Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeenStijl presenteert: Manifest Asiel en Integratie

ANP-35010385.jpg Manifest Immigratie - Polemiek op GeenStijl Tekst: Russells Teapot Op 13 november 2015 pleegden islamitische terroristen een serie aanslagen in Parijs die aan 130 mensen het leven kostten. Acht dagen na de aanslagen in Parijs verscheen op GeenStijl een stuk van Ahmed Aarad. Ahmed stoorde zich aan de hysterie in het publieke debat en het gebrek aan werkbare oplossingen vanuit de politiek. Omdat ik op een aantal punten van mening verschilde met Ahmed, reageerde ik een week later met een tegenstuk, waarin ik deze punten betwistte. Onze conversatie ging via GeenStijl nog een keer op en neer, waaruit bleek dat we het misschien oneens waren over details (“wat is wahhabisme?”) maar niet over hoofdzaken (“geen tolerantie voor haatpredikers!”). Het belangrijkste punt waar we elkaar in vonden, was dat de huidige politiek op een doodlopende weg zat en er dingen radicaal moesten veranderen. Burgers weten het beter dan politici Daarom besloten Ahmed en ik om, samen met eenieder die geïnteresseerd was om mee te doen, om een Manifest te schrijven - als alternatief beleidsplan voor de politiek op de gebieden van migratie, integratie en asielbeleid. Ons doel was een Manifest te schrijven waarin burgers uit alle lagen van de bevolking zich kunnen vinden: PVV'ers en GroenLinksers, experts en leken, reaguurders en ambtenaren, allochtonen en autochtonen, Friezen en Marokkanen, hoog- en laagopgeleiden. Daartoe kwamen we diverse malen bijeen - met Marokkanen, moslims, GroenLinksers, ambtenaren én reaguurders, om tot een eensgezind manifest te komen. En dat is gelukt. Het publieke debat in Nederland is momenteel volledig gepolariseerd op onderwerpen als vluchtelingen, integratie en islam. Politici hebben zich ingegraven en geven geen centimeter toe. De opponent is een wegkijkende islam-apologeet danwel een islamofobe cryptofascist, de verschillen zijn zó groot dat dialoog bij voorbaat zinloos is, dus sluit men elkaar vóór de verkiezingen alvast uit. Waarmee onze parlementariërs zeggen: “de bevolkingsgroep die ik vertegenwoordig, kan niet praten met de bevolkingsgroep die jij vertegenwoordigt.” Burgers zijn niet onredelijk Onze insteek is dat politici ongelijk hebben op dit punt. Wij denken dat burgers in de verste verte niet zo onredelijk zijn als ze worden afgeschilderd door hun vertegenwoordigers. Dat burgers wél overeenstemming kunnen bereiken, óók op gebieden als asielbeleid en integratie. Als een GeenStijl-reaguurder en een Marokkaan uit de Schilderswijk zoveel gemeenschappelijke grond kunnen vinden, dan moeten er mogelijkheden liggen. Dus hebben we gedurende een jaar met een diverse groep mensen overlegd, nagedacht, oplossingen onderzocht en een aantal beleidsplannen geformuleerd. Uiteindelijk zijn we tot een resultaat gekomen waar we allemaal achter kunnen staan, en we zijn zeer tevreden dat we dit Manifest nu kunnen presenteren. Terwijl politici elkaar uitsluiten en zich steeds dieper ingraven, zijn hun achterbannen wél in staat om naar elkaar te luisteren en constructieve plannen te formuleren. Het Manifest Migratie, Integratie en Asielbeleid Hieronder een beknopte samenvatting van onze voorstellen. Het echte Manifest, waarin we onze voorstellen uitgebreid toelichten, is 18 pagina’s lang. Het downloadlinkje daarvan vindt u onderaan dit artikel. En natuurlijk: je eigen mening en inbreng geven, kan in de comments. Vluchtelingenstromen Het probleem met het huidige Europese vluchtelingenbeleid is dat het niet bestaat. Wat we nu zien, is een reeks ad hoc-maatregelen van politici om de ergste uitwassen op te vangen. Zolang Europese landen via het verdrag van Schengen hun grenzen delen, is het noodzakelijk dat er een vast actieplan klaarligt om deze en toekomstige vluchtelingenstromen in goede banen te leiden. Naast internationale samenwerking om opvang in de regio mogelijk te maken, moet het mogelijk worden als vluchteling om legaal Europa binnen te komen door in het land van herkomst asiel aan te vragen. Ten eerste vormt dit een eerste selectie tussen vluchtelingen en gelukszoekers; aanvragen uit Syrië worden behandeld, aanvragen uit Marokko niet. Ten tweede zijn echte vluchtelingen hiermee niet langer aangewezen op mensensmokkelaars om illegaal Europa binnen te komen. De UNHCR is de aangewezen organisatie om dit in goede banen te leiden. Het is de collectieve verantwoordelijkheid van alle Schengenlanden om de buitengrenzen goed te bewaken. Wanneer het mogelijk wordt om in het land van herkomst asiel aan te vragen, is er voor migranten geen noodzaak om bijvoorbeeld de Middellandse Zee over te steken in gammele bootjes. Wie dat toch probeert, kan dan ook direct worden teruggestuurd naar het veilige land waar hij vandaan kwam. Opvang van asielzoekers Als een asielzoeker eenmaal in Nederland is aangekomen, weet momenteel eigenlijk niemand waar hij aan toe is. De asielzoeker niet, de Nederlandse bevolking niet, en ook de ambtenaren niet die erover gaan. Het kan maanden duren voor duidelijk is of iemand in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning of asiel. Dit kost de samenleving geld, terwijl de migrant al die tijd in onzekerheid zit over zijn toekomst en de toekomst van zijn gezin. Iemand die in afwachting zit van afhandeling van zijn asielaanvraag mag niet eens werken, en zit dus noodgedwongen zich te vervelen op een AZC. Niemand wordt hier gelukkig van. De bureaucratie en het aantal ambtenaren kunnen we terugdringen door het fuseren van instanties en deregulering. De randvoorwaarden waaronder iemand voor een vluchtelingenstatus in aanmerking komt, moeten duidelijk worden, zowel voor de asielzoekers als voor de Nederlandse bevolking. Ook moeten asielzoekers toegelaten worden tot de Nederlandse arbeidsmarkt en zo een kans krijgen een positieve bijdrage te leveren aan onze maatschappij. AZCs en overlast Er bestaat veel weerzin onder de Nederlandse bevolking tegen het opvangen van asielzoekers. Velen voelen zich bedreigd als grote aantallen tegelijk in Nederland binnenkomen, met name als dit in grote AZCs in hun directe omgeving gebeurt. Dit is volkomen begrijpelijk. Dorpjes met 200 inwoners krijgen AZCs van duizenden asielzoekers in de achtertuin. Demonstranten tegen AZCs geven vaak zelf ook aan dat ze niet per se tegen opvang van asielzoekers zijn, alleen tegen opvang van zulke grote aantallen tegelijk. Hierom moeten AZCs ten eerste veel kleinschaliger worden, zodat de impact op de omwonenden lager wordt. Ten tweede moet de regelgeving rondom opvang van asielzoekers moet eenduidig en inzichtelijk worden, zodat bewoners weten waar ze aan toe zijn. Indien asielzoekers overlast veroorzaken in de omgeving, dienen ze te worden overgeplaatst naar speciale AZCs met strengere regimes, om ze zo uit de maatschappij te weren. Uitzetbeleid Asielzoekers die geen vluchtelingenstatus krijgen, raken momenteel in groten getale “kwijt,” dat wil zeggen dat ze in de illegaliteit verdwijnen. Het huidige uitzetbeleid komt nauwelijks van de grond. Het uitzetbeleid moet dus veel sneller en efficiënter worden. Indien de identiteit van een asielzoeker vaststaat, moet hij direct uitgezet worden naar het land van herkomst. Indien een migrant weigert mee te werken aan zijn uitzetting, bijvoorbeeld door zijn identiteit te verzwijgen, dient hij te worden vastgezet totdat hij bereid is mee te werken. Deze voorwaarden moeten duidelijk zijn bij de asielaanvraag, zodat elke asielzoeker weet dat directe uitzetting het gevolg is, als zijn aanvraag wordt afgewezen. Erkende vluchtelingen Indien een asielzoeker een vluchtelingenstatus krijgt, betekent dit dat hij langer in Nederland zal verblijven. De vluchtelingenstatus is tijdelijk en loopt af zodra de situatie in het land van herkomst stabiliseert, maar omdat dit jaren kan duren, zullen veel vluchtelingen een leven moeten opbouwen in Nederland. Indien een vluchteling na tien jaar niet kan terugkeren, wordt zijn verblijfsstatus permanent en komt hij voor naturalisatie in aanmerking. Het is in het belang van zowel vluchtelingen als van de Nederlandse bevolking dat vluchtelingen harmonieus deel gaan uitmaken van de Nederlandse maatschappij en een constructieve bijdrage kunnen leveren. Om deze reden moet integratie van vluchtelingen in de Nederlandse cultuur en samenleving een absolute prioriteit worden. Allereerst moet voor alle vluchtelingen een onderwijsplicht gelden, om hen in staat te stellen een maatschappelijke bijdrage te leveren gedurende het verblijf. Ook dient dit om hen vertrouwd te maken met de Nederlandse cultuur om hen in staat te stellen zich daaraan aan te passen waar dat noodzakelijk is. Daarnaast moet de spreiding van vluchtelingen over het land zo dun mogelijk zijn, zodat het ontstaan van subculturen vermeden wordt. Deze nieuwkomers kunnen in vrije sector woningen worden gehuisvest om de sociale woningbouw te ontlasten. Voorwaarden voor naturalisatie Nederland is één van de meest welvarende landen van de wereld, dus het is begrijpelijk dat miljoenen mensen wereldwijd dolgraag naar Nederland willen komen om hiervan te kunnen meeprofiteren. Maar Nederland is geen liefdadigheidsinstelling. Voor wat hoort wat. Indien iemand naar Nederland wil emigreren en Nederlander wil worden, dan moet hij aantoonbaar een bijdrage aan de Nederlandse maatschappij kunnen leveren. Tegelijkertijd is het ook zaak om het naturalisatieproces te vereenvoudigen voor migranten die aan deze voorwaarden voldoen, omdat dat nu nog vele jaren kan duren. Het is in het belang van zowel de migrant als de Nederlandse maatschappij dat productieve mensen zo snel mogelijk volledig deel kunnen nemen aan onze economie. Goed gedrag, goede socio-economische perspectieven en goede integratie in de Nederlandse maatschappij moeten absolute vereisten worden alvorens naturalisatie kan plaatsvinden. Deze eisen gelden voor iedereen, inclusief diegenen die zich vanwege gezinshereniging willen laten naturaliseren. De enige mogelijke uitzonderingen zijn vluchtelingen die tien jaar na aankomst geen perspectief op terugkeer hebben. Indien iemand zich schuldig maakt aan een (ernstig) misdrijf tijdens het naturalisatieproces, dan wordt dat proces opgeschort. Het wordt mogelijk voor rechters om intrekking van de verblijfsvergunning op te leggen als straf voor ernstige misdrijven. Indien iemand de Nederlandse nationaliteit verwerft dan doet hij, indien mogelijk, direct afstand van zijn andere nationaliteit. Dit wordt een vast onderdeel van de naturalisatieprocedure. Indien dat niet mogelijk is, ondertekent de nieuwe Nederlander een verklaring waarin hij de minister van Buitenlandse Zaken volmachtigt om namens hem afstand te doen van zijn oude nationaliteit zodra dit mogelijk is. Veiligheid en deradicalisering Massasurveillance werkt niet als oplossing om terrorisme te bestrijden. Hoe vaak blijkt na een aanslag niet dat de terrorist al lang bekend was bij de autoriteiten? Het heeft weinig zin om nieuwe maatregelen in te stellen om terroristen op te sporen, als je al geen gebruik maakt van de informatie die je al hebt. Naast een betere screening van nieuwkomers, die mogelijk wordt als we weer grip krijgen op de instroom van asielzoekers, moeten we ook stappen ondernemen om radicalisering van moslims die in Nederland zijn opgegroeid te voorkomen. Radicalisering van Nederlandse moslims wordt aangemoedigd en gefinancierd door extremistische staten (zoals Saoedi-Arabië) en organisaties (zoals de Moslimbroederschap). Alle geldstromen van dit soort bronnen naar Nederlandse doelen moet bij wet worden stil gelegd. Eveneens mogen deze organisaties geen geld of andere steun meer ontvangen vanuit Nederland. Er komt een boycot voor staten die radicalisering aanmoedigen en mensenrechten grootschalig schenden. Eveneens moeten personen die radicalisering aanmoedigen, zoals bijvoorbeeld de zogeheten “haatpredikers”, geen visa meer krijgen. Hoewel er vanuit het buitenland momenteel de nodige olie op het vuur gegooid wordt, ligt de uiteindelijke wortel van radicalisering in Nederlandse achterstandswijken zelf. Er moet allereerst meer ruimte komen voor buurtwerkers, lokale overheden, politie en GGZ-instellingen om radicalisering vroegtijdig op te sporen en tegen te gaan. Initiatieven die aantoonbaar succes hebben moeten worden ondersteund. Ook moet er meer aandacht komen voor probleemgezinnen. Door een grote concentratie van probleemgezinnen in bepaalde wijken komen deze gezinnen in een neerwaartse spiraal terecht. Daarom moet de rechter aan probleemgezinnen kunnen voorstellen om zich te laten hervestigen in een ander milieu, om zo deze spiraal te doorbreken. Op de langere termijn moet de maatschappelijke segregatie tussen verschillende bevolkingsgroepen worden opgeheven. Integratie in de Nederlandse cultuur Veel maatschappelijke problemen, zoals radicalisering, kansarmoede, criminaliteit en wantrouwen tussen bevolkingsgroepen, zijn een gevolg van de maatschappelijke segregatie van minderheden op basis van afkomst, religie en cultuur. In het verleden werden grote groepen nieuwkomers vaak allemaal bij elkaar geplaatst in bepaalde wijken van grote steden. Hierdoor was er voor deze mensen geen noodzaak om te integreren in de Nederlandse samenleving waardoor deze wijken in parallelle samenlevingen veranderden. Kinderen die in deze wijken geboren worden kunnen hierdoor op een grote achterstand terecht komen als ze opgroeien met normen en waarden die tegengesteld zijn aan de westerse normen en waarden waar de Nederlandse cultuur en maatschappij op gestoeld zijn. Dit vinden wij onrechtvaardig. Het idee van een multiculturele samenleving moet daarom definitief worden losgelaten. Het moet een beleidsdoel worden om segregatie tegen te gaan en integratie in de Nederlandse cultuur en maatschappij te bevorderen. Het is zowel in het belang van deze minderheden als van de rest van de Nederlandse bevolking dat de kloof tussen de bevolkingsgroepen verdwijnt. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor het Nederlandse onderwijs, waar meer nadruk moet komen te liggen op het aanleren van westerse normen en waarden. Dit zijn de voornaamste punten uit ons Manifest, beknopt samengevat. Het Manifest zelf kunt u hier lezen: MANIFEST MIGRATIE, INTEGRATIE EN ASIELBELEID (PDF) Russells Teapot. Reaguurder.

Reaguursels

Inloggen

Wanneer je er van uit gaat dat de huidige tegenstanders van een strengere immigratiewetgeving het eens zullen zijn met de stelling dat alleen nood recht op asiel geeft, en dat slehcts de wens op verbetering van het perspectief op geluk niet voldoende grond voor vestiging in Nederland vormt, zou je denken dat dit manifest met gejuich ontvangen zou worden.

Helaas is dat denk ik een misvatting. Het grote deel van wat we voor het gemak (niet omdat het klopt) maar even het linkse politieke spectrum zullen noemen, is niet van mening dat nood voorwaarde voor asiel moet zijn. Men zal dit manifest dus ook niet accepteren maar verwerpen vanuit de redenering dat het onmenselijk is mensen die het slecht hebben niet te laten delen in de geneugten van onze maatschappij, daar het slechts onschuldigen zijn die ook geen invloed hebben op hun lot.

In den gronde is de hele asiel en immigratietegenstelling gewoon één tussen een schaarsteprocesredenering (de taart is eindig, en meer weggeven van de taart dan je hebt betekent dat je de taart erna niet meer kunt bakken, zodat niemand meer te eten heeft) en een, tja, hoe moeten we dat nu formuleren? Utopistische acceleratieredenering (als er meer vraag naar taarten komt, onstaat er vanzelf een economie die meer taart voortbrengt).

Het verchil tussen de twee zijnde dat de laatste niet onderbouwd kan worden, en de eerste door de hele menselijk geschiedenis het centrale thema van de opkomst en ondergang van rijken is geweest.

F#ckingAwesome | 14-02-17 | 15:25

@DearMud | 13-02-17 | 18:25
'Dat Nederland slecht is in het handhaven van zijn eigen regels'

Regels?
Welke regels, welke, niet bestaande, immigratie wetten?
Nederland heeft helemaal geen immigratie beleid,
hoog tijd dat dat er eens van komt,
en ja 'want de Grondwet is voor Nederlandse burgers'
en niemand anders.

vander F | 13-02-17 | 22:11

@Kim-Jung-Un | 13-02-17 | 19:05,
'grenzen potdicht'
daar ga je al, belachelijk naieve gedachte.
Grenzen bestaan niet, het zijn niet meer dan lijnen op een kaart,
grenzen zoals jij ze voelt bestaan ook maar sinds een 150 jaar,
sinds men zich in de 19'e eeuw is gaan bezig houden met het begrip 'natie staat'
1 land, 1 taal, 1 cultuur.
Daarvoor bestonden grenzen helemaal niet, iig niet zoals wij ze kennen, je had ook geen paspoorten enzeau, je had gebieden of steden waar je een baas had, koning, prins, hertog, of een stadsraad die dan weer half om half gelieerd waren aan Keizers en pauzen, iets wat overigens zo weer kon veranderen naar gelang ruzies, oorlogen en gebiedsbeluste krijgsheren.

Jij verlangt naar strakke grenzen en naties, iets wat in Europa eigenlijk alleen tijdens de koude oorlog min of meer strak en duidelijk was, en dan alleen nog maar door die tot de tanden bewapende legers aan weerszijden van een 'koude frontlijn',
het ijzeren gordijn, maar dat was dus echt geen normale grens volgens welk begrip over grenzen whatsoever, ooit.

En je lult wel anders met je 'aziaten nooit geen last' als China z'n burgers vrijlaat om dat land te verlaten en er ineens 12 miljoen Chinezen hier op de stoep staan.
Nope, eerst maar eens échte immigratie wetgeving invoeren, die is er dus écht niet,
duidelijk, fair en hard, welkom is welkom, oprotten is oprotten.
Geen gejoker met paspoorten, mensen moeten kiezen en aan het werk,
inburgeren, taal leren en een vak leren en uitoefenen.
Vol is vol, geen behoefte aan verpleegkundigen of metselaars?
Zoek een ander land, blijf thuis, whatever.
Keiharde oorlogsellende = vluchteling, altijd, tijdelijk, welkom, maar dan ook als vluchteling die tijdelijk een veilig heenkomen zoekt, dat zijn geen immigranten.
Enfin, zo moeilijk is het allemaal niet maar dat zo uitspreken levert al gelul op,
economisch immigrant, tijdelijke werkzoeker of student, vluchteling, tuig,
links en rechts gooien het allemaal op 1 grote hoop,
de puinhoop.
Met geen hoop op verstandig uitwerken van iets wat er gewoon is en niet is tegen te houden, weg te denken of goed te praten.
Maar ja...

vander F | 13-02-17 | 22:07

Feedback aan Ahmed Arad en Russells Teapot.
Als de integratie Nederland gaat via de huidige wet voor inburgeren dan zie ik de komende jaren heel erg somber in.
www.youtube.com/watch?v=iuM9O7MbFa0
Goedwillende vluchtelingen daargelaten wordt hier in Nederland van inburgering een zooitje gemaakt.
.
Daarnaast zijn het zijn ook veelal de moslim-migranten die schijt hebben aan onze cultuur en weigeren in te burgeren... het gaat niet alleen om taal maar ook waarden en normen.

Flappie2006 | 13-02-17 | 21:20

#remigratie is de enige echte oplossing.

pluk-87 | 13-02-17 | 20:49

@telelezer
Wat grappig (of niet) dat u aan het eind van uw betoog de parallel aanhaalt met de ondergang van het Romeinse rijk.
Volgens mij zijn wij idd op dezelfde weg naar de "untergang" van de moderne westerse beschaving as we know it.
Of nochtans zijn aan een aantal voorwaarden die, naar men algemeen aanneemt, hebben geleid tot, alreeds stevig voldaan.

D-Fens_1963 | 13-02-17 | 19:25

Inderdaad. Grenzen potdicht. Geen één meer. Ook geen echte politiek vluchteling. Dat zijn er maar 1/100000 , maar toch.. Wat er is , dubbel paspoort afnemen, kiezen of delen , of Nederland of het andere land. Europeanen mogen blijven, aziaten ook, want geen last. Moskeeen sluiten en aanhanger van Islam eruit. Dan en alleen dan kunnen we eens gaan praten over regels voor het binnenlaten van eventuele ECHTE asieloekers. Bijvoorbeeld katholieken in een islamitiesch land die vervolgd worden voor hun geloof..

Kim-Jung-Un | 13-02-17 | 19:05

Het gaat eigenlijk al mis in het begin:
"Naast internationale samenwerking om opvang in de regio mogelijk te maken, moet het mogelijk worden als vluchteling om legaal Europa binnen te komen door in het land van herkomst asiel aan te vragen." Dat is dus al staand beleid van de EU, echter wordt dit allang niet meer nageleefd omdat het niet werkbaar is. De miljoenen die binnenstromen, komen eerst b.v. Griekenland binnen, nou, die kan dat al helemaal niet meer bolwerken.
Waar jullie, Theepot en die andere de plank misslaan, is het volgende: namelijk ervan uitgaan dat het op de een of andere manier onze verantwoordelijkheid is om heel de wereld opvang te bieden. Een misvatting die links graag propageert, alsof hun rechten verankert staan in de Nederlandse Grondwet. Een misvatting, want de Grondwet is voor Nederlandse burgers, niet voor de hele wereld. Eenzelfde geluid hoor je in de VS waar links probeert de Grondwet (Constitution) als excuus te gebruiken voor open grenzen en 'kom allemaal binnen' beleid. Ook daar geldt de Constitution voor staatsingezetenen, Amerikaanse burgers.
Wil jij je ergens vestigen, dien je de regels te volgen, dus het door het desbetreffende land opgestelde regels te volgen. Dat Nederland slecht is in het handhaven van zijn eigen regels, weten we inmiddels maar al te goed, en de rest van de wereld weet dat ondertussen ook, vandaar dat men graag hierheen komt.
Nooit is er een periode geweest van golf na golf na golf van immigratie. Altijd is er een periode van respijt geweest. Nu niet. Immigranten waren in het verleden ook nog gemotiveerd om zich aan de geldende mores van het gastland aan te passen. Dat is ook niet meer het geval. Men is dondersgoed op de hoogte van de slappe knieën en naïeve tuthola-mentaliteit van Nederland en maakt hier al decennialang misbruik van. Het is inmiddels normaal geworden dat je met een grote bek het verst komt, en dus komt men hier met een grote bek en krijgt vanalles gedaan. Het helpt ook niet dat er een hele industrie van uitkeringsrondpompinstanties is ontstaan wiens bestaansrecht enkel wordt ontleend door zoveel mogelijk uitvreters van gratis geld te voorzien. Als het gaat om uw en mijn belastinggeld over de balk te smijten, heeft men dit tot in de puntjes geregeld.
Leuk dat manifest, maar het is een teken van zwakte, geschreven onder het motto 'ze kome hier toch wel, late we het maar regele'.
Nederland zal moeten kiezen, en de echte harde keuzes moeten maken, en niet die schijndood oplossingen van Rutte die er enkel toe dienen daadkracht te veinzen door oma haar warme maaltijd af te nemen.
We moeten af van die barmhartige Samaritanen mentaliteit. Ik ben niet verantwoordelijk voor het lot van een ander, net zo min als die voor mij verantwoording draagt. We moeten ophouden te doen alsof de hele wereld uit kinderen bestaat en wij de ouderrol moeten dragen. Dit is paternalistisch, naïef, hautain en leidt uiteindelijk tot de financiële en maatschappelijke ondergang.

Rest In Privacy | 13-02-17 | 18:25

Prachtig initiatief maar gaat niet werken. Enige goede oplossing is opvang in de regio. Dus niet in Europa als het niet om oorlogen in Europa gaat. Dat laatste gaat wellicht wel weer komen als we doorgaan met het verzieken van het Europese welvaart en welzijns niveau door het blijven toelaten van islamitische dissonanten. Maak geld vrij voor een goed europees leger en stort geld in fondsen voor humane opvangkampen in de regio. Stop met iedere import voor dat alles te laat is.

ILF2 | 13-02-17 | 16:52

"(....)iedereen die zichzelf kan legitimeren?(....)"
@ niemand specifiek | 13-02-17 | 13:14
-
U bent een enorme optimist. Immers, valse en zelfs "echte" Syrische paspoorten zijn voor een paar honderd eypootjes te koop.
Herinner het geval van de journalist die een (officieel..!) paspoort kocht op naam van Malek Ramadan met de pasfoto en geboortedatum van Marrukkie Rutte!
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/09/...
en
www.youtube.com/watch?v=WVyVG-lNoqg
We kunnen er nou wel om lachen, maar het is in werkelijheid een trieste gevaarlijke waarheid waar sluwe mensen gebruik maken om zich in een land te vestigen en uit te vreten; een land met een naief volk dat al decennia lang in slaap is gesust en aanneemt dan de hele wereld net zo eerlijk en goeiig is als zijzelf.
Het oude Romeinse rijk ging op dezelfde domme wijze ten onder

telelezer | 13-02-17 | 15:03

Ieder "beleidsplan" dat uitgaat van integratie en niet aanstuurt op assimilatie is per definitie gedoemd te mislukken. Het feit dat immigranten in de US wél bijdroegen aan de natie, is het gevolg van het feit dat ze assimileerden. Integratie zegt niks.

theteach | 13-02-17 | 14:59

Dit manifest is goed bedoeld maar enorm naief. WAAROM nemen hun eigen buurlanden ze niet op..? Immers: zelfde cultuur, taal, gewoontes, normen, waarden, godsdienst..!
Maar die zijn niet zo stom en naief om ellende binnen te halen, dat doen alleen wij masochistiesche randdebielen en daarmee vernietigen we de toekomst voor onze eigen kinderen.
-
Hun eigen buurlanden,.. DAAR moeten de (echte) floegteliengen heen en niet naar het land met de naiefste bevolking, de blondste wijven en de hoogste uitkeringen

telelezer | 13-02-17 | 14:38

-weggejorist-

FirmaLenB | 13-02-17 | 14:34

Daarnaast vind ik het idee van deregulering op azielszoekers helemaal niets, ik denk eerder juist dat als je effectief aan de slag wilt gaan je juist meer moet gaan graven, ik kijk liever naar het opnieuw inzetten van de al bestaande arbeidsmacht. Zet meer ambtenaren in op graven in de achtergronden.

Daarnaast wat Dr.Rotten | 12-02-17 | 20:27 zegt
Maar ook dat is makkelijk op te lossen, twee poortjes bij aankomst, iedereen die zichzelf kan legitimeren? linker rij voor directe controle. Iedereen die zichzelf niet kan legitimeren? Rechter rij waarbij ze vastgezet worden tot er bepaald wordt of ze mogen blijven of niet. Mogen ze niet blijven meteen vanuit vastzetting op het vliegtuig terug zetten voordat ze de kans krijgen het daglicht te zien.

Voor de rest leuke ideeen maar helaas niet hufterproof en laat het nou juist die hufters zijn die we niet binnen willen laten.

niemand specifiek | 13-02-17 | 13:14

"Ons doel was een Manifest te schrijven waarin burgers uit alle lagen van de bevolking zich kunnen vinden: PVV'ers en GroenLinksers"

Het probleem hierin zit in de daadwerkelijke partij de PVV en de daadwerkelijke partij Groenlinks.

Zoals zelf aangegeven is dialoog tussen deze twee partijen niet mogelijk over de islam omdat ze liever zelf gelijk krijgen dan ook maar een centimeter in te leveren en dit zijn de twee partijen die dan toch in de kamer zitten.

Dan kan het dialoog onder de burger nog zo vrolijk zijn, politieke partijen hebben voornamelijk als doel relevant te blijven, inleveren op je eigen punten in een stelsel met 15+ politieke partijen kan betekenen dat je je identiteit en bestaansrecht verliest.

Het twee partij systeem van amerika is kut, maar ons oneindigpartijsysteem is ook niet alles.

niemand specifiek | 13-02-17 | 13:08

Goed stuk, goede plannen, goede woordkeuzes, goed..
Dit is ongeveer wat iedereen die, enig affiniteit met westerse cultuur heeft, zou moeten willen.

fukallahalhollandi | 13-02-17 | 13:00

Toch fijn om te lezen dat de schrijvers van dit "stukkie" goed inzien en weergeven dat we in Nederland heel goed door hebben wat taqiyya inhoud, maar dat wij het dus ook kunnen, waarvoor hulde !

authentic | 13-02-17 | 11:44

Jammer dat zoveel reaguurders bij het lezen van bepaalde woorden direct afhaken in plaats van de context proberen te begrijpen. Het stuk is goed door te komen en verfrissend. Tevens zie ik dat er juist al rekening wordt gehouden met wel of niet meewerken en integreren, en welke gevolgen dat zal hebben. In de praktijk kan dat betekenen dat heul veul vluchtelingen rechtsomkeert moeten maken, prima toch. Met het idee van asiel aanvragen in land van herkomst kan er best eens een hoop ruis ondervangen worden. De algemene context dat Nederland geen ruimte meer zal bieden aan gelukszoekers staat op een chique manier beschreven. Goed dat deze club de moeite genomen heeft, en hopelijk dringen zij ook door bij de politiek. Als je goeie ideeën hebt moet je ze kenbaar maken en als het kan uitvoeren. De "ja-maar-mensen" en "kan-niet-roepers" blijf je toch houden. Sommigen vullen er zelfs hun dagen mee.

Schaaldier | 13-02-17 | 11:37

Er ontbreekt een cdille. Doe niet als ik, frans schrijven als je het niet kan.

cat22 | 13-02-17 | 11:10

Indien iemand zich schuldig maakt aan een (ernstig) misdrijf tijdens het naturalisatieproces, dan wordt dat proces opgeschort. Het wordt mogelijk voor rechters om intrekking van de verblijfsvergunning op te leggen als straf voor ernstige misdrijven...

Naturalisatieproces houd dat die 10 jaar??
Heb ook geen enkel vertrouwen in de linkse/d66 rechters voor het intrekken voor verblijfsvergunning moeten dan strikten regels zijn zonder teveel interpretatie.

Wat is in Nederland een ernstig misdrijf??. Als je voor de tiende keer word gepakt voor het jatten uit winkels vind ik ook dat je moet oprotten.
Ben meer voor een 3 punten systeem:
1 Moord, verkrachting, overval om maar iets te noemen is gelijk 3 punten dus oprotten (eventueel na uitzitten van gevangenisstraf)

2 Geweld crime bv straatroof of hoog impact crime bv inbraak in huis/winkel 2 punten

3 Kleine delicten bv jatten uit winkels of auto inbraak. 1 punt

vinzDH | 13-02-17 | 10:51

Het vervelende waar theepot aan voorbij gaat is dat islam slechts één doel heeft: totale totalitaire wereldheerschappij.
Er is geen enkele cultuur/religie die dat op deze schaal én met alle denkbare middelen (geweld, onderdrukking enz.) nastreeft.
Daarom een leuk initiatief, maar volstrekt irrelevant.

pennestront | 13-02-17 | 10:29

Mooi initiatief, maar niet in lijn met de omvolkingsagenda van Europa zoals de zittende politieke kliek deze uitvoert. Uitvoering van dit beleid zal de instroom van volk uit het MO en Afrika namelijk flink beperken. Het enige reële alternatief is momenteel met je verstand stemmen op 15 maart. Overigens ben ik van mening dat wij als klein en overbevolkt land helemaal geen vluchtingen op moeten nemen.

WhiteShark | 13-02-17 | 10:04

Dus hebben we gedurende een jaar met een diverse groep mensen overlegd, nagedacht...
Russells Teapot. Reaguurder.
Een jaar! Waar die kostbare tijd voor nodig was, want daar gaat het om, is gewoon helemaal geen moeilijke vraag. Antwoorden liggen in de 340+ comments voor me en die kostten per stuk zo´n 3 minuten schat ik.

chicago river | 13-02-17 | 09:57

Waar is de australische manier?
In (veilige) regio's opvangen en aldaar de aanvragen behandelen? Illegale migranten linea recta terugkeren naar eigen land en aldaar (in veilige regio's) hun aanvraag te behandelen?

Dit is weer het probleem van de migranten de onze maken terwijl bovenstaande regels leuk klinken voor zowel links als rechts, maar ontzettend veel bemoeienis zal krijgen van "mensenrechten organisaties" die dit soort systemen "onmenselijk" vinden ofzoiets (vaak extreem links/naief).

LangeTijdGeleden | 13-02-17 | 09:53

Het is in principe een mooi streven, Russels Teapot om te trachten mensen nader tot elkaar te brengen, hiervoor alle respect.
Ik zou er graag in willen geloven, maar de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens.
Zoals de grote sultan eens zei, de islam, is de islam.
Deze kent geen compromis, zoals wij dat graag zouden willen zien.
Het is trekken aan een dood paard, helaas.

Verder:

School voor Trollen.

Les 1: Een referentiekader is altijd gekleurd.
Les 2: Empathisch vermogen is belangrijk.
Les 3: Het vermijden van subjectiviteit.
les 4: Onderschatting van de lezer,toehoorder is niet
handig.
Les 5: Vernauwing van het blikveld, is lastig.
Les 6: Denk-en en voelen voor een ander, is subjectief.
Dat heet projectie.
Les 7: Zelfoverschatting, is ook een ding.
Les 8: Een feit is geen feit, omdat jij denkt dat
het een feit is.
Les 9: Zie les 1 t/m 9, terug naar school om te leren
Denk-en.

Genex | 13-02-17 | 09:51

Ik zie dat u de Sociale huursector zou willen ontzien, de asielzoeker dus ergens in de vrije sector huisvesten? Normaal lerende, werkende moslims zullen zichzelf in de vrije sector kunnen bedruipen.Hoe moet dit gerealiseerd worden? Is dit echte naïviteit?
Ik denk ook dat echte integratie met moslims niet mogelijk is, dat kun je niet met de geduldige dialoog afdwingen, de achterstandswijken is waar je terechtkomt als je van de staat wil leven. Hoeveel generaties moeten we wachten tot er normalen leefgemeenschappen ontstaan?
En, elk jaar krijgen we weer een stad bij aan "vluchtelingen", is hier dus een Deltaplan nodig?

lanexx | 13-02-17 | 09:48

-weggejorist-

Batavi Magistralis | 13-02-17 | 09:47

www.telegraaf.nl/binnenland/27607589/_...

Deze link sluit aan bij het onderwerp. Dit is wel een nieuw topic waardig. Als het Europese Hof van Justitie dit overneemt, zal de omvolking van Europa worden verhoogd met een factor 10. De sluizen gaan dan pas echt open, dan is er geen houden meer aan. Nog meer reden voor een NEXIT.

Batavi Magistralis | 13-02-17 | 09:32

Tussen al de comments sneeuwd deze misschien onder: Wat ik mis is de uitdrukkelijke bescherming van de moslims die het zij van hun geloof af willen of kritisch zijn tegenover hun geloof en hun geloofsgenoten. Op dit moment worden die burgers door zo'n beetje de gehele gevestigde orde genegeerd en of geminacht.

forecastle | 13-02-17 | 09:18

1% van onze bevolking jaarlijks als migranten opnemen? Ben je helemaal bezopen. Dat zijn 170.000 mensen per jaar. Een compleet Amsterdam per kabinetsperiode (4 jaar). Zo breng je het land naar de gallemiezen.

HypodePipo | 13-02-17 | 09:12

Ik heb niet de 18 pagina's gelezen. Maar de samenvatting bevat interessante stellingen. Veel no brainers. Maar dat kan ook niet anders in ons huidig klimaat.
.
Wat mij opvalt isndat veel reacties roepen dat het niet gaat werken of niet kan. En refereert hier aan het verleden.
.
Het is in het verleden bewezen dat integratie niet werkt.
Nou,
Waar het is mis gegaan heeft niets met vluchtelingen te maken. Meer met de 1e generatie Turk en vooral Marokkaan. Wist u dat de eerste migranten Spanjaarden en Italianen waren? Hoor je niks meer van.
.
De tien jaar opvang en daarna neutralisatie is nog het best.
Je past je aan omdat je verder moet. Je past je niet aan omdat je terug wilt (vaak passen zij die terug willen zich het best aan)

.

Het gaat dus om een vluchteling. Een dan gaat het meteen ook wel mis.
In de binnenlanden van Afrika, worden dorpen verbrand, vrouwen verkracht en vermoord, mannen handen afgehakt en of vermoord. Kinderen blijven dan in sommige gevallen nog rond hobbelen. En dan? Waar gaat dat kind naar toe? Met de bus naar de hoofdstad. Op zoek naar een ambassade?
.
.
Maar goed zonder verandering. Geen verandering.
Goede poging.

Hdw | 13-02-17 | 09:02

@roze_bril | 13-02-17 | 07:41 - Weet jij, weet ik. Maar NPO kijkend NL, hoort alleen dat het niet MAG. Ondertussen zijn onschuldige NL'ers de dupe. De een op financiële vlak, de ander voor het leven getekend.

MarcS | 13-02-17 | 08:54

stroopa | 13-02-17 | 08:14
De communisten dwarzitten, geen boycot voor Italië natuurlijk.

stroopa | 13-02-17 | 08:44

'Manifest Asiel en Integratie'
De term manifest slaat nergens op. Je kan het beter een pamflet noemen. Een manifest zou zijn om de grondbeginselen te wijzigen die kunnen leiden tot de huidige attitude.

Zoltan | 13-02-17 | 08:39

Een manifest dat misschien 30 jaar geleden ingezet had moeten worden. Wat doen we met de shit waarin we nu zitten? Want valt onder oude/huidige regels?

h3* | 13-02-17 | 08:32

Jan Dribbel | 13-02-17 | 00:09
Het is Den Uyl die de contracten afgesloten heeft met Italie tegen eeen prijs van 10 cent per m3, levenslang. Het meeste gas was voor de export want daar draaide Nederland op. En alles op het conto van Den Uyl. Hoezo werd Italië hiermee geboycot??

stroopa | 13-02-17 | 08:14

Gesteld wordt dat "veel maatschappelijke problemen, zoals radicalisering, kansarmoede, criminaliteit en wantrouwen tussen bevolkingsgroepen het gevolg zijn van de maatschappelijke segregatie van minderheden op basis van afkomst, religie en cultuur". Met deze formulering legt men dus de schuld / de oorzaak dus weer bij de Nederlanders / Nederlandse maatschappij. Want eigenlijk staat er dat de problemen het gevolg zijn van segregatie in Nederland. Volgens mij zijn radicalisering, kansarmoede, criminaliteit en wantrouwen tussen bevolkingsgroepen niet het GEVOLG van maatschappelijke segregatie, maar worden de problemen en de segregatie juist VEROORZAAKT door bepaalde afkomst, bepaalde religie (ideologie) en bepaalde cultuur.

krelus | 13-02-17 | 08:13

Wat een verspilde energie. Je kunt het vluchtelingen probleem maar op 1 manier oplossen en dat is ontmoediging. Vluchtelingen dienen in de regio te worden opgevangen en niet in een land welke een totaal andere cultuur heeft. Wanneer je vluchtelingen wel opneemt in een land met een totaal andere cultuur ontstaat er ontwrichting in deze samenleving. Dat is ook wat er momenteel gaande is, de samenlevingen worden ontwricht. Hier volgt vervolgens haat en nijd door met als gevolg discriminatie en geweld. Barmhartigheid is een goede eigenschap maar in het geval van de vluchtelingen is het een dolksteek voor de maatschappij.

Toetsiemonster | 13-02-17 | 08:08

Elk manifest waarin niet staat dat er wordt ingezet op 0 (zegge nul) islamimport, kan niet op mijn sympathie rekenen. Het mengt niet. Wegwezen.

accijnstoerist | 13-02-17 | 08:02


sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:32 verdiep je even in de demografische ontwikkeling. Kom dan nog eens terug.

BokoHalal | 13-02-17 | 07:59

Stop Vluchtelingenwerk en sluit direct de grenzen, en alle probleem zijn in een klap op gelost. Dus een kwestie van niet nog langer linkse huil Politiek.

FreeVogelaar | 13-02-17 | 07:58

de hele wereld krijgt continue lijstjes voor ogen waarin Nederland als fantastisch geweldig zorgland staat vermeldt. Iedere oen met een smartphone en WWW kennis weet na 1 google waar die naar toe wilt voor de rest van zijn leven..

Ik begrijp dat de Politici over niet al te lange tijd verder gaat met het nivilleren naar Oost-Zuid Europese landen door de Noordelijke Europese landen...
Zodat het voor de halve wereld uiteindelijk ook aantrekkelijk wordt om in Romenie of Polen een asielvisa aan te vragen.. dat is uiteindelijk het hele doel van deze versmelting.. allemaal even arm met als leiders een groep elite politici die elkaar baantjes toeschuiven om vooral de groep boven het plebs de touwtjes in handen te laten houden..

fikkieblijf! | 13-02-17 | 07:52

“de bevolkingsgroep die ik vertegenwoordig, kan niet praten met de bevolkingsgroep die jij vertegenwoordigt.”
- En alweer wordt er kwaad gesproken over mijn bevolkingsgroep.
- Massabelediging en vieze rassies
- Zoek je problemen ofzo?

EU = horrokalifaat

hallevvezool | 13-02-17 | 07:49

Wat onder 'Vluchtelingenstromen' staat, staat hedenmorgen in De Telegraaf. Het is een advies aan het Europeses Hof dat vrijwel zeker zal worden overgenomen. Dan is helemaal het hek van de dam. Dan is er geen enkele controle meer. En hoe reizen die vluchtelingen dan naar ons land? Op onze kosten namelijk.
.
Het is de wereld op zijn kop. Ongebreidelde stromen, nog groter dan deze, vol met gelukzoekers waarvan niet te verifieren is of ze vluchteling zijn, overspoelen ons land en gaan ons dominberen.
.
Wilde ik al helemaal niet op Greet stemmen, ik ben nu om. We moeten uit Europa. Die lui in Brussel sporen nietin hun bovenkamer. Naast al het goede, brengen ze ons rampspoed t.a.v.buitenlanders.
.
Mijn kinderen verdienen in hun eigen geboorteland een veilig en vrij leven!!!!!!!!!

Albert5000 | 13-02-17 | 07:45

@MarcS, natuurlijk kan het. Zie recentelijke inspanningen Merkel.

roze_bril | 13-02-17 | 07:41

Vluchtelingenwerk is alleen bezig met het draaiend houden van hun eigen asielindustrie en met het spekken van hun eigen zakken met hun salarissen.
En dat dit ten koste van nederland gaat en haar bevolking ,zal ze aan de bovenlip roesten.
Die willen heel afrika hier op gaan vangen als ze de kans krijgen.
Laat ze hun poten maar eens uit gaan steken in onze eigen bejaardenhuizen bijvoorbeeld.
Maar daar kunnen ze hun zakken niet mee vullen.
Dit soort dwazen ,moet heel snel genegeerd worden in dit land.

alphapapatango | 13-02-17 | 07:29

Zolang Spanje illegalen (zonder verblijfspapieren) opsluit en succesvol uitzet naar Marokko enz en onze regering claimt dat dit niet KAN. Wil ik nergens over praten. Mensenrechten dit, mensenrechten dat ..... men liegt tegen ons. Het kan, het mag, zie Spanje.

MarcS | 13-02-17 | 07:28

Volkomen van de pot gerukt manifest. Heb het goed gelezen maar nergens maar dan ook nergens wordt de verantwoordelijkheid neergelegd bij degenen die iets doen of willen. Overheid, rechters en onderwijs. Anderen moeten het doen. Zelf kiezen of keuzes moeten maken bestaat niet? Pffft.

ristretto | 13-02-17 | 07:28

Sabina Hoogervorst, zwitsal, lijkt mij een Denk troll.

Apollo | 13-02-17 | 07:27


Terwijl de Europeese burgers zich ernstig zorgen maakt, Europa op de rand van diverse burgeroorlogen staat vanwege dat pluche hangen in de Europes zetels van een steeds grotere EUlobby.. bedenkt men elders wel een nieuw plan om een flinke boost te geven aan de globalisering van Europa door Afrika/Midden-Oosten.. het stopt niet vanzelf. Kunnen de heeren en dames in Brussel en Straatsburg weer wat extra diners, lunchen en spoedoverleggen in het vooruitzicht zien..

NEXIT!!

www.telegraaf.nl/binnenland/27607589/_...

Waarom Europa uberhaupt het toevluchtsoord van de hele wereld moet zijn is en blijft mij als burger een raadsel.. Ik overweeg te emigreren naar Japan.. oh wacht!!

fikkieblijf! | 13-02-17 | 07:24

Goedgelovige shit uitgaande van de welwillende mens en aan het eind een debiele oproep aan het onderwijs om de westerse waarden te onderwijzen. Alsof 26 uur per week iets uitricht tegen permanente indoctrinatie en inprenting van vijandsbeelden. Pffft.

Nice try Teapot. Ik zie geen enkele reden om iemand tegemoet te komen die alleen geïnteresseerd is in het geld en het implementeren van zijn eigen gedachtegoed.

ristretto | 13-02-17 | 07:23

Mooie input voor de levende stemkastjes na 15 maart! Hoop- en perspectiefvol.

Verder nog wat trefwoorden/-zinnen die er misschien bij kunnen -
* Ik zou het woord integratie niet meer in dit verband gebruiken. Tem het tweekoppig beest door het in beginsel bij de naam te noemen: (culturele) ASSIMILATIE. Uiteraard met behoud vrijheid van godsdienst etc.
En verder
* (proactief [laten] werken aan) De Mohammedaanse Renaissance
* Slimme (high- én lowtech), geografisch-logische economische ontwikkeling in de bronlanden (zonnecollectoren, concentrated solar power, en later photovoltaic paints, Moringabomen, etc-etc -> www.bopinc.org/ )
* Bronlanden worden gestimuleerd hierin samen te werken met rijke geloofsgelijke Broederlanden en voormalige koloniale overheersers (UAE, Koeweit, Iran, VK, It., Bel., D. etc)
* Mantreer, daar, hier, waar dan ook: curatief en preventief en curatief en preventief en ..

Alles kan.. zolang voldoende mensen het willen.
Mvrgt,

Organische evolutie | 13-02-17 | 07:19

Alexander des Burgus | 13-02-17 | 05:56
GeenPeil is een sloopkogel, hopelijk. Althans, dat zou de functie nu, kunnen worden.
Regeren, controleren, amenderen, enqueteren en broodjes smeren kan het helaas niet.
Volksvertegenwoordigers hebben we nog steeds hard nodig, ben ik met je eens. Maar niet dat slapend bij het kruisje tekenende pluchevee dat er nu zit.
Lobbies zijn alleen succesvol daar waar de beleidsmaker zich laat corrumperen.

Tsja. Die islam. Ik ben het daarover niet met Wilders eens. Hij stelt te absoluut.
De vorm van islam die de hoofdrolspelers in de OPEC ons brengen, met hun terreursatellieten tot en met het huidige regime in Turkije aan toe, de vorm van islam die het quasi-fundamentalistische werktuig is van een stel machtsbeluste gasten met zoveel geld dat ze het uit verveling bijna terug in de grond zouden pompen, zorgt ervoor dat de hele islamitische wereld, en daarmee de hele islam nu, een probleem heeft.

We kunnen die gasten, lobbyisten, alleen maar proberen terugdringen. Niet meer afhankelijk zijn. De Europese Unie maakt dat onmogelijk. Technologie en op ons eigen landsbelang gerichte politiek geeft ons hopelijk lucht. Onze ligging geeft ons zat te bieden.
Ik hoorde dat Marcel van Dam zijn landgoed openstelt voor alle toeristen uit de gehele wereld, vanaf vanochtend 9:00u, het gehele jaar door, 24/7. Dus ook op dat gebied zitten we voortaan goed.

LibertasSimplex | 13-02-17 | 06:44

@LibertasSimplex | 13-02-17 | 04:56
Het is gelobby van de multinationals en vastgoedinvesteerders, communisten én islamitische instituties zoals de Moslim Broederschap. Het is jammer dat GeenPeil geen hakken in het zand zet (islam staat 0x in dit manifest volgens mijn Ctrl+F-functie bijvoorbeeld). Natuurlijk is dit te verwachten, omdat GeenPeil iedereen van PVV tot DENK en van SP tot SGP vertegenwoordigt. GeenPeil is een manier om nieuwe ideeën de politiek in te krijgen zonder €10.000,- aan smeergeld voor lobbyisten te betalen (waarbij je dus als het ware zelf je voorstellen voor de internetconsultatie van internetconsultatie.nl kunt indienen), maar voor de rest van het regeren kun je beter aan volksvertegenwoordigers blijven.

Alexander des Burgus | 13-02-17 | 05:56

Afijn, de oplossing zoals -ie in het manifest is bedacht, gaat uit van een Europese Unie, die als ware het een staat, efficiënt het probleem oplost. Nou doet ze niet, want dat is de bedoeling niet. We moeten aan onszelf denken, en eenieder die zich met ons bevindt. Ook onze medemoslimmensen.
Ons niet meer laten leiden door de klootzakken die dat nu zeggen te doen, want die vermoorden ons, zij het op laffe langzame wijze.

LibertasSimplex | 13-02-17 | 05:15

Er is al heel vaak geprobeerd de politiekcorrecte waanzin tegemoet te treden met ratio en dialoog. De beloning, demonisering, laster, smaad, en natuurlijk mediaal en politiek goedgeprate moord.
.
In die tijden had zo'n manifest een kathalysator kunnen zijn voor verbetering. Dat stadium zijn we inmiddels lang en breed voorbij.
.
Het is tijd voor maatschappelijke vergelding voor het demoniseren en weigeren van dialoog. De politiekcorrecte waanzin moet stoppen. De politiekcorrecte waanzinnigen moeten uit posities van invloed.
.
Politiekcorrectheid. De doodssteek voor de ratio.

Parel van het Zuiden | 13-02-17 | 05:14

Het zijn de VVD, D66, PvdA en GroenLinks die ons willens en wetens aan de onbeperkte migratie hebben geholpen, en ons daaraan blijven blootstellen.
En dat in een tijd, waarin de oorlog is verklaard, ook aan de bevolking van Nederland, door IS, Al Qaeda, Boko Haram, Boko Boko, Boko Boko Bobo Oeleboele Tietevoele, and whatever the hell their names.

Da's volkerenmoord in slow motion. Door het partijenkartel. Lief he, die vlotte Jesse Klaver. En wat hebben we toch een leuke premier Rutte, die altijd zo normaal is gebleven.

Nou ik vind dat niet normaal. Gewoon effe normaal doen. Doe je normaal ook.

LibertasSimplex | 13-02-17 | 05:05

Het is opzet. Europees beleid. De migratiestromen zijn een rechtstreeks gevolg van de afwezigheid van landsgrenzen. Ieder kleuter kan dat zien. Het is het gevolg van indoctrinatie door de zogenaamde overheden, dat dat zien de mensen niet meer lukt.

Alle migranten zien het, en komen dus. Alle buiteneuropese mogendheden zien het ook, en chanteren ons dus.
Alleen de mensen, in de zin van onze mensen, zien het niet meer.

De oplossing is dan ook, het herstel van je grenzen. De oplossing had moeten zijn, dat het herstel van je grenzen als vanzelfsprekende reactie op onvoorziene omstandigheden, in het verdrag van Schengen past, en zo dus niet onrechtmatig handelen oplevert.
Maar Schengen is dood. De Europese Unie is dood.

Handel daar naar.

LibertasSimplex | 13-02-17 | 04:56

Zelf zoek ik de oplossing dicht bij huis; we graven een gracht.
En roepen naar de overkant: "Jetzt zijn jullie stil he!? Het is stihil aan de overkant 't is stihil aan de overkant. Schade Deutschland alles ist vorbei. Alles ist vorbei. Alles ist vorbei."

LibertasSimplex | 13-02-17 | 04:43

Het probleem met de inhoud van dit manifest is, dat er niet, zoals in het begin wordt beweerd, geen Europees vluchtelingenbeleid is, maar geen Europees vluchtelingenprobleem. Een Europees vluchtelingenbeleid is er wel. Dat is namelijk, alle landsgrenzen van de lidstaten opengooien, en iedere binnenkomer vluchteling noemen.

LibertasSimplex | 13-02-17 | 04:35

Dandruff | 12-02-17 | 23:26
Gewoon, door een deur in die muur te bouwen.
Die deur kun je sluiten als de vijand nadert; en weer openen als het gevaar geweken is.

Ça simple comme bonjour, zou je zeggen.
Helaas is die pas 5.000 jaar oude technologie aan EU-trollen niet besteed; zulke nieuwerwetse snufjes gaan hen boven de pet.

Hahaha... zo mooi dit! Luister frater, die EU-adepten waar u zo netjes mee communiceert zijn maf, zo gek als 'n deur. Dan nog zijn er trollen onder suggestieve namen w.o. sabina e.d. Waar pleit deze trol eigenlijk voor? Tig maal IS benoemen in ontkennende zin is feitelijk pro toch?

Veluwse-Eikel | 13-02-17 | 02:27

@sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:11
Verdiep u eens in de geschiedenis van radicale Islamitische groepen door de eeuwen heen, te beginnen met de meer recente Handschar en.wikipedia.org/wiki/13th_Waffen_Mou...) vóórdat u vastloopt in tegenstrijdige argumentaties.

kindapaas | 13-02-17 | 01:54

zwarte_weduwe | 13-02-17 | 01:29
De Nederlandse bevolking is nooit gevraagd of ze multicultureel wilde worden.

Juist, want als het aan het volk was voorgelegd dan was het hele plan niet doorgegaan. Nu wordt het met veel list en bedrog door de strot geduwd: mond open en slikken.

Sad but true...

Veluwse-Eikel | 13-02-17 | 01:39

@sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:40
9-11 was geen val van AlQuaida.


@sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:24
uhum,kijk eens naar de oprichtingsdatum.
en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Brotherh...

miko | 13-02-17 | 01:37

De allergrootste hoax is nog wel dat de Russen op het punt van binnenvallen staan - dat u het maar geloofd -. Zelfs het leger hebben ze zo gek dat zij zich samentrekt aan de N-Oost Europese grenzen.

Ondertussen stroomt Europa aan de Zuidzijde vol en zit Griekenland in de tang, hoe gek en blind kan men zijn?

Veluwse-Eikel | 13-02-17 | 01:30

Bovenstaand manifest is ontzettend goed bedoeld maar houdt geen rekening met het feit dat de koek op is. Er is geen ruimte meer voor de nuance.

De Nederlandse bevolking is nooit gevraagd of ze multicultureel wilde worden. Het is vanaf het begin fout aangepakt en we zitten nu met zo'n hoop problemen dat we jaren nodig gaan hebben om een schifting te maken tussen de mensen die we hier willen en de mensen die we hier niet willen. Dat gaat al lastig genoeg zijn. Dan moeten we niet ook nog een aanhoudende stroom moeten verwerken en ook nog verzinnen wat we gaan doen met landen die hun mensen niet terug willen nemen, internationale regelgeving enz.

En migranten beter over het land verdelen? Zodat het hele land er last van heeft? Zodat je in kleine katholieke boerendorpjes al van die vrouwen in tenten ziet lopen? Dank je de koekoek. (o wacht dat is al zo)

Dus nee, geen fan. Alleen opvang in de regio. Laten we eens aan het behoud van onze eigen cultuur gaan werken. Dat is al lastig gezien al die cultuurrelativisten in hoge functies. De nationale tendens is dat bijvoorbeeld dialect praten alleen voor domme boeren van het platteland is en dat je daar niet verder mee komt in het leven, terwijl onder andere DAT de werkelijke verrijking is van ons land en NIET de andere huidskleurtjes of de couscous of het geprevel in het arabisch.

zwarte_weduwe | 13-02-17 | 01:29

@sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:23
Wedden dat je twee keer een schip met tweehonderd mensen voor de ogen van de wereld naar de bodem stuurt er geen enkele meer komt?
Scheelt nog al wat doden.zo een 5000 schat ik.EN overlast.

En verder is het gehalte vrouwen en kinderen vrij klein.
Zoek, zoek, Sabina
www.unhcr.org/thumb1/580f17294.jpg

miko | 13-02-17 | 01:21

Ik hoop vooral dat dit stuk acceptabel genoeg is voor de policor clubjes om wat mee te doen.
Dandruff | 12-02-17 | 22:49
Hier moest ik toch wel heel erg van slikken. Ik wil je niet teleurstellen, maar je kunt beter vertrouwen hebben in de meest diep religieuze wahabiet, dan linkse policorclubjes. Die zullen als het water aan de lippen staat doen alsof ze samen aan een oplossing willen werken, maar uiteindelijk toch de boel traineren, saboteren en uiteindelijk hun marxistische heilstaat doorgevoerd willen zien. Een oplossing zal er nooit kunnen komen c.q. zal alleen mogelijk zijn als het midden wat nu nog links is 'angehaust' zich luid en duidelijk uitspreekt en afstand neemt van de policore medemens. Zolang policor niet als kwaadaardige ideologie wordt beschouwd, gaat een oplossing er nooit komen. Van alles ter linkerzijde van de VVD moet er eerst een scheuring komen tussen pro en anti policor. Anders gaat het niet werken. Dat geef ik je op een briefje. Pas zodra b.v. D66 duidelijk uitspreekt dat feministes de grootste verraadsters zijn van kleine meisjes opgegroeid in een Islamitische omgeving (hoofddoekjes op de basisschool) pas dan is een "oplossing" waar het grote maatschappelijke middenveld mee kan leven mogelijk. Oplossing tussen aanhalingstekens, want elke oplossing die tevoorschijn komt uit die maatschappelijke consensus zal gedoemd zijn te mislukken op de weerbarstige realiteit. Hoe graag men ook anders zal willen. maar dat is een ander verhaal.

Kikero | 13-02-17 | 01:21

In dit licht bezien kunt u alle aanrandingen (Keulen e.d.), molestaties op straat en woningovervallen met bruut geweld en veel te hoge taxen plaatsen.

Ze zijn akkoord want het valt onder damage-control, uw leed en dat van anderen is vooraf ingecalculeerd... ze gaan net zover als u het toelaat.

Vandaar: bullshit verhaaltjes

Veluwse-Eikel | 13-02-17 | 01:20

@sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:01
Waarom zou dat beetje grenscontrole zoveel kosten als men roept over identificatie plicht in bussen treine enzovoort. je overal je zelf moet bewijzen (alcohol en tabak kopen) men bij elke vlucht suffe papiertjes in moet vullen en in wachtrijen moet staan want ow-ow er zou eens wat hash of coke het land inkomen.

miko | 13-02-17 | 01:04

Oh ja, mijn nuance is als volgt: partnerkeuze en volk samenstellingsverandering gaan altijd op vrijwillige en natuurlijke basis, dit is al zo oud als de mensheid. 100% akkoord.

Edoch georkestreerd met als reden eigenhaat waardoor volks en cultuurvernietiging lijkt een misdrijf zoals omschreven in het handvest van Geneve (lees: vervanging = langzame uitroeiing).

Veluwse-Eikel | 13-02-17 | 00:59

Wat een idioot idee. Alle landen waar de islam voet aan de grond heeft gekregen, zijn overweldigend islamitisch geworden. En dat is precies wat we moeten voorkomen en daar helpt jullie programma voor geen meter bij. Integratie en weren van haatpredikers is niet voldoende. Het zit veel dieper dan dat.

Elvi | 13-02-17 | 00:58

@Steinway | 12-02-17 | 20:47
De vluchtelingen stromen komen juist op gang als we ingrijpen. We hadden gewoon weg moeten blijven uit Syrië en Libië

miko | 13-02-17 | 00:56

@wolfjemidas | 12-02-17 | 20:38
Inderdaad, geen integratie maar assimilatie.

miko | 13-02-17 | 00:54

"Deze nieuwkomers kunnen in vrije sector woningen worden gehuisvest om de sociale woningbouw te ontlasten".

Yeah. Right. Denkt iemand dat een huurder in de vrije sector (die over het algemeen de hoofdprijs betaalt voor z'n vierkante meters) zit te wachten op anderskokende buren? Dát lijkt me toch wel erg veel gevraagd.

Reinaert | 13-02-17 | 00:52

@Dandruff | 13-02-17 | 00:31 Nou liever niet. Ik moet er niet aan denken dat ik honderd word. Da's bijna de discussie over voltooid leven. Alsof het een overheidskwestie is, of een religieus existentiële vraag. Laat de mensen gewoon met rust! Als ze dood willen kan je ze of helpen of moeilijk doen over hun keus.

knutsel | 13-02-17 | 00:52

De hele asiel-tsunami is EU en Mekka georkestreerd en hierdoor doorgestoken kaart, u dient enkel te geloven dat ze het echt niet hebben zien aankomen...

De ware grondslag voor deze mega cover is 1) een omgekeerd lebensborn program, het opzettelijk weg-fokken van Y-haplogroep I1 , de o zo gehate boze blanke Noord Europeaan (check huidige tv-reclames versus gezinssamenstelling of ideale koppels). En punt 2) betreft de mega-brainwash welke er vanuit de Mekka sekte uitgaat, een oorlogs en veroveringsideologie met expansiedriften richting o.a. Noord Europa.

Samengevat: cover 1) schept de voorwaarde voor heilige opdracht nr. 2) waardoor wij hier allen al jaren met de brokken zitten.

De rest is prietpraat voor de bühne en bullshit zoals gewoonlijk.

Veluwse-Eikel | 13-02-17 | 00:49

Wat een lang kletsverhaal hierboven. It's the islam, stupid! Meer hoef je echt niet te weten. Of denkt men nu echt dat de autochtone Nederlander gered gaat worden door de zgn gematigde allochtone moslim als hier de pleuris uitbreekt?

Mr.Robot777 | 13-02-17 | 00:44

knutsel | 13-02-17 | 00:08,

Mooie leeftijd, laten we hopen dat je nog net zo veel jaar in goede gezondheid doorbrengt.
En dat de jeugd wat sneller leert dan onze generatie.

Truste!

Ook @necrosis.

Dandruff | 13-02-17 | 00:31

Mijn paranoia ligt keer op keer in het Couwenhoven-Kalergi Plan.
Kan iemand me daarvan verlossen want ik ben in de essentie
geen complotdenker, dank.

Ernst Oosters8389 | 13-02-17 | 00:30

La Bailaora | 13-02-17 | 00:05,

Precies. Het blijft me verbazen dat zo weinig mensen dat lijken te weten. Dat ze echt denken dat we alles aan de EU te danken hebben. Ondertussen werd er hier 2.000 jaar geleden al handel gedreven met de Romeinen en de Kelten. Rond de Middellandse zee werd al duizenden jaren langer handel gedreven.

De zijderoute liep rond 115 vóór Christus al van Oost China naar de Middellandse zee.
Allemaal zonder EU...

Dandruff | 13-02-17 | 00:26

Ik ben van nature een optimist, maar bij het lezen van het pdfje zie ik al in dat dit het niet gaat worden. Je krijgt de politiek niet op één lijn met deze aanpak. En dan heb ik het nog niet eens over de hele zieligheidsindustrie die er zwaar aan verdient en zich nooit aan de kant laat zetten.

Graaf van Egmont | 13-02-17 | 00:20

Gaan we dan ook eens een keer stoppen met alles gratis te geven aan iedereen die hier voet over de grens zet, maakt niet uit of het asieleisers, uitgeprocedeerden of illegalen zijn? Dat zou al een hoop schelen.

AnnaMaria | 13-02-17 | 00:19

*warm mandje opzoeken doet*

necrosis | 13-02-17 | 00:18

Een heel mooi opgesteld manifest, en een begin zoals het zou moeten zijn. Helaas gedoemd om te mislukken, en wel door 2 oorzaken. 1) de totale ondeskundigheid van de eventuele uitvoerende instanties en overheden.
2) Elke mensenrechten advocaat, zal elke barrière opwerpen, om procedures te vertragen of tegen te houden!

Radijsje | 13-02-17 | 00:17

ZwarteDag | 13-02-17 | 00:04,

Dat hangt er vanaf of je die dobberbootjes gelijk weer terug stuurt.
Daar gaat het nu fout; we voeren het bestaande beleid niet uit.
Als we dat consequent zouden doen dan zou niemand die gevaarlijke oversteek wagen.

Vandaar dat die asieleisersstroom ook zo enorm is gestegen, nadat *wij* van de daken schreeuwden dat we elke drenkeling gingen redden. Vanaf dat moment lieten ze hun eigen bootjes op 20 meter van de Libische kust zinken; als er maar een Europees schip in de buurt was om ze in Europa af te zetten.
De kern van het probleem is het EU-beleid.
Dat beleid is ook verantwoordelijk voor de duizenden extra verdrinkingen sindsdien.

Dandruff | 13-02-17 | 00:17

Watching the Wheels | 12-02-17 | 23:55

De uitvoer van nederlands gas naar Italë begon al onder eerdere kabinetten dan het kabinet Den Uyl.
De man krijgt ook overal de schuld van.
Vooral minister van Buitenlandse zaken Luns maakte zich er sterk voor, uiteraard na sterk aandringen van de VS.
Een geopolitieke beslissing om de communisten in Italië dwars te zitten.
Bovendien was het gas voor Italië goedkoper dan het gas voor binnenlands gebruik.

Jan Dribbel | 13-02-17 | 00:09

@Dandruff | 12-02-17 | 23:59 Grappig, ik word dit jaar ook 50 en ik ben het met je eens. Je hoeft mij niet te overtuigen. De EU zuigt en de islam is het kwaad. Nou, zo oud moet je dus zijn om dit te onderkennen :)

knutsel | 13-02-17 | 00:08

Nu echt weg, prettige nacht allen. Later!

Watching the Wheels | 13-02-17 | 00:06

@Spare Rib | 12-02-17 | 23:50
Het zou wel rust geven om de bestaande integratieachterstanden en problemen op te lossen. Reden dat ze toch mensen toevoegen is waarschijnlijk www.infotopics.nl/images/easyblog_imag... en let dan vooral op die bult die richting de uitgang beweegt. Wat zou dat doen met de huizenprijzen? Wel toevallig dat aflossingsvrije hypotheken ineens geen HRA meer krijgen, ze zien de bui hangen. Economie gaat de komende jaren krimpen zonder nieuwe mensen.

Watching the Wheels | 13-02-17 | 00:05

@Dandruff | 12-02-17 | 23:59
Mijn familie begon zaken te doen in Spanje in 1909... Zelfs voor de 1e wereldoorlog. Kon gewoon, geen EU kwam er aan te pas.

La Bailaora | 13-02-17 | 00:05

"door in het land van herkomst asiel aan te vragen."
Waarmee je een dubbele gelukzoekers stroom creëert, de kansrijke via asielaanvraag en de kansloze via dobberbootjes.. Kansloos dus...

ZwarteDag | 13-02-17 | 00:04

Schattig. Nu je even inlezen over Coudenhove-Kalergi. Dan maar weer wat opschrijven.

pfffft! | 13-02-17 | 00:01

knutsel | 12-02-17 | 23:42,

Ik ben nu bijna 50, en heb de welvaart decennialang alleen maar toe zien nemen. Pas sinds de euro is ingevoerd, nam de economische groei af belandden we uiteindelijk zelfs in een crisis die bijna 10 jaar duurde.

Daar zijn heel veel redenen voor, maar dat geeft in ieder geval aan dat de EU in ieder geval niet heeft bijgedragen aan onze welvaart. Het tegendeel lijkt het geval.

Bovendien; Canada en de VS zitten ook niet in de EU, maar we kunnen daar toch ook gewoon handel mee drijven?
We kunnen daar toch ook op vakantie, op werkbezoek?
De lange rijen bij het inchecken hebben meer met "open grenzen" (dus islamitisch terrorisme) dan met "terug naar 1995" (desastreus, volgens EU-trollen) te maken.

Ook in de jaren '80 en '90 reisde ik door half Europa (inclusief Oostblok), en ondanks alle muren hoefde ik niet meer te doen dan af en toe een ID tonen.
Dat moet nu ook bij stemmen, verkeerscontroles etc.
En af en toe geld wisselen.
Dat moet nu ook als je naar een concert of discotheek gaat; drankmuntjes.

Dandruff | 12-02-17 | 23:59

@Spare Rib | 12-02-17 | 23:50
Dat hadden we al eerder moeten doen.
Nu zitten we (oa) met een hoop Marokkanen als 'vluchteling' die we niet terug kunnen sturen omdat Marokko ze niet terug wil.

necrosis | 12-02-17 | 23:57

@stroopa | 12-02-17 | 23:34
Wist niks van die langlopende contracten met Italië, voor mijn tijd. Even erbij gezocht, tijd Den Uijl tot nu export en binnenlands gebruik gas volgens 2.bp.blogspot.com/-WMpLUYbB01U/UtrECY0... (geen idee of deze bron klopt) en zag ook www.ondergroningen.nl/wp-content/uploa... bij die laatste zie je dat onder Balkenende ook weer productieverdubbeling plaatsvond voor de export (geld konden ze mooi gebruiken voor de missies in Irak en Afghanistan om zo weer andere fossiele brandstofbronnen veilig te stellen). Economie gaat inderdaad altijd voor alles, we moeten groeien (op een planeet die niet groeit).

Watching the Wheels | 12-02-17 | 23:55

dit initiatief is precies wat er ontbreekt ik de politiek. En maar lullen over verbinden, integreren, participeren etc. Ik heb nog geen traditionele gevestige partij serieus zien ingaan op de huidige ontwikkelingen (brexit, trump) en de spanningen in de samenleving. Ze vervallen allemaal weer in hun oude rol

gelachewoar | 12-02-17 | 23:53

Ik heb respect voor jullie inzet maar dit zijn 18 pagina's om de probemen op te lossen i.p.v. de problemen aan te pakken. Mijn manifest is namelijk heel eenvoudig en past achterop een bierviltje: Grenzen dicht.

Spare Rib | 12-02-17 | 23:50

sabinahogervorst
Aliexpress stuurt altijd netjes mijn pakjes met het vliegtuig.
China krijgt dus weinig last van die muur.
Just kidding..

Lilia2 | 12-02-17 | 23:50

Jeff Hawke 2346
Dat dacht ik. Nu Angela Merkel dat land naar de vaantjes heeft geholpen zullen ze allemaal wel een toontje lager zingen.

Nehemia | 12-02-17 | 23:49

Nehemia | 12-02-17 | 23:40
Ja, het Panzerlied. Mijn moeder zei vroeger: Die Moffen waren klootzakken, maar ze konden wel mooi zingen.

Jeff Hawke | 12-02-17 | 23:46

@Ce ca! | 12-02-17 | 23:14
Ik hoop op een eervolle 'pestkop van het jaar' award, maar die Jole steekt alle taxpoet in zijn eigen zak (de gierigaard).

necrosis | 12-02-17 | 23:44

Dandruff | 12-02-17 | 23:26 Mee eens. Ik zei al eerder dat ik twaalfhonderd jaar te laat geboren ben dus een muur bouwen spreekt mij wel aan :)
Maar het gaat natuurlijk om het geld, Berbaar jaagt terecht de angst aan dat de boel economisch in de soep loopt als we de groei beschouwen die er heeft plaatsgevonden ná het besluit tot vrije handel en verkeer. Dus de vraag is dan of we hetzelfde niveau kunnen handhaven als we een en ander terugdraaien.

knutsel | 12-02-17 | 23:42

@sabinahogervorst | 12-02-17 | 20:33 troll

Flappie2006 | 12-02-17 | 23:40

Hetkanverkeren 2327

Smakelijk gelachen om springtime, maar kan het deze evenaren? Dat is patriottisme waar je u tegen zegt.

www.youtube.com/watch?v=8JDkdc246QQ

Nehemia | 12-02-17 | 23:40

@Peter Emile | 12-02-17 | 21:59 kudos

Flappie2006 | 12-02-17 | 23:38

Ik heb toevallig ook aan een manifest gewerkt. En die is heel simpel. Alles blijft zoals het was, behalve 1 ding. Deze samenleving krijgt de tijd om bij te komen van 50 jaar migratie. Ik stel daarom een migratiestop voor van 10 jaar om aan de achterstallige integratie te werken. Na 10 jaar wordt geëvalueerd of er weer binnen mogen/kunnen.

Tirade | 12-02-17 | 23:36

Watching the Wheels | 12-02-17 | 23:28
Klopt!
Idd leuk voor hem. Iedereen weer over de rooie :)

Slaap lekker!

Marie Curieux | 12-02-17 | 23:35

Hetkanverkeren | 12-02-17 | 23:27,

Ah; belediging van nadersdenkenden.
De enige vorm van "argumentatie" van de linkse kerk.
Buiten intimidatie, relschoppen, concentratiekampen en massaexecuties, uiteraard.

Heb je nog gevierd dat er een kind in Frankrijk bijna levend werd verbrand?
Of ben jij 1 van de 45 gutmenschen in Europa die het in brand steken van kinderen net zo kwalijk vinden als kritiek op de islam?

Dandruff | 12-02-17 | 23:35

Watching the Wheels | 12-02-17 | 23:10

In reactie op Sab'vorst over stijgende welvaart in de jaren '50. Was natuurlijk de tijd van asbest, ddt en vele andere zaken waarvan we nu weten hoe slopend die waren. En als Den Uil indertijd het gas aan Italië, met die langlopende contracten, verkocht had met 'n jaarlijkse indexatie had er niet zoveel opgepompt hoeven te worden en hadden de Groningers rustiger gewoond, maar ja als, als ...
Economie gaat altijd ten koste van.

stroopa | 12-02-17 | 23:34

@deraderendraaien | 12-02-17 | 23:31
Woef!

Watching the Wheels | 12-02-17 | 23:33

@Watching the Wheels | 12-02-17 | 23:30
Don't feed the trolls! ;)

deraderendraaien | 12-02-17 | 23:31

@Hetkanverkeren | 12-02-17 | 23:27
Meneer Kuzu ... heeft u 2 accounts :) ?

Watching the Wheels | 12-02-17 | 23:30

@Marie Curieux | 12-02-17 | 23:22
En hier www.npo.nl/wnl-op-zondag/12-02-2017/PO... voor wie dat weer mist. Was met name wel goed dat hij duidelijk maakte dat iedereen die Nederlander is op dezelfde manier behandeld wordt onder Greet I en ook leuk dat hij nu kan gaan carnavallen.
.
Goede nacht allen, later!

Watching the Wheels | 12-02-17 | 23:28

Zouden ze in Libanon net zo naief zijn geweest als wij nu?

Zoltan | 12-02-17 | 23:26

knutsel | 12-02-17 | 23:15,

Er wordt in Europa al 3.000 jaar handel gedreven, dus die EU-kul over "dankzij de EU" kan zo de prullenbak in.

Mensen bouwen al duizenden jaren muren om zich te beschermen.
En voeren tegelijkertijd al duizenden jaren handel met handelspartners.
Hoe dat kan?
Gewoon, door een deur in die muur te bouwen.
Die deur kun je sluiten als de vijand nadert; en weer openen als het gevaar geweken is.

Ça simple comme bonjour, zou je zeggen.
Helaas is die pas 5.000 jaar oude technologie aan EU-trollen niet besteed; zulke nieuwerwetse snufjes gaan hen boven de pet.

Dandruff | 12-02-17 | 23:26

Ce ca! 2319
Vandaag kruip ik ook bijtijds mijn etui in. Het is goed om je slaap en waakritme op peil te houden. Die vrouw met 21 kinderen. Ik vind dat asociaal. Elk wezentje laat weer een ecologische voetafdruk achter die belastend is voor het milieu.

Nehemia | 12-02-17 | 23:25

OT/ Voor diegenen die vanmorgen het interview met Wilders hebben gemist: nu de herhaling op NPO1.

Marie Curieux | 12-02-17 | 23:22

Na vier paragrafen afgehaakt. Allemaal al bekend, boel open deuren, geen oplossingen, behalve heel algemene ideeën. Laat maar weer.
J. Jarig | 12-02-17 | 21:00
Eens. Uitzetting of vastzetten voor uitgeprocedeerden is heel erg simplistisch en met de bedachte rol voor de EU kan je veel plannen wel vergeten. Eem aardig initiatief, maar de inhoud kan veel beter.

D.A.A.R. | 12-02-17 | 23:20

@ necrosis | 12-02-17 | 23:13

Zwarte kousen, zegt alles. Nee lijkt me niet leuk als vrouw. Maar daar geeft men niet om. Ook aan jouw een weltrusten toegewenst. Ik zie dat je best tot laat in de nacht reageert.

@ Nehemia | 12-02-17 | 23:14

Ja , de islam en de katholieke kerk samen eerder! Tot morgen waarde medereaguurders.

Ps. Is berbaar al in het volgende topic aan het schelden? ;p

Rest In Privacy | 12-02-17 | 23:19

@necrosis | 12-02-17 | 23:07
Zie WtW | 12-02-17 | 22:46 dat was mogelijk Lodewijk in zijn nieuwe zwembroek of misschien "Snorremans" zoals Jan R. hem soms noemde via een transgendertrolaccount, de politiek komt steeds dichterbij de mensen.

Watching the Wheels | 12-02-17 | 23:18

Ce ca! 2311
Met die Somaliërs win je de oorlog niet. Werken willen ze niet. Bijna allemaal zitten ze de hele dag khat te kauwen en slaan ze ons geld stuk bij de plaatselijke Lidl. Welterusten alvast.

Nehemia | 12-02-17 | 23:17

"De opponent is een wegkijkende islam-apologeet danwel een islamofobe cryptofascist"

Next!

deraderendraaien | 12-02-17 | 23:16

@Berbaar | 12-02-17 | 22:52 Ik ben oud genoeg om de tijd van de EEG en het pre-Schengen tijdperk te herinneren. Ik zeg niet dat grenscontroles waterdicht zijn, maar het "schaadt de economie" vind ik nogal vrijblijvend. Ik ben geen econoom, ik kan je niet precies uitrekenen tot macro-niveau aan toe wat de impact zou zijn van het her- in gebruik stellen van grenscontroles. Het punt is dat er nu helemaal geen controles zijn. Zonder te zeer in Jesse Klaver-achtige uitspraken te willen vervallen is het idee dat nu iedereen maar binnen kan wandelen me wel wat waard. En ik zou het ook kunnen chargeren. Het schaadt de economie nog meer als er geen economie meer is omdat het of vernietigd is, of er niets meer te verdelen valt qua werk en inkomen.

knutsel | 12-02-17 | 23:15

@ necrosis | 12-02-17 | 23:07

Altijd lachen met je!(serieus een goede grap!) Ik denk dat ze teveel tegengas kreeg en nu op Joop loopt te klagen, wat voor rot volk er is op GS.

@ Nehemia | 12-02-17 | 23:09

Je preekt tegen een gelovige in uw standpunten :-)

Rest In Privacy | 12-02-17 | 23:14

Ce ca! 2303
Die Afrikanen laten vrees ik hun oren niet hangen naar wat de paus vindt, temeer omdat de islam in Afrika vooral met de scepter zwaait. en elke extra moslim die geboren wordt is een extra vlag/piketpaaltje voor de islam. Denk aan de woorden van wijlen Khadaffi in deze. Het aantal kinderen zal niet snel afnemen. Het zal juist door de stratosfeer heen knallen. De broedmachinementaliteit zit er cultureel diep bij ze ingebakken.

Nehemia | 12-02-17 | 23:14

@Ce ca! | 12-02-17 | 23:02
21 kinderen?
Dan moet je als vrouw doorlopend zwanger zijn.
Lijkt me geen pretje.

necrosis | 12-02-17 | 23:13

heeft geen enkele zin, zelfs 3e generatie hier geboren wil niet integreren dus dat zou wel lukken met nieuw middeleeuws spul? niks erin, en wat je eruit kan gooien, eruit.

mmkk | 12-02-17 | 23:13

@ Nehemia | 12-02-17 | 23:03

Yep, ik ben meer van hard(cq duidelijk en fair) maar rechtvaardig. Dan weet je wat je eraan heb. Nu stinkt het naar een kadaverlucht die Nederland aan het worden is. Hier in de straat 3 Somaliërs. Hoeveel veilige landen zijn die niet doorgegaan om hier te komen? Ze zijn in mijn ogen economische parasieten. Als er ergens in de EU een oorlog uitbreekt zijn ze ten all tijden welkom. Gewoon opvangen op het eigen continent. Dan is de cultuur ook niet te afwijkend. Dan hoeft men ook niet met ons kaffirs te leven. Minder stress voor hen. Troeste, kga pitten!

Rest In Privacy | 12-02-17 | 23:11

@stroopa | 12-02-17 | 22:47
Als we de subsidietuinbouw toch eens niet hadden www.agriholland.nl/subsidies met z'n subsidiegas en al dat gif www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl/atlas... (waardoor velen mogelijk k krijgen zonder het verband te zien), dan zou het hele land inderdaad economisch helemaal elkaar storten www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2010/43/land-... en we zouden jaren langer met Slochteren hebben kunnen doen zonder huizen van Groningers op te offeren. Plus jamais ça, fijn dat er tuinbouw is :)!

Watching the Wheels | 12-02-17 | 23:10

Ce ca! 2303
Ik dacht meer aan fort Europa. Daarnaast zoals Forum voor Democratie oppert verkrijgt men het Nederlanderschap pas na tien jaar. Paal en perk stellen aan gezinshereniging, gedwongen huwelijken en noem de hele santenkraam maar op.

Nehemia | 12-02-17 | 23:09

necrosis | 12-02-17 | 22:45
Ierland heeft een grotere afstand genomen van de paus. dertig jaar geleden kwam ik er voor het eerst en toen waren de papen er nog heer en meester. tien jaar geleden heb ik een weer jaar of 4 in dublin doorgebracht en gezien hoe deze maatschappij totaal veranderd is.
het homohuwelijk en de schandalen van de kerk hebben een grote impact gehad. De enige echte katholieken van europa wonen tegenwoordig alleen nog in polen. en in het vaticaan, maar die planten zich niet voort.

Glasgow Argus | 12-02-17 | 23:08

Waar is @sabinahogervorst ineens gebleven?
Zouden haar 'i' en 's' knop defect zijn?

necrosis | 12-02-17 | 23:07

knutsel | 12-02-17 | 22:51,

Er staat zat in dat tegen het zere been van de subsidiesector is;
- hulp in eigen regio;
- onderscheid vluchtelingen en gelukszoekers;
- actief uitzetbeleid;
- met name bij crimineel gedrag;
- etc.

Dandruff | 12-02-17 | 23:04

Ce ca! 2257
Wat dat betreft zijn we vindingrijk genoeg om er een paar mooie termen aan te laten verkleven. Punt blijft dat iedereen weet dat de harde hand gebruikt moet gaan worden en juist dat is een verhaal dat zeer slecht valt in Den Haag en Brussel. Je kent hun modus operandi. Zachte heelmeesters - stinkende wonden.

Nehemia | 12-02-17 | 23:03

@ Nehemia | 12-02-17 | 22:58

Een muur om Afrika?

Rest In Privacy | 12-02-17 | 23:03

klinkklaar | 12-02-17 | 22:40
Precies.
Politici hebben de mond vol van integratie maar met meer meer meer en nog meer islam volgelingen zal de integratie steeds een beetje moeizamer worden. Tot het punt dat de islam volgelingen met zoveel aanwezig zijn dat ze van ons gaan verlangen dat we volgzaam (onderdanig) zijn aan de islam en dat zal dan minder vrijblijvend zijn dan onze kansloze pogingen tot nu toe.

Dirk III | 12-02-17 | 23:02

@ Nehemia | 12-02-17 | 22:55

Hier in Zeeland een gezin met 21 kindern. Ik heb die vrouw nog nooit niet zwanger gezien. Een uitzondering ja. Maar zoals Necrosis al zei, de kerk is er debet aan. Ergo, weg met sprookjes verhalen en blauw bloed. Het is 2017!

En wat men zegt over Geenpeil is onzin. Ik heb nu 6 pols gekregen van GP en allemaal ingevuld! Net als de meeste reaguurders en hopelijk wat meer Nederlanders, ben ik een betrokken burger. Ik ga 15 Maart naar de stembus om de telling te controleren. Zouden meer mensen moeten doen!

Rest In Privacy | 12-02-17 | 23:02

necrosis | 12-02-17 | 22:45,

"In Ierland is 16-18 kinderen nog steeds heel normaal"...
Welnee, het geboortecijfer is 15 per 1.000 inwoners.
Dat is iets anders dan 15-18 per gezin.
www.indexmundi.com/map/?v=25&l=nl

En geloof ook niet de anti-katholieke propaganda van de socialisten waar we de afgelopen decennia mee zijn doodgegooid. Als je wereldwijd gaat kijken naar geboortecijfers, dan staan de katholieken (en christenen in het algemeen) echt niet bovenaan.
Integendeel, heel West Europa vergrijst maar in het katholieke Zuiden gaat dat het snelst (rond 1,3 kinderen per twee volwassenen).
Dat is dodelijk voor een maatschappij.

Dandruff | 12-02-17 | 23:01

Scholen moeten inderdaad godsdienstvij worden.
Ik vind zelfs dat evolutieleer en atheïsme als een vak op school moet worden gegeven.
Nou, in ieder geval Evolutieleer.
Wat dat is nu een bewezen wetenschap.
En geen onzinnige kwats als godsdienstleer.
Het is onderdeel van biologie natuurlijk maar belangrijk als een eigen vak.
Op het lager onderwijs al als onderdeel van de biologie.
En als vak verplicht voor de eerste 3 jaar op de middelbare.

klinkklaar | 12-02-17 | 22:59

Ce ca! 2248
Op zich kan men daar een aantal maatregelen doorvoeren in Afrika. Alleen die plaatselijke warlords zitten liever hun kalasjnikovs te poetsen of zijn bloeddiamanten aan het verpatsen op de zwarte markt. Heel lastig om zaken met ze te doen.

Nehemia | 12-02-17 | 22:58

@ Nehemia | 12-02-17 | 22:51

Klinkt als een plan! Ja dus. of noem hersituasering! Lekker moeilijk woord, dat ze toch niet snappen.

Rest In Privacy | 12-02-17 | 22:57

necrosis 2245
Men zegt ook dat er ook veel inteelt is in Ierland - vooral in de kleine gehuchten. Wellicht dat ze daarom zoveel Guinness drinken. Die gedrochten die daar soms de baarmoeder uitkomen zijn het aangluren dan ook niet waard. Maar 16-18 kinderen. Dat lijken me uitzonderingen.

Nehemia | 12-02-17 | 22:55

man wat een epistel ..! de oplossing is nog simpeler gewoon.niet.toelaten.dicht.gesloten.kansloos.maar zolang er in NL met geld gewapperd word en ook uitgeprocedeerden toch stiekem het niet zijn dan stel je dus geen grens .kijk als k te hard rijd ,dan word er ook niet gezegd ach joh ,je reed maar 5km te hard je krijgt geen boete .dat gebeurt bij asieleisers wel !maarja zolang er pvda/d66 beleid is in nl zal dit nooit anders worden ,immers degene die het beleid bepalen hebben zelf nergens last van .als dat wel zo was .. moet jij eens kijken hoe rap de mening veranderd van deze lieden

bowlfabriek | 12-02-17 | 22:52

@knutsel | 12-02-17 | 22:45
Paar miljard uitgeven voor iets dat toch niet werkt en de economie schaadt?
Nein Danke!!

Berbaar | 12-02-17 | 22:52

Afrika slaat op drift de komende tijd qua bevolkingsaanwas en die ontketenden laten zich echt door niets of iemand tegenhouden. Alle opgetuigde met redelijkheid doorspekte plannen of manifesten ten spijt. Iedereen haat het woord omdat het spook van de Tweede Wereldoorlog erom heen hangt, maar de boel moet afgesloten worden of anders moeten we - als ze toch en masse binnen weten te komen tot deportatie overgaan. Het is een rotwoord, maar vrijwillig gaan ze niet en iedereen weet het. We kunnen deportatie als het zover komt natuurlijk ook gewoon transportmanagement noemen. Dat klinkt al wat draaglijker. Ja toch?

Nehemia | 12-02-17 | 22:51

@Dandruff | 12-02-17 | 22:49 Wat staat er in dat policor clubjes niet zouden accepteren? De policor druipt er vanaf.

knutsel | 12-02-17 | 22:51

Kikero | 12-02-17 | 22:30,

Voornaamste verschil is dat ik Russells Teapot vertrouw, en VVD niet.

Ja er staan dingen in die naïef en zelfs politiek correct lijken/zijn. Dat komt omdat het stuk niet door één persoon is geschreven, maar door een groep mensen met verschillende achtergronden. Dus ook moslims. Het stuk is een compromis, en dat kan ook niet anders als meerdere partijen er aan meewerken, en er hun ei in kwijt willen.

Ik hoop vooral dat dit stuk acceptabel genoeg is voor de policor clubjes om wat mee te doen.

Dandruff | 12-02-17 | 22:49

@ Nehemia | 12-02-17 | 22:42

Leg ze uit dat bij 3 kinderen, de grote boogieman uit de hemel ze komt halen om op te eten??

En dat condooms je piemel groter laat groeien?

De medicijnen man commercieel laten gaan, en een eigen risico laten invoeren van 380 Euro?

Ik kan eindeloos doorgaan :-)

Rest In Privacy | 12-02-17 | 22:48

sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:19

Grapje natuurlijk, welvaart na jaren 50 gestegen door open grenzen??,ha ha. Wat dacht je gewoon van wederopbouw, het Marshallplan maar uiteindelijk het grote geld door de gasbel in Slochteren. Daarna glastuinbouw,tulpen uit Amsterdam, baggerwerken enz.
Open grenzen is het geleuter van EEG later EU.

stroopa | 12-02-17 | 22:47

@LuckyGirl | 12-02-17 | 22:33
Mee eens, America first. Enige wat nieuw is, is dat het nu openlijk wordt uitgesproken door grote sTrumpf.
.
Verder @SabinaHogervorst ... toch niet stiekem een trolaccount van Tunahan of Selçuk hè :)? Zou wel grappig zijn als de halve Tweede Kamer hier onder pseudoniem met een handdoek over het hoofd stiekem zou zitten typen ... en @necrosis maar happen :). We zullen het nooit weten.

Watching the Wheels | 12-02-17 | 22:46

@Berbaar | 12-02-17 | 22:38 Je kunt er wel om lachen maar iedere kwaadwillende die je tegenhoudt is winst. Er is toch echt een verschil tussen geen grens en een niet-waterdichte grens.

knutsel | 12-02-17 | 22:45

@Nehemia | 12-02-17 | 22:25
In Ierland is 16-18 kinderen nog steeds heel normaal.
Anticonceptie mag niet van de paus en seks is niet verboden.
Vroeger kwam in Nederland de pastoor langs bij getrouwde stellen die geen kinderen hadden met de vraag of alles wel goed was.

necrosis | 12-02-17 | 22:45

@ Dandruff | 12-02-17 | 22:38

Ik kan het hebben, dank je wel! Zo lang ik nog sta gaat tie goed ;) Nogmaals Sesamstraat -DENK -NRC -werken in de betonplaten industrie -Trolschool!

Rest In Privacy | 12-02-17 | 22:44

Herstel - fertiliteitsgraad.

Nehemia | 12-02-17 | 22:43

Ce ca! 2234
Het is geen eens de olifant die ze niet in de kamer zien staan. Het is een overmaatse brontosaurus. Die Afrikanen met hun voodoopraktijken en bijgeloof. Zelfs Walt Disney draait zich bij al die strapatsen in zijn graf om. Onderwijs is inderdaad essentieel. Maar qua fertiliteitsgraat moeten ze naar dat Chinese model toe. Maximaal twee kinderen, maar ja. Leg dat maar eens uit aan de plaatselijke medicijnman.

Nehemia | 12-02-17 | 22:42

@Peter Emile | 12-02-17 | 22:36
Veel minder erg dan toen. Er zijn tegenwoordig veel grote schepen.

La Bailaora | 12-02-17 | 22:41

Er wordt hier in het algemeen toch teveel ruimte gegeven aan de islam en de asielzoekers.
Ook mannen met baardjes in jurken en vrouwen in pinquin pakken met 10 bloedjes van kinderen kunnen ook gewoon asiel aanvragen want ondanks dat ze gekleed gaan in de haute couture van de moslimwereld wil dat niet zeggen dat zij terroristen zijn.
Het is een allendaags normaal allahvrezend gezinnetje.
Maar wel helemaal doordrenkt van moslim gedachtes en gedrag.
Behalve als het christenen, atheïsten of homosexuelen zijn die nog meer voor hun leven moeten vrezen dan de rest daar hoeven we niet meer van dat volk.
Grenzen dicht voor nieuwe moslims en als het echt niet anders kan altijd terug naar het land van herkomst.
Al duurt het tien jaar.
OOk al kom je met 1000 pagina's aan integratie en anti-segregatie ideeen.
Het zal nooit lukken als er meer islam binnen komt.
Want dat geloof zal altijd de overhand nemen als ze met nog grotere aantallen aanwezig zijn in onze maatschappij.
We zitten nu op een tipping point.

klinkklaar | 12-02-17 | 22:40

-weggejorist-

Berbaar | 12-02-17 | 22:38

-weggejorist-

Rest In Privacy | 12-02-17 | 22:38

Ce ca! | 12-02-17 | 22:14,

Opletten dat je niet tè veel gebruikt, dat je ook policor onzin uit gaat kramen.
Of EU-leugentjes over "3.000 jaar handel in Europa dankzij de EU"...
Echt; hoe komen die EU-trollen toch aan zulke domme idioterie.

Dandruff | 12-02-17 | 22:38

Berbaar 2235
Trump gaat niet over Afrika, maar over Amerika.

Nehemia | 12-02-17 | 22:36

-weggejorist-

Halbrand | 12-02-17 | 22:36

@La Bailaora | 12-02-17 | 22:01

'1609' overdoen vergt wel een enorme logistieke operatie...

Peter Emile | 12-02-17 | 22:36

@sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:30
Ja, die verbanden zijn er wel, net zoals de opkomst van het Oosten. Dat heeft er allemaal mee te maken.

Feit is, sinds 1975 groeit de economie niet meer. Behalve een korte periode toen men ging leven op geleend geld. En de schulden nemen schrikbarend toe wanneer je gelukszoekers gaat toelaten die uit de ruif vreten. Een kind van 3 kan zien dat dat de welvaart niet ten goede komt.

La Bailaora | 12-02-17 | 22:36

Of ze nou in kleine groepjes of grote groepen komen... Moslims horen niet thuis in Europa. Ze zijn eerst Moslim, dan mens. Hun leidraad is hun boek, plus de schreeuwer op Vrijdagmiddag die hen verteld HOE te leven. Niet met ons, maar naast ons. Kansloos dus.

Wienerschnitzel mit | 12-02-17 | 22:35

De meeste politici wereldwijd en media zijn regenboogmensen - ergo - iedereen is van harte welkom. We discrimineren niet en geen mens is illegaal en meer van dat soort ronkende moeder Theresa-achtige teksten. Brussel is daar een prima voorbeeld van. Hoe vaak hebben ze de migratie niet bezongen ondanks alle waanzin, criminaliteit en verkrachtingsgolven? Dit zijn de krachten waar we mee te dealen hebben. Elke 'hardvochtige' leider die de ratio laat prevaleren voor de duurzaamheid van hun land is per direct hun staatsvijand geworden. Kijk naar Viktor Orban.

Nehemia | 12-02-17 | 22:35

-weggejorist-

Berbaar | 12-02-17 | 22:35

@ Nehemia | 12-02-17 | 22:25

Wat dacht je van culturele dingetje, van het genezen van aids door het verkrachten van een maagd. Afrika is 1 grote stammen cultuur en loopt een groot aantal jaren achter. Ik weet dat goed (niet religieus) onderwijs de oplossing is. Sommige zeggen dan dat wij aan de zijlijn staan,maar met concrete voorstellen komen ze nooit! ( we know who ;) Ik vind het manifest dan ook wel een goede poging om tot een oplossing te komen, maar zolang men de olifant in de kamer negeert.....

Verder dienen sommigen, zich eerst eens verder in te lezen in de historie. Lijkt wel of ze alleen de NRC lezen, of Sesamstraat.

Rest In Privacy | 12-02-17 | 22:34

@sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:24
Je had het over 40 jaar geleden. Al die regimes (soennitisch) waren als de dood voor de moslimbroederschap (vakmanschap sinds 1928), de ideologische wortels van oa Al Quaida en Hamas.
Taliban en Hezbollah zijn eigenlijk proxy's van Pakistan en Iran. Taliban is wel gesteund in hun strijd tegen Sovjet Unie door de VS, maar proxy van Pakistan om hun eigen rebellerende gebieden (grensgebied Pakistan/Afghanistan)onder controle te houden.
Dan heb ik het nog niet over heimelijke steun aan diverse groeperingen vanaf SA, om tegenwicht te bieden aan groeiende invloed Iran.

Ik denk dat je een beetje naïef bent.

atheïstisch stemvee | 12-02-17 | 22:33

sabinahogervorst:
Je krijgt veel over je heen hier, ik zie wel wat je probeert te zeggen.
Je merkt dat veel mensen over hun verzadigingspunt heen zijn, en helaas is dat iets om rekening mee te houden.
Het is natuurlijk al misgegaan tenminste vanaf de periode dat Saddam in het zadel werd geholpen mede dankzij de USA.
Uiteindelijk is iedereen gebruikt door een ander en iedereen wordt zo nu en dan opgeofferd.
Saddam, Mubarak, al dat soort leiders zorgden voor enige mate van stabiliteit door repressie.
Zodra het de USA regering zo uitkomt zou het ons ook laten vallen als en baksteen zonder er een nacht minder om te slapen.
Maar de "hysterie" is, gegrond of niet gegrond, begrijpelijk.
Het is ook een logisch tegengewicht voor alle gespeelde kalmte en downplay van de media en politieke adders.

LuckyGirl | 12-02-17 | 22:33

@sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:24
Ja, die was er wel. Winston Churchill zei niet voor niets:
'Islam is as dangerous in a man as rabies in a dog'.

De islam invasie in India was een van de bruutste uit de wereldgeschiedenis:
themuslimissue.wordpress.com/2015/08/...

Of de constante oorlogen van de islam om Europa te veroveren:
www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y&a...

La Bailaora | 12-02-17 | 22:33

Wim van Rooy legt het uit.
www.youtube.com/watch?v=L3kPoDbGzJM
Misplaatste superioriteit van moslims is de kern van niet willen en kunnen integreren, de moderniteit niet willen leren maar verwerpen, niet assimileren maar segregeren. Wij hebben een parallelle islamitische samenleving met hun eigen set aan mores, regels, normen en waarden. Dit monster wordt gesponsord door o.a. Saoedi Arabië, een perverse en intolerante samenleving.
Zolang zij ons als minderwaardig beschouwen komen zij niet verder dan vasthouden aan hun eigen achterlijkheid.
De islam zal niet inwendig veranderen, hervormingen zijn tot nu toe altijd mislukt. De Islam blijft de Islam. Een gewelddadige doctrine die moet onderwerpen, een slapende extremist die ieder moment kan ontwaken.
Zij zullen winnen, desnoods door onze samenleving als bloedzuigers leeg te zuigen en ons te overspoelen met vrouwen en baby's. De islam woekert ons voedsel, onze zwembaden en de rest van onze samenleving in, stapje voor stapje. Dit proces moet worden gestopt.
De islam woekert ook de politiek in, deze splijtzwammen verbinden niks maar zaaien verdeeldheid en oogsten meer macht voor de islam. Verbieden en anders muilkorven!
Geen Arabische teksten uitgesproken door een Turk in onze Tweede kamer, weg ermee.
Niet de grenzen van Nederland maar heel Europa moeten hermetisch dicht. Met dit punt ben ik het volmondig en volledig eens. De multiculturele rot in Europa krijgen we nooit op orde als deze mensenmassa's blijven binnenstromen. Het verhevigt de al gigantische problematiek.
Alle moskeeën moeten onder strenge controle. Haat-prediken kan en mag hier niet. Imams moeten worden opgeleid door ons, niet door het Turkse Diyanet nos.nl/nieuwsuur/artikel/2146681-bijna... en buitenlandse imams moeten worden geweerd. Als je dan perse de islam wil belijden dan enkel de geweldloze gecertificeerde EU-versie en enkel in huislijke sfeer, islamitische scholen moeten verboden worden alsmede het dragen van hoofddoeken.
In Europa ben je vrij en zo gedraag je je ook. Sharia wetgeving en rechtbanken? Ben je gek geworden, die moeten we verbieden alsmede bezoek aan dit soort nep-rechtspraak in de UK. Moslim worden voor je 18 jaar, verbieden. Kinderen kiezen bij volwassen leeftijd zelf na zorgvuldige voorlichting. Koran-lessen voor het 18 jaar, een doodzonde die met levenslang wordt bestraft.
Maar hoe zien jullie de huidige maatschappelijke segregatie gekeerd worden als de politiek deze negeert of kansloos middels wensdenken, bagatelliseren en mislukkende buurthuis projecten proberen weg te lappen? Veel moslims kiezen zelf voor segregatie en oorspronkelijke buurtbewoners vluchten massaal de wijk uit. De segregatie is onomkeerbaar.
Bijna niks werkt nog om het drama van de multiculturele samenleving hier in Europa tot een minder dramatische te maken. En het is onze eigen schuld, gooi de grenzen dicht en pak de geïmporteerde ellende in onze samenleving echt aan.
Meer ellende importeren maakt het probleem enkel groter!
Wees niet slap want we hebben heel veel te verliezen en al zoveel verloren. Zij zijn niet superieur maar misleid en hun opdracht van onderwerping is wel degelijk een bedreiging voor onze moderne en vrije westerse samenleving.

@atheïstisch stemvee | 12-02-17 | 20:49 kudos

Flappie2006 | 12-02-17 | 22:32
-weggejorist-
sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:32

sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:19
En hoe je vind je die muren om Joodse Scholen en gebouwen?

Mark_D_NL | 12-02-17 | 22:31

Waarin verschilt dit stuk van hetgeen de PvdA en VVD ons de afgelopen jaren als plannen hebben gepresenteerd? Toegegeven nog niet letter voor letter gelezen, maar bij het scannen van de text kom ik niets anders tegen dan een hele hoop naïviteit en plannetjes die voor een groot deel reeds lang door bv de VVD zijn geopperd. Wil je iets aan het probleem doen, dan moet je radicaal zijn. Niet radicaal in de zin van extremisme wel in de zin van totaal anders dan het huidige.

Kikero | 12-02-17 | 22:30

Je trapt in de val van IS.
@sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:06

Dat heb ik inmiddels al meerdere malen gelezen, kom eens met wat nieuws.
Tenslotte is dit GeenStijl.nl en NIET sabinahogervorst.nl
Tip: start je eigen blog

necrosis | 12-02-17 | 22:30

sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:11,

Wederom klinkklare onzin, om meerdere redenen;
- er waren 40 jaar geleden ook al honderden terreurclubjes actief;
- oa in Libanon, Jordanië, Israël, India en Pakistan;
- ook overheden organiseerden destijds meerdere genocides op niet-moslims;
- oa in Pakistan (Bangladesh), Indonesië (Oost Timor) en Nigeria (Biafra).

Dus nogmaals; de naam van de pusbult is irrelevant.
Het werkelijke probleem is de islam.

Of kun jij één invloedrijke moslimgeestelijke noemen die vrede, vrijheid en tolerantie predikt?
Niet?
Nergens ter wereld?
Ook niet de afgelopen 1400 jaar?

Precies.
En nee; Bush, Clinton en Obama hebben de islam niet bedacht.

Dandruff | 12-02-17 | 22:30

Kijk eens hoevelen er binnen gekomen zijn die of analfabeet zijn of zeer slecht onderwijs hebben gehad. Als dat van jongs af aan niet goed is geweest is dat in de meeste gevallen nooit meer te herstellen. Het resultaat is dat ze tot hun laatste ademtocht uit de staaatsruif moeten eten.

Nehemia | 12-02-17 | 22:30
-weggejorist-
sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:30


sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:19

Binnen twee generaties zal er sprake zijn van een islamitische republiek Duitsland, dus alle redenen om daar inderdaad een muur te bouwen ja. Buiten houden. Om dezelfde reden moeten we om niet meer bij een 'noordelijke EU' willen horen, als het daar van komt. Verder ben je toch wel slim genoeg om te begrijpen dat het hier boven niet om fysieke muren gaat?

BokoHalal | 12-02-17 | 22:29

Nederland is vol,bijna overvol zei onze koningin eens heel lang geleden , geen enkele asielzoeker meer toelaten hooguit 25 net zoveel als Japan er toelaat.Laat ze maar asiel aanvragen in een land met hetzelfde fantastische mooie geloof .

blauwe zander | 12-02-17 | 22:29

@sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:24
Dus die soennieten en sjiieten slaan elkaar niet al enkele millennia de hersens in?

Watching the Wheels | 12-02-17 | 22:29

Op zich kan ik me wel in dit manifest vinden. Het probleem wordt, zoals met zoveel van dit soort zaken, de gevestigde politieke macht.
We hebben een historie van zachte heelmeesters in Nederland. En als ze het een keer wel over iets eens zijn, dan gebeurt er nog niets. Dan zijn ze het er over eens, maar vergeten ze nog e.e.a. uit te voeren (zie het voorbeeld over het uitzetbeleid uit de tekst).
Greet gaat dit niet rechttrekken (is uiteindelijk ook een gevestigde politicus, die verder niets aan het systeem gaat veranderen) en initiatieven als GeenPeil zijn leuk, maar ik zie dat persoonlijk niet als levensvatbaar alternatief. Klinkt leuk om over elk wetsvoorstel mee te mogen stemmen, maar na 10 stemrondes is de gemiddelde reaguurder dat ook wel zat. Dan is de grap er wel vanaf. En die paar zetels op de 150 maakt ook niet echt een impact.

WoodenShoe | 12-02-17 | 22:27
-weggejorist-
sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:27

@sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:19
Tot 1975 groeide de economie. De laatste 20 jaar, vooral sinds de invoering van de euro en de massa-immigratie, loopt de welvaart terug. En dat gaat nog veel erger worden.

La Bailaora | 12-02-17 | 22:26

Gelezen en matig stuk. Volgens mij is het enige wat de Nederlandse regering hoeft te doen is de wet handhaven en uitvoeren. Daar heb je geen manifest voor nodig.

Jesaja | 12-02-17 | 22:26

Ce ca! 2220
In Afrika is het meer een cultureel dingetje. Veel kinderen betekent een goede oudedagsvoorziening. In de berekeningsmodellen gaat men er daar al van uit dat er een paar zijn die het niet gaan halen. Malaria, polio, ondervoeding beri-beri buikjes en vliegjes rond de ogen. Dat doet het vooral goed in de Unicefclips. Daarom zijn die vrouwen in Afrika lopende kraamkamers. Zeven, acht, negen kinderen is heel normaal.

Nehemia | 12-02-17 | 22:25

In één woord samengevat: 'Wensdenken', gaat niet gebeuren, jullie weten het en wij weten het. Het papier is geduldig, maar de mensen allang niet meer, daarvoor is er al teveel gebeurd wat de kloof onoverbrugbaar heeft gemaakt.
Doorgaan met het binnenhalen van massa's moslim immigranten/asielzoekers/vluchtelingen staat gelijk aan latente zelfmoord van de Westerse beschaving!
Ik werk hier niet aan mee en hopelijk velen met mij.
Ik ga voor de nul-optie!

BadLieutenant | 12-02-17 | 22:24

@sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:02
Het enige wat ik lees is gezeik over IS en de schuld van het westen.
Er zijn meerdere moslimstromingen die de westerse normen en waarden net zoveel haten, vrouwen aan de ketting willen leggen, homo's van het dak gooien, etc.
Je lijkt Pechtold wel, die heeft ook maar één punt op zijn agenda!

necrosis | 12-02-17 | 22:24
-weggejorist-
sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:24

@LuckyGirl | 12-02-17 | 22:16
@Gravin v Kippenbouth | 12-02-17
We worden gewoon oud, alles valt links en rechts dood om ons neer :). Toch ook wel lekker rustig dat hij er niet meer is als ik het zo terug hoor (excuse me).

Watching the Wheels | 12-02-17 | 22:21

@ Nehemia | 12-02-17 | 22:01

Goedenavond mijn favoriete gek ;) Dankzij de pausen die condoom gebruik afraden. Wellicht kunnen alle katholieken, een immigrant uit Afrika opnemen!

Rest In Privacy | 12-02-17 | 22:20
-weggejorist-
sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:19

atheïstisch stemvee | 12-02-17 | 22:02,

Klopt.
Ook daarom; uit de EU.

Dandruff | 12-02-17 | 22:19

@sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:11
Die waren er 40 jaar geleden ook al. Die werden al die tijd onderdrukt door die regimes in Irak, Egypte, Algerije, Tunesië etc. Met verwijderen van Saddam kwam alles wel in een stroomversnelling.

atheïstisch stemvee | 12-02-17 | 22:18

sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:02,

Een muur werkt wel; het ijzeren gordijn hield de inwoners van het Oostblok een halve eeuw gevangen in hun socialistische "heilstaat". Alle socialistische landen zijn ommuurd omdat niemand in een socialistisch land wil wonen, maar muren dienen veel vaker om je vijanden buiten te houden.

Israël bijvoorbeeld heeft de reeksen terreuraanslagen vanuit hamas/fatah-enclaves geminimaliseerd door een muur te bouwen.
Zo zijn er door de eeuwen heen honderden muren gebouwd om vijanden buiten te houden, waarvan de Chinese de bekendste is.

Die muren werkten allemaal tot ze werden doorbroken. Het in oorlogstijd zelf afbreken van de muur die je beschermt is het domst denkbare besluit van het afgelopen millennium.

Waarbij uiteraard moet worden aangetekend dat het woord "muur" hier deels figuurlijk is. Onze moderne technologie zorgt ervoor dat we niet helemaal terug hoeven naar 1995, toen onze economie volgens jou nog "desastreus" was.
Al zullen historici en economen daar anders over denken.

Dandruff | 12-02-17 | 22:17

@sabinahogervorst, IS zelf is irrelevant. Nu nog niet door? Alleen mensen die hier wonen en vatbaar blijken voor moslim-extremisme. Kijk naar andere landen, bijv Indonesie, en kijk welk percentage moslims hier gevoelig voor is. Dan kijken hoeveel er hier in Ned zijn. En dan bepalen hoeveel je er nog wilt hebben. Kom dan hier weer en zeg iets zinnigs over grensbewaking. Muur ga ik natuurlijk helemaal niet op in.

roze_bril | 12-02-17 | 22:17

@ Peter Emile | 12-02-17 | 21:59

Hear hear! Spijker, kop!

Rest In Privacy | 12-02-17 | 22:16

Daarnaast moet het mondiaal beleid worden. Als landen hun onderdanen weigeren terug te nemen blijft het een gebed zonder eind. Als migratiebeleid niet supranationaal wordt uitgerold is het water naar de zee dragen.

Nehemia | 12-02-17 | 22:16

Gravin v Kippenbouth | 12-02-17 | 21:56:
Dat zijn warme opbeurende woorden.
Mijn gevoel zegt vaak ja, oplossingen zijn fijn.
Mijn verstand zegt: zijn we niet juist door onze oplossingsbereidheid wat verblind geraakt?
Door stammenoorlogen verscheurde gebieden, daar kunnen we hier met ons verstand niet bij.
We maken het vaker erger door ons te mengen, ondanks goede bedoelingen.
Ik ben wel erg teleurgesteld dat mijn voorouders goede bedoelingen vermengd hebben met hebzucht en comfort.
Het is nooit genoeg, van Slochteren tot S.A. trekken we alles leeg, pompen het afval de bodem, het water of de lucht in.
Ik had graag gezien dat al die middelen ons iets dichter bij oplossingen hadden gebracht.
Maar ik wil niets afdoen aan tot oplossingen proberen te komen.

En RIP Al Jarreau, te veel, te snel.

LuckyGirl | 12-02-17 | 22:16

@ Dandruff | 12-02-17 | 21:53

Ik doe het met drank en veel pijnstillers ;)

Rest In Privacy | 12-02-17 | 22:14

sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:02 in de tijd dat we nog een beetje controleerden wat het land allemaal in en uit ging hadden we de grootste haven van de wereld. Hoezo slecht voor onze economie? Ga je in een hoekje zitten schamen om zoveel geleuter.

BokoHalal | 12-02-17 | 22:13
-weggejorist-
sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:11

well good luck with that
ze leren het ook nooit

eriksweet | 12-02-17 | 22:10

Prima stukkie en prima initiatief, waarvoor hulde en dank!
Het manifest lees ik morgen eens rustig.
Fijn om te zien dat er meer mensen zijn die naar realistische oplossingen zoeken ipv alleen maar vanaf de zijlijn over de problemen te roeptoeteren.

Berbaar | 12-02-17 | 22:09

Ik vroeg me al af wat er uit de toen lopende discussie tussen de heren gekomen was..
.
Een hopeloos naïef manifest. Het is héél simpel, die barbaarse woestijn ideologie, doordrenkt met haat voor anders gelovenden / niet gelovigen, vrouw onderdrukking, holebi haat, kindhuwelijk etc und soweiter mixt niet met onze westerse samenleving. Het olie en water verhaal. Je kan een 1000000000000 pagina's tellend manifest schrijven maar een emulgator is er niet!
.
Er is geen islamitisch land ter wereld waaarin verschillende geloven/ongelovigen vredig samen kunnen leven. ALLE islamitische landen zijn landen van onderdrukking en barbaarsheid. Het is geen wonder dat ze al die ellende willen ontvluchten!
.
De ellende voor de 'ontvangende landen' is dat ze de bron van al deze ellende, islam, mee exporteren en de cirkel is weer rond. Gewoon een nieuw land destabiliseren, verwoesten en weer verder naar het volgende land. Net zo lang tot er niks meer kaal te vreten valt. Een sprinkhanenplaag van bijbelse proporties.
.
Daarom: stop islam, stop de EU, kies voor uw geliefden, kies voor een leefbaar NL, kies voor de PVV 15 maart.

Veni_Vidi_Vici | 12-02-17 | 22:09

Wat denkt men? Dat ze zich vrijwillig uit het welvaartsparadijs laten wegjagen. Dit kan enkel afgedwongen worden met een ijzeren hand. Iets dat haaks staat tegen elke sneeuwvlokmentaliteit.

Nehemia | 12-02-17 | 22:09

@sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:06
Met een muur destabiliseer je de mpij niet, dat laatste doe je met het binnenhalen van jihadi's. Een muur is de eerste stap er tegen. Vraag dat eens aan Israël.

La Bailaora | 12-02-17 | 22:09

sabinahogervorst

Heb deze week al enige reaguurders voorgesteld eens hier in de banlieues en dan specifiek Bobigny te komen kijken naar het moslim/islam gebeuren. Hier helpen geen manifesten.
Zie nog die Nederlandse pluchehangers die zonodig de Franse aanpak wilden proeven. Rennen voor hun leven moesten ze. En dat was nog maar een gematigde zône met veel "professionele" werkers. Frankrijk heeft op het punt gestaan om het leger door een aantal NoGo zônes te laten banjeren om zo de situatie weer onder contrôle te krijgen. Wetgeving (EU en internationaal recht) heeft het voorkomen.
Denk je dan dat het onderliggend manifest de oplossing is? Helaas is in Frankrijk de zaak helemaal uit de klauwen gelopen en 'n oplossing weet niemand. Laat dat dan een signaal zijn naar Nederland, waar al ruim 30 jaar de mislukte intergratie miljarden heeft (en nog) gekost. Deze Franse toestanden zijn het directe gevaar voor Nederland.
Voor dit soort manifesten is het te laat, in ieder geval voor Frankrijk. Het kwaad is al geschied. Vraag is alleen of je het wil laten doorwoekeren, hier en de rest van Europa. Willen we dat?

stroopa | 12-02-17 | 22:08

sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:40
IS is gecreëerd door de CIA en de Clinton club.

Mark_D_NL | 12-02-17 | 22:08

Sympathieke actie & hulde voor de onbaatzuchtige uren vrije tijd geïnvesteerd, maar dit is symptoombestrijding

Hemelloper | 12-02-17 | 22:08

@lucky girl, wat arabieren van het S-A koningshuis vinden? Nou wat denk je zelf. Gewoon ff verdienen in de historie vh "land" S-A.

roze_bril | 12-02-17 | 22:07
-weggejorist-
sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:06

De praktijk is dat vluchtelingen niet terug gaan. Hypothetisch - als in Syrië over een jaar het sein veilig wordt afgegeven zal niemand of bijna niemand terug willen, tenzij met een kudde ME'ers. Iedereen weet dit. Iedereen weet dat onze linkse politici en Brussel dit nooit accepteren. Het is een mooi manifest, maar de werkelijkheid is een totaal andere. Daar zijn we afgelopen dertig jaar wel achtergekomen.

Nehemia | 12-02-17 | 22:06

sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:52,

Maar isis is helemaal het probleem niet.

Er opereren vandaag honderden moslimclubjes die net zo moorddadig zijn; boko haram, hamas, hezbollah, fatah, hizb-ut-tahrir, hezb-i-islami, al-nusra, al-qaida, taliban, janjaweed, al-shabaab, noem maar op.

Alleen al in Irak waren het afgelopen decennium bijna honderd terreurclubjes actief, en dan reken ik het regime van Saddam zelf (miljoen doden op zijn naam) niet eens mee.
Mooi hoe jij het voor die moordenaar opneemt.

Het probleem is dus de islam.
De islam is als de builenpest maar dan kwaadaardiger.
En isis is slechts de naam van één van de vele pusbulten. Je kunt die ene pusbult verwijderen, maar zolang de ziekte doorwoekert haalt dat niks uit. De ene pusbult is nog niet weg of de volgende steekt de kop op.

Dandruff | 12-02-17 | 22:03

Zolang de poging om binnen te komen geen nadelen kent zal men het blijven proberen. Dus zorg er voor dat misbruik, in welke vorm dan ook, repercussies heeft. Uit Marokko komen en proberen de terugkeerbonus op te strijken? Direct 1000 Euro boete en uitzetting op eigen kosten. Paspoort 'kwijt'? Direct terug en een permanente markering (tatoo, chip, whatever) waarmee je nooit meer binnen komt, ook niet legaal. Toch proberen? Een jaar strafkamp.
.
De tijd van zachte heelmeester is voorgoed voorbij.

marcoplarco | 12-02-17 | 22:02

@Dandruff | 12-02-17 | 21:53
Misschien kan ik het duidelijk maken met het volgende voorbeeld:
De Franse Staat is eens op de vingers getikt omdat het niet voortvarend genoeg optrad tegen stakingen van Franse vrachtwagenchauffeurs en boeren, die de grensovergangen blokkeerden. Dit werd geacht invoerbeperkend te zijn (tijd is geld).

Zie hier het probleem van binnengrenzen in een notendop vanuit EU-perspectief. Wat telt is vrijhandel, vrijhandel en vrijhandel.

atheïstisch stemvee | 12-02-17 | 22:02
-weggejorist-
sabinahogervorst | 12-02-17 | 22:02

Wow, ik ben oliedom , een bondgenoot van IS,een pauper, een zielepoot enz. Blij dat jullie allemaal, mij zo goed kent. Ik heb daar zelf blijkbaar een probleem mee! Whoehahahaha

Blijf lekker naar Sesamstraat kijken, voor jullie nieuws!

Rest In Privacy | 12-02-17 | 22:01

De bevolking van Afrika is qua bevolkingsgroei een op hol geslagen pan met popcorn en een aanzienlijk deel wil hier naartoe. Het aantal inwoners zal een aantal keren over de kop gaan. Niet te tellen schare mensen. Als we de boel niet barricaderen, zal er demografische rampspoed plaatsvinden.

Nehemia | 12-02-17 | 22:01

@Peter Emile | 12-02-17 | 21:59
Mee eens, maar met de huidige leiding gaat dat niet lukken. Maar 1609 overdoen, dat is het enige wat werkt.

La Bailaora | 12-02-17 | 22:01

Raad_maar_raak! | 12-02-17 | 21:04
Ze zijn daar veel slimmer en hebben geen last van een WOII trauma. Laten gewoon niet alle "cultuurverrijking" binnen.
Daarom is het daar nu nog leefbaar.
Als ik naar bijvoorbeeld Australië emigreer kom ik daarheen om te werken en normaal mee te doen.
Als ik daar kan binnenkomen zal ik daar ook tegen immigratie zijn van cultuurverrijking. Zo ben ik dan wel weer.

Dirk III | 12-02-17 | 21:59

sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:52
Daarin ben ik het overigens met je eens. Tegelijkertijd zie ik de chaos en achterlijkheid in die contreien als extra reden om de poort van Europa dicht te houden. Ze moeten het echt zelf oplossen. Zoals de Europeanen dat ook hebben gedaan in 1789 en daarvoor tijdens de Verlichting. Survival of the fittest.

Professor Superhirn | 12-02-17 | 21:59

Het heeft geen zin om tijd & energie te steken in pogingen om van een blok dood beton een vlinder te maken.

Elke poging om van de islam een verlichte, redelijke, volkomen integreerbare en tolerante religie te maken, is bij voorbaat tot mislukken gedoemd.

Je kunt een dodelijke ziekte niet onschadelijk maken door links & rechts wat van de ergste symptomen te bestrijden; een dodelijke ziekte onschadelijk maken betekent de ziekte uitbannen, doen verdwijnen.

De islam is intrinsiek dodelijk voor talloze vormen van vrijheid en tolerantie, dodelijk voor de door links & politiek correcten zo gewenste 'diversiteit' (de islam streeft immers naar een islamitische monocultuur), dodelijk voor het vrije, creatieve en onafhankelijke denken (daarom is er in de afgelopen 500 jaar in de hele islamitische wereld niet één uitvinding van enige betekenis gedaan) en dodelijk voor onafhankelijke denkers, politici en opiniemakers die de euvele moed hebben deze religie te bekritiseren.


Het "Manifest migratie, integratie en asielbeleid" is er, zo begrijp ik, onder meer op gericht om islamieten - dus óók de islam - te integreren in een samenleving die fundamenteel haaks staat op zo'n beetje alles dat de islam voorschrijft en propageert.

Dat is net zoiets als de vruchtbare, rulle grond in je tuin vermengen met beton en afgewerkte olie en dan verwachten dat de mooiste bloemen zullen opbloeien en de heerlijkste vruchten te oogsten zullen zijn.

Er is maar één oplossing voor dat ogenschijnlijk complexe probleem van migratie & integratie: uitbanning van de bron van alle ellende, de islam, uit onze samenleving. Uitbanning van de dodelijke ziekte uit het kwetsbare organisme dat de westerse democratie steeds weer blijkt te zijn.

En persoonlijk vind ik dat hoog opgeleide, ontwikkelde, 'redelijke' moslims in onze samenleving zich zouden moeten schamen dat ze deze verderfelijke, archaïsche, paternalistische en fascistoïde ideologie blijven omarmen. Ondanks alle aantoonbare wereldwijde ellende die deze destructieve ideologie genereert.

Peter Emile | 12-02-17 | 21:59

sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:52:
Dat is een wel erg simpele uitleg voor een iets ingewikkeldere situatie.

LuckyGirl | 12-02-17 | 21:58

@sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:40
Gewoon uit nieuwsgierigheid: wat streef jij precies na?
*serieuze vraag*

necrosis | 12-02-17 | 21:58
-weggejorist-
sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:57

Ons absorptievermogen is bereikt. Onze nationale spons kan geen vocht meer opnemen.

Nehemia | 12-02-17 | 21:56

@LuckyGirl | 12-02-17 | 21:47
Niets is zinloos.
Russels Theapot & co denken na en dragen oplossingen aan. Dat is op zich heel waardevol.
Wij reaguurders moeten gewoon kritisch zijn en actief meedenken.
Samen zijn we sterk, toch?

Gravin v Kippenbouth | 12-02-17 | 21:56

"Als ik het juridisch rond zou kunnen krijgen, dan zou ik gewoon zeggen: er komt geen islamiet meer binnen! ", citaat van Fortuyn.
De enige realistische benadering van dit probleem.

de honden blaffen... | 12-02-17 | 21:56

Ik heb het gelezen en heb wel een paar puntjes.

- Het benadrukken van eeuwenlange immigratie houdt geen rekening met de bevolkingsgroei, één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld te zijn geworden.

- Heeft het niet goed functioneren van IND en COA niet rechtstreeks te maken met mankracht? Reorganiseren heeft weinig zin als de eindverantwoordelijke ambtenaar, waar het manifest op doelt, een te grote clientload heeft. Je kunt het wel hebben over duidelijke regels, maar alleen implementatie lost niet alles in een keer op, er zal een achterstand moeten worden weggewerkt. Mensen die al 10 jaar wachten worden niet bij toverslag geholpen door enkel duidelijke regels. Het gaat ook om de hoeveelheid mensen.

- Samenwerking met Europese Unie voor opvang in de regio? Dit gaat rechtstreeks in tegen de EU-plannen om juist meer migranten hierheen te halen. Dit zie ik niet zo snel gaan gebeuren.

- De scheiding tussen asielzoeker en vluchteling is nogal vaag, ondanks het in het leven roepen van een bepaalde status, waarbij veel te veel een beroep wordt gedaan op een te groot vertrouwen dat zij of hier of in het land van herkomst een zinnige bijdrage willen leveren. Dat zoveel mensen hierheen komen is m.i. echt niet alleen omdat zij gevlucht zijn voor een oorlogssituatie of onveilige toestand. Er wordt wel heel erg uitgegaan van de goede wil, vind ik vrij naief. En waarom moeten wij er voor zorgen dat zij in het land van herkomst gelijk aan de slag kunnen? Hadden ze in hun moederland geen opleiding of werk? Dan kun je je afvragen waarom ze hierheen kwamen.

- Het mag wel zo zijn dat de infrastructuur, de kennis en de faciliteiten voor scholing al aanwezig zijn in Nederland, maar zijn deze berekend op een (enorme) groei? Is het niet zo dat Nederland in zijn algemeenheid al kampt met een tekort aan docenten?

- Het huizen in de vrije sector. Ik kan me niet voorstellen dat de middelen aanwezig zijn bij die mensen om gelijk een duur huis te huren, tenzij zij gelijk aan het werk gaan en dat is vrijwel onmogelijk als je de taal niet spreekt. Het detacheringsverhaal gaat ook maar ten dele op als er tegelijkertijd wordt geconstateerd dat het aantal laagopgeleide banen in Nederland niet voldoende is, tenzij je er van uitgaat dat het gros al geschoold is (die vmbo/mbo eis). In dat geval hoef je ze dus niet meer te scholen zoals in de vorige alinea's gesteld.
Misschien geldt dit alleen bij naturalisatie. In dat geval moet je ze dus de eerste tijd een woning geven, scholing geven en in hun bestaan voorzien. Als dat is gerealiseerd kan je wel een tijdslimiet instellen voor hun verblijf, maar of dit daadwerkelijk mensen stimuleert om er iets van te maken is maar zeer de vraag.

- De vergelijking massabombardementen en mensen massaal in de gaten houden slaat de plank nogal mis naar mijn mening. Wederom wordt hier veel te veel uitgegaan van het goede van de mens en de minderheid die de radicalen vormen. De olifant maar blijven ontkennen noem ik naïef en gevaarlijk. Je kunt wel mooi stellen dat onze vrijheden gevaar lopen en dat onze waarden en rechtstaat worden aangetast maar het gaat hier ook over aantallen. Botweg gezegd; haal je meer moslims binnen krijg je meer problemen. De godsdienstvrijheid uit het verleden gaat simpelweg niet op voor de islam. En het aan de kaak willen stellen van de mensenrechten in de golfstaten is wel heel erg idealistisch. Ze lachen zich kapot daar over zoveel "betrokkenheid".

- De laatste twee pagina's lijken rechtstreeks uit een pvda-programma te komen. Achterstand door socio-economische omstandigheden, jongerenwerkers, culturele achterstand, musea, toneel, maatwerk door GGZ-instellingen. Ja joh, flikker er nog even een paar miljard tegenaan, we hebben toch genoeg. Onderwijs in westerse normen en waarden. Tuurlijk, vergeet de lessen over de holocaust niet. Volgens mij gaat dit volledig voorbij aan het gegeven dat deze mensen het simpelweg niet willen. En nogmaals, het ontkennen van de olifant. Islam.

knutsel | 12-02-17 | 21:55

LuckyGirl | 12-02-17 | 21:47:
Naschrift:
Voor degenen die denken dat ik Arabieren allemaal duivels noem, ga een gewone Arabier maar eens vragen wat hij van het Saoedi-Arabische Koningshuis of de religieuze politie vindt.
Rest my case.

LuckyGirl | 12-02-17 | 21:54

Ce ca! | 12-02-17 | 21:43,

Mooi is dat he...
Een muur om je land om kwaadwillenden buiten te houden is "onhaalbaar", "onwerkbaar", "onbetaalbaar", "onwenselijk", etc.

Maar elke trein, elke bus, elke metro, elk concert, elke school, elk kerstmarkt, elk winkelcentrum, elk stadion, elk station, elk vliegveld, elk vliegtuig en elke andere samenscholing van mensen beveiligen...
Dat is wel haalbaar, werkbaar, betaalbaar, wenselijk, etc.

Wat moet je doen om zoveel hersencellen te deactiveren?

Dandruff | 12-02-17 | 21:53

@sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:27
je moet ze vooral gratis laten binnenwandelen.

En met muren bouwen vernietigen we ons zelf niet hoor. In tegendeel. Kijk eens naar Hongarije of Israël. Juist nu vernietigen we ons, omdat we de vijand toelaten.

La Bailaora | 12-02-17 | 21:53
-weggejorist-
sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:52

@Watching the Wheels | 12-02-17 | 21:48
Snik.
Ik heb het net gelezen.
RIP Al Jarreau. Een stemkunstenaar is heengegaan.

Gravin v Kippenbouth | 12-02-17 | 21:52

NL is de nuance voorbij.
Met innige dank hiervoor aan rutte en de voorgaande en overige landverraders.

pennestront | 12-02-17 | 21:52

Prima bedacht allemaal, maar ik vind het manifest wel wat naief.
Allereerst omdat er door de politiek bewust is gekozen voor deze massa-immigratie.
Eurabia. Dat is het doel.
En verder:
Asiel aanvragen in het land van herkomst werkt niet.
En naar mijn mening zouden asielzoekers nooit een NL paspoort moeten krijgen als ze geen afstand kunnen doen van hun huidige nationaliteit. Geen dubbele paspoorten meer dus.

- Asielzoekers in AZC's die overlast veroorzaken (inclusief directe verwanten) na taalkundig onderzoek direct het land uitzetten naar het land van vermoedelijke afkomst.
- Bed, bad, broodregeling zo sober mogelijk houden. Geen enkele vorm van gezinshereniging meer.
- Geen nieuwe moskeeen meer. Geen islamitische of christelijk onderwijs meer.
- Een verbod op minaretten (schreeuwtorens).
- Diensten in moskeeen uitsluitend in de Nederlandse taal.
Ik kan nog wel even doorgaan zo

Gravin v Kippenbouth | 12-02-17 | 21:50

@ sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:40

Laatse keer nog even.

Saddam wilde niet meer met de dollar laten betalen voor olie, net als Libië. Daarom werd het verhaal van WMD bedacht door de US. Zat je naar buiten te kijken en te dromen tijdens de geschiedenis les? Doei!!!

Rest In Privacy | 12-02-17 | 21:50
-weggejorist-
sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:49

"Oh ... yeah ... does it, does it?" Roof Garden, de eerste single die ik ooit kocht lang lang geleden, RIP @https://youtu.be/AD7PQySHAZc?t=9

Watching the Wheels | 12-02-17 | 21:48

Dat gaat 550 miljoen worden deze ronde. Met dank aan de kloothommels die het niet an zagen komen.

Zoon van Boer | 12-02-17 | 21:47

sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:23
Lezen wat ik schrijf. Terugslepen. En probeer je als illegale immigrant daaraan te ontkomen, dan stap twee. En face it: mensen gaan dood in deze wereld. Als onschuldigen vermoord door criminelen, overleden aan nare ziektes of ongelukken, of door illegale activiteiten. Dat gejank over zielige illegale immigranten moet echt eens afgelopen zijn.

En boven alles, schandalig is de mening van mensen die vinden dat jan en alleman maar zonder visum of paspoort binnen moet kunnen komen. Dat riekt naar landverraad. Zulke mensen mogen van mij persoonlijk opdraaien voor de schade die laagopgeleide onaangepaste getraumatiseerde illegale immigranten hier aanrichten.

Professor Superhirn | 12-02-17 | 21:47

Opschorten van alle relaties met Saoedi-Arabië en Qatar.
Daar strandt alles.
Hou maar op met autorijden en begin maar met de wapens op te poetsen.
Het westen heeft jaren de tijd gehad om met praktische oplossingen te komen om onze afhankelijkheid van S.A. te minimaliseren, wellicht zelfs te beëindigen maar ik vrees dat het nu too little, too late is.
Alles voor die fucking petrodollar, en nu zitten we nog steeds met duivels handel te drijven.
En we wisten ervan, het handen afhakken, de openbare executies als familievermaak, openbaar tentoonstellen van de geëxecuteerden, uithuwelijking, eerwraak, kindbruiden.
Het is niet nieuw.
Hoe kunnen we dat na al die jaren ineens gaan veroordelen?
Aan onze kinderen uitleggen?
Dit, dit is de nageboorte van generaties van hebzucht, dit is wat we geërfd hebben en we zullen het ermee moeten doen of er wat aan moeten doen.
Dat is mijn manifest, en biedt evenveel antwoord als de moedige maar helaas zinloze poging van Russels Teapot & Co.
Niets.

LuckyGirl | 12-02-17 | 21:47

Lolwtfbbq?
- Voor elk verzoek een eindverantwoordelijke *ambtenaar* aanstellen en deze *persoonlijk* verantwoordelijk stellen als deadlines overschreden worden? Echt?
- Jullie willen een Europese verdeelsleutel (pag.11) en de asielaanvraag Europees regelen? Het vierkante wiel opnieuw uitvinden.

Mijn aanvankelijk enthousiasme bekoelt na het lezen van het manifest zelf.

atheïstisch stemvee | 12-02-17 | 21:47

sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:40,

Onzin; 1400 jaar islamitisch geweld is niet veroorzaakt door Bush, en evenmin door immigratiewetgeving.

1400 jaar islamitisch geweld wordt veroorzaakt door de bedenker van de islam, die zijn geld verdiende met het plunderen van karavanen en kleine dorpen. Volgens deze kleuterneukende roofmoordenaar, alias de Plunderende Proleet Mohammed, waren genocide en slavernij de belangrijkste spirituele waarden van de islam. En sindsdien nemen moslims zijn woorden overal ter wereld serieus.

Dandruff | 12-02-17 | 21:46

@ sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:27 Terwijl ik in NYC woonde waren er regelmatig strenge controles bij de Metro-(subway) Dankzij...... just saying! En hoezo maken wij NL kapot, als er muren omheen komen. Drama queen! Einde discussie!

Rest In Privacy | 12-02-17 | 21:43

Al Jarreau overleden, het gaat weer hard dit jaar...

Slipsnifter | 12-02-17 | 21:43

Kan dit morgen pas aandachtig lezen en uitgebreider reaguren.
.
Enfin, snel gescand nu maar niet gevonden: staat er ook iets in in kader van statushouders? Die worden nu met veel enthousiasme overal in veilige wijken gedumpt. En zijn het -definitieve- gevolg van immigratie en de meest in het oog springende kenmerk van de huidige islamisering.
.
Is nog een punt wat nog mist: het effect van immigratie in cijfers, de aantoonbare opgedrongen verandering van cultuur in Nederland. De discussie richt zich veel te oppervlakkig met name op COA en azc's. Dus met name de praktische zin incl aantallen die welkom zijn. Terwijl de discussie moet zijn: is veranderen/islamiseren wat we willen? En zo ja, hoe snel willen we dat dat gaat?

de Voorzittert | 12-02-17 | 21:42

Merkel 4 jaar geleden: Integration ist gescheitert!

M.uppet | 12-02-17 | 21:42

@La Bailaora | 12-02-17 | 20:13
Dat denk ik ook, er is actief bewust beleid om de bevolking te laten groeien. Beetje druk op de ketel zorgt voor allerlei problemen en dus ... groei. Kijk maar naar de rust van het platteland, daar gebeurt niet veel en wonen mensen niet zelden een leven lang in hetzelfde huis. Het is voor banken en economie mooier als iedereen op de vlucht is, minstens 2x scheiden is ook perfect voor de BV NL, verandering is altijd goed voor de schatkist. Autochtonen ontvluchten de steden richting VINEX-wijken, elke hypotheek is nieuw geld uit het niets in omloop. Laaggeschoold werk blijft ook lekker betaalbaar voor bedrijven. Bewust EU beleid, wat ik je brom. Daarom botst het ook zo met politici die de problemen eigenlijk helemaal niet willen oplossen. Zonder problemen geen dynamiek, we kunnen het nog, de VOC-mentaliteit, dynamiek, toch?

Watching the Wheels | 12-02-17 | 21:42

Palladium | 12-02-17 | 21:30,

Klinkt fantastisch, maar waar naartoe?
Heel de Westerse wereld wordt geSomaliseerd door de elite. Die hoopt dat Somalisering leidt tot oplossing van het Jodenvraagstuk.

Misschien is het praktischer om alle Westerse landen in tweeën te splitsen, zodat je zowel beschaafde landen als gaza-strookjes krijgt. Mogen zowel moslims als linksmensen lekker gaan wonen in wijken waar roof, verkrachting en moord legaal is, en waar ze geen last hebben van democratie, joden, cartoons, politie en Vrijheid van Meningsuiting.

In feite is dat proces al aan de gang, google maar eens op "no go area's"

Dandruff | 12-02-17 | 21:41

Ik heb geen enkele behoefte met homowerpers, neksnijders, relidebielen, kinderneuqers, maatschappijontwrichters, oudedamesmeppers, belastinggeldsteeldieven en andere achterlijken te onderhandelen over wederzijdse aanpassing en toenadering. Sterker nog, waar mogelijk bestrijd ik representanten van deze groep.
Vroeger wel, maar schade en schande enzo!

pennestront | 12-02-17 | 21:41

sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:35
Nee, de mensen die NL verlaten zijn niet diezelfde immigranten. Integendeel!
.
Veel mainstream opiniemakers en beleidmakers hebben het graag over hoogopgeleide asielzoekers. Uit cijfers blijkt echter dat emigranten veel hoger opgeleid zijn dan immigranten, en dat deze stroom hoogopgeleide emigranten steeds hoger wordt.
www.visionair.nl/politiek-en-maatschap...

duitse herder | 12-02-17 | 21:41
-weggejorist-
sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:40

Er valt niet te samen te werken met een ideologie die het gastland op haar knieën wil krijgen.Denken dat dit wel lukt spreekt van ernstige naïviteit.

Hettiet | 12-02-17 | 21:40

Geen, geen, geen islam.

watergeus | 12-02-17 | 21:39

@ Mark_D_NL | 12-02-17 | 21:26

En staat op de payrol bij DENK ;) Zou ze wel eens de koran of de bijbel gelezen hebben? Ik ben zeer tegen indoctrinatie van kinderen door het gif dat religie heet. Goed openbaar onderwijs, is de enige juiste weg naar goed burgerschap!

@ Sabrina, Nogmaals dame, er is geen massa hysterie. Just commen sense. Zou je ook eens moeten proberen! Zie NL als een huis, jij heb toch ook muren in je huis? Ga je die ook slopen? :-)

Rest In Privacy | 12-02-17 | 21:37

Lees eens goed de koran , en u weet dat dit niet helpt.
Mooie woorden ten spijt ,maar zolang dat er staat hak die hoofd eraf bij de nek u ongelovige zal deze nooit helpen.
Ook de woorden christen honden zijn niet vleiend ik kan zo een uur door gaan.
Ik heb niet een hekel aan een moslim maar wel aan hen die dit boek van een paar duizend jaar oud geloven net als de christen die denken dat de aarde 6000 jaar oud is.
Het is en blijft een gevaarlijke doctrine en vergeet niet dar de roomse kerk meer dan 55 miljoen anders denkende hebben omgebracht van af 1100 tot 1650 +- .
integratie is en blijft moeilijk de denkwijze zijn met de pap lepel binnen gebracht

witchmaster | 12-02-17 | 21:36

Evenwichtig en helder maar niet doortastend genoeg. Verder de vraag of we niet veel te laat zijn en dit een achterhoede gevecht zal worden met de Pechtolds en Yasser Ferassen.

Eppo | 12-02-17 | 21:36
-weggejorist-
sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:35

Strenge toegangscontrole als je met de Metro meewil?
@sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:27
Dat is wel waar we naartoe gaan. Maar dat heeft in eerste instantie met terrorisme te maken. En tegen terrorisme van dit soort kunnen we niet zoveel beginnen. Behalve meer bewaking en meer privacy opgeven voor geruststelling.

atheïstisch stemvee | 12-02-17 | 21:35

Mocro070 | 12-02-17 | 21:15

Dat gaat over gezinshereniging hier. Ik had het over dáár. En over remigratie. Oók voor hele grote groepen 'die hier al wat langer zijn'. Gezeik met integratie was er al lang en breed voor de zogenaamde vluchtelingencrisis.

BokoHalal | 12-02-17 | 21:34

sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:07,

Stalin, Hitler en Mao hebben elk tientallen miljoenen socialisten vermoord.
Maar dat socialisten elkaar massaal afmaakten, maakt het socialisme an sich niet minder moorddadig.

Dat geldt dus net zo goed voor de islam; de enige religie die *elke dag weer* de inspiratie vormt voor een tiental moordpartijen.
Hoe kom je erbij dat dat minder erg is als de slachtoffers relatief vaak moslims zijn?
Je moet dat gewoon niet in huis willen halen.

Bovendien; dat moslims in islamitische landen vooral andere moslims afmaken is ook omdat daar relatief weinig niet-moslims wonen; die zijn vaak al uitgeroeid.
Hier in Europa zijn de komende 50 jaar nog genoeg niet-moslims om af te slachten.

Dandruff | 12-02-17 | 21:32

-weggejorist-

Palladium | 12-02-17 | 21:30
-weggejorist-
sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:30

Immigranten van de laatste 3 jaar:

2014 - 181.736
2015 - 224.956
2016 - 230.000
.
Totaal 636.692
.
Hoe krijg dit als maatschappij onder controle en werkbaar dan ?

duitse herder | 12-02-17 | 21:28
-weggejorist-
sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:27

Ce ca! | 12-02-17 | 21:23
Sabine is een trol. Sabine als naam gekozen omdat dat geil klinkt en Hoogervorst is die oude minister, dus wat herkenning. Redelijk goede trol naam. Maar verder erg doorzichtig. Sabine is waarschijnlijk in het dagelijkse leven Mohammad met jurk en baard.

Mark_D_NL | 12-02-17 | 21:26

uiteraard is dit manifest een loofwaardig initiatief, omdat het uitgaat van de goede wil van mensen, zowel de (islamitische) immigranten als de autochtone bewoners. Alleen is de praktijk een stuk weerbarstiger. De linkse kerk die nog steeds de macht hebben in alle haarvaten van de overheid zullen deze voorstellen absoluut tegenwerken en traineren. Ook hier moet een omslag komen.

Er is namelijk wel degelijk een beleid en planning geïnitieerd door de EU en de VN, om ongecontroleerde en ongebreidelde massa-immigratie te faciliteren. Om de vergrijzende originele Europese bevolking te vervangen door aanwas uit het Midden-Oosten en Afrika, waar men de komende decennia te maken krijgt met een bevolkingsexplosie en een overschot aan viriele jonge mannen. Nu al is deze trend duidelijk zichtbaar in de immigratiestromen.

In plaats dat de VN zich inzet voor geboortebeperking en anticonceptie in deze gebieden kiest men bewust voor het concept van een volksverhuizing vanuit deze gebieden, naar Europa! Ook een stimulans om de demografische capaciteit van de autochtone Europese volkeren te vergroten ontbreekt in zijn geheel.

Er wordt totaal geen rekening gehouden met de impact van deze massa-immigratie voor Europa en haar rijke en unieke cultuur. De immigratie die volledig gericht is op dit kleine continent, waarbij gebieden en staten op deze planeet als het rijke Arabische schiereiland (golfstaten), (delen van) Rusland, China, Japan, Korea, ZO-Azië, Noord en Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland worden ontzien, en Europa de volle bulk vluchtelingenstroom moet verwerken. Dit kan haast niet anders dan gepland zijn als je de geschiedenis kent van de veroveringsdrang van de islamitische cultuur, waarbij het oog altijd gericht was op dat kleine continent in het westen. Waar de grote rivaal het Christendom Zijn zetel heeft. Wat eigenlijk ook vreemd is, omdat het Christendom zijn oorsprong ook uit het Midden-Oosten vindt, en Europa eigenlijk paganistisch is, wat nog steeds herkenbaar is in vele tradities, feesten en gebruiken.

Nu in deze tijd is alles veel gecompliceerder, alles is gemengd hier, maar toch duidelijk parallel gescheiden. Deze kloof is voor de realisten pijnlijk zichtbaar, de wegkijkers ontkennen zoals gebruikelijk de ongemakkelijke waarheid, en kijken dus weg, en denken op dezelfde voet te kunnen doorgaan. Maar het kan niet op deze manier doorgaan, het is een doodlopende weg.

Vandaar toch grote waardering voor Russels Teapot, en voor het oplossingsgericht denken. Maar we kunnen pas gaan dweilen als de kraan gesloten is, helaas is dat nog niet het geval, het ziet er somber uit voor de toekomstige generaties. De hoop is een kentering die eraan komt voor de jongste generatie, het linkse gedachtegoed valt weg, en maakt plaats voor conservatievere stromen, met een meer realistisch wereldbeeld. Dat is de stille hoop..
www.youtube.com/watch?v=avb8cwOgVQ8

Batavi Magistralis | 12-02-17 | 21:25

Leuk, net blijven doen alsof "zij" er op zit te wachten dat "wij" het integreren gemakkelijker maken, zodat "zij" het overnemen en doorgeven aan hun kinderen zodat "onze" en "hun" kinderen samen -onze- manier van leven doorzetten.
Heb het nou eens door, "het probleem" van de migratie is het doel, niet een bijkomstigheid. Ze zijn hier niet om te integreren maar om te koloniseren.

DaJonkel | 12-02-17 | 21:25

Er zit redelijk wat 'Gastarbeid en Kapitaal' in dit stukje. Ik mis de SP van 1983.

robertdoesnEro | 12-02-17 | 21:25

Raad_maar_raak! | 12-02-17 | 21:06,

Dat politiek corrupte ligt waarschijnlijk vooral aan het feit dat dit manifest een compromis is, waar een hoop mensen met verschillende achtergronden aan hebben gewerkt.
Toch kan ik me er wel in vinden, omdat ik ook op wil komen voor de goedwillende moslims. Ik ben niet tegen immigratie en zelfs niet tegen immigratie van moslims.

Kern van het probleem is de eenzijdige multikul-idioterie; "wij" moeten alles accepteren. Zelfs dat oorlogsmisdadigers hier andere asieleisers terroriseren en het dorp rond het AZC leegroven omdat ze hun zakgeld te laag vinden. Dan nog kunnen we ze niet uitzetten, en moeten we ja en amen zeggen omdat we anders te weinig "repestc" tonen.

Het grootste probleem blijft daarom de haalbaarheid van de plannen. Medeschrijver Russells Teapot zegt ook al dat teveel mensen zich hebben ingegraven, en dat geldt met name voor de elite die deze immigratieramp aan het veroorzaken is.
Ik hoop vooral dat die iets met dit manifest gaan doen, want anders gaat er niks veranderen. Alleen zal de PVV het huidige beleid niet om kunnen gooien. Al hoop ik wel op genoeg PVV-zetels om het huidige beleid iets minder vernietigend te krijgen.

Dandruff | 12-02-17 | 21:24

-weggejorist-

de honden blaffen... | 12-02-17 | 21:24
-weggejorist-
sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:23

@ sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:16

Zie La Bailaora | 12-02-17 | 21:16

Je reageert niet meer op mij, dus geen onderbouwing terug. Ben jij bang?

Rest In Privacy | 12-02-17 | 21:23

@ stemvee
Die verdeelsleutel werkt (gelukkig) niet. Ook dat werkt afschrikwekkend voor nieuwe gelukszoekers.

En nog even terug naar het begin van Schengen: dat is ooit bedacht in een tijd waarin er nog geen sprake was van grootschalige migratie. Geldt overigens ook voor andere idealistisch ingestoken (mensenrecht)verdragen. Het is fijn de idealist uit te hangen zolang er nog geen werkelijk probleem is. Nu is het probleem er - kon iedereen jaren zien aankomen - en daarom moeten die oude verdragen op de schop.

Road to serfdom | 12-02-17 | 21:22

Goed evenwichtig manifest, waar rechten en plichten goed tot uitdrukking komen.
Biedt misschien wat tegenwicht tegen de massahysterie die hier op deze site is uitgebroken tegen Moslims, terwijl tegelijkertijd onze eigen cultuur, normen in acht worden genomen
sabinahogervorst | 12-02-17 | 20:33

Een goed lezer heeft maar 'n half woord nodig. Je verwisselt moslim met islam; Is wel andere koek die Islam. Wilders heeft iets tegen de Islam, zoals zovelen hier, en niet specifiek tegen moslims, behalve als ze erg hinderlijk samenklonteren. En wel of niet bang zijn voor terreur is weer een ander hoofdstuk.

stroopa | 12-02-17 | 21:22

Niet Nederlands sprekende migranten en vluchtelingen toegang verschaffen tot de arbeidsmarkt heeft geen zin. De kans op het vinden van betaald werk is minimaal. Er kunnen wel vrijwilligersprojecten in het leven worden geroepen. Al is het maar onbetaalde dagbesteding, het is altijd beter dan maandenlang niets doen.

His Lordship | 12-02-17 | 21:22

Eenhoorntjes en regenbogen...
Zoveel naïviteit is bijna schattig als het niet onze gehele beschaving zal vernietigen. Demografische cijfers liegen niet.
Politiek is vooruizien.

Desmoulins | 12-02-17 | 21:21

@sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:16
Laten we ze vooral ruim baan gaan geven. Nee, dát zal ze leren.

La Bailaora | 12-02-17 | 21:21

Het vluchtelingenplan van de auteurs is veel en veel te naïef. Mensen in het Midden-Oosten of Afrika wiens leven aan een zijden draad hangt, of die door langdurig geweld en trauma's geen enkel respect voor regels en de rechten van andere mensen meer bezitten laten zich niet sturen door welke regel dan ook. Je kunt honderdduizend manifesten schrijven en wetboeken vol met regels opstellen, maar ze zullen altijd hun eigen plan trekken en op eigen houtje naar Europa proberen te komen.

Het enige dat helpt is bruut machtsvertoon. 100% pakkans, met slechts een van de volgende twee uitkomsten: worden teruggesleept naar het punt van vertrek of naar de bodem van de Middellandse Zee worden geschoten. Pas als een dergelijk systeem actief is kun je nadenken over asielaanvragen in eigen land. Grenzen zijn namelijk betekenisloos als je niet bereid bent of anderszins niet in staat bent ze met harde hand te verdedigen. Zie bijvoorbeeld de geschiedenis van de native Americans. Of die van het Romeinse Rijk in haar laatste dagen.

Professor Superhirn | 12-02-17 | 21:19
-weggejorist-
sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:16

Waakt op verworpenen der aardehttps://www.youtube.com/watch?v=AZ6mOC4uSX4

Rest In Privacy | 12-02-17 | 21:15

@ De waarheid is niet zo simpel als jij denkt en de Moslims zijn niet een homogene groep. Moslims zijn zelf het grootste slachtoffer van IS.
sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:07

Mee eens, dus waarom moslims (en hun problemen) hier naar toe brengen? De waarheid is nooit simpel. Ik ben al op 5 plaatsen geweest waar moslims aanslagen pleegde. Dat ik er in een ander tijdstip was, is mijn redding. Lijkt mij eerder dat jij al die slachtoffers, in de bek spuugt. Werk je ook voor DENK (met je NL naam)

Nogmaals angst, nee!Pragmatisch en vooruitkijken ja!

Rest In Privacy | 12-02-17 | 21:15

BokoHalal | 12-02-17 | 21:11
Pagina 13 Gezinshereniging. Ben je ook dyslofislictisch? ;)

Mocro070 | 12-02-17 | 21:15

milieu is business, zorg is business, integratie is business. daarom zal het nooit gaan zoals wij dat willen. Money rules

Rest In Privacy | 12-02-17 | 21:15

@Road to serfdom | 12-02-17 | 21:11
In alle redelijkheid: hoe penibel moet de toestand worden willen ze echt eens gaan ingrijpen? Dit had allang geregeld *moeten* worden.
Probleem is wel dat alles zeer nauw met elkaar verweven is. Om eerlijk te zijn heb ik me daar eerder ook wat op verkeken.

atheïstisch stemvee | 12-02-17 | 21:15

Hmmm... Is dit nou onder druk van een of ander partijkartel? Begin dialoog verwerf zetel?
Dit station is al wat te lang geleden gepasseerd. We zijn nu bij station Buigen of barsten.

Merfralex | 12-02-17 | 21:13

Hier ook PVV. Mocht dat niet meer helpen dan verlies ik de moed en nen weg.

Het Noorden | 12-02-17 | 21:12

Zelfs al zouden we maar 10% toelaten. Voor hen is hier ook geen werk. Deze mensen komen allemaal in de marge van de maatschappij, waar ze teveel krijgen om ook maar aan remigreren te denken, maar te weinig om onze cultuur te omarmen.

heldheino | 12-02-17 | 21:12

Nergens iets over gezinshereniging in het land van herkomst. Het woord remigratie ontbreekt volkomen. Dat betekent dus gewoon dooretteren. Kansloos stuk.

BokoHalal | 12-02-17 | 21:11

Road to serfdom | 12-02-17 | 21:08
"wordt de kans dat je als gelukszoeker vanuit aankomstland Griekenland of Italie je eindbestemming in Noord-Europa bereikt vrijwel nul. "
Dan komen ze weer met die verdeelsleutel. Landen met buitengrenzen kunnen de toestroom niet aan. Die hele EU is nooit goed over nagedacht en barst van de incompetente lieden.

atheïstisch stemvee | 12-02-17 | 21:11

@ stemvee
Zolang 'tijdelijk' maar lang genoeg voortduurt wordt het vanzelf permanent. En nogmaals: waar een wil is, is een weg. De politieke verhoudingen in de EU liggen inmiddels ook wat anders op dit dossier vergeleken met een jaar of tien geleden.

Road to serfdom | 12-02-17 | 21:11

Als je meer als een a4 tje nodig hebt dan deugt het plan ook niet. Ik blijf maar cryptofascist.

mydogandmyself | 12-02-17 | 21:10

@sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:01
je moet eerst de elite vervangen, die de vluchtelingen groot snoepgoed in de vorm van gratis geld, opvang, huisvesting, etc belooft. Als je dat allemaal wegneemt en douane neerzet, zoals dat gewoon honderden jaren gebeurde, dan zal je zien dat er zo goed als niemand meer komt.

Overigens, de 'muur' in Hongarije stond er in een paar maanden, kan je nagaan hoe snel je dat kan doen in een klein land als Nederland.

'Niet kunnen' is een eufemisme voor niet willen.

La Bailaora | 12-02-17 | 21:09

sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:01
Israël heeft veel succes met hun hek. 700km Hek en Technologie, en sinds dat hek in Israel staat is het aantal aanslagen enorm gedaald.
--
NL heeft 600 km landsgrens. Dus wanneer Israël het kan met 700km, kan Nederland het ook. En we hebben genoeg geld om Israëlische expertise in te huren.
--
Tevens loopt Nederland redelijk voorop in Security Tech, dus we hebben ook nog eens de specialisten binnen onze landgrenzen.
--
Zie je,heb je weer wat geleerd. Dat hek is geen enkel probleem en komt er zeker!

Mark_D_NL | 12-02-17 | 21:09

Mark_D_NL | 12-02-17 | 21:04
En wat als stemmen op de PVV (die al 12 jaar helemaal 0,0 heeft bereikt overigens) ook geen zin blijkt te hebben? Wat dan? Nederland uit de EU, alle allochtonen verplicht terugsturen of het leven van 1mln burgers zo onhebbelijk maken dat ze niet anders kunnen dan vertrekken?
Wat is volgens jou dan een werkbare oplossing binnen de kaders van het internationaal recht?

Mocro070 | 12-02-17 | 21:09

Binnengrenzen kunnen overigens prima bewaakt worden dankzij moderne technieken. En als meerdere EU-landen strenge grenscontroles houden wordt de kans dat je als gelukszoeker vanuit aankomstland Griekenland of Italie je eindbestemming in Noord-Europa bereikt vrijwel nul.

Waterdichte grenzen zijn wellicht een illususie, maar aan die massa's kan echt wat gedaan worden.

Road to serfdom | 12-02-17 | 21:08

Road to serfdom | 12-02-17 | 21:03
Duitsland is een "tijdelijke" grenscontrole, en ook zeer lokaal. De opstandigheid van de Visegrad landen hebben ze niet kunnen breken (waarvoor hulde!).
Het wordt pas echt penibel zodra de vier vrijheden in gevaar komen. De grenzen die Hongarije bewaakt zijn vooral buitengrenzen.

atheïstisch stemvee | 12-02-17 | 21:08

@ sabinahogervorst | 12-02-17 | 20:52

Wellicht ben ik beter in oorzaak en gevolg te duiden.
We hebben namelijk al genoeg problemen dankzij de moslims. Loop voor de gein even in een minirok door de schilderswijk-keulen-zweden-enz,enz s,avonds.
Ik hoop dat je dan wat wijzer bent. En nee ik doe nooit aannames waar iemand woont of welk geloof/politiek men aanhangt.

Ik was een fan van Theo, zonder moslims leefde hij nog. Zonder moslims, waren al die doden in de EU er niet geweest.(en die er nog aan komen) En die 1 miljoen vredelievende moslims zijn wel verdomd stil als er weer een aanslag is. Maar moet men ze horen, als er een tekeningetje is gemaakt!

Poehoe!

Rest In Privacy | 12-02-17 | 21:08
-weggejorist-
sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:07

sabinahogervorst | 12-02-17 | 20:52,

Populistisch gezwets.
Niemand kijkt een miljoen moslims aan op 1 aanslag.
Maar iedereen kan wel constateren dat er na elke aanslag een moslims staan te juichen, en facebookpagina's aan hun "helden" weiden.
Iedereen kan ook constateren dat aanslagplegers maandenlang in Molenbeek rond kunnen lopen zonder dat iemand de politie belt.
In Frankrijk kon een ontvoerde jood wekenlang gemarteld worden in een kelderbox, zonder dat de tientallen buren die die kelderbox deelden de politie belden. Gelukkig werd hij uiteindelijk "uit zijn lijden verlost" door hem levend te verbranden.

Dat is de ware islam, Sabina.
Er is geen invloedrijke islamitische geestelijke of leider die vrede, vrijheid en tolerantie predikt.
Dat er zat goedwillende moslims zijn doet daar niks aan af.
We moeten daar gewoon niet teveel van willen in Europa.
Al was het alleen maar vanwege de gigantische "bijdrage" van moslims in praktisch elke vorm van (gewelddadige) criminaliteit en seksueel geweld, en de import van nieuwe cultuurdingetjes als kindbruidjes, eerwraak en vrouwenbesnijdenis.

Dandruff | 12-02-17 | 21:07

@Manifest.
Ik vind het een goed manifest. Wel een beetje te politiek correct naar mijn smaak, maar ik zou dit zeker steunen.

Rest In Privacy | 12-02-17 | 21:06

@sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:01
Ik leg alleen maar uit dat het niet kan binnen de EU. Dat is de bijl aan de wortel.
Over de wenselijkheid van de EU heb ik het nu niet. Dan moet je het (denk ik) ook hebben over wat dan wel. Dat wordt te veel voor nu.

atheïstisch stemvee | 12-02-17 | 21:04

@Dirk III | 12-02-17 | 20:53
U kiest ze wel uit: Australië en Nieuw-Zeeland. Succes met binnenkomen. Ze hebben daar net zoveel liefde voor immigranten als wij.

Rest In Privacy | 12-02-17 | 21:04

Onderbelicht of niet aangeroerd gebied: Mentaliteit. Daar zijn nog wel 18 pagina's aan besteden.

stroopa | 12-02-17 | 21:04

Mocro070 | 12-02-17 | 20:36
Je snapt het weer niet. Toch opvallend dat je iedere keer weer laat zien dat het verlagen van het niveau op zwarte scholen in Nederland echt een probleem is.
--
Al heeft iemand 700 pagina's over en onderwerp geschreven. Dan kan het nog steeds een slecht stuk zijn. Dat het veel werk is geweest die 7 pagina's, dat kan. Maar dat is geen indicator voor kwaliteit of succes.
--
Maar nogmaals, ben van mening dat Thee drinken niet werkt.

Mark_D_NL | 12-02-17 | 21:04

@Road to serfdom | 12-02-17 | 20:54
Permanente controles van binnengrenzen is de facto het begin van het einde van de EU. Dat weten ze. Dat gaan ze nooit toestaan.
atheïstisch stemvee | 12-02-17 | 20:56

Daar zijn verschillende landen anders al maanden mee bezig; behalve kritische landen als Hongarije maken ook Fransen en Duitsers gebruik van extra grenscontroles. Onder druk is alles vloeibaar.

Road to serfdom | 12-02-17 | 21:03

1. Alle vluchtelingen krijgen tijdens de studies over de Nederlandse samenleving les van vrouwen of homoseksuelen die ze bij het begin van de les en bij het einde van de les een hand moeten geven. Indien dit niet mogelijk is, wordt er geen asiel of verblijfsvergunning afgegeven.

2. "Er komt een boycot voor staten die radicalisering aanmoedigen en mensenrechten grootschalig schenden." Hoe komen we dan aan de olie?

Rest In Privacy | 12-02-17 | 21:02
-weggejorist-
sabinahogervorst | 12-02-17 | 21:01

Na vier paragrafen afgehaakt. Allemaal al bekend, boel open deuren, geen oplossingen, behalve heel algemene ideeën. Laat maar weer.

J. Jarig | 12-02-17 | 21:00

@ Dirk III | 12-02-17 | 20:53

Binnenkort Marokko? Ze Zitten allemaal hier dadelijk ;)

Rest In Privacy | 12-02-17 | 21:00

@ sabinahogervorst | 12-02-17 | 20:52

Ik laat mij door niemand bang maken en zeker niet door Geert. Als jij het probleem niet wil erkennen, dan ben je een bijzonder naïef persoon. Hangt bij jouw het touwtje nog uit de brievenbus? Nee dus. Hoe komt dat? En een miljoen personen de schuld geven:

Zie:

cult.tpo.nl/2017/02/04/bonusquote-in-i...

Nogmaals, ik stem PVV omdat het de enige tegenstem tegen de EU & islam is,En de rest is bud, dus.....

Rest In Privacy | 12-02-17 | 20:58

@sabinahogervorst | 12-02-17 | 20:52
Islam is wel degelijk een gevaar, ook al is er nog geen massa aanslag geweest. Islamisering doet alleen al beetje bij beetje je vrijheden ontnemen. En dat betekent niet dat iedere moslim een probleem is.

La Bailaora | 12-02-17 | 20:58

@Road to serfdom | 12-02-17 | 20:54
Permanente controles van binnengrenzen is de facto het begin van het einde van de EU. Dat weten ze. Dat gaan ze nooit toestaan.

atheïstisch stemvee | 12-02-17 | 20:56

Sorry Russel maar ik ben in de eerste alinea afgehaakt. Je doet een aantal stellingen deponeren als zijnde feiten die niet stroken met enige vorm van realiteit, naar mijn mening. Er is helemaal geen sprake van een vluchtelingenstroom maar van beleid om mensen van buiten Europa binnen te halen.

Syrië is geen feitelijk oorlogsgebied maar het zwaartse slachtoffer van de Arabische Lente. Moedwillige ontwrichting van het gehele gebied ten zuiden van de Middellandse Zee, teneinde een stroom mensen op gang te brengen teneinde de demografische tekorten aan te vullen op Europees grondgebied.

Als je de cijfers erop naslaat dan kun je niet anders concluderen dan dat het Overheidsbeleid in Europa ziek is. Het leidt er namelijk toe dat de bevolking zichzelf opheft. Dit geldt overigens niet alleen voor de autochtone bevolking van Europa maar en dan even hier in Nederland ook voor Surinamers, Antilianen en Turken. Met 2,3 geboortes gemiddeld weet alleen de Marokkaanse gemeenschap zichzelf nog overeind te houden. Nu houdt men kij in deze wel eens voor dat de cijfers vervuild zijn omdat er mensen zijn binnen de groep die juridisch tot Nederlander zijn verklaard maar dat voor zichzelf helemaal niet zijn, evenwel verandert het totaal van de groep er niet door.

Het gesodemieter is al aan de gang in het Midden-Oosten sinds de 2e Irak-oorlog en nergens waar de zo gevreesde dictators verdreven en vermoord zijn en waar een vorm van democratie op aandragen van het Westen geïmplenteerd moest worden, is het nu beter dan dat het voorheen was. In Irak niet, in Libië en in Syrië niet.

Syrië is in luttele tijd gestript van haar bevolking en toekomst want of het nu met of zonder Assad is, de mensen die weg zijn gaan niet meer terug en wat blijft er dan nog over voor toekomst daar ? Er zullen vele tientallen of wellicht meer dan honderd jaar overheen gaan voordat een dergelijkgebied ooit weer een beetje op poten komt. En of het nu vanuit politieke moedwil of, met alle respect, een goedbedoeld manifest is, het recht om zo om te gaan met gebieden in de wereld heeft de EU niet.

Het resultaat hier zie ik ook niet. Welke stroming je ook aanhangt, de multiculturele, de nationalistische, het absolute geloof etc. Je behoort niet tot een groep die het momenteel echt naar zijn zin heeft hier in dit land. En een oprechte vraag: Ben je in staat om momenteel 50 groepen te duiden die het hier wel naar hun zin hebben ? 15 ? 3 ? Eéntje dan ? Ik echt oprecht niet.

Als we een fatsoenlijke maatschappij en omgang met de rest van de wereld willenn met zijn allen dan lijkt de weg toch niet dat we door agressie en ontwrichting onze eigen tekorten aan te vullen maar te komen tot een fatsoenlijk functionerende maatschappij waarin het gezin voldoende ruimte krijgt om te zorgen voor genoeg burgers voor de toekomst.

Het is nog geen 15 maart en ik mocht in fatsoen en met enige nederigheid jou en je medescribenten in deze vragen om eens in overweging te nemen of een manifest in die richting wellicht niet meer zoden aan de dijk zet. Al was het maar in het kader van algemene maatschappelijke bewustwordingn en om Den Haag de mogelijk te gunnen waarom men zich decennia lang zo heeft gedragen.

Met respectvolle groet.

netniet | 12-02-17 | 20:56

tis al lang te laat voor nog meer politiek correcte vodden als dit. mijn manifest in 2 woorden: islam buiten.

braincell | 12-02-17 | 20:55

Prima verhaal: mis alleen de binnengrenscontroles om een en ander te effectueren. Zolang dat niet gebeurt hebben we nog steeds geen controle op diegenen die Nederland binnen komen.

Road to serfdom | 12-02-17 | 20:54

Goed initiatief. Wel jammer dat er niets gezegd wordt over de aanleidingen tot kinderpardons.
Ook dient nmm iets gezegd te worden over kindbruiden (ook als die inmiddels 30 jaar of zo zijn).

Butchijo | 12-02-17 | 20:54

Het heeft geen nut om mensen hierheen te halen(behalve echte vluchtelingen die weer terug gaan om te helpen met de opbouw)die wij hier niets kunnen bieden.Met dat geld kan je op de plekken zelf(mits veilig) meer doen daan hier.

van stampij | 12-02-17 | 20:54

Wat me een goed idee lijkt is er met het hele gezin vandoor gaan naar een land met niet zoveel islam instroom. Iemand een idee?

Dirk III | 12-02-17 | 20:53
-weggejorist-
sabinahogervorst | 12-02-17 | 20:52

Eigenlijk te complex om hier binnen 24 uur op te reaguren. Maar kort door de bocht en uit het hoofd:
Asielaanvraag in de regio en bewaking buitengrenzen - Bewaking buitengrenzen zou ook nu al moeten gebeuren (Frontex) maar gebeurt niet.
Mensen die bij de grens kenbaar maken asiel te willen aanvragen, daarvan *moet* de aanvraag in behandeling worden genomen (Procedurerichtlijn (9), Vw2000 (3, lid3)). Tijdens die aanvraag hebben ze recht op verblijf.

Asielprocedure duurt te lang - Met de komst van de algemene procedure (AA) kan dit in principe binnen 8 dagen. Beroep is meen ik 4 weken. Afwijzing van beroep = terugkeerbesluit. Terugkeer jaja.

Uitzetbeleid - Ook hier weer Europese regelgeving. Voorwaarden voor vrijheidsbeperking zijn zeer nauw omschreven. Zo moet er bv uitzicht zijn op uitzetting (jaja) en/of gevaar openbare orde. Ook bij uitzetting mag beperking niet te lang duren, mag niet als straf dienen. Verder moet verzoeker in redelijkheid de kans worden gegeven op eigen gelegenheid te vertrekken (4 weken de tijd). (Terugkeerrichtlijn/Procedurerichtlijn/Vw). Veel mensen verdwijnen dan. Probleem is vaak ook dat landen van herkomst niet mee werken.

Erkende vluchtelingen - Na 10 jaar klinkt redelijk. Praktijk is dat er al eerder kinderen zullen komen (indien mogelijk) die hier naar school zullen gaan, hier dus zullen 'wortelen'.
Onderwijsplicht geldt min of meer al (inburgering (WI). Praktijk is weerbarstig. Zij die willen redden het. Zij die niet willen krijgen uitkering, kinderbijslag etc.

Voorwaarden naturalisatie - Even zonder cynisme; zelfs de apotheker uit Aleppo zal zijn papieren opnieuw moeten halen, want hier niet geldig. De praktijk is vaker dat het laaggeschoolde mensen zijn, uit de Hoorn van Afrika zelfs veel analfabeten. Daar gaat je socio-economische perspectief.

Hier stop ik maar even, want het moet wel leuk en leesbaar blijven. Wat ik probeer te zeggen is dat veel van deze punten al zijn geregeld (theorie), maar niet werken in de praktijk. De wet en regelgeving moet weer voldoen aan Europese regelgeving. Conclusie is dus verandering op Europees niveau of een Nexit.

Wat me zeker een goed idee lijkt, is het onderzoeken en blokkeren van geldstromen die niets anders doen dan gif injecteren in onze maatschappij.
Goed initiatief en ga zeker komende week het hele manifest nog eens doornemen.

atheïstisch stemvee | 12-02-17 | 20:49

Goed initiatief om met welwillende moslims in debat te gaan.
En ik herken veel van mijn ideeën in het manifest.

Maar ik zie ook wat minpunten. Veel plannen zijn gebaseerd op een goed functionerende overheid, en het doel van onze huidige overheid lijkt juist om totaal niet te functioneren;
- illegalen bijvoorbeeld kunnen al lang worden uitgezet, maar dat gebeurt niet;
- zware criminelen en terroristen kunnen hun asielrecht verspelen, maar dat gebeurt niet;
- zelfs toen politicus Marcouch zich persoonlijk inspande om twee zware criminelen *zonder* Nederlands paspoort uit te zetten, werd dat door de rechter verworpen. Volgens D'66 rechters is een sterke toename van de gewelddadige criminaliteit noodzakelijk om de "islamofobe" zorg over islamitisch terrorisme in te perken.

Dat is overigens een probleem waar ook de PVV (mocht die in de regering komen) mee te maken gaat krijgen. Nu al zijn er veel teveel lagere overheden die het huidige overheidsbeleid dwarsbomen.

De kern van de islamproblematiek ligt niet in de islam, maar in de weg-met-ons-doodscultus van de linkse partijen. Inclusief VVD, ook al doen die de laatste 3 maanden voor de verkiezingen altijd alsof ze terrorisme net zo hard willen aanpakken als islamkritiek.

Daarom kunnen ook haatpredikers niet worden tegengehouden. Onlangs was er zelfs een PvdA-burgemeester die dat had geprobeerd, maar de D'66 rechter floot hem terug. Die oordeelde dat het aanzetten tot de holocaust een volkomen geaccepteerde vorm van discussie is, omdat de PVV ook mag oproepen tot het niet-toelaten van de holocaust. Dat is volgens D'66 namelijk ongeveer hetzelfde, en valt dus allebei onder dezelfde "Vrijheid van Meningsuiting".

Zolang die domheid niet doorbroken wordt gaat de islamisering Somalisering van dit werelddeel gewoon door.
Vandaag weer een auto met een kind erin in brand gestoken in Parijs.
En hoewel bijna 0,5% van de linksmensen zegt het verbranden van kinderen af te keuren, weet ik zeker dat daar nooit tegen gedemonstreerd gaat worden.
Zo voorspelbaar allemaal.

Dandruff | 12-02-17 | 20:48

Als je in islam gelooft, geloof in segregatie...

La Bailaora | 12-02-17 | 20:48

Allemaal symptoombestrijding. Als je wat wilt dan moet je de oorzaak van de vluchtingenstromen aanpakken. En dat is keihard ingrijpen in de landen waar idioten het leven voor de inwoners onmogelijk maken.

Steinway | 12-02-17 | 20:47

@ sabinahogervorst | 12-02-17 | 20:33

Massa hysterie???

Zeg je dat ook volgende keer, als je in de loop van een AK-47 kijkt? Of net achter je kijkt tegen de bumper van die aankomende vrachtwagen bestuurt door een....?
Zwitsal gonna zwitsal!!

Rest In Privacy | 12-02-17 | 20:45

"Wij denken dan aan vergrijpen waar een gevangenisstraf van tenminste maximaal 8 jaar op staat."

Toen ben ik opgehouden met lezen.

Binnenbaan | 12-02-17 | 20:45

Klinkt redelijk. Heb zelf ook ooit het een en ander uitgewerkt, lijkt er wel op. De asiel-advocatuur kan ook gedecimeerd worden.
" een redelijk voorstel wat beide flanken de gordijnen in jaagt en de rest tot instemming kan verleiden:
Opvang conflict-vluchtelingen per definitie tijdelijk, staat tegenover dat men per direct opleiding en/of werk op zich nemen kan om zodoende bij thuiskomst ook weer iets op te kunnen bouwen. (deel inkomen naar fonds dat pas na einde verblijf wordt uitgekeerd).
Enkel geworteld taken in de samenleving gaat geen grond worden voor naturalisatie.
Dit is ook in het belang van het thuisland, om de nationale brain-drain te beperken en daarmee kans op een een stabiele wederopbouw te vergroten.

Bedrijfsleven wordt via platform betrokken bij conflict-vluchtelingen met vergelijkbare achtergrond en kapitaal voor wederopbouw, budgettaire ondersteuning uit potje ontwikkelingssamenwerking. Indien nodig Marshallplan, kosten dekken de prijs op lange termijn ruimschoots, nog maar te zwijgen over de demografische kosten. Wederom EU-coördinatie en budgettaire verantwoording met afgedwongen juridische gevolgen in ondersteund land.

Vervolgde vluchtelingen via regulier traject, er van uit gaande dat de situatie in thuisland de komende generatie niet wijzigen zal werken richting naturalisatie.

Economische vluchtelingen enkel via tijdelijk werkvisum, te verloten op basis van vraag en competenties. Aan te vragen bij Nederlandse ambassade/consulaat in thuisland.

Streng retour en 'persona non grata' beleid bij criminele of antisociale delicten.

Duidelijke integratie-eisen.

Asiel-advocaatuur gaat op de schop. De eerste en derde groep behoeft hun diensten niet, daar hun situatie al vast staat.
De groep vervolgde vluchtelingen krijgt een eerlijke en gedegen procedure met beperkte mogelijkheden op beroep. Wie achteraf gelogen blijkt te hebben kan met terugwerkende kracht weer gedenaturaliseerd worden. Vakantiegangers zijn gewaarschuwd.
Budget voor de eerste procedure omhoog zodat het onderzoek naar de situatie van de aanvrager meer duidelijkheid verschaft. Coördinatie met EU-immigratiediensten die sterkere banden hebben met het thuisland van de aanvrager.
Retour gegane vluchtelingen kunnen een langdurig contact met ambassade/consulaat aanvragen, zodat hun overheid weet dat wij weten hoeverre hun rechten gerespecteerd worden. Dit wederom Europees gecoördineerd zodat de politieke gevolgen voor dat land ook echt merkbaar zijn.".


Abject | 12-02-17 | 20:44

Voor je ook maar iets nuttigs kunt doen, zul je eerst eens al die mensenrechten- en vluchtelingenverdragen op moeten zeggen. Opzeggen en opnieuw uitonderhandelen. Je kunt geen beleid maken met je handen op je rug gebonden.

nietvaneergister | 12-02-17 | 20:40

Ook ik kan mij hierin prima vinden, echter is het natuurlijk in algemene lijnen opgeschreven. Een paar zaken vallen mij echter wel op:
-Asielaanvraag in land van herkomst. Ik kan mij voorstellen dat in landen die in oorlog zijn, of als je een dissident bent, dit nogal lastig kan zijn.
De logische stap is eigenlijk: Als je illegaal europa binnen komt, volgt automatisch uitzetting. Dit werkte in australië ook prima, en geeft iedereen duidelijkheid dat oversteken geen nut heeft.
-Verspreiding van immigranten blijkt in de praktijk ook enorm lastig te werken. Het gebeurt automatisch, tenslotte doen Nederlanders dit ook, kijk maar naar de grensplaatsen in Duitsland, vaak voor een gedeelte Nederlandse enclaves.
Ook Chinezen zijn wellicht het slechts geïntegreerd van alle groepen, echter hoor je er nooit iets over.
Het probleem is niet altijd gebrek aan assimilatie, maar dat bepaalde groepen een eiscultuur hebben. Zij eisen moskeëen, eisen gratis woonruimte, en eisen "respect", kortom, eisen dat hun cultuur behouden blijft en gelijk staat aan de nederlandse cultuur. Bepaalde groepen moet het duidelijk worden gemaakt dat je voor een gedeelte wordt voorzien, maar dat je zelf ook de nodige stappen moet zetten. Gebrek hierin, uitmondend in slecht gedrag, moet keihard worden afgestraft i.p.v. legertjes hulpverleners erom heen zetten. Als de grenzen duidelijk zijn, en het voor iedereen duidelijk is dat je alleen meekomt door mee te doen, en op geen andere manier, dan heb je een groot gedeelte van het probleem ondervangen. Tenslotte denk ik dat de storende factor er niet is inzake of de ander geel, bruin, zwart of wat dan ook is, maar dat deze zijn cultuur eist mee te nemen, maar vooral ten koste van je eigen cultuur. En daar ligt de wrijving.

wolfjemidas | 12-02-17 | 20:38

Integratie?
DENK wil juist 'wederzijdse acceptatie'.
Ik weiger echter om een deel van de normen en waarden van de nieuwkomers te accepteren omdat ze haaks staan op de normen en waarden van onze maatschappij.
Dit is Nederland, niet het beloofde Kalifaat!

necrosis | 12-02-17 | 20:38

Mark_D_NL | 12-02-17 | 20:29
Vervang Islam eens met PVV?
Voorlopig hebben deze gasten zonder enige vorm van subsidie 18 pagina's aan ideeen gespuid zonder betaald te worden. Die hebben naar mijn mening meer bereikt dan 150 politici in de afgelopen 4 jaar op dit onderwerp.
Of zie jij ook Greetje GroenLinksers uitnodigen (of andersom wat dat aangaat) om gezamenlijk de problemen op te lossen?
Dacht ut nie...

Mocro070 | 12-02-17 | 20:36

Ik ben niet zo van de compromissen.
0 asielzoekers per jaar is het enig acceptabele.
Zodra de poep aan is in België, Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, of het UK (nee, niet Duitsland), moeten we klaarstaan om ontheemde of in nood verkerende mensen uit die landen ruimhartig op te vangen. Mensen vanaf zo'n beetje de andere kant van de wereld hierheen slepen is waanzin gevoed door een aangepraat schuldcomplex.
Mensen in die landen helpen? Graag. Maar niet van belastingopbrengsten; daarvoor is namelijk geen mandaat, ZELFS niet wanneer een meerderheid van de Nederlanders vóór het aanwenden van belastinginkomsten voor vluchtelingenopvang zou zijn. Het is namelijk niet in het belang van de Nederlandse burger/maatschappij, dus mag je een minderheid van burgers ook niet dwingen bij te dragen.

jemagookniksmeer | 12-02-17 | 20:36

'Integratie in de Nederlandse cultuur'
Blabla maak daar maar 'Koranische segregatie' van. Hoe verschilt deze nonsens van de dertien in een dozijn partijprogramma's? Al die niet-islamitische groepen zijn wel (voldoende) geïntegreerd.

Bram van Ojik | 12-02-17 | 20:35

Expert | 12-02-17 | 20:26
Ach, veel van dit soort stukken komen op hetzelfde neer. En vaak lees je al in de eerste paar zinnen welke kant op gaat. Na het lezen over de "kloof" wist ook ik eigenlijk al genoeg.
--
Toch gelezen aangezien (OT) die Theepot toch vaak wel zinnige dingen zegt en volgens mij wel een geschikte gast is. Maar het is nou niet echt een compleet vernieuwend stuk toch? Maar wanneer jij voor het eerst zoiets leest, met deze strekking, dan, ja, wat dan. Dan ben je rijkelijk laat.. dusss.

Mark_D_NL | 12-02-17 | 20:35

Wat La Bailaora zegt, je moet het beleid eerst veranderen voordat hier al aan kan beginnen.
Dan moet je dus eerst de EU uit.

MogeWijEveOvergeve | 12-02-17 | 20:34

uitermate vermoeiend en, denk ik, een slechtgeslaagde grap.

Pjotrans | 12-02-17 | 20:34

De islamitische wereld zit anders in elkaar dan u denkt heren. Zij nemen hun oorlog mee naar het westen, dat begint nu al. De 2e en derde generatie is nog veel fanatieker. Snap dat dan toch!

ALLESANDERSSHOW | 12-02-17 | 20:33
-weggejorist-
sabinahogervorst | 12-02-17 | 20:33

Sorry hoor, maar met de woorden integratie, vluchtelingenstatus, naturalisatie, 'positieve bijdrage' en 'collectieve verantwoordelijkheid' heb je naar mijn idee te veel met de GroenLinkse types hierover gesproken en heb je geen flauw idee wat er zich in Nederland afspeelt.

heldheino | 12-02-17 | 20:32

Een geenstijl reaguurder en een schilderswijkmocro zaten in een bar en schreven een stukje..
Had zomaar het begin van een slechte grap kunnen zijn. Is het dus ook. Globaal even gelezen: screw you hippies!

MinderStijl | 12-02-17 | 20:32

Immigratie is niet in het belang van de autochtone bevolking, noch in het belang van de miljoenen die reeds hier zijn geimporteerd.
.
Een sociale verzorgingsstaat is niet te combineren met ongebreidelde import van kansloze analfabeten.
.
Opvang in de regio waar ze vandaan komen, met een actief beleid gericht op repatriering is voor alle betrokken partijen een betere en goedkopere optie dan wat we nu doen.
.
Opkomst van robotisering doet definitief de bodem onder de narratief van behoefte aan arbeidkrachten wegvallen.
.
al sinds de jaren dertig voeren de cultureel marxisten een oorlog tegen het westen. Via gradualisme en de lange mars door de instituties hebben ze nu bijna het toppunt van hun macht bereikt. Bijna, want blijkens het brexitreferendum en de amerikaanse presidentsverkiezingen is peak socialism gepasseerd. Laten we hopen dat ze zich vreedzaam gewonnen geven. De hysterie over Trump doet weinig goeds vermoeden, helaas.

Glasgow Argus | 12-02-17 | 20:31

'Het is zowel in het belang van deze minderheden als van de rest van de Nederlandse bevolking dat de kloof tussen de bevolkingsgroepen verdwijnt.'
--
De maakbare samenleving 2.0 dus... Kan er niets anders van maken. En dat gaat niet werken...
--
Manifest gelezen, ziet er goed uit, puik werk maar die kloof is niet meer te sluiten. Kunnen "wij" wel willen, maar die andere kant zal, nu ze macht ruiken, die kloof alleen maar verder opengooien. Links heeft de Islam ongekende macht gegeven. Die staan ze niet meer af met praten (kopje thee?), alleen geweld zal waarschijnlijk nog helpen.
--
De Islam past hier niet, er is geen gematigde islam en Islam is al helemaal geen liefde. Islam is haat en onderdrukking. Vrouwen worden onderdrukt, kinderen worden van jongs af aan geïndoctrineerd. Het is een verderfelijke ideologie, en iedereen die ermee heult moet aangepakt worden.

Mark_D_NL | 12-02-17 | 20:29

Ik zie nog te veel rechten (handreikingen) en te weinig eigen verantwoording en plichten om mee te mogen doen in deze samenleving.

omineuze omnipotent | 12-02-17 | 20:28

Oplossing:
Je geeft een vluchteling/asielzoeker nooit een NL paspoort! Een gasten visum tot het weer veilig is in land van herkomst en dan hopla retour (en opbouwen die puinzooi).
Vaak zoek je naar een oplossing en zit je erop...
Nog meer spoedeisend advies nodig of kan ik verder met de geflambeerde kersjes en roomijs???

Pedronegro | 12-02-17 | 20:28

Ware taal... Waarmee onze parlementariërs zeggen: “de bevolkingsgroep die ik vertegenwoordig, kan niet praten met de bevolkingsgroep die jij vertegenwoordigt.”

Het manifest is verder niet bestand tegen paspoort door de plee-trekkers.. afgekeurd.

Dr.Rotten | 12-02-17 | 20:27

Zoveel moeite voor bevolkingsgroepen die zelf nooit met oplossingen komen. En beleid, waarvan we maar weer moeten zien of het werkt.

Bram van Ojik | 12-02-17 | 20:27

Integreren van vluchtelingen uit moslimlanden zal met zo verlopen als de integratie van gastarbeiders en de massa immigranten uit islamitische landen die met hen mee trokken; niet.
Daarom alleen tijdelijke opvang met voorbereiding op opbouw eigen land. Duidelijkheid voor iedereen, vanaf dag 1 helder dat men hier slechts tijdelijk mag blijven, geen familie mag importeren en nooit het Nederlanderschap zal krijgen.

Franker | 12-02-17 | 20:27

General McAuliffe | 12-02-17 | 20:23
Dit is hoe de schreeuwerds op de extreme flanken goed te herkennen zijn. Willen niet de tijd nemen om zich ergens in te verdiepen maar "haken af" op bepaalde triggerwoorden. Grow up.

Expert | 12-02-17 | 20:26

Ik wil er nog iets aan toevoegen. Vluchtelingen dienen in de regio te worden opgevangen en niet 2500 km verderop waar de cultuurverschillen inmens zijn.

roze_bril | 12-02-17 | 20:26

Net uitzending WNL gezien: de PVV heeft mijn stem. De enige manier om de ellende te stoppen.

funkyd | 12-02-17 | 20:24

Ik las het woord integratie en haak af.
Het is bekent dat de integratie niet plaatsvind, genoeg over geschreven en gepubliceerd de afgelopen maanden.
Gewoon stoppen met die toestroom en ga nadenken hoe je mensen weer aanmoedigt vrijwillig naar de moslim heimat terug te keren.

General McAuliffe | 12-02-17 | 20:23

Blijkbaar kunnen een paar willekeurige voorbijgangers bij elkaar gaan zitten en iets opschrijven wat behoorljk zinnig is. Ben nu halverwege het stuk, en kan me zomaar voorstellen dat zowel 'gematigd links' als 'gematigd rechts' zich hier prima in kan vinden. Dan heb je natuurlijk nog die paar procent aan de extreme flanken, maar ja, die schreeuwerds kun je nooit tevreden krijgen.

Expert | 12-02-17 | 20:21

Mooi stuk. Eindelijk eens oplossingsgericht denken, hou ik van. Voor echte vluchtelingen altijd plek, voor de rest deus u vult.

deus u vult | 12-02-17 | 20:21

Russels, een mooi initiatief, maar een ieder die bon sens heeft had dit kunnen verzinnen.
.
Het echte probleem is dat we geen politici in de gemeenten, provincies, en Haag en in de EU hebben die dit compromisloos willen doorvoeren.
Zodra een uitzondering is gaan ze voor gaas, en dat betekentin de praktijk dat als er 100.000 vluchtelingen zijn er 99.999 uitzonderingen worden toegepast.
.
Oftwel: goede ideeën, maar onuitvoerbaar met de huidige lichting politici.

Bon-sens | 12-02-17 | 20:19

Geen nieuwe moskeen en diegene die open zijn,sluiten? Zo nee dan veranderd er niets en worden we een nieuw Libanon!

salonsocialist | 12-02-17 | 20:18

Ik heb het (nog) niet helemaal gelezen, maar het eerste gedeelte bevat al zo veel naïviteit en een gebrekkige misleide kijk op de macht in de wereld dat ik nu al met mijn hoofd zit te schudden. Ik zal alvast 1 hint geven, de migratiestroom is beleid en niet een onvoorziene ramp. En dan ook nog het NWO gedreven UNHCR benoemen als deel van de oplossing... Ik ga weer even verder met mijn hoofd schudden/lezen.

XaleX_2 | 12-02-17 | 20:18

Zijn jullie niet bezorgd dat mensenrechtenadvocaten het "opsluiten totdat de asielzoeker medewerking verleent" niet met succes aan zullen vechten?

Sneeschuiver | 12-02-17 | 20:15

"Het probleem met het huidige Europese vluchtelingenbeleid is dat het niet bestaat."
Het bestaat wel, Russells, maar het is omgekeerd aan wat je denkt, men voert een actief massa-immigratiebeleid.

Al deze initiatieven zijn dus leuk, maar gaan niet werken zolang je niet ziet wie en wat de oorzaak zijn:
twitter.com/d_e_mol/status/6515037201...

La Bailaora | 12-02-17 | 20:13

-weggejorist en opgerot-

metzonderzijwieltjes | 12-02-17 | 20:13

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl