Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeenStijl Top 15 Grootste Onderwijs Graaiers

momoneybitches.gif Wwwwwwwwelkom bij uw favoriete segment op de GeenStijls: de Top Zoveel Enorme Zakkenvullers in een bepaalde semi-collectieve instelling! In dit specifieke geval: het onderwijs! Nergens in Nederland steken bestuurders zoveel in hun zakken als in het onderwijs. Vooral in het Hoger Onderwijs knallen de salarissen + gouden handdrukken werkelijk het plafond uit. Daarom babbelen de bejaarden in de Eerste kamer vandaag over een nieuwe wet die het gegraai voorgoed aan banden moet leggen. Volgens de Wet Normering Topinkomens mogen onderwijsbestuurders voortaan maximaal 193.000 euro per jaar verdienen en maximaal 75.000 euro ontslagvergoeding ontvangen. Een lachertje voor de vele toppers in de boardrooms van leerfabrieken die daar ruim boven zitten. Bovendien mogen bestuurders na invoering van de wet nog zeker 4 jaar doorgaan met grootverdienen waarna een gewenningsperiode (!) van 3 jaar volgt. De komende 7 jaar blijft dus alles nog bij het oude. Tegen die tijd is uw studerende kind reeds definitief verneukt door de falende sgoolinstelling waar u hem/haar vol goede moed naar toe heeft gestuurd. Weet in ieder geval dat u het hele dikke salaris, het pensioen, extraatjes en riante ontslagvergoeding van een of andere (ongetwijfeld incompetente) dikzak in een directeursstoel heeft gefinancierd. Dat is toch ook wat waard? Welnu, dan nu waar we allemaal op hebben gewacht. De Lijst der Asociale Grootverdieners in het Onderwijs Des Doods. Nauwkeurig samengesteld door de Algemene Onderwijsbond. Het enige wat u hoeft te doen is de juiste politieke partij (VVD/PvdA/CDA) bij de betreffende bestuurder te zoeken. Veel plezier! TOP 15 BELONINGEN 2011 15. WOPT €224.800 Paul Doop (Hogeschool van Amsterdam/Universiteit van Amsterdam) WNT: €229.300 De colleges van bestuur van de UvA en de HvA vormen een personele unie, maar vice- voorzitter Paul Doop is formeel in dienst van de hogeschool. Doop nam na het vertrek van Karel van der Toorn vorig jaar tijdelijk het voorzitterschap over. Zijn bruto loon bedroeg 192 duizend euro in 2011. De bestuurders hebben geen recht op bonussen, gratificaties of andere prestatie-afhankelijke beloningen, aldus de jaarrekening. De werkgeverslasten worden gelijk verdeeld tussen de Uva en de HvA. Overigens zit er een klein verschil in het WNT-bedrag tussen de lijst van de HBO-Raad en de jaarrekening van de HvA. In die laatste zijn de sociale premies wel meegeteld en daarom is die aangehouden in dit overzicht. 14. WOPT €224.887 Ad Wisman (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) WNT: €229.880 Opmerkelijk voor zo’n betrekkelijk kleine instelling als de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, is de hoge positie van inmiddels ex-voorzitter Ad Wisman in de beloningslijst. Zijn beloning ligt op het niveau van zijn Utrechtse HU-collega Bonhof, die een veel grotere school bestuurt. In het bedrag is een bijtelling opgenomen van 14 duizend euro voor privégebruik van de diensauto. Wisman nam eind vorig jaar afscheid van de HKU. 13. WOPT €225.129 Geri Bonhof (Hogeschool Utrecht) WNT: €224.178 Geri Bonhof is voorzitter van de Hogeschool Utrecht, naar omzet gemeten de tweede grootste hogeschool van het land (samen met de HvA). Haar WNT-beloning lag vorig jaar €30.178 boven de concept sectorgrens voor het hbo in 2011. De raad van toezicht publiceert elk jaar een uitgebreid remuneratierapport. Daarin staat ook dat Bonhof aanspraak kan maken op een ontslagvergoeding van anderhalf jaarsalaris als het ontslag ‘niet zijn voornaamste reden vindt in aan de persoon toe te rekenen verwijtbare omstandigheden’. Bonhof is sinds 2003 bestuursvoorzitter van de HU en daarnaast onder andere toezichthouder bij Roc van Amsterdam/Roc Flevoland. 12. WOPT €229.000 Dirk-Jan van den Berg (Technische Universiteit Delft) ‘Op basis van afspraken uit 2007 tussen de minister van OCW en de raad van toezicht’, vermeldt de jaarrekening van de TU Delft bij de bezoldiging van bestuursvoorzitter Dirk-Jan van den Berg. Twee jaar terug werd bekend dat de TU Delft een korting zou krijgen op de rijksbijdrage van €19.000 vanwege Van den Bergs beloning in 2009 (€245.000). De afgelopen twee jaar ligt de bezoldiging zo’n vijftienduizend euro lager. Vorig jaar lag de WOPT-beloning bijna gelijk met die in 2010. Vanaf 2012 worden bij nieuwe contracten de bezoldigingen onder de WNT-norm gebracht, aldus de raad van toezicht. Voor Van den Berg ging per 1 februari dit jaar het nieuwe contract in. 11. WOPT €238.600 Sibrand Poppema (Rijksuniversiteit Groningen) Bij zijn aantreden in 2008 haalde het ‘lage’ startsalaris van Sibrand Poppema het nieuws, hij zou het doen voor 176 duizend euro bruto, exclusief pensioenpremies. In 2011 telden zijn periodieke betalingen op tot 189 duizend euro. Inclusief pensioenbijdragen komt zijn totale bezoldiging uit op ruim 238 duizend euro, ongeveer gelijk aan dat van 2010. OCW hield Poppema’s beloning in het verleden tegen de loep en constateerde toen een ‘niet- significante overschrijding’ van de WNT-norm, te weinig om geld terug te vorderen. Hoewel hij over twee jaar 65 jaar wordt, heeft hij per 1 september van dit jaar bijgetekend voor vier jaar. Poppema ontvangt sinds 1 september 2012 ‘een bezoldiging conform de in dat jaar geldende WNT-norm’, aldus een verklaring van de universiteit. 10. WOPT €241.681 Edo de Jaeger (Roc van Amsterdam) Ontslagvergoedingen buiten beschouwing gelate, is bestuursvoorzitter Edo de Jaeger van het Roc van Amsterdam de best betaalde bestuurder in het mbo. Opgenomen in de beloning over 2011 is ook een nabetaling van €2.563 over 2010. De Jaegers bruto salaris zit tegen de twee ton, mede dankzij een bedrag van €16.549 aan prestatiebeloning over het voorgaande jaar. Volgens de jaarrekening heeft de raad van toezicht vorig jaar de nullijn aangehouden. Roc van Amsterdam werkt bestuurlijk samen met het veel kleinere Roc Flevoland. 9. WOPT €243.356 Marcel Wintels (Fontys Hogescholen) WNT: €246.225 Fontys-voorzitter Marcel Wintels verdiende in 2011 ruim 52 duizend euro boven de concept WNT-norm, voor hogescholen 194 duizend euro dat jaar. De arbeidsvoorwaarden zijn bij zijn aanstelling destijds in 2008 ‘toegestuurd aan, toegelicht bij en geaccordeerd’ door de toenmalige Minister van OCW, vemeldt de raad van toezicht in de jaarrekening. In 2011 is Wintels’ brutoloon bevroren. Met de hernieuwing van het arbeidscontract per 1 juni 2012 wordt de bezoldiging verlaagd tot het plafond van WNT-sectornorm voor het hbo, zo stelt het jaarverslag. 8. WOPT €248.827 Geert Dales (Hogeschool Inholland) is gelijk aan vertrekregeling Een beetje een vreemde eend in dit gezelschap. Voormalig voorzitter Geert Dales was vorig jaar niet meer in dienst van Hogeschool Inholland, maar zijn vertrekregeling wordt in de boeken over 2011 verantwoord. Het ministerie heeft vanwege die vertrekregeling €58.872 als ‘bovenmatig’ aangemerkt. In de jaarrekening 2011 heeft Inholland die terugvordering verwerkt. Aangetekend: Dales heeft in het verleden aangegeven de premie “alleen te willen gebruiken zolang dat strikt noodzakelijk is” en van de rest afstand te zullen doen zodra hij andere inkomsten heeft. 7. WOPT €252.300 Lex Bouter (Vrije Universiteit) Lex Bouter is sinds 2006 rector magnificus van de Vrije Universiteit. Hij behoudt zijn salaris tot aan zijn eventuele herbenoeming in 2014. Als hij dan zou bijtekenen, wordt zijn bezoldiging onder de WNT-norm gebracht. De beloning is de afgelopen jaren bevroren, aldus het jaarverslag. 6. WOPT €260.000 Yvonne van Rooy (Universiteit Utrecht) Eind vorig jaar kwam naar buiten dat Yvonne van Rooy voor twee jaar bijtekende als voorzitter van de Universiteit Utrecht en omlaag zou gaan in salaris. Van Rooy maakt haar termijn niet vol aan de universiteit. Afgelopen september nam Van Rooy, na negen jaar voorzitterschap, afscheid van de Universiteit Utrecht. In december wordt ze voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. 5. WOPT €260.808 Tijs Breukink (Wageningen University & Research Centre) Het belastbaar loon van bestuurslid Tijs Breukink van Wageningen University & Research Centre ligt ongeveer dertigduizend euro lager dan dat van rector-magnificus Kropff, maar de post ‘voorziening en beloning’ is bij Breukink weer hoger, namelijk bijna 76 duizend euro. Onderdeel van de totale bezoldiging is ook 32 duizend euro aan variabele beloning. In 2011 zijn de salarissen bevroren, aldus het jaarverslag. 4. WOPT €273.511 Martin Kropff (Wageningen University & Research Centre) Vice-voorzitter en rector magnificus Martin Kropff staat in de boeken met 186 duizend euro aan periodieke salaris, 30 duizend euro aan variabele beloning en 56 duizend euro aan pensioenbijdragen en andere voorzieningen. Net als bij de andere WUR-bestuursleden ligt de beloning in 2011 enkele duizenden euro’s lager dan in 2010. In 2011 zijn de salarissen bevroren, aldus het jaarverslag. 3. WOPT €291.900 René Smit (Vrije Universiteit) René Smit, sinds 2005 bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit, stond de afgelopen jaren hoog in de beloningslijstjes, met een bezoldiging in de buurt van de drie ton. Het salaris gaat vanaf 2012 in stappen omlaag, aldus de raad van toezicht, en zou vanaf 2014 wél gaan voldoen aan de WNT. Volgens de jaarrekening is zowel in 2010 als 2011 geen verhoging meer doorgevoerd in de beloning van de bestuurders. 2. WOPT €346.495 Aalt Dijkhuizen (Wageningen University & Research Centre) De totale bezolding van bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen van Wageningen University & Research Centre lag in 2011 een kleine vijfduizend euro lager dan het voorgaande jaar. Naast 220 duizend euro aan periodiek salaris bestaat zijn beloning uit €50.703 aan bonussen/gratificaties en 74 duizend euro aan voorzieningen als pensioenbijdragen. De bezoldiging van alle WUR-bestuurders wordt verdeeld over de drie onderdelen die de WUR vormen: Wageningen Universiteit en Stichting DLO (onderzoekscentra) allebei 46,6%, en Stichting Van Hall Larenstein 6,8%. De salarissen zijn bevroren in 2011, aldus het jaarverslag. 1. WOPT €396.602 Bert Molenkamp (Amarantis Onderwijsgroep) inclusief vertrekregeling €250.000 Bert Molenkamp legde in juni vorig jaar zijn voorzitterschap neer, en stond tot 1 oktober 2011 op de loonlijst bij de Amarantis Onderwijsgroep, het bestuur van zestig scholen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs dat in grote financiële problemen raakte en inmiddels is ontbonden. De boeken vermelden een vertrekregeling van 2,5 ton, naast 117 duizend euro aan reguliere beloning en 29 duizend euro aan pensioenbijdragen. De totale beloning is exclusief een ‘voorwaardelijk recht’ op een eventuele pensioenaanvulling tot €150.000. Deze lijst bevat beloningen verantwoord in boekjaar 2011. De bedragen zijn volgens de definitie van de Wet Openbaarmaking semi-publiek gefinancierde topinkomens (WOPT, normbedrag €193.000). BRON.

Reaguursels

Inloggen

Hoe de fuck kan nr 10 uit de lijst recht hebben op een prestatiebeloning... :')

usefulidiot | 29-10-12 | 18:06

@Cuyahoga | 29-10-12 | 10:07

De hippies protesteren ook geregeld tegen Dijkhuizen e.a. De WUR wordt vrij stevig gesponsord door het bedrijfsleven, dat levert leuke salarissen op, maar weinig neutraliteit.

mr_666 | 29-10-12 | 16:52

Ontbreekt HS Windesheim, die 4 bestuursleden heeft die veel geld zuigen.

sTiRf | 29-10-12 | 14:00

In deze lijst ontbreekt HS Windesheim, waar men maar liefst 4 bestuursleden heeft die veel geld zuigen.

sTiRf | 29-10-12 | 13:51

Wat een onzin mensen. Ze verdienen misschien wel veel, maar daarvoor in de plaats hoeven ze er ook niet voor te werken. Wat wil je anders met al dat geld doen? Al die studieboetes moeten toch ergens naartoe? Wil je soms dat alle studenten normaal kunnen studeren in plaats van alleen de rijken? Nou dan!

Rest In Privacy | 29-10-12 | 12:34

Dat ze graaien is kwalijk. Dat ze het hbo compleet, totaal en volledig kapot hebben gemaakt om maar zoveel mogelijk 'klanten' binnen te harken is een misdaad.

Jackie Chiles | 29-10-12 | 12:23

Veel HBO opleidingen zijn totaal uit de lucht gegrepen, er is helemaal geen vraag naar, en de leerlingen worden opgeleid tot werklozen. De leerfabriek draait daarentegen gewoon lekker door. Best ideaal om daar in loondienst te zijn.

vikingchild | 29-10-12 | 12:05

@N=1 | 29-10-12 | 11:41
Mja, verantwoordelijkheden ja...
En als ze die dan verzaken (zie #1 graaiert) worden ze ontslagen en krijgen ze een diamanten handdruk van 250k mee...
Bakken met geld krijgen onder het motto van verantwoordelijkheden, maar daar vervolgens niet persoonlijk financieel voor opdraaien als het fout gaat.

Lalala Geld! | 29-10-12 | 12:05

Per direct al die bestuurs salarissen max. € 100.000,-
Deze mensen hebben zelf geen enkel financieel risico.

Hendrikaatje | 29-10-12 | 12:03

Alleen wageningen zit dus al bijna aan een miljoen bestuurderssalarissen (3)

koning pruts | 29-10-12 | 11:44

Al deze mensen dragen grote verantwoordelijkheden, dat vergeten jullie gemakshalve maar.
neemjemoederindemali | 29-10-12 | 10:51 | + -2

Ik ga ervan uit dat deze opmerking ironisch bedoeld is? Zo'n lul van een Bert Molenkamp heeft helemaal niks gedragen, behalve koffers met geld zijn kant uit. Die kerel zouden ze een werkstraf moeten geven van 5 jaar conciërge diensten draaien.

N=1 | 29-10-12 | 11:41

Wat een walgelijke bananenrepubliek is Nederland geworden. Ik denk dat ik maar stop met bekijken en lezen van nieuws want het is één grote oplichtersbende die hier de dienst uitmaken. BAH!

P.L. Ompzak | 29-10-12 | 11:40

@damnschreeuwer | 29-10-12 | 11:21
en daar maak ik mij echt zorgen om.

LordNobady | 29-10-12 | 11:31

@neemjemoederindemali | 29-10-12 | 11:06
en ik vraag mij af of dat niet nuttiger is dan voor greenpeace op de barricade staan. in ieder geval in de politiek. Trouwens ooit deden ze bij de groene vrede nog wel goed werk. tegenwoordig zijn ze voornamelijk goed in zeuren zonder alternatieven aan te brengen.

LordNobady | 29-10-12 | 11:30

En weer stond de overheid erbij en keek ernaar.
De staatsruif parasieten hebben vrij spel.

Bataaf | 29-10-12 | 11:23

Ach Adje Wisman staat ook op de lijst.
Ik ken hem nog uit de tijd dat hij gratis propadeuse papiertjes uitdeelde op de HKU (krijgen ze duizenden euri's per student voor), ook al had je nog lang niet het benodigde aantal punten.
(thanks, bro)

damnschreeuwer | 29-10-12 | 11:21

Marcel Wintels is ook zo'n grootgraaier. Werd na een carriere als financieel adviseur plotsklaps schoolbestuurder. Naast Fontys klust hij tegenwoordig nog wat bij als redder van MBO scholengroep Amarantis en directeur van de Nederlandse wielerbond. En passant pikte hij ook nog even een lijsttrekkersverkiezing van het CDA mee.

JanPaparazzi22 | 29-10-12 | 11:20

Mijn zwager vertelde gisteren dat hij een bobo van Hogeschool InHolland had gesproken op een congres. Bobo-meneer was nog steeds erg van zijn eigen gelijk/prestatie/kunnen overtuigd....

ole guapa | 29-10-12 | 11:18

@neemjemoederindemali | 29-10-12 | 10:51
de onderwijzers die dragen verantwoordelijkheden niet de top.

LordNobady | 29-10-12 | 11:15

Ligt het nou aan mij of is het echt zo dat dit vooral de onderwijsinstellingen zijn die ook het slechts in het nieuws komen en waar dus waarschijnlijk het slechte onderwijs word gegeven? Misschien dat het komt omdat deze directeuren drukker bezig zijn met geld verdienen dan goed onderwijs voorzien.

Ik heb overigens niets tegen veel geld verdienen zolang het niet met overheidsgeld gebeurd (wat hier dus wel het geval is).

DerUnterMensch | 29-10-12 | 11:13

@me,myself and IK | 29-10-12 | 11:08
ja maar regel 2 is eigenlijk omdat je dan waarschijnlijk regel 1 vergeet. ;)

LordNobady | 29-10-12 | 11:13

@necrosis | 29-10-12 | 10:52
helaas hier ben ik van op de hoogte. en totaal niet gelukkig mee. ik ben zelf van mening dat de volgende taken door de overheid gedaan dienen te worden. en dus zonder winst oogmerk

Transport ( wegen en openbaar vervoer )
G.W.E. in de huidige tijd eerste levensbehoeften
Gezondheidszorg ( ziekenhuizen, verzekeringen enz )
Onderwijs ( eerlijk openbaar onderwijs op basis van de wetenschap, godsdienstonderwijs mag een instelling lokalen en tijden voor beschikbaar stellen)
Bescherming ( politie en leger )
Ruimtelijke indeling ( voorkomen dat belangrijke natuurgebieden worden volgebouwd, gevaarlijke bedrijven in woonwijken terecht komen enz )
Buitenlandse contacten ( er moeten gewoon afspraken gemaakt worden met andere landen )
Bescherming van zwakkeren ( ja er moet voor de zieken enz gezocht worden )
Belasting innen ( dit is helaas nodig om de rest te kunnen doen. dit dien echter zo min mogelijk te zijn. )

ik geloof dat dit het wel is.

LordNobady | 29-10-12 | 11:11

Kaas de Vies | 29-10-12 | 10:06 | + 0 -
Regel 1 luidt eigenlijk, reaguur niet als u iemand een doodsverwensing wilt doen. Regel 2, reaguur niet als u meer dan vijf glazen drank op heeft.

me,myself and IK | 29-10-12 | 11:08

@Cuyahoga | 29-10-12 | 10:07
Het is toch handig voor de regering om altijd een terroristje in te kunnen zetten. Vraag Pim maar (aluhoedje af)

frank87 | 29-10-12 | 11:07

@Saus | 29-10-12 | 10:04
Dat heeft natuurlijk 2 redenen:
1. De WUR is niet van het ministerie van onderwijs, maar van dat van landbouw(sorry ELI).
2. De WUR moet de propaganda voor intensieve landbouw en veel natuurorganisaties verkondigen.

frank87 | 29-10-12 | 11:06

@Mazzeltov | 29-10-12 | 10:53

Samsom is toch echt een stuk slimmer en intelligenter dan dat moederskindje van Rutte, Samsom heeft op de barricaden gestaan voor Greenpeace, wat heeft die Rutte precies gedaan in zijn leven, behalve stompzinnig lachen?

neemjemoederindemali | 29-10-12 | 11:06

Money Mayweather !!!

bazz | 29-10-12 | 11:05

WOPT de fuck??

JoranVanderdood | 29-10-12 | 10:58

@Mazzeltov | 29-10-12 | 10:53
Kijk niet naar mij, ik heb nog nooit PvdA gestemd.
En dat zouden meer mensen moeten doen.

necrosis | 29-10-12 | 10:57

Ze zullen toch echt een keer de toezichthouders strafbaar moeten stellen voor de andere kant opkijken, in de U.S., waren ze allang het gevang in gegooid.

lanexxx | 29-10-12 | 10:56

Ze zullen toch echt een keer de toezichthouders strafbaar moeten stellen voor de andere kant opkijken, in de U.S., waren ze allang het gevang in gegooid.

lanexxx | 29-10-12 | 10:55

Pvda, Pvda, Pvda en oh ja, ook nog GL.
Maar ja, het domme volk moest zonodig massaal op Samsom stemmen.

Mazzeltov | 29-10-12 | 10:53

@LordNobady | 29-10-12 | 10:40
Ziekenhuizen moeten tegenwoordig ook winst draaien, draai je niet mee in die gekte, dan kun je er donder op zeggen dat er weer een overname aan zit te komen.
Mensen hebben schijnbaar niet in de gaten dat de nutsbedrijven inmiddels commerciële instellingen zijn.
De meeste elementaire basisbehoeften van de mens zijn inmiddels veranderd in commerciële bedrijven die nauwelijks oog hebben voor 'de klant'.
Ik hoef alleen maar te refereren aan die '€7,50 liggeld per dag als je serieus wat mankeert.
Wellicht wordt de volgende stap onvrijwillige euthanasie, wanneer blijkt dat het kostenplaatje van je herstel het budget overschrijd.....

necrosis | 29-10-12 | 10:52

De nieuwe adel is Ons Soort Mensen en waarom zouden die zich anders gedragen dan de oude adel op hun kastelen.
Wel interessant dat zo'n schimmige kunstinstelling nog zo dik verdienen doet. De beschaving is nog niet helemaal dood.

Jan Passant mk2 | 29-10-12 | 10:51

Hoewel Rutte dankzij zijn positieve levenshouding het voordeel van de twijfel heeft blijft het een raadsel waarom Dales aan het politiek manifest van de VVD heeft meegeschreven.

Einde van de Domheid | 29-10-12 | 10:51

Al deze mensen dragen grote verantwoordelijkheden, dat vergeten jullie gemakshalve maar.

neemjemoederindemali | 29-10-12 | 10:51

Ik vraag mij werkelijk af welke bovengemiddelde capaciteiten je moet hebben om tot de directie te behoren. Ik wil het er best bij doen, en nog voor de helft van de geldende norm. Ontlagvergoeding begrijp ik ook niet helemaal. Er bestaat toch een UWV? Dat geld tenminste (ook) voor de congierge van zo'n school.

Mark van Leeuwen | 29-10-12 | 10:50

In de jaren 80 en 90 hebben grootverdieners/bestuurders omdat het geld in Nederland tegen de plinten aanklotsten, aldus de politiek, er zakken met geld per jaar bij gekregen. Stond niets tegen over, het ging goed met Nederland......
Nu een paar jaar geleden, is het resultaat van deze actie zichtbaar, vage figuren die zakken vol geld komen halen, nadat blunder op blunder zichtbaar wordt.
Waarom wordt dit niet onderzocht dan wel teruggedraaid nu het een feit is dat de TOP en 1 grote puinhoop van heeft gemaakt en tot niets in staat is.

toetanchamon | 29-10-12 | 10:48

Om het geheel even helemaal op het juiste aroma te brengen tel je even alle bedragen bij elkaar op en dat ziet er dan zo uit: 3,957.896 euro daar kunnen aardig wat mensen voor studeren bovendien zijn er zat fatsoenlijke mensen die wel kwalitatief zijn die voor een normaal salaris hetzelfde werk zouden willen doen die zijn dan ook vaak door dat soort uitschot aan de kant geschoven op de ondoorgrondelijke weg der graai en hebberigheid.

vrijheid-van-spreken | 29-10-12 | 10:46

Meest trieste van dit alles vind ik nog dat het werkelijk geen flikker uitmaakt of ze er een typhuszooi van maken of daadwerkelijk enige euro waard zijn.

Andersom dag | 29-10-12 | 10:42

Ja, gelukkig maar want anders lopen al deze TOPPERS weg, net als bij de publieke omroep. Je moet weten dat de commerciële in de rij staan voor deze geweldenaars!

mokum | 29-10-12 | 10:41

@necrosis | 29-10-12 | 10:29
en dat moeten wij niet pikken. wij moeten gewoon weer terug naar het idee van rector, conrector, enz ( voor grote scholen mag er een afdelingshoofd tussen )
een raad van bestuur is voor bedrijven ( en zelf daar vraag ik mij in veel gevallen af wat het nut is ) en aandelen voor een publieke instelling? ik dacht dat scholen non profit waren. ( en na mijn idee horen ze dat ook te zijn samen met ziekenhuizen en de rest van de sub overheid )

LordNobady | 29-10-12 | 10:40

@PisFinger | 29-10-12 | 10:34
Vlak de afgelopen 5 a 6 ministers van onderwijs niet uit, de middenschool, het studiehuis en meer van die rampzalige plannen hebben meer kwaad dan goed gedaan voor het onderwijs in Nederland.
Vergelijk dat eens met ICT in India....

necrosis | 29-10-12 | 10:38

Als het nou echt allemaal grote bestuurstalenten zijn die universiteiten en hogescholen hoog opgeleide en bekwame studenten leveren en zij daarvoor verantwoordelijk zijn, kan ik me nog zo'n riante beloning voorstellen. Alleen zijn overbetaalde managers en directeuren primair goed in het vullen van eigen zakken en zijn zelden gericht op het beste voor de onderwijsinstelling dan wel bedrijf en personeel.

PisFinger | 29-10-12 | 10:34

@FrankieSantana | 29-10-12 | 10:28
er mag altijd gewezen worden op fouten in het systeem. ( sommigen mensen noemen dit klagen ) en aangezien wij geen productie economie hebben maar een kennis economie hebben wij top scholen nodig. zelfs zo sterk wij mogen niet tevreden zijn met top scholen, wij moeten ons richten op beter.

LordNobady | 29-10-12 | 10:31

@LordNobady | 29-10-12 | 10:19
Aangezien scholen tegenwoordig meer weg hebben van een vastgoed instelling, lijkt me dat niet de juiste manier.
Toen ik nog op school zat, had men een rector, een conrector, leraren en wat mensen op 'ondersteuning', zoals een conciërge....
Tegenwoordig is een raad van commissarissen en een raad van aandeelhouders de gewoonste zaak van de wereld.

necrosis | 29-10-12 | 10:29

"Dales heeft in het verleden aangegeven de premie “alleen te willen gebruiken zolang dat strikt noodzakelijk is” en van de rest afstand te zullen doen zodra hij andere inkomsten heeft."

Op welke stoel binnen de banancarrousel is Dales ondertussen neergestreken tegen een riante vergoeding?

deraderendraaien | 29-10-12 | 10:29

Vergeet niet dat veel onderwijs instellingen voorheen elk een grootverdiener aan het roer hadden zitten, dat de verantwoordelijkheden zijn gegroeid en dat er dus meer ervaring van inzicht nodig is om een onderwijsinstelling als de HvA of de UvA te runnen.

Maar, uiteraard moet het onderwijs dan ook wel top zijn met top scholen, tevreden studenten, goede opleidingen en goede docenten. Dat is dus niet het geval, dan mag er ook geklaagd worden.

FrankieSantana | 29-10-12 | 10:28

Fotootjes erbij plempen is geen gek idee. Dan weten de studenten wie ze in hun gezicht moeten spugen.

Strohond | 29-10-12 | 10:24

Pastor Sippenhaft | 29-10-12 | 10:08
over 7 jaar gaan laatste babyboomers met pensioen dus 1e kamer matst ze nog even...

Interpoolbal | 29-10-12 | 10:23

Ofwel, D66 kan nog zo zeiken, maar er kan best wat af van het onderwijsbudget af.

sitzkrieg | 29-10-12 | 10:21

@BlitzFlicker | 29-10-12 | 10:14
dat werkt alleen als ze hun werk goed doen. en gezien de staat van het onderwijs in dit land betwijfel ik dat.

daarnaast kan je makkelijk een aantal goede onderwijzers en een goede middenkader manager aanstellen voor dat geld.

LordNobady | 29-10-12 | 10:19

Hoelang zou het duren voordat er een groepje Nederlanders de Robin Hood foundation gaan oprichten.
Gewapend met paard en pijl & boog erop uit om de rijken even te plukken het het weer terug aan de bevolking te geven. Gewoon omdat het kan!

toetanchamon | 29-10-12 | 10:17

@Handige Harrie | 29-10-12 | 10:12
daarom zat ik ook op een HBO ( HAN )

LordNobady | 29-10-12 | 10:16

Ach ja inflatie heh dan moeten het salaris van directeurs wel omhoog.

Kets22 | 29-10-12 | 10:16

Een bestuurder van het MBO verdient meer dan een professor aan Harvard. We kunnen dat geld beter besteden aan excellente hoogleraren in het academisch onderwijs.
economix.blogs.nytimes.com/2010/04/12/...

Petrus de Rewa | 29-10-12 | 10:14

Ach wat maakt het uit. De Euro klapt toch in als Griekenland en Spanje failliet gaan en dan hebben die dikke bestuurders alleen maar meer papier om de haard mee aan te steken dan de rest van ons.

Merkava | 29-10-12 | 10:14

Wat is precies het probleem? Dat veel van onze belangrijkste kenniscentra geleid worden door bestuurders die dat doen voor een salaris waar men in het bedrijfsleven zijn of haar bed niet voor uitkomt?

Liever dat een universiteit een paar tientjes extra uitgeeft aan een ervaren bestuurder dan dat zij voor een prikkie een middenkader manager aanstellen. Daar zit niemand op te wachten.

BlitzFlicker | 29-10-12 | 10:14

Ze woppen een whopping bedrag samen. Ooit hoop ik ook zoveel te woppen.

John McClane | 29-10-12 | 10:13

@Petrus de Rewa | 29-10-12 | 10:11
Geert Mak maakt toch alleen nog maar onderbuik gerelateerde boekjes?

deraderendraaien | 29-10-12 | 10:13

Nu ff n lijstje met Generaals buiten dienst.

Torquemada | 29-10-12 | 10:13

LordNobady | 29-10-12 | 10:09
MBO-scholen zijn uitgesloten van dit onderzoek.

Handige Harrie | 29-10-12 | 10:12

Geert Mak verdiende beter met z'n onwetenschappelijke boekjes...

Petrus de Rewa | 29-10-12 | 10:11

he niet eerlijk. mijn oude school staat er niet tussen.

LordNobady | 29-10-12 | 10:09

Dus de eerste kamer (babyboomersclubhuis) moet de onderwijstop (babyboomers zakkenvullers) keihard gaan aanpakken?

En gij geleuft het...

Pastor Sippenhaft | 29-10-12 | 10:08

Drie keer Wageningen in de top 5.
En dat terwijl Wageningen een zuurlinks bolwerk is van potentiële milieuterroristen en ander krakerstuig.

Cuyahoga | 29-10-12 | 10:07

@Kaas de Vies | 29-10-12 | 10:04
Maar ze hebben er tegenwoordig ook een vastgoedportefeuille bij. Dan is die beloning wel op zijn plaats.
*kuch*

blinde kip | 29-10-12 | 10:07

@Kaas de Vies | 29-10-12 | 10:02
Graaien uit publiek geld?
Dat zijn PVV'ers, je weet toch...

necrosis | 29-10-12 | 10:07

Ja jongens, en daarom hebben ze uw stem nodig iedere paar jaar.
Dit is namelijk de enige reden.
En u trapt er iedere paar jaar weer in.
Verkiezing na verkiezing geeft u de bestuursmaffia weer een mandaat.
Dus niet zeuren.

bakoenin | 29-10-12 | 10:07

Het kartel VVD/PvdA/CDA zorgt goed voor zichzelf.
Baantjes als burgemeester (net als N-Korea en Cuba ongekozen), CvK, Navo, EU, VN worden prachtig binnen dat kartel verdeeld. En het gepeupel kijkt er naar....

Kamervraag | 29-10-12 | 10:06

@Vaudt Varken | 29-10-12 | 10:04 | + 0 -
Hmm die regel ken ik niet. Zijn er nog meer regels?

Kaas de Vies | 29-10-12 | 10:06

@Saus | 29-10-12 | 10:04
2 woorden: Groen Links.

kapotte_stofzuiger | 29-10-12 | 10:06

Laten we maar zeggen dat die bestuurders niet zoveel moeite zullen hebben om door deze crisis te geraken.

Tjong.. jonge, jonge! Hoe vaak gaan we dit nog naar het binnenhof schreeuwen? Benieuw of de nieuwe beoogde staatssecretaris Dekker hier iets aan gaat veranderen.

deraderendraaien | 29-10-12 | 10:05

Meest opmerkelijke is eigenlijk het feit dat de WUR met 3 lui in deze lijst staat.

Saus | 29-10-12 | 10:04

Opvallend dat de grootverdienders vooral bij HBO's en voormalig HBO's (sorry Delftenaren en Wageningers) zitten. Vraag je je toch af waar je de beste voorbereiding op de samenleving anno 2012 krijgt.

kapotte_stofzuiger | 29-10-12 | 10:04

Regel 1: reaguur niet met een slaperige kop op maandagochtend.

Vaudt Varken | 29-10-12 | 10:04

Dit zijn dus de zgn. fatsoenlijke mensen die zich badinerend uitlaten over de PVV.

Nuff said.

Bakito | 29-10-12 | 10:04

Weet je, als het nou allemaal fantastisch ging in het onderwijs hoorde je mij echt niet klagen over hoge salarissen, maar deze mensen zijn het gewoon niet waard. Fail op fail en fail. Ze krijgen gewoon zoveel geld en niemand weet waarom.

Kaas de Vies | 29-10-12 | 10:04

Ik zie alleen een lijstje de bedragen die deze bestuurders ontvangen hebben, maar niet wat ze daadwerkelijk verdienen..

Handige Harrie | 29-10-12 | 10:03

Er moet gewoon nog meer gefuseerd worden. Dan nemen die beloningen wel af.

Echt!

blinde kip | 29-10-12 | 10:03

Je had deze lijst af kunnen maken als je ook nog zover bekend politieke kleur er bij vermeld had.

Kaas de Vies | 29-10-12 | 10:02

Waar zijn de leden van college van bestuur van de universiteiten? Hoeven die hun salaris niet te publiceren?

Vaudt Varken | 29-10-12 | 10:02

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl