneer wordt bekend of er sprake is van een surplus en hoeveel Nederland teruggestort gaat krijgen? 76. Wie van de Europese Commissie was verrast over de naheffing? 77. Kunt u een overzicht geven van de nacalculaties van de eigen middelen voor Nederland door macro-economische ontwikkelingen voor de jaren 2002 tot 2013 als aanvulling op de tabel op p.5? 78. Kunt u een overzicht geven van de wijzigingen in de EU-afdrachten voor Nederland per jaar in de periode 2002-2013 door aanpassingen van de EU-begroting? 79. Indien de Commissie hogere inkomsten heeft dan verwacht, bijvoorbeeld doordat de douanerechten hoger uitvallen dan geraamd, mag de Commissie in theorie een dergelijk surplus dan als buffer aanhouden of is de Commissie verplicht een surplus naar rato terug te storten naar de lidstaten? In welk verdrag is dit geregeld? 80. Welk formeel besluit voor de vervolgprocedure rond deze naheffingen heeft de Raad genomen? 81. Kan de minister toelichten wat de achtergrond is van de 460,7 miljoen euro, die Nederland zal terugontvangen bij de aannamen van de zesde aanvullende begroting? 82. Zijn de nabetaling van 1.1 mld. euro, de hogere raming van 420 mln. euro van douanerechten en de 460.7 mln. euro van de aanvullende begroting definitief? 83. Wat waren de voorbehouden van Eurostat met betrekking tot de periode 2002 – 2009 die nu zijn opgeheven? 84. Bij welke Europese Raad staat de zesde aanvullende begroting geagendeerd voor besluitvorming? 85. Wanneer heeft Eurostat voorbehouden gemaakt, wat hielden deze voorbehouden in en wanneer is de Tweede Kamer over deze voorbehouden - die nu 127 miljoen kosten - geïnformeerd? 86. Kunt u van elk van de 28 lidstaten een overzicht geven van de omvang van hun prostitutiesector en hun drugssector? (in absolute getallen en relatief aan het BNP) 87. Werkt de bronnenrevisie van het CBS ook door in de jaren 2014 en verder? Zo ja, welke bedragen verwacht de minister voor de komende jaren hieraan kwijt te zijn? Betekent dit dat we in 2014 en verder meer moeten afdragen aan de EU dan begroot als gevolg van deze bronnenrevisie? 88. Hoeveel is het BNI toegenomen in 2010 t/m 2014 als gevolg van de bronnenrevisie en als gevolg van de herberekeningsmethode van het BNI (ESA2010) (gaarne per onderdeel uitgesplitst)? 89. Wat is er precies al bekend van de methoden die andere lidstaten toepassen voor wat betreft de bronnenrevisie? Wanneer zal bekend worden gemaakt welke methoden zij hierbij hanteren? 90. Met hoeveel is het BBP in andere lidstaten toe- of afgenomen in 2010 en welk deel van deze mutatie is toe te schrijven aan bronnenrevisie en aan ESA2010? Kunt u een overzicht presenteren van 2010 t/m 2014 per lidstaat wat het BBP was en is bijgesteld a.g.v. bronnenrevisie en a.g.v. ESA 2010? 91. Hoeveel heeft Nederland inmiddels aan de EU afgedragen (bruto en netto) in de periode 2002 t/m 2014 (per jaar uitgesplitst)? Hoeveel hebben de afzonderlijke 28 lidstaten afgedragen (bruto/ netto) in de perio5de 2002 t/m 2014 voor en na de statische bronnenrevisie en voor en na de toepassing van ESA2010? Kunt u de afdrachten per jaar uitsplitsten naar BNP-afdracht, BTW-afdracht, landbouwheffingen en invoerrechten en de perceptiekostenvergoeding in inning landbouwheffingen en inning invoerrechten? 92. Hoeveel bedraagt de netto afdracht aan de EU voor elk afzonderlijke lidstaat per hoofd van de bevolking in de periode 2002 t/m 2014? Graag per onderdeel uitgesplitst. 93. Leidt de eventuele inzet van de contingency margin voor 2014 en daarmee de ophoging van het betalingsplafond voor dit jaar, tot eenzelfde verlaging van het betalingsplafond in 2015, of wordt dit uitgesmeerd over meerdere jaren? 94. Klopt het dat de minister als voorwaarde stelt dat eerst inzicht verkregen moet worden in hoe de bronnenrevisie in andere landen is toegepast alvorens over te gaan tot de betaling van de naheffing van 642 mln.? Wat gebeurt er als er geen volledig inzicht zal worden gegeven? Welke andere voorwaarden stelt de minister? Hele Kamerdocument hierrr.

Reaguursels

Inloggen

Daar gaat onze toekomstige AOW.... gewoon doorwerken tot een jaar of 80, een paar jaar meer. Wat maakt het uit?!

Ali Nee | 30-10-14 | 15:33

-weggejorist-

hak maar | 30-10-14 | 11:33

Quote: "de MinPres wist van niks en de MinFin doet of er niks aan de hand is"
Wat ik me nu af vraag: Zou Jeroon ven Dieselblooom nu expres onze Neo-Liberale Oppertalibannert in het ongewissen hebben gelaten om de VVD in aanloop naar de verkiezingen volgend jaar een oor aan te naaien ?
Al maanden lang komt de PVVDA in de peilingen niet meer boven de 14 zetels en is dus (zoals treffend op Radio 1 omschreven) een "flatliner".
Gevalletje: "Een kat in het nauw" ?

Lenco | 30-10-14 | 09:07

1. We gaan betalen.
2. Dit kabinet blijft zitten.
Het houdt niet op, niet vanzelf...

Ridocar | 30-10-14 | 02:45

Wat is het nut hiervan? Er zal gewoon betaald worden, maar verkiezingen komen eraan in maart, dus ja, dan gaat men proberen zieltjes te winnen en internet-klagende nederlanders kennende, trappen ze weer overal in.

Nieuws-Lezer | 29-10-14 | 23:39

97) Waar is de onderste steen?

Enrique C | 29-10-14 | 23:14

Ik wist het even niet. Haha.

Sliptong | 29-10-14 | 22:52

Antwoord van de regering aan de kamer: dat wij onze stukken niet lezen, betekent niet dat jullie dat ook niet hoeven doen. Overigens worden onze emolumenten en wachtgelden niet aangetast door dit bedragje, dus we kunnen ons bezig houden met belangrijker zaken. Hebben jullie gehoord dat je het internet kunt belasten?

Guido | 29-10-14 | 22:29

Ik ben meer geinteresseerd in Frankrijk. Gewoon beloven dat het beter zal gaan (niet dus) en het is goed. Ze schijten 7 kleuren dat Frankrijk de afgrond in gaat en de EU meetrekt. Dan zijn de euroverbrassende communisten hun rijkdkom kwijt. I have a dream.

doskabouter | 29-10-14 | 22:21

Niet zeiken, gewoon betalen. België krijgt terug, dat moet wel ergens vandaan komen, toch?

Elspeth | 29-10-14 | 22:17

Terwijl Ned. In grote verwarring is, over rekening uit Brussel, laat Poetin een legertje hackers diverse regeringen uitpluizen, en zoekt hun zwakke plekken.Tot in het witte huis, zoekt hij naar zijn kansen.Het gebakkelei is een welkome afleiding.We gaan het gewoon betalen, want we zijn te afhankelijkvan andere landen vanwege onze afzet en export.Bij die 642mio zal ook de rekening van het gegraai,en de uitgaven aan , ,hotelletjes,en de horeca in Brussel zitten,.Ned.kan niet weigeren, omdat het als gidsland en mede oprichter van EU van het eerste uur een hoge verantwoordlijkheid heeft.De afgang zou ca

Archy Bunker | 29-10-14 | 21:38

Ik vermoed dat de onverwachtheid ook gekomen is door het naar vorenschuiven van dit nieuws.
Barrosso liet vandaag al doorschemeren, dat Griekenland voor einde jaar weer extra geld nodig hebben en wij nu niet Griekenland in de steek moeten laten.
Dus nu even wachten tot de storm over dit geluwd is en dan mogen we de knip voor Griekenland weer trekken.
Het is niet anders, naar de kloten gaan we toch.

gebrokenvleugel | 29-10-14 | 21:21

Nou toetachamon die revolutie is al in de maak. Hopende dat iedereen die de lente wenst straks ook wel meedoet.

Babels toren | 29-10-14 | 20:57

Jullie snappen het niet. Er moet weer geld naar Griekenland en dat gaat Brussel natuurlijk ophalen bij het braafste jongetje uit de klas.

frizti | 29-10-14 | 20:56

Vrijwel alle nederlanders hebben bij de afgelopen verkiezingen vóór de EU gestemd en daarmee Brussel alle rechten gegeven om o.a. ons geld uit te geven.
En dat doen ze dus.

Gags Beasley | 29-10-14 | 20:53

De vijand Rusland is weer mooi gecreëerd Door deze bureaucraten. Zo wenden ze de echte dreiging binnen Europa af. Wegkijken is niet alleen een nationaal probleem. Begrijp me niet verkeerd, ik hou Rusland verantwoordelijk voor die ramp met me 17 daar zijn teveel aanwijzingen voor, maar hier in Europa heb je teveeliever graaien en dat tast het eergevoel aan van de gewone burger. Ze creëren een gevoel van onveiligheid met rusland en zo houden ze mensen in het gareel weg met deze regering en niet betalen

Stargate | 29-10-14 | 20:48

Vraag 96)
Moet het via de bank of kan het ook in contanten?

Eigenlijk zou je gewoon 943 miljoen losse Guldens moeten brengen. Hebben de EUSSR ambtenaren wat te doen.

ProAsfalt | 29-10-14 | 20:46

Stargate | 29-10-14 | 20:19

Een oorlog tussen W-Europese landen is zeer onwaarschijnlijk. Maar een oorlog met Rusland is nog steeds een reële mogelijkheid, als we de imperialisten in de VS en Brussel hun gang laten gaan. Poetin laat niet met zich sollen. Die weet dat ze het op zijn leven gemunt hebben. Hij weet dat ze uit zijn op zijn huid. De Russisch beer zal zijn huid duur verkopen.
De EU neemt niet alleen ons geld, maar ook ons leven. Immers, dat is de volgende stap: eerst je geld, daarna je leven.

Rest In Privacy | 29-10-14 | 20:32

Ik kan me een tijd herinneren dat liegen in de TK een absolute doodzonde was. En ik ben nog niet zo oud. Dat was overigens wel toen de belangen van NL nog boven de belangen van de EU stonden in plaats van andersom.

panadol | 29-10-14 | 20:32

ach, gooi de huren maar omhoog. Nieuwe melkkoe...

De Treinende Rechter | 29-10-14 | 20:28

En waar is Diederik Samsom? Waarom wist de vice premier het niet

A la snackbar | 29-10-14 | 20:28

@Stargate | 29-10-14 | 20:19

Die (burger)oorlog wordt per jaar waarschijnlijker. Volgens mij zijn er nog maar twee uitkomsten.
.
Of de EU valt uiteen in onrust, animositeit tussen landen, en regionaal separatisme.
.
Of de EU slaagt erin een oorlog te creeeren met een externe vijand om de volkeren middels angst te scharen achter de EU en zo de gewenste Europese dictatuur rond te maken.
.
Maar oorlog. Ja, die gaan we meemaken. We verdienen het ook. Volkeren die niet leren van het verleden en zo achteloos met democratie en vrijheid omspringen krijgen dat op termijn op hun brood.

Parel van het Zuiden | 29-10-14 | 20:27

Eh het ene antwoord is, zeg maar dag met je belastingbetalerhandje tegen de 642.

Uw Verzekeringsadvis | 29-10-14 | 20:26

vraag 100 en de hamvraag;
Kan de minister-president na dit falen niet beter blote konten gaan wassen in het bejaardentehuis bij mensen die net zo oud zijn als zijn moeder?
En zo nee, waarom niet?

Dostranamus | 29-10-14 | 20:21

toetanchamon | 29-10-14 | 20:18
ik ben er al aan toe

Stargate | 29-10-14 | 20:20

@toetanchamon | 29-10-14 | 20:18

Gisteren.

Parel van het Zuiden | 29-10-14 | 20:19

Bang voor oorlog in west europa ben ik niet meer, maar die veiligheid hadden we ook wel gehad zonder de europese unie. Als ze hadden gezegd dat ze het zouden gebruiken om islam fundamentalisten te bestrijden had dat nog enigszins op sympathie kunnen rekenen, echter dat doen ze niet. Sterker nog zij draaien zich om weg van het gewone volk wanneer dat onderwerp ter sprake komt. en maar door blijven graaien, graaien en nog eens graaien. Tja dat wil Rutte natuurlijk ook. Hij wil echt een mooie baan in Brussel zodat die nog even kan cashen

Stargate | 29-10-14 | 20:19

Ik heb 1 vraag aan de bevolking:
"Wanneer zijn jullie toe aan de Europese lente?"

toetanchamon | 29-10-14 | 20:18

Waarom Mark het niet wist kan ik wel zeggen: Omdat Mark in zijn hoofd vooral bezig is met zaken als 'hoe kom ik over op tv' en 'wat zou(den mijn bazen in) Brussel hiervan denken', waardoor hij zich niet meer kan concentreren op bijzaken als staatszaken en het landsbelang enzo.

VanBukkem | 29-10-14 | 20:17

Terwijl aan betrokken bewindspersonen slechts één vraag gesteld moet worden. "U heeft gelogen tegen de kamer, tegen het volk. Gaat u nu eindelijk eens verantwoordelijkheid nemen en de democratische consequenties van deze politieke doodzonde accepteren?"

Parel van het Zuiden | 29-10-14 | 20:14

Leen die paar miljoen bij de chinezen ofzo, tik het af naar de Brusselse maffiosi en presenteer de rekening aan je onderdanen. Verpak het in "VEILIGHEID" in "ANTI ARMOEDE" in "MILIEU" in "VOLGENDE GENERATIE ONTZIEN" en als laatste topper "ANDERS KRIJGEN WE OORLOG" en klaar ben je met die shit. Hopla. Mensen bang maken is eigenlijk te makkelijk als iedereen als lemmingen achter zn eigen geldje aan loopt te rennen. Het volk brood en spelen geven is 1. Het volk bang maken tot ze het massaal in hun broekjes doen is 2. Morgen zal er wel weer vanuit Den Haag iets controversieels over moslims/zwarte piet/ Isis komen dan zijn ze weer een paar weken gered van ellende. Daarna zien we weer wel. Dát is de NL'se politiek. Een visie die niet verder reikt dan "over een paar weken"

Beaulefermier | 29-10-14 | 20:13

Grappig, je verhoogt het Bruto Nationaal Produkt met een nieuwe berekeningswijze en tara ineens kun je weer lekker bijlenen, want onder de 3% begrotings tekort, kijk, dat kost dan 642 miljoen, maar dat kun je nu gewoon weer bijlenen. Mooi man, die staats financiën.

vanhetvarken | 29-10-14 | 20:11

Het is natuurlijk een collecterondje voor Frankrijk. Ze willen daar lekker vroeg met pensioen en hebben een royale sociale zekerheid.. dat kost gewoon wat centen.

En die begrotingsregels, die zijn optioneel voor grote landen als Frankrijk. Sommigen zijn nou eenmaal meer gelijk dan anderen, blijkt wel.

Muggenmepper | 29-10-14 | 20:09

@Desmoulins | 29-10-14 | 20:00

Klopt.

En als ik naar de peilingen kijk ziet het toekomstige kabinet er nou ook niet al te best uit helaas.

VVD,D66,CDA achtig iets waarschijnlijk.

au...

lady blabla | 29-10-14 | 20:08

Bij volgende verkiezingen op iets anders stemmen zou ook wel eens kunnen helpen. Maar ja we hebben het tog goed he.

pajans | 29-10-14 | 20:04

Tja,van Markie van R. hoef je effe niets te verwachten.
Hij is nog heerlik lik lik aan het nagenieten.
"Was lekker he Markie? Je huig in de aars van Van Rompuy stoppen! Topprestatie! Jij komt er wel jongen. Jij geile donder!"

dennis8704 | 29-10-14 | 20:02

pechthold spreekt over boter op het hoofd,ik denk dat het strond is.
de scheidende voorzitter van de eu zegt dat we de grieken weer moeten helpen.
het lijkt een klucht,maar het is een drama wat zijn dit voor prutsers,stemmen in voor nieuwe regelingen
en als er dan een naheffing komt van ettelijke miljoenen,wordt er een toneel spelletje gespeeld.

soledad | 29-10-14 | 20:01

@lady blabla | 29-10-14 | 19:57

Die doen vrijwel niks.
Vergeet de andere ministeries niet lady.
Van hetzelfde laken een pak, maar dat is eigenlijk ook logisch gezien de politieke kleur van 99% van het ambtenarenapparaat. Dit land is ziek.

Desmoulins | 29-10-14 | 20:00

Het maakt niet meer uit,
Ik buk nog wel harder, betaal nog wel meer, werk nog een paar uur extra deze week.
Want wie gaat dit uiteindelijk betalen ?
Juist ja.
De werkende mensch dus. De onrendabelen en de boven ons gestelden gaan dit niet ophoesten...

Wijze uit het Oosten | 29-10-14 | 19:59

-weggejorist-

smdyasc | 29-10-14 | 19:59

@R. E. Calcitrant | 29-10-14 | 19:56
Het bestaat niet in een democratie dat Dijsselbloem hier mee wegkomt.

smdyasc | 29-10-14 | 19:59

Stargate | 29-10-14 | 19:44

Het breekpunt zou wel eens volgend jaar bereikt kunnen worden, wanneer pijnlijk duidelijk zal worden dat de gemeentes voor de nieuwe taken financieel en organisatorisch niet zijn uitgerust.

Rest In Privacy | 29-10-14 | 19:59

Al die Ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken werken voor Brussel lijkt het wel.

En die blijven ook gewoon zitten waar ze zitten.

lady blabla | 29-10-14 | 19:57

@Fijnstoffer | 29-10-14 | 19:27

Ja, de drugs-economie speelt vooral in Brabant een grote rol, want drugs zijn louter xtc-pillen.
Man, man, man.

Desmoulins | 29-10-14 | 19:57

De PVV zag dit dus al maanden geleden...
Natuurlijk heeft het kabinet glashard gelogen dat is de tegenwoordige modus operandi.
Weg met ons! Leve de EU!

Desmoulins | 29-10-14 | 19:54

ik zie het trouwens nog wel gebeuren dat ze een loopcertificaat gaan invoeren. iedereen 50m- betalen dat je een certificaat kan halen om aan het verkeer te mogen deelnemen te voet. Dan halen ze die 642 miljoen op

Stargate | 29-10-14 | 19:54

dit land is gegijzeld
@(c)ZWITSUL | 29-10-14 | 19:49
U bedoelt Gegijzelbloemd?

Ars Vivendi | 29-10-14 | 19:51

kan de EU dus ook corrigeren dat Griekenland op basis van frauduleuze cijfers bij de EU kwam?
@domheid regeert | 29-10-14 | 19:46
Zo ook Italië, Portugal en Spanje!

Ars Vivendi | 29-10-14 | 19:50

Gewoon de Gulden terug, uit de EU, en aansluiten bij Rusland. Zal ze leren die flerken uit Brussel.

Sjaak uit Dordt | 29-10-14 | 19:50

dit land is gegijzeld

(c)ZWITSUL | 29-10-14 | 19:49

Jongens het duidelijk we zijn verraden. Er is een verhoging van de bijdrage voor Nederland doorgevoerd! En nu maar focussen op die dikke 600 miljoen, die Mark straks gaat bestrijden in Brussel. Komt ie terug dat we maar de helft gaan betalen, o ja en in de toekomst ook wat meer vanwege die nieuwe berekening. Iedereen blij want dat viel weer mee.
In Frankrijk lachen ze zich kleurenblind en mag iedereen nog een jaartje eerder met pensioen.

MrWolfIsMobile | 29-10-14 | 19:48

Je gaat zolangzamerhand naar een dictatuur verlangen, deze zuigende vernietiging is erger.

gebrokenvleugel | 29-10-14 | 19:48

Die stresstest van die banken is dus ook zo ongeloofwaardig als de pest.
Wat een onbetrouwbare
kut regering hebben we toch eigenlijk zeg.

Willem van Rood | 29-10-14 | 19:47

Het is heel erg simpel. De afdracht van een lidstaat aan de EU is een beetje vergelijkbaar met de omzet belasting welke bedrijven moeten betalen. Als je omzet toeneemt, moet je ook meer belasting betalen.
.
Voor ons kabinet was het belangrijk dat het CBS aantoonde dat onze economie weer aan het groeien was. Dat zou namelijk de koers van het kabinet moeten bevestigen. Het nadeel van het verhogen van je bruto nationaal product, is dat je ook meer aan de EU moet afdragen..
.
Probleem is alleen dat de Nederlandse economie helemaal niet is gegroeid, maar het CBS een ander berekening heeft gebruikt waarbij onder andere garantstellingen niet meer hoeft af te trekken. Nederland kan alleen onder de verhoging uitkomen als het toegeeft dat de cijfers niet kloppen. Dat gaan ze niet doen, dus het 640 miljoen gaat gewoon betaald worden..

TuurlijkNiet | 29-10-14 | 19:47

Och, als je spaarcenten op de bank zet rooft de fiscus het. Als je het thuis verstopt rooft een getinte cultuurverrijker het.

Wachtloper | 29-10-14 | 19:46

Als we zo ver teruggaan in de tijd en nu fouten van toen gaan corrigeren, dan kan de EU dus ook corrigeren dat Griekenland op basis van frauduleuze cijfers bij de EU kwam?

domheid regeert | 29-10-14 | 19:46

Met deze regering, met deze EU zijn we ten dode opgeschreven.

Ars Vivendi | 29-10-14 | 19:46

Van Duyvenbode | 29-10-14 | 19:40
Het enige wat er nog zou kunnen gebeuren is dat het volk massaal in opstand komt en dat ze zich peentjes gaan zweten wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ja dan moet het weel heel bond worden en niet iedere nederlander zit op dat breekpunt

Stargate | 29-10-14 | 19:44

Was Rutte maar een Marokkaanse imam, die weten wel waar ze het geld kunnen halen.

Wachtloper | 29-10-14 | 19:44

Als ze nu maar niet het geld via Digi-D over maken daar hangt de halve hackende wereld op om, kun je straks 2x betalen.

gebrokenvleugel | 29-10-14 | 19:43

Snap het niet (meer dingen niet), maar los dat heel Den Haag een poppenkast is en we allang geregeerd worden door de EU (bureaucratisch) en VN (juridisch). Is het niet dat het CBS Brussel de cijfers stuurt waarvan Brussel weer een factuur maakt?

Dat weet toch iedereen in Den Haag?

Dit is nu een typisch stukje tv/theater/propaganda waarbij het volk denkt vertegenwoordigd te worden.

ovikanovi | 29-10-14 | 19:42

Stargate | 29-10-14 | 19:31

Een absoluut verbijsterend gegeven, wat neerkomt op een totale capitulatie. Het is niet minder dan verraad. We zijn verraden.

Rest In Privacy | 29-10-14 | 19:40

Mijn grootste lachmoment: Peggie! LOL! Pechtold! Off all people! Hogeschool liegen nondeju wat een kletsmaker.

Beaulefermier | 29-10-14 | 19:39

tja als je bedenkt wat het zou kunnen doen voor de gwone nederlander
Waarom moet er een huurdersverheffing zijn nou omdat het geld naar brussel moet. De euro commissarissen moeten even 23.000 euro verdienen minus extra onkosten. Brussel maakt meer kapot dan ze lief is. Jucker is de verkeerde man op de verkeerde plek, die wil alleen amar meer europa en meer bevoegdheden van nationale parlementen. Al dat geld hadden ze beter in kind armoede in Nederland kunnen steken en aan defensie, maar ja eurofuielen he

Stargate | 29-10-14 | 19:38

Mijn vraag, Mark Rutte gaat en is in Brussel waarom weet hij niet van deze 840 miljoen, in Brussel waar het vandaan komt.
Werd het te vermoeiend om Mark ook hierover te laten praten, 640 miljoen is te vermoeiend?
Is ook al nagegaan of deze heffing wel echt uit Brussel komt, in het verleden en waarschijnlijk nu nog, trapt financieen in elke Oost-Europa fraudeur, dus waarom zou dit ook niet een Bulgaarse fop heffing kunnen zijn.
Wat een prutsers!

gebrokenvleugel | 29-10-14 | 19:38

Stargate | 29-10-14 | 19:31
Het is me wat, al dat gestorde geld...

Cummie de Swappert | 29-10-14 | 19:35

eerstneukendanpraten | 29-10-14 | 19:28
ja ik gerinner me het wel. Weet je ook nog dat hij zei dat het ESM verdrag goed voor Nederland zou zijn. Het fonds waar we zes miljard in hebben gestord en zo opeisbaar is zonder dat we er iets over te zeggen hebben. En als het moet moeten we ook nog eens linea recta 36 miljard erbij storten zonder tegenstribbeling. Daar hebben ze ook voor getekend

Stargate | 29-10-14 | 19:31

Had met één vraag afgekund:
Why the fuck is the fucking money not yet transportaded to Brussel?

ProAsfalt | 29-10-14 | 19:31

De EU maakt meer kapot dan je lief is.

MonsantoSucks | 29-10-14 | 19:30

Weet u nog wat Jan-Kees)de Jager een paar jaar terug stellig zei? De Grieken gaan alles terugbetalen, gegarandeerd! Dat wij het niet zullen vergeten...

eerstneukendanpraten | 29-10-14 | 19:28

Zo vaak als deze lui hun verbazing uitspreken is onmogelijk. Dus of er wordt gelogen of ze hebben collectief het geheugen van een goudvis en het inschattingsvermogen van een stoeptegel.

Gelukkig wil men binnen de EU zo snel mogelijk stuk en heeft Barroso besloten dat er nog meer geld naar de Grieken moet.

NiceGuysFinishLast | 29-10-14 | 19:28

En eh ... bedankt Brabo's. Dankzij jullie drugs-economie gaan wij meer aan Brussel betalen.
Maar straks wel zelf de het geruineerde milieu schoonmaken, hè?

Fijnstoffer | 29-10-14 | 19:27

Vraag 96: Krijg ik 10% van elke miljoen die ik er af kan halen?

ZwarteKater | 29-10-14 | 19:27

Wat waren de verkiezingsbelofte ook al weer in 2012?

PvdA
De Nederlandse bijdrage kan omlaag en de Nederlandse
nettobetalingpositie dient te verbeteren. De EU-afdrachtkorting van 1 miljard euro wordt na 2013
gecontinueerd.
www.pvda.nl/data/sitemanagement/media/...

VVD
De VVD vindt dat de Nederlandse bijdrage aan de EU flink omlaag moet en in pas moet gaan lopen met
die van landen als Duitsland, Denemarken, Zweden en Finland. Dat levert Nederland een voordeel op van
2 miljard euro. We moeten in ieder geval voorkomen dat de Nederlandse bijdrage per inwoner aan de EU
opnieuw stijgt.
www.parlement.com/9291000/d/vvd2012.pd...

2_amazing | 29-10-14 | 19:26

Begin opeens warme gevoelens voor die Nuland te krijgen.
Fuck the EU !

HotPotato | 29-10-14 | 19:26

En wanneer gaan ze deze vragen stellen aan Flu.. kuch Rutte

ron78 | 29-10-14 | 19:26

Hahaha, ze willen 1 miljard van de kudt Fransen, welke al failliet zijn.
Ach, één deze dagen zijn we er zat van in Europa, en regenten lynchen kan iedereen.

No Mames | 29-10-14 | 19:25

toetanchamon | 29-10-14 | 19:23
dat is inderdaad de legitieme vraag, Want hiermee hebben ze alle geloofwaardigheid verloren. Voor zover ze dat nog hadden.

Stargate | 29-10-14 | 19:25

Deze megazwendel, drijvend op een naar fraude en corruptie riekende EU-boekhouding, hoort thuis bij opsporing verzocht i.p.v. Kamervragen met over een paar dagen de inmiddels bekende nietszeggende antwoorden.
Nestorix | 29-10-14 | 19:17
.
Nee, dat kan niet.
Dan is heel opsporing verzocht weer blank !

HotPotato | 29-10-14 | 19:23

Vraag 48 komt niet to the point:

48. Klopt het dat het CBS drugs en prostitutie meetelt in de economie? Zo ja, gaat het om een bedrag van € 2,4 mld. per jaar? Zo neen, om welk bedrag gaat het dan en hoe is dit bedrag tot stand gekomen?

De vraag had moeten zijn: zo ja, tellen andere Europese landen deze bedragen ook mee bij hun berekening?

Nee, natuurlijk doen ze dat niet. Maar Nederland is weer het braafste jongetje van de klas en heeft werkelijk alles meegeteld wat er mee te tellen valt. Ja, en dan krijg je een naheffing. Goh...

medusa324 | 29-10-14 | 19:23

Er is maar 1 vraag die er toe doet bij dit kabinet:
"Vertrekt jullie vrijwillig of willen jullie door de bevolking worden verjaagt".

toetanchamon | 29-10-14 | 19:23

Aan vraag 17 te zien loopt het al aardig richting 5 december.

Petskast | 29-10-14 | 19:22

Vraag 34, annex 2.

Frankrijk zegt gewoon, hier bestaan geen hoeren en drugsdealers want bij jullie zijn er ook geen haatimams actief, toch?

eerstneukendanpraten | 29-10-14 | 19:22

Andere landen beheersen het politieke spelletje in Brussel blijkbaar een stuk beter en manipuleren de cijfertjes dusdanig dat ze niet hoeven betalen, of beter nog, geld ontvangen.
Die sukkels in Den Haag hebben zich laten inpakken.

MisterIk | 29-10-14 | 19:22

brutus68 | 29-10-14 | 19:09
Die 642 miljoen wordt in de markt opgehaald en bij de rekening voor de volgende generatie bijgeschreven.

HotPotato | 29-10-14 | 19:22

Maar waarom wíst Mark het dan niet?

Lewis | 29-10-14 | 19:21

Ik krijg het idee dat Brussel beter weet hoe Nederland ervoor staat dan de Nederlandse regering en de hele 2e kamer.
Nou, dan sta je toch maar weer mooi in je boxershort mhr. Mark.

sockeye | 29-10-14 | 19:20

Die bende huichelaars gaat gewoon betalen, o.l.v Mark en Jeroen, het eurofiele VVD/PvdA-duo list en bedrog.
Ze kunnen het net zo goed meteen overmaken aan Frankrijk. Scheelt weer een tussenstation.

Fijnstoffer | 29-10-14 | 19:19

-weggejorist-

tipo | 29-10-14 | 19:19

Hebben ze in de Tweede Kamer geen internet en Google? Blijkbaar, want anders hadden ze die 94 vragen zelf kunnen beantwoorden.

tipo | 29-10-14 | 19:19

Vraag 100: Wanneer donderstraalt Mark op en neemt hij dan ook zijn hele prutsregering mee. Zo nee waarom niet.

jasser | 29-10-14 | 19:19

Vraag 86 is er eentje op het lijf geschreven van Rob Oudkerk.

eerstneukendanpraten | 29-10-14 | 19:18

`Fuck you Brussel, we betalen niet` zal in deze de goedkoopste oplossing zijn.

kenny harder | 29-10-14 | 19:17

Met mij gaan er opeens veel meer op de PVV stemmen.

reageerbuis | 29-10-14 | 19:17

Deze megazwendel, drijvend op een naar fraude en corruptie riekende EU-boekhouding, hoort thuis bij opsporing verzocht i.p.v. Kamervragen met over een paar dagen de inmiddels bekende nietszeggende antwoorden.

Nestorix | 29-10-14 | 19:17


ik hoop elke dag dat ze vallen, maar ze gaan maar niet want ze weten dat als ze opstappen ze voor altijd de macht kwijt zijn. De enige manier om ze weg te krijgen is een volksopstand, maar ja het binnenhof hebben ze nu al extra beveiligd

Stargate | 29-10-14 | 19:16

Ik heb maar 1 vraag? Wanneer mogen we weer naar de stembus?

reageerbuis | 29-10-14 | 19:16

Houdt er dan toch ook mee op, met die geldverslindende bureaucratie in Brussel! Een anti-democratisch en on-grondwettelijk gedrocht is het ook nog eens, alleen de foutste EUrofielen en linksmenschen zijn er enthousiast over.
Omdat de EU welvaart & vrede zou veroorzaken, het tegendeel lijkt steeds vaker waar.

Goed, het is altijd gevaarlijk "nee" te zeggen tegen een maffiose organisatie met teveel macht, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Jan Passant mk2 | 29-10-14 | 19:16

Cummie de Swappert | 29-10-14 | 19:12

Geeft niet hoor, ik vond het ook lastig met die Marokkanen maar gelukkig heeft de NPO daar wat op gevonden want ze zorgen gewoon dat er geen enkele Marokkaan nog negatief in het nieuws komt. Wolla wolla...

eerstneukendanpraten | 29-10-14 | 19:16

Hoeveel aanleidingen moeten er nog volgen, voordat we beseffen dat we beter af zijn zonder die graaiers uit Brussel?

vhKarelkruizenruiker | 29-10-14 | 19:15

Ik heb ze niet allemaal gelezen, maar staat er ook ergens de vraag wanneer Rutte denkt op te pleuren?
Duitsland heeft de plannen over tol heffen gewijzigd omdat het de economie in de grensstreek zou beschadigen. Daar wordt nagedacht en geld verdiend.

Dat is dus nog meer geld wat wegvloeit langs de grensstreek.
Morgen maar bloembollen inslaan. Je ken nooit weten.

hero_of_heaven | 29-10-14 | 19:15

Nederland is een echt zuivelland, de melkkoe van Europa en een regering met boter op het hoofd.

francisca van jole | 29-10-14 | 19:15

Het wordt goddome tijd voor een nieuwe partij met nieuw elan. Want wat nodig is, is lef! (naar ome Fons)


www.youtube.com/watch?v=y9pCLbSYlOM

eerstneukendanpraten | 29-10-14 | 19:13

Rutte legt gewoon dat hij barst, natuurlijk wist hij het.

Bokito ergo sum | 29-10-14 | 19:13

eerstneukendanpraten | 29-10-14 | 19:10

Ja excuses, ik wil natuurlijk niet teveel in herhaling vallen, laat staan dwangmatig overkomen...

Cummie de Swappert | 29-10-14 | 19:12

Val dan, prutskabinet, val dan!

Conan de Rabarber | 29-10-14 | 19:12

Gewoon in januari, lekker koud en sneeuw, de AOW halveren, laat die bejaarden één of twee keer demonstreren en dan heb je het wel gehad.

Klier van Bartholin | 29-10-14 | 19:12

Het lukt me niet het filmpje verder te kijken dan dat pvda lulletje. Ik probeer het later nog wel eens

Mesmer | 29-10-14 | 19:11

Zoals de Braboneger zegt ook de EU: gewoon betaluh, aftikkuh, schuive met oe mars.

Straks Ukraine nog in de EU en dan betalen we het dubbele na. En financieren dan de terroristen die onze MH17 afschoot.

VanDattum | 29-10-14 | 19:10

De vragen heb ik allemaal maar niet gelezen want wat mij betreft betalen we niet. Als Rutte toch gaat betalen dan is de maat vol.

Stargate | 29-10-14 | 19:10

Cummie de Swappert | 29-10-14 | 19:06

Man man, dat weet toch iedereen, net als dat iedereen gewoon weet dat imams die haat prediken in Nederland niet voorkomen.

eerstneukendanpraten | 29-10-14 | 19:10

Al stel je 642 miljoen vragen, betaald gaat er worden. Snoeien we gewoon weer wat in de zorg, wat kunnen ons die oudjes schelen?

brutus68 | 29-10-14 | 19:09

Antwoord op de vraag waarom Markje het niet wist is: van trekken wordt je namelijk doof.

Babels toren | 29-10-14 | 19:09

Kunnen we de ECB niet ook even een naheffing sturen? Uit mijn bronnenrevisie blijkt dat de gulden bij de vaststelling van de euro koers zo'n 10% ondergewaardeerd was.

dugo | 29-10-14 | 19:07

De EU schijt op Nederland en zowel de PvdA als de VVD zetten hun mond vol open en roepen laat maar komen. Iedere vraag is voldoende reden dat dit kabinet van narren en volksverlakkers opstapt.

smdyasc | 29-10-14 | 19:07

-weggejorist-

Cummie de Swappert | 29-10-14 | 19:06

Er is echter maar één conclusie, we gaan gewoon weer betalen want Jeroentje moet zijn positie voor nu en voor de toekomst veiligstellen. Net als dat we altijd te veel voor Ontwikkelingssamenwerking hebben betaald omdat de daaraan verbonden Nederlandse ministers na hun ambtstermijn dan een hoge post bij een supranationale organisatie konden verwachten.

eerstneukendanpraten | 29-10-14 | 19:06

Gelul voor de bühne. Next!

Wc-kip | 29-10-14 | 19:04

96)
Wat is het Ibannr. van Brussel en hoe snel denkt u het over te maken?

IkSchrijfDusIkBen | 29-10-14 | 19:03

Vraag 95 ontbreekt nog: "Waarom lijkt de Nederlandse regering uit incompetente prutskutten te bestaan en zo ja waarom in Godsnaam?"

Reinaert | 29-10-14 | 19:02

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl