Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Islamitische illusies 1

hj.pngDraait er een theepot rond de zon, ergens tussen Mars en de aarde? De Britse filosoof Bertrand Russell vindt dat even onwaarschijnlijk als dat er een God bestaat. Toch, ‘onwaarschijnlijk’ is niet hetzelfde als ‘weerlegd’. Stellingen zijn waar of niet waar, weerlegbaar of niet weerlegbaar. Meer smaken zijn er niet. ‘De achterkant van de maan is van groene kaas gemaakt’ is een klassiek voorbeeld van een onwaarschijnlijke stelling, maar sinds de expedities naar de maan is die stelling controleerbaar geworden en onjuist gebleken, terwijl je vroeger met die stelling op scholierenfeestjes best een lollige indruk kon maken. De groene kaas en de theepot zijn toetsbaar, en dus van een andere orde dan de oncontroleerbare illusies die een godsdienst verspreidt. Die betreffen vooral zaken die niet van deze wereld zijn en niet zo veel kwaad kunnen. Pas als een godsdienst illusies over deze wereld uitdraagt, waarvan bewezen is dat ze niet waar zijn, wordt het vervelend. Of als een godsdienst verplichtingen oplegt waarbij anderen dan de eigen aanhang existentieel betrokken worden: heilige oorlog tegen wie zich niet aan het ware geloof wil onderwerpen. De islam koestert een aantal illusies over de geschiedenis van de islam waarvan bewezen is dat ze onjuist zijn. Een voorbeeld is de verovering door de Arabische moslims, na de dood van Mohammed in 632, van Groot-Syrië, Arabië, Irak en Iran. Je hoeft het werk van de Pruisische strateeg Carl von Clausewitz niet uit je hoofd te kennen om in te zien dat zo’n verovering nooit kan hebben plaats gevonden. Die veroveringen zouden de verdienste geweest zijn van de islamitische ruiterij van Mekka en Medina. Met hulp van God zou die, met lansen bewapend, deze geweldige prestatie geleverd hebben. Maar volgens alle berichten, en ook volgens wat de archeologie laat zien, was de omgeving van Mekka en Medina dunbevolkt, en doodarm. Er waren te weinig mensen, en zeker te weinig paarden, lansiers en ruiters, om zo’n verovering tot stand te kunnen brengen. Het wordt ook uitgesloten door de bevolkingsdichtheid van de landstreken die door die veroveringen getroffen geweest zouden moeten zijn. Voor een verovering moet je tenslotte overal wat mensen kunnen achterlaten die de rol van bezetter kunnen spelen. Zelfs al zouden dat er maar weinig geweest zijn, Mekka en Medina waren niet volkrijk genoeg om dat te kunnen opbrengen. Toch staat die veroveringsgolf in alle geschiedenisboekjes in Oost en West. Het verhaal is bovendien een wezenlijk onderdeel van de islamitische propaganda. Het wordt in de islamitische wereld dagelijks gebruikt om te bewijzen dat de islam Gods eigen godsdienst is – het succes van deze veroveringsgolf is volgens veel islamitische predikanten het beste bewijs dat God de islam een goed hart toedraagt en dat Mohammed de Gezant van God is. Dan is het sneu als het om fantasie gaat. Wat er wel is gebeurd, is nog niet duidelijk, maar de tand des tijds knaagt onverbiddelijk verder. Ooit zal in alle schoolboekjes staan wat er wel gebeurd is. Een mogelijke oplossing: de islam is in (ten oosten van?) Groot-Syrië ontstaan, niet zoals nu geloofd wordt in 610-632, maar later. De islam koestert ook de illusie dat Mekka voor en tijdens het leven van Mohammed (570-632?) een handelscentrum geweest is. De geschiedenisboekjes in Oost en West herhalen dat. Toch kan het niet waar zijn. Niemand weet bijvoorbeeld waarin de Mekkanen handelden. Er is in de buurlanden geen spoor te vinden van import, van welke aard ook, uit Mekka. De eerste munt in Mekka geslagen is van ongeveer twee eeuwen na de dood van Mohammed. Een handelscentrum zonder eigen munt? Zoiets als Nederland binnen de EU? Het verhaal van de islam laat de Mekkaanse handel een rol spelen in het leven van Mohammed, want vanwege die handel wordt hij ingehuurd door de weduwe Khadiga, die hij later huwt, en door die handel is hij naar Syrië gereisd waar hij door een monnik als profeet herkend werd. Zonder die handel worden delen van de traditionele biografie van Mohammed onbegrijpelijk. Progressieve vrienden en vriendinnen van de islam willen de opkomst van de islam zelfs wel verklaren uit het ineenstorten van het kapitalisties handelsblok dat Mekka geweest zou zijn. De islam is dan het antwoord op de onvrede die door de Mekkanen gekoesterd werd over het onmenselijke koude kapitalisme. Maar zonder handel kan er ook geen handelscrisis ontstaan, en evenmin kan handel die niet bestaat, instorten. Dit vroege bewijs van de voosheid van het kapitalisme, helaas, is een zeepbel vol gebakken lucht. Elke godsdienst koestert illusies die niet te bewijzen zijn, en evenmin te weerleggen. Maar de reeks illusies over de ‘islamitische wetenschap’ en de islamitische militaire kracht in de middeleeuwen verdient speciale aandacht. Daarover volgende week.

Reaguursels

Inloggen

@Graaf van Egmont

Jansen kan gelijk hebben en de argumenten zijn in het geval van die generaal relatief logisch, maar hoe verklaar je dat Nederland in staat is geweest om een land (Indonesië) wat vele malen groter was en over veel meer inwoners beschikte, bijna 350 jaar effectief te controleren, met relatief weinig manschappen.

TheStef | 12-05-14 | 08:49

@G. Raaijer,

Toch waren de pre-islamitische Arabieren niet zo achterlijk als de islamitische geschiedschrijving ons wil laten geloven. Mekka was al voor de komst van de islam een multicultureel bedevaartsoord, en lag op de handelsroutes tussen Azië en het Middellandse zeegebied; er werd daar wel degelijk geld verdiend.

Ik ben dan ook een beetje verbaasd over de column van Jansen. De regio was inderdaad niet dichtbevolkt, maar een dunbevolkt gebied is natuurlijk ook redelijk snel onder controle. En bij de verovering van de omliggende gebieden konden huurlingen worden ingezet; dat Mekka geen eigen munt had betekent niet dat er geen geld verdiend werd. Bovendien was het belangrijkste doel van de jihad natuurlijk plundering en slavenhandel; en daarmee valt altijd veel geld te verdienen.

De slechte naam van de islam speelde inderdaad ook een rol. Zelfs de Mekkanen die Mohammed ooit vanwege zijn intolerante haatpraat uit Mekka hadden gezet, gaven zich later zonder slag of stoot over uit angst voor de gruwelijkheden die Mohammed beging tegen ongewapende mannen, vrouwen, kinderen, bejaarden. Bij de latere veroveringen van Syrië, Irak en Iran zal dat niet anders geweest zijn. Tegelijkertijd waren die gruwelijkheden voor veel mensen ook een reden om zich bij de islamitische veroveraars aan te sluiten, uit angst of opportunisme. Dat maakt een groot Arabisch bezettingsleger overbodig.

Het is natuurlijk vooral jammer dat de islamitische elite elk onderzoek in de Arabische wereld onmogelijk maakt. Ik ben wel benieuwd naar de volgende column.

Dandruff | 11-05-14 | 21:38

@Pierre Tombal,

Het verschil tussen abrahamistische en andere religies is ook weer niet zo heel groot. Zo zijn veel verhalen over die "monogod" veel ouder dan het monotheïsme. Die verhalen stammen uit de tijd dat er nog meerdere goden aanbeden werden, en werden dus aangepast. Vandaar dat de monotheïstische religies naast 1 god ook een duivel, wat engelen en soms ook allerlei demonen kennen. Zo konden verhalen met aanvankelijk meerdere goddelijke hoofdpersonen kloppend gemaakt worden.

Ook qua straffen deden veel natuurgodsdiensten niet onder voor de islam nu; in sommige culturen werden zelfs mensenoffers gebracht, en dat waren toch vaak mensen die bepaalde regels hadden overtreden. Ook reïncarnatie (door zeker een miljard mensen aangehangen in diverse religies) stelt dat goed en kwaad gedrag nu beloond of bestraft kan worden in een volgend leven.

Dat de islam nu op ramkoers ligt met de Westerse beschaving; en met alle andere vormen van beschaving; en sowieso met alle andere religies; inclusief afwijkende islamitische sekten is zeker waar.
Het is dan ook vooral jammer dat veel mensen die zichzelf "progressief" noemen niet door hebben waar de islam voor staat. Dan heb ik het met name over de mensen die PvdA, D'66 of GL stemmen. Hun leiders weten natuurlijk dondersgoed hoe het zit; kennelijk vinden zij het pluche nu zo belangrijk dat ze daar best een burgeroorlog over 50 jaar voor over hebben.

Dandruff | 11-05-14 | 21:03

De islam is geen religie, het is het geloof van primitieve lokale zwervers stammen. Wat Mohammed dus aantrof was een lege ruimte die hij daardoor uitstekend kon gebruiken om de islam te stichten. Veroveren hoefde hij niet want er was niemand, bewaken hoefde niet want er was niemand om bewaakt te worden en hij kon Mekka en zn stadse 'bedorvenheid' gebruiken om zn islam (onderwerping) te bewijzen en tot cultureel centrum te maken want pragmatisme is arabieren zeker niet onbekend. Wat hem restte was slechts een handvol soldaten of moordenaars te recruteren om kleine stammen te onderwerpen en zn terratiorium uit te breiden. Woeste verhalen in de wereld helpen ( zo wreed mogelijk dus) helpen je om vijanden af te schrikken en tegenstand te verlammen.
De angst voor lege ruimte zie je nog steeds terug in de islam: overal waar ze worden binnengehaald, in het Westen heeft een primitief geloof een enorme aantrekkingskracht op "politici" voor hun zieligheidsindustrie, koloniseren ze de boel in zeer hoog tempo

G. Raayer | 11-05-14 | 18:55

@ Bulloch | 11-05-14 | 16:01

Dat jij het retesaai vindt moet je zelf weten, maar voor dit soort stukken kom ik op GS, en gezien de reacties die Jansen iedere week genereert ben ik niet de enige die er zo over denkt. Dat het weinig relevant voor het heden is is overigens feitelijk onjuist.

HoogToontje | 11-05-14 | 18:53

@Dandruff | 11-05-14 | 15:00
Het lijkt me niet juist om de natuurgeloven en de Abrahamgeloven in dit verband op één hoop te gooien. Sowieso baseren de Abrahamgeloven zich op een monogod, maar vooral ook op een god die straft. Van optionele rituelen die in vele gevallen een persoonlijk karakter kennen is binnen de Abrahamgeloven dan ook weinig sprake; het betreft hier wetten waar de gelovige zich aan dient te houden en waar in de meeste varianten - waaronder islam - ook niet gelovigen worden geacht zich daaraan te houden met lijfelijke straffen als pressiemiddel.</p>

<p><br>
Dat een zekere mate van orde noodzakelijk is om als maatschappij te kunnen functioneren staat buiten kijf, maar het moet daarmee net zo duidelijk zijn dat het niet werkt wanneer verschillende individuen binnen dezelfde maatschappij een andere set regels hanteren om een oordeel over de rest te vormen. En dan kunnen allerlei zichzelf belangrijk vindende figuren wel hard roepen dat Wilders en de PVV op ramkoers zijn met islam, maar dat is dus precies andersom: islam is als meest afwijkende ideologie in deze contreien op ramkoers met iedereen.

Pierre Tombal | 11-05-14 | 16:31

De bedoeling van deze berichten is waarschijnlijk om goed onderbouwd de geschiedenis van de islam de bashen. Niks mis mee, maar ik vind het retesaai en vaak weinig relevant voor het heden. Prima dat Jansen een platform heeft, maar voor GS is het gewoon veel te suf.

Bulloch | 11-05-14 | 16:01

@omanders | 11-05-14 | 14:22
Daar heb je strikt genomen gelijk in, want Peter Emile maakte het punt en jij toonde dat het klopt.

Pierre Tombal | 11-05-14 | 15:51

@Omanders,

De geschiedenis achter dondergoden is interessant, maar dat neemt niet weg dat dondergoden hoogstwaarschijnlijk niet bestaan en nooit bestaan hebben.
Het is heel goed mogelijk dat de eerste religies zijn ontstaan uit verering van helden en voorouders, al kunnen we dat nooit met zekerheid vaststellen. Maar uiteindelijk is er dus geen bewijs dat die helden en voorouders en de daarvan afgeleide goden nog ergens anders voortleven dan in de menselijke fantasie.

En religieuze rituelen hebben natuurlijk een doel; men wil daarmee iets afdwingen, bijvoorbeeld geluk. Bewijs dat die rituelen daartoe bijdragen is er niet.

Dandruff | 11-05-14 | 15:00

@Omanders,

Ik vergat de atheïsten niet; ik noemde ze niet omdat atheïsme geen vorm van religie is. Uitdrukkelijk "niet geloven" is geen vorm van geloof, net zo min als "niet voetballen" een vorm van voetbal is.
Natuurlijk zijn er atheïsten die hun ongeloof op bijna religieuze wijze verkondigen, maar dat is niet het uitgangspunt van atheïsme. Atheïsme kent geen religieuze dogma's zoals we die wel zien bij bijvoorbeeld socialisten of libertariërs. Atheïsten kunnen links zijn of rechts, veganistisch of borgondisch, etc.

Het enige dat atheïsten bindt is dat zij niet geloven in bovennatuurlijke zaken waar geen wetenschappelijk bewijs voor is. Dat ook atheïsten hun politieke/maatschappelijke standpunten op religieuze wijze kunnen verdedigen heeft niks met atheïsme te maken; dat is weer dat stukje menselijke natuur dat we ook zien bij mensen die bepaalde diëten of voetbalclubs verdedigen. Dat maakt diëtiek of voetbal nog geen religie.

Dandruff | 11-05-14 | 14:48

@Pierre Tombal | 11-05-14 | 13:22


"I rest my point."


Dat is niet zo wijs, want je hebt geen punt gemaakt.

omanders | 11-05-14 | 14:22

"Dat religieuze gevoel zit zo diep dat zelfs "gelovigen zonder god" (socialisten, maar ook libertariërs) hun ideeën als absolute waarheden verkondigen."


Je vergeet atheisten. Die denken dat niet-geloven de wereld gaat bevrijden van een aantal grote kwaden.


"Maar dat mensen van nature religieus zijn ingesteld neemt niet weg dat alle bestaande religies ooit verzonnen zijn."


Dat is wat makkelijk gesteld. Om op de dondergod Donar terug te komen: In de germaanse mythologie is zijn status als dondergod nauwelijks van belang. Hij werd vooral vereerd door mensen die zijn onbesuisde karakter (donder in overdrachtelijk zin, als het ware) waardeerde. Nog minder is het concept van dondergod van belang voor Zeus en Jupiter en zo goed als niet meer herkenbaar in Indra, de Indiase oppergod. Waarom dan toch dondergoden? Omdat ze afstammen van de indo-europese dondergod. We weten er zo goed als niets van af maar uit de overeenkomsten van latere indo-europese culturen valt wel wat te reconstrueren.


Met andere woorden: In principe hoeven godsdiensten niet gesticht te zijn. Dat het Christendom en de Islam nu zo groot zijn geworden vertekent het beeld wellicht, maar de inheemse chinese godsdienst, die geen naam heeft en tot welke je je niet eens kan bekeren, laat een naadloos overgaan van verering van helden en voorouders naar verering van goden zien. en.wikipedia.org/wiki/Three_Sovereigns...


"Er is niet één religie die enigszins aannemelijk kan maken dat zij mogelijk een kern van waarheid zou kunnen bevatten. Als er een uitzondering op die regel is hoor ik het graag."


Er zijn religies die slechts uit rituelen bestaan. Niet meer dan dat.

omanders | 11-05-14 | 14:21

@Omanders,

Het hangt allemaal een beetje af van de definities die je hanteert voor "religie".
- De meeste groepsdieren hanteren "omgangsregels" die religieus geïnterpreteerd zouden kunnen worden. Dat is evolutionair zo gegroeid omdat dat in het voordeel van de groep werkte, dat heeft weinig met religie te maken.
- Hoe intelligenter een dier is, hoe ingewikkelder die omgangsvormen kunnen worden. Altruïsme bijvoorbeeld komt bij meer apensoorten dan de mens voor; tegelijkertijd blijken apen (net als mensen) goed bij te houden of anderen daar geen misbruik van maken.
- Intelligentie leidt ook tot zelfbewustzijn en dus tot vragen als "wie ben ik", "wat is de zin van het bestaan", "is er leven na de dood", etc.
- Het vereren van voorouders is een logisch gevolg van dat besef van leven en dood. Ook van olifanten is bekend dat ze de botten van overleden familieleden bezoeken.

De mens heeft dus van nature "religieuze gevoelens" die samenhangen met het feit dat we de wereld om ons heen willen verklaren.
Onweer?
Een dondergod, Donar!
We willen die wereld ook kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld door offers te brengen aan een of meerdere goden die zich bezighoudt/en met zonsopgang, oogsten, oorlogen etc.
Dat religieuze gevoel zit zo diep dat zelfs "gelovigen zonder god" (socialisten, maar ook libertariërs) hun ideeën als absolute waarheden verkondigen. Zelfs onbenullige bijzaken als voeding en voetbal worden door sommigen met religieus fanatisme verdedigd.

Maar dat mensen van nature religieus zijn ingesteld neemt niet weg dat alle bestaande religies ooit verzonnen zijn. Er is niet één religie die enigszins aannemelijk kan maken dat zij mogelijk een kern van waarheid zou kunnen bevatten. Als er een uitzondering op die regel is hoor ik het graag.

Dandruff | 11-05-14 | 13:34

religieuze regels...
omanders | 11-05-14 | 12:33 </p>

<p><br>
I rest my point.

Pierre Tombal | 11-05-14 | 13:22

@Schoorsteenveger | 10-05-14 | 23:43


Uiteraard heb ik daarover gelezen. Maar zoals je de Westerse beschaving niet kan reduceren tot dat-wat-de-holocaust-veroorzaakte kan je haar ook niet niet tot heksenverbranders reduceren: Dat getuigt van lui denken. Al ten tijden van de kruisvaardersstaten spraken de moslims schande van de vrijheden die de vrouwen van de kruisvaarders genoten (en namen).

omanders | 11-05-14 | 12:37

"Je verwart het basale idee dat het leven zin zou moeten hebben met religie. Religies, met daarin opgesloten maatschappelijke gedragsregels, zijn echt compleet verzonnen."
.
Nee. Niets van dat al. Of het nu Indonesische adat-regels zijn of - alweer - de aboriginals: Al vanaf het allereerste begin zijn er gedragsregels en worden die met religieuze regels gekruist.
.
En de mens is geen kuddendier. De mens is een stammendier. Dat zijn compleet verschillende leefwijzen.

omanders | 11-05-14 | 12:33

@omanders | 10-05-14 | 22:27
Je verwart het basale idee dat het leven zin zou moeten hebben met religie. Religies, met daarin opgesloten maatschappelijke gedragsregels, zijn echt compleet verzonnen. De Abraham geloven zijn in dit opzicht inhoudelijk ook geen spat anders dan die keizerverering die jij aanhaalt. Of de tegenwoordige variant daarvan: de linkse kerk. De rode draad is dat wie zoet is lekkers krijgt en wie stout is de roe. Een principe dat zich niet beperkt tot mensen, maar bij alle kuddedieren te vinden is.
&lt;/Midas Dekkers mode&gt;

Pierre Tombal | 11-05-14 | 10:15

@Peter Emile | 10-05-14 | 17:25

Vrouwen komen er niet aan te pas.
Die moeten hun bek houden, zich onzichtbaar maken en braaf volgen.
Wat ze - helaas - ook meestal doen.

Nja, wel zo rustig.

Jarre Tell | 11-05-14 | 05:39

@omanders | 10-05-14 | 22:27
Ga jij eens lekker op je Digereedoo blazen zeg.

Rest In Privacy | 11-05-14 | 04:13

Religie is voor mensen die bang zijn voor het leven en bang zijn voor de dood. Op zich niks mis mee, maar val niet-gelovigen daar niet mee lastig.

Maria.1 | 11-05-14 | 02:02

Islamitische wetenschap? Daarover plempte ik enige dagen geleden nog een quote: "The limited ability to understand, appreciate and produce knowledge as a result of low IQ is probably part of the reason why Muslim countries only produce one-tenth of the World average when it comes to scientific research. In 2003 the world average for production of scientific articles was 137 per million inhabitants, whereas the average among 47 Islamic countries was just 13." (themuslimissue.wordpress.com/2013/05/...) Met die 'wetenschap' zal het dus wel meevallen.

Litsehimmel | 11-05-14 | 01:17

Een ijzeren gordijn rond de islamitische landen is onvermijdelijk. Voorbij 0 graden Kelvin beweegt er niets meer. Dat is het bewijs dat een opperwezen niet kan bestaan.

Theo Prinse | 11-05-14 | 01:03

Een handelscentrum zonder eigen munt? Zoiets als Nederland binnen de EU?

_

Ja Hans, in Mekka betaalde ze met goudstukken, kan je prima mee handel drijven of dacht je soms dat handelaren destijds alleen een stabiele munteenheid accepteerden.

mocroGS | 10-05-14 | 23:44

omanders | 10-05-14 | 22:43
Ooit iets over de heksenverbrandingen gelezen?

Schoorsteenveger | 10-05-14 | 23:43

De tijd dat we gebukt gaan onder het juk van de EUSSR zal eerder aanbreken dan de tijd dat we gebukt gaan onder het juk van de Islam.

Allemaal | 10-05-14 | 23:25

@Peter Emile | 10-05-14 | 17:25


Ten tweede is religie an sich helemaal niet vrouwonvriendelijk. De Islam is dat, maar dat is ze omdat ze een product van een heel vrouwonvriendelijk omgeving is. Overigens zijn er veel aanwijzingen dat de mens van nature een zeer vrouwonvriendelijk wezen is. Wie ons genetisch materiaal bekijkt ziet dat de variabiliteit van het mtDNA (genetisch materiaal dat slecht via moeder overerfbaar is) veel groter is dan dat van het Y-gen, wat mannen alleen van hun vaders erven. Er is eigenlijk geen andere goede verklaring dan dat veel meer vrouwen dan mannen aan het menselijk genoom hebben bijgedragen. En dat kan eigenlijk niets anders dan harems en vrouwenverovering betekenen. Lees Napoleon Chagnon er maar op na.


en.wikipedia.org/wiki/Yanomami#Violenc...


Kortom, het is niet al dan niet religieus zijn wat er toe doet. Het is de westerse beschaving - met de heidense en christelijke erfenis - die de uitzondering is: Slecht hier werden vrouwen als waardevol beschouwd. Ook al was het treurig gesteld met vrouwenrechten in het verlden, vrouwen werden oneindig veel beter behandeld dan in alle andere culturen. Een heel duidelijk kenmerk van die betere behandeling was monogamie.

omanders | 10-05-14 | 22:43

@Peter Emile | 10-05-14 | 17:25


Ach jeetje. Een atheistisch demogogisch lulverhaaltje zoals je er 13 in een dozijn aantreft op alle fora op de interwaps. De crux van dat verhaaltje vat je redelijk goed samen. Ik noem het het atheistische credo:


"Allemaal verzonnen.
Allemaal ooit als absolute waarheden geponeerd en bloedig verdedigd.
Allemaal verzonnen, omdat de mens achteraf simpele natuurverschijnselen niet snapte wegens gebrek aan kennis.
Allemaal verzonnen omdat de mens bang was - en is - voor de dood.
Allemaal verzonnen, omdat het nu eenmaal makkelijk is om domme, onwetende mensen iets wijs te maken waarmee je macht over ze kan uitoefenen.
Want dat is de enige reden waarom religie bestaat en koste wat het kost wordt gehandhaafd: macht.
Macht van mannen over andere mannen.
En vooral ook: macht van mannen over vrouwen."


Ten eerste is religie niet verzonnen. Ja, sommige religies zijn bewust verzonnen en elementen zijn aan religie toegevoegd in een poging het als machtsinstrument te gebruiken. Vaker dan niet faalde dat overigens jammerlijk, als je de geschiedenis GOED leest. Voorbeeld? De Romeinse keizers poogden het Christendom te verguizen en de keizersverereing te verspreiden. Het resultaat was slechts een onstuitbare groei van datzelfde Christendom.


Maar religie is niet verzonnen. Wie dat denkt is in soortgelijke val als marxisten. Die laatsen denken ook dat de hele geschiedenis een complot van de ene klasse tegen de andere is.


Dat religie op zijn minst gedeeltelijk aangeboren is laten de Aboriginals zien: Ze zijn al sinds 50.000 jaar terug gescheiden van de rest van de mensheid maar hebben een vorm van religie die aardig overeenkomt met de rest van de wereld: Grote voorouderlijke geesten die de wereld schiepen, leven na de dood, het gebruikelijke werk.


Dus tenzij je van plan bent een soort "masterplan" te verzinnen dat ouder is dan 50.000 jaar en dat de onderdrukking van vrouwen als doel heeft moet je gaan inzien dat het concept van religie tenminste latent in elk mens aangeboren aanwezig is.


Als je dat complot van meer dan 50.000 jaar terug wel wilt gaan verdedigen ben je overigens niet veel beter dan de scientology mafkezen met hun Thetans.

omanders | 10-05-14 | 22:27

@as-saboer | 10-05-14 | 15:18


De man is arabist dus deze materie is zijn vak. Dat ie dat keer op keer doet vind ik over het algemeen wel prettig bij vaklieden. Je wilt toch ook niet dat de koffiejuffrouw ineens gaat programmeren?

omanders | 10-05-14 | 22:10

Dus de achterkant van de maan is NIET groen?? Tjee, wat een desillusie.

Rest In Privacy | 10-05-14 | 21:24

rara | 10-05-14 | 16:47

Extrapolerend mogen we dus volgens Jansen concluderen dat er zowel in Leiden en Mekka geen handel werd gedreven?
En pas wanneer Jansen voetnoten gaat plaatsen neem ik hem weer serieus want tot dus ver zwetst ie uit zijn nek daar waar het te controleren valt en projecteert ie zijn eigen vilein daar waar niet.

Mike Oxlong | 10-05-14 | 20:53

@ mocroGS | 10-05-14 | 19:32

Wat leuk, je hebt een weerlegging (uit 1990) gevonden.
-
Wat zegt Fred Donner, in 2010? '"[the] assumption that Mecca was the linchpin of international trade [has] been decisively challenged in recent years – notably in Patricia Crone, Meccan Trade and the Rise of Islam." '
-
Ter info: Fred Donner is hoogleraar, en een grote meneer in de wereld van islambestudeerders. mocroGS, er ligt een schone taak voor je: Fred Donner informeren over de weerlegging - uit 1990! - die Fred Donner blijkbaar over het hoofd heeft gezien. Nog een toevoeging: als voorzitter van MESA kan Fred Donner bezwaarlijk worden gezien als spreekbuis van Republikeins Amerika.

HoogToontje | 10-05-14 | 20:46

@Meeroever | 10-05-14 | 16:55

Klopt. Dankzij de Islam werden alle bedoeïenen verenigd. Ik weet niet hoe Hans Jansen erbij komt dat er weinig mensen rond Mekka waren, want die Arabische legers waren relatief groot.

Rajputana | 10-05-14 | 20:09

Wat betreft een handelscentrum: Mekka lag langs handelsroutes en was bekend bij handelaren uit India. Als het een nietszeggende plek was, dan zouden handelaren er nooit naartoe gaan.

In die tijd was het gebruikelijk dat er bij handel - naast het uitwisselen van goederen - ook uitwisseling van kennis en ideeën plaatsvond. De Arabieren leerden zo wiskundige principes uit India en via de Arabieren kwam het bij de Grieken terecht. Daarom krijgen Arabieren onterecht de credits dat ze wiskunde hebben uitgevonden.

Vroeger noemden de Arabieren wiskunde 'Al-Hind' en dat betekent 'van Hind', oftewel: uit Hind (=Hindustan=India). Zwaarden haalden ze ook uit India en die kregen de naam 'Saif Al Hind' (=zwaard uit India).

De oude Grieken, Perzen en Indiërs dreven allemaal handel met de Arabieren. En in een woestijn vol bedoeïenen moet je toch ergens een stad hebben waar ze bijeenkomen voor handel, voor een langere tijd verblijven en vervolgens weer terugkeren met nieuwe goederen.

Rajputana | 10-05-14 | 20:03

@ Toine Tussenbeen | 10-05-14 | 18:48

Ja, onlangs nog. MRI-scan.
Maar goed, inhoudelijk heb je blijkbaar niets in te brengen.
Begrijpelijk hoor.
Deze materie is niet voor iedereen weggelegd.

o)+ | 10-05-14 | 19:40

@HoogToontje | 10-05-14 | 19:16

Ik hoef nog geeneens een moskee binnen te lopen om dat flutboek van Patricia Crone te weerleggen. Dat heeft namelijk professor Robert Bertram Serjeant gedaan in een artikel waarin hij gehakt maakt van het broddelwerk van Patricia Crone.
De weerlegging waarin verkeerd vertaalde Arabische teksten o.a. worden aangehaald en nog talloze fouten die in het boek staan. www.jstor.org/discover/10.2307/603188?...

mocroGS | 10-05-14 | 19:32

@ mocroGS | 10-05-14 | 19:07

Leuk dat je net die ene recensie weet te vinden die ook op Wikipedia staat... Als je het niet erg vindt hecht ik weinig waarde aan je bewering dat je het boek gelezen hebt.
-
En nog iets: voor de inzichten van Patricia Crone krijg je in de moskee ongetwijfeld de handjes niet op elkaar, maar bij Princeton - je weet wel, dat toonaangevende wetenschappelijke instituut - staat ze nog altijd op de loonlijst. Met haar wetenschappelijke kwaliteiten zal het dus wel snor zitten, althans naar Princeton maatstaven. Hoe het zich verhoudt tot de maatstaven van de madrassa's weet ik niet, misschien kan jij dat eens voor ons navragen?

HoogToontje | 10-05-14 | 19:16

Ik vind deze inkijkjes in religie, met name de islam, van iemand met kennis van zaken mateloos interessant. Het is heel lastig om deze kennis op een andere manier tot je te nemen, dus Hans, ga zo door! Ook als je 22 mei gekozen wordt om deze boodschap in Europa uit te dragen, mijn stem heb je!

Stefie | 10-05-14 | 19:09

HoogToontje | 10-05-14 | 18:47

Pech voor u, dat boek heb ik namelijk wel gelezen. Ik lees wel meer boeken die mij bij voorbaat niet hoeven te bevallen. Denk aan het werk van H. Jansen, Richard Dawkins enz.

Het boek is overigens vernietigend gerecenseerd. Leest u mee:

This book is no different and makes some very outrageous and pathetic claims. It's adequately summed up in the words of the late Cambridge University professor R. B. Serjeant:

"Its author starts, with deep-seated prejudices, to produce a confused, irrational and illogical polemic, further complicated by her misunderstanding of Arabic texts, her lack of comprehension of the social structure of Arabia, and twisting of the clear sense of other writing, ancient or modern, to suit her contentions. The present article, basing itself on the Arabic sources, treats a limited number of salient issues, mostly historical, and demonstrates the book's serious fallacies. It offers logical interpretation of the data, including rectification of errors in translations from Arabic passages cited in support of her arguments." Read the full article: R. B. Serjeant, `Meccan Trade and the Rise of Islam: Misconceptions and Flawed Polemics', Journal of the American Oriental Society, [...]

mocroGS | 10-05-14 | 19:07

Men kan een zekere moed MocroGS niet ontzeggen, hier zo stug pogen zijn waanidee te verkondigen. Er zijn er veel hier die serieus ingaan op zijn volhardheid.

Rest In Privacy | 10-05-14 | 19:03

@alwayslearning | 10-05-14 | 18:22
"Islam, dat kudt geloof, hoef je niet met een hoofdletter te schrijven.
Hahahahah, trap jij in de val van een zeker taalprincipe "

Rest In Privacy | 10-05-14 | 18:59

@Peter Emile | 10-05-14 | 17:25
Vrouwen komen er niet aan te pas?
En wie voedt die prinsjes op dan?

Rest In Privacy | 10-05-14 | 18:55

@mocroGS | 10-05-14 | 15:52
De "talloze" boeken zijn hoofdzakelijk van elkaar gekopiëerd. Kijk maar naar het type "genverbrander".
www.arabistjansen.nl/Arabist/plagiaat_...

Toine Tussenbeen | 10-05-14 | 18:54

@o)+ | 10-05-14 | 16:03
Heb je weleens geprobeerd om je hoofd in een roterend magnetisch veld te steken? Dat schijnt Mariaverschijnselen te genereren.

Toine Tussenbeen | 10-05-14 | 18:48

@ mocroGS | 10-05-14 | 17:36

Dat Mekka een centrum van handel was voor de opkomst van de islam is inderdaad een belangrijk inzicht dat door de islam wordt verspreid. Alleen: het is maar zeer de vraag of dat waar is. Zie bv 'Meccan Trade And The Rise Of Islam' van Patricia Crone. Een boek dat Hans Jansen ongetwijfeld bekend is, en wat jij evenzeer ongetwijfeld niet gelezen hebt.

HoogToontje | 10-05-14 | 18:47

miko | 10-05-14 | 18:27

O ja joh.......................
Denk dat je toch een beetje verkeerd geinformeerd bent.

hero_of_heaven | 10-05-14 | 18:47

*dan. Fuck me.

o)+ | 10-05-14 | 18:46

@ rara | 10-05-14 | 16:11
Fuck dat. Het gaat hier over geschiedsvervalsing. En als je een beetje serieus verder kijkt dan de waan van de dag blijkt dat de RKK een grote rol speelde en nog steeds speelt in de islamitische kwestie in het algemeen en de waan van de dag in het bijzonder.

Dit gaat dieper van Roodkapje, beste rara.

o)+ | 10-05-14 | 18:44

@miko | 10-05-14 | 18:27
Eratosthenes heeft het 3 eeuwen voor christus vrij nauwkeurig berekend. Hij zat er maar een paar procent naast. en.wikipedia.org/wiki/Eratosthenes#Mea...

Stormageddon | 10-05-14 | 18:34

@mocroGS | 10-05-14 | 18:09
Hahaha. Levenslang gehersenspoeld door de mohammedanen en dan anderen vragen om zelf na te denken. De ironie.

Lewis Lewinsky | 10-05-14 | 18:29

Ik kan ook een boom opzetten over het vermeende leven van een joodse timmermanszoon. 90% van de elementen uit dat sprookje zijn ook aantoonbaar niet waar, Hans. En die andere 10% zijn ongeloofwaardig en waarschijnlijk niet historisch waar.
web.archive.org/web/20081024035706/htt...
web.archive.org/web/20081104154005/htt...

En Mohammed heeft waarschijnlijk ook nooit bestaan. Althans niet de Mohammed die in de hadith wordt beschreven. Zeker 90% fictie. En 10% onwaarschijnlijke fabricaties.
www.youtube.com/watch?v=CADoG-gu5Zk

Stormageddon | 10-05-14 | 18:28

@Lewis Lewinsky | 10-05-14 | 17:46
Hahahaha!

miko | 10-05-14 | 18:28

@rara | 10-05-14 | 17:20
In dit geval dus de machtige krijgsheren.

@AC | 10-05-14 | 17:22
Waarschijnlijk wel, Jezus waarschijnlijk niet.

@hero_of_heaven | 10-05-14 | 18:14
Men wist dat de aarde rond was ver voor de 'kerk' bestond hoor.
men wist alleen niet hoe groot hij was.

miko | 10-05-14 | 18:27

@mocroGS | 10-05-14 | 17:51
Het verschil is dan weer dat het nogal lastig is om met een gemiddelde oceaanstomer het Ruhr gebied te bereiken, terwijl je met je kameel gewoon door kan als deze heeft gedronken.

Pierre Tombal | 10-05-14 | 18:25

Islam, dat kudt geloof, hoef je niet met een hoofdletter te schrijven. Tenzij je er natuurlijk stiekem erg veel repsect voor hebt, maar dat lijkt me niet waarschijnlijk voor de GS-reaguurders.

alwayslearning | 10-05-14 | 18:22

Ja dag hoor.. nou wilde ik net een Islam pakket gaan bestellen in de webshop van bekeer moslima Petra en nou hoor ik dat het een illusie is.. allemaal. Ik kreeg net de bij de Islam horende haatgevoelens en was alles aan het indelen in wel haram, niet haram, schaap slachten met de kont omhoog naar 't oosten. Ik voelde me goed omdat ik ook bekeer moslima wil worden. Ik heb vandaag de hele dag braaf geoefend met theedoek om mijn hoofd binden, geprobeerd om mijn man te besnijden want anders is ie niet haram genoeg. Ik heb een perzisch kleedje tweede hands op Marktplaats gekocht en nou is die hele religie onzin??????

pinkelotje | 10-05-14 | 18:22

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 17:40

Ja dat weet ik en dat is dom. Maar waarom mag zijn theorie niet waar zijn?
Er zijn geleerden geweest die beweerden dat de aarde rond zou zijn , ze belanden in de kerkers of erger nog op de brandstapel.
Alhoewel ik zelf absoluut niet gelovig ben heb ik toch de bijbel gelezen en in dat boek staan inderdaad hele rare dingen. Tenzij je het met een andere wetenschap gaat lezen.
Maar stel dat ze hem (E.von D.) wel serieus zouden nemen denk jij dan dat de "kerk" daar achter zou staan? Die kijken wel link uit dus schuiven ze elk bewijs zo het eeuwige archief in.
Er zijn zoveel sterren en planeten in het heelal waarvan er heel veel dezelfde habitat hebben als onze Aarde , zodat het een beetje erg egoistisch zou zijn om te denken dat wij de enige levensvorm zouden zijn.

hero_of_heaven | 10-05-14 | 18:14

@mocroGS | 10-05-14 | 18:09
Waar haal jij -het idee- de arrogantie vandaan te veronderstellen dat ik reeds zelf niet nadenk?

Ven1V1d1V1c1 | 10-05-14 | 18:12

@Ven1V1d1V1c1 | 10-05-14 | 18:03

Je wilt Hans Jansen graag geloven, ondanks dat je gezond verstand hier tegen ingaat. Word het eens niet tijd dat je zelf durft na te denken.

mocroGS | 10-05-14 | 18:09

Hr. Jansen, Ik ken het werk van Carl von Clausewitz alleen van de uitspraak dat oorlog slechts een voortzetting van politiek met andere middelen is, maar waarom de betreffende veroveringen niet zouden kunnen hebben plaatsgevonden wordt mij uit dit verhaal onvoldoende duidelijk.

Religie in combinatie met angst, terreur, bondgenootschappen, onderwerping, genocide en slavernij zijn krachtige middelen die niet onderschat kunnen/mogen worden. Als het gaat om louter strategische, demografische, logistieke etc. argumenten, zou ik volgens u ook niet in Alexander de Grote mogen geloven, gezien het inwonertal van Macedonië destijds.

Het is niet dat ik u niet geloof maar meer onderbouwing en bronverwijzingen zouden in ieder geval door mij zeer op prijs worden gesteld.

Ven1V1d1V1c1 | 10-05-14 | 18:03

@miko | 10-05-14 | 17:36
Als jij denkt dat ik wartaal uitsla dan is het tijd voor je medicatie.

rara | 10-05-14 | 18:00

miko | 10-05-14 | 17:21

Kletskoek.
De Arabieren waren met minder manschappen maar wel beter in de krijgsstrategie.
Vooral daar dankten ze hun overwinningen aan.

Lees "de Arabische veroveringen" van de overigens politiek-correcte Hugh Kennedy.
En natuurlijk aan hun moordzuchtige reputatie en b.v. de defensieve houding van de Perzen.

knerf | 10-05-14 | 17:57

Één keer trek je de conclusie.
Religie is een illusie.
Religie is een droom.... een pakketje schroot met een dun laagje chroom.

Schietmijmaarlek | 10-05-14 | 17:54

Een oase is een soort tankstation langs de route, het is niet de plaats waar handel wordt gedreven. Dat gebeurt op het begin- en het eindpunt. Of op kruispunten van karavaanwegen.

Net als op het tankstation kan je er wat eten kopen. Maar kamelen dan weer niet, dat zou te duur zijn.
rara | 10-05-14 | 17:42

_

Als jij als stad centraal ligt op een handelsroute bent waar alle Karavaan handelaren passeren en stoppen, waarom zou je dan niet van een nood een deugd maken en handel drijven.
Steden en landen die strategisch goed liggen profiteren vaak van de handel. Oud Amsterdam, Rotterdam (doorvoer haven van europa) Dubai enz

mocroGS | 10-05-14 | 17:51

Hoeveel bewijzen men ook aandraagt een gelovige, welke religie dan ook, blijft volharden. Aalemaal prima, maar val mij er niet mee lastig. In welke borm dan ook.

Smept | 10-05-14 | 17:51

Mekka was, en is dat nog steeds, een handelscentrum in gebakken lucht.

Lewis Lewinsky | 10-05-14 | 17:46

@mocroGS | 10-05-14 | 17:36
Een oase is een soort tankstation langs de route, het is niet de plaats waar handel wordt gedreven. Dat gebeurt op het begin- en het eindpunt. Of op kruispunten van karavaanwegen.

Net als op het tankstation kan je er wat eten kopen. Maar kamelen dan weer niet, dat zou te duur zijn.

rara | 10-05-14 | 17:42

Eerst was het zielig, toen werd het sneu en nu wordt het saai. Heb je nog andere platen in je repertoire Hansie Hansie?
as-saboer | 10-05-14 | 15:18
--
Je zou een leergierige opstelling kunnen proberen?

appeltjesgroeneweide | 10-05-14 | 17:42

gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:41

Kul.
In de wetenschap is het nog altijd zo dat je moet bewijzen dat iets bestaat en niet het omgekeerde.
Volgens jouw opvattingen zouden kabouters ook bestaan omdat het tegendeel niet bewezen is.

Mischien wordt het tijd om je aan te sluiten bij een sekte...

knerf | 10-05-14 | 17:42

hero_of_heaven | 10-05-14 | 17:33
En je weet hoe Von Daniken verguisd is door zijn wetenschappelijke collega's? Ze wilden de mogelijkheid niet eens onderzoeken!

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 17:40

@rara | 10-05-14 | 17:25
Je argumenten? Je slaat wartaal uit waarschijnlijk omdat je iets te garag hebt dat de verderfelijke islammerts niks konden.
Hans praat enorme onzin dat is wel een feit.

miko | 10-05-14 | 17:36

@rara | 10-05-14 | 17:10
Ik zou zeggen neem de -kennis- sprookjes van Hans Jansen vooral serieus.

gedachtespinsel | 10-05-14 | 17:36

De islam koestert ook de illusie dat Mekka voor en tijdens het leven van Mohammed (570-632?) een handelscentrum geweest is. De geschiedenisboekjes in Oost en West herhalen dat.
De eerste munt in Mekka geslagen is van ongeveer twee eeuwen na de dood van Mohammed.
_

Mekka was inderdaad de handelscentrum van Arabië, het ligt namelijk tussen Mar'ib (Jemen) en Petra (Jordanie) in het zuiden. Een bekende oude karavaanhandelsroute waar Mekka precies in het midden ligt. www.google.com/maps/dir/Petra+Treasur...

Bovendien heeft Mekka een oase, nogal handig om in het hete Arabië dan een tussenstop te houden in Mekka, met je handelswaren.
Betaalmiddel: goudstukken o.a, kan je prima handel mee drijven, Hansie.

mocroGS | 10-05-14 | 17:36

Ach, het "geloof" is zo achterhaald. Wat niet wegneemt dat het geloof in goden wel degelijk ergens op gebaseerd is.
De mens in de oudheid had echt wel reden om aan te nemen dat er meer was tussen hemel en aarde. Eens waren er "goden". Net als wij nu Mars gaan koloniseren hebben andere dat ooit getracht met de aarde te doen.
Maar om nu anno 2014 die kolonisten nog te eren en uit hun naam dingen doen of juist niet doen is iets volkomen achterlijks.
Interessante lektuur daar over is onder andere geschreven door E.von Daniken en Zacharia Sitchin.
www.youtube.com/watch?v=34C41eEpM48

hero_of_heaven | 10-05-14 | 17:33

.... "Overigens ben ik van mening dat Carthago... sorry... dat de kudo's terug moeten."

Peter Emile | 10-05-14 | 17:31

@Kutsnob | 10-05-14 | 16:41
Iedereen kan een pagina op Wikipedia maken. Er staan nuttige dingen op, maar ook zeer veel twijfelachtige. Geschiedenisboeken zijn ook niet volledig van kritiek gevrijwaard. Afhankelijk van de taal waarin je iets leest blijken er namelijk nogal wat varianten te bestaan van dezelfde gebeurtenis. Zo staat in onze geschiedenisboekjes dat Hitler de Tweede Wereldoorlog ontketende, terwijl in werkelijkheid de geallieerde machten Frankrijk, UK en USA daar verantwoordelijk voor waren. Dit blijkt onder ander uit de oprichting van het EKSG, de latere EEG en de huidige EU, welke de onderkenning van deze schuld bevestigt.

Pierre Tombal | 10-05-14 | 17:26

Ik kan niet wachten tot God en Allah net als die duizenden andere goden en godinnen uit het duistere verleden, eindelijk óók op de vuilnisbelt liggen van de geschiedenis, waar ze thuishoren: bij Wodan, Donar, Zeus, Quetzalcoatl, Horus, Diana, Freya en hoe ze ook allemaal mogen heten.
Allemaal verzonnen.
Allemaal ooit als absolute waarheden geponeerd en bloedig verdedigd.
Allemaal verzonnen, omdat de mens achteraf simpele natuurverschijnselen niet snapte wegens gebrek aan kennis.
Allemaal verzonnen omdat de mens bang was - en is - voor de dood.
Allemaal verzonnen, omdat het nu eenmaal makkelijk is om domme, onwetende mensen iets wijs te maken waarmee je macht over ze kan uitoefenen.
Want dat is de enige reden waarom religie bestaat en koste wat het kost wordt gehandhaafd: macht.
Macht van mannen over andere mannen.
En vooral ook: macht van mannen over vrouwen.

Want religie is altijd en overal een mannenzaak. Bedacht, uitgevonden en (meestal bloedig en moorddadig) gehandhaafd door mannen. Ten gerieve van mannen. Vooral de alfa-mannen onder die exemplaren.
Vrouwen komen er niet aan te pas.
Die moeten hun bek houden, zich onzichtbaar maken en braaf volgen.
Wat ze - helaas - ook meestal doen.

Peter Emile | 10-05-14 | 17:25

@miko | 10-05-14 | 17:21
Je negeert mijn argumenten. Je legt me woorden in de mond. Prettige dag verder.

rara | 10-05-14 | 17:25

Is er eigenlijk bewijs dat Mohammed überhaupt ooit bestaan heeft?
Of is ie net zo'n verzonnen kult figuur als Jezus?

AC | 10-05-14 | 17:22

@rara | 10-05-14 | 16:55
Rome haalde ik aan omdat een enkele stad uiteindelijk een wereldrijk werd.
En Macedonie zou genoeg mensen hebben kunnen leveren voor het onder druk houden van dit rijk?
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons...

Ja dat kon inderdaad om dat vele verbonden met lokale stammen werden gesloten.
Net zoals de arabieren dat hebben gedaan.

miko | 10-05-14 | 17:21

Werkelijkheid word gemaakt door aannames.
Het enig werkelijk leuke in deze modderpoel is quantum fysica.
Wat materie van diepere dimensies voorziet.
Elk extern geloof is stront op den duur
Tjakka:-)

123 je proeft het zo | 10-05-14 | 17:21

Leuk stuk Hans.

robert1 | 10-05-14 | 17:20

@miko | 10-05-14 | 17:10
Demische diffusie en elitaire overheersing.

rara | 10-05-14 | 17:20

Ik lig hier helemaal dubbel van het lachen.

AC | 10-05-14 | 17:17

@miko | 10-05-14 | 17:09
Ik wil ook niets te maken hebben met die koningshuizen. Beweerde ik dat broedermoord hier niet voorkwam, of leg je me woorden in de mond?

rara | 10-05-14 | 17:17

@gedachtespinsel | 10-05-14 | 17:05
Als logica ongrijpbaar overkomt dan komt dat omdat je niet logisch nadenkt. Snap je?

rara | 10-05-14 | 17:14

Lijkt wel een wedstrijdje dom, dommer, domst.
Wie is er dommer? degene die in een sprookje gelooft of hij die z'n best doet om te bewijzen dat het sprookje niet waar is?

viridis | 10-05-14 | 17:14

Tering, een hoogleraar geschiedenisles moeten geven.

Lever die titel in. Trol.
Meeroever | 10-05-14 | 16:55
_

er komt ook nog een deel 2, dus misschien is er nog hoop voor Hansie de fopwetenschapper.

mocroGS | 10-05-14 | 17:12

@McMarx | 10-05-14 | 17:07

Inderdaad. Waren de Byzantijnen of de Perzen niet verzwakt, dan spraken ze in Arabië nu Grieks.. of Perzisch.

Maar waar er twee vechten om een been, gaat de derde er mee heen...

Meeroever | 10-05-14 | 17:12

@rara | 10-05-14 | 16:32
Heel logisch wat hij zegt.
Leg jij maar eens uit dat de sliertjes taal gemeengoed is geworden in heel die regio

miko | 10-05-14 | 17:10

Dank heer Jansen voor dit stukje en Uw eerdere ontboezemingen. Ik geniet van de manier waarop U probeert mensen aan het denken te zetten. Illustratief voor de noodzaak daarvan zijn de vele ontluisterende commentaren.

roomserdan | 10-05-14 | 17:10

mocroGS | 10-05-14 | 17:02
Als jij komt aanzetten met Saladin, die niks beters wist te doen dan te wachten tot zijn tegenstrevers doodgingen, waarna hij zijn deel kwam opeisen, dan vraag ik me af welke ziekte er in Jeruzalem heerste, dat hij deze stad kwam belegeren. De bewoners moeten sterk verzwakt zijn geweest, anders had hij de moed niet gehad.

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 17:10

@gedachtespinsel | 10-05-14 | 17:03
Ik zei: Het idee dat je er niets over kunt weten is bewezen onjuist. Hiermee zeg ik dat het wel mogelijk is om kennis op te doen.

Dat is niet in tegenspraak met het gegeven dat jij de stelling die jij poneert zelf moet kunnen bewijzen.

rara | 10-05-14 | 17:10

@sinar2 | 10-05-14 | 16:55
Onomstotelijk bewezen? Laat Hans zijn favoriete bijbel eens tegen het licht houden. Daar staan niet minder leugens in.

@rara | 10-05-14 | 16:24
Man man, broedermoord gebeurde in Europa niet?
Kijk eens naar de familie banden van de koningshuizen ten tijde van de eerste wereldoorlog.
Dat was allemaal familie!

miko | 10-05-14 | 17:09

Roodkapje was een meisje uit een bekende goudzoekersfamillie uit de 13e eeuw. Ze kon ook toveren, daarvoor gebruikte ze een toverstaf die in de 1e eeuw b.c. door een houthakker in een bos was gevonden. Dit bos bevond zich op een grieks eiland. In dit bos woonde ook een wolf die kon praten en die koning van de dieren werd genoemd. De oma van roodkapje werd betsie genoemd. Ze was venoemd naar de tante van de oom van haar moeder. Het huisje waar roodkapje woonde was gemaakt van suikerspinnen in de kleur roze, later werd bekend dat dit eigenlijk blauw moest zijn maar roodkapje was kleurenblind.
... #ies echt zo jongen, en als jij zegt dat het niet zo ies... bewijs het dan maar jongen he he
* nou nee, laat maar

viridis | 10-05-14 | 17:08

@Meeroever | 10-05-14 | 16:55
Zo ken ik het verhaal ook van allerlei BBC documentaires,
die over allerlei machtsblokken gaan door de geschiedenis heen. Ik vond het redelijk aanmemelijk.
Mohamed, de z.g. profeet, maakte handig gebruik van zijn 'profetisme' om zijn manschappen te motiveren.

Rest In Privacy | 10-05-14 | 17:07

@Graaf van Egmont | 10-05-14 | 17:04

Uit het hoofd. Uit het hoofd. Ja, sommige mensen hebben wel geleerd.

Meeroever | 10-05-14 | 17:07

@Kutsnob | 10-05-14 | 16:56
Och, ik sluit zelfs niet uit dat misschien ooit u een verkracht zou kunnen worden door wie dan ook, maar wat zegt dat over mijn politieke voorkeur?

gedachtespinsel | 10-05-14 | 17:07

Kutsnob | 10-05-14 | 16:59
En humorist. Ik mag dat soort types wel.

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 17:07

@rara | 10-05-14 | 17:02
Het waren toen al behoorlijke grote steden en ja hij had ze veroverd. Dit gebeurde in dezelfde tijd als de oorlogen van de Frankische koningen die toen hun macht uitbreide.
Daar is genoeg over te vinden.

miko | 10-05-14 | 17:06

@rara | 10-05-14 | 17:00
Ongrijpbare logica is een zinloze vorm van communicatie en derhalve onzinnig, wie heeft het hier over beperkingen?

gedachtespinsel | 10-05-14 | 17:05

@Kutsnob | 10-05-14 | 16:54
Alle geschiedenis boekjes??
Sinds Hans PVV'r is geworden is hij heilig hier.
Ik heb niet met die doodscultus maar de bewering dat een paar kamelen hoeders geen rijk konden stichten want ze zouden in de oorspronkelijke zin met te weinig mensen zijn is grote onzin.
Daardoor werden in de oudheid te makkelijk allianties gesloten en verbroken.

miko | 10-05-14 | 17:04

Meeroever | 10-05-14 | 16:55
Zo dat is lekker knip- en plakwerk.

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 17:04

@rara | 10-05-14 | 16:57
Nee lieve schat, lees even je eigen bla bla na. rara | 10-05-14 | 16:28 |

gedachtespinsel | 10-05-14 | 17:03

@miko | 10-05-14 | 16:43
Zucht...

Omdat die steden oud zijn moet Khalid een grote veroveraar zijn?

rara | 10-05-14 | 17:02

Voor het alternatief zou je even de tegel van Jan Passant mk2 16 u nog wat kunnen lezen. Gechargeerd geef ik toe, maar een mogelijkheid.
Graaf van Egmont | 10-05-14 | 16:53

_

Zijn tegel raakt kant noch wal. Het is eerder een slechte poging op grappig te zijn dan het een plausibele verklaring te noemen.
Zo heeft Jeruzalem veroverd en gestreden tegen de kruisvaarders, maar dat zal volgens Hansie ook wel weer een illusie zijn dat valt onder islamitische propaganda.

mocroGS | 10-05-14 | 17:02

@Kutsnob | 10-05-14 | 16:47
Sorry, bedoelde Damascus en geen Homs en ik zat er 200 jaar naast. Ze bestaan pas een miezerige 4300 jaar.
Die steden waren toen al behoorlijk beschaafd en geschrift was alom aan weig.
verder hebben de Perzische rijken jaren daarvoor uitputtende slagen geleverd en was hun rijk
( Sassanidische Rijk) De krijgers van het kalifaat konden zo over ze heen lopen.
Denk je echt dat Abou bakr met een paar kamelen neukers van het schiereiland de zaak veroverd heeft of dat er vele stammen over liepen? Immers jouw vijand is mijn vijand dus jij bent mijn vriend.
Zelfs de Romeinen hadden Germaanse en Keltische stammen in hun legers opgenomen.

miko | 10-05-14 | 17:01

Overigens voorbeelden van rijken die snel expandeerden:

Het Mongoolse Rijk, voorbeeld nummer 1. Redelijk gelijkende tactieken: mannen geboren op een paard, snel, behendig, erg kundige boogschieters. Pijl schieten, wegwezen. Lichte bewapening.

Ook hier (in Mongolië) oorspronkelijk veel stammen. Maar eenmaal verenigd, en na jaren van onderlinge training (want ze bevochten elkaar continu) waren ze oersterk. Ze zouden tot aan de Noordzee gekomen zijn, was de grote leider Genghis Khan niet gestorven en moest zijn kleinzoon (of zoiets) niet terug naar de Grote Tent om een nieuwe leider te kiezen.

Meeroever | 10-05-14 | 17:01

@Meeroever | 10-05-14 | 16:55
En nog even ingaan op het verhaal waar de hele islam op stoelt dat Mekka zo een groot handelscentrum zou zijn geweest maar dat dus niet was. Ik zie dat nergens in jouw verhaal terugkomen.

sinar2 | 10-05-14 | 17:00

@gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:44
Goed dat je je eigen beperking ziet.

rara | 10-05-14 | 17:00

-weggejorist-

Kutsnob | 10-05-14 | 16:59

@miko | 10-05-14 | 16:50
Zie rara | 10-05-14 | 16:55

rara | 10-05-14 | 16:59

@gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:41
Jij poneert de stelling, dus moet jij het bewijs leveren, beste knul.

rara | 10-05-14 | 16:57

Kutsnob | 10-05-14 | 16:48
Aha, ik begrijp het, je wilt hier de cynicus uithangen, gelardeerd met een toefje sarcasme. Succes er mee.

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 16:57

-weggejorist-

Kutsnob | 10-05-14 | 16:56

@mocroGS | 10-05-14 | 16:49
Geduld is niet je sterkste kant.

rara | 10-05-14 | 16:56

Wat er wel is gebeurd, meneertje Hans de Geschiedvervalsert is dat Perzië en het Byzantijnse Rijk elkaar kapotgevochten hadden en ernstig verzwakt waren.

Toen, dankzij de Islam, de vele stammen in Arabië plotseling een eenheid waren, waren zij militair, met hun paarden, tactiek van snelle verplaatsing, uitputting van de vijand, en de zelfstandigheid van de moslimsoldaat (die weinig nodig had om te overleven, want hij was de woestijn gewend).

Zij veroverden daarop gebieden van de verzwakte staten om hun heen (steden tot aan Egypte waren ernstig verzwakt vanwege de Byzantijns-Perzische oorlogen). Piece-of-cake voor de nieuwe sterke macht in de regio. Het lukte ze geheel Perzië te veroveren.

Dus Arabië + Syrië + Egypte + Perzië, dan praat je over nogal een rijk.

Daarnaast waren ze niet alleen militair sterk, ook de manier van veroveren. De elite werd ververst (Arabieren waren nu de baas), de bevolking werd met rust gelaten en kon in redelijke vrede verder leven. Joden en Christenen moesten enkel een extra belasting betalen, maar velen bekeerden zich tot de islam.

Daarnaast was er de economie, nogmaals deze was tijdens de Byzantijns-Perzische oorlog verzwakt. In veel steden werden de moslims/Arabieren dan ook verwelkomt. Ze bezaten daarnaast ook een belangrijke handelsroute tussen Oost en West.

De veroveringen gingen inderdaad redelijk snel. Ze stelden één schrift in, één taal en maakten handel mogelijk. Totdat ook de moslims onderling elkaar gingen bevechten en het uiteenviel, er kwamen zelfs religieuze twisten.

Grootste probleem nu zijn de oliestaten, en de islamstroming die zij aanhangen, en met veel geld de wereld over exporten. Het Wahabisme.

Tering, een hoogleraar geschiedenisles moeten geven.

Lever die titel in. Trol.

Meeroever | 10-05-14 | 16:55

@miko | 10-05-14 | 16:46
Rome had eeuwen nodig om uit te groeien tot een wereldrijk.

Om mensen te veroveren moeten er wel mensen wonen. Die waren er niet in Arabie. Wel in Macedonie, vandaar Alexander.

Verovering gaat snel als er sprake is van een gedeelde cultuur of gedeelde economische belangen. En die waren er niet, in Arabie en omgeving.

rara | 10-05-14 | 16:55

@mocroGS | 10-05-14 | 15:52
Ik begrijp ook wel dat het een schok is dat nu onomstotelijk is bewezen dat de islam op leugens berust.
Maar ga dan niet de boodschapper van dit bericht verdacht zitten maken.
Feiten zijn feiten. Mekka is nooit meer als een paar tenten met kamelen erbij geweest. En voor de mannen nog wat geiten van plezier erbij misschien.

sinar2 | 10-05-14 | 16:55

-weggejorist-

Kutsnob | 10-05-14 | 16:54

@Kutsnob | 10-05-14 | 16:52
U doet uw naam eer aan.

gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:54

mocroGS | 10-05-14 | 16:46
Voor het alternatief zou je even de tegel van Jan Passant mk2 16 u nog wat kunnen lezen. Gechargeerd geef ik toe, maar een mogelijkheid.

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 16:53

-weggejorist-

Kutsnob | 10-05-14 | 16:52

@Kutsnob | 10-05-14 | 16:48
"wij"?

gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:50

Hoe het ook zij. Hans heeft wel een mooi iman-baardje.

meneer der meneren | 10-05-14 | 16:50

@rara | 10-05-14 | 16:27
Hans is een Arabist, geen geschiedkundige en zoveel is wel duidelijk.Er zijn legio voorbeelden van kleine stadstaten die in minder dan een generatie uit groeien tot geduchte machten in hun regio.

miko | 10-05-14 | 16:50

miko | 10-05-14 | 16:46

Precies. Legt dat maar uit aan de Hans Jansen volgers hier.

mocroGS | 10-05-14 | 16:49

gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:43
Daar kan ik mee akkoord gaan.
*zich nog nooit verdiept heeft in het bestaan van god*

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 16:48

@gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:43
God bestaat, net zo zeker als dat Ruussell's theepot bestaat.

rara | 10-05-14 | 16:48

-weggejorist-

Kutsnob | 10-05-14 | 16:48

Onze overheid gelooft ook dat het jaarlijks keuren van auto's minder doden en gewonden geeft, bewezen en bewijsbaar is het niet, toch gebeurt het zonder morren of je nu 5000km of 100.000 km per jaar rijdt.
Wel bewijsbaar is dat het bakken geld kost maar ook veel oplevert.
Geloof is gewoon iets achterlijks maar we lopen er allemaal achteraan.

gebrokenvleugel | 10-05-14 | 16:47

-weggejorist-

Kutsnob | 10-05-14 | 16:47

@Mike Oxlong | 10-05-14 | 16:34
Geschiedschrijvers van mijn stad hebben altijd de hun bekende feiten gebruikt. De rotsvaste conclusie was eeuwenlang dat ik woon in het voormalige Lugdunum Batavorum, de grootste Romeinse stad in de wijde omgeving. We hadden uitgebreide opgravingen door heel Nederland nodig om te bewijzen dat dat niet zo is, en dat Leiden ergens rond 850 NC pas begon te groeien. Lijkt wel wat op de geschiedenis van Mekka, dus.

rara | 10-05-14 | 16:47

Kutsnob | 10-05-14 | 16:41
En je punt is.....?

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 16:47

De islam koestert een aantal illusies over de geschiedenis van de islam waarvan bewezen is dat ze onjuist zijn. Een voorbeeld is de verovering door de Arabische moslims, na de dood van Mohammed in 632, van Groot-Syrië, Arabië, Irak en Iran. Je hoeft het werk van de Pruisische strateeg Carl von Clausewitz niet uit je hoofd te kennen om in te zien dat zo’n verovering nooit kan hebben plaats gevonden.
Aldus Jansen,

_

Jammer dat hij niet met een alternatieve verklaring kan komen. Geen verovering, wat dan wel?

mocroGS | 10-05-14 | 16:46

@rara | 10-05-14 | 16:16
Hoe hebben de romeinen dat gedaan dan? Met een enkele stad in de kortste mogelijke tijd half europa onder de voet lopen.
In het begin van onze jaartelling tot aan onze moderne tijd hebben volkeren massaal overgelopen tijdens een strijd. De genoemde generaal heeft immers eerst TEGEN de islam gestreden en daarna er pas voor.
Hoe zou Alexander de grote anders zo een groot rijk hebben kunnen veroveren.
Die kwamen toch ook allemaal niet uit die ene streek Macedonië is het wel?

miko | 10-05-14 | 16:46

@rara | 10-05-14 | 16:41
Dat is dan wel weer wel waar.

gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:44

@Graaf van Egmont | 10-05-14 | 16:42
Conclusie? Onvoldoende bewijs.

gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:43

@mocroGS: Wat betekent dat bijna volledig rode icoontje aan de linkerzijde van je Nick? Die zie je als de tool hebt geïnstaleerd. Sommige zijn groen op grijs enz. Id OT maar, wil ik wel weten.

Rest In Privacy | 10-05-14 | 16:43

@rara | 10-05-14 | 16:02
Uhum, de beste man heft oorlog gevoerd tot in Anatolie. Syrie en enkele andere landen hadden toen al grote steden.
Aleppo en Homs zijn steden die al 4500 jaar bestaan.
kortom Hans lult.

miko | 10-05-14 | 16:43

@Graaf van Egmont | 10-05-14 | 16:41
:D

gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:42

gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:37
Tegenargument: God bestaat niet. Of wel?

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 16:42

@rara | 10-05-14 | 16:39
De stelling in zichzelf wel ja. Ik zal hem ander formuleren voor je:
God bestaat.
Bewijs jij even dat het niet zo is.

gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:41

-weggejorist-

Kutsnob | 10-05-14 | 16:41

gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:37
De stelling moet zijn: God bestaat. Of niet?

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 16:41

@Puin Zooi | 10-05-14 | 16:28
Eind jaren '60 zijn er wat kaasspecialisten meegereisd met het Apollo project. Met eigen ogen stelden die vast dat er geen groenekaas was aan de achterkant van de maan.
Intussen is er nog geen enkele raket heen en terug naar hemel of hel geweest, niet die de heer God, niet de uitspanningen van meneer Allah.

Duss, je gelooft dat bestaan. Of je gelooft het niet. Dat laatste is overigens best wel gevaarlijk, vanwege de twijfels bij de gelovigen.

Gelovigen, die er natuurlijk de pest aan hebben dat zij misschien wel hun hele leven voor lul met hun kop op de grond hebben gebonkt. Gelovigen, die het niet kunnen hebben dat ongelovigen nooit in brand gestoken zullen worden na hun dood. Daarom doen ze dat uit voorzorg maar bij het leven.

Jan Passant mk2 | 10-05-14 | 16:41

@gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:38
Verborgen in een wolk ongrijpbare logica.

rara | 10-05-14 | 16:41

@rara | 10-05-14 | 16:16

Djinns? Whahahha, dat was een goeie!
Verder wat Hans zegt de volgende keer.

Mammeloe | 10-05-14 | 16:40

@gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:37
Die stelling is altijd waar, maar wat is je boodschap?

rara | 10-05-14 | 16:39

@mocroGS | 10-05-14 | 16:31
'Sarcasme is jouw vreemd.'
Correct Nederlands: Sarcasme is jou vreemd.

"Zowat heel het Midden Oosten spreekt Arabisch en de Maghreb landen. "
Correct Nederlands: Zowat heel het Midden Oosten en de Maghreblanden spreken Arabisch.'

" Ga terug naar school is echt beter voor jou."
Correct Nederlands: 'Ga terug naar school, dat is echt beter voor jou.

Overigens heb je het sarcasme in mijn comment gemist.

* veegt lachtranen weg

rara | 10-05-14 | 16:39

@rara | 10-05-14 | 16:32
Je tegenargument is?

gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:38

@rara | 10-05-14 | 16:28
God bestaat of niet.

gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:37

mocroGS | 10-05-14 | 16:29
Doe eens niet zo neerbuigend. Nee ik heb nog nooit van een kalifaat gehoord en nee ik zou niet weten waarom ze in de Magreb Arabisch spreken. Eigenlijk weet de Graaf geen flikker, maar ik verwacht nu dat je me dat eens haarfijn uit gaat leggen. Neem je tijd en niet jokken hè, want ik ga alles controleren via wikipedia. Schijnt jouw voornaamste bron van wetenschap te zijn.
*achterover leunt met chips en Bavaria en afwacht*

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 16:34

rara | 10-05-14 | 16:30

Nee en dat zegt ook niemand. Maar als de stad waar jij woont ook al 3000 jaar zodanig bekend stond en is beschreven in de oudeheid door o.a. Siculus en Photlemeus mogen we er gevoegelijk van uitgaan dat er handel heeft plaats gevonden.

Mike Oxlong | 10-05-14 | 16:34

@mocroGS | 10-05-14 | 16:29
Zoals ik al zei: logica is niet je sterkste kant...

rara | 10-05-14 | 16:32

rara | 10-05-14 | 16:27

Sarcasme is jouw vreemd.
Geen bewijs? haha, Zowat heel het Midden Oosten spreekt Arabisch en de Maghreb landen. Hoeveel bewijs wil je hebben. Ga terug naar school is echt beter voor jou.

mocroGS | 10-05-14 | 16:31

Magdatkandat | 10-05-14 | 15:56
Finkielkraut had het zo'n dertig jaar geleden al mooi op een rijtje. En als je wilt snappen waarom Wilders geen echt antwoord heeft, lees dan "De ondergang van het denken".
www.dbnl.org/tekst/_lit003198901_01/_l...

Schoorsteenveger | 10-05-14 | 16:31

mocroGS | 10-05-14 | 16:20
Ik denk echt dat je Hans Jansen en trouwens ons ook onderschat.

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 16:30

@Mike Oxlong | 10-05-14 | 16:24
Drieduizend jaar geleden woonden er al mensen op dezelfde plek waar ik woon. Maar betekent dat dat mijn stad al drieduizend jaar bestaat en dat we dezelfde cultuur hebben?

rara | 10-05-14 | 16:30

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 16:22

Heb je weleens van een kalifaat gehoord. Na verovering stationeerde er islamitische leiders in de veroverde gebieden.
Waarom denk jij dat in het Maghreb gebied en het Midden Oosten nu Arabisch wordt gesproken. Of dacht je soms dat daar altijd Arabisch werd gesproken.

mocroGS | 10-05-14 | 16:29

Tijdens welke expeditie naar de achterkant van de maan is de 'groenekaastheorie' weerlegd? (Je bent wetenschapper of je bent het niet, Jansen!)

Puin Zooi | 10-05-14 | 16:28

@gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:25
Het idee dat je er niets over kunt weten is bewezen onjuist.

rara | 10-05-14 | 16:28

@mocroGS | 10-05-14 | 16:24
"Laten we er maar vanuit gaan dat alle geschiedschrijvers er naast zitten en het arme Westen islamitische propaganda krijgt onderwezen."

Eindelijk zijn we het eens. De geschiedschrijvers zitten er overigens naast omdat ze geen bewijzen hebben vanuit de archeologie.

rara | 10-05-14 | 16:27

@rara | 10-05-14 | 16:08
En zolang je er niets over KUNT weten heeft het geen enkele zin er iets over te zeggen.

gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:25

@mocroGS | 10-05-14 | 16:20
Lees ik dat goed, werd Khalid verraden door zijn baas omdat hij te populair was? Toffe leider was dat, zeg.

Help me herinneren dat ik nooit iets te maken wil hebben met zulk een verdorven moraal.

rara | 10-05-14 | 16:24

Mecca bestond al minsten 600 jaar voor de geboorte van Mohammed en was al bekend bij de oude Grieken en beschreven door de historicus Diodorus Siculus zo'n 30 voor Christus.

Als een stad zolang bestaat kan je wel posteren dat het nauwelijks handel kende maar heb je wel een gaatje in je hoofd. Die stukjes van Hans worden echt steeds debieler.

Mike Oxlong | 10-05-14 | 16:24

Kan jij wel zeggen dat het in alle geschiedenisboeken staat, maar Jansen zegt net dus dat het alsnog niet waar is. Kan je nog met zo veel bewijs aan komen zetten. Al het bewijs is niet waar. Dixit Jansen, zonder verder bewijs te geven, behalve 'er woonden weinig mensen'.
Kutsnob | 10-05-14 | 16:17
_

Ja, Hans Jansen gebruikt inderdaad een goed onderbouwd argument. Daar kan je niet tegen op. Laten we er maar vanuit gaan dat alle geschiedschrijvers er naast zitten en het arme Westen islamitische propaganda krijgt onderwezen.

mocroGS | 10-05-14 | 16:24

@Graaf van Egmont | 10-05-14 | 16:12
Gaat het in dit topic daar over? Neen.

gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:24

Leuk. Welles, nietes over een sprookje. Zonde van je tijd. En waarom? Om de gelovigen te overtuigen? Dat wordt 'm niet. dus nogmaals. Waarom?

viridis | 10-05-14 | 16:24

"Khalid ibn Walid had namelijk geen thuisfront, hij was zowat heel zijn leven op expeditie met manschappen en veroverde grote gebieden"

Dus hij veroverde grote gebieden, om er wat mee te doen dan? Hij kon geen soldaten achterlaten voor een daadwerkelijke bezetting. Om wie of wat te bezetten dan? Er woonden niet veel mensen, dus die mensen heeft hij over de kling gejaagd, want hij kon niet bezetten? Of hij liet die mensen leven, maar dan was het geen verovering.
Ik denk dat je toch maar eens Von Clausewitz moet gaan lezen Mocro.

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 16:22

Het is met de dood strafbaar om open en eerlijk onderzoek te doen naar de islam, daarom laten de meeste geleerden dat wel na. Allah heeft het een en ander in zijn boekwerk laten schrijven en het is veiliger dat stomweg maar na te praten.

De islam zal het Midden Oosten wel net zo vervorderd hebben zoals ze hier de boel overnemen:
gebruik makende van gemakzucht van de zittende macht - en diens wens "de boel bijelkaar te houden", langzaam maar zeker het gezeur opvoeren en beschuldigingen maken tegen iedere klacht. Ondertussen bruut geweld gebruiken tegen de enkeling die zijn tegenstem laat horen, terwijl een imam dan direct komt zeggen dat dit geweld niet bij de islam hoort. Dat stelt luie magistraten weer gerust en intimideert iedereen die beter weet.
Totdat het gegalm van de minaretten oorverdovend is, waarna de mannen met de zwaarden hardere eisen stellen.

Jan Passant mk2 | 10-05-14 | 16:21

@Graaf van Egmont.
Ik moest ook wel lachen tijdens Desert Storm in de jaren 90. Irak had het 3e leger in de wereld en de coalitie zou het zwaar krijgen. 3 dagen later had Irak geen leger meer en verloren de Amerikanen 3 tanks door motorpech

BASinnic | 10-05-14 | 16:18

Maar wat is Islamistische wetenschap dan? Is er dan ook zoiets als Christelijke wetenschap? Newton -ondanks zijn geklungel met bewijsvoering toch iemand met redelijk aanzien- heeft zijn volgende stap gezet in de wetenschap (door oa Descartes een schop te verkopen) maar was wel gelovig, al had zijn heelal geen middelpunt meer. Gaat het om bijvoorbeeld wiskundigen uit het midden oosten an sich -desnoods pre-islamistisch-, de wetenschap vanuit de Islam of gaat het om een wetenschapper die toevallig moslim is? De stelling van Pythagoras is wat ie is, en die geldt net zo goed in Christendom als in de Islam.

kloopindeslootjijook | 10-05-14 | 16:18

Wat is het verschil tussen iets geloven en iets wijs maken ?
Geen... daar de persoon in kwestie een psychologische behoefte heeft om dat te doen.
Die persoon is geen individu maar een groepspersoon, dat versterkt het proces om iets te accepteren.

duitse herder | 10-05-14 | 16:17

-weggejorist-

Kutsnob | 10-05-14 | 16:17

@mocroGS | 10-05-14 | 16:11
Hij had soldaten nodig, die moeten toch ergens vandaan komen? Of waren dat djinns?

Als je aankomt met de bewering dat het soldaten van overwonnen volkeren waren dan snap je niets van logica.

rara | 10-05-14 | 16:16

@mocroGS | 10-05-14 | 15:52
Ik denk dat Hans het hier juist over "het zwaard van Allah" heeft. ;)

Pierre Tombal | 10-05-14 | 16:16

mocroGS | 10-05-14 | 16:11
Ja, ja. Dadelijk ga je nog vertellen dat Walid de uitvinder is van de woestijn- en stadsguerilla

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 16:14

gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:10
Dan moet je je toch wat meer verdiepen in de Islam propaganda. Bijvoorbeeld de wetenschappelijke successen die wij allemaal aan de Islam te danken hebben. Zie ook de militaire successen van de Islam, die we eeuwen geleden al met onze toen beperkte middelen uit Europa geschopt hebben.

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 16:12

@o)+ | 10-05-14 | 16:03
Je bent vergeten om de reptilians in je verhaal te verwerken.

rara | 10-05-14 | 16:11

@rara | 10-05-14 | 16:02

Khalid kan geen grote generaal geweest zijn omdat de regio waar hij woonde vrij leeg was. Er woonde vrijwel niemand, dat bewijst het archeologisch archief voor zover aanwezig.

_

Haha, je praat echt poep. Khalid ibn Walid had namelijk geen thuisfront, hij was zowat heel zijn leven op expeditie met manschappen en veroverde grote gebieden. Lees eens een boek voordat je onzin verkondigt.

mocroGS | 10-05-14 | 16:11

@Graaf van Egmont | 10-05-14 | 16:08
Klopt, maar als niemand er van gehoord heeft binnen een gemeenschap (bijv GS), lijkt het me geen propaganda. je zou eerder kunnen stellen dat dit topic propaganda is.

gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:10

rara | 10-05-14 | 16:06
Ik kan hem echt niet volgen. Zaterdagmiddag 16 uur en dan al aan de GHB?

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 16:09

@gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:06
Zolang de Saoudi's elk wetenschappelijk onderzoek tegenwerken kan je dat nog roepen, ja.

rara | 10-05-14 | 16:08

gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:06
Het feit dat jij iets nooit gehoord hebt dat door een ander die het wel gehoord heeft als propaganda wordt omschreven, wil nog niet zeggen dat het geen propaganda is. Toch?

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 16:08

@Graaf van Egmont | 10-05-14 | 16:04
Hij gelooft dat we nooit tot kennis zullen komen, is dat niet een van de dogma's uit de islam?

rara | 10-05-14 | 16:06

@rara | 10-05-14 | 16:04
Nee, ik verwacht van jou wat betreft dit topic net zo min iets zinnigs als het topic zelf. Het blijft een welles nietes verhaaltje.

gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:06

@gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:01
" alleen maar gezever over niets. Enige die iets echt inbrengt is mocroGS"

En dan verwacht je dat ik je nog serieus antwoord geef? Pretletter.

rara | 10-05-14 | 16:04

Oh ja dit religiefeestje, nee dank je.

roze_bril | 10-05-14 | 16:04

wgqef | 10-05-14 | 15:58
Bij het lezen van je tegel raak ik er meer en meer van overtuigd dat je niet spoort.

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 16:04

De Islam is een door de Romeins-Katholieke kerk van die tijd gestuurde geopolitieke meesterzet tegen hun aartsvijand: het Jodendom. Net zoals WO2 een bedenksel van diezelfde criminele organisatie was en ook gericht was tegen het Jodendom. Totdat Hitler de kont tegen de krib gooide en voor zichzelf begon. Toen was het snel afgelopen. De EU is de volgende stap en een mengvorm van bovenstaande. Onderschat deze bijna 5000 jaar oude sekte, de Rooms-Katholieke Kerk, niet.

o)+ | 10-05-14 | 16:03

@mocroGS | 10-05-14 | 15:52
Khalid kan geen grote generaal geweest zijn omdat de regio waar hij woonde vrij leeg was. Er woonde vrijwel niemand, dat bewijst het archeologisch archief voor zover aanwezig.

Als de Saoedi's mee zouden werken aan archeologisch onderzoek dan ligt dit binnen de kortste keren op tafel. Dat is ook precies de reden waarom de Saoedi's tegen onderzoek zijn, ze willen de winsten die ze maken rond Mekka niet kwijtraken. Het gaat dus gewoon om geld...

rara | 10-05-14 | 16:02

@rara | 10-05-14 | 15:57
Nee, ik ben teleurgesteld dat er niets zinnigs gezegd wordt. Lees nou eens de panelen goed, alleen maar gezever over niets. Enige die iets echt inbrengt is mocroGS en geeft prima repliek op exact de juiste plek (mocroGS | 10-05-14 | 15:52 |). Waarbij ik er graag aan toevoeg, dat meneer Jansen het woord 'propaganda' wel heel vreemd gebruikt. Ik weet niet of jij wel eens van het verhaal gehoord hebt, laat staan dat de islamitisch wereld het gebruikt als propaganda. Wat een gelul.

gedachtespinsel | 10-05-14 | 16:01

mocroGS | 10-05-14 | 15:52
Hij verdient geen repliek, maar toch doe je het. Je laat je dus uit je tent lokken. En van ibn Walid zal Hans best wel eens gehoord hebben. Hans beweert dus dat die roemruchte veroveringen niet plaatsgevonden kunnen hebben en jij geeft perfect aan waarom Walid nooit een veldslag heeft verloren. Een mooiere match is niet denkbaar dacht ik zo.

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 16:00

-weggejorist-

wgqef | 10-05-14 | 15:58

@gedachtespinsel | 10-05-14 | 15:55
Zelfstandig nadenken. Je bent boos omdat je geen voorgekauwde mening leest in het stukkie.

rara | 10-05-14 | 15:57

@Schoorsteenveger

Speciaal voor jou: interview vandaag in de papieren volkskrant van Sommer met Finkelkraut. Haarscherp verwoord, niets meer aan toe te voegen.

Magdatkandat | 10-05-14 | 15:56

@rara | 10-05-14 | 15:51
Oh, waar?

gedachtespinsel | 10-05-14 | 15:55

En nu, in Saoedie-Arabie : in hoger beroep moet blogger Raif Badawi tien jaar brommen wegens zijn kritiek op de islam. Ook krijgt hij duizend zweepslagen.

Thoth | 10-05-14 | 15:54

@Graaf van Egmont | 10-05-14 | 15:50
Oh, ik ben er niet blij of onblij van. Hoop alleen, waarschijnlijk tegen beter weten in, dat er nog eens iets zinnigs komt van zijn hand. Of in elk geval iets dat de moeite waard is om er een long read tegenaan te gooien of zo. "Altijd is kortjakje ziek is hardcore house muziek", levert zelfde gezever op als stelling.

gedachtespinsel | 10-05-14 | 15:54

Eigenlijk verdient deze fopwetenschapper geen repliek. Het wordt elke week gekker met zijn columns.
Met als dieptepunt: "Toch staat die veroveringsgolf in alle geschiedenisboekjes in Oost en West''. Het verhaal is bovendien een wezenlijk onderdeel van de islamitische propaganda"

_

Hans Jansen heeft waarschijnlijk nooit over Khalid ibn Walid gehoord. Behoort tot de meest succesvolle generaals die ooit geleefd hebben en heeft nog nooit een veldslag verloren .Door vriend en vijand beschreven in talloze boeken.

bron: www.thetoptens.com/top-military-genera...
bron: en.wikipedia.org/wiki/Khalid_ibn_al-Wa...

mocroGS | 10-05-14 | 15:52

@gedachtespinsel | 10-05-14 | 15:46
Ik zie een stuk dat uitnodigt om zelf verder te denken en onderzoek te doen. Maar dan snap ik ook waar jij stuk loopt.

rara | 10-05-14 | 15:51

@HoogToontje | 10-05-14 | 15:50
Flink laten bekruipen en niet teveel krabben als het jeukt.

gedachtespinsel | 10-05-14 | 15:51

Het schijnt niet voldoende te zijn om te zeggen: "Ik wil niets met religie, en helemaal niets met de islam te maken hebben". Om een of andere reden is dat maatschappelijk onaanvaardbaar. Wij anti-theïsten vinden het niet kosher (?) om de gelovigen met zwaard te lijf te gaan, en dus proberen wij het met argumenten van ons af te houden.

Hans geeft hier weer argumenten waarmee de religekken, in dit geval de islamisten met rede en feiten bestreden kunnen worden, in de hoop dat ze ons met rust laten, of nog beter, van hun kinderlijk geloof afstappen.

Gezien de de reli's, en met name de islam-aanhangers steeds ons belagen met geweld, kreten, taqqiya, moskeeën enz., kan Hans wat mij betreft niet vaak genoeg zijn stukje publiceren. Hans, dank & ga door.

Rest In Privacy | 10-05-14 | 15:50

gedachtespinsel | 10-05-14 | 15:46
Daarom doet Hans het in delen. Als hij alles tegelijk plempt dan ben jij de eerste om te roepen dat je dat allemaal niet gaat lezen. Ben nou gewoon blij dat Hans geen huiswerk heeft opgegeven voor de volgende week.

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 15:50

@ gedachtespinsel | 10-05-14 | 15:46

Niet om het een of ander, maar mij bekruipt het gedachtspinsel dat jij niet zo intelligent bent.

HoogToontje | 10-05-14 | 15:50

@Graaf van Egmont | 10-05-14 | 15:40
Niet zijn theepot. Russell's theepot was van aardewerk of porselein, geborsteld aluminium was toen nog niet uitgevonden.

rara | 10-05-14 | 15:49

@Graaf van Egmont | 10-05-14 | 15:40
Nee, de mijne, is gestolen door een alien, ik wist het wel!

gedachtespinsel | 10-05-14 | 15:48

@Toine Tussenbeen | 10-05-14 | 15:38
Vriendjes van joop.nl? Vreemde aannames hou je er op na.

gedachtespinsel | 10-05-14 | 15:47

@rara | 10-05-14 | 15:36
Eerst komt er wat gepalaver over waarheidsbevinding, dan komt er een stukje geschiedenis (zonder bronvermelding) die al dan niet waar is, dan komt er een stukje flauwekul die tendentieus is en uiteindelijk zegt hij niets. Blijft over een projectie. Laat hij dan eens direct wat zeggen, een stelling innemen of een vraag stellen die iets toevoegt.

gedachtespinsel | 10-05-14 | 15:46

Beetje een open deur, Hans. Je hebt gelijk, maar we schieten er geen ene moer mee op. Gristenen hier ten lande geloven ook nog steeds in de waarheden van de Bijbel, ondanks een verpletterende hoeveelheid wetenschappelijk onderbouwd bewijs dat het ene na het andere Bijbelse feit een feitelijke onjuistheid betreft. Ze ontkennen gewoon die wetenschap of maken die zelfs verdacht. Zo gaat het ook binnen de Islam. Een waarheid uit de Koran is een Waarheid, onbetwijfelbaar en dus ook onweerlegbaar ook als de wetenschappelijke weerlegging daar is.
Sterker nog, Hans, juist door onze onvermoeibare pogingen om de waarheid te vinden verschanst men zich in die Waarheid, en wordt die nog méér waar dan tevoren.
Wetenschap kan in rechtstreekse zin de Waarheden in Bijbel of Koran niet onderuit halen, wetenschap kan als alternatief denkkader wél de individuele gelovigen, de één na de ander, aan het twijfelen krijgen, en als die twijfel begint te knagen is in feite het werk gedaan. Maar het vergt tijd, heel veel tijd, alvorens het geloofssysteem als zodanig daar last van krijgt en gaat verzwakken.

Schoorsteenveger | 10-05-14 | 15:43

Geweldig stuk. Toont ook aan waarom de islam zo gevaarlijk is: als feiten taboe worden, dan wacht terreur.

HoogToontje | 10-05-14 | 15:42

rara | 10-05-14 | 15:38
Dat is Russells'Teapot

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 15:40

@gedachtespinsel | 10-05-14 | 15:27
Waarom vervuil je hier de kolommen, dan lees je je toch lekker in bij je vriendjes van joop.nl?

Toine Tussenbeen | 10-05-14 | 15:38

Heel interessant om te lezen.

double punch | 10-05-14 | 15:38

gedachtespinsel | 10-05-14 | 15:34
Je kunt beter Schopenauer gaan lezen zuurpruim ;)

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 15:37

@gedachtespinsel | 10-05-14 | 15:29
Wist je dat het delen van kennis niet hetzelfde is als het poneren van stellingen?

rara | 10-05-14 | 15:36

Celestial Teapot | 10-05-14 | 15:31
Doe eens niet. Hans is Arabist en geen filosoof. Bovendien besta je, want je reaguurt. Ik reaguur dus ik ben.

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 15:35

@Graaf van Egmont | 10-05-14 | 15:32
Nou ik kan niet wachten, dit is nog erger dan het lezen van Kritik der reinen Vernunft van Kant. Gelukkig wel een stuk korter.

gedachtespinsel | 10-05-14 | 15:34

Islam is de kwakzalverij der kwakzalverij onder de godsdiensten, dat zegt wat.

smdyasc | 10-05-14 | 15:33

" (...)het succes van deze veroveringsgolf is volgens veel islamitische predikanten het beste bewijs dat God de islam een goed hart toedraagt en dat Mohammed de Gezant van God is".

Dat zal ongetwijfeld kloppen maar dan hebben de predikanten wel het een en ander uit te leggen als het gaat om de superioriteit van Israël in de islamitische regio. Geen wonder dat ze helemaal gek van dat land worden. Waar is Allah als je hem nodig hebt?

menzo | 10-05-14 | 15:33

@Celestial Teapot | 10-05-14 | 15:31
U schrijft dus u blijft.

gedachtespinsel | 10-05-14 | 15:32

gedachtespinsel | 10-05-14 | 15:29
Even geduld. Ik durf de stelling wel aan dat Hans na deel 2 of 3 (hoeveel worden het er Hans?)een stelling gaat poneren.

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 15:32

Vertel eens Hans: hoe is het NIET-bestaan van mij toetsbaar?

Celestial Teapot | 10-05-14 | 15:31

@rara | 10-05-14 | 15:25
Nee, dat hij ongefundeerde ondertoon verhaaltjes produceert zonder nu eens iets te stellen.

gedachtespinsel | 10-05-14 | 15:29

Ah, gelukkig houdt de Arabist zich bij zijn leest en meteen een wat zinniger stuk. Overigens is elke politiek of 'wetenschap' gebaseerd op religie een illusie. Op basis van een verzinsel kun je heen landen besturen of natuurwetten ontdekken.

Donkersloot | 10-05-14 | 15:28

Stelling sluit aan bij het boek "het vierde beest" van historicus Tom Holland.

HonderdEnEen | 10-05-14 | 15:28

as-saboer | 10-05-14 | 15:18
Ik zou niet weten wat hier zo saai aan is. Hans maakt toch wel even duidelijk dat als Duitsland in 1939 maar een inwoneraantal van 1 miljoen had gehad, zij nooit heel Europa hadden kunnen veroveren, laat staan bezetten. Ik had dat altijd al gedacht, maar het schijnt dat islamieten pas geloven als het ze voorgerekend wordt.

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 15:27

Heeft u het huiswerk van vorige week nagekeken van de reaguurders? En verder, een welles nietes verhaaltje, ik begin me af te vragen waarom ik dit blijf lezen.

gedachtespinsel | 10-05-14 | 15:27

Feiten, belangrijk.

Ben Adam | 10-05-14 | 15:26

en de zon komt op uit een modderpoel, aldus de koran. heerlijk toch dat dit boek als onfeilbaar wordt bestempeld door de mohammedanen.

isa bin maryam | 10-05-14 | 15:26

@as-saboer | 10-05-14 | 15:18
Verwijt je nu een deskundige dat hij het over zijn deskundigheid heeft?

rara | 10-05-14 | 15:25

Definities heer Jansen, definties. Als we met zijn allen de achterkant van de maan groene kaas noemen dan is de achterkant van de maan van groene kaas.

Mag ik nu naar huis?

Openbaar Mysterie | 10-05-14 | 15:25

De belangrijkste illusie omtrent Islam.... Dat het de religie van de vrede is.
.
Elk overwegend Islamitisch land kampt met een enorme geweldsproblematiek.
.
Elk land met een groot importvolume aan Islam kampt met toegenomen geweld dat aantoonbaar gerelateerd is aan die import.
.
Islam is oorlog. Vandaar ook dat de levensvoorschriften lezen als "handboek soldaat anno 600" na Christus.

Parel van het Zuiden | 10-05-14 | 15:24

Als je het uit het perspectief ziet dat religie in uitstekende basis is om macht te vergaren, dan is het toch allemaal simpel te begrijpen.

Rest In Privacy | 10-05-14 | 15:24

Overigens werken de meeste Islamitische overheden niet graag mee aan archeologisch onderzoek omdat daarmee bewezen kan worden wat Hans Janssen hier beweert.

rara | 10-05-14 | 15:22

Nu blijkt dat de basis van de islam één grote leugen is, wordt het begrijpelijker dat liegen onder moslims als een deugd wordt gezien.

De Hoer van Babylon | 10-05-14 | 15:21

Alle religies zijn fout ze willen allemaal dat je niet meer zelf nadenkt en hun dogma is de juiste , dood aan de ongelovige.

wolkjewit | 10-05-14 | 15:20

Russells Teapot kom er maar in in 3,2,1....

Graaf van Egmont | 10-05-14 | 15:19

Eerst was het zielig, toen werd het sneu en nu wordt het saai. Heb je nog andere platen in je repertoire Hansie Hansie?

as-saboer | 10-05-14 | 15:18

Maar wat doen we eraan Hans? Niets totaal niets hans tenzij...

Plukkiehaar | 10-05-14 | 15:16

-weggejorist-

chef dirigent | 10-05-14 | 15:15

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland