Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Dossier Jeugdzorg: uit de mailbox van Ilja

kinderkidnap.jpeg Gisteren werden de kinderen van Jelena dankzij een soort van vormfout vrijgelaten uit het kinderkamp van Bureau Jeugdzorg Gelderland. Een paar uur later stonden de beulen echter met een nieuwe beschikking voor uithuisplaatsing voor de deur, om heel invoelend de kinderen een nieuw ontvoeringstrauma te bezorgen door ze terug in het internaat te stoppen waar ze infecties oplopen, en om Ilja te arresteren. Dit terwijl uit hun eigen rapportage al gebleken was dat Nikolai door de eerste uithuisplaatsing (UHP) getraumatiseerd is. Verbazing en verontwaardiging alom over deze bizarre en opzettelijke wraakoefening. Maar ook veel vragen. Waarom de kinderen twee keer weghalen? Zou BJZ daar misschien toch gewoon goede redenen voor hebben? Dat is twijfelachtig. Eén van de redenen voor de eerste uithuisplaatsing was een vermeend 'loyaliteitsconflict': moeder zou de kinderen tegen vader opzetten. Maar wat blijkt uit interne BJZ-documenten? Géén conflict. BJZ wil vooral wraak op Ilja omdat hij het verdomt om als een schaap te accepteren wat Jeugdzorg hem oplegt en contact heeft gezocht met diverse media en politici. Gelukkig hebben we hier nog een mailbox vol documentatie die Ilja ons heeft nagelaten voordat hij werd opgepakt. Die arrestatie is overigens ook gebaseerd op lucht: het filmen van de UHP gebeurde in zijn eigen huis en is, zo erkent Jeugdzorg zelf, niet strafbaar. De rest van de aangifte, van 'bedreiging, smaad en laster', is gebaseerd op aanstellerij en de door henzelf bepaalde 'grenzen van het toelaatbare'. Lees: damage control. De politie weigert bovendien een toelichting op het bevel tot aanhouding te geven. Maar er is nog veel meer. Los van het feit dat de kinderrechters al vijf rechtszaken lang negeren dat BJZ de kinderen onder aantoonbaar valse voorwendselen (zie ook reactie school in GSTV) uit huis heeft gehaald, bedient Jeugdzorg zich van misselijke pesterijtjes omtrent de bezoekregeling tussen moeder en de kinderen: wel/niet terugdraaien van bezoekregelingen op basis van de voorwaarde dat de kinderen geen contact hebben met Ilja, het dreigen met overplaatsing van de kinderen naar het Leger des Heils (wtf?) op basis van het argument 'fatsoen' of het afkeuren de plaatsing van een als hart onder de riem cadeau gekregen trampoline voor de kinderen omdat er geen toestemming van BJZ verleend was voor het springding. En dan natuurlijk alle pogingen om Ilja uit de buurt te houden. Daarnaast weigert de politie op haar beurt op bureaucratische gronden een aangifte van Jelena tegen BJZ in behandeling te nemen: de familie kan geen kant op. Het gaat dus om wederzijds traineren, over de rug van de kinderen. Het verschil is dit: Jeugdzorg is de enige partij in dit conflict die spelregels op kan leggen, Ilja en zijn moeder dienen zich daar gedwee aan te onderwerpen, terwijl zij van mening zijn dat er geen enkele aanleiding is om de kinderen bij moeder weg te halen. Die weigeren zich dus bij de spelregels van BJZ neer te leggen en zoeken andere middelen (media en politiek) om terug te slaan, waarop Jeugdzorg niet terugdeinst om de kinderen in te zetten om de familie op de knieën te dwingen. Helaas, ook voor de tweeling, hebben de bureaucraten daarbij dus buiten de Oost-Europese trots van Ilja en zijn moeder gerekend. Samenvattend: in dit document staat een opsomming van alle klachten van Ilja en zijn moeder tegen BJZ, op 19 november aanstaande te behandelen door de (naar eigen zeggen) 'onafhankelijke' klachtencommissie. Het zal ons benieuwen. Mag u nu in de comments feiten van interpretaties gaan scheiden en daar uw immer weloverwogen mening over formuleren.

Reaguursels

Inloggen

Pagina 10-11 uit het proefschrift:

"Uithuisplaatsing in Nederland en Zweden
Een vergelijkend onderzoek
naar overwegingen in de jeugdzorg"

Vage wetgeving

"Wetenschappers uit Zweden en Nederland uiten hun kritiek over de vaagheid van wetgeving
die ervoor zorgt dat besluitvorming sterk afhankelijk is van de individuele inschatting van
hulpverleners.
Bouw en Van Dijk (2002) besteden uitgebreid aandacht aan het begrip ‘het belang van het
kind’ en de invloed ervan op besluitvorming in hun onderzoek naar besluitvorming binnen de
gezinsvoogdij. Zij bespreken de kritiek op de overheid voor het aandragen van dit
‘onbeduidende’ begrip, dat volgens velen nadere specificatie behoeft. In principe is niet
vastgelegd wat er onder ‘het belang van het kind’wordt verstaan. Tegelijkertijd lijkt de gehele
Nederlandse wetgeving vanouds te worden bepaald door de veronderstelling dat er - 11 -
gewoonlijk overeenstemming is tussen de rechten van ouders en de belangen van kinderen en
dat het kind dus het beste af is bij zijn eigen ouders. De wetgeving moet echter juist
duidelijkheid bieden in uitzonderlijke situaties waarbij de rechten van ouders en de belangen
van kinderen niet in overeenstemming zijn. Doordat een dergelijke ruim begrip als ‘het belang
van het kind’ uitgangspunt is voor besluitvormingsprocessen, zijn beslissingen vaak
doordrenkt met persoonlijke overtuigingen van hulpverleners en rechters die aan ‘het belang
van het kind’ hun eigen interpretatie geven. Opvallend is dat zelden geëxpliciteerd wordt
welke invulling men geeft aan het begrip ‘het belang van het kind’. Vaak wordt het uitblijven
van een inhoudelijke invulling negatief bestempeld als ‘een vaag begrip’ of ‘een lege huls’.
Critici pleiten dan ook voor een nadere invulling of zelfs afschaffing van het begrip. Bouw en
Van Dijk (2002) dragen echter aan dat de wetgever dit begrip met opzet heeft opengelaten
zodat het ruim en variabel kan worden toegepast. Voorstanders hiervan erkennen dat in elke
situatie het belang van het kind opnieuw moet worden vastgesteld. "

Finn | 11-11-12 | 20:40

Clientroute Jeugdzorg:

clientroutejeugdzorg.nl/pdf/YUithuispl...

"Uithuisplaatsing
Bij een uithuisplaatsing ga jij (even) ergens anders wonen"

en

"Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar besluitvorming. Het aantal internationaal
vergelijkende onderzoeken naar besluitvorming in de jeugdzorg is beperkt"

en

"To be unable to produce evidence is a huge concern
of almost all Swedish respondents. Is seems plausible that the juridical perspective is more
predominant in Sweden, while the pedagogical perspective predominates in the Netherlands,
as a result of the structure of pillars. This was beautifully visualised in the interviews, where
almost all Swedish respondents took the civil code in hand, while the majority of the Dutch
respondents hardly knew the legal provisions."

bron: www.nji.nl/nji/dossierDownloads/Jeugdz...

Hier ligt een taak voor de minister.

Finn | 11-11-12 | 17:30

"Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Een uithuisplaatsing is altijd een ingrijpende gebeurtenis voor een kind. Het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), waaraan Nederland sinds 1995 is gebonden, geeft een duidelijk kader voor beslissingen omtrent de uithuisplaatsing van kinderen. In het Verdrag wordt een belangrijke rol toebedeeld aan de ouders. Zij hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind (artikel 18 IVRK). De Staat dient de rechten en plichten van de ouders te eerbiedigen (artikel 5 IVRK) en de ouders te voorzien van passende begeleiding bij de opvoeding van het kind (artikel 18 lid 2 IVRK).

Tegelijkertijd heeft de Staat een verplichting om kinderen te beschermen tegen alle vormen van kindermishandeling (artikel 19) en het kind een toereikende levensstandaard te bieden (artikel 27 IVRK). Het belang van het kind moet bovendien in alle beslissingen omtrent het kind een eerste overweging zijn. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, kan het soms noodzakelijk zijn om kinderen te scheiden van hun ouders. Hierover bepaalt artikel 9 IVRK dat kinderen in beginsel niet tegen hun wil worden gescheiden van hun ouders. Indien echter de bevoegde autoriteiten beslissen dat deze scheiding in het belang van het kind noodzakelijk is, wordt op dit uitgangspunt een uitzondering gemaakt. De beslissing tot uithuisplaatsing en de uitvoering daarvan dienen dan op een zorgvuldige en transparante manier te gebeuren."

Dit is in deze NIET gebeurd:

- Niet zorgvuldig
- Niet transparant

bron: www.defenceforchildren.nl/p/53/1625/mo...

Finn | 11-11-12 | 17:22

The Russian | 11-11-12 | 16:35 | + 0
Weet je al wanneer de zitting is?Hoe dan ook er zijn ook goede rechters,die zich niet de wet voor laten schrijven door BJZ... en de betreffende rechter kan de publiciteit rond jullie zaak toch moeilijk zijn ontgaan.
Ik hoop voor jullie op een goede afloop en ben daar eerlijk gezegd niet eens erg pessimistisch over.
Twee voorbeelden van dat Jeugdzorg en Kinderbescherming niet altijd hun zin krijgen bij de rechter
Hier trekt de kinderbescherming aan het kortste eind en krijgen de ouders gelijk.
www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1...
En hier trekt Jeugdzorg aan het kortste eind en krijgt de vader gelijk van de rechter.. Let op de laatste opmerking van de rechter;''Jullie(Jeugdzorg) hebben vast wel iets beters te doen''.
Een advocaat om door een ringetje te halen... dit is nog eens iemand die vecht voor zijn client.
www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1...
Veel plezier ermee..

pielewaaier | 11-11-12 | 17:19

Nog een schrijnend relaas:

"bij ons is ons kind zonder reden weggehaald, door een buitenlandse raadsonderzoekster die de taal nauwelijks sprak, en alles fot heeft gedaan wat je maar fout kon doen.
Wij hebben onze klachten ingediend bij de regiodirecteur van de raad, zij heeft notabene toegegeven dat onze klachten gegrond waren, en verder is hier niets mee gedaan.
Wij hebben onze dochter nooit meer teruggekregen, ze is nu vier jaar, we zien haar 3 uur per maand bij ons thuis.
Er was geen sprake van verwaarlosing, geen sprake van mishandeling, owel geestelijk als lichamelijk niet, er was geen sprakee van schulden, er was geen sprake van een ernstige opvoedingssituatie.
Wij hebben vier jaar intens gestreden om onze dochter weer thuis te krijgen, we hebben zelf met thuishulp bewezen dat er niets aan de hand was. toch blijft onze dochter in een pleeggezin, wij zijn razend." bron: www.gratisadviseurs.nl/question.php?id...

Finn | 11-11-12 | 17:17

Artikel uit 'De Twentsche Courant Tubantia' van zaterdag 6 december 2008.

'Kind toch vaak beste af bij ouders'

Jeugdrechtadvocaten:
rechter kiest te snel voor uithuisplaatsing.
door Eveline Domevscek

Den Haag - Rechters besluiten te snel en te vaak om kinderen uit huis te plaatsen, stellen twaalf jeugdrechtacvocaten. Donderdag stuurden zij een brandbrief aan de rechtbank van Rotterdam omdat zij zich 'grote zorgen maken over de ontwikkelingen in het jeugdrecht'.
Jeugdadvocate Amanda de Nijs van Advocatenkollektief Rotterdam is één van de ondertekenaars.

Vanwaar deze oproep?
'Veel van mijn collega's en ik merken dat kinderrechters steeds vaker klakkeloos de verzoeken van jeugdzorg overnemen om kinderen uit huis te plaatsen. Zonder daarbij eerst de ouders te hebben gehoord en de alternatieven te hebben bekeken. Als het om spoed uithuisplaatsingen gaat, zien de ouders de kinderen pas na twee weken tijdens de zitting terug en kunnen ze dan pas hun verhaal doen. Uithuisplaatsing wordt door jeugdzorg en de rechters niet meer gezien als uiterste redmiddel - zoals de wet voorschrijft - maar als voorbehoedmiddel om schade te voorkomen. Ze verliezen uit het oog dat kinderen toch vaak het beste af zijn bij hun ouders.'

Jullie noemen de zaak Savanna, de driejarige peuter die door haar moeder en stiefvader werd vermoord, als aanleiding van de vele uithuisplaatsingen.
'Sinds die zaak krijgen ouders het nadeel van de twijfel. En ja, die zaak was verschrikkelijk en als het kind gevaar loopt, moet het inderdaad zo snel mogelijk uit huis gehaald worden. Maar nu vraagt jeugdzorg ook om uithuisplaatsing als kinderen opgroeien bij pedagogisch zwakke ouders of bij ouders die om bepaalde redenen met elkaar in clinch liggen. Die ouders kunnen best voor hun kinderen zorgen, als ze maar goede begeleiding krijgen. Dan kan het kind tenminste in eigen omgeving worden behandeld.´

Waarom is dat belangrijk?
Omdat een uithuisplaatsing heel traumatisch kan zijn. Kinderen worden als criminelen van hun bed gelicht of uit school gehaald. Voordat ze naar een instelling worden gebracht, zitten ze vaak een dag in een politiecel. En daarna is het nog niet opgelos: omdat er niet genoeg pleeggezinnen zijn, worden kinderen van instelling naar instelling gesleept. Ouders mogen hun kind vaak nog maar een keer in de zes weken zien.´

Jullie hebben nogal wat kritiek op jeugdzorg gezinsvoogden zouden te weinig contact met ouders en kinderen hebben en niet zijn opgeleid om objectieve rapportages te maken.
´Er werken erg bekwame mensen bij jeugdzorg, maar ook veel jonge, onervaren mensen die door kinderrechters als superdeskundig worden gezien. Rechters moeten de verzoeken van jeugdzorg beter toetsen, wederhoor toepassen en de alternatieven beter bekijken. Kortom: zich aan de wet houden, zo simpel is het.´

Finn | 11-11-12 | 17:12

Dit snap ik niet:

"Wanneer het bureau jeugdzorg bepaalt dat de cliënt jeugdzorg nodig heeft, dan legt zij
dit vast in een indicatiebesluit. Dit indicatiebesluit geeft een aanspraak (recht) op zorg."

Recht op zorg is nog geen verplichting. Een indicatie kun je dus volgens dezezin weigeren. Als dat in de praktijk niet zo is, is dat misleidend. Zelfs als allerlei sub-bepalingen zeggen dat dat onder dwang mag plaatsvinden. Volgens mij mag dat alleen als het kind verwaarloosd wordt of misbruikt, dus fysiek of mentaal in gevaar is.

Het betreft bovendien een groot grijs gebied dat niet inzichtelijk is.

Ook hier:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pleeg...

"Verder hebben ze recht op inzage van hun dossier, recht op hun privacy en op contact met hun familie."

Dus ook met hun oudere broer.

Finn | 11-11-12 | 17:10

Ik begrijp het Ilja. Ik plemp dit ook om zelf uit te vinden hoe dichtgetimmerd het allemaal wel niet is.

Ik zei al eerder dat ik het vermoeden kreeg dat er een hele industrie omheen zit en hoe meer ik uitzoek hoe meer ik in dat vermoeden wordt bevestigd.

De verzekeraars spelen hier blijbaar ook een grote rol in de uitvoering van deze wet. Er zijn blijkbaar ook veel pleegouders die financieel belang hebben bij uithuisplaatsingen. Er is een wirwar van commissies, bestuurders, uitvoerders, en ondoorzichtige wetten die niet voor een leek zijn te volgen. Er worden vele duizenden mensen mee aan het werk gehouden.

De enige die je echt zou kunnen helpen om voor de kerst je familie weer bij elkaar te hebben is misschien wel de Minister voor Jeugd en Gezin, die eindverantwoordelijk is voor de uitvoering van BJZ en als daar misstanden plaatsvinden is zij aansprakelijk.

www.rijksoverheid.nl/regering/bewindsp...

Wie stelt er kamervragen over aan de minister?

Desnoods zou je aan de Letse Ambassade een hulpvraag kunnen doen uitgaan of zij deze schrijnende kwestie niet bij haar zouden kunnen aankaarten.

Bureau Jeugdzorg leest hier overigens ook vrolijk mee natuurlijk, en is overduidelijk niet blij met de negatieve publiciteit over hun organisatie.

Het probleem is voor BJZ uiteraard dat zij het zo zien dat als zij hierin toegeven, voortaan iedere ouder van UHP kinderen de publiciteit gaan zoeken.

Ik hoop dat zij beseffen dat de keerzijde van het verhaal is dat ze met deze benadering hun reputatie en geloofwaardigheid op het spel zetten, en de geluiden van onvrede juist sterker worden naarmate zij minder transparantie betrachten naar het publieke domein.

Waar was BJZ toen de privacy van Mauro in het geding was? De minister ging zelfs naast hem zitten bij Pauw en Witteman!

Finn | 11-11-12 | 16:59

Finn | 11-11-12 | 16:31 |
.
Ons hoop is nu gevestigd op Europarlamentarier en op de volgende zitting, dat wij eindelijk een rechter hebben die wel zijn werk doet.

The Russian | 11-11-12 | 16:35

Ik weet niet of deze je zouden kunnen helpen Ilja, maar het is in iedere geval relevant voor deze discussie:

European Convention on the Exercise of Children's Rights
www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID...

Children's Rights Consultancy International (CRCI)
www.crin.org/organisations/vieworg.asp...

Child Helpline International (CHI)
www.crin.org/organisations/vieworg.asp...

Defence for Children International Netherlands (DCI-NL)
www.crin.org/organisations/viewOrg.asp...

Finn | 11-11-12 | 16:31

Finn | 11-11-12 | 16:02 |
.
Gozer snap het nou, het kan er wel allemaal er in staan, dat zegt helemaal niets.
Klachtencommissie van BJZ is een GRAP, die honden die er alles aan om jeugdzorg het hand boven het hoofd te houden, al kom je met stevig bewijs dat jeugdzorg liegt en bedriegt, dat zal niet eens door hun op papier worden gezet, en zij zullen doen alsof zij dit nooit gehoord hebben.

The Russian | 11-11-12 | 16:29

Sorry voor dubbelpost in eerdere reactie. Hier kun je overigens de hele wettekst voor de wet op jeugdzorg vinden:

wetten.overheid.nl/BWBR0016637/geldigh...

Zomaar wat punten daaruit:

Hoofdstuk 3, Paragraaf 2, Artikel 6

1. Indien de stichting een besluit neemt, waarbij wordt vastgesteld dat een cliënt is aangewezen op zorg als bedoeld in artikel 5, tweede lid, geeft zij daarbij in ieder geval:
a. een beschrijving van de problemen of dreigende problemen van de cliënt, de ernst en de mogelijke oorzaken daarvan;
b. een beschrijving van de in verband daarmee benodigde zorg en het met die zorg beoogde doel;
c. de termijn gedurende welke de aanspraak geldt nadat de in het besluit voorziene zorg is aangevangen;
d. de termijn waarbinnen de aanspraak tot gelding moet zijn gebracht;
e. een advies wie de zorg kan of kunnen verlenen.

Hoofdstuk 3, Paragraaf 3, Artikel 15

"De stichting gaat bij de uitoefening van haar taken uit van de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en culturele achtergrond van de cliënt."

Mogelijk houdt BJZ geen rekening met de letse achtergrond van de kinderen?

Hoofdstuk VIII, Artikel 47

"Artikel 47

1. Er is een Inspectie jeugdzorg die ressorteert onder Onze Minister voor Jeugd en Gezin en die tot taak heeft:
a. het verrichten van onderzoeken naar de kwaliteit in algemene zin van de bureaus jeugdzorg en de jeugdzorg, waarop ingevolge deze wet aanspraak bestaat, van de inrichtingen, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en van de raad voor de kinderbescherming, alsmede waar nodig, het aangeven en bevorderen van middelen tot verbetering daarvan;
b. het toezicht op de naleving van de wet en de daarop berustende bepalingen ten aanzien van de stichtingen en zorgaanbieders, met uitzondering van artikel 70 en het toezicht op de rechtmatige en doelmatige besteding van subsidies;
c. het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen bepaalde omtrent de kwaliteit van de justitiële jeugdinrichtingen;
d. het toezicht op de naleving van artikel 7 van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers, voor zover het betreft minderjarigen die onder toezicht staan van de rechtspersoon, bedoeld in artikel 254, tweede lid, of die onder voogdij staan van de rechtspersoon, bedoeld in artikel 302, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Met de taken, bedoeld in het eerste lid, zijn belast de ambtenaren van de inspectie.
3. De toezichthouders beschikken niet over de bevoegdheden, genoemd in de artikelen 5:18 en 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht. De artikelen 5:12, 5:13, 5:15, 5:16, 5:17 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de ambtenaren, belast met de taak bedoeld in het eerste lid, onder a.
4. De ambtenaren van de inspectie nemen bij de vervulling van de taak, bedoeld in het eerste lid, onder a, de instructies van Onze Ministers en bij de vervulling van de taak, bedoeld in het eerste lid, onder b, de instructies van gedeputeerde staten van de betrokken provincie in acht. Bij de vervulling van de taken, bedoeld in het eerste lid, onder c en d, nemen zij de instructies van Onze Minister van Justitie in acht.
5. De inspectie verricht onderzoeken als bedoeld in het eerste lid, onder a, uit eigen beweging of indien het onderzoeken betreft met betrekking tot de bureaus jeugdzorg en de jeugdzorg waarop ingevolge deze wet aanspraak bestaat, op verzoek van Onze Ministers en met betrekking tot de inrichtingen, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de raad voor de kinderbescherming, op verzoek van Onze Minister van Justitie. Onderzoeken in verband met de taak, bedoeld in het eerste lid, onder d, worden uit eigen beweging verricht of op verzoek van Onze Minister van Justitie.
6. De inspectie verricht onderzoeken als bedoeld in het eerste lid onder b uit eigen beweging of op verzoek van gedeputeerde staten van de betrokken provincie.
7. De inspectie verricht onderzoeken als bedoeld in het eerste lid, onder c, uit eigen beweging of op verzoek van Onze Minister van Justitie.
8. De inspectie brengt van haar bevindingen verslag uit aan degene bij wie het onderzoek is uitgevoerd en kan daarbij voorstellen doen tot verbetering van de kwaliteit. De inspectie stelt het betrokken overheidsorgaan schriftelijk op de hoogte van haar bevindingen.
9. De inspectie stelt Onze Ministers van haar bevindingen ten aanzien van bureaus jeugdzorg en zorgaanbieders op de hoogte indien zij van oordeel is, dat toepassing moet worden gegeven aan artikel 17.
10. De inspectie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden. In het verslag doet zij de voorstellen die zij in het belang van de jeugdzorg nodig acht. Het verslag wordt gezonden aan de provinciebesturen, Onze Ministers en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
11. Onze Ministers kunnen regels stellen omtrent de organisatie van de inspectie."

Je zou dus ook kunnen overwegen direct de Minister van Jeugd en Gezin aan te schrijven.

Alles ook weer met je advokaat overleggen uiteraard.

Finn | 11-11-12 | 16:22

Finn | 11-11-12 | 15:41
.
Heb ik al gedaan, oorverdovende stilte. Ombudsman is volgens mij alleen om mensen illusie te geven dat zij ergens over de overheid kunnen klagen.

The Russian | 11-11-12 | 16:20

Zoek ook even op LinkedIn naar BJZ (voluit) Gelderland en je ziet dat er daar ruim 200 mensen werken met naam en toenaam.

Verder is er de Wet op jeugdzorg (Donner, 2005) Die kun je hier vinden:

nl.wikipedia.org/wiki/Wet_op_de_jeugdz...

Hierin staat:

"Wat betekent de wet voor …?
De positie van de cliënt
De cliënt krijgt een sterkere positie door de invoering van het recht op jeugdzorg.
Wanneer het bureau jeugdzorg bepaalt dat de cliënt jeugdzorg nodig heeft, dan legt zij
dit vast in een indicatiebesluit. Dit indicatiebesluit geeft een aanspraak (recht) op zorg.
De provincie moet zorgen dat de gevraagde zorg er is. Stelt het bureau jeugdzorg vast
dat zorg uit de AWBZ nodig is, dan kan de cliënt die opeisen bij de zorgverzekeraars.
De bureaus jeugdzorg moeten – net als de zorgaanbieders – een onafhankelijke vertrouwenspersoon
hebben. Deze staat een cliënt met advies en bijstand bij. Ook moeten het
bureau jeugdzorg en de zorgaanbieder een klachtenregeling met een klachtencommissie
hebben. Cliënten die vinden dat ze onjuist bejegend zijn of het niet eens zijn met de
inhoudelijke beoordeling, kunnen klagen bij de commissie. Verder krijgen cliënten meer
te vertellen over het beleid van de jeugdzorg. De Wet op de jeugdzorg regelt dat zowel
provincies als het Rijk hun beleid met cliëntenorganisaties moeten afstemmen.
De bureaus jeugdzorg en de zorgaanbieders dienen een cliëntenraad te hebben. Eén per
instelling is voldoende, een zorgaanbieder hoeft niet voor elk afzonderlijk onderdeel van
zijn instelling een aparte cliëntenraad te hebben. De cliëntenraden bewaken het algemene
cliëntenbelang. Ze kunnen advies geven over de gang van zaken bij zorgaanbieders en
de bureaus jeugdzorg.
De indicatie
Een aanvraag voor jeugdzorg moet voordat de jeugdige achttien jaar is, ingediend worden
bij het bureau jeugdzorg. Daarna neemt het bureau jeugdzorg deze aanvraag niet meer in
behandeling. Het bureau jeugdzorg kan in het nieuwe stelsel, na zorgvuldige bestudering
van mogelijke problemen van een jongere een indicatie afgeven voor jeugdzorg. Dit
gebeurt wanneer het bureau jeugdzorg verdere zorg voor een jongere noodzakelijk acht.
De jongere en de ouders praten mee over het vaststellen van de indicatie door het bureau
jeugdzorg. Samen wordt het probleem omschreven en welke zorg nodig is. Daarbij moet
rekening gehouden worden met de levensovertuiging of culturele achtergrond. Na het
opstellen van het indicatiebesluit helpt het bureau jeugdzorg de cliënt de juiste zorg te
vinden."

en er staat ook:

"De bureaus jeugdzorg moeten – net als de zorgaanbieders – een onafhankelijke vertrouwenspersoon
hebben. Deze staat een cliënt met advies en bijstand bij. Ook moeten het
bureau jeugdzorg en de zorgaanbieder een klachtenregeling met een klachtencommissie
hebben. Cliënten die vinden dat ze onjuist bejegend zijn of het niet eens zijn met de
inhoudelijke beoordeling, kunnen klagen bij de commissie. Verder krijgen cliënten meer
te vertellen over het beleid van de jeugdzorg. De Wet op de jeugdzorg regelt dat zowel
provincies als het Rijk hun beleid met cliëntenorganisaties moeten afstemmen.
De bureaus jeugdzorg en de zorgaanbieders dienen een cliëntenraad te hebben. Eén per
instelling is voldoende, een zorgaanbieder hoeft niet voor elk afzonderlijk onderdeel van
zijn instelling een aparte cliëntenraad te hebben. De cliëntenraden bewaken het algemene
cliëntenbelang. Ze kunnen advies geven over de gang van zaken bij zorgaanbieders en
de bureaus jeugdzorg."

Dus ook de CLientenrad aanschrijven en een officiele klacht indienen dus. Bespreek dit alles uiteraard eerst met je advokaat.

Finn | 11-11-12 | 16:02

Ik zou ook contact zoeken met de kinderombudsman:

www.kinderrechten.nl/p/19/308/de-kinde...

"Sinds 15 februari heeft Nederland een Kinderombudsman. De Tweede Kamer koos vandaag Marc Dullaert als eerste Kinderombudsman van Nederland. De Kinderombudsman kan het verschil maken voor een betere naleving van de rechten van kinderen en jongeren in Nederland. Dankzij zijn inspanningen kunnen kinderrechten een vaste plaats krijgen boven aan de politieke en maatschappelijke agenda.

De Kinderombudsman is een landelijk functionerend instituut dat naleving van de rechten van kinderen en jongeren onafhankelijk aan de orde stelt. De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook door private organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg."

nl.wikipedia.org/wiki/Marc_Dullaert
twitter.com/marcdullaert
www.linkedin.com/pub/marc-dullaert/14/...

twitter.com/kinderombudsman

Finn | 11-11-12 | 15:41

Tot aan het hof toe doorprocederen als dat nodig is.

Het zal niet de eerste keer zijn dat NL op de vingers getikt wordt vanwege schending van mensenrechten. Ook een kind heeft rechten, en deze lijken te worden geschonden hier.

www.kinderrechten.nl/images/13/194.pdf...

"Artikel 3 Belang van het kind
Het belang van het kind moet voorop staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan. De
overheid moet het welzijn van alle kinderen bevorderen en houdt toezicht op alle voorzieningen
voor de zorg en bescherming van kinderen. "

"Artikel 5 Rol van de ouders
De overheid moet de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van ouders en voogden
respecteren. De ouders en voogden moeten het kind (bege)leiden in de uitoefening van zijn of
haar rechten op een manier die past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. "

"Artikel 6 Recht op leven en ontwikkeling
Ieder kind heeft het recht op leven. De overheid waarborgt zoveel mogelijk het overleven en de
ontwikkeling van het kind. "

"Artikel 9 Scheiding kind en ouders
Het kind heeft recht om bij de ouders te leven en op omgang met beide ouders als het kind van
een of beide ouders gescheiden is, tenzij dit niet in zijn of haar belang is. In procedures hierover
moet naar de mening van kinderen en ouders worden geluisterd. "

"Artikel 12 Participatie en hoorrecht
Het kind heeft recht om zijn of haar mening te geven over alle zaken die het kind aangaan. De
overheid zorgt ervoor dat het kind die mening kan uiten en dat er naar hem of haar wordt
geluisterd. Dit geldt ook voor gerechtelijke en bestuurlijke procedures. "

"Artikel 16 Privacy
Ieder kind heeft recht op privacy. De overheid beschermt het kind tegen inmenging in zijn of
haar privé- en gezinsleven, huis of post en respecteert zijn of haar eer en goede naam. "

"Artikel 25 Uithuisplaatsing
Een kind dat uit huis is geplaatst voor zorg, bescherming of behandeling van zijn of haar
geestelijke of lichamelijke gezondheid, heeft recht op een regelmatige evaluatie van zijn of haar
behandeling en of de uithuisplaatsing nog nodig is. "

"Artikel 27 Levensstandaard
Ieder kind heeft recht op een levensstandaard die voldoende is voor zijn of haar lichamelijke,
geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling. Ouders zijn primair
verantwoordelijk voor de levensomstandigheden van het kind maar de overheid moet hen hierbij
helpen door bijstand en ondersteuning zodat het kindop het minst voldoende eten en kleding en
adequate huisvesting heeft. "

"Artikel 28 Onderwijs
Het kind heeft recht op onderwijs. Basisonderwijs is voor ieder kind gratis en verplicht. De
overheid zorgt ervoor dat het voortgezet - en beroepsonderwijs toegankelijk is voor ieder kind, in
overeenstemming met zijn of haar leerniveau. De overheid pakt vroegtijdig schooluitval aan. De
handhaving van de discipline op school moet de menselijke waardigheid en kinderrechten
respecteren. International samenwerking is nodig om analfabetisme te voorkomen."

"Artikel 29 Onderwijsdoelstellingen Het kind heeft recht op onderwijs dat is gericht op: de ontplooiing van het kind; respect voor
mensenrechten en voor de eigen culturele identiteit, de waarden van het eigen land en van
andere landen; vrede en verdraagzaamheid; gelijkheid tussen geslachten; vriendschap tussen
alle volken en groepen en eerbied voor het milieu. Iedereen is vrij om een school naar eigen
inzicht op te richten met inachtneming van deze beginselen en de door de overheid vastgestelde
minimumnormen voor alle scholen. "

"Artikel 35 Handel in kinderen
Het kind heeft recht op bescherming tegen ontvoering en mensenhandel. De overheid
onderneemt actie om te voorkomen dat kinderen worden ontvoerd, verkocht of verhandeld. "

"Artikel 37 Kinderen in detentie
Marteling en andere vormen van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing
van het kind zijn verboden. Kinderen mogen niet veroordeeld worden tot de doodstraf of tot
levenslange gevangenisstraf. Opsluiting van een kind mag alleen als uiterste maatregel en dan
zo kort mogelijk. Als een kind wordt opgesloten, moet de rechter zo snel mogelijk beslissen of
dat mag. Het kind heeft daarbij recht op juridische steun. Kinderen mogen niet samen met
volwassenen opgesloten worden. Alle kinderen in detentie hebben recht op een menswaardige
behandeling en op contact met hun familie.
Voorbehoud: in Nederland kan op kinderen vanaf zestien jaar het volwassenenstrafrecht worden
toegepast. "

"Artikel 39 Bijzondere zorg voor slachtoffers
Een kind dat slachtoffer is van oorlogsgeweld of van uitbuiting, misbruik, foltering of een andere
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing heeft recht op bijzondere zorg - in
een omgeving die goed is voor het zelfrespect, de gezondheid en de waardigheid van het kind -
om te herstellen en te herintegreren in de samenleving. "

Met name de laatste actie van BJZ - het eerst terug naar huis brengen en vervolgens weer ophalen, lijkt me een onmenselijke behandeling die, zeker gezien wat er tijdens de eerste UHP heeft plaatsgeveonden, een buitengewoon traumatische ervaring voor een kind.

Finn | 11-11-12 | 15:24

Dit is wat ik heb kunnen zien tijdens de 2de uithuisplaatsing ( wanneer politie mij in hetzelfde tijd afvoerde ), kinderen gaven aan de 2 kinderloze nietsnutten van de gezinsvoogden aan dat zij thuis willen blijven bij moeder, waarop die prutsers het volgende antwoorden: **ja ik weet het dat jullie thuis willen blijven, maar dat gaat niet, kom op meegaan**
.
Die prutsers dachten alleen aan een bonus die zij voor deze Gestapo praktijk weer zouden vangen, belang van het kind kan ze niets schelen.

The Russian | 11-11-12 | 14:57

bonusMoeder | 11-11-12 | 12:18
.
U maakt zeker een geintje. Kinderen waren al terug thuis, en zijn konden niet meer zomaar weer weggehaald worden, nu zal de corrupte rechter die het datum op de beschikking heeft vervalst flink juridisch aangepakt gaan worden. Deze rechter is al paar jaar geleden in een jeugdzorg zaak gewraakt, en wraking is toegewezen, blijkbaar heeft die fossiel niets geleerd van de wraking.
.
Kinderen zijn heel snel terug thuis. En verdomme, lees de topics en comments eens beter, moeder weigerde nooit omgang met vader, en praatte thuis nooit over vader.
.
Opeens braaf ja gaan knikken, wat is dat voor een laf advies ?

The Russian | 11-11-12 | 14:48


Ik hoop ook dat er in Nederland iemand opstaat die jeugdzorg aanpakt. Want DAT hebben Ilja en zijn moeder nodig! Dat iemand VOOR hen strijd, zodat zij kunnen laten zien wat ze in huis hebben voor de kinderen.
bonusMoeder | 11-11-12 | 12:18 | + 1
En wie staat erop en wie pakt Jeugdzorg aan?... juist dat is Ilja.
En nou niet doen dat hij geen enkele kans maakt,Jeugdzorg is mede door hem,maar nog veel meer door haar eigen arrogantie en onkunde en uiteraard met behulp van GS van een koude kermis terug gekomen.
En is Jeugdzorg echt zo onaantastbaar?.. Een organisatie die zich bij de poot laat nemen door een 14-jarig zeilmeisje.... en die zelfs door een baby(Hendrikus)in verlegenheid wordt gebracht?
Kom nou zeg,geen enkele macht is onaantastbaar en al zeker geen macht die vanwege haar onmetelijke arrogantie in verval dreigt te raken... u kent dat gezegde toch..''Hoogmoed komt voor de val''.. dus na hoogmoed is het vallen geblazen en daar is men m.i. al druk mee bezig.
De geluiden van ''Ilja,dit kun je nooit winnen'' komen van lieden die zelf waarschijnlijk gestreden hebben,forse tikken hebben gekregen en nog steeds een verklaring voor hun verlies zoeken door te stellen dat zoiets als een organisatie als Jeugdzorg onoverwinnelijk is.
Op de site van de Dwaze Vaders kom je deze uitingen ook tegen.
En ook al zou het Ilja niet lukken om op korte termijn weer verenigd te worden met zijn broertje en zusje,hij kan ze later wel recht in de ogen kijken en hem kan niet verweten worden niet zijn uiterste best gedaan te hebben.
Adviezen van losers en angsthazen heb je geen flikker aan.
Bovendien geen mens kan weten wat hier nog allemaal uit voort gaat vloeien;Jeugdzorg ligt op diverse terreinen onder vuur... neem alleen maar de blog van Dark Horse van Sven Snijder,waar je dit jaar alleen al zo'n dikke 700 artikelen kunt aantreffen over het disfunctioneren van Jeugdzorg en aanverwante instanties,waarvan alleen al in oktober een dikke 200.
Wat hier op GS gebeurt is een soort van actie voeren en bewustwording op gang brengen.. dit zal ongetwijfeld uitmonden in demonstratieve acties... kan bijna niet anders.
GS zijn min of meer te vergelijken met de provo's uit de 60-er jaren,die ook de uit de hand gelopen macht aan de kaak stelden en er op een gegeven ogenblik mee speelden.
Nogmaals hulde voor GS dat u dit oppakt;de overige media besteden er naar verhouding maar weinig aandacht aan... dat gaat ze bezuren straks.

pielewaaier | 11-11-12 | 13:28

En dan nog is begeleide omgang mogelijk. En mag moeder en Ilja dat niet tegenwerken! Ook de kinderen niet influisteren.... Het is hun vader! punt!
@bonusMoeder | 11-11-12 | 12:18
Leuk verhaal natuurlijk, en leuk dat je je kind terug hebt, maar je moet je beter in dit dossier verdiepen.

Ilja en de moeder werken de omgang met de vader niet tegen, maar de kinderen willen zelf niet meer naar de vader. Klein detail verschil... En wat ik opmaak is dat het geen begeleid contact betreft, de vader woont in Belgie. Tevens blijkt dat de politie geen onderzoek doet naar vermeende wanpraktijken van de vader, en dat moet eerst uitgezocht worden. Aangezien dat uitblijft, staat de moeder in haar recht de zijde van de kinderen te kiezen.

En ik weet het verder niet, niet heel veel ervaring mee, maar hierboven stond al dat dat een moeilijk besluit is, wat te doen. Ik zou jou en DKS niet zonder meer geloven op zo'n blog, simpelweg omdat meegaan met BJZ ook gezien kan worden als toegeven dat BJZ in het gelijk staat, en dat staat ze duidelijk niet.

Dus ik zou zakelijk in ieder geval via de advocaat gegevens verzamelen die aantonen dat BJZ de kinderen niet had mogen wegnemen, wat ze eigenlijk al doen. Verder zou ik als ik Ilja was contact zoeken met ervaringsmensen, niet via anonieme reaguurders, maar in real life, zodat hij zeker weet dat het geen mensen betreft met een hidden agenda, en kijken hoe zij dat aangepakt hebben.

La Bailaora | 11-11-12 | 12:49

@Finn
Helemaal mee eens! Heel goed beschreven.
Wij maken ongeveer hetzelfde mee.

Mijn zoon was ook uithuisgeplaatst met drogredenen. Na een gevecht van een jaar, 10 rechtszaken en een psychologisch onderzoek, waren we toch normale ouders en is mijn zoon alweer ruim een jaar thuis. Dus voor degenen die zeggen: waar rook is, is vuur....
Zoek op bonusmoeder en je vindt mijn blog.

Jeugdzorg hoeft maar te kikken en ze krijgen gelijk van de rechter. Kan ook niet anders, want volgens de wet moet jeugdzorg zorgvuldig en eerlijk. Dus dat is het uitgangspunt.

Het heeft geen zin om in verweer te gaan in een rechtszaak, want jeugdzorg krijgt toch gelijk. Het enige wat lijkt te helpen (geen eigen ervaring mee,want kwamen wij ook te laat achter) is je dossier laten corrigeren.
Daar is niet eens waarheidsvinding voor nodig. Dat kan gewoon via de wet op persoonsgegevens. Maar je moet het heel goed aanpakken om dat voor elkaar te krijgen. Toch ligt daar de oplossing.

Wat ik zo jammer vind is dat Ilja de keiharde strijd gekozen heeft. Die verlies je :( Ik heb het ook geprobeerd....

Mijn zoon mocht niet naar mij vanwege mijn blogs, twitter enz. Omdat ik streed. Dat wordt serieus als argument aan de rechter voorgelegd en ook tegen je kind gezegd..... (zo vals)
De rechter vond zelfs dat ik maar naar een psycholoog moest om los te komen van mijn kind.
Allemaal heel erg vals! Drogredenen.
Mijn zoon was toen al 12jr. Jeugdzorg zei doodleuk, het is niet goed voor hem om zijn keuze (bij moeder) te volgen, want hij zou daar later spijt van kunnen krijgen. Wat een bullshit! Wat onwettig! Maar de rechter slikt het....

Door scheiding e.d. hadden we zelfs al jaren goed contact met jeugdzorg. 3 van mijn 4 stiefkinderen waren nl. bij ons geplaatst en we hadden hele goede samenwerking. Wij geloofden die horror-verhalen dus ook niet. Tot dat we een andere voogd kregen, die gewoon alles omdraaide. Zo makkelijk kan het gaan....
Eerst wordt je een professioneel gezin genoemd en een jaar later heb je code oranje/rood.
Dus zelfs goede samenwerking met jeugdzorg is geen garantie voor de toekomst.... Het kan ineens omslaan...

Nu is mijn zoon weer terug. En willen mn 4 stiefkinderen ons niet meer zien. (heel verhaal)
En denk je dat jeugdzorg nu net zo snel en hard ingrijpt en reageert.... nee dus....
Ze zeiden zelfs: we kunnen niets want moeder werkt niet mee..... Waaaaaatttttt????? We vertellen ze dan fijntjes dat zij en wij wel beter weten....

Jeugdzorg doet maar wat. Maar het belang van een kind is ver te zoeken.
Maar met de keiharde strijd zoals Ilja die aan gaat verlies je het. Hoe oneerlijk dat ook is.
Jeugdzorg gaat je pas serieus nemen als je je gedraagt als een gehoorzaam, gedwee kind. Dit is onwijs vernederend, maar de enige manier, als je echt je kind terug wil. Accepteer dat zij de macht hebben, streel hun ego.
Zorg wel dat er geen fouten in het dossier komen, laat alles direct corrigeren. Dat is monnikenwerk. In de rechtszaal moet je het juridisch houden. Haal er jurisprudentie bij. Beroep je op duidelijke richtlijnen van de wet. Laat zien dat je meewerkt enz.enz. Wees de echte professional....
Dat is de enige manier om je eigen situatie te redden.

Wanneer komt er nou echt eens een beweging in Nederland op gang om het moloch jeugdzorg aan te pakken? Gedupeerde ouders proberen het maar werken zich daardoor steeds verder in de nesten. Het moet structureel aangepakt worden. Maar niemand durft of kan.

Trouwens als het klopt dat de kinderen niet naar hun vader gaan, dan vind ik dat heel erg. Het is goed dat jeugdzorg daarop ingrijpt... Maar terecht staat hierboven dat veel moeders (soms vaders) er meestal mee wegkomen en jeugdzorg niks doet.... De willekeur is absurd. En de manier die jeugdzorg hier gebruikt is ook heel erg absurd en onmenselijk.

Dat de kinderen onrustig zijn na bezoek aan vader en niet willen, zegt helemaal niets!!! Dat kan een symptoom van ouderverstoting zijn.
Zijn er vastgestelde feiten (door politie/rechter) dat het onveilig is voor de kinderen om naar vader te gaan? Dat is het enige wat telt.
En dan nog is begeleide omgang mogelijk. En mag moeder en Ilja dat niet tegenwerken! Ook de kinderen niet influisteren.... Het is hun vader! punt!

Ik hoop van harte dat Ilja en Jelena de vernedering kunnen accepteren in het echte belang van hun kids. Accepteren dat jeugdzorg vals is en meebewegen zodat de kids weer terug kunnen.
Ik hoop ook dat er in Nederland iemand opstaat die jeugdzorg aanpakt. Want DAT hebben Ilja en zijn moeder nodig! Dat iemand VOOR hen strijd, zodat zij kunnen laten zien wat ze in huis hebben voor de kinderen.

Wij zouden ook vanalles willen doen. Schadeclaim neerleggen. Ons bedrijf, alles is naar de knoppen. Maar je weet niet waar je moet beginnen. En je wilt uit de strijd blijven, want de kinderen zijn nog niet veilig.

Geenstijl, heel fijn dat jullie hier zoveel aandacht aan besteden. Jammer van die kortzichtige reakties die het in twijfel trekken.

bonusMoeder | 11-11-12 | 12:18

Litsehimmel | 11-11-12 | 01:11
.
Zijn wij met damage control bezig ?

The Russian | 11-11-12 | 09:40

Welkom terug Ilja. Mijn zegen heb je, en tevens mijn respect omwille van de manier waarop je de discussie steeds zuiver houdt, in weerwil van het feit dat anderen daar - naarmate ze dieper in het glaasje hebben gekeken - steeds minder moeite voor doen. Hoewel dat strikt genomen niets bewijst, zegt het mij toch alles over de zaak waar je in verwikkeld bent.

poppermotje | 11-11-12 | 09:32

Litsehimmel is zelf gezinsvoogd die volgens eigen zeggen het liefste de ouders van de door haar opgevangen kinderen in zoutzuur vermoord en door de plee spoelt. ALS dat geen haatzaaierij is dan houd ik mijn hart vast voor de rest van de overige 'pleeggezinnen' die financieel belang hebben bij uithuisplaatsingen. Ook spreekt Lisehimmel zelfs op deze draad over gebrekkige geldverstrekking. Litsehimmel staat duidelijk aan de zijde van BJZ in deze zaak en lijkt puur op damage control gericht. Waarvan akte. En nu eindelijk slapen kan er niet van slapen.

Finn | 11-11-12 | 02:56

@litsehimmel Betekent jou nick niet letse Hemel in het duits? Waarom probeer je memsen ervan te overtuigen dat zij geen kans maken bij een rechter en dat je niet openlijk aan de kennis en kunde van medewerkers bjz vraagtekens zou Mogen stellen. Ik denk dat iedereen dat sowieso doet na het kennisnemen van deze affaire. Opvoeden is geen exacte wetenschap en ook bjz heeft duidelijk de wiksheid niet in pacht en is bovendien niet helder over haar besluitvorming. In iedere organisatie met duizenden werknemers zitten wel een past rotte appels. Bovendien is het nog altijd mensenwerk en daar worden per definitie fouten gemaakt. ALS orrganisaties daar gemeen spel gaan spelen, is er des te meer reden om de zaak door te lichten en een aanwijzing dat ze verkeerd bezig zijn. Als er maar genoeg mensen hun mond opendoen kan ineens alles. Kijk maar naar het inkomensafhankelijke zorgplan dat afgefloten is. BJZ speelt verstoppertje en dat is absoluut onaanvaardbaar, dient helderheid te verschaffen. Zo simpel is het.

Finn | 11-11-12 | 02:31

@The Russian | 10-11-12 | 22:17
Heel veel succes gewenst in je strijd tegen de kudtbureaucraten van Bureau Gedeelde Zorg. Hou vol!

Lewis Lewinsky | 11-11-12 | 01:35

Het vreemde aan deze hele zaak vind ik dan ook dat BJZ nu wel ingrijpt als er geen contact tussen de kinderen en de vader is.
@Finn | 11-11-12 | 01:14
Dat is ook heel vreemd. Voor mij is er maar 1 conclusie mogelijk: een duidelijk machtsspel vam BJZ over de hoofden van de kinderen. Want er is nergens sprake van mishandeling van de moeder. Dus er is geen enkele basis voor UHP, en zonder contact van de kinderen met de vader is het nog vreemder idd.

La Bailaora | 11-11-12 | 01:23

@pielewaaier | 10-11-12 | 22:39
Tja, ik praat natuurlijk uit eigen ervaring en hoe ik de zaak heb benaderd. En inderdaad, de een is de ander niet. Ik wil daar wel eens aan voorbij gaan :-\

Litsehimmel | 11-11-12 | 01:14

Meerdere malen dit stukje audio geluisterd waarin Ilja met de schoolleiding spreekt:

www.dumpert.nl/mediabase/2070161/26b9e...

Als je dit hoort, is dat dan reden voor UHP?

'Moeder wil vluchten'. Of wil ze haar kinderen in veiligheid brengen?

'Kan aggresief zijn en slaat andere kinderen' heeft 'boosheid met andere kinderen' - NA omgang met de vader die nota bene door BJZ zelf wordt afgedwongen!

Bang van spoken (welk kind is dat niet), te laat naar bed (9 uur in plaats van half acht), en aggressiviteit nadat ze hun vader hebben gezien (dat zorgt duidelijk voor spanningen). Het meest negatieve dat ik kon bespeuren was 'dat ze filmpjes op youtube hebben gezien waar ze bang van werden'.

Je hoeft het journaal maar aan te hebben staan dus, bij wijze van spreken.

Maar ook dat de kinderen vooruitgang boeken, dat ze er altijd keurig verzorgd uitzien, dat ze vaste bedtijden hebben, en dat ze volgens BJZ heel erg hun moeder missen.

De schoolleiding kan het zelf ook niet allemaal bevatten en geeft meerdere keren aan verkeerd te zijn geinterpreteerd 'wij hebben dat niet zo letterlijk gezegd' en 'wij zijn niet op de hoogte gesteld'. 'Wij hebben geen contact gehad met BJZ'. De school is erg professioneel in het onderhouden van de dialoog met de ouder, en staat blijkbaar niet achter de beslissing van BJZ. en zegt 'je ziet dat ze vooruit gaat, laat een stijgende werkhouding zien'

Bovendien heeft BJZ blijkbaar van 'kleuterniveau' 'peuterniveau' gemaakt, wat later door de schoolleiding als een 'dwarse bui' wordt uitgelegd.

De vraag ook of omgang met te vader vetragen door met een advokaat te willen overleggen (niet direkt weigeren) een reden kan zijn tot UHP.

Het kind is bang in het donker, is bang van spoken, wil niet met jongens spelen, heeft dwarse buien nadat ze haar vader ziet, die in Belgie woont.

'films kijken, moe zijn, als ze iets op youtube zien'

Ze krijgen altijd eten, zijn prima verzorgd, zitten op muziek en hebben hobbies. Gaan op vaste tijden naar bed, maar dat moet eerder zegt de school. De moeder heeft gewoon overleg met de school en er zit een stijgende lijn in de ontwikkeling van het kind.

Er is wel een leerachterstand van een jaar.

Opmerkelijk:

De schoolleiding wil zelf direct contact met de advokaat hebben.

Het enige onderdeel van deze hele situatie is de onduidelijkheid over de rol en status van de vader die naar Belgie is verhuisd.

Het is ook de vraag of de moeder een geldige reden heeft om ze niet aan de vader te willen meegeven, ook al is ze daar onder dwang toch mee akkoord gegaan. De kinderen willen vader ook niet zien en daar zou volgens Ilja goede reden voor zijn.

Wat nu de echte reden voor UHP is blijft in het ongewisse.

Wat ook is dan de reden dat ze weer ineens naar huis toe mochten om vervolgens meteen weer te worden opgehaald. Dat is toch onmenselijk.

De vraag is natuurlijk ook waar de kinderen nu zijn en of ze nu wel contact met de vader hebben, al dan niet onder begeleiding van BJZ.

Het vreemde aan deze hele zaak vind ik dan ook dat BJZ nu wel ingrijpt als er geen contact tussen de kinderen en de vader is. Ik dacht altijd dat er heel veel moeders waren die daar ongestraft mee wegkomen. Graag iemand die kan bevestigen of ontkennen?

Het kan immers ook zijn dat BJZ een andere lijn op dit gebied heeft ingesteld, en dat zou in principe ook een goede zaak voor de kinderen kunnen zijn, ware het niet dat we de beweringen over de vader niet op waarheid kunnen toetsen.

In ieder geval bij deze heel veel sterkte voor Ilja & familie om met het verdriet om te gaan in deze loodzware periode.

Als ik BJZ zou zijn zou ik in deze zeker een standpunt innemen om in ieder geval aan te geven aan Ilja's moeder op grond waarvan deze kinderen uit huis geplaatst zijn, voor welke duur, en verder zoveel mogelijk helderheid te verschaffen over hun werkwijze voor het komen tot zulke ingrijpende beslissingen.

Dit niet doen onder het mom van 'de privacy van de kinderen' is een kul argument, als je de kinderen zelf niet de veiligheid van het ouderlijk huis gunt en ze bij hun moeder weghaalt. Dan moet je toch op zijn minst duidelijk maken aan de moeder waarom en voor welke duur en onder welke voorwaarden zij weer naar huis mogen?

In ieder geval, grote instellingen die de macht hebben om op zo een ingrijpende wijze in mensenlevens aan het sleutelen te gaan verdienen elke vorm van publieke controle die maar mogelijk is. Checks en balances mensen. Altijd aan dossiervorming doen.

Finn | 11-11-12 | 01:14

@The Russian | 10-11-12 | 22:10
De opleiding per se is niet echt relevant, het is hun beleving dat ze voldoende opgeleid zijn die wél relevant is. Kortom, nooit aan hun "kunnen & kennen" twijfelen, in ieder geval niet openlijk. En er zijn er die daadwerkelijk ervaring en kennis op dit gebied hebben. Het belangrijkste is dat je ze nooit maar dan ook nooit tegen de schenen moet schoppen. Doe je dat wel, dan krijg je de allerakeligste kant van BJZ te zien. En dat kan, zoals je zelf aan den lijve hebt ondervonden, héél erg vervelend zijn! Er is geen instantie in Nederland die bereid is toe te geven dat ze het verkeerd hebben, en dat is tot aan het Hof aan toe. En ga je ze bevechten, dan worden ze alleen maar stugger. Probeer gewoon in zo veel mogelijk dingen mee te gaan, en gebruik de woorden "in het belang van de kinderen" waar je maar kan. Ik bedoel, dat is toch ook wat jullie voor ogen hebben? Als je eenmaal zo ver bent dat BJZ het gevoel krijgt dat jullie beiden aan dezelfde kant staan (voor de kinderen) en je bereid bent mee te helpen, in het belang van de kinderen, dan kan het ineens een andere kant opgaan. Een argument en strijd blijft alleen maar een strijd als TWEE partijen er energie in stoppen. Besluit de ene partij de strijd op te geven (als in de strijd blijven voeden) dan is het soms verbazend hoe snel de zaak kalmeert. En dan bedoel ik niet de handdoek in de ring gooien, maar gewoon besluiten mee te gaan in bepaalde dingen. BJZ maakt grove fouten, maar de grootste fout is altijd BJZ tegen je in het harnas jagen. Dan gaat het ze nl niet meer om het belang van de kinderen maar om die ene weerbarstige ouder die niet doet wat zij goed vinden. Hetzelfde geldt bij een rechtbank.

Litsehimmel | 11-11-12 | 01:11

@Finn | 10-11-12 | 21:48
Ik heb dit draadje pas laat weer doorgelezen en alle reacties bekeken. Zeer goede analyse van jou over DKS, en hoe je dat hier blootlegt.

Ook lof aan pielewaaier en La Vie. Pielwaaiers idee over DKS deel ik. Hij roept wel dat ie aan de kant van the Russian staat, maar dat doet hij dus niet in woord, immers hij verdraait idd. feiten (bv. dat de moeder gedreigd heeft de kinderen mee te nemen naar Letland wat *niet* hetzelfde is als steun vragen bij de letse ambassade, en haalt (bewust of niet) een leerachterstand door de war met 'ernstige problemen', roept dat de school het eens zou zijn met BJZ, wat niet waar is, enz..., en jij toont hier keihard aan dat DKS het nou juist voor BJZ opneemt.

Wat verder zijn motieven zijn, geen idee.

Verder aan de The Russian: Veel succes en ik leef met je mee. Laat je idd. voorlichten door je advocaat. Het is een moeilijke zaak. Het is idd. wel verstandig om steeds met je hoofd te handelen, en niet met emotie. Dat is moeilijk, ik weet.

En verder hulde aan GS. GS: Ik hoop dat jullie deze zaak blijven volgen.

La Bailaora | 11-11-12 | 01:11

660,000 ouders zijn 2 keer zoveel = ruin 1,3 grootouders. Waarom hebben zij geen enkele rechtspositie bij de procedures tot uithuisolaatsing door het BJZ?

Finn | 11-11-12 | 00:04

Volgens DKS 'redt' BJZ duizenden kinderen. Zonder daar verder enige vorm van bewijs voor te leveren. Dit zegt echter wel veel over de manier waarop de BJZ waarschijnlijk tegen haar eigen werkzaamheden aankijkt. Echter, als organisatie is BJZ gebaat bij zoveel mogelijk probleemkinderen want dat betekent immers meer budget en het veiligstellen van de eigen werkgelegengeid. Zij zal er dus bij gebaat zijn om het begrip 'probleemkind' zoveel mogelijk op te rekken. En laat dat nu net precies het geval zijn. Men stelt zichzelf tot doel om zo snel mogelijk 'spoedgevallen' naar zich toe te trekken, in de veronderstelling hiermee kinderen te redden. De oplossing is volgens BJZ het kind hit de vertrouwde omgeving weg te halen om eerst in een internaat en vervolgens mogelijk in een pleeggezin te plaatsen. Nu geloof ik gerust dat alle BJZ medewerkers stul voor stuk pedagogische experts zijn die held hoge eisen stellen aan succesvol ouderschap. Maar het is maar de vraag of een kind dat in een internaat of pleeggezin geboden kan worden. 20,000 gevallen per jaar kost ook nog eens een godsvermogen. Er zou dus in alle gevallen eerst gekeken moeten worden of het kind niet binnen de eigen omgeving opgevangen kan worden, dan kan BJZ ook op andere, minder ingrijpende manier een vinger aan de pols gehouden worden. Een BJZ die ieder jaar weer meer kinderen uit huis plaatst geeft het eigen falen weer en verdient het om met de grootst mogelijke inspanning onder de loep gelegd te worden. Als BJZ werkelijk geinteresseerd is in het welzijn van de kinderen kan zij niet anders dan blij zijn met maatschappelijke betrokkenheid om voor de vele probleemkinderen die Nederland kennelijk heeft tot de best mogelijke oplossing te komen. Noodopvang in eigen kring moet daarbij zeker in overweging genomen worden want er zijn heel veel opa's en oma's die maar wat graag hun kleinkinderen met alle mogelijke liefde zullen opvangen maar thans in het geheel geen enkele enkele rol spelen, om maar eens een voorbeeld te geven.

Finn | 11-11-12 | 00:01

Jeugzorg is geen zorg. Zolang er geen tuchtrecht, waarheidsvinding, tranparantie, openheid, respect voor medemens is blijft het problemen geven. Jeugdzorg is juist een zorg! Ilja, heel veel sterkte en moed toegewenst en hoop dat je broertje en zusje snel weer terug komen bij jou en je moeder. Complimenten voor je doorzettingsvermogen, laat je niet inpalmen door deze walgelijke instantie.

Anita27 | 10-11-12 | 23:26

Finn | 10-11-12 | 22:47 | + 0
Uitstekende reactie... hulde daarvoor

pielewaaier | 10-11-12 | 22:51

@pielewaaier | 10-11-12 | 22:39
Tja inderdaad. Goede comment.

Ondertussen laten ze wel het e.e.a. vallen om echt serieuze zaken.

Maar goed, dat is een ander verhaal.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 22:50

330,000 kinderen met psychologische problemen zou betekenen dat 660,000 ouders in Nederland niet voldoende in staat zijn om hun kinderen de opvoeding en begeleiding te geven die zij nodig hebben, en normaal te functioneren binnen de samenleving.

Dat lijkt me erg alarmerend.

Ik vraag me af of het plaatsen van internaten dit probleem adresseert of dat zij de sociale cohesie in het land verder afbreekt.

Probleemkinderen bij probleemkinderen zetten is vragen om.. nog meer problemen. Veel van het misbruik en geweld in internaten wordt door de kinderen onderling uitgevoerd.

Het is dus 1000% zeker dat je kinderen niet noodzakelijkerwijs 'veilig' zijn als ze ergens in een internaat worden weggestopt, weg van de sociale controle en iedereen die het kind kent.

In feite is het nog veel erger dan emigreren, vooral als je daarmee ook als kind het contact met je familie wordt verboden. Je bent in feite op dat moment een gevangene van de overheid, en niemand in je familie die ook maar enig middel heeft danwel rechtspositie op het voor je op te nemen.

Je kunt niet als overheid redelijkerwijs van de bevolking verwachten dat zij blind vertrouwen hebben in organisaties die zo groot zijn dat je gewoon 100% zeker weet dat er fouten gemaakt worden, alleen al vanwge de schaal waarop men in de samenleving ingrijpt. Daar moeten op een of andere manier chaecks en balances worden ingevoerd om ook onafhankelijk toezicht op het intern functioneren van zulke grote organisaties mogelijk te maken.

1 manier vancontrole is het luisteren naar geluiden uit de maatschappij zelf. Naarde ervaringen van direkt betrokkenen die met deorganisatie te doen hebben. De teneur is niet positief.

De kinderen verdwijnen uit het zicht en iedereen die het kind kent wordt buiten beeld geplaatst. De kinderen zelf vallen in een zwart gat.

Bovendien is niet onderzocht wat het effekt kan zijn op een mens om uit je ouderlijk huis weggehaald te worden en als kind verder zonder vertrouwenspersonen op te groeien, temidden van wildvreemden en andere probleemkinderen bovendien. Vanaf dat moment heb je als kind in sommige gevallen pas echt een probleem, en wordt de ellende juist door het ingrijpen van BJZ nog veel groter, want op dat moment kun je als kind de gevolgen al helemaal niet overzien.

In menig geval van de regen in de drup dus. Ik ken ten minste 1 geval waar dat het geval was en de persoon in kwestie door de andere kinderen waar het mee in contact op zo'n internaat gruwelijk is mishandeld en de daders nooit hiervoor gepakt zijn.

Ook de alarmerende berichten uit allerlei internaten zijn reden tot grote onrust binnen de bevolking.

Tijd dus, om dit soort organisaties door te lichten op hun functioneren door onafhankelijken en aan te passen aan moderne inzichten waar nodig.

Dat betekent in de praktijk ook een bepaalde mate van transparantie, maar ook strakke procedures volgen en niet, zoals het nu hier op GS door iedereen met eigen ogen kan worden gezien, er allerlei vage procedures en regeltjes op na houden die voor geen mensen met de beste wil van de wereld niet te volgen zijn.

Finn | 10-11-12 | 22:47

Hahaha de naam De Koreaanse Slet is inmiddels dermate besmet dat het niet meer uitmaakt wat ik zeg, het is altijd min! Geen probleem heren, zo erg vind ik dat niet.

*stiekem in hoekje gaat zitten huilen*

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 22:46

Litsehimmel | 10-11-12 | 21:59 | + 1
mee eens,maar dat is een aanpak waarbij je over een behoorlijk stuk persoonlijkheid moet beschikken,mensenkennis hebben en levenservaring en dat is helaas lang niet iedereen gegeven.
De wat lager opgeleiden zijn over het algemeen willige prooien voor hen en dat blijft een schandalige zaak.decadent degeneraat | 10-11-12 | 12:20 | + 2 komt ook een heel eind met de ''gebruiksaanwijzing''

pielewaaier | 10-11-12 | 22:39

@Finn | 10-11-12 | 22:22
Man, BJZ mag niets zeggen over de zaak, maar luister naar de opname van @The Russian met de schoolleiding dan wordt duidelijk dat de kinderen problemen hebben, dat is niet erg. Dat is wel vreselijk moeilijk voor de moeder en voor @The Russian. Natuurlijk springen die twee keihard in de verdediging, zouden jij en ik ook doen. Als mijn hond met een andere hond vecht is het in eerste instantie ook de schuld van de andere hond, maar soms moet ik toch echt toegeven dat mijn lieveling soms een bitch is (het is altijd een teef, maar goed) en ja, dat is moeilijk. Ik snap (hoewel ik niet eens 2% weet) wel wat er ongeveer aan de hand is, maar ik denk toch echt dat BJZ gebruikt moet worden voor deze familie, en zeker niet de vijand moet zijn. Hoe dan ook, die kids moeten naar huis, dat is voor iedereen duidelijk. Het is misschien geen perfect gezin, maar liefde is er vol op!

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 22:32

@The Russian | 10-11-12 | 22:15

Dude, hoewel ik kritisch ben, ik sta wel aan jouw kant inmiddels.

Sowieso, zeg niets over de zaak an sich, niet hier, niet op GeenStijl.

Mijn mening, mijn idee is dat de gezinsvoogd overdrijft. En dat geloof ik graag. Mijn oplossing is een nieuwe gezinsvoogd eisen, en absolute medewerking verlening aan een oplossing zolang de kinderen thuis. Dat raadt ik je oprecht aan. Leg a.u.b. ook uit dat het ernstig emotioneel voor jou en je moeder is. Dat door emoties je soms domme dingen doet en zegt maar dat dit niets betekend. En vooral, keer je niet tegen de wet, maar gebruik de wet, gebruik hem voor jou! voor je moeder en je zusje en je broertje, want die wet is er voor jou namelijk, niet voor BJZ!!!

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 22:27

@The Russian | 10-11-12 | 22:17
Het is je recht.

Je moet met een advocaat een slimme en duidelijke tactiek afspreken, met maar 1 doel voor ogen. Kinderen terug. En NU.

Je moet ook met je advocaat afspreken om BJZ in de val te lokken. Zodra BJZ zich veilig voelt zullen hun verdediging laten zakken. Dan kunnen ze eventuele 'leugens' toe gaan geven, dat is allemaal munitie om later af te schieten.

Trust me, I have been there.

Misschien dat ik daarom deze zaak niet kan laten liggen.

Of misschien ben ik inderdaad gewoon een trol zoals Finn zegt.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 22:23

"er zijn wel echte problemen met de tweeling, en er zijn wel echte redenen waarom BJZ op deze zaak zit."

Noem ze maar op. Want ik heb tot nog toe geen enkel probleem gehoord die UHP zou rechtvaardigen.

Sterker nog, moeder, broer, en zelfs de school trekken dat oordeel keihard in twijfel.

Zij worden verder nergens gehoord behalve door BJZ zelf.

En nu hier op GS waarbij de publieke opinie EN de GS redactie zelf massaal de acties van BJZ afkeurt.

Laat aan duidelijkheid niet te wensen over dat

- Of het handelen van BJZ is verkeerd
- Of het handelen van BJZ is niet transparant
- Of het handelen van BJZ staat niet toe dat zij in haar doen en laten wordt gecontroleerd

In alle drie de bovengenoemde gevallen is er sprake van misstanden bij BJZ, en vooralsnog geen enkele sprake van misstanden binnen het gezin.

Als 'kinderachtig doen' een reden zou zijn tot UHP,, dan zat 1 op de 10 kinderen in de psychische zorgverlening. O wacht..

Finn | 10-11-12 | 22:22

@De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 22:19
Dat was een kutopmerking Slet.

Sorry Ilja, dat was echt niet ok van me.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 22:20

@The Russian | 10-11-12 | 22:10

Dude, maak van je vijand een vriend. Echt, ik bewonder je strijdlust, maar zo win je geen oorlog. Echt niet. Je gaat toch niet vragen naar de opleiding van zo'n wijf? Kom op. Wat ben je aan het doen?

Vraag eens wat kan ik doen om zo snel mogelijk de kinderen terug te krijgen... Oh wacht daar is het al te laat voor. :-(

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 22:19

Jeugdzorg heeft hekel aan advocaten, en al helemaal als je je advocaat meeneemt naar ontmoetingen met jeugdzorg.

The Russian | 10-11-12 | 22:17

@Finn | 10-11-12 | 22:10
Ja ik las het net ook. GAD-VER-DAMME

Te zot voor woorden. Je vergat het woordje 'illegale' trouwens trol!

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 22:17

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 22:07
.
De situatie van uithuisplaatsing gebeurde binnen 1 dag zonder een zitting, vanwege het feit dat mijn moeder niet meteen ja zei om een eis van jeugdzorg, maar die eis eerst met haar advocaat wilde bespreken.
.
Gezinsvoogd verliet ( 22 maart ) kwaad onze huis, en volgende dag stonden uit het niets een legertje voor de deur die de kinderen uit huis trokken.
Blijkbaar vond gezinsvoogd het niet fijn dat mijn moeder een mening van een ander wilde horen, en nam wraak door volgende dag kinderen uit huis te halen.

The Russian | 10-11-12 | 22:15

@Finn | 10-11-12 | 22:07

OK, hierover zijn we het eens. Ik vraag me wel ten zeerste af hoe verstandig het is?

Zoals ik eerder aangaf, ik heb zelf ook wat ellende gehad met een 'machtige' instantie. Eerst ging ik ook frontaal in de aanval, later pas door advies van een goede advocaat besloot ik dat het uiteindelijk beter was om mee te werken (lees schuld te bekennen) en later pas mijn gelijk te halen, omdat het alles te erg werd voor iedereen om mij heen. Dat BJZ schandalige blunders maakt staat buiten kijf, maar er zijn wel echte problemen met de tweeling, en er zijn wel echte redenen waarom BJZ op deze zaak zit. Er is echter m.i. geen 100% valide reden waarom UHP nodig was, wel hinten ernaar, en op papier werkt het wel maar in de realiteit NIET.

Verder moet je smoelwerk houden, trol! :-)

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 22:15

Maar goed je kan beter als kind in een madrassa wonen want dan vind BJZ dat verder blijkbaar prima.

Finn | 10-11-12 | 22:10

Litsehimmel | 10-11-12 | 21:59 |
.
1 probleem, jeugdzorg medewerkers weigeren te antwoorden wanneer je vraagt naar hun opleiding. En zei worden er ook nog boos om, dus je hebt 9 van de 10 keer geen idee of deze mensen überhaupt kwalificaties hebben ?

The Russian | 10-11-12 | 22:10

Ik eet al jaren trollen zoals jij voor ontbijt, zure snol.

En GS is bij uitstek het medium om misstanden aan de kaak te stellen. Kijk de kamervragen er maar op na.

En wat Ilja doet is bij uitstek menselijkerwijs te begrijpen. Dat is uit wanhopigheid.

Vreemd ook dat hij als oudere broer geen contact met zijn eigen broer en zus contact mag hebben. Men is bij BJZ kennelijk erg begaan met het gezichtsverlies in de publieke ruimte, en gebruikt dat als reden om hem legitimiteit te ontkennen.

En dat terwijl in deze GS al maanden de alarmbel doet klinken.

Wat dat betreft zeg ik het niet gauw, maar vertrouw ik in deze ook op het oordeel van GS redactie zelf.

Er zou in dit geval een externe, niet BJZ gerelateerde onafhankelijk iets moeten zijn die de zaak en het handelen van BJZ onder de loep kan leggen. Een Letse raad van Kinderscherming zou misschien vaststellen dat er geen enkele reden is tot uithuisplaatsing.

En 'vluchtgevaar' geeft al aan dat de kinderen in essentie nu gevangen worden gehouden door BJZ, al dan dan niet voor hun eigen bestwil. Dat eigen bestwil is echter op geen enkele manier bewezen.

Finn | 10-11-12 | 22:07

@The Russian | 10-11-12 | 21:56
Captain hindsight to the rescue!

Je had je natuurlijk koest moeten houden met maar een doel voor ogen. De kinderen hadden 1.) nooit in een situatie moeten komen waardoor ze weggehaald werden 2.) nooit in een situatie moeten komen waardoor zij het slachtoffer zijn tussen jouw gevecht mbt het door jou ervaren onrecht.

Nogmaals. Praat met je advocaat over wat te doen? Keuze 1.) het systeem aan de kaak stellen over de rug van de tweeling, want dat is de realiteit, of 2.) zuinig meewerken met BJZ om ervoor te zorgen dat ze zsm terug komen?

En nee, ik kan het niet loslaten, waarom? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Waarschijnlijk omdat mijn hart groter is dan wat de publieke opinie nu denkt.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 22:07

@Litsehimmel | 10-11-12 | 21:59

Amen.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 22:01

De enige manier om BJZ te vriend te houden is verbaal en schriftelijk sterk staan, in zo veel mogelijk zaken (die tenminste niet direct negatief zijn) proberen mee te gaan, en vooraf heel duidelijk maken dat je nog steeds de voogdij hebt en op de rem gaat staan als het je te ver gaat. En vervolgens krampachtig proberen je voet van de rem te houden. Oh ja, en te allen tijde proberen "de andere partij" NIET zwart te maken. Alles vertellen vanuit JOUW beleving en benadrukken dat dat ook JOUW beleving is en dat het verhaal van de andere partij DIENS beleving is. Zeggen dat je vooral achter contact met de andere ouder staat "zolang dat maar in het belang van het kind is". Vaak en veel water bij de wijn doen, maar het moet wel wijn blijven. Ook zeggen dat je je zeer bewust bent van de kwalificaties van de medewerker maar tegelijkertijd er op wijzen dat praktijk en theorie elkaar wel kunnen ontlopen. Etc etc more. Je vangt meer vliegen met stroop dan met azijn. Hou altijd wél de vliegenmepper paraat. Het kan wel eens nodig zijn ...

Litsehimmel | 10-11-12 | 21:59

Nog een paar woorden van DKS trol:

"Zo bericht het nieuws ook niet over de honderden, duizenden kinderen die wel gered worden door de werkzaamheden van BJZ, dat mag ook wel eens gezegd worden. Want ze doen ook zeker wel goed werk! Vraag dat maar aan een kennis van mij."

Finn | 10-11-12 | 21:56

Finn | 10-11-12 | 21:33 |
.
Ik zou de inderdaad pers niet opzoeken als mijn broertje en zusje gewoon veilig thuis waren,
Ik heb afgelopen donderdag voor het eerst in 9 maanden ( vanaf maart ) contact gehad met mijn broertje en zusje, jeugdzorg verbood mij als straf voor niet braaf tegen hun zijn ( heb ik opname van ) ieder contact met hun.
.
Oftewel, jeugdzorg stelde eigen belang boven het belang van de kinderen, en perkte daarmee gewoon de vrijheden in van mijn broertje en zusje

The Russian | 10-11-12 | 21:56

pielewaaier | 10-11-12 | 21:50 | + 0
neemt TOE met elke reactie....

pielewaaier | 10-11-12 | 21:55

@Finn | 10-11-12 | 21:48

*proest*

Ok jij bent goed, je hebt me helemaal door ;-) deze vond ik het beste: "Trollen houden van discussiëren, ook over trollen zelf, zonder inhoudelijk doel noch einde: daarom is het niet uitzonderlijk wanneer een trol (met de truc van "al wat je zegt, ben je zelf!") anderen van trollen beschuldigt."

Hahaha :-)

Wat een held!

*Finn fanclubje bouwen doet*

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 21:52

Goed nu probeer ik echt met dit onderwerp te stoppen.

Wedden dat het me niet lukt?
De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 21:40 | + 0
Uw zelfkennis neemt met elke reactie... wie weet waar zoiets nog eens eindigt.

pielewaaier | 10-11-12 | 21:50

@Finn | 10-11-12 | 21:33

Nee, ik denk dat Ilja wanhopig is. GeenStijl is trouwens absoluut niet het medium voor hulp. Zoals eerder gezegd, fout op fout op fout etc.

Zoals ook al eerder gezegd, ik heb absoluut zeer slechte ervaringen met BJZ.

@klassieke trol, goh ja misschien heb je gewoon gelijk hierin. Misschien post ik zelden op geen stijl maar plots transformeer ik in een trol omdat, nou omdat dat kan. Toch?

Ik ben blij dat er tenminste 1 reaguurder was die wel snapte wat ik probeerde te zeggen. En voor de rest van de aandachtshoeren (want dat zijn we allemaal)

*proost*

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 21:49

Nog een beetje GS educatie dan "Een trol keert zich nooit tegen een hele groep, behalve in een poging zichzelf als slachtoffer van een deel daarvan te presenteren. Door zich namelijk tegen een beperkt aantal personen te richten, tracht een trol die te isoleren en daarmee de aandacht af te leiden. Door tevens controleerbaar juiste uitspraken te doen of handelingen te verrichten, geeft een trol de indruk serieus bezig te zijn, terwijl het werkelijke doel van zijn acties gelegen is in het stoken van onrust en het opzetten van mensen tegen elkaar, kortom: in het zaaien van tweedracht, door middel van leugens en halve waarheden. Trollen houden van discussiëren, ook over trollen zelf, zonder inhoudelijk doel noch einde: daarom is het niet uitzonderlijk wanneer een trol (met de truc van "al wat je zegt, ben je zelf!") anderen van trollen beschuldigt."

Zie in deze draad een klassiek voorbeeld van een trol in de persoon van DKS.

"Ilja! Als je dit leest! Trek je terug, hou je rustig"

"Het is tijd om te stoppen met strijden. Je fouten (want die hebben jij en je moeder zeker gemaakt) toe te geven en samen te werken zodat de tweeling terug naar huis kan. Werk samen met ze. Je gaat dit gevecht niet winnen middels de rechter. Echt niet. Hou op"

"Er is teveel wat moeders en zoon verkeerd gedaan hebben en de instantie heeft (helaas) gewoon een goed punt. Dit soort dingen doe je niet."

"Er is zeker een goede reden: 'vluchtgevaar'."

DKS weet ook dingen:

"Er is geen bonusstructuur ofzo waardoor een BJZ medewerker geld krijgt"

Finn | 10-11-12 | 21:48

@vanhetvarken | 10-11-12 | 21:37

Ik zou eerst mijn kinderen terug krijgen, mijn messen slijpen en dan als ik mijn geschut in stelling heb, die kuthoeren allemaal kapot maken! En dat meen ik.

En NERGENS maar NERGENS heb ik het over berusten. Ik heb het over je eigen fouten erkennen, meewerken met BJZ en die kinderen zo snel mogelijk naar huis. Lez0n doen we tegenwoordig ook al niet meer zie ik.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 21:43

@pielewaaier | 10-11-12 | 21:32

Nee, begin jij nou ook? Ik heb nooit iets pro-BJZ geplempt. Ik maak mij slechts zorgen over de 'taktiek' van Ilja en met name over de historie van het 'waarom'.

UHP is iets drastisch, daar moet dus e.e.a. aan vooraf zijn gegaan (lees eerdere comments van DKS, of beter luister audio, bekijk video, en lees eerdere topics)

Ik heb zeker te doen met Ilja, maar steunbetuigingen heeft hij geen flikker aan als de steunbetuigingen hem de 'verkeerde' kant op sturen. Momenteel is hij een grote vijand van BJZ, wat een kutpositie om in te zitten, maar het is wel zo. Aanklacht wegens bedreiging, arrestatiebevel, etc. etc. etc. bepaald niet een situatie waar een *kuch* D66 rechter twee 'probleem' kinderen terug naar zal sturen.

Dat is mijn hele punt. Waar iedereen meehuilt (terecht) met Ilja, zoek ik naar de problemen die er zijn en probeer (onverstandig maar oprecht) een alternatieve oplossing aan te bieden. Waarom? Omdat ik dit zelf heb meegemaakt. Details ga ik niet geven, dat is voor mij prive (kut jenever ook, altijd zeg ik teveel) maar ik weet uit ervaring dat je moet dansen met instanties, niet met ze vechten daar komt alleen maar ellende van.

Is dat terecht? JA. Is dat goed? NEE. Is het zo? JA. Moeten we er wat aan doen? JA. Zal Ilja iets veranderen? NEE.

Goed nu probeer ik echt met dit onderwerp te stoppen.

Wedden dat het me niet lukt?

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 21:40

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 21:26
Imagine, JIJ hebt twee kinderen en die worden 'ontvoerd' omdat je een slechte moeder zou zijn en je weet zeker dat dat niet zo is, zou je er dan toch maar in berusten, omdat dat beter voor de kinderen is ?

Als je je er als ouder in berust, dat je kinderen worden afgepakt bewijs je inderdaad een slechte ouder te zijn.

De moeder/kinderen situatie was kennelijk niet zo erg en prioritair, dat ze weer naar huis mochten (1 dag), vanwege kennelijk intern bij BJZ geen enkele aandacht voor het dossier.

vanhetvarken | 10-11-12 | 21:37

Gewoon een trol, hoeft niet bij BJZ te werken om een steekje aan los te zitten. Kent misschien iemand die daar werkt, of iemand die iemand kent die direct betrokken is, je weet het niet.

Finn | 10-11-12 | 21:35

"Ik vind dat Ilja moet inbinden"

Jij hebt het niet zo op kritiek op BJZ? Waarom zou welke organisatie dan ook gevrijwaardmogen blijven van kritiek? Zijn het niet juist de geluiden vanuit de bevolking die misstanden aan de kaak stellen? Dat zijn immers de eerste indicatoren dat er ergens weleens iets mis zou kunnen zijn.

Ik noem BJZ niet 'de duivel' (wie is er hier nu van het padje af), maar als deze zaak na maanden nog steeds speelt is er dus nog steeds niet door de verscillende partijen tot een bevredigende oplossing kunnen komen en dat bedroevende resultaat spreekt boekdelen omdat BJZ al die tijd de regie in handen heeft gehad en blijkbaar blunder op blunder stapelt.

Als jouw onrecht wordt aangedaan is je uiterste redmiddel om de publiciteit te zoeken. Een UITERSTE redmiddel. Lijkt mij sterk dat Ilja iemand is die geniet van de aandacht vanwegende een narcistische persoonlijkheid.

DKS daarentegen.. Heeft alle eigenschappen van een klassieke trol.

"De trol zaait onrust door mensen tegen de haren in te strijken. Zo zal een trol op een niet-rokers-forum telkens weer beginnen over hoe prettig roken is."

nl.wikipedia.org/wiki/Trol_(internet)

Finn | 10-11-12 | 21:33

@Finn | 10-11-12 | 21:27
Hahaha nee joh, werkelijk ...

Lul :-)

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 21:32

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 21:12 | + 0
Zeg,gaat dat wel goed met u,met al die slokken jenever.. gelukkig bezoekt u dus kennelijk ook het toilet... want wat er in gaat,moet er ook weer uit.

Het opstapje he,niet vergeten!

En nu verdenken ze u allemaal van een BJZ-medewerker,daar vraagt u natuurlijk ook wel een beetje om.. zeg nu zelf.. zo frequent en uitgebreid reaguren en bijna alles pro-BJZ.. en dat terwijl ze zoooo geblunderd hebben.

Maar doet het u goed als deze reaguurder zegt niet te geloven in dat Jeugdzorg-medewerkersschap?

pielewaaier | 10-11-12 | 21:32

Let ook even op het feit dat DKS anderen, die het niet eens zijn, als 'tokkies' en 'complotgekkies' kwalificeert. Veelzeggend.

Finn | 10-11-12 | 21:27

@Finn | 10-11-12 | 21:18
LOL :-) Je snapt mijn punt dus helemaal niet ;-)

Natuurlijk hoor, je mag zeker kritiek op mij hebben, ik zou zo zeggen ga door! Of vooral doorgaan.

Maar ik ben een van de weinigen die standvastig volhoud dat er meer mis is dat Ilja toegeeft, een van de weinigen die niet klakkeloos meegaat in het verhaal dat BJZ de duivel is. Wel vind ik oprecht dat die kinderen naar huis toe moeten. Daar ben ik nu wel over uit. BJZ overdrijft en doet meer kwaad dan goed.

Maar goed, ik ben er eigenlijk (eindelijk) wel helemaal klaar mee.

Vechten tegen de Bierkaai werkt nu eenmaal niet, nu gaat het over de rug van twee kleine kindertjes en dat vinden jullie allemaal gewelDIG! Nou ik niet. Ik vind dat Ilja moet inbinden, die kinderen thuis moet krijgen en dan pas later (indien hij daar zin in heeft het onrecht aan de kaak moet stellen)

It's a losing war, and in a losing war there are only losers.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 21:26

Finn | 10-11-12 | 20:35 | + -1
Ik denk dat we helaas moeten vaststellen dat u het gelijk wel eens aan uw zijde kunt hebben... het kindergeluk geofferd aan de machtswellust en de vette beurs van het management van Jeugdzorg.
Kinderen op het offerblok... hoe primitief kan een maatschappij zijn.

pielewaaier | 10-11-12 | 21:22

"kennelijk mag je op GeenStijl geen tegendraadse mening meer hebben"

Dus het gaat je niet om de zaak zelf, het jouw erom dat je 'een tegendraadse mening moet mogen hebben op Geenstijl'.

Dus een zwaar alcoholistische dronken hoer 'van de oude garde' die volgens eigen zeggen 'over lijken gaat'.

En op zo'n mening zou je dan geen kritiek mogen hebben en mag je 'deaudvallen'

Noord-Koreaans dus. Opbokken trol.

Finn | 10-11-12 | 21:18

@Finn | 10-11-12 | 21:00
Nou Graftak! Ik ook! Ik ben het er helemaal mee eens! Die gore Slet is gewoon een BJZ medewerker die die arme Ilja onderuit probeert te trappen via GeenStijl! Maar *hahaha* wij zijn niet zo dom hoor! Wij trappen er niet in!!!!

*slok jenever neemt*

En verder is het ook geheel duidelijk dat die Gore Slet (Noord Koreaans wellicht?) een totaal ongevoelige malloot is die hier de boel loopt te verstieren. Ik bedoel, wij zijn allemaal druk bezig om ervoor te zorgen dat we donaties voor Ilja kunnen vangen maar dan loopt plots die vieze Slet vunzig te propageren dat het misschien beter is dat Ilja inziet dat niet alleen BJZ fout zit maar hij en zijn moeder ook. *hahaha* maar daar trappen wij niet in!!!

*slok jenever neemt*

Maar goed, het is duidelijk, kennelijk mag je op GeenStijl geen tegendraadse mening meer hebben. Je moet je conformeren aan de gangbare 'reaguurdersmening' zo niet ben je een 'trol', 'links', 'BJZ-medewerker' etc.

Jammer... Ik ga eventjes het oude GeenStijl-archief doorlezen, toen GeenStijl gewoon lekker geen stijl was en niet werd overheerst door complotgekkies en tokkies. En dat reaguurders nog even stil stonden en na dachten waarom iemand een andere mening / idee hadden dan zijzelf toch dat die mening/idee hadden en of er iets in zat :-)

proost jongens!

*toilet uitloopt*

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 21:12

De Zuide Koreaanse Slet is volgens eigen zeggen "Overigens ben ik ook nog van de oude garde die soms over lijken ging" zelf onderdeel van het probleem.

Finn | 10-11-12 | 21:11

Helemaal mee eens Graftak, ik kreeg hetzelfde unheimische gevoel na het lezen van de vele reacties die er enkel op gericht leken te zijn de suprematie van BJZ te bekrachtigen en de natuurwetten die dicteren dat eenieder zijn eigen bloedverwanten beschermt te ondermijnen omdat 'je het toch niet kan winnen'.

Dat doet blijk van een arrogantie die als dat de manier is waarop men over het eigen functioneren oordeelt van een dermate beangstwekkende graad is dat wat mij betreft zo snel mogelijk die hele organisatie doorgelicht dient te worden op onregelmatigheden, waarbij vooral gekeken zou moeten worden naar de rapporten waarbij de ouders het niet eens waren met de beslissing. Ook zouden kinderen die liever bij hun ouders zijn gehoord moeten kunnen worden door een onafhankelijk iets die ook met directe familieleden van het kind spreekt. Ookzou je altijd eerste moeten kijken of er binnende eigen familiekring geen passende opvang gevonden kanworden voordat je kinderen 'uit huisplaatst' oftewel ontvoerd naar een onbekende betstemming bij volslagen vreemden waarbij je als ouders ineens compleet machteloos staat tegenover een enorm grote instelling. Dat zou niet moeten kunnen, dat is vragen om problemen.


Finn | 10-11-12 | 21:00

Ik krijg steeds meer het idee dat de Koreaanse Slet bij BJZ werkt, of een andere soortgelijke subsidieslurpende, logge, alleen zichzelf dienende instantie.
.
Zijn gedachtegoed komt voort uit het idee dat mensen niet slim zijn, de regenten/overheid het allemaal veel beter weet en kan en daarom over haar onderdanen beschikt als een soort eindbaas.

Graftak | 10-11-12 | 20:50

@pielewaaier Het antwoord is verbluffend simpel. Het is gewoon doorgeschoten waarbij hele volksstammen onder het mom van 'hullie zijn zielig' werkgelegenheid voor zichzelf en de eigen organisatie proberen te rechtvaardigen. Hierbij wordt niet stilgestaan of het wel enig maatschappelijk nut heeft op de lang termijn. Immers, er worden geen prestaties geleverd die meetbaar zijn, de bedrijfsvoering is niet transparant en men stelt zichzelf buitengewoon authoritair op. Wat denkt men te bereiken door onder het mom van bescherming kinderen met andere probleemkinderen al op zeer jonge leeftijd op te sluiten, weg van de vertrouwde omgeving van familie, vrienden, school etc.? Waarom hebben grootouders en directe familieleden geen rechtspositie in deze? Je kan beter bij je opa en oma zitten dan in een kindergevangenis lijkt mij.

Finn | 10-11-12 | 20:35

Finn | 10-11-12 | 19:53 | + 0
Maar deze vraag is minstens zo interessant... Waarom worden er in Nederland,meer dan in elk Europees jaarlijks 20.000 kinderen... ja u leest het goed twintig duizend... kinderen uit huis geplaatst... dus elk jaar weer.. Dat is twee jaar tijd een Arena vol uit huis geplaatste kinderen.
Waar hebben we dat record aan te danken... bakken Ned'se ouders in vergelijk met de andere Europese ouders er zo weinig van?
Of is het dan toch gewoon een ordinaire aanbodmarkt?
En dan hebben we het nog niet eens over de Onder Toezicht Stellingen.... meestal een veelvoud van de uithuis plaatsingen.

pielewaaier | 10-11-12 | 20:29

Lekker ook dat iemand met de nick 'pielewaaier' samen met iemand die zich 'slet' noemt op een artikel over de belangen van kinderen durven te spreken en feitelijk uithuisplaatsingen promoten en absolute macht van BJZ proberen te rechtvaardigen. Wat heeft BJZ gedaan met de levens van 333,000 kinderen en op welke wijze toont zij aan dat zij meer goed dan kwaad in hun levens heeft aangericht? Welke democratische controle vind er op de prestaties van dit soort instanties plaats, enwaarom is daar geen plaats voor kritische geluiden vanuit de maatschappij zelf? Alleen dat al geeft te denken.

Finn | 10-11-12 | 20:13

Ook leuk om te weten: Kinderen die in internaten worden geplaatst hebben 2,5 keer zoveel kans om seksueel misbruikt te worden. Ik ken tenminste 1 geval van dichtbij waarbij dit het geval was, en iedereen moet ondertussen toch wel weten wat er op de katholieke internaten aan de hand was. Kortom: Internaten zijn broeinesten van problemen die kinderen veel vaker van de regen in de drup helpen dan ze bereid zijn om toe te geven. Er wordt niet op resultaten afgerekend maar enkel in aantallen probleemgevallen die men naar zichzelf toetrekt.

Ik zeg niet dat er geen instanties moeten zijn die kinderen helpen. Integendeel. Maar ik denk dat je op zijn minst de situatie in Nederland zou moeten vergelijken met de situatie in andere landen. Bovendien denk ik dat je de rechten van grootouders en directe familie moet erkennen. De school ook, alsmede de huisarts.

Maar kinderen in een bureaucratische molen plaatsen zal echt een allerlaatste middel moeten zijn als het echt niet anders kan, en niet uit doelstellingen en richtlijnen die een direct gevolg zijn van financiele doelstellingen en bedrijfsmatige targets.

Finn | 10-11-12 | 20:08

"Leg dat maar uit aan die moeders en vaders die hun kinderen kwijt zijn, hufter!"

Als er geen wetten zijn gebroken, heeft BJZ en jij al helemaal niet er iets over te zeggen.

En je zegt niets over de kinderen die naar nederland toe zijn gedirigeerd weg van hun ouders in hun thuislanden, die zogenaamd koste wat kost hier zouden moeten blijven (en hier intensief de zielige kinderen industrie aan het werk houden).

Ook niets over het feit dat directe familieleden zoals grootouders, en in dit geval oudere broer, geen enkele rechtspositie hebben.

Finn | 10-11-12 | 19:57

''Hallo Wereld''... wat een pracht nummer... moesten ze bij Jeugdzorg maar eens goed naar luisteren en goed tot zich laten doordringen.

pielewaaier | 10-11-12 | 19:54

*proost*
De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 19:21 | + -1
Opdat het u smaken mag... ooit gaan wij nog eens vriendjes worden... elk vogeltje zingt zoals het gebekt is... en ja als er toevallig nog een grassprietje in de keel zit,wil dat wel eens vals klinken.
Maar zo'n grassprietje is er in gekomen en wil er dus ook weer uit.
Jij in de kroeg genieten... ik genieten van die heerlijke spontane kindertjes voor de TV.... helaas nog maar een kleine 10 minuten.

pielewaaier | 10-11-12 | 19:51

Ik krijg van deze draad sowieso sterk de indruk dat hele instanties onder het mom van 'kinderen zijn zielig' een hele industrie voor zichzelf aan het optuigen zijn. Waar grootouders geen enkel recht meer hebben, ooms en tantes als irrelvant door de wet worden beschouwd, trekt nu de overheid de zeggenschap naar zich toe over niet minder dan ruim 300,000 kinderen

Bron: www.nji.nl/nji/download/Factsheet_jeug...

Dat betekend dus dat volgens de overheid er in Nederland bijna 700,000 mensen zijn die niet in staat zouden zijn hun kinderen op te voeden. Kinderen die lijkbaar ook niet bij andere familie terecht zou kunnen.

Lijkt me nogal aan de hoge kant. Oftewel "9,5% van de 0-17 jarigen die in 2009 geholpen werd voor psychosociale problemen"

1 op de 10.

Bovendien "We laten in deze factsheet veel jeugdigen die zorg ontvangen buiten beschouwing. Namelijk
kinderen en jongeren die hulp krijgen vanwege fysieke beperkingen of lichamelijke problemen."

en

"Aantal jeugdigen dat zorg krijgt stijgt
De afgelopen jaren steeg het aantal cliënten in de verschillende jeugdsectoren, behalve in JJI’s. De
stijging in de sector Jeugd en opvoedhulp, die zich in ieder geval van 2005-2009 voltrok, wordt wel
toegeschreven aan de prestatieafspraken voor 2008/2009 om de wachtlijsten weg te werken. Ook
waren binnen de spoedeisende hulp de doorlooptijden korter."

Hier nog meer interessante cijfers waar de hoveelheden probleemkinderen die onder de gemeente gaan vallen:

www.antibjz.nl/page/cijfers_.html

Finn | 10-11-12 | 19:49

@Finn

Leg dat maar uit aan die moeders en vaders die hun kinderen kwijt zijn, hufter!

*mompelt iets met vallen, doodgaan en neqschot*

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 19:48

"dan kunnen we elke dag een topic verwachten over Ans, of Samira, of Henkie die door moeder of vader zijn meegenomen naar Verweggistan. En dit gebeurt nog steeds regelmatig helaas."

Waarom helaas? Moeten ze toch zelf weten? Dat heet emigreren en is volledig legaal. Vreemd is wel dat we 'uitgeprocudeerde asielzoekers' onder de 18 jaar niet terugsturen naar hun vader/moeders in hun thuislanden. Die moeten we blijkbaar ook hier houden, maarwaarom eigenlijk?

Finn | 10-11-12 | 19:39

"Het zijn kinderen die onder de Nederlandse wet vallen met wellicht de Nederlandse nationaliteit"

Dat van die Nationaliteit weet je niet. En zodra ze naar Letland verhuist valt het hele gezin gewoon onder de Letse wet met de europese wetgeving waarin de verschillende verdragen geregeld zijn.

"Die mag je als ouder gelukkig niet zomaar ontrekken van het gezag van BJZ"

Een gezag wat BJZ zichzelf al dan niet onrechtmatig heeft toegeeigend. Als ouder mag je overgiens alles doen om je kinderen te beschermen, dat is een natuurwet. Daarnaast staat het iedere Europse burger vrij om te gaan en staan waar hij/zij wil.

Bovendien, zodra de kinderen 12 jaar zien, moegen ze zelf beslissen waar ze willen wonen. BJZ heeft er dan sowieso niets meer over te zeggen.

Finn | 10-11-12 | 19:36

De Koreaanse Slet laat overigens in het midden of hij/zij een Noord- danwel Zuid- Koreaanse overspelige hoer is, en laat ook in deze draad weer blijken met alle winden mee te waaien. Niet te vertrouwen, maakt niet wat het zegt.

Finn | 10-11-12 | 19:29

@Finn

Het zijn kinderen die onder de Nederlandse wet vallen met wellicht de Nederlandse nationaliteit. Die mag je als ouder gelukkig niet zomaar ontrekken van het gezag van BJZ, want dan kunnen we elke dag een topic verwachten over Ans, of Samira, of Henkie die door moeder of vader zijn meegenomen naar Verweggistan. En dit gebeurt nog steeds regelmatig helaas.

*verdoemd kut smartphones ook, het internet is overal!*

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 19:27

Hey pielewaaier,

Zit nu, in de kroeg nota bene, toch weer even GeenStijl te checken.

Luister ik ben niet zo'n slechterik. Wel ben ik soms erg hard en lijk daardoor onsympathiek. Dat klopt, maar mijn hart zit op de juiste plek. Overigens ben ik ook nog van de oude garde die soms over lijken ging om uit te zoeken wat er nu werkelijkheid was en wat niet. Niet zoals de huidige 'oh wat zielig', 'Geert for president', 'Partij van de Allochtonen', 'D66 rechters' generatie die alleen maar kan zeggen hoe kut het allemaal wel niet is. En vroeger kreeg je ook de wind van voren. Och ja vroeger....

*proost*

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 19:21

Nu op 3 Kinderen voor kinderen,weten we waar we het allemaal voor doen... heerlijk dat jonge spontane grut,dat nog een aantrekkelijke show opvoeren kan ook.
pielewaaier | 10-11-12 | 19:02 | + 0................. Men zegt wel eens dat als mensen ouder worden ze weer kinds worden... laat maar gebeuren zou ik zeggen.

pielewaaier | 10-11-12 | 19:17

Wat ik niet begrijp is waarom een moeder die zelf uit Letland komt, op het moment dat haar kinderen bij haar worden weggehaald niet terug naar haar geboorteland zou wensen te gaan met de kinderen. Dat is toch een normale menselijke reactie lijkt mij. Zal je het zelf wezen in het buitenland en ze dreigen je kinderen bij je weg te halen ga je ook liever terug naar Nederland. Ook al heeft de moeder het wel of niet gezegd, het lijkt me niet iets dat tegen haar gebruikt zou moeten kunnen worden. Ieder mens heeft immers het recht om zich binnen Europa te vestigen waar hij/zij maar wil, en als je dat doet om je kinderen in veiligheid te brengen van ontvoerende instanties heb ik daar alle respect voor. De Vader is nota bene zelf naar Belgie verhuisd, dus dat hele argument gaat nergens over.

Finn | 10-11-12 | 19:13

Zo dat is eruit.
De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 17:15 | + -3
U bedoelt dat ''gif'' is er uit... en was het niet uzelf die daar het meeste last van had?
U komt in elk geval daarna een stuk milder over.. houen zo.

pielewaaier | 10-11-12 | 19:05

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 18:22 | + -1
In elk geval bedankt voor je meelevendheid... misschien wordt ''ons geval'' wel de volgende case bij GS.. hoop niet dat het zover hoeft te komen;staan er dacht ik redelijk voor,maar't blijft afwachten.
Nu op 3 Kinderen voor kinderen,weten we waar we het allemaal voor doen... heerlijk dat jonge spontane grut,dat nog een aantrekkelijke show opvoeren kan ook.

pielewaaier | 10-11-12 | 19:02

@vie

Joh moralistische trut. Mag ik een mening hebben op dit publieke forum? Dat jóu die mening niet aanstaat vind ik prima maar ik mag hem toch zeker hebben en zeker als deze tegendraads is. Het enige wat daarmee bereikt kan worden is een alternatieve taktiek. En ja ik heb kritiek op Ijla en zijn moeder. Die hebben dingen niet verstandig aangepakt. En het spijt me maar hij heeft meer aan een beetje kritiek dan al die honderden reaguurders die passief lopen mee te huilen. En fyi ik mag die pielewaaier wel dus ga ik een beetje los op hem om het straks weer keurig goed te maken. Dat de meesten hier mijn punt niet willen / kunnen zien wil niet zeggen dat deze er niet is. Daar komt bij dat ik uren alles heb gelezen omdat 'mijn theorieën' over waarom niet afdoende waren en derhalve ontdekt dat (terecht of onterecht) wel degelijk een aanleiding was voor UHP maar je stellig jezelf te rade kan gaan of BJZ hier zijn boekje te buite is gegaan en alles wat Ilja en zijn moeder gezegd hebben met een korreltje zout moeten nemen!.

@pielewaaier

Zal ik doen! Jij hebt wel humor ;-) ik drink ook een slok voor je zoon en zijn situatie moge dat ook goed komen, en snel!

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 18:22

Ik ben ook weg uit dit draadje. Sterkte voor the Russian, Kerst met z'n vieren thuis vieren, ik hou je eraan Ilja, dat ga je doen. Wees sterk en zo kalm mogelijk. Werk goed met je advocaat en stel je advocaat vragen. Een goede advocaat neemt jouw opmerkingen mee en beantwoordt je vragen. Laat nooit je zwakke plekken blijken, geef BJZ geen aanleiding om te zeggen: 'zie je wel, we hebben gelijk'. Bewijs met je gedrag dat ze ongelijk hebben. Hou je hoofd rechtop.
Iedereen in deze discussie gelooft in je en niemand wil een negatieve uitkomst horen.

gruzelement | 10-11-12 | 18:19

Is ook beter voor je zusje en broertje. Vergeet die alsjeblieft niet in deze strijd. Vechten is belangrijk maar doe het wel verstandig, wees diegene die het laatst lacht. Het belangrijkste is dat ze zo snel mogelijk thuis komen de rest komt later. Met andere woorden je kan BJZ ook kapot maken als de kids veilig thuis zitten en ze er geen speld meer tussen kunnen krijgen want jij en je moeder zorgen perfect voor deze kinderen en alles gaat zoals het hoort.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 18:09

Sterkte Ilja, ik ga naar de kroeg en zal proosten op een goede afloop.
De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 17:47 | + 1
Nou dat klinkt al heel anders.. een flink stuk in je kraag zal je misschien wel goed doen... maar denk je bij thuiskomst wel om het opstapje?... Goh... ben ik al weer bezig ongevraagd advies te geven... het lijkt wel besmettelijk.

pielewaaier | 10-11-12 | 18:09

@De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 17:15
Huh? Is @pielewaaier de enige reaguurder die het met jou oneens is? Beide draadjes niet gelezen? Of alleen wat jou uitkomt.

Laat ik je dit zeggen: @pielewaaier heeft zich verdiept in BJZ, zie ook zijn linkjes in een eerder comment die jij vast niet hebt aangeklikt en gelezen, en maakt daarnaast van dichtbij ook ellende mee.

I.p.v. Ilja de schuld in de schoenen te schuiven, zoals je voor de zoveelste keer doet, zie:
"Ik blijf bij mijn standpunt dat je dingen erger maakt. Wat je er mee doet moet je zelf weten, maar wellicht kan het geen kwaad dit met je advocaat te bespreken.
Sterkte." @De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 16:58, steekt @pielewaaier Ilja een hart onder de riem en heeft hij bewondering voor de moed en strijdlust van Ilja. En terecht. Alle respect voor zo'n jonge knul.

En Ilja zit al helemaal niet op jouw 'goedbedoelde' en totaal niet meer ter zake doende adviezen te wachten. Daar heeft hij een advocaat voor die het iets beter weet dan jij en waarin hij het volste vertrouwen heeft, zo las ik.

Ilja heeft inmiddels twee doelen: Zorgen dat zijn broertje en zusje weer naar hun moeder kunnen, en de werkwijze van medewerkers van BJZ en rechters aan de kaak stellen, zodat daar nagedacht gaat worden en in het vervolg niet nog meer kinderen extra de dupe worden.

Waar jij al in twee draadjes mee bezig bent, is insinueren, oordelen, niet meer ter zake doende adviezen geven met maar één doel, je gelijk halen.

Het gaat jou helemaal niet om de kinderen, de moeder en Ilja, ook al heb je na veel tegenwind die draai gemaakt.
Dat was slechts voor de bühne. Jij, o alwetende hebt gelijk. Wil dat jij gelijk krijgt en daarom blijf je aan de gang. Eerst was het de schuld van de moeder en nu is het de schuld van Ilja. Maar je wenst hem wel sterkte. Voor de bühne alweer, want als je hem dat werkelijk toewenste, had je hem niet eerst weer een trap nagegeven.

En omdat @pielewaaier en ik dat doorzien word je boos op @pielewaaier.

Manmanman, flikker toch op. Ilja verdient alle steun en niet dat ongelofelijke domme gedram van jou.

Doehoeg. Klaar mee.

La Vie En Rose | 10-11-12 | 18:05

Hi Ilja, je hebt gelijk. Ik werk normaal teveel en te hard om uitgebreid GeenStijl te lezen. Ik heb de eerdere topics dus niet gelezen. Had ik dat wel gedaan dan had ik je ook geadviseerd je koest te houden. Te luisteren naar wat de *kuch* klachten van BJZ nu eigenlijk zijn en vooral ipv te zeggen dit is niet waar gevraagd 'oh ja mevrouw en hoe kunnen ik en mijn moeder dit beter doen / maken?'

Wel had ik je geadviseerd op de achtergrond je messen te slijpen om achteraf koppen te snellen... Serieus. Maar Vie heeft denk ik helaas gelijk, het lijkt nu te laat om naar de maten van BJZ te dansen en de oorlog is te verhit. Mijn advies zal dus waarschijnlijk niet werken in deze fase. Maar bespreek het met je advocaat. Doe het wel, want hoewel ik niet populair ben heb ik zeker een punt. Misschien niet wat jij en vele andere reaguurders willen horen of zien maar het is een punt met het doel je zusje en broertje terug te krijgen. Bespreek het met je advocaat je hebt wat dat betreft niets te verliezen. Geloof me ik heb geen zin om mijn ellende met GeenStijl te delen maar ook ik heb pijnlijk geleerd dat vechten tegen de bierkaai in het geniep moet, achteraf. Dan pak je pas hard zonder dat ze jóu kunnen pakken, eerst verdedigen dan pas aanvallen. Lees sun Tzu anders, staat veel wijsheid in over hoe te winnen zonder frontale aanval.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 18:00

Mijn broertje, zusje, mijn moeder en mijn grootmoeder zijn het belangrijkste voor mij, en als ik vanaf het begin braaf de uithuisplaatsing accepteerde en niet naar de pers stapte, zou de arrogantie van jeugdzorg ongekend zijn, en zou jeugdzorg doen wat zij wilden zonder geen enkele consequenties voor hun. En zouden zij kunnen flikken hetzelfde wat zij bij honderden normale ouders ook doen ( ouders die zich stil houden en hopen voor het beste ), zoals maanden lang iedere vorm van omgang weigeren, dwingen op alles ja te knikken of anders, of het ergste, verzoek indienen voor ontnemen van ouderlijke rechten.

The Russian | 10-11-12 | 17:53

@pielewaaier

Hahaha ergens mag ik u wel :-)

Mijn excuus ik was even aan het flamen, dat deden we vroeger wel vaker. Kolonel Klootoog was kampioen. Maar goed, ik laat het er verder bij.

Ik wacht op het goede linksom of rechtsom nieuws dat de kids thuis zijn want kinderen horen thuis, ook al zijn er problemen. Ze horen thuis. Zeker deze kids.

Sterkte Ilja, ik ga naar de kroeg en zal proosten op een goede afloop.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 17:47

pielewaaier | 10-11-12 | 16:13 | + 3
Ik hoop dat je gelijk hebt!!

@La Vie En Rose:
Ik heb zeker niet de bedoeling om te suggereren dat the Russian dingen fout gedaan heeft, dat heeft ook helemaal geen zin, die kinderen moeten naar huis. Uit. Maar als je zo vuil behandeld bent, en bang bent dat later weer te worden, dan moet je het zo ongelofelijk slim spelen. Maar ik heb er goed vertrouwen in dat een goede advocaat daarbij ook helpt, idd meer dan Koreaanse Slet!

The Russian heeft wel onhandige dingen gedaan, maar dat zijn kleinere dingen (uit emotie) en zijn veel minder heftig dan alle fouten van BJZ. Hij moet zich dat niet kwalijk nemen, hooguit proberen voortaan superslim te zijn, de zelfbeheersing die hij nodig heeft is onmenselijk en de pijn die hij en zijn moeder voelen is ook onmenselijk.

gruzelement | 10-11-12 | 17:44

@De Koreaanse Slet
.
Je komt nu met zulke grote praatjes, vraagje waar was je in de topics die in de lente en zomer geplaatst waren, waarom opeens nu pas massaal reageren en mij proberen te overtuigen dat ik braaf ja moet gaan knikken tegen JZ. Heb je er soms belang bij dat jeugdzorg niet negatief in de media komt ?

The Russian | 10-11-12 | 17:41

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 17:15 | + 0
Ik heb deze reactie nog maar eens goed gelezen,ondanks alle shit die ik naar m'n kop geslingerd krijg.

In dit geval zeg ik..''Slet,u bent echt ziek,zoek hulp(tsja wel een ongevraagd advies,maar daarin ben ik dus niet de enige)

pielewaaier | 10-11-12 | 17:36

Het is natuurlijk wel zo,dat als Sletje zijn pijlen gaat richten op mij,Ilja al die manipulatie-ellende bespaard blijft.
En bovendien... zelf verwacht ik ook nog enkele stevige gesprekken met de kinderbescherming en daar kun je figuren als Slet zeker tegenkomen.
Dus alvast bedankt voor deze generale repetitie.

pielewaaier | 10-11-12 | 17:30

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 17:15 | + 0
Had ik het niet verwacht... ons psychopaatje trekt nu het register van ''verdeel en heers'' open en probeert Vie en Gruzel tegen mij op te zetten...

En iedereen moet het met Sletje eens zijn,als dat niet zo is zegt sletje vol verontwaardiging..;;''Bah''.. zei ik vroeger ook in m'n jonge jaren toen ik m'n luier had volgekakt... mammie..''ikke bah''.

Ach ik heb het eigenlijk wel gezien met dit sletje,kan er beter maar geen woorden aan vuil maken... maar gevaarlijk is hij zeker met zijn ongekend vermogen tot manipulatie.
Kan mijn energie beter gebruiken om Ilja te ondersteunen.

pielewaaier | 10-11-12 | 17:25

@pielewaaier

Goed zo, je bevestigd mijn vermoeden. Ik had ongelijk in mijn comment eerder, je bent niet alleen een ramptoerist het gaat jou ook en vooral om het gevecht, eigenlijk is het gevecht wat je echt belangrijk vindt! De strijd van David tegen het BJZ !!!

Het gaat jóu helemaal niet om de kinderen, ook niet om Ilja of zijn moeder. Het gaat jóu dus enkel om de strijd tegen BJZ. Maakt jóu geen flikker uit, stiekem dus ...

Mijn ideeën zijn laf, dus arme Ilja moet zich doodvechten zodat mocht hij de strijd verliezen jij weer kan roepen wat een kutland dit toch is!

Bah, wat een leven, ergens heb ik met je doen.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 17:23

@pielewaaier

Goed zo, je bevestigd mijn vermoeden. Ik had ongelijk in mijn comment eerder, je bent niet alleen een ramptoerist het gaat jou ook en vooral om het gevecht, eigenlijk is het gevecht wat je echt belangrijk vindt! De strijd van David tegen het BJZ !!!

Het gaat jóu helemaal niet om de kinderen, ook niet om Ilja of zijn moeder. Het gaat jóu dus enkel om de strijd tegen BJZ. Maakt jóu geen flikker uit, stiekem dus ...

Mijn ideeën zijn laf, dus arme Ilja moet zich doodvechten zodat mocht hij de strijd verliezen jij weer kan roepen wat een kutland dit toch is!

Bah, wat een leven, ergens heb ik met je doen.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 17:23

@pielewaaier

Ook leuk voor de kinderen als ze straks in een internaat zitten, maar dat maakt niet uit wat Ilja heeft als een leeuw gevochten!

Bah! Jij bent de enige reaguurder die het oneens met mij is, maar waar ik van walg. La vie, La Baillora etc. Allemaal geven ze een solide mening. Jij bent zo smerige sensatiezoeker die hardop meehuilt met de ellende van deze familie en zichzelf en jouw leed daarin spiegelt. Quasi oprecht een dagje pretpark aanbiedt want kijk eens wat een warm mens jij toch bent. Ondertussen loop je vol van tranen want je betrekt deze ellende toch eigenlijk op je eigen situatie. Triest vind ik het en ik walg ervan.

Mag ik je erop wijzen dat je al twee topics lang niets anders doet dat het zo sneu vinden voor Ilja. Ja, inderdaad. Het tiepe dat met oh en ah loopt te staren naar een autowrak met twee gemutileerde lijken erin. En dezelfde dag een condoleanceregister opricht want je bent er zo mee begaan.

Nee, dan liever reaguurders die even plaatsen hoe zielig ze het vinden of een misplaatste rotopmerking maken en weer weg zijn. Of een La Vie die tenminste een zinnige reactie plaatst over waarom een plan B waarschijnlijk niet zal werken. Of een gruzelement die na lang wikken en wegen tenminste eerlijk is en zegt die Slet is een lul, maar hij heeft een punt.

Zo dat is eruit.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 17:15

Als je opgepakt bent, al zovéél problemen hebt win je dit niet eventjes.
De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 16:58 | + 0
nee,natuurlijk niet.. niet EVENTJES... hoe kunt u nu weten wat voor effect het allemaal heeft op Ilja.. U gaat kennelijk van uw laffe uzelf uit.. wie anders overigens.. en u zegt letterlijk...''dit is allemaal een maatje te groot voor je jongen''.
Waar haal je toch steeds weer dat verdomde arrogante lef vandaan om steeds maar weer te proberen op een manipulatieve wijze deze jongen psychisch onderuit te halen..

Van mij mochten ze je gelijk opsluiten... minkukel.

pielewaaier | 10-11-12 | 17:11

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 16:48 | + 0
Wedje in elk geval gewonnen...
Waar u mee bezig bent is uw eigen lafheid proberen over te planten op Ilja... U zou de strijd tegen een BJZ niet aandurven en uw jaloezie op het lef van Ilja drijft u tot het uiterste om Ilja de strijd te laten staken.
DAT zijn m.i. de feiten... zie die maar eens onder ogen!

pielewaaier | 10-11-12 | 17:01

Alleen @gruzelement snapt het een beetje.

Als je opgepakt bent, al zovéél problemen hebt win je dit niet eventjes.

The Russian doet er verstandig aan met zijn advocaat te bespreken wat een echt verstandige aanpak is. Tuurlijk geniet het reaguurdersvolk van deze strijd. Geilen op hou dapper Ilja wel niet is. In zijn ééntje tegen de wereld. Wat een held! Zeker. Maar het wordt een pyrrusoverwinning ... Met alle ellende vandien. Maar goed La Vie En Rosé heeft wel gelijk. Het is mosterd na de maaltijd, wellicht is het te laat om Plan B aan te gaan.

Succes @The Russian ik hoop dat het goed komt. Mochten mijn theorieën over waarom dan toch als kwetsend ervaren zijn mijn excuses daarvoor. Mijn drang naar de vraag waarom dan toch is soms sterker dan mijn gevoelens voor hoe erg het voor jóu, de kinderen en je moeder is.

Ik blijf bij mijn standpunt dat je dingen erger maakt. Wat je er mee doet moet je zelf weten, maar wellicht kan het geen kwaad dit met je advocaat te bespreken.

Sterkte.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 16:58

gruzelement | 10-11-12 | 15:59 | + 2
U helpt Ilja niet door bang te zijn voor een ongunstige uitslag... integendeel.
De angst om te verliezen is nog veel erger dan het verliezen zelf.. In het laatste geval kun je je familie later recht in de ogen kijken vanwege het feit dat je tenminste gestreden hebt... in het eerste is zelfs van strijd geen sprake geweest... en leg dat dan later... als je familie het allemaal kan begrijpen ... maar eens uit aan je familie... niet gestreden ,dat voelt als een soort verraad.
En bovendien... niet geschoten is altijd mis.

pielewaaier | 10-11-12 | 16:57

Prachtig he, de kleine David (Ilja) die het zo dapper opneemt tegen de Goliath (BJZ) heerlijk smullen de reaguurders mee met dit fantastische verhalen en dromen ze mee dat de David de Goliath in zijn oog raakt en het duivelsgebroed verslaat.

Wat jullie vergeten zijn de feiten. De feiten zijn helaas dat Ilja in zijn strijd de zaken nog erger gemaakt heeft. Alleen

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 16:48

@The Russian
Ik wil je een goedbedoelde tip geven en je adviseren 'De Koreaanse Slet' te negeren. De reacties 'stinken', zijn deels onjuist.
Slet schrijft 'je krijgt de kinderen niet terug middels de rechter'. Slet besteedt meer dan normale dosis tijd erin jou te bewegen van e.o.a. af te zien. Argument dat kinderen niet (nooit!) via rechter teruggeplaatst kunnen worden is lariekoek!
Niet op waarheid gebaseerd.
Niet op feiten gebaseerd.
Google op rechtspraak.nl en je vindt legio uitspraken die het tegendeel bewijzen.
Echt, ik zou dat figuur gewoon negeren.

gaffelbaard | 10-11-12 | 16:31

@gruzelement | 10-11-12 | 15:59
Soms vang je vliegen met stroop, ja. Maar dat is geheel afhankelijk van de situatie. Zo'n advies is mosterd na de maaltijd. Er is hier al teveel gebeurd om plan B in werking te stellen, dat ook nogeens tegen Ilja en zijn moeder zou kunnen werken en BJZ het gevoel kan geven dat ze heel goed hebben gehandeld.

En dan kun je zeggen dat plan B, plan A had moeten zijn, maar dat is mosterd na de maaltijd en zeg je in feite dat llja de zaak verkeerd heeft aangepakt en schuif je hem en passant ook even de schuld van de ontstane situatie in de schoenen. Dat komt toch over als: De kinderen waren allang thuisgeweest als jij was meegegaan met het gesjoemel met de waarheid waaraan medewerkers van BJZ zich schuldig hebben gemaakt.

Wat Ilja doet is vechten tegen onrecht wat zijn moeder en zusje en broertje is aangedaan en wil dat aan de kaak stellen.

Bovendien hebben Ilja en zijn moeder een goede advocaat.
Het lijkt mij dat die betere adviezen kan geven hoe te handelen dan een zelfbenoemde deskundige als @De Koreaanse Slet.

Afijn, ook voor jou hulde w.b. de discussie en een goed weekend!

La Vie En Rose | 10-11-12 | 16:27

Maar ik ben zo bang dat Koreaanse Slet in 1 ding gelijk heeft, namelijk: 'dit win je niet'
gruzelement | 10-11-12 | 15:59 | + 0
Hoe kunt u dat nu zeggen... welke partij verkeert in grote staat van verwarring en stapelt fout op fout.. welke partij reaguurt er weer lustig op los,als zijnde nooit wegegeest.
Ik acht het heel goed mogelijk dat David(Ilja)Goliath(BJZ) stevig in het oog geraakt heeft en Goliath nu tierend en krijsend op zoek is om haar gelijk te halen.... het behoort ook tot de mogelijkheden dat zij het gelijk niet krijgen,mochten ze het sowieso hebben..
BJZ heeft wel eens vaker in het stof moeten bijten.. Herinnert u zich het toen 14-jarige zeilmeisje nog?

pielewaaier | 10-11-12 | 16:13

@pielewaaier | 10-11-12 | 15:54
Ow, dat gaat ongetwijfeld wel weer een keer gebeuren.
Het zou saai worden als reaguurders het altijd met elkaar eens zijn.

Voor nu, fijn weekend.
En hulde voor je steun aan Ilja.

La Vie En Rose | 10-11-12 | 15:59

pielewaaier | 10-11-12 | 15:51 | + 0
La Vie En Rose | 10-11-12 | 15:50 | + 1

Jullie hebben gelijk dat Koreaanse Slet hele vervelende, ongegronde dingen heeft geinsinueerd. Dat is heel erg vervelend, ook omdat the Russian hier met zijn zeer persoonlijke verhaal open en bloot op internet staat. Ik vind dat je dan, als je enig gevoel hebt voor de familie, geen dingen moet insinueren.

Er is 1 ding wat voor Koreaanse Slet pleit: Hij vindt ook dat de kinderen naar huis moeten. Of zijn plan om dat te bereiken werkt, weet je alleen als je het probeert, en dat 'uitproberen' is een levensgroot risico. Het moet namelijk van 2 kanten komen.

Maar het enige wat ik serieus neem is dat plan. Je moet de manieren van BJZ gebruiken om tegen BJZ te vechten. Als je dan wint, win je overtuigend. Het plan van Koreaanse Slet is een te grote knieval. Maar je moet wat, en BJZ het gevoel geven dat je meewerkt is wel echt een manier. Keiharde oorlog, hard tegen hard, dan gaat het er om wie de sterkste is, en dat is de familie niet. Hoe vuil het ook is. Het is om te janken. Maar ik ben zo bang dat Koreaanse Slet in 1 ding gelijk heeft, namelijk: 'dit win je niet'

gruzelement | 10-11-12 | 15:59

pielewaaier | 10-11-12 | 15:55 | + 0
Goh.. Vie... nu gebruiken we tegelijkertijd ook al dezelfde woorden... waar gaat dan heen?

pielewaaier | 10-11-12 | 15:57

@pielewaaier | 10-11-12 | 15:51
Bam. Spijker, kop, raak!

La Vie En Rose | 10-11-12 | 15:56

The Russian | 10-11-12 | 15:44 | + 2
Dat is heel mooi om te horen!

pielewaaier | 10-11-12 | 15:55

@The Russian | 10-11-12 | 15:16
Mooi man, goed om te horen!

La Vie En Rose | 10-11-12 | 15:54

La Vie En Rose | 10-11-12 | 15:43 | + 1
Het wordt bijna vervelend,maar ook deze keer weer volledig met je eens.... waar is de tijd gebleven dat we het ook wel eens.. stevig.. oneens waren.

pielewaaier | 10-11-12 | 15:54

@pielewaaier,
Koreaanse Slet heeft veel tijd in de discussie gestoken on ongetwijfeld ook goede bedoelingen. Er valt hier niets te halen. Ik denk dat the Russian al genoeg wantrouwen heeft gekregen tegenover instanties en mensen, vanwege de slechte behandeling die hij gekregen heeft, iets meer vertrouwen in de goede mensen, op basis van mensenkennis en levenservaring zou the Russian goed doen. Hij is zelf ook duidelijk getraumatiseerd. Wie zou dat niet zijn.

Wij willen ook liever niet dat Koreaanse Slet vanalles insinueert over de moeder van the Russian en the Russian zelf, dus dan moeten wij de Koreaanse Slet ook niet zwart gaan maken..

The Russian verdient verder alle steun in deze helse situatie.
gruzelement | 10-11-12 | 15:31 | + 0
Die goede bedoelingen,heb ik zo mijn twijfels over.
Er val hier wel degelijk wat te halen.. en dat is de streling van het eigen ego en het virtueel onderuit halen van andere reaguurders.
Juist... goede mensen zijn te vertrouwen,maar er zijn ook slechte en soms hele slechte... het vervelende is dat niet op iemands gezicht af te lezen is of hij betrouwbaar is of niet.
Dat Ilja is getraumatiseerd zou ik niet durven en ook niet willen beweren.In tegendeel;mij blijkt niets daarvan.
Wie zou dat niet zijn?... er zijn zwakke mensen,maar psychisch ook hele sterke,met joekels van incasseringsvermogen.. Ilja lijkt mij eerder tot de categorie van de sterken thuis te horen,hoewel de problematiek hem behoorlijk zal aangrijpen.. maar hij neemt min of meer als vervangend vader zijn verantwoordelijkheid in het gezin.. en dat valt hem te prijzen.
Als u van mening bent dat ik de Koreaanse Slet zwart maak is dat uw goed recht om dat te vinden;zelf denk ik er anders over,omdat hier een zich als goed voordoend iemand,bezig is iemand onderuit te halen en dat op een manier,waar menig manipulator jaloers op zal zijn.
Deze taktieken en strategien zijn mij bekend en als ik zoiets vermoed,gaan bij mij alle lichtjes op rood.. de andere partij is zich vaak niet eens bewust wat hij aanricht.

pielewaaier | 10-11-12 | 15:51

@gruzelement | 10-11-12 | 15:31
Het klopt dat @De Koreaanse Slet veel tijd in deze discussie heeft gestoken, maar het gaat er om of hij er wat van heeft opgestoken. Ik ben van mening van niet.

Heb een langspeelplaat gehoord die vnl bleef hangen in dezelfde groef. Af en toe even in een andere.

W.b. die goede raad: Zou jij goede raad van iemand aannemen die insinueert en oordeelt terwijl hij/zij onvoldoende kennis heeft van de zaak waar jij voor strijdt?

Ik niet.

La Vie En Rose | 10-11-12 | 15:50

pielewaaier | 10-11-12 | 15:33
.
Gozer, geen enkele persoon die ons in deze steunt zal ooit in onze ogen als een simpele ziel gezien worden.

The Russian | 10-11-12 | 15:44

@pielewaaier | 10-11-12 | 15:18
Wij spreken uit ervaring, jij omdat jouw zoon en je kleinkinderen in deze situatie zitten en ik vanuit mijn werkervaring.

Het is niet alleen verschrikkelijk wat ouders elkaar en hun kinderen aandoen maar ook mensen die bv bij BJZ werken die grote fouten maken. Niet alleen bij BJZ, ook maatschappelijk werkers, psychologen, docenten.

Missen het fingerspitzengefuhl, gebrek aan inlevingsvermogen, misplaatste arrogantie, etc.

Heb het allemaal gezien.

En dat heeft echt niet alleen met werkdruk te maken, ook al speelt dat een rol. Die mensen zijn gewoon niet geschikt. Gelukkig werken er ook nog heel veel bezielde mensen die over de juiste kwaliteiten beschikken. Een groot geluk als je die treft, zo niet dan ben je, zijn de kinderen, de klos.

La Vie En Rose | 10-11-12 | 15:43

Tweede link van dit artikel laat een foto zien van de hals of nek van. Ik wil niemand ongerust maken, maar ... het lijken koortsblaasjes. Koortsblaasjes in de nek kan duiden op dit hier (nl.wikipedia.org/wiki/Gordelroos). Is dit wat is opgelopen tijdens de periode van UHP? Misschien is het geen dom idee het te laten onderzoeken?
That's all I had to say.

gaffelbaard | 10-11-12 | 15:39

@pielewaaier
Je hebt een hart van goud denk ik.

gruzelement | 10-11-12 | 15:36

The Russian | 10-11-12 | 15:16 | + 0
Als deze zaak achter de rug is,dan zou ik jullie willen aanbieden om samen met mevrouw en meneer pielewaaier,na kennis gemaakt te hebben,een dagje op stap te gaan naar een door jullie uit te kiezen gelegenheid... pretpark,strand, of iets dergelijks,waarbij alle kosten voor onze rekening zijn.
Mochten jullie de aanwezigheid van deze familie niet zo op prijs stellen,dan kan het ook zonder ons.
Maar het lijkt ons best wel leuk om zo'n dag gezamenlijk door te brengen... maar misschien is Ilja tegen die tijd wel zo'n bekende Nederlander,dat zulke simpele zielen als de familie pielewaaier daar niet bij passen.

pielewaaier | 10-11-12 | 15:33

@pielewaaier,
Koreaanse Slet heeft veel tijd in de discussie gestoken on ongetwijfeld ook goede bedoelingen. Er valt hier niets te halen. Ik denk dat the Russian al genoeg wantrouwen heeft gekregen tegenover instanties en mensen, vanwege de slechte behandeling die hij gekregen heeft, iets meer vertrouwen in de goede mensen, op basis van mensenkennis en levenservaring zou the Russian goed doen. Hij is zelf ook duidelijk getraumatiseerd. Wie zou dat niet zijn.

Wij willen ook liever niet dat Koreaanse Slet vanalles insinueert over de moeder van the Russian en the Russian zelf, dus dan moeten wij de Koreaanse Slet ook niet zwart gaan maken..

The Russian verdient verder alle steun in deze helse situatie.

gruzelement | 10-11-12 | 15:31

*wow, kennelijk krijg je alleen plusjes als je meezingt en minnetjes als je probeert een beetje advies te geven, zegt ook een hoop*
De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 15:12 | + 1
Weer een aanwijzing... het duiken in de slachtofferrol.

pielewaaier | 10-11-12 | 15:25

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 15:15 | + -1
Heb ik een gevoelige snaar geraakt?... ook in het boek van Storms kom ik tegen dat de gestoorde psychopaat... ik heb het niet over misdadigers als een Dutroux,om even wat nuancering aan te brengen... nooit en te nimmer zal toegeven dat er iets met hem aan de hand is.
..... maar uw hondje heeft ook niet veel frisse lucht gehad..

pielewaaier | 10-11-12 | 15:23

The Russian | 10-11-12 | 15:16
Goed om te horen! Er werd hier gepraat over donaties via GS om de advocaat te betalen. Dat is niet nodig?

gruzelement | 10-11-12 | 15:19

La Vie En Rose | 10-11-12 | 15:10 | + 0
Bij deze reactie van je,kan ik me ook weer helemaal aansluiten.... ook wat betreft de achterstanden van kinderen na min of meer traumatische ervaringen,die al heel snel weer ingelopen worden als de kinderen weer in hun oude vertrouwde miljeu terecht komen.
Daar hebben wij ook zo onze ervaringen mee.

Wat zijn we het toch vaak eens de laatste tijd hè;en dat allemaal mede dank zij de strijdvaardigheid van Ilja en de blunders van BJZ.

pielewaaier | 10-11-12 | 15:18

gruzelement | 10-11-12 | 15:12 |
.
Wij hebben een zeer goede advocaat, die zet zich met hart en ziel in voor deze zaak.

The Russian | 10-11-12 | 15:16

@De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 13:50
Zie deze plemp nu pas.
Je bent gewoon weer aan het insinueren, oordelen en advies aan het geven vanuit jouw perspectief van de zaak, waaruit weer blijkt dat je de topics en linkjes niet goed hebt gelezen.

La Vie En Rose | 10-11-12 | 15:16

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 15:12 | + 0
Ik begrijp wat je zegt en misschien is het inderdaad slimmer.

Maar besef 1 ding: gezinsleven is een mensenrecht, ook voor the Russian. Ik geloof niet dat hij de kinderen physieke of psychische schade berokkent (of berokkend heeft) die ervoor kan zorgen dat hijzelf niet bij de kinderen zou mogen wonen.

Maar nogmaals, misschien is (helaas!) jouw advies het beste qua 'slim zijn'. Maar wel zeer pijnlijk en onmenselijk en het zegt heeel erg veel over BJZ als dit uiteindelijk de enige optie is.

Maar gezien het feit dat deze situatie zo pijnlijk is, durf ik the Russian geen advies meer te geven, behalve te zorgen dat hij een steengoede advocaat moet hebben. Deze zaak laat me niet los, ik vind het echt vreselijk.

gruzelement | 10-11-12 | 15:16

@pielewaaier | 10-11-12 | 15:06
Jij bent echt niet goed snik man. Pfff

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 15:15

@the Russian:
Maar wat ik wilde vragen, jullie hebben een goede advocaat?

gruzelement | 10-11-12 | 15:12

@gruzelement | 10-11-12 | 15:01

Nee, ik denk niet dat hij of eigenlijk zijn moeder. Want wettelijk gezien is het enige wat hij er toe doet dat hij bij zijn moeder woont. Een risico neemt door een knieval te doen. BJZ zijn bureaucraten (bah) en zij moeten een woonsituatie zien waardoor de kinderen kunnen floreren. Iedere instantie mbt kinderen is het er over eens dat kinderen per definitie altijd beter af zijn bij de ouder(s). Ook BJZ heeft er veel meer baat bij als de kinderen terug gaan. Er is geen bonusstructuur ofzo waardoor een BJZ medewerker geld krijgt per UHP kind. Kortom. Ophouden met vechten tegen de bierkaai is het devies. Vecht om een thuissituatie te creeren die onomstotelijk gezien wordt als veilig, zorgzaam en liefdevol dan kan je niet verliezen. Dat kan gewoonweg niet.

*wow, kennelijk krijg je alleen plusjes als je meezingt en minnetjes als je probeert een beetje advies te geven, zegt ook een hoop*

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 15:12

Kerst zullen wij ongetwijfeld samen vieren.
The Russian | 10-11-12 | 15:03 | + 2 -

That's the spirit.

gruzelement | 10-11-12 | 15:11

@The Russian | 10-11-12 | 14:51
Goed doe wat je wil. Ik heb mijn best gedaan om je advies te geven, je wil niet luisteren. Ik geef het op

*hond uitlaten gaat*
De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 15:02 | + -2
Dat ''opgeven'' zou ik als een bevrijding ervaren,maar ik kan me het nauwelijks voorstellen... wedje maken,dat de slet straks weer op het toneel verschijnt?
Overigens heeft @The Russian'' om het advies van de slet gevraagd?Als hij al advies nodig heeft,heeft hij daar denk ik wel andere zelf-gekozen kanalen voor.

pielewaaier | 10-11-12 | 15:11

@The Russian | 10-11-12 | 14:07
Goed dat je weer thuis bent!
Goede raad van mijn kant: Ga niet in op de comments van de zelfbenoemde deskundige @De Koreaanse Slet, die onder het vorige topic over deze zaak al begon met insinueren nog voor dat hij (het is een man ja) ook maar iets gelezen had.

En maar door blijven gaan, ook nu weer denkt hij het beter te weten dan jij.

W.b. die achterstand van je zusje: Het is heel normaal dat kinderen, die lijden onder een slechte relatie van hun ouders thuis, zich niet goed meer kunnen concentreren op school en daardoor een achterstand oplopen. Dat is afhankelijk van de gevoeligheid van het kind.

Je ziet dan ook gebeuren dat zodra de sfeer thuis verbetert, omdat één van de partners weg is en dus ook de spanning, dat het kind het ook stukken beter gaat doen op school.

Ik heb dat al zo vaak gezien. (werk in het onderwijs)
Ik denk dat dit bij jouw zusje ook het geval is, gezien het feit dat het op haar oude school al veel beter ging en met bijles, en hulp thuis, de achterstand gewoon ingehaald kan worden, als er verder geen andere oorzaken zijn van die achterstand.

Ook die uithuisplaatsing, de manier waarop, en alles wat daarop volgde, alsmede een nieuwe school, heeft natuurlijk een grote invloed op de kinderen gehad. Het kan zijn dat het daardoor weer wat minder goed ging op de nieuwe school en het beter is dat je zusje dit jaar nog een keer over doet.

In elk geval heeft Jeugdzorg niets te vertellen over naar welke school je zusje moet. Dat is afhankelijk van het advies van de docent van je zusje.

Verder alle hulde voor je strijdvaardigheid en ik hoop echt dat jullie deze zaak gaan winnen.

Veel sterkte en succes toegewenst!

La Vie En Rose | 10-11-12 | 15:10

gruzelement | 10-11-12 | 15:09 | + 0
(ik bedoel, als je een goed antwoord had, zou je the Russian kunnen overtuigen)

gruzelement | 10-11-12 | 15:10

@Koreaanse Slet
Jammer dat je niet meer op mijn punt ingaat. Je zou er the Russian eventueel mee kunnen overtuigen.
(gruzelement | 10-11-12 | 14:36)

gruzelement | 10-11-12 | 15:09

The Russian 10-11-12 | 15:01 | + 0
Ik begrijp dat wel, maar ik gebruik ook de argumenten van Koreaanse Slet zelf om met hem te praten. Ik heb van alles langs horen komen over de omgangsregeling en ik geloof wel dat je moeder er aan meewerkt, maar toch ook haar twijfels heeft bij de vader.. Er zijn wel beschuldigingen tegen de vader geweest.

Het is misschien slim om vanuit de argumenten van BJZ zelf te redeneren en hen vervolgens nog te verslaan in de discussie, ipv hen te verslaan alleen maar op basis van je eigen argumenten.

Snap je? Als je gedeeltelijk meegaat in wat BJZ zegt, en vervolgens nog steeds sterkere argumenten hebt (dat heb je!) dan versla je ze op een veel overtuigendere manier.

Gewoon, omdat BJZ zoveel macht heeft over de situatie, omdat ze, heel vuil, de kinderen als 'wapen' gebruiken. Ik heb eerder gezegd, ik krijg daar een hele vieze smaak van in mijn mond, maar het is helaas wel zo.

gruzelement | 10-11-12 | 15:08

@the Russian: nee, dat valt wel mee. Hij vindt ook dat de kinderen naar huis moeten. Alleen zijn advies aan jou is voor jou moeilijk op te volgen en potentieel riskant.
...... Dat is nu net het zand wat zo'n slet iedereen in de ogen probeert te strooien... beweren dat de kinderen ook volgens hem naar huis moeten... en wij maar denken..''hij bedoelt het toch goed?''... om vervolgens Ilja op allerlei manieren proberen te ondermijnen en hem aan het twijfelen te brengen..
Dit alles doet mij denken aan de verhalen uit het boek van Jan Storms,waar psychopatisch gestoorde lieden hun partner in de val lokken,om hun prooi vervolgens stukje bij beetje te vernietigen.

pielewaaier | 10-11-12 | 15:06

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 14:54
.
Kerst zullen wij ongetwijfeld samen vieren.

The Russian | 10-11-12 | 15:03

@The Russian | 10-11-12 | 14:51

Goed doe wat je wil. Ik heb mijn best gedaan om je advies te geven, je wil niet luisteren. Ik geef het op.

Het ga je goed jongen, ik hoop dat je samen met de kinderen straks kerst kan vieren.

*hond uitlaten gaat*

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 15:02

Koreaanse Slet | 10-11-12 | 14:56 | + -1 -

Moeilijk he lezen, er staat bescherming zoeken mi iets heel anders dan vluchten.

LostSandWich | 10-11-12 | 15:02

@ the Russian: ik weet dat je enorm op je hoede bent, omdat je heel erg teleurgesteld bent in mensen die doen alsof ze je willen helpen. Maar Koreaanse Slet doet het waarschijnlijk niet expres om je te dwarsbomen. Hij kan de discussie ook verlaten en dan is iedereen hier het opeens met je eens, maar dan krijg je geen tegengas meer. Het is maar online, het is anoniem, Koreaanse Slet gaat je geen schade berokkenen dus je kunt gewoon luisteren en er je voordeel mee doen.

@Koreaanse Slet:
Kun je ingaan op mijn punt (gruzelement | 10-11-12 | 14:36) waar ik zeg dat het voor the Russian misschien een te groot risico is om een knieval te maken? Ik denk dat the Russian ook gewoon bang is dat, als hij een knieval maakt en de kinderen zijn nog niet terug, dat hij de kinderen dan nog niet terug heeft!

gruzelement | 10-11-12 | 15:01

gruzelement | 10-11-12 | 14:49 |
.
Ik zal het nogmaals maar herhalen, mijn moeder was niet tegen ontmoetingen met vader ( kinderbescherming die nog in 2010 door een rechter bij de situatie werd betrokken om hun te laten kijken waarom de originele bezoekregeling niet goed liep heeft een regeling opgesteld ( onbegeleid bezoek ) waar de vader weigerde aan mee te werken ( omdat kinderbescherming heeft gezegd dat hij alleen de kinderen kan meenemen als de kinderen dat ook zelf willen en alleen in NL, en dat kwam hem niet goed uit, want hij was naar België verhuisd ).
.
Dus het reden dat dit bij jeugdzorg belandde is totaal aan vader te wijten, en omdat de eerste door jeugdzorg opgestelde regeling niet succesvol was ( kinderen wilden niet langer omgang, gooide jeugdzorg het over een andere boeg, en begon moeder te treiteren dat zij haar kinderen moet dwingen tot omgang ).
.
En na dit alles opgeven en braaf ja gaan knikken tegen jeugdzorg, dacht het niet.

The Russian | 10-11-12 | 15:01

gruzelement | 10-11-12 | 14:36 |
.
Ik heb de comments in vorige topic nog niet gelezen, maar blijkbaar is slet bij jeugdzorg aan het solliciteren, want zo'n beetje alle jeugdzorg argumenten zijn bewezen leugens, maar ja sinds de rechters weigeren aan waarheidsbevinding te doen en dus weigeren naar te kijken, kun je het blijven herhalen.
The Russian | 10-11-12 | 14:45 | + 2
Zo te zien begin je die Koreaanse slet door te krijgen;Het wemelt hier van zijn reacties..òf het is een mol van BJZ òf hij beschikt over zo'n enorm ego,dat hij hoe dan ook zijn zin moet hebben en gelijk krijgen.
Maar waar hij volgens mij duidelijk mee bezig is om je te ondermijnen op een geraffineerde manier die menig hulpverlener tot zijn gereedschap heeft gemaakt.
Feit is gewoon dat jullie op dit moment sterk staan en BJZ dus niet,dat verklaart mogelijk de buitenproportionele activiteit van de Slet... een passende schuilnaam overigens.
Zo te zien laat je je niet van je stuk brengen en dat siert je,maar oh.. kijk uit... onderschat zo'n club als BJZ vooral niet.
Trouwens je knokt in eerste instantie voor je eigen familie,maar in wezen strijd je voor nog veel meer slachtoffers van dat veelkoppige monster dat Jeugdzorg heet.

pielewaaier | 10-11-12 | 14:59

@The Russian | 10-11-12 | 14:33

Het doel heiligt de middelen Ilja. Of wil je zeggen dat je trots belangrijker is dan de kinderen.

Who gives a fuck.

Als je straks lekker met z'n viertjes aan tafel zit gezellig samen kerst te vieren maakt het fuck uit dat je een knieval hebt gemaakt. Want je weet dat je later, wanneer alles ok is alsnog naar het gerecht kan gaan om BJZ aan te pakken. Maar doe het niet over de rug van twee kleine kinderen. Daarvoor heb je niet genoeg pijlen en ik garandeer je dat als je eventueel wel zou winnen dat het een pyrrische overwinning zal zijn.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 14:54

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 14:43
.
Dan luister en lees jij verkeerd, sinds wanneer is bescherming zoeken bij Letse ambassade verboden ? Voor sinds de kinderen Letse nationaliteit hebben.
.
En de school zegt in het audio heel duidelijk dat moeder goed met de school communiceert.
En dat Anastasia alleen een achterstand heeft die door middel van bijles wordt weggewerkt.
.
Volgens mij probeer je door middel van dingen te verdraaien mij op een verkeerde pad e brengen, dat gaat dus even niet werken.

The Russian | 10-11-12 | 14:51

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 14:43 | + -1 -

Nu of de kinderen dan blij zullen zijn is nog maar de vraag, ze hebben namelijk een behoorlijk trauma opgelopen door het handelen van BJZ en dat is iets wat ik heel ernstig vind.
Daar zal de moeder van de tweeling nog heel veel zorg aan moeten geven. Ik vind gewoon dat er een misdrijf tov de kinderen door BJZ is gepleegd. Ik hoop dan ook ook hoe dit ook zal aflopen dat als de kinderen later oud genoeg zullen zijn dat ze van dit misdrijf aangifte zullen gaan doen tegen BJZ.

LostSandWich | 10-11-12 | 14:50

@the Russian: nee, dat valt wel mee. Hij vindt ook dat de kinderen naar huis moeten. Alleen zijn advies aan jou is voor jou moeilijk op te volgen en potentieel riskant.

Ik heb hem in het vorige topic het volgende gevraagd: 'Vraag aan jou waarbij jij je in de schoenen van het kind plaatst: wil jij door vreemden meegesleurd worden uit het huis van je moeder omdat je moeder niet wil dat je je vader ziet?' -> Op deze vraag is maar 1 antwoord mogelijk: nee. Koreaanse Slet begrijpt dat ook. En het is niet eens zeker dat jouw moeder de omgangsregeling weigert, en ze heeft er misschien ook wel een goede reden voor.

gruzelement | 10-11-12 | 14:49

gruzelement | 10-11-12 | 14:36 |
.
Ik heb de comments in vorige topic nog niet gelezen, maar blijkbaar is slet bij jeugdzorg aan het solliciteren, want zo'n beetje alle jeugdzorg argumenten zijn bewezen leugens, maar ja sinds de rechters weigeren aan waarheidsbevinding te doen en dus weigeren naar te kijken, kun je het blijven herhalen.

The Russian | 10-11-12 | 14:45

@The Russian | 10-11-12 | 14:25

Dat is dus niet waar. Er staat hier op GS audio waarop de school dat ook zegt, ze zeggen daar dat de kinderen kleutergedrag vertonen. Jij wil dit niet horen, maar ze zeggen het wel. www.dumpert.nl/mediabase/2070161/26b9e... ze geven ook aan dat je moeder boos wordt als ze bellen en de hoorn erop gooit, ze zeggen heel veel dingen die de problemen bevestigen. Jij wil alleen horen wat jou en je moeder geheel vrijpleit. En vooral wat BJZ de slechterik maakt. Dat is er ook hoor... Maar dat is niet genoeg.

Verder heeft je moeder (je zegt het zelf) namelijk wel degelijk iets gezegd in de trend van 'dan neem ik de kinderen'

www.geenstijl.nl/archives/images/scree...

Dat is alleen wat je aan Van Rossum geeft.

Verder is het feit dat er een aangifte tegen je is voor bedreiging nou niet bepaald ok. Het geeft BJZ namelijk nog meer pijlen om op je te richten.

Stel je voor.

BJZ - En 'The Russian' heeft ons tevens bedreigd
Rechter - hmmm lijkt me inderdaad geen goede plek voor twee kinderen met ernstige emotionele en leer achterstanden.
Familie - ja maar, ja maar BJZ zijn leugenaars en ze doen alles om ons kapot te maken.
Rechter - hmmm BJZ is niet perfect maar de familie lijkt mij geen goede plek voor twee kinderen met deze problemen.

Of denk jij dat het anders gaat?

Geloof me kerel. Je gaat dit verliezen. Hou op. Maak van je vijand een vriend. Dan zul je winnen, en wint uiteindelijk iedereen. De kinderen, je moeder, jij en zelfs (hahaha) BJZ want die 'denken' dan ook gewonnen te hebben. Jij blij, kinderen blij, iedereen blij.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 14:43

Het gaat hier verdomme niet meer over wie gelijk heeft het gaat over een tweeling die gewoon thuis moeten komen. Het gaat hier over een moeder die gewoon hulp moet accepteren (want kinderen hebben ernstige problemen) en Ilja moet gewoon kappen met vechten en kiezen voor zijn halfbroertje en halfzusje.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 13:50 | + -2
Waar bemoeit u zich in godsnaam mee... wat dat thuis komen van de kinderen lijkt mij overigens een goed idee.... maar waar haalt u het recht vandaan om hier te suggereren dat de kinderen hulp nodig hebben... kent u de kinderen persoonlijk?... bent u als deskundige ingeschakeld bij de vaststelling van de eventuele problematiek?
En wilt u nu ook al uitmaken wat voor Ilja het beste is om te doen?
Heeft u wel in de gaten dat uw zienswijze getuigt van een bijzonder grote arrogantie ?
Wat dat betreft zit u dus duidelijk op de lijn van het instituut Jeugdzorg.

pielewaaier | 10-11-12 | 14:41

The Russian | 10-11-12 | 14:38 | + 1
Er is geen goede grond van UHP in alle topics langsgekomen. Nergens. Geen mishandeling, geen misbruik. De kinderen horen thuis. Punt.

gruzelement | 10-11-12 | 14:41

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 14:32 | + -1
Zit ik net te zeggen dat je kritischer was in het vorige topic en je ingelezen hebt, en dat je genuanceerder geworden bent, ga je weer hele rare dingen - zonder grond - verkondigen over de moeder van de Russian. Je stelt me teleur! (Je advies is in principe zo goed, alleen misschien niet realistisch want eenzijdig, zoals LostSandWich zegt.)

gruzelement | 10-11-12 | 14:40

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 14:32
.
Apart geval dat je bent, welke gedeelte van jeugdzorg heeft gelogen over het feit dat wij dreigden de kinderen mee te nemen snap je niet ?
.
En welke gedeelte van kinderen hebben geen ernstige problemen snap je ook niet ?
Een kleine leerachterstand die werd ingelopen door bijlessen is dus een goede reden om kinderen het huis uit te trekken ?

The Russian | 10-11-12 | 14:38

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 14:32

En de oorzaak een leugenachtige organisatie genaamd BJZ

LostSandWich | 10-11-12 | 14:38

@Koreaanse Slet,
Ik vind dat je de nadruk te veel legt op vermeende fouten van the Russian en zijn moeder. Je advies is in principe misschien inderdaad het slimste wat ze kunnen doen, maar het is een onmenselijke opgave. Alle fouten van BJZ vergeven en vergeten en zsm meewerken zodat die kinderen zsm terugkomen is heel erg slim bedacht. Ik zou hopen dat het lukt. Maar er zit een risico in dat BJZ alsnog weigert en dat the Russian nog verder van huis is omdat hij zijn zwakke punten blootlegt door zijn fouten toe te geven. Daar heb je vertrouwen in BJZ/rechtsgang voor nodig en dat vertrouwen zie ik niet. Ik zie ook geen grond voor dat vertrouwen, vanuit het perspectief van the Russian.

@the Russian: Koreaanse Slet was in een vorig topic veel kritischer tegenover jouw moeder en heeft zich laten overtuigen door het materiaal. Ik vind dat super goed van Koreaanse Slet, hij bedoelt het enorm goed en er zit echt wel iets in wat hij zegt.

(zit ik hier nou serieus te bemiddelen WTF :-)

gruzelement | 10-11-12 | 14:36

gruzelement | 10-11-12 | 14:28
.
Ja met corrupte rechters die alleen hun mede semi ambtenaren een hand boven het hoofd houden is gelijk krijgen nogal lastig, maar dat betekend niet dat wij voortaan braaf ja gaan knikken. Absoluut niet.

The Russian | 10-11-12 | 14:33

@LostSandWich | 10-11-12 | 14:18

Praat niet zo dom.

Het doel en de winst is de kinderen terug te krijgen. Het gaat hier godverdomme om twee hele kleine kinderen met ernstige problemen die GODVERDOMME uit elkaar worden getrokken door aan de ene kant BJZ met hun achterlijke kille en koude bureaucratie en aan de andere kant Ilja en zijn moeder die aan het knokken zijn tegen de bierkaai.

Wie zal er winnen - BJZ

Wie zal er verliezen - Ilja en zijn moeder

Wie worden voor het leven getekend - de kinderen

Ilja en zijn moeder hebben gewoon dingen gedaan die onder het toezicht van BJZ NIET kunnen. o.a. dreigen de kinderen naar Letland te nemen. Maar er is veel meer, en dat is alleen wat we op GS kunnen lezen. Ongetwijfeld is er nog een blik van opeenstapeling van missers door Ilja en zijn moeder.

Luister anders eens naar de opnamen van het gesprek met de school. Dan snap je wat er met de kinderen mis is en snap je ook hoe moeilijk het is om met de moeder te werken en oplossingen te vinden. Ilja's moeder is het tiepje 'zo zijn mijn kinderen niet en je moet je bek houden' om vervolgens te zeggen 'ok er zijn wel problemen maar ze zijn niet zo erg'

Ze zijn wel erg. Deze kinderen zijn ernstig beschadigd. En de thuis situatie faciliteerd weinig verbetering.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 14:32

Slet,

Laat BJZ maar een knieval maken Ilja en zijn moeder tegemoed treden.
Laat BJZ zeggen oke we gaan een nieuwe start maken.
We zetten nieuwe mensen opd e zaak en we gaan rond de tafel, ons doel is de kinderen zo snel mogelijk terug te plaatsen, ik weet zeker dat Ilja en zijn moeder daar toe bereid zullen zijn maar wat jij voorstel is eenzijdig.
Wij zijn groot en machtig en jullie zullen doen wat wij zeggen........... en ook dat is niet in het belang van de kinderen. Zolang BJZ de ouders als vijanden benaderd en een houding van wij hebben het voor het zeggen. Zijn ze nu eens tegen de verkeerde mensen opgelopen............ jammer maar BJZ moet er maar mee dealen.

LostSandWich | 10-11-12 | 14:31

@slet
**dat als jouw moeder iets zegt in de trend van 'dan neem ik de kinderen naar...'**
.
Voor de 2de keer, dat is door mijn moeder nooit gezegd, dat is door jeugdzorg verzonnen, omdat zij een goede leugen nodig hadden om spoeduithuisplaatsing te bewerkstelligen als wraak voor de kritische opstelling van mijn moeder die niet braaf op alles ja knikte wat jeugdzorg haar voorlegde.

The Russian | 10-11-12 | 14:29

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 13:50 | + -2
Fijn dat je bereid bent je mening aan te passen, dat meen ik echt. In deze discussies zijn niet veel mensen bereid dat te doen. Ik ben het niet helemaal met je eens dat BJZ 'genoeg heeft om de kinderen weg te houden'. Dat is fout, ik begrijp best dat the Russian daartegen wil vechten.

Helaas is je advies misschien wel het beste advies wat mogelijk is.

@the Russian: ik weet zeker dat de tweeling voor jou het belangrijkste is wat er is. Gezinsleven is een mensenrecht, zowel voor jou als voor de tweeling en je moeder. Maar misschien heeft Koreaanse Slet gelijk dat je wel enorm geslepen en slim moet zijn. Gelijk hebben is niet genoeg, je moet gelijk krijgen!

Ik weet dat dit heel pijnlijk is.

gruzelement | 10-11-12 | 14:28

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 14:15
.
De tweeling lopen emotioneel achter (kleuter/peuter gedrag) = volledig bij elkaar gelogen leugen door jeugdzorg.
.
En moeder stond een bezoeksregeling altijd toe, kinderbescherming heeft zelfs een paar jaar geleden regels voor een bezoekregeling opgesteld, maar die weigerde vader op te volgen, en heeft kinderbescherming het hele gebeuren bij jeugdzorg gedumpt met maar 1 doel, bezoeksregeling met vader tot stand brengen, toen jeugdzorg daarin faalde, in plaats van de zaak terug te brengen naar de rechter met een mededeling het is ons niet gelukt omdat kinderen de omgang niet zagen zitten, begonnen zij moeder te treiteren met eisen dat zij de kinderen maar moet dwingen met vader om te gaan, ook al willen ze niet.
.
Dus in wie's belang werkte jeugdzorg al die tijd ? Zeker niet in het belang van de kinderen.

The Russian | 10-11-12 | 14:25

@The Russian | 10-11-12 | 14:10

Kerel. Ten eerste ik heb enorm met je te doen. Ik geloof 100% dat je een prima vent bent en je moeder een fantastisch persoon.

Maar dit. Dit doet niemand goed.

BJZ zal overdrijven. Dat geloof ik best. Ik denk ook niet dat ze het bij het rechte eind hebben. Maar het is tijd om de strijdbijl te begraven. Het is tijd om nu samen te werken met BJZ en te zeggen. OK we waren emotioneel, we begrepen niet alles. We willen de kinderen terug. Wat moeten we doen om ze zo snel mogelijk terug te krijgen.

Je moet begrijpen dat als jij (terecht) woedend wordt op BJZ dat je moet inhouden. Je moet begrijpen dat als jouw moeder iets zegt in de trend van 'dan neem ik de kinderen naar...' dat je een situatie creert waardoor er een directe aanleiding is om de kinderen mee te nemen.

Om je vijand te bestrijden moet je je vijand door en door kennen.

Jij snapt BJZ niet, jij kent ze niet, jij kent de wet niet.

Je loopt als een dolleman om je heen te hakken met een botte bijl en maakt alles NOG erger.

Het spijt me jongen. Maar je moet de dialoog aangaan. Aangeven dat door (ik noem maar wat culturele verschillen alles uit de hand is gelopen en dat jullie volledig willen meewerken en alles ervoor over hebben om de kinderen terug te krijgen. Als die stiefvader echt zo'n hufter is dan zal BJZ beslissen dat hij de kinderen nooit meer mag zien. Geloof me. Je kan van deze vijand beter een vriend maken.

Je gaat dit niet winnen.

En in dit verhaal zijn alleen maar verliezers, de grootste zullen je broertje en zusje zijn.

Hou er mee op. Vraag GeenStijl om er niet meer over te berichten. Zoek de discussie op (onder begeleiding van een advocaat) met BJZ en geef je fouten toe.

Zelfs al ben je het er niet mee eens. Doe het voor je broertje, je zusje, en je moeder.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 14:24

De Koreaanse Slet Ja en buro jeugdzorg is oprecht eerlijk en heeft helemaal geen fouten gemaakt en Sinterklaas bestaat ook .

LostSandWich | 10-11-12 | 14:18

@LostSandWich | 10-11-12 | 14:08

Ilja en zijn moeder hebben de grootste fouten gemaakt.

De tweeling lopen emotioneel achter (kleuter/peuter gedrag) ze hebben serieus hulp nodig. De vader heeft gewoon bezoekrecht. Als je dat niet wilt dan vecht je dat achter (niet over) hun rug uit bij de rechter.

Als je dan toch al in de shit zit en je gaat vechten tegen de 'almachtige' instantie die je juist moet helpen dan ben je erg onwijs bezig. Die moeder is eigenwijs, Ilja is te agressief bezig. Allemaal redenen om die kinderen NOOIT meer terug te laten komen.

Ilja wil zijn best doen. Maar het feit is gewoon dat alles wat hij doet reden is voor BJZ om de kinderen weg te houden. Dat hier mensen zitten met woede tegen BJZ snap ik prima, ik heb er zelf ook weinig goede ervaringen mee gehad. Maar dit win je niet. Er is teveel wat moeders en zoon verkeerd gedaan hebben en de instantie heeft (helaas) gewoon een goed punt. Dit soort dingen doe je niet.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 14:15

Rot toch een eind op slet.
Als die kinderen ook de Letse nationaliteit hebben hebben ze alle recht daartoe om naar de ambassade te gaan ,daar zijn ze voor, zonde dat moeder de uurtjes dat de kinderen thuis waren daarvoor niet heeft aangegrepen waren de kinderen in ieder geval uit handen van Gestapo organisatie Jeugdzorg gebleven voor de 2 e keer.

LostSandWich | 10-11-12 | 14:14

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 14:08 |
.
Er is helemaal geen vluchtgevaar, dat heeft jeugdzorg uit hun duim gezogen nadat ik had gezegd *kom aan de kinderen en ik beloof jullie internationaal media schandaal*

The Russian | 10-11-12 | 14:13

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 14:01
.
Jeugdzorg heeft geen enkele goede reden, enige wat zij hebben is een kinderrechter die weigert aan waarheidsbevinding te doen en de leugens van jeugdzorg dus totaal niet wil zien.

The Russian | 10-11-12 | 14:10

@gruzelement | 09-11-12 | 23:19

Er is zeker een goede reden: 'vluchtgevaar'.

Dit is sowieso een opeenstapeling van problemen en de druppel die de emmer deed overlopen was 'ik neem de kinderen mee naar de Letse ambassade/Letland' ... Dat moet je dus echt niet doen. Heel onwijs, echt enorm onwijs.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 14:08

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 14:01

En die gasten van jeugdzorg er lekker mee weg laten komen, wie heeft hier nu de grootste fouten gemaakt.
Wie loopt te liegen en te draaien, ik vind het juist een pre voor Ilja en zijn moeder dat ze met open vizier strijden en heel veelzeggend dat jij zegt dans naar de pijpen van jeugdzorg zodat we er zonder enig gezichtverlies uit kunnen stappen.
De enige die hier een knieval zou moeten maken is buro Jeugdzorg.

LostSandWich | 10-11-12 | 14:08

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 13:50 |
.
Pardon ? Ik geef toe dat kinderen enorme problemen hebben ?
Alleen mijn zusje heeft leer achterstand die zij op haar oude school aan het inhalen was ( wat ook goed ging ), nu wil jeugdzorg mijn zusje op een speciaal onderwijs school dumpen, terwijl er niets mis is met haar. En daarmee willen zij mijn broertje en zusje van elkaar scheiden wat voor nog meer trauma zorgt.
.
Mij terugtrekken ? Denk je dat, na alles wat er is gebeurd. En of en zeker dat ik dit gevecht win, en zal mijn uiterste best doen dat jeugdzorg wegbezuinigd wordt zodat niet nog meer kinderen en ouders slachtoffers worden van hun in de toekomst.
.
Kinderen hebben geen grote problemen, Anastasia heeft alleen bijles nodig.

The Russian | 10-11-12 | 14:07

@The Russian | 10-11-12 | 12:12

Kerel, je doet de zaak meer kwaad dan goed. Echt. Ik meen het oprecht dat ik vind dat de kinderen terug moeten. Helaas is er gewoonweg genoeg voor BJZ om de kinderen weg te halen. Het is tijd om te stoppen met strijden. Je fouten (want die hebben jij en je moeder zeker gemaakt) toe te geven en samen te werken zodat de tweeling terug naar huis kan. Werk samen met ze. Je gaat dit gevecht niet winnen middels de rechter. Echt niet. Hou op. Denk aan de kinderen.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 14:01

@La Vie En Rose | 09-11-12 | 22:15

Hi Vie...

Er valt weinig meer te zeggen over dit drama.

De kinderen zijn uit huis gehaald omdat ze enorme problemen hebben (dit geeft Ilja ook toe) en dat moeder BJZ gedreigd heeft met de kinderen naar Letland te vluchten. Ik ben het er niet mee eens, ik denk dat BJZ deze 'dreiging' met een korreltje zout zou moeten nemen, maar ik snap het wel.

Ilja doet de zaak ook veel meer kwaad dan goed. Ik snap zijn woede maar hij maakt het juist zo dat BJZ de kinderen niet terug KAN geven.

Ilja! Als je dit leest! Trek je terug, hou je rustig, help je moeder een thuissituatie te creeren zodat Nick en Anna zo snel mogelijk terug kunnen komen, echt jongen. Je gaat dit gevecht niet winnen. BJZ hebben helaas genoeg om de kinderen permanent weg te houden. Zorg dat dat niet gebeurt en werk samen MET BJZ om ze terug te krijgen zodat alles over een paar helemaal OK is.

Het gaat hier verdomme niet meer over wie gelijk heeft het gaat over een tweeling die gewoon thuis moeten komen. Het gaat hier over een moeder die gewoon hulp moet accepteren (want kinderen hebben ernstige problemen) en Ilja moet gewoon kappen met vechten en kiezen voor zijn halfbroertje en halfzusje.

De Koreaanse Slet | 10-11-12 | 13:50

La Bailaora | 10-11-12 | 00:26 | + 7
Gisteravond baalde ik dat ik niet in dit draadje kon zijn, maar jouw reactie is min of meer precies wat ik gezegd wilde hebben. Bedankt!! :-D

@the Russian: gefeliciteerd dat je vrij bent, jongen! Niet meer weglopen voor de politie he, als je onterecht gezocht wordt, moeten ze je toch weer snel vrijlaten, dus kan je je net zo goed laten pakken. Ik weet dat het heel fout voelt, maar het is misschien wel slimmer.

Verder: volgens mij is iedereen hier heel benieuwd of jullie nou wel of geen professionele juridische hulp (advocaat) hebben, en of dat misschien niet te betalen is. Kun je daarop reageren?

gruzelement | 10-11-12 | 13:46

@Jtheman | 10-11-12 | 10:24
Dat gelul over dat er meerdere vormen van mishandeling bestaan, natuurlijk, dat weet mijn zoontje van 3 ook. Maar in dit dossier is er geeneen vorm van mishandeling aangetoond, althans ik heb het nog niet gezien. Daar gaat het om. BJZ moet idd. onderbouwen waarom ze die kinderen weghalen. Dat is wat ik de hele tijd zeg, en in dit dossier is dat niet het geval, of het is niet zichtbaar voor ons.

En natuurlijk gaan er zaken ook goed, zo ken ik zelf een zaak die door de RvkB en de rechter goed worden afgehandeld. Maar dit dossier is, zoals het op tafel ligt, echt een voorbeeld van hoe het niet moet.

La Bailaora | 10-11-12 | 13:40

GTST Polen; boeiend.

dlseth_ | 10-11-12 | 13:23

The Russian | 10-11-12 | 12:59 | + 0
Al die fouten en blunders van Jeugdzorg en ook van de kinderrechter,spreken uiteindelijk in jullie voordeel... dus de kansen op een goede afloop nemen toe.
Mijn complimenten dat je na die twee dagen gevangenschap,wat toch erg veel lijkt op een ultiem poging tot intimidatie van BJZ,het lef kunt opbrengen om door te gaan.
Menigeen was alang afgeknapt en zou nu zwaar onder de anti-depressieva in een instelling zitten.

pielewaaier | 10-11-12 | 13:12

@Graftak | 10-11-12 | 02:09
Je verhaal gelezen, begrepen en heel goed herkend. Mag ik je - ongevraagd - wat advies proberen mee te geven? Blijf er niet in hangen, hoe cru het ook klinkt. Het lullige is, JIJ bent degene die met de gevoelens blijft zitten, maar 'de ander' zal er geen moment slaap over verliezen. Het is de harde waarheid, maar op een gegeven moment ben jij nog de enige die er energie in blijft steken, en het 'levend houdt. Haal diep adem en sla die deur naar het verleden met een ferme klap dicht. De grootste overwinning van die ander is nl als je dit jouw eigen leven kapot laat maken. Niet doen, gun ze dat genoegen gewoon niet, anders blijf je altijd hun eigendom. Sorry dat ik dit zeg, en je zal er niet op zitten wachten misschien, maar hier ga je op deze manier uiteindelijk kapot aan. Om over die hoge rekeningen nog niet eens te spreken ...

Litsehimmel | 10-11-12 | 13:10

Wat verwacht je na een heeele lange dag met drukke vervelende kinderen en daarna wat wijntjes?
Graftak | 10-11-12 | 04:28

Jij bent al net zo goed in fisking als Miko. Vanwaar de conclusie dat ik 'wat wijntjes' drink? Ongefundeerd. In realiteit zit ik 's avonds laat en 's nachts af en toe te vertalen omdat het dan, inderdaad, minder druk is. Met koffie, geen wijn.

Litsehimmel | 10-11-12 | 13:00

pielewaaier | 10-11-12 | 12:53
.
Ik hoop dat OM nu doorheeft dat zij in de keiharde leugens van jeugdzorg zijn ingetuind.
De aangifte is serieus om te lachen.
.
En wat is die kinderrechter toch onwijs smerig bezig geweest, het lijkt er op dat de datum op de nieuwe beschikking vervalst is nadat jeugdzorg hoorde dat de kinderen thuis waren.
En wat blijkt nu de kinderen terug waren, mochten zij niet langer zomaar weer meegenomen worden, zelfs niet met een beschikking, daar moest een compleet nieuwe procedure voor gestart worden, oftewel, jeugdzorg heeft keihard wetten geschonden.
.
Spoed kortgeding volgt.

The Russian | 10-11-12 | 12:59

@10-11-12 | 03:51
Was weer eens een internal server fout, die ik helaas door het tijdstip niet snel genoeg doorhad :-\ Knopje? Als je -/+ bedoelt ... ik heb dat slechts hier en daar gedaan, Miko heeft geen enkel - gescoord.

Litsehimmel | 10-11-12 | 12:56

Dames en heren ik ben terug, heb 2 nachten moeten doorbrengen in de cel in Tiel. De aangifte van jeurgdzorg tegen mij van zogenaamde bedreiging is te lachwekkend voor woorden. Al dit zal een kilometers lange staartje krijgen.
The Russian | 10-11-12 | 12:12 | + 1
Welkom jongen,vind het prachtig dat je er weer bij bent,
Geef je moeder maar een dikke knuffel van mij.
Eigenlijk verdien jij een lintje i.p.v.opgesloten te worden.

pielewaaier | 10-11-12 | 12:53

decadent degeneraat | 10-11-12 | 12:20 | + 0
Hatstikke bedankt voor deze geweldige en uiterst leerzame bijdrage;die kan ik zeker gebruiken bij onze strijd(zoon wil hoofdverblijf en zaak is nu in onderzoek bij de RvK en komt in beslissende fase).
Je kunt toch moeilijk tot een andere conclusie komen dan dat hier duidelijk sprake is van parasitair gedrag van de hulpverlening.

pielewaaier | 10-11-12 | 12:49

Ilja is weer vrij, goed nieuws!

Hansvl | 10-11-12 | 12:41

@pielewaaier | 10-11-12 | 12:09

Ja dat herken ik wel. Hun doel is "van hulp bieden waar nodig" is naar "hulp bieden ten kosten van alles" verschoven.

Ik heb zelf een keer met ze te maken gehad. Dat is echt adembenemend eng. De manier van praten van die mensen, de minachting die ze uitstralen.

Ik heb toen maar het principe: Men onderhandelt niet met terroristen toegepast. Terroristen, omdat ze angst gebruiken om je in hun richting te duwen.

Ik heb toen een document van ze gevonden, waarin een methodiek stond om je een hulpvraag te laten formuleren. Als die er eenmaal is, dan kom je niet van ze af. Ze bouwen een soort mentale trechter voor je. Dat moet je zien te voorkomen. Ze gaan heel erg graven naar problemen. Als de initiële aanleiding niks blijkt te zijn, gaan ze zoeken naar andere dingen. Ze maken een dossier aan en dat moet blijkbaar afgesloten met een vorm van hulp.

Ik ben het toen gaan omdraaien. Actief met hun gaan bemoeien en controleren. Informatie vragen. Wel altijd beleefd en vriendelijk. En alleen nog schriftelijk hun vragen beleefd afwijzen.
Ik heb ze wel toegestaan dat ze allerlei derde bronnen mochten raadplegen, niks telefonisch meer. En al helemaal niet in persoon.

Toen was ik zo van ze af.

En het gekke was, in het begin leken ze best aardig en redelijk. Oh het was een misverstand. Ach ja, we komen alleen even kijken. Nou, we hebben de school gecheckt. Het gaat inderdaad gewoon goed. We zullen het afsluiten.

Maar het bleef maar doorgaan. En op het moment, dat me vriendin had aangegeven dat een van de kinderen een slaapprobleem had werd steeds dwingender en dreigender en er kwamen steeds meer partijen bij.

decadent degeneraat | 10-11-12 | 12:20

Dames en heren ik ben terug, heb 2 nachten moeten doorbrengen in de cel in Tiel. De aangifte van jeurgdzorg tegen mij van zogenaamde bedreiging is te lachwekkend voor woorden. Al dit zal een kilometers lange staartje krijgen.

The Russian | 10-11-12 | 12:12

decadent degeneraat | 10-11-12 | 11:35 | + 0
Bij Jeugdzorg is hoogstwaarschijnlijk sprake van het volgende;
''goal displacement''(doelverschuiving).. dit komt van de Amerikaanse socioloog Robert Menton en gaat zich voordoen als men in ambtelijke organisaties het oorspronkelijke doel uit het oog verliest.

Het gaat om de tendens dat veel organisaties naar verloop van tijd ''eigen doelen'' gaan ontwikkelen,die de oorspronkelijke doelen gaan overschaduwen.

Bepaalde voorschriften,interne afspaken(al of niet protocolair vastgelegd) in zelf ontwikkelde werkwijzen worden doelen op zichzelf(protocollen,emotionele chantage met bv contacttijd)

Een ander effect wat hierbij optreedt,aldus Robert Merton is dat eigen belangen van de organisatie of medewerkers het primaire doel van de organisatie als geheel gaan verdringen.

E.e.a.is bij Jeugdzorg het geval

De wettelijke taak is hulp en steun aan kind en ouders en richten op thuis houden en terug plaatsen

De situatie in de praktijk is heel anders,zoals vele hier blijkbaar al weten

De ''papieren werkelijkheid''wijkt sterk af van de FEITEN,waar BJZ zo allergisch voor is.

Zou e.e.a. iets met elkaar te maken hebben?

Bron;''Dark Horse''

pielewaaier | 10-11-12 | 12:09

decadent degeneraat | 10-11-12 | 11:35 | + 0
Uitstekende analyse en nog goed verwoord ook.. de spijker op zijn kop.
En dat geldt ook voor uw reactie op @zeeman 73 hierboven.

pielewaaier | 10-11-12 | 11:55

@zeeman73 | 10-11-12 | 11:08

Jeugdzorg heeft ook een functie, maar die gaat nu kapot, omdat er de schijn is ontstaan dat er wat mis is.

Je kan bijvoorbeeld niet als hulpverlenende organisatie een onderzoek naar intern kindermisbruik onderdrukken. Je moet een zekere hoeveelheid transparantie toestaan. Anders is het al snel, ze zullen wel wat te verstoppen hebben.

Ik zie nooit van Jeugdzorg hoeveel kinderen ze hebben gered, hoeveel en wat er mis is gegaan binnen de organisatie en wat hun methoden zijn. Dat geeft niet erg veel vertrouwen. Het absolute zwijgen en het verwrongen machtsvertoon geven er dan ook nog eens een eng tintje aan dat beeld.

decadent degeneraat | 10-11-12 | 11:48

Z=S

pluizigkroeshaar | 10-11-12 | 11:41

Jtheman | 10-11-12 | 10:24

BJZ schrijft de rapportage incluis met de gekleurde mening van bevriende en afhankelijke psychologen, waarop de kinderrechter de UHP of OTZ verlengt. Hoe B.J.Z werkt en hoe vals de rapportages worden gemaakt is hier te bekijken.http://www.hebikietsgemist.nl/aflevering/124967/nederland-2/brandpunt/aflevering-van-zondag-4-november-2012.html

pluizigkroeshaar | 10-11-12 | 11:39

@Dominator | 09-11-12 | 21:09

Ik zet wel 10 euro in. Bureaujeugdzorg is een kankergezwel van de samenleving aan het worden. Afgaande op dat briefje waarvan de machtsgeilheid gewoon afdruipt, gaat het helemaal de verkeerde kant op daar. Die gast was zich nog net niet aan het aftrekken, toen hij het schreef.

En dan die ondoorzichtigheid van die organisatie. Het proberen te verstoppen van intern kindermisbruik.

Als je netjes hebt gehandeld, hoef je, je toch niet te verstoppen al organisatie? Ik begrijp dat echt niet. Er zal wel iets mis zijn, gaan mensen dan denken.

Ik vind de hoeveelheid macht, die zich daar heeft verzameld, in combinatie met de schijnbare corruptie angstaanjagend. Die organisatie heeft een doel, maar dat wordt nu compleet overschaduwt.

Die hele organisatie moet transparanter. Er moet meer controle op komen. Een klachten commissie en een ethische commissie, die mensen op de vingers tikt als het noodzakelijk is. Iedereen wordt machtsziek na een aantal jaar. En er zit veel macht. Onder zulke omstandigheden wordt iedereen een kleine Stalin. Dus eigenlijk moet dat ook worden versplinterd.

decadent degeneraat | 10-11-12 | 11:35

Jtheman | 10-11-12 | 10:24 | + 1
Toch spijtig voor u dat het tot nog toe bij één plusje is gebleven.
Overigens dat plusje heeft u niet van mij,daar is uw bijdrage niet goed genoeg voor.

pielewaaier | 10-11-12 | 11:32

en ik werk niet bij de jeugdzorg.
zeeman73 | 10-11-12 | 11:08 | + 0
Nou dat is dan fijn om te weten,maar te rekenen naar de inhoud van uw reactie,kunt u er waarschijnlijk zo terecht en heeft een sollicitatie van u bij de betreffende instantie zeker kans van slagen.
Succes gewenst... opdat jeugdzorg betere tijden gaat kennen.

pielewaaier | 10-11-12 | 11:29

de politie op haar beurt op bureaucratische gronden een aangifte van Jelena tegen BJZ in behandeling te nemen:

OM ermee vervelen, klacht wegens weigeren terechte aangifte.
Afbreken dat jeugdzorg, bovenaan beginnen de kinderrechters en inspectie jeugdzorg(wel vijf a zes man sterk)

Sexpresso | 10-11-12 | 11:26

pielewaaier | 10-11-12 | 10:43 | + 0
Alcohol is niet bloed druk verlagend maar werkt als bloed verdunner. Icm met jointje ben je Stronken.

ikdenkwat | 10-11-12 | 11:14

ik zie toch echt de informatie maar van een kant komen, van de familie. bovendien lijkt het me hier te gaan om een selectie uit een lange stroom berichten.

zolang de auteur de lezer geen volledige feiten biedt, en ook slechte één kant van het verhaal laat zien, en vervolgens zo oordeelt, blijft het een uitnodiging tot ongenuanceerd en bevooroordeeld oordelen door de lezer.

stemmingmakerij heet dat. en ik werk niet bij de jeugdzorg.

zeeman73 | 10-11-12 | 11:08

Geef mee en overwin. Speel het spel mee. Wordt desnoods moslim ( de meeste medewerkers van Jeugdzorg zijn dat of geitewollensok ) zet je trots opzij en zodra de kinderen in beeld zijn vlucht je naar een vrij land.

dubbert | 10-11-12 | 11:05

Dat soort baantjes als bureau jeugdzorg wordt vooral bevolkt door mensen doe zelf psychisch niet in orde zijn (knettergek dus), daarom zijn dat soort baantjes voor deze mensen namelijk aantrekkelijk. Het is duidelijk dat men aan het recutreren is door nieuwe borderliners van deze kinderen te maken. Het trauma dat jeugdzorg deze kinderen inmiddels heeft aangedaan gaat de rest van hun leven niet meer weg.

me,myself and IK | 10-11-12 | 10:54

Parsons | 09-11-12 | 21:06
Dat is inderdaad levensgevaarlijk. Gewoon een biertje meedrinken is beter voor de bloeddruk.
Strohond | 10-11-12 | 10:25 | + 0
Alkohol als bloeddruk verlagend medecijn?.. Jesus,dat had ik eerder moeten weten.
En wat mag het effect van een joint dan wel zijn?

pielewaaier | 10-11-12 | 10:43

Jtheman | 10-11-12 | 10:24 | + 1
vooralsnog bent u in het gelukkige bezit van één plusje,maar wie weet volgen er meer,want de dag is nog lang.
Maar hopelijk begrijpt u dat de felle kritiek hier op een instantie als Jeugdzorg niet bestemd is voor de soms idealistische,maar vaak slecht opgeleide en nog slechter voorbereide medewerkers op de vloer,die vaak hun stinkende best doen ,bestemd is.
Nee,die kritiek is bedoeld voor het duidelijk disfunctionerende management,dat zich laat leiden door machtswellust en een stevige bankrekening.
Dat de goede medewerkers ook hun deel krijgen van de kritiek die over Jeugdzorg wordt uitgebraakt is helaas voor hen onvermijdelijk;zij maken ook deel uit van deze organisaties.

pielewaaier | 10-11-12 | 10:40

poppermotje | 10-11-12 | 08:00 | + 0
Uitstekende reactie @poppermotje.. maar ik heb sterk het idee,dat de kritiek op organisatie als BJZ toch sneller plaats vindt en ook in hevigheid toeneemt,al was het alleen maar door het aantal blogs wat zich hier mee bezig houdt toenemen.
Neem een blog als Dark Horse... bijna dagelijks worden hier de wantoestanden bij deze instanties voor het voetlicht gebracht en niet door de eerste de besten.
Uiteraard door de geslachtofferde ouders,maar ook door huisartsen en de nationale en kinderombudsman.
dl.dropbox.com/u/3224280/Videos%20%2B%...
Zoals deze huisarts, Nico Mul,die zich al een kleine 20 jaar hiermee bezig houdt.
Dit is huiarts nr. 2
jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/1...
En dan deze;
jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/1...
En zo kan ik nog wel even doorgaan... leesvoer zat voor de hele week.
Was ik de ombudsman toch bijna vergeten..
jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/2012/0...

pielewaaier | 10-11-12 | 10:26

Parsons | 09-11-12 | 21:06
Dat is inderdaad levensgevaarlijk. Gewoon een biertje meedrinken is beter voor de bloeddruk.

Strohond | 10-11-12 | 10:25

@La Bailaora | 10-11-12 | 00:26

Er bestaan verschillende vormen van mishandeling.
En ook een uithuisplaatsing wordt door de kinderrechter beslist, niet door BJZ.
BJZ moet goed onderbouwen waarom een kind uit huis moet.
Het is ook de kinderrechter die beslist of een kind terug moet (wordt jaarlijks bekeken)
Ik krijg het gevoel dat niemand hier eigenlijk het gezin kent.
Iedereen heeft een probleem met BJZ en men gebruikt dit gezin om hun gelijk te krijgen.
Als ik hier vertel dat ik positieve ervaringen heb met BJZ is de kans groot dat ik een " minnetje" krijg
Omdat blijkbaar niemand het meer een ruk interesseert dat we (helaas) BJZ nodig hebben.
Feit is, dat BJZ heel veel kinderen helpt.
Ze helpen meer kinderen, dan dat ze de falen.
Dat neemt niet weg dat elk falen er 1 te veel is, en dat er niets mis mee is om bepaalde zaken aan de kaak te stellen.
Voor deze familie is het jammer dat ze (blijkbaar) alleen hulp krijgen van GS.
Volgens mij werkt deze eenzijdige en onderbuik journalistiek niet echt.
Vraag mij dan ook af, of GS (Buiten het schrijven van een paar artikeltjes) ook op andere manieren dit gezin probeert te helpen.

Jtheman | 10-11-12 | 10:24

Het idee achter BJZ zal vast met de beste bedoelingen zijn maar het is meer verworden tot een soort geheime politie die kinderen te pas en te onpas van hun ouders scheidt omdat het zgn niet goed gaat. Er zullen ongetwijfeld zaken wel goed gaan maar als BJZ zegt dat iets zo is, dan is het zo. Hoezo dictatoriaal? Ook als de moeder meldt dat de vader de kinderen mogelijk wat aan zou kunnen doen wordt dat gelijk voor waar aangenomen zonder degelijk onderzoek. En wordt je dan boos omdat BJZ alleen maar door een nauwe tunnel kijkt dan zeggen ze: zie je wel, het klopt... Deze hele organisatie moet op de schop want het deugt op het moment van geen kanten. En idd zoals hierboven al eerder gezegd: de kinderen zijn de uiteindelijke verliezers en hebben een trauma voor het leven.

Mike Echo | 10-11-12 | 10:22

vip33 | 10-11-12 | 10:12

Nou GS, gezien de plusjes is er enige animo en gezien de aandacht van GS de laatste tijd en de betrokkenheid is het misschien een optie??

Dominator | 10-11-12 | 10:18

Jezus, kan er desnoods door GS niet even een echte advocaat op gezet worden? Misschien iedereen hier die het ook zat is ff 1 euro sponsoren :)
Dominator | 09-11-12 | 21:09 | + 118 -
Zet maar een giro open, ik doneer...

vip33 | 10-11-12 | 10:12

miko | 10-11-12 | 03:35 | + -3
Ik zou u bijna twee van die kindertjes,die jarenlang door zo'n borderline-idioot zijn bewerkt gunnen.. binnen 24 uur zou u hard en gillend weglopen.

pielewaaier | 10-11-12 | 10:04

@Litsehimmel | 10-11-12 | 03:21
Gezien je reactie kun je het ook allemaal niet meer aan. Arme kinderen.
miko | 10-11-12 | 03:35 | + -3
Wat een misselijke opmerking,Van het niveau van een puber,die nog strontnat is achter de oren.
De compimenten gaan naar @Litsehimmel;daar heb ik tig maat meer respect voor.

pielewaaier | 10-11-12 | 10:01

Dit wat Jelena en haar kinderen overkomt kan eenieder overkomen die kinderen heeft. Jeugdzorg is een gevaar dat ons bedreigt en dringend afgewend dient te worden. Daarvoor moet er echter nog een omslag in de publieke opinie worden bewerkstelligd. Want hoewel er al jarenlang signalen genoeg zijn dat er iets heel erg mis gaat bij Jeugdzorg wil de massa er nog niet aan. Het kan toch niet waar zijn dat een instantie die zulk goed werk zegt te verrichten zulke fouten maakt. Op die manier hebben de katholieke instellingen te lande ook vele jaren hun praktijken voort kunnen zetten. Men wilde de verhalen gewoon niet geloven. En vooral niet onderzoeken.

Maar GS heeft zijn tanden in dit specifieke geval gezet, hopelijk met de intentie net zolang aan dit losse eindje te blijven trekken tot de hele gordiaanse knoop die Jeugdzorg heet uit zijn groezelige verband raakt.

poppermotje | 10-11-12 | 08:00

Het is allemaal natuurlijk gebaseerd op pure baantjebeschermerij. Als niet periodiek dit soort 'misstanden' wordt gecreeerd verdwijnt immers het bestaansrecht van dit stelletje kinderstasi's.
Als het mijn kinderen betrof, zou ik daar ik daar op mijn eigen wijze op reageren. Daarbij kan er dan van worden uitgegaan dat de diverse vigerende wetboeken louter een decoratief karakter zouden hebben.
Kamervragen? Jatten ze behalve ons loon, pensioen enz. nu ook al onze kinderen?

pennestront | 10-11-12 | 07:30

Het feit dat er een instantie als Bureau jeugdzorg moet bestaan is eigenlijk al heel triest maar ik ben er van overtuigd dat dit een noodzakelijk kwaad is.

Heb ooit 1 jaar ervaring opgedaan met die mensen omdat de kinderen van mijn ex onder toezicht stonden en uit huis geplaatst waren vanwege allerlei ellende met de biologische vader van die jongens.

En door de schuldgevoelens van de moeder en ook de oma mochten die kinderen als ze in het weekend thuis waren werkelijk alles waardoor ze extreem gedrag gingen vertonen. Ze waren thuis gewoon onhandelbaar en in de instelling deden ze het heel goed.

Ik heb meerdere hulpverleners voorbij zien komen die echt het beste met de kinderen en zeker met de moeder voor hadden maar ze waren wel allemaal veel te slap en gingen conflicten uit de weg.
De moeder werd zo dus niet bereikt ik heb zelf meerdere malen ontzettende ruzie gehad om haar duidelijk te maken dat ze verkeerd bezig was en vooral ook aangeven hoe we het samen beter konden doen.

De situatie thuis verbeterde in die periode enigszins en uiteindelijk mochten de kinderen thuis komen.
Maar door alle strubbelingen en vooral de eigenwijsheid van mij en haar liep de relatie stuk.

En het ergste aan dit verhaal is nog dat ik 3 maanden later te horen kreeg dat de jongens weer uit huis geplaatst waren. (en dat had ik ook al aan zien komen dus zelf ook een beetje schuldgevoel, als ik maar gebleven was...)

Het zijn goeie jongens en ik sprak de oudste laats nog het ging goed zij hij maar het doet toch pijn en dan zijn het niet eens mijn kinderen.

Het ergste aan dit verhaal is eigenlijk het gejojo, als BJZ zo'n extreme beslissing neemt moeten ze het eigenlijk voor een langere periode doen of als de kinderen terug gaan het langzaam opbouwen en niet in een keer en ambulante hulp 1 keer in de week is ook veel te weinig wat de moeder ook zegt je moet sommige mensen gewoon aan de hand nemen of het gewoon opgeven.

irriducibili79 | 10-11-12 | 04:47

Litsehimmel | 10-11-12 | 03:51 | + 0
Af en toe een dubbel-post kan gebeuren, niets aan de hand... Maar een beetje dimmen met het <<<POST>>> knopje please.

Graftak | 10-11-12 | 04:30

miko | 10-11-12 | 03:35 | + 0
Wat verwacht je na een heeele lange dag met drukke vervelende kinderen en daarna wat wijntjes?

Graftak | 10-11-12 | 04:28

-weggejorist-

ikdenkwat | 10-11-12 | 04:04

-weggejorist-

Litsehimmel | 10-11-12 | 03:51

-weggejorist-

Litsehimmel | 10-11-12 | 03:50

-weggejorist-

Litsehimmel | 10-11-12 | 03:48

@miko | 10-11-12 | 03:35
Pardon? Dat is wel een heel bizarre conclusie. Mijn reactie heeft niets te maken met het al dan niet in staat zijn de kinderen te verzorgen. Ik klaag niet, ik gaf aan dat "een huisvrouw" in realiteit waarschijnlijk heel ver verwijderd is van de interpretatie die jij er blijkbaar aan geeft. Zijn al jouw reacties zo slecht onderbouwd?

Litsehimmel | 10-11-12 | 03:47

Litsehimmel | 10-11-12 | 03:21 | + 0
Ik hoop dat je praat vanuit een alter ego. Hoogmoed komt voor de val.

ikdenkwat | 10-11-12 | 03:44

@Litsehimmel | 10-11-12 | 03:21
Gezien je reactie kun je het ook allemaal niet meer aan. Arme kinderen.

miko | 10-11-12 | 03:35

Mask | 10-11-12 | 02:46 | + 0
Nee hoor, die werken er wel en zeggen steenhard in je gezicht dat je liegt terwijl je ze 100% de waarheid verteld. Want ja, een vriendelijke man zou zoiets noooit doen en ik zou het allemaal maar verzinnen, NOT!!!
Jeugd"zorg" is er niet voor kinderen maar vooral voor zichzelf...

Graftak | 10-11-12 | 03:22

@miko | 09-11-12 | 22:12
The fuck zou het hier "niet voor huisvrouwen" zijn?! Slaat dat nu weer op, zo'n onzinnige kutopmerking? Ik ben huisvrouw (rennen, misschien is het besmettelijk!) en ik spendeer het grosso modo van mijn tijd aan het verzorgen van 2 uitermate getraumatiseerde kindertjes die wegens een borderlinende moeder ruim 4 jaar in de shit hebben gezeten. Daarbij gevoegd mijn eigen 2 debieltjes, maar dat even terzijde. Tussen het te woord staan van gezinsvoogden (OTS wegens situatie bij moeder), hulpverlenende instanties, speciale scholen, en psychiaters, als ook het regelen en rechtbreien van fraude met kinderbijslag en kindgebonden budget door de ex, zoeken naar een goedkope advocaat omdat er inmiddels meer dan een jaar kinderalimentatie wordt geïnd voor kinderen die hier wonen en er juist door die inning zelfs geen geld is voor een eigen toevoeging, en het af en toe op GS op topics reageren hanteer ik inderdaad af en toe een pollepel en kook ik en doe ik de was en hak ik hout voor de houtkachel en help de kinderen met huiswerk en beantwoord ik zo neutraal mogelijk vragen over een ouder (ik gebruik de term losjes) die ik het liefst met zoutzuur of, beter nog, koningswater zou overgieten om daarna de restanten door de plee rechtstreeks de septic tank in te spoelen. Daarnaast denk ik dat ik verbaal sterk genoeg in mijn schoenen sta om het merendeel van de reaguurders hier op een adequate manier van repliek te dienen. En als ik nogal rabiaat op je reageer komt dat omdat mensen die zoals jij dit soort denigrerende opmerkingen maken waarschijnlijk al na een maand gillend zouden zijn weggerend! Ik ben huisvrouw ja. So what?!

Litsehimmel | 10-11-12 | 03:21

Ik vind het frappant dat er bij Jeugdzorg alleen maar wijven rondlopen.
Je ziet er geen kerel, alleen van die overdedatum-wijven.
En die krijgen bij die linkse rechters altijd gelijk.
Hebben die achteraf misschien een afspraakje?

Mask | 10-11-12 | 02:46

10-15 jaar geleden was Jeugd "Zorg" al Jeugd Faal. Na jarenlange psychisch, emotioneel en verbaal misbruik hielden ze de hand boven het hoofd van Evil Siefvader, want zo´n vriendelijke (kuch) man zou zoiets niet doen en hij is eigenlijk slachtoffer.
En jij, jarenlang misbruikt meisje, hebt geen blauwe plekken, je bent niet verkracht dus niets aan het handje... nu 10-15 jaar na dato torenhoge psychiater kosten (want: niet vergoed ondanks enorme premies)...
.
Dat was toen al zo het kan alleen maar erger zijn geworden.

Graftak | 10-11-12 | 02:09

Ben vroeger ook in contact geweest met wat toen voor BJZ door moest gaan. En hoewel ze mijn lieve moeder al dit soort gedoe bespaard hebben, hebben ze mij in een situatie gebracht die levensgevaarlijk is geweest. Dus TOEN waren het al faalhazen en dat zijn het NU nog steeds. Ook kan ik nog wel een paar verhalen oplepelen met betrekking tot beleid en gutmensch ideetjes die tot vechtpartijen tussen ouders hebben geleid, in gevallen waarbij je WEET dat je de ouders geen seconde alleen mag laten bij elkaar, en niet alleen omdat daar een gerechtelijke uitspraak over was. Daarbij excuseert BJZ zich dan nooit, zelfs niet bij de rechter, OOK niet als ze in het ongelijk gesteld worden. Het zijn gore subsidieslurpers die ZSM gestopt en geherstructueerd moeten worden. Landelijk. Geen oude mensen houden, de boel vernieuwen. En oude klachten heel serieus alsnog onderzoeken, heronderzoeken EN bestraffen.
.
Ik zeg niet dat ilja of wie dan ook zou moeten doen wat ik in de situatie zou doen als waarin ilja & co nu zitten maar ik weet wel dat het kantoor van BJZ Gelderland niet meer overeind had gestaan als ik ilja was geweest. Tevens kan ik de verantwoordelijken die zich veilig op kantoor, desnoods met politiebescherming, wanen garanderen dat ik hun privé leven tot een grote hel zou maken. Met veel ergere en traumatiserender effecten dan zij mij en mijn kinderen aan zouden doen. Jammer dat de meeste mensen zich alles maar laten welgevallen onder het mom van "beschaafd" en "rechtsstaat". Want als er nou 1 ding is dat zeker is, door bewijs van de afgelopen jaren in elk geval, dan is dat we hier in een corrupte "rechtsstaat" (meer kromstaat) leven.

Faster Than Light | 10-11-12 | 01:20

-weggejorist-

jjwidvs | 10-11-12 | 01:16

@De Gooise Matras | 10-11-12 | 00:12
Daarom heb ik ook 2 x maal die link naar het Dushi huis neergezet.
De daarin aangehaalde Alex is een strijder tegen de instanties en kan met behulp van particulieren en bedrijven zijn opvang kinderen een fijn leven bezorgen.
De overheid is daar niet voor nodig.

Uw Verzekeringsadvis | 10-11-12 | 01:16

In de kinderroofindustrie gaat 4 miljard euro per jaar om. De kinderrechters houden dit subsidiecircus in stand (RvdK, BJZ, Ombudsman, etc). Het zijn ook hun baantjes.

Mark en Diederik, lezen jullie mee? Heb nog 4 miljard euro voor jullie te besparen.

Ondode_ridder | 10-11-12 | 00:40

Wat BJZ en co maar niet in hun hersenpan krijgen is dat je kinderen alleen maar mag weghalen bij gebleken mishandeling van de ouder. Daar is niets van gebleken.

Het lijkt erop dat de kinderen zouden zijn weggehaald omdat de moeder niet mee wil werken aan een omgang met de vader, omdat de vader gewelddadig zou zijn richting de kinderen. Een onderzoek, blijkt ook uit het politierapport hier aangegeven, blijft vooralsnog uit. Aangezien dat onderzoek uitblijft, begrijp ik dat een moeder, wanneer dit waar is, niet graag haar kinderen in de buurt van zo'n vader wil hebben.

Het is sowieso ongehoord dat je op basis daarvan kinderen gaat weghalen, omdat zelfs wanneer je omgang wil afdwingen dat nooit gaat doen over de hoofden heen van kinderen. Dan straf je de moeder met bv. boetes of wat dan ook. Een rechter heeft heel veel middelen om dat af te dwingen.

Daarna las ik dat de moeder gedreigd zou hebben om de kinderen te 'ontvoeren' naar Letland, het land van oorsprong.

Zelfs in dat geval, is het ongelooflijk triest als BJZ en co. op die basis de kinderen weghaalt. Het is niet goed van de moeder om daarmee te dreigen, maar men neemt op die manier toch een beslissing die de kinderen schaadt. En BJZ en co. tonen hiermee aan niet aan de kinderen te denken, maar om de kinderen in te zetten als machtsmiddel tegen de moeder. Immers, de moeder heeft met die 'dreiging' nog steeds de kinderen niet mishandeld, ten eerste heeft ze het niet uitgevoerd, en ten tweede kan ik zelfs zo'n ontvoering niet als mishandeling zien. Dat zou alleen kunnen als dat traumatisch zou zijn voor de kinderen en dat hoeft helemaal niet.

Komt bij dat het verder allemaal nog veel dubieuzer is, want de kinderen zijn ook niet bij de vader geplaatst na UHP, dus is er op zijn minst iets aan de hand met de vader. Zolang het niet duidelijk is dat 100% vaststaat dat de moeder zich aanstelt over het probleem van de vader, kan de moeder dus een punt hebben tav de omgang met de vader, en dat moeten ze eerst uitzoeken. En juist dat blijft, om onbekende redenen, uit, lees ook het politierapport hierboven.

Al met al, het weghalen van kinderen zonder dat er sprake is van mishandeling, toont absoluut aan dat BJZ in deze zaak minimaal amateuristisch heeft gehandeld. Het is vreselijk om kinderen een levenslang trauma aan te doen en een machtsspelletje uit te spelen over de hoofden van de kinderen, en dat lijkt hier toch echt gebeurd te zijn.

La Bailaora | 10-11-12 | 00:26

@De Gooise Matras | 10-11-12 | 00:22
Nee, laat haar daar maar ver vandaan blijven.

prince | 10-11-12 | 00:26

En verder excuses voor alle taalfouten en kromme zinnen in mijn comments. Het was weer bar ja.

La Vie En Rose | 10-11-12 | 00:23

Volgens mij heeft joris net een leuke banner uitgeprobeerd,maar het werkte niet helemaal lekker.

de grote Anti | 10-11-12 | 00:22

@prince | 10-11-12 | 00:21
Ah, wat goed! Ik ben ook trots. In ieder geval (en gelukkig voor haar) geen jeugdzorgmeisje.

De Gooise Matras | 10-11-12 | 00:22

@De Gooise Matras | 10-11-12 | 00:16
Dat zal per persoon verschillen.
Schrijnende gevallen zijn er in overvloed.
Offtopic.... Mijn prinses op het vwo nu en enorm opgebloeid.Trots is.

prince | 10-11-12 | 00:21

@Miep Scharensliep | 09-11-12 | 22:50
Ik sluit me aan bij het comment van @pielewaaier | 09-11-12 | 22:58 Ook w.b. dat filmpje.

La Vie En Rose | 10-11-12 | 00:19

Nouja,whatever.. In deze casus zou het voor een goede advocaat geen probleem moeten zijn om de kinderen terug te krijgen,wellicht zelfs een schadevergoeding.

Maar,wie en wat is de vader.Denk dat de vader een belangrijke rol speelt in de UHP.

de grote Anti | 10-11-12 | 00:18

@prince | 10-11-12 | 00:13
Ik heb een schitterend beroep. Echt. Gelukkig beschikken mensen over een groot zelfherstellend vermogen, zelfs waar het trauma's betreft. Wel zo handig als ze het niet van hun ouders moesten hebben.

De Gooise Matras | 10-11-12 | 00:16

@Lewis Lewinsky | 10-11-12 | 00:09
Ik voel een beetje Kim Jung Il-energieën cirkelen om die man. Qua eigen grootsheidbeleving.

Lijkt me heerlijk om dat te hebben. Voor je gevoel maakt niemand je meer wat. Zelfs een met narcissen gevuld heelal niet.

De Gooise Matras | 10-11-12 | 00:14

@miko | 10-11-12 | 00:09
Moet wel.

prince | 10-11-12 | 00:14

@De Gooise Matras | 10-11-12 | 00:10
Ja, wat dat betreft heb jij geen fijn beroep dunkt mij.

prince | 10-11-12 | 00:13

@de grote Anti | 10-11-12 | 00:10
Nee. Die heeft geen enkele kans. Want de rechter is ook een ambtenaartje.
GS daarentegen, die heeft wel een kans.

Lewis Lewinsky | 10-11-12 | 00:12

@Uw Verzekeringsadvis | 10-11-12 | 00:08
Mijn hart breekt elke keer weer bij het horen van zo'n verhaal. En die machteloosheid van de hulpverleners... eigenlijk van alle partijen.
Diep van binnen wil een ouder ook dat het goed gaat met zijn / haar kind maar vaak ontbreekt het aan skills om zich op een constructieve manier door het leven heen te bewegen. Met alle nare gevolgen van dien.

De Gooise Matras | 10-11-12 | 00:12

@De Gooise Matras | 10-11-12 | 00:09
Muntje valt een beetje laat.........
Vodkaatje?

prince | 10-11-12 | 00:11

@Lewis Lewinsky | 10-11-12 | 00:07
U beweert dat een advocaat a-la laten wij zeggen een koffer vol geld per uur,niet deze ambtenaartjes even kan bitchslappen?

de grote Anti | 10-11-12 | 00:10

@prince | 10-11-12 | 00:08
En de hint is *hips*

Weet je dat ik veel voormalige kinderen van middelenafhankelijken voorbij zie komen?

Schrijnend.

De Gooise Matras | 10-11-12 | 00:10

@De Gooise Matras | 10-11-12 | 00:02
Eén narcis lijkt me wat weinig voor een Ratzinger. Doe hem maar alle narcissen in het heelal. En daarbuiten ook, voor alle zekerheid.

Lewis Lewinsky | 10-11-12 | 00:09

@de grote Anti | 10-11-12 | 00:07
Inside joke. Ik werd eens belaagd door een gekkie waar @prince bij was.

De Gooise Matras | 10-11-12 | 00:09

@De Gooise Matras | 10-11-12 | 00:02 nl.artofliving.eu/files/in%20de%20medi...

Kom ik weer met dit voorbeeld, van Alex idd de problemen met instanties vernomen, je weet niet wat je hoort, gelukkig zijn er lieden die zich inspannen voor kinderen met problemen.
Het mooie is dat je als je die kinderen gaat helpen je met behulp van een netwerk heel veel kan betekenen voor kinderen.

Uw Verzekeringsadvis | 10-11-12 | 00:08

@De Gooise Matras | 10-11-12 | 00:03
Dat zal wel maar wat zijn spiebiepeltjes?

prince | 10-11-12 | 00:08

@de grote Anti | 10-11-12 | 00:03
Heel naïef. Ow wacht, dat begrijpt jeugdzorg niet. Ik vertaal het even voor hen: Je hebt de grens van het naïeve héél ver overschreden, grote A.
Die advocaat zou trouwens binnen de kortste keren van het tableau geschrapt worden.

Lewis Lewinsky | 10-11-12 | 00:07

@De Gooise Matras | 10-11-12 | 00:03
Spiebiebeltjes hmm..
Kan je dat eten?

de grote Anti | 10-11-12 | 00:07

@necrosis | 09-11-12 | 23:50
Vandaar dat je geilt op oudere vrouwen. Daar is de kinderwens weg.;-)

miko | 10-11-12 | 00:07

Steen Geil | 09-11-12 | 23:54 | + 0
Een fijn weekend gewenst met uw kinderen;zijn ze graag bij je?.. Geniet er van;dat is goed voor u en voor de kinderen.Dergelijke weekeinden zijn vaak veel te snel voorbij.

pielewaaier | 10-11-12 | 00:04

@Uw Verzekeringsadvis | 09-11-12 | 23:55
Iets wat veel mensen niet durven te benoemen als probleem: kinderen!
Want dan begeef je je ineens op glad ijs.
Ik heb ze niet, en mis ze niet.
Daardoor word ik vaak weggezet als asociaal.
Helaas missen mijn 'opponenten' fatsoenlijke argumenten.
Maar wat dat betreft moet iedereen zelf weten wat hij/ zij doet, maar val mij niet lastig met die 'koters'...

necrosis | 10-11-12 | 00:04

@prince | 10-11-12 | 00:01
Heb ik ook wel eens last van, Prince. Gelukkig krijg ik dan mijn eigen spiebiepeltjes voorgeschoteld.

De Gooise Matras | 10-11-12 | 00:03

@Lewis Lewinsky | 09-11-12 | 23:59
Durf te wedden dat als je een ijdele joodse advocaat erachter zet dat de familie ilja zo weer die kinderen terug heeft en misschien zelfs een nieuwe locatie.
Of is dat naief?

de grote Anti | 10-11-12 | 00:03

@Lewis Lewinsky | 09-11-12 | 23:54
Hebben we ergens een plaatje van een narcis?

De Gooise Matras | 10-11-12 | 00:02

In de hulpverlening zouden nooit fouten gemaakt mogen worden. Helaas gebeurt dat wel en niet zelden met grote gevolgen.

Het jammere is dat in veel van bovenstaande reacties de hulpverleners worden weggezet als incompetent.
Ooit kozen mensen voor het vak om anderen te helpen, niet zelden kinderen een jeugd trachten te besparen die zij zelf mogelijk ondergingen, bij uitblijven van competente hulp.

Op hoger niveau binnen grotere organisaties voeren nitwits met een (niet zelden)totaal andere achtergrond de regie. Ze hebben vaak geen idee waar de mensen op de werkvloer mee te maken krijgen en maken het werk onmogelijk doordat vooral de eigen straatjes moeten worden schoongeveegd, er moet worden bezuinigd (wat uiteraard zijn weerslag heeft op de caseload van de werkers), wordt er idioot beleid bedacht waardoor de werkers nóg meer klem komen te zitten en aan het eind van het verhaal is niemand blij, behalve degenen die zich een plek in de hogere regionen der organisaties hebben weten te bemachtigen.

Die slapen er geen nacht slechter om.

Het lijkt me een tyfuszware baan, veel verantwoordelijkheid, heel veel ellende en nóg moeilijker keuzes die gemaakt moeten worden waar het mager kindergeluk betreft.

Oordelen is gemakkelijk vanachter het toetsenbordje. Het siert niet bepaald.

De Gooise Matras | 10-11-12 | 00:02

@De Gooise Matras | 09-11-12 | 23:52
Hey Tras!
Het is altijd moeilijk bescheiden te blijven toch?

prince | 10-11-12 | 00:01

@de grote Anti | 09-11-12 | 23:56
Natuurlijk kan dat. Want we hebben in Nederland immers een uiterst snel en zorgvuldig werkend justitieel apparaat. Fouten uitgesloten, om van missers en blunders nog maar te zwijgen.

Lewis Lewinsky | 09-11-12 | 23:59

Zou het nou niet fijn zijn als er ergens een advocaat was die ondertussen heeft begrepen wat een stelletje verdomde hufters de bjz eigenlijk is en die de familie (kosteloos) wil helpen ?
Of moeten we met z'n allen een soort hulpfonds opzetten ?

JohnDee | 09-11-12 | 23:58

*zucht* Het is vrijdagavond.. Van wat ik begrijp uit het hele verhaal is dat UHP en BJZ nogal nare afkortingen zijn.

Kan er niet gewoon even (prof) rechtshulp ingeschakeld worden als het echt onrechtmatig is en dan zijn we van deze zooi af?

de grote Anti | 09-11-12 | 23:56

@necrosis | 09-11-12 | 23:54
Interesse in het probleem dacht ik, dan niet kan ook.

Uw Verzekeringsadvis | 09-11-12 | 23:55

@pielewaaier | 09-11-12 | 23:46
Dat kan. Maar ik ken genoeg voorbeelden waar het liegen tot een kunst verheven is en waar degene die het beste kan liegen zijn gelijk krijgt.Ik vind het altijd een beetje een moeilijke materie.Zo ook in dit geval.

@Steen Geil | 09-11-12 | 23:48
Daar heb je gelijk in. Maar ik hoef jou niet te geloven op wat je nu neerplempt. Dat is namelijk ook gekleurd.

miko | 09-11-12 | 23:54

@Uw Verzekeringsadvis | 09-11-12 | 23:43
Wat heeft dat met mij te maken?

necrosis | 09-11-12 | 23:54

@De Gooise Matras | 09-11-12 | 23:52
Dat zijn spiegel hem nog recht in de ogen durft te kijken.

Lewis Lewinsky | 09-11-12 | 23:54

Deze pa zou best nog wel door willen reaguren op sommige uitspraken maar ik ga er vantussen. Morgen weer 2 kindjes die naast mijn bed staan die ik even mag zien voor het weekend. Kan alleen maar uit ervaring tegen iedere ouder vertellen dat ook al ga je scheiden zorg er voor dat je samen op 1 lijn komt met de kinderen. Je hebt samen de keuze gemaakt ze op de wereld te zetten dan ben je ook samen verantwoordelijk om ze op te voeden zonder als vader of moeder zijnde je ex zwart te maken en het via de kinderen uit te spelen. Zij hebben er niet voor gekozen dat hun ouders uit elkaar gaan. En ze verdienen het ook niet!

Steen Geil | 09-11-12 | 23:54

@Ratzinger | 09-11-12 | 23:27
Eigenlijk is niemand zo goed als jij. Toch?

De Gooise Matras | 09-11-12 | 23:52

@gruzelement | 09-11-12 | 23:35
Ik ken de situatie niet persoonlijk en ik ken de hele familie niet.
Wat mij echter opvalt is het ontbreken van de kant van de (stief)vader.
Iets wat nog steeds onderbelicht blijft.
Maar daarover kan ik ook niet oordelen omdat ik zelf nooit kinderen zal hebben.
(bewuste keuze, iets wat me meerdere relaties heeft gekost)

necrosis | 09-11-12 | 23:50

@miko nee, het punt is dat ik van mening ben dat als er kinderen in het spel zijn bij een scheiding dat beide partners verantwoordelijk zijn voor de kinderen. Dan moet het niet zo zijn dat de vader of moeder wordt uitgesloten met een minimale omgangsregeling en de ander alle macht krijgt toebedeeld zoals nu gebeurt. En wat er nu gebeurt is dat het over de kinderen wordt uit gespeeld terwijl het voor de kinderen moet zijn. Oftewel dit soort instanties kijken niet naar waarheidsbevinding. Ze concluderen maar naar eigen maatstaven en meestal zonder naar de kinderen zelf te kijken.

Steen Geil | 09-11-12 | 23:48

Zorg gewoon dat je nooit wat met instanties te maken hoeft te hebben. Dan heb je dit probleem ook niet.

Paasumeensdoor | 09-11-12 | 23:47

@Steen Geil | 09-11-12 | 23:38
Je ex zegt waarschijnlijk hetzelfde over jou.gescheiden mensen en hun exen. Meer leugens vind je niet.
miko | 09-11-12 | 23:40 | + 0
Dat is flauwekul;het is een conflict nooit 50/50;deze vader kan best met een psychisch gestoorde vrouw te maken hebben gehad... en neem nou maar van mij aan,dat je dan je borst kan natmaken.
Het is heel goed mogelijk dat de één liegt en de ander niet.

pielewaaier | 09-11-12 | 23:46

Bureau Jeugdzorg? Praat me er niet van, wat een verschrikkelijke kut-instantie is dat!! Wat een incompetente figuren werken daar zeg, krijgen ze nog betaald voor ook. Net zoals die leiding van sociale werkplaatsen, lopen ook van totaal incompetente sommige sociale academie figuren rond, dikke eigen gewin eikels en heksen.

gz | 09-11-12 | 23:46

@Ratzinger | 09-11-12 | 23:27
Klopt, daarom, kijk maar ff naar dit voorbeeld, vriend van ons, die had het al jaren geleden door :

nl.artofliving.eu/files/in%20de%20medi...

Ook voor necrosis uiteraard.

Uw Verzekeringsadvis | 09-11-12 | 23:43

@prince | 09-11-12 | 23:37
De overheid doet aan 'damagecontrol' die ze zelf veroorzaakt hebben.

necrosis | 09-11-12 | 23:42

@Steen Geil | 09-11-12 | 23:38
Je ex zegt waarschijnlijk hetzelfde over jou.gescheiden mensen en hun exen. Meer leugens vind je niet.

miko | 09-11-12 | 23:40

Dit soort instanties dienen met wortel en al uitgeroeid te worden.. Ik heb er nu ook mee te maken en het maakt zoveel kinderzieltjes kapot. Moeder liegt bedriegt alles bij elkaar je komt met bewijzen en het wordt zo van tafel geveegd door een rechter. Je vecht tegen molens waar niet van te winnen is. Ik heb zelfs met een vader gesproken die is gaan emigreren en pas na 6 jaar zijn kinderen zag en het voor elkaar kreeg met veel touwtrekken zijn kinderen mee te nemen naar zijn nieuwe thuis... Zijn eigen woorden waren letterlijk : "Nederland is een bananenrepubliek, ik wil er nooit meer iets mee te maken hebben.De dag dat ik en mijn kinderen een ander paspoort kregen hebben we ritueel ons oude paspoort verbrand!"

Steen Geil | 09-11-12 | 23:38

@necrosis | 09-11-12 | 23:34
Dat geldt nu ja maar de overheid loopt altijd een beetje achter toch?

prince | 09-11-12 | 23:37

@necrosis | 09-11-12 | 23:28
T is moeilijk, je kan het doen, maar moet je het doen, we zijn er nog niet uit.

Uw Verzekeringsadvis | 09-11-12 | 23:35

Uw Verzekeringsadvis | 09-11-12 | 23:32 | + 0
Jij haalt van alles door elkaar en bent erg O/T.

Dit gaat over Jeugdzorg. Wat dacht jij, dat ik niet tegelijk kan posten op GS en Rambo kan kijken? Ik kan er goddomme ook nog eens gelijk bij ademhalen.

Multitasking, my middle name.

Ratzinger | 09-11-12 | 23:35

necrosis | 09-11-12 | 23:22 | + 0
Nou, in het vorige draadje ging het erover, dat Koreaanse Slet vond dat de moeder zich waarschijnlijk niet aan de omgangsregeling heeft gehouden. Ze dacht ook dat de moeder misschien vervelende dingen over de vader zei. Ik, en anderen met mij, gaven toe dat dat heel slecht is, maar geen reden tot UHP.
En daarom zei ik toen, om een moeder te willen dwingen de omgangsregeling te volgen, kun je van alles doen, bijvoorbeeld geldboetes, maar geen UHP. UHP is traumatiserend voor de kinderen dus daar moet een prangendere reden voor zijn.

Dus daar komt het idee van geldboete vandaan. Of noem het dwangsom, weet ik het. Iig iets waar je de moeder mee pakt.

(uiteraard is er hier misschien zelfs sprake van dat de moeder werkelijk vanwege mishandeling van de vader weigert zich aan de omgangsregeling te houden, in dat geval is de 'schade' van een UHP onmogelijk te herstellen voor het geval de moeder achteraf gelijk blijkt te hebben, maar een dwangsom is iets makkelijker te herstellen als BJZ achteraf fout blijkt te hebben gezeten.)

gruzelement | 09-11-12 | 23:35

@prince | 09-11-12 | 23:24
Wanneer de hoeveelheid werk op hetzelfde niveau blijft liggen, heeft een land helemaal niets aan extra aanwas.
Zeker niet als bepaalde werkzaamheden door oa Polen gedaan worden wegens 'niet interessant voor NL ingezetenen'.

necrosis | 09-11-12 | 23:34

@Uw Verzekeringsadvis | 09-11-12 | 23:18
De ironie is als je kinderen in huis neemt word je van binnen en van buiten door gelicht.
Zelf maken is makkelijker.
Denk daar trouwens niet te lichtvaardig over.Een bevriend stel van me heeft ooit twee probleem kinderen in huis gehaald. Je moet een hart van goud en het incasseringsvermogen(emotioneel) van een neushoorn hebben

miko | 09-11-12 | 23:34

@Ratzinger 23.13

Beetje schizofreen aan het worden, 2 uur geleden lulde je wel anders ouwe sexmaniak.

Overigens hoe is met drs.G.Flater eigenlijk ?

Uw Verzekeringsadvis | 09-11-12 | 21:36 | + 0
Het duurt dan 12 uur. De rest van de tijd kijk ik Rambo of andere films met zeer veel nodeloos geweld.

I love my country.

Topfilms, wat jij!
Ratzinger | 09-11-12 | 21:48 | +

Uw Verzekeringsadvis | 09-11-12 | 23:32

prince | 09-11-12 | 23:24 | + 0
Waardeloze investering. Duurt 25 jaar voor het wat opbrengt.

Ik ben voor infanticide en genocide.

Nee, dat soort dingen zeg je niet als 2e-Kamerlid.

Ben ik dan ook niet. Details andere keer, ik ga nu serieus roken & shit.

Ratzinger | 09-11-12 | 23:30

pielewaaier | 09-11-12 | 23:22 |
Hmm, je bent te goed voor deze wereld.
Waar jij het voordeel van de twijfel geeft ben ik eerder geneigd te leunen op mijn niet al te vrolijk mensbeeld.
Enfin, weekend begint. We treffen elkaar wel weer!

Miep Scharensliep | 09-11-12 | 23:30

@Uw Verzekeringsadvis | 09-11-12 | 23:09
Plakt twaalf uur in 10 minuten.

miko | 09-11-12 | 23:29

@Uw Verzekeringsadvis | 09-11-12 | 23:18
Mijn advies: doe het niet.
Ik ben geen man van de cijfertjes, dan moet je bij @Stormageddon of @seven zijn.
Ik weet echter wel dat echtscheidingen vaak als oorzaak 'de kinderen' hebben.
In dit godverloren land moet je een bewijs/ cursus voor alles hebben, behalve voor voortplanting, en dat geeft te denken.....

necrosis | 09-11-12 | 23:28

Psst, niet doorvertellen hoor, maar bij Jeugdzorg werken alleen maar mensen die verder niks kunnen dan uitgerekend fouten maken.

Het is een soort DDR-baantje, niet serieus te nemen. Morgen opdoeken. Een normaal mens doet dit soort dingen er in z'n vrije tijd bij.

Ik ken inderdaad mensen die bij Jeugdzorg werken. De een is nog debieler dan de ander, allemaal volstrekt incompetent. Een kind dat daar verzeild raakt, godbewaarme. Kan nog beter stenen gaan hakken in een of andere groeve dan te zijn overgeleverd aan niks-kunnende, ongemotiveerde sociale academie dropouts.

Kost ook nog wat, die kutzorg. Werkelijk, dat die lui nog betaald krijgen, onbegrijpelijk.

Ratzinger | 09-11-12 | 23:27

@Ratzinger | 09-11-12 | 23:18
Tsja!
Zolang elke burger een potentiële belastingbetaler is kan voortplanting natuurlijk alleen maar gestimuleerd worden.

prince | 09-11-12 | 23:24

@gruzelement | 09-11-12 | 23:19
Alsof geldboetes 'het' middel zijn...
Zullen we het daar eens over hebben?

necrosis | 09-11-12 | 23:22

Miep Scharensliep | 09-11-12 | 23:10 | + 0
Ik wil absoluut niet beweren dat je er volledig naast zit... intuitie is en blijft een belangrijke raadgever..
Maar misschien zijn deze mensen nog bezig met inburgeren en hebben mogelijk het idee dat emoties in zo'n verstandsmaatschappij als de onze daar vooralsnog niet zo goed in passen.
Overigens de emoties waren er wel bij het telefoontje van Jelena bij de vorige topic.

pielewaaier | 09-11-12 | 23:22

Alleen rechters kunnen kinderen uit huis laten plaatsen, en dan zal BJZ met sluitend bewijs moeten komen. Helaas vinden de rechtszaken van minderjarigen achter gesloten plaats en weet niemand nog welk bewijs is aangevoerd. Staat het de familie uiteraard vrij om dit via de legale weg aan te vechten.

luckor | 09-11-12 | 23:21

necrosis | 09-11-12 | 22:09 | + 0
In die langere (latere) comment is Koreaanse Slet iets genuanceerder (hulde), maar in het topic als geheel (tijdens de discussie) was Koreaanse slet gewoon uitgeluld omdat er geen goede reden voor UHP is. Loyaliteitsconflict kan geen reden voor UHP zijn. Geldboete voor het zich niet aan de omgangsregeling houden zou me een veel betere oplossing lijken ALS daar sprake van is. UHP vanwege het zich niet houden aan omgangsregeling is een vuile 'oplossing' over de ruggen van de kinderen.

Dat punt is niet weerlegd.

gruzelement | 09-11-12 | 23:19

@necrosis | 09-11-12 | 22:56
Ja Steun van ouders.
Eerlijk gezegd, gisteren een discussie met mn vrouw n.a.v. een tv uitzending om 1 of 2 probleem jongeren op te nemen in ons gezin, geld, ruimte, stbiliteit en de wil om mensen te helpen is er.
Om zo een avontuur aan te gaan is best moeilijk, we zijn er nog wel ff mee bezig om de knoop door te hakken.

Uw Verzekeringsadvis | 09-11-12 | 23:18

Toch blijf ik van mening dat het volstrekt zot is om het als 'een mensenrecht' te beschouwen dat iedereen zich maar voorplant. Er zijn helemaal geen mensenrechten, evenmin als dat er termietenrechten bestaan.

De aarde wordt te vol, een serieus demografisch probleem. Iets wat men in landen als China en India wel begrijpt - en daar ook wat aan doet. Dat wij in NL er niets aan doen is weerzinwekkend en schijnheilig. Op termijn betekent het een rattenplaag, en ook dat lost zich vanzelf op. De vraag is of je het daar op aan moet laten komen.

Ik zou menen van niet.

Ratzinger | 09-11-12 | 23:18

@Jackanders | 09-11-12 | 23:05
Volgens mij heeft ze ONDANKS jeugdzorg de zeilen gehesen.
In ieder geval heeft ze bewezen stand te kunnen houden.
Wat dat betreft ben ik het met @Ratzinger eens: iedereen kan een kind bij elkaar neuqen, echter kunnen niet alle ouders daarmee omgaan.

necrosis | 09-11-12 | 23:16

@Adalgar | 09-11-12 | 22:55
Was er een paar jaar terug niet zoiets van een koppel dat hun kind wilde verkopen en jeugdzorg dat kind weg haalde. Het kind wilde maar een ding,terug naar haar ouders.
Dit geval dus!
www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/2...

miko | 09-11-12 | 23:13

Uw Verzekeringsadvis | 09-11-12 | 23:09 | + 0
Ben niet zo dol op neuken.

Sla liever iedereen hartstikke dood.

Nou ja, ook weer niet, iets er tussenin, jij begijpie doen?

Ratzinger | 09-11-12 | 23:13

pielewaaier | 09-11-12 | 22:58 |
Dank je voor je compliment.
Ik begrijp je opmerking mbt de andere cultuur. Dat kan een rol spelen. Niettemin gingen bij mij alarmbelletjes rinkelen. Daarbij teken ik aan dat ik uit hoofde van mijn werk in het justitiele circuit, erg veel mensen heb 'gelezen' die in de clinch lagen met overheidsinstanties/justitie. Mensen die uit alle windstreken kwamen.
Goed, ik kan er volledig naast zitten. We wachten het maar af.

Miep Scharensliep | 09-11-12 | 23:10

@Ratzinger 23.06
Al weer uitgeneukt ?

Uw Verzekeringsadvis | 09-11-12 | 23:09

@prince | 09-11-12 | 22:31
Ongeveer € 40.000 per jaar per kind.
Dat is wat ik over het algemeen bij 'vriend' Google tegen kom.

Jackanders | 09-11-12 | 23:09

Overigens ben ik best wel bereid om mensen die kinderen willen vooraf te informeren of dat wel of niet door kan gaan.

Zie ik een stel kutlosers, dan kunnen ze het vergeten.

Raar hè, jongens en meisjes, dat daar helemaal geen controle op is (van mij). Denk dat ik in een van de 300.000 gevallen een akkoord zou geven. Zou daarbij ook stevig discrimineren. Wisten jullie wel dat 'discrimineren' niet meer betekent dan 'onderscheid maken' is? Nee hè. Discriminatie als term is verworden tot het ongeoorloofd onderscheid maken. Heel raar ja.

In onze bespottelijke Grondwet staat zelfs dat je niet mag discrimineren 'op welke grond dan ook'. Nee, dan zoek je dus debielen als Rutte en Samsom om het land te leiden.
Ik zeg, moehahahaha. Flikker toch een kankereind op met je Grondwet.

Ratzinger | 09-11-12 | 23:06

@necrosis | 09-11-12 | 22:37
Ze is wel degelijk onder toezicht geweest, en heeft met dank aan jeukzorg pas later de zeilen kunnen hijsen.

Jackanders | 09-11-12 | 23:05

Mag dit wel...
Enkele figuren moeten weer vaste grond gaan voelen onder hun voetjes en dat gaat wennen worden !

Winkelman | 09-11-12 | 23:03

Adalgar | 09-11-12 | 22:55 |
Je spreekt wijze woorden. Wie kennis 'uit het veld' heeft zal die woorden vaak genoeg kunnen beamen. Zoals gezegd, niets is wat het lijkt en iedereen heeft z'n eigen waarheid.
Ik heb een dubbel gevoel bij de voortrekkersrol van GS in dit geval. Je bespeelt een publieke opinie, je doet aan beeldvorming en je maakt jezelf partij. Laat het over aan een advocaat en bericht af en toe met een update.

Miep Scharensliep | 09-11-12 | 23:02

Miep Scharensliep | 09-11-12 | 22:50 | + 0
Ik vind je reacties altijd van hoge kwaliteit en als ik je nick tegenkom ''moet'' ik je bijdrage lezen.
Ik begrijp dat je hierbij ter beoordeling je intuitie aanspreekt... kennelijk één van de weinigen,die daar in deze verstandswereld nog over beschikt.... maar misschien moet je wat meer rekening houden dat we hier te maken met Oost-Europese immigranten, een duidelijk andere cultuur dan de onze,die naar ik heb begrepen hun uiterste best doen om een zo goed mogelijke indruk achter te laten.

pielewaaier | 09-11-12 | 22:58

Jeugdzorg? Je kunt beter in een katholiek internaat zitten, weet je dat je maar op 1 manier genaaid wordt.

Serieus, als je morgen Jeugdzorg opdoekt, zou dat een grote zegen zijn. Er werken alleen maar losers en de kinderen hebben er niks aan.

Overigens ben ik van mening dat ouders eerst gescreend moeten worden voordat ze zich voortplanten. Ja, je kunt roepen dat het een 'mensenrecht' is om je genen door te geven. Dat kan. Iemand die dat roept heeft niet eens begrepen dat 'es nicht sowas gibt' als mensenrechten (totale kolder) en zou dus meteen al gesteriliseerd moeten worden.

Harde taal? Welnee. We moeten praktisch blijven en niet elke mongool de gelegenheid moeten geven om later ruifvreter te worden. Demografisch al een totale fail. Nu nog kunnen we roepen dat het allemaal moet kunnen - daaraan zijn hele beschavingen ten onder gegaan.

Ratzinger | 09-11-12 | 22:57

@Uw Verzekeringsadvis | 09-11-12 | 22:49
Niet alleen lef, ook steun van beide ouders.
En dat is hetgeen wat ik mis in dit topic, de (stief)vader komt nergens aan het woord.
Dat is geen verplichting van welk medium dan ook, ik vind het nogal eenzijdig, maar dat is mijn mening....

necrosis | 09-11-12 | 22:56

Kinderen zijn loyaal aan hun bloed, hoezeer dat bloed ze ook verwaarloost. Ouders/verzorgers jegens wie bedenkingen rijzen, weten als geen ander hoe een onschuldige tronie te acteren en de beschermd opgevoede reporter om de tuin te leiden.

Enfin, iets of iemand moet het gedaan hebben. De barricaden van een duivel in abstracto zijn wel zo gemakkelijk te beklimmen. Van Rossem weet daar alles van.

Adalgar | 09-11-12 | 22:55

lees@majorkingkong | 09-11-12 | 22:36
Goed gezegd!

Lewis Lewinsky | 09-11-12 | 22:54

@Jackanders | 09-11-12 | 22:30
Daar kun je over discussiëren maar een meid van 14 de oceaan opsturen daar mag wel even naar gekeken worden.

@necrosis | 09-11-12 | 22:37
Mijn zoon van 12 gaat in zijn eentje beren jagen met een longbow in Canada. Het is altijd zijn droom geweest. Jaja ventje met karakter.
Niet de jeugdzorg bellen!!

miko | 09-11-12 | 22:52

@necrosis | 09-11-12 | 22:44
Jij bent beter in motorboaten? :)

prince | 09-11-12 | 22:50

Bij een eerder topic heb ik al het een en ander gecomment.
De topics gelezen, filmpje gekeken.
Zoals anderen hier al memoreren, als GS de vrouw en haar kinderen echt wil helpen omdat hier enorm onrecht geschiedt, put your money where your mouth is, gewoon omdat het kan en betaal een goede advocaat voor haar. Tien topics zetten geen zoden aan de dijk.
.
Het filmpje frappeerde mij. Ik miste de emotie terwijl het zo'n emotionele toestand is. Op geen enkel moment knalde de authenticiteit bij je binnen. Moeder en zoon aan een tafel. Mandje met appeltjes. Blinkende tegeltjes in de keuken. Ze leken elkaar gecoached te hebben met standaard antwoorden en lege blikken. Mijn intuitie vertrouwde het niet. Ik kan er volledig naast zitten maar over het algemeen lees ik mensen behoorlijk goed. Moeder en zoon kwamen te perfect uit het verhaal naar voren.
.
Er is heel veel mis met Jeugdzorg en met de Raad vd. Kinderbescherming. En niets is wat het lijkt. Ik hoop dat er een goede oplossing voor de kinderen komt want daar gaat het uiteindelijk om.

Miep Scharensliep | 09-11-12 | 22:50

@necrosis | 09-11-12 | 22:44
Maakt niet uit al ging het over strandwandelen/bergbeklimmen, lef en karakter !

Uw Verzekeringsadvis | 09-11-12 | 22:49

Hulde van Rossum... de ''zaak'' lekker warm houden..
Hulde Geen Stijl om als media dat te doen wat de belangrijkste taak van de media is en dat is de macht controleren.
Als de politiek het laat afweten mogen jullie of moeten jullie die taak overnemen,tenminste als je onze democratie en rechtsstaat serieus neemt.
Nogmaals dank voor jullie inspanningen om dit bovenmatig arrogante bolwerk dat Jeugdzorg heet te doen wankelen..

pielewaaier | 09-11-12 | 22:49

La Vie En Rose | 09-11-12 | 22:25
Dat is omdat het hier niet gaat over ene Estelle Badder of zo, maar over gewone mensjes....

Hendrikaatje | 09-11-12 | 22:46

@ necrosis 22:44

Waar dan?

eerstneukendanpraten | 09-11-12 | 22:45

@Uw Verzekeringsadvis | 09-11-12 | 22:40
Zeker weten!
Wat zij deed, doe ik niet na, ik had (qua leeftijd) de vader van zeilmeisje kunnen zijn, ik weet echter niet hoe ik een zeilboot moet besturen.
Mijn kwaliteiten liggen elders....

necrosis | 09-11-12 | 22:44

Ik wil hier graag nog mijn reactie plaatsen waar ik het vorige draadje mee ben beeindigd.
reactie nr.289
Graag nog één opmerking... tot het volgende topic over dit onderwerp..
Waarom doet Jeugdzorg dit?
Om voor eens voor altijd iedereen afschrikwekkend te intimideren,mocht men ooit met BJZ te maken krijgen ,nooit en te nimmer de media er bij te halen.
De sancties zijn genadeloos en die worden via de kinderen uitgevoerd.
Het belang van de kinderen hebben we op dat moment schijt aan... het doel heiligt de middelen tenslotte.
''Verdomde rotburgers,allemaal in je hok''.. ga je niet vrijwillig,dan trapt Jeugdzorg je er wel in.
pielewaaier | 09-11-12 | 17:53 | + 1

pielewaaier | 09-11-12 | 22:43

La Vie En Rose | 09-11-12 | 22:38

www.korver-vanessen.nl/

Zeer erudiete advocaat.

pluizigkroeshaar | 09-11-12 | 22:41

@necrosis | 09-11-12 | 22:37
Mooi he, meid met karakter.

Uw Verzekeringsadvis | 09-11-12 | 22:40

@miko | 09-11-12 | 22:29
Ik ga de discussie niet nog een keer voeren. Lees mijn comments in het topic van gisteren maar.

necrosis | 09-11-12 | 22:30

Bv Richard Korver, (advocaat van de ouders van de slachtoffertjes van Robert M.) Die heeft ook een ingang bij de NPO.

La Vie En Rose | 09-11-12 | 22:38

@Jackanders | 09-11-12 | 22:30
Zeilmeisje is van een compleet andere orde, die koesterde een droom en liet die uitkomen.
En stak daarmee een dikke middelvinger op naar iedereen.
Haar ouders hadden er geen problemen mee....

necrosis | 09-11-12 | 22:37

Kinderen worden niet uit huis geplaatst omdat de ouders zweetvoeten hebben.....
chiel_labiel | 09-11-12 | 22:25 | + 0 -

In een land waar kindermisbruik gestraft wordt met schoffelen, waar mensen die andere mensen invalide schoppen naar huis mogen gaan. Waar de politie diefstal, geweld en fraude niet tot prioriteiten rekent maar flitsen wel.

Nee u heeft vast gelijk, in dit land worden louter weloverwogen beslissingen gemaakt. Deze beslissingen worden door volk als u gezegend met een boerenkoolwijsheid gesteund.

majorkingkong | 09-11-12 | 22:36

chiel_labiel | 09-11-12 | 22:25 |

Zouden de kinderen van Estelle nu Badr weer tijdelijk thuis woont, preventief worden weggehaald? Het lijkt me zeer voor de hand liggend dat iemand met zoveel aanklachten van geweld en mishandeling een serieus gevaar is voor de kinderen. Of zou BJZ een beetje last hebben van willekeur en lafbekkerij?

pluizigkroeshaar | 09-11-12 | 22:34

Kan Ilja niet wat van zijn oostblok landgenoten inhuren om even wat zaken recht te zetten?

Dunnepoep | 09-11-12 | 22:33

@Jackanders | 09-11-12 | 22:29
Heb je daar cijfers van?
Niet dat het me zou verbazen maar vraag het me af.

prince | 09-11-12 | 22:31

@miko | 09-11-12 | 22:29
Zeilmeisje.

Jackanders | 09-11-12 | 22:30

@La Vie En Rose | 09-11-12 | 22:25
Wie vind jij een goede advocaat?
Ik heb al heel wat bekende (beroemde/ beruchte) advocaten voorbij zien komen.....

necrosis | 09-11-12 | 22:30

@chiel_labiel | 09-11-12 | 22:25
Klopt, voor ieder uit huis geplaatst kind vangt Jeugdzorg een subsidie die hoger is dan uw jaarsalaris.
Een prima motivator, me dunkt.

Jackanders | 09-11-12 | 22:29

@La Vie En Rose | 09-11-12 | 22:20
Ik bedoelde de stukjes over dit geval.
Maar ik zou wel graag die vader eens een woordje laten doen.Want het is toch niet zo dat jeugdzorg zomaar ineens bij je binnenvalt? Of zeg ik nu iets doms?

miko | 09-11-12 | 22:29

Kinderen worden niet uit huis geplaatst omdat de ouders zweetvoeten hebben.....

chiel_labiel | 09-11-12 | 22:25

@SvennusMax | 09-11-12 | 22:09

Hoewel ik alle respect heb voor Van Rossem, heb jij ook een punt. Waarom komt deze zaak niet verder? Waarom pikt de Telegraaf dit niet op? Waarom geen telefoontje naar Een Vandaag, Nieuwsuur, P&W? Naar politici? Naar een advocaat met een grote naam. Desnoods een inzameling hier houden voor een goede advocaat.

La Vie En Rose | 09-11-12 | 22:25

@miko | 09-11-12 | 22:13
Het gaat niet om wat @the Russian in de panelen heeft geplempt. Dat waren slechts aanvullingen of uitleg aan roeptoeters die het topic en de voorgaande topics niet hadden gelezen, en wel hun oordeel al klaar hadden.

La Vie En Rose | 09-11-12 | 22:20

Misschien dat een bezoekje van Tom Staal aan de (stief) vader van Ilja wat duidelijkheid kan scheppen?

necrosis | 09-11-12 | 22:17

Er is meer aan de hand in dit gezin.

NatteDweil | 09-11-12 | 22:17

@miko | 09-11-12 | 21:53
mr heb jij dan bijvoorbeeld ook eerdere artikelen gelezen? Ik niet (zie mijn eerdere post), mr kan me voorstellen dat er meer aan de hand is bij het gezin.

djeesie | 09-11-12 | 22:16

"Mag u nu in de comments feiten van interpretaties gaan scheiden en daar uw immer weloverwogen mening over formuleren."

Ghehehe. Kom er maar in @De Koreaanse Slet.

La Vie En Rose | 09-11-12 | 22:15

@miko | 09-11-12 | 21:53
Appel-peer....

hfakker | 09-11-12 | 22:15

@La Vie En Rose | 09-11-12 | 22:08
Ik zit hier vaak genoeg om al die stukjes van the russian gelezen te hebben daar gaat het niet over.

miko | 09-11-12 | 22:13

miko | 09-11-12 | 22:06 |
Tuurlijk pak ik dat serieus op, want aanpassen moet ze, maar dan even niet over de rug van een paar kleine kinderen. Een van die kleintjes heeft een trauma van jewelste opgelopen, omdat BJZ ze op valse gronden uit huis heeft gesleurd. Een pedagogische blunder van formaat en dat voor een jeugdbeschermingsorganisatie, die zich ook regelmatig de rol aan meet van opvoedkundig ondersteuner en anderen (lees ouders) de maat denkt te kunnen nemen.
Lijkt mij toch wel een serieuze aangelegenheid hoe er met onze kinderen wordt omgesprongen door de overheid.

ZSU-23-4 | 09-11-12 | 22:12

@La Vie En Rose | 09-11-12 | 22:05
Maar is er dan niet meer te doen? Meer te halen? Ik heb de zaak ook al een tijdje gevolgd(jaja) maar zie alles uit een kant komen.En mijn ervaring leert dat er wel vaak twee zijdens zijn. Is het misschien mogelijk om die vader eens te pakken te krijgen? Dat GS daar eens achter aan gaat want die word ook weg gezet als een slecht,drinkend mens. En daar blijft het een beetje hangen wat mij betreft.
Voor de rest mag je slaan hoor, het is hier niet voor mietjes.(en huisvrouwen) Alleen niet in mijn noten want dan gaat mijn reputatie eraan. Huhuh

miko | 09-11-12 | 22:12

@miko | 09-11-12 | 22:05
Asielzoekers krijgen nogal wat kansen om hun afwijzing aan te kaarten, daarnaast storten zich hele massa's geitenwollensokkende dragende bakfietsers zich op al die zielige afgewezen asielzoekers om hen te helpen.

Wie helpen Ilja zijn moeder en die kinderen?

Jij niet iig. Jij begint over asielzoekers te zeiken.

Right.

La Vie En Rose | 09-11-12 | 22:11

Al weer enkele topics aan dit droevige epos besteed hier op GeenStijl. Weten we allemaal nog wat het "oude" GeenStijl met Fleischbaum en Ruktor gedaan zouden hebben als een overheidsdienst zo hard zou lopen frauderen?
Juist. Achter hun typemachientjes vandaan komen en een minister laten vallen. Of net zo lang zuigen totdat de mainstream media hier lucht van krijgen.

GeenStijl anno nu (lees; Telegraafbundel) is tot een wassen neus verworden, vlak boven een kartonnen vuvuzela. Het meest treurige van het hele verhaal is dat Ilja nog denkt dat GeenStijl anno Sjuul "effe broodje eten" Paradijs dezelfde daadkracht en impact heeft als voorheen.

Als ik ongelijk heb, valt dat heel eenvoudig te bewijzen. Dat is namelijk dagelijks voor de deur staan van deze guttmenschen, en om het kwartier een telefoontje plegen naar de minister van Binnenlandse zaken en Justitie, alsook hun staatssecretarissen.

Maar ik ben bang dat met het plaatsen van dit topic voor de heren redacteurs de kous weer even af is. Er zal ook wel een vrijmibo gedronken worden op dit moment, terwijl Ilja in de cel zit. Chapeau.

SvennusMax | 09-11-12 | 22:09

Goed dat er een instantie is als bureau Jeugdzorg die kinderen kan beschermen tegen agressieve ouders. Als Jeugdzorg er niet zou zijn, zouden heel wat kinderen mishandelt blijven worden. Het verhaal van Ilja is een schrijnent geval van hoe het niet zou moeten.
Maar, ja ik weet niet in hoeverre zijn verhaal kloppend is; hier zou eigenlijk een onafhankelijk instantie (dus niet Jeugdzorg of een advocaat van Ilja, met mensen die onbevoordeeld naar de zaak kunnen kijken) naar moeten kijken en over moeten oordelen

arie181818 | 09-11-12 | 22:09

@Geilebosaap | 09-11-12 | 21:51
En als Jeugdzorg nou eens geen wederhoor geeft "i.v.m. privacy van de betrokkenen"? Verdiep je eens in Jeugdzorg en praat dan verder.

Tommygunner | 09-11-12 | 22:08

@ZSU-23-4 | 09-11-12 | 22:01
Miko woont niet in Nederland. Dat heeft-ie allemaal gemist.

Net zoals reaguurders die komen zeiken over deze zaak, dat ze alles van één kant horen, niks hebben gelezen.

La Vie En Rose | 09-11-12 | 22:08

@ZSU-23-4 | 09-11-12 | 22:01
Ze spreekt geen Nederlands? Aanpassen en wel nu!
(dit zal ook wel weer serieus opgepakt worden)

miko | 09-11-12 | 22:06

Fopspeen | 09-11-12 | 22:03
Prutsniveau is één woord. Groetjes van F13.

Moishe Pipik | 09-11-12 | 22:06

Misschien een leuk geval voor die druiloren van "Pro Deo".... kunnen ze eens echt iets nuttigs doen

Piet-Porno | 09-11-12 | 22:05

@miko | 09-11-12 | 21:57
Hehe, even het topic hieronder gescand. Moest even terugslaan, dat begrijp je. :-)

Ik heb alle topics gelezen, alle linkjes aangeklikt, en dat heeft mij er van overtuigd dat dit verhaal klopt.

Maar niet alleen dat. Waarom zou GS bij monde van Van Rossem zich zo in een zaak bijten als ook zij er niet van overtuigd zijn dat er hier smerige spelletjes door medewerkers van BJZ worden gespeeld?

Ik zeg Hulde voor GS en Van Rossem!

La Vie En Rose | 09-11-12 | 22:05

@La Vie En Rose | 09-11-12 | 22:00
En waarom zouden die afgewezen asielzoekers geen punt hebben en zou die organisatie niet falen? Persoonlijk leed, dat wel maar ik kan uit heel de reeks artikelen nog steeds niet opmaken of de organisatie helemaal vaut zit.Het is nog steeds te eenzijdig.
Er komt alleen maar een artikel bij.

miko | 09-11-12 | 22:05

Wat mij vooral op valt is het aantal spelvaudten dat BJZ er op na houdt. Toch wel triest als je bedenkt dat dit een officiële instantie is die ook gewoon Word gebruikt en niet eens de spelingsknop (hint: F7) kan vinden. Dit toont toch wel het pruts niveau van deze organisatie aan.

Overigens heb ik in de vorige stukken al diverse keren uitgelegd waarom BJZ eigenlijk gewoon een Kwalitatief Uitermate Teleurstellende organisatie is.

Fopspeen | 09-11-12 | 22:03

Maar het is makkelijk wat roepen over een instantie die niks terug mag doen in de media.
Ik kan me bijna niet voorstellen dat jeugdzorg met al deze negatieve publiciteit door zou blijven gaan als ze niet zeker zijn van hun zaak.
... .... We moeten het echter doen met een enkel geval.
En dat is een beetje uitgekauwd.
miko | 09-11-12 | 21:35 |
Het wemelt van dit soort gevallen, internets staat er vol mee in ieder geval.
Verder kun je nou niet bepaald zeggen dat BJZ niets terugdoet, ze doen heel veel terug en vooral heel veel over de ruggen van een paar kleine weerloze kinderen en niet heel weerbare moeder (want Russisch, dus taalbarrière) en met behulp van intimidatie en machtsmisbruik (zie de arrestatie van Ilja). Dit zijn praktijken die je in een dictatuur wel zou kunnen verwachten, maar dit is Nederland. Democratisch, mensenrechten, u weet wel.

ZSU-23-4 | 09-11-12 | 22:01

@miko | 09-11-12 | 21:53
Ik heb geen reedt met asielzoekers te maken. Als die afgewezen zijn moeten ze gewoon vertrekken.
Het gaat hier om een moeder en haar kinderen die legaal in Nederland verblijven, zich hier hebben aangepast en met een falende organisatie te maken hebben die haar kinderen onterecht hebben afgenomen.

Verder interesseren die kudos mij geen zak, en weet ik dat die niet van jou komt.

La Vie En Rose | 09-11-12 | 22:00

@La Vie En Rose | 09-11-12 | 21:54
Of mogen geven?

miko | 09-11-12 | 21:58

Hoor & wederhoor.
(niet de grootste kwaliteiten van GS)

damnschreeuwer | 09-11-12 | 21:58

BTW, ik ben dat target halen zat. !

newray | 09-11-12 | 21:58

@La Vie En Rose | 09-11-12 | 21:52
Als je goed zou lezen dan zou je ook zien dat ik uitkeringen voor bruiden en bruidegommen uit den boze vind. En de blanke mannen zijn niet goed in bed donkere vrouwen zijn beter dan blanke dat was het. Blanke vrouw zekers? ;)
Maar zeg eens waarom zou dit verhaal helemaal kloppen? Als het allemaal zo duidelijk zou zijn kun je dan nergens aan de bel trekken?
Dat geloof ik dus niet.

miko | 09-11-12 | 21:57

@Kirth Gersen | 09-11-12 | 21:32
Grote bek houden jij. Onbenul! Als je de topics gelezen had, zou je geweten hebben dat van Rossem contact met BJZ heeft gehad en ze geen commentaar willen geven.

La Vie En Rose | 09-11-12 | 21:54

Dit deugd van geen kant. Niet van de ene kant, niet van de andere kant. Edoch, met de berichtgeving tot nu neig ik in dit geval Jeugdzorg meer te willen volgen dan de tegenpartij.

Lepo | 09-11-12 | 21:54

@Mastermattie | 09-11-12 | 21:24
dan raad ik GS aan zich eerst als kerk/ANBI te laten registreren.
Dan krijg je namelijk alles gratis, hoef je geen belasting te betalen , sturen gemeentes je hun burgerregistraties op en mag de plisie niet zomaar binnenvallen. En accijnsvrij wijn inkopen als je het goed aanpakt ;)

damnschreeuwer | 09-11-12 | 21:54

bureau jeugdzorg is een slap aftreksel van Guantánamo Bay. Maar ze redelijk op de goede weg.

INH.30CL | 09-11-12 | 21:53

@La Vie En Rose | 09-11-12 | 21:43
Ik zou waarschijnlijk ook wel doorgaan.En ik geef Ilja al het gelijk van de wereld dat hij daar elk medium mogelijk voor gebruikt. Maar het word nu wel een eenzijdig verhaal en daar zouden ze hier ook voor moeten waken.Uitgekauwd dus. Persoonlijk leed is er maar genoeg te vinden op de wereld. Wat denk je van al die afgewezen asielzoekers? Die zeggen ook allemaal dat ze het niet snappen. Ze worden va het kastje naar de muur gestuurd en niemand gelooft ze en worden door de Nederlandse staat als bedriegers neer gezet. Zullen we ons daar als GS-gemeenschap eens voor inzetten?
Verder vind ik je commentaar geen minkudo waard dus ik vraag me af wie die minkukel nu weer is?

miko | 09-11-12 | 21:53

@miko | 09-11-12 | 21:20
Fijne vergelijking. Wat let je om op het topic hieronder verder te gaan lullen over de import van zwarte vrouwen via schijnhuwelijken, die na een paar jaar uit elkaar gaan, en wij voor de uitkeringen opdraaien?

Of over blanke mannen die hun zwarte bruid die ze in het buitenland ontmoet hebben hier naar toe halen en in de waan verkeren dat de vrouwen echt van hun houden. Het is echt niet om het geld te doen. Neuh, Het is echte liefde en een prettige bijkomstigheid is dat die blanke mannen zo goed zijn in bed. Muhahaha.

La Vie En Rose | 09-11-12 | 21:52

Vrouw en kids naar oma in oostblokkieje?

newray | 09-11-12 | 21:52

-weggejorist en opgerot-

Geilebosaap | 09-11-12 | 21:51

Kan iemand even de gebroeders Anker inschakelen?
Kort gedingetje en de zaak is uit de wereld.

Het behoeft enkel een advocaat van naam die zo'n casus pro deo oppakt en BJZ (ik heb -heel lang geleden zelf te maken gehad met ook zo'n crupule maar dan van de Kinderbescherming (!!!)) ligt op de knietjes. En terecht!

Thanks!

De Droit | 09-11-12 | 21:51

Ik ken persoonlijk een gevalletje jeugdzorg waarbij borderlinende moeder een tranentrekkend verhaal ophangt tegen iedereen die het wil horen. Ook hier is BJZ dan de gebeten hond. Uiteindelijk heeft mama met nieuw vriendje gekozen een nieuw leven zonder de kinderen.

Niets is wat het lijkt...

DirkZw | 09-11-12 | 21:47

@de Bree | 09-11-12 | 21:26
Hoezo mag BJZ niets over de inhoud naar buiten brengen?

Lewis Lewinsky | 09-11-12 | 21:46

@Houtbewerker | 09-11-12 | 21:40
Nee hoor, en de overheid heeft het beste met ons voor.

Zo zijn ze.

Parsons | 09-11-12 | 21:45

@de Bree | 09-11-12 | 21:33
Nee, maar het is wel *onze* organisatie eej.

Parsons | 09-11-12 | 21:44

@Veestbeest | 09-11-12 | 21:15
Die braakneiging krijg ik nou van reaguurders zoals jij.

La Vie En Rose | 09-11-12 | 21:44

@Houtbewerker | 09-11-12 | 21:40
Ze zijn zo dom om gemaakte fouten niet te willen toegeven en net zo lang lopen te kutviolen tot de tegenpartij het opgeeft.

Onze overheid is onbetrouwbaar en de door haar ingestelde uitvoeringsinstanties onberekenbaar.

paost712 | 09-11-12 | 21:43

@miko | 09-11-12 | 21:04
Als het om jouw kinderen zou gaan, of om je zusje en broertje, en je loopt tegen een muur van onbegrip en treiterijen aan, zou jij je daar dan bij neerleggen?
Of zou je - als laatste redmiddel - de hulp van de media, in dit geval GS inroepen, en blij zijn dat er nog mensen zijn die zich in jouw zaak verdiepen en de rol van BJZ aan de kaak stelt, zoals Van Rossem doet?

Domme vragen eigenlijk, het interesseert je gewoon geen zak, het onderwerp is uitgekauwd.

Waarom reageer je dan?


La Vie En Rose | 09-11-12 | 21:43

Bij de hoorzitting zullen dus 6 medewerkers Jeugdzorg aanwezig zijn. Waar Ilja en z'n moeder alleen staan en minimaal één vertegenwoordiger van zorgbelang naast zich mogen?
Waarom Worden de schoolleiding en de leerkracht van de kinderen er niet bij betrokken?
Daarbij lijkt het mij zinnig als de moeder van Ilja op voorhand door die zorg vertegenwoordiger laat regelen dat BJZ Ilja aan het begin van de zitting niet buiten spel laat zetten door de rechter aan te geven dat zij in deze alleen met moeder te maken willen hebben als wettelijk vertegenwoordigster van de kinderen, en eisen dat Ilja op de gang moet plaatsnemen.
Onder het mom dat de aanklacht tegen Ilja een niet relevante zaak is buiten de reden tot uithuisplaatsing.

Dit zeg ik om voor Ilja een zoveelste teleurstelling te besparen. Zorg dat je sowieso aanwezig mag zijn en spreektijd krijg Ilja!

deraderendraaien | 09-11-12 | 21:41

Er moet toch nog wel ergens een goede ZwarteKip zijn die dit zaakje (pro-deo) wil opnemen???

DirkZw | 09-11-12 | 21:40

Apart verhaal, jeugdzorg is best wel een enge club maar toch heb ik een onderbuik gevoel dat er iets niet klopt in dit verhaal. Ze zijn toch niet zo dom daar dat ze dezelfde fouten blijven maken?

Houtbewerker | 09-11-12 | 21:40

Doe eens wat onderzoekshoernelastiek i.p.v. deze eenzijdige berichten.

Harigeharrie | 09-11-12 | 21:37

@Veestbeest | 09-11-12 | 21:29
had net ook zoiets geschreven, mr weg

djeesie | 09-11-12 | 21:36

Vooropgesteld dat achter elke voordeur meer schuil gaat dan de buitenwereld weet (ook die van jullie en mij) meen ik hulde te moeten spreken voor het rustig blijven van Ilja. Twee keer stelen van kinderen ....

Ik was allang met gepast huiselijk geweld bureau jeugdzorg binnen gevallen.

BedrijfsTijgerT | 09-11-12 | 21:36

@Veestbeest | 09-11-12 | 21:29
Een beetje wat de Bree zegt. Als de kinderen onterecht uit huis genomen zijn dan is dat erg. Maar het is makkelijk wat roepen over een instantie die niks terug mag doen in de media.
Ik kan me bijna niet voorstellen dat jeugdzorg met al deze negatieve publiciteit door zou blijven gaan als ze niet zeker zijn van hun zaak.
ik weet het niet.
Verder, als het werkelijk een van de vele zaken zou zijn dan moet het voor GS niet moeilijk zijn om meer gevalletjes boven tafel te halen. We moeten het echter doen met een enkel geval.
En dat is een beetje uitgekauwd.

miko | 09-11-12 | 21:35

Parsons | 09-11-12 | 21:31
Dat deze Russische familie niet net moet doen alsof de Nederlandse staat en haar organisaties de slechtste en corruptste van de ganse wereld zijn.

de Bree | 09-11-12 | 21:33

is een loyaliteitsconflict de enige reden dat de kinderen uit huis worden geplaatst? Naast een vermeend/onbewezen klacht van geweld? Het artikel komt ietswat eenzichtig over... nu ff geen zin om artikel uit maart te lezen, maar weet iemand dat toevallig?

Sowieso een rare zaak, slecht om op deze manier kinderen uit huis te plaatsen. Meerdere slechte berichten van jeugdzorg de laatste tijd. (Uberhaupt veel falende -semi- overheid in nl de laatste jaren. Toezicht creches, woningbouw, graaiers in zorg. Ga waarschiijnlijk zo nog wel ff door) Waar gaat nl heen? Wanneer treedt justitie ed een keer grondig door zulks instanties. Politiek geldt eigenlijk hetzelfde imo. Al die rotte bestuurders moeten toch van het pluche af?! Bij de minste tekenen moet een partij iemand schorsen en gedegen onderzoek doen....

na goed langere post dan gewild :D

djeesie | 09-11-12 | 21:33

-weggejorist en opgerot-

Kirth Gersen | 09-11-12 | 21:32

@de Bree | 09-11-12 | 21:29
Maak je nou maar geen zorgen. De kinderen die onder de Russische jeugdzorg vallen hebben blauwe plekken en lopen niet zo vrolijk over straat.

Veestbeest | 09-11-12 | 21:31

@de Bree | 09-11-12 | 21:29
Vrij slecht, maar doet dat ter zake? Moeten we ons het leed van de hele wereld aantrekken? Van de hongerbuikjes in Afrika die achteraf geen hongerbuikjes blijken te zijn, maar lousy marketingtools om PvdA-ruifvretersclubjes jaren in stand te houden?

Of wat is je punt?

Parsons | 09-11-12 | 21:31

Lo van alle terechte kritiek. Het is wel een onvoorstelbaar lastige baan ook als je het goed wilt doen.

Zeer complex.

pius | 09-11-12 | 21:30

of ga is verhaal halen met camera en betrokkenen

(c)ZWITSUL | 09-11-12 | 21:30

@miko | 09-11-12 | 21:20
Ik snap niet helemaal wat je allemaal schrijft, maar ik kan me nog wel herinneren dat deze vrouw niet helemaal koosher was. Ik kon het zo snel niet terugvinden, en ik heb er eigenlijk niet zoveel zin in. Gewoon vergeten. Zover ik me kan herinner is het ook gewoon zo'n wijf die maximaal gebruik probeert te maken van de Nederlandse wet en de Nederlandse media.

Veestbeest | 09-11-12 | 21:29

@Cuyahoga | 09-11-12 | 21:19

Je hebt een punt- al heeft het bestaande veld een grote vinger in de pap waar het de uitvoering van de transitie betreft. Al met al geen positieve ontwikkelingen.

pius | 09-11-12 | 21:28

Aan de andere kant kan de Oostblokfamilie van alles roepen en beweren over de inhoud van de casus en mag Jeugdzorg niets over de inhoud naar buiten brengen.
Ook geen gelijke regels.
En verder wat Veestbeest | 09-11-12 | 21:15 zegt.

de Bree | 09-11-12 | 21:26

Natuurlijk bezopen dat dit nog steeds kan in NL.

@redactie: Zeg, als jullie er nou steeds artikelen over willen bakken, vang dat gezin dan op bij de GS HQ. Ik zag dat jullie alvast genoeg water (www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/11/...) danwel energy (www.geenstijl.nl/archives/images/heelv...) in huis hebben. Als Bureau Jeugdzorg dán voor de deur staat kan het nog écht gezellig worden!

Mastermattie | 09-11-12 | 21:24

" de strijd aan is gegaan"
*heeft bestreden.

Jackanders | 09-11-12 | 21:24

Zo'n aangetekende kudtbrief schrijven over "contactbeëindiging" en er dan ook nog Gedeelde Zorg boven zetten.

Gedeelde zorg is halve zorg. Niet dus.

Bureau Jeugdzorg heeft hiermee de grens van het betamelijke héél ver overschreden. En heeft bovendien geen enkel benul van vrijheid van meningsuiting.
*direct opheffen dat Bureau Jeugdzorg Gelderland*

Lewis Lewinsky | 09-11-12 | 21:24

Top Van Rossem! Tot over twee weken met exact hetzelfde artikel! #zinin!

de betaalautomaat | 09-11-12 | 21:24

@krokostil | 09-11-12 | 21:13
Tsja, de overheid haalt middels een of andere wazige instantie kinderen uit onze huizen, maar dat is inderdaad niet zo belangrijk.

Wat vind jij wel belangrijk eigenlijk?

Parsons | 09-11-12 | 21:22

Mensen/organisaties die alles in het werk stellen om te voorkomen dat zelfgemaakte fouten toegegeven moeten worden, die zijn en blijven dom.
En eng, dat ook.
Sowieso pleit het voor onze mede-reaguurder dat hij tot nu toe alles via gesproken of geschreven woord de strijd aan is gegaan.
Ik was mijn geduld waarschijnlijk al verloren.

Jackanders | 09-11-12 | 21:21

@Veestbeest | 09-11-12 | 21:15
Als je op het vorige topic de import zou verdedigen krijg je de volle laag nu hebben we het ook over import maar nu krijg je op elke kritische opmerking een lading minkudo's
Jammer voor the Russian en ik gun het niemand aar elke twee maanden of zo een update over dit geval .Misschien even verder zoeken dat je wat meer gevallen tegenkomt? Het onderwerp verbreden zeg maar? nu lijkt het wel GS goede tijden slechte tijden.

miko | 09-11-12 | 21:20

In- en intreurig vind ik dit en diep respect voor Ilja en zijn moeder voor hun gevecht tegen deze bierkaai! Is er nu geen enkele advocaat die zich hierin wil verdiepen? Er moeten toch nog advocaten zijn die het hart op de juiste plaats hebben? Ik hoop dat deze situatie eindelijk word opgelost, de kinderen zijn hier de verliezers.....

Guurtje | 09-11-12 | 21:20

pius | 09-11-12 | 21:12
Dan houd ik mijn hart vast.
De meeste gemeenteraden bestaan uit een megalomane burgemeester met wat omhooggevallen huisvrouwen van bijvoorbeeld Samen Sterk Schubbekutterveen, een paar excuusturken van de PvdA, wat bralapen van de VVD, een reliefundi en nog wat sociaal gehandicapten die verder geen hobby's hadden.
Alsof je de Slagersvakbond de verantwoordelijkheid over kernfysica gaat geven.

Cuyahoga | 09-11-12 | 21:19

@brutus68 | 09-11-12 | 21:15

Niet helemaal -regiefunctie is wel van belang. Maar wel met veel minder geld. Of de kwaliteit erop vooruitgaat vraag ik me sowieso af.

pius | 09-11-12 | 21:19

Dus om een loyaliteitsconflict in de ouderband te doorbreken, verbreekt Jeugdzorg de ouderband met de natuurlijke verzorgster, namelijk de moeder, om zodoende de kinderen weg te houden bij diegene waaraan de kinderen het meest loyaal en gehecht zijn vice versa. Alleen een debiel van een apparatsjik met het inlevingsgevoel van een baksteen kan zoiets bedenken en uitvoeren.

ZSU-23-4 | 09-11-12 | 21:19

Als ik mijn weloverwogen mening hier neerzet krijg ik weer op mijn flikker van Joris.

GeflipteVlaflap | 09-11-12 | 21:18

geloof me.. namen en rugnummers van die bureau jeugdzorg medewerkers die hierbij betrokken zijn, moet je is kijken hoe snel ze bijdraaien als ze all over 'the interwebs' gaan.

(c)ZWITSUL | 09-11-12 | 21:18

Goed om te zien dat de Nederlandse heilstaat niet alleen focust op materiële zaken als nivelleren. De sociale heilstaat kan pas tot volle wasdom komen wanneer er voldoende staatsgecontroleerde heropvoedings- en gulagprocessen zijn geïmplementeerd. En zo geschied gelukkig dus ook.
.
Voorwaarts kameraden, voortwaarts!

Parel van het Zuiden | 09-11-12 | 21:18

@Pius 21:12

Andere naam, zelfde poppetjes.

brutus68 | 09-11-12 | 21:15

Een Oosteuropees postorderbruidje dat bij de reaguurders op het gemoed speelt doet me altijd braken. Er zal vast wel meer aan de hand zijn.

Veestbeest | 09-11-12 | 21:15

Helaas is dit niet het enige voorbeeld van ellende met Jeugdzorg. Op de internets zijn er tientallen andere, eveneens zeer schrijnende gevallen terug te vinden.

Dat krijg je wanneer je schaamhaartellingen in een database gaat opslaan, beetje datamining en elk Nederlands kind loopt wel een risico. Tel daarbij de ongebreidelde macht van den ambtenaar erbij op en voor je het weet zit je in de Hel.

faz | 09-11-12 | 21:14

Bureau Jeugdzorg verpest de jeugd in moeilijkheden zodanig dat ze zeker nooit meer een normaal leven kunnen leiden. Normaal gesproken worden mensen die kinderen kapot maken gerechtelijk vervolgd, maar deze 'stichting' heeft blijkbaar een onbeperkte vrijgeleide voor het verwoesten van jonge mensenlevens.

Requiescat in pace | 09-11-12 | 21:13

-weggejorist-

krokostil | 09-11-12 | 21:13

Met de transitie jeugdzorg gaat er een hoop veranderen, de regie komt bij de gemeentes te liggen. Of de veranderingen gunstig zijn valt nog te bezien.

Ik vrees lood om oud ijzer.

pius | 09-11-12 | 21:12

Schrijnend. Eigenlijk om te huilen. Kinderen gebruiken ter ere van het eigen ego en een ziekelijke drang om het eigen gelijk te halen. Tragisch.

brutus68 | 09-11-12 | 21:11

De bezem door Zorgbureau Jeugd halen en laten regelen door verstandige mensen en dus niet door gütmenschen zou al een eerste aanzet kunnen zijn.

Cuyahoga | 09-11-12 | 21:09

Als mij zoiets zou overkomen zou ik mezelf echt niet kunnen inhouden en die van BJZ een paar flinke opvoedkundige tikken verkopen.

Zueco | 09-11-12 | 21:09

Jezus, kan er desnoods door GS niet even een echte advocaat op gezet worden? Misschien iedereen hier die het ook zat is ff 1 euro sponsoren :)

Dominator | 09-11-12 | 21:09

Het is gewoon machtsmisbruik, kan er niets anders van maken.

Kaas de Vies | 09-11-12 | 21:08

Trouwens Ilja gearresteerd? weten we meteen waarom hij niet meer reaguurd.
Je weet nooit natuurlijk wat er nog meer zou kunnen gebeuren.

miko | 09-11-12 | 21:07

Pearlyan | 09-11-12 | 21:05
Deze 'soap' wordt door BJZ zo lang mogelijk in stand gehouden. Alles voor de subsidie.

Botte Hork | 09-11-12 | 21:07

Moraal van dit verhaal?

Vecht niet tegen de bierkaai.

Te treurig om waar te zijn, maar helaas een feit anno 2012.

Parsons | 09-11-12 | 21:06

Wanneer houdt deze soap op? Tijd voor een zomerstop. In de herfst.

Pearlyan | 09-11-12 | 21:05

Bureau Jeugd Hell wegbezuinigen. NU! Tiefushonden.

Botte Hork | 09-11-12 | 21:05

Gaan we weer, dit onderwerp is zo uitgekauwd als Britt haar kauwgum.
Of zoiets.

miko | 09-11-12 | 21:04

tsja. Kafka.

Zegt genoeg denk ik?

Bigaroque | 09-11-12 | 21:04

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl