Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Taghoet

hj.pngTaghoet of Taroet, met het accent op de laatste lettergreep – kent u die uitdrukking, dames en heren? De uitdrukking maakt deel uit van de Nederlandse straattaal, en betekent daar meestal ‘politie’. In het kader van de islamisering is het aanbevolen dit woord toe te voegen aan uw islamitische woordenlijst, naast jihaad, taqiyya, boerka enzovoort. Taghoet wordt ook gebruikt voor andere soorten gezagsdragers dan de politie, zoals treinconducteurs die zo brutaal zijn naar uw vervoersbewijs te vragen, ambulancemedewerkers die willen dat u een stapje opzij doet zodat ze hun werk kunnen doen, of een brandweerman die wil dat u doet wat hij zegt om te voorkomen dat er mensen ontijdig zullen ingaan tot het Eeuwige Vuur. Ook de grensrechters in het jeugdvoetbal zullen wel bij de taghoet horen. In de islamitische wereld zelf wordt het woord vooral door de godvrezenden gebruikt om de seculiere regeringen aan te duiden die aarzelen de sharia in te voeren. Die aarzeling bewijst immers dat die regeerders geen echte moslims zijn, maar afvalligen, anders hadden ze de sharia wel al ingevoerd. In die laatste betekenis, ‘seculiere regering van een in meerderheid islamitisch land’, is het woord te vinden in de officiële uiteenzettingen over de wegen dezer wereld waarmee de sharia-fundamentalisten de islamitische theologische literatuur verrijkt hebben. Het idee achter taghoet is dat echte moslims zich uitsluitend door de islam laten gezeggen, en dat alle gezag dat een niet-moslim over moslims tracht uit te oefenen, onwettig en tegennatuurlijk is, want de islam ligt boven en niet onder, ya3lii wa-lää yoe3laa. Mogelijk is het woord al in antieke tijden ontleend aan het Grieks-Latijn-Syrisch, en is er een samenhang met ons woord ‘tiran’, immers, ook het gezag van een tiran is onwettig en mag/moet bestreden worden. Voor wie gelooft in de uiteindelijke integratie van moslim-minderheden in een seculiere samenleving is taghoet een uitdagend concept dat enig nader onderzoek verdient, al had zulk onderzoek misschien beter kunnen plaats vinden in de periode voorafgaand aan de beslissing om een substantiële islamitische minderheid te importeren in een seculiere samenleving. Het woord islaam betekent ‘onderwerping’ (zodat het vrede is in plaats van oorlog). Het gaat dan om onderwerping aan de enige echte ene God, de Schepper van hemel en aarde, in het Arabisch Allaah genoemd, en aan Zijn grondpersoneel, ook wel ‘beroepsmoslims’ genoemd. Impliciet zit daarin al ingebakken dat onderwerping aan het gezag van anderen, zeker aan het gezag van mensen die niet eens moslim zijn, verkeerd en zondig is. ‘Taghoet’ komt een handvol keren voor in de koran, en kan dan ‘boosaardige machten’, ‘afgoden’, ‘afgodsbeelden’ of iets dergelijks betekenen. In de situatie waarin wij nu zitten, is de betekenis in de straattaal belangrijker. De manier waarop het woord op straat wordt gebruikt, illustreert de populariteit van de met de islam verbonden onwil bij een deel van de moslims om gezag te accepteren dat niet gebaseerd is op de sharia. Niet voor niets laat de landelijke prestigeketen van supermarkten in Nederland, de winkelreus Albert Hoessein, zijn winkels ‘bewaken’ door ‘beveiligers’ van vaak Marokkaanse komaf. Een Marokkaanse winkelrover zal mogelijk het gezag van zulke geloofsgenoten enigszins accepteren, maar een bleekscheet is per definitie kansloos tegen kansenjongeren, want taghoet, weetjewel. Ook het voortdurend hameren op de noodzaak van de aanstelling van Marokkaanse politiemannen zoals PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch pleegt te doen, komt waarschijnlijk niet voort uit de wens van deze bekwame volksvertegenwoordiger om een professionele potentiële sharia-politie achter de hand te hebben voor wanneer het er om spannen gaat. Marcouch dringt daar op aan in de hoop dat moslimagenten doordat ze moslim zijn, toch enig gezag hebben in de ogen van Marokkanen, wat de rust op straat zou bevorderen zolang er nog geen islamitische meerderheid is want dan is het de islam zelve die de openbare orde garandeert doordat de regels van de sharia tot in detail en volledig geïmplementeerd zullen gaan worden. De theologie van de sharia-fundamentalisten biedt een andere visie op het verschijnsel van moslim-agenten die voor een seculiere overheid werken. De shariafundo’s redeneren dat een moslim die vrijwillig in dienst is getreden bij de taghoet, daardoor een afvallige is geworden, geen moslim meer is, met alle gevolgen van dien. Het kon dan ook wel eens niet zo hard gaan met de werving van zulke agenten. Ook al beweren de vrienden en vriendinnen van de islam dat ‘gewone’ moslims niet op de hoogte zijn van dit soort theologie, zowel deze theologie in zijn zuivere vorm als het vage idee dat een moslim alleen aan moslims gehoorzaamheid verschuldigd is, komen beide voort uit dezelfde anti-moderne mentaliteit. Wie islam zaait, zal sharia oogsten. Onthoud goed wat taghoet is. Bereid u voor op de nieuwe tijd. Leer de taal van de toekomst.

Reaguursels

Inloggen

G*dT wat is in afwachting van de barbaren toch een schitterend gedicht van Kavafis!
Περιμενοντας τοις βαρβαροις

kapitein oosterlng | 20-04-15 | 17:10

Het is ook interessant om te kijken naar straattaal voor Hollander. Surinamers zeggen "tata" wat "aardappel" betekend. Omgekeerd zou dat "roetmop" zijn. In het Arabisch en Berbers wordt een Hollander aangeduid als Christen, of hij die uit een Christelijke cultuur komt. Respectievelijk "Nasrani" en "Roumi". "Nasrani" komt waarschijnlijk van "Volger van Jesus van Nazareth" en wordt in sommige landen gebruikt voor elke witte niet-Moslim. Men kent een sterkere vorm in "Salibi" wat "kruisvaarder" betekend en een veel negatievere bijklank heeft. Over Roumi vond ik het volgende krantenartikel uit de Leidensche Courant (In leijen begint het verzet) van 1912:
 
De Marokkanen
In de Reveu Scientifique hangt dr. R. Verneau, hoogleraar aan het Musée National D'Histoire Naturelle te Parijs, een treurig tafereel op den huidigen toestand der Marokkanen.

Een rijk dat ineenstort sinds 20 jaar, en sedert dien, hebben de heerschers niets gedaan om den totalen ondergang van land en volk te voorkomen. Vijandig, evenals hun onderdanen, aan allen vooruitgang, hebben zij niets gedaan voor de ontwikkeling van handel en nijverheid van hun land. Hun oude kanonnen zijn gevaarlijker voor degenen die het geschut bedienen, dan voor de aanvallers.

Niettegenstaande de vruchtbaarheid van den bodem, den rijkdom aan delfstoffen en den overvloed aan vee. De olijfbomen zouden olie in aanzienlijke hoeveelheid kunnen leveren, maar de inboorling vergenoegt zich met de vruchten door het vee te laten eten en uit de uitwerpselen der beesten de pitten saam te lezen.

De laksheid en onverschilligheid van de Marokannen voor al wat zaken doen, heet, zijn oorzaak dat op de markten haast niets omgaat.

In vele steden is voor Europa tamelijk veilig, wanneer men maar zorgt niet in botsing te komen met de ideeën van de Muzelmannen. Een gering voorval kan tot alleronaangenaamste verwikkelingen aanleiding geven.

Zoo verhaalt Narcisse Cotte, dat een Engelschman die te paard Mogardor binnenreed, het ongeluk had een oude vrouw omver te werpen. In den val brak het oudje de twee eenige tanden die haar overgebleven waren. Zij eischte dat, volgens de voorschriften van de Koran, de straf om de tand om tand op den "rommi" zou worden toegepast. De Engelschman bood de oude een som geld, maar zij weigerde: zij moest en zou twee tanden van den Christen hebben. Na vruchteloos haar beklag te hebben gedaan ondernam zij de verre voetreis naar Fez en vroeg daar recht aan den commandeur der geloovigen. Die commendeur deed vruchteloze pogingen tot verzoening en de Engelschman moest tenslotte zich twee tanden laten uittrekken tot groote vreugde van de fantatieke Muzelmansche.

Met het onderwijs is het in Marokko al even ellendig gesteld als met den handel en nijverheid. Toch is het onderwijs er verplicht, in dien zin dat men in de jonge hersenen met stokslagen den Koran ranseld. Reeds op 4 of 5-jarige leeftijd wordt het kind naar school gezonden, waar de meester met schreeuwerige stem het eenige verzen uit het heilige boek leert.

Hooge uitzonderingen zijn de leerlingen die den geheelen Koran machtig worden. Die fenixen worden dan aangemerkt als groote geleerden. Maar toen op zekere dag de klok van een moskee stil stond, wist geen van die geleerden raad. Er was maar één man die de klok kon repareren, maar dat was een Christen.

Na verscheidene dagen van hoog overleg werd besloten dat de Christen de moskee zou mogen betreden, mits deze zijn schoenen uit zou trekken. De man verkoos echter niet zich aan die voorwaarde te onderwerpen.

Wederom gingen de geleerden aan het delibereren, en ze zouden er nog steeds mee verlegen hebben gezeten, als de oude grijsaard hen geen oplossing bood: Wanneer de Moskee inwendig hersteld moet worden, laat men er een ezel ingaan, beladen met stenen. Men ontdoet het dier toch ook niet van zijn hoeven? Nu, laat mij binnentreden als een koppige ezel, waar u anders niets mee gedaan kunt krijgen. Tot zover geschiedde, maar men maakte vervolgens zorgvuldig alle plekken schoon waar de roumi zijn voeten had gezet.

Tot zoover dr. Verneau, die natuurlijk aan het slot van zijn opstel uitweidt over de zegeningen, die Frankrijk over Marokka zal brengen, wanneer dat land met zijn gedegenereerde bevolking zich aan zijn heerschappij zal hebben onderworpen.

Jérôme kan Vlaveren | 19-04-15 | 15:45

Kolbjorn Varmann | 18-04-15 | 20:47 Dat het cultureel marxisme een pijler is van de politieke correctheid lijkt mij aannemelijk maar niet afdoende. Er is ook bijvoorbeeld het postmodernisme en daarin de tendens van relativisme en cultuurrelativisme. En eerder al was er het existentialisme met daarin weliswaar het benadrukken van persoonlijke vrijheid, maar met verder toch een uitermate nihilistische kijk op de werkelijkheid. Voor mij ligt de cesuur bij WOII, die heel de Westerse cultuur een diep trauma heeft bezorgd en een fundamentele twijfel aan eigen waarde en kunnen. Wat gemaakt heeft dat er in die Westerse cultuur heel een subcultuur is ontstaan van constant bekritiseren en omlaag halen van juist die Westerse cultuur. Met daarnaast een haast omhelzend verheerlijken van het andere, het vreemde en exotische. Wat geleid heeft tot het multiculturalisme en het praktisch kritiekloos binnenhalen van allerlei groepen en culturen en religies. En een tijdlang was dit allemaal heel gezellig, met al die nieuwe gezichten en gerechten om te eten. Maar zo langzamerhand wordt duidelijk dat we tijdens dit gelukzalig vieren van culturele veelkleurigheid een uitermate intolerant en totalitair monster hebben binnengehaald. Waar dan evenwel politiek correct hardnekkig van wordt weggekeken. Of dat men tracht te bezweren met woorden als ‘dialoog’ en ‘gematigd’ en ‘vrede’. Waarnaast kritische klokkenluiders politiek correct worden weggezet als ‘racist’, ‘fascist’, ‘nazi’ en ‘islamofoob’. Het is dus wat mij betreft die WOII die ons denken zodanig saboteert, dat een goede analyse van de situatie niet mogelijk is. We zijn nog steeds in de war van WOII en begrijpen niet dat we blind tolerant gestaag weer in eenzelfde catastrofe vallen. En is er een oplossing? Een way out? Ik hoop dat men blijft denken en analyseren en mensen bewust maken van wat er speelt. Mensen kunnen massaal bevangen zijn van gevaarlijke wanen. En heel belangrijk is het dan om die wanen door te prikken, zoals je een ballon doorprikt.
www.youtube.com/watch?v=nwo5xpO390k

Benedict Broere | 19-04-15 | 13:19

Nee, ik kende de uitdrukking niet;-) Linguistische en cultureel antropologische verklaringen kunnen verhelderend zijn in deze tijden van migratie stromen...
*In afwachting van de barbaren lezen gaat*
(:&

halve pinda | 19-04-15 | 09:50

Peter Emile en Kolbjorn Varman kunnen gezien hun foutloze toepassing van stijl en het ontbreken van welke taalfout in hun weldoorwrochte artikelen onmogelijk een product zijn van het sinds de laatste decennia vigerende PvdA onderwijssysteem in Nederland......

gamlakuk | 19-04-15 | 09:11

Ik geloof niet in de duivel wat dood en verderf zaait en onderdrukt dus neem ik ook niets aan van de straat taal, nooit !!

Neuswiel | 18-04-15 | 23:30

Waarom is het belangrijk een nieuw woord en in dit geval een nieuw begrip te leren? De naam van iets weten geeft je een bepaalde macht en controle daarover in de mentale dimensie. Vergelijk het met het feit dat vroeger kinderen hun ouders niet bij hun voornaam mochten noemen, maar moesten adresseren als vader en moeder.

VerenigingVanDieven | 18-04-15 | 21:11

Peter Emile | 18-04-15 | 14:28
Wow, spijker op de kop. Wat een super goede tegel! Ik ben het volledig met je eens, alleen vraag ik mij af: moeten we met de genoemde middelen wachten totdat de overheid het oppakt, of zijn wij - burgers van Nederland - het aan onze grootouders en kleinkinderen verplicht om zelf, waar dan ook, hoe dan ook - en dat moet een ieder voor zichzelf bepalen, maatregelen te nemen en op te treden.

Kolbjorn Varmann | 18-04-15 | 20:54

Bruggen bouwen, dempen en verbinden, dat waren de sleutelwoorden in de septemberdagen na de aanslag op de Twin Towers. De enige echte criticaster was de prille politicus Pim Fortuyn. Hij vond het na de aanslagen juist hoog tijd voor een stevig debat over de islam. In een interview met het blad CDA-verkenningen zei hij: 'De tragedie in de Verenigde Staten maakt het nog eens duidelijk. Het is niet genoeg waakzaam te zijn. We zullen de barricades op moeten om onze normen en waarden uit te dragen en te beschermen. Een koude oorlog met de Islam is onvermijdelijk!'

Ik kan daarom ieder het boek "De schijnelite van de valse munters: Drees, extreem rechts, de sixties, nuttige idioten, Groep Wilders en ik" van Martin Bosma aanbevelen.

Dit boek van Martin Bosma is een must-read voor iedereen met politieke interesse, voor iedereen die een mening heeft over Wilders (positief dan wel negatief), en ook voor iedereen die het ongelofelijk vindt hoe de problemen met de multiculturele samenleving zoals toegenomen criminaliteit, geweld, aanspraak op uitkeringen en culturele verarming, door de linkse elite nog altijd worden weggemoffeld.

Bosma laat in dit goed gedocumenteerde boek zien dat in de jaren '50 en '60 politieke correctheid nog niet bestond. Zo was sociaaldemocraat Willem Drees een groot tegenstander van immigratie. Hij vond dat werkloosheid in Nederland zelf moest worden opgelost, en voorzag de culturele conflicten die nu aan de orde van de dag zijn. De uitspraken van Drees, maar ook van andere politici, lezen als die van Wilders van vandaag de dag. Toch werd hij niet uitgemaakt voor racist. Hoe is het zo gekomen dat iedereen die nu terechte kritiek levert op multiculturele problemen, voor racist wordt uitgemaakt?

In de jaren '70 en '80 raakte links volkomen de weg kwijt. Vanuit de ideologie van de Frankfurter Schule, ook wel bekend als het cultureel marxisme, ontstonden radicale denkbeelden die gemeengoed werden onder studenten en intellectuelen - de mensen die nu alle belangrijke posities aan universiteiten, kranten, tv-stations en maatschappelijke en culturele instanties bezetten. Het Westen werd gezien als fout, andere niet-Westerse culturen als per definitie onderdrukt en goed. Als een niet-Westerse cultuur zijn eigenheid wil beschermen, dan is dat goed en begrijpelijk, maar als een Westers land zijn culturele eigenheid wil beschermen en zijn gewoontes wil behouden, is dat 'xenofoob' en 'racistisch'. Het is duidelijk dat dit een dubbele moraal is.

Vreemdelingen worden in dit denkschema automatisch gezien als onderdrukt en 'zielig'. Middels interne kritiek moet de Westerse beschaving worden vernietigd, aldus de Frankfurter Schule, maar kritiek op de kwalijke kanten van andere culturen is opnieuw 'racistisch'. Daarnaast propageert men een radicaal internationalisme. Grenzen zouden niet moeten bestaan, wat er in de praktijk op neer komt dat we iedereen maar moeten binnenlaten en toegang geven tot onze sociale voorzieningen. Dat vrijwel alle mensen zich wel degelijk verbonden voelen met hun vaderland en daar soeverein willen kunnen leven, met hun eigen cultuur en eigen sociale systeem, doet voor deze radicalen niet ter zake. Op het volk wordt namelijk neergekeken.

Bosma geeft ontluisterende voorbeelden hoe in de jaren die volgden elke kritiek op het cultureel marxisme monddood werd gemaakt. De linkse bovenwereld (van journalisten, politici, maatschappelijke instanties) besluiten de meer rechtse en patriottische geluiden te weren. Rechtse politici mogen niet uitspreken als ze worden geïnterviewd, en overal worden ze vergeleken met racisten en fascisten. Daarnaast is er de linkse onderwereld, van extremistische organisaties zoals AFA ('anti-fascistische aktie'). Deze criminele organisatie verhindert middels geweld vergaderingen en vreedzame demonstraties van rechtse groepen, iets dat tot op de dag van vandaag doorgaat. Geregeld kan een vreedzame demonstratie, bijvoorbeeld tegen het verblijf van illegalen in Amsterdam, geen doorgang vinden vanwege geweldsdreiging. Voor wie gelden onze democratische rechten eigenlijk - alleen voor de politiek correcten?

Wat zo goed is aan het boek van Bosma, is dat hij niet zomaar wat roept of een mening ventileert. Het boek is goed gedocumenteerd, met een groot aantal eindnoten. Het is daarom ook een aanrader voor tegenstanders van Wilders en Bosma. In de media wordt vaak beweerd dat Wilders 'maar wat roept' en dat het hem om oneliners gaat. Niets is echter minder waar. Als je je verdiept in de teksten van PVV'ers, zoals dit boek van Bosma, kom je erachter dat er niets racistisch of populistisch bij zit. Dit boek is weldoordacht en goed gedocumenteerd. Daarom is het boek een echte eye-opener.

Kolbjorn Varmann | 18-04-15 | 20:47

Ik WIL dit soort woorden helemaal niet leren. Mijn leven was een stuk prettiger, stresslozer en gelukkiger toen ik al die woorden als sharia, taqqya, etc. nog niet kende.

J. Jarig | 18-04-15 | 20:25

"Onthoud goed wat taghoet is. Bereid u voor op de nieuwe tijd. Leer de taal van de toekomst."
De taal van de toekomst is gewoon Nederlands. Wat die ratten op straat lispelen boeit me niet. Alsof het me interesseert wat een varken bedoelt als 'ie knort.

De waard zijn gast | 18-04-15 | 20:00

VakkieT | 18-04-15 | 17:55 ik vind dat mooi man!

basweetutwel | 18-04-15 | 19:36

@mallekater | 18-04-15 | 14:02,

Knap om rond die tijd al onder de deken des drank te zijn....

basweetutwel | 18-04-15 | 19:34

Dit Rutte, Samsom & Pechtold.
DIT!

'Het woord islaam betekent ‘onderwerping’ (zodat het vrede is in plaats van oorlog).'

Snap je?

wakkere_nederlander | 18-04-15 | 17:58

Ik wil dat geloof van het vliegende spagettimonster wat serieuzer gaan aanpakken en wil in elk dorp een afzichtelijk gebouw met bovenop een vuist met een dikke middelvinger van 100 meter, als gebed hanteren we de tekst van nederwiet van doe maar, om iedereen op te roepen tot gebed beuken we dikke hardcore uit de speakers en om onze eer te bewijzen gaan we iedere dag stomdronken naar buiten..... zoiets

VakkieT | 18-04-15 | 17:55

Rutte, Pechtholt, Samson en andere wegkijkers. Leest u mee?

Chiefmate | 18-04-15 | 17:22

Er komt een tijd dat heel die politieke correctheid van schaamte een gat graaft in de grond en daarin kruipt om voorgoed uit beeld te verdwijnen. Waarbij het te hopen is dat ze meteen ook die genocidale ‘religie van de vrede’ mee het graf in trekt, want anders dan is het bloedbad voorgeprogrammeerd, het soort van jihadistisch multimafkees burgeroorlog dat reeds is voorgeleefd op zovele plaatsen waar de islam haar ‘vredevolheid’ in volle bloeddorstigheid heeft kunnen tentoonspreiden. Maar hoe dan ook, of de woestijngekte er dan nog wel is of niet, die afgang van de politieke correctheid zou een gigantische stap vooruit betekenen, alsof plotseling de lucht opklaart na jaren van verstikkende duisternis, en de vijand eindelijk benoemd mag worden.

Benedict Broere | 18-04-15 | 16:43

Jezus_Boeddha | 18-04-15 | 14:35
spot on, dat bedoel ik. Het parlement hoeft niet naar huis maar het inzetten van maatregelen wordt dan wat meer bespreekbaar.

kindapaas | 18-04-15 | 16:25

Ik verwerp zowel de moderniteit als de islam. Waarom kiezen tussen twee kwaden? Als christen -anarchist verwerp ik zowel gezag als geweld. Maar Hans Jansen heeft hier wel een goed punt: Men moet geen blinde vlek voor (straat)theologie ontwikkelen. Theologie doet er wel degelijk toe.

Niedels | 18-04-15 | 16:14

Onze oudvaderlandse motto's, wijsheden en adagio's worden met de dag toepasselijker:

* Je maintiendrai - ik zal handhaven (d.w.z. mij blijven verzetten tegen onrecht en geboefte, sharia en taqiyya) --- Wapenspreuk van het huis van Oranje-Nassau.

** Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer - Het is niet nodig te hopen om te ondernemen noch te slagen om te volharden --- toegeschreven aan Willem de Zwijger (* 1533, vermoord in 1584).

*** CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT - Alleen Eendracht maakt onze zaak groot --- Wapenspreuk van de Republiek (1581-1795).
Deze spreuk is ontleend aan het boek Bellum Iugurthinum, hoofdstuk 10 vers 6, van de Romeinse schrijver en Caesariaan SALLUSTIUS (86-35 v.Chr.)
Het vervolg op deze strofe is nog belangwekkender: **** DISCORDIA (res) MAXUMAE DILABUNTUR - Door tweedracht gaat de grootste beschaving ten onder.

We steven hard op dat punt af.

Geschiedenisstudent M. Rutte moet dringend op herhaling.

Thomas333 | 18-04-15 | 15:19

Hoog tijd om een andere oude spreuk toe te passen op figuren die vanuit een misplaatst superioriteitsgevoel niet naar gezag willen luisteren: "wie niet horen wil moet maar voelen".

Suerte Piet | 18-04-15 | 15:04

@vraagstaart | 18-04-15 | 12:11
.
Nee hoor, ik ook.

Piet Karbiet | 18-04-15 | 14:56

@Aristotalloss | 18-04-15 | 12:58

Wat dacht u van Stewart Island, het meest zuidelijke eiland van Nieuw Zeeland? De verst verwijderde uithoek van de westerse beschaving. Ver weg van de islamitische wereld, ver weg verwijderd van PvdA-bestuurders, ver weg verwijderd van de Europese steden met hun islamitische buitenwijken.
Ze hebben er zelfs duinen. En geen Marokkaanse straathyena's. Het enige waarvoor je hoeft op te passen, zijn de haaien als je in zee gaat zwemmen. Maar die zijn véél minder erg.

Peter Emile | 18-04-15 | 14:52

Een soort Roverheid.

Piet Karbiet | 18-04-15 | 14:49

'taghoet', laten we dat maar gelijk in het wetboek van strafrecht opnemen.
Het betekent zoiets als: 'bekijk het maar, ik heb niets met jullie regels'. Het is meer wijdverbreid dan wordt beseft.

Islamofiel | 18-04-15 | 14:38

'taghoet', laten we dat maar gelijk in het wetboek van strafrecht opnemen.
Het betekent zoiets als: 'bekijk het maar, ik heb niets met jullie regels'. Het is meer wijdverbreid dan wordt beseft.

Islamofiel | 18-04-15 | 14:38

@kindapaas | 18-04-15 | 13:02
Ik zie het verband met het Ermächtigungsgesetz van 1933 niet erg. De ISIS staat doet het zelfs zonder zo'n noodwet. Tenzij je bedoelt dat een bepaalde Nederlandse politicus zoveel stemmen krijgt dat hij of zij een Ermächtigungsgesetz kan uitvaardigen en vervolgens het parlement de facto naar huis kan sturen.

Rest In Privacy | 18-04-15 | 14:35

"Bereid u voor op de nieuwe tijd." Ja zeker, maar dan betreft de voorbereidingen om keihard voor de vrijheid te vechten, tot de laatste snik, want ik buig nooit voor fascisme en al helemaal niet voor de fascistische islam. Ik ga liever deaud, dan dat ik ooit de fascistische islam aanhang.

Wonderful-Life | 18-04-15 | 14:34

@necrosis | 18-04-15 | 13:54
Tijdens de Ramadan raad ik iedere niet-mallot aan om juist heel opzichtig te eten en extra veel.

Rest In Privacy | 18-04-15 | 14:30

Met excuses voor de lengte van het voorafgaande.

Peter Emile | 18-04-15 | 14:29

Jansen zijn taalgebruik gaat er op vooruit; afgezien van het feit dat ie met zijn alarmerende stukjes meer aandacht zou moeten verdienen dan ie krijgt, is zijn taalgebruik in het bovenstaande stuk bloemrijker dan gewoonlijk.

Overigens is het al jaren duidelijk dat moslims - vooral die van Noord-Afrikaanse komaf - per definitie last hebben van autoriteits-issues. Ze accepteren geen gezag whatsoever van westerse gezagsdragers, zeker niet als die behept zijn met gedachtegoed uit de bloemetjestijd, wat helaas in dit land in vele gevallen opgaat.

Ter illustratie: gisteren op tv een repo gezien - in Nieuwsuur geloof ik - over het islamitische hellehol Libië. Interviews met gewone burgers, te midden van hun kapotgeschoten huizen. Ze klagen allemaal. Nu doen moslims dat sowieso over zo'n beetje alles dat je kunt bedenken. Maar ze klagen in deze repo terecht over het feit dat je geen minuut van de dag je leven meer zeker bent. Over dat niets meer functioneert. Over dat het openbare leven is overgenomen door heethoofdige vechtersbazen die hun steden, mét de inwoners daarin, tot pulp schieten.

Toen ik al dat geklaag aanhoorde, dacht ik nog: dat krijg je als je een cultuur omarmt waarin macho-gedrag de hoofdleidraad is. Dat krijg je als je een cultuur koestert waarin het enige recht het recht van de sterkste is. Dat krijg je als je een cultuur exploiteert waarin zaken als zelfbeheersing en verantwoordelijkheidsbesef volkomen onbekend zijn.

Maar wat me het meeste trof, was het eensluidende oordeel van al die klagende slachtoffers van hun eigen islamitische cultuur: onder Khadaffi was alles beter. Onder Khadaffi kon je tenminste veilig over straat.
Ja, er was onvrijheid, en ja, er was een totale afwezigheid van mensenrechten, en ja, er was sprake van dictatuur. Maar je kon tenminste gewoon een beetje leven.

Soortgelijke conclusies heb ik eerder aangehoord, in repo's over Irak, over Syrië, over Afghanistan; een terugverlangen naar de aloude dictaturen van vroeger.

Dat is nou precies de makke van moslims: ze gehoorzamen pas als ze geconfronteerd worden met brute, botte dictators. Ze zijn pas bereid te luisteren en zich te schikken als ze een grote bek krijgen, eentje die tien keer groter is als die van hen zelf.

Moslims kúnnen niet zonder de knoet, zonder een dictator met een snor, een zonnebril en een dikke gun. Dat heb je met mensen die in een cultuur leven waar zelfbeheersing onbekend is, waar het openbare leven wordt gedomineerd door macho-gedrag, waar continu de massa-hysterie op de loer ligt, en waar verantwoordelijkheidsbesef, redelijkheid en eerlijkheid totaal afwezig zijn.

Dat geldt dus ook voor de miljoenen moslims die inmiddels Europa hebben overspoeld en een proces van aantasting van de beschaafde westerse cultuur en morele rotting in gang hebben gezet: ze hebben de knoet nodig. Dwang. Extreme dwang zelfs. Er is slechts één ding opgewassen tegen hun geïntimideer: nóg grotere intimidatie. En helaas: tegen hun geweld is slechts nóg bruter geweld opgewassen.

Dat is het dilemma van het westen, het dilemma waarmee we ons de komende jaren geconfronteerd zullen zien: kan onze beschaving het zich permitteren middelen toe te passen tegen de opmars van de islamitische barbaren, middelen die identiek zijn aan de middelen die gebruikelijk zijn in de naargeestige dictaturen waar ze vandaan komen?

Eén ding is voor mij in elk geval zeker: de fluwelen handschoenen zoals we die tot nu toe hanteren, werken niet, en zúllen nooit werken. Alleen en uitsluitend westerse hersenen zijn bevattelijk voor het gedachtegoed uit de bloemetjestijd, waarin deze fluwelen handschoenen zijn gefabriceerd.
Moslims zijn niet gevoelig voor de subtiliteiten van een overbeschaafde westerse samenleving met een verregaand gefeminiseerd collectief emotioneel leven.

Wil de westerse, Europese, vrije en open democratische samenleving kunnen overleven, dan zal ze draconische maatregelen moeten nemen. Maatregelen die, als ze zo'n tachtig jaar geleden op tijd en doortastend waren genomen, dit werelddeel zouden hebben gevrijwaard van de meest verschrikkelijke oorlog uit de geschiedenis - de geschiedenis tot nu toe, wel te verstaan.

Peter Emile | 18-04-15 | 14:28

De wij en hunnie kaart. Kortom, een slimme maatregel dat tussen 'wij' en 'hunnie' in staat, om te voorkomen dat er overall objectiever gekeken kan worden en er een vorm van verlichting uit kan komen. Want wij zijn goed en hunnie zijn slecht. Vraag niet waarom, want een goed antwoord komt er niet.

Zoiets als; je hoeft er niet naar te luisteren, want het komt van 'hunnie'. Doe je handen maar voor oren en stop met nadenken. Lekker weglopen voor de waarheid en weglopen voor objectief kijken. Er zou eens een overkoepelde blik op komen -we zijn tenslotte allemaal mensen. Ajajaj.

Dan kun je mooi wegkomen met rommel maken en de rommel voor anderen laten liggen. Beter dan een fout toegeven en staan voor wat je doet zeker. Alsof je trots kunt zijn op ergens mee wegkomen. Dat soort eer- en schaamtecultuur is hopeloos. Het is die psycho mentaliteit waardoor we nu in een crisis zitten.

kloopindeslootjijook | 18-04-15 | 14:28

@mallekater | 18-04-15 | 14:02

Ik ben inderdaad nog niet zover heen. Ik neem mensen die beweren dat Islam een door Wilders bedacht probleem is dat Hans zou moeten staven niet al te serieus.
.
Sterker nog gezien de stand der dingen in de wereld, Europa, en in Nederland neig ik zelfs een beetje naar minachten. "Domme mensen moet je niet minachten," zegt oma dan altijd. "Die kunnen er niets aan doen." Echter, ik beschouw mensen die dat nu nog denken en uitventen in weerwil van de feiten op de grond niet meer als dom, maar als kwaadaardig.
.
Willens en wetens wegkijken, leugens perpetueren, onze samenleving riskeren. Tsja, veel verwerpelijker kun je het wat mij betreft niet maken. Ik weet inmiddels niet meer wat ik verwerpelijker vind, zo'n haatreligie die actief oproept tot mijn dood, of dat laffe politiekcorrecte uitschot dat die religie vergoeilijkt en onze samenleving meer schade laat toebrengen.
.
Ik denk de laatste. Religieuzen worden vaak vanaf geboorte geindoctrineerd en zijn dus ook slachtoffer. Politiekcorrecten kunnen en zouden beter moeten weten en blijven de blik van de lelijke waarheid afwenden. Lafheid, gemakzucht, onwetendheid zijn geen excuus meer.
.
Het is 2015. De centrale vraagstelling: "You're either with us or against us?" ligt op tafel.

Parel van het Zuiden | 18-04-15 | 14:22

@Grrrrbachov | 18-04-15 | 13:59
Zit JAnsen op een zolderkamer? Hoe weet je dat? Het is iet zo moeilijk om te begrijpen wat straattaal is. Ga gewoon een dagje in Amsterdam rond lopen, in buurten waar veel moslims wonen. Dan leer je heeeel snel hoe het daar aan toe gaat.

Mark_D_NL | 18-04-15 | 14:14

@mallekater | 18-04-15 | 14:02
De heer Jansen schrijft deze stukjes al een jaar of wat. Zijn carriere in het EU parlement is vrij recent. Dus u beweert dat Jansen al jaren Islam stukjes schrijft om in het EU Parlement te komen en om een paar euro extra op te strijken? Lijkt me wat bezijden de waarheid. Tevens vindt ik het elke Euro waard als Jansen deze stelling naar voren brengt in het EU Parlement. Misschien, heel misschien worden er dan meer ogen geopend. Dus, Mallerd je hebt het helemaal fout....

Mark_D_NL | 18-04-15 | 14:12

Van een blanke chef accepteren moslims geen orders. Kijk naar Wegmisbruikers op tv en je ziet meteen dat moslims schijt hebben aan blanke ongelovige agenten. De onontwikkeldste moslim met een iq van 75 voelt zich nog altijd ver verheven boven een blanke atoomgeleerde. Moslims zijn onwillige honden met wie we nooit hazen zullen vangen.

haidewietska | 18-04-15 | 14:09

@Mark_D_NL
Precies. Zo begon ook bijvoorbeeld in Syrië de als hier in de media omschreven 'spontane volksopstand'. Ze smokkelen eerst wapens een volkswijk in, nemen de moskee over, executeren haar bestuur, onwillige predikanten en de stamoudsten. Vervolgens bewapenen ze de massa en nemen ze een wijk over.

Hirsch Ballast | 18-04-15 | 14:08

-weggejorist-

bbg123 | 18-04-15 | 14:08

@Willianus Wortelus | 18-04-15
Mwah - dat linksbreiners en rechtsbreiners kan ik moeilijk zien als de 'allesverklarende' theorie, waarvoor je hem probeert te verkopen. En intelligentie is nog geen wijsheid (net als dat 'realisme' dat ook nog niet is - zonder evenwichtige ontwikkeling, waarbij meestal naast een gevoel voor eigenbelang ook een gemeenschappelijk belang mede kan worden afgewogen en men zich ook beter in anderen leert te verplaatsen - zo wordt geen mens nu eenmaal geboren - zou ik intelligentie of 'realisme' niet verwarren met wijsheid).
Je zou kunnen zeggen dat men het redelijk doet op een continent als Zuid-Amerika. 'Linksen' (vaak gewoon mensen die bezwaar maakte tegen nepotisme en gebrek aan vrijheden van een dictatuur) werden daar gewoon vervolgd en ook daarna werden door neoconservatieven nog jarenlang van die types aan de macht gehouden en hele grote groepen gemarginaliseerd. Maar die elite had ook gewoon personeel en een groot deel van de bevolking was zich aardig bewust van de misstanden. Je kan zeggen dat democratie daar in het laatste decennium goed zijn werk heeft gedaan en ook de elite het nut van stabiliteit heeft leren inzien (en ook heeft leren inzien dat onderdrukking en oorlog - waar grote ongelijkheid haast onherroepelijk toe zal leiden) uiteindelijk geen duurzame oplossing is (zo'n uiteindelijk meestal gehate veiligheidsdienst werkt maar een poosje - ik ken nauwelijks voorbeelden van meer dan een decennium of 2). Zuid-Amerika heeft relatief veel minder last gehad van de financiele crisis, voor zover ik weet worden de politieke discussies niet 'vertroebelt' door een al dan niet verondersteld 'moslimprobleem' (maar is er wel een discussie geweest die ertoe geleid heeft dat de politieke en economische elite water bij de wijn heeft gedaan - en waar dat in termen van economie eerder tot vooruitgang dan het omgekeerde heeft geleid). Misschien is dat een vorm van wijsheid geweest (overigens dienen er ook opvallend veel Zuid-Amerikaanse zaken voor het internationaal gerechtshof in Den Haag - binnenkort een jarenlang slepende kwestie van de toegang tot zee die Bolivia verloor in een oorlog met Chili).
Verder kan je over wijsheid bijvoorbeeld ook oproepen dat DAES/ IS voorlopig nog geen voet aan de grond heeft in Libanon, waar daarvoor heel veel is gevochten tussen Christenen en Moslims (en iedereen en zijn moeder was daar uiteindelijk een militie haast). Daar heeft oorlog misschien ook geleid tot een stukje wijsheid (maar evengoed gaat het land gebukt onder miljoenen vluchtelingen uit Syrie - het zal nog veel wijsheid kosten, maar misschien is wijsheid of eigenlijk een gebrek daaraan in het algemeen hier wel een van de grotere problemen hier.. een maatschappij kan denk ik veel minder complexe problemen aan als hele primaire eigenschappen eigenlijk luid de boventoon voeren.. maar dat zijn denk ik ook dingen die je mensen niet alleen in het onderwijs of via de media kan bijbrengen, hoeveel 'linksen' in jouw ogen je daar ook zou neerzetten.. in Zuid-Amerika hebben ze het zo niet geleerd en in Libanon ook niet en al zou je het aan je kinderen wel kunnen overdragen, dan nog leven ze in een maatschappij en als te weinig mensen daar het nut van dingen inzien dan is de vraag of je je kinderen uberhaubt zo kan opvoeden (en je er misschien eerder voor kiest er vanaf te zien). Ook als je kijkt naar de VS of het Verenigd Koninkrijk, dan was dat behoorlijk links tot de neoconservatieven in de jaren '80 opdoken - en of die nu duurzame welvaart hebben gecreerd, daar zal de geschiedenis denk ik nog over moeten oordelen (in een land als Argentinie is wat die rechtse kliek onder dictatuur heeft opgebouwd in de jaren '90 glashard in elkaar gedonderd - nepotisme kan je uiteindelijk maar zover brengen denk ik).

nickolaas | 18-04-15 | 14:04

Parel van het zuiden

Jij bent nog niet zover maar Hans Jansen is domweg bezig zijn baantje acceptabel te maken.
JE weet wel dat immens lucratieve baantje in het EU parlement dat hij heeft verkregen door domweg alle vooroordelen van malle blondkop te staven, terwijl er minstens evenveel bewijzen tegen deze onzin aan te voeren zijn.

Sinds ik dat weet, en op de hoogte ben van
s mans eigen fianciele belang ben ik geneigd, en jij zou dat ook moeten zijn, het verhaal van deze man niet erg serieus te nemen.
de man niet al te serieus te nemen.

mallekater | 18-04-15 | 14:02

Hans Jansen heeft het over 'de straat'. Maar hoe weet hij eigenlijk wat zich afspeelt op de straat vanuit zijn zolderkamer in zijn ivoren toren?

Grrrrbachov | 18-04-15 | 13:59

@Hirsch Ballast | 18-04-15 | 13:40
PvdA bestaat slechts bij de gratie van hun kiezers.
Ik hoop dat hun achterban dusdanig verdeeld raakt, dat ze ze de kiesdrempel niet eens halen.

necrosis | 18-04-15 | 13:58

"Volgens Der Spiegel gebruikte IS methoden van een zeer ingewikkelde inlichtingen staat met grootschalige spionage, surveillance en moord." - In NederlanD en andere West Europese landen waarchijnlijk niet Anders...... www.nu.nl/buitenland/4033181/islamitis...

Mark_D_NL | 18-04-15 | 13:54

@de uitbater | 18-04-15 | 13:31
Die mosseltaal kun je niet verbieden, dan krijg je een stempel op je voorhoofd, je weet wel welke.
Maar tegelijkertijd wordt aan mensen op mijn werk gevraagd om tijdens de ramadan niet te opzichtig te eten of te drinken.
Ik blijf erbij: tolerantie is een éénrichtinsstraat.
Als het ruim boven de 25 graden is, dan heb ik minimaal 3 flesjes bronwater bij me.
En als ik dorst heb, neem ik een paar slokken.
Ramadan is een soort van boetedoening voor de armen, ik boet al tientallen jaren voor het de meest waardeloze regeringen van dit land.
*ontkroonkurkt biertje en rijgt varken aan het spit*

necrosis | 18-04-15 | 13:54

Zo. Ahum. Een ongemakkelijke waarheid. Dat die Hans Jansen dat nou weer moet opschrijven, hè. Weet je wat: blijf het gewoon ontkennen, dan komt het vanzelf goed. Toch? Tuurlijk. Ga gewoon boodschappen doen. Doe alsof je neus bloedt.

Rest In Privacy | 18-04-15 | 13:41

@necrosis

De PvdA zal bestaan zolang er geframed kan worden. Je moet dus het politieke systeem aanpassen; maak het transparant, democratischer en beperk de overheid. Belangrijke besluiten per referendum, overheid mag geen tekort begroten, mag een maximaal aandeel van het BNP omvatten, besluiten en documentatie binnen een week openbaar (zoals in Zweden) etc.
Dat is de enige manier om de PvdA en GL onschadelijk te maken.

Hirsch Ballast | 18-04-15 | 13:40

Vroeger riepen oorlogsvoerende koningen: "krijg de pest" nu weten we dat ze bedoelden: "Ik wens je veel moslims toe."

funkyd | 18-04-15 | 13:38

McMarx | 18-04-15 | 13:02
Zal wel meevallen, wel hangen ze dan nog steeds op de hoek van de straat. Niet om meisjes na te fluiten maar om geld te bedelen zonder handjes. Immers Is stelen strafbaar met het afhakken van de hand.

ca12nag3 | 18-04-15 | 13:36

@Hirsch Ballast | 18-04-15 | 13:16
Marcouch is geen democraat maar een PvdA regent.
En die moslimgemeenschap moet niet alleen betaald worden uit andermans (m/v) zak, ik vraag me af hoeveel draagvlak een islamitisch stadsdeel heeft.
Misschien in het stadsdeel zelf, maar landelijk gezien zullen weinig mensen dit ondersteunen.
Nederland is geen provincie van Marokko!!!!!

necrosis | 18-04-15 | 13:35

Ah gelukkig wéér een moslim topic, nu Hans die mosseltaal interesseert me geen ene moer. Sterker nog die taal zou verboden moeten worden in Nederland.

de uitbater | 18-04-15 | 13:31

@mallekater | 18-04-15 | 13:26

Onderbouw dat eens?
Tot nu toe sluit u aan in een rij frusti's die iets meent te constateren maar niet weet hard te maken.
Wat is precies nou het issue?

Parel van het Zuiden | 18-04-15 | 13:28

@BlowingBubbles | 18-04-15 | 12:50,

Die paar weken Zuid-Amerika bevielen mij dan ook prima. Welgeteld 1 haatdoek voorbij zien waggelen.

basweetutwel | 18-04-15 | 13:27

@Hirsch Ballast | 18-04-15 | 13:10
Daarom pleit ik voor opheffen van PvdA, die zitten er allang niet meer voor de arbeider maar voornamelijk voor zichzelf.
Helaas weet ik maar al te goed dat veel mensen PvdA stemmen omdat ze dat al jaren doen (vanaf het moment dat ze stemrecht kregen) en omdat hun ouders en grootouders dat ook doen of deden.
Ik werk voor een commerciële toko, iets wat niet werkt, moet je afstoten.

necrosis | 18-04-15 | 13:26

Ach.
Hans Jansen.

Zo geborneerd ken ik er geen, gefrustreerd en ietwat eenzijdig gewikkeld.

Never mind, je mag de man rustig onafhanelijk en neutraal vinden, hoor.

mallekater | 18-04-15 | 13:26

Oh, oh, wat leren we toch veel over de Islam. Het lijkt me voor samenleving, vrijheid, veiligheid, en welvaart echter veel belangrijker dat we Moslims eens leren hoe het hier werkt.
.
We beginnen vandaag maar eens met de uitdrukking vijfde colonne. Dat is een begrip om mensen aan te duiden die ons land, onze levenswijze, en onze burgers willen slopen of daar anderzijds toe op roepen. Zulks kwaadaardig volk wordt in Nederland door machthebbers aangevuld of beschermd maar kan in de regel onder de gewone bevolking op weinig sympathie rekenen. Naarmate de vijfde colonne verder tergt verandert gebrek aan sympathie in weerzin en aversie. Dat is dus status in Nederland anno 2015. Wij zijn de vijfde colonne zat.
.
Dus, mossel er in uw privé-domein lustig op los, geniet van de vrijheden die dit land u biedt (in tegenstelling tot uw land van herkomst), en leef gewoon uw leven. Tot moeilijk? Lazer dan op.

Parel van het Zuiden | 18-04-15 | 13:22

Moslim-agenten zijn afvalligen. Dat werd ons heel duidelijk tijdens de moord op de redactie van Charlie. De hele wereld heeft mogen zien hoe de moslim-agent afgeschoten werd.

De link zal vaker verschenen zijn: De resolutie 1605 van de Raad van Europa. Islamfobie bestrijden en islam faciliteren. Aan wie hebben we de huidige situatie te danken:
Lees het nog een keer en stuur het door.
www.dutchfreepress.nl/council-europe-r...

onnosel | 18-04-15 | 13:18

Wat Prof Jansen over Marcouch schrijft is treffend: in 2009 wou deze 'democraat' nog een islamitisch stadsdeel in Amsterdam-west oprichten. Hij schreef: "‘Er kan een bloeiende moslimgemeenschap ontstaan met voldoende sociaal kapitaal. De moslimminderheid wordt dan een pluspunt. Er is een wezenlijk verschil tussen west binnen de ring en west buiten de ring’".

Opdat we niet vergeten.

Hirsch Ballast | 18-04-15 | 13:16

Dank heer Jansen. Het is verre van leuk wat u vertelt en het ware te wensen dat de idioten in Den Haag wat meer beseften waar ze mee bezig waren.
Heb het idee dat het multikul gedoe een soort auto-immuunziekte is die een soort autisme bij de patient veroorzaakt.
Hoe men erbij komt dat de import van dit soort lichaamsvreemde culturen een aanwinst o.i.d. voor het land zouden zijn is mij een raadsel.
Ik denk dat de betreffende cultuur (islam dus)zelf beter weten dat ze het Paard van Troje zijn dan een groot deel van de oorspronkelijke bevolking hier, die voorlopig nog rustig verder zwelgen in hun relatieve welvaart en betrekkelijke rust.

daytripper | 18-04-15 | 13:15

@Aristotalloss | 18-04-15 | 12:58
Nederland is een leuk land om te wonen, helaas stemmen de 'inboorlingen' op partijen die als slogan hanteren: veel beloven, weinig geven, doet een gek in vreugde leven.
* 'ik blijf hier' op urn laat graveren als het zover is*

necrosis | 18-04-15 | 13:11

En daarom: Pegida!

eerstneukendanpraten | 18-04-15 | 13:10

@necrosis
Wij zijn het geheel eens. Het is alleen ook wat Graaf van Egmont schrijft: er zijn nog talloze wijzen waarop de PvdA het empathische smaldeel van onze bevolking kan framen.

Hirsch Ballast | 18-04-15 | 13:10

Dhr. de Wit | 18-04-15 | 12:48
We leven 100% met U mee, hier in het zuiden is het echt(ondergronds) uit de hand aan het lopen omdat "ZE" ALTIJD voorrang krijgen bij alle overheids/gemeentelijke-balies. Gelukkig zijn de "ambtenaren"aan die balies het helemaal zat. Hun eigen dochters en zonen krijgen geen huizen meer omdat die random moslim=asiel=ellende zooi VOOR gaat, nog even. WE ZIJN HET ZAT!!!!, zou een POLITICUS dit eens willen LEZEN en dan niet half-Mocro Jesse Klaver met zijn ITO of Marcouch maar een ECHTE intelligente redder in nood van een verlioren land.

grindbak | 18-04-15 | 13:09

Beste Hans Jansen, lees altijd met veel interesse uw commentaren.
Er zijn inderdaad zeer verontrustende ontwikkelingen gaande in Nederland en de rest van de EU.
Graag zou ik willen dat wat u schrijft ter kennis gebracht wordt aan degenen die hier in Nederland EN in de EU het toekomstig beleid bepalen.
Ook valt te denken aan opiniebladen en kranten in binnen- en buitenland.

meneer Q | 18-04-15 | 13:06

Moslimagent? Dat dit woord zomaar kan, en gewoon opduikt in de media. Wie en wat framed dit?
Door de huidige stand van sociale verhoudingen en het oorverdovende GODGELUL zal je idd 2 smaken hebben, sleeping with the enemy, of moedwillige infiltratie. een derde is als goedbedoelende maar niet al te snuggere kadet weggetreiterd te worden van de pa door de weilandmensch wegens niet blank, niet hetero, niet christelijk.
Marokanische of Turkiesche V-man bij supermarkten gaat m ook niet worden, die zijn te makkelijk uit de tent te lokken. Daar lachen de etters om. Terecht. En als zo'n V-man de blanke of suarte a.heinstein bezoeker extra goed in de gaten gaat houden wegens overcompensatie wordt het echt gezellig. Weet je toch?

Hè Bah | 18-04-15 | 13:05

Stelt u zich voor, u bent autochtoon en de sharia is ingevoerd. Wie heeft dan de bevoegdheid tot afhakken van handen bij tasjesroven en dergelijke. Wie heeft de bevoegdheid tot afhakken van koppen. Gesteld dat je daar invloed op krijgt kan het zwaard zich wel eens keren tegen degene die op dit moment de sharia het meest wenst in te voeren. De sharia wordt daarmee een noodwet die ingezet kan worden om een alternatief doel te dienen. Een dergelijke constructie heeft een historisch precedent (zie Ermächtigungsgesetz aka enabling act).

kindapaas | 18-04-15 | 13:02

Ik vraag me af of de meeste moslims (en zeker de jongens) in Nederland wel gebaat zouden zijn met de Sharia. De gevangenissen zouden uitpuilen.

Rest In Privacy | 18-04-15 | 13:02

@telelezer | 18-04-15 | 12:42
Ik denk persoonlijk dat SGP nog conservatiever is dan Wilders, alleen zie ik geen heil in het volledig platgooien van Nederland op zondag vanwege een sprookjesfiguur.
Mijn religieuze (Pinkstergemeenschap) buurvrouw vindt het belachelijk dat winkels tegenwoordig open zijn op zondag/ religieuze feestdagen.
Maar die hoeft niet op maandagmorgen om 3:00 te werken.
Nog even los van andere religies die de vrijdag en zaterdag als rustdag voeren.

necrosis | 18-04-15 | 12:59

We moeten maar hopen dat islam-opruimend rechts blijft groeien in Europa. En anders peer ik 'm naar de VS. (Of Zuid Amerika, Rusland of China for that matter.)

Aristotalloss | 18-04-15 | 12:58

Zoals de joden zeggen: Leer de taal van je vijand.
@Aristotalloss | 18-04-15 | 12:28
Dat had alles te maken met het verliezen van een oorlog. Vind je meer over als je zoekt op Turkije vanaf WO I en het verdwijnen van het Ottomaanse rijk.

calculator | 18-04-15 | 12:53

-weggejorist-

Fijnstoffer | 18-04-15 | 12:51

Pffff... Nou, dank weer. Zullen we dan nu tot het volgende stukje van Hans eens een weekje geen Islam en dobbermensen items doen? Gewoon een weekje vakantie? 'Struisvogelvakantie' kunnen we het desnoods noemen, maar een weekje zonder zou weleens heilzaam kunnen werken. Ik ga t in ieder geval proberen.

BlowingBubbles | 18-04-15 | 12:50

Taghoet. Interessant. Iedere dag leer je tegen wil en dank wel meer van de islam.
Maar goed. De mentaliteit achter het gebruik (en de betekenis) van het woord wordt bevestigd door de door Wilders zo bedreigende minderheden op straat.

Iedereen die ooit een marokkaan aansprak op het werpen van afval in het milieu, die las dat allemaal al in de lege domme en dode ogen van betrokkene.
"Ja menier (doch geen beweging)"

Jan Passant mk2 | 18-04-15 | 12:49

@grindbak | 18-04-15 | 12:14
Zit in het midden van de ellende, in Den Haag. Iedereen is het zat. Zelfs mensen van wie je het niet verwacht omdat ze uit de "softe hoek" komen, maar ook getinte niet-moslims trekken tegenwoordig flink van leer over moslims. En terecht.

In het Engels is het het beste uit te drukken: "If you take islam out of the equation, we would have world peace". Soort van, enkele conflicten daargelaten. Uiteraard zijn er meer religieuze gekkies van andere persuasie, maar daar maak ik mij niet zo druk om.

Dhr. de Wit | 18-04-15 | 12:48

Als je zoals ik netjes de hele dag met twee woorden spreekt, heb je als kufar best nog wel een leven. Mijn dochters raad ik hetzelfde aan. Wij leven in Oud-West, daar is Nederlands de tweede taal.

Dus, lieve mensen: Salaam Aleikum, Al Hamdillilah en Shokran, sadik. Als je het snel achter elkaar zegt, een paar honderd keer per dag, op weg naar de Appie bijv., dan kom je in een soort trance, die van een hakkelende dieselmotor. Aangenaam is dat. Je kan ook een pilletje nemen, maar da's toch anders, minder natuurlijk, minder duurzaam.

Makkelijker kan ik het niet maken.

Magdatkandat | 18-04-15 | 12:47

@Aristotalloss | 18-04-15 | 12:28
Waarom dictators buiten beschouwing laten.
Ze deugen niet vanwege hun ego, maar weten wel om te gaan met primitief volk.
Beste voorbeeld is misschien wel die gekke Kolonel uit Libië.
Hij wist het analfabetisme tot een minimum te beperken, scholing en medische zorg waren van hoog niveau EN gratis en hij riep niet op tot islamisering van het westen.
Het land stond er onder zijn bewind goed voor, ze hadden zelfs geen staatsschuld.
Wie er nu de baas is in Libië, weet ik niet (ik vraag me af of ze het zelf wel weten), maar het gaat er niet goed....

necrosis | 18-04-15 | 12:47

postmodernismisdead | 18-04-15 | 12:10
De boodschapper ombrengen blijft een probaat middel tot zelf vernietiging, vooral onder de linkse Politiek.

Snowy2000 | 18-04-15 | 12:43

Geen wonder dat Wilders steeds meer aanhang krijgt! Het kabinet vraagt daar zelf om met hun minachting tegenover het Nederlandse volk! Al was de PVV een partij van marsmannetjes ik stem op ze. ZO KAN HET ECHT NIET LANGER. ik weiger om mijn leven, welzijn en inkomen en dat van mijn kinderen over te geven aan de grillen van importmoslims met hun excessieve geweld, de homofobie, het antisemitisme, intimidatie, bedreiging, roofovervallen met geweld, straatroof, minachting voor en mishandeling van vrouwen, Maar alle andere partijen bagatelliseren de problemen uit laffe angst. Ik kan met mijn verstand echt niet meer bij dit kabinet.

Maar voor wie moet je dan kiezen..? Bij PvdA/CdA/D66/VVD/ CU/SGP worden de grenzen nog verder opengezet voor kanslozen en nog meer geld weggesmeten naar het buitenland en onze soevereiniteit overgedragen aan Brussel en worden werknemers, oudjes en chronisch zieken kapotgemaakt en de economie kapotbezuinigd ter glorie van de werkgevers en Brussel, en moslim immigranten.

telelezer | 18-04-15 | 12:42

@Graaf van Egmont | 18-04-15 | 12:28
Misschien komt Zwamsom dit keer met het oneerlijke verhaal....

necrosis | 18-04-15 | 12:37

@ mezelf 12:28
staan = bestaan
-
Ik snap al wat de oplossing dus is. Alle religies (m.n. islam) uitsluitend achter je eigen voordeur en in de moskee/kerk/synagoge/tempel te bedrijven. En verbod op religie in de openbare ruimte en openbare gebouwen.
Ik teken ervoor!

Aristotalloss | 18-04-15 | 12:33

IK capituleer Niet....
(luigi pirandello-Rinoceros)

goudse klaas | 18-04-15 | 12:31

ATAB. All Taghoet Are Bastards.

VanBukkem | 18-04-15 | 12:30

Ik vraag me dan af hoe het Ata Turk wel gelukt is om Turkije toch voor behoorlijk lange tijd richting seculariteit te sturen.
D'r lijkt dus toch wel een soort van oplossing voor dit probleem te staan (even de seculiere dictators als Sadam en dergelijke buiten beschouwing latend).

Aristotalloss | 18-04-15 | 12:28

Het is lekker weer. Het is zaterdag. Geen enkele reden om me druk te gaan maken over de Islam. Dat doe ik al vaak genoeg. Ben er klaar mee. Geen aandacht meer voor die zielige aandachtstrekkers met hun sprookjesgod.

Jimmydepimmy | 18-04-15 | 12:28

necrosis | 18-04-15 | 12:23
Je weet niet half waarmee de PvdA gaat komen qua beloftes voor de volgende, hopelijk snelle, verkiezingen. En je weet niet half hoeveel mensen er weer instinken.

Graaf van Egmont | 18-04-15 | 12:28

@grindbak | 18-04-15 | 12:14
Ik denk dat inderdaad veel mensen hopen op een beter alternatief voor Wilders en zijn rand-debielen groepje (Bosma, Graus, etc). Ik vermoed dat zo iemand kan rekenen op een ongekend en ongezien groot aantal kiezers. Het is nu voor zelfs de meest gematigde vriendelijke Nederlander wel welletjes geweest met de verkwanseling van ons land aan kansarmen, fundementalisten en agressief marrokkaans tuig.

de Botte Bijl | 18-04-15 | 12:26

@Hirsch Ballast | 18-04-15 | 12:14
Ik stel voor dat Hans Jansen meedoet met de landelijke verkiezingen die er (hoop ik) snel aankomen.
Hij weet het goed uit te leggen.
Ik hoop nog steeds op een aardverschuiving in politiek Nederland.
(en de opheffing van PvdA)

necrosis | 18-04-15 | 12:23

Dit straalt toch weer zo godvergeten slecht af op de islam. Moest verboden worden.

Lauwe Koffie | 18-04-15 | 12:22

Wat Hans hier vertelt wist ik al jaren. Wist alleen niet dat het taghoet heette. In Egypte riepen die moslims gewoon "bolies" tegen de politie.

Graaf van Egmont | 18-04-15 | 12:18

Na WOII zijn de realistische rechtsbreiners in de zakenwereld gegaan en de idealistische linksbreiners zijn gaan landjebesturen, gaan recht spreken, kinderen gaan onderwijzen en televisie gaan maken.

Het grote probleem is dat succesvolle rechtsbreiners niet voor een paar rotcenten hun nest uitkomen. Daar ligt de oorzaak van failliet Nederland: de enige manier voor een linksbreiner om enig succes te hebben is de multicultidroom van de daken te schreeuwen.

Willianus Wortelus | 18-04-15 | 12:14

Dhr. de Wit | 18-04-15 | 12:04
U laat zich terecht niet knevelen door die import-moslim-zooi met hun moskee-speakers waar vroeger om 7 uur 's morgens alleen de groenteman even lawaai maakte als hij zijn bloemkolen voor de deur zette.
Onder de riolen, excuus rivieren, hebben we onderhand een iets krachtiger opstelling: we zijn het HELEMAAL zat, van Nieuwsuur tot al die andere Randstad-waanzin. We wachten nog EVEN op een nieuwe intelligente Wilders, eentje die zich niet door het systeem laat afzonderen(lees beveiligen) maar het HEFT in eigen handen neemt.
Het wordt tijd, dit land staat aan de afgrond.

grindbak | 18-04-15 | 12:14

Prof Jansen begrijpt de probelematische straatjeugd beter dan de grote stoet specialisten die de afgelopen jaren heeft gepubliceerd over dit onderwerp. Wat wordt het? Zijn het Marokkaanse prinsjes met een sociaal-economische achterstand of is het taghoet?

Hirsch Ballast | 18-04-15 | 12:14

Kereltje Pechtold lezen we mee?

WillemRuis | 18-04-15 | 12:13

En wie heeft hier de islam gezaaid?
De moslims?
Nope, linkse gutmenschen die bukken voor elk verzoek/ eis die de tienduizenden moslimorganisaties die Nederland rijk is inwilligt zonder vragen te stellen.
Halal voedsel in schoolkantines? check.
Gescheiden loketten voor mannen en vrouwen? check.
Lentefeest ipv paasfeest? check
Sinterklaas zonder kruis op zijn mijter? check
De lijst is eindeloos, maar de schuld ligt bij degenen die geen 'nee' durven of willen zeggen!
En dat neem ik ze bijzonder kwalijk!!!!

necrosis | 18-04-15 | 12:12

Ben ik nou de enige die bij die groepen Marokkaanse beveiligers beelden heeft van de WA op weg naar de Jodenhoek?

vraagstaart | 18-04-15 | 12:11

-weggejorist-

postmodernismisdead | 18-04-15 | 12:10

-weggejorist-

horsteknots | 18-04-15 | 12:09

Taal van de toekomst: pief paf poef, Boem

brughslurph | 18-04-15 | 12:06

Niks taal van de toekomst. Zal mij op geen enkele manier laten knevelen door welke moslim dan ook. Al komt ie met zijn hele familie opdagen.

Dhr. de Wit | 18-04-15 | 12:04

Allang verdiept in de boeken van deze man.. Heel interessante lectuur en met een oog op de nabije toekomst zou ik bijna zeggen, must reads... en.wikipedia.org/wiki/Peter_Mansfield_... (Linkjes naar amazon enzo zoek die zelf maar op)

LeakyLeak | 18-04-15 | 12:04

Zeg maar het zelfde woord waar wij "autoriteit(en)" voor gebruiken dus, maar dan met een nogal haaks op de in Nederland gebruikelijke interpretatie staande gedachte erachter?
Weer wat geleerd, bedankt Hans!

CynicalBastard | 18-04-15 | 12:04

Dit leren ze dus niet bij godsdienstles in Amsterdam- Zuid.

Petrus de Rewa | 18-04-15 | 12:02

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl