Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

LANDGENOOTEN, ONDERDAANEN, KUDTBURGERS

alexthrones.jpgLeden van de Staten-Generaal, Nu ik mij vandaag voor het eerst op Prinsjesdag tot u mag richten, hecht ik eraan te zeggen dat u in uw Verenigde Vergadering van 30 april de aanzet heeft gegeven tot een hartverwarmende start van mijn koningschap. Het is een dag waaraan ik met grote dankbaarheid terugdenk. Die dankbaarheid betreft in de eerste plaats mijn moeder. Zij heeft zich 33 jaar lang met groot plichtsbesef, warmte en diep gevoelde betrokkenheid ingezet voor het Koninkrijk en al zijn inwoners, in goede en in slechte tijden. Zij blijft voor mij een belangrijke inspiratiebron. De gevoelens van verbondenheid die mijn familie en ik hebben ervaren na het overlijden van mijn broer Friso, waren ons tot grote steun. Wij zijn daarvoor zeer dankbaar. Op de dag van de inhuldiging heeft Nederland zich aan de wereld laten zien als een goed georganiseerd land, rijk aan talent. Het was ook een dag van tastbare eenheid en verbondenheid, tussen generaties en bevolkingsgroepen en tussen de verschillende delen van het Koninkrijk. Er is in onze samenleving veel dat een gezond vertrouwen in eigen kunnen rechtvaardigt. Het doet goed om dit, vlak voor de start van de viering van tweehonderd jaar Koninkrijk, te kunnen constateren. Leden van de Staten-Generaal, Sinds vijf jaar kampt Nederland met de economische crisis. De gevolgen worden steeds voelbaarder. De werkloosheid stijgt, het aantal faillissementen loopt op, huizen worden minder waard, pensioenen staan onder druk en de koopkracht blijft achter. Er zijn voorzichtige signalen dat het einde van de mondiale crisis in zicht is. Daarmee ontstaat ook voor ons land perspectief op herstel. Dat neemt niet weg dat de Nederlandse economie kampt met een aantal specifieke problemen van structurele aard, waaronder de schuldenlast van de overheid en huishoudens en de vermogenspositie van banken. De regering wil het groeivermogen van de Nederlandse economie versterken. Dit legt de basis voor het creëren van banen en herstel van vertrouwen bij mensen en bedrijven. De noodzakelijke hervormingen kosten tijd en vragen om doorzettingsvermogen. Door maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en internationalisering voldoen onze arbeidsmarkt en ons stelsel van publieke voorzieningen niet meer volledig aan de eisen van deze tijd. De financiële en economische crisis heeft dit eens te meer duidelijk gemaakt. De regering zet niet alleen in op toekomstige betaalbaarheid van voorzieningen, maar ook op solidariteit tussen generaties en evenwicht tussen verschillende inkomensgroepen. De onderlinge betrokkenheid is in ons land van oudsher sterk. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, moeten we onder ogen zien dat publieke regelingen en voorzieningen aangepast moeten worden. Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel. Zo blijven Nederlanders samen bouwen aan een sterk land van zelfbewuste mensen. Een land met een compacte en krachtige overheid, die ruimte geeft en kansen biedt waar het kan en beschermt als dat nodig is, zodat niemand tussen wal en schip raakt. Elke Nederlander moet de kans krijgen om de veranderingen die ons wachten, in zijn eigen leven in te passen. De relatie tussen parlement en regering staat het komende jaar in het teken van veel wetgeving. Op basis van het regeerakkoord en de uitwerking daarvan in afspraken met sociale partners en andere maatschappelijke partijen, zal de regering voorstellen bij u indienen. Cruciaal is en blijft 'een prudent niveau van overheidsschuld', zoals het Centraal Planbureau dat eerder dit jaar noemde. Momenteel betalen alle Nederlanders samen - zelfs bij de huidige lage rentestand - 11 miljard euro per jaar aan rente over de overheidsschuld. Als de schuld groeit en de rente stijgt, gaat die rentelast steeds zwaarder drukken op economische groei, op betaalbaarheid van voorzieningen en op de inkomens van mensen. Zonder ingrijpen blijft het overheidstekort te hoog. De regering legt u daarom extra maatregelen voor van in totaal 6 miljard euro. In 2014 zal de regering voor het laatst geen loonbijstelling uitkeren. In de gezondheidszorg zijn afspraken gemaakt om een groter deel van de zorg via de huisarts te verstrekken en strikter te zijn met het geven van verzekerde zorg. De regering zal een voorstel doen om verschillende toeslagen en regelingen te bundelen in één huishoudentoeslag, die lager wordt naarmate het gezinsinkomen stijgt. Daarnaast introduceert de regering maatregelen die de economie en de werkgelegenheid op korte termijn stimuleren. Zo krijgen mensen de gelegenheid ontslagvergoedingen die in een aparte bv zijn ondergebracht, versneld te laten uitbetalen tegen een voordelig belastingtarief. De vrijstelling van de schenkingsbelasting wordt verruimd, waardoor jongere generaties makkelijker kunnen investeren in de eigen woning. Om de toegang tot kredieten te vergroten, maakt de regering in 2013 125 miljoen euro vrij. Daarmee kan het midden- en kleinbedrijf investeren in nieuwe activiteiten. Ondernemers hebben daarnaast de mogelijkheid om investeringen versneld fiscaal af te schrijven. De regering zal - samen met pensioenfondsen, verzekeraars en banken - een Nederlandse investeringsinstelling oprichten. Het doel van deze instelling is grote beleggers te koppelen aan geschikte investeringsprojecten op terreinen als zorg, energie, schoolgebouwen en infrastructuur, om zo de economie te stimuleren. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden en te krijgen, stelt de regering 600 miljoen euro beschikbaar. Zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord, komen werkgevers en werknemers hiervoor met sectorplannen. Die zijn gericht op meer banen en stageplaatsen voor jongeren, behoud van vakkrachten en betere begeleiding van werk naar werk. Voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid werkt de regering samen met gemeenten, sociale partners en onderwijsinstellingen om jongeren aan de slag te krijgen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het Onderwijsakkoord beoogt 3000 extra banen te creëren om jonge leraren aan het werk te helpen of te houden. Het Techniekpact zorgt voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en bestrijdt het tekort aan technisch geschoolde vakmensen. Het Energieakkoord stimuleert duurzame economische groei en creëert 15.000 extra banen. De Omgevingswet vereenvoudigt en versnelt ruimtelijke procedures, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Voor de lange termijn werkt de regering aan hervormingen die het groeivermogen van de Nederlandse economie versterken en onze publieke voorzieningen aanpassen aan de eisen van deze tijd. De omslag naar een participatiesamenleving is in het bijzonder zichtbaar in de sociale zekerheid en in de langdurige zorg. De klassieke verzorgingsstaat uit de tweede helft van de twintigste eeuw heeft juist op deze terreinen regelingen voortgebracht die in hun huidige vorm onhoudbaar zijn en ook niet meer aansluiten bij de verwachtingen van mensen. In deze tijd willen mensen hun eigen keuzes maken, hun eigen leven inrichten en voor elkaar kunnen zorgen. Het past in die ontwikkeling zorg en sociale voorzieningen dicht bij mensen en in samenhang te organiseren. Om dit te bereiken, decentraliseert de regering overheidstaken op drie gebieden. Ten eerste heeft de regering u onlangs een voorstel gedaan voor een nieuw stelsel van jeugdzorg met ingang van 2015. Kinderen moeten veilig opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen, om later naar vermogen te participeren in de samenleving. Het nieuwe stelsel brengt de jeugdzorg via de gemeenten dicht bij het kind. Juist gemeenten zijn in staat om op basis van de specifieke situatie van het kind dat hulp nodig heeft, maatwerk te leveren in samenspraak met andere domeinen, zoals wonen, onderwijs, veiligheid en sport. Ten tweede komt de regering in het komende parlementaire jaar met een voorstel om de langdurige zorg grondig te hervormen. Dat is nodig omdat de uitgaven daarvoor explosief blijven stijgen. Die bedragen nu al 2200 euro per Nederlander per jaar. Lichtere vormen van langdurige zorg worden straks uitgevoerd door gemeenten, die beter kunnen beoordelen of een traplift of taxivergoeding noodzakelijk is. Vergoeding van huishoudelijke hulp blijft beschikbaar voor mensen die deze hulp echt nodig hebben en niet zelf kunnen betalen. Medische zorg zoals verpleging valt straks onder de reguliere zorgverzekering. Ten derde gaan gemeenten samen met sociale partners werkbedrijven oprichten om mensen in de bijstand of met een arbeidsbeperking te helpen bij het vinden van een baan. Werkgevers en overheid stellen zich samen garant voor 125.000 extra banen in 2026. Als blijkt dat dit aantal niet wordt gehaald, worden bedrijven alsnog verplicht een percentage van hun personeel te rekruteren uit mensen met een arbeidsbeperking. Het wetsvoorstel daartoe ontvangt u dit najaar. In aansluiting hierop worden ook de Werkloosheidswet en het ontslagrecht gemoderniseerd. De WW krijgt een meer activerend karakter. Sociale partners nemen het voortouw bij begeleiding van werk naar werk, bijvoorbeeld via scholing. De regering beperkt het publiek gefinancierde deel van de WW tot 24 maanden. Sociale partners nemen de verantwoordelijkheid voor een privaat gefinancierd deel van de WW. Dat legt een extra prikkel bij werkgevers en werknemers om te investeren in de kwaliteit van mensen. Werknemers die ontslagen dreigen te worden, ontvangen een scholingsbudget. Flexwerkers krijgen meer zekerheid en meer bescherming. Het ontslagrecht wordt eerlijker en eenvoudiger door één ontslagroute voor te schrijven voor alle werknemers. Op het gebied van de woningmarkt nam de regering eerder al besluiten, zoals het verplicht annuïtair aflossen bij nieuwe hypotheken als voorwaarde voor de aftrek van hypotheekrente. Met ingang van 2014 wil de regering de maximale aftrek voor de eigen woning geleidelijk terugbrengen naar 38 procent. Dit zal gebeuren in 28 jaarlijkse stappen van een half procent. De opbrengst van deze maatregel komt ten goede aan mensen met een middeninkomen via een verlenging van de derde belastingschijf. Om de huurmarkt te hervormen, kiest de regering voor inkomensafhankelijke huurverhogingen. De extra inkomsten hiervan worden bij de woningcorporaties afgeroomd door middel van een verhuurdersheffing. Met deze binnenlandse hervormingen bereidt de regering Nederland voor op de toekomst. Daarbij moet vanwege een groeiende internationale verwevenheid onverminderd aandacht zijn voor ontwikkelingen buiten onze landsgrenzen. Onze open economie heeft ons veel gebracht, maar maakt ons land ook extra kwetsbaar in tijden van internationale crisis en stagnatie. Samenwerking met andere landen, en zeker met die om ons heen, is in het belang van Nederland. De laatste jaren is gebleken hoe de ontwikkelingen in de Europese Unie van betekenis zijn voor de economische, sociale en politieke toekomst van ons land. Nederland moet daarom in de Europese Unie een actieve rol spelen. Een stevig fundament onder de euro is cruciaal. Daarom maakt de regering zich sterk voor de totstandkoming van een bankenunie. Houdbare tekorten en versterking van de economische structuur blijven de aandacht vragen. Kansen om de concurrentiekracht en het groeivermogen van de lidstaten te versterken, liggen op de Europese interne markt. Die kent op sommige terreinen nog te veel belemmeringen. Daarnaast kan de handel met landen buiten de Europese Unie een impuls krijgen door vrijhandelsakkoorden te sluiten met onder meer de Verenigde Staten en Japan. Een speerpunt voor de regering is de discussie over het takenpakket van de Europese Unie. Een aantal zaken kunnen lidstaten beter zelf regelen, zoals belastingen, sociale zekerheid, pensioenen, zorg en onderwijs. De regering zal hierin het voortouw nemen en het gesprek hierover aangaan met de andere lidstaten. Ook buiten de Europese Unie heeft Nederland een lange traditie van internationale samenwerking. Dat werd onlangs nog zichtbaar tijdens de viering van honderd jaar Vredespaleis. Volgend jaar is ons land gastheer van de Nuclear Security Summit, waar leiders vanuit de hele wereld afspraken zullen maken om nucleair terrorisme tegen te gaan. Het recente geweld en de humanitaire noodsituatie in Syrië onderstrepen de noodzaak van een internationale rechtsorde met een sterke nadruk op het humanitaire recht. Onveiligheid en instabiliteit in kwetsbare regio's beïnvloeden onze vrijheid, veiligheid en welvaart. Dit vraagt om een krijgsmacht die op zijn taken berekend is en die in Nederland en het buitenland kan opereren om de belangen van ons land veilig te stellen. In de nota 'In het belang van Nederland' geeft de regering concreet aan hoe die krijgsmacht eruitziet en welke aanpassingen daarvoor noodzakelijk zijn. Over de hele wereld zijn Nederlandse mannen en vrouwen actief om de internationale rechtsorde te beschermen. Zij verdienen onze grote dank en waardering voor hun moeilijke werk. Met de 'nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen' geeft de regering vorm en inhoud aan de doelstelling om klassieke vormen van ontwikkelingshulp te verbinden met versterking van handelsrelaties. Het is een combinatie die wederzijds voordeel biedt. Zo heeft het Nederlandse bedrijfsleven veel expertise in waterbeheer. Hiermee helpen we landen in alle delen van de wereld hun waterproblemen op te lossen. De staatsrechtelijke relatie tussen Nederland en de Caribische delen van het Koninkrijk is in 2010 veranderd. Sindsdien is er steeds meer aandacht voor samenwerking op economisch terrein. Dat is profijtelijk voor alle partijen. Het draagt ook bij aan de noodzakelijke financiële zelfstandigheid en stabiliteit van de Caribische eilanden, die ik binnenkort samen met Koningin Máxima alle zes zal bezoeken. Leden van de Staten-Generaal, Om de kracht en kwaliteit van onze samenleving vast te houden, zijn veranderingen noodzakelijk, die voor iedereen dragelijk moeten zijn. Aan de opdracht die daaruit voortvloeit, wil de regering in het parlementaire jaar dat voor ons ligt met volle inzet werken, samen met u. De vraagstukken waarover u zich gaat buigen, zijn complex en ingrijpend. U mag zich in uw zware taak gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden. greets.jpgMevrouw Wilders heeft een schotel op het dak. dierenpoes.jpgI love the smell of bacon in the morning... elias.jpgMevrouw Elias heeft een klamboe. fleur.jpgHARTJES. LEIFDE. U KIJKT ZO LEUK. hamerthoed.jpgLeuk. Een stukje trouwjurk van de Samsommetjes. dekkertjes.jpgDe NPO-slopertjes. Sober. Zoals het hoort.

Reaguursels

Inloggen

Wie bidden er allemaal met hem mee dan, om Gods zegen voor de Leden van de SG? Het zijn er velen, zegt'ie, maar laat hem dat maar eens bewijzen!

huh, ian? | 18-09-13 | 01:56

''Er zijn voorzichtige signalen dat het einde van de mondiale crisis in zicht is. ''
Hahahah, het einde van de eerste weeën van de aankomende echte crisis misschien, af en toe vraag ik me af of ze nou acteren of misschien eigenlijk echt geen idee hebben.

Sleutelplanktovenaar | 18-09-13 | 01:03

spanarchist | 17-09-13 | 14:05 |
Nee dus! Ze ziet er . wederom, gewoon belachelijk uit!
Aandachthoer!

lilluke halve hoan | 17-09-13 | 21:05

Is Willy een Hologram?

purkpurkson | 17-09-13 | 19:47

ok, dan toch maar dierenpoes stemmen. Is vrijwel de enige normale, en zeker de enige lekker van 't stel

F#ckingAwesome | 17-09-13 | 18:44

King willy zat daar met gepaste tegenzin das wel duidelijk. handpop van rutte

uit-benen | 17-09-13 | 18:22

En dan staan er nog steeds "burgers" met een vlag in hun hand, te zwaaien. Niet 1 nee 10.000 den geven hiermee erkenning aan slavernij. Sterker ze schreeuwen erom,
"leve de slavernij pom pom pom ....."

Coalition | 17-09-13 | 18:20

''Er zijn voorzichtige signalen dat het einde van de mondiale crisis in zicht is. ''
Er zijn echter ook hele duidelijke signalen dat dit pas het begin is van de mondiale crisis, en dat de burgers (nog veel meer) zullen bloeden voor de oplichters praktijken van banken en politici.

Robertski | 17-09-13 | 17:42

Q; De onderlinge betrokkenheid is in ons land van oudsher sterk.

Bij mij 'was' deze inderdaad sterk, zodra ik de kans krijg, ben ik weg en wel met gierende banden!

Claudia M. | 17-09-13 | 17:31

"Het was ook een dag van tastbare eenheid en verbondenheid, tussen generaties en bevolkingsgroepen en tussen de verschillende delen van het Koninkrijk."

De gebruikelijke lofzang op de multiculturele samenleving...

"Tastbaar"...

Ach gut, blijkt dus dat ik hand in hand met Achmed door de straten jubel volgens koning Pils..

knerf | 17-09-13 | 17:28

Na 'landgenooten, onderdaanen, kudtburgers' verwacht je toch iets stijlloos.

Friedrich Frayek | 17-09-13 | 16:57

Delete.

Kol. den Sjauwer | 17-09-13 | 16:36

Ik volg helemaal niks aan deze meuk.
Vanavond maar een voetbalwedstrijd of een filmpje of desnoods neuqseks met Mevrouw Bad Guy, maar oeverloze hoedjesduiding en paarden en koetsjes en sprookjes neen dank u.

Mr Bad Guy | 17-09-13 | 15:57

Mooi hoe Greet met zijn hoed subtiel verwijst naar Bea.

Boerenbrandtlul | 17-09-13 | 15:53

Hoe komen we uit de crisis? Het volk met rust laten en ze hun gang laten gaan. Geef het volk meer vrijheden in hun eigen geldstromen

Geldboompje | 17-09-13 | 15:52

Heeft Thieme nou 6 gebroken geweertjes op haar jas?
Zijn dat jachtgeweren, of is ze antimilitair? Dat eerste prima, de tweede variant schandalig... Zonder leger zijn we binnen honderd jaar een moslim enclave..

Papapanzer | 17-09-13 | 15:47

Kamervraag | 17-09-13 | 14:11
Niet alleen een VVD-blaadje die Telegraaf. Enkele jaren geleden gebruikte ik die dode bomen krant uitsluitend als kattenbak vulling, tot ineens de kat niet meer op die bak wou. Blijkbaar kon het dier ook lezen, na al die jaren de Telegraaf als schijtpapier te hebben gehad. Sindsdien was een abonnement geheel overbodig. Hopelijk gaat de vooringenomen en ouderwetse Telegraaf met de VVD ten onder.

Ton Plafond | 17-09-13 | 15:26

11 miljard aan rentekotsen op de staatsschuld, damn! Ik vraag me altijd wel een beetje af wat er gebeurt als je daar niet aan voldoet. Veel erger dan het nu is kan het toch niet worden zou je denken. En er zullen nog steeds wel vliegtuigen op Schiphol landen en schepen aan de Rotterdamse haven afmeren toch!?

vmbo-plutser | 17-09-13 | 15:25

Behalve vreten en zuipen heb ik niet de indruk dat Elias veel *participeert in de maatschappij*.

Dietrich | 17-09-13 | 15:06

mijn reet likken kunnen ze, en mijn ballen erbij! Wég met het fascistenkabinet Rutte II !

Lebemann | 17-09-13 | 15:00

Ik word al agressief voordat die Samsom zijn bek opentrekt. Net als die gladjanussen Rutte en Pechthold met hun bedrijfsborrelpraatjes, ons elitaire Nyenrode-jonkertje Jeroen Dijsselbloem, en ga zo maar door...
Hoe hebben we in godsnaam zo'n autistisch zooitje dwaallichten bij elkaar kunnen stemmen.

Vaffanculo! | 17-09-13 | 14:59

Ik mis het aluhoedje

van heinde en verre | 17-09-13 | 14:59

Jezus wat is Dijsselbloem zuur...

Not Muhammad | 17-09-13 | 14:58

Brandende stuivers naar het volk strooien.
Het blijft wat sadistisch.

Anijsblokje | 17-09-13 | 14:58

Er zijn al genoeg arbeidsgehandicapten aan het werk geholpen.
Met dank aan alle PVDA/VVD-stemmers!

Schietmijmaarlek | 17-09-13 | 14:57

Als je dat zo leest over eigen toekomst vormgeven, participatiemaatschappij, niet leunen op de overheid. Ik kreeg onwillekeurig het woord Endlösung in gedachten voor hen die dat niet willen of kunnen. Maar het zal wel aan mij liggen.

witwas | 17-09-13 | 14:56

Duidelijk en sterk verhaal, we gaan er voor en het komt goed, stemming makerij van oppositie een beetje misselijkmakend, bewaar die retoriek voor de verkiezingen.

Ben blij dat vvd/pvda in deze globale crisis een duidelijke weg kiezen waarin schulden worden teruggebracht, de sociaal zwakkeren worden ontzien en economie gestimuleerd wordt.
Trieste zeurende menigte, ga werken, doe iets met je leven!

Kerejaan | 17-09-13 | 14:56

Dierenpoes ziet er lekker uit.

meneer Q | 17-09-13 | 14:56

Bekijk het eens positief. Het is iemand gelukt bij die breedbeeldkop Elias op de foto te komen.

meneer der meneren | 17-09-13 | 14:55

Flikker toch op man. Als ie echt een man is schenkt ie even aan paar miljoen dan niet miljard om dit land er weer bovenop te helpen. Pauper koningshuis, ga toch lekker dood...

HetMannetje! | 17-09-13 | 14:53

@ Borrelende Boris 14:48

Willy, wijlen Frik en ondergetekende zijn al jaren goede bekenden van elkander. Alleen als Oerlemans zich er weer tussen wilde wurmen maakten we heel snel de pleiterik. Wie dit niet geleuft moet de RVD maar eens contacteren...

eerstneukendanpraten | 17-09-13 | 14:53

En toch vindt ik Fleur en dierenpoes best wel lekker :-)

dani7902 | 17-09-13 | 14:51

Eigenlijk had ik op elke hoek van de gouden kots een brandend waxinelichtje verwacht maar daar zal waarschijnlijk geen geld meer voor zijn geweest.

zwak en a-sociaal | 17-09-13 | 14:50

toch leuk zo één keertje in het jaar een beetje onnodig goud, kwasten, baldakijnen en uiterlijk vertoon dat uit de operettewereld lijkt te komen.......... zou pas echt leuk worden als het Staatshoofd de Troonrede zingend ten gehore zou brengen...... en nu dus weer een heel jaar geen gedoe en de teringzooi weer wat op orde brengen.... liever niet weer zo'n Kerstboodschap met misplaatste Christenliefde !

chique ouwe nicht | 17-09-13 | 14:49

Het is niemand opgevallen, maar Wim-Lex vermeldt de GeenStijl reaguurders ook nog in de troonrede:

Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger.

Borrelende Boris | 17-09-13 | 14:48

Zucht, ik lees dat ook ome Willem weer terug wil naar de middeleeuwen. Dat hele "participatiesamenleving" gaat over dat naast dat "jij" samen met 4 collega's/familieleden maar 4 dagen in de week moet gaan werken zodat jullie elkaars ouders kunnen verzorgen, en dat "zij die op andere manieren zoveel bijdragen aan de samenleving dat ze hier goed betaald voor worden" jouw ook in kunnen huren zodat je 2 in plaats van 1 dag in de week stopt met werken zodat je ook hun ouders kunt verzorgen. En die versobering van de overheid trekken ze door op alle fronten, dus ook de stoep en straat voor je huis moet je voortaan zelf maar schoonmaken, mits je daar tijd voor hebt omdat je de straten in de plaatselijke villawijk nog tegen een hongerloon moet poetsen omdat je anders überhaupt je huis niet eens meer kan betalen, en geen grote mond, want voor jouw zo twee polen.

DaJonkel | 17-09-13 | 14:47

@gimme a beat,rix | 17-09-13 | 14:44
Ik schat mongolen toch iets hoger in, die schijnen in veel gevallen erg creatief te zijn, in tegenstelling tot deze gesubsidieerde brouwsels.

First Contact | 17-09-13 | 14:46

Herhaling te zien vanavond bij de wereld draait door.

zeikteef | 17-09-13 | 14:45

Toch apart dat dit kabinet volstrekt niet begrijpt dat een economie eerst intern goed moet draaien en produceren alvorens je buiten de deur kunt kijken. Ik kan tot geen andere conclusie komen dat het willens en wetens een sloopbeleid is.

BedrijfsTijgerT | 17-09-13 | 14:44

Stelletje azijnpissers hier!!
Ik ben er hartstikke trots op dat ik in een land woon,waar belangrijke mensen,op een even zo belangrijk dag als deze,collectief de eindejaars werkstukken van de zwakzinnigen werkplaats,met trots op hun hoofd dragen..
Deze dag staat volledig in het teken van respect voor mongooltjes,hulde daarvoor!

gimme a beat,rix | 17-09-13 | 14:44

En daar lopen wel tig agentjes uit hun neus te vreten of blote vrouwen te betasten. Maar tijd voor reageren op aangifte van doodsbedreiging van Zweedse meisjes, nee, dat hebben we niet.

KarelMarks | 17-09-13 | 14:43

Hahaha, Samson zegt gewoon bijna letterlijk:
'Het geld van de belastingbetaler is op.
Met het nationale investerings instituut gaan wij (de regering) samen met de banken en verzekeraars uw pensioengeld erdoor heen jagen.'

Endoxa | 17-09-13 | 14:43

Hoedje van hoedje van papier.

nan6896 | 17-09-13 | 14:43

Echt Pritt, dit had zoveel beter gekund.

Trutkip | 17-09-13 | 14:41

Waarom lees ik niets over wat de regering denkt te doen aan de islamisering en dat gebontkraagde rifapentuig???

Lebemann | 17-09-13 | 14:40

Die Samsom nu: "wat de koning zegt", net alsof het WimLex zijn eigen woorden zijn en niet door Rutte en gevolg in elkaar geflanst is. "De koning zeg tdat de crisis o pz'n retour is"; nee meneer Samsom dat hopen de beleidsmakers die de tekst hebben opgesteld (Rutte en vriendjes). Zum kotzen.

vmbo-plutser | 17-09-13 | 14:40

"Een land met een compacte en krachtige overheid, die ruimte geeft en kansen biedt waar het kan en beschermt als dat nodig is, zodat niemand tussen wal en schip raakt."
Degene die dit heeft geschreven had cabaretier moeten worden.

Borrelende Boris | 17-09-13 | 14:40

Kan Willem-Alexander überhaupt lezen? Dat is de vraag.

JosVerbeek | 17-09-13 | 14:40

Als iemand in dit land zo nodig een revolte wil starten sta ik klaar om ze met Sarin-raketten te bestoken.

sjaakdeslinksesul | 17-09-13 | 14:39

-weggejorist-

de vuile werkloze | 17-09-13 | 14:39

"Zo waarlijk helpe mij God almachtig" Overal waar die god opduikt ontstaan er problemen en ellende, zo ook bij Lex en Max.

First Contact | 17-09-13 | 14:38

Didi zegt dat het belastinggeld op is: waarom en waar gaat hij dan meer halen?

Oh .... uw pensioenpot natuurlijk.

BedrijfsTijgerT | 17-09-13 | 14:38

Volgens Samsom heeft de koning dit allemaal verzonnen. Schijnbaar heeft de PvdA er allemaal niets mee te maken.

Kamervraag | 17-09-13 | 14:37

Blablabla... Troonrede samengevat: in dit kutland mag je maar 2 dingen, je bek houden en je blauw betalen.

Lebemann | 17-09-13 | 14:37

In de herhaling nog maar eens:


“In de nota 'In het belang van Nederland' geeft de regering concreet aan hoe die krijgsmacht eruitziet en welke aanpassingen daarvoor noodzakelijk zijn. Over de hele wereld zijn Nederlandse mannen en vrouwen actief om de internationale rechtsorde te beschermen. Zij verdienen onze grote dank en waardering voor hun moeilijke werk”.Wat fijn dat er in de Troonrede nog even expliciet een woord van dank aan het personeel van de Krijgsmacht wordt gericht! Dat die dank gestalte krijgt in een gedwongen ontslag van nog eens ong. 2400 personeelsleden (boven op de al in gang zijnde personeelsreductie van 12.000 man/vrouw) is op z'n zachtst gezegd enigszins wrang.
Wat zal Mark gelachen hebben toen hij dit stukje Troonrede op papier zette.
Namens mijn collega's en hun gezinnen hartelijk dank Mark, en nou opzouten met je club!

Wolveshead | 17-09-13 | 14:35

Wat heeft die Elias een godsgruwelijk dikke harses gekregen, zeg

Lebemann | 17-09-13 | 14:35

Fijn, zo'n lap tekst. Maar ik ga het niet lezen.

natte krant | 17-09-13 | 14:34

Dit land is redeloos, radeloos & reddeloos!

Zoek_ook | 17-09-13 | 14:34

moest die lap tekst nu echt ?

dictatorgio | 17-09-13 | 14:33

Ik zie die Dierenpoes helemaal voor me. Latex string, zweep en alles er op en er aan@! Hatchée-Klatch aanpakken uitvreterrr! Wat zou Mark het slecht hebben.

Grote Joop | 17-09-13 | 14:33

De trolrede!

Gmt Master | 17-09-13 | 14:32

Ik mag hopen voor mevrouw Elias dat hij niet per ongeluk op haart valt.

De Drent | 17-09-13 | 14:30

Het is knap dat een land dat zo rijk en krachtig is t eigenlijk zo slecht doet. Waren we ooit vindingrijk en liepen we economisch voorop lopen we nu achter de feiten aan.het feit dat de euro het einde van onze welvaart zal betekenen mag niet eens uitgesproken worden. Inplaats daarvan wordt er een zwak-zine lichtje op enige kortstondige lichtpuntjes gezet. Die volgens economen totale nonsens zijn maar eerder de arrogantie van europa belichten.

patrick3822 | 17-09-13 | 14:27

Ikdus | 17-09-13 | 14:25
Was ook wat pietluttig van mij.
Ik begrijp de boodschap.

BedrijfsTijgerT | 17-09-13 | 14:27

Heerlijk die uitslagen van het NOS onderzoek.

Julius_Civilis | 17-09-13 | 14:25

Een hoop met kut noemen we dat hier.

Bobjandeman | 17-09-13 | 14:25

@BedrijfsTijgerT | 17-09-13 | 14:22

Typefout en deze shit heeft nog steeds geen edit mogelijkheid.

Ikdus | 17-09-13 | 14:25

Ik ga het wel lezen in een suïcidale bui.

van stampij | 17-09-13 | 14:25

@meneer Q | 17-09-13 | 14:22
Hebben die ooit wel eens gewerkt dan? Dan lijkt het me sterk dat die WW krijgen.

blinde kip | 17-09-13 | 14:24

@meneer Q | 17-09-13 | 14:22
Bontkraagjes zitten niet in de WW. Want nooit gewerkt.
Maar in de bijstand zijn ze dan weer wel goed vertegenwoordigd.

Che_cuevara | 17-09-13 | 14:24

In twee woorden zegt ie het volgende: f**k you.

Vaudt Varken | 17-09-13 | 14:23

Dierenpoes heeft echt zo'n jagersuniform aan. Staat haar wel. Nu nog een jachtgeweer er bij.

ZZP-er | 17-09-13 | 14:23

@zdev

Nee, dan die ambtenaren gisteren, in het draadje over staatsuitvreters. Die bestaan het doodleuk vol te houden dat zij door de nullijn net gewone burgers zijn. En dat ze allemaal reuze belangrijk zijn. En heul niet teveul geld kosten.

Een revolutie in dit land zou in de eerste plaats ontbinding/herinrichting van die mandarijnenkliek moeten zijn. Eerst de parasiet verwijderen voor je het lichaam weer gezond probeert te krijgen.

stoethaspel | 17-09-13 | 14:22

Willy deed 't best goed eigenlijk. Had ik niet verwacht.

President Babboe Bab | 17-09-13 | 14:22

Ikdus | 17-09-13 | 14:20
Maak er daar maar 1.500.000 van (and rising) en 500.000 stuks illegaal.

BedrijfsTijgerT | 17-09-13 | 14:22

@propper1000 | 17-09-13 | 14:19
Wat heb jij dan gezien dat ik niet zag?

Che_cuevara | 17-09-13 | 14:22

WW-ers worden geactiveerd... probeer bontkraagjes maar eens aan het werk te krijgen..

meneer Q | 17-09-13 | 14:22

Waar blijven onze rebellen nou?

[No-name] | 17-09-13 | 14:22

Elias mag toch nooit boven liggen met neuqen denk ik.

Che_cuevara | 17-09-13 | 14:21

zat zo naar de rit te kijken van de koets en 1 ding viel me al heel snel op.. zag NERGENS een bontkraagje! aaah goede oude tijd

misterion | 17-09-13 | 14:21

@propper1000 | 17-09-13 | 14:19
Oh ja? Waar is het bier dan?

blinde kip | 17-09-13 | 14:21

O, dat is niet Elias zijn vrouw, maar dat paardenmeisje.

Tuinverlichting | 17-09-13 | 14:21

We zullen eerst het ellendige NPO propaganda moeten aanhoren voordat er iets nuchters verteld kan worden over de rover plannen die op komst zijn.

lanexxx | 17-09-13 | 14:21

Snoeihard maar dan ook snoeihard in die poes van Thieme, lekkere MILF!

joyriders | 17-09-13 | 14:21

Ik wilde echt het hele stuk lezen, eerlijk.

Maar bij "Het was ook een dag van tastbare eenheid en verbondenheid, tussen generaties en bevolkingsgroepen"

haakte ik af.


Ik voel geen eenheid en verbondenheid met circa 1 miljoen in Nederland woonachtigen.

Ikdus | 17-09-13 | 14:20

Dit is toch je reinste middeleeuwse achterlijke poppenkast. Zoveel stijve harken bij elkaar, geen lach kan ervanaf. Zullen ze nou echt niet doorhebben dat ze voor lul staan met zijn allen en dat dit niet meer kan anno 2013. En dan mongolen die langs de kant gaan staan. En die bloedserieuze ridicule NOS analyse, over hoeveel woorden er gebruikt zijn. En nu Dominique de befqueen met duiding. Waar zijn de sinkholes als je ze nodig hebt.

Koettoerk | 17-09-13 | 14:20

@spanarchist | 17-09-13 | 14:06
Die vragen te veel en wonen allemaal in het Gooi.

blinde kip | 17-09-13 | 14:20

@eerstneukendanpraten | 17-09-13 | 14:18
Dat was naar de gouden koets, naar Rutte mag je wel gooien.

Che_cuevara | 17-09-13 | 14:20

@ZDEV | 17-09-13 | 14:05
Kijk ook naar de samenpakken van termen. lekker sandwichen van schuldigen en onschuldige groepen om een maatregel er door te drukken.

blinde kip | 17-09-13 | 14:19

Voor de azijnpissers onder ons: al met al weer een Prinsjesdag met allure.

propper1000 | 17-09-13 | 14:19

Elias zijn kop is 6 keer groter dan die van zijn vrouw. En is dat Wilders zijn vrouw? Of zijn moeder?

Tuinverlichting | 17-09-13 | 14:19

Eenzame Rutte, zelfs Elias weet iets uit de manege te ritselen.

Shareholder II | 17-09-13 | 14:19

Wat nou scheiding staat en kerk. Met gods zegen voor u bidden??

Barbapappa | 17-09-13 | 14:19

Die achterlijke vrolijkheid bij de NOS maakt mij vreselijk achterdochtig: Heeft Rutte soms een MsM dealtje gemaakt door niet of nauwelijks te bezuinigen op de NOS/MsM?

BedrijfsTijgerT | 17-09-13 | 14:18

@Koninging Beatricks | 17-09-13 | 14:14
Wat er bedoeld wordt: "De regering houdt zo lang mogelijk vast aan de oude situatie en u gaat dat betalen."
Een beetje zoals 'bezuinigingen' eigenlijk 'lastenverzwaringen' zijn.

Dömper | 17-09-13 | 14:18

Die Elias houdt ook wel van een bamischijf, goeiedag, die wordt met het uur groter.

Latrinalia | 17-09-13 | 14:18

Met andere woorden ... Bla bla bla bla bla en betalen maar.

James Lastig | 17-09-13 | 14:18

Mabel mocht niet meezwaaien of was wel uitgenodigd maar ging liever zeilen?

spanarchist | 17-09-13 | 14:18

@ Che 14:15

Met de gooier van de waxinelichthouder is het anders ook niet zo best afgelopen...

eerstneukendanpraten | 17-09-13 | 14:18

Mr Dixit | 17-09-13 | 14:14
Note aan zelf: nog geen 5%...

Mr Dixit | 17-09-13 | 14:17

Hoe verdrietig om te zien.

Kamervraag | 17-09-13 | 14:16

Maar waar is Bakito?

eerstneukendanpraten | 17-09-13 | 14:16

Nu oprotten met de poppenkast en dom propaganda-geneuzel waar zelfs supermattie niet intrapt. Door naar de inhoud! Ik wil weten waar ik dit jaar weer gepakt ga worden.

NiceGuysFinishLast | 17-09-13 | 14:16

Waarom heeft Geert z'n moeder meegenomen? Vragen .. vragen..

daytripper | 17-09-13 | 14:16

nee Willy.. je hoeft echt niet voor me te bidden.

(c)ZWITSUL | 17-09-13 | 14:16

@eerstneukendanpraten | 17-09-13 | 14:13
Daar gooit ze straks de kop van Rutte mee af.

Che_cuevara | 17-09-13 | 14:15

Maar liefst 2229 woorden om te vertellen dat het allemaal nog kudtterder wordt.

Godsammekraken | 17-09-13 | 14:15

Oh ja. PS: boeh! Rot op!

Mr Dixit | 17-09-13 | 14:15

@ Koningin Beatricks 14:14

En dat zegt gij als moeder van den konink?

eerstneukendanpraten | 17-09-13 | 14:15

Niets gehoord over de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Komt dat er nog aan?

WestAndSmithson | 17-09-13 | 14:15

" Mevrouw Wilders heeft een schotel op het dak. " Kan ze al jazeera live op dr smartphone kijken!

[G]eenstijl | 17-09-13 | 14:15

Jammer dat ie niks geels droeg; een kanarie zingt ook in zijn kooi. /Freek

Shareholder II | 17-09-13 | 14:14

Lex, toch vraag ik me af... Mijn moeder heeft 45 jaar gewerkt én belasting betaald, maar een aow van nog géén 20% van die van jouw moeder, maar die heeft géén belasting betaald. Hoe zit dat?

Mr Dixit | 17-09-13 | 14:14

Wanneer is het vervolg op "300" in de bioscoop btw?

eerstneukendanpraten | 17-09-13 | 14:14

"Voor de lange termijn werkt de regering aan hervormingen die het groeivermogen van de Nederlandse economie versterken en onze publieke voorzieningen aanpassen aan de eisen van deze tijd."

Mooi. Opzouten met het koningshuis dus.

Koninging Beatricks | 17-09-13 | 14:14

De vrouw van Geert heeft een frisbee op haar heuft...

eerstneukendanpraten | 17-09-13 | 14:13

Waarom draagt Dierenpoes de jagersoutfit van haar man?

brutus68 | 17-09-13 | 14:13

Hoe kijken ze in het buitenland aan tegen onze traditie Prinsjesdag?. Goed ben geen modekoning maar dit is toch geen gezicht? De aankleding van diverse musicals ziet er professioneler uit, en type's zoals Bakito maar nieuwe ontwerpen bedenken...

First Contact | 17-09-13 | 14:12

@WimLex
Ga weg! Het is 2013!

Dömper | 17-09-13 | 14:12

Prachtig hoe de Televaag bezig is. Die hoedjes zijn bij hen hot-item (verzonnen door Terpstra ?). En direct één en al goed nieuws melden. Hoezo een VVD-blaadje ?

Kamervraag | 17-09-13 | 14:11

Een ding is zeker:
We gaan de komende jaren historische jaren meemaken. Dit land (En Europa) staan op ploffen en dat kan allemaal wel eens heel "bloederig" worden.

BedrijfsTijgerT | 17-09-13 | 14:10

blah blah blah het gaat helemaal kut inderdaad jah, kan ik nu weer naar huis! blah blah blah

[G]eenstijl | 17-09-13 | 14:10

@Mister Crabs | 17-09-13 | 14:09
Samenvatting?
Zie Parsons | 17-09-13 | 14:04

Che_cuevara | 17-09-13 | 14:10

Winst van deze troonrede is wel dat we dat vreselijke accent van Tricks niet hoefden aan te horen.

André van Delft. | 17-09-13 | 14:09

Ben wel landgenoot, maar geen onderdaan van Prins Plofkop/Big Willem/Prins Pils etc.

Spielmacher | 17-09-13 | 14:09

Ja, toedeledokie, dat ga ik niet allemaal lezen. Vat maar even samen naar de kern: hoeveel moet ik dit jaar nog extra inleveren?

Mister Crabs | 17-09-13 | 14:09

spanarchist | 17-09-13 | 14:05 | + 1 -
Marianne Thieme ziet er altijd beestachtig goed uit, ze moet alleen niet over dieren praten.

Mark Krachtwijk | 17-09-13 | 14:08

@Parsons | 17-09-13 | 14:04
Kort maar krachtig en oh zo waar.

Che_cuevara | 17-09-13 | 14:08

spanarchist | 17-09-13 | 14:06
lol

ZDEV | 17-09-13 | 14:06

Volgens mij eet Thieme stiekem bifi-worstjes, ze glimt zo!

ZDEV | 17-09-13 | 14:06

wordt deze poppenkast met belastinggeld betaald?

7e55e | 17-09-13 | 14:06

ZDEV | 17-09-13 | 14:05
Wat is er mis met "eigen hoeren eerst"?

spanarchist | 17-09-13 | 14:06

Thieme met neuqteugels, mooi ..
Klijnsma schijnt er bizar bij te hebben gelopen. Pica?

gentle giant | 17-09-13 | 14:06

Eerste topic zonder spel- of grammaticafouten. Hulde!

Bakito | 17-09-13 | 14:05

Ik vind het boek beter.

Koninging Beatricks | 17-09-13 | 14:05

Eerlijk is eerlijk, Thieme ziet er uitermate geil uit.

spanarchist | 17-09-13 | 14:05

Mooie praatjes die troonrede, maar het gaat om een procentje hier, een procentje daar terwijl de overheid miljarden verbrandt, de economie ondermijnt en zich overal mee bemoeit.

Geen woord over privacy, geen woord over het gat in de hand van de overheid, geen woord over graaiers, geen woord over internationaal concurreren door de arbeidsmarkt te hervormen, geen woord over uitvreters die gewoon aan de bak moeten, geen woord over de echte risico's van een open Europa.

Ik roep bij deze de vrijstaat ZDEV uit. Met lekkere goedkope Bulgaarse hoeren.

ZDEV | 17-09-13 | 14:05

Ik ben vast niet de enige die doorscrollt naar de foto's en comments.

Bak Ellende | 17-09-13 | 14:04

Samenvatting: Fuck you, burger!

Parsons | 17-09-13 | 14:04

Heeft Marianne Thieme van dierenpoes nou een jagerspak aan?

Fopspeen | 17-09-13 | 14:03

Jammer, ik had gehoopt dat de koning met iets meer gevoel richting de burger dit zou hebben voorgedragen. Hij heeft nu voorgelezen wat Dijsselbloem en Rutte PRECIES willen.

LangeTijdGeleden | 17-09-13 | 14:03

Die hoed van Geert is wel apart.

Che_cuevara | 17-09-13 | 14:03

tl;dr

André van Delft. | 17-09-13 | 14:02

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl