Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Meningkijken en oordeelvellen: #prinsjesdagLIVE!

Rechtstreeks vanuit de nieuwe TV-bunker onder GSHQ: #prinsjesdagLIVE! Een rockende webcast annex talkshow onder leiding van DasKapital wonderkind Rob 'Don't Care' Goossens, die live vanaf de roomblanke Klippan wordt bijgestaan door de economische- én hoedjestechnische trendwatchers Anna Dijkman (DasKapital) en Janneke Willemse (beursblondine). VanLeeuwen is op locatie tussen de Oranjemalloten in de Hofstad om #koetsfie's te maken en op de vork, inbellend vanuit een geheim cryogenetisch lab in Duitsland: ein besonderer Gast. Van de rijtoer via de hoedjesparade naar de Troonrede en de balkonscène, onze televeemakers praten u LIVE overal doorheen. Opdat u eens niet naar dat zouteloze gezever van de Nationale Oranje Stichting hoeft te luisteren. Uw eigen troonrede insturen vanaf de porceleinen poepdoos? Ook prima. Gebruik de koninklijke hesjtek #PrinsjesdagLIVE! Ook voor al uw overige babbels, kritiek & kiekjes van de Gouden Koets natuurlijk. Hoezee, hoezee, hoezee, voor live internet televee! Hierboven in de embed, of in een nieuw tabblad op GeenStijl.nl/live.
TROONREDE: NIEUW en NOOIT EERDER GENOEMD: de woorden 'smartphone' en 'haatzaaien'. Verder was het weer oeverloos dom gelul, dat we voor de volledigheid in z'n geheel in de lees verder geplakt hebben.
Troonrede 2014 Toespraak | 16-09-2014 Leden van de Staten-Generaal, In de zomer van 2014 bleek andermaal dat vrijheid en veiligheid kwetsbaar zijn - ook in ons deel van de wereld, ook in Nederland. Op 17 juli trof een verschrikkelijk lot de 298 inzittenden van vlucht MH17, onder wie 196 landgenoten. Daardoor wordt de feestelijke traditie van Prinsjesdag dit jaar omgeven door een rouwrand van verdriet. De vliegramp boven Oekraïens grondgebied heeft velen direct geraakt, ook in uw verenigde vergadering, en ons allen diep geschokt. In heel het land waren mensen zichtbaar één, in stilte en rouw. Die betrokkenheid en saamhorigheid bieden troost aan iedereen die een groot persoonlijk verlies moet verwerken. De ramp met MH17 en de situatie in Oekraïne en het Midden-Oosten maken duidelijk hoe in de wereld van vandaag alles met alles samenhangt. Wij leven in een open en internationaal georiënteerd land dat door persoonlijke, economische, politieke en culturele banden actief deel uitmaakt van de wereldgemeenschap. Dat brengt ons veel goeds, maar het gaat ook gepaard met reële risico's en kwetsbaarheden. Conflicten die zich duizenden kilometers ver weg afspelen, roepen in ons land emoties en reacties op. Dat is niet nieuw, maar in een tijd waarin iedereen de wereld via de smartphone in zijn hand heeft, is de maatschappelijke impact groter en sneller merkbaar. De situatie in Noord-Irak, Syrië en Gaza leidt in ons land tot spanningen en tot gevoelens van onmacht en onveiligheid. De haat die elders in de wereld mensen in het verderf stort, mag niet overslaan naar onze straten. Ook in economisch opzicht hebben geopolitieke ontwikkelingen direct hun weerslag op onze samenleving. Een recent voorbeeld zijn de negatieve gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven van de wederzijdse economische sancties van de Europese Unie en Rusland. De veerkracht van de samenleving en de economie wordt door dit alles op de proef gesteld. Om daar tegenwicht aan te bieden, zijn een vaste koers en duidelijke keuzes nodig. De regering is dankbaar dat hiervoor politiek en maatschappelijk draagvlak bestaat, en zij blijft daaraan werken. De regering staat pal voor de grondrechten en vrijheden van mensen en grijpt in als grenzen worden overschreden. Haat zaaien, dreigen met geweld of discriminatie van bevolkingsgroepen zal onder geen enkele omstandigheid worden getolereerd. Iedere inwoner van ons land moet zich veilig en beschermd weten. Iedere inwoner van ons land moet zich vrij voelen om uit te komen voor zijn of haar geloof, geaardheid en levensovertuiging. Het tegengaan van extremisme en intolerantie is een kerntaak van de overheid. Veel kracht komt uit de samenleving zelf. Ouders, scholen, sportclubs en andere partijen zijn nodig om radicalisering te voorkomen. Nederland is op dit vlak weerbaar, bouwend op een lange traditie van vrijheid en saamhorigheid. Bescherming van de Nederlandse rechtsstaat is niet alleen een binnenlandse aangelegenheid. Een actief buitenlands beleid, gericht op vrede en veiligheid in landen en regio's waar deze in het gedrang zijn, is relevant en in ons belang. Die verantwoordelijkheid kunnen we alleen waarmaken in nauwe samenwerking met onze internationale partners in de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties. Nederland is zich van oudsher zeer van die opdracht bewust. Niet voor niets staat bevordering van de internationale rechtsorde in onze Grondwet. Aan die opdracht wordt vorm en inhoud gegeven door mensen en middelen beschikbaar te stellen voor missies zoals die in Mali en de antipiraterijmissie voor de Afrikaanse kust. Alle uitgezonden Nederlandse militairen verdienen groot respect. Met het oog op de toenemende spanningen in de wereld en de verantwoordelijkheden die daaruit voortvloeien, verhoogt de regering de defensie-uitgaven. Het budget groeit structureel met 100 miljoen extra per jaar. Dit is een trendbreuk met het verleden. Ook stelt de regering eenmalig extra geld beschikbaar voor internationale noodhulp en de opvang van vluchtelingen in de regio. Zo geeft Nederland steun aan de grote groep ontheemden die van huis en haard worden verdreven om wie ze zijn of om wat ze geloven. Nieuwe dreigingen zoals de uitbraak van het ebolavirus in West-Afrika vragen een internationale aanpak en noodhulp ter plaatse, om verdere verspreiding tegen te gaan. In eigen land werkt de regering aan structureel herstel en groei van de economie en werkgelegenheid. Daarvoor zijn nodig: gezonde overheidsfinanciën, een evenwichtige inkomensverdeling, een houdbaar stelsel van sociale en oudedagsvoorzieningen, een goed functionerende arbeidsmarkt en woningmarkt, een toekomstgericht onderwijsstelsel en betaalbare en toegankelijke zorg. Het oog van de regering is daarbij ook gericht op samenwerking met de Caribische delen van het Koninkrijk, om daar eveneens een duurzame ontwikkeling van de samenleving te bevorderen. Toegang tot goede zorg is voor veel Nederlanders het bewijs van de kwaliteit van de samenleving. Nederland heeft een van de beste en meest toegankelijke zorgstelsels ter wereld. Het is in het belang van alle mensen in ons land dat dit zo blijft. Goede zorg is een onmisbare basisvoorziening. Feit is dat de kosten van onze zorg harder groeien dan onze economie. Daarom zijn met alle partijen uit de zorg afspraken gemaakt over vergroting van het kostenbewustzijn, tegengaan van verspilling en de aanpak van fraude. Zo worden besparingen bereikt met behoud van kwaliteit. De kostenontwikkeling valt dit jaar voor het eerst sinds vele jaren mee ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen. Die gingen uit van een stijging met 16 miljard euro tussen 2013 en 2017. Door het ingezette beleid zal de stijging per saldo uitkomen op 6 miljard euro. Per 1 januari 2015 gaan taken in de thuiszorg en de jeugdzorg en voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking over naar gemeenten. Door dit dicht bij mensen te organiseren, wordt bureaucratie aangepakt en kan beter rekening worden gehouden met specifieke behoeftes en voorkeuren. Het doel is een flexibel stelsel van goede en toegankelijke voorzieningen dat aansluit bij de behoeftes en keuzevrijheid van het individu. Ook zo versterken we de veerkracht van Nederland. Overheden en bedrijven spannen zich in 2015 in om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking in een reguliere baan aan de slag te krijgen. Voorzieningen in de thuiszorg en de jeugdzorg blijven beschikbaar, maar mensen krijgen wel te maken met andere voorwaarden en aanpassingen in de dienstverlening. Dat vraagt veel van hen en kan tot onzekerheid leiden. Juist daarom is alles erop gericht deze veranderingen de komende jaren in goede banen te leiden. Door het verstrekken van een toelage voor huishoudelijke hulp houden veel medewerkers hun baan en blijven zij het vertrouwde gezicht voor hun cliënten. In het besef dat bij een operatie van deze omvang niet alles foutloos kan verlopen, zet de regering zich intensief in om invoeringsproblemen tot een minimum te beperken, samen met de gemeenten en samen met de mensen en organisaties die voorzieningen verzorgen en ontvangen. Daarvoor is in 2015 400 miljoen euro extra beschikbaar. De energie en daadkracht waarmee aan deze grote veranderingen wordt gewerkt, verdienen waardering en boezemen vertrouwen in. De Nederlandse economie toont zich veerkrachtig. Het is hoopgevend dat, na een aantal jaren van krimp en stijgende werkloosheid, ons land voorzichtig weer de weg omhoog vindt. Het overheidstekort daalt in 2015 naar verwachting tot 2,2 procent van het bruto binnenlands product. Daarom zijn geen nieuwe bezuinigingen nodig en hoeft voor ongeveer een miljard euro aan eerder voorgenomen lastenverzwaringen voor burgers niet te worden doorgevoerd. In 2015 wordt de loonbijstelling in de publieke sector volledig uitgekeerd. Na een nullijn van jaren kunnen de inkomens van leraren, politieagenten, militairen en ander overheidspersoneel weer meestijgen met de loonontwikkeling in de markt. In vergelijking met veel andere landen blijft de economische uitgangspositie van ons land sterk. Met een blik op mondiaal toonaangevende topsectoren als landbouw en voedsel, logistiek, de creatieve industrie en water is er zeker reden tot optimisme. Tegelijkertijd is het economisch herstel in ons land broos en afhankelijk van economische ontwikkelingen in de rest van de wereld, vooral in belangrijke partnerlanden in de Europese Unie. Het grootste zorgpunt van de regering is en blijft de hoge werkloosheid, die veel mensen en hun families direct treft. Daar ligt voor de regering de allerhoogste prioriteit. Mensen die hun baan verliezen of dreigen te verliezen, krijgen zoveel mogelijk middelen aangereikt om aan de slag te blijven of een nieuwe baan te vinden. De overheid blijft zich, samen met de onderwijssector, vakbeweging en bedrijven, inspannen voor scholing en begeleiding van werk naar werk, en voor meer leer-werktrajecten specifiek voor jongeren. Een extra maatregel die op korte termijn effect kan hebben, is verruiming van de mogelijkheden om tijdelijk te werken of een kansrijke technische opleiding te volgen met behoud van een WW-uitkering. Deze zogeheten brug-WW verkleint de risico's voor werkgevers bij het in dienst nemen van medewerkers en verhoogt de kans op werk voor hen die al langere tijd thuiszitten. Verder wordt het recht op kinderopvangtoeslag bij ontslag met drie maanden verlengd tot een half jaar. Daardoor kunnen mensen zich voor een langere periode volledig richten op het vinden van een nieuwe baan. Het lage btw-tarief voor de bouw wordt verlengd tot 1 juli 2015, als impuls voor de werkgelegenheid in de bouw. Het stimuleren en benutten van jong talent is cruciaal voor toekomstige economische groei. De afgelopen jaren heeft de regering forse stappen gezet om de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijspersoneel te verhogen en de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Met de hervorming van de studiefinanciering en de introductie van het studievoorschot komt op termijn 1 miljard euro vrij voor beter hoger onderwijs. Dit geld wordt onder andere ingezet voor meer contacturen, intensievere begeleiding van studenten en het bevorderen van excellentie. De ov-kaart blijft bestaan en komt beschikbaar voor alle mbo'ers. In aansluiting op gemaakte afspraken met de onderwijssectoren investeert de regering daarnaast extra in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Daarbij staat werken aan vakmanschap centraal, met veel aandacht voor de leraar zelf, maar bijvoorbeeld ook door een eigentijds meester-gezelsysteem in het mbo te ontwikkelen. Om de innovatiekracht van ons land te versterken, stelt de regering een 'toekomstfonds' in voor kredietverlening aan innovatieve mkb'ers. De rendementen van het fonds komen beschikbaar voor uitgaven aan fundamenteel en toegepast onderzoek. Deltatechnologie is een van de innovatieve sectoren waarin ons land internationaal koploper is. De fysieke bescherming van ons land tegen het water kent een lange traditie. Het Deltaplan dat tegelijk met de begroting van 2015 wordt gepresenteerd, maakt ons land veiliger en geeft de Nederlandse watersector een stevige impuls. De aanpak van onnodige regels die ondernemers en particulieren in de weg zitten, blijft een belangrijke doelstelling van het regeringsbeleid. In het nieuwe parlementaire jaar wordt besloten over de Omgevingswet, die procedures rond de bouw van woningen, kantoren en infrastructuur sterk vereenvoudigt en versnelt. Voor de langere termijn werkt de regering aan een herziening van het belastingstelsel. De doelstelling is tweeledig: een forse vereenvoudiging en het stimuleren van werkgelegenheid. Dat laatste kan door de lasten op arbeid te verlagen. De inzet van de regering is dat hierdoor de baankans van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt groeit en dat iedereen die werk vindt er ook echt op vooruit gaat. Voor kleine ondernemers wordt het aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen. Nederland is een exportland en veel buitenlandse bedrijven zijn hier gevestigd. Binnenlandse groei en banen ontstaan voor een groot deel in het buitenland. De regering wil daarom het beleid gericht op een aantrekkelijk investeringsklimaat en actieve ondersteuning van het exporterende bedrijfsleven versterken. De ambitieuze agenda met handelsmissies wordt met kracht doorgezet. Exportkredieten worden meer gericht op opkomende economieën en bedrijven krijgen makkelijker toegang tot deze kredieten. In Europees verband blijft de regering zich inzetten voor versterking van de interne markt en voor begrotingsdiscipline en structuurversterkende maatregelen binnen de lidstaten. Dit zijn basisvoorwaarden voor een sterke Europese economie. Kansen op economische groei liggen onder meer op het terrein van de digitale markt, de energiemarkt en de lopende onderhandelingen over vrijhandelsakkoorden met de Verenigde Staten en andere landen. Europese samenwerking moet gericht zijn op die terreinen waar gezamenlijk optreden echt waarde toevoegt. Dat is ook de kern van de strategische agenda voor de komende vijf jaar, die als uitgangspunt dient voor het werkprogramma voor de nieuwe Europese Commissie. Daarin zijn belangrijke grensoverschrijdende thema's opgenomen als de interne markt, het energie- en klimaatbeleid en de aanpak van de georganiseerde misdaad, inclusief cybercrime. Eerlijk werk in Europa vraagt om gelijk loon voor gelijk werk binnen iedere lidstaat. De regering maakt zich daar hard voor en zal de strijd tegen schijnconstructies opvoeren. Leden van de Staten-Generaal, Dit jaar vieren we tweehonderd jaar Prinsjesdag. Ons land heeft zich in die twee eeuwen steeds veerkrachtig en saamhorig getoond als omstandigheden daarom vroegen - ook deze zomer weer. De regering blijft vastberaden werken aan een vitale en weerbare samenleving, economisch herstel en groei van de werkgelegenheid. De ingezette hervormingen leggen een fundament onder de toekomst van ons land. Het werken aan deze opdracht vindt plaats in een turbulente en onzekere internationale omgeving en in het besef dat vrijheid, veiligheid en welvaart nauw met elkaar verbonden zijn. Ook uw werk zal daar in het nieuwe parlementaire jaar door worden getekend. U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

Reaguursels

Inloggen

Leuk programma, dank u wel. Maar er viel me iets op aan Rob Goossens (die ooit een grote jongen zal zijn en shit).

Ik heb zitten turven gedurende de laatste 12 minuten. Van deze 12 minuten was Rob 6m22 (give or take a few seconds) aan het woord. Na afloop van deze 6m22 stond de euh-o-meter op 81, hetgeen neerkomt op 1 euh per 4.7 secondes.

We zeggen allemaal "euh", maar wanneer iemand dat excessief vaak doet begint het op te vallen (niet zo erg) en af te leiden (erger).

a9b2b1 | 17-09-14 | 04:46

Toch leuk zo'n ouderwetse poppenkastvoorstelling.

bruin1 | 16-09-14 | 20:08

Zo, de zorgverzekeraar laat er ook geen gras over groeien; we hebben al een mailtje binnen dat het eigen risico omhoog gaat.
Grappig vandaag was ook dat mijn vader weigerde naar het voorlezen van het etiket op zijn nieuwe medicijn te luisteren wat je 6,50 Euro kost. De apothekers had daar niks mee te maken en las het toch gewoon voor. Kassa!

Maria.1 | 16-09-14 | 20:05

Hoorde vanmiddag een interview op Radio 1 met een defensie specialist (naam even ontschoten). Ging erom dat er 100 miljoen (extra?) naar defensie ging en was een trendbreuk. Dat terwijl voor aanvullende munitie alleen al 300 miljoen tekort is (maw het tekort op een munitie alleen al is met 100 miljoen teruggebracht, maar nog steeds een tekort van 200 miljoen).

Een schijnvertoning. En belachelijk.

Draaikolk | 16-09-14 | 20:05

Hoor die willempie toch eens aan: "gods zegen"! Hij durft! Gelet op zijn luxe levenswijze, ten koste van talloze voedselbank klanten, komt dit hard aan!

hertog2 | 16-09-14 | 18:01

@Snowy2000 | 16-09-14 | 15:57 Idd. zoals men omgaat met de zwakken en de ouderen laat zien hoe laag de beschaving is gezakt .

elevator | 16-09-14 | 17:37

Er is weer een flinke hoeveelheid bedrog aan de gang in Den Haag. De overheid komt met het feit dat de koopkracht gemiddeld een half procent vooruit zal gaan, maar vermeldt daar niet bij dat alleen de laagste inkomens (over het algemeen uitkeringstrekkers) en de hogere inkomens (meer dan anderhalf keer modaal) er in de regel op vooruit zullen gaan.

Jan Modaal kan rekenen op een aardige koopkrachtdaling.

Nequebard | 16-09-14 | 17:00

Misschien fleurt dit de panelen wat op (via de televaag al weer)http://www.telegraaf.nl/binnenland/23086578/__Erewacht_houdt_oogje_in_het_zeil__.html

starbuck280 | 16-09-14 | 16:57

-weggejorist-

Meningnietes | 16-09-14 | 16:19

Ik dacht dat ik een longreadschrijver was. Mozus.

Organische evolutie | 16-09-14 | 16:14

elevator | 16-09-14 | 15:46
Het zijn mensen die thuis(zorg) nodig hebben, daar kun je weinig tot geen weerstand meer van verwachten. En dat weet elke Regering, dus gedragen die zich gelijk honden die een ziek konijn onbevreesd kunnen dood bijten.

Snowy2000 | 16-09-14 | 15:57

Wat een gelieg over de thuiszorg , terwijl thuiszorgmedewerkers grote kans hebben dat ze worden ontslagen verteld onze koning dat de ouderen hun vertrouwde hulp blijven houden .
Eigenlijk kun je dat de ouderen niet aandoen !

elevator | 16-09-14 | 15:46

@Wonderful-Life | 16-09-14 | 14:52
Ik ben nooit jaloers op parasieten van de samenleving. Via een uitkering of via de NPO.

Wim Venijn | 16-09-14 | 15:32

Wonderful-Life | 16-09-14 | 15:01
Ik denk eerder, kijken naar staats TV, gevaarlijke land van herkomst, en het verlangen om weer terug te gaan. Maar ja, hier gratis geld.

Snowy2000 | 16-09-14 | 15:22

@Snowy2000 | 16-09-14 | 14:54
Zijn het schotels waarmee naar porno-mevrouwen wordt gekeken?!

Wonderful-Life | 16-09-14 | 15:01

@XaleX_2 | 16-09-14 | 14:18
Tuurlijk, Joh !
Ieder zijn/haar meug.

h65485665 | 16-09-14 | 15:00

''Iedere inwoner van ons land moet zich vrij voelen om uit te komen voor zijn of haar geloof, geaardheid en levensovertuiging.'' Vrij, geloof, (heumeux)geaardheid.. Dat rijmt allemaal niet zo lekker.

Robertski | 16-09-14 | 14:54

@Wim Venijn | 16-09-14 | 13:57
Ja. En zij krijgt meer geld dan wat u het hele jaar verdient. Bent u jaloers ofzeau?!

Wonderful-Life | 16-09-14 | 14:52

Mensen. Lieve reaguurders. Positief blijven hé. Want we leven (nog) in een mooie land. #Feit.

Wonderful-Life | 16-09-14 | 14:49

Snowy2000 | 16-09-14 | 14:42

Avé!

Centauri3 | 16-09-14 | 14:47

Ben je 65+ dan moetje soppen in een luier, en kort de Overheid je AOW.
En wanneer je weiger om te bukken dan stopt de staat je in een kooitje, ben je braaf dan mag je aan het einde van je leven zitten te soppen in een incontinentie luier, en ben je alles kwijt wat je aan zekerheid dacht te hebben opgebouwd.
Het meest schrijnende is dat de sociale zekerheid, een heel belangrijk element in iemands leven, afhankelijk is van de luimen der staat. Hoe zou u zich voelen als uw AOW pensioen in de toekomst feitelijk verlaagd werd naar 5 euro per maand? Dat zou toch nooit gebeuren? Wel, wordt wakker medeburger, het gebeurt nu al.

Snowy2000 | 16-09-14 | 14:42

@XaleX_2 | 16-09-14 | 14:18
Vond juist die vrouwen het minst leuk, GoosR is ok, maar te mild, die bernhardadadadada dude was luek.

Kaas de Vies | 16-09-14 | 14:29

carramba | 16-09-14 | 14:06

Een echte man heeft geen Ferrari.

KarelMarks | 16-09-14 | 14:29

Recycle-rede 2.0

Tobi | 16-09-14 | 14:28

Evenwichtige inkomensverdeling?? Haha, moet je horen wie het zegt!!

NACademicus | 16-09-14 | 14:24

Ik zeg geen kwaadwoord, over Prins Pils en uitkeringsmaxima, maar wat een oeverloos zaaiverhaal weer.

Snowy2000 | 16-09-14 | 14:20

Geenstijl weer niet genoemd in de troonrede met naam en toenaam. Nou ja, goed gezelschap, ook geen diefstal, moord en pedo. Nog een weg te gaan.

TheseDays00 | 16-09-14 | 14:18

De 2 dames zijn Wel OK!
Duidelijk geen NitWits.
h65485665 | 16-09-14 | 14:13
Maar wel volledig gedrenkt in het systeem en daardoor niet in staat om een gedegen kritisch oordeel te vellen onderbouwd met een visie op het systeem dat afwijkt van de politiek correcte norm. Op een uitleg van de troonrede zelf zat ik niet te wachten.

XaleX_2 | 16-09-14 | 14:18

• GS!
T R E U R I G !!!
Wat een Zielige vertoning!
.
De 2 dames zijn Wel OK!
Duidelijk geen NitWits.
.
Nooit meer doen he, GS ?!!

h65485665 | 16-09-14 | 14:13

Was deze rede niet van zijn moeder uit 1983 ?

duitse herder | 16-09-14 | 14:08

Ik mis Prins Bernhard, een voorbeeld voor alle mannen.

carramba | 16-09-14 | 14:06

TL;DR.

Willem VanDer Decken | 16-09-14 | 14:04

@Kaas de Vies | 16-09-14 | 13:51
Ja, dat is minder inderdaad Kaas. Maar toch, voor een stel amateurs, goed gedaan.
De uitzending loopt nu wel op zijn einde want het gaat nergens meer over.

Dhr. de Wit | 16-09-14 | 14:03

-weggejorist-

wilboyl | 16-09-14 | 14:00

Wat kost deze idiote poppenkast ons niet godverdomme? Mag het wat minder in tijden van crisis!?

Waarom lult niemand over de slavernij schilderingen op die gouden koets? Schande!!!

Wat een cesuur bij de NOS, de Bilderberg regeert en overal staan de ingehuurde hielenlikkers te juichen!!

Leve de Republiek!!!

Hoera, hoera, hoera.

Ben ik van Nederlandsche bloed

rickhol | 16-09-14 | 13:59

-weggejorist-

wilboyl | 16-09-14 | 13:59

Geneuzel over het kledingbudget van prinses maxima en haar jurk en hoe ze eruit ziet is waarschijnlijk onvermijdelijk met twee dames op de bank, maar daar zit ik niet op te wachten.

Scagnetti | 16-09-14 | 13:58

Op tv een prinsjes-dag deskundige.
Die werkt maar één dag in het jaar?

Wim Venijn | 16-09-14 | 13:57

Ik wacht op het moment dat Van Haersma Buma Junior de dames alleen laat en de lesbische scene eindelijk eens begint.

hijger | 16-09-14 | 13:57

15000 euro per maand voor Maxima en dan schaft ze een rode burka aan incl handschoenen, alleen dr wangen waren nog onbedekt.
Maar mooi rood is niet lelijk.

Boobystrap | 16-09-14 | 13:56

Geenstijl maakt studenten-tv... Schattig...
m@rkus | 16-09-14 | 13:47
Ze hebben het toch over hoeden en pakjes.. was te verwachten met vrouwen op de bank. Verder had ik graag wat meer onderbouwing gezien en kritische belichting op de Troonrede... Wat dat betreft had in net zo goed naar de NOS kunnen kijken.

XaleX_2 | 16-09-14 | 13:51

@Dhr. de Wit | 16-09-14 | 13:48
Ze hebben het over hoeden!

Kaas de Vies | 16-09-14 | 13:51

tv- commentaar:

- Koningin Maxima geeft morgen een toespraak.
- De marinierskapel van de koninklijke marine.
- De voorzitster van de 1e Kamer.........
Triest!

fuckje | 16-09-14 | 13:49

Ondanks mijn geklaag over de techniek, DIKKE VETTE COMPLIMENTEN, GeenStijl!

Dhr. de Wit | 16-09-14 | 13:48

Iemand een tl;dr voor mij?

Hitman | 16-09-14 | 13:48

Ik vind het bijzonder dat er zó ontzettend veel zielen zijn die deze omhooggetilde meneer serieus nemen. Wat zielig!

tattooboer | 16-09-14 | 13:48

Geenstijl maakt studenten-tv... Schattig...

m@rkus | 16-09-14 | 13:47

Lol @ "eindbaas Anna".
 
Maar kunnen Joris & co volgende keer even helpen op technisch gebied? Het zou tof zijn als we de plaatjes die bij Dijkmans mening horen ook echt kunnen meelezen.
 
Want de bijdrage van beide dames is/was interessanter dan die éénakter in de Ridderzaal.

pietvanvliet | 16-09-14 | 13:45

Hebben we geen low res versie? De stream blijft steeds hangen hier op mn werk

GekkeX | 16-09-14 | 13:44

@hijger | 16-09-14 | 13:27
Ja, vind je het gek!? Ze beroerd als Willempie voorleest, daar ga je toch ook (zowat) van janken!
.
Je ziet Willempie met moeite zijn lach inhouden, als hij net voor(leest) dat de burger weer eens lekker genaaid wordt.

Rest In Privacy | 16-09-14 | 13:39

-weggejorist-

wilboyl | 16-09-14 | 13:38

Gaan we het nog over Nederland hebben, of wat Willy?

Zuidermeerder | 16-09-14 | 13:38

Koop toch een HDMI mixertje. Dat gepruts, gaaaaap.

Dhr. de Wit | 16-09-14 | 13:37

Ik kan het bijna niet aanhoren dat regeringsgewauwel uit de mond van prins pils... Met elk punt ben ik het tot nu toe mee oneens en die zogenaamde achterliggende visie van de regering maakt me alleen maar pislink.

XaleX_2 | 16-09-14 | 13:35

HoerA, hoerB, hoerC.

Dhr. de Wit | 16-09-14 | 13:35

Leve de lamlul!

Zuidermeerder | 16-09-14 | 13:35

Maxima kijkt alsof ze zijn Willy in haar peopdoos heeft gehad vannacht.

Dhr. de Wit | 16-09-14 | 13:34

@ProAsfalt | 16-09-14 | 13:24
Daar is mij niks van bekend, ik ervaar juist het tegenovergestelde.

Osdorpertje | 16-09-14 | 13:33

Me kont begint nu al schraal te voelen. En hij heeft het nog niet eens over de bezuinigingen.

Wim Venijn | 16-09-14 | 13:33

Balkenende ziet er dronken uit LOL

Schietmijmaarlek | 16-09-14 | 13:33

Meelijwekkend oude Opstelten. Je ziet de onzekerheid: "eh waar ben ik?"

dopinie | 16-09-14 | 13:33

geeft de wapensector een nieuwe impuls? Zei die dat nou echt?

Schietmijmaarlek | 16-09-14 | 13:32

Toch deed Beatrix dat veel statiger, dat voorlezen van leugens.
Dit is echt middelbare school uitspraak.

Dhr. de Wit | 16-09-14 | 13:31

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert heeft al aan de toekomst gedacht en heeft een Turkse fezz op haar kop

Carolus | 16-09-14 | 13:31

Willy, de grootste flapdrol van zn moeder...

Zuidermeerder | 16-09-14 | 13:30

Ok, de teller loopt. 1 mrd, en geen extra bezuinigingen nodig.
Wachten hoe lang het duurt voordat dit sneuvelt...

kopkaasknabbelaar | 16-09-14 | 13:28

@wilboyl | 16-09-14 | 13:25
ROFL, inderdaad!

Dhr. de Wit | 16-09-14 | 13:27

maxima kijkt alsof ze moet huilen.

hijger | 16-09-14 | 13:27

-weggejorist-

wilboyl | 16-09-14 | 13:25

"bureaucratie aanpakken"?

Whoehahahahahahaha

ProAsfalt | 16-09-14 | 13:25

"goed functionerende woning- en arbeidsmarkt"

Whoehahahahahahahahahaha

ProAsfalt | 16-09-14 | 13:24

Ik trek het niet meer. Klopt niks van die troonrede.

Schietmijmaarlek | 16-09-14 | 13:24

Grappig, juist het uiten van geloof (wat moet kunnen volgens Wimlex) en extremisme hangen nauw samen, dus je mag er wel voor uitkomen, maar en plein public niet helemaal, dat doe je dan veilig achteraf tussen je geloofsbroeders.
Zolang t beeld voor de buitenwacht maar mooi blijft.
En dat opvangen in de regio.. mm.. de regio ligt alhier onderhand.
Is de goede zorg voor de nieuwe toestroom van Zwarte Pieten al genoemd?

Boobystrap | 16-09-14 | 13:24

Willy komt nerveus over.
Ook moet hij wat langzamer praten, beter intoneren en beter timen. Ademhaling mag ook wel iets aan gedaan worden.
Maar ik ben dan ook een zeikerd pur-sang.

Dhr. de Wit | 16-09-14 | 13:23

Ik zie een zaal vol bezuinigingsmogelijkheden...

ZKH EénOog | 16-09-14 | 13:22

Het is Maaali, met de klemtoon op Ma

Schietmijmaarlek | 16-09-14 | 13:22

Wat dee Fred de Graaf naast Maxima?

Carolus | 16-09-14 | 13:20

Schietmijmaarlek | 16-09-14 | 13:0
ROFLOL

lanexx | 16-09-14 | 13:19

Zal wel weer zo'n Linkse toespraak worden waarbij de Groene Kmer zijn vingers bij af zal likken.

ProAsfalt | 16-09-14 | 13:17

sori hoor maar naar mijnsinziens zit daar helemaal geen goud meer op die koets ... da's allemaal goudkleurige alminiumfolie

Centauri3 | 16-09-14 | 13:16

Wat een sobere lelijke jurk draagt Maxima, geen woord van de verslaggeefster van de NPO

Carolus | 16-09-14 | 13:14

Zwarte paarden... mag dat nog wel?

Schietmijmaarlek | 16-09-14 | 13:09

Beeld is OK, geluid kan beter. Mooie dame met kort rokje klinkt als een strontvlieg in een TL-buis.
Pssst, limiter compressor kopen?

Dhr. de Wit | 16-09-14 | 13:07

-weggejorist-

wilboyl | 16-09-14 | 13:04

Gaaaap naar de presentator van de LIVE sessie....

beaujudas | 16-09-14 | 13:02

Ja ja. Verticaal filmen !

Kinner | 16-09-14 | 13:01

Wordt daar verticaal gefilmd? Het zal toch niet hè?!?

7,62x39 | 16-09-14 | 13:01

Ik heb geen helaas geen hashtag account.
Die Rene via Skype, mic doet het hoor LOL!

Dhr. de Wit | 16-09-14 | 13:00

Haha, VVS-vanLeeuwen...
lekker punt wil je dan maken met je demonstratie.

kopkaasknabbelaar | 16-09-14 | 13:00

@Kaas de Vies | 16-09-14 | 12:50
Ik stel je me steevast altijd voor in een erg kort rokje.

Conan de Rabarber | 16-09-14 | 13:00

Hey, van Leeuwen filmt verticaal !

Wonderful-Life | 16-09-14 | 13:00

Staat die ginger nou verticaal te filmen?

__dictatuur | 16-09-14 | 12:59

ik ben blij dat ik op mn eigen sofa leg. ken ik ook nog effe aan mn elektriesche sigaret zuigen

Centauri3 | 16-09-14 | 12:59

Ik moet werken.

Igor Putkin | 16-09-14 | 12:59

Nu reeds: H.U.L.D.E.

clabamsk | 16-09-14 | 12:58

-weggejorist-

wilboyl | 16-09-14 | 12:58

-weggejorist-

wilboyl | 16-09-14 | 12:57

Er zitten leuke dames op de bank!

Wonderful-Life | 16-09-14 | 12:55

Economiebabes? Seksime, economie komt uit het Griek of Latijns weet ik niet meer zeker en betekent huishoudkunde! Huishoudkundebabes dus! Seksisme!

Kaas de Vies | 16-09-14 | 12:52

Waarom zit ik daar niet op de bank? Ik kan ook een kort rokje aandoen!

Kaas de Vies | 16-09-14 | 12:50

Zeer strak beeld op de hdmi box hier. Complimenten!

Dhr. de Wit | 16-09-14 | 12:49

leuke hoedjes dames !

(c)ZWITSUL | 16-09-14 | 12:48

Wel een aardig pornodeuntje zo aan het begin.. wat voor stream is dit precies? >_>

TheJesseJ | 16-09-14 | 12:47

Hoe laat spreekt Bea de Troonrede uit?

Conan de Rabarber | 16-09-14 | 12:46

Ik zou willen dat er een grappenmaker met een scheetkussen in de zaal zit.

Rest In Privacy | 16-09-14 | 12:45

lekkere beat, prachtige dame... zal dit al het hoogtepunt zijn?
hijger | 16-09-14 | 12:40
Ja de DasKapital dames mogen er zijn. Goed begin :>

XaleX_2 | 16-09-14 | 12:44

3e naaidag in september

bas ooms53686289 | 16-09-14 | 12:43

lekkere beat, prachtige dame... zal dit al het hoogtepunt zijn?

hijger | 16-09-14 | 12:40

bier, popcorn - laat de poppenkast maar weer beginnen.

TheJesseJ | 16-09-14 | 12:40

Zo.... chips en bier bij de hand en zometeen kijken of ze nog het lef hebben om in te zoomen op de gouden koets.
Als we dit keer alleen de bovenkant mogen zien, dan weten we genoeg.

Schietmijmaarlek | 16-09-14 | 12:38

Ojee. Ik heb ze nog niet horen praten maar die meisjes zien eruit als van die types die hun Leidsche RRR nog niet helemaal kwijt zijn.

Befketier | 16-09-14 | 12:38

Nieuw spelletje: tel de netto belastingbetalers.

ZKH EénOog | 16-09-14 | 12:36

Bij mij is het zwart beeld... of ik ben ongeduldig. Ik zit er klaar voor in ieder geval :>

XaleX_2 | 16-09-14 | 12:35

Soort van semi interessante boeken en kranten op een tafeltje flikkeren, mafkees erbij om te presenteren en twee mokkels omdat vrouwen nu eenmaal trekken op de geenstijl.

Ik vind het nu al kut. Mijn mening wordt overigens gedurende de uitzending bijgewerkt wanneer nodig.

BeunDeHaas | 16-09-14 | 12:35

Is de gouden koets al voorzien van een nano-coating?

Boobystrap | 16-09-14 | 12:34

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland