Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

TroonRede 2008

ohhi.jpgKoningin Beatrix draagt een oesterkleurige robe-manteau in prinsessenlijn, gemaakt van zijde cloqué doorweven met gouddraad, met een bijpassende hoed. Prins Willem-Alexander koos voor het Bijzonder Ceremonieel Tenue van de Koninklijke Luchtmacht, Commodore-Vlieger stylie. Prinses Máxima draagt een lange paarse jurk van stretch mousseline. De hoed is een creatie van verschillende kleuren sinamay met handgemaakte bloemen van zijde. Prins Constantijn en Pieter van Vollenhoven hulden zich in een ordinair jacquet. Laurentien gaat gekleed in een gebroken witte japon van zijde en een zijden cape in de kleuren gebroken wit en brons met een bloemenpatroon van felle kleuren en bijpassende hoed. Prinses Margriet tenslotte heeft een rok van turkooizen zijde met daarop een top met turkooizen-zilveren pailletten. Hieronder de integrale troonrede. Leden van de Staten-Generaal Nederland kan zelfbewust en met vertrouwen inspelen op de hoge eisen die momenteel aan ons worden gesteld. Wereldwijd zijn er ontwikkelingen waarover mensen zich zorgen maken. Vrede en veiligheid staan op veel plaatsen onder druk. Duurzame economische groei is niet vanzelfsprekend. In eigen land vraagt de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving extra inzet. Ook zijn inspanningen nodig om onderling respect te versterken. De regering wil met alle burgers samen bouwen aan een land dat vertrouwen heeft in zichzelf en de blik gericht houdt op de toekomst. Centraal in de begrotingsvoorstellen voor 2009 staan een intensieve internationale samenwerking, optimale kansen voor duurzame economische groei en een leefomgeving die mensen houvast en vertrouwen biedt. Vrede en veiligheid vragen voortdurend aandacht. Wij leveren van oudsher bijdragen aan vredesmissies en ontwikkelingssamenwerking. Als internationaal georiënteerd land stelt Nederland zich verantwoordelijk en constructief op. Ook nu zet ons land zijn inspanningen op het gebied van internationale rechtsorde, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en crisisbeheersing onverminderd voort. Om de veiligheidstaken goed te kunnen uitvoeren wordt geïnvesteerd in materieel en personeel. De aanwezigheid van Nederlandse militairen in Afghanistan en andere conflictgebieden bevestigt dat onze solidariteit de landsgrenzen overstijgt. Voor de zware taak die zij vaak met gevaar voor eigen leven vervullen, verdienen zij niet-aflatende waardering. Wij denken aan hen die vielen en aan hun nabestaanden. Fragiele staten hebben grote moeite de millenniumontwikkelingsdoelen te halen. Juist daarom investeert de regering extra in deze landen. Ook wil zij de vrijheid van meningsuiting, de mediadiversiteit en de vrijheid van godsdienst in de wereld bevorderen. Er worden daarom meer middelen toegevoegd aan het mensenrechtenfonds. De Europese Unie heeft vrijheid en veiligheid gebracht in ons deel van de wereld. De regering zal zich blijvend inzetten voor een hechte Europese samenwerking. Het is verheugend dat u, Staten-Generaal, het Verdrag van Lissabon heeft goedgekeurd. De regering hoopt dat de lidstaten van de Unie in 2009 vervolg geven aan de ratificatie. Samenwerking in Europees verband is eveneens cruciaal bij het realiseren van duurzame economische groei. De begroting van de EU dient daar in toenemende mate op te worden gericht. Duurzame economische groei spreekt niet vanzelf. De wereldeconomie kampt met tegenslagen. Overal neemt de vraag naar voedsel en energie toe en stijgen de prijzen. De crisis op de financiële markten vertraagt ook in ons land de groei. Dankzij de inspanningen van de afgelopen jaren staat de Nederlandse economie er relatief goed voor. De werkloosheid is laag. Sinds het jaar 2000 is de koopkracht per huishouden gemiddeld met twaalf procent gestegen. Ons pensioenstelsel en andere sociale voorzieningen zijn solide. Alertheid blijft echter geboden. De regering wil deze fundamenten verder verstevigen door verbetering van de concurrentiepositie, beperking van de inflatie en vergroting van de arbeidsparticipatie. De btw wordt daarom niet verhoogd. Dit maakt een verantwoorde loonkostenontwikkeling en verlaging van de werknemerspremies op arbeid mogelijk. Zo kunnen in 2009 de lasten voor burgers en bedrijven dalen. Ook voor volgend jaar streeft de regering naar een overschot op de begroting. Dit biedt ruimte om de kwaliteit van de zorg en de financiering van de AOW op lange termijn veilig te stellen. Voor een blijvend hoog niveau van collectieve voorzieningen is dit echter niet voldoende. Daarvoor is noodzakelijk dat meer mensen aan de slag gaan. Wie kan, moet meedoen. Er zijn personeelstekorten in de zorg, in het onderwijs en in andere sectoren. Ook daarom is er de regering veel aan gelegen de arbeidsparticipatie te verhogen. Kinderopvang blijft aantrekkelijk voor ouders die betaalde arbeid verrichten. Voor mensen met een uitkering wordt werken financieel aantrekkelijker gemaakt. Werkgevers krijgen een subsidie als ze langdurig werklozen in dienst nemen. Voor jongeren tot 27 jaar komt er in plaats van een bijstandsuitkering een passend leer- en werkaanbod. De regeling voor jongeren met een beperking wordt aangepast, waardoor zij eerder naar werk worden begeleid. Werknemers krijgen een bonus als ze na hun 62e jaar actief blijven op de arbeidsmarkt. Voor mensen met een deeltijdbaan gaat het extra lonen om meer uren te werken. Hoogopgeleide buitenlandse werknemers kunnen makkelijker in ons land aan de slag. Het bedrijfsleven en de financiële sector zijn essentieel voor een krachtige economie. De regering maakt meer ruimte voor ondernemerschap. De belastingvrijstelling voor winst in het midden- en kleinbedrijf wordt verruimd. Het tarief in de onderste schijf van de vennootschapsbelasting gaat omlaag. Het schrappen van de eerstedagmelding is een van de maatregelen waardoor de administratieve lasten voor ondernemers verminderen. Het aanvragen van vergunningen wordt vereenvoudigd. Ook zal de regering gedurende vijf jaar aan kansrijke bedrijven ondersteuning bieden bij hun verdere groei. Economische ontwikkeling is niet mogelijk zonder een adequate infrastructuur. De regering wil de capaciteit van wegen en spoorlijnen vergroten. Bouwprojecten die daarop gericht zijn, moeten worden uitgevoerd. De regering zal een voorstel voor een nieuwe Spoedwet wegverbreding bij de Kamer indienen. Ook zullen de lasten eerlijker over de weggebruikers worden verdeeld. In de toekomst wordt het bezit van een auto minder belast en het gebruik juist meer. Volgend jaar zet de regering de eerste stap op weg naar dit systeem. De belasting bij aanschaf wordt verlaagd; de motorrijtuigenbelasting verhoogd. Hoe schoner de auto, des te goedkoper autobezitters uit zijn. Om reizen per trein aantrekkelijker te maken, komen er nieuwe stations bij en gaan er meer treinen rijden. Nederland is nu goed beschermd tegen het water. Maar de verwachte stijging van de zeespiegel maakt een forse meerjarige inspanning noodzakelijk. Wij willen dat ook onze achterkleinkinderen veilig in Nederland kunnen leven. De regering komt volgend jaar met een voorstel voor een Deltawet die het fundament hiervoor zal leggen. Versterking van de economische structuur dient hand in hand te gaan met de zorg voor natuur en milieu. Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moet aanzienlijk afnemen. Daarom bevordert de regering het gebruik van aardwarmte en van zonne- en windenergie. Eenvoudiger procedures zullen ook de aanleg van windmolenparken in de Noordzee versnellen. Er komt een subsidieregeling voor de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers. Over drie jaar zal een half miljoen woningen energiezuiniger zijn gemaakt. De Nederlandse land- en tuinbouw zijn zeer innovatief. Dit biedt kansen om deze sectoren duurzaam te ontwikkelen. De regering zal de glastuinbouw stimuleren om netto energieleverancier te worden. De visserij verdient een stabiele toekomst. Aan hun dagelijkse leefomgeving ontlenen mensen houvast en vertrouwen. De begroting voor 2009 bevat samenhangende voorstellen die de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Burgers willen in een veilige en leefbare buurt wonen met goede scholen voor hun kinderen. Zij wensen ruimte voor ontspanning en sport, voor jong en oud. Zij verwachten menswaardige zorg en verzorging. Zij verlangen een overheid die betrouwbaar en duidelijk is. Samenwerking met burgers, gemeenten en woningbouwcorporaties is daarom nodig. Respect, veiligheid en vertrouwen zijn kernwaarden in onze rechtsstaat. Tegen het schenden van normen moet opgetreden worden. Om recidive te voorkomen is goed begeleide terugkeer in de samenleving essentieel. Criminele verslaafden worden sneller met drang naar hulp begeleid. Agressief of intimiderend gedrag op straat is onacceptabel. Diegenen die ernstige overlast geven, zullen effectief worden aangepakt met een gebiedsverbod. Tegen mensen die agenten, ambulancepersoneel en andere dienaren van de publieke zaak bedreigen, wordt stevig opgetreden. Duidelijkheid over wat wel en wat niet toelaatbaar is, versterkt vertrouwen tussen burgers onderling en vertrouwen in de overheid. Toezichthouders in buurten en wijken en op straten en pleinen vergroten het gevoel van veiligheid. In 2009 komen er 125 wijkagenten bij. Gemeenten krijgen de mogelijkheid bepaalde overtredingen direct te beboeten. Burgers kunnen ook zelf bijdragen aan een veilige leefomgeving. De regering zet zich onverminderd in voor een grotere rol van vrijwilligers bij brandweer en politie. Het vergroten van zelfredzaamheid van burgers en bedrijven bij crises en rampen krijgt bijzondere aandacht. Met de meeste jongeren in Nederland gaat het goed. Maar er zijn ook kinderen die in de knel zitten. De regering wil aan hen betere kansen geven. Daarnaast werken justitie, politie en jeugdzorg nauw samen om ongewenst gedrag van jonge kinderen tijdig te corrigeren. Er komt ook hier meer aandacht voor preventie. Ouders worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen. Om sneller passende hulp te verlenen, wordt de Verwijsindex Risicojongeren geïntroduceerd. Ook de oprichting van Centra voor Jeugd en Gezin en Veiligheidshuizen draagt hieraan bij. Scholing en onderwijs verhogen de kansen van mensen. De regering werkt hard aan verbetering van het onderwijs. In het bijzonder wil zij de basisvaardigheden in taal en rekenen vergroten en het aantal zwakke scholen terugdringen. Ook de aanpak van schooluitval blijft een prioriteit. Voor vmbo-leerlingen die vooral ambachtelijke gaven hebben, komen er speciale vakscholen. Het onderwijs is zo goed als de leraar voor de klas. Om de positie van leraren te versterken, krijgen zij meer scholingsmogelijkheden en een betere beloning. De regering wil een bloeiende kunst en cultuur stimuleren en alle jongeren vroeg daarmee in aanraking brengen. Kinderen tot 12 jaar krijgen in 2009 vrije toegang tot musea. Jongeren tot 18 jaar kunnen met een cultuurkaart kennismaken met de inspirerende rijkdom van ons land. Goede gezondheid en sportbeoefening hangen nauw samen. De regering investeert daarom extra in de mogelijkheden van sport voor de jeugd en voor mensen met een handicap. Om talentvolle sporters beter te ondersteunen, komen er Centra voor Topsport en Onderwijs. Het Olympisch Plan 2028 kan bij dit alles een bron van inspiratie zijn die zowel de breedtesport als het topsportklimaat versterkt. De levenskwaliteit van burgers wordt verhoogd door goede en toegankelijke zorg. De regering wil de zorg zo organiseren dat mensen met een chronische aandoening deze dicht bij huis ontvangen. Patiënten krijgen meer inzicht in de kwaliteit die geboden wordt. Invoering van het elektronisch patiëntendossier vermindert het aantal medische fouten. Vrijere prijsvorming en innovatie zijn nodig om wachtlijsten in te korten en de zorg goed en betaalbaar te houden. De regering zet in 2009 verdere stappen in deze richting. Mensen die vanwege ziekte of ouderdom ernstige beperkingen ondervinden, krijgen meer keuzevrijheid bij de langdurige hulp die zij nodig hebben. Noodzakelijke zorg kan ook thuis geboden worden, waardoor ouderen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Kracht ontleent ons land aan de democratische rechtsstaat die burgers bescherming en houvast biedt. Gelijkwaardigheid, vrijheid, solidariteit, democratie en de principes van de rechtsstaat verdedigen wij in binnen- en buitenland. Samen dragen wij daar verantwoordelijkheid voor. De regering verleent steun aan de oprichting van een Huis van de Democratie en Rechtsstaat. Er komt een code voor 'goed besturen', waarin helder staat wat burgers van overheden kunnen verwachten. Verder zal een staatscommissie ingesteld worden die onder meer zal bezien welke mogelijkheden er zijn om de Grondwet beter toegankelijk te maken. Er komt een Handvest verantwoordelijk burgerschap. Alle inwoners van ons land dienen doordrongen te blijven van de democratische waarden en verantwoordelijkheden die het fundament vormen van de Nederlandse samenleving. Goede taalbeheersing is een basisvoorwaarde om in onze maatschappij te kunnen meedoen. De regering vergroot de mogelijkheden voor het werven van taalcoaches. De inzet van autochtone Nederlanders om migranten te helpen bij het leren van de Nederlandse taal is van onschatbare waarde. In de verhoudingen binnen ons Koninkrijk staan democratische beginselen als die van rechtszekerheid, deugdelijkheid van bestuur en wederzijds respect ook voorop. De regering hoopt in december met de lands- en eilandsbesturen een belangrijke stap te zetten naar de uitvoering van de afspraken over de staatkundige veranderingen van de Nederlandse Antillen. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba gaan als openbaar lichaam deel uitmaken van Nederland. Deze statuswijziging is in voorbereiding. Leden van de Staten-Generaal, Met de maatregelen die de regering zich voorneemt voor 2009 wil zij het zelfbewustzijn van ons land vergroten en de fundamenten van onze economie en onze samenleving versterken. De regering beseft dat zij dit niet alleen kan. Eenieder zal daaraan vanuit eigen verantwoordelijkheid een bijdrage moeten leveren. We hebben de inzet van allen - burgers, werkgevers, werknemers, overheden en onze Europese en internationale partners - nodig. Alleen samen kunnen we werken aan een goede toekomst. Samen maken we Nederland sterker. Op u, leden van de Staten-Generaal, rust hierbij een grote verantwoordelijkheid. De regering ziet uit naar een goede samenwerking. U mag zich in uw taak gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden. Dinsdag 16 september 2008

Reaguursels

Inloggen

beatrix kijkt er bij alsof ze 100.000.000 toelage komt ophalen

klapvee | 17-09-08 | 11:18

@LifeCatcher | 17-09-08 | 05:45

U verwoord mijn ziel en mijn zaligheid.

verfsmijter | 17-09-08 | 09:47

@ liggend_streepje | 16-09-08 | 17:40
Nee van een kale kip valt niet te plukken! Al zijn er wel ambtenaren waar wat te halen is. Ik denk dat er wel wat te halen valt bij de grote bedrijven en internationale handel.

Of we zetten onze jongen productief in en laten ze een oliestaatje innemen. Lang leve het Koninkrijk en haar koloniën!

Martinus_van_Oranje | 17-09-08 | 09:03

Eej maar wat gaat er dan wel gebeuren met die WW premie? Krijg ik dat er dan bij omdat ik dit niet meer hoef af te dragen?!

Doc Damage | 17-09-08 | 08:54

Beetje de keuninklijke familie leaupen spelen dankzij de Gold Card van de Nederlandsche belastingbetaler.
En wat de escorte betreft.
De "escorte" van de wachtmeester heeft de geheeele optocht op een geleende knol van de Belgische Gendarmerie moeten zitten evenalsch de euverige wachtmeesters.
Noemen ze dat niet Haegsche Bluf ?

wachtmeester de bruy | 17-09-08 | 06:10

Mensen word eens wakker.
Hetmoment dat je geboren bent , ben je van niemand en heb je geen verplichtingen tegenover andere stukken vlees met intelligentie.
Leer daar nou eens mee te leven, word eens volwassen en blijf niet steeds een handje vast willen houden.
Straks moeten onze kinderen echt tot 27 studeren en werken en dan pas kunnen ze een pauze nemen op uitkering om eens op zoek te gaan naar tallenten tijdens reizen of holistische cursussen.
Ieder zijn vrijheid.
We zijn niks verplicht, geen belastingen geen boetes geen NIKS.
Dat is een illusie die alleen maar werkt als u er massaal aan toegeeft.
Maak wat van je leven mensen, wees van NIEMAND!
Laat niemand u ook maar één seconde van uw leven veranderen.
Niet de politiek niet de "baas" niet de bank, maar U maakt de uiteindelijke beslissing voor vrijheid of voor slavernij.
Laat los mensen, nu het nog kan, laat dat handje los.
Ze hebben geen goeds voor met u!

LifeCatcher | 17-09-08 | 05:45

"De aanwezigheid van Nederlandse militairen in Afghanistan en andere conflictgebieden bevestigt dat onze solidariteit de landsgrenzen overstijgt. "
660.000 onschuldige doden...
Ga daar maar lekker trots op zijn!

LifeCatcher | 17-09-08 | 05:39

Hahaa, goed bezig pritt; enkel de dik gedrukte woorden: "Alle Burgers krijgen meer lasten en moeten meer geven aan de regering. "
Precies, dat is het weer, en neits anders!
Wat is die Bos een lutser. Kunnen ze die gast niet eens een keer op een cursus 'Nee Zeggen' doen? Hij geeft ook echt elke eikel en doos die zijn hand open komt houden wat er gevraagd wordt. Zeg eens 'Nee' tegen al die flauwekul waar dit pappen en nathouden kabinet onze tijd en ons geld mee gaat verspillen.

MANK | 17-09-08 | 01:32

Lol @ de vetgedrukte tekst!...

Brian24971347 | 17-09-08 | 00:19

Geert help!

beninhet2 | 16-09-08 | 23:49

@ Dr.Zeldenrust | 16-09-08 | 23:05
Liever zou ik de oranjes terugzien in de rol die zij speelden in de gouden eeuw: belangrijke dienaar van de republiek. Maar goed, zolang de meerderheid van het Nederlandse volk het wel best vindt zoals het nu gaat, leg ik me erbij neer.
Maar dat weerhoudt mij er natuurlijk niet van om (op democratische wijze) te blijven streven naar de staatsvorm waarbinnen ons land een grootmacht werd: de republiek.

Zapata | 16-09-08 | 23:30

Die oranjekliek is de echte baas in Nederland. Onaanvaardbaar. Wég met die oranje troonrovers. Een belediging voor iedere democraat. Hun macht moet gebroken worden. Het aureool van onaantastbaarheid wordt voor de volle 100 % ingegeven door de agitprop van slaafs volgzame hoernalisten.

bottehond | 16-09-08 | 23:26

Net Nova gezien, daar ging 't al over de wonderdokter Bos en nu zit ie bij P en W, en verrek ik hou er niet van om t toe te geven, maar Bos lult goed, blijkbaar is ie in zijn element op financien...

Nieuwsjunk | 16-09-08 | 23:18

OK, duidelijk, maar toch ben ik niet zo bang dat Bea's wil ooit wet zal worden. En Alex wordt al helemaal geen probleem. Ik blijf me verbonden voelen met het koningshuis. Amen.

Dr.Zeldenrust | 16-09-08 | 23:05

@ Dr.Zeldenrust | 16-09-08 | 22:35
Ik denk dat U de macht en invloed van H.M. onderschat. Ze spreekt zeer regelmatig ministers en heeft een dikke vinger in de pap tijdens de formatie.
Veel ministers hebben toegegeven dat ze zich geïntimideerd voelden als zij bij mevr. von Amsberg op bezoek "moesten". Vooral ook omdat zij doorgaans een zeer goede dossier-kennis bleek te hebben en vaak veel meer ervaring had dan de bezoekende excellentie. En folkore, tsja we hebben het hier wel over een essentieel onderdeel van onze staatsinrichting: grondwet art.3: Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.
Ik heb trouwens niets tegen deze haagse dame persoonlijk, ik vind haar alleraardigst! Alleen wel tegen het instituut monarchie.

Zapata | 16-09-08 | 22:58

Zapata | 16-09-08 | 21:36
Ach... eigenlijk is de premier toch het staatshoofd en leest Bea toch niet voor uit eigen werk, laat staan dat ze wat te vertellen heeft als het gaat over macht. Ik vind het een mooie traditie en heb liever dat daar geld aan wordt uitgegeven dan al die vage clubjes, vreemde projecten en nog vreemdere kunst- en cultuuruitingen die veel soepsidie krijgen. Zie bijv. recentelijk die 5 miljoen die rijkswaterstaat heeft verbrast.

Dr.Zeldenrust | 16-09-08 | 22:35

En ik kinderen maar uitleggen waarom Jan Klaassen er niet meer bij is, terwijl katrijn er nog wel is... poppenkast zonder gordijntjes.

inquisitra | 16-09-08 | 22:16

zijn er al kinkie picks van thieme??

st0mpie | 16-09-08 | 21:49

Een ECHT democratisch land heeft een (al dan niet direct) gekozen staatshoofd.
Oranje franje beu. Leve de republiek!

Zapata | 16-09-08 | 21:36

-weggejorist-

EVIL CLOWN | 16-09-08 | 21:29

Google Ron Paul!!!!!

Ten_Kings | 16-09-08 | 21:02

land wel.
genoten niet!

Dr.Zeldenrust | 16-09-08 | 20:48

Landgenoten . . .

mister_toko | 16-09-08 | 20:47

Muts!

Prutsert3368 | 16-09-08 | 20:29

Leuk hoedje Fleur, en nog gefeliciteerd met je verjaardag.

knutsel | 16-09-08 | 20:23

"Het vergroten van zelfredzaamheid van burgers en bedrijven bij crises en rampen krijgt bijzondere aandacht"

* Nog maar weer eens bij aannemer informeert wanneer dat vluchtresort in Afrika nu eindelijk eens wordt opgeleverd*

dawg | 16-09-08 | 20:18

minima

maxima

minima

maxima

minima

maxima

vanguster | 16-09-08 | 20:12

Houtbar | 16-09-08 | 19:34
Helemaal mee eens, afblijven van ons koningshuis. Is ook cultuur, zal ik maar zeggen. In ieder geval nog iets dat ons land onderscheidt van anderen. Gewoon lekker Balkie&Bos, alsmede de andere malloten die deze ellende weer hebben klaargestoomd bashen, da's mooi genoeg. En u, stemvee, volgende keer eens het goede vakje rood kleuren, meer kunt u er niet aan doen. Behalve dan wat machteloos wapengekleter op internet, maar daar luistert toch niemand naar.

Dr.Zeldenrust | 16-09-08 | 20:12

Mensen, niet zo zeuren.
Uiteindelijk kiezen jullie allemaal weer voor de bekende hypocriete partijen die met een paar mooie woorden weer alle volgzame burgertjes achter zich krijgt.
Morgen weer lekker in de file en onderweg nadenken over wat ik met die 52% afgedragen belasting had kunnen doen. O ja van de resterende 48% betaal ik ook nog ruim de helft aan belastingen.
Bassie zegt, altijd blijven lachen, net als de Chinezen.

aeh | 16-09-08 | 20:06

113 miljoen euro per jaar, 36% verhoging in 4 jaar.
Weet je hoeveel mensen met een uitkering geholpen kunnen worden voor dit geld.

aeh | 16-09-08 | 19:40

Ik wacht wel tot de DVD uitkomt.

Blankenvoort | 16-09-08 | 19:35

Toch een mooi beeld: als hoer met opgetrokken rokken de Ridderzaal in..

AndereHazes | 16-09-08 | 19:34

Al dat gezeik over het koningshuis. De koningin treedt op voor de bevolking en heeft geen invloed over de politiek. Wees trots dat we een monarchie hebben.
Weet U zeikerd wat, we gooien gewoon alles op marktplaats en schreeuwen jaren later uit dat we geen gezicht hebben. Idee ?
Oja, iemand uitgerekend wat het koningshuis kost per maand per heaufd der klootjesvolk? 1 euro ofzo? Zegt U het maar.

Houtbar | 16-09-08 | 19:34

Wil je de natuur helpen? Plant dan meer asfalt.
- 1 km file rijden kost veel meer uitstoot, overlast, geld en stress dan doorrijden over meer asfalt.

Nederland, niet zo kortzichtig en kijk verder dan je neus lang is. Dat soort idealen passen bij een kind van 7.

aeh | 16-09-08 | 19:31

clara de k. | 16-09-08 | 19:18
Gaat heen, met uw linksige praatjes

Sven31 | 16-09-08 | 19:20

Meer asphalt is echt een a-sociaal-besluit van de regering. Meer asphalt = meer plaats voor files. Plant liever groen, in parken en bossen zijn geen files.

clara de k. | 16-09-08 | 19:18

Er is maar een probleem, en dat is de overheid.

souty | 16-09-08 | 19:17

'verslaafden worden sneller met drang naar hulp begeleid.'

Toch nuttig om het hier nog na te lezen.

Zou zweren dat ze 'met drank' zei.

Sven31 | 16-09-08 | 19:13

De regering wil kinderen betere kansen geven. .. Tegelijkertijd wil de regering moeders stimuleren meer uren te werken, ... m.a.w. wegtrekken bij hun kinderen, minder opvoeding, opvoeding overlaten aan jonge huppelkutten op de buitenschoolse opvang die dan ook weer door de belastingbetalers betaald moet worden, via het toeslagensysteem.

clara de k. | 16-09-08 | 19:11

Werkgevers krijgen subsidie als ze langdurig werklozen aan een baan helpen. Fijn, dan kunnen we de uitkeringen van Maxima, Willem-Alexander, Constantijn, Laurentien, etc etc etc etc etc etc stopzetten.

clara de k. | 16-09-08 | 19:05

Ze heeft een dekbed aan!

HalalOpstipatie | 16-09-08 | 19:04


Die van de SP loopt echt met een waterrat op haar hoofd.
Moet er meer rattigheid komen bij de SP?

bijtieakumaai | 16-09-08 | 18:51

Er is geen koningshuis die zo rijk is geworden door het volk en zo ver van datzelfde volk af staat.
Waarom houden we dit geldverslindende gedrocht in stand.

Stelling: Koningshuis weg en het geld terug naar het volk.

aeh | 16-09-08 | 18:51

BlaBla.
Heeft iemand wel eens gecontroleerd wat er van de troonrede van vorig jaar terecht is gekomen.

aeh | 16-09-08 | 18:44

Bos met een das.... hihi.
Al draagt een aap een gouden ring...

Sven31 | 16-09-08 | 18:26

Van deze zin hoort je Koninlijke robe af te zakken:
.
"Voor mensen met een uitkering wordt werken financieel aantrekkelijker gemaakt."
.

Dan je dat in een Troonrede moet uitspreken...... sneu.
Mensen die kunnen werken maar liever een uitkering genieten moeten we heel snel aan het werk schoppen.
.
En steek die God's zegen maar waar de zon er niet op kan schijnen.

bloedjelink | 16-09-08 | 18:20

"Alle burgers krijgen meer lasten en moeten meer geven aan de regering"

Thnx voor de samenvatting GS, meer ga ik niet eens lezen

Stickman_R | 16-09-08 | 18:11

Smile,.......

mevrouw Jansen uit S | 16-09-08 | 18:10

HOLY FUCK!Is het nou eens afgelopen?
"We zullen niet tolereren dit,hard ingrijpen dat..."MY ASS.
Met je 150 lapzwanse burgerwachten... ROT TOCH OP!

En dan nog het gore lef om geestelijk gehandicapten taxi-vervoer te geven in een gouden koets...

R.B.Scott | 16-09-08 | 18:00

Ik en alle burgers willen helemaal geen meer lasten of meer geven aan de regering :P

KorrepZ | 16-09-08 | 17:59

[quote] "Met de meeste jongeren in Nederland gaat het goed. Maar er zijn ook kinderen die in de knel zitten. De regering wil aan hen betere kansen geven." [/quote]
Lekkere duidelijke klare Jip en Janneke taal. Nu nog een plan en dan zijn we er. Of niet...
Laat ze snel opbokken met dit politiek correcte gelul!

Booka | 16-09-08 | 17:49

@Martinus_van_Oranje | 16-09-08 | 16:50
Wie zou er anders de sjaak moeten zijn? Ambtenaren? Die worden toch betaald door de burger? Als het puntje bij paaltje komt betaalt de burger altijd.

liggend_streepje | 16-09-08 | 17:40

Granny Smith | 16-09-08 | 16:12

Mogelijk heeft Willem haar een dik lip geslagen?

Magilla_Gorilla | 16-09-08 | 17:31

Ons "Dapper" Koningshuis bij aankomst in London (Mei ´40)
www.niod.nl/content/beeldmateriaal/act...
Waarom hebben we ze toch weer binnen gehaald? Iemand, zeg me waarom??

Magilla_Gorilla | 16-09-08 | 17:27

Ik mis de woorden onrust en onveiligheid. Deze regering is echt blind voor wat er leeft in de maatschappij.

Mubbenschonster | 16-09-08 | 17:24

Over welk land praat Eendenbalk?

T@ Riest | 16-09-08 | 17:24

Ik zou het ten zeerste op prijs stellen als in de toekomst bij gelegenheid van het folkloristische festival 'prinsjesdag', koningin en genodigden niet alleen opvallende hoedjens zouden dragen maar tevens de oer-hollandse klompen!!!
Na de troonrede zou men zich dan onder het gepeupel kunnen begeven en begeleid door harmonicaklanken het klompendansen kunnen beoefenen.
Volgens mij heeft Maxima wel talenten op dit gebied.

Frederik Puntdroad | 16-09-08 | 17:19

ik proef geen zoet
*maakt afspraak bij tandarts

pdboskabouter | 16-09-08 | 17:18

Beatrix : " Het is verheugend dat u, Staten-Generaal, het Verdrag van Lissabon heeft goedgekeurd" ....
Ik ben absoluut NIET zo verheugd als Beatrix. De Nederlanders hebben hiertegen immers eerder toch ECHT al "NEE" gezegd.
Beatrix zegt het ZELF : samenwerking met "burgers" is nodig..... Maar dat is kennelijk alleen het geval als het goed uitkomt. In DIT voorbeeld is de "samenwerking" met de "burgers van Beatrix" immers ver te zoeken!

Mark Rubel | 16-09-08 | 17:13

Is dit copy-paste van de RTL Nieuws-website?

Bezoeker | 16-09-08 | 17:04

Wat fijn toch deze democratie, en wat een prachtig aangekleed koningshuis weer.
Mooi gesproken Bea, en zo knap gearticuleerd.. u staat net als uw moeder echt dicht bij het volk. Ga nu maar weer een jaar belasting verbrassen, de toelage voor het komende jaar zit in ieder geval weer goed, Woutertje is tevreden.

Ministry of Madness | 16-09-08 | 17:02

Laura Ingalls | 16-09-08 | 15:32
ingallus is een vrouw, ik ruik 't ! kan zo de politiek in.

ploet | 16-09-08 | 17:01

kabinet verwacht: Er komen in 2009 geen 10.500, maar 16.000 asielzoekers naar Nederland.
.
Dit is een regelrechte uitnodiging aan asielzoekers; komt met allen............

Rest In Privacy | 16-09-08 | 16:59

"Alle burgers krijgen meer lasten en moeten meer geven aan de regering."

Leuke boodschap.

17x samen toch?!

Met andere woorden: de burger is natuurlijk weer de sjaak. Ach ja, what else is new?

Martinus_van_Oranje | 16-09-08 | 16:50

@spooky | 16-09-08 | 16:44
Ga toch fietsen, klungel.

stekelige | 16-09-08 | 16:48

alles is goed, we kunnen rustig gaan slapen

klapvee | 16-09-08 | 16:47

da wizard | 16-09-08 | 16:24
Alfa en omega van het verdrag van Lissabon en ze is verheugt het ons plebs.... dat is koninklijk taalgebruik voor ongezien de tyfus kutvolk.

spooky | 16-09-08 | 16:46

stekelige | 16-09-08 | 15:40
Dank dat je zoveel aandacht voor Erlkonig hebt. Waarom die ziekelijke aandacht voor hem/haar is me een raadsel maar de nick was me al eerder positief opgevallen. Dat jij dit negatief aanbeveelt doet mijn interesse torenhoog stijgen. Ga jij nu toch lekker Bea uit de televaag van vandaag knippen en in een album plakken.

spooky | 16-09-08 | 16:44

@da wizard | 16-09-08 | 16:24
.. DEGODVER!

stekelige | 16-09-08 | 16:42

wat een naieve jip en janneke weergave van de verschrikkelijke waarheid

klapvee | 16-09-08 | 16:41

Leuk gedaan al die dik gedrukte letters achter elkaar, maar dat wisten we al lang met Woutert als schatkistbewakert.

komt dat schot! | 16-09-08 | 16:38

" Om reizen per trein aantrekkelijker te maken, komen er nieuwe stations bij en gaan er meer treinen rijden. "
-
Ik dacht dat de kaartjes met 4 % omhoog gingen? Zal lekker helpen dan.

brx | 16-09-08 | 16:34

Krijgen we vandaag met al die fraaie uitdossingen toch nog iets zoets als zoethoudertje.......
De andere 364 dagen kunnen we daar dan op teren.

Rest In Privacy | 16-09-08 | 16:32

Koets is een meter tever gereden .?

wiers | 16-09-08 | 16:27

@Fimbulvetr | 16-09-08 | 16:03
Ze is best lievv. Maar als ze in 't nauw zit, maakt ze vreemde sprongen.
Een katje.

stekelige | 16-09-08 | 16:24

Het is verheugend dat u, Staten-Generaal, het Verdrag van Lissabon heeft goedgekeurd.
---
GOVERDEGODVERDEGODVER...

da wizard | 16-09-08 | 16:24

En weer niks over kut finnen of over stomme boeren.... nee gelul in de ruimte, wat heeft deze ellende ons nu weer mogen kosten?
Het zijn allemaal leugens en bedrog, het zijn smerige zakkenvullers en laaielichters!

Zeiker | 16-09-08 | 16:23

Of realistischer: om de NOS de inkomsten uit de uitzendrechten te laten cashen.

Rabarberke | 16-09-08 | 16:13

@fimbulvetr

Ja geeft te denken. Ik denk dat we in het ootje worden genomen en die hele shit die de NOS vandaag live zegt uit te zenden al vorige week dinsdag is gemaakt.

Rabarberke | 16-09-08 | 16:12

Waarom verstopt Maxima haar gezicht?

Granny Smith | 16-09-08 | 16:12

Avant | 16-09-08 | 16:00 Helemaal mee eens behalve het uitzenden via de staats-tv dan, die kijkcijfers gun ik ze niet. Gewoon via Canvas of zo, dan zien die belgen gelijk dat zij het zo slecht nog niet hebben.

gigi gorgonzola | 16-09-08 | 16:04

@stekelige | 16-09-08
Wel zoet spelen met Einde van de Domheid het meisje wil ook een beetje aandacht

Fimbulvetr | 16-09-08 | 16:03

De compensatie voor allerlei creatieve ingrepen in de begroting moet komen tussen 2010 en 2014, aldus Bos. Lees: mijn opvolger mag de rekening betalen.

AEX | 16-09-08 | 16:03

Jammer dat ze het totaal ondoordachte en mislukte generaal pardon niet genoemd heeft...... gemiste kans voor BIX!

gigi gorgonzola | 16-09-08 | 16:02

Samenvatting: we moeten nog meer betalen en krijgen nog meer verwijten van Bea & overige ziekelijk corrupte bureaucraten.
Alternatief voor volgende jaar: de complete inhoud van dat debiele koffertje met grof geweld anaal inbrengen bij alle leden van dit NSB kabinet.
En al dat fraais Live via de Staatsomroep uitzenden svp.

Avant | 16-09-08 | 16:00

kijk m eens arrogant doen. tussen de regels door: ik naai de kudt burgers in hun reedt wat ze ook zeggen en die plebs moeten niet zeiken.

peer79 | 16-09-08 | 15:57


Geert Wilders blijft bij zijn leest met: "flutbegroting." Flut is nl. Duits voor vloed, dwz. Tsunami.

harriedeparrie | 16-09-08 | 15:56

Cultuuromslag? Voor wie?

T@ Riest | 16-09-08 | 15:53

@foto: Zo ziet de koningin eruit als zij net een vorstelijke drol heeft gedraaid. Gelukzalige glimlach, nog bezig met onderbroek optrekken.

Technix | 16-09-08 | 15:52

hè hè, daar is dan eindelijk de grote tovenaar zelf.
*kiest op dit moment het hazepad om al die leuke ideetjes voor volgend jaar te mogen *kuch* financieren*

Laura Ingalls | 16-09-08 | 15:52

En daar hebben we Eendenblank! Werken jullie!!!

T@ Riest | 16-09-08 | 15:51

stekelige | 16-09-08 | 15:44
Jij bent degene die hier iemand voor pedofiel uitmaakt.
Verwacht je applaus?

Einde van de Domheid | 16-09-08 | 15:50

Hysterisch!

T@ Riest | 16-09-08 | 15:48

Pas als het veel te laat is gaan ze hier aan kernenergie denken. Net als hoogbouw dat eigenlijk in 1950-60 al neergezet moest worden. Nee, laten we lage rendements windmolens neerzetten, die overigens meer kosten dan ze ooit opleveren. En pas daarna, als alles zwarter dan git is in dit land, dan gaan we kijken wat we doen. Menschen, wij kopen energie uit Frankrijk. Kern energie. En Nederland? Net als in 1920 stoken wij lekker kolen. Hoe rijnt het kabinet dat met die CO2 vermindering van 30 (!) procent.

peer79 | 16-09-08 | 15:48

... o god, wat lacht ze eng!

Laura Ingalls | 16-09-08 | 15:47

Lol @ "Alle Burgers Krijgen Meer Lasten, En Moeten Meer Geven Aan De Regering" :D

Desphex | 16-09-08 | 15:47

Laura Ingalls | 16-09-08 | 15:44
Alleen het nadenken zou al een behoorlijke vooruitgang betekenen.

T@ Riest | 16-09-08 | 15:46

@mezelf: alsof ze dan nog aan het regeren zijn *proest*

Laura Ingalls | 16-09-08 | 15:45

@Einde van de Domheid | 16-09-08 | 15:41
Nou. Hou toch 'ns op met je opgefokte gedoe, mens.

stekelige | 16-09-08 | 15:44

en als in 2014 de CO2-neutrale maatregelen niet blijken te werken, DAN gaan ze nadenken over kernenergie.

Laura Ingalls | 16-09-08 | 15:44

na het zuur het ZOUTZUUR

Mr aarsch | 16-09-08 | 15:43

stekelige | 16-09-08 | 15:40 Einde van de Domheid | 16-09-08 | 15:41
Jullie moeten meer polderen.Echt!

T@ Riest | 16-09-08 | 15:43

Laura Ingalls | 16-09-08 | 15:40
Geen lullig hoedje, ze gaat CO2 in de grond graven.We zijn gered!!!

T@ Riest | 16-09-08 | 15:42

stekelige | 16-09-08 | 15:40
IDD ga lekker hoedjes kijken!

Einde van de Domheid | 16-09-08 | 15:41

@T@ Riest | 16-09-08 | 15:36
Volkomen gelijk. De kleaudtzak Erlkoenig is 't niet waard. Teveel eer.

stekelige | 16-09-08 | 15:40

Leve de republiek!

LJBrinkhorst | 16-09-08 | 15:40

Kakel-alert: Sjakkelien is nu aan het woord!

Laura Ingalls | 16-09-08 | 15:40

Nee, nee.... de Elfen koning = OBERON!

Tante Eulalie | 16-09-08 | 15:37

Geachte stekelige | 16-09-08 | 15:23 en Einde van de Domheid | 16-09-08 | 15:33 ,
hou eens op met emmeren.

T@ Riest | 16-09-08 | 15:36

Volgens mij had die Laurentien nog der nachtpon aan.
Ze heeft eigenlijk wel een paardenbek. Zou ze ook een vergunning hebben om op straat te schijten?

BiBroZaLo | 16-09-08 | 15:35

@Tante Eulalie | 16-09-08 | 15:34
Kan je geruststellen, tante, beide.

stekelige | 16-09-08 | 15:35

U ziet er weer lekker uit Majesteit.

geensmaak | 16-09-08 | 15:35

@ Einde van de Domheid
Erlköning betekent ELZENKONING hoor.... geen elfen!
Roi des Aulnes bij Michel Tournier.

Tante Eulalie | 16-09-08 | 15:34

stekelige | 16-09-08 | 15:23
Luister Stekelige, los van het feit dat je je nogal hufterig opstelt heb je ongelijk.
Er is discussie over de vertaling. Het kan zijn dat het over een Griekse doodsgodin gaat. De voorstelling die Erlkonig doet lijkt nogal op visioenen van William Blake dus ga even fijn wieberen ofzo...

Einde van de Domheid | 16-09-08 | 15:33

GS, kan er misschien na al deze ellende, die nog niet ten einde is voor vandaag, misschien straks een lekkere-mannen-topic komen? of desnoods een lekkere-vrouwen-topic, maar in ieder geval IETS om ons door deze dag heen te helpen?
*begint klanten een beetje agressief te benaderen waar meneer Ingalls weer boos over wordt*

Laura Ingalls | 16-09-08 | 15:32

Zou de koningin geloven wat ze opleest.... An dr hoofd te zien geloofd ze er helemaal niets van en was ze liever wat anders gaan doen.

Emotion | 16-09-08 | 15:29

stekelige | 16-09-08 | 15:23
LOL mooie repliek!

Fimbulvetr | 16-09-08 | 15:29

O ja, en wat is een gebroken witte japon?

T@ Riest | 16-09-08 | 15:29

@Einde van de Domheid | 16-09-08 | 15:26
Dat je het woord vertaalt, maakt je niet intelligenter. Lees 't: Erlkoenig van Goethe.
Gansje.

stekelige | 16-09-08 | 15:28

stekelige | 16-09-08 | 15:23
1789 Bastille, guillotine is ook een mooi stukje Franse cultuur. Wij zijn nog niet zover, kwestie van culturele achterstand.

spooky | 16-09-08 | 15:27

Waar kan ik de Verwijsindex Risicojongeren inzien?

T@ Riest | 16-09-08 | 15:27

Stekelige
Erlkonig is elfenkoning, wat zwets je nou?

Einde van de Domheid | 16-09-08 | 15:26

Alleen nog een snor en boerka en het klopt wat ze moet zeggen van boslim

is-lam-biggetje | 16-09-08 | 15:25

NoMinister | 16-09-08 | 14:17
wegens gestegen milieu- en brandstofkosten is de hel al jaren geleden naar de verdoemenis gegaan.
waar dacht je dat al die geïncarneerde booswichten vandaan komen ?

pastoor Lanckohr | 16-09-08 | 15:25

- staat een 'het'-je teveel in mijn laatste post-

stekelige | 16-09-08 | 15:24

Ach, ik vermoedde al een patroon toen ik de stajemeit het opstel van JP Eendeblank hoorde voorlezen. Pritt Stift als een nieuwe John Nash.
www.youtube.com/watch?v=bz5mIoriLfs

koerbagh ® | 16-09-08 | 15:24

@Einde van de Domheid | 16-09-08 | 15:17
Ik ben nergens mee weggekomen. Ken je klassiekers zou ik zeggen. Lees Goethe en je weet wie Erlkoenig is. Als hij zich daarmee wil vereenzelfigen, wat hij nadrukkelijk doet, dan veronderstel ik een bepaald profiel van die gast.
Jouw conclusie daarover is het Domheid in een Vergevorderd Stadium.
Gefeliciteerd.
Voor de rest: ' is cultuur' .

stekelige | 16-09-08 | 15:23

Ik heb even niet op de tekst gelet....... kwam door Prinses Petra, die steelt toch ieder jaar weer de show
met die prachtige volle bovenlip...........

Tante Eulalie | 16-09-08 | 15:20

stekelige | 16-09-08 | 14:57
Los van het feit dat je Erlkonig en gewelddadige pedofiel hebt genoemd en daarmee bent weggekomen ben je dus ook van de achterlijken en de potsierlijke flauwekul. Vendelzwaaien vind je natuurlijk ook schitterend!
Laat ze gewoon pakken dragen en maartje van weegen een frans molenaartje ofzo...

Einde van de Domheid | 16-09-08 | 15:17

@Mr. van Scorel | 16-09-08 | 15:15
Lijkt op een weinig flatteuze vetschort.

stekelige | 16-09-08 | 15:16

Overigens, heeft Bea tegenwoordig een lamp onder haar robe? (zie pica).

Mr. van Scorel | 16-09-08 | 15:15

de staatsschuld is lager dan die van 1814, toen we voor het eerst begonnen met die te registreren, aldus wouter
nog even en de staatsschuld is lager dan die ten tijde van de ark van noach.

Laura Ingalls | 16-09-08 | 15:14

Tsjonge, aan die lap tekst heeft Fleischbaum een hoop werk gehad!
Een samenvatting (Landgenoten, u kunt namens mij en mijn gezin allemaal ongezien de tyfus genieten) ware mij overigens liever geweest.

Mr. van Scorel | 16-09-08 | 15:13

wie is dat wijf op de pica ?

*oor pop-encyclopedie openslaat*

donderdag | 16-09-08 | 15:13

Het enige waar ik me eigenlijk aan erger is het feit dat wij zogenaamd kerk en staat gescheiden houden en dan eidigd de troonrede met: "U mag zich in uw taak gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden." Dat klinkt me toch wel erg gelovig in de oren... Verder slaat het toch allemaal nergens op want als volgende week de hele economie omvalt of om 1 of andere onverklaarbare reden weer aantrekt moeten al die voornemens en begrotingen weer worden aangepast.

Capt. Iglo | 16-09-08 | 15:13

De analyse van de PVDA is zoals wel vaker best oke, in de huidige hoge dynamiek is een begroting maken eigenlijk niet mogelijk. Schrijf dan GVD ook niks wat niet meer kan. Daarmee suggereert de regering alsof we ons door dit soort sprookjes nog laten sussen en veilig slapen terwijl vadertje staat over ons waakt. De grenzeloze onderschatting van het volk is een gospe. De overheid verkoopt zo vaak beleid omdat het moet zonder een seconde reflexief te zijn naar zichzelf, wat kan de overheid. Die maximale capaciteit moet de basis zijn en op basis daarvan een realistische begroting maken.

spooky | 16-09-08 | 15:11

@Rabarberke | 16-09-08 | 15:07
Niet te bescheiden, Haren is 't Haagje van 't noorden. Bel TV-Noord en pleeg een coup.

stekelige | 16-09-08 | 15:11

hij denkt dat we de ontwikkelingen in de wereld om ons heen (lees buitenland) bedreigend vinden.
nou nee, ik vind dat wat er bìnnen Nederland gebeurt al bedreigend genoeg, het zou fijn *kuch* zijn als daar wat aan gedaan werd.

Laura Ingalls | 16-09-08 | 15:10

Dat die takketrut dat nog durft. Je onderdanen beliegen en bestelen en met een glazen gezicht de volgende 'trap in de rug van de burger' aan durven kondigen. In de middeleeuwen was ze allang afgezet door haar volk!!!

Eagle_Eye | 16-09-08 | 15:09

LOL@Laura Ingalls | 16-09-08 | 15:06
De invloed van de gristen-coalitiepartners. Hij declaameert als een onvervalste, calvinistiche predikant. Beetje farizeeer is 't wel.

stekelige | 16-09-08 | 15:09

God save the queen
The facists regime
There ain't no future
And Holland's bleeding...

Horror Skopie | 16-09-08 | 15:08

@stekelige

ja ik loop niet in den haag rond

Rabarberke | 16-09-08 | 15:07

Ja doei !! daar heb ik helemaal geen zin in om aan mee te betalen.

jachtbitter | 16-09-08 | 15:07

wat doet wouter nou? een quasi-literaire wereldbeschouwing die met een air van we-rule-the-world over ons wordt uitgestort?
man, vertel even wat we moeten gaan betalen, da's méér dan genoeg hoor!

Laura Ingalls | 16-09-08 | 15:06

Wat is dit voor filler bullshit over schilderijen dan?

brx | 16-09-08 | 15:04

ploet | 16-09-08 | 14:50
Ga eens deaud!

Fimbulvetr | 16-09-08 | 15:03

@Rabarberke | 16-09-08 | 15:01
Dan schrijf je'm toch lekker zelf?

stekelige | 16-09-08 | 15:02

verfsmijter | 16-09-08 | 15:00

Of, 'Tot zondag in het Forepark'!

LJBrinkhorst | 16-09-08 | 15:01

Ik kan niet wachten op de column van Middendorp.

Rabarberke | 16-09-08 | 15:01

@LJBrinkhorst | 16-09-08 | 14:57

"Het ga U goed" kan ook natuurlijk.

verfsmijter | 16-09-08 | 15:00

Respect voor du moeder en du zoon, ja toch ?

Bigi Bana Boy | 16-09-08 | 14:59

Lang leve Nederland! Alles word door je strot gedrukt, van de grondwet tot de belasting...
.
*rent tegen muur en gaat verder met werken*

Marux | 16-09-08 | 14:59

ploet vindt de reacties scherp, maar wel juist en soms vermakelijk. is inderdaad een koddige vertoning van allerlei ouwe vellen met kudthoedjes, en dan dat correcte gedoe. of links of rechts of van de gristeleken, allemaal slijmballen met in het achterknar de wetensgap dat er korte termijn weer een leuke wachtgeldregeling of baantje voorhanden is. 1 grote kliek, zoals al eerder gememoreerd; feestje voor de regenten en het plebs staat, in de regen, langs de kant met een lullig vlaggetje/toetertje en gek hoedje. heel sneu allemaal, waarlijk heel verdrietig.

ploet | 16-09-08 | 14:58

Op zich is het wel leuk dat wouter zelf zo heel gelukkig is met de begroting :-)

brx | 16-09-08 | 14:58

Willem-Alexander in een outfit van de Luchtmacht ? Die gozer is nep, hij heeft nooit in het leger gezeten !

de paspop | 16-09-08 | 14:58

verfsmijter | 16-09-08 | 14:53

Wat u zegt! Ik vind het een schande dat de majesteit heur speech niet beeindigt met iets neutralers, bijvoorbeeld 'lator' of ''weet tog?!'

LJBrinkhorst | 16-09-08 | 14:57

@Einde van de Domheid | 16-09-08 | 14:49
Komaan zeg. Wat wil jij dan? Een grijze grauwe t-shirt en jeans cultuur?
Ik vind dat we in 0031 al teveel zijn verpauperd en dat hoef je niet nog eens te benadrukken door als een stelletje sufkutten de wereld over te gaan.
Het is zo al erg genoeg.
De gemiddelde 0031-er heeft een hoop eigendunk en kouwe drukte, maar vergeet dat ie voor de rest van de wereld niet veel meer voorstelt dan een baggy-rapper met een veel te grote bek zonder enige inhoud.

stekelige | 16-09-08 | 14:57

Oh volgens Bos kunnen wij niet lezen.

Rabarberke | 16-09-08 | 14:56

@ Redactie
Kunt u wat entertjes inbouwen svp - ik dacht dat het automatisch
ging. Sorry.

Shalome | 16-09-08 | 14:55

Oeps.
Pardon.

Shalome | 16-09-08 | 14:55

-weggejorist-

Shalome | 16-09-08 | 14:54

@verger | 16-09-08 | 14:47
ze ziet er IETS beter uit, maar kletst net zo'n onzin.
verantwoordelijkheden m.b.t. jeugdzorg bij gemeenten neerleggen is nìet het faillissement van het ministerie van jeugdzorg, zoals fem beweert. het is hooguit afstappen van linkse dogmatiek dat alles wat van boven komt, goed is.
.
@ploet | 16-09-08 | 14:50
en jij bent ook nog niet helemaal bekomen van dit wanstaltig toneel, hè?!

Laura Ingalls | 16-09-08 | 14:54

Leuke compilatie hahaha

brx | 16-09-08 | 14:54

Geachte Majesteit,

Of U even de typhus wilt krijgen met Uw "gods zegen".

verfsmijter | 16-09-08 | 14:53

Soms scham je je dat je vrouw bent. Wat een kippen. Femke gaat nog wel.

Rabarberke | 16-09-08 | 14:52

Zou je ook niet opgefokt zijn als je daar staat naast zo'n griezel als hamer.

brx | 16-09-08 | 14:52

En wat kost die mooiloperij??? Bakken geld!! Wie mag dat uiteindelijk betalen.... psies, Jan Lul de burger. Stelletje dikdoeners van andermans centen ennuh, die Willem Alexander met z'n commodore tenue, gewoon vermakelijk die blonde pafkop met een pak en een hoop zilver en goud op z'n bast. Wat een lhoesur!!

W@tikzeggunwil=diDt | 16-09-08 | 14:52

Jeugdsjorg, sjiekefonsjpremie eerlijk verdelen, de mensjelijke maat terug in zjorg en onderwijsj.

verger | 16-09-08 | 14:52

Tsjonge, wat een opgefokt wijf die Agnes Kant.

oranjerood | 16-09-08 | 14:51

Laura Ingalls | 16-09-08 |
Kunt u even ontkleppen, u meur riekt naar rechts ! zijt ge ingehuurd door GS en zijn trawanten om kon te doen van linkszwijnerij en agterklap, juffrouw Ingualis ? conformeert uwes zich aan de gezondverstandkrant met doorlopende buikloop ? schaam u en herneem u.
waarvan akte. u bent betrapt !!

ploet | 16-09-08 | 14:50

kakel, kakel, laten we samen knokken, kakel, kakel, ik kom zelf met voorstellen, kakel, kakel, we moeten er wat aan doen, kakel, kakel, niet dezelfde fouten maken, kakel, kakel, de mensen in de steden zelf, kakel, kakel...
ik ga even een sigaretje roken.

Laura Ingalls | 16-09-08 | 14:49

Op dit soort dagen vind ik Nederland volkomen achterlijk. Dat begint met de debiele vrouw die zich als een koningin kleed en naast de route gaat staan. De middeleeuwse kostuums van allerlei lakeien, wachten en soldaten die ka-pi-ta-len kosten maar toch worden onderhouden, gekocht, gerepareerd, motvrij opgeslagen. En dan die ach-ter-lij-ke houden cultuur. Nie-mand draagt een hoed in Nederland Nie-mand. Waarom dan nu wel? Ceremonie is leuk maar dit is van een ranzige 'Oranje boven' mentaliteit en van een provinciaalse verveeld domheid dat daar maar eens de bezem door moet. De koningin overigen is NOOIT goed gekleed, het heeft er nooit goed uitgezien -ziet er hooguit uit als de toplijn van C&A- en het kost kapitalen.
.
Waarom ben ik boos?
Omdat GS ook knipmest voor deze nepdroom.

Einde van de Domheid | 16-09-08 | 14:49

krijg echt jeuk van die trutten die nu op tv zijn .. en niet de goeie jeuk

NvHoaxberghen | 16-09-08 | 14:47

Tjee de pee, je zal zoiets moeten samenvatten en er bijna een nog langer verhaal van maken dan het origineel!

XSdenied | 16-09-08 | 14:47

BBB 14:41 - Geert gaat niet expliciet zielige dieren redden, doch proberen hen te behoeden voor volstrekt nodeloze wreedheid. De beschaving van een natie wordt óók afgemeten aan de wijze waarop men met de kwetsbaren/weerlozen van die maatschappij omgaat.

snuff | 16-09-08 | 14:47

De regering wil met alle burgers samen bouwen aan een land dat vertrouwen heeft in zichzelf en de blik gericht houdt op de toekomst. MAAR DAT WILLEN DE MEESTE MENSEN HELEMAAL NIET MEER. Solidariteit ( Wouter slogan ) my ass. Het moet zo onderhand allemaal van een kant komen

Proost

Veldwebel | 16-09-08 | 14:47


Femke steekt mooi af tegen die andere twee communisten.

verger | 16-09-08 | 14:47

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit product is een Financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Hieruit blijkt dat het risico van de Troonrede zeer groot is.

Absint | 16-09-08 | 14:47

@ peer79 | 16-09-08 | 14:31
Ik zie daar geen argumenten, en werp desbetreffende post verre van mij.

Cazi | 16-09-08 | 14:47

ben nog niet bekomen van dat regentengelul, ben bezig op krachten te komen. Ben nog lichtelijk comateus maar zal het redden, onverveerd zal ik opstaan en strijden voor de volslagen beweging die het volk zal richten en ongelijkheid zal slechten en goede zal doen schragen. waande ik mij maar in de 17e eeuw, toen wisten we er wel raad mee. kom proleten der wedergeboorte, verzamelt u en bindt de strijd aan met het ongerief en het kwaad, kom mannenbroeders hef u bakkes, stroop de mouwen op en verzet de bergen die verzet moeten worden ! ik kom hierop terug.

ploet | 16-09-08 | 14:46

Eens met Lets Kuttekrap. Waarschijnlijk bereidt ze zich al voor op de islamitisch joods gristelijke cultuur

peer79 | 16-09-08 | 14:45

o jee, nou had agnes kant zich nog zo voorgenomen om rustig en bedaard te blijven praten, en nou staat ze me toch een eind weg te ratelen.. maakt eigenlijk ook niet uit; het is dezelfde riedel als altijd.
en juffie hamer ziet er uit als een kantinejuffrouw van 15 jaar geleden. dit MOETEN jullie even proberen te zien. (sorry, weet niet waar)

Laura Ingalls | 16-09-08 | 14:44

En wat staat femke weer lief te lachen :P

brx | 16-09-08 | 14:44

Cazi, U legt duidelijk de link met links door 'rood boven' te roepen, gevolgd door 'leve de republiek'. U kunt zich dus niet achter mijn argument verschuilen, zoekt u liever een eigen uitleg in plaats van goedkoop mijn redeneringen te jatten.

peer79 | 16-09-08 | 14:43

In andere en kortere woorden: U krijgt nog steeds alleen zuur.

Service | 16-09-08 | 14:43

Femke in hippie outfit. Lekker.

Lets Kuttekrap | 16-09-08 | 14:42

Flutbegroting, ja Geert dat is de juiste term. Flutbegroting. Die houden we erin!

Klukkluk | 16-09-08 | 14:41

Geert gaat in zijn tegenbegroting jullie belastinggeld aan het redden van zielige dieren besteden. Overigens expliciet niet aan ijsberen want er is niks aan de hand op de noordpool volgens diezelfde PVV.

Bigi Bana Boy | 16-09-08 | 14:41

@fuckje mik die webcam eens op de tv en post eens een link

Rabarberke | 16-09-08 | 14:41

Die presentator : niet te ingewikkeld mevrouw bubbels!

brx | 16-09-08 | 14:41

arie slob wil de mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheden. en marianne kijkt alsof ze een pocket-rocket in heur slip heeft. zo snel praatte ze ook, eigenlijk.
en het is al weer afgelopen. ze gaan nu quasi-spontaan naar de wandelgangen.

Laura Ingalls | 16-09-08 | 14:41

Rutte zorgt ervoor dat we met zijn allen de crashcart verstoppen. Weer een etablissements partij die tenonder gaat. Mooi! Maar eh... waar gaan al die zetels nu naartoe vraag ik mij af. Nu het CDA nog.

peer79 | 16-09-08 | 14:40

Lang leve onze koningin! Laat die lutsers maar het gsm nr zoeken van het republikeinsgenootschap... Onze vorstin is als factor van betekenis stabiel, plichtsgetrouw en dienstbaarder dan al die onzin uitkramers.
Ik ben blij met haar! Nope het zijn geen goden. Jep, ze doen dus ook wel iets niet goed, maar vooral kunnen wij ons geen beter staatshoofd wensen.

Lang leve onze koningin! Hoera, hoera, hoera!

Rojoni Almerian | 16-09-08 | 14:40

@ peer79: Geheel wederzijds!

Cazi | 16-09-08 | 14:39

verger | 16-09-08 | 14:24
Ik ben zelf niet tegen de Europese grondwet, ik vond het referendum stompzinnig, het NEE te verwachten, maar als je het de bevolking vraagt, dan moet je het NEE ook accepteren en het er niet door heen rommelen, maar goed, dat kun je wel aan het CDA en de PvdA overlaten, dingetjes er door heen frommelen zonder het domme volk te raadplegen....

Fimbulvetr | 16-09-08 | 14:39

Die van Geel heeft een superlange inliktong, wat een creap!
De enige die zinnige dingen zegt is Wilders, het is niet anders.

fuckje | 16-09-08 | 14:39

Dit is nu een van de pijnpunten waar ik GS kritisch op bekijk in hoeverre ze nu onderdeel zijn van de Televaag. Geen enkel kwestend tendentieus of nodeloos kwetsend stuk over Bea. Zeker in zaken het Lissabon verdrag was daar alle aanleiding toe. Zoals Balkoenin schrijft, don't bite the hand that feeds. Kots.

spooky | 16-09-08 | 14:38

vd. Vlies wil harde actie tegen probleemjeugd ( ja echt waar) en arie slob begint over de herkenbare christelijke signatuur van dit kabinet. sorry, you've lost me there!

Laura Ingalls | 16-09-08 | 14:38

Cazi, dat heeft u mij niet horen zeggen. U legt mij dus woorden in de mond. Goed geprobeerd, maar helaas niet gelukt.

peer79 | 16-09-08 | 14:38

*meldt zich aan bij republikeins genootschap na het zien van de prille derde onderkin van onze nieuwe vorst*

superjan | 16-09-08 | 14:38

Ruttelen, mooi werkwoord.
Slappe taal uitslaan, pruttelen, lafbekken.
V.V.D. geruttel.

verger | 16-09-08 | 14:38

*Leest het maar niet ivm bloeddruk*

Willem VanDer Decken | 16-09-08 | 14:37

Ik zet net de tv aan en ik zie wilders alweer een paar geniale opmerkingen maken x)

brx | 16-09-08 | 14:37

o marianne heeft het er over dat de wereld in brand staat v.w.b. klimaat en dierenwelzijn.
ja, als je in de verte kijkt zie je niet wat er voor je snufferd gebeurt.

Laura Ingalls | 16-09-08 | 14:36

Laura Ingalls | 16-09-08 | 14:33
Met de vraag of dit wel een christelijk kabinet is. Inderdaad, dat is de grootste zorg van de meeste Nederlanders.

spanarchist | 16-09-08 | 14:36

Laura Ingalls | 16-09-08 | 14:26
Sorry, geen NL tv hiero, doe is livestream linken of realtime meetypen...

Fimbulvetr | 16-09-08 | 14:36

Zelfs Bas vd Vlies heeft een beter verhaal dan Ruttel.

verger | 16-09-08 | 14:36

@Laura Ingalls | 16-09-08 | 14:21
ik weet nog goed dat hij, toen hij Maxima aan het versieren was de concorde nam, zogenaamd omdat dat efficiënter was, zodat meneer meer tijd aan belangrijke dingen kon besteden.
En Maxima met haar microkredietjes, zou ze zich dan niet eens schamen, en die Leontien, die de paar autochtone tokkies die nog niet kunnen schrijven op sleeptouw wil nemen in de vaart der volkeren,zodat ze op hun werkbriefje kunnen lezen dat ze deze keer NIET via de afsluitdijk van a'dam naar r'dam moeten rijden, al die hobbyprojectjes, zogenaamd maatschappelijk betrokken, wie traqpt daar NU nog in?

Bisschop Gijsen | 16-09-08 | 14:35

@Rabarberke | 16-09-08 | 14:34
geen idee; ik zit achter de zaak te kijken.

Laura Ingalls | 16-09-08 | 14:35

@laura
link eens een livestream, niet iedereen zit thuis voor de tv

Rabarberke | 16-09-08 | 14:34

@Klukkluk | 16-09-08 | 14:33
Lakei lummel

Klukkluk | 16-09-08 | 14:33

@ peer79
Waarom is het koninkrijk alleen goed voor witteboordenmafia?

Cazi | 16-09-08 | 14:33

wat een lulverhaal, je wordt door die regenten bedonderd waar je bijstaat.
meer kan ik even nu niet uit mijn strot krijgen, zodra ik weer wat op krachten ben gekomen zal ik wederom gaan rejageren verdomme.

ploet | 16-09-08 | 14:33

Volgens mij heeft Bea ooit met de koning van Marokko afgesproken dat wij hier in Nederland zijn rifproblemen oplossen in ruil voor goedkope wiet die via allerlei duistere wetgeving via de koffieshops in het volk wordt gepompt teneinde het te knechten.

Rabarberke | 16-09-08 | 14:33

Nu komen Arie Slob, Marianne Thieme en Bas vd Vlies. De tweede garnituur, zullen we maar zeggen.

Laura Ingalls | 16-09-08 | 14:33

NoMinister | 16-09-08 | 14:19
Tja, het heeft iets bespottelijks, het hele jaar neemt de MP verantwoording voor wat het koningshuis doet, maar als hij zelf verantwoording aflegt aan het volk, dat is de troonrede tenslotte, dit wil ik doen, volksvertegenwoordiging, heb ik uw mandaat, dan wordt er een poppenkast gehouden en mag het ceremoniele staatshoofd het verhaaltje afdraaien.

Fimbulvetr | 16-09-08 | 14:33

Wel een leuke wiets van Radio 1 verslaggevert: het haar van de lakein lijkt op de coupe van Geert Wilders. Ha... ha... ha... Lagge jo.
Geert nu op R1: FLUTBEGROTING.

Klukkluk | 16-09-08 | 14:33

Als er nu nog mensen V.V.D. stemmen....
Wat een zwakzinnige is die Rutte.

verger | 16-09-08 | 14:32

@Caz.. dank je... hahahahahaha

de republiek | 16-09-08 | 14:32

Het Koninklijk Huis kost ons 114 miljoen per jaar!
Dat is ± 2.192.307 per week voor de belastingbetaler;
o.a. Bea 4.2 miljoen / W.A. ±1 miljoen / Maxima 9 ton per jr. enz... enz...
wat jij en ik voor deze POPPENKAST betalen!
Maar Jan Klaassen en Katrijn gaan er helaas weer op achteruit!

Handy-Harry | 16-09-08 | 14:32

Rood boven? Waarom is de republiek het alleengoed van ongewassen werkschuw en communistisch tuig?!

peer79 | 16-09-08 | 14:31

Viva la République!

Rabarberke | 16-09-08 | 14:31

Lekker gedaan GS, die grote, dikke woorden.

Slakkenspoor | 16-09-08 | 14:31

@ de republiek | 16-09-08 | 14:28
WOW! Wat een timing!

Cazi | 16-09-08 | 14:30

Gezien de lastenverhogingen lijkt me de rede geheel zoek.
Reddeloos, radeloos, redeloos.

ADO-Le-Cent | 16-09-08 | 14:30

Mark Flutte brengt het hele openbare orde probleem terug tot oudjaar.

verger | 16-09-08 | 14:29

OOOOooh, Geertje bashen op de staatstelevisie! Ik weet niet of je op mijn stem kan rekenen Geert, maar u bent op de goede weg! Om te kotsen die corrupte pluche zitters

peer79 | 16-09-08 | 14:29

Bruin boven, bruin boven,
leve de negerin!

Cazi | 16-09-08 | 14:29

Wat had ik daar trouwens graag een plofkip gezien. Voor één keertje dan....

de republiek | 16-09-08 | 14:28

Rood boven, rood boven,
leve de republiek!

Cazi | 16-09-08 | 14:28

Ik krijg opeens een zeer anti-regering gevoel.

Vreemd.

G-unite | 16-09-08 | 14:28

Pritt, slijm slijm, lik lik,
never bite the hand that feeds.
brrr glibber

bakoenin | 16-09-08 | 14:28

jongens, jullie maken je druk over Bea; kijk/luister nu even naar Ned. 1 met commentaar van de fractievoorzitters; da's pas erg!

Laura Ingalls | 16-09-08 | 14:26

Pritt, wat leuk dat je ook voor de televaag correspondeert. Badmuts!

Rik me Leet | 16-09-08 | 14:25

"de motorrijtuigenbelasting verhoogd"

Natuurlijk. Vuile smerige graaiende schoften! We zijn GODVERDOMME al het meest betalende land ter wereld als het op motorrijtuigenbelastingen aankomt.
VUILE DIEVEN!

de republiek | 16-09-08 | 14:25

"Vertrouwen in onszelf"
"Laten we blij zijn met elkaar"
"Fatsoen moet je doen"
"Zonder geloof kan je niet functioneren"
"Wij van WC-eend"

spanarchist | 16-09-08 | 14:25

Kijk ze eens trots zijn. Eikels. Gerdi moet aan haar ouders denken: zó trots die zullen zijn. Fout volk dat daar zit (de meesten dan).

NoMinister | 16-09-08 | 14:24

De Nationale voorlees oma heeft een feestje vandaag?

Slappehap | 16-09-08 | 14:24

Fimbulvetr | 16-09-08 | 14:16
Veel schandaliger is natuurlijk haar blije zinnetje over de Europese grondwet die ons door de strot is geduwd, vind je ook niet?

verger | 16-09-08 | 14:24

Deze troonrede had ook als titel "I have a dream"

doskabouter | 16-09-08 | 14:24

De Geus
Wat waar kamelenteen? Ik had niet gekeken, TV nu pas aan.

spooky | 16-09-08 | 14:24

De troonrede; genomineerd voor de grootste opsomming van het intrappen van open deuren.
Burgers willen in een veilige en leefbare buurt wonen met goede scholen voor hun kinderen
Zij verwachten menswaardige zorg en verzorging
Mensen verwachten een betrouwbare overheid (proest)
Criminele verslaafden worden sneller met drang naar hulp begeleid.
Agressief of intimiderend gedrag op straat is onacceptabel.
Tegen mensen die agenten, ambulancepersoneel en andere dienaren van de publieke zaak bedreigen, wordt stevig opgetreden
.
Er moeten meer vrijwilligers komen bij brandweer en politie, lees wij maken er niet genoeg geld voor vrij.
Er komen 125 wijkagenten bij in 2009 in héél Nederland.
.
Het vergroten van zelfredzaamheid van burgers en bedrijven bij crises en rampen krijgt bijzondere aandacht.
Met andere woorden; we doen zelf niks meer , zoek het zelf maar uit, we gaan niet weer zoveel fouten maken zoals in Eschede met die vuurwerkramp.

ADO-Le-Cent | 16-09-08 | 14:22

Na het lezen van de eerste regels dacht ik even dat ik "American Psycho" weer aan het lezen was. ;)

Rico Tampeloerus | 16-09-08 | 14:22

@Bisschop Gijsen | 16-09-08 | 14:18
euh nee, eind van de week gaan ze naar New Yrok om o.a. te praten met de Clinton Foundation over de klimaatverandering. Daar is Wim-Lex ineens heel erg geïnteresseerd in geraakt, en hij gaat er echt werk van maken.
Dat moet ook wel, want al dat gevlieg naar Zuid-Amerika, Afrika en de VS doet hij niet echt CO2-neutraal.
*voelt een acute misselijkheid opkomen*

Laura Ingalls | 16-09-08 | 14:21

Altijd gaat het hier over kamelentenen maar nu niet. Afstotelijk staaltje gezagsgetrouwheid.

De Geus | 16-09-08 | 14:21

Fleauxe | 16-09-08 | 14:04

Dat is dan ook zo toch?

NoMinister | 16-09-08 | 14:21

Samen, daar was met het verdrag van Lissabon niks van te merken. Dat was over ons rug, wanneer gaan we de rol van Bea onderzoeken die zo'n dikke vinger in de pap had.

spooky | 16-09-08 | 14:20

-weggejorist-

Nee dus! | 16-09-08 | 14:20

Fimbulvetr | 16-09-08 | 14:16

Het is de eerste barrière tegen kritiek want haar mag je niet beledigen. We worden door een verklede vrouw die we voor Koningin houden voorgelogen, hetgeen zij niet eens kan vermijden. Zoals Sinterklaas de cadeaux niet bepaalt.

NoMinister | 16-09-08 | 14:19

Als het allemaal zo onredelijk is, is het dan nog wel een rede?

hekkesluiter | 16-09-08 | 14:19

Cunard | 16-09-08 | 14:15

Goed plan, zakken de huizen prijzen ook gelijk, en hebben we eindelijk is wat normale natuur met heuvels e.d.

ouwelauwe | 16-09-08 | 14:19

... en dan hoor je tijdens de balkonscène altijd één toeschouwer boven al het lawaai uit keihard 'Oranje boven!' zingen... ik denk dat die speciaal wordt ingehuurd. Anders zou het helemaal zo'n sneue bedoening zijn.

Laura Ingalls | 16-09-08 | 14:19

Zo en nu eerst weer een maandje op vakantie naar Argentinië om uit te blazen...

Bisschop Gijsen | 16-09-08 | 14:18

Extra vet goede samenvatting bij tijdnood.

Zeddegeizot | 16-09-08 | 14:18

preston spears | 16-09-08 | 14:15

Nee, Max is helemaal kaal.

LJBrinkhorst | 16-09-08 | 14:17

Het Feodale Theater mag weer even de paarden uit de stal halen en de poppetjes tentoonstellen. Kots...

Lebowski Achiever | 16-09-08 | 14:17

Blablabla. Vrijheid van meningsuiting bevorderen? Haha.

Veiliger op straat? Haha!

Lastenverlaging? Haha!

De Antillen worden definitief ingelijfd. Dat lijkt mij nog erger, duurder en maatschappijontwrichtender dan het generaal pardon! Zucht.

Ik ga er weer eens vandoor en ik vrees meer en meer over een afzienbare tijd voorgoed.

Als er een God is, zullen ze allemaal branden in de hel. Ik word er bijna gelovig van.

NoMinister | 16-09-08 | 14:17

van dal | 16-09-08 | 14:06
Ik verwacht in dat geval eerder een harde lowkick in ballen.

Bigi Bana Boy | 16-09-08 | 14:17

Trix is best een toffe has been MILF, maar kunnen we in godsnaam bij haar aftreden met die poppenkast. De zoontjes hebben werk, ze mogen alle meuk houden, maar laten we kappen met dat koningshuis, het is toch een beetje polderfolklore.

Fimbulvetr | 16-09-08 | 14:16

Wat zou de majesteit nou werkelijk vinden van de gereformeerde boys die nu heur koninkrijk leiden?

LJBrinkhorst | 16-09-08 | 14:16

Zag vanmorgen overigens nog wel de studentenweerbaarheid Pro Patria zich klaar maken voor de parade hier in de regio. Moest meteen aan die oliebolface Van Baalen denken.

Bigi Bana Boy | 16-09-08 | 14:15

Hoe zit dat nou eigenlijk met die scheiding van kerk en staat? Ik zie namelijk dat de grote sprookjesman er aan het einde toch weer bijghaald wordt.

Rogue1 | 16-09-08 | 14:15

had maxima nog een slipje aan vandaag ?

preston spears | 16-09-08 | 14:15

Eigenlijk ben ik er wohl vor, das wir bei Deutschland gehen. Lekker 180 naar je werk over de A2 autobahn. Auto Gebruikerskosten verwerkt IN de brandstofkosten... dus wie meer rijdt betaalt automatisch meer.
En dan zijn we gelijk van het koningshuis af... Dus de nieuwste provincie van Duitsland is wat mij betreft Niederlande.

Cunard | 16-09-08 | 14:15

De Majesteit schijnt trouwens ook niet te beseffen dat haar arme papieren tijger EU een dezer dagen geheid aan flarden gaat!

Mout van Amstel | 16-09-08 | 14:14

Zelfs zonder het NRC te lezen komt het me allemaal wel erg bekend voor. Iets met oude wijn, glas/plas usw usw ....

witwas | 16-09-08 | 14:14

@Sven8 | 16-09-08 | 14:12
lees even de roze woorden en je weet genoeg! :-)

Laura Ingalls | 16-09-08 | 14:13

@Laura Ingalls | 16-09-08 | 14:09

Haha ja, dat komt omdat papa nochal gut war mit pistolen und wild abzuschiessen! Wir konnen uns frohen das ein teil von die Beatrix familie das weisse rass hoch im faandel stehen hat.

Cunard | 16-09-08 | 14:12

Sven8 | 16-09-08 | 14:12
meer dan vorig jaar.

van dal | 16-09-08 | 14:12

Wat een grote poppenkast is het toch elk jaar weer zeg.
En het klootjesvolk vindt het maar al te mooi, maar wat er daadwerkelijk in de troonrede staat intresseert niemand.

ouwelauwe | 16-09-08 | 14:12

Het begint nu echt een veenlijk te worden, dat WimLex volgend jaar de troonrede mag presenteren.

Koud flesje Alfa | 16-09-08 | 14:12

@ Lt_Gruber | 16-09-08 | 14:10

Voor voertuigen ouder dan 25 jaar geldt de dagwaarde.

hekkesluiter | 16-09-08 | 14:12

Wat een lang verhaal. Wat moet het kosten bea?

Sven8 | 16-09-08 | 14:12

Al dat 'samen'....
Als we nu eens samen op een beter (=minder graaien en minder regels) kabinet gaan stemmen, dan ben ik nog wel voor samenwerking.

Carpe Noctum | 16-09-08 | 14:11

Zo, het hele carnavaleske gebeuren is weer voorbij heb ik begrepen. En bedenk wel, lieve kijkbuiskindertjes dat jullie dat allemaal betalen - die wanstaltige uitdossingen, nep prinsen en - prinsessen incluis.
Ik dank u God van Bea cs dat ik al lang weg ben.

snuff | 16-09-08 | 14:11

hekkesluiter | 16-09-08 | 14:07

Daar bijtelling over de cataloguswaarde gaat, neem ik aan dat ze geen sluitende km-admin heeft. De cataloguswaarde was toen ca 1500,00 florijnen, dus dat kost haar ca EUR 88.50 per jaar aan bijtelling. Correctie: dat kost ons ca EUR 88.50 per jaar aan bijtelling.

Lt_Gruber | 16-09-08 | 14:10

Het is toch ook godverdomme niet meer van deze tijd... Stoppen met die anaaldouche verslaafde steeds naar voren te schuiven als plaspop.
En al helemaal met die christennormen ons door de strot te douwen. Waarom valt deze regering niet heeeel snel?

Cunard | 16-09-08 | 14:10

@Danoontje
en als ze een greintje lef had, had ze hem ook niet voorgelezen en gezegd "als je het volk wilt naaien, doe je het zelf maar"

danmaareenlul | 16-09-08 | 14:10

Fijne non informatie

ceeswing | 16-09-08 | 14:10

maar waarom noemt iedereen in de ridderzaal de koningin hoer a?

van dal | 16-09-08 | 14:10

Viel jullie ook de volgende verspreking op: "Eenvoudiger procedures zullen ook de aanleg van wild... euh... windmolenparken in de Noordzee versnellen".
Het aapje van Krista zal wel even tegen het plafond gesprongen zijn!

Laura Ingalls | 16-09-08 | 14:09

Als we met zijn allen beter gaan stemmen, komt Bea ook met een ander troonrede... Ze heeft m zegmaar niet zelf in elkaar geknutseld.

Danoontje | 16-09-08 | 14:08

Houdt Beatrix wel een sluitende km-registratie bij om aan te tonen dat ze hem niet prive gebruikt, of betaalt ze 25% bijtelling over die Spijker uit 1898?

hekkesluiter | 16-09-08 | 14:07

Schande dat van het verdrag van Lissabon... Dit verzin je toch niet. Had dan je muil gehouden..

loerelau | 16-09-08 | 14:07

Klukkluk | 16-09-08 | 13:55
Ze is verheugd namens ons, wij zijn er te dom voor.
Leve de EU!

verger | 16-09-08 | 14:07

Dus we gaan samen ook mijn rekeningen betalen? *droomt verder*

perrygrunne | 16-09-08 | 14:06

Bigi Bana Boy | 16-09-08 | 14:02

Oh man, maak me gek met Fleuder Agema!

LJBrinkhorst | 16-09-08 | 14:06

jan-lul-de-behanger | 16-09-08 | 14:05
De juiste vraag is: wat heeft u nog? Het antwoord hierop is tevens het antwoord op uw vraag. Fijne dag nog, dat dan weer wel.

Lt_Gruber | 16-09-08 | 14:06

Bigi Bana Boy | 16-09-08 | 14:04 heeft mw bana boy wellicht meegelezen en treft bigi bij thuiskomst een vrouw in jarretelle...

van dal | 16-09-08 | 14:06

fuckje | 16-09-08 | 14:04
yep!!

Ollie B. Bommel | 16-09-08 | 14:05

heb geen zin het allemaal te lezen en te volgen. Alleen antwoord op de vraag"Wat gaat het me nu weer allemaal kosten??

jan-lul-de-behanger | 16-09-08 | 14:05

Fleauxe | 16-09-08 | 14:04 alsof gouda niet eens bestaat.

van dal | 16-09-08 | 14:04

@Ollie B. Bommel@14:00
Opdat de oude en de nieuwe Schicht deur kunnen rijden?

fuckje | 16-09-08 | 14:04

van dal | 16-09-08 | 14:02
Bedankt kameraad van dal :-) De opwinding is nu volledig weg en dat is maar beter ook want ik moet nog werken vanmiddag.

Bigi Bana Boy | 16-09-08 | 14:04

*telefoonnummer van Republikeins Genootschap opzoekt*

Superior Bastard | 16-09-08 | 14:04

Als je de troonrede mag geloven moet de eerste islamiet nog komen binnenvliegen op z'n tapijt.

Fleauxe | 16-09-08 | 14:04

Doe helemaal niets samen, hou je eigen broek maar ophoog.

Luctor et ejaculator | 16-09-08 | 14:03

Bea is oke ole ole

deepblue | 16-09-08 | 14:03

Samen, samen en nog eens samen. En waarom voelt dat dan zo alleen?

Rollins | 16-09-08 | 14:03

Bigi Bana Boy | 16-09-08 | 14:02 margriet wél...

van dal | 16-09-08 | 14:02

Ik wil alleen maar weten of Fleur speciaal voor vandaag jarretels aan heeft.

Bigi Bana Boy | 16-09-08 | 14:02

en, alle cijfertjes onder voorbehoud....

van dal | 16-09-08 | 14:02

Knul de Behanger® | 16-09-08 | 13:59 een oesterkleurige jurk over de mossel.. gelukkig ruik je dat niet via internet..

van dal | 16-09-08 | 14:01

Weg met de Ranja's! Leve de republiek!

Rest In Privacy | 16-09-08 | 14:01

hoera!! meer asphalt

Ollie B. Bommel | 16-09-08 | 14:00

rekenmachine pakt, deelt 7 miljoen door 14 miljoen NLers en ziet EUR 0,50 p.p. als resultaat.

ik zou zeggen, pak die 7 miljoen af en stop het in het onderwijs bijv. Maakt mij niet uit... ik vind dat het koningshuis teveel macht heeft. Opzoutuh met die gastuh...

dyzc | 16-09-08 | 14:00

Bern

Dat is pas een goede verantwoording waarom je een handjevol gepriviligeerden geld toestopt terwijl ze zelf zo rijk zijn dat Bea zelfs bij de Bilderbergers een hoop sway heeft. Prima redenering voor een loyalist. Laat het volk maar verpauperen. Dat geld kan op geen andere manier besteed worden

peer79 | 16-09-08 | 14:00

Stopt met lezen na 'verdrag van Lissabon' - sluit de ogen, stopt vingers in zijn oren en begint zo hard mogelijk te zingen.

Maper | 16-09-08 | 13:59

papa Van Amstel had gelijk; 't is een echt pleuruswijf.

Mout van Amstel | 16-09-08 | 13:59

Oesterkleurige jurk.... ze wil ermee zeggen dat alles K*T is!

Knul de Behanger® | 16-09-08 | 13:59

"Ook voor volgend jaar streeft de regering naar een overschot op de begroting." Bosje heeft de volgende aanvulling weg-ge-tipexed:

"Wij verwachten dit te kunnen realiseren door tekorten te creeeren op de individuele begrotingen van onze landgenoten, mijn onderdanen."

Lt_Gruber | 16-09-08 | 13:58

oud nieuws, alsof ze de nrc gelezen heeft..

van dal | 16-09-08 | 13:58

-weggejorist-

KarelKopKaas | 16-09-08 | 13:58

koningshuis bedoel ik....

dyzc | 16-09-08 | 13:58

kutkoninsghuis

dyzc | 16-09-08 | 13:58

"Beatrix draagt een oesterkleurige (...) turkooize-zilver pailetten."
Pritt, ga lekker voor de Margriet schrijven!

Donniehebeenmatje | 16-09-08 | 13:58

Poetst de marechaussee de koets na afloop weer?

Hübsch | 16-09-08 | 13:58

Komt alleen niets van terecht.

Rest In Privacy | 16-09-08 | 13:57

rekenmachine pakt, deelt 7 miljoen door 14 miljoen NLers en ziet EUR 0,50 p.p. als resultaat.

Bern | 16-09-08 | 13:56

"Het is verheugend dat u, Staten-Generaal, het Verdrag van Lissabon heeft goedgekeurd." Nou dat is leuk, maar wij hadden toch echt NEE gezegd Bea!

Klukkluk | 16-09-08 | 13:55

Troonrede was oké.

Rest In Privacy | 16-09-08 | 13:55

"Gods zegen voor u bidden"...

Daar gaat het fout.

Reez | 16-09-08 | 13:55

Gooien die rookbommen!!!!

Harry de Slijter | 16-09-08 | 13:55

troonrede: blablabla
-in slaap valt-

twan | 16-09-08 | 13:55

Ik ben er snel doorheen gespeedread, maar ik zie dat het weer pappen en nathouden wordt. En wij de schatkist maar vullen voor dit ondemocratisch tuig.

harl | 16-09-08 | 13:55

Toch had ik liever Sanne Wallis de Vries daar op die * kuch * troon gezien en geheurd.

fuckje | 16-09-08 | 13:55

Die hoed van Beatrix? Ik heb gehoord dat daar een *kuch* alu hoedje *kuch* onder zit.

/\/\addog | 16-09-08 | 13:55

De regering constateert een probleem. Daarom komen we met symptoombestrijding in plaats van oplossingen.
Dat vijftien keer herhaald.
Val dood met Gods Zegen trut!

sjaakdeslinksesul | 16-09-08 | 13:54

Fapfap @ hoedje koningin

Hübsch | 16-09-08 | 13:54

Ik mis Allahs zegen, Godverdomme!

Guusje Nadorst | 16-09-08 | 13:54

Wat is er mis met het woord 'samen' ?

Of willen we liever 'iedereen voor zich'? Nou, DAN wordt het gezellig!

Bopati | 16-09-08 | 13:54

Zeeuwse boer @13:49
Wat stond daar dan? Ik las alleen de oneven regels.

fuckje | 16-09-08 | 13:53

"Goede taalbeheersing is een basisvoorwaarde om in onze maatschappij te kunnen meedoen". Oh, dat is krasse taal Bea!

Klukkluk | 16-09-08 | 13:53

jammer dat Fleisch dit stuk niet voor z'n rekening heeft genomen....

Cunard | 16-09-08 | 13:52

Schande! Leugens, bedrog en mooipraterij. Werken aantrekkelijker maken? Uitkering omlaag dus zodat bijstands moeders zich maar op straat moeten gaan verkopen om rond te komen. Rekening rijden zodat u straks straat arm bent (pun intended) terwijl de regenten in Den Haag zich laten chaufferen in dikke BMW's. Wat vinden we Europa toch prachtig met zijn allen en blijkbaar verheugen wij ons met zijn allen op de rattificatie van dat vodje dat men een verdrag noemt waardoor wij alle autonomie verliezen. Goed rentmeesterschap mijn reet. Jezus wat ben ik woest. Ze zouden zich diep DIEP moeten schamen. Leve de republiek Nederland! Dan kan die 7 miljoen zakgeld voor de rijkste familie van nederland (zonder er iets voor te doen, tenzij u 2x per jaar opdraven voor koninginnedag en prinsjesdag werken noemt) naar de ouderen; mensen die ECHT iets voor ons land hebben gedaan.

peer79 | 16-09-08 | 13:52

Kan dat nou niet anders?

Horror Skopie | 16-09-08 | 13:51

"Toezichthouders in buurten en wijken en op straten en pleinen vergroten het gevoel van veiligheid. In 2009 komen er 125 wijkagenten bij."

Ooooh, dat helpt, nu wordt het veilig!
*gooit zijn 5 fietshangsloten bij het grofvuil*

Lt_Gruber | 16-09-08 | 13:51

waar zijn de hoedjes

druif | 16-09-08 | 13:50

De management samenvatting ontbreekt..

Sheik Yerboutti | 16-09-08 | 13:50

Bastaardtakje v/d Oranjes heeft ook weer z'n belangwekkendste uitje v/h jaar. Zzzzzzz...

_ILT_ | 16-09-08 | 13:50

LOL @ regel 132

Zeeuwse Boer | 16-09-08 | 13:49

Bedankt alle aanwezige landverraders voor de Europese Grondwet.

verger | 16-09-08 | 13:49

-2e keer fipoban, deze is permanent-

joop3689 | 16-09-08 | 13:48

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl