Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

CIJFERS! Accijnsverhoging sloopt benzinemarkt

merchantofvenice.jpgAccijnscijfers! Altijd een feestje van nivellering. Nivellering voor pomphouders aan de grens en de staatskas, dat is. "Het verlies voor de pomphouders in het afgelopen jaar loopt op tot 578 miljoen liter diesel en 117 miljoen liter lpg, respectievelijk acht procent en 23 procent minder dan in 2013." Oh. Wow. Het lijkt net alsof de accijnsverhogingen een averechts effect hebben. Benzine is net kinderprostitutie: als je het goedkoop wilt, moet je in het buitenland zijn. De Telegraaf rept over cijfers die desastreuzer zijn dan aangenomen. Uhm. Nou, nee hoor. Dit is EXACT wat wij hadden aangenomen: dat transportbedrijven en grensbewoners een dikke vinger opsteken naar de accijnsverhogingen en lekker over de grens gaan tanken. Dat namen we aan in november 2014, in augustus 2014, in juni 2014, in maart 2014 en in alle maanden daaromheen. Sterker nog, we namen bij voorbaat zelfs aan dat de accijnsverhoging van 1 januari 2015 onlangs wederom desastreuze gevolgen zal hebben. Minder accijnsinkomsten voor de staat en minder omzet voor de Nederlandse ondernemers, dankzij de accijnsverhoging van Wiebes & Co. Dat maakt Rutte II het beste kabinet wat de Duitsers en de Belgen ooit hebben gehad.

Reaguursels

Inloggen

ze willen de eu in een lijn treken trek dan ook een lijn voor de eu

niks_nut | 20-01-15 | 23:00

En de PVVDA ( P.v.d.A. en VVD ) hielden vanmiddag in de Tweede Kamer een kamerdebat met Wiebes weeeeeer tegen!

kippevlees | 20-01-15 | 21:06

Er is volgens mij iets heel anders aan de hand. De overheid heeft een verborgen agenda om alle privé bedrijven te nationaliseren. Soms gaat dat wat opvallender zoals via de oprichting van GSN (via ABN+ING beide al staatsbedrijf) waardoor brink's wordt weggewerkt of soms wat meer geniepig via (belasting) wetten zoals hier. Let er maar eens op hoe vaak overheidsbeleid deze uitwerking heeft. Volgens mij kan dat geen toeval meer zijn of ze zijn echt heel stom.

BitchSuperSoaker | 20-01-15 | 20:12

Ben eens benieuwd hoeveel liter euro95 er minder is getankt, want er wordt alleen gesproken over de de diesel- en lpg verkoop die veel lager is. Ik tank zelf al jaren in België en zie het aantal Nederlanders dat er tankt alleen maar toenemen.

befke lulsema | 20-01-15 | 19:43

Break the System presenteert u het eisenpakket Van het Volk, Door het Volk!

Overheid
- Onderzoek naar een nieuw politiek stelsel waarbij er meer macht aan het volk gegeven wordt.
- Grondwet herschrijven, waardoor een bindend referendum mogelijk gemaakt wordt. Het basisrecht op onderdak, voedsel en inkomen dient ook in de Grondwet opgenomen te worden.
- In de Grondwet vastleggen dat dwangarbeid niet is toegestaan.
- In de Grondwet vastleggen dat iedere inwoner volledige privacy geniet. Alleen met goedkeuren van een inwoner of in geval van zware misdrijven mag er inbreuk gemaakt worden op de privacy.
- Afschaffen wachtgeld voor politici.
- Afschaffen snoepreisjes.
- Afschaffen afscheidsfeesten.
- Afschaffen zakendiners.
- Centrale inkoop voor kantoorartikelen, leaseauto’s en overige gebruiksvoorwerpen voor alle overheidsinstanties.
- Het niet opmaken van het jaarlijks budget voor afdelingen niet bestraffen, maar juist belonen (extra vrije dag).
- Afschrijvingsperiode gebruiksartikelen en gebouwen van overheid verlengen.
- Bestuurders aansprakelijk stellen voor het onverantwoord omgaan met gemeenschapsgeld.
- Bestuurders makkelijker uit hun functie kunnen zetten, bij bewezen wanprestaties.

EU
- Minder invloed van de Europese Unie.
- Maandelijkse geldverslindende verhuizing naar Straatsburg stopzetten.
- Loon van Europarlementariërs verlagen.
- Onkosten vergoeding van Europarlementariërs verlagen.
- Wanneer bovenstaande zaken niet worden nagekomen, de gevolgen van een vertrek uit de EU onderzoeken.

Belasting
- Terug naar 19% BTW
- Multinationals belasting laten betalen over omzet en winsten die gemaakt worden in Nederland.
- Afschaffen erf belasting.
- Afschaffen schenkingsrecht.
- Afschaffen hondenbelasting
- Wegenbelasting verwerken in de benzineprijs, hoe meer je rijdt, hoe meer je betaalt.
- Kinderbijslag stopzetten voor inwoners met een inkomen van meer dan € 75.000,- per jaar.
- Zorgtoeslag stopzetten, door ziektekostenbijdrage inkomensafhankelijk te maken.

Banken
- Spaarrente minimaal gelijk aan de inflatie.
- Bankenbelasting verhogen naar 5 miljard.
- Banken loskoppelen van verzekeringsactiviteiten.
- Fractional reserve banking strafbaar maken.

Verdragen
- TTIP verdrag tegenhouden.
- CETA verdrag tegenhouden.
- TISA verdrag tegenhouden.

Zorg Algemeen
- Invoeren van een ziekenfonds voor alle inwoners van Nederland (ondersteunt met 51.574 handtekeningen).
- De decentralisatie van de zorg moet per direct teruggedraaid worden.
- Bureaucratie binnen de zorg moet teruggedrongen worden.
- Voor alle bestuursfuncties binnen de zorg, maximaal hetzelfde loon krijgen als de minister van Volksgezondheid.
- Voor alle zorghulpverleners een loonsverhoging.
- Alle reserves die door instanties in de zorg worden opgebouwd, mogen niet belegd worden op de beurs (dit geldt ook voor zorgverzekeraars).
- In geval van voldoende reserves, dienen overige winsten direct geïnvesteerd te worden in de zorg ten behoeve van omscholing of herscholing.
- De zorg dient hervormd te worden vanaf onder, de werkvloer. De nadruk zal liggen op het wegsnijden van zoveel mogelijk managementfuncties.
- Teammanagers in de zorg moeten een zorgachtergrond hebben. Zonder zorgachtergrond zijn ze niet in staat om hun team goed aan te sturen.
- Afschrijfperiode van activa (vastgoed en kantoorartikelen) dient verlengd te worden. Er moet uitgezocht worden of het mogelijk is om de afschrijfperiode op medische apparatuur ook te verlengen.
- Alle AWBZ premies zullen volledig ten goede komen aan de langdurige zorg van de ouderen, chronisch zieken en gehandicapten.
- Alle AWBZ premies die voor andere doeleinden zijn gebruikt, dienen te worden geherinvesteerd in de zorg.

Medicijnen
- Voor alle ziekenhuizen moet er een centrale inkoop komen voor medicijnen, medisch hulpmateriaal en kantoorartikelen. Dit zorgt voor lagere inkoopprijzen.
- Het zorgidee van 2011 (sealen van geretourneerde en onaangebroken medicijnen) moet ingevoerd worden.
- Alle medicijnen waar mensenlevens van afhankelijk zijn, moeten op voorraad gehouden worden.
- Wanneer nieuwe medicijnen niet aanslaan bij patiënten, dan moet het “oude” medicijn beschikbaar blijven.
- Homeopathische middelen moeten beschikbaar blijven.

Vrouwen
- Anticonceptiepil weer vergoeden.
- Borstkankeronderzoek middels Thermogram vervroegen en vergoeden.

Eigen bijdrage
- Voor iedereen die minder dan twee maal modaal verdiend, geldt geen eigen risico in de zorg. De eigen bijdrage vanaf twee maal modaal wordt vastgesteld op 1% van het netto jaarinkomen.

Mantelzorg
- Mantelzorgboete moet per direct geschrapt worden. Mantelzorg moet gestimuleerd worden, niet bestraft.
- Invoering van mantelzorg vergoeding.

Partcipatiewet
- Participatiewet, moet per direct geschrapt worden. De Participatiewet is de doodsteek voor het Nederlands zorgstelsel.

Zorgtehuizen & Aanleunwoningen
- Stop met het sluiten van zorgtehuizen/zorgcentra, zolang er geen werkbare oplossing is voor de benadeelde bewoners, ook voor bewoners van aanleunwoningen.
- Er moet meer zorghulpverleners aangenomen worden in zorgtehuizen.
- Bejaarden waar 1 van de 2 ziek is, mogen niet gedwongen worden om gescheiden te leven.

Thuiszorg
- Om de thuiszorg aan ouderen, chronisch zieken en gehandicapten te waarborgen, dienen alle ontslagen terug gedraaid te worden sinds het ingaan van de zorgwet anno april 2013.

Jeugdzorg
- Jeugdzorg zal de focus moeten hebben op de ouders ondersteunen en helpen daar waar de ouders niet in staat zijn om voor de kinderen te zorgen.
- Uithuisplaatsing mag alleen wanneer een gekwalificeerde psycholoog daartoe oordeelt en alleen in gevallen van seksueel misbruik en/of lichamelijk en/of psychische mishandeling.
- Oordelen van psychologen dienen overgenomen te worden door Jeugdzorg.
- Eigen bijdrage opname van kinderen moet geschrapt worden.
- Eigen bijdrage van biologische ouders stoppen, voor uit huis geplaatste kinderen.

Voedsel
- De strenge eisen v.w.b. afmetingen groenten en fruit moeten versoepeld worden. De normaal afgekeurde producten worden goedkoop aangeboden. De prijs van “normaal” groenten en fruit kan verlaagd worden, omdat de boeren gecompenseerd worden met de verkoop van afgekeurde producten.
- Alle producten waar GMO’s in verwerkt zijn, zullen aan dezelfde strenge controles en eisen moeten voldoen, als de biologische en ecologische producten. Hiermee een keurmerk voor GMO’s op de markt brengen.
- Alle producten met GMO’s moeten een keurmerk krijgen.
- Het gebruik van pesticiden en gif beperken voor de productie van groente en fruit.

Voedselbanken
- Ruimere toelatingseisen stellen.
- Wachtlijsten wegwerken door voorraad aan te vullen (nationaal inkopen kan voor een lage prijs).

Cannabis
- Legalisering cannabis i.v.m. de bewezen medische voordelen die cannabis heeft.

Arbeidsmarkt
- In stand houden van de sociale werkplaats.
- Afschaffen flexwet.
- Gelijk loon voor vrouwen.
- Massale ontslagen mogen alleen toegepast worden wanneer een bedrijf geen winst maakt. Wanneer een bedrijf winst maakt, zal een rechter een ontslagprocedure moeten goedkeuren.
- Pensioengerechtigde leeftijd terug naar 65 jaar.
- Vanaf 60 jaar een gestage afbouw van aantal werkuren. In combinatie met instroming van jongeren, voor kennisoverdracht.
- Bescherming van ZZP-ers. Collectieve staatsverzekeringen (inclusief arbeidsongeschiktheidsverzekering aanbieden voor alle ZZP-ers.

Pensioenen
- De afroming van de pensioenen moet teruggestort worden.
- Pensioengerechtigde leeftijd terug naar 65 jaar.
- Maximaal het salaris van de minister van Financiën voor alle bestuurders van pensioenfondsen.
- Pensioenen herindexeren.

Minimumloon
- De wet omtrent minimumloon moet geen ruimte meer laten voor uitzendbureaus om inwoners van andere Europese landen voor minder dan het minimumloon aan het werk te zetten.
- Afschaffing minimum jeugdloon.
- Verhoging minimumloon.

Basisinkomen
- Instellen van een basisinkomen van € 1.500,-.

Koopwoningen
- Maximale hypotheekrente van 2%. Hierdoor is de hypotheekrenteaftrek overbodig.
- Vrijheid om eigen huis te verbouwen/verven, zonder aanvraag van een vergunning.
- WOZ waarde aanpassen aan taxatiewaarde van het huis.
- Restschulden boven de 10%, als gevolg van de huizencrisis, kwijtschelden.

Sociale huurwoningen
- Huurverhoging nooit hoger dan de inflatie.
- Betere bescherming c.q. meer rechten voor huurders.
- Maximaal het salaris van de minister Wonen voor alle bestuurders van woningcorporaties.

Onderwijs
- Kleinere klassen.
- Loonsverhoging leraren.
- Herinvoering van het speciaal onderwijs.
- Herinvoering van schoolzwemmen.
- Minder bureaucratie, leraren zoveel mogelijk laten focussen op lesgeven.
- Minder vakanties om de werkdruk bij leerlingen te verlagen.
- Afschaffen leenstelsel en herinvoering studiebeurs.
- Herinvoering van het rugzakje.
- Gratis openbaar vervoer voor alle leerlingen met leerplicht.
- Schoolgeld inkomensafhankelijk maken.
- Maximaal het salaris van de minister van Onderwijs voor alle bestuurders in het onderwijs.
- Meer inspraak en samenwerking met ouders.
- Homoseksuele leraren of leerlingen mogen niet van school gestuurd worden, omdat ze uiting geven aan hun seksuele voorkeur in hun vrije tijd.

Justitie
- Zwaardere straffen bij zware misdrijven zoals moord en verkrachting.
- Zwaardere straffen voor ongelukken onder invloed van alcohol.
- Voor alle boetes moet een betalingsregeling mogelijk gemaakt worden.
- Boetes verlagen, maar bij meerdere dezelfde overtredingen gestaag verhogen.
- Toegankelijke en betaalbare rechtspraak voor iedereen.

Defensie
- Aanschaf van de JSF moet geannuleerd worden.
- Militairen mogen alleen op uitzending gestuurd worden wanneer hun uitrusting van hoogwaardige kwaliteit is.
- Betere nazorg voor militairen die van een missie terugkomen (PTSS).

Infrastructuur en milieu
- Privatisering openbaar vervoer (NS + ProRail) terugdraaien.
- 50% van de verlichting op snelwegen uit. Overbodige lantaarnpalen recyclen.
- Percentage gerecycled afval verhogen. Zie recyclesysteem Zweden.

Energie
- Meer investeringen in duurzame energie
- Sluiten van kerncentrales.
- Renteloze lening van de overheid voor de aanschaf van zonnepanelen.
- Schrappen van antidumpingsheffing voor zonnepanelen uit China.

Ontwikkelingshulp
- Stopzetten van ontwikkelingsgeld sturen naar derde wereld landen en landen getroffen door natuurrampen.
- Ontwikkelingsgeld vervangen door ontwikkelingsmaterialen en ontwikkelingskennis.
- Echte vrije markt voor Derde Wereld Landen. Stopzetten van hoge invoerrechten.

Transportsector
- Erkenning van het beroep van beroepschauffeur.
- Verplicht stellen van medische schiftingen en rijtesten voor alle Europese landen.
- Het instellen van een wegenvignet voor buitenlandse chauffeurs (ook automobilisten).
- Betere controle op de, door de Europese unie, vastgestelde rusttijden.

Groningen
- Minder gas pompen.
- Eerlijke compensatie voor schade aan huizen.
- Drastisch aanpassen van WOZ waarde i.v.m. toekomstige bijkomende schade.

Woonwagenbewoners, Sinti’s, Roma’s en Reizigers
- De cultuur en tradities van de Reizigers moeten beschermd worden.
- Reizigers dienen zich vrijelijk te kunnen bewegen in Nederland, zonder dat de overheid de Reizigers hindert.
- Het plaatsen van betonblokken op staanplaatsen moet ongedaan gemaakt worden, zodat de nieuwe generatie Reizigers ook de mogelijkheid heeft om hun traditie voort te zetten.
- De overheid moet stoppen met geld te verspillen aan bemiddelingsbureaus. In plaats hiervan 1 contactpersoon bij de gemeente aanstellen.
- De cultuur en tradities van de Reizigers dienen door de overheid erkent te worden, als zijnde een onderdeel van de Nederlandse samenleving. Daarbij verkrijgen Reizigers dezelfde rechten en plichten als iedere inwoner van Nederland.
- Afschaffen BTW over de huur van woonwagens.

Brandweer
- Stop de sluiting van brandweerkazernes.

Asielzoekers
- Economische asielzoekers niet toelaten, tenzij kennis of kunde bezitten waar een tekort aan is in de Nederlandse samenleving.
- Procedure voor economische asielzoekers binnen 1 jaar afronden.
- Politieke vluchtelingen opvangen, maar actief helpen met de integratie in de samenleving door de Nederlandse taal en cultuur te leren. Wanneer de situatie in het thuisland het weer toelaat, de politieke vluchteling terugsturen wanneer hij of zij geen moeite doet om te integreren in de samenleving.
- Dezelfde ziektekosten voor een asielzoeker, als voor een inwoner van Nederland.
- Asielzoekers die zware misdrijven plegen, zullen na het uitzitten van hun straf terug gestuurd worden naar eigen land.

Media
- Stopzetten van staatssteun aan nieuwsmedia.

Incassobureaus en gerechtsdeurwaarders
- Strengere gedragsregels opstellen voor Incassobureaus en gerechtsdeurwaarders.
- Burgers beter beschermen tegen hoge kosten.
- Burgers beter beschermen qua de spullen die in beslag genomen mogen worden.

Cultuur
- BTW voor alle vormen van kunst, terug naar 6%

MH17
- Openheid in zaken omtrent MH17.
- Indien bewezen is dat informatie is achtergehouden, Timmermans en Rutte strafrechtelijk vervolgen.

Koningshuis
- Jaarlijkse bijdrage van de belastingbetaler verminderen.
- Bindend referendum houden over aanhouden van de monarchie.

Verkiezingsbeloften
- €1.000,- van Rutte.
- Kwartje van Kok.

Jetstream | 20-01-15 | 19:26

Break the System.

- Het volk een stem, steun en macht geven.
- Krachtig doch vreedzame opstand.
- Het terugdringen van de groeiende verschillen tussen bevolkingsgroepen, door o.a. het basisinkomen.
- Zorg en onderwijs moeten betaalbaar, toegankelijk en inkomensafhankelijk gemaakt worden.
- Geen winstoogmerk voor zorg, onderwijs, energie, water, openbaar vervoer en wonen.
- De verantwoordelijke mensen voor de beurscrisis, vastgoedcrisis en bankencrisis moeten aangeklaagd worden.
- Het doorbreken van het huidige (politieke/bancaire) systeem.
- De media laten stoppen met het manipuleren van het volk.

Voor de duidelijkheid; dit zijn niet de enige punten waar Break voor staat, maar in onze ogen wel de belangrijkste punten.

Wij zijn erg benieuwd of andere opstandsgroepen zich kunnen vinden in deze punten!? Want er moet een einde komen aan de versplinterde opstand in Nederland!

We worden niet gesteund door de vakbonden!
We worden niet gesteund door de oppositie partijen!
We worden niet gesteund door rijke particulieren!
En we worden al helemaal niet gesteund door de media!

Dus laten we de handen ineen slaan en zorgen voor een massale opstand in Nederland!!

Wie doet er met ons mee?? 27-01-2015 DEN HAAG .

Jetstream | 20-01-15 | 19:21

En terecht we leven toch in een verenigd Europa met vrij verkeer van goederen en diensten,zo hebben de politici het toch voorgesteld???? niet klagen dus... trouwens de benzine is hier op wintersport wel heeel voordelig ...

arretje | 20-01-15 | 16:53

ben ik nou diegene die zo slim is of ben jij (de staat ) nou zo dom. a la van Gaal

als ze altijd in nederland zorgen dat de prijzen van de brandstof net onder de prijzen van de buurlanden zijn, dan komen de belgen en duitsters toch hier wel tanken (duh....). of zie ik dat nou helemaal verkeerd. dus samengevat de Nederlanders tanken in eigen land en ook nog eens de buurlanden. makkelijker kan ik het ze niet maken

bmwf650 | 20-01-15 | 14:26

@De Libertariër | 20-01-15 | 13:08
-
Loopt u nu alwéér te freeloaden op de website van een andere club?
-
Niet genoeg bezoekers op de eigen website?

bisbisbis | 20-01-15 | 14:00

Aantoonbaar de twee grootste economische catastrofes imn sinds de tweede wereldoorlog:
-
A: de invoering van de Euro
-
B: Rutte 2

bisbisbis | 20-01-15 | 13:56

@Bakito | 20-01-15 | 09:39
Oh ja, vandaar dat de brandstoffen in Luxemburg bijkans onbetaalbaar zijn.
O nee, wacht...

Stormageddon | 20-01-15 | 13:24

@pandora 12:46
.
Hoe komt u er nou toch bij dat de regering dit niet weet...??
.
Grenzeloos. De naïeviteit van de gemiddelde Nederlander tov de overheid.

De Libertariër | 20-01-15 | 13:08

_pandora_ | 20-01-15 | 12:46

U gaat er voor het gemak even van uit dat de regering zich tot doel stelt om de economie te verbeteren ? Ga er maar van uit dat dat niet hun core is. Die hebben het veel te druk met Brussel spekken en miljarden overmaken naar het voormalige oostblok en het arme Afrika, gaza, .....

mr Fawlty | 20-01-15 | 12:58

Eens kijken. Diesel. Hier 1,25 Euro. 5 kilometer verder over de grens precies 1 Euro. Hmm, waar zou ik gaan tanken.

Rest In Privacy | 20-01-15 | 12:58

Waarom leert de Nederlandse regering, en dan met name de linkse partijen, dat belastingverhoging en lastenverzwaring niet altijd het middel is. Belastingverlaging geeft mensen meer te besteden, zorgt daarmee dat mensen meer gaan consumeren en dat er meer geproduceerd wordt. Als je dan even zorgt dat die productie dan in NL plaatsvind dan zorg je met belastingverlaging er voor dat er minder werklozen zijn.

_pandora_ | 20-01-15 | 12:46

LPG is oorzaak oldtimer regeling van het kabinet, al die schone oudjes veranderd in giftig vuil uitspugende oldtimers.
Daar zijn al de as installaties eruit gehaald ivm de motorrijtuigbelasting.
Zal wel logica zijn.

Rest In Privacy | 20-01-15 | 12:13

flame_me | 20-01-15 | 12:05
Waarschijnlijk is het percentage mensen voor wie het de moeite loont om in het buitenland te tanken nog een heel stuk lager dan 10% als ook de kosten van het omrijden en de extra tijd mee worden gerekend. Inderdaad, overdrijven is ook een vak. Dat de brandstofverkoop terugloopt komt m.i. vooral door zuinigere auto's en in mindere mate ook door de opkomst van elektrisch rijden. Beiden prima ontwikkelingen.

Voorburg | 20-01-15 | 12:12

@MonkeH
Exact je slaat de spijker op z'n kop. Grensstations zijn duur omdat tankpashouders graag bij de grens volgooien op kosten van de werkgever. Marges op brandstof zijn doorgaans maar een paar cent. Dus als je de brandstof 10 cent duurder maakt dan heb je evenveel winst met maar een kwart van de benodigde klanten.

De olie branche baalt natuurlijk wel want er is enorme overcapaciteit langs de grens maar ze hebben in het verleden wel een beetje gegokt. Daarnaast is het ook niet geloofwaardig dat de afname 23% is. Waarschijnlijk is het maar voor 10% van de Nederlanders daadwerkelijk rendabel om in het buitenland te tanken.

We moeten er ook wel rekening mee houden dat de branche graag wat overdrijft om argumenten kracht bij te zetten en de publieke opinie te beïnvloeden. Er zijn velen die het niet eens zijn met het kabinet en graag elk argument hiervoor wil inzetten dat maakt minder kritisch.

flame_me | 20-01-15 | 12:05

Joooo dadelijk weer op pad, tank is bijna leeg en binnenkort een verjaardag op naar die heimat voor benzine, bier en sterke drank. Vind het lullig voor de Nederlandse middenstand maar anders ben ik een dief van mijn eigen portemonnee.

dwar | 20-01-15 | 12:04

Kunnen mensen die wat verder van de grens wonen geen compensatie krijgen van Den Haag, want die zijn zwaar in het nadeel ten opzichte van grensbewoners. Ik schat dat ik zelf dit jaar zo'n 500 euro duurder uit ben geweest dan wanneer ik over de grens had kunnen tanken.

Suerte Piet | 20-01-15 | 12:04

En wat zeggen we bij de volgende verkiezingen: Nee hoor het kansloos kapot subsidiëren van de groenlinkse grachtengordel verlengsnoervehikels heeft een positief effect op het milieu: Zie maar eens hoeveel vervuilende brandstof we minder hebben verkocht! :-) Dus nog wat extra gratis geld naar de duracel dafjes en wat meer accijnzen op de Saudische Islamterroristen obligaties.

john4056 | 20-01-15 | 11:46

Eigenlijk heeft alle VVd stemmers hier schuld aan , men zag rood door die 1000 euries . je krijgt wat je stemt dit is altijd zo geweest .

witchmaster | 20-01-15 | 11:45

-weggejorist-

heel mooi | 20-01-15 | 11:45

Auteur lijkt indirect te suggereren dat dit effect de houders van staatsmacht op voorhand niet bekend was... Dit waar een chimpansee dit nog had kunnen bedenken.
.
Ik geloof dan ook niets anders dan dat het verder verwoesten van enkele lokale markten en ondernemers het op voorhand bedachte doel was...
.
En natuurlijk mist de Staatgeen inkomsten. Dat tekort roven ze elders wel weer weg.
.
Zonder Staat zou een liter benzine overal ter wereld ongeveer hetzelfde kosten. Iets van 50 cent....
.
Wanneer gaat Nederland zich nou eens beseffen dat een overheid een totaal overbodige waadaardige organisatie is, die op dagelijkse basis meer schade aan een samenleving brengt dan 100 roversbendes in een jaar voor elkaar zouden krijgen?

De Libertariër | 20-01-15 | 11:42

Lichtstadfan | 20-01-15 | 11:22

u zult wel netto-besparing per tripje bedoelen :)
Maar idd, je bent gek als je het niet doet, iedereen zou dat moeten doen.
Laat die lui die vinden dat het niet fair is maar lullen. Dat moeten ze maar tegen D'Haag zeggen.

mr Fawlty | 20-01-15 | 11:34

Rulings en gunstige belastingtarieven voor de multinationals, een falend toeslagenbeleid dat half Oost- Europa onderhoud,... laat Jan Modaal ook eens de mogelijkheid hebben om de slalomcoalitie van Didi-ik weet- het- niet en Rutte-waar- kan- ik- nog- een- eurootje- uitputten, een extra duwtje richting het ravijn der vergetelheid te geven:-)
en voor de moraal predikende vingertjeswijzer: Opgepast of we nemen ook een paar van Belgisch Beste vuurpijlen mee:-)Knallen harder dan een gemiddelde aardbeving in Groningen en zijn nog mooi om te zien ook! Eigen risico en zorgpremie wellspent:-)

john4056 | 20-01-15 | 11:28

gebrokenvleugel | 20-01-15 | 11:13

lpg is onder de 20k km per jaar nooit rendabel geweest. Maar ik zie nu dat lpg gemiddeld de helft kost van euro-95. Uitgaande van een al ingebouwde installatie begrijp ik dat dan niet.

mr Fawlty | 20-01-15 | 11:27

test bidi.

Igor Putkin | 20-01-15 | 11:26

Muxje | 20-01-15 | 10:32
Het grote geld wat men verliest is toch echt de accijns/energieheffing op de gasrekening, vormt tegenwoordig al de helft van de totale gebruikersprijs.
Ik zit er met 10 miljard t/m de zomer effectief niet ver naast.

grindbak | 20-01-15 | 11:23

Klopt allemaal niets van volgens de roverbende Rutte Dijsselbloem. De Accijnsverhogingen leveren de staat geld op. Intussen doe ik al een jaar mijn tank en wijnkelder vullen vanuit Kaldenkirchen. Lidl, Aldi, drogist, Getränkehalle in een winkelstraat. 2 minuten bij Venlo de grens over 2de afrit, Shellpomp rechts af.
Netto winst per tripje 100-120- Euro.
Voel me er zu Hause want alle kentekenplaten zijn geel.

Lichtstadfan | 20-01-15 | 11:22

Bakito|20-01-15|10:43| En in nederland zijn steeds minder bossen, dus wat doen we, halen 100,000 of meer verbruikers en vervuilers binnen. Goed voor de binnenlandse bestedingen en economie. En Teeven en Opa blijft ook aan het werk.

Archy Bunker | 20-01-15 | 11:19

Vorig jaar drie gasinstallaties uitgebouwd (gratis vriendendienst) nu heb ik al vraag voor binnenkort weer 2.
Het is niet rendabel meer op LPG.

gebrokenvleugel | 20-01-15 | 11:13

dolffie | 20-01-15 | 10:58

een van jouw ondernemingen ?
Die waarschijnlijk allemaal niet zo best draaien als je je al druk maakt over de btw op je sportschool-abo!

mr Fawlty | 20-01-15 | 11:11

Mantisomantis | 20-01-15 | 10:56

opbrengt = uitspaart

mr Fawlty | 20-01-15 | 11:09

De staatsschuld zal alleen maar gaan stijgen, maar daar zitten de zakkenvuller niet mee, zolang ze nog naar hun zomerverblijven aan de middellandse zee kunnen, kan het volk verrekken. Roep het al 40jr dat je zo geen land kunt runnen, met alleen eenrichtingsverkeer naar Brussel. Intussen jagen we alle bejaardenhuizen leeg (bijna 1500) intussen. en wat krijgen we er voor terug, een hele hoop toekomstige ellende. Tank al bijna 23 jaar bij de zuiderburen, en de Belgen komen hier de boodschappen doen, de oostgrens is alleen interessant voor de Limburgers, Tukkers tot Groningers, Wiebes ziet een klein deel van zijn accijnsverlies terug, via de btw over boodschappen door Belgen. Maar dat nog geen fractie van de enorme schade die hij heeft aangericht. Toegeven betekend gezichtsverlies, en schadeclaims, en dat gunnen we het klootjesvolk niet, je bent Haagse regent of niet toch. Dus kijk op ,brandstofprijzen.be, en haal uw enorme voordeel, en zorg voor de ondegang van dt hufterkabinet.

Archy Bunker | 20-01-15 | 11:09

Gewoon minder taken in de randstad. Indien mogelijk pak ik de laatste jaren de fiets. geen parkeergelden meer, geen boetes, geen brandstofverbruik, geen slijtage aan de auto ivm korte afstanden.

Sportschool abo afgezegd. Kortom het door mij e betale btw bedrag en andere accijnzen heb ik redelijk naar beneden gehaald.

Nu heb ik het ook wel makkelijk en geregeld dat een van mijn ondernemingen een kantoor heeft op ca 10 klometer afstand van mijn woonhuis.

dolffie | 20-01-15 | 10:58

Het zijn niet alleen de brandstofprijzen. Als je er toch bent, ook de drank, vlees, wij kopen wat heerlijke broden en daarna hebbedingetjes bij de ,Posten, een broodje, koffie, enz en daarna weer 100 km naar huis.
Een leuk en gezellig dagje uit, dat ook nog eens wat geld opbrengt.

Mantisomantis | 20-01-15 | 10:56

Is er eindelijk hoersubsidie?

Nice...

Sir Nastian | 20-01-15 | 10:47

@muxje

Ook al verlagen we de accijnzen, het gaat nooit op niveau van onze buren komen... Of... Het moet centraal geregeld worden... Ik snap dat veel accijns een nederlands probleem is. Maar Wees pragmatisch, en wacht niet tot de overheid je gaat redden. Dat gaat nl nooit gebeuren

Sir Nastian | 20-01-15 | 10:46

Kabinet gelooft dit allemaal niet. Zit nog steeds in de ontkenningsfase.

ProAsfalt | 20-01-15 | 10:46

De neus van Wiebes wordt steeds langer

Jan Tomaat | 20-01-15 | 10:43

filibuster | 20-01-15 | 10:31
In Duitsland en België zijn relatief meer bossen, waardoor er meer fijnstof kan worden uitgestoten.

Bakito | 20-01-15 | 10:43

"Boeren" ipv "hoeren" uiteraard.

Muxje | 20-01-15 | 10:39

@Sir Nastian 10:31: Als Spaanse tomaten goedkoper zijn dan de onze is dat geen aanleiding om de hoeren hier te subsidiëren. Maar als buitenlandse tomaten goedkoper zijn vanwege een plaatselijk accijns die een veelvoud van de productkosten is, dan hebben de boeren terecht wat te klagen. En ik weet niet wat idioter is: die accijnzen afdoen als "externe factoren waar elke ondernemer mee te maken heeft", of de notie dat het verlagen van die accijnzen neerkomt op subsidie.

Muxje | 20-01-15 | 10:38

In Belgie tank ik voor 1,16
In Midden NL is dat voor 1,46 (Tango)

Kamervraag | 20-01-15 | 10:37

@grindbak 10:24: De accijns is een vast bedrag per liter; de overheid loopt alleen een beetje BTW mis als gevolg van de lagere olieprijs.

Muxje | 20-01-15 | 10:32

@ necrosis 10:15
U heeft helemaal gelijk.
En vanwege de hoge statische bezitskosten is af en toe een uitstapje met bijvoorbeeld het openbaar vervoer al een iets hogere drempel voor velen.

@ bakito 10:19
Gezien de lagere accijnzen in de buurlanden is dan uw conclusie onvermijdelijk dat de Duitse en Belgische afdelingen oncologie minder te doen hebben -> betere kwaliteit tegen lagere kosten?

filibuster | 20-01-15 | 10:31

@muxje

Heeft niet iedere pomphouder hier mee te maken? Als tomaten in Spanje goedkoper zijn (incl transport naar Nederland), moet er dan ook subsidie komen naar de NLse tomatenkwekers? Of gaat dit huilie verhaal alleen maar op bij tankhouders? Het spijt me, de wereld is groter dan NL. Als tankhouders het niet redden door al dan niet externe factoren, moeten ze stoppen en wat anders gaan doen. Er zijn teveel tankstations in het grensgebied ook. Er zijn meer factoren dan alleen de overheid. Misschien kunnen ze subsidie aanvragen in Brussel.... Schijnt een hitje te zijn in de EU, als er een bedrijfstak niet levensvatbaar is, gaan we er geld in pompen. Kunnen wij daarna daar weer over gaan klagen. Oftewel, minder lullen, meer poetsen. Of zoals we hier zeggen: get to work, you lazy fucks. Maar ja, ik stuur chineze kindertjes aan.

Sir Nastian | 20-01-15 | 10:31

Nicht erg in Duitersland 121,9 voor litertje euro, Belgienstad 113,6. Amei jawohl scheisse.

repu077 | 20-01-15 | 10:25

Een snelle blik op de 2015 lands-begroting (lees zorg/uitkeringen-pof)leert dat de totale accijns-inname door de lagere olieprijs(en gas gekoppeld...)DRAMATISCH lager zal zijn, ZE durven dat pas na de maart-verkiezingen aan te kondigen, een miljardje of 10 missen ze al voordat de zomer voorbij is.

grindbak | 20-01-15 | 10:24

@Sir Nastian 10:19: Bij belastingen van rond de 300% op het product denk ik niet dat je nog echt van "marktwerking" kan spreken...

Muxje | 20-01-15 | 10:20

Tsja we kunnen blijven janken hier, maar ondertussen hebben de tankhouders aannde grens er een flinke hap op gegooid qua prijs tov bijv de randstand... Dus tsja... Huilie huilie.. Ga gewoon failliet en beginnwat nieuws, of ga weg naar ergens anders. Marktwerking, alwaysba bitch, zeker als er externe factoren zijn. Ik zeg zwaai zwaai en de mazzel

Sir Nastian | 20-01-15 | 10:19

necrosis | 20-01-15 | 10:10
Die accijnzen zijn er om de vele afdelingen Oncologie in ons land te financieren.

Bakito | 20-01-15 | 10:19

Hoe minder benzinepompen hoe beter. Alle auto's aan het stopcontact met schone, in Nederland opgewekte, groene stroom.

Frits Noten | 20-01-15 | 10:18

@Einde van de Domheid 09:55: Dat is nog steeds zo. Het moeten betalen van BPM bij het invoeren van een auto is nog in Europa aanhangig gemaakt, maar de conclusie was uiteraard dat er geen sprake was van een invoerheffing maar van een speciale belasting. Ook omdat deze belasting ook op in Nederland geproduceerde auto's geheven wordt.

Muxje | 20-01-15 | 10:17

En ook al het beste kabinet voor de Arabierische landen. Eigenlijk het beste kabinet voor de halve wereld behalve voor Nederland zelf. Mensen, dit is postdoctorale weg-met-ons kunde van het allerhoogste niveau! Alweer een mijlpaal Rutte.

Sliptong | 20-01-15 | 10:16

@filibuster | 20-01-15 | 10:05
We betalen geen wegenbelasting meer, dat heet al jaren 'motorrijtuigenbelasting'.
Je betaalt voor het bezit, niet voor gebruik van de wegen.....

necrosis | 20-01-15 | 10:15

Dit is ook exact de bedoeling. De krimpregios moeten en zullen leeggeveegd worden. Bevolking naar de randstad of anders rotten ze maar op.

Veel makkelijker voor den haag om ze allemaal te controleren zo.....

Veel beter voor vno-ncw om alle arbeidskrachten dicht bij elkaar te hebben.....

Pierrepoint | 20-01-15 | 10:13

BTW en accijns is bij uitstek iets dat je internationaal moet regelen. Kleine regionale verschillen (een procent of 2-3) zijn acceptabel maar bij grotere verschillen gaan consumenten met hun voeten stemmen.

Wat brandstof betreft: de omzet hierin is sowieso gedoemd om te dalen, nog los van weglekkende omzet naar buren. De overheid stimuleert kleine & zuinige auto's, de autofabrikanten zitten ook niet stil. Mijn Tesla model S is allergisch voor benzine en diesel en wordt gevoed met (grotendeels van het dak afkomstige) elektriciteit. Dit soort auto's gaan er nog veel meer komen de komende jaren.

Voorburg | 20-01-15 | 10:11

vaas klaak | 20-01-15 | 09:26
Hulde!

lanexx | 20-01-15 | 10:10

Ik zou niet weten waarom? Waarom zijn de pompen nabij de grens duurder dan vele in de rest van NL (snelwegstations buiten beschouwing)?
pomtiedom | 20-01-15 | 09:18

Dit is om tankpashouders met een leasebak te naaien. die gooien hem vaak voor de grens nog even vol omdat ze in het buitenland niet kunnen tanken met hun tankpas van de baas

MonkeH | 20-01-15 | 10:10

@pomtiedom | 20-01-15 | 09:56
De overheid wil helemaal niet dat we stoppen met roken.
De accijns op tabak is namelijk een ingecalculeerd bestanddeel van de begroting!
Net als accijns op brandstof, alcohol en flitsboetes.
Als ze te weinig binnen harken, gaan andere belastingen omhoog, of komen er nieuwe belastingen bij.

necrosis | 20-01-15 | 10:10

De bewoners van de Nederlandse grensstreek boffen maar. Als die lui nu enig solidariteitsgevoel zouden hebben, dan zouden ze de besparing die ze hebben doorgeven aan de pomphouders en zo is alles weer in evenwicht.
Klagen, klagen, klagen.

Skunk57 | 20-01-15 | 10:09

Men wil zo graag dat wij Europeanen worden, maar zelf doet de overheid alleen "Europees" als het niet ten koste gaat van de belastingopbrengsten. Ik woon 1 km van Duitsland waar je voor een BMW X5 V8 maar € 79.000,-betaald. Hier €118.000,-

Dutch_Holland | 20-01-15 | 10:08

Het is niet alleen desastreus, het is vooral ook asociaal en crimineel. Een overheid die belasting int is begrijpelijk maar er zijn toch echt grenzen waar het belasting innen overgaat naar mensen afzetten en dat is hier (en met vele belastingen in Nederland) toch echt het geval. Het is het redelijke ver voorbij.

De belangrijkste vraag die je jezelf als fatsoenlijke overheid zou moeten afvragen is
1 is het moreel te verantwoorden.. met andere woorden, is er een goede reden voor die accijnzen / belastingen anders dan dat de overheid graag geld wilt / nodig heeft (De overheid is altijd ondergeschikt aan de burger) en
2 zijn de bedragen redelijk en dan zou
3 kunnen mensen het wel betalen niet eens meer nodig zijn. (Hier zou 1 en 2 al voor zorgen)

De overheid kijkt echter niet naar die twee punten, daar wordt niet eens in minimaal bij stilgestaan. Ze kijken simpelweg en alleen hoe veel geld ze nodig hebben (en uitgaven lijken te blijven stijgen dus ze hebben alleen maar meer nodig) en zien als oplossing geld innen, niet zorgen dat ze minder geld nodig hebben. Waar dat geld wordt gehaald is vooral een politiek spelletje maar of er wel een goede reden is om (extra) belasting te innen op iets en of de bedragen wel redelijk zijn daar wordt nog niet eens over nagedacht. Met als gevolg dat zelfs 3 steeds vaker met ‘nee’ kan worden beantwoord. De overheid behandelt veel burgers als een eindeloze put met geld.

DerUnterMensch | 20-01-15 | 10:07

Dit soort zaken kunnen we als volk makkelijk sturen. Als we 1 benzineboer boycotten dan zal de wal het schip keren. Als iedereen gewoon tankt maar specifiek bijvoorbeeld de Shell bpycot. Zul je zien dat de Shell binnen no time een lobby opstart richting Herr Wiebes.
Het kost ons verder geen moeite want kunnen elders tanken als het moet... maar de pijn voor Shell is van af dag 1 merkbaar. Mijn eerste tankbeurt is bij een Non-Shell. Wie volgt. ?

Stoker | 20-01-15 | 10:06

@mr Fawlty | 20-01-15 | 10:00
Iets met twee keer aardappel. Ik zou er geen slaap over verliezen als ik u was.

vaas klaak | 20-01-15 | 10:06

@ necrosis 9:52
Vergeet de wegenbelasting niet met het enorme verschil.

@ pomtiedom 9:56
Verkeerde been uit bed gestapt?
Bij gebrek aan argumenten neemt bij u klaarblijkelijk de zuurgraad toe.

filibuster | 20-01-15 | 10:05

we kunnen toch wel concluderen dat we bestuurd worden door een groep mensen die nog geen ei kunnen koken, helaas is het zo dat de burger zijn stem niet laat horen, we kunnen net als in IJsland is gebeurd dit zootje op straat zetten, en met zijn alle een nieuwe grondwet schrijven, vervolgens voeren we een open source democratie in, en ontdoen we ons van alle politieke partijen, wij de Burgers besturen dan dit Land, en kunnen hierbij gebruik maken van alle unieke capaciteiten van onze medeburgers om dit Land opnieuw vorm te geven, gratis zorg, vervoer, scholing het kan allemaal .

EARP | 20-01-15 | 10:04

"Benzine is net kinderprostitutie: als je het goedkoop wilt, moet je in het buitenland zijn"....
.
Wat een misselijkmakende vergelijking Quid. Kon je niet iets iets van dezelfde strekking uitkiezen? Zum kotsen, echt.
dutchdj | 20-01-15 | 09:11
Inderdaad. Wat wil je hiermee zeggen? Dat benzine net als kinderprostitutie kwaadaardig is? Raakt kant nog wal...
Of gebruik je at random stompzinnige/ puberale uitspraken in je tekst om het 'rechts' te maken, want in Nederland is puberaal hetzelfde als rechts, zie Powned.
Gebruik dan in ieder geval een vergelijking die ergens op slaat.

Ron_Paul | 20-01-15 | 10:03

vaas klaak | 20-01-15 | 09:49

executiveboard zegt me wel wat maar 'de directie' mag natuurlijk ook !

mr Fawlty | 20-01-15 | 10:00

Verdien met een dagje uit: Ga naar België, gooi je tank vol, laad de achterbak vol met bier en sterke drank en neem voor de halve straat shag en sigaretten mee. Het obligate puntzakje Belgische friet haal je er dubbel en dik uit.
En omdat het zo geweldig gaat met de economie van gidsland Nederland, geven we onze onderontwikkelde buurlanden nog graag een financiële ondersteuning bij het aanleggen van een extra afslag voor de accijnsontlopers!
Voor een dagje uit, bezoek het pittoreske Poppel: Tanken bij Van Raak, shag en drank bij drankenhandel Verheijen (zondag tot 13.00h open!!) en een frietje bij 't Voske => Sympathieke lokale ondernemers die u met open armen en Belgische gemoedelijkheid ontvangen!

john4056 | 20-01-15 | 09:59

Bij ons op het werk is het heel vanzelfsprekend, dat de chauffeurs van onze 37 vrachtwagens, in Belgie, danwel Luxemburg hun tank vullen. Scheelt ons ruim anderhalve ton per maand. We hebben er wel de werktijden iets op moeten aanpassen, maar het loont zich.

ANON_CAN | 20-01-15 | 09:58

Tanken op de plek waar ik nu zit kost 1lier 1,26 !!!! Euro95.
En mijn denken gaat nu : "goh... het is niet duur om te tanken..." tegenwoordig... dus ik rij nog even door/verder/ naar de markt etc.
En gek genoeg spendeer ik makkelijker.. want ik heb het gevoel dat het klopt.. ben dus positiever en gemakkelijker met geld opeens.....

Stoker | 20-01-15 | 09:58

filibuster | 20-01-15 | 09:44
En u maakt de fout om telkens als de tank leeg is 20 pakjes sigaretten te kopen. De accijns in NL op tabak is zo hoog om het roken te ontmoedigen. Kap daar gewoon mee, dan heeft u ook minder drogisterijartikelen (hoestdrankjes tegen het kuchen, whitener tegen de gele tanden, parfum tegen de smerige lucht om u heen zalfjes tegen de versneld ouder wordende huid) en nieuwe kleding omdat die toch wel erg naar rooklucht beginnen te stinken nodig.

pomtiedom | 20-01-15 | 09:56

ecrosis | 20-01-15 | 09:52
Is dat nog steeds zo?
Het was een van de beloften waarmee ze destijds EU verkochten dat invoerrechten verleden tijd waren.
(Ondergetekend vindt overigens dat een goed Europees distributiesysteem inhoudt dat er regulering plaatsvindt en geen exclusieve marktwerking.)

Einde van de Domheid | 20-01-15 | 09:55

Voor die pomphouders is het erg maar veel erger is het als er nu of straks minder accijns binnenkomt omdat er in zijn geheel minder in Nederland wordt getankt. De wet van de prijselasticiteit heet dat geloof ik.

Rest In Privacy | 20-01-15 | 09:53

Dit kabinet lijdt aan het "kleren vd Keizer" syndroom,
kijken elkaar bewonderend aan en geven elkaar
duimpjes totdat er iemand uit het volk roept :
"ze staan in hun blote reet"
en dan net doen alsof je het niet gehoord hebt en doorlopen met je Haagse fanfare.

Berthe | 20-01-15 | 09:53

@filibuster | 20-01-15 | 09:44
Vergeet het prijsverschil van een nieuwe auto niet dankzij de (illegale?) BPM.
Als ik een auto koop in Duitsland, moet ik invoerrechten betalen, waardoor mijn voordeel grotendeels afgeroomd word door (inderdaad) het beste kabinet dat België en Duitsland ooit hadden.
Rutte is een DIEF!!!!!

necrosis | 20-01-15 | 09:52

Oh ja, niet vergeten deze week halve liters Paulaner Hefe Weise Dunkel te halen in Kleve, voor 0,69 eurocent per stuk. Thuis noemen we ze Hefe Wiebes Dumbel.
Zum Wohl!

Piet Karbiet | 20-01-15 | 09:52

Nogal Wiebes. Kind kan uitrekenen dat wanneer je maar 1 euro kan uitgeven aan "iets", op dag 1, en het "iets" kost op dag 2 €1,10 je het "iets" NIET meer kan kopen op die plek. Dus.... verschuift het naar het volgende opties :
1 ) je stelt je aankoop uit totdat je genoeg geld hebt (sparen)
2) je doet je aankoop niet.en berust
3) je zoekt een vervanged product
4) je zoekt het zelfde product elders voor €1,00 of minder.

Het is dus "Nogal Wiebes" denken als je anders dan de 4 opties een berekening gaat maken en denkt dat je geld kan verdienen aan product "iets" door het duurder te maken.... terwijl je weet dat dat de consument moet kiezen

Stoker | 20-01-15 | 09:51

@mr Fawlty | 20-01-15 | 09:43
U lijkt me intelligent genoeg om in het nederlandse 'van' ook het engelse 'of' te kunnen lezen.

vaas klaak | 20-01-15 | 09:49

Grappig geschreven stukjes graag, maar die opmerking over kinderprostitutie is triest en slaat als een tang op een varken. Zegt het meer over Quid dat hij daaraan denkt?

A la snackbar | 20-01-15 | 09:46

@Bakito | 20-01-15 | 09:39
Je draait om de zaak heen, linkse flapdrol.
Wat heeft de oppervlakte of aantal inwoners van Nederland te maken met de accijns die in Nederland hoger ligt dan waar dan ook?
Zoek voor de gein even de accijns op die men betaalt in Monaco, Duitsland en Nederland.

necrosis | 20-01-15 | 09:46

Bakito | 20-01-15 | 09:39
Raaskal! Het gaat om omzetsnelheid.

bodemloos | 20-01-15 | 09:46

Klopt helemaal.
De aller-allergoedkoopste diesel kost hier altijd nog Euro 1.15, in Duitsland, net over de grens 99 cent.

Hier vlakbij staat een Shell-pomp, de stakker die daar werkt verkoopt echt helemaal niets meer, hij moet van de grote baas nog steeds 1.35 vragen.
Niet alleen verkoopt hij dus geen brandstof meer, ook voor alle andere zaken die hij verkoop( broodjes, koffie, tijdschriften, sigaretten) stopt er geen hond meer.

Wat een doorslaand succes....

mallekater | 20-01-15 | 09:45

@pomtiedom 9:28

Je maakt de klassieke fout die politici ook bezigen: alleen focussen op de benzine/diesel prijs.

Als ik naar mijn grensstreek (NL-Dtsld) kijk...
Het verhaal is en-en-en: en 10 euro op een benzinetank, en een paar euro per fles(!) wijn, per fles sterke drank. Paar euro per krat bier, een euro per pakje sigaretten (dus meestal per 10-20 pakjes per keer), en drogisterijartikelen -35% en kleding -30% , schoeisel, diervoeding. Frisdrank 50% per fles (voor hetzelfde A-merk!) He, zelfs koffie is in Duitsland tegenwoordig al dezelfde prijs, ondanks de extra accijnsheffing die Duitsland nog heeft.
En als het je teveel tijd kost, ga je nog even uit eten, scheelt ook 35% met NL, heb je een dagje uit.

filibuster | 20-01-15 | 09:44

De hoogte van het BTW tarief,BPM,brandstof accijnzen en om het even wat voor belasting is nu eenmaal recht evenredig met de hoeveelheid onrendabelen die binnen de landsgrenzen aan het overheidsinfuus hangen. Als er wat meer figuren niets doen dan moeten die paar die nog wel wat doen gewoon wat meer betalen. We stemmen toch graag voor meer, meer,meer en zijn verontwaardigd als er iemand minder roept. Dan ook niet zeiken over het prijskaartje wat er aan hangt.

Rechtende Rijder | 20-01-15 | 09:44

vaas klaak | 20-01-15 | 09:26

goed betoog, helemaal mee eens!
Maar wat is: board van directors ?

mr Fawlty | 20-01-15 | 09:43

@pomtiedom

Wat een onzin!
Waar het verschil tussen Belgie en Nederland eerst rond de 18 cent per liter bedroeg, is datzelfde verschil inmiddels al opgelopen naar 27 cent. Op een volle tank euro 95 scheelt dat al gauw €15-€20. Tabak per 100 gram scheelt ongeveer €6 en op een kratje Jupiler zit €7 verschil. Zelfs de Belgische outlets hebben momenteel flinke uitverkoop dus je kan je vriendin ook nog meenemen voor een leuk dagje uit. Gratis parkeren welteverstaan.

ANON_CAN | 20-01-15 | 09:39

necrosis | 20-01-15 | 09:30
Dat komt omdat Nederland een klein land is. In een kleine kledingzaak zijn de broeken en truien ook duurder dan bij het megagrote Primark. Heeft allemaal te maken met schaalgrootte

Bakito | 20-01-15 | 09:39

@vaas klaak | 20-01-15 | 09:26
.
Briljante analyse van deze denker Wiebes. Als wethouder was hij heel trots op het oplossen van een moeilijk verkeerspunt. Komt u er voor de grap nu eens kijken. De ambulances en brandweerauto's staan sinds zijn 'verbeteringen' aan die Pampuslaan in de file voor en door de vele ongelukken.
http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/3589260/2014/02/03/Eric-Wiebes-zeer-intelligent-en-met-een-lenige-geest.dhtml
Het is er nu niet moeilijk meer maar levensbedreigend.

Piet Karbiet | 20-01-15 | 09:37

De VVD faalt wederom. Wat een kutpartij is dat.

Fijnstoffer | 20-01-15 | 09:37

@pibasso | 20-01-15 | 09:13 "Ook regelmatig over de grens shoppen mist zijn uitwerking niet op de accijnsinkomsten".
.
Wiebes had in privé een stichting, en een stichting kan de BTW terug krijgen (ook op de kassabon van de supermarkt, gewoon een BTW bon vragen aan de chef en dan in de 'boeken' doen). Ik weet niet zeker of hij het daarvoor gebruikte, maar het is niet uit te sluiten.
Al met al een goed idee om het belastingbedrag zo laag mogelijk zien te krijgen. Ook behulpzaam is om never nooit meer op de oude "vetrouwde" partijen te stemmen.

ben kokhals | 20-01-15 | 09:34

Super tanken voor 1,09 euro per liter over de grens in Belgie klinkt toch anders als voor 1,54 euro per liter in Nederland.

jasser | 20-01-15 | 09:34

De groeiende werkeloosheid zal er niets mee te maken hebben denk ik?

MarcS | 20-01-15 | 09:34

Dodelijke laatste zin.

Bokito ergo sum | 20-01-15 | 09:33

Wees dan een trotse Nederlander en laat je geld nuttig besteed worden vanuit onze schatkist.
pomtiedom | 20-01-15 | 09:28

LOL!!!!

Beaulefermier | 20-01-15 | 09:31

@Bakito | 20-01-15 | 08:58
De accijnzen zijn in Duitsland niet laag, de accijnzen in Nederland zijn belachelijk hoog!

necrosis | 20-01-15 | 09:30

Inflatie en Deflatie gaat het de komende jaren helemaal worden. Het volk zal bloeden
pibasso | 20-01-15 | 09:19
Toe maar, inflatie EN deflatie. Nou nou, u heeft er duidelijk kaas van gegeten

pomtiedom | 20-01-15 | 09:29

door mensen te dwingen in het buitenland te tanken.
Pinocchio | 20-01-15 | 09:13
Wat een onzin. Ook al scheelt het momenteel zo'n 20 ct per liter (adviesprijzen benzine, diesel scheelt 8 ct.) met de zuiderburen, een volle tank (40 ltr) bespaart hooguit €80,-. Haal daar de kosten, uiteraard afhankelijk van de afstand tot de grens en je type auto, voor het omrijden (brandstof en een beetje extra omdat het heen en weer rijden iets extra slijtage/afwaardering van de auto veroorzaakt) en je bespaart ca. €5,-. En daar ben je dan een half uur zoet mee, niet bepaalt een hoog uurloon.
.
En ik snap werkelijk de mensen niet die hekelen dat er 'miljarden' naar Brussel gaan maar zelf meehelpen door accijnzen en btw op brandstof zelf in de Belgische hoofdstad lang te gaan brengen. Wees dan een trotse Nederlander en laat je geld nuttig besteed worden vanuit onze schatkist.

pomtiedom | 20-01-15 | 09:28

Zo zie je maar: Een land heeft niet altijd een oorlog nodig om alles kwijt te raken.

henriette | 20-01-15 | 09:27

Wiebes is een typisch gevalletje competent in een papieren werkelijkheid. Een typische werktuigbouwkunde student, intelligent doch autistisch. Meester in theorie, wereldvreemd in de praktijk. Weet complexe vraagstukken op papier het hoofd te bieden, maar is onkundig om de gevolgen daarvan te zien in een levend systeem. Type man die van onschatbare waarde is in de cleanroom van asml, maar een drama zou zijn als hij in de board van directors zou zitten. Zou dat zelf nooit kunnen onderkennen, want in zijn hoofd staat het behalen van een mba bedrijfskunde gelijk aan competent zijn om daadwerkelijk op dat niveau operatief succesvol te zijn. Theorie zonder visie. Bij ieder bedrijf zou deze man in het belang van datzelfde bedrijf uit die functie ontheven worden. Tenzij dat bedrijf de nederlandse overheid heet. Omdat er in die board van directors niemand competent genoeg is om de incompetentie van wiebes in te zien, laat staan er naar durft te handelen.

vaas klaak | 20-01-15 | 09:26

er is nog steeds een overgroot gedeelte in nederland dat niet ff naar het buitenland kan rijden om te tanken. Zoals het er nu naar uitziet zal de accijns verhoogt blijven worden om het verloren geld bij deze mensen terug te halen.
Tot het een keer zo duur word dat het wel waard is om 100 kilometer naar de grens te rijden om te tanken.

TeGekVeurWeurden | 20-01-15 | 09:25

Hoe zat het ook alweer. Het netto besteedbaar inkomen van een Duis gezin is de afgelopen 8 jaar 25% harder gestegen dan een Nederlands gezin. Maar Rutte zal dan tegenwerpen dat wij wel het Jeugd Songfestival hebben gewonnen. Goeie onderhandelaar.
Calm for the Storm...

Piet Karbiet | 20-01-15 | 09:24

@ vogelbeest
Had iedereen zijn eigen weg gehad van Maastricht tot Groningen.

whatsinaname | 20-01-15 | 09:20

Ik tank helemaal niet meer, ook niet over de grens. Heb in januari de auto weg gedaan. En wat blijkt. Kinderen van 4 kunnen prima fietsend de hele stad rond (uiteraard onderbegeleiding BjZ of wat daar dan ook van over is).

Dlareg | 20-01-15 | 09:20

Ik ga een bakfiets kopen.

eerstneukendanpraten | 20-01-15 | 09:20

Meeste aanschafbelasting op auto's, hoogste wegenbelasting ter wereld, op 3 landen na de hoogste brandstofprijzen van de wereld, en dan nóg durven praten over rekeningrijden.

Als al het geld wat door de Nederlandse automobilist afgedragen wordt aan de staat in wegen was gestopt had er in Nederland nog nooit 1 file gestaan.

Vogelbeest | 20-01-15 | 09:19

@ pomtiedom | 20-01-15 | 09:16

Exact, zo is het. Inflatie en Deflatie gaat het de komende jaren helemaal worden. Het volk zal bloeden!

pibasso | 20-01-15 | 09:19

GeenStijl heeft inderdaad al een jaar geleden uitgebreid gewaarschuwd voor die BTW-strop om de nek van de ondernemers in het grensgebied (en de economie in het geheel). Het kabinet kan onmogelijk nog zeggen "dat valt tegen zeg, dat wisten we niet". Sterker nog, het riekt naar opzet. Als nu de Vlamingen een BTW-strop wordt omgedaan kunnen ze nergens meer naar toe om het te ontwijken. Zo kan stap voor stap de hele EU genivelleerd worden en is er geen ontsnappen meer aan.

ben kokhals | 20-01-15 | 09:18

Dat ga je niet menen toch? Slaap je nog?
Willianus Wortelus | 20-01-15 | 09:12
Ik zou niet weten waarom? Waarom zijn de pompen nabij de grens duurder dan vele in de rest van NL (snelwegstations buiten beschouwing)?

pomtiedom | 20-01-15 | 09:18

euhhhhhhhhhhmmm

Dit gaat al 40 jaar zo.

wHiTeHaT | 20-01-15 | 09:17

LPG is was gisteren 0,34.7 bij mijn dorpspomp in +32

Vogelbeest | 20-01-15 | 09:17

Het kabinet wil inflatie om hun schulden weg te masseren. Dat daarbij onze spaarcenten en pensioenen verdampen zal ze een rotzorg zijn. Het eerlijke verhaal.
Kromme Tenen | 20-01-15 | 09:03
U bent toch zeker wel op de hoogte dat de schulden van de overheid ONZE schulden zijn, slechts beheerd door onze volksvertegenwoordiging?

pomtiedom | 20-01-15 | 09:16

iedereen hartje dit kabinet (hebben we voor gestemd en hebben we gekregen). Begin de dag met een dansje...

whatsinaname | 20-01-15 | 09:15

dutchdj | 20-01-15 | 09:11
Je moet maar zo denken dat de wereldwijde uitbuiting van kinderen andere producten, zoals kleding en speelgoed, op haar beurt weer goedkoper maakt.

Bakito | 20-01-15 | 09:15

iedereen <3 (hartje) dit kabinet.. hebben we voor gestemd en hebben we gekregen. Begin de dag met een dansje....

whatsinaname | 20-01-15 | 09:14

En Wiebes doet nog steeds alsof zijn grote neus bloedt.
Voor zover jullie het nog niet weten, onze overheid heeft nooit genoeg. Het slimste is om nooit meer te hard te rijden en zodoende het CJIB niet meer te spekken.
Ook regelmatig over de grens shoppen mist zijn uitwerking niet op de accijnsinkomsten. Helaas zal het ergens vandaan geplukt moeten worden, dus zul je het in je voorlopige maandelijkse teruggaaf wel merken.

Niet gek dat veel Nederlanders emigreren naar landen waar je niet continue wordt genaaid met 52% belasting, hoge BTW, BPM en godbetert welke heffingen. Minder, minder, minder!!!

pibasso | 20-01-15 | 09:13

Wij dragen al meer miljarden af dan anderen aan Brussel. Logisch dat we het laatste restje dan ook weggeven, door mensen te dwingen in het buitenland te tanken.

Pinocchio | 20-01-15 | 09:13

Als ik dit soort berichten lees moet ik altijd aan mijn Duitse oom denken.We noemden hem der General.Hij zei dertig jaar geleden al:jullie gaan uitgeknepen worden "wie eine Zitrone".God,wat heeft die man gelijk gekregen.

holegeluba | 20-01-15 | 09:12

pomtiedom | 20-01-15 | 09:08 "Je zou verwachten dat die pomphouders concurreren met hun Belgische collega's en de marges en daarmee prijzen nabij de grens het laagst van Nederland zou zijn."

Dat ga je niet menen toch? Slaap je nog?

Willianus Wortelus | 20-01-15 | 09:12

"Benzine is net kinderprostitutie: als je het goedkoop wilt, moet je in het buitenland zijn"....
.
Wat een misselijkmakende vergelijking Quid. Kon je niet iets iets van dezelfde strekking uitkiezen? Zum kotsen, echt.

dutchdj | 20-01-15 | 09:11

Als de overheid nu zou toegeven dat het een fout was door het toe te geven (zeer onwaarschijnlijk) of door het terug te draaien, dan kunnen ze denk ik behoorlijk wat claims verwachten, dus daarom alleen al zullen ze dat nooit doen.

Harkstede! | 20-01-15 | 09:11

Ach volgens de politiek bestaat de wereld in Nederland uit de Randstad en Noord Holland. De Vesting Holland zeg maar. Voor de rest kijken zij vooral op Europees niveau en liever nog mondiaal (ohhh wat willen we graag de Amerikanen onder hun zak kietelen hihi) Ze gaan er maar aan voorbij dat de wereld niet onderling vergelijkbaar is.

Maar ja. Wensdenkers. Heel gevaarlijk die lui.

Beaulefermier | 20-01-15 | 09:10

Dat de grenspomphouders klanten mislopen is ook aan henzelf te wijten. Zie bijvoorbeeld de dieselprijzen in Goirle nabij de grens (www.brandstof-zoeker.nl/) waar ze de peut duurder aanbieden dan in b.v. Aalsmeer (vergelijkbare grootte dorp). Je zou verwachten dat die pomphouders concurreren met hun Belgische collega's en de marges en daarmee prijzen nabij de grens het laagst van Nederland zou zijn. Niets is minder waar en het feit dat er ook nog eens veel te veel pompen zijn in de grensstreek in verhouding tot de lokale behoefte (voornamelijk doordat diesel tot enkele jaren geleden duurder was in België en zij juist in NL kwamen tanken) helpt natuurlijk niet mee.

pomtiedom | 20-01-15 | 09:08

Incidentjes

duitse herder | 20-01-15 | 09:08

Deutschland über alles, ik ga zo weer even de accijnzen ontduiken. Drank, tabak en brandstof!!

Miss Appeltaart | 20-01-15 | 09:06

Trouwens Duitsland is sowieso een pijn in de portemonnee van de ondernemer. Zij kopen alles goedkoper (groter) in en dumpen het tegen snäppchenwinsten, hun economie doet het dus beter OMDAT wij bijdragen.

Einde van de Domheid | 20-01-15 | 09:05

Ik snap niet waarom jullie hem Merchant of Venice noemen, de kooplieden uit het oude Venetië maakten namelijk winst.

Renkum0317 | 20-01-15 | 09:04

Het kabinet wil inflatie om hun schulden weg te masseren. Dat daarbij onze spaarcenten en pensioenen verdampen zal ze een rotzorg zijn. Het eerlijke verhaal.

Kromme Tenen | 20-01-15 | 09:03

Laat me eens een ideetje opperen: Laten we het goedkoper maken dan onze buurlanden...

WellusNietus | 20-01-15 | 09:02

Duidelijk. Sinds EU heeft het bijna 15 jaar geduurd voordat de eerste telefoonaanbieder begon met Europese tarieven. Dit zou allang (AL LANG) voor brandstofprijzen hebben moeten gelden. Als er geen Europees beleid is, waarom zouden we het dan doen?

Einde van de Domheid | 20-01-15 | 09:02

Het topic waarvan je wist dat die zou komen.

Maya de Blij | 20-01-15 | 09:01

Tja, en de boodschappen zijn ook goedkoop daar in het buitenland. Er is meer aanbod in de supermarkten, personeel is vriendelijker. En 's avonds nog even lekker uiteten met fatsoenlijk horecapersoneel, en leuke prijzen. Ideaal.

Helemaal als de reistijd slechts tien minuten bedraagt. Wel spijtig voor de Nederlandse ondernemer, maar die trekken zo langzamerhand ook naar het buitenland. Dus dat probleem lost ook wel weer op.

0591 | 20-01-15 | 09:01

Gisteren onder de euro getankt voor diesel ! Dat was alweer even geleden bij onze zuiderburen. Hier duurt at nog wel even.

Betweetert | 20-01-15 | 09:01

Waarom is Den Haag toch altijd de laatste plek waar de realiteit doordringt in de koppen in plaats van de eerste zoals het zou moeten zijn? Op die "domme populist" na natuurlijk....

Godsammekraken | 20-01-15 | 08:58

De verschillen in accijnzen zijn het zoveelste steekhoudend pleidooi voor Europese afstemming. Gelijke monniken, gelijke kappen.

Brussel zou Duitsland niet mogen toestaan brandstoffen op de markt te dumpen tegen dergelijke lage accijnzen.

Bakito | 20-01-15 | 08:58

Al daalt de olieprijs nog zo snel, de roverheid achterhaalt hem wel.

wakkere_nederlander | 20-01-15 | 08:56

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl