Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De Zaanse harkmethode

RespeKt, na paar maanden al plat op het werkEn hop, de Zaanse burgemeester Henry Meijdam is opgestapt. Hij volgt daarmee zijn liefie Overmars. De gemeentesecretaris die al eerder opstapte. Over haar vertrek ontstond ophef, omdat mevrouw een ontslagvergoeding meekreeg van twee ton. En dat alleen maar omdat ze neuqte met de burgemeester. De burgervader heeft nu besloten ook met onmiddellijke ingang te vertrekken. Over de hoogte van zijn ontslagvergoeding is niets bekend gemaakt, maar aangezien een burgemeester nog altijd hoger staat aangeschreven als de hoogste ambtenaar gokken wij op een tonnetje of drie. Toch knap van dat dikkerdje. Pas een half jaar burgemeester en nu al een half miljoen binnen harken. ReSPEKt en geniet van jullie huwelijksreis...

Reaguursels

Inloggen

Nou ik wil ook nog wel een duitje in de zak van de goedheiligman doen. Om te beginnen wil ik benadrukken dat de Amsterdamse PvdA - hoe is het mogelijk - de enige partij lijkt te zijn die niet direct bij de bonnetjesaffaire betroken is. Niet dat dit nou een compliment waard is, want laten we eerlijk zijn en vaststellen dat dit ook van onze volksvertegenwoordigers verwacht mag worden. Overigens meen ik waneer zo'n integriteitonderzoek t.a.v. van gemeentelijke subsidies voor politieke partijen zich niet alleen op Amsterdam zal toespitsen, maar als ook binnen andere gemeenten zo'n onderzoek gestart zal worden de PvdA de dans evenmin zal ontspringen.

Wat de rol van de goedheiligman en burgermeester van Neerlands fraudestad nummer een betreft moet worden vastgesteld dat ook nu weer de kool en de geit gespaard wordt. Zo meldt Cohen geen strafrechterlijk onderzoek te willen gelasten, noch wenst hij tegen dit gesjoemel met subsidiegelden door de verschillende Amsterdamse stadspartijen aangifte te doen. Commentaar van Burgermeester (smeergeld) Job Cohen: 'Nou ja, ik kan nu wel de grote broek gaan aantrekken, maar hoor eens, er is nu eenmaal geen sprake van een strafbaar feit. Ook is er geen sprake van verduistering, oplichting en of valsheid in geschrifte, dus zal het OM een mogelijke aangifte niet voor ontvankelijk verklaren'.

Het is wel dezelfde Job Cohen die onlangs nog - geheel in de traditie van zijn religieuze achtergrond - een hele klaagmuur optrok tegen het voorstel van het kabinet om met ingang van 1 januari 2006 de OZB voor gebruikers van woningen af te schaffen. Want volgens de Amsterdamse burgermeester kan de gemeente Amsterdam de inkomsten die het daadoor dreigt mis te lopen niet missen.

Maar het bedrag van 9000 euro dat zijn gemeentesecretaris, Erik Gerritsen, eigenhandig aan de gemeentekas onttrok om daarvan de gehele oplage van een (seksistisch) boek mee op te kopen - en daarmee zodoende de de hobby van twee directeuren mee te bekostigen - wuifde Job Cohen met een achteloos gebaar weg, met als commentaar 'dat het (de) ambtenaren vrij staat zo'n boek te schrijven'.

Niet alleen betreft het hier helemaal niet de vraag of ambtenaren wel of niet een boek mogen schrijven, maar de vraag of het de gemeentesecretaris vrij staat eigenhandig gemeenschapsgeld aan de gemeentekas te onttrekken om er de gehele oplage van een omstreden boek mee op te kopen. Maar die vraag liet de politiek correcte en geslepen sjacheraar Job Cohen voor het gemak maar links liggen.

Bovendien betrof het hier niet zo maar twee willekeurige ambtenaren, maar twee vetbetaalde directeuren. Twee directeuren van een dienst dus (een nieuwe organisatie die is ontstaan uit de samenvoeging van de Sociale Dienst Amsterdam, Maatwerk en de NV Werk) die, op haar beurt geen middel schuwt, om in het kader van mogelijke fraudebestrijding onder Amsterdamse bijstandsgerechtigden, op de kleintjes te letten, en deze groep, indien nodig, daarvoor strafrechterlijk te laten vervolgen en te laten boeten.

En ondanks dat ik de noodzaak van fraudebestrijding van harte steun, gruw ik juist van de dubbele moraal zoals die door de bestuurlijk geperverteerde bovenlaag van (Amsterdamse) politici en ambtenaren wordt gehanteerd.

Hoe kan men in godsnaam de waarden en normen onder het volk hooghouden, wanneer politici en overheidsdienaars zelf het verkeerde voorbeeld geven, en er nog ongestraft mee weg komen ook?!... Heeft de politiek en haar ambtelijke bestuurscultuur waarin de ene hand de ander hand schoon wast ( zoals ik al eerder opmerkte) dan niet elke geloofwaardigheid m.b.t. tot integriteit en eerlijkheid volledig ingeboet?

Een prangende vraag waar ook de wethouder Marianne van den Anker (Leefbaar Rotterdam) zeer recentelijk een boekje over heeft open gedaan. Het relaas van haar verhaal stemt alles behalve vrolijk en bevestigt een eerdere analyse waarin ik stel dat politiek Nederland doodziek, corrupt en door en door gecorrumpeerd is: een ziekmakend cultuurtje van nepotisme, vriendjespolitiek en klassenjustitie.

Voor het overige valt bij de Amsterdamse bonnetjesaffaire ook de rol van de SP op. Een partij van goudeerlijke fatsoensrakkers die het maar niet moe wordt om het kabinet Balkenende te hekelen, en daarbij grote woorden in de mond neemt. Maar na Mokum Mobiel is het wel de partij die het grootste bedrag (ruim 65.000 euro) dient terug te betalen. Geld dat ze, alsof het hier de gewoonste zaak van de wereld betreft, regelrecht naar de landelijke partijkas hebben doorgesluisd, zodat vandaar uit de ene na de andere lastercampagne kan worden opgestart om toch maar vooral de vermeende amorele politiek van kabinet Balkenende onder vuur te nemen.

Hetgeen overigens niet wegneemt dat ook het CDA in Amsterdam een slordige 45.000 euro aan gemeentelijke subsidies voor oneigenlijke praktijken heeft aangewend. Alles bij elkaar wordt de Amsterdamse gemeenschap toch maar weer mooi voor zo'n slordige 200.000 euro door de gemeentepolitiek bedonderd, en dan hebben we het nog niet eens over al die financiële malversaties die op stadsdeel niveau plaatsvinden, en de substantiële bedragen die daarmee zijn gemoeid en aldaar bij deze en gene ongemerkt aan de strijkstok blijven hangen.

En nog meent de eerst verantwoordelijke in deze, Job Cohen, dat dit alles niet ernstig genoeg is om daar zijn consequenties uit te trekken. Nee het liefst ziet de goedheiligman dat dit alles met een sisser afloopt (het zou immers het aanzien van de politiek schaden), en men gewoon weer kan overgaan tot de orde van de dag: het ongegeneerd vullen van de eigen zakken, opdat er geen rode haan meer naar zal zijn die er nog kraait.

Di Luca Da Luci | 26-09-05 | 23:03

En wat heeft het werkbezoek van de goedheiligman en Amsterdamse burgermeester Job Cohen aan opzienbarende inzichten opgeleverd?
"Job Cohen vindt dat we Marokkanen serieuzer moeten nemen", en niet moeten zien als een onderontwikkeld volk. Hij zei geschrokken te zijn van de armoede.

Job Cohen: 'als je dat ziet, dat vergeet je van je leven niet meer, en als je dat ook allemaal ziet, ja het is een ruw gebied en een rouw bestaan, en als je dat ziet dan kun je je ook heel goed voorstellen dat een boel Marokkanen naar Europa toe willen'.

Journalist: een plaatselijke burgermeester had gezegd dat je in Marokko alleen moslimradicalen van Europese komaf ziet!

Job Cohen: 'zoals ik daar nou heb rondgelopen, dan zie je van de islam inderdaad niet veel bijzonders. Ja je ziet er natuurlijk moskeen, eh maar het islamradicalisme is niet zo'n onderwerp van gesprek. Dus de radicaliteit die er is, dat is een radicaliteit die op een of andere manier, eh dus, dus in West Europa is geïmporteerd. Eh en eh, nou ja, waar wij mee hebben te dealen, en waarvan inderdaad mensen daar ook zeggen nou hoor eens dat kennen wij hier niet'.

Uit de gesprekken was Job Cohen gebleken dat het veel Marokkanen daar zorgen baart hoe de Nederlandse Marokkanen zich hier manifesteren.

Job Cohen: ?het is me erg opgevallen dat men aldaar heel erg goed op de hoogte is van wat er hier gebeurt, en dat men zich daar dus grote zorgen over maakt'. Ook daar heeft men het gevoel van hoor eens, dat is ook niet goed voor Marokko als hier eh, Marokkanen eh, eh nou ja in zo'n, in een positie zitten waar ze nu over het algemeen in zitten'.

Journalist: 'dus de oplossing is de Marokkanen hier in Nederland serieuzer te nemen, en ze niet te zien als een bergvolk uit het Rif'?

Job Cohen: 'heel veel van hun, eh, die doen het hier ook hartstikke goed, en eh, nou ja des te treuriger is het als ook zij dan het gevoel hebben, van hoor eens wij worden hier in deze samenleving niet helemaal serieus genomen'.

Journalist: 'u bedoelt als ze steeds worden gezien als dat onderontwikkelde bergvolk'?!...

Job Cohen: 'nou ja en als je dat nou maar volhoudt, ja dan ga je op zoek naar iets anders, en het zal mij niet verbazen als dan dat eh, dat fundamentalisme en in het verlengde daarvan dat, eh, extremisme dan een rol gaat spelen. En ik denk ook dat ook wij zélf daarin een belangrijke rol moeten spelen om dat tegen te gaan'.

Als we de rollen nou eens omdraaien, en zien hoe autochtone burgers door dezelfde PvdA en haar zelfgenoegzame politici en (lokale) stadsdeelbestuurders jarenlang genegeerd zijn en met hun grieven en bezwaren niet serieus zijn genomen, getuigt het dan niet van een ongelofelijke hypocrisie om je als Amsterdamse PvdA-burgermeester opeens zo dubbelhartig op te werpen voor de belangen van een stelletje onverbeterlijke Marokkaanse raddraaiers en straatterroristjes? Verwijt de burgermeester de (autochtone) Amsterdamse bevolking dan nu net niet datgene waar hij en zijn partij zich al die jaren aan schuldig hebben gemaakt (en nog steeds) namelijk het wegwuiven van de vele terechte signalen die door de autochtone bewoners keer op keer zijn afgegeven?

En is het dan niet meer dan logisch dat ook deze groep mensen zich gruwelijk in steek gelaten voelt en hun "heil" (soms zelfs letterlijk) elders zijn gaan zoeken?!... En is het dan niet evenzeer evident dat ook deze groep zich steeds meer is gaan radicaliseren juist omdat ze al die jaren niet gehoord zijn, en zelfs als racist en vreemdelingenhater door dat Amsterdamse salonsocialistische inteeltkliekje zijn weggehoond en "schaamteloos" aan de kant zijn geschoven.

En is het dan niet logisch als je dit maar lang genoeg hebt meegemaakt, je zoiets van je leven niet meer vergeet?!... Erger nog, dat je het salonsocialistische terrorisme waar ze de kritische tegengeluiden jarenlang op hebben onthaald nimmer meer kúnt vergeten?!...

We mogen dus zonder aarzeling vaststellen dat het werkbezoekje van de goedheiligman en Amsterdamse burgermeester Job Cohen niets aan nieuwe inzichten heeft opgeleverd, en dat de autochtone bevolking op een geniepige en omfloerste wijze alsnog de zwarte piet krijgt toegeschoven.

Weggegooid gemeenschapsgeld dat lijkt me de onvermijdelijke slotsom, en alleen om in den vreemde nog eens het eigen (verdorven) gelijk te halen, en alhier door het gilde van stevig angehauchte dagbladschrijvers en slinkse opiniemakers extra bevestigd te krijgen.

Di Luca Da Luci | 19-09-05 | 17:31


Goede tip om in dit verband ook eens het boekje 'Haram' van schooljuf Fenny Brinkman te lezen. Haram is het Arabisch woord voor [i]zondig[/i] en in haar boekje klapt Brinkman eens onverholen uit de school. Zo beschrijft ze hoe zij als onderwijzeres aan de islamitische [i]basisschool[/i] As Siddieq van de ene in de andere verbazing viel, en hoe gaandeweg door het schoolbestuur en de moslimouders alles wat [i]wij[/i] de normaalste zaak van de wereld vinden het predikaat 'Haram' opgeplakt kreeg. Niet alleen kerst en sinterklaas zijn haram, maar ook lessen over de holocaust, knutselwerkjes waarin mensen of dieren worden afgebeeld en Nederlandse kinderliedjes.

Ze beschrijft hoe geschokt ze was toen haar collega van de bovenbouw te horen kreeg dat hij geen lessen over de holocaust meer mocht geven. De ouders vonden dit 'haram' en lieten de leerkracht weten dat je met joden niet moet omgaan. De ouders werden in hun opvattingen gesteund door de scholleiding, waarop de leraar zijn biezen nam.

Van gelijkberechtiging der seksen kon ook al geen sprake zijn, en zo werd het een vrouwelijke tandarts verboden om jongens uit de hogere klassen te behandelen. Ook bestond er geen scheiding tussen de leden van het schoolbestuur en de leerkrachten.

En ondanks dat Brinkman zichzelf beschouwd als iemand van de dialoog (Zeg maar de lijn Cohen) moest ze tot haar grote leedwezen erkennen dat er op de school alleen maar ruimte was voor monologen. Ze beschrijft hoe moeders (Nederlandse vrouwen die met een moslim zijn getrouwd) het godsdienstonderwijs verzorgden, en hoe deze lessen steevast uitdraaien op ellenlange monologen.

Brinkman komt in haar boekje tot de conclusie dat deze scholen volstrekt niet geïnteresseerd zijn in het meewerken aan integratie, maar de segregatie voorstaan. Het meest schrijnende aan haar ervaring is het verhaal dat zij dit aan de onderwijsinspectie kenbaar maakte, maar sindsdien nooit meer iets heeft vernomen. Zij durfde deze zaken tenminste nog aan te kaarten, maar de meeste van haar collega's laten dit achterwege, bang dat ze zijn voor racist te worden uitgemaakt.

Des te kwalijker is het dat de goedheiligman, en Amsterdamse burgermester Job Cohen thans in Marokko vertoefd om aldaar tijdens zijn werkbezoek ook zo'n islamitische basis school te heropenen, en er zoete cous-cousjes te bakken. Temeer daar aan deze toestanden in zijn 'eigen' stad in al die jaren nog geen [url=http://atlucida.web-log.nl/log/2968191]snars[/url] is veranderd. Ook Aboutaleb, het schoolvoorbeeld van een zogenaamde volledig geïntegreerde moslim geeft geen kik, en blinkt uit in politiek correcte [i]klaagzangen[/i] en oeverloos geschimp richting Den Haag.

Di Luca Da Luci | 16-09-05 | 18:58

HUH?...?:s is die kerl nog maar een halfjaar burgemeester?... hij krijgt 6 jaar doorbetaald...:S(!)

Ivotb | 14-09-05 | 20:36

Meijdam, gore vetkwab !

Nielsz1972 | 14-09-05 | 19:45

't is gewoon een lekker ding, en dan heb je ee paar centen nodig

neemjemoederindemali | 14-09-05 | 01:54

meijdam for president.. heeft er aanleg voor

GonZo_25 | 13-09-05 | 18:04

Meijdam krijgt zes jaar wachtgeld mee. En geen sollicitatieplicht zoals een bijstandstrekker.
Lekker riant is dat geregeld voor de dienaren van onze bananenmonarchie.

prettything | 13-09-05 | 16:55

Nu op radio 1, verduidelijking over een en ander. Telegraaf is ongenuanceerd evenals GS in deze. Slechte zaak, mn van de Telegraaf: verdraaid goed.

QZNYWRLD | 13-09-05 | 14:43

Ik vind de suggestie die her en der wordt gewekt dat ook een burgermeester recht heeft op een liefdesleven volstrekt niet van belang is voor de kwestie waar het om gaat.
Een gemeentesecretaris die een verhouding heeft met de (eigen) burgermeester is ongewenst, en wel omdat op die manier de schijn van belangenverstrengeling wordt gewekt.

Ook burgermeester Meijdam moet vooraf hebben geweten, gezien ook het bestuurlijk gewicht van zijn ambt, dat het er dik bovenop zou liggen dat zijn liefdesverhouding met mejuffrouw Overmars, voor de nodige wrijving zou zorgen!...

Di Luca Da Luci | 13-09-05 | 13:52

Boog schrijft: "Flauwekul van Luca di Luci.
"Niet geheel toevallig ligt die school in het plaatsje El Hoceima, waar de PvdA wethouder Aboutaleb oorspronkelijk vandaan komt"
El Hoceima is zo'n beetje de enige stad in het deel van de Rif waar de nl-marokkanen vandaan komen. Ligt dus voor de hand om daarnaartoe te gaan, en heeft dus geen reet met Aboutaleb te maken."

Het is Di Luca Da Luci, als het ware een dubbele anagram van de naam Lucida - maar dat terzijde.

En als jij stelt dat El Hoceima zo'n beetje het enige plaatsje in de Rif is waar veel NL-Marokkanen vandaan komen, en dat het daarom geen reet met Aboutaleb heeft te maken, dan is daarmee nog niet de suggestie weerlegt dat Aboutaleb er op zijn beurt alles mee heeft te maken!...

Di Luca Da Luci | 13-09-05 | 13:40

Wellicht kan hij een baan vinden als vervangende ad interim van de onder onder afdelingschef van een grote vuilniswagen, o.i.d.
.
Mensen die zo gemakkelijk omgaan met de belangen van werkgevers en werknemers zijn binnen de korste keren een paria in de samenleving, evenals zijn zuigertje, hoe oprecht zij het één en ander ook gemeend hebben.
.
De geur van onbezonnen domheid in herhaling gepleegd blijft aan die twee hangen en welke werkgever zal dat risico willen lopen.

Ksi-Ziks | 13-09-05 | 12:45

Hij was gisteren bij B&vD. Maar daar kijkt niemand na. Wel kort de ex burgervader gezien. Hij krijgt geen wachtgeld voor zijn burgemeesters werk maar voor zijn werk als gedeputeerde. Hij zoekt trouwens een baan.

Lud.B | 13-09-05 | 11:41

heeft zijn buikwarmertje nou die 2 ton ook echt gekregen of moet ze dat weer inleveren?

dribibu | 13-09-05 | 11:13

@Jim Beam en daar is dus het arbeidsrecht voor...

..zapper | 13-09-05 | 10:43

Die gemeentemuts wordt genaaid.

Net als wij.
Elke x weer opnieuw.

Ik mag hopen dat die wandelende cholesterolkluis van een burgemeester weinig lol zal hebben van zijn vette gouden handdruk.

pennestront | 13-09-05 | 10:29

Tsja, 10 cc is te weinig voor Kawasaki

holtor | 13-09-05 | 10:27

@ zweefvlieger, dat is bij meer bedrijven zo hoor, een dame uit mijn buurt kreeg een relatie op het werk (kawasaki) en ze konden beiden vertrekken.

Jim Beam | 13-09-05 | 10:21

Flauwekul van Luca di Luci.
"Niet geheel toevallig ligt die school in het plaatsje El Hoceima, waar de PvdA wethouder Aboutaleb oorspronkelijk vandaan komt"
El Hoceima is zo'n beetje de enige stad in het deel van de Rif waar de nl-marokkanen vandaan komen. Ligt dus voor de hand om daarnaartoe te gaan, en heeft dus geen reet met Aboutaleb te maken.

boog | 13-09-05 | 10:01

Z'n enige fout is dat'ie zich liet betrappen terwijl hij mevrouw uit elkaar aan het trekken was in de gemeentevergaderzaal.

Pannie | 13-09-05 | 09:29

Even iets recht zetten. Hij krijgt niks van de gemeente, want hij valt nog in een wachtgeldregeling van de provincie.

En dan nog wat: mogen een burgemeester en een gemeentesecretaris niet verliefd op elkaar worden? Het is toch schandalig dat een van de twee dan onmiddellijk zijn baan moet opzeggen! Dan vind ik die twee ton niet meer dan rechtvaardig.

Kortom: ik zie hier heel duidelijk een selectieve verontwaardiging zonder even na te denken over de achtergronden. Nee, we geven hem of haar liever een nekschot!
Ik zou de verontwaardiging wel eens willen zien als die groffe reaguurders hier hetzelfde overkwam: je ziet wat in een collega? Meteen de laan uit! En je krijgt geen cent! Ga maar naar de sociale dienst. Kijken of ze het dan nog zo rechtvaardig vinden.

zweefvlieger | 13-09-05 | 08:26

Volgens mij is het tijd voor een update of een nieuw stukje over dit onderwerp?
Ten eerste vind ik het zwaar achterhaald dat de gemeenteraad uberhaupt aanstoot heeft genomen aan de relatie tussen beiden, van belangenverstrengeling is geen sprake en kan mi ook geen sprake geweest zijn.
Ten tweede gaat het om een garantie ipv een gouden handdruk, (ik ken het aantal dienstjaren niet) bij veel dienstjaren is dat arbeidstechnisch gezien geen helemaal geen raar bedrag en had de arbeidstechnische kant beter door de media moeten worden onderzocht alvorens tot publicatie over te gaan.
Ik ben van mening dat de media moedwillig bovenop deze zaak is gedoken, met als gevolg het vernielen van twee mensen en hun relatie. De gemeenteraad is mi de grote boosdoener. Wie in de Middeleeuwen wil wonen verkast naar Zaanstad. Kots wat een kutgasten zeg.

..zapper | 13-09-05 | 07:58

Waarom moeten ze nog maanden zoeken naar een nieuwe gemeentesecretaris? Neem gewoon Nicolien de Kroon, nieuwe affaire gegarandeerd.

Földi | 13-09-05 | 07:53

@prohibitandis: dan hebben ze hopelijk wel met condoom genökt... anders kan fatso ook meteen opstappen bij 3VO

burnie | 13-09-05 | 07:09

@ geytennöker 12-09-05 @ 17:22
Jan met de Pet! Had-ie maar een vak moeten leren, of Ondernemer met een Hoed moeten worden.

En als Jan happy is met zijn Pet, moet hij niet gek opkijken als hij minder bedeeld wordt dan een burgemeester.

holtor | 13-09-05 | 05:50

Jongens! GS is geen probleem. Maar de Vleesboom kan gewoon niet EN pissed off zijn EN argumenten gebruiken.

En nu : Wel te rusten....

TM | 13-09-05 | 04:59

eehmm waarom kan dit in Nederland?

GrijpgrageGraaierd | 13-09-05 | 02:38

Nekschot!
Ehhh,waar zit z`n nek?

Smurfin | 13-09-05 | 01:20

Ik wil kunnen kiezen welke speknek in onze centen mag graaien!
Hup Boris!

Zeurders | 13-09-05 | 00:28

@di luca di luci (2x)
ok man, fleisch en hoxha kunnen afnokken, goeie stukjes!

anarchez | 13-09-05 | 00:14

@ Henk Blokland

ROTFLMAO :D

Humor!

goeroeroe | 12-09-05 | 23:48

Juffrouw Overmars zou correct hebben gehandeld door zelf haar ontslag te nemen! Dat mag dan wel zo wezen, maar wie neemt niet graag zelf ontslag als er een vette bonus van 200.000 euro tegenover staat? Als Jan modaal ontslag neemt staat hij met legen handen op straat. Zelfs de Bijstand is dan niet vanzelfsprekend omdat het zelf ontslag nemen - om welke reden dan ook - wordt aangemerkt als verwijtbaar gedrag.

Krokodillentranen van burgermeester Meijdam kunnen mij gestolen worden, ook al roept hij nog zo hard dat het volstrekt legitiem is dat hij en zijn snoeppoesje hun financiële rechtspositie veilig willen stellen. Ook het argument dat door woordvoerder Grommers wordt aangedragen rammelt, en riekt naar chantage. Immers zo luidt het zwakke verweer: ?Als mejuffrouw Overmars niet had meegewerkt aan vrijwillig vertrek, had de gemeente een ontslagprocedure moeten beginnen, en dat had Zaanstad 1,2 miljoen euro kunnen kosten.?

Alsof beide tortelduifjes niet vooraf konden bevroeden dat hun verhouding een ongeoorloofde bestuurlijke belangenverstrengeling zou betekenen. Niet alleen had de gemeente Zaanstad dus de ontslagprocedure makkelijk gewonnen, maar had ze de kosten van deze procedure ook nog eens op Burgermeester Meijdam en mejuffrouw Overmars kunnen verhalen. Dat nu ook burgermeester Meijdam de eer aan zich zelf heeft gehouden, lijkt integer maar dat is het geenszins, juist omdat hij nu kan rekenen op een royale afvloeiing- en wachtgeldregeling.

Met zulke grootgraaiers hoeven we volstrekt geen medelijden te hebben. Het verbaast mij dus hogelijk dat beiden ook nog de, rijkelijk gevulde, hand boven het hoofd wordt gehouden. Het toont maar weer eens hoe corrupt de ambtelijke en politieke top in dit godvergeven kikkerlandje in feite is. En terwijl een kostenverslind beroepslegertje bestuurlijke kommaneukers tot in de puntjes op de ?kleintjes? let, zwemmen de grote vissen ongehinderd door de mazen van de wet!...

Di Luca Da Luci | 12-09-05 | 23:40

ach, als we vanaf morgen alle met hun personeel neuqende burgomasters 2k mee moeten geven zijn we meteen -met stip- het armste 3e wereldland.

jiha | 12-09-05 | 22:55

Lekkere neuqsex met je tiepmiep en dan ook nog's 3 ton mee naar huis krijgen, yippeee!
PS: en dan nog het geluk hebben dat je niet in gemeenschap van goederen getrouwd bent/was, en het feestje is compleet. Lang leve de bureausex...

stretch | 12-09-05 | 22:37

Over een tijdje staat hier tussen alle topics reclame.

kalief | 12-09-05 | 22:23

Spekkie laat een leuk vrouwtje achter in een villa in Huizen. Zijn dochter zei dat ze het echt zo'n beetje onder dwang uit hem geslagen hebben dat hij vreemdging.
Maar, wat ik u brom: houd deze man in de gaten! Wedden dat hij straks weer opduikelt in de vaart der volkeren als tweede nationaal veiligheidscoordinatort? Juist ja, net als die klojo die het nu is, die we uiteraard weer allemaal kennen van het CWI-'top'debacle.
Lees: graaien graaien graaien, de bestuurskamer laten betegelen met marmer, goud, etc. Die vent,ja. Ik moet er steeds aan denken als ik hem hoor op tv of radio. WALGELIJK! Dat dit kan in NL.

jiha | 12-09-05 | 22:22

volgens mij was het een VVD-er .... maar dat is even groot ongedierte

Rest In Privacy | 12-09-05 | 22:21

@Di luca
Ja dan liever 2 ton voor een geile neuqslet dan heeft er tenminste nog iemand plezier van dat geld.

egwel | 12-09-05 | 22:13


Burgemeester.
Is Dik.
Neuqt.
Helpt lief aan een riante vergoeding.
Bingo! Dan moet het een PvdA'er zijn!

Mrs. Pickwick | 12-09-05 | 22:09

Moet het niet zijn Henq Bloqueland?

Pannie | 12-09-05 | 22:05

Afknallen die zakkenvuller!
Een prostitutierekening van 3 ton.

Ik vind dat ambtenaren hooguit een strippenkaart voor 12 beurten per jaar op de keileweg mogen krijgen .... en beslist niet meer.

Rest In Privacy | 12-09-05 | 22:04

dank voor de opheldering TM
GS begint het fok! niveau te benaderen met dergelijke stemmingmakende berichten. Zal nog niet het woord Telegraafjournalistiek in de mond nemen :P

ikkezeidegek | 12-09-05 | 21:53

De mooi-weer politicus en burgermeester van Amsterdam Job Cohen is voor een week op werkbezoek naar Marokko. Nadat hij eerst de Amsterdamse bevolking op stang heeft gejaagd met zijn [i]angstaanjagende[/i] uitspraken over een op handen zijnde terroristische moslimaanslag die Amsterdam zal treffen, heeft hij onder het mom van een [i]werk[/i]bezoek zelf de kuierlatten genomen, om in den vreemde mooi weer te spelen.
Zijn snoepreisje zou in het teken staan van 'verbroedering' met, en toenadering tot de Marokkaanse gemeenschap aldaar, en speelt zich grotendeels af in de Rif.

De goedheiligman zal tijdens zijn [i]werk[/i]bezoek ondermeer de [b]islamitische[/b] basisschool Mohammed V openen. Niet geheel toevallig ligt die school in het plaatsje El Hoceima, waar de PvdA wethouder Aboutaleb oorspronkelijk vandaan komt. Behalve dat er dus kennelijk sprake is van een 'ons kent ons cultuurtje', is er ook nog eens een bedrag van 200.000 euro mee gemoeid.

Geld dus dat voor een groot deel door de Amsterdamse burgerij - middels gemeentelijke heffingen - is opgehoest. Bedenkelijk? Ja dus, temeer daar (zelf)organisaties in zijn eigen stad al jarenlang worden geconfronteerd met de ene na de andere bezuinigingsronde, hetgeen sommige van deze grotendeels autochtone organisaties er al toe heeft genoopt zichzelf op te heffen.

Het is dus niet alleen het bedrag van 200.000 euro zelf, wat met een simpele hamerslag vanuit gemeenschapsgeld naar den vreemde wordt 'overgesluisd', maar ook nog eens de kosten die met het snoepreisje zelf zijn gemoeid. Immers in het kielzog van de goedheiligman Job Cohen gaat ook nog een [i]uitgeselecteerd[/i] groepje aan (ambtelijke) hulppieten mee, waardoor de kosten die met dit bezoekje zijn gemoeid dus al gauw het dubbele zullen bedragen. Geen [i]rode[/i] haan echter die er naar kraait, en zich de vraag zal stellen of het in tijden waar alles en iedereen de broekriem moet aanhalen wel verantwoord is om zo kwistig met gemeenschapsgeld om te springen.

En dan durft deze goedheiligman, en zelfverklaarde onheilsprofeet ook nog te klagen dat de overheid flink het mes wil zetten in de gemeentelijke heffingen. Waarom kunnen zulke salonsocialistische biefstukvreters zulke reisjes en 'goede doelen', wanneer ze dan toch zo begaan zijn met het lot van de medemens in den vreemde, dit niet uit eigen zak bekostigen? De zak van de goedheiligman is er immers goed genoeg gevuld voor.

Als je dan ook nog bedenkt dat er vrijwel geen andere gemeente in Nederland is die zo 'corrupt' met gemeenschapsgeld omspringt als het stadsbestuur van Amsterdam, dan is dit toch wel het zoveelste bewijs dat de (Amsterdamse) burgerij is opgezadeld met een grote vergoelijker en [i]wit beschimmelde[/i] weldoener (op andermans kosten), die de gemeenschap handen vol met geld kost.
8)

Di Luca Da Luci | 12-09-05 | 21:43

Dat je het ergens niet mee eens bent, akkoord. Dat je al je gal spuwt o.k. Maar bedien je wel van de feiten en fantaseer er niet zomaar op los zonder dit op een of andere wijze duidelijk te maken.

QZNYWRLD | 12-09-05 | 21:28

Offtopic, inderdaad. Uberhaupt apart om een reclame van het Rijk hier aan te treffen, wij willen reageren, wij willen reageren!

Brzk | 12-09-05 | 21:14

Off Topic: Waarom kunnen we geen gevatte comments plaatsen onder de advertentie van Werkenbijhetrijk?
-
Weer On Topic: De slogan "De verrijking" past in ieder geval prima bij Werkenbijdegemeente.

Chiant | 12-09-05 | 21:10

Rob Outkerk is vast verkeerd voorgelicht.

ultralinx | 12-09-05 | 21:10

Ik zie zowiezo geen enkele nuance in onbeschaamd graaigedrag.

houdoe en bedankt! | 12-09-05 | 20:57

Waar is Henk Bloqland gebleven? Zeker bezig met een sollicitatiebrief.

fuckje | 12-09-05 | 20:56

@QZNYWRLD
Nuance op GS, is dit als grap bedoeld???
p.s. dit zaakje stinkt!!!

Pannie | 12-09-05 | 20:55

Aj jaj jaj....
.
Wat krijgt vrind Vleesboom ze even ongenadig tegen de oren in dit topic...
.
Tja... Krijg je met die stukjes op Story niveau...

Vivere! | 12-09-05 | 20:54

Wederom is de nuance zoek. Lees morgen de krant maar of volg de radio wat beter voordat je een aankeiler maakt.

QZNYWRLD | 12-09-05 | 20:51

@Henk Blokland
Burge-pappie neuken levert geen cent op (hooguit siefielus)
Burge-pappie neuqen is goed voor tonnen wachtgeld.
Leest U a.u.b. de Algemeene Maatregelen van Bestuur der gemeente Zaanstad nog eens zorgvuldig na.
Hork.

Momfer-de-Mol | 12-09-05 | 20:47

Ze kunnen altijd nog live showtjes gaan geven in de cassa Rosso.

Pannie | 12-09-05 | 20:46

@ . benage 12-09-05 @ 17:11
en .Fleischbaum....

rofl

"Analfabeten
Tenenkrommende taal- en spelfouten leveren u een ban op. Lees uw reactie terug alvorens te posten."

Aldus:

www.geenstijl.nl/paginas/huisregels.ph...

Dit geldt overigens zeer zeker ook voor de .nws redactie....... :P

goeroeroe | 12-09-05 | 20:41

@Kruisvaarder:
je hebt gelijk, de hoogste ambtenaar was die geyle Overmars, zijn secretaris... www.at5.nl/archief.asp?newsid=10639&am...
in dat geval moet er dus toch "dan" staan ipv "als".

jimbrowski | 12-09-05 | 20:39

wat is zn nummer?
ik neuq 'em ook wel voor 2ton...

Ali Bi | 12-09-05 | 20:36

Beste Henq Bloqland,

Ongezien de tiefus!

Je vriend, Brusselmans

Brusselmans | 12-09-05 | 20:29

@ Henk bloqland

FalerT..

@ Kruisvaarder

Wat is het dan wel? Volgens mij is een burgemeester toch gewoon een ambtenaar

Lacopo | 12-09-05 | 20:28

@jimbrowski

burg is geen ambtenaar.

Kruisvaarder | 12-09-05 | 20:24

@Henk Blokland: Henq Bloqland. Even het groene boekje inkijken en je bent weer geheel bij den tijd.

vanrechtsheeftvoorra | 12-09-05 | 20:23

@_nwanko_, benage, Tomatendoos, Grazert:

een burgemeester ALS ZIJNDE de hoogste ambtenaar.

jimbrowski | 12-09-05 | 20:21

Tot zover parenclub het Stadhuis. Terug naar jou Bert.

oom govert | 12-09-05 | 20:12

@TM,

Ik hoorde inderdaad hetzelfde interview. Hij leek mij wel oprecht in deze en het werpt zeker een ander licht op deze zaak.

pinokkio | 12-09-05 | 20:07

Geachte webredactie,
via deze weg moet ik u er toch even op wijzen dat het woord neuken met een 'K' in de stam eindigt en niet met een 'Q' zoals u hier doet.

Het moet mij van het hart dat u kennelijk niet doorheeft dat ook de redactie van een electronisch tijdschrift een verantwoordelijkheid heeft. Minder taalbegaafde lezers nemen klakkeloos over wat u ze voorschotelt, getuige de reacties op uw bericht.

Ik begrijp dat u zichzelf voorstelt een kritische of wellicht anarchistische noot te plaatsen met een dergelijke dwarse schrijfwijze maar mij lijkt het hier meer te gaan om een hormonale kwestie.

Wellicht is dat ook waarom de betreffende ambtenaar twee ton meekrijgt, zij kan het woord Neuken wel foutloos schrijven.

Verschil moet er zijn.

Henk Blokland | 12-09-05 | 20:00

Ik snap nog steeds al die ophef over een potje van bil gaan niet. Hij heeft haar toch niet aangerand of zo?
Volgens mij is de kern van het probleem dat er in ambtenarenkringen over het algemeen te weinig wordt geneuqt.

houdoe en bedankt! | 12-09-05 | 19:37

@prettything : tsja, ik zal 'bestuurlijke integriteit' maar niet in de mond nemen...

TM | 12-09-05 | 19:36

Nederlands is makkelijker als je denkt..

Brusselmans | 12-09-05 | 19:32

@TM
Als er niet gebeurd is, waarom moeten ze dan weg?
En kan ik ook 2 ton vangen als er niets met mij gebeurt?

Watsekeburt Meijdam? Niets.... Er was alleen sprake van een "lichte dreiging"....

prettything | 12-09-05 | 19:31

ze wisten beiden waar ze aan begonnen;
moeten ze zelf de gevolgen maar dragen.

vakvrouw | 12-09-05 | 19:28

@Fleisch
Journalistiek is een groot woord, maar ook jij kunt de woorden 'als' en 'dan' correct toepassen voor je geld, toch?

Grazert | 12-09-05 | 19:25

Henry Meijdam, is dat soms ook die gast die je hier links ziet bij de Speurders-advertentie 'Last Minutes'?

Nordthiad | 12-09-05 | 19:24

En nu dan de lezing van die burgemeester, zo live van Radio 1 geplukt :

1. Burgemeester krijgt een relatie met de gemeentesecretaris(dus niet meet een hoer South pork, doe eens normaal).

2. Mag niet van het college, de secretaris stapt op en komt automatisch in aanmerking voor een vertrek-regeling van MAXIMAAL 2 ton. Waarvan zij nog geen cent heeft gezien want dat bedrag dient eerst door de daartoe bevoegde instantie te worden vastgesteld.

3. De burgemeester vindt het maar niks dat zijn bestuurlijke integriteit wordt aangetast en doet het college een voorstel : laat mij nog even zitten en ik zoek zo snel mogelijk een andere baan. Dat kost dan de gemeenschap niets aan wachtgelden enzovoort. Het college moet dan wel achter de burgemeester gaan staan en geruchten de bestrijden die de rondte al doen als zouden er zaken zijn die het daglicht niet kunnen verdragen.

4. Het college vindt dat op haar beurt maar niks en wil dat de burgemeester e.e.a. zo snel mogelijk oplost(a.k.a. oprot).

5. De burgemeester stapt met onmiddellijke ingang op en komt daardoor wel degelijk in aanmerking voor wachtgeld.

Wie loopt er hier de boel nou te verkloten? Het college of die burgemeester? En niet vergeten dat er he-le-maal niets is gebeurd(of in elk geval niets gevonden) dat niet door de beugel kan.

TM | 12-09-05 | 19:14

Wordt het niet eens tijd om op 30 april massaal het zoveel- jarige bestaan van onze bananenmonarchie te vieren?
T-shirt aan met de afbeelding van een banaan zoals op de hoes van de eerste LP van Velvet Underground?
En dat er nog maar flink geschoten mag worden door onze tricker-happy agentjes.
Op hun baasjes dan...

prettything | 12-09-05 | 19:00

Vers van de pers:

NIEUW, DE SINGLE VAN BURGEMEESTER HENRYy MEIJDAM: I'M WALKING AWAY!:

I'm walking away from the troubles in my life
I'm walking away oh to find a better day
I'm walking away from the troubles caused by my wife

nioxx | 12-09-05 | 19:00

hee vleesboom, huisregels! tering, hoger als

Tomatendoos | 12-09-05 | 18:53

Volgens mij krijgt hij gewoon wachtgeld (4 jaar salaris ongeveer) als hij niet gelijk een nieuwe baan heeft. Van haar tonnetje (na belasting) kopen ze een bootje en gaan ze vrolijk varen. Die houden het nog wel even vol

Boris | 12-09-05 | 18:52

Tja, als je als burgemeester met een hoer neuqt (ook al is het eentje van 2 ton) dan moet je weg. Dat had hij kunnen weten na de affaire Oudkerk.

South Pork | 12-09-05 | 18:51

Of mee op afwerkbezoek bij de rooie dwaallichies.

StyleTTo | 12-09-05 | 18:48

@ marsupilami 12-09-05 @ 18:41
Niet inschrijven,maar gewoon je geval in een,een of andere homeaufiele uberburger schuiven.

StyleTTo | 12-09-05 | 18:47

Jammer dat hij weggaat. Na 50 jaar rode tiranie in de zaanstreek hadden we eindelijk een frisse rechtse wind. Ok, het was wel een dik windje, maar zeker geen stinkende.... tot vandaag dan.
Ik ben het met MT eens dat er nu wel heel hard geschreeuwd wordt zonder de feiten te kennen.
Ik zeg: Rob Outkerk, pak de pont vanuit Amsterdam (dat is die boot net voorbij de Theemsweg) and save us onder het motto " beter een linkse lul, dan een rechtse bul".

Bukke! | 12-09-05 | 18:46

Zij hebben ook de cursus zelfverrijking-voor-gevorderden gevolgd. Waar kan ik mij inschrijven? Of is het LOI?

marsupilami | 12-09-05 | 18:41

@Pannie je hebt helemaal gelijk, 'arme sloebers' voor een paar duizend, 'rijke sloebers' voor een paar ton, voel je het verschil?

Zeus | 12-09-05 | 18:39

@Mellorenz
Arme sloebers hebben geen auto

Marruk | 12-09-05 | 18:29

arme sloebers breken meestal in en laten hun kinderen op de achterbank van hun auto zitten

Mellorenz | 12-09-05 | 18:23

Arme sloebers naaien de maatschappij ook.

Pannie | 12-09-05 | 18:21

@Marley
Arme sloeber??? Bestaan die dan in Nederland??
Wat doe jij eigenlijk voor werk?

Pannie | 12-09-05 | 18:19

@marley je kent jezelf en al die andere Nederlanders dus niet he, we laten gewoon over ons heen lopen, en mocht dat bij een enkeling niet zo zijn dan sluiten we die op of schieten hem overhoop....

Zeus | 12-09-05 | 18:18

wat doet een vvd er ook in een merendeel rode gmeente

Mellorenz | 12-09-05 | 18:17

Heerlijk ........ KVK die duizenden bijklussen naast hun riante salaris , kamerleden die niet meer weten wat ze tekenen , ze weten wel dat ze hebben getekend voor 30% meer , zakkevullerij , OM en Justitie nog corrupter dan op Cuba , Willen en Max die niet eens meer weten of ze nu 28 of 29 maal per jaar op vakantie zijn geweest , riante wachtgeld regelingen , Zalm die maar blijft lachen met zijn baby de euro , Brinkhorst die ons even wil vertellen dat in zijn supermarkt de prijzen maar 3% zijn gestegen , dure benzine en olie die door de hoge prijs per vat zou zijn veroorzaakt terwijl de staat miljarden meer pikt , JPB die dit alles niet ziet en meer bezig is om de zaak recht te houden ................ ect.

Tja en inderdaad mogen de burgemeester en de secrataris gewoon ook neugen van JPB onder werktijd en dit ook nog tegen een zeer gunstige vergoeding .

JPB en kabinet , jullie staan voor de zaken die jullie elke dag aan de arme sloeber willen vertellen ... normen en waarden zijn oohh zo belangrijk . En natuurlijk fijn dat deze overheid het juiste voorbeeld geeft .

Vraag mij weer af wanneer de fik erin gaat ?

Marley | 12-09-05 | 17:59

@=Pyp=: Ik ook niet. Maar daar ging mijn initeele posting ook niet over. Die ging over het volkomen gebrek aan feiten in het stukje van Fleischbaum, en het feit dat hij toch maar even met een(dus ongefundeerde want niet op de feiten in het artikel gebaseerde) mening komt.

Wat mij betreft is het allemaal waar, heel goed mogelijk. Misschien heeft de Fleisch wel een direkte lijn naar Zaandam.

Maar het artikel hangt desalniettemin van de aannames aan elkaar. Aannames die daarna klakkeloos worden overgenomen door een aantal reaguurders. Alsof je niet meer zelf hoeft na te denken zolang je GS maar leest.

TM | 12-09-05 | 17:57

@TM

Tendentieus misschien. Maar als ik ontslag neem krijg ik GEEN vergoeding en ook geen WW-uitkering. Dus ik snap uberhaupt niet waarom ze iets krijgen.

-=PyP=- | 12-09-05 | 17:48

@DT71
Ik dacht dat het marktdenken ook bij de overheid was doorgedrongen (gezien targets met verkeersboetes en zo) maar het zal wel hetzelfde zijn als het geweten en geheugen van de overheid: selectief.
Wat is trouwens een zorgmanager?

Marruk | 12-09-05 | 17:47

Misschien met een AH-tas over haar hoofd, heeft ze wel potentie. whahahaha

Thalassa | 12-09-05 | 17:43

@Marruk:
Jij hebt het over het bedrijfsleven. Bij de overheid werkt dat anders. Sterker nog; er zijn 'zorgmanagers' en ziekenhuisdirecteuren die een gouden handdruk al contractueel hebben vastgelegd alvorens ze in dienst treden. Ongeacht hun prestatie toucheren ze dat bedrag. Ontslag of zelf opstappen; het maakt allemaal niet uit.

Rest In Privacy | 12-09-05 | 17:40

gyeligheid overtreft alles niet te geloven gewoon. Heb begrepen dat zijn andere lief via de krant moest vernemen dat die een verhouding had. Dat die dikzak nog zoveel sjans heeft??? toch verliefd op zijn functie?

lara | 12-09-05 | 17:39

Nou Maria, op naar mevrouw Breukhoven om de Botox zijn wonderen te laten verrichten. Je kunt het je nu veroorloven.

Földi | 12-09-05 | 17:37

Niet verkeerd. Paar maanden werken, tijdens het werk je goed vermaken en als toetje een oprotpremie. Misschien toch de juiste baan gevonden... ;-)

I Ambtenaar | 12-09-05 | 17:36

Het lijkt Talpa wel. Kost veel, maar dan heb je ook niks.

Földi | 12-09-05 | 17:34

Moet wel liefde zijn. Voor 2 ton kun je heel wat escortjes betalen.

egwel | 12-09-05 | 17:34

Ach, meneer is vroeger ook al eens in het nieuws geweest omtrent het bedrijvenpark chipshol en vanwege zijn ambities om VVD veurzitter te worden...... De appel valt dus weer niet ver van de stam zullen we maar zeggen..

Opa-Buiswater | 12-09-05 | 17:26

Volgens mij is die speklap vrijwillig opgestapt, en krijgt ie nix mee. Maar je hoeft geen medelijden met hem te hebben, die heeft binnen no-time elders een ander baantje waar ie z'n maag riant van kan vullen. Plus dat er voor burgermeesterts tal van mooie regelingen bestaan voor dit soort gevallen...., plus een pracht van een pensioenregeling.

brutus68 | 12-09-05 | 17:22

Als jan met de pet de boel verneukt dan krijgt hij gewoon een voetafdruk en ontslag. Je moet doorgedrongen zijn in het circuit van corrupte partijleden die elkaar baantjes en commissariaten toeschuiven tijdens luxe zeiltochtjes, wil je betaald krijgen om niks te doen.

geytennöker | 12-09-05 | 17:22

www.zaanstad.nl/assets/pdf/gedrcodeb&a...
3.1 De bestuurder onthoudt zich van deelname aan besluitvorming indien zijn financiële
belangen of persoonlijke betrekkingen tot ? de schijn van - belangenverstrengeling
kunnen leiden. Een bestuurder maakt in eerste aanleg een eigen afweging rond
mogelijke belangenverstrengeling. Bij twijfel vindt bespreking in het college plaats.
3.2 De bestuurder aanvaart geen geld, gunsten of diensten van organisaties of zakelijke
relaties van de gemeente die tot een afhankelijkheidsrelatie kunnen leiden.

---
Die finaciele belangen zijn allang duidelijk...

da wizard | 12-09-05 | 17:22

Gelukkig is er ook nog goed nieuws:
"Het Amerikaanse Ministerie van Defensie, ook bekend als het Pentagon, wil preventief nucleaire wapens in kunnen zetten om een aanval van een vijandig land of een terroristische groepering te voorkomen. Daarom adviseert zij de huidige regelgeving voor het inzetten van nucleaire wapens te herzien. Ook wil het ministerie nucleaire wapens kunnen gebruiken om de nucleaire, chemische en biologische voorraden van vijandige staten te vernietigen."

Pannie | 12-09-05 | 17:18

Ambtenaren vragen nog altijd om hun ontslag. Alhoewel m'neer de burgemeester nu zelf ontslag heeft genomen, blijft dat een regel in het arbeidsrecht. Afgezien van dat feit is dit weer een lekkere valse streek van Meijdam en dat neuqstertje van 'm. Ben benieuwd met hoeveel de OZB in Zaanstad weer gaat stijgen om dit geintje te compenseren.

Kbee | 12-09-05 | 17:15

Waarom heeft die bolle papzak de pleiterik gemaakt eigenlijk?
Z'n neuquesletje was toch al kas?

Pannie | 12-09-05 | 17:15

"Over haar vertrek ontstond ophef, omdat mevrouw een ontslagvergoeding meekreeg van twee ton."

Is niet waar: ze krijgt MaXiMaal 2 ton mee, hetgeen het onmmogelijk maakt dat ze maximaal 2 MILJOEN meekrijgt meneer Fleischbaum. Men heeft er in elk geval een maximum aan weten te breien.

"En dat alleen maar omdat ze neuqte met de burgemeester."

Oh? Bron? Wat is er fout aan met de burgemeester te neuken dan? Lag dat aan haar, dat ze vertrok? Of had de rest van het hypocriete hoerenbezoekende college wellicht geen vertrouwen meer in haar en is ze daarom weg?

"De burgervader heeft nu besloten ook met onmiddellijke ingang te vertrekken."

Vind ik heel mooi en principieel. En het is waar GS continue over loopt te zeiken: over politici die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Blijbaar MAG men dus geen verantwoordelijkheid nemen en/of zijn conclusies trekken?

"Over de hoogte van zijn ontslagvergoeding is niets bekend gemaakt, maar aangezien een burgemeester nog altijd hoger staat aangeschreven als de hoogste ambtenaar gokken wij op een tonnetje of drie."

Tsja, gokken mag. Even afwachten wat er echt gebeurt en DAN gaan schelden mag ook.

Zelden zo'n tendentieus stukje gezien hier, en ik ben hier wel wat gewend. Misschien moet de redactie het schrijven aan de columnisten overlaten?

Want zo lopen jullie wel heel erg Van Jeaule's mening te bevestigen. En da's toch niet de bedoeling hoop ik...?

TM | 12-09-05 | 17:15

wat de ontslagregeling is voor een 'hogere' ambtenaar, is de ziektewet voor een lagere 'ambtenaar'.

Pannie | 12-09-05 | 17:13

en volgend jaar stijgt de OZB in Zaanstad want ja.... onvoorziene uitgaven.
Gek he ? dat mensen ietwat cynisch worden

egwel | 12-09-05 | 17:11

De hoogte van iemands ontslagvergoeding is gerelateerd aan de duur van het dienstverband, dus ook al verdient onze vrolijk rondneuquende burgervader meer, zijn vergoeding is waarschijnlijk lager dan 2 ton.

@ Self en Gijsie
Als ie vrijwillig is opgestapt dan krijgt ie geen ontslagvergoeding.

Marruk | 12-09-05 | 17:11

maar aangezien een burgemeester nog altijd hoger staat aangeschreven DAN de hoogste ambtenaar Fleischbaum

benage | 12-09-05 | 17:11

Fleisch: ben je nu echt een troetelallochtoon of kun je beter dan "hoger als"?

_nwanko_ | 12-09-05 | 17:11

Die Zaanse boeren moeten niet zo zeuren. Wat is er nou zo erg aan dat die pafzak neuqt met een vrouw? Das alleen maar goed voor z'n lichaamsbeweging!

Prins | 12-09-05 | 17:09

Als je een dure baan hebt waarmee je veel verdient en je word ontslagen, dan krijg je nog meer. Op kosten van de belastingbetaler.
Als je weinig verdient en ze ontslaan je, krijg je als je geluk hebt een fooi, maar meestal krijg je niets en moet je snel weer voor weinig gaan werken van de belastingontvanger...

da wizard | 12-09-05 | 17:08

En prins Pieter van Flaporenstein wordt op onze kosten geopereerd aan een vinger op het schone eiland Malta! Moet niet gekker worden hier!

fuckje | 12-09-05 | 17:07

@ Fleischbaum goeie woordspeling reSPEKt, lang over nagedacht zeker?

Sherloc | 12-09-05 | 17:05

Een goede reden voor een gekozen burgemeester. En niemand stemt op deze man. Maar ja, hij is toch al binnen dus in de politiek zie je hem niet meer...

da wizard | 12-09-05 | 17:05

@ Roker T Dan moet je toch gaan denken aan een baan in een van de vele red-light-districts die NL rijk is...

Sherloc | 12-09-05 | 17:04

Dat je verliefd wordt is één, dat je daar niet met goed fatsoen mee kan omgaan, à lá, maar om dan nog geld toe te krijgen... Zucht, dat kan ook alleen maar in Nederland.

Beidehandje(s) | 12-09-05 | 17:04

Onder het motto "verstoorde arbeidsrelatie" het arbeidscontract laten ontbinden. En daarna nog extra vangen ook.
En die gemeentesecretaris wegens "werkgerelateerde" rugklachten, kan me niet voorstellen dat er geen fysieke ongemakken zijn ontstaan met zo'n papzak bovenop haar.

Self | 12-09-05 | 17:01

Dan ben je dus wel even de duurste hoer van Nederland. Is ook wat waard toch?

ZI | 12-09-05 | 16:59

En voor de rest? Reaal regelt het allemaal..

roadrunner | 12-09-05 | 16:58

@Self:
Hij is toch ontslagen door de burgemeester.

Gijsie | 12-09-05 | 16:58

Ik mag toch wel hopen voor meneer dat die ontslag-premie netto is, anders houd 'ie er nog minder aan over dan dat de premier op jaarbasis aan salaris krijgt en dat zou toch wel sneu zijn.

Gijsie | 12-09-05 | 16:57

Hopla, daar gaat het vertrouwen in de politiek en het bestuur weer een procentpuntje of twee omlaag...

JackRandom | 12-09-05 | 16:56

Moet je niet worden ontslagen om een ontslag vergoeding te krijgen ?

Self | 12-09-05 | 16:55

Ik mag toch niet hopen dat hij als hij zelf op staande voet ontslag neemt nog een grote zak geld mee krijgt? Oh ja, dit is Nederland dus dat zal wel...

MediaPiglet | 12-09-05 | 16:55

Voor dat geld koop je in Marokko een hotel plus levenslange bediening.

DenkZelfstandig | 12-09-05 | 16:53

Ik wil ook neuqen en daar veel geld voor krijgen!

RokerT | 12-09-05 | 16:53

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl