Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Korpschef Welten: wij hebben onze eigen wetten

weltenamsterdamrepubliek.jpgAnarchie in de Republiek Amsterdam! Waar korpschef Bernard Welten zelf wel bepaalt welke wetten hij uitvoert. Gewoon net hoe het Zijne Goed Pliessieman blieft. Nemen we het burkaverbod. Verbod dat vrouwen het recht ontneemt geheel vrijwillig een fashion statement te maken. Vooral ook een verbod dat er (nog) helemaal niet is, maar er volgens een zekere partij in Den Haag wel moet komen. Alleen daar steekt Welten alvast een stokje voor. Want hoe durft zo'n vreemde mogendheid zich in te mengen met interne Amsterdamse aangelegenheden? Dus bij deze, stelletje imperialisten: jullie kunnen verzinnen wat jullie willen, dat burkaverbod wordt NIET uitgevoerd. Aldus Bernard "sommige dingen uit het regeerakkoord sla ik over" Welten. Die gaat vlak voordat hij ophoepelt gewoon keihard burgerlijk ongehoorzaam zitten zijn, mocht het verbod op mode van daarginds er doorkomen. Want "een buitengewoon complex dilemma" en de politie uit 020 is geen modepolitie. Daad van verzet is met gejuich ontvangen; dat biedt ruimte voor nog meer Amsterdams gemorrel aan landelijke wetgeving. Welten: "Ik voel mezelf niet altijd een instrument van de overheid, die doet wat em gevraagd wordt". Conclusie 1: tussen Welten en de PVV komt het nooit meer goed. Conclusie 2: koekoek!

Reaguursels

Inloggen

joopsmeets | 07-01-11 | 17:09
1) Heb het fragment wel degelijk gezien eb blijf bij mijn interpretatie.
2) Een wet is een wet. Of een wet rechtvaardig is dan wel onrechtvaardig ligt in genen dele binnen die wet zelf besloten. Het oordeel of een wet deugt of niet is een oordeel dan vanaf een buitenpositie wordt geveld. De een kan een wet op bepaalde gronden rechtvaardig vinden, de ander kan op dezelfde of andere gronden menen dat die wet onrechtvaardig is. Twee perspectieven, twee oordelen, één wet.
3) Rousseau onderkent uiteraard dat er verschillen tussen mensen zijn, hoe kan hij anders, maar hij zegt niet dat die verschillen dermate onoverbrugbaar zijn dat het niet mogelijk is om tot dialoog te komen en dus onmogelijk om tot overeenkomsten te komen. Zijn principe valt of staat met een minimaal noodzakelijke universaliteit die individuën bindt, ongeacht historie en context.

Ongenuanceerd? Het zij zo. Ik stop hier met dit achterhoedegevecht. We komen mekaar in een ander topic wel weer tegen neem ik aan.

Schoorsteenveger | 07-01-11 | 19:39

1. Het verschil zit hem wederom in de nuance. Welten stelt niet NIET uit te voeren. Hij stelt niet te verwachten dat het tot daadwerkelijke arrestatie zal komen van deze vrouwen. Mocht een eventuele wet (en de daaraan ten grondslag liggende parlementaire geschiedenis) dit wel voorschrijven dan praten we wel verder, aldus Welten. Nogmaals, ik heb sterk het vermoeden dat je het onderhavige fragment niet gezien hebt.

2. Ten onrechte betoog je hier dat ik in de voorliggende casus een voorbeeld zie van een lex injusta. Mijn bedoeling is enkel om aan te geven dat een wet niet altijd een wet is op grond van formele vereisten. Dit in reactie op jouw wederom veel te ongenuanceerde stelling dat een wet altijd een wet is. Met de opmerking: “Uiteraard is de kwestie wanneer en op basis van welke criteria men een wet een 'lex injusta’ noemt” lijk je zelf de onhoudbaarheid van je eerdere stelling te erkennen.

3. Rousseau, Het maatschappelijk verdrag, H 9 (De zakelijke eigendom): “Ik zal dit hoofdstuk en dit boek besluiten met een opmerking die als grondslag moet dienen van heel het maatschappelijk bestel: in plaats van de natuurlijke gelijkheid te vernietigen, stelt het grondverdrag in tegendeel een zedelijke en rechtmatige gelijkheid in de plaats van wat de natuur aan fysieke ongelijkheid tussen de mensen had kunnen schappen; en hoewel zij ongelijk kunnen zijn in kracht en verstandelijke vermogens, WORDEN ALLEN GELIJK DOOR OVEREENKOMST EN RECHT.”

joopsmeets | 07-01-11 | 17:09

joopsmeets | 07-01-11 | 14:37
1) Een referentie naar 'gezond verstand' is hier evident een referentie naar een moraal. Welten stelt dat zijn gezond verstand hem nu al vertelt dat hij niet uit moet gaan voeren wat hem mogelijk opgedragen wordt.
2) Allemaal voorbeelden van lieden die hun moraal laten prevaleren boven de wet, die vanuit die moraal vinden dat het een 'lex injusta' betreft. Uiteraard is de kwestie wanneer en op basis van welke criteria men een wet een 'lex injusta' noemt. Het gaat mij wat ver om de houding van Welten te vergelijken met de mensen die door u genoemd worden en ik ben ook niet meteen geneigd om het aangekondigde wetsvoorstel als sprekend voorbeeld van een 'lex injusta' te kwalificeren.
3) Het 'contrat social' is een principe, een uitgangspunt waarbij wederkerigheid wordt voorondersteld. Elk individu, wat ook zijn achtergrond, wordt verondersteld te kunnen communiceren met elk ander individu, wat ook zijn achtergrond, op basis van gelijkheid en overeenkomst. Als er fundamentele, onoverbrugbare ongelijkheden en verschillen tussen mensen bestaan is een 'contrat social' zoals voorgesteld door Rousseau niet mogelijk. Het multiculturele denken staat op gespannen voet met dit principe. Dat is het enige punt dat ik hier wilde maken.
4) Kan ik verder niks mee. Wilders lijkt hier het lopen in een burka te willen associeren met het marcheren in een uniform. Dat is retoriek zoals we die van hem gewend zijn. Welten zou moeten snappen dat hij, zeker gezien zijn functie, hier niet vierkant in zou moeten trappen.

Schoorsteenveger | 07-01-11 | 15:37

Amice,

1. Zijn eigen moraal boven de wet stellen. Ik vermoed dat je het onderhavige beeldfragment niet daadwerkelijk gezien hebt en je oordeel abusievelijk enkel baseert op het tamelijk eenzijdige artikel hierboven. Voor de goede orde: Welten wordt geconfronteerd met een foto van een over straat lopende ‘vrouw’ in burka met twee kinderen (waarvan een in een kinderwagen). Aan de hand van dit voorbeeld wordt hem gevraagd of deze vrouw gearresteerd zal worden. Hij antwoord dat dit een zeer complex dilemma is en verwacht dat de dame in kwestie aangesproken zal worden op het feit dat zij een burka draagt. Hij verwacht echter niet dat zij gearresteerd zal worden. Hier voegt hij aan toe dat hij steeds zijn gezonde verstand zal gebruiken en niet enkel een instrument van de overheid is. Ten slotte staat hij stil bij het feit dat deze discussie ongetwijfeld nog ter sprake zal komen in het parlement.

Welten claimt derhalve in zijn geheel niet de wetgeving ‘simpelweg over te slaan’. Hij maakt in dezen wel degelijk een beleidsafweging. Belangrijk is daarenboven dat hij verwacht dat deze discussie nog ter sprake zal komen in het parlement. Vast staat immers enkel dat de politieke wil er is om een verbod op het dragen van burka’s tot stand te brengen. Die enkele intentie zegt in wezen nog niets over hoe een eventuele wet in de praktijk gehandhaafd zal worden. Reeds op grond hiervan faalt je vergelijking.

Zelfs indien dit niet het geval was faalt je vergelijking gelet op het wezenlijke verschil in de ratio die ten grondslag ligt aan de positie van beide actoren in je vergelijking. De gelovigen in je model stellen een absolute waarheid ten grondslag aan hun positie, daar waar het individu zijn ratio ten grondslag legt aan zijn stellinginname (of zoals Welten het verwoordt: ‘gezond verstand’).

2. Lex injusta, non est lex. Je stelt dat: “Een wet kent inderdaad geen hogere waarheid. Een wet is een wet, niet meer en niet minder. Hoe die wet tot stand is gekomen is een andere kwestie natuurlijk. Wetten worden gemaakt door mensen met een moraal, met hogere waarheden voor mijn part. En alhier is het nog altijd zo dat de ene waarheid de andere niet weg mag drukken. Er is volgens nauw geformuleerde regeltjes -die ook in overleg tot stand kwamen- discussie en uit die discussie komen besluiten voort die tot wetgeving leiden. Het is naar mijn uiterst bescheiden mening een verworvenheid van de westerse samenleving dat die wetgeving los ik komen staan van God en Gebod en daarmee niet meer afhankelijk van een al dan niet geopenbaarde absolute waarheid.”

Zoals hierboven reeds aangehaald betreft dit gedeelte van onze discussie de vraag of een wet altijd een wet is. Het voert wat ver om deze discussie hier in zijn geheel te voeren. Als tegenargument zou ik willen volstaan met een verwijzing naar: Martin Luther King, Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi, St. Augustinus en meer in het algemeen naar (de totstandkoming van) het EVRM. Een mooi actueel voorbeeld is de nieuwe Hongaarse mediawet. Voor zover je eventueel mocht bedoelen dat een wet in beginsel een wet is en niet meer en niet minder dan sluit ik mij daarbij aan.

3. Rousseau. Wat ik met name mis in je relaas is besef van (i) het moment van ‘contracteren’ en (ii) het wezen van de wet. Zie (i) Rousseau, het maatschappelijk verdrag, hoofdstuk 6 (Het maatschappelijk verdrag): “Als men dus terzijde laat wat niet tot de essentie van het maatschappelijk verdrag behoort, zal men ontdekken dat het neerkomt op de volgende bewoording: Ieder van ons brengt zijn persoon en heel zijn kunnen in onder de hoogste leiding van de algemene wil; en gezamenlijk nemen wij ieder lid op als onscheidbaar deel van het geheel”. En (ii) Hoofdstuk 3 (Kan de algemene wil dwalen?): “Uit het voorgaande volgt dat de algemene wil altijd op het juiste uit is en altijd gericht is op het algemene nut; maar er volgt niet uit dat het volksberaad altijd dezelfde gerichtheid heeft. Men wil altijd zijn welzijn, maar ziet het niet altijd. Het volk is nooit corrupt, maar het wordt wel vaak misleid, en alleen dán schijnt het te willen wat slecht is.”

4. Anders. Mocht de uiteindelijke wet overigens iets weg hebben van dit vodje uit 2007: www.geertwilders.nl/index.php?option=c... (wetsvoorstel Wilders), dan zou dat toch een grove verpaupering van het juridisch landschap betekenen. In het volgende fragment uit dit vodje (met de juridische diepgang van de gemiddelde Donald Duck) komt de spreekwoordelijke aap uit de mouw: “De indieners merken op dat voor wat betreft de strafmaat is aangesloten bij artikel 435a van het Wetboek van Strafrecht, de bepaling die het openbaar dragen of voeren verbiedt van kledingstukken of opzichtige onderscheidingstekens welke uitdrukking zijn van een bepaald staatkundig streven. Evenals in dat artikel bedraagt de voorgestelde strafmaat ten hoogste 12 dagen hechtenis of een geldboete van de tweede categorie, te weten maximaal € 3.350,-.”

joopsmeets | 07-01-11 | 14:37

@Korbanovish | 06-01-11 | 19:51
Trol, ga eens deaud.

Prof. D.A.H. Vintik | 07-01-11 | 00:13

-weggejorist-

Korbanovish | 06-01-11 | 19:51

Welten die lui horen hier zo niet thuis als die zakken willen dragen doen zij dat maar in hun eigen land maar niet in ons NEDERLAND het is geen gezicht die onderdrukking hier, het is een verpaupering voor NEDERLAND werken niet spreken geen NEDERLANDS kosten alleen maar een hoop belasting geld miljarden maar ja daar zit jij niet mee je vult toch wel je zakken.
Je lijkt Cohen wel ook zo'n gedoger. Maak de straten weer schoon.

bernhardes | 06-01-11 | 15:11

joopsmeets | 06-01-11 | 13:2
Ha die Joop.
Het ontbreekt ons hier aan ruimte om een betoog alle detail mee te geven dat het zou verdienen. Mijn ervaring, na een aantal jaren reaguren, is dat er een fijn evenwicht bestaat tussen wat je hier kwijt kunt zonder door iedereen uitgekotst te worden als een zwetskloot en wat je eigenlijk kwijt zou willen.
Ik maak inderdaad een rechtstreekse vergelijking tussen de houding van Welten zoals ik die percipiëer en de houding van gelovigen die hun 'kennis van goed en kwaad' als absoluut criterium hanteren. U mag deze vergelijking met neerbuigendheid begroeten, maar dat neemt niet weg dat ik deze vergelijking treffend blijf vinden en nog steeds terecht vind. Welten zegt een dergelijke wetgeving simpelweg 'over te slaan', en ik interpreteer dit als méér dan een operationele beslissing van een conscientieuze politieman, ik interpreteer dat als een politieke stellingname, een uiting van iemand die zijn eigen moraal stelt bóven wet en regelgeving en daar in alle duidelijkheid kond van wil doen.
De monotheïstische godsdiensten claimen inderdaad nog steeds een door de Ene God geopenbaarde waarheid te kennen en uit te dragen en manen nog steeds hun gelovigen deze waarheid in zich op te zuigen en hun handelen in eerste aanleg hiervan af te laten hangen. Balkenende wist ons nog te vertellen dat je zonder geloof niet kunt functioneren en te pas en te onpas moeten wij horen dat de normen en waarden die wij in ons dagelijkse leven hanteren 'christelijke normen en waarden' zijn, hetgeen naar mijn bescheiden mening iets geheel anders is dan 'norme en waarden die zijn voortgekomen uit -mede- een christelijke traditie.
Dat eenieder die zich gelovig noemt in een gegeven situatie de Wil van God zal laten prevaleren boven wet en regelgeving is natuurlijk onzin. Maar dat velen het nog steeds zo gevoelen en dat een behoorlijke minderheid zelfs zo zal handelen, daarvan ben ik overtuigd. U verwijt mij een gebrek aan nuance, ik zie het liever als een hyperbool, een bewust gekozen hyperbool.
Een wet kent inderdaad geen hogere waarheid. Een wet is een wet, niet meer en niet minder. Hoe die wet tot stand is gekomen is een andere kwestie natuurlijk. Wetten worden gemaakt door mensen met een moraal, met hogere waarheden voor mijn part. En alhier is het nog altijd zo dat de ene waarheid de andere niet weg mag drukken. Er is volgens nauw geformuleerde regeltjes -die ook in overleg tot stand kwamen- discussie en uit die discussie komen besluiten voort die tot wetgeving leiden. Het is naar mijn uiterst bescheiden mening een verworvenheid van de westerse samenleving dat die wetgeving los ik komen staan van God en Gebod en daarmee niet meer afhankelijk van een al dan niet geopenbaarde absolute waarheid.
Inzake de door mij aangehaalde voorbeelden het volgende. Het ging mij hier enkel en alleen om de logica van Tanja2121 die beweerde dat als iets als een symbool benoemd kan worden het kennelijk gelijkgesteld kan worden met andere symbolen. Lees nog maar eens na.
Ik vraag me overigens af op welke wijze ik de leer van Rousseau zou gijzelen dan wel verkrachten. U matigt zich kennelijk aan deze leer stukken beter te begrijpen maar levert daar geen argumenten voor aan.

Schoorsteenveger | 06-01-11 | 14:51

was natuurlijk gericht aan: Schoorsteenveger

joopsmeets | 06-01-11 | 13:27

Hoe langer jij aan het woord bent hoe meer je me doet denken aan de reclamecampagne van een zekere onderwijsinstelling. Nederland wordt steeds slimmer… Anders, wat kan jij oeverloos zwetsen. Het gedachtegoed dat schuilgaat achter al je branie is werkelijk van een erbarmelijk niveau.
Inhoudelijk. Zoals kenmerkend voor zwakke betogen zijn de verbanden die je legt minst genomen niet zuiver. Ter verduidelijking: “Welten claimt eenzijdig ruimte voor zijn eigen moraal, zijn eigen visie, zijn eigen inzicht, zijn eigen waarheid, PRECIES zoals de monotheïstische godsdiensten dat altijd gedaan hebben en nog steeds doen.”
Vergeef mijn neerbuigendheid, maar deze vergelijking kun je toch niet werkelijk serieus nemen? Hoe in hemelsnaam verhoudt de stellinginname van een korpschef - dat hij geen prioriteit zal toekennen aan de uitvoering van een bepaald stuk wetgeving, dan wel deze wetgeving in beginsel ‘alternatief’ zal handhaven (eea met dien verstande dat het hier eventueel in te voeren wetgeving betreft) - zich met de dwingende voorschriften van een (allesomvattende) ‘monotheïstische’ godsdienst?
Van bedenkelijk niveau is ook: “De aanhangers van die godsdiensten gedragen zich naar de wet, maar doen dat slechts voor zover die wet strookt met hun verheven waarheid”. ??De aanhangers?? Het gebrek aan enige vorm van nuance in je stelling brengt de lezer tot de conclusie dat elke aanhanger van een monotheïstische godsdienst zich overeenkomstig het door jou geschetste stramien zal gedragen…
Meer in het algemeen heb ik moeite met de zeer algemene en ongenuanceerde strekking van je betoog: ”Men maakt de seculiere wetgeving expliciet ondergeschikt aan een hogere waarheid.” Bij gebrek aan nuancering lijk je te betogen dat een wet geen hogere waarheid kent. Je ‘flauwekulargumenten’ dat: “Als ik morgen de straat opga met een doorgeladen pistool en vind dat ik dat kan en mag omdat dat doorgeladen pistool ergens symbool voor staat, moet dat dan toegestaan worden? Minder extreem voorbeeld, als ik naakt de straat opga omdat ik naaktlopen als symbool van weet ik wat aanmerk, moet dat dan toegelaten worden?” lijken deze aanname te onderbouwen. Hiermee ga je ten onrechte voorbij aan de elementaire discussie wat recht en wetgeving is. Een tegenargument van datzelfde kaliber zou immers zijn: als het morgen verboden zou worden om überhaupt kleding te dragen omdat dit ergens symbool voor zou staan, zou je dan naakt de straat op gaan? Juist in een rechtsstaat is het van groot belang dat wet en regelgeving kritisch bekeken wordt. Of een korpschef de aangewezen persoon is om dit aan de kaak te stellen is dan weer een andere discussie.
Je geblaat over het sociaal contract brengt mij ten slotte bij de volgende aanbeveling: www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/he... Het zou je niet misstaan dit werk eerst te lezen alvorens de daarin neergelegde leer te gijzelen en op brute wijze te verkrachten.

joopsmeets | 06-01-11 | 13:25

caudillo | 05-01-11 | 19:52
Hier lees ik een goed realistisch stuk, de eindeloze discussies inzake het multiculti drama dwalen altijd af van de rauwe werkelijkheid.

lanex | 06-01-11 | 11:26

Hij is zwaar door de mand gevallen.

Bataaf | 06-01-11 | 11:23

-edit | 06-01-11 | 09:31
Wij verschillen hierover van mening, dat is duidelijk. Welten had het tien keer anders kunnen formuleren als je het mij vraagt, maar koos deze woorden: "Ik voel mezelf niet altijd een instrument van de overheid, die doet wat em gevraagd wordt".
Inderdaad, men gaat nogal snel aan de haal met een citaatje. Dat weet ook Welten. Hij is overigens niet de eerste korpschef die zo nu en dan de indruk wekt mee te willen regeren.

Schoorsteenveger | 06-01-11 | 09:42

caudillo | 05-01-11 | 19:52
Teleurgesteld? Nou nee. Ik kan niet zeggen dat ik ooit in een ideologie heb geloofd, ooit achter een vlag heb aangelopen, ooit in de wijsheid van een profeet heb geloofd. Ik heb wel gezien hoe gemakkelijk mensen om mij heen, ook lieden van wie je zou denken dat ze kritisch vermogen hebben, van het ene moment op het andere alles op konden geven om volgeling van ik-weet-niet-wie-of-wat te worden.
Verbaasd, dat wel zo nu en dan. Ik vind het bijvoorbeeld verbijsterend hoe socialisten in dit tijdsgewricht kunnen blijven volharden in hun oude denkbeelden en hoe ze aldus zichzelf en hun handelen kunnen blijven zien als 'goed', wat ze inmiddels ook flikken. Dat is identiek aan de houding van bijvoorbeeld de katholieke kerk die niet in staat blijkt tot introspectie en zelfkritiek en zelfs blijft menen intrinsiek 'goed' te zijn en dus nog steeds de eerst aangewezene om de slachtoffers van sexueel misbruik bij te staan.
Het verschijnsel Wilders is wat je krijgt als de macht corrumpeert en degenen die ons zouden moeten leiden, de elite, decadent geworden is. Dan ontstaat er ruimte voor 'gezond verstand', 'frisse wind', 'nieuwe bezems' met alle gevaren van dien.
Bestrijden van Wilders vanuit de positie der 'goede mensen' is heilloos omdat daarmee het rottingsproces niet stopt. Integendeel zou ik haast zeggen. Men klampt zich in verghevigde mate vast aan de ouden waarden, van links tot rechts, en is daarmee dubbel blind, blind voor de eigen tekortkomingen en blind voor de actuele problemen.
Ook een gelukkig nieuwjaar.

Schoorsteenveger | 06-01-11 | 09:37

@Schoorsteenveger | 06-01-11 | 09:09
Als een politiechef iets roept over een (mogelijk) boerkaverbod, kan iedereen die dat wil vrij makkelijk uitleggen als zijn persoonlijke, politieke overtuiging. Ik heb Welten dat niet zien doen; hij beantwoorde de vraag wat hij als poltiebaas zou doen mbt handhaving van het eventueel aankomende boerkaverbod. Hij gaf ook het antwoord als poltiebaas. Wat zijn opvatting is als persoon heeft hij niet gezegd. Je kunt hooguit suggereren dat zijn professionele opvatting hetzelfde is als zijn persoonlijke. Maar meer ook niet.

Tegenwoordig is het beeld dat kan(!) ontstaan belangrijker dan de kale feiten. De kranten, blogs en politici buitelen over elkaar heen met vaak uit zijn verband gerukte citaten en roepen schande in chocoladeletters. Dat is best een probleem, want zo kan niemand meer iets (verstandigs) zeggen zonder dat hij het risico loopt dat anderen aan de haal gaan met een citaatje.

-edit | 06-01-11 | 09:31

-edit | 05-01-11 | 19:42
Welten kan en mag in zijn nieuwjaarsboodschap uitventen hoe hij denkt zijn kops het beste in te gaan zetten. Natuurlijk. Maar wat hier gebeurt is dat hij die ruimte te baat neemt om zijn politieke overtuiging te laten contrasteren met die van de huidige regering. Dat is, gezien de toch al moeizame discussies terzake niet echt verstandig maar hij kon het kennelijk niet laten. De indruk die bij velen achterblijft zal zijn dat de politiemensen die onder Welten ressorteren op partijdige wijze opereren. Ik verdenk hem er ook van dat hij zich daar verdomd goed bewust van is.
Je hebt helemaal gelijk, formeel maag hij dat zeggen, formeel kan hij prioriteiten stellen enzovoorts. Maar hij zou, zo is mijn bescheiden mening, zijn maatschappelijke functie niet zo moeten mengen met zijn politieke overtuiging.

Schoorsteenveger | 06-01-11 | 09:09

Ik denk dat meneer de korpschef stiekem hoopt op ontslag...
Lekker met behoud van een redelijke vergoeding, af en toe een lezing geven.
En verder lekker chillen van onze taxpoet...
Dat houdt hij echt wel een tijdje vol denk ik....

pippi kanglous | 06-01-11 | 09:07

Prof. D.A.H. Vintik | 06-01-11 | 01:12
Hahaha die vind ik leuk

1234567 | 06-01-11 | 01:19

@1234567 | 06-01-11 | 00:52
Moest er nog bijkomen dat ze 'm als nodig, of erger: als verplicht zouden omschrijven.
Anyway, mocht ik je ooit op straat tegenkomen, hoop ik dat ik net mijn favo t-shirt draag:
www.humo.be/fotospecial/LinkeBoel/mosh... ;-)

Prof. D.A.H. Vintik | 06-01-11 | 01:12

Wie betaald zijn salaris?

fritsspits | 06-01-11 | 01:01

Prof. D.A.H. Vintik | 06-01-11 | 00:14
weet wel dat as soennah de gezichtssluier als 'niet nodig' omschrijft en dat er veel niqaabdraagsters zijn die het niet eens zijn met het gedachtengoed van as soennah. As soennah is zeker niet een organisatie die spreekt voor de niqaabdraagsters

1234567 | 06-01-11 | 00:52

Over mijn lijk, lul!

Generaal Nguyen Giap | 06-01-11 | 00:31

@Generaal Nguyen Giap | 06-01-11 | 00:26
Laten we het daar maar bij laten, droefkikker :)

-edit | 06-01-11 | 00:29

edit | 06-01-11 | 00:21
Yeh!, fuck you too.

Generaal Nguyen Giap | 06-01-11 | 00:26

@Generaal Nguyen Giap | 06-01-11 | 00:15
Ghe.

-edit | 06-01-11 | 00:21

-edit | 06-01-11 | 00:05
Welke dicussie bedoel je?
O, je bedoeld die discussie over die waarschuwing betteffende het fietsen over een voetpad?

Generaal Nguyen Giap | 06-01-11 | 00:15

@Generaal Nguyen Giap | 06-01-11 | 00:02
Je blijft om de brij heen draaien. Als je deze eenvoudige discussie niet volgen kunt, kan ik je ook niet helpen.

-edit | 06-01-11 | 00:05

-edit | 05-01-11 | 23:46
Excuseer? Welke stelling, "connaisseur"?

Generaal Nguyen Giap | 06-01-11 | 00:02

@Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 23:40
Mijn stelling heb ik onderbouwd en je hebt zelfs beaamd dat jij dat ook (zelden) zag. Waarom je dit nu weer aanhaalt, is mij een raadsel. Begrijp je de discussie wel?

We hebben het inmiddels al een tijdje over de onzin die jij beweert en vooralsnog niet bewijzen kan. Kom je nog met iets of ga je weer iets plempen wat al een tijdje niet mere ter zake doet?

Je draait om de hete brij heen. En het valt op.

-edit | 05-01-11 | 23:46

@-edit | 05-01-11 | 23:16
Kwoot "Zoals je meestal ook een waarschuwing krijgt, wanneer je fietst over een voetpad" Ontkwoot
(mijn exuses voor de debiele schrijfwijze van 'Quote" en 'unquote')
Connaisseur, je kletst!

Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 23:40

@Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 23:06
Kwoot
Er is weldegelijk een wet die het verbiedt om onherkenbaar over straat te gaan.
Ik meen zelfs dat in het zuiden des land tijdens carnaval een ontheffing op deze wet wordt verleend.

Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 20:17
Ontkwoot

Waar is die wet dan, waarvan jij al een tijdje weldegelijk beweert dat die er is? Je toont vooralsnog slechts jouw ongelijk aan. Als je dat zelf inmiddels niet ziet, heb ik serieuze aanleidingen om ernstig aan jouw capaciteiten te twijfelen.

-edit | 05-01-11 | 23:16

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 19:29

Religie maakt het er niet eenvoudiger op.
Evolutie en diversiteit schrijden voort en daar kan uiteindelijk geen politicus of hoge geestelijke wat aan doen maar uiteraard wel een hoop aan manipuleren. Let's hope dat de verlichte individuen en hun kleine netwerken nog meer fantastische technologieën mogen ontdekken, ontwikkelen om ons bestaan op aarde te verluchtigen.

ecologiste | 05-01-11 | 23:13

Het linkje dat je aanbiedt gaat over een wetsvoorstel. Staat in de titel. Het voorstel voor een dergelijke wet is er geweest inderdaad. 2 zelfs. Naast dit wetsvoorstel was er ook ééntje van de PVV in hetzelfde jaar. Als je nu nog een linkje kunt aanbieden dat het wetsvoorstel ook is aangenomen en ingevoerd, dan pas bewijs je jouw stelling. Sterkte! Het is namelijk zeker dat je dat niet gaat lukken
-edit | 05-01-11 | 22:44

God!, wat heb ik als simpele technisch-engineer gelijk!
"It is good when a plan comes together".

Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 23:06

caudillo | 05-01-11 | 19:52

Een zeer gelukkig nieuwjaar.
Bij deze mijn contemplatie bij uw waardevolle tegel; links of rechts fata morgana of gewoon plain life?
www.youtube.com/watch?v=Dwm-5ABSIs0

ecologiste | 05-01-11 | 23:05

@Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 22:22
Ik trek mijn bezwaar in.

-edit | 05-01-11 | 22:50

@self 22:44
beargumenteeld....
Ik wist dat die chinees vanavond niet goed was.... Ik wist het...

-edit | 05-01-11 | 22:48

@Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 22:20
Je ziet zelden een waarschuwing, zeg je Dus je ziet ze ook wel eens wel. Je ziet dus hetzelfde als ik zie. Dat zeg ik al de hele tijd.

Het linkje dat je aanbiedt gaat over een wetsvoorstel. Staat in de titel. Het voorstel voor een dergelijke wet is er geweest inderdaad. 2 zelfs. Naast dit wetsvoorstel was er ook ééntje van de PVV in hetzelfde jaar. Als je nu nog een linkje kunt aanbieden dat het wetsvoorstel ook is aangenomen en ingevoerd, dan pas bewijs je jouw stelling. Sterkte! Het is namelijk zeker dat je dat niet gaat lukken.

Misschien is het handig je te bedenken als volgens jou het voorstel al eeuwen geleden was ingevoerd, waarom het volgens de politiek nu noodzakelijk zou zijn om nóg een keer een wet in te voeren die precies hetzelfde verbiedt. Het is maar een tipje.... Misschien valt het kwartje nu?

Voor meer achtergrond (je hebt het nodig, zo te zien): zie dit stuk van de liberale denktank van de Telderstichting. teldersstichting.vvd.nl/nieuws/194/bla... Hier staat dat wetsvoorstel van jou ook vernoemd. En ook waarom het nooit is aangenomen. Tevens een prima beargumenteeld verhaal waarom je als rechts-liberaal niet voor een boerkaverbod zou moeten zijn.

-edit | 05-01-11 | 22:44

-edit | 05-01-11 | 22:19
In your dreams "connaisseur".

Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 22:22

Kijk daarvoor als voorbeeld maar eens naar Blik op de Weg en je ziet dat er regelmatig voor overtredingen wordt gewaarschuwd en niet bekeurt
-edit | 05-01-11 | 21:23
Edit, weet jij zeker dat we naar het zelfde programma zitten te kijken?
Ik zie daar zelden een waarschuwing, volgens mij gaat dat programma over 'hoe trekken wij als uitvoerende macht een rijbewijs in'.
Daarnaast is een 'eeuw geleden' (ik gebruik nu dezelfde argumentele vrijheid als jij, en dat is alles tot in het oneindige overdrijven) er al een verbod op gelaatsbedekkende kleding ingevoerd.
www.vvd.nl/actueel/796/presentatie-wet...

Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 22:20

@Jodelahiti | 05-01-11 | 21:45
Ik vermaak mij ook prima. Ben alleen bang dat de generaal reeds de terugtrekkende beweging heeft ingezet en de aftocht heeft geblazen. Gebeurt eigenlijk altijd als zijn opties op zijn ;)

-edit | 05-01-11 | 22:19

Hebben burka's een speciale opening waar de vrouw een hand kan doorsteken om de uitkering in ontvangst te nemen?.... Of wil men ons ook nog wijs maken dat deze hobbezakken werken??

Megalomaantje | 05-01-11 | 22:13

Ella | 05-01-11 | 21:46
De verloskundige die test daar gewoon op, net zoals ze op ijzergehalte en suikergehalte test. Je krijgt daar dus gewoon pilletjes voor, geen enkel probleem

1234567 | 05-01-11 | 22:06

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 19:07

Vrouwen die een boerka dragen krijgen vaker een daling van de botdensiteit, osteoporosedoor door een tekort aan vitamine D.
Net als skeletdeformaties bij hun kinderen hebben ze dat over voor hun grote sprookjes-God.

Ella | 05-01-11 | 21:52

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 19:07

Vrouwen die een boerka dragen krijgen vaker kinderen met skeletdeformaties door een tekort aan vitamine D.

Ella | 05-01-11 | 21:46

@Generaal Nguyen Giap & -edit
Bedankt, ik vermaak me kostelijk! Encore!

Jodelahiti | 05-01-11 | 21:45

@Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 21:10
Yup: er zijn pliesieagenten die voor elk wissewasje schrijven. Ik heb ook nimmer beweert dat die er niet waren, dus daarover waren we het impliciet al eens. Ik beweer dat er ook agenten zijn die het politiesepot toepassen. Kijk daarvoor als voorbeeld maar eens naar Blik op de Weg en je ziet dat er regelmatig voor overtredingen wordt gewaarschuwd en niet bekeurt. Zal je vast kunnen beamen.

Dan nu het bewijs voor jouw bewering @ 20:17 dat er weldegelijk een wet zou zijn die verbiedt onherkenbaar over straat te gaan, graag! Want daarover verschillen we wél van mening. Ik zie het gaarne tegemoed. En zet intussen een lekker bakkie.

-edit | 05-01-11 | 21:23

-edit | 05-01-11 | 20:45
Hihi, wil jij dat ik bewijs dat een politieagent voor ieder wissewasje, zoals het fietsen op een voetpad een bekeuring uitschrijft?
Meneer de connoisseur, Ze werden er toe gedwongen: www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland...
Zo bewijs ik ook meteen mijn tweede stelling.

Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 21:10

@Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 20:36
Dat geeft de verhoudingen wel ongeveer weer ;)
Maar los daarvan is er de ongeschreven regel: wie beweert bewijst. Anders blijft het helemaal zo'n loos gelul.

Dus ik verwacht wel dat jij jouw bewering kunt onderbouwen, of aangeeft dat je dat niet kunt. Dat is toch niet teveel gevraagd, mag ik hopen?

-edit | 05-01-11 | 20:45

-edit | 05-01-11 | 20:22
Hallo!, jij speelt hier al eeuwen 'De connoisseur' op het gebied van straf/burger-recht.
Ik, als leek toon alleen maar aan dat jij uit je nek lult.

Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 20:36

@Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 20:06
Ik zei daarom ook dat jij allemaal dingen zegt die ik niet zeg. Een kind begrijpt dat het citaat van mij van mij komt. Wat raar dat je dat aanhaalt.

@Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 20:17
Dus het boerkaverbod is er al, zeg je? Een pruik of zonnenbril zijn verboden? Sinterklaas is een probleem, want wie zit er onder, niet? Ik ben reuze benieuwd of je dat kunt onderbouwen met het artikel waarop je doelt.

-edit | 05-01-11 | 20:22

Als hij daar alleen maar staat zal er geen grond zijn om hem aan te houden. Want er is immers geen wet die het verbiedt
-edit | 05-01-11 | 19:57

Er is weldegelijk een wet die het verbiedt om onherkenbaar over straat te gaan.
Ik meen zelfs dat in het zuiden des land tijdens carnaval een ontheffing op deze wet wordt verleend.

Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 20:17

-edit | 05-01-11 | 19:48
Het niet beboet worden voor het fietsen op een voedpad komt toch echt van jou. Zie -edit | 05-01-11 | 19:33
Edit, Ik vul je alleen maar aan.
*en bewijs dat onze politie constant beboet voor minieme overtredingen*

Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 20:06

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 19:29
Pinker ziet een analogie tussen politiek-correct denken en religie. Beide ontkennen ze dat ons gedrag veel evolutionaire kenmerken bezit, de een denkt dat god onze ziel aanstuurt. De ander dat onze omgang met elkaar gescheiden is van onze natuur, zodat cultuur de plaats van gods sturende hand inneemt.

sjaakdeslinksesul | 05-01-11 | 20:03

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 19:29 Een wereld gaat heel even voor mij open. Ik snap niet dat jij het kan uithouden tussen die briljante denkers hier die de vleesgeworden resultaten van die multiculturele antropologie zijn en de burka en de ijsmuts als vergelijkingsmateriaal gebruiken om de gelijkheid van culturen te onderstrepen. Daar waar ik over het ijs schuivende friezen met ijsmutsen zie mag ik geen arme onderdrukte blauwe burka pinguïns met hongerende kinderen in de verte ontwaren, want ze vallen allemaal onder de noemer ijspret. Hoeveel domheid kan een mens nog verdragen.

idopane | 05-01-11 | 20:02

@Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 19:54
Als hij daar alleen maar staat zal er geen grond zijn om hem aan te houden. Want er is immers geen wet die het verbiedt. Die is immers in de maak, omdat ie er nog niet is. Dus als dat al gebeurt, zal hij onterecht aangehouden zijn en kan hij zelfs een claim indienen.

-edit | 05-01-11 | 19:57

Verwet moet natuurlijk verwed zijn

Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 19:55

Je zou toch maar een ernstige vorm van Polymorfe lichteruptie hebben en je hele lichaam moeten bedekken als je naar buiten gaat. Mag je elke keer aan oom agent uitleggen dat je dat niet doet omdat je moslima zou zijn. (jaja, mevrouwtje...)

Bedenk daarbij dat er meer Polymorfe lichteruptie patiënten zijn in 0031 dan Boerkadragers.

Wordt nog lastig handhaven.

-edit | 05-01-11 | 19:55

-edit | 05-01-11 | 19:45
Een wollen muts op je fontanelletje is iets heel anders dan een bivak muts.
Zet midzomer een neger met een bivakmuts voor een winkel en ik verwet mijn jaarsalaris dat die knakker aangehouden wordt.

Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 19:54

@Schoorsteenveger
@ecologiste
-
Boeiende discussie! Ik ben het erg eens met het meeste wat ge beweert... maar het is zo jammer dat U beiden, vooral ecologiste, zo TELEURGESTELD zijn.
Anders dan jullie ben ik een echte conservatief. Ik heb dan ook nooit geloofd dat wereldverbeteraars goede bedoelingen hadden, of dat socialisten het beste voorhadden met "het volk".
Veel mensen zijn lang blijven geloven in de goedheid van links, maar DIE IS ER NOOIT GEWEEST. (Dat sluit overigens niet uit dat ze wel eens iets goeds tot stand brengen. Zelfs de nazis hebben wel eens iets gepresteerd. Autowegen, ziekenfondsenbesluit...)
-
Zoals de willekeur en de misdadigheid van het Derde Rijk wezenstrekken waren van de Nazis, zo zijn Robespierre, Castro, Stalin e tutti quanti niet ontsporingen van een systeem, maar maken zij er een esentieel deel van uit.
Kort samengevat: revoluties deugen niet. Niet 1789, niet in 1917, niet in 1968.
De mens is geneigd tot alle kwaad, en macht corrumpeert.
-
Wat Welten betreft, verschillen we geloof ik niet van mening. Als de politie (ook) de militaire hand van de overheid is, dan hoort die altijd ondergeschikt te zijn aan de politiek. (Tenzij je voor een militaire dictatuur bent. Dan IS het leger de politiek.)
-
Als je een goed mens wilt zijn, moet je in je eigen leefomgeving integer optreden, al je verplichtingen nakomen, niemand belazeren, concrete probleemgevallen in je directe omgeving eventueel te hulp komen. Anderen niet verachten omdat ze anders zijn.
-
Maar als iemand zijn goedheid wenst te etaleren door op te komen voor de zieligerds in Verweggistan en er daarbij een diabolisch genoegen in schept om, al strijdend en demonstrerend voor een betere wereld, van alles kapot te slaan, als iemand zijn goedheid wil bewijzen door andersdenkenden te molesteren, dan wéét je toch godverdomme dat je met een infame klootzak te maken hebt. Maar ik dwaal af. Sorry.
Gelukkig nieuwjaar.

caudillo | 05-01-11 | 19:52

@Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 19:46
Jij zegt allemaal dingen die ik niet zeg. Stuk voor stuk komen ze uit jouw brein; geen van allen uit die van mij. Kijk maar na. Dus wie laat er zich nu in zijn kont kijken?

-edit | 05-01-11 | 19:48

... Zoals je meestal ook een waarschuwing krijgt, wanneer je fietst over een voetpad
-edit | 05-01-11 | 19:33

Zoals we ook meestal een waarschuwing krijgen zodra we zonder licht rijden, of niet hands-free bellen, of vier kilometer te hard rijden etc.
O,o,o, wat laat jij je weer in je kont kijken.

Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 19:46

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 19:11
Omdat ik denk dat het voor mij beter is als ik mijn gezicht bedek.

-edit | 05-01-11 | 19:33
Ben t met je eens

1234567 | 05-01-11 | 19:45

@Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 19:34
Het zal ongetwijfeld veel meer opvallen tegen die tijd, hoewel er zat negers zijn die met 24 graden met een wollen muts rondlopen. Vind ik ook raar. De vraag was of je erop aangesproken wordt. Zou kunnen. Zou ook niet kunnen.

-edit | 05-01-11 | 19:45

@Schoorsteenveger | 05-01-11 | 16:36
Ik begrijp jouw punt, maar is het niet ongebruikelijk dat de politie aangeeft waar ze voor periode X enorm op gaat handhaven? Meestal rond deze tijd hoor je bij nieuwjaarsborrels dat overvallen extra scherp worden aangepakt en dat tegen foutparkeerders in buurt Y extra streng wordt opgetreden. Of zaken van gelijke strekking.

Het is dus niet ongebruikelijk dat de politie prioriteiten bekend maakt. Dus is het ook geen probleem wanneer je aangeeft weinig politieinzet te verwachten bij de handhaving van een boerkaverbod. In Amsterdam zou niemand er van op kijken als Welten zou zeggen dat hij geen geld uitgeeft aan de opsporing van gestolen fietsen.

Wanneer je de concrete vraag gesteld krijgt: hoe ga je om met een boerkaverbod, wat is dan het probleem om daarop eerlijk te antwoorden? Waarom zouden wij dat niet mogen weten?

-edit | 05-01-11 | 19:42

-edit | 05-01-11 | 19:24
Ik zou zeggen, probeer het eens eind Juli, wanneer de mussen dood van het dak vallen.
In midwinter heeft namelijk iedereen het koud en loopt alleen een debiel in zijn blote-nakie rond.

Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 19:34

@mental K | 05-01-11 | 16:52
Van een politiechef mogen en moeten we verwachten dat ie prioriteiten stelt. Lijkt mij vrij logisch dat de prioriteiten van de politie Amsterdam niet ligt mij de actieve opsporing naar een verdwaalde boerkadrager, die verder niemand kwaad doet. Zoals je meestal ook een waarschuwing krijgt, wanneer je fietst over een voetpad, is het niet onlogisch dat je een praatje krijgt als iemand je boerka draagt, mocht er tenminste een wet zijn die dat verbiedt.

Het is sterker: in de toelichting van de initiatiefwet staat letterlijk: "indieners (red: Wilders & Fritsma) verwachten dat de overtreding vaker zal leiden tot boete dan tot hechtenis"

Mede daarom begrijp ik de ophef niet als Welten zegt dat ie zich niet kan voorstellen dat hij boerkadragers gaat arresteren. De indieners verwachten dat kennelijk.

-edit | 05-01-11 | 19:33

ecologiste | 05-01-11 | 18:31
De culturele antropologie, met name onder invloed van Claude Lévi-Strauss, benadrukt ten zeerste de uniciteit en onvervangbaarheid van cultuur en suggereert daarmee dat alle vormen van wederzijdse beïnvloeding een gevaar zijn voor het voortbestaan van die cultuur.
De aanval op het verlichtingsdenken is ingezet in 1951 door Lévi-Strauss met'Race et histoire', een in opdracht van de Unseco geschreven essay.
fr.wikipedia.org/wiki/Race_et_Histoire...
Hierin stelt hij dat er geen waardenhiërarchie mogelijk is, dat dus de waarden van de ene cultuur onvergelijkbaar zijn met die van een andere. Er is geen hoger-lager, geen beter-slechter enzovoorts. De multiculturalisten hebben dit credo op een tegeltje boven hun bed hangen. Was er vroeger een koloniaal vooroordeel dat de westerse samenleving superieur was aan alle andere 'primitieve' culturen, sinds Lévi-Strauss is er het postkoloniaal vooroordeel dat er überhaupt geen vergelijking mogelijk is en dat geen enkele cultuur het recht heeft om de uitingen van een andere cultuur te beoordelen of te veroordelen.
Wilders verzet zich heftig tegen een multiculturele wereld waarin vreemde culturen zich kunnen nestelen zonder ergens verantwoording voor af te hoeven leggen, zonder ergens op beoordeeld te worden enzovoorts. Hij doet dat door juist de eigen cultuur in stelling te brengen en voor die eigen cultuur, de eigen Volsgeist, een veilige afgeschermde ruimte te creëren. Hij doet dat duidelijk niet door het universele in de mens te benadrukken, net zo min als de multiculturalisten dat doen. Beide kampen volharden in het geloof in culturen náást elkaar.
Wil je dat naast elkaar veranderen in werkelijk mét elkaar dan zullen er talloze heilige huisjes moeten sneuvelen, met name die religieuze huisjes die we sinds de verlichting onder het mom van 'godsdienstvrijheid' hebben laten staan zonder de bewonders te vertellen dat het een gunst is, geen verworvenheid, dat we ze niet gesloopt hebben.

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 19:29

joop-is-de-baas | 05-01-11 | 17:44
Beste joop is de baas. Ik zal je even uitleggen wat het verschil tussen een nederlands vlaggetje op je jas en een burka is. Een burka is de jodenster als verplicht kledingsstuk voor islamitische vrouwen, terwijl het nederlandse vlaggetje op een jas een puberaal politieke daad van belletje trekken vertegenwoordigd. Gewoon tot 10 tellen en je hersencellen op de goede volgorde leggen en opnieuw leren nadenken. O ja en dat jij ooit de baas wordt dat risico zal even groot zijn als dat ik de oudejaarsjackpot dit jaar heb gewonnen.

idopane | 05-01-11 | 19:26

@mental K | 05-01-11 | 17:00
Ik heb het zojuist geprobeerd: nul keer aangesproken, nul keer aangehouden. Daarbij ben ik op de fiets naar de stad gegaan en met bivakmuts op bij de stationskiosk een pakje kaugom gekocht. Stond daar tussen een hoop mensen met mutsen op en de draag en sjaal hoog opgestoken, zodat alleen de ogen zichtbaar waren. Ik viel niet echt op, eigenlijk.

-edit | 05-01-11 | 19:24

Ik snap niet hoe al het rechtse addergebroed op deze site zo erg haat op deze geweldige man, die in de geschiedenis veel heeft betekend voor de criminaliteitsbestrijding in Amsterdam.
Haile Selassie | 05-01-11 | 19:14

Hebben ze de 'pluk ze wet' ook op jou toegepast?

Generaal Nguyen Giap | 05-01-11 | 19:22

In feite zegt Welten: "dag meneer de halal terrorist, als u in boerka met een bom op uw lijf geplakt in Amsterdam een menigte mensen wil opblazen, dan raad ik u aan de dappermarkt te bezoeken. Van mij en onze 'dienders van de wet' zal u geen last hebben. Wij voeren namelijk de wetten niet uit."

Djilleke Spoker | 05-01-11 | 19:21

De politie is ondergeschikt aan de wet (DUH!), en mocht deze ronduit ACHTERLIJKE wet ooit doorkomen dan zou de heer Weltens ook daadwerkelijk ontslagen worden wegens het niet uitvoeren van zijn ambt-functie. Dat is de waarheid. Ik snap niet hoe al het rechtse addergebroed op deze site zo erg haat op deze geweldige man, die in de geschiedenis veel heeft betekend voor de criminaliteitsbestrijding in Amsterdam.

Haile Selassie | 05-01-11 | 19:14

@1234567 | 05-01-11 | 19:10
Dat is een heel duidelijk antwoord!
Waarom wil je niet zonder gezichtsbedekking naar buiten?

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 19:11

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 19:07
Nee.

1234567 | 05-01-11 | 19:10

@1234567 | 05-01-11 | 19:04
Dat is niet gezond hoor, hele dagen binnen blijven. Is het geen optie om gewoon zonder gezichtsbedekking naar buiten te gaan?

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 19:07

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 18:53
Hm ik heb het niet zo op SA. Maar natuurlijk, als de overheid zo graag wil dat er geen gezichtsbedekking op straat is, kan ik ook 24/7 binnen blijven, om het stereotype te bevestigen.
Overigens, in reactie op een vraag van jou in die andere topic, ik heb nooit problemen met artsen wanneer ik niqaab draag. Ben zondag nog uren in het ziekenhuis geweest, ging top!

1234567 | 05-01-11 | 19:04

Door deze randdebiel van een korpschef is de geloofwaardigheid van het Amsterdamse politiekorps nog kleiner geworden. Logisch, corruptie en de PvdA mentaliteit zijn daar de norm. Svp op staande voet ontslaan deze mafkees.

Avant | 05-01-11 | 18:58

@1234567 | 05-01-11 | 18:49
Dank voor je antwoord. Het kabinet valt niet, volgens mij, dus je moet toch maar een land uitkiezen. Frankrijk en België zijn geen optie voor je, maar Saoedi-Arabië wel.

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 18:53

@Ella | 05-01-11 | 18:49
Ik heb geen idee. Maar ze laat wel erg nadrukkelijk weten dat ze ze alle zeven op een rijtje heeft. #achterdochtopwekt

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 18:51

@ Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 18:30
Nee ik weet het nog niet. Maar de kans lijkt me groot dat t kabinet valt voordat t plan erdoor is, dus ik blijf de komende tijd nog ff hier.
@ Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 18:37
Jazeker, tis alweer 2 jaar geleden dat ik 'm voor t eerst om deed. En ik draag m nog steeds met trots.

1234567 | 05-01-11 | 18:49

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 18:37
Dank voor de link. 1234567 | 30-12-09 | 00:26
Ik denk dat het bij dit soort wezens gaat om de laatste stuiptrekkingen van een verlate puberteit.
In ieder geval krijgt men wel veel aandacht.
Mogelijk gaat het ook om het verkrijgen van deze aandacht?

Ella | 05-01-11 | 18:49

bubbabuks | 05-01-11 | 17:44
Dit soort mannen is maar voor een ding gevoelig, behalve geld.
Een man of vrouw onder een boerka met een bomgordel om, die zich opblaast in het Amstelstation.
Dan pas vallen de schellen hen van de ogen.

Ella | 05-01-11 | 18:32

@Schoorsteenveger | 05-01-11 | 17:40
Ik denk ook dat "we het kind met het badwater weggooien wanneer we de hoop op een universeel contract te gemakkelijk als achterhaald terzijde schuiven. Het multiculturele drama is het resultaat van de uitwerking van de idee dat elke cultuur zichzelf moet kunnen blijven en zijn eigen uniciteit moet kunnen blijven behouden, dat het belangrijker is dat elke groep zijn eigen kleurtje moet blijven houden dan dat die kleurtjes gemengd worden. Daarmee heeft men het gemeenschappelijke, datgene wat mensen bindt, stelselmatig verdacht gemaakt en op allerlei wijzen gekoppeld aan kapitalisme en neokolonialisme". Inderdaad dat zou kunnen, maar ook al hebben de menswetenschappen, met name de culturele antropologie, daaraan dapper meegeholpen ze hebben ook veel inzicht verschaft en zijn daarom toch een grote verdienste voor de mensheid. Zoals je zegt wat voor culturen geldt geldt voor godsdiensten en dus ook voor de Islam. Hier ergens is ook vrijheid van godsdienst tot thema geworden van het multiculturele debat. Klopt. "Ook godsdiensten worden gezien als uniek en ondeelbaar en gelovigen moeten dus beschermd worden tegen alle pogingen om ze open te breken, ook de goedschikse pogingen". Maar hier ligt een taak voor de wetenschap meer onderzoek te doen!
"Particuliere waarheden en universaliteit verdragen elkaar niet. Dat blijft schuren". Juist en zo particulier zijn die godsdiensten niet eens tenzij je bedoelt dat ze de waarheid claimen natuurlijk.
Het wrange is -en ook daar kan ik je volgen - dat Wilders met zijn beroep op onze tradities en eigenheden uit exact hetzelfde vaatje tapt als de multiculturalisten. "Ook hij vindt dat culturen onherleidbaar zijn en zich maar het beste kunnen verschansen. Het enige verschil is dat hij de positie van de 'eigen' cultuur radicaal anders invult. Waar de schuldbewuste multiculturalisten hameren op het kapotrelativeren van het eigen gelijk pleit Wilders juist voor het opwaarderen en verabsoluteren van dat eigen gelijk". Toch ligt het natuurlijk wel genuanceerder. Wilders is niet tegen buitenlanders maar zoals ik het begrijp verzet hij zich juist tegen mensen die geen universeel contract willen maar een sharia en een claim op algehele uniciteit waarbij de anderen de heidenen zijn, l'enfer c'est les autres (zeg maar de omgekeerde apartheid). Mensen die naar hier komen -tenminste zo zie ik het maar ik weet niet precies hoe Wilders het ziet- mensen die naar hier komen maar die maling hebben aan ons aan ons samen zijn en niet willen meedoen die roepen de reactie op. Deze reactie was begin jaren 70 ook wel aanwezig maar slechts bij een relatief kleine groep. Ik was toen tolerant en positief over de nieuwkomers waarmee ik graag een gesprek aanging (veel NL-ers bleven onverschillig). Toen dat aantal snel groeide in de loop der jaren 80 en vooral 90 en daarna en toen men er achter kwam dat het zwaar ging wegen op de begroting en ook sociaal lastig werd ja toen is er pas grote reactie gekomen.
Ik neem het met name de linkse partijen kwalijk dat ze de aantallen niet onder controle hebben gehouden (SP uitgezonderd) en geen maatregelen hebben genomen zoals voorgesteld door Drees in 1970 of SP in 1983. Dat was absoluut onverantwoordelijk. Verder neem ik de VVD en het bedrijfsleven kwalijk dat men te beroerd was om autochtone werknemers meer salaris te betalen.
Nu neem ik het vooral de 'linkse kerk' kwalijk dat ze geen realistische oplossingen hebben voor het ontstane probleem en met name moslims dat ze zo halsstarrig moslim gelovig blijven terwijl - en dat weet iedereen- hier naartoe zijn gekomen voor geld en dus niet voor Allah.
Dubbel paspoort? OK als het moet maar dan 1 van autochtone oorsprong en de ander kan er maar 1 zijn: die van de aarde, dus universeel paspoort.

ecologiste | 05-01-11 | 18:31

@1234567 | 05-01-11 | 18:21
Ha! Daar heb de reaguurster met een niqaab! Weet je al naar welk land je gaat emigreren, als straks het verbod is ingevoerd?

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 18:30

Logisch statement. Er is nog zoveel aan te pakken in de grote steden, waarom speciaal op zoek gaan naar gelaatsbedekkende vrouwen, om hen te beboeten? Ik vraag me bovendien af, als het verbod er is, of er idd ook mensen beboet worden die geen niqaab dragen, maar bijv bij een evenement een pak aan hebben.

1234567 | 05-01-11 | 18:21

Volstrekt niet capabel is dit incompetente politiek correcte watje. Een te grote broek aan en een te grote pet op. Het politie-apparaat is een organisatie in grote verwarring. Risicoloos bekeuren voor lullige overtredingen is het enige waar ze in uitblinken. Meten met twee maten is meer regel dan uitzondering. Als burger ben je vogelvrij.

frisenfruitig | 05-01-11 | 18:10

welten for president!

maar dan wel president in toekotokoeland! wat en mafketel

bubbabuks | 05-01-11 | 17:44

En mensen die denken dat een bivak muts, in dezelfde categorie als een burka vallen zijn echt echt heel dom. Ik ben als ongelovige van mening dat men vij moet zijn in denken en doen in de vrije ruimte. Op je werk is dat iets anders. Ik vind echter ieder geloof achterlijk en zeker de islam, overigens net zo achterlijk als al die idioten die op de PVV stemmen, dit is mijn mening, waarom? om dat het kan en laten we dat zo houden. Laat je niet door de rechtse media ophitse en je veranderen in een haatdragende sombie. Denk zelf en ga eens verder kijken dan de geenstijl website en pow tv(wat overigens best leuke site's zijn hoor maar wel ongefundeerd en nodeloos kwedsend) :) (ohja ik weet nog dat ik op school geen nederlands vlaggetje op mijn jas mog dat is bijna net zo iets als dat achterlijke burka verbod maar dan niet in de vrije ruimte, namelijk op school)

joop-is-de-baas | 05-01-11 | 17:44

ecologiste | 05-01-11 | 17:14
Ik denk dat we het kind met het badwater weggooien wanneer we de hoop op een universeel contract te gemakkelijk als achterhaald terzijde schuiven. Het multiculturele drama is het resultaat van de uitwerking van de idee dat elke cultuur zichzelf moet kunnen blijven en zijn eigen uniciteit moet kunnen blijven behouden, dat het belangrijker is dat elke groep zijn eigen kleurtje moet blijven houden dan dat die kleurtjes gemengd worden. Daarmee heeft men het gemeenschappelijke, datgene wat mensen bindt, stelselmatig verdacht gemaakt en op allerlei wijzen gekoppeld aan kapitalisme en neokolonialisme.
De menswetenschappen, met name de culturele antropologie, hebben daar dapper aan meegeholpen. En wat voor culturen geldt geldt voor godsdiensten en dus ook voor de Islam. Hier ergens is ook vrijheid van godsdienst tot thema geworden van het multiculturele debat. Ook godsdiensten worden gezien als uniek en ondeelbaar en gelovigen moeten dus beschermd worden tegen alle pogingen om ze open te breken, ook de goedschikse pogingen.
Maar particuliere waarheden en universaliteit verdragen elkaar niet. Dat blijft schuren.
Het wrange is dat Wilders met zijn beroep op onze tradities en eigenheden uit exact hetzelfde vaatje tapt als de multiculturalisten. Ook hij vindt dat culturen onherleidbaar zijn en zich maar het beste kunnen verschansen. Het enige verschil is dat hij de positie van de 'eigen' cultuur radicaal anders invult. Waar de schuldbewuste multiculturalisten hameren op het kapotrelativeren van het eigen gelijk pleit Wilders juist voor het opwaarderen en verabsoluteren van dat eigen gelijk.

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 17:40

In plaats van in NL politiemensen aan te nemen en hun werk te laten doen, sturen we liever politiemensen naar Afghanistan.

www.nrc.nl/nieuws/2011/01/05/kabinet-3...
Kabinet: 300 politieagenten naar Afghanistan dit jaar

Ella | 05-01-11 | 17:35

Wat kan ik me ergeren aan zo'n man. Hij voelt zich een hele vent maar wat een geklets komt er uit zijn mond. Brrrr.

Munitie | 05-01-11 | 17:31

Na zoiets, ben je gewoon weer trots Amsterdammer te zijn!
Zijn opmerking over de Cavia politie op de nieuwjaarsreceptie!
Om je vingers bij af te likken!

Frankasd | 05-01-11 | 17:29

Storm in een glas water.
Net zoals de burgemeesters van de grote steden bij de nieuwe kraakwet zal Welten binnen een paar weken de grootspraak herroepen om de doodeenvoudige reden dat het weigeren uit te voeren of het moetwillig traineren van een wet voor een ambtenaar strafbaar is.
Deze kerel heeft alleen maar een grote mond en laat hier zien dat je als linksdragende ambtenaar niet uitzonderlijk intelligent hoeft te zijn om een topfunctie te bemachtigen.

Colle Tout | 05-01-11 | 17:28

ja welten,
een burka moet gewoon mogen,
jullie zijn geen mode politie,
waarom mag ik dan niet in t openbaar met een bivak muts op lopen?
moet ik mijn helm af als daar om gevraagd word?
ohja dat komt natuurlijk omdat ik geen moslim ben.
en bedankt he

ghosthunter | 05-01-11 | 17:20

Wie bedenkt zo iets achterlijks als een boerka verbod dan ook? dat soord dingen verwacht je niet in Nederland dit hoord in Iran thuis, daar heb je de zeden politie die let op je kledeing enzo. Een ieder die voor een boerka verbod is gaat maar lekker naar Iran toe. achterlijke idioten. +++++ voor de heer Welten. Als er in de tijd van mijn opa en oma meer van dat soord mensen in deutsland waren was WO 2 misschien niet gebeurd

joop-is-de-baas | 05-01-11 | 17:15

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 16:14

Zo naïef was ik ook. Het is en blijft een mooie droom en als iedereen zijn best doet kan deze misschien uitkomen ook. Maar niet wanneer er een gebrek is aan realisme noch aan idealisme. Ik geloof in multiculti maar dan wel in de juiste proporties. Multiculti gaat nu aan schaalproblemen tenonder evenals trouwens de mensheid zelf (overbevolking).
Leve wij allemaal samen juist en i.p.v. weg met ons.

ecologiste | 05-01-11 | 17:14

VictorF | 05-01-11 | 17:01
De politie is zeker niet verplicht a priori mede te delen welke wetten in alle gevallen niet gehandhaafd zullen worden en waarom dat het geval is.

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 17:13

@ VictorF | 05-01-11 | 17:01 dan kan wel zo zijn in de praktijk, omdat de praktijk dat vereist, maar door het te zeggen op tv is dit funest voor het (de laatste tijd) toch al wankele geloof in de rechtstaat. Door dat te zeggen op de tv en er ook blijkbaar achter te staan, en het normaal te vinden, bewijst hij dat het politie-apparaat net zo rot is als de rechtspraak krom is.

mental K | 05-01-11 | 17:11

Welten is gewoon al bezig met zijn politieke carriere, en houdt op deze manier de hele oude garde tevreden. Moeten nog een paar verkiezingen overheen voordat dit soort fossielen begrijpen dat hun instelling zóó 1990 is.

mental K | 05-01-11 | 17:02

De politie is niet verplicht de handhaving van alle wetten altijd uit te voeren. Gezien hun (beperkte) middelen en het op dat moment te verwachten effect maakt de politie altijd een keuze. Gezond verstand, daar had Welten het over.
Als ze dan te maken krijgt met symboolpolitiek, tja dan kun je er op rekenen dat de uitvoering daarvan niet hoog op het lijstje staat.

VictorF | 05-01-11 | 17:01

@ -edit | 05-01-11 | 15:04
Je bent echt niet goed, trek eens ff een bivakmuts aan dan, ga eens de straat op dan, kijken hoe lang je het vol houdt en kijken hoe snel je wordt aanghouden/aangesproken. Vergelijk dat eens met een dame in een burka. Denk dan eens aan rechtsgelijkheid.. dit klopt gewoon niet.. en het zal nooit kloppen zo lang dit wordt gedoogd.

mental K | 05-01-11 | 17:00

En weer is het is loser van de Partij van de Afrukkers. Ja, Welten is natuurlijk van de PVDA, die lul.

Michael Vail | 05-01-11 | 16:56

@ -edit | 05-01-11 | 15:08 Uhhh ja goed in dat opzicht begrijp ik wat jij bedoelt, maar voor mij raakt die vergelijking nog steeds kant noch wal.
Want iedereen mag en kan lasteren, wie dan ook en van welke afkomst/religie/haarkleur en in de huidige situatie alleen moslims een gezichts-bedekkend kledingstuk worden gedoogd. Klopt niet, en kan niet.
Ik snap het van die onwerkbare situatie voor de politie, maar sommige moslims kiezen voor dit verschil, zij máken dit verschil, niet de overheid ofzo.
Als Welten dit zegt omdat' de dagelijkse politiepraktijk zó is', moet deze praktijk asap veranderd worden. Een politieman, welke rang of stand dan ook, moet gewoon bevelen uitvoeren. 'is hij daar niet zo van...' wtf doet hij dan daar?

mental K | 05-01-11 | 16:52

@Tanja12121 | 05-01-11 | 11:30:

inderdaad: Bakoenin had een paarse, terwijl Kropotkin met een vuurrode mohawk rondstiefelde. En die van Rosa was een halve meter hoog.

Cabaret Voltaire | 05-01-11 | 16:45

Als die chef-schrijfsukkel betoogt dat-ie burgerlijk ongehoorzaam wordt, vat ik dat op als een legitimatie van burgerlijke ongehoorzaamheid.
Legitimatie van burgerlijke ongehoorzaamheid vraagt om consequenties. Minstens Kamervragen. Oneervol ontslag zonder wachtgeld en pensioen. Strafproces wegens maatschappelijke ontwrichting. Verbanning naar zandrijke omgeving met zonnetje. Tussen vrinden dus. En vrindinnen. Gelukkig grotendeels onzichtbare.

pennestront | 05-01-11 | 16:40

-edit | 05-01-11 | 16:00
Je onderkent dus dat er problemen zijn met volledige gezichtsbedekking.
Welnu, er is een fundamenteel verschil tussen enerzijds dragers van integraalhelmen, bivakmutsen, panties en carnavalsmaskers en anderzijds dragers van een burka. De eerste groep kan geen wereldgodsdienst in stelling brengen om op basis van godsdienstvrijheid af te dwingen dagelijks met gezichtsbedekkende kleding rond te gaan lopen, de tweede groep kan dat wel.
De eerste groep is -althans voor zover mij bekend- moeilijk te definiëren als een minderheidsgroep die gediscrimineerd wordt en aldus de warme aandacht geniet van weldenkenden, de tweede groep wel.
Dat geeft de discussie meteen een politieke lading waar figuren als Wilders misschien handig gebruik van maken maar welke eveneens door de weldenkenden wordt aangegrepen om hun punt te maken.
Nogmaals, het gaat er mij om dat Welten het kennelijk nodig vindt a priori te melden hoe hij in het geval van burka's zal gaan handelen en dat hij in dat geval schijt zal hebben aan wat die verderfelijke rechtse regering heeft besloten. Dat is zijn nieuwjaarsboodschap. Hij neemt politiek stelling.
Hoe de sterke arm in de praktijk terzake handelt is een geheel andere kwestie.

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 16:36

Werkweigering, daar staat toch gewoon ontslag op staande voet op, zonder enige vorm van financiële compensatie? Het UWV verstrekt in zo'n geval meestal ook geen uitkering.

Borakh | 05-01-11 | 16:34

BeunDeHaas | 05-01-11 | 10:09
---
nl.wikipedia.org/wiki/Trias_politica
Scheiding der machten is er niet voor niets. Betekend dus dat de politie zelf een invulling kan geven in het handhaven van de toekomstige wet. Precies wat Welten zegt. Welten is mijn held.
Enneh al die zeikers over geflits... dat is ook in opdracht van de overheid.. pauperts. Niet hard rijden als je het niet kan betalen!

Gripzz | 05-01-11 | 16:30

eh, mijn buurman is wereldverbeteraar. Vanwege beroepsgeheim houdt ie zich op de vlakte. Zijn grootste hobby is totale ontkenning. Ikzelf kan 'et natte vingerwerk en kwakzalverij maar niet onder de knie krijgen. Hoe toch, deze?

Centauri | 05-01-11 | 16:17

Bravo voor Welten. Hij zegt niet dat hij zijn werk niet zal doen of regels aan de laars lapt of de wet niet handhaaft. Hij zegt eerst na te denken en dan te doen.
Wat die lullo van een Brinkman wil zijn befehl-ist-befehl-mannnetjes.
Voor dat soort mannetjes had ie 70 jaar eerder en in Duitsland moeten leven.

Gripzz | 05-01-11 | 16:17

Die Boerka past niet in 'ons"straatbeeld. Wij rijden toch ook niet op een kameel!
Boerka verbieden en politie gaat handhaven.

stemopgeert | 05-01-11 | 16:16

ecologiste | 05-01-11 | 15:25
Het 'contrat social' was de grote natte droom der revolutionairen. Zij hoopten op de mogelijkheid van een vrij mens, losgesneden van allerlei enge historische wortels, souverein beslissend over zijn eigen lot en dus in staat om met andere souvereine individuën degelijke afspaken te maken en die in een contract, een universele grondwet met universele geldigheid, vast te leggen. De mensheid was, zo had men besloten, een collectivum, een groep van deelgenoten. "Leve het volk" betekende niet "leve de voormalig armen en onderdrukten", nee het betekende "leve wij allemaal samen", zonder verwijzing naar een onderliggende ziel of collectief onbewuste. Hoe naïef. Die droom is nooit verwezenlijkt omdat binnen de kortste keren de revolutie, zoals altijd, zijn eigen kinderen had opgevreten. De socialisten hebben die ziel via de achterdeur weer als multiculti binnengehaald en aldus de mogelijkheid van een universeel contract geblokkeerd.
Zie ook citaat van sjaakdeslinksesul | 05-01-11 | 14:36
Welten onderstreept hier die grondhouding door a priori al te stellen dat sommige culturele of religieuze uitingen niet in een breder universeel verband getrokken mogen worden maar geheel en ondeelbaar zichzelf mogen blijven.

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 16:14

Een boerka is een stom kudtding. Die moeten we in Nederland gewoon verbieden. En Welten moet ontslagen worden.

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 16:11

@Schoorsteenveger | 05-01-11 | 15:37
Er zijn ook overvallen geweest met motorhelm op, carnavalsmasker of pantykousen. Al jaren! Hoewel dat ook een probleem is, heeft men dat vrij eenvoudig op weten te lossen door iemand die voor een bank staat met een helm op zijn hoofd, vanwege een potentieel veiligheidsrisico te vragen zich te legitimeren. Eenmaal in de bank, kunnen ze ook aangepakt worden. Eerlijk gezegd lijkt het mij ronduit onverstandig om met een boerka richting een bank te lopen. Je valt dan nogal op. Temeer omdat je nooit boerkadragers ziet bij een bank. Alleen de domme overvaller zou dat proberen.

Als we denken dat we overvallen gaan tegenhouden door de invoering van een boerkaverbod, dan komen we bedrogen uit. Met een beetje fantasie is een gezichtsbedekking te bedenken die wat minder opvalt. Ik geloof er niks van dat deze wetgeving Nederland ook maar een promile veiliger maakt.

Uiteraard zullen er lui zijn die gaan provoceren. Da's altijd een tijdelijk verschijnsel. Dus niet zo relevant voor het maken van langdurig beleid als wetgeving. En voor de veiligheid is dit ook geen issue.

Wat gewoon onlogisch is, is dat je de vrouw die zo'n gewaad gedwingen wordt te dragen, gaat bestraffen. Dát is namelijk het effect van die wet.

-edit | 05-01-11 | 16:00

@Eenmaal zullen wij.. | 05-01-11 | 10:33:

en u bent demografisch paragnost van beroep?

Cabaret Voltaire | 05-01-11 | 15:59

correctie Schoorsteenveger | 05-01-11 | 15:37
"gevoel van veiligheid" moet uiteraard zijn "gevoel van onveiligheid"

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 15:56

Geen eergevoel of ambitie ? Wordt landverrader bij de politie !

Dimitjuh | 05-01-11 | 15:48

-edit | 05-01-11 | 14:57
Zoals hierboven met links is aangetoond is het wel degelijk zo dat er zo hier en daar in burka geklede overvallers zijn gesignaleerd. Maar los daarvan is de discussie of het toelaatbaar is dat men in de openbare ruimte continu rond mag lopen met volledig bedekt hoofd, ongeacht de vraag waar die bedekking uit bestaat en wat de achterliggende motivatie zou kunnen zijn om voor die bedekking te kiezen. En die discussie zou los van andere discussies gevoerd moeten kunnen worden.
Juist omdat dit kennelijk niet meer kan kunnen figuren als Wilders ermee aan de haal gaan. Welten gooit alleen maar olie op het vuur door vooraf in deze kwestie al stelling te nemen.
Voorts is er nog de discussie rond de vraag of het terzake en in andere gevallen om objectief meetbare (on)veiligheid gaat dan wel gevoelens van (on)veiligheid. Het is algemeen bekend dat de relatie tussen beide erg zwak is. In vele gevallen zijn overheden bereid om maatregelen te nemen om het gevoel van veiligheid te doen afnemen ook als bekend is dat in werkelijkheid de veiligheid niet zal toenemen, maar in dit geval wordt er dan weer volstrekt anders geredeneerd en gehandeld en moeten we allemaal begrijpen en voelen dat onze gevoelens van angst en onzekerheid per definitie xenofobe en islamofobe gevoelens zijn, gevoed door slechte mensen als Wilders.
Het resultaat van dit alles zal zijn dat de loopgravenoorlog zal verhevigen en het aantal provocerende burkadraagsters zal toenemen. Wedden?

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 15:37

Heeft ie de doofpotcommissie al ingeschakeld?

Henk Houthakker | 05-01-11 | 15:35

doenormaal! | 05-01-11 | 15:15
Zij zijn verblind door hun Multiculturele Ideologie.
Deze inferieure Multiculturele Ideologie heeft tot een samenleving vol met puisten geleid: Overal waar je krabt komt er stinkende pus uit.

Ella | 05-01-11 | 15:33

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 13:57
Het contract social van JJ Rousseau is een mooi filosofisch werkje maar ik vrees dat je gelijk hebt en dat het vrijwel altijd een laklaagje is om de werkelijke bedoelingen te maskeren. Ook het socialisme brengt dus geen oplossing. We wisten al dat het communisme niet werkte en aan het kapitalisme wordt ook zwaar getwijfeld. Kijk eens even naar de enorme hoeveelheid tegels afgelopen nacht over ING direct.
Het wordt tijd voor iets beters. Zijn er wereldverbeteraars die het antwoord weten?

ecologiste | 05-01-11 | 15:25

Gelukkig denken de PVV en de VVD er ook zo over meneertje de anarchist Welten....

Opzouten maar......

Rein 8570 | 05-01-11 | 15:25

De wet niet serieus nemen: het zou de meeste PVV-ers toch moeten aanspreken.

matt_maxx | 05-01-11 | 15:21

@Ella | 05-01-11 | 13:56
Die zal dan ook nog wel bij moeten draaien. Lees meegaan met Europa.
Hij zal zijn houding van burgemeester toch echt naast zich neer moeten leggen en evenals Welten moeten gehoorzamen aan de landelijke en Europese wet- en regelgeving. Wat is er mis met deze mannen dat zij zich van niets en niemand wat aantrekken??

doenormaal! | 05-01-11 | 15:15

@mental K | 05-01-11 | 15:01
Ik zal het dan trachten uit te leggen. Ik geef twee voorbeelden aan van bestaande strafbare feiten, waar in de praktijk al jaren niet op gehandhaafd wordt. Niemand vindt dat een probleem. Welten gaf aan hetzelfde te gaan doen met een mogelijk boerkaverbod. Dat is ineens wel een probleem.

Is de vergelijking zo duidelijker?

-edit | 05-01-11 | 15:08

nenny | 05-01-11 | 14:33

Dus als je 5 kilometer per uur te hard rijdt, niet miepen he bij oom agent?

LijstG | 05-01-11 | 15:06

@jesrr | 05-01-11 | 11:16
Ik zei dus:

Die kon natuurlijk met ome Job door één deur.

. (Punt)

Oberschwaffelmeister | 05-01-11 | 15:05

@strikdewepstroper01 | 05-01-11 | 14:20
Tatoeages komen uit niet uit de westerse cultuur. Loempiatentjes evenmin. Ook maar verbieden?

Ik vind boerka's ook geen gezicht. Ik ben er nog nooit 1 in het wild tegengekomen, ondanks dat ik werk in Kanaleneiland. Maar om iets te verbieden omdat iemand iets niet in een straatbeeld vind passen, of omdat het niet oorspronkelijk is aan onze cultuur, gaat heel ver. Dan moet je heel veel verbieden als je consequent bent.

-edit | 05-01-11 | 15:04

@ -edit | 05-01-11 | 14:18 rare vergelijking die je maakt, ik kan er niet veel mee. Maar goed, verder wat jouw verhaal betreft: ik schiet niet in een spasme omtrent het woord Burka, maar wel omtrent dat verdomde gedoog-beleid, wat ons land al jaren lang kapot maakt. En verder onrecht, daar schiet ik ook van in een spamse; als ik met een bivakmuts over straat ga en in het openbaar vervoer ga, dan word ik meteen apart genomen, en als er iemand in een burka loopt dan niet? Is een oneerlijk onderscheid maken op basis van uiterlijk, en dus discriminatie. Dat willen we niet in NL, en dus kán dit niet. Daarvoor moet de politie optreden. Argumenten als 'het zijn er zo weinig' gaan gewoon niet op. Al is het er 1.
@ Crunchy | 05-01-11 | 14:34 misschien moet je de uitzending ff terugkijken? Het ging ook om het komende verbod.

mental K | 05-01-11 | 15:01

@self 14:57
Laatste zinnetje moet weg. iPad is niet altijd de makkelijste tool om mee te reaguren.

-edit | 05-01-11 | 15:00

Hero Brinkman: "Berndsen (D66) steunt Welten. Hij zou publiek debat willen aanzwengelen. Berndsen gaat akkoord dat politie zichzelf boven de wet stelt."
twitter.com/HeroBrinkman/statuses/2263...

Prof. D.A.H. Vintik | 05-01-11 | 14:58

@Schoorsteenveger | 05-01-11 | 14:27
Velen zeggen die relatie veiligheid en boerka te zien. Maar als we eens kijken naar het aantal veiligheidsincidenten waarbij boeradragers betrokken zijn in Nederland, is dat aantal exact aan te geven. Namelijk nul.

Als deze wet ons veiliger moet maken, heb ik zelden een treffender voorbeeld gezien van een oplossing voor een probleem dat er niet is. Daarnaast kan je nu ook al een boerkadraagster vragen om zich te legitimeren, als er vermoedens zijn van een gevaar voor de openbare orde. Dan zal de lap eraf moeten.

De boerka is een probleem in het onderwijs. Daar kan het niet. Of als je een bijstandsuitkering aan komt vragen, want logisch dat je geen baan krijgt met dergelijke kledij. Praktijk is ook hier dat die tweehonderd boerkadraagsters in heel 0031 geen uitkering aanvragen en geen baan zoeken. Omdat manlief ze dat verbiedt.

Het zou logisch zijn wanneer je manlief dan ook strafrechtelijk aanpakt. Maar we doen dat kennelijk liever bij het slachtoffer. Schiet mij maar lek....

De boerka is uiteraard wel een probleem

-edit | 05-01-11 | 14:57

Hij begint iemand te lijken van Amsterdam (J Cohen) .Deze stelde zich ook boven de wet en deed wat hij zelf leuk vond.Gaat Welten soms ook de politiek in (Partij voor de Allochtonen) samen met Cohen.

jezuz | 05-01-11 | 14:49

@Hölzenbein | 05-01-11 | 14:37
Nee zie hier in 030 dagelijks meerdere zwarte kraaien achter hun kinderwagen sjokken.

Mindy | 05-01-11 | 14:46

Hölzenbein | 05-01-11 | 14:37
.
U komt nooit in amsterdam west?

nenny | 05-01-11 | 14:42

Sir EnemA | 05-01-11 | 14:22
Praat jij tegen benen of een kruis. Ik mag dan uit een durpke komen maar ik heb lang genoeg in die achterlijke grachtengordel verbleven om te weten wat voor een autistische flapdrollen daar rondlopen. En daarmee beledig ik de autisten. Het gezicht bedekken edele intellectuele flapdrol is al zo oud als de mensheid bestaat en is het universele gebaar van onderwerping. Bewijzen daarvan liggen pakhuizen vol voor iedereen te bewonderen. Die vrijgevochten islammeisjes zijn helaas nog een zeldzame bezienswaardigheid in deze echte wereld.

idopane | 05-01-11 | 14:41

Klopt het dat er maar 10 dames in Nederland een boerka dragen?

Hölzenbein | 05-01-11 | 14:37

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 13:04
Niet van mezelf maar van Steven Pinker. Het heeft volgens hem te maken met ideologie. Men gaat enerzijds uit van het idee dat mensen volledig geconditioneerd zijn door hun omgeving (poppen voor jongens en brandweerwagens voor meisjes) en anderzijds van relativistische/sociaal constructionistische opvattingen over cultuur, taal en wetenschap (gender-bias in ja wat niet eigenlijk scholar.google.nl/scholar?q=%22gender+... ).
De eigen maatschappij is daarmee maakbaar, maar over andere maatschappijen - inclusief de meer exotische delen van de eigen maatschappij - kun je eigenlijk geen normatieve uitspraken doen. Tenzij je zelf tot die cultuur behoort of goed bent ingevoerd in die cultuur, maar witte mannen moeten er zeker het zwijgen toe doen.

sjaakdeslinksesul | 05-01-11 | 14:36

Over slap gelul gesproken.. er is nog niet eens een wettelijk verbod

Crunchy | 05-01-11 | 14:34

Burka's/Boerka's zijn al verboden in Nederland. Je mag niet met een masker over straat. Met carnaval wordt er nog altijd met vergunningen voor uitzonderingen gesleept. Toedeloetjes.

PauperPanda | 05-01-11 | 14:33

Ok, wat is dat toch de laatste tijd.
Een burkaverbod IS een burkaverbod. En niks geen slap gelul van "dat moet de handhaver van de wet per geval inschatten of het wel of niet wenselijk is"
.
NEE ! *verboden* dus.
.
Net zoals KRAKEN verboden is. Niks geen gedoog.
Hier in mijn woonplaats is men ook aan het gedogen. Wat een bullshit. Verbod is verbod goedverredoeme!
.
Als ik met 160 over de snelweg scheur moet de handhaver van de wet dat ook inschatten over het per geval "wenselijk" is???
NEE! Dan krijg ik een boete. altijd. Ook als er geen kip op de weg is en ik makkelijk zonder enig gevaar harder kan rijden.
.
Maar met een burka dan moet men het opeens per geval inschatten.
.
Waarom is nederland zo SLAP als het aankomt op dit soort "gevoelige" religie zaken?
Zeer teleurstellend is het.

nenny | 05-01-11 | 14:33

-edit | 05-01-11 | 14:18
Het gaat 'm hier om een iets lastiger kwestie, namelijk dat het argument van orde en veiligheid een rol speelt, hoe klein ook wellicht, en dat wij met z'n allen aanvoelen dat in de openbare ruimte een burka kennelijk anders wordt geclassificeerd dan bijvoorbeeld een bivakmuts. Zoals de zaken er nu bij liggen maken, zo denk ik, maar weinigen zich echt zorgen omtrent de directe relatie tussen tien burka's en de algehele veiligheid op straat.

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 14:27

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 13:57
Leer te denken in termen van mechanismen. Alles komt tevoorschijn uit die grijze verstandelijke massa boven in het hooft. Gelijk een computer denkt zij volgens een besturingssysteem en mechanismen vormen daar het belangrijkste bestandsdeel van. De linkse en religieuze kerk maakt gebruik van dezelfde mechanismen omdat zij in wezen dezelfde macht nastreven. Het is niet macht die corrumpeert het zijn de mensen die die macht nastreven die die zogenaamde macht corrumperen. Geef het individu zoveel mogelijk macht en de Macht waar jij het over hebt valt niet meer te corrumperen. De elite valt vanzelf uit elkaar wanneer het individu de macht krijgt. Het Sociaal contract is een kunstmatig gegeven dat weinig tot niets te maken heeft met echte natuurlijke sociale gevoel van het individu. En zoals je weet het echte individu kent maar een belang en dat is het eigen belang en dat is het enigste belang dat ertoe doet. En het lijkt een contradictie maar het is in feite de oplossing van al onze problemen

idopane | 05-01-11 | 14:27

De Kamers als wetgevende macht moeten ervoor zorgen dat er wetgeving komt die door de uitvoerende macht uitgevoerd kan worden. Als de uitvoerende macht op voorhand al zegt dat zij 'mogelijke' wetgeving niet gaat uitvoeren heb je een duidelijk probleem als wetgever. Welten heeft op beargumenteerde wijze aangegeven waarom hij de mogelijke wetgeving gaat uitvoeren.

Nog een voorbeeld om het duidelijk te maken. Stel dat de Kamer van plan is om een wet in te voeren die het voor mensen verboden maakt om rode kleding in het openbaar te dragen. Dan mag de politie als uitvoerende macht zich toch afvragen of dit wel uitvoerbaar is? Ieder mens met gezond verstand weet dat dit een absurde wet is.

Ook vanuit de uitvoerende macht mag er wat mij betreft nagedacht worden over de zin en onzin van wetgeving. Anders komen we in een Befehl ist Befehl cultuur terecht.

LijstG | 05-01-11 | 14:26

Welten zegt dat de politie, zoals dat ook op het korpsbrevet staat, waakzaam en dienstbaar is aan waarde van de rechtstaat is. Als kamerregels tegen de vrijheid van mensenrechten of andere vrijheidsrechten ingaan dan zal de politie daar niet naar handelen.

Crunchy | 05-01-11 | 14:24

@echt niemand | 05-01-11 | 14:06
Ik heb ook geen hoge dunk van de vrouwenemancipatie op dat punt, net als die op de veluwe niet, maar ben wel te liberaal om daar dwang bij te gaan gebruiken. Voor je het weet wordt het een soort van Geuzen-uiting, en krijg je er juist meer van (net als ooit de "traditionele" klederdracht in Staphorst en Zeeland.
Ik zie in A'dam juist veel meer vrijgevochten dames van moslim achtergrond, al kom ik niet meer zo vaak buiten de ring.

idopane | 05-01-11 | 13:50
Het valt beide onder sociale dwang, gemooipraat door religie. Dat mogelijke verschil zal er wel in zitten dat je zelf uit zo'n durpke komt.

Sir EnemA | 05-01-11 | 14:22

-edit | 05-01-11 | 13:46

De vergelijking met een carnavalspak en motorhelm is krom. Het heeft wel degelijk
met veiligheid te maken. Ook al heeft een draagster van een burka geen kwade
intenties. Trouwens nog een keer; wat moeten wij met zo'n tent in het straatbeeld
die niet thuis hoort in de Westerse maatschappij, het is een symbool van anti-
modernisme, anti-emancipatie en anti-vrijheid. De burka is een symbool van de islam in de meest radicale vorm. En die islam in de meest radicale vorm moet bestreden worden in Nederland, Europa en de rest van de Westerse wereld.

strikdewepstroper01 | 05-01-11 | 14:20

Mensen, we zijn zo langzamerhand bezig de zaak ernstig te overdrijven.
Stel nou eens voor dat Welten gezegd zou hebben dat ie iemand op de Dam die God of de Koningin voor stoephoer zou uitmaken alleen zou aanspreken, maar niet zou arresteren, dan zou iedereen de man gelijk geven. En nogal geschikt vinden voor de uitoefening van zijn functie. En dat terwijl Godslastering of majesteitsschennis al jaren lang strafbaar is gesteld in de wet.

Hij zei gisteren hetzelfde maar dan over het Boerkaverbod. Nota bene een niet bestaande wet!

Zie hier hoever sommigen al in een kramp schieten bij het zien van het woord Boerka.

-edit | 05-01-11 | 14:18

In Egypte heeft de politie ook zo haar ideeën over optreden. Wie nog denkt dat Al-Qaeda achter die aanslag op een Koptische kerk in Alexandrië zit, moet dit maar eens lezen. www.amsterdampost.nl/de-aanslag-van-al...

vraagstaart | 05-01-11 | 14:15

Eigenlijk ben ik wel heel erg benieuwd wat er zou gebeuren als Ruud Bik zou zeggen dat hij geen prioriteit toekent aan snelheidscontroles. Ik schat zo in dat Koos Spee zwemmend terug zou keren naar dit koude klotelandje om het flitsen zelf ter hand te nemen en dat de reaguurders hier jubelend achter de populistische uitspraak zouden staan. Want meer dan dat is het natuurlijk niet wat Welten doet; links populistische praat in een Vara programma. Met als doel de boel een beetje op te jutten, da'sm dan aardig gelukt.

Tjemig | 05-01-11 | 14:14

TheOtherWhiteMeat | 05-01-11 | 11:00

alleen is de kans op "het noodlot" in de Bijlmer (ja zo heet Zuid-Oost gewoon) een keer of "tig" hoger dan in welk ander stadsdeel in Amsterdam dan ook.... laat staan buiten Amsterdam. De uitspraak (hoe die dan ook gedaan is) is volkomen gelul! Berovingen en inbraken en vechtpartijen zijn schering en inslag in het afvalputje van de samenleving! Daar heb je geen noodlot voor nodig....

Zijn dochters daar 's avonds alleen op straat laten lopen? Jajaja Welten droom zacht...

ox | 05-01-11 | 14:14

Sir Enema 13.39
Met die verplichte rokken kunnen we nog communiceren, met boerka's niet. Een voor jou klein-, edoch een m.i. niet onbelangrijk, verschil. Van de emancipatie van "de moslimvrouw" heb ik overigens geen hoge dunk. Het kan met de boerka net zo gaan als met de hoofdoekjes, die steeds meer gedragen worden. Hele wijken in Mokum zijn er al van vergeven waardoor je je een vreemdeling in eigen stad waant. M.i. moet voorkomen worden dat het ook met de boerka's gebeurt. Want die gaan ook gedragen worden ALS ZE ER AAN TOE ZIJN, zoals die moslimmeiden altijd zo mooi zeggen. Dan zijn ze pas de ware gelovigen. Sir Enema zal dat als Cohenvereerder prima vinden en nog een kopje Rooibos nemen.

echt niemand | 05-01-11 | 14:06

roepievogel | 05-01-11 | 13:34
Is de wapenwet, om eens een voorbeeld te nemen, het exclusief terrein van de burgemeester? Dacht het niet. Jouw 'zonder wettelijke grondslag' suggereert dat er een absolute en excluderende grens zou zijn tussen datgene wat tot het handhaven van de openbare orde behoort en datgene wat daar niet toe behoort en dat de nationale overheid aanwijsbaar zonder een wettelijke grondslag zou beslissen.

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 14:03

-weggejorist-

berend botje000 | 05-01-11 | 13:58

ecologiste | 05-01-11 | 13:25
Ik kan er een behoorlijk eind in mee, maar het verklaart nog steeds niet hoe een 'contrat social' kan sporen met de 'wil van de Verhevene'. Ik twijfel aan de zuiverheid van de leer. Het is nooit gegaan om een werkelijk 'contrat social' bij die socialisten, noch van zuiver humanistische uitgangspunten. Nee, onder de dekmantel van verlicht denken is men van meet af aan dictatoriaal bezig geweest. Die kiem zit 'm in iets van een niet te onderdrukken haat jegens de elite-die-het-volk-onderdrukt en het daaruit voortkomende verlangen die elite uit te schakelen en te vervangen door een eigen elite-namens-het-volk. Dat loopt synchroon met de aspiraties der wereldgodsdiensten en daar moeten dus ook de raakpunten liggen.
Dat ze zich binnen de kortste keren als Lenins, Robbespierres en Castros gaan gedragen, tja, dat is niet te voorkomen. Macht corrumpeert.

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 13:57

doenormaal! | 05-01-11 | 13:42
Ook Gerd Leers, onze minister zonder portefeuille voor Immigratie en Asiel, is dezelfde mening als Welten toegedaan.
.
beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/...
Gerd Leers (ma 03 jan 2011, 23:05)
Vijf jaar later.
.
nl.wikipedia.org/wiki/Gerd_Leers
''Op 14 oktober 2010 werd Leers beëdigd als minister zonder portefeuille voor Immigratie en Asiel op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Rutte.[13]''

Ella | 05-01-11 | 13:56

Dus ....
Slaap zacht Minister President!
Er wordt goed op Uw winkel gepast.

Centauri | 05-01-11 | 13:56

Mag ik ook mijn gezond verstand gebruiken als ik 105 km per uur rijd? Of is het gezond verstand voorbehouden aan Welten en c.s.

Dr Lambiek | 05-01-11 | 13:54

Welten geeft in zijn woonplaats Oegstgeest ook al blijk van dat hij boven de wet staat.

Dr Lambiek | 05-01-11 | 13:52

Sir EnemA | 05-01-11 | 13:39 Je kruis en benen bedekken heeft absoluut niets met onderdrukking te maken. Je gezicht bedekken wel en dan heb ik het nog eens niet over de werkelijke religieuze regels die door de islam zelf zijn beredeneert. Waarom denken linkse mensen zo achterlijk en komen ze altijd met domme voorbeelden aan.
Gebruik daarom je hersencellen wel efficiënt, scheelt een hoop koppijn.

idopane | 05-01-11 | 13:50

@strikdewepstroper01 | 05-01-11 | 13:16
Boerkaverbod en veiligheid hebben niks met elkaar te maken. Dan zou carnaval of een motorhelm al jaren een issue zijn. Je kunt nu ook al een onder omstandigheden van een boerkadraagster vragen of ze zich kan legitimeren. Dan moet die lap toch echt even af. Daar is geen nieuwe wet voor nodig.

-edit | 05-01-11 | 13:46

Welten lijkt een eenzame ijspegel in europa. Boerkaverbod is in Frankrijk reeds ingevoerd. Rest van Europa gaat snel volgen maar Welten zwemt tegen beter weten tegen de stroom in. Zegt wel iets over de mate waarin hij zichzelf (zijn macht) overschat... Eigenwijs op een ongehoorde manier.

doenormaal! | 05-01-11 | 13:42

1. Iemand die een tegenstanders van Job Cohen is, wordt hier over het algemeen als held gelauwerd.
2.Welten zei in het programma 5 jaar later : "Ik denk dat de vrouw zal worden aangesproken op het feit dat ze een boerka draagt. Ik geloof er niet in dat wij vrouwen, ervan uitgaand dat het een vrouw is want dat kun je niet zien, gaan arresteren.''
Lijkt me een reele uitspraak, arresteren voor iets wat een overtreding gaat worden is wat overdreven.
3. Ik vind de verplichte rokken in de Bible Belt ook een vorm van vrouwenonderdrukking, maar ook daar zullen ze het vooral zelf moeten oplossen middels emancipatie, en niet door allerlei verboden van Blonde Dolly.

Sir EnemA | 05-01-11 | 13:39

Amsterdam? waar leg dat dan? al die provincialen die zo hard roepen dat ze trots zijn op hun stad... flikker op man... Nederland is groter dan alleen uw stad mevrouw Marcouch!

stadionweg | 05-01-11 | 13:37

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 12:33
Tarique Ramadan doet hier ook weer z'n huichelachtige en hypocriete zegje. Een kijkje in de keuken van Australie, ook niet mis wat daar aan totale bedekking voordoet.
Amsterdam zal geen wietpas uitgeven, de stad verdient er gewoon teveel aan.
De rode enclave doet weer van zich spreken, puur lachwekkend hoe Van der Laan en Welten uitspraken doen om te provoceren.
Welten heeft geen last van die achterlijk verhulling daar in Warmond en Van der Laan's kinderen zitten vast niet op een school naast een lekker Amsterdamse coffeshop.

lanex | 05-01-11 | 13:36

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 13:15
Ik heb het over het overheidshandelen van de nationale wetgever, die 'vergeten' is, dat Openbare orde een exlusief terrein is van de burgemeester.

roepievogel | 05-01-11 | 13:34

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 13:04
Wat mij boeit, maar waar ik nog steeds de vinger niet op kan leggen, is hoe de waarheid der linkse wereldverbeteraars die destijds de vrouwen vanachter het aanrecht wegtrokken om hen te bevrijden van het kwaad zo synchroon is gaan lopen met de waarheid van een Verhevene.

Ik kan je daarmee wel helpen. De verhevene oftewel God. De linkse kerk gelooft ook maar in een god en dat is zichzelf oftewel het eigen ego, het eigen gelijk. Metafysisch gezien een simpel gegeven. Niet het individu maar het intellectuele ego. Het verstandelijk vermogen van de mens geïdealiseerd in een linkse setting, waarin de uitverkorenen heersen over het klootjesvolk daar waar papen en aristocraten hen op zeer succesvolle manier reeds voorgingen. Het is een constante herhaling van oefening tot het moment dat het individu zich uiteindelijk bevrijd van deze elites. Tot die tijd zal je jezelf deze retorische vragen blijven stellen. Helaas.

idopane | 05-01-11 | 13:31

VictorF | 05-01-11 | 13:26

Niet heel erg veel als je kijkt wat ze er in de praktijk van bakken.

CumGranoSalis | 05-01-11 | 13:31

Ik hoop niet dat de terrorisme bestrijding neerkomt op verbieden van de boerka. Kan die opsporing svp iets intelligenter?

VictorF | 05-01-11 | 13:26

Maar stel, Welten gaat waarschuwen ipv arresteren.

Plakt ie er dan een sticker op?

basweetutwel | 05-01-11 | 13:25

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 13:04

Misschien heeft het te maken met de jare 60 toen traditionele kerkgangers veranderden in hippies en Nieuw Links mensen. Zeg maar de renaissance van de kerkelijke of religieuze naar de meer humanistische mens. Doel om een goed mens te worden. Prima niks mis mee. Maar vooral Nieuw Links is gaan geloven dat hun evangelie het enige juiste was. Zij waren jong, vrij, tolerant, anti-oorlog, anti-establishment, anti-kapitalistisch, hadden de Beatles en de Stones mee etc. etc. en waren toch veel betere mensen dan de oudkapitalisten? 'Samen zullen we alles eerlijk delen'. Maar al zeer snel ontdekten ze het grote geld en de geylheid van de macht, zoals de KVP-ers en de pausen dat al eeuwen voor hen ontdekt hadden. Nu doken er ook andere aanvoerders van goedgelovigen op zoals de Maharishi Mahesh Yogi en noem de guru's maar op. Massaal gingen mensen in die tijd op zoek naar zichzelf, naar India etc. Al deze mensen waren gevoelig voor een andere politiek en op die lijn zitten bestuurders als Cohen of Welten nog steeds en het is ook decennialang geweldig goed gegaan (vooral voor de bestuurders met hun tonnen aan inkomsten). Maar die tijd is nu bijna voorbij (hoop ik). Er wordt op de deur geklopt. Eerst Pim, en nu Wilders en de Wutbürger. En die woede is niet alleen gericht tegen de PvdA maar het is wel deze partij die het meest schaamteloos mensen beloftes heeft gedaan die het niet heeft waargemaakt. Zij komen hun 'contract social' niet na! In plaats van de hand in eigen boezem te steken proberen ze Wilders die ze zelf gecreeerd hebben kapodt te maken.

ecologiste | 05-01-11 | 13:25

Bizar hoe blindelings Eurabië wordt uitgevoerd in Nederland.
Zal Bat Ye Or Nederland in gedachten hebben gehad toen zij
het boek 'Eurabia' schreef?

strikdewepstroper01 | 05-01-11 | 13:25

Ach... islamsterdam....

neworder | 05-01-11 | 13:21

@echt niemand 13:13

Je denkt hetzelfde als ik, want ik had je woorden echt niet gelezen toen ik mijn tegel schreef. Maar goed, we zijn het in elk geval met elkaar eens.

strikdewepstroper01 | 05-01-11 | 13:19

rintelman | 05-01-11 | 13:10
De ergernis zit 'm in de kennelijke boehoefte van Welten om zich -conform de doctrine van Doekle en de regel van Ramdas- als 'goed mens' te afficheren inzake een redelijk gevoelige kwestie.

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 13:18

@doenormaal!

Dat is nu juist het punt. Naast dat zo'n tent een uiting is van de islam in de
meest radicale vorm en deze niet in deze Westerse maatschappij
thuis hoort waar we streven naar moderniteit en emancipatie en je gewoon niet kunt zien wie erachter schuil gaat.
En dan antwoord meneer Welten op tv; "Ja, ik kan ook niet zien wie
erachter zit een man of een vrouw." En veiligheid is nou juist het punt waarom de
burka verboden moet worden, uit het straatbeeld moet worden verbannen
en dat de politie die wet gewoon moet uitvoeren.

strikdewepstroper01 | 05-01-11 | 13:16

roepievogel | 05-01-11 | 13:11
Gaat-ie weer. Gekke Geert is de gedoodverfde bedreiger der rechtsstaat en verder willen we het liefst geblinddoekt verdertrekken op het ingeslagen pad. Over welk 'overheidshandelen zonder wettelijke grondslag' heb je het overigens?

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 13:15

Een burka een modeproduct?
Oh,oh, hoe krijgen ze het uit hun strot.
t Gaat hier om een achterlijk bijproduct van een fascistische idiologie!
Als je ontkent, dan zou ik maar eens geen kranten lezen en in een grot gaan wonen.
Voorlopig zou om te beginnen die Welten maar eens aanpakken.
Een passend signaal zou hier wel op zijn plaats zijn.

The eimer | 05-01-11 | 13:14

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 12:48 Och wat is een linkse kerk nu zonder symboliek. Probeer hen nou niet hun enigste doelmatige wapen op intellectuele achterbakse manier te ontfutselen. Laat hen alstublieft hun sacramenten, hoe ridicuul ook, behouden. Het is hun enigste paal die deze failliete tent nog overeind houdt. Heb respect voor een andermans z'n geloof. Hahahahah

idopane | 05-01-11 | 13:14

Commentaar van Welten bij Pauw; Dit is een vrouw met een boerka, althans dat neem ik aan, want er kan ook een man onder zitten""of woorden van gelijke strekking, en dat is nu juist een van de problemen met een boerka. We weten niet wat er onder loopt. Een ruime boerka kan een dozijn gewapende terroristen verbergen. Of in iedergeval twee. De boerka is ooit bedacht door Mo om zijn laffe strijders als vrouw te kunnen laten vluchten, hetgeen in Afghanistan ook meermalen schijnt te zijn gebeurd. Overigens denk ik, dat Welten vervroegd met pensioen wil en er uitgegooid wil worden met een extra zak geld. Want hij weet heel goed hoe je aan extraatjes moet komen.

echt niemand | 05-01-11 | 13:13

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 12:54
Overheidshandelen zonder wettelijke grondslag = not done
Als je Rechtstaat wil zijn..
Overheidshandelen zonder wettelijke grondslag = please do
Als je Politiestaat wil zijn.. of gekke Geert
Uiteindelijk gaat het om jou en mij, of liever: ons

roepievogel | 05-01-11 | 13:11

Ik snap niet waar al deze ophef over is. Net zoals de Pliesie A'dam de diefstal van jouw fiets geen voorrang geeft over bijv. een overval, besluit deze meneer ook geen werk te maken van dit achterlijke stokpaardje van de PVV. En terecht. Net alsof de burqa het probleem is van de mislukte integratie. Ik heb toch echt liever dat ze eens wat doen aan dat scooter-straatrooftuig (bijv. eens GERICHT in de knieschijf schieten ipv. waarschuwingsschot), dan zich hardmaken voor weer zo'n mongeaulenplan van de PVV. Heeft met burgelijke ongehoorzaamheid geen reedt te maken, wel met slimme inzet van beperkte middelen. Als ze nou ook eens ophielden met snelheidscontroles en fietsers bekeuren, werd dit land misschien echt een beetje veiliger.

rintelman | 05-01-11 | 13:10

Bijna 22.000 bruto per maand ex onkosten en dienstauto met chauffeur. Zucht.

doskabouter | 05-01-11 | 13:10

Amsterdam, altijd lastig. Ik denk terug aan 1650. Amsterdam heeft er trouwens ook voor gezorgd dat in 1780 oorlog uitbrak tussen Nederland en Groot-Brittannië. Amsterdam, bedankt!

Frdnnd | 05-01-11 | 13:10

Denaapklimtgoed | 05-01-11 | 12:59

Welten denkt nog teveel dat hij goed is. De vileine topambtenaar laat het over aan de communicatieafdeling en blijft buiten schot en volledig onzichtbaar, onbenoembaar en zonder naam, terwijl hij achter de schermen wel de touwtjes zeer stevig in handen houdt. In dit opzicht is Welten's sprookje spoedig uit. I voorspeldat er over 10 jaar een nog veel veel koudere wind zal waaien.

ecologiste | 05-01-11 | 13:07

prima als je eigenwetten hebt, maar pak dan die hufters van de taxis aan. Maar dan moeten we even wachten op de aanpassing van de wet.

no_style@all | 05-01-11 | 13:05

"boerka aantrekken doet" en anoniem want onherkenbaar foute dingetjes doen gaat... Kunnen we ook meteen bezuinigen op politiecamera's want die hebben dan toch geen nut meer. Met Boerka paspoort aanvragen LOL, Met boerka juwelier of postkantoor of bank binnengaan... Met boerka door de douane op schiphol LOL. Wow. Dit biedt mogelijkheden!

doenormaal! | 05-01-11 | 13:04

caudillo | 05-01-11 | 12:50
Dat is volgens mij het thema ja. Vanuit welke 'waarheid' meent men het zich te kunnen permitteren openlijk afstand te nemen van de beginselen der rechtsstaat. Het wrange van de kwestie is dat met -terecht of onterecht- het juist Wilders verwijt dat hij het primaat van die rechtsstaat niet wenst te eerbiedigen en hem zelfs voor de rechter sleept om dat gelijk te halen.
De ene waarheid is kennelijk méér waard dan de andere waarheid als het gaat om het tussen haakjes zetten van orde en wet. Dat vond Duyvendak toen al, dat vindt Welten nu nog steeds.
Wat mij boeit, maar waar ik nog steeds de vinger niet op kan leggen, is hoe de waarheid der linkse wereldverbeteraars die destijds de vrouwen vanachter het aanrecht wegtrokken om hen te bevrijden van het kwaad zo synchroon is gaan lopen met de waarheid van een Verhevene.

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 13:04

Hoezo "burgerlijke ongehoorzaamheid"? Op het moment dat je in dienst van de politie werkt ben je geen burger.

The Unjorisable | 05-01-11 | 13:00

Mogelijk heeft Welten het zelf niet door, maar sinds het nieuwe management wordt er militair (top-down) op targets gestuurd. En laat de communicatie naar buiten toe over aan de afdeling die er voor bedoeld is. Gewoon doen zoalas het organisatiemodel bedacht is, net zoals de burger de wetten dient na te leven.

Denaapklimtgoed | 05-01-11 | 12:59

@Schoorsteenveger | 05-01-11 | 12:04 schreef "Maar ik protesteer wel tegen een algemene tendens die lijkt te bestaan uit de behoefte om steeds harder te gaan schreeuwen dat er goede en slechte mensen zijn en dat de goeden de beginselen der rechtsstaat aan hun laars mogen lappen om te voorkomen dat de slechten via diezelfde beginselen der rechtsstaat aan invloed blijken winnen".
-----------------------------
Het is deze filosofie van de 'linkse kerk' (vooral CDA, PvdA, maar ook andere gevestigde partijen) die de hoogste regionen van overheidsland bezetten en van daaruit hun enorme invloed op de samenleving hebben die er voor heeft gezorgd dat NL de afgelopen 20-30-40 jaar is afgegleden tot een hopeloos en nog nauwelijks bijeen te rapen verzameling van onsamenhangende open eindbrij. De zelfgenoegzame bestuurders die het zo gemakkelijk krijgen zijn inmiddels zo verwaand geworde en staan zover af van de werkelijke burgers dat ze geheel los van de realiteit hun gedachtenspinsels aan ons opdringen en tevens de rekening erva bij ons deponeren. Wat hen niet goed uitkomt wordt gedemoniseerd, verwildersT en gepimfortuynd. Het gaat al zeer lang niet meer om de toekomst van ons land maar om de voortzetting van het old én new boys network tenoste van alles.

ecologiste | 05-01-11 | 12:57

@ CumGranoSalis | 05-01-11 | 12:49
Zie: Marcus Porcius Cato | 05-01-11 | 12:08
Nogmaals CumGranoSalis, u bent getikt !

Marcus Porcius Cato | 05-01-11 | 12:57

@ecologiste | 05-01-11 | 12:42
Op papier zit het zo goed in elkaar...
Wanneer het om de openbare orde gaat is de burgemeester bevoegd.
Aanwijzingen van de burgemeester zal Welten niet naast zich neerleggen, hij zal opstappen.
Aanwijzingen uit Den Haag tav. openbare orde heeft Welten geen boodschap aan.
Aanwijzingen uit Den Haag tav strafrechtelijke opsporing wel.

roepievogel | 05-01-11 | 12:57

Krijgt Amsterdam soebsidie uit Saoedie-Arabië?

Malibu Stacy | 05-01-11 | 12:57

"In ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag". Niet mee eens? Dan opzouten en ander werk zoeken.

Alexander de Kleine | 05-01-11 | 12:55

Tanja12121 | 05-01-11 | 12:49

Als je de pliessie ruimte geeft gaan zo links doen en gebeurt er niets.

Zelfde voor straffen. Als je die niet standaard heel hoog maakt, en de rechters ruimte geeft, gaan die links doen en gebeurt er niks.

Dus ik kan je wel volgen, maar wil die linkse kliek die in alle machtsorganen vertegenwoordigd is geen ruimte geven de boel te frustreren en kapot te maken.

NoMinister | 05-01-11 | 12:55

Wanneer het burka verbod is vastgelegd, dan zal/ is het wenselijk dat de gemiddelde autochtone diender wanneer hij/zij daar tijd voor heeft betrokkene duidelijk maken dat hij/zij in overtreding is, om een legitimatiebewijs vragen, vragen om de hoofdtooi af te doen teneinde de identiteit vast te stellen en indien daar enige aanleiding toe is onder het gewaad nader onderzoek doen.
Lijkt me voor de burka drager een prima momentje van k.u.t.
1e keer waarschuwing, wel gegevens in het boekje noteren en delen met de collega's.
Het feit staat nog niet vermeld in de O.M. boetebase. 120 Euro voor de overtredingen 2 t/m 4 lijkt me redelijk. Verdere gevallen moeten aan de PR worden voorgelegd.

Ookmooi | 05-01-11 | 12:54

roepievogel | 05-01-11 | 12:39
De vraag is hier uiteraard of er sprake zou zijn van willekeurig handelen. Dat valt nog te bezien. In de felle discussies die overal in Europa worden gevoerd wordt wel steeds gepoogd om die willekeur aan te tonen. Dat is ook wat bijvoorbeeld Tariq Ramadan, de bruggenbouwer die niets liever doet dan eenzijdig inhakken op de westerse mores, continu loopt te schreeuwen.

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 12:54

yacoda | 05-01-11 | 10:44
Dat is dus 12 jaar wachtgeld?
Gebaseerd op 262.841 euro?
.
nl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Welten
''Bernard Johannes Adrianus Maria Welten (Breda, 25 februari 1955) = 55 jaar.

Op 22 juni 2010 maakte De Telegraaf bekend dat Welten 262.841 euro verdient, een bedrag dat de Balkenendenorm overschrijdt en op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) wordt aangemerkt als een topinkomen.[4][5][6]''

Ella | 05-01-11 | 12:54

Welten is egenlijk net als dat krakerstuig: "Jullie wetten, niet de onze".

Fijnstoffer | 05-01-11 | 12:52

ff kijken wat Welten boerkt als een Boerka zichzelf opblaast of een bom de Metro insmokkelt .. immers de mensen die kwaad willen .. maken hier gebruik van, ff kijken wat Welten vind van de onderdrukking van de vrouw , Welten is een lul .. typisch Amsterdamse politiechef betweter .. staat totaal buiten de realiteit .. vooral de opmerking "hohohoh eerst even denken voordat je wat doet " = besluiteloosheid en laf. Welten moet er per direct uit. hij heeft zichzelf niet in de hand.

Baron de laclou | 05-01-11 | 12:52

@Schoorsteenveger | 05-01-11 | 10:53 en verder
-
Ge hebt verpletterend gelijk! En zeer goed verwoord. Kudos, Scoorsteenveger!
-
Toen Pim Fortuyn de kreet "linkse kerk" lanceerde, was die hogere morele werkelijkheid van de linksmensen waar je naar verwijst, precies wat hij bedoelde.
-
Je hebt tegenwoordig linkse scribenten die van de weeromstuit van een "rechtse kerk" spreken, maar die begrijpen het niet. Voor hen is de vanzelfsprekendheid van hun morele gelijk te absoluut. Er zijn natuurlijk wel "rechtse standpunten", "hobby's" zo men wil (vrije markt, minder subsidies, lagere uitkeringen, whatever), maar de enige rechtse KERKEN die er nog zijn, vindt men bij de Mohammedanen en de SGP-christenen. (In de USA is dit minder waar.)
-
Overigens vind ik dat die Welten een typisch PvdA-hoofd heeft. En dat hij een lul is. Maar dat is uiteraard ontzettend subjectief en volledig irrelevant.
-

caudillo | 05-01-11 | 12:50

@NoMinister
Voor het opsluiten van criminelen hebben ze geen tijd dan. Dan moeten ze burgers bekeuren voor burka's, fietsverlichtingen, niet uitgestoken handjes, door rood wandelen, hondjes niet aan de lijn en meer van die zooi.
Allemaal heterdaadjes dus meteen handelen.

Ik ben erg voor effectief straffen en liefst zo snel mogelijk na de daad. Maar laten we ons even druk maken om die misdaden die er toe doen. Laat de politie maar prioriteiten stellen en bepaalde zaken negeren omdat zij de echte cijfers kennen en weten waar de problemen in een wijk liggen.

Tanja12121 | 05-01-11 | 12:49

Criminele jongeren in de Bijlmer worden niet goed opgevoed, vertelde Bernard Welten.

Ella | 05-01-11 | 12:49

Deze politieke commissaris van het politbureau pvda, tevens-en-misschien-zelfs-wel-onwettig-voorzien-van-blauwe-pet, maakt het wel heel erg bont.
Ik heb ook wel eensch haast in amsterdam en dringende redenen mijn auto op de gracht te parkeren en vanaf heden ook geen goede redenen voor het naleven van parkeerregels van meneer Welten, overbodige-zorgmanager-met-blauwe-pet.

Jan Passant mk2 | 05-01-11 | 12:49

Marcus Porcius Cato | 05-01-11 | 12:47

Waar is dat overweldigend bewijs dan leugenaartje poetsbak?
Laat zien dan dat Burka's een risico zijn voor de veiligheid.

CumGranoSalis | 05-01-11 | 12:49

idopane | 05-01-11 | 12:35
Het is opmerkelijk hoe hier de taal een barrière lijkt op te werpen. Het willen verbieden van een burka wordt al te snel veroordeeld als symboolpolitiek van extreemrechtse populistische partijen, het willen dragen van een burka wordt al te snel vergoelijkt als een daad van godsvrucht. Ik zie niet in waarom het een wel en het ander niet als symboolpolitiek mag worden aangemerkt. Dat is ook het hele issue hier. De -al dan niet terechte- onrust inzake het toestaan van het dragen van een burka geldt komt voort uit een gevoel dat bepaalde vormen van machtssymboliek kennelijk immuun zijn voor welke kritiek dan ook omdat ze als geloofssymboliek verschijnen en aldus bij wet zijn toegestaan.

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 12:48

Tanja12121 | 05-01-11 | 12:30

Zijn prioriteiten liggen kennelijk ergens anders waardoor de echte problemen (waar de kranten dagelijks vol mee staan) blijven liggen. Ze zijn geen kledingpolitie maar wel een incassobureau. Dat dan weer wel. Bovendien laat hij zich nu ineens negatief uit over het beleid van de regering terwijl hij dat daarvoor nooit deed. Zegt genoeg over de persoon en zijn agenda.

doskabouter | 05-01-11 | 12:48

rara | 05-01-11 | 10:40
Volgende keer zet ik mijn tekst wel tussen //sarcasme on en //sarcasme off
Daarnaast adviseer ik hem een commissarisfunctie bij de politie in Utrecht, let wel de gemeente Utrecht, waar onze PvdA regent Aleid Wolfsen burgemeester is.
Als commissaris van politie zou Welten dan op een zelfde niveau kunnen praten en zich niet storen aan wat er in de maatschappij en politiek gebeurt.
eerstneukendanpraten | 05-01-11 | 10:43 Zo goed uitgelegd aan rara?

Boomschade | 05-01-11 | 12:48

Ella | 05-01-11 | 12:45

En daar luistert hij dan weer wel naar. Rara...

NoMinister | 05-01-11 | 12:47

@ CumGranoSalis | 05-01-11 | 12:41
Met alle respect geachte CumGranoSalis, ik beschouw u als knettergek (net als idopane) en eigenlijk als een leugenaar, die in het licht van overweldigend bewijs, iets blijft ontkennen dat iedereen, gezegend met een normaal stel hersens, zou kunnen begrijpen en neem niet meer de tijd en moeite om met u in discussie te gaan. Ik wens u en de uwen nog veel kracht toe in 2011. Prettige dag verder.

Marcus Porcius Cato | 05-01-11 | 12:47

Tanja12121 | 05-01-11 | 12:43

Ik zie niet 1-2-3 het probleem. Zero tolerance heeft ook voordelen.

Laatst las ik trouwens een stukje dat opsluiten van draaideurcriminelen wel degelijk werkt. Effectief straffen en zero tolerance, die combi moet het wat mij betreft worden.

NoMinister | 05-01-11 | 12:47

Veelplegers in Amsterdam.
5 districten en ieder district heeft een lijst met 50 tot 60 veelplegers.
Waarom worden deze veelplegers niet opgepakt?
Dat mocht niet van Job Cohen, vertelde Bernard Welten.

Ella | 05-01-11 | 12:45

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 12:24
En waarin wijkt hij in zijn standpunten precies af van pak 'm beet de gemiddelde CDA'er? Of zijn dat ook allemaal moslim-propagandisten?

sjaakdeslinksesul | 05-01-11 | 12:44

@NoMinister
Al die bonnen voor dingen die we allemaal heel vaak doen en waar de politie de wet nu niet voor handhaaft. Als de politie alles moet handhaven en dat zou gaan doen dan gaan wij niet blij zijn. Dan staan ze de hele dag bonnen te schrijven en dan zijn we allemaal met regelmaat gaar.

Tanja12121 | 05-01-11 | 12:43

roepievogel | 05-01-11 | 12:39

In ieder geval kloppen punt 2 en 3 absoluut niet met wat er gebeurt in NL.

ecologiste | 05-01-11 | 12:42

@Brabandertje
Kijk de beelden. Hij stelt dat hij denkt dat de vrouwen een waarschuwing krijgen en dat hij zich niet kan voorstellen dat ze gearresteerd worden. Heel wat anders dan even simpel roepen dat hij een wet negeert.
En als de politie wetten hoort uit te voeren waarom krijg je dan geen prent voor al die zaken die in noemde? zelfs geen waarschuwing.

Tanja12121 | 05-01-11 | 12:41

Tanja12121 | 05-01-11 | 12:39

Hoezo? Ik betaal me scheel en ik zie niet in waar ik nog meer op gepakt kan worden.

Wat er zo duur wordt is me dan ook niet duidelijk.

NoMinister | 05-01-11 | 12:41

Marcus Porcius Cato | 05-01-11 | 12:33

Ik wacht nog immer op uw onderbouwing (iets meer dan een artikeltje in de 'Mail') dat misdadigers dit middel graag gebruiken en het een risico is voor orde en veiligheid.
Het liefste natuurlijk onderbouwing die op Nederland slaat, want daar wonen Welten en jijzelf.
Dus; laat zien dat het dragen van een Burka een risico is voor de veiligheid.
Laat zien die in uw eigen woorden: stortvloed van onderbouwingen en voorbeelden.

Tot die tijd heeft dit met orde en veiligheid geen ene flikker te maken.
En doet Welten er goed aan om een eventuele wet niet uit te gaan voeren maar zich daadwerkelijk bezig te houden met waarvoor hij is aangenomen, namelijk Orde en Veiligheid.

CumGranoSalis | 05-01-11 | 12:41

brabandertje | 05-01-11 | 12:38

Nou, als je een geloof hebt dat daar moeite mee heeft, wordt volgens mij altijd geprobeerd een passende oplossing te vinden. In plaats van dat vriendelijk wordt verzocht ontslag te nemen...

NoMinister | 05-01-11 | 12:39

@chiant
Als de politie gaat doen wat de politiek nu lijkt te zeggen dat ze moeten doen, namelijk alle wetten handhaven en overal voor arresteren en/of bekeuren, dan zijn we gaar. Gaat een dure bedoening worden.
Of gaat dit alleen om die ene wet en mag hij bij alle andere wetten zelf als politie baas beleid maken zoals we dat normaal vinden bij het hoger management?

Tanja12121 | 05-01-11 | 12:39

Geachte dames en heren,
Onze rechtstaat is een gedecentraliseerde eenheidsstaat
Onze Burgemeester heeft een eigen autonome verantwoordeljkheid voor de openbare orde. Wetten die tegen de openbare orde ingaan worden door een goede burgemeester niet uitgevoerd! Checks and balances

Kent onze wetgever de termen autonomie en medebewind niet meer?
Of wil onze wetgever met andere spelregels spelen? Dat kan, maar dan eerst even de grondwet aanpassen (Dat wordt een aardverschuiving in ons staatsrecht)
Neemt u deze principes tot u, zij worden steeds belangrijker..
www.ambtenaar10.nl/index.php?option=co...
= om ons te beschermen teegen willekeurig handelen van de overheid

roepievogel | 05-01-11 | 12:39

De politie in Amsterdam is geïslamiseerd. Houdt iftar-bijeenkomsten. Veroordeelt Fitna. Werkt goed samen met moskeebestuurders. Werft mensen in een moskee. Sluit een convenant met een moskee. Pakt een cartoonist op die een plaatje heeft gemaakt dat mogelijk beledigend voor moslims zou kunnen zijn. Laat webloggers (HoeiBoei, GeenStijl) op het bureau komen, omdat ze teksten hebben gepubliceerd die mogelijk voor moslims beledigend zouden kunnen zijn. Trad niet op tegen jonge islamieten die auto's in brand staken. Trad niet op tegen jonge islamieten die een joods echtpaar wegpestten. Enzovoorts.

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 12:39

Tanja12121 | 05-01-11 | 12:16
Mooi die voorbeelden van je, maar het geven van een waarschuwing ipv boete is iets HEEL anders dan het vooraf al aankondigen dat je een wet niet gaat handhaven.

het kan best zo zijn dat er straks vrouwen die in Burka lopen slechts een waarschuwing krijgen en niet meteen een boete, net zoals die rood licht rijders waar jij het over hebt. Is niet te vergelijken met het vooraf al negeren van een wet.
Dat is moreel onaanvaardbaar en verwerpelijk. De politie hoort wetten gewoon uit te voeren en zeker niet hun eigen wetten aan te houden.
Wat zou jij ervan vinden als een gemeentehuis weigert om homo huwelijken te voltrekken?

brabandertje | 05-01-11 | 12:38

@Tanja12121 | 05-01-11 | 12:34
U heeft mij met uw betoog volledig overtuigd van het feit dat het noodzakelijk is dat in Amsterdam de Hermandad weer gaat schrijven voor het afslaan op de fiets zonder met de hand richting aan te geven.
Voor de rest geef ik het op.

Chiant | 05-01-11 | 12:37

Natuurlijk, een agent die een wet niet wenst te respecteren, dat is niet nieuw. Door wie heeft hij zijn job gekregen, dat is maar menselijk.
Maar waar blijven in dit twistgesprek de feministen, ik bedoel de harde beha-verbranders van 20-30 jaar geleden? Zijn die echt allemaal dood? Geven die niets meer om hun zusters? (misschien toch maar een beha gaan dragen).

jazeg | 05-01-11 | 12:37

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 12:27

Ik vind hem in zijn hele voorkomen ook verdacht veel op Wallage lijken, en die vind ik heel erg brrr.

Dat wordt dus zeg maar BRRRR.

Gelukkig is hij er alleen voor de orde en handhaving en kunnen we dus rustig gaan slapen...

NoMinister | 05-01-11 | 12:36

CumGranoSalis | 05-01-11 | 12:23 Voor jouw is het burka verbod een vorm van symboolpolitiek. Voor de islam en met name het vrouwelijke gedeelte van dat geloof is het de symbolische degradatie van vrouw als het 13e rib uit het lijf van Adam. Voor jouw westerling de luxe om het als het spreekwoordelijke korreltje zout te nemen. Voor vrouwen in de islamitische wereld een symbolische werkelijkheid die de achterlijkheid als god's maatstaf voor altijd voor hun heeft neergezet.

idopane | 05-01-11 | 12:35

@chiant
Dan doe hij dat al jaren. Je krijgt al jaren geen prent voor niet je hand uitsteken als je de hoek om gaat op de fiets. Niet in Amsterdam. Je krijgt niet eens een waarschuwing als er een agent staat te kijken.
Beleid, ze hebben wel iets beters te doen dan fietsers pesten.
Hij voert die wet dus niet uit.
En dat is nou een wet die wel degelijk nut heeft. Erg irritant als automobilist als er weer een fiets zonder waarschuwing voor je wielen duikt. Kan me zo voorstellen dat er nogal wat schade door ontstaat ieder jaar. Misschien zelfs wel menselijke schade, bijvoorbeeld aan kindertjes in zitjes van idiote mama's die geen handjes kunnen uitsteken.

De politie doet daar precies wat Welten zegt dat hij vermoed dat er gaat gebeuren met uitvoering van een burka verbod.

Tanja12121 | 05-01-11 | 12:34

Tanja12121 | 05-01-11 | 12:28

Hij kreeg de bal, maar hij stond ook in de spits. Hij had hem netjes weer af moeten geven.

NoMinister | 05-01-11 | 12:34

foto goed bekijken, die man is niet goed bij zijn hoofd loopt een balk door heen.
is zijn pilletjes vergeten. opsluiten die debiel.is niet nomaal enz enz enz.

mamma5506 | 05-01-11 | 12:33

@ CumGranoSalis | 05-01-11 | 12:23
Nee, dat is alweer een verkeerde conclusie uwerzijds. Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit weldegelijk een probleem is voor onze openbare orde en veiligheid en u blijft dat hardnekkig ontkennen, ondanks een stortvloed van voorbeelden die ik u gestuurd heb, waar u om vroeg maar die u nu (bewust) negeert. Ik vraag me even af, wie is hier eigenlijk de leugenaar ? Ben ik dat of bent u dat ? Verder, of iets symbool politiek is of niet, dat hangt af in hoeverre de politie bereid is de wet uit te voeren. En daar zit het probleem denk ik, en dat is ook de strekking van dit Geenstijl artikel. Als de wet gewoon goed en degelijk uitgevoerd wordt, zoals je van de Politie mag verwachten dan is het geen symbool politiek, maar gewoon dagelijkse werkelijkheid. Uw toegenegen,

Marcus Porcius Cato | 05-01-11 | 12:33

Voor degegen die mochten menen dat het hier 'slechts' om symboolpolitiek van een lecht mens genaamd Geert Wilders gaat:
www.youtube.com/watch?v=3_3X-RLvM6A

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 12:33

doskabouter | 05-01-11 | 12:27

Het is laveren tussen iets en niets doen. Als hij aan de slag zou gaan dan kun je wellicht half Amsterdam-ZO uitzetten.

En als het om selectief toepassen van wetten gaat (milieuwetten worden gedetailleerd geschreven, kun je niet omheen en kun je met civiel recht of publiek recht laten uitwerken), dan ben je bij (groen)links aan het goed adres.

Alleen deze wet bevalt ze niet en het is lekker scoren bij de linkse onderbuik met dit soort opmerkingen. Die combi en niets anders, behoudens nog plattere zaken zoals bakito reeds opmerkte. Wetten handhaven is toch nooit het sterkste punt geweest, dus daarvoor kon Welten wel thuisblijven.

NoMinister | 05-01-11 | 12:32

Zuid-Oost: niet geschoten, altijd mis.

De Lange Mars van Nieuw Links door de instellingen, weet je nog? Rudi Dutschke in 1967. Ziehier het resultaat.

Waaligator | 05-01-11 | 12:32

@sjaakdeslinksesul | 05-01-11 | 12:23
Ben je gek geworden of zeau? Bord voor je kop gekregen in 2011? Welten doet de ene pro-islamitische uitspraak na de andere. Wat begrijp jij daar niet aan?

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 12:32

@Moi2
Dienstbevelen? Sinds wanneer beveelt de politiek de politie?
Ik weet dat wat politici een moord zouden doen voor een politiestaat waar ze gezellig burgertjes kunnen controleren en regels kunnen opleggen maar vooralsnog zijn wij een gewone rechtstaat en geen politiestaat.

Tanja12121 | 05-01-11 | 12:31

@Tanja12121 | 05-01-11 | 12:24
1. Ik heb de beelden bekeken.
2. De wet voorziet erin dat een politie-ambtenaar nadenkt, inschattingen doet en keuzes maakt. Als bijvoorbeeld in bepaalde gevallen een agent besluit om te waarschuwen in plaats van de bekeuren, dat is dat wettelijk heel goed mogelijk. Laten we dus wel degelijk hopen dat de politie wetten strikt handhaaft.
3. Waar heb ik beweerd dat ik een politiekorps wens dat het volk onderdrukt en zijn wil oplegt? Of welk deel van mijn betoog bestrijd of weerleg je met het aanvoeren van dit argument?
4. Dat de scheiding der machten niet voor niets bestaat is nu juist de essentie van de discussie. Welten ondermijnt de scheiding der machten.

Chiant | 05-01-11 | 12:31

@leesbaar ow | 05-01-11 | 12:23
Welten dient ontslagen te worden. Je kan niet tegelijk politieman zijn en islampropagandist. Dat is mijn mening.

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 12:30

je mag ook niet zonder licht fietsen. toch wordt daar niet overal op gecontroleerd.
je mag ook niet zonder paspoort over straat. toch wordt daar door sommige corpsen soepeler mee omgegaann.
je mag ook niet harder dan 50 in de bebouwde kom. het overgrote deel van de overtredingen blijft onbekeurd, omdat de politie simpelweg niet de mankracht heeft iedere straathoek te bemannen.
Je mag ook geen bramen plukken in het in het bos. Toch wordt daar niet gericht op gecontroleerd.
etc. etc.

De PVV zit gewoon een beetje vast in haar anale fase, met haar regel-fetisch. Natuurlijk gaat de amsterdamse politie niet gericht handhaven om die 40 boerka's op straat te arresteren.

janeedantoch | 05-01-11 | 12:30

@doskabouter
Dat is wel grappig. Als hij aangeeft dat hij meer mensen nodig heeft dan moet hij niet janken maar uitvoeren en de politiek laten denken. Als het met minder mensen niet lukt dan is hij wel verantwoordelijk voor het door de politiek uitgedachte beleid.

Tanja12121 | 05-01-11 | 12:30

Ik geloof niet dat Nederland zit te wachten op een politiecommissaris die openlijk de "dienstbevelen" van de gekozen regering naast zich neerlegt.

Moi2 | 05-01-11 | 12:29

@strikdewepstroper01 | 05-01-11 | 12:22
Welten is een opperdimmie. Geen idee waarom, maar het is zo.

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 12:29

@NoMinister
Beelden kijken. Er werd hem gevraagd wat hij zou doen als de burka verboden zou zijn. Hij heeft niet spontaan wat over burka's geroepen omdat hij daar zin in had.

Tanja12121 | 05-01-11 | 12:28

@NoMinister | 05-01-11 | 12:22
Al jarenlang bedrijft Welten propaganda voor de mohammedanen. Openlijk. Dat is inderdaad Brrrr.

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 12:27

Dhimmi Welten moet zelfs maar eens een dag in een gevangenis van stof over straat gaan lopen om te ervaren hoe het voor een vrouw is om als een onzichtbare slaaf van de islam te moeten leven.

Haarkopje | 05-01-11 | 12:27

Als deze man nou geweldig presteerde in Amsterdam dan zou ik het op de koop toe nemen. Maar wat heeft hij nou gepresteert? Amsterdam is een vuurwapenghetto, de taximarkt is in handen van mafia, overvallen rijzen de pan uit, fraude en illegaliteit zijn normaal. Een komplete fail dus.

doskabouter | 05-01-11 | 12:27

Tanja12121 | 05-01-11 | 12:16

Dat is wat voorbarig wellicht. En dus fout. En in mijn ogen niet een beetje fout. Het is namelijk stemmingmakerij op de koop toe.

Nee, wat hij zegt zal best 'mogen', maar dat zegt nog niets.

NoMinister | 05-01-11 | 12:25

@Chiant
Kijk de beelden even.
En laten we vooral hopen dat de politie zelf blijft nadenken en wetten niet blind uitvoert. Er zijn burgers in landen waar men een moord zou doen voor een politie corps dat niet werkt als een politiek instrument om het volk te onderdrukken en de wil op te leggen.
Scheiding der machten bestaat niet voor niets.

Tanja12121 | 05-01-11 | 12:24

Welten is een islampropagandist, die samenwerkt met moskeebesturen en imams.
Dat zei hij zelf, toen hij het had over de educatieve film Fitna:
*De verwerpelijke inhoud van Fitna gaf reden te vrezen dat met name jongeren zich zouden laten provoceren en straatrellen zouden kunnen veroorzaken. (...) In een, tot dan toe, ongekende harmonie werkten politici, moskeebesturen, vrijwilligers, jongeren, Imams, omroepen, buurtregisseurs, wijkteams, MNP en DSS samen om vrede en veiligheid in de regio te bewaren.*
Zie: www.politie-amsterdam-amstelland.nl/fi...

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 12:24

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 12:19
Nee in een ideale wereld niet nee, maar het feit dat hij daar zit maakt hem nog geen islamofiel.

sjaakdeslinksesul | 05-01-11 | 12:23

@Lewis Lewinsky
Dank voor je links. Dat iftarbezoek van politietop en stadsdeelwethouders is om kotsmisselijk van te worden.
Iedere gek zijn eigen geloof, maar val er een ander niet mee lastig. En geloof je geloof niet op staatskosten. De gemeentepolitie-iftar van 2010 werd met veel getwitter omlijst. De halve PvdA-top twitterde mee, net als stadsdeelwethouders, veiligheidsambtenaren, politieagenten, groenlinkspolitici etcetera. Er zat geen normaal mens tussen.

leesbaar ow | 05-01-11 | 12:23

Marcus Porcius Cato | 05-01-11 | 12:08

Dus we zijn saampjes tot de conclusie gekomen dat het met veiligheid en orde niets te maken heeft en ook radicale en extremistische (Islamitische) oopvattingen niet tegengaat.

Blijft er feitelijk dus niets over dan een klein stukje symboolpolitiek welke mogelijk wel of mogelijk geen wet wordt en een Korpsbaasje welke zegt niet zo heel veel te zien in het aanwenden van zijn resources voor het najagen van spookjes speciaal bedacht door zijn politieke bazen.

CumGranoSalis | 05-01-11 | 12:23

Mening of niet, het is een totaal verkeerd signaal wat deze plieseman afgeeft. Als de top van de politie al ongehoorzaam wordt dan mogen wij dat ook. Dus tot nooit meer ziens.

doskabouter | 05-01-11 | 12:22

@Lewis Lewinsky

Je kunt je ook afvragen waarom er dhimmitude is bij de politieleiding?
Het doet denken aan de uitspraken van de Goudse korpschef een
aantal maanden geleden; Als er wordt bezuinigd op buurtcoaches
vrezen wij voor Parijse toestanden in Gouda.
Dus er wordt weer gebogen voor intimidatie en dreiging.

Hebben dergelijke bestuurders eigenlijk zelf wel door dat ze steeds
vaker in de tang worden genomen? Of zijn ze gewoon bang?

strikdewepstroper01 | 05-01-11 | 12:22

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 12:11

Je weet nooit of hij niet stiekum moslim is (want ik heb begrepen dat je als moslim niet-moslims voor de gek mag houden als dat de Islam goed uitkomt, toch?) of dat hij wordt bedreigd en dit wel moest doen (hoewel dat me onwaarschijnlijk lijkt, politici en politie worden prima bewaakt, vanaf een bepaalde rang en/of als je het juiste netwerkje hebt).

Of hij is gewoon een slijmjurk en/of zogezegd 'fout', want slijmen bij de een en niet bij de ander, is dat geen discriminatie? Of is het opeens toegestaan openlijk te discrimineren/bevoordelen? Kan best, de wetgeving omtrent discriminatie is mij behoorlijk duister qua helderheid van uitgangspunten. Godsdiensten die hele volken wegzetten als minderwaardig zijn ok, gehandicapten, vrouwen, allochtonen voortrekken bij sollicitatie geen probleem, maar de Islam/moslims aankaarten als een mogelijk gevaar voor onze maatschappij betekent een rechtszaak aan je broek (GW). Misschien kan iemand mij even duidelijk maken hoe dit zit? En wat dan precies een officiele godsdienst is, waardoor je wel zou mogen discrimineren. En waarom voortrekken iets anders is dan achterstellen?

Goh, wat krijg ik een berg slechte gevoelens bij die man. En dan te bedenken dat deze meneer alle rangen heeft doorlopen en dus als prototype 'gewenste mentaliteit' binnen het politiekorps Amsterdam kan worden aangemerkt.

Brrrr.

NoMinister | 05-01-11 | 12:22

@Tanja12121 | 05-01-11 | 12:16
Alle voorbeelden die jij nu opnoemt zijn strafbaar en daar kun je inderdaad een bekeuring voor krijgen. In Duitsland is een agent zelfs wettelijk verplicht om er één te schrijven zodra hij de overtreding constateert; in Nederland kan de agent naast bekeuren ook nog kiezen voor waarschuwen of negeren.
Maar waar het om gaat is dat Welten niet heeft gezegd dat hij het nalaten van een hand uitsteken bij het afslaan op de fiets niet meer gaat handhaven. Nee, Welten heeft er bewust voor gekozen om een wet die nog niet eens bestaat en over een controversieel en politiek beladen onderwerp gaat, op voorhand te kwalificeren als moreel onder de maat. Wat hij niet uitspreekt maar feitelijk wel zegt is dat hij de hoeder is van de fatsoensstaat. Dat hij persoonlijk zal bewaken dat populistische wetten geen enkel effect sorteren. Dat hij het morele filter is tussen de wetgevende en de uitvoerende macht.

Chiant | 05-01-11 | 12:22

@kweetitwel
Een politiestaat heb je juist als de politiek de politie naar believen kan inzitten om het volk de wil op te leggen.

Tanja12121 | 05-01-11 | 12:21

En maar ouwehoeren over meer bevoegdheden voor de politie.ze doen precies wat ze zelf willen.De kenmerken van een politiestaat.De rechtelijke macht justitie en politie doen precies wat ze zelf willen.Ik ben benieuwd wat Teeven hier over denkt.Er word weer wat gezeverd en ze staan weer direkt volop in de picture.Leve de bananenrepubliek!

kweetitwel | 05-01-11 | 12:20

@ idopane | 05-01-11 | 12:16
Ja, dat heb ik inmiddels ook al vastgesteld, dhr. CumGranoSalis is rijp voor een gesticht. (Of geschikt om reaguurder te worden bij de Joop.) Uw toegenegen,

Marcus Porcius Cato | 05-01-11 | 12:19

En wij maar denken dat in Amsterdam alleen Flop Cohen een gevaar voor de maatschappij was!

kibambam | 05-01-11 | 12:19

geen mode politie ????/
en wat was dit dan ookalweer ?

op de t-shirt was het logo van de politie verwerkt. De man negeerde een waarschuwing van de politie om het logo te bedekken en werd daarop aangehouden.

FredReset | 05-01-11 | 12:19

@sjaakdeslinksesul | 05-01-11 | 12:17
De hoofdcommissaris moet helemaal niet meedoen aan iftars. Dat weet je best.

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 12:19

mambo43 | 05-01-11 | 12:09
Wat dat betreft, heb je gelijk. Ik heb alleen nog mijn twijfels of deze wet er komt.
Ik denk dat het wellicht alleen in versoberde vorm en zelfs dan heb ik me twijfels of het te handhaven valt. Bij gebrek aan genoeg mankracht (huidige situatie), vind ik dat de politie zelf keuzes mag maken wat ze belangrijker vinden (op een gegeven moment) en dat je dan sommige vergrijpen door de vingers mag zien.

Writhen | 05-01-11 | 12:17

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 12:11
Ja jezus, wat moet ie dan zeggen op een etentje met 300 moslims: "Opgetyft met jullie kutgeloof?". Hij maakt trouwens netjes melding in diezelfde speech dat hij voor scheiding van kerk en staat is en dat een deel van de allochtone jeugd hard moet worden aangepakt.

sjaakdeslinksesul | 05-01-11 | 12:17

Prachtig dit soort berichten, zo'n 2 maanden voor de Statenverkiezingen, nu ook de PVDA in Limboland niet met de PVV in een coalitie wil.
Hoe makkelijk wil Geert het nog hebben.

Mazzeltov | 05-01-11 | 12:16

CumGranoSalis | 05-01-11 | 12:00 Ben jij nou werkelijk achterlijk of speel je dat nou. Waarom denk je dat mensen zo'n tent bestijgen. Waarom denk je dat vrouwen hun clitoris besnijden. De achterlijkheid die het enigste argument schijnt te zijn om in een onherkenbare tent dan wel met een beschadigde vagina rond te lopen schijnen uw hersenen behoorlijk te hebben aangetast. Van mij mogen mensen alles en ik zal elke regering of staat die de mensen hun vrijheid insnoert bestrijden. Maar de achterlijkheid zelf moet door de staat en elke regering als eerste worden bestreden als de pest, om zo doende de vrijheid van een ieder ten volle te kunnen garanderen.

idopane | 05-01-11 | 12:16

Stel je voor dat de politie alle wetten wel gaat uitvoeren. Krijg je straks bonnen voor:
- geen licht op je fiets terwijl het klaar lichte dag is
- hondje niet aan de lijn
- door rood licht oversteken terwijl de weg leeg is
- papiertje op straat gooien
- geen handje uitsteken als je met de fiets de hoek om wil
Wie vult aan met wetten en regels waar nu ook geen bekeuringen voor worden uitgedeeld en geen mensen worden gearresteerd? Let wel, Welten heeft gezegd dat hij zich niet kon voorstellen dat mensen er voor opgepakt gingen worden maar dat het bij een waarschuwing ging blijven.

Tanja12121 | 05-01-11 | 12:16

@NoMinister

In Amsterdam is iedere hogere ambtenaar lid van de PvdA of GroenLinks. Je bent hier eerst jaren ambtenaar, daarna wethouder, en daarna makelaar of burgemeester van Rotterdam. Ambtenaren en PvdA of GL partijtop, dat is één pot nat hier. Vandaar dat waanzinbeleid. Die burkapraat van Welten hoort er hier ook bij. Burka's zijn leuk en modern, een vorm van kunst of cultuur ofzo. Daarnaast roepen gemeente en politie al 20 jaar lang ieder jaar weer dat de criminaliteit in Amsterdam afneemt, en toch is de stad de meest criminele van Nederland.

leesbaar ow | 05-01-11 | 12:15

Bigi Bana Boy | 05-01-11 | 11:32

Het zou zo kunnen zijn, maar het deugt niet dan. Spelen met vuur, cynisme, met de taakverdeling in een rechtstaat voor meer budget.

Dan is Welten knettergek of waarschijnlijker: arrogant tot op het bot en op deze manier de PVV de indruk gevend dat hij ze niet serieus neemt. We hebben het dan over een politiechef(je, A'dam) dat dit zegt over een partij met meer dan 20 volksvertegenwoordigers op een totaal van 150.

Nu ja, als je gelijk hebt is het nog platter en fouter dan ik al dacht. Triest begin van 2011.

NoMinister | 05-01-11 | 12:14

Ja muxje @10:53, ik begrijp er ook niets van dat in Nederland voor een bepaalde bovenlaag het normale ontslagrecht niet meer geldt. Het zou heel gezond zijn voor het funcioneren op dit niveau dat ook voor deze groep een zeer lage (of geen) ontslagvergoeding wegens slecht presteren mogelijk is.

yacoda | 05-01-11 | 12:13

Welten is een islam-propagandist. Luister maar naar wat hij beweert:
*Ik heb de ramadan leren kennen als een periode van mediteren/bezinning om dichter bij god te komen*.
Yep, dat zei hoofdcommissaris van de moskeepolitie in 2008. Toen hij heel dicht bij god was.
Zie: www.politie-amsterdam-amstelland.nl/fi...

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 12:13

Welten is een islam-propagandist. Hoe moet je hem anders noemen, gezien zijn vele pro-islamitische uitspraken. Hier een citaat (letterlijk, de allochtoonachtige taalfout is van Welten):
*Het is onze wens als politie Amsterdam-Amstelland ons te verbinden met het islamitische cultuur in de regio*.
Gedaan in 2010. Zie: www.politie-amsterdam-amstelland.nl/fi...

Lewis Lewinsky | 05-01-11 | 12:11

Een politie chef die een (nog) niet bestaande wet niet uitvoerd is als een dief die een huis berooft die nog gebouwd moet worden.

Writhen | 05-01-11 | 12:11

@Tanja12121 | 05-01-11 | 11:30
Ga nou eens in op de argumenten van @schoorsteenveger. Je blijft er maar omheen draaien met een retoriek waar zelfs Jan Marijnissen nog een puntje aan kan zuigen.
Waarom ben je het niet met @schoorsteenvegert eens dat het hier niet eens gaat om het boerkaverbod, maar om het feit dat Welten zich een houding aanmeet waarbij hij zelf wel even zal bepalen welk deel van de wet moreel juist is om te handhaven. Waarom ben je het niet met @schoorsteenveger eens dat het zorgelijk is dat een elite, die bovendien de macht vertegenwoordigt, publiekelijk verkondigt dat er blijkbaar hogere wetten zijn waar men zich aan dient te houden en dat er lagere wetten zijn die facultatief gehandhaafd kunnen worden. En dat het aan diezelfde zelfverklaard intellectuele en weldenkende elite is om te bepalen welke wetten dat per geval zijn. Wat deugt er niet aan het betoog van @schoorsteenveger? Argumenten graag.

Chiant | 05-01-11 | 12:10

@ Writhen | 05-01-11 | 11:59
.
Handhaving van het burkaverbod zal gewoon een uitbreiding van de taak van de wijkagent zijn. Het is niet zo dat de recherche op het burkaverbod wordt gezet, dus zeggen dat je er geen tijd voor hebt zal niet werken.
.
Of Welten het nu leuk of niet leuk vindt, wanneer de politiek een wet heeft gemaakt dan is het niet aan de politie om te bepalen welke wet zij wel of niet leuk vinden.
Het is ook zeker niet zo dat de wet ongrondwettelijk is of dat handhaving leidt tot misdaden tegen de menselijkheid.
.
Kortom, gewoon uitvoeren, verder niet zeuren en wanneer Welten het er niet mee eens is dan moet hij de conclusie trekken en gewoon opstappen.
.
Het is toch vreemd dat bij het homohuwelijk dit wel wordt begrepen door iedereen, maar nu staan sommigen op de barricades.

mambo43 | 05-01-11 | 12:09

Zal wel een lekkere bende zijn bij de mokumse pliesie, als de commissaris zelf niet snapt wat het betekent pliesieagentje te zijn.

Guido | 05-01-11 | 12:09

ecologiste | 05-01-11 | 10:49

Dat zou een bevestiging zijn van mijn bangste vermoedens, namelijk dat topambtenaren verre van objectief functioneren.

Ik had wel eens vernomen dat het schering en inslag was, maar zoals u het formuleert schokt me. Dat zou schaamteloos zijn.

NoMinister | 05-01-11 | 12:09

@ CumGranoSalis | 05-01-11 | 12:00
Geachte CumGranoSalis, u vraagt een voorbeeld en ik geef u er één. En dan is het weer niet goed ? Zoekt u vooral nog even verder:
www.google.nl/search?hl=nl&source=...
Verder, een democratisch gekozen regering heeft het recht zich overal mee te bemoeien. Daarom noemen we het de regering, de wetgevende macht. Waarom dat een dictatuur zou zijn is mij een raadsel. Het spijt me dit te moeten vaststellen,..... maar CumGranoSalis, .... u bent of anarchist, en/of knettergek.

Marcus Porcius Cato | 05-01-11 | 12:08

Tanja12121 | 05-01-11 | 11:30
Jij wilt het niet snappen, hè. Even een extreem voorbeeld. Als ik morgen de straat opga met een doorgeladen pistool en vind dat ik dat kan en mag omdat dat doorgeladen pistool ergens symbool voor staat, moet dat dan toegestaan worden? Minder extreem voorbeeld, als ik naakt de straat opga omdat ik naaktlopen als symbool van weet ik wat aanmerk, moet dat dan toegelaten worden?

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 12:08

de leden van de Partij Voor brieVenbuspissers struikelen over elkaar heen om schande te roepen. er is nog niks gebeurt, meneer heeft een mening, so what.

Satria | 05-01-11 | 12:05

Als Welten burgerlijk ongehoorzaam wil zijn moet hij maar weer gewoon burger worden.

Fryske Pugilist | 05-01-11 | 12:04

neemjemoederindemali | 05-01-11 | 11:29
Exact. Dat is wat mij betreft ook de kwestie hier. Ik gevoel helemaal niet de behoefte om Welten te gaan volgen en of zijn mannetjes om hun bonnenquotum te halen de argeloze fietser gaan pakken in plaats van de trotse burkadraagster.
Maar ik protesteer wel tegen een algemene tendens die lijkt te bestaan uit de behoefte om steeds harder te gaan schreeuwen dat er goede en slechte mensen zijn en dat de goeden de beginselen der rechtsstaat aan hun laars mogen lappen om te voorkomen dat de slechten via diezelfde beginselen der rechtsstaat aan invloed blijken winnen.

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 12:04

Bigi Bana Boy | 05-01-11 | 11:30 Je moet mij is die logica uitleggen Bigi Bana Boy.
Doldrieste PVVers?? Waar dan?? Het probleem wordt gecreëerd door Welten en daar komt geen PVVer aan te pas. Het probleem van links is dat zo gauw zij hun mond openen, zij hun eigen problemen creëren. Wilders hoeft dan alleen de grammofoonplaat in een iets andere uitvoering af te draaien en hupsakee links verliest. Het doet er niet toe wat maar ze verliezen. Elke keer wordt weer een andere strategie toegepast en elke keer mislukt ze weer. Welten doet zijn mond open en Wilders heeft z'n glimlach weer klaar daar heb je zelfs geen intellectueel kopstootje meer voor nodig.

idopane | 05-01-11 | 12:04

Marcus Porcius Cato | 05-01-11 | 11:53

Wow zeg, een hele bende die wel eens een burka op heeft gehad tijdens een overval.
Heb je nu al voorbeelden van dat misdadigers graag en veel gebruik maken van dit middel en ook in Nederland ??
Of blijft het duimzuigerij en aandikkerij?

Dat zeg ik, Gucci Zonnebrillen en sjaals ook verbieden want die worden ook wel eens gebruikt als vermomming in een overval.
Dus wederom gaat de reden van veiligheid niet op tenzij u met iets beters komt.

En een regering/overheid die haar bevolking doet controleren en criminaliseren op basis van kleding heeft niets maar dan ook niets met democratie te maken, maar meer met een soort dictatuur die je ook wel in zandbakken als Iran en dergelijke vind.
Maar dat vind het Nederlandse volk wel fijn geloof ik een regering die alles regelt en ook nog voor de bevolking denkt. Verzorgingsstaat in optima forma.
Kunnen jullie net doen of jullie brave burgertjes zijn.

CumGranoSalis | 05-01-11 | 12:00

@numaarffnie | 05-01-11 | 10:19
Inderdaad een held die Welten. GS rukt het weer eens uit zijn verband - iets wat natuurlijk te verwachten valt en soms ook nog mooi uitpakt en soms zelfs nodig is maar hier toch jammer is - Welten is goedbezig, Ik heb persoonlijk liever dat de politie zich met belangrijkere taken bezig houd.
.
Geenstijl heeft hiermee dus ook besloten te 'vergeten' hoe Welten Job Cohen neerzet als een ongelooflijke onkundige lamlul die het hem (Welten) het werk jarenlang onmogelijk heeft gemaakt. Dat is natuurlijk waar, nu zonder Job kan Welten eindelijk alle klootzakjes aanpakken. Als ie dat gaat doen, dan mag ie van mij inderdaad middeleeuwse burka draagsters met rust laten. Waarom? Want dat is een PVV onzin beleid, dat het waarschijnlijk niet eens haalt als wet (moet nog door de eerste kamer en daarna door het gerechtsysteem waar het 100% zeker weten sneuvelt). Dus waar hebben we het nou over?
.
Kortom, ik ben blij dat Welten nog nadenkt en zijn mensen eerst belangrijkere taken laat uitvoeren...

Writhen | 05-01-11 | 11:59

@Bigi Bana Boy - Je hebt absoluut een punt. Ik zie ook liever dat de politie focussed op echte criminaliteit dan op de minder belangrijke zaken. En het zal ook vast zo zijn dat er bewust stennis geschopt wordt om de pers te halen.
.
Maar dit lijkt toch echt alsof Welten vooraf aankondigd dat hij schijt heeft aan de Trias Politica, en zelf wel mag beslissen wat hij wel en niet naleeft.

ViagraFalls | 05-01-11 | 11:58

@Tanja12121 | 05-01-11 | 11:33

Een eigen visie mag iedereen hebben en Welten kan aangeven dat een boerka niet hoog op de prioriteitenlijst zal staan, maar bij voorbaat zeggen dat hij lak heeft aan zijn werkgever slaat nergens op. Wat als hij zou zeggen dat hij geen inbraken meer gaat behandelen omdat hij vindt dat een inbreker kansarm is oid?

neemjemoederindemali | 05-01-11 | 11:57

De PVV dient Donner verlof te vragen Welten te laten stenigen overeenkomstig de sharia

Islamofiel | 05-01-11 | 11:57

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:43

TypTe te snel. Ben je nu nog niet zat van je zwitsalletje...?

eerstneukendanpraten | 05-01-11 | 11:55

Kleding die uiting geeft aan een bepaald politiek streven is al verboden.
De burka en het kopvod geven aan te streven naar het kalifaat, dat is dus een bepaald politiek streven, en dus verboden.
Nu einedelijk de wet eens uitvoeren.
Wij mogen van nieuwkomers eisen respect te hebben voor onze westerse cultuur, hobbezakken en kopvodden zijn daar wezensvreemd aan.
Bovendien dient religieuse kleding voorbehouden te blijven aan religieus personeel en niet door leken gedragen te worden.

sprx | 05-01-11 | 11:54

@ CumGranoSalis | 05-01-11 | 11:37
Heeft u wel eens van Google gehoord ? (kennelijk niet, want u bent niet op de hoogte van de meest rudimentaire zaken uit onze maatschappij zoals bijvoorbeeld de functie van zonnebril.) Dan kunt u die voorbeelden te over vinden. Er zijn zelfs al bendes die hun naam aan de Boerka danken. Welnu omdat u dat zo graag wilt, éé voorbeeltje " De Burka bandits" :
www.dailymail.co.uk/news/article-12090...
Ziet u wel dat ik helemaal niet lieg ? Er zijn voldoende voorbeelden van mijn stelling. Zoekt u er zelf maar eens op. (Dit zou natuurlijk overigens iedereen met een zeer gemiddeld IQ kunnen bedenken.) Maar ik denk dat u afdwaalt van de strekking van dit artikel, en dat is een hoge politie ambtenaar die weigert een democratische wet uit te voeren. Uw betoog raakt verder denk ik kant nog wal, onze democratisch gekozen regeing heeft alle recht zich met de kleding keuze van burgers te bemoeien. Het is namelijk bijvoorbeeld ook niet toegestaan om poedelnaakt door het park heen te rennen. Ik vraag me echt af of u enig idee heeft wat er in Nederland wel of niet mag. Het is overigens niet voor niets dat andere fatsoenlijke landen, Frankrijk bijvoorbeeld, reeds een boerka verbod hebben ingesteld. Kennelijk zijn wij niet de enige die er zo over denken. Uw toegenegen,

Marcus Porcius Cato | 05-01-11 | 11:53

Best te begrijpen. Welten wil natuurlijk geen mot met de marokkaanse pliessie in 020.

Fukjoe | 05-01-11 | 11:52

@Kalasjniknal
Het is je bekend dat de meeste burka's in die land hier geboren zijn van generaties nederlandse ouders? Zijn meestal van die kutjes die verliefd worden op een mislukking die zich achter religie verschuild en die zich wijs laten maken dat dat zo hoort willen ze verkering met meneer.
Zelfde groep die zich ook vaak laat verleiden tot een niet wettig islamitisch huwelijk. Iets dat trouwens wel bij wet verboden is. De imam die dat huwelijk sluit als er nog geen wettig huwelijk is gesloten is strafbaar.

Tanja12121 | 05-01-11 | 11:50

Ik kan zelfs zijn naam niet meer goed spellen dat is een veeg teken.

idopane | 05-01-11 | 11:50

Het zijn de laatste stuiptrekkingen van links. Als straks de economische groei achterwege blijft is het afgelopen met de linkse illusie. Om die in stand te houden heb je een minimale groei van minstens 3% nodig. De laatste 3 jaren is de economie gekrompen. De echte achterstand op onze toekomst is al aan het oplopen en binnenkort niet meer in te halen. En dat zal het moment worden waarop wij kunnen beginnen met het opruimen van de puinhopen van de oude politiek voornamelijk geïnspireerd, geïntroduceerd, en geïnstitutionaliseerd door een nieuw linkse elite. Mediocratie, de middelmatigheid aan de macht, waarin het voorruitschrijdend inzicht als een hopeloos achterna lopen van de feiten de schijnbaar enigste energieke eigenschap is geworden waar dit soort intellectuele patjepeejers nog in kan uitblinken. Keizer Flavius Honorius in Ravenna had op het einde van het Romeinse rijk het principe tot een ware cultus uitgebouwd. Zo zelfs dat tot de dag van vandaag het duizend jarige rijk van ene Adolf H. met balkje slechts zijn enigste ware historische pretendent is geweest. Kom op Wellens ik weet dat je beter bent. Ook gij zult de dag nog meemaken dat gij in purper gehuld Honorius naar de kroon zult steken. U zult zich afvragen waarom ik deze onbeduidende figuur zoveel historisch perspectief aanbied die hij zeker niet verdient. Het komt omdat wij in dit soort tijden leven waarin onbeduidende middelmatige heersers worden afgewisseld met nog meer onbeduidende heerser om ons steeds weer van onze tekortkomingen in geheel vrijwillige wijze kont te doen zonder dat zij daarbij hun mond daadwerkelijk hoeven te openen. En zelfs als zij dit doen de wind hun tonen en klanken ongestoord mee laten ruisen met het onkruid dat heftig in de wind zijn ongestoorde evolutionaire werk kan doen.

idopane | 05-01-11 | 11:48

Welten helpt het land naar de knoppen, en is achterbaks bezig.
Mensen die menen hier een heel jaar carnaval te kunnen vieren, gekke pakjes / vermommingen, gaan maar terug naar hun eigen land.
Ik moet me ook aanpassen in het buitenland, EN de taal spreken.
Elders wordt er hard opgetreden... maar Welten bepaalt zelf of hij dit overslaat ?

kalasjniknal | 05-01-11 | 11:47

@Superior Bastard | 05-01-11 | 11:44
Had, ondanks dat het klopt, iets kritischer op Welten moeten zijn.

Art Vandelay Ultor | 05-01-11 | 11:46

Een agent die niet opvolgt wat de regering hem oplegt. Kansloos.

Death Clutch | 05-01-11 | 11:46

Art Vandelay Ultor | 05-01-11 | 11:37
BBB 11.30 is nog duidelijker.

Superior Bastard | 05-01-11 | 11:44

Waaaat ???? Een politieagent die de kans op bonnen uitdelen laat lopen?
Wat steekt hier achter?? Een broer met een fabriek voor zwarte textiel?
Aandelen in een fabriek voor springstoffen? Als dat maar goed gaat.
De eerste dynamiet-burkas zijn reeds in de metro gesignaleerd toen ze de weg naar het amsterdamse hoofdbureau vroegen aan een welwillende medereiziger.
BOEM, en we gaaan weer over tot de orde van de dag.

Vix707 | 05-01-11 | 11:43

Ik vraag me af wie nu eigenlijk ons land bestuurd.

Bataaf | 05-01-11 | 11:43

Misschien kan deze heer naar een andere baan gaan uitkijken??

peterzelf | 05-01-11 | 11:42

@-edit | 05-01-11 | 11:27
geef gewoon maar even aan welke bewering niet klopt.

deraderendraaien | 05-01-11 | 11:42

MarV | 05-01-11 | 11:38
Onzin. De verschillende korpschefs houden al jaren provocerende nieuwjaarstoespraken, ook toen er nog geen rechts kabinet zat. Vaste prik en net zo voorspelbaar als Jaap Blokker's jaarlijkse keutel. Ken je feiten voordat je zoiets beweert.

Bigi Bana Boy | 05-01-11 | 11:41

En dit is nou linkspopulisme. Lekker schoppen tegen het 'rechtse kabinet'.

MarV | 05-01-11 | 11:38

Het is overduidelijk dat Schoorsteenveger | 05-01-11 | 10:53 gelijk heeft.

Daar komt bij dat ook Bigi Bana Boy | 05-01-11 | 11:17 terechte punten maakt w.b. het tekort aan geld en mankracht voor onze nationale hermandad én dat de bonnenquota's direct moeten verdwijnen.

Klaar.

Art Vandelay Ultor | 05-01-11 | 11:37

Marcus Porcius Cato | 05-01-11 | 11:21

Waar zijn die voorbeelden nu?
Het is toch een veiligheids risico volgens jou, omdat het een graag gekozen vermomming is van overvallers?
Of zuig je dit nu een beetje uit je duimpje?
Leugens blijven leugens, ook al herhaal je ze honderd keer.

Dus de reden veiligheid kunnen we nu van de tafel vegen tenzij je met conrecte voorbeelden komt.

En een overheid die zich gaat bemoeien met de kledingkeuzes van haar burgers en deze keuze ook nog eens gaat criminaliseren is lichtelijk eng en verdient alle nodige tegenwerking.
Ongeacht wat de motivatie is voor deze kledingskeuze en of deze gedwongen is of niet, met het dragen van deze hobbezak en met de persoon die deze draagt heeft de overheid geen flikker te maken.
Laat ze liever achter die mannelijke maangodaanbidders aangaan die hun vrouwen opsluiten en geestelijk en lichamelijk behandelen.

Dus met veiligheid heeft dit verbod niets te maken, zoals wij hierboven al hebben kunnen vaststellen en met het tegengaan van extremisme en achterlijke en schadelijke gevolgen van islam zeloterij ook al niet, aangezien de burka of de drager hier niet de bron, aanleiding/oorzaak van is.

CumGranoSalis | 05-01-11 | 11:37

@neemjemoederindemali
Tuurlijk. Als we mensen buiten de politiek het recht geven op een eigen visie dan kan de politiek beter afgeschaft worden. Eigen visies zijn alleen voor erkende door het volk gekozen politici en niet voor het hoger management dat de verantwoording draagt en wordt afgerekend als de cijfers tegenvallen.

Tanja12121 | 05-01-11 | 11:33

NoMinister | 05-01-11 | 11:26
Zie het laatse deel van Bigi Bana Boy | 05-01-11 | 11:30.

Bigi Bana Boy | 05-01-11 | 11:32

Hoe kun je dit als Politie chef nou zeggen ? ,Ik laat mijn blonde vriendin ,s,nachts echt niet door de Bijlmer lopen ,dat is gewoon gevaarlijk ,en als je met een bivaks muts op straat loopt ,mag dat ook van Welten ?, duidelijk :hij heeft al die jaren niks aan de veiligheid in 020 gedaan ,alleen maar thee gedronken achter zijn veilige bureautje.

Amsterdam Hustler | 05-01-11 | 11:32

Bigi Bana Boy | 05-01-11 | 11:30 LOL! Ja, zó werkt het wel.

zeg maar jansen | 05-01-11 | 11:31

@Tanja12121 | 05-01-11 | 11:26

dan moeten we de politiek maar afschaffen en de boel overlaten aan de pliesie.

neemjemoederindemali | 05-01-11 | 11:31

zeg maar jansen | 05-01-11 | 11:17
Zoals gezegd, ben ik het volkomen met je eens, maar schuurt Welten wel langs de randen van het betamelijke in zijn hoedanigheid van.

Superior Bastard | 05-01-11 | 11:31

In het regeerakkoord staat alleen nog maar dat het kabinet met een voorstel zal komen voor een burka verbod. Een voorstel, wat een nazi's, de NS zal weer volledig genationaliseerd worden want de treinen moeten klaar staan. Wat een kansloze discussie.

Max Stirner | 05-01-11 | 11:31

mocroflavour | 05-01-11 | 11:19
Op zich hoort het wel tot de kerntaken van de politie maar als je te weinig middelen hebt moet je keuzes maken. Welten maakt echter een klassieke fout en dat is dat hij de verantwoordelijkheid neemt voor andermans falen. Wat hij namelijk had moeten doen is het probleem daar leggen waar het hoort en dat is bij de politiek of beter nog bij de minister. Maak een lijst met taken en maak daarbij een lijst van beschikbare mankracht. Stel daarbij dat je niet de middelen hebt om alles aan te pakken en vraag de minster de prioriteiten te stellen. Welten moet de verantwoordelijk leggen waar hij hoort en dat is bij de politiek. Die maken de wetten en die bepalen de politiebudgetten. Dan mogen zij ook de prioriteiten stellen.

Verder valt mij op dat de meesten van jullie niet goed begrijpen waar die nieuwjaarstoespraken voor dienen. Korpschefs roepen bewust provocerende dingen omdat ze weten dat het in de pers breeduit gemeten wordt en dat er altijd een relletje ontstaat (qed). Het doel is vrijwel altijd meer mankracht en budget binnen te halen. Daarom en daarom alleen roept Welten dit. Omdat hij weet dat die blinde idioten van de PVV er als een blinde stier op af zullen stormen. En ik zeg, olé voor Welten want ze rennen met open ogen de val in, precies zoals de bedoeling is. Roep iets over boerka's en huppetee daar begint de PVV stampede. En je hebt de aandacht en de pers die je wilt hebben.

Bigi Bana Boy | 05-01-11 | 11:30

Het is allemaal facultatief, er IS helemaal geen burkaverbod.

zeg maar jansen | 05-01-11 | 11:30

@Ed71886710 | 05-01-11 | 11:27
daarom is het ook zo veilig op straat geworden in Amsterdam, nietwaar?

Rest In Privacy | 05-01-11 | 11:30

De man zal wel voorzitter van de HBO raad willen worden...
Dan moet je voor Burka's zijn..

070 | 05-01-11 | 11:30

@schoorsteenveger
Ik woon in een vrij land waar je symbolen niet verbied. Vrijheid waar we hard voor gevochten hebben.
Hanekammen zijn een symbool van anarchisme. Ook verbieden?

Tanja12121 | 05-01-11 | 11:30

vandaag de burka, morgen de lange leren jas van de Solexrijder. Daar begint deze Welten niet aan

Ed71886710 | 05-01-11 | 11:29

@Schoorsteenveger | 05-01-11 | 11:20

Op zichzelf natuurlijk logisch en terecht dat de politie verstand gaat gebruiken wie ze wel en niet bekeuren en waar een vermanend vingertje mag worden opgestoken. Neemt niet weg dat de korpschef niet op voorhand mag gaan vertellen dat hij lak heeft aan zijn baas en de wet, dat geeft een heel verkeerd signaal af.

neemjemoederindemali | 05-01-11 | 11:29

@ecologiste | 05-01-11 | 11:24
hij zal ongetwijfeld daar wel 'sparringpartners' hebben.

Rest In Privacy | 05-01-11 | 11:29

Zo beginnen doodseskaders, met je wettelijk gezag je niets van de wet aantrekken.

Hansopje | 05-01-11 | 11:29

Ed71886710 | 05-01-11 | 11:27
Rustig doorlopen dan maar?

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 11:28

deze Welten is een zeer onderlegd man (hij zit zelfs boven het gemiddelde reaguurdersniveau qua opleidingen). Ik ben ervan overtuigd dat hij weet wat de goede prioriteiten zijn. Symboolpolitiek van de PVV valt daar buiten

Ed71886710 | 05-01-11 | 11:27

@ deraderendraaien | 05-01-11 | 11:23
Google eens op politiesepot en je weet daarna dat jouw bewering niet klopt.

-edit | 05-01-11 | 11:27

Bigi Bana Boy | 05-01-11 | 11:17

Weltenvriendje van me, jij bent geen gekozen volksvertegenwoordiger noch de Staten Generaal.

Dus wat jou aan je reet zal roesten zal mij aan me reet roesten.

Dat Welten bij voorbaat een wet zegt niet te willen uitvoeren, is schandalig. Maar die 'prioritering' gebeurt al vele jaren, dus het belachelijke ervan ontgaat hem volledig.

Al je maar lang genoeg in een kromme situatie leeft, zie je dat zelf niet meer. Totdat er iets bijzonders gebeurt, dan krijg je dit soort discussies. Het geeft meer aan dat de hele opsporing en handhaving een bende is dan dat het iets zegt over de wet die Welten dan niet zou willen handhaven.

NoMinister | 05-01-11 | 11:26

@neemjemoederindemali
Gelukkig wel. Signaal naar de politiek dat ze de politie niet moeten opzadelen met zulke zaken. Niet alsof we in dit land een overschot aan agenten hebben. De extra agenten die beloofd waren zijn er ook al niet gekomen. Gewoon via een achterdeur een grapje uitgehaald met het niet wegbezuinigen van een aantal agenten en het klinkt leuk
En van dat totaal moet hij ook al cavia toezichthouders leveren.

Tanja12121 | 05-01-11 | 11:26

Tanja12121 | 05-01-11 | 11:16
Kijk, zie je, het wordt meteen betrokken op wat de 'slechte mens' Wilders denkt en wil. Gaat het helemaal niet om hier. Een burka is om meer dan één reden een discutabel kledingstuk, dat vindt niet alleen Wilders, dat vindt zelfs Welten. In de hele westerse wereld struikelt men over de vraag of een burka toelaatbaar is of niet. En waarom? Omdat die burka bijna symbool staat voor het oppervlak waar pure praktische ordehandhaving op gespannen voet staat met claims inzake godsdienstvrijheid. Dat Wilders daar op zijn manier handig gebruik van wil maken om zijn strijd tegen de islamisering kracht bij te zetten is mij volstrekt duidelijk.
Maar dat Welten het nodig vindr om als handhaver der wet in dit politieke spelletje expliciet positie te kiezen baart mij toch wel wat zorgen.

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 11:26

@mocroflavour | 05-01-11 | 11:19

Hoezo niet?

neemjemoederindemali | 05-01-11 | 11:26

De zaak wordt uit z'n verband gerukt. Welten zegt in feite 2 dingen. Mijn korps heeft andere prioriteiten en ik ben niet van het type 'befehl ist befehl'. Verder is het vrij gebruikelijk dat je niet altijd wordt aangehouden of beboet wordt bij constatering van een strafbaar feit. Er wordt wel meer gewaarschuwd. Of wanneer wordt er iemand aangehouden n.a.v. Godslastering? Het gekke is dat een politiechef omgekeerd wel mag zeggen dat ie overvallen gaat aanpakken. Stoort niemand zoch aan. Deed ie dat voorheen niet, dan? Welten geeft niet minder dan een reëel kijkje in de keuken van de dagelijkse politiepraktijk.

Storm - glas water

-edit | 05-01-11 | 11:25

Ach Welten weet dat hij geen kans maakt op een hoge functie bij de nieuwe nationale politie. Hij wil weg en weet dat dit snel moet omdat het aantal competentie-versluierende zakkenvullersbaantjes die het PvdA-Old-Boys-Netwerk te vergeven heeft de komende tijd slinkt als sneeuw voor de zon.
Het is nu alleen nog wachten op de Godwin waarin hij zich vergelijkt met verzetstrijders tijden de Duitse bezetting.

WirMachenMusik | 05-01-11 | 11:25

lion@night | 05-01-11 | 11:18

Daar hebben ze geen Maurice den Hondt's.

ecologiste | 05-01-11 | 11:24

@Tanja12121 | 05-01-11 | 11:16

Het gaat er niet om dat er volop mensen worden bekeurd met boerka;'s, het gaat erom dat hij bij voorbaat al zegt dat hij burgerlijk ongehoorzaam zal zijn. Overigens kan dat helemaal niet want de man is werknemer en moet doen wat zijn baas zegt, wil hij dat niet dan moet hij een andere baan gaan zoeken.

neemjemoederindemali | 05-01-11 | 11:24

@iter | 05-01-11 | 11:12
Waar het hier om gaat is.. dat deze diender zijn werk op welk vlak dan ook de wet moet volgen en uitvoeren, of dat nu gaat om aangifte aan nemen bonnen schrijven of aanhoudingen verrichten of orde handhaven.
Dat is waar hij voor is aangenomen, en niet om zelf invulling te geven aan beleid.
Hij heeft zelfs een eed moeten afleggen om dit te moeten doen.

deraderendraaien | 05-01-11 | 11:23

Een wereldvreemde pluchezitter, daar hebben we er al zoveel van.

doskabouter | 05-01-11 | 11:23

Of zal er ook angst meespelen wat er gebeurt na een aanhouding van een vrouw
in burka. Echtgenoot baardmans zal het er niet mee laten zitten en zijn weg
vinden naar het politiebureau.

strikdewepstroper01 | 05-01-11 | 11:23

@neemjemoederindemali
Wat mij betreft niet. Maskeerverbod geldt in de meeste steden en daarmee kun je die mensen dus gewoon weigeren. Niet vanwege een burka maar vanwege alle vormen van gezicht bedekken.
Dat is wat anders dan op de openbare weg gaan jagen op tien burka's in plaats van boeven vangen.
Ik heb nog nooit zo een pinquin gezien. Maar mocht het me overkomen dan moet pinquin niet verwachten dat ik antwoord als zij mij de tijd gaat vragen oid. Ik spreek niet tegen mensen die ik niet in het gezicht kan kijken.

Tanja12121 | 05-01-11 | 11:22

Vanwege het feit dat er landen bestaan met een boerkaGEBOD, zou elk weldenkend mens in het Vrije Westen tegen dit achterlijke kledingstuk moeten zijn...

Ahasveros | 05-01-11 | 11:22

Het oplossingspercentage van misdrijven in NL schijnt zo'n 15% te zijn en wellicht is het nog mnder terwijl dat in Duitsland 3 x zoveel hoger ligt. Kijk Welten zorg nu eerst maar eens voor zo'n oplossingspercentage. Maar daar is de pVdaKrant alweer om te downplayen:
www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenlan...

ecologiste | 05-01-11 | 11:21

@ CumGranoSalis | 05-01-11 | 11:06
Inderdaad, het verbaast me een beetje dat ik dit soort eenvoudige dingen hier aan iemand moet uitlegggen, maar een zonnebril draag je tegen de felle zon, een sjaal tegen de kou en een helm voor de veiligheid als je op een brommer zit. Ik heb eigenlijk nog nooit iemand gewoon maar even door de stad zien wandelen met een integraal helm op. U wel ? Een boerka draag je echter om een andere reden, dat is namelijk om onherkenbaar te zijn. Weet u dat echt niet ? Er zijn overigens al echt vorbeelden van overvallen in Boerka. Wellicht niet in Nederland maar zeker in andere landen. Het spijt me dat ik die nu even geen concrete voorbeelden paraat heb. Bent u nu echt zo wereld vreemd of speelt u dit nu ? Verder willen wij graag dat onze mooie vrije westerse samenleving niet verachterlijkt en dat vrouwen en meisjes zich moeten verstoppen omdat ze anders voor hoer uitgemaakt worden. Dat is ook nog een zeer goede, begrijpelijke en verdedigbare reden, naast openbare orde en veiligheid. Uw toegenegen,

Marcus Porcius Cato | 05-01-11 | 11:21

Tanja12121 | 05-01-11 | 11:19 Precies. Dingen aanpakken waar ze knellen.

zeg maar jansen | 05-01-11 | 11:21

Hier hou ik van PolitieBaas die zelf denkt, ga zo door dan wordt het nog wel wat met Nederland. Dat gezeur over cavia en kopvodden politie, laten de petten eerst maar eens de inbraken, drugs delicten en ander schorriemorrie oppakken. Topic is trouwens -1

bobbycounts | 05-01-11 | 11:21

@mocroflavour | 05-01-11 | 11:19
Nope;
politietaken = handhaven van de wet, dus ook nieuwe wetten.

Rest In Privacy | 05-01-11 | 11:21

neemjemoederindemali | 05-01-11 | 11:09
Ja, maar dat zal hij niet doen. Hij maakt keuze's, naar eigen inzicht. Daar zit het probleem. Hij is niet corrupt, hij is niet rommelig, hij meent als 'goed mens' zijn eigen moraal te mogen laten prevaleren bóven de wet die hij uit moet voeren. Sterker nog, hij voelt het als zijn morele plicht om tevoren mede te delen welke wetten hij niet zal gaan handhaven.

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 11:20

@zegmaarjansen
Men wilde de handhaving van snelheid toch minder op de snelweg en meer in de stad omdat daar te hard rijden daarwerkelijk groot gevaar oplevert? Kan me zoiets herinneren.
Vond het wel een goed plan. Flitsen is goed maar dan wel op plekken waar je daarmee gevaarlijke situaties voorkomt.
En ik dacht dat die eis van hoeveelheid bonnen ook eindelijk ging verdwijnen zodat de politie meer ruimte krijgt om het zelf in te delen in plaats van bonnetjes te jagen.

Tanja12121 | 05-01-11 | 11:19

@Tanja12121 | 05-01-11 | 11:11

Dus ik moet gemaskerde mannen/vrouwen binnen laten in mijn bank/winkel/bedrijf?

neemjemoederindemali | 05-01-11 | 11:19

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 11:02
Ach god, zo iemand die voor zijn 20e al geen enkele originaliteit of poëzie meer in zich heeft en voor zo'n bloedeloze studie kiest. Veel plezier met je grijze leven nog.

John Muts | 05-01-11 | 11:19

Hij heeft 100 procent gelijk. Dit behoort niet tot de kerntaken van de politie.

mocroflavour | 05-01-11 | 11:19

Bigi Bana Boy | 05-01-11 | 11:17 Oh, hoi Bigi.

zeg maar jansen | 05-01-11 | 11:18

Sliptong | 05-01-11 | 10:55
Ik ben geboren en getogen in de stad, dus ik zal inderdaad wel gedeformeerd zijn. Altijd beter dan gereformeerd, zeg ik dan maar. De dingen die jij hier noemt spelen echt alleen in de heel slechte wijken, en dat geldt precies zo voor de achterbuurten van Zoetermeer, Gouda of noem maar een provinciestadje. Don't believe the hype.

John Muts | 05-01-11 | 11:17

Superior Bastard | 05-01-11 | 11:12 Dan heeft Welten zich wat ongelukkig uitgedrukt. Jammer.
Van mij moet de politie boeven vangen, niet achter lange jurken aan. Ze moeten inbraken en overvallen oplossen en wat minder staan te flitsen. Straatrovertjes oppakken en van de straat halen.
Dan dienen ze de maatschappij beter dan wanneer ze, plat gezegd, achter de wijven aan gaan.

zeg maar jansen | 05-01-11 | 11:17

Wat je ook van Welten denkt, besef dat de politie wel meer (urgentere) zaken moet laten lopen ivm gebrek aan middelen en mankracht. Gerd Leers bekende in zijn hoedanigheid als Burgemeester van Maastricht dat de politie daar precies wist waar de meeste hennepplantages waren maar dat er een groot politieteam daar een halve dag mee bezig is om zo'n plantage te ontruimen en dat ze die mankracht eenvoudigweg niet vrij konden maken en zeker niet omdat er voor iedere ontruimde plantage er achter zijn rug drie bijkwamen. De ontruimingen waren dus doorgaans puur symbolisch en zetten niet daadwerkelijk zoden aan de dijk.

Kijk als we werkelijk willen dat ze overal achteraan gaan, dan moet er fors meer geld en mankracht naar de politie. Willen we dat niet dan moeten er prioriteiten gesteld worden. En ik als Amsterdammert denk, net als Welten, dat er in de stad wel urgentere zaken zijn dan boerka's.

Een goed begin zou zijn als we die idiote zelffinanciering (prestatiecontracten) eens af zouden schaffen zodat de politie niet aan verplichte bonnenquota gebonden is. Alleen dat al zou een hoop extra mankracht opleveren.

Verder negeer ik dat obligate en gemakkelijke huilie huilie van de PVV volkomen. Ik zie liever dat de politie achter (woning)overvallers, inbrekers, scootermocro's, straatterroristen en dergelijke aangaat dan dat ze hun tijd verdoen met bonnetjes uitschrijven, snelheidscontroles en boerkaverboden. Wilder's islamobsessie kan mij aan mijn reedt roesten zolang die andere, ernstigere problemen niet opgelost zijn.

Bigi Bana Boy | 05-01-11 | 11:17

@Muxje | 05-01-11 | 10:32
Je springt nu iets te snel van hak op de tak.
Wat ik goed vind, is dat hij blijft nadenken of iets wat in de politiek geroepen wordt, wel uitvoerbaar is. Als mensen niet meer nadenken dan krijg je enge dingen zoals in China waar je maar achter de politiek moet blijven nalopen om een goede baan te krijgen. Ik hoop dat het nu wat duidelijker is voor je. Maar reageer gerust als je meer uitleg nodig hebt.

numaarffnie | 05-01-11 | 11:16

@Schoorsteenveger
Ach ja. Was ik even vergeten. Vroeger vonden we het normaal als mensen uit de praktijk hun mening kwamen geven. Toen vonden we , ongeacht welke parij daar zat, dat ze de politie even lekker de les lazen en lieten zien hoe de werkelijkheid werkt.
Maar als meneer Wilders iets wil dan zijn andere meningen verboden en dan moet iedereen in het gelid springen en doen wat hij roept.

Tanja12121 | 05-01-11 | 11:16

Als een wet alleen al dreigt in strijd te zijn met de PvdA-dogma's gaat de stormram erin.

Dat de bevolking een steeds mindere binding lijkt te krijgen met onze wetten en de handhaving + sancties op overtreding, heeft geen enkele PvdA-er ooit geboeid naar mijn weten. Bek houden, dit is 'GOED', ethisch en progressief en bovendien intelligent en ga zo maar door met zelfverheerlijkende superlatieven.

Kortom: Welten en zijn vriendjes zijn gewoon drammers waar menige fanatieke moslim nog een puntje aan kan zuigen in mijn ogen.

NoMinister | 05-01-11 | 11:16

@Oberschwaffelmeister | 05-01-11 | 10:13

Nope, hij en Job hadden altijd gezeik!
Dus voordat je iets roept, graag even de feiten(of het programma van gisteren, 5 jaar later, terugkijken) controleren!

jesrr | 05-01-11 | 11:16

Tanja12121 | 05-01-11 | 11:02
Hij zou op kunnen merken dat het ene uit puur praktische overwegingen een hogere prioriteit heeft dan het andere. Maar dat doet-ie hier helemaal niet. Hij velt een moreel oordeel over een mogelijk toekomstige wet en koppelt de vraag of hij zal handhaven direct aan dat oordeel.
Maar laat het maar gebeuren, dat burkaverbod en dan vervolgens de weigering. Dan hebben we discussie. En dan mogen we hopen dat het aantal burka's exponentieel toe zal gaan nemen en de trias politica rollebollend over de straat zal moeten gaan.
Dat wordt genieten dan bij P&W, alwaar de betrokkenen zullen aanschuiven aan een tafel waarop tijdenlang geen alcoholhoudende draknen te vinden zullen zijn.

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 11:13

@neemjemoederindemali | 05-01-11 | 11:00
De pliesie denkt wel vaker dat ze boven de wet staan, dus zo vreemd is het ook weer niet. Met 2 strepen en een blauw pak ben je natuurlijk ook heul stoer.

dandaan | 05-01-11 | 11:13

sjaakdeslinksesul | 05-01-11 | 11:08
Hmm, hoewel ik het gevoelsmatig met jansen eens ben, moet ik toegeven dat je gelijk hebt.

Superior Bastard | 05-01-11 | 11:12

@deraderendraaien | 05-01-11 | 11:10

hij heeft volgens mij ook ooit gezegd dat die mensen die spullen in de auto laten liggen, dat vervolgens gestolen wordt niet moeten klagen oid !

iter | 05-01-11 | 11:12

Prima! Dan hou ik me ook niet meer aan die wet die zegt dat je niet harder mag rijden dan een bepaalde snelheid.

Schaamharing | 05-01-11 | 11:12

@che_cuevara
Ik zou zeggen. Laat jij die cijfertjes maar eens zien die laten zien dat er zoveel misdaad is als gevolg van burka's. Nou ok, schade aan mensen en/of hun eigendommen door burka's mag ook.

Tanja12121 | 05-01-11 | 11:11

Sliptong | 05-01-11 | 11:02

Ja hallo, befehl ist befehl een negatieve lading?!

Ja, dat is zo, maar volkomen misplaatst. Die mentaliteit gebruikt de pliessie namelijk als het ze uitkomt ('wij hebben de wetten niet gemaakt' of 'wij voeren de wet alleen maar uit', zoals zovelen ambtenaren van diverse diensten zich altijd zo heerlijk weten te verschuilen), tenzij ze het er niet mee eens zijn. Dan opeens is het befehl ist befehl en dat willen ze niet.

Bullshit! Welten wordt echt niet geexecuteerd als hij weigert de wet te handhaven. Zelfs op geen enkele misdaad staat hier de doodstraf dus laat de vergelijking met befehl ist befehl achterwege, die slaat nergens op.

Welten e.c. worden geacht strikt conform befehl ist befehl en wet is wet te functioneren en als ze menselijk zijn knijpen ze, zonder daar ruchtbaarheid aan te geven, op persoonlijke titel regelmatig een oogje dicht. Als ze dat niet willen moeten ze een andere baan zoeken, daar staat geen straf op. In tegenstelling tot in de periode waaruit de afkeer van de uitdrukking 'befehl ist befehl' voortvloeit.

NoMinister | 05-01-11 | 11:11

"Ik voel mezelf niet als instrument van de overheid"
-Welten

Mooi, dan mag hij meteen oprotten. Dat is hij namelijk wel.

Nietvoordekat | 05-01-11 | 11:11

@Tanja12121 | 05-01-11 | 10:53
Dan gebruiken ze volgens mij de verkeerde statistieke.
Of ze maken ze zelf, dat kan ook nog.

Che_cuevara | 05-01-11 | 11:10

@iter | 05-01-11 | 10:59
Ik denk dat de vrouw van mafkuiken Welten ook moet hebben gedacht, waar ben ik in Godsnaam mee getrouwd toen hij wouwelde dat hij zijn dochters wel sávond in de bijlmer rond zou laten lopen tegen het gevaar in dat zij er wel eens noodlottig aan hun einde kunnen komen.

deraderendraaien | 05-01-11 | 11:10

@Che_cuevara | 05-01-11 | 11:08
dan heb je in ieder geval genoeg lakens voor de komende jaren.
;)

Rest In Privacy | 05-01-11 | 11:10

@Sliptong | 05-01-11 | 11:03
Parkeer uw bok bij het Oostdok
;)

Rest In Privacy | 05-01-11 | 11:09

@zeg maar jansen | 05-01-11 | 11:01

Dus als we afspreken dat we niet mogen inbreken en iemand doet het toch dan heeft Welten de vrijheid om zijn middelvinger op te steken?

neemjemoederindemali | 05-01-11 | 11:09

@CumGranoSalis | 05-01-11 | 10:58

Hoezo? Dit hebben we toch met z'n allen gewild in Nl. Dit is wat ze wel eens democratie noemen. Stemmen doe je in het stemlokaal en niet door met je voeten te stampen ...

De Almachtige | 05-01-11 | 11:09

zeg maar jansen | 05-01-11 | 11:01
Volgens Welten is sprake van een 'buitengewoon complex dilemma'. Hij wees erop dat de politie er is om vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid te waarborgen.

Dat is dus iets anders dan wat jij zegt: hij weigert een wet uit te voeren, omdat hij vindt dat deze wet de vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid niet dient, niet omdat hij het een onpraktische wet vindt. Welten verschuilt zich achter mooie principiele redenen, maar in wezen doet hij wat schoorsteenveger al zei, hij plaatst zichzelf boven de wet. Soort van Dirty Barny dus.

sjaakdeslinksesul | 05-01-11 | 11:08

@lion@night | 05-01-11 | 10:45
Die zitten bij mij op de bank

Che_cuevara | 05-01-11 | 11:08

@Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:43
Man, man, man. Wat moet jij een rot leven hebben

Che_cuevara | 05-01-11 | 11:07

@Schoorsteenveger | 05-01-11 | 10:53
*Applaus!*

Rest In Privacy | 05-01-11 | 11:07

Dat was niet zo'n slimme opmerking van meneer want:

Artikel 2 van de Politiewet 1993 omschrijft de algemene taak van de Nederlandse politie.
De tekst van dit artikel luidt:
De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag
etc. etc.....

Gevalletje insubordinatie dacht ik.
Baai baai, zwaai zwaai!
(hij had het beter kunnen denken en uitvoeren ipv zeggen)

Leiphuizen | 05-01-11 | 11:06

Marcus Porcius Cato | 05-01-11 | 11:01

Kun je vast wel voorbeelden laten zien van de overvallen en andere misdaden in Burka in Nederland niet?

Voortbordurende op jouw stelling hebben mutsen, sjaals, Gucci zonnebrillen etc etc dus ook met veiligheid en orde te maken.
Waarom gaan we die niet verbieden dan?

CumGranoSalis | 05-01-11 | 11:06

@Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 11:02 nou succes dan maar he? En met constitutioneel recht kan je geen antwoorden geven zoals Welten, he, dat begrijp je hopelijk wel? Succes in ieder geval.

mental K | 05-01-11 | 11:06

@ecologiste
Deze stad zou er heel anders uit zien als er geen boeven werden gevangen.
Bijlmer werd hier door iemand aangehaald. Ik heb daar familie. Die wijk herken je niet meer terug zo is het daar opgeknapt. Dat is mede te danken aan de politie.

Tanja12121 | 05-01-11 | 11:06

@ecologiste | 05-01-11 | 10:49
Liefst PvdA

Che_cuevara | 05-01-11 | 11:06

@Biff Eagleburger | 05-01-11 | 10:34
Heeft hij geleerd van die andere muts... kom hoe heet ze?

Che_cuevara | 05-01-11 | 11:05

zeg maar jansen | 05-01-11 | 10:57

Dat is een heel andere discussie. Namelijk over prioriteiten.

En we weten wel een beetje hoe die liggen.

Ik vind dat er voldoende politiecapaciteit moet zijn om de wetten te handhaven.

Door allerlei regeltjes, bureaucratie, mentatliteit, voorkeursbeleid, politieke correctheid en de kraan open laten staan alsmede tot slot verkeerde prioriteiten, is die handhaving bepaald selectief. Geen wonder dat zo een politiechef zich machtig voelt. Hij bepaalt welke wetten uiteindelijk werkelijk van kracht zijn, namelijk de wetten die hij of zij handhaaft.

In dit speelveld is het gedrag van Welten bijkans schunnig in mijn ogen. De arrogantie van de macht die hij niet zou moeten hebben ten voeten uit. Als ik daarbij betrek dat hij van de PvdA is, wordt het nog erger, dus dat laat ik even buiten beschouwing.

NoMinister | 05-01-11 | 11:05

@CumGranoSalis | 05-01-11 | 10:58

Hoezo? we hebben democratisch besloten dat we een boerka verbod willen, dan zul je je daar ook aan moeten houden. Doe je dat niet dan krijg je een bekeuring. Ik ben het er ook niet mee eens dat ik maar 120 mag op de snelweg, mag ik dan 250 gaan rijden?

neemjemoederindemali | 05-01-11 | 11:05

@lion@night | 05-01-11 | 11:04
Die ook ja

Che_cuevara | 05-01-11 | 11:05

@Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 11:02
Hoor je dat dan niet nu al te weten? * spiekbriefjes vermoeden doet *

Sliptong | 05-01-11 | 11:04

@Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:45
Joop is ook al online hoor, moet je daar niet naartoe

Che_cuevara | 05-01-11 | 11:04

@Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 11:02
laters , vergeet niet links af te slaan !

iter | 05-01-11 | 11:04

@Che_cuevara | 05-01-11 | 11:01
aldus de PvdA.

Rest In Privacy | 05-01-11 | 11:04

Tanja12121 | 05-01-11 | 11:02

Maar hij vangt ze juist niet!

ecologiste | 05-01-11 | 11:03

@lion@night | 05-01-11 | 10:58
Rofl! "Volg de moskee-route en u komt automatisch uit bij het Stadshuis." Moewhaha. Een soort P-route maar dan naar het oosten.

Sliptong | 05-01-11 | 11:03

De politiek maakt de regeltjes en wetsvoorstellen, de politie heeft de taak ze uit te voeren. Mijnheer Welten bepaald uiteraard hoe hij zijn mankracht inzet en hoe de prioriteiten liggen. Kan me best voorstellen dat dit nieuwe verbod qua prioriteit niet boven allerlei criminaliteit gerelateerde zaken komt te liggen. Wil niet zeggen dat hij ronduit kan zeggen: doe ik niet!
De politiek (gekozen door burgers) geeft aan dat het een belangrijk nieuw verbod is, dan moet het gewoon een plaatsje krijgen. Net zoals een ieder tegen zijn baas zegt: okay, je wilt nog meer van me: wat wil je dat ik opzij schuif of uitstel? Dus burger, wat denkt u van minder parkeerbonnen en deze mankracht gebruiken we voor naleving boerka verbod? Dit houdt wel in: meer parkeerchaos en minder geld in het laatje voor x en y... Etcetera.
Anyway - noway Jose! is geen optie.

MalteseKnight | 05-01-11 | 11:03

@Schoorsteenveger
Goede zaak dat de baas van de politie laat weten dat hij boeven wil vangen en geen zin heeft om achter pinquins aan te jagen en fiep de cavia te beschermen.

Tanja12121 | 05-01-11 | 11:02

Mooi! Dan vertel ik de politie straks dat ik mij als burger ook niet aan wetten hoef te houden die mij niet uitkomen?

fietskettingslot | 05-01-11 | 11:02

@zeg maar jansen | 05-01-11 | 10:57

Fout, jij wilt een burkaverbod, althans, dat is democratisch besloten, dus de meerderheid is voor. Dat jij er persoonlijk problemen mee hebt is jammer dan.

neemjemoederindemali | 05-01-11 | 11:02

@as-saboer | 05-01-11 | 11:00
Voor de VVD ook niet horen we net. En befehl ist befehl geeft zo'n negatieve lading.

Sliptong | 05-01-11 | 11:02

Ik ben out trouwens. Moet nu toevallig naar de stad van deze wervelende commissaris voor een tentamen Constitutioneel Recht, dus als ik terugkom weet ik hier vast alles vanaf, uitvoerende macht enzeau. Ik hoor het wel he!

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 11:02

sjaakdeslinksesul | 05-01-11 | 10:55 Elke opsporingsambtenaar heeft voor zichzelf de keuze op te treden of niet. Het kan best zijn dat een agent die eventjes niks te doen heeft een voetganger bekeurd die door rood overstak, en dan heeft ie gelijk. Het kan ook zijn dat is er niks aan doet. Er tussen in ligt nog de vermaning, dat kan ie ook doen, wel aanspreken maar niet bekeuren.
In dat licht heeft Welten besloten dat er niet tegen opgetreden hoeft te worden, wet of geen wet.
En die vrijheid heeft ie nu eenmaal.

Laten we wel wezen, iedereen doet wel eens iets wat niet mag, en iedereen is blij en haalt opgelucht adem wanneer een agent het wel ziet maar er niet voor schrijft.

zeg maar jansen | 05-01-11 | 11:01

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 10:53
De beste tegel van 2011 tot nu toe! Dit is HET GROOTSTE PROBLEEN in NL. Op zich zou ik er geen bezwaar tegen hebben wanneer iedereen gelijk zou zijn en zo behandeld zou worden, maar dat is nu juist wat er niet gebeurt en daarom voel ik me zo eenzaam in dit door de bestuurders verkrachte maar eens zo gezellige Nederland:
www.viddler.com/explore/Bobbyleong/vid...

ecologiste | 05-01-11 | 11:01

@Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:58
inhoud ? ben je het nu wel eens met de uitspraak van Welten of niet ?
volgens mij weet je het zelf niet eens.

ik heb een verband gelegd tussen bonnequota en capaciteit.

update: VVD HEEFT OOK GEREAGEERD. !!!!

iter | 05-01-11 | 11:01

@Sliptong | 05-01-11 | 10:55
Zucht. Poep - stoep... * hoongelach gaarne ontvangt *

Sliptong | 05-01-11 | 11:01

Hé Welten, Trias Politica. Je weet tog. Uitvoerende macht behoort niet op de stoel van de wetgevende macht te gaan zitten.
#wortel/rechtstaat

Krokodil Gena | 05-01-11 | 11:01

@lion@night | 05-01-11 | 10:29
Aldus Welten

Che_cuevara | 05-01-11 | 11:01

@ CumGranoSalis | 05-01-11 | 10:58
Ik denk eigenlijk dat een boerka alles met veiligheid te maken heeft. Bankovervallers hebben ze namelijk graag aan tijdens de misdaad. Hoe komt u er zo bij dat dit los zou staan van openbare orde en veiligheid ? Uw toegenegen,

Marcus Porcius Cato | 05-01-11 | 11:01

@MM0591 | 05-01-11 | 10:57
Misschien is de AIVD al volledig op de hoogte. Er schijnt een vage relatie te zijn tussen bommen en burqa's: salafisme.

rara | 05-01-11 | 11:01

Tanja12121 | 05-01-11 | 10:53
Die tien burka's zijn uiteraard het probleem niet. Het probleem is dat Welten het kennelijk nodig vindt om al van te voren expliciet te maken dat hij niet zal gaan handhaven. En dat is natuurlijk niet toevallig. Een eventueel burkaverbod wordt nu reeds tot 'symboolpolitiek' bestempeld, en meneer Welten wil even laten weten dat dit een verwerpelijk soort symboolpolitiek betreft en dat hij vindt het recht te hebben deze verwerpelijke symboolpolitiek te veroordelen door in alle duidelijkheid te weigeren te doen waarvoor hij is aangenomen.

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 11:00

Vroegûh heb ik ooit iets geleerd over de Trias Politica. De wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. wij kiezen als burgers de wetgevende macht. De politie hoort bij de uitvoerende macht. Welten moet dus gewoon doen wat hem gezegd wordt door Den Haag. Hup aan het werk nu stelletje kantoorklerken! (en oprotten met die bonnenquota).

De Almachtige | 05-01-11 | 11:00

@Schoorsteenveger | 05-01-11 | 10:53
Hulde!

Sliptong | 05-01-11 | 11:00

lion@night | 05-01-11 | 10:58
Wauw. Ik neig naar hulde.

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 11:00

Voor de echte PVVee'er is dit natuurlijk not done! Befehl ist befehl natuurlijk.

as-saboer | 05-01-11 | 11:00

Welten volgens Geenstijl link: 'Als je zelf je behoorlijk gedraagt overkomt je niets in AdamZuidoost.'
Welten echte citaat in 5 jaar later: 'Mensen in de Bijlmer die op een fatsoenlijke manier leven, daar gebeurd, *afgezien van het Noodlot*, niets mee.'
(beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/..., 17:00)

Kortom, feiten checken, zelfs al gaat het om even uitzending gemist terugkijken, ook in 2011 niet Geenstijl's sterkste punt.

TheOtherWhiteMeat | 05-01-11 | 11:00

Vreemde man die Welten, volgens mij begrijpt hij niet helemaal dat hij in dienst is van het volk. Het volk kiest volksvertegenwoordigers en die maken wetten die Welten moet handhaven, als hij dat niet wil moet hij een andere werkgever zoeken, simpel.

neemjemoederindemali | 05-01-11 | 11:00

@Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:50
voor de laatste keer, Welten loopt te huilen dat die geen capaciteit heeft, zie pedo zaak... ik gooi de stelling bonnenquota er even in om aan te tonen dat ze wel de mensen hadden.

maar het is al goed hoor, mensen met linkse hersenafwijking moeten er ook zijn ;)

iter | 05-01-11 | 10:59

@Tante Kaatje | 05-01-11 | 10:51
lol!
Je hebt gelijk
;)

Rest In Privacy | 05-01-11 | 10:59

@Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:56
Een politiechef die zegt de wet of één bepaalde wet niet uit te voeren en zelfs zegt dat hij dan burgerlijk ongehoorzaam zal zijn dien met onmiddellijke ingang op te stappen punt

Che_cuevara | 05-01-11 | 10:59

@jeanmondo | 05-01-11 | 10:53: Fijn dat u er nog leefbare elementen in kan ontwaren. Hou vol hé.

De Kampsjeng | 05-01-11 | 10:59

@zeg maar jansen | 05-01-11 | 10:50
Moet de discussie niet zijn: hoe kunnen we die wetten handhaven? Komt er dan geen gehoor dan heb je alle recht om te zeggen: wij willen wel maar wij kunnen niet. Anders wordt het de omgedraaide wereld. De korpschefs bepalen en de politiek volgt? Burkaverbod: goed idee met het oog op integratie en veiligheid.

Sliptong | 05-01-11 | 10:59

Amsterdam.... ooit een stad wat allure had.

Na jarenlang PvdA terreur is één van de grootste 'trekpleisters', de Wallen, gehalveerd ten behoeve van meer kunst. De auto parkeren binnen de ring is voorgelegd voor de grootverdieners, mits de linksche teringbende op het stadshuis überhaupt nog toestaat om met je auto Amsterdam binnen te rijden.
Parkeer je je auto buiten de ring omdat het goedkoper is, heden ten dage meer Gazastrook-achtige gebieden, dan is de kans vrij groot dat je je auto terug vindt met ingeslagen ruiten, of ergo, compleet afgebrand.

Je tweede woning in Amsterdam is ook niet veilig en mag worden geconfisqueerd.
Edoch mag worden aangenomen dat binnen de grachtengordel er een aanzienlijk aantal van dat soort woningen zich bevinden, maar toch is er vrijwel geen compleet allochtoons gezin te vinden die daar een woning heeft (gekregen). Blijkbaar wil de linksche grachtengordelelite hun directe woonomgeving schoon houden van uitheemse soorten. Opvallend.

Als jood of heaumeaux kun je er niet zo maar van uitgaan dat je in de ooit zo tolerante stad zomaar over straat kan lopen. Helaas, dat is geschiedenis. Dat schijnt - aldus Vogelaar - een prettige bijkomstigheid te zijn van de nieuwe joods-christelijke-islamtische cultuur in Nederland.

En mocht je ooit verdwalen in Amsterdam, de weg is heden ten dage makkelijk terug te vinden. Volg de moskee-route en u komt automatisch uit bij het Stadshuis.

Rest In Privacy | 05-01-11 | 10:58

En terecht.
Burka gestapo spelen en je als regering tegen de kleding keuzes van je burgers bemoeien doen ze maar in achterlijke landen als Iran en Limburg.
Heeft ook helemaal geen flikker met veiligheid en orde te maken, hetgeen waarvoor Welten en zijn Korps verantwoordelijk zijn.

CumGranoSalis | 05-01-11 | 10:58

iter | 05-01-11 | 10:55
Doe eens met inhoud komen, faalcabaretier die je d'r bent.

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:58

@ NoMinister | 05-01-11 | 10:45
Inderdaad, altijd en overal is de PVV een gevaar voor de rechtstaat, maar een (hoge !) ambtenaar die gewoon openlijk aan iedereen vertelt dat hij kennelijk lak heeft welke wet er eigenlijk aangenomen wordt door het parlement, u weet wel, de wetgevende macht, is dat kennelijk niet. Ik ga er inderdaad ook maar niet van uit dat de PvdA "geschokt gaat reageren" op deze politie muiterij. Uw toegenegen,

Marcus Porcius Cato | 05-01-11 | 10:57

@Superior Bastard | 05-01-11 | 10:29
Hij zegt, dat als die wet er komt hij ze niet uitvoert. Hij spreekt zelfs van burgerlijke ongehoorzaamheid. En dat kan niet als politiechef.
Dat hij geen prioriteit aan deze wet zal geven begrijp ik ook wel, zou ik ook niet doen maar wel uitvoeren als het moet

Che_cuevara | 05-01-11 | 10:57

rara | 05-01-11 | 10:56
Wow bij jou in de buurt is er wel 1tje? Nou nou bel de AIVD en de politie want dat zou toch niet mogen.

MM0591 | 05-01-11 | 10:57

Jeminee, we gaan toch niet wederom moeilijk doen om wetenschappelijk aangetoonde feiten? 60% vd islamitische woestijnvolkeren is lichamelijk aangetast en psychisch verdwaasd vanwege inteelt door eeuwenlange neef/nicht-huwelijken. Agressie, bloeddorst, onredelijkheid, zwakheden, domme tradities...

Politieke correctheid als respons op het excessieve gedrag van de psychisch gestoorde moslimmalloten: het is maar goed dat Chinezen en Russen de touwtjes in handen gaan nemen, want die westerlingen weten blijkbaar alleen hoe ze met hun eigen mongolen moeten omgaan (gesloten paviljoens en horrorboeken over seriemoordenaars).

Shalome | 05-01-11 | 10:57

NoMinister | 05-01-11 | 10:53 De wet kan worden uitgevoerd. Alles kun je wettelijk maken en uitvoeren. Het nadeel is dat het gehandhaafd moet worden.
Of wil jij dat na een inbraak bij jou thuis de politie geen tijd voor je heeft omdat er net een paar vrouwen in burka opgepakt moesten worden?

Nogmaals, wetten hebben zin als en wanneer ze te handhaven zijn. Van mijn dure belastingcenten wil ik dat de politie nuttiger dingen doet dan achter de vrouwen met wapperende kleding aan te rennen.

zeg maar jansen | 05-01-11 | 10:57

Waarom maken al die boertjes die in Kutschubbenveen achter het tuinhek zitten zich eigenlijk zo druk over handhaving in Amsterdam? Jullie durven hier toch maar eens per jaar te komen en dan is het een godswonder als je het einde van het Damrak haalt.

John Muts | 05-01-11 | 10:56

Che_cuevara | 05-01-11 | 10:53
Wat is het verschil? Het principe? De agent die de bon niet geeft terwijl u aan de kant gezet bent is in wezen net zo fout als Welten zelf die óproept tot het niet-geven van die bon, of ik dit er nou met de haren bijsleep of niet. Tuurlijk is zijn uitspraak misschien niet helemaal strokend met wat van hem verwacht dient te worden in die functie, maar daar hoorde u mij niet over, het ging mij meer over de pek-en-veren-reacties.

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:56

Er zijn meer vrouwen in burqa dan wij te zien krijgen. Hier in de buurt woont er minimaal een, maar die wordt maar twee keer per jaar uitgelaten. Dan is het niet zo gek dat iedereen denkt dat de burqa hier niet voorkomt.

rara | 05-01-11 | 10:56

Tanja12121 | 05-01-11 | 10:55
Tanja ik ben het met je eens hoor ;)

MM0591 | 05-01-11 | 10:56

@Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:50

VVD heeft toch ook linkse malloten ?

Frans Weisglas poster te koop voor je.

iter | 05-01-11 | 10:55

zeg maar jansen | 05-01-11 | 10:50
Nee. Ik vind die wet ook onzin maar het is niet aan mij of aan Welten om een door het parlement geloodste wet niet uit te voeren om andere dan puur praktische redenen (tijdgebrek, belangrijker zaken). Nu zet Welten zichzelf op de stoel van de wetgever, terwijl hij een stomme loonslaaf (wel een veel te hoog loon) is. Dan moet hij maar een ander vak gaan zoeken.

sjaakdeslinksesul | 05-01-11 | 10:55

@John Muts | 05-01-11 | 10:48
Ik woon er vlakbij. En als jij er in woont lijdt je aan stadsdeformatie. Stadssdeformatie treedt op bij mensen die te lang in een stad wonen, waardoor ze hun lat steeds hoger leggen. Accepteren onacceptabel gedrag omdat het alledaagse kost is. Dat soort dingen. Je ziet het niet meer omdat je er dagelijks mee geconfronteerd wordt. Een gemolde auto, een ondergescheten huis, een moord een straatroof. Het hoort er allemaal bij toch? Want Amsterdam is poep op de straat...

Sliptong | 05-01-11 | 10:55

@MM0591
Een politiestaat heb je juist wanneer de politiek dmv gebruik van politie en geheime politie precies beslist waar jij gaat en staat en wat jij wel en niet mag. Niet als de politie zelf op basis van realiteit bepaald op welke zaken ze nadruk leggen nav de door de politiek gestelde wetten en regels.

Tanja12121 | 05-01-11 | 10:55

zeg maar jansen | 05-01-11 | 10:50

Jaja. Welten heeft een punt? Dat deze wet niet kan worden uitgevoerd?

Kom nou toch!

NoMinister | 05-01-11 | 10:53

Alle lelijke vrouwen gaarne een boerka/nikaab... de schoonheden uiteraard zonder.

meneer Q | 05-01-11 | 10:53

@Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:22
Meneer de Jager, voor de zoveelste keer u sleept er van alles met de haren bij wat niet ter zake doet.
Het gaat over de uitspraak van de heer Welten.
Dat er niet altijd beboet wordt is waar, maar zeggen als politieman "ik voer de wet niet uit" is echt wel wat anders dan een bekeuring een keer niet uitschrijven of geen prioriteit geven aan deze wet.
Er is niemand die zegt dat nu alleen deze wet meteen en met de hoogste prioriteit moeten worden gehandhaafd.
Nogmaals het gaat om de uitspraak van Welten

Che_cuevara | 05-01-11 | 10:53

@yacoda 10:44: Het zou ook niet de eerste keer zijn dat een topambtenaar na wanpresteren of ongehoorzaamheid toch nog een riante ontslagvergoeding of leuk prepensioen meekreeg. Wat mij betreft blijven dat soort voorzieningen bestaan voor ambtenaren die weggesaneerd worden, maar bij wanprestatie hoort gewoon ontslag zonder enige vergoeding. Waarom horen we in de politiek daar zo weinig over?

Muxje | 05-01-11 | 10:53

@Marathon Man
De politiek bepaald niet wat de speerpunten zijn van de politie. Dat doet de politie al sinds jaar en dag zelf. Dat doen ze op basis van de cijfers in de dorpen , steden en wijken. Op basis van cijfers die laten zien waar de problemen plaatselijk liggen.
En die tien burka's in nederland zullen toch echt niet scoren boven zaken die een serieus gevaar opleveren voor mensen of voor hun bezit.

Tanja12121 | 05-01-11 | 10:53

Deze man is waarschijnlijk alleen nog geschikt als uitvoerend medewerker bij de cavia-politie.

Slome Duikelaar | 05-01-11 | 10:53

De Kampsjeng | 05-01-11 | 10:48
Het is vooral zo dat mensen buiten de stad dat heel hard schreeuwen... maar het is hier nog steeds fantastisch hoor.

jeanmondo | 05-01-11 | 10:53

Die uitspraak van Welten is toe te juichen. Want die uitspraak van Welten zet verder op scherp wat al lang op scherp staat.
Welten behoort bij een groep van elitairen die steeds luider roepen dat er een werkelijkheid is bóven de werkelijkheid en dat daar een hogere waarheid bestaat die een kennis van goed en kwaad voortbrengt die bijgevolg van een hogere orde is dan die welke in onze wetgeving is vastgelegd en dat die kennis ook het handelen mag bepalen óók als deze niet strookt met wat de wetgeving toelaat. Welten schaart zich bij een groep elitairen die de verregaande arrogantie hebben zélf uit te maken hoe onze wetgeving geïnterpreteerd en gehandhaafd dient te worden, omdat ze hebben besloten dat die wetgeving in dienst moet staan van enkel hún moraal, de moraal der weldenkende, fatsoenlijke mensen en dus nooit in dienst mag staan van mensen die volgens hen niet weldenkend en niet fatsoenlijk zijn.
Welten zet op scherp hoe broos onze democratie is en hoezeer die democratie drijft op een veelheid van vaak onzichtbare onderlinge afspreken en onderlinge machtsverhoudingen. Welten claimt eenzijdig ruimte voor zijn eigen moraal, zijn eigen visie, zijn eigen inzicht, zijn eigen waarheid, precies zoals de monotheïstische godsdiensten dat altijd gedaan hebben en nog steeds doen. De aanhangers van die godsdiensten gedragen zich naar de wet, maar doen dat slechts voor zover die wet strookt met hun verheven waarheid. Waar die wet dat niet doet gaan ze moeilijk doen en zich beroepen op hun godsdienstvrijheid, een vrijheid die zij niet zien als een gunst van een seculiere samenleving maar als een door God gegeven recht.
Welten cum suis zitten op eenzelfde lijn. Er is een goddelijke weg, zo zegt hij hier, die hoger is, en ook de handhavers der wet mogen en moeten die weg gaan, ook al staat deze op gespannen voet met de seculiere wetten.
Waar Welten op aangepakt dient te worden is op de specifieke keuzes die hij hier maakt. Het is niet simpelweg het niet willen uitvoeren van een wet, het is een specifieke keuze op basis van een specifiek mens- en wereldbeeld die hem ertoe brengt hier een streep te trekken.
Tariq Ramadan zei eens "Ik ben bereid me aan de seculiere wetgeving te houden, natuurlijk ben ik dat, maar enkel voor zover die wetgeving niet in strijd is met de wetten van Allah." Dat is het probleem hier, nu ook bij Welten. Men maakt de seculiere wetgeving expliciet ondergeschikt aan een hogere waarheid.

Schoorsteenveger | 05-01-11 | 10:53

Tanja12121 | 05-01-11 | 10:47

Gewoon handhaven en mensen in NL krijgen weer discipline. Nooit gedacht dat ik dit nog eens zou opschrijven als oude anarchist.

ecologiste | 05-01-11 | 10:52

Tanja12121 | 05-01-11 | 10:47
Dank je Tanja want dan is Nederland ook geen rechtstaat meer maar een politiestaat en daar gaat het hard naar toe met een rechtse regering en ik maar denken dat de VVD liberaal was.

MM0591 | 05-01-11 | 10:52

@lion@night | 05-01-11 | 10:45
't Is crisis, hè?

Tante Kaatje | 05-01-11 | 10:51

Haarkopje | 05-01-11 | 10:47

Dan beloon je hem alleen maar. En zijn opvolger wordt weer een PvdA-klojo of erger (het kan nog erger, het kan altijd erger).

NoMinister | 05-01-11 | 10:51

@mezelf
BURKA... *nog kop koffie inschenkt*

dandaan | 05-01-11 | 10:51

Die pruik van Welten zou ook heel snel verboden moeten worden.
Welten is duidelijk een kaalkopje.

Haarkopje | 05-01-11 | 10:50

Tanja12121 | 05-01-11 | 10:47
Maar als de meerderheid zegt dat we nu dit of dat speciale aandacht gaan geven en het moeten aanpakken dan heeft de politie dat maar te doen. Dan is er geen discretionaire bevoegdheid meer voor de dienders en hun managers.

Marathon Man | 05-01-11 | 10:50

iter | 05-01-11 | 10:46
Doet u eens heel gauw optyfen. Ik heb in juni VVD gestemd en ga dat in maart ook zeker weer doen. Maar welk verband tussen capaciteit en de prioriteit die zou liggen bij geld te halen uit quota, zie jij om mij links te noemen?
-edit: op de man inspelen hoeft niet- Zucht. Zomaar wat brullen.

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:50

Welten heeft wel een punt. Wetten zijn nuttig als ze gehandhaafd kunnen worden.
Is het niet te handhaven dan kun je ze net zo goed niet invoeren.
Een burkaverbod zie ik derhalve ook niet zo zitten. En dan daarbij, wat is het volgende wat verboden wordt? Petjes? En dan wat voor petjes? Alle petjes? Daarna hoeden, en ik draag zelf een hoed. Nog even en de spijkerbroek wordt verboden.

Mensen, het zit 'm niet in de kleding, het zit in het gedrag van mensen. Mensen die zich netjes en aangepast gedragen, die hun best doen hun kostje te verdienen met werken, die de taal spreken of proberen dat te doen, die mogen van mij dragen wat ze willen. Als dat een burka is dan zij het maar zo.

zeg maar jansen | 05-01-11 | 10:50

Welten is een lulhannes , in het interview zegt die het niet uit te zullen voeren. En op het eind als Pauw hem doorvraagd wat als het wel door de 1e kamer komt:
dat zien we dan weer wel.

hahahahahaha ruggegraat van een banaan !

iter | 05-01-11 | 10:50

NoMinister | 05-01-11 | 10:40

U weet toch ook wel dat je NOOIT topambtenaar kunt worden als je niet lid van een politieke partij bent?

ecologiste | 05-01-11 | 10:49

Zou die thuis een vrouw met een bourka hebben?... Wel kinky in bed naast zo'n blauw marinepakje met platte pet.

dandaan | 05-01-11 | 10:49

@rara | 05-01-11 | 10:37
Muziek op 10 en gaan!

Sliptong | 05-01-11 | 10:49

Sliptong | 05-01-11 | 10:11
Wat een provinciaal gelul.

John Muts | 05-01-11 | 10:48

Charles Swietert | 05-01-11 | 10:44
Cavia's. Straaaaal!!!

sjaakdeslinksesul | 05-01-11 | 10:48

Met alle respect. Maar Amsterdam is al lang en breed opgeheven. Alleen al demografisch gezien is het een aflopende zaak. Vroeger dé plek om te zijn, voor vrijheid/ acceptatie van homo's/ spetterend uitgaansleven, en wat dies meer zij.
Nu is het een poel van ellende, gekenmerkt door een krampachtig negeren van alle problemen. Omdat bij de gratie Gods toch vooral de boel bij elkaar gehouden dient te worden. Het wordt hoog tijd dat die babyboomer van een Welten opstapt. Hoog tijd.

De Kampsjeng | 05-01-11 | 10:48

Willem VanDer Decken | 05-01-11 | 10:44

Ik heb het wel vaker geroepen, maar na lezing van jouw stukje herhaal ik mezelf want het ligt er ook hier weer duimendik bovenop: Welten e.c. (bestuurders) hebben BAAT bij ellende en het voortbestaan ervan. Dat maakt hen noodzakelijk(er) met alle gevolgen van dien.

De idee dat de overheid er is om problemen op te lossen werkt alleen dat wanneer dat niet lukt dat dat dan ook consequenties heeft voor degenen die falen.

EN DAT HEEFT HET IN 0031 NIET!!!

NoMinister | 05-01-11 | 10:48

Met een korpschef als Welten heb je geen criminelen meer nodig om een land naar de klote te laten gaan. Heel snel ontslaan deze zelfingenomen egotripper.

Haarkopje | 05-01-11 | 10:47

Iemand hier ooit bekeurd voor door rood licht lopen? Ik niet en heb het toch regelmatig gedaan met een agent in de buurt. Mag niet maar geen agent die zich er druk over maakt als de verkeerssituatie het toelaat.
En fietsen op de stoep. Ook een leuke. Mag niet maar niemand die kinderen die nog iets te jong zijn voor fietsen naast de stoep bekeurd.
De regering mag dan bepalen wat strafbaar is. De politie maakt haar eigen plan en negeert best wel veel dingen omdat het anders niet meer te doen is. Als we alles willen aanpakken dat niet mag kunnen we grof vier keer zoveel agenten gebruiken als we nu hebben.

Tanja12121 | 05-01-11 | 10:47

@Van Ko.tsveld:
Wat ik al eerder op een stookblog schreef:
"Welten is een ervaren diender van de praktijk. Hij heeft andere prioriteiten dan het politie-apparaat te belasten met iets wat in Nederland geen dreiging heeft (tot nu toe). Om alleen maar een ontevreden principe gevoel te voeden van iemand anders. Kom op zeg. Met de uit te sparen capaciteit hiermee kan er veel meer goeds gedaan worden. En ja, allemaal in het belang van de burger. Maatschappij en samenleving. Of wat voor naam je er ook aan wilt hangen. De politie is er voor ons welzijn uiteindelijk.
Een man van de praktijk gelukkig."

Jeroen Dop | 05-01-11 | 10:46

Welten voelt al aan dat zijn vonnis getekend is, dus kan hij heel comfortabel dit soort uitspraken doen. Gouden handdruk krijgt hij dan toch wel. Politiechefs scoren weer goed qua domme opmerkingen de laatste tijd trouwens...

Dr.Zeldenrust | 05-01-11 | 10:46

@eerstneukendanpraten | 05-01-11 | 10:43
Als ik dom ben omdat ik het sarcasme bij boomschade mis dan vraag ik me in gemoede af waarom jij nog even moet navragen bij boomschade wat hij bedoelde met zijn plempsel.

rara | 05-01-11 | 10:46

@Kan Jees de Jager?

en dan nog lutser, door de bonnenquota waren de meeste politie op pad om geld binnen te halen. De prioriteit heeft dus al die jaren ergens anders gelegen terwijl ze wel de capaciteit hadden !
wat ben je toch een rare linkse mafkees.

iter | 05-01-11 | 10:46

Marcus Porcius Cato | 05-01-11 | 10:40

Ik hoor nergens uit linkse hoek dat Welten een gevaar voor de rechtstaat zou zijn.

Hoe subtiel, hij is zand in de motor ervan maar niet de bijl aan de wortel.

Geert is geen van beide maar wordt er wel van beschuldigd.

En Welten e.c. zullen maar al te graag GW e.c. dwarszitten, daar is geen wet voor nodig, dat verzinnen ze desnoods zelf, heb ik het gevoel.

NoMinister | 05-01-11 | 10:45

@eerstneukendanpraten | 05-01-11 | 10:42
nog maar 42?
waar zijn die andere 30 dan gebleven?
;)

Rest In Privacy | 05-01-11 | 10:45

eerstneukendanpraten | 05-01-11 | 10:42
Zo is dat, alle Esten het land uit..

Superior Bastard | 05-01-11 | 10:45

iter | 05-01-11 | 10:42
Wat maakt dat in godsnaam voor je punt uit? En haha, betrek vooral de Animal Cops er maar bij om te statementen dat ik een linkse idioot zou zijn. #fail

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:45

Lul met vingers die Welten. Er wordt hier niets opgelost, niets gedaan, je moet alleen wel aangifte doen om die eikel in Den Haag om meer agenten te kunnen laten vragen. Kan hij even later weer naar Den Haag om meer loon te eisen want hij heeft een grotere organisatie onder zich. Doelmatigheid doet er niets toe.
'Waarom inbrekers oppakken? Dat heeft geen prioriteit. Fietsers zonder licht, die hebben prioriteit.' aldus Welten.

Willem VanDer Decken | 05-01-11 | 10:44

@VanKotsveld.
Luister je eigenlijk wel naar het nieuws? Of lees je het met een filterbril ofzo? Journalisten *kuch* worden er al vanaf het begin in hun opleiding (spoelerij) mee grootgebracht: Zoek een zinnetje/uitspraak waar je je hele stuk omheen gaat schrijven.
En gefeliciteerd. Je hebt een pakkend iets eruit gepakt. Laten we eerlijk zijn. De "caviapolitie" was ook een goeie trouwens. Knap man!

Jeroen Dop | 05-01-11 | 10:44

Lijkt me een klusje voor het caviateam. Go Hero Go !

Charles Swietert | 05-01-11 | 10:44

Job Cohen had hem ook al aan de leiband gelegd, zie "Cohen en Welten hadden vijf jaar ruzie" : www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/art...

Uit dit artikel blijkt ook dat Welten na ontslag gewoon wordt doorbetaald tot zijn pensioen. En werd zijn villa niet ook betaald door de gemeente Amsterdam?

yacoda | 05-01-11 | 10:44

Vooruit een Bob Zinneman quote: 'to live outside the law, you must be honest'. Zou Welten dat altijd zijn of alleen wanneer het hem uitkomt zoals in geval boerka?

ecologiste | 05-01-11 | 10:43

eerstneukendanpraten | 05-01-11 | 10:42
"verkleedde?". Haha, noem mij maar een taalnazi, maar dan bent u toch ook op zeker een VMBO'ert.

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:43

rara | 05-01-11 | 10:40

Jij ben ook niet erg van de intelligente... Was cynisch bedoeld, toch treedamage...?

eerstneukendanpraten | 05-01-11 | 10:43

@The eimer | 05-01-11 | 10:31
De laatste zin van je plemp geeft exact aan wat de oorzaak is van de falende multiculturele samenleving, met name de woorden 'koste wat het kost'. Dat is blijkbaar inclusief collateral damage gezien het hoge aantal (waaronder dodelijke) slachtoffers van de rifbende. Het mag blijkbaar van linksch.

Rest In Privacy | 05-01-11 | 10:43

Een PvdA gemeente die landelijke wetten weigert uit te voeren is niets nieuws. Zie het kraakverbod dat ook al luidkeels door diverse linkse gemeenten verklaard werd tot 'geen prioriteit'.
.
Regels gelden blijkbaar niet als de eigen morele superieuriteit hoger geacht wordt dan die van anderen. En maar de bek vol hebben over Wilders en de PVV die ondemocratisch zouden zijn.

ViagraFalls | 05-01-11 | 10:42

@Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:40
worden of is al afgeschaft ?
animal cops zijn er toch ook nog niet ?

wie is nu hier de linkse idioot ?

iter | 05-01-11 | 10:42

Open sollicitatie naar de job van Job!

zeefert | 05-01-11 | 10:42

Zodra er een in burqa verkleedde man een kristelijk kinderdagverblijf binnenwandelt en zich daar middels het indrukken van zijn bomgordel naar zijn beloofde 42 maagden begeeft praat onze vriend wel anders...

eerstneukendanpraten | 05-01-11 | 10:42

@ Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:05
Gelul. Hij moet de burger beschermen en daarbij de wetten volgen die door de burger via onze democratie zijn ingesteld. Hij zette NIETS helder uit een, hij was 1 en al politiek bezig. Geen ja, geen nee bij moeilijke vraagstukken. Dat soort mensen maken ons land kapot, we hebben nu behoefte aan duidelijkheid. Een burka bedekt je gezicht, en is dus straks verboden. Een burka dragen is een keuze, religie is een keuze, het is geen keuze de wet te volgen. De wet moet bindend zijn. Kan niemand tegenop. Toch zag ik gisteren Welten hiertegenopgaan met zijn dilemma verhaaltje. Is GEEN dilemma. Je kan er wel een dilemma van maken natuurlijk. Overal van trouwens.

mental K | 05-01-11 | 10:42

Het ging al mis toen de lokale winkels daar dachten vaker dan wettelijk toegestaan, open mochten te zijn. De D66 rechter gaf hen na overleg met zijn vrienden in Den Haag nog gelijk ook.

Inferi0r | 05-01-11 | 10:41

iter | 05-01-11 | 10:39
Quota worden afgeschaafd, -edit- Luister eens naar Opstelten of het nieuws ofzo.

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:40

Toch ben ik ergens wel blij dat dhr. Welten nu eindelijk duidelijk maakt hoe Nederland staatsrechtelijk precies in elkaar zit. Het is dus de democratisch gekozen regering die wetten aanneemt en daarna is het aan de ambtenaren, zoals Welten om te bepalen wat daarvan wel en niet uitgevoerd gaat worden. Ik was vroeger altijd een fan van de komische serie "Yes minister", waarin minister Hacker altijd de onnozele speelbal was van ambtenaar Humphrey Appleby, die de feitelijk macht in handen had. Maar in de komische serie die het Koninkrijk der Nederlanden heet werkt het dus precies zo. Geachte heer Welten, als u nou zo graag burgerlijke ongehoorzaamheid toepast, doe dat dan als gewoon burger en niet als ambtenaar. Anders heet het namelijk werkweigering en daar staat onslag op staande voet op. Uw toegenegen,

Marcus Porcius Cato | 05-01-11 | 10:40

ecologiste | 05-01-11 | 10:38

Ik wist niet eens dat hij van de PvdA was. Sowieso vreemd dat hogere ambtenaren lid zijn van een partij. Dat geeft meteen al een vieze smaak in de mond.

NoMinister | 05-01-11 | 10:40

@Boomschade | 05-01-11 | 10:14

Wat heb jij gerookt?

Mag ik ook wat? Dan ga ik misschien begrijpen waarom een werkweigeraar opeens burgemeester mag worden.

rara | 05-01-11 | 10:40

Easy Solar | 05-01-11 | 10:29

Je hebt gelijk denk ik. Dus ik pas mijn mening aan.

Welten e.c. rebelleren niet alleen zonder enige moed of opoffering, maar worden zodanig beloond voor deze 'rebellie' dat bij de gepretendeerde intenties grote vraagtekens mogen worden gezet.

NoMinister | 05-01-11 | 10:39

@Eenmaal zullen wij.. | 05-01-11 | 10:33

hahahahahhahahahahah
HAHAHAHAHAHAH
grapjas, geen capaciteit ???

bonnen quota anyone ?

iter | 05-01-11 | 10:39

Welten is als de meeste PvdA prominenten: zand in de motor van NL.

ecologiste | 05-01-11 | 10:38

Volgehangen met inkomenszekerheid is deze rebellie zonder enige moed of opoffering.

Om te kotsen dit gedrag van de huidige elite / bestuurders.

NoMinister | 05-01-11 | 10:37

@Eenmaal zullen wij.. | 05-01-11 | 10:33
Verlicht ons wijze oude uil.

Sliptong | 05-01-11 | 10:35

Wat moet die man überhaupt met een twitteraccount? Hebben ze daar geen overbetaalde persvoorlichter rondlopen die mededelingen kan doen?

Biff Eagleburger | 05-01-11 | 10:34

@Grote Nerd | 05-01-11 | 10:31
Onder andere. Maar er moet ook geen onderscheid gemaakt worden tussen een wildplasser of een burka dragende dame. Surveillerende agenten moeten daar, als het van kracht wordt, op reageren en niet op voorhand uitsluiten.

Sliptong | 05-01-11 | 10:34

@Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:15
Jij gebruikt de termen 'u' en 'jij' volkomen willekeurig door elkaar. Hiermee creeer je een onnatuurlijke afstand tot je gesprekspartner omdat de sociale pikorde elke keer opnieuw lijkt te veranderen. Dat is taalkundig en communicatief gezien een veel grotere fout dan dat d/t-gedoe.

rara | 05-01-11 | 10:34

Sliptong
Maar dat heb jij mij ook niet horen ontkennen. Echter, wat hij nu over zich heen krijgt, dat verdient hij niet.

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:34

Welten is met afstand de meest overschatte korpschef ooit, en tevens de meest zichzelf overschattende persoon.
Hoe eerder weg hoe beter

watsinneneem | 05-01-11 | 10:33

Welten heeft gelijk. Er is niet eens genoeg capaciteit om de nieuwe wetten uit te voeren en toch blijft het kabinet wetten maken die niet uitvoerbaar zijn.

Wat een symboolpolitiek weer van Rutte 1. Niveau van reaguurders ligt ook behoorlijk laag. Grootste gedeelte zijn echt PVV mbo'ers uit de provincie met geen verstand van de materie.

Eenmaal zullen wij.. | 05-01-11 | 10:33

@numaarffnie 10:19: Dus jij ziet liever dat politiechefs gewoon hun eigen beleid gaan volgen? Dat is dus wat je in China vindt (met name op het platteland): corruptie en willekeur. Lijkt me heel eng.

Tja. Als Welten zegt dat hij bepaalde dingen niet zal doen als hij gewetensbezwaren heeft, dan is dat goed, heel goed zelfs. Als hij zegt dat hij bepaalde zaken geen prioriteit zal geven omdat ze onpraktisch zijn of omdat hij gewoon wel wat beters te doen heeft, ook prima; een korpschef moet tot op zeker hoogte zelf prioriteiten kunnen stellen. Maar als er dan werkelijk een conflict is, dan moet je ook een grote jongen zijn en opstappen, of het accepteren dat je er uit gesmeten wordt. En als hij het zo verwoord zou hebben ("Ik stap op als ik wet zus-en-zo moet gaan handhaven"), dan had hij mijn volle respect genoten.

Muxje | 05-01-11 | 10:32

@iter | 05-01-11 | 10:29
Bagatelliseren is de man niet vreemd. Lijkt een beetje een gewoonte te worden in die kringen.

Sliptong | 05-01-11 | 10:32

Easy Solar | 05-01-11 | 10:29

Helemaal in de roos.

ecologiste | 05-01-11 | 10:32

@Sliptong die politie moet minder bonnen uitschrijven voor onbeduidende overtreding een meer tijd aan 'echte' criminaliteit besteden.

Er liggen zedenzaken op de plank laat ze daar achteraan gaan.

Grote Nerd | 05-01-11 | 10:31

hahahaha als politieman of vrouw zelf moeten kunnen nadenken !!!

clown

iter | 05-01-11 | 10:31

@ lion@night 10:25:

Was allemaal te verwachten.
De 5e linksche collonne moet eerst gesloopt worden om dit land weer toonbaar te krijgen.
Daarom zal zo,n vent opgeruimd moeten worden.
En denk erom, zo lopen er nog wel een paar honderd rond om de linksche gedachte kost wat kost door onze strotten te blijven persen.

The eimer | 05-01-11 | 10:31

Gezocht: goede baan voor (binnenkort) ex-politiefunctionaris. Heeft ruime ervaring met dwarsliggen en werkweigeren.

rara | 05-01-11 | 10:31

MM0591 | 05-01-11 | 10:23

Ja.

ecologiste | 05-01-11 | 10:31

@Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:25
Lees even: Sliptong | 05-01-11 | 10:27 voor mijn punt. En lees de quote even aangaande schietpartijen. En bedenk je dan even hoeveel onschuldige juweliers er de laatste tijd slachtoffer zijn geworden van schietpartijen. Gedroegen zij zich niet behoorlijk? Wellicht een gevalletje slakken - zout maar een korpschef moet gewoon twee keer nadenken voor hij iets de ether in slingert. Op voorhand uitsluiten, zoals ook met het kraakverbod gebeurde, is gewoon een fout signaal.

Sliptong | 05-01-11 | 10:31

zo dus Welten kan zich in gaan schrijven bij het cwi?

mh_1204 | 05-01-11 | 10:29

Conclusie; Welten is geboren in 1955, 56 jaartjes jong, Welten wil graag met pre pensioen. Daarom is hij van deze mening voldaan. hij weet immers donders goed dat hij voor de kroon werkt en het beleid van de regering moet uitvoeren.

Dit pensioen is alleen voorbehouden aan linkse grachtengordel pluche
Dus Welten gaat met z'n 56 op pensioen en kan max cashen.

Het PVDA uitschot weet met raket precisie wanneer ze iets moeten zeggen om maximaal rendement uit ons stelsel te halen.

Easy Solar | 05-01-11 | 10:29

@BRT020C | 05-01-11 | 10:27
nee, dat is uw gevoel.
Onveiligheid is gevoel, snapt u?

/cynisme OFF

Rest In Privacy | 05-01-11 | 10:29

uberdude | 05-01-11 | 10:24
Hij geeft zijn persoonlijke mening over een verbod dat nog niet eens geldt. Geen probleem dus.
Het zou hier in hoofdzaak moeten gaan over die belachelijke tweet van hem.

Superior Bastard | 05-01-11 | 10:29

ik zit op 11 minuten van het interview, wat een nietsnut zeg ...

op de uitspraak van Bolkensteijn over de orthodoxe joden zegt die eigenlijk:
die man moet niet zeiken er is niks aan de hand ....

iter | 05-01-11 | 10:29

@ MM0591 | 05-01-11 | 10:17

Volgens alom gerespecteerd minister Ella Vogelaar, waren dat er in 2007 ongeveer 150. -> headlines.nos.nl/forum.php/list_messag...

Dus wat dat betreft verandert er in het straatbeeld niet veel. Maar toch, dat neemt niet weg dat die smeris moet doen, wat er van hem verwacht wordt!

Pat Beetman | 05-01-11 | 10:28

Held. Niet iedereen volgt de nonsens opgelegd door een populistje en z'n zakkenvullende vriendjes. Verdient navolging en zal dat ook zkeer krijgen. Dit is niet '33.

Mislich | 05-01-11 | 10:28

Mag ik zeggen dat de heer Welten en linkse groepen in de samenleving hier worden gedemoniseerd? Oh nee dat is alleen voorbehouden aan extreem rechtse ondemocratische bewegingen.

MM0591 | 05-01-11 | 10:28

Bodde | 05-01-11 | 10:18
Het zijn ook net Ninja's,je ziet ze moeilijk.
Ook heb ik vernomen dat er camo-burca's in de handel zijn.
Het kan ook nog zo zijn dat ze met zo'n kartonnen gezichtje[op een stokje]voor hun gewaad aan u voorbij lopen.

1%biker | 05-01-11 | 10:28

Nu is het wachten op een marokaanse politechef die op een dag verklaart enkele nog wetten en bevelen van koning Mohammed VI zal volgen, en waarom niet. hier verklaart een politiechef dat hij de democratie van Nl niet respecteert en er GEBEURT NIKS>

poli | 05-01-11 | 10:28

84% van de zaken worden door de fantastische Amsterdamse politie NIET opgelost.........84%.... DAAR zou ik me druk om maken!

BRT020C | 05-01-11 | 10:27

Smarties | 05-01-11 | 10:24
Ja, ik heb dat wel eens meegemaakt ja. Maar ik ben dan ook uitermate sympathiek, en onschuldig overkomend.

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:27

Fijnstoffer | 05-01-11 | 10:21

Qua handhaven van de wet heeft hij in ieder geval gefaald. En kijk eens naar die knderporno. Nog steeds niet alles boven tafel terwijl jaren geleden al mensen aan de bel trokken. Die zaak stinkt en Welten is eindverantwoordelijke. Dankzij de Amerikanen is de zaak aan het rollen gebracht. De politieleiding houdt zich liever bezig met graaien en met bureaucratische machtsvergoting dan met boeven vangen.

ecologiste | 05-01-11 | 10:27

Misschien moeten we eens een politionele missie sturen naar de volksrepubliek Groot-Amsterdam.

Teuderik | 05-01-11 | 10:27

@MM0591 | 05-01-11 | 10:17
Het gaat niet om irriteren het gaat er om dat als een agent een burka signaleert, hij optreedt. Verboden dus bekeuring. Voor een kapot voor- of achterlicht wordt je zonder pardoes op de bon geslingerd maar omdat het nu om een zielige groep gaat die toevalligerwijs een belangrijk deel van het electoraat van links Nederland uitmaakt, hoeft het ineens niet. Ik zie het verschil niet tussen het constateren van door rood licht rijden, wildplassen, of een burka dragen. Je surveilleert als agent en dan kun je daar best een boete voor uitschrijven. We moeten het niet willen in Nederland dat er mensen totaal bedekt rondlopen. Niet vanuit veiligheidsoverwegingen maar ook vanuit ons perspectief op een vrouwvriendelijke samenleving waar man en vrouw gelijk zijn. Dat zijn goede signalen om af te geven.

Sliptong | 05-01-11 | 10:27

Het zou ook best treurig zijn als Den Haag uit gaat maken wat je wel en niet mag dragen. Zou ik als korpschef ook best moeite mee hebben. Anyway... weer een indicatie dat de overheid zich beter met minder dan met meer dingen moet bemoeien.

synchronicity | 05-01-11 | 10:27

Ongelofelijk,
wat een bange wezel, want oei oei oei de moslims zouden eens in opstand komen zodra het boerkaverbod wordt ingevoerd. Frankrijk kan het wel, maar Welten vind het niet nodig in een stad waar de negatieve druk van de multiculturele samenleving duidelijk voelbaar is.
En daar doet Welten blijkbaar nog een schepje bovenop; gesluierde vrouwen wordt blijkbaar toegejuicht.

Krakersverbod zal ongetwijfeld ook worden genegeerd en zo zakt Amsterdam verder weg in het moeras van über PvdA knuffelcultuur.
Puur door laf beleid.

Rest In Privacy | 05-01-11 | 10:25

Sliptong | 05-01-11 | 10:22
Nogmaals, hij dient u ook te bekeuren voor 5 km/h te hard en voor wildplassen, e.d. Ook dit wordt veelal door de vingers gezien. Meteen ontslaan dan? Want die voeren dan immers ook 'de wet niet uit', en schaadt dat uw vertrouwen ook dan? In alle redelijkheid zijn deze woorden gesproken, als hij nou had gezegd dat moordenaars en dieven vrij spel zouden krijgen was het iets anders, maar dit is gewoon te begrijpen. Burka's zijn (nog) geen issue in Nederland.

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:25

Die arrogante zakkenvuller moet eens goed "dimmen" om met de woorden van Marijnisse te spreken en braaf teruggaan in zijn hok en trouw de bevelen opvolgen want daarvoor wordt je rijkelijk betaald!!!

hertog1 | 05-01-11 | 10:25

Wat is dat toch met die korpschefs van de grote steden?
Waarom denken die altijd rond nieuwjaar van die politieke uitspraken te moeten doen?
Doe gewoon je werk man!
Voor het geval dat je niet weet wat je moet doen, dan hier nog even je taakomschrijving: "in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven."

Lt. Postmortem | 05-01-11 | 10:25

Superior Bastard | 05-01-11 | 10:22
Toch klopt dat niet helemaal. Hij zegt namelijk dat hij niet zomaar doet wat Den Haag hem vertelt. En dat kan dus niet.

uberdude | 05-01-11 | 10:24

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:15
Heb jij dat wel eens meegemaakt dat je dan geen boete kreeg? Van die als, als verhalen, dat geloof ik allemaal wel. Als jij een kut had had je op je rug gelegen.

Smarties | 05-01-11 | 10:24

@ MM0591 | 05-01-11 | 10:21
Maar dat doen de onderdanen van Welten. Ik ben het daar ook niet altijd mee eens, hoewel ik wel vind dat de politie daarmee een beetje goodwill kweekt. ID niet op zak, autoverlichting doet het niet, mag je op wijzen. Wildplassen dient ten alle tijden een geel briefje op te leveren. Er zijn veel WC's in dit land, en nog sta je in de berm te pissen en laat je je betrappen.

BeunDeHaas | 05-01-11 | 10:24

@Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:15
De taal-nazi spelen is zoooo 2010.

Fijnstoffer | 05-01-11 | 10:24

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:22
Allemaal bord voor de kop hier.

MM0591 | 05-01-11 | 10:24

Ik snap welten wel, stel je hebt 2 telefoontjes en 1 agent beschikaar:

gesprek 1: help, ik er staat een overvaller in de winkel tegenover mij.
gesprek 2: help, er loopt een vrouw in boerka overstraat

Naar wie sturen we de agent?

Makkelijke oplossing is uiteraard dat de overvaller een boerka aan doet dan kun heb je er twee in een klap.

Grote Nerd | 05-01-11 | 10:24

MM0591 | 05-01-11 | 10:21
Nou dat zal wel aan mn uiterlijk liggen,maar bij mij nooit.

1%biker | 05-01-11 | 10:23

@ Bodde | 05-01-11 | 10:13
hij is jou linkse vriend, natuurlijk is alles wat hij zegt verstandig ;P

iter | 05-01-11 | 10:23

[x] ongeschikt voor de politie

IgnoranceIsBliss | 05-01-11 | 10:23

Sliptong | 05-01-11 | 10:22
Befehl ist befehl????

MM0591 | 05-01-11 | 10:23

MM0591 | 05-01-11 | 10:21
Dit dus, en geen één reaguurdert hier die dan zegt dat die pliesie's óók ontslagen moeten worden. Dubbele maten. Lijken wel imams hier.

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:22

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:15

het gaat om willekeur. De ene krijft wel een bekeuring de andere niet. Nee Jees, of je bekeurt iedere overtreder of je bekeurt helemaal niet. Er is geen tussenweg want als je die toestaat krijg je vriendjespolitiek of in ieder geval de schijn ervan. Op die manier geef je topambtenaren de gelegenheid wel sliptong te ontslaan en u voor het zelfde vergrijp niet. begrijpt u nu waarom je deze lieden niet deze wapens van willekeur in handen moet geven? NL heeft transparantie en rechtvaardigheid nodig en wat krijgen we? Ondoorzichtigheid en onrechtvaardigheid.

ecologiste | 05-01-11 | 10:22

Welten geeft gewoon aan waar hij de prioriteiten legt. En handhaving van een burkaverbod staat terecht heel laag op zijn lijstje, omdat het maar om een klein aantal draagsters gaat waarvan misschien één verkeerde motieven zou kunnen hebben.

Met zijn tweet schiet hij echter een enorme bok.

Superior Bastard | 05-01-11 | 10:22

Het wordt de hoogste tijd dat A,dam onder curatele gesteld wordt.
Is het niet alleen om eigen wetjes maken om de uit de klauw gelopen sosiale uitgaven in te perken, is het wel dat er nu een regelrechte opstand bezig is om
het eigen domme gelijk te halen.
Die Welten moet a la minute geschorst te worden, omdat hij denkt een eigen
koninkrijk te kunnen runnen naar eigen linksche inzichten.
Foute boel als die hufter verder zo zijn gang mag gaan.

The eimer | 05-01-11 | 10:22

@Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:15
Goedzeau, je hebt een knoepert van een typefout ontdekt. Gefeliciteerd. Doe je goed.
Wat een ongelooflijke imbeciele vergelijking. Over niveau gesproken. Die man heeft het beleid uit te voeren en niet omdat het meneer niet uitkomt of omdat het niet past in zijn politieke voorkeur. De uitspraken die hij doet zijn stuitend en schadelijk voor het vertrouwen van het volk in een democratie. Neem dan even de quote ten aanzien van schietpartijen. Wat is daar hypocriet aan?
Check jij even de spelling? Thnx.

Sliptong | 05-01-11 | 10:22

Amsterdam rules. Leve de Republiek!

AlfredvonSchlieffen | 05-01-11 | 10:21

@Sliptong | 05-01-11 | 10:15
Als Welten de wet is, dan moet "The Day the Law Died" (in Amsterdam) ergens liggen tussen de datum van Weltens benoeming en nu.

Fijnstoffer | 05-01-11 | 10:21

BeunDeHaas | 05-01-11 | 10:18
Er zijn zoveel wetten die niet worden uitgevoerd maar wel ergens in een groot boek staan. Wildplassen, auto verlichting doet het niet, geen ID op zak daar moet allemaal op beboet en gestraft worden hoevaak wordt er niet door de vingers gekeken???

MM0591 | 05-01-11 | 10:21

grote haas | 05-01-11 | 10:18
-weggejorist- Leer eens verbanden trekken. Welten zal nooit winkel-overvallers goedkeuren noch accepteren. Dat hij niet weet of er een man of vrouw onder zo'n burka zit doet daaraan niets af.

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:20

@MM0591 | 05-01-11 | 10:17
Heb het al in een eerdere reactie gezegd.
"Geen prioriteit aan geven" is iets heel anders dan zeggen "ik voer het niet uit"

Che_cuevara | 05-01-11 | 10:20

@MM0591 Dan zal je ze eerst rugnummers moeten geven. Dan kan je ze pas goed en effectief tellen.

Real Opperprutser | 05-01-11 | 10:19

Lastig. Ik heb liever dat de politie echte criminaliteit keihard aanpakt in plaats van het beboeten van iemand met een vluiniszak over haar lichaam. Aan de andere kant; ik mag ook niet met bivakmuts over straat.

Verder vind ik het issue mbt de caviapolitie (G-Force!) ook dubbel; Ik ben voor het harder aanpakken van dierenmishandelaars, maar of dit nou ten koste moet gaan van het handhaven van de vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid?

Wim-Lex | 05-01-11 | 10:19

Top kerel die Welten. Hij blijft tenminste nadenken en gaat niet als een blinde achter politieke gedrochten aanlopen. Als mensen op die posities dat wel gaan doen krijgen we een soort China of Noord-Korea. Dan heb je wat.

numaarffnie | 05-01-11 | 10:19

Denken mensen nu echt dat de politie op straat vrouwen in een Burkah gaat arresteren als deze wet er zou komen? Daarnaast hoeveel vrouwen met Burkah zijn er eigenlijk in Nederland? Ik heb er nog nooit een gezien.

Bodde | 05-01-11 | 10:18

En Welten vroeg ook nog bij een foto die in datzelfde programma van iemand in burka werd getoond: 'is dat een man of een vrouw die daar onder zit'?
Dus als het aan Welten ligt: Overvallers van winkels, gaat uw gang!!!

grote haas | 05-01-11 | 10:18

@ Bodde | 05-01-11 | 10:13
Of hij nu enkel onzin uitkraamt, of toch nog blijk geeft van het hebben van een werkend verstand, doet er niet toe. De uitspraak dat hij die wet lekker toch niet uit gaat voeren staat ter discussie.

BeunDeHaas | 05-01-11 | 10:18

MM0591 | 05-01-11 | 10:17
Hear hear!

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:18

Politie maakt in NL geen beleid. Gewoon een uitvoerend orgaan. Ga de criminaliteit bestrijden in die beerput die Adam heet Welten, vort!! An die Arbeit!

Marathon Man | 05-01-11 | 10:18

@Sliptong | 05-01-11 | 10:16
Misschien een mol van Joop?

Che_cuevara | 05-01-11 | 10:18

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:08
Als we SP aan de macht hadden gehad hadden we nu geen berka's hier en ca. driekwart tot bijna 100% moslims minder hier. Kent u nog het voorstel uit 1983? Bovendien zouden de slarissen van ambtenaren en politici in de kamer een stuk lager zijn.

ecologiste | 05-01-11 | 10:18

Dhr. Welten had best mogen zeggen dat hij van mening is dat het boerkaverbod geen goed idee is (dan was er namelijk sprake van "vrijheid van meningsuiting") maar niet, dat hij zal weigeren een eventuele wet op dit gebied te handhaven (wat dát heeft niets met een mening te maken, maar met werkweigering; Onacceptabel binnen elk bedrijf, maar zeker binnen de politie, wier uiteindelijke taak is het handhaven van de wet.
Parlement + regering = wetgevende macht, de politie heeft hierbij geen stem.).

Als dhr. Welten iets aan de wet wil veranderen zal hij de politiek in moeten gaan. Daar worden de wetten geschreven, daar wordt gestemd en daar wordt dus uiteindelijk ook beslist.

Tante Kaatje | 05-01-11 | 10:17

heet dat niet 'opruiing"?
das toch verboden?

poli | 05-01-11 | 10:17

Hoeveel vrouwen in Amsterdam lopen er met een burka? Volgens hebben ze het een keer uitgezocht en kwamen ze niet op meer als een handvol. Om een heel politie apparaat om te gooien om een handvol mensen te gaan irriteren omdat Geertje dat zo mooi vind? Laat ze lekker gaan boeven vangen dus goed bezig meneer Welten stel maar prioriteiten.

MM0591 | 05-01-11 | 10:17

Dan dient hij dus vanaf nu oneervol uit zijn functie te worden geheven, en strafrechtelijk te worden vervolgd.

mothersfinest | 05-01-11 | 10:16

@Bodde | 05-01-11 | 10:13
Hij is een Linkse Verrader, Dhimmie en Fascist.

Nu blij?

Che_cuevara | 05-01-11 | 10:16

Welten de nieuwe HOPman van de PVDA?
Hahaha kunnen we in 2011 ook nog lachen.

1%biker | 05-01-11 | 10:16

@Che_cuevara | 05-01-11 | 10:15
Het riekt naar links populisme.

Sliptong | 05-01-11 | 10:16

@ niet voor de hond | 05-01-11 | 10:10
Maar dat is de discussie niet.
Welten stelt dat hij de wet toch niet uit gaat voeren. Dat is, of je nu voor of tegen bent, gewoon niet wat een korpschef hoort te zeggen, zelfs niet mag zeggen. Het lijkt er namelijk op dat zijn politieke voorkeur en standpunten de overhand nemen.

BeunDeHaas | 05-01-11 | 10:15

Maar verdomme op deze manier wordt er wel weer een bom gelegd onder dat verbod nog voor het er door is.
Zo'n pliessiepiemel mag in zijn functie dat niet eens denken. Hij zit in die stoel om de wet uit te voeren. Wat er in die wet ook staat. Bevalt dat hem niet dan moet ie een andere functie gaan zoeken waar hij geen bezwaren tegen de functieomschrijving heeft.

Real Opperprutser | 05-01-11 | 10:15

Sliptong | 05-01-11 | 10:12
Hihihi, en ook nog "vindT je" schrijven. Ja, uw niveau is heel hoog. Maar om toch even inhoudelijk op je in te gaan: en wanneer u dan toch weer 5 kilometer te hard hebt gereden op de 80 km/h weg, en de agent spreekt u aan, maar laat u er met een waarschuwing van af komen. Terwijl hij u toch volgens de wet eigenlijk een boete moet geven. Meteen met pek en veren oneervol ontslaan dan maar, die agent? Je meet weer met dubbele maten, vrind. Wat voor burka's wel moet gelden, voor jou zeker niet. Hypocriet.

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:15

@Fijnstoffer | 05-01-11 | 10:13
* Sly Stallone voor zich ziet in Judge Dredd: I am the law! *

Sliptong | 05-01-11 | 10:15

@Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:12
Kan Jees heeft altijd gelijk en zo niet dan toch.
Volgens mij ben jij helemaal niet "Rechts"

Che_cuevara | 05-01-11 | 10:15

Welten heeft groot gelijk.
Als ambtenaar iets uit moeten voeren dat door een, eens in de 4 jaar gekozen, klojo wordt bedacht. Nou ik denk het niet. Wat een arrogantie. Regenteske trekjes.
Het lijkt me verstandig dat Welten, gezien zijn uitspraken, commissaris van de gemeente Utrecht wordt. Kan hij gezellig met Aleid Wolfsen keuvelen.

Boomschade | 05-01-11 | 10:14

@Creaguurder | 05-01-11 | 10:11
Dus juweliers zijn onbehoorlijk, kun je dan als conclusie trekken.

Sliptong | 05-01-11 | 10:14

"... de politie er tenslotte is om vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid te waarborgen...", aldus Welten.
En de burka is bij uitstek de belichaming van vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid.
Zou Welten ooit gehoord hebben van het begrip Trias Politica ?

Chiant | 05-01-11 | 10:14

Welten gaat dit jaar stoppen dus het zal hem aan z'n reet roesten van de PVV en haar tokkies ervan vinden. Daarnaast als je het hele interview bekijkt zegt hij verstandige dingen.

Wacht rustig op het PVV klapvee die hem gaat uitmaken voor Linkse verrader, Dhimmie en Fascist.

Bodde | 05-01-11 | 10:13

Die koekoek bewijst gewoon dat Welten in feite een zeer nare PvdA-man is, met een dikke opgestoken middelvinger richting brave burger en centraal gezag.

Fijnstoffer | 05-01-11 | 10:13

Die kon natuurlijk met ome Job door één deur.

Oberschwaffelmeister | 05-01-11 | 10:13

@Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:12
Vraagteken.

Sliptong | 05-01-11 | 10:13

@Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:08
Welten heeft zich te houden aan de regels die Den Haag hem en alle andere korpsbeheerders oplegt. Anders wordt het een zooitje, vindt je niet?

Sliptong | 05-01-11 | 10:12

Sliptong is jaloers.

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:12

@ Absoluut niet waar | 05-01-11 | 10:07

Zou je toch even die Kustaw bessems twitterlink moeten lezen hoe Welten de schietpartijen wil oplossen.
Weltens' devies, 'Als je zelf je behoorlijk gedraagt overkomt je niets in AdamZuidoost.'

Creaguurder | 05-01-11 | 10:11

Amsterdam is altijd al een eigengereide stad geweest. En dat gaat ze gewoon de kop kosten. Gewoon de geldkraan steeds verder dichtdraaien. Laat de gemeente maar eens leren dat niet zij maar de regering het beleid uitzetten. Amsterdam is een haast onbewoonbare stad behalve in een een paar exotische delen waar men meer verdient dan de rest van Nederland bij elkaar. Tijd om wat extra rifmakaken uit te zetten in die reservaten.

Sliptong | 05-01-11 | 10:11

Ben benieuwd of ie hetzelfde doet als iedereen met een overvallers-skimuts gaat lopen...

MacGyver | 05-01-11 | 10:11

Nog maar een paar reaguursels en nu al flink wat geschut richting Welten. OK! Dit kan en mag een volk niet tolereren.

ecologiste | 05-01-11 | 10:11

Dit zou natuurlijk in principe niet zonder gevolgen mogen blijven, maar ach..

prrrr | 05-01-11 | 10:10

Het is ook een typisch onzinnig PVV-verbod. Je moet niet de symptomen van islamfundamentalisme aanpakken maar de oorzaak: wereldvreemde imams die aanzetten tot vrouwenonderdrukking het land uitzetten.

niet voor de hond | 05-01-11 | 10:10

Welten is een pvda man. Als hij geen opdrachten uitvoert moet hij eruit. Dat zou hijzelf ook doen met zijn personeel. Luisteren of ophoepelen.
Als pvda man heeft hij zichzelf tuurlijk goed ingedekt; als hij wegmoet dan gaat zijn salaris gewoon door tot aan zijn pensioen en wordt zijn huis gewoon voor de helft betaald door de politie Amsterdam. De politie Amsterdam die niet eens een kerstpakket heeft gehad dit jaar.. Tja, het moet eerlijk in Nederland volgens pvda mensjes. Enkel wat eerlijker voor die mensjes zelf dan voor anderen....
Niet luisteren --> eruit !!

msgambler | 05-01-11 | 10:10

Ok vond zijn opmerkingen over de cavia politie nog begrijpelijk maar hier gaat hij weer over de scheef. Nooit een sympathieke kerel gevonden die Welten.

Jaimy Fox | 05-01-11 | 10:10

@Absoluut niet waar | 05-01-11 | 10:07
"Geen grote nadruk leggen" is iets anders dan "niet uitvoeren"

Che_cuevara | 05-01-11 | 10:09

Mocht het verbod er komen, heeft Welten het uit te voeren. Hij is immers uitvoerende macht. Kun je als chef wel denken dat je wat in de melk te brokkelen hebt, maar jij maakt de wetten niet.
Als de wet er komt, en Welten weigert hem uit te voeren, dan wordt ontslag wegens dienstweigering toch een optie.
Ik zou als agent (ik ben het niet, maar speel het even mee) ook ontslagen worden als ik weiger met een lasergun in de berm te gaan staan omdat het de verkeersveiligheid niet ten goede komt. Dan is het exit, eigen schuld, etc.

Kun je voor of tegen het wetsvoorstel zijn, maar als het er komt, heeft Welten het uit te voeren. Niks meer en niks minder.

BeunDeHaas | 05-01-11 | 10:09

Ik bepaal ook zelf welke wetten voor mij gelden.

beerpoes | 05-01-11 | 10:09

Al die overbetaalde nitwitsen met al hun lintjes (waar verdiend? in het bordeel ofzo) gaan vroeg of laat denken dat ze heel wat zijn. Weg met dier flapdrollen.

Telegraafhoerrr | 05-01-11 | 10:09

Zolang 'ie er niet oeverloos over Twittert vind ik het nu nog niet waard om me nijdig te maken.

Multiflauwekulti | 05-01-11 | 10:08

Lol, haha, wat een stelletje druiperTs hier. Ikzelf ben ontzettend rechts, maar als wij nu GroenLinks en de SP aan de macht gehad zouden hebben in Nederland, en deze man zou hun beleid niet uitvoeren, dan zouden jullie op de banken staan te springen om hem de hemel in te prijzen dat hij hun idiotie niet uitvoert en anti-overheid-acteert. Nu het toevallig in jullie (en ook mijn) straatje past (optyfen met die burka's), is het opeens lul. Ik verdedig links niet, maar de persoon Welten wel.

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:08

Zulke staatsondermijnende mensen graag met pek, veren en een betonblok om de nek het IJsselmeer af laten zinken.

Eagle_Eye | 05-01-11 | 10:08

Dag Welten, het ga je goed

Che_cuevara | 05-01-11 | 10:07

Dit kan natuurlijk niet. Welten heeft gelukkig in Nederland niets over de wetgeving te zeggen, maar natuurlijk wel over de effectiviteit van het politiekorps.

In dat kader heeft hij groot gelijk om geen nadruk te leggen op het handhaven van het boerkaverbod. Hij heeft grotere problemen die eerst eens moeten worden aangepakt.

Absoluut niet waar | 05-01-11 | 10:07

@Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:05
Het zijn idiote uitspraken. Weliswaar niet van het niveau van grote - uitgelulde - dame, maar toch. Terecht dat men zich daar over opwindt. #nationalepliesie

Sliptong | 05-01-11 | 10:07

Welten is een staatsondermijnend, facistisch linkspersoon, alleen al vanwege zijn schandelijke uitspraken nu en in het verleden, zou hij in het gevang gezet moeten worden.

Dit is rechtsstaat ondermijnen, pur sang!
Ik hoop dat kabinet Rutte deze man vandaag nog ONEEERVOL ontslaat en wel zonder wachtgeld en bonussen.

Creaguurder | 05-01-11 | 10:06

Zeg maar doei doei met je baan, dit krijgt nog een staartje.

haatbaard | 05-01-11 | 10:06

te afzeiken = af te zeiken, het is nog vroeg.

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:05

Wetten worden gemaakt in Den Haag, meneer Welten heeft deze maar lekker uit te voeren. Als hij het anders wil kan hij 1 keer in de 4 jaar naar de stembus net als iedere andere Nederlander.

anaconda75 | 05-01-11 | 10:05

Toedeloe Welten. Idioot, je denkt dat je boven de regering staat. Het volk kiest en jij niet pannekoek. Met je halfzachte korps veldwebels.

Sliptong | 05-01-11 | 10:05

Wat een onzintopic. Die man zette daar heel helder uiteen hoe hij z'n functie probeert uit te voeren, en dat deed ie nog degelijk ook. Qua voorspellingen van 5 jaar geleden zat hij ook vaak goed, en Jeroen Pauw draait er natuurlijk z'n VARA-handje niet voor om hem deze quotes te ontlokken. Welten is een van de zeldzame commissarissen die geen Vogelaar-gehalte hebben, van die figuren bij de politie waar Rutgert vaak genoeg is geweest. Jullie zijn GS en hebben dus de plicht deze meneer te afzeiken, maar in dit geval is het toch helaas -1. Een nieuw Mo-bash topic was beter geweest.
Kan Jees out.

Kan Jees de Jager? | 05-01-11 | 10:05

Welten moet op staande voet oneervol ontslagen worden. Zou hij met mij ook doen als ik zoiets tegen hem of zijn managers zou zeggen als gewoon agent.

ecologiste | 05-01-11 | 10:04

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland