Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Deze vijf partijen haten de rechtsstaat

topicrechtsstaatresize.gifDe zwarte kippen van Nederland hebben de partijprogrammae eens tegen het licht gehouden en concluderen: vijf van de dertien onderzochte documenten bevatten voorstellen die in strijd zijn met de rechtstaat, zo stelt de Orde van Advocaten. Van Wilders was het natuurlijk nogal wiedes - een koranverbod is nou niet echt lekker compatibel met onze VvMU en Artikel 1. Ook de burgerhaters van de vvd komen er slecht vanaf, maar dat de partij van Fredje en Ardje vooral een sloopkogel alsook essentieel bestandsdeel is van de juridische orde wisten we al een tijdje. De partij heeft een juridisch faaldossier als een telefoonboek hier op GeenStijl. Ook het CDA maakt zich schuldig aan stoere rechtershaat. En VNL? Ach ja. De partij die van de mening van Ome Henk op een Hollands zitfeestje (allemaal d'ruit! Celdeur op slot en de sleutel weggooien!) een partijprogramma gemaakt heeft is uiteraard ook niet helemaal in concordantie met de Nederlandse juridische traditie. Uiteraard zijn de mossels het doel en de oorzaak van de maatregelen: "Het CDA stelt bijvoorbeeld voor om buitenlandse financiering van moskeeën te verbieden, VNL heeft het plan om criminelen met een dubbele nationaliteit te denaturaliseren. De PVV wil geen immigranten uit islamitische landen meer toelaten en de VVD bepleit om Nederlanders die zich aansluiten bij een terroristische organisatie eventueel stateloos te maken." Komt die cultuurstrijd!

Reaguursels

Inloggen

Mijn laatste bijdrage bij dit topic. Maar daarmee breng ik in beeld, wat er op juridisch-filosofisch niveau fout gaat. (sorry bij voorbaat voor de lange tekst). Ik wil graag benadrukken, dat de trias politica juist goed kan functioneren, áls er maar ’n verbod is van ‘t toetsen van wetten aan de grondwet. Dat is logisch en noodzakelijk. De wetgever 'maakt' de wetten; dat is háár bevoegdheid en die van niemand anders. De rechtsprekende macht is als derde, andere machtsfactor, met moeite te bedwingen en te beperken, omdat rechters graag mede-wetgever zijn met hun jurisprudentie, desnoods helemaal in strijd met wat de wet gever bepaalde (duidelijkste voorbeeld is in 1919; de introductie van de 'onrechtmatige daad', gebaseerd op ongeschreven recht (!), naast het veel beperktere gebied van de onwetmatige daad; gebaseerd op slechts de geschreven Wet) Daarmee maak ik de rechters niet verdacht, soms is hun gedrag maatschappelijk nuttig, maar 't blijft grensoverschrijding van de trias politica- takenverdeling. Elke macht is immers intrinsiek 'verslavend' en ego-strelend. Maar de gruwel is nu ook al opgetreden bij 't laatste Wilders-proces, toen strafrechtelijk de heer Wilders werd veroordeeld op basis van ongeschreven strafrecht (!); immers, vage uitleg over 'wat' allemaal zou vallen onder rassenhaat. Let op; dit is géén betoog namens de PVV. Dit is veel ernstiger. In ‘t Strafrecht gold immers tot voor kort artikel 1, het 'heilige' legitimiteitsbeginsel, dat géén gedraging strafbaar is, 'zonder ‘n daaraan voorafgaande strafmaat'. In gewoon Nederlands betekent dat; dat er éérst ‘n helder verbod moet staan beschreven, voordat iemand veroordeeld kan worden. (daarom is de eerste computerhuisvredebreuk ook onbestraft gebleven omdat er nog geen artikel bestond die dat verbood). Kortom; er moet altijd éérst ‘n verbodsartikel zijn. Maar de Strafrechter heeft nu ook in ‘t strafrecht Wilders veroordeeld op basis van ongeschreven 'analogie' en 'aansluiting bij' ’n Verdragsnorm. Nog meer samengevat: De rechtsprekende macht gaat nu in 2017, zich dus ook grensoverschrijdend te buiten bij ‘t strafrecht (!), en 'dat verschijnsel opzich', is zeer, zeer alarmerend. De rechterlijke macht krijgt dictatoriale trekken, die steeds meer in strijd zijn met de trias politica.(nogmaals, dit is geen betoog namens Wilders; ik stem niet op de PVV) Wat te doen? In ieder geval de weg naar toepasbaarverklaring van verdragen op de Nederlandse rechtsorde ‘n halt toeroepen, (want onze rechters houden zich niet meer aan de hen opgelegde grenzen van hun zeggenschap) Dat wetten niet alleen niet aan de grond wet getoetst mogen worden, maar óók niet (meer) aan de verdragen. Pas dan heeft de wetgever weer haar soevereiniteit terug, de wetten te kunnen bepalen en vaststellen. En als er dan verdragen zijn (!), dat die pas voor Nederland gelden, als die in Nederland met Nederlandse wetten zijn geïmplementeerd. Pas dan is de trias politica in evenwicht en wordt de Nederlandse samenleving bespaard, dat rechters aan de haal gaan met al dan niet verholen politieke agenda's. Ik ben daar overigens niet optimistisch over; Nederland is zeer slaafs en horig en godvrezend 'protestants', en dat vertaalt zich naar de logica, 'dat als de rechter ‘t zegt, dat 't dan wel goed zal zijn'. Maar daar komen de mensen langzamerhand op terug, zodra zij zien, dat ook de rechters telkenmale weer misbruikt gaan worden voor politieke doeleinden, als verliezende (linkse) partijen ‘t niet meer kunnen winnen in ‘t parlement. Straks ontstaat rechtsspraak, dat als je iets politiek niet naar je zin krijgt, dat je dan 'gewoon' toch naar de rechter stapt, en zegt, 'dat je je gediscrimineerd voelt' (door bijvoorbeeld Zwarte Piet). Aan dit soort acties zie je, dat de trias politica uit balans is. De rechters willen maar wat graag interveniëren en de politieke minderheden gaan daar misbruik van maken.

Der Paulie | 15-02-17 | 16:31

De Grondwet is niet berekend op de huidige situatie van Papieren Nederlanders die maar een ding willen en dat is onze seculiere samenleving al dan niet dmv geweld omvormen tot een religieuze hel die de Sharia heet. Ditto wbt het aantal vluchtelingen en migranten, de enorme aantallen met al hun specifieke problemen worden daar niet in afgedekt ( want de wetten gaan uit van het feit dat eenieder in Nederland de wet kan begrijpen, respecteert, gehoorzaamt en indien niet dan volgens diezelfde Grondwet de consequentie aanvaart) en dat is helaas niet zo. En wil je om dat probleem heenzeilen - wat de politiek niet wil -, moet je asiel- en detentiecentra een andere status geven dan Nederlands grondgebied ( vgl met ambassades ), dan zit je niet met al hun rechten die ze hier wel hebben en zijn problemen veel makkelijker op te lossen.

Graaisnaaiert | 15-02-17 | 12:49

De programmapunten van CDA, VNL en VVD zijn zo gek nog niet.
De PVV dreef natuurlijk weer over, maar dat zijn we wel gewend van de PVV.
Wat me leuker lijkt qua onderzoek is eens even checken of al die geweldige beloftes die ons om de oren vliegen wel haalbaar zijn , wat ze gaan kosten en of ze ook in een coalitie( die er onherroepelijk komt) standhouden.
Want als ik de ronkende verhalen van de diverse partijen en partijtjes mag geloven is ons land over een jaar of vier de hemel op aarde, dankzij de aanstormende regering(hoe dan ook samengesteld)
Kijk, en DAAR geloof ik dus geen barst van.

mallekater | 15-02-17 | 07:30

DDS:
De PVV van Geert Wilders nuanceert het koranverbod. Dat stelt hij zondag in een interview met WNL op Zondag. Wilders zegt het heilige boek van de moslims toch te willen gedogen.

Wilders verklaarde in het verleden dat het gebruik van de Koran in huiselijke kring en in de moskee moet worden bestraft. Maar in het interview met WNL op Zondag stelt hij het boek toch te willen gedogen.

alshetware | 15-02-17 | 05:51

Allemaal dogma's uit de 18e eeuw waar die zwarte kippen zich op baseren. De islam past niet in een rechtstaat.

watergeus | 14-02-17 | 22:40

Het verbieden van de satansverzen is geen discriminatie, want een boek is geen persoon. De Koran is in feite al lang verboden, maar wordt wegens godsdienstvrijheid gedoogd. Als u of ik de korantekst zou publiceren, maar de woorden "moslim" en "ongelovigen" overal verving door iets anders, dan werden we midden in de nacht uit ons bed gelicht voor oproepen tot haat, geweld, discriminatie en racisme. Juist de tekst van de Koran is niet verenigbaar met Vrijheid van Meningsuiting, artikel 1, of vrijheid van godsdienst. Aan de grondwet hoeft niets te veranderen om de Koran te kunnen verbieden, de Koran is een anti-grondwet, zoals de satansverzen ook de anti-tien geboden zijn.

Angel_eyes | 14-02-17 | 22:29

Waar ik me vaak aan erger is dat veel mensen net doen alsof Grondwet, democratie en rechtstaat statische begrippen zijn. Een grondwet uit het jaar nul kan onmogelijk alle situatie's voorzien waar een democratische rechtstaat zich vroeg of laat in gaat bevinden. Dat geldt net zo goed voor internationaal recht. Als een extreme situatie vraagt om extremere middelen dan voorzien in de Grondwet, dan moet de Grondwet worden aangepast aan de situatie, niet het partijprogramma aan de Grondwet.

His Lordship | 14-02-17 | 21:53

De meerderheid van de kiezers hebben de rechtstaat verkwanseld aan Brussel ,dus is er geen nederlandse rechtstaat meer.

komtdatschot | 14-02-17 | 21:26

Straks moeten vrouwen en mannen apart zitten bij de sharia rechtbank.

franck7020 | 14-02-17 | 21:12

Vreemd genoeg is de dubbele nationaliteit, die slechts bij een beperkt aantal herkomstlanden is toegestaan, nooit onderwerp van kritiek uit deze hoek. Dat een Nederlander dit niet mag schijnt geen issue.
Daarnaast zijn politieke partijen er om wetten te willen veranderen dat de juristen het niet eens zijn met de richting waarin is helaas pindakaas.
Moskeeën en de koran verbieden is alleen een probleem als je de islam als godsdienst beschouwt. Als je het beschouwt als de radicale geweldsideologie die het is, is verbieden even legitiem als het verbieden van mein Kampf of sluiten van clubhuizen van motorbendes.

Franker | 14-02-17 | 20:41

Heb inmiddels ook het krantenartikel van de voorzitter van de commissie over zijn bekritiseerde rapport gelezen. Bij de hoogleraar rechtsfilosofie aan de VU ontbreekt de notie, dat de trias politica bedoeld was om de drie grote machten uit elkaars vaarwater te houden. Check and balance. In Leiden weten ze wel beter dan in Amsterdam, denk ik dan. De wetgever is in staat de grondwet te doen herschrijven. De oude opzet was, dat wetten van de wetgever niet getoetst mogen worden aan de grondwet (is niet zonder reden), maar wél aan later gesloten verdragen. En zo verschoof met de toename van verdragen de macht van de wetgever naar de internationale verdragsorde. En de rechterlijke macht volgde keurig dat toetsende machtsverschuiven, waardoor er niet veel soevereiniteit bestaat bij de wetgever, in vergelijking met de tijd dat er nog niet zoveel verdragen waren. Omdat alles volgens de regels ging, spreekt nu hoogleraar Veraart, 'alsof de rechtsstaat in gevaar komt', omdat de wetgever haar oorspronkelijke zeggenschap terug wil, desnoods via partijen die de grondwet willen aanpassen. Ook daar is volgens de regels niets op tegen. Alleen, nu komt de politieke aap uit de mouw, dat wil Veraart niet, want hij zegt: 'Als hun plan doorgaat (VVD), kun je je straks bij de rechter niet meer op je mensenrechten beroepen, zoals op de vrijheid van godsdienst of de vrijheid van meningsuiting'. Dát is pure linkse verdragspolitiek. Want als ‘n wetgever de grondwet wijzigt, en meer soevereiniteit terug krijgt, doordat wetten ook niet meer aan verdragen getoetst mogen worden, is er nog steeds vrijheid van godsdienst, en vrijheid van meningsuiting, alles volgens de regels, maar dan wel zo, dat Nederland bepalen kan wat er in Nederland gebeurt. En wat er in Nederland niet toegelaten is.En wie er in Neder land zich aan de feitelijke grenzen, en aan de morele grenzen te houden heeft. Kortom, de verbeterde rechtsstaat 2.0 zou wel eens veel beter kunnen zijn, dan de huidige, die juridisch zo lek als 'n mandje geworden is, omdat -in de huidige situatie- elke Wet wel aan internationaal bepaalde verdragen getoetst kan worden. Iedereen heeft recht op 'n politieke mening, of 'n apolitieke mening. Het valt me 'n beetje tegen van deze hoogleraar Veraart,dat hij niet openlijk aangeeft,wel degelijk ‘n politieke agenda te voeren bij ‘t toetsen van de politieke partijen. Eh, daar hebben we in Nederland hele negatieve kwalificaties voor. Spreek openlijk uit, als je politiek wilt wegen en meten, voor welke politieke premissen je gekozen hebt. Dan vormen die paradigma's immers ook onderdeel van de discussie, die men kennelijk wil oproepen. Dit rapport zou in Leiden (echt waar) ‘n dikke onvoldoende krijgen, toen ik er nog studeerde (1979-1984)

Der Paulie | 14-02-17 | 20:23

De ene rechtstaat is de andere niet. Men moet niet de naoorlogse hoogmoed hebben te menen, dat met de huidige beginselen er ‘n goede crises-bestendige maatschappij is. Zo kunnen allerlei mooie idealen over de gelijkwaardigheid van mensen in de praktijk averechts werken, als er niet tegelijk middelen zijn om de rotte appels uit 't systeem te halen. Als de rechten van de mens inhouden: 'iedereen altijd even veel', dan zou dat betekenen, dat 'heel Afrika' bij 'n oorlog, of hongersnood, of 'zomaar' naar Europa kan komen; en dat de nieuwkomers dan zonder restrictie overal aanspraak op zouden hebben. Telkens blijven herverdelen klinkt wel leuk, socialistisch en vol naastenliefde, maar leidt tot 'iedereen even arm'. Kortom; grenzen zijn misschien niet aardig voor de buitenstaanders, maar zijn wel rechtvaardig. En als de rechtstaat die nieuwkomers niet kan weren dan deugen de beginselen niet. En dan 'mag' iedereen die grondwettelijke beginselen keurig ter discussie stellen en bekritiseren; zelfs bestrijden. Ander voorbeeld; de vrijheid van godsdienst houdt niet in, dat anderen onderdrukt en onderworpen mogen worden. Ook moreel moet ‘n rechtsstaat dus grenzen stellen om te agressieve godsdiensten te onderwerpen aan gehoorzaamheid aan de rechtsstaat (als hoogste wereldlijk goed, dat geldt bóven 'n religieus goed). Maar in de huidige rechtsstaat wordt 't bestaande verbod op discriminatie zo ruim uitgelegd, dat er geen grenzen meer aan godsdiensten gesteld worden. Ik zou pleiten voor gedeeltelijke opheffing van het discriminatieverbod, zodat goede feitelijke grenzen en goede morele grenzen getrokken worden. Elke rechtsstaat, die zichzelf niet wil verdedigen met grenzen, is gedoemd vrij snel ten onder te gaan. Dan ontstaat er revolte en revolutie. Omdat de wetten te ruim, en de rechters te lankmoedig (=toegeeflijk) waren.

Der Paulie | 14-02-17 | 20:14

"de VVD bepleit om Nederlanders die zich aansluiten bij een terroristische organisatie eventueel stateloos te maken"
Wow, dat is pas Orwell. Je verklaart iemand als lid van een terroristische organisatie of je verklaart een organisatie terroristisch en je bent een on-persoon en weg ben je. Nu nog even wissen uit alle cloud-dossiers en je hebt nooit bestaan. En over je praten is thoughtcrime.

kloopindeslootjijook | 14-02-17 | 19:25

Waarom zou een politieke partij geen partijprogramma mogen hebben dat op sommige punten tegen de huidige grondwet is. De grondwet is toch geen onveranderbare wet. Een politieke partij bestaat juist om dmv wetten haar politieke standpunten te verwezenlijken. Ja alleen als daar de grondwettelijke meerderheid voor is dat is duidelijk. Het is ook helemaal geen probleem vind zelfd oud minister Donner. Van hem mag zelfs de sharia worden ingevoerd als daar de grondwettelijke meerderheid voor is. Maar ja, Wilders partijprogramma , nee dat moeten we niet willen vinden de de vrinden van Donner.
Toch vreemd, het ene dat indruist tegen de grondwet mag wel, maar het andere niet. En daar heeft Wilders, gezien de afgelopen en komende rechtszaken dus mee te maken. Onpartijdig? Nee wel een wijziging van de wet dat door diezelfde rechters en hun hulpen
zomaar uit hun wijde mouwen wordt getoverd. Kijk maar naar de definitie van ras.

louperdeloup | 14-02-17 | 18:56

Begin van de jaren tachtig had je de Centrumpartij, u weet wel hans janmaat. Een van zijn uitspraken was, vol = vol.
En nu 35 jaar later hebben politieke partijen niets tot weinig gedaan. En dan vinden ze het nog raar dat partijen zoal de PVV zulke hoge ogen gooien? De Nederlanders zijn het zat, om nog meer mensen maar binnen te laten komen. Niet dat we mensen in oorlog landen moeten helpen, maar moeten ze nou voor altijd in Nederland blijven?

Voor-de-5e-keer | 14-02-17 | 18:52

De SGP ageert tegen de scheiding van kerk en staat, dat is ongrondwettelijk. Maar ach, je kan ze soms nodig hebben, dus laat maar doorkankeren. Iemand iets uit Russels teapot?

Papenblok | 14-02-17 | 18:25

Nederland is geen rechtstaat. Het is een ambtenaren staat geworden. De grillen van de ambtelijke willekeur bepalen uw lot. Het principe van zg. 'zorgvuldig' bestuur is de nek omgedraaid. Het ambtenaren apparaat wordt niet meer aangestuurd. MBO niveau 4 maakt de dienst uit in dit land. Het recht is voor de meeste van ons niet meer bereikbaar gezien de kosten.

Jaren geleden moest ik lachen om de sketches van 'Little Britain' Computer says no ! Inmiddels is dit praktijk in Nederland. We zijn een soort reisbureau geworden.

Croisantneuf | 14-02-17 | 18:20

Ik moest even doorklikken maar #5 is dus de SGP.

Verder kan iets in strijd zijn met de huidige regelgeving en grondwet, maar het is aan de politiek om dat dan te veranderen. Bij de PVV kun je het verwachten, van CDA en VVD vind ik het veel kwalijker.

Martinspire | 14-02-17 | 17:46

Wat nou, rechtsstaat, voor wie het kan betalen en aftrekken van de bedrijfswinst.

Papenblok | 14-02-17 | 17:44

Laten ze hun uurtarief maar eens verlagen zodat Jan-met-de-pet ook rechtshulp kan betalen, stelletje uitzuigers.

Papenblok | 14-02-17 | 17:43

DE democratie en DE rechtstaat bestaan helemaal niet. Alles is relatief toch? Ik bedoel, er zijn democratieën en rechtstaten die dingen doen die in Nederland misschien wel helemaal niet zouden mogen. Maar om nu direct te stellen dat deze maatregelen DE democratie zouden ondermijnen is op zijn minst gezegd, discutabel. Al hebben de zwarte toga's (laarzen eronder?) natuurlijk het ab.. so.. lute gelijk in Nederland en is dit daarmee DE waarheid geworden.

liggend_streepje | 14-02-17 | 17:25

Ik kreeg een beeld van Vrouwe Justitia, in een Niqab,.... brrr
hovawart | 14-02-17 | 16:01

Jahoor en natuurlijk daaronder 'n bomgordel? Lol.

PopeyeKamper | 14-02-17 | 17:06

tostimaker | 14-02-17 | 15:53
Peilingen hebben als doel om kiezers te manipuleren. Trap er niet in!

Marie Curieux | 14-02-17 | 17:02

En ook al van eerder:

Er is trouwens iets heel idioots aan de hand met al die verdragen als het ondemocratisch zou zijn om iets voor te stellen in je verkiezingsprogramma wat tegen verdragen indruist. Het zou betekenen dat we alles wat er is vastgelegd hebben in verdragen eigenlijk onveranderbaar achten. En dus zou het opbouwen van een internationale rechtsorde het uithollen van de democratie betekenen: Immers, hoe meer er in verdragen wordt vastgelegd des te minder er aan het volk is erover te beslissen.

omanders | 14-02-17 | 16:57

Zoals eerder gezegd:

Uhmmm... Het is onwettelijk in NL - niet in grote delen van democratisch Europa - om verdragen ondergeschikt aan wetten te laten zijn. Wetten zijn in Nederland ondergeschikt aan verdragen. Maar als in een verkiezingsprogramma komt te staan dat we dingen moeten dien die in tegenspraak zijn met verdragen dan kan dat nog steeds democratisch zijn. Een partij zou die ondergeschiktheid van de grondwet aan verdragen bijvoorbeeld aan de kaak kunnen stellen.

Daar gaat NIET de internationale juridische over. Daar gaat de Nederlandse democratie over.

Dus dit flutverhaaltje deugd van geen kanten. Asieladvocaten?

omanders | 14-02-17 | 16:56

Muxje | 14-02-17 | 15:13
Dan is geen enkele partij voorspelbaar als overheid. Ik hield met mijn planning rekening met een AOW op 65. Foetsie. Mijn ouders zouden naar een verzorgingstehuis kunnen en op menswaardige manier genieten van hun oude dag. Foetsie.

De rechtsstaat is een fictie in de context van dit onderzoek. De rechtsstaat is niets meer en niets minder dan het handelen naar de wetten die er op enig moment geldig zijn. Dat is het verschil tussen rechtsstaat en bananenrepubliek. In die laatste heb je geen enkele garantie dat ze nageleefd worden. In Nederland wel. Als een aantal partijen de wetten binnen de rechtsstaat veranderen op democratische wijze, zal er een nieuwe rechtsorde ontstaan. Als die vervolgens nageleefd wordt, is de rechtsstaat gewoon behouden.

Probleem met links over het algemeen is dat zij moeite hebben met een rechtsorde die niet past in hun denkbeeld en dus heel hard roepen dat de rechtsstaat in gevaar is. Die is alleen in gevaar als de nieuwe rechtsorde niet tot stand komt via de spelregels die in de huidige rechtsstaat beschreven zijn. Alle partijen die nu genoemd worden willen de verandering via de koninklijke weg proberen door te voeren. Dat is dus geen bedreiging van de rechtsstaat, maar juist een bestendiging van de rechtsstaat.

Nebuchednezzar | 14-02-17 | 16:53

In een rechtsstaat wordt de uitslag van een referendum met respect behandeld.

Dostranamus | 14-02-17 | 16:43

@oter | 14-02-17 | 16:18
Nou sterkte daarmee dan, hier de procedure:

1. De regering of 1 of meer leden van de Tweede Kamer dienen een voorstel tot grondwetswijziging in.
2. De Tweede en Eerste Kamer nemen dit wetsvoorstel in 1e lezing aan met een gewone meerderheid. Dit heet ook wel de ‘overwegingswet’ of de ‘verklaringswet’.
3. De Tweede Kamer wordt ontbonden en er worden verkiezingen gehouden. Hierdoor kunnen kiezers zich over de wijzigingen uitspreken.
4. Het in 1e lezing aangenomen voorstel indienen bij de nieuwe Tweede Kamer.
5. De Tweede en Eerste Kamer nemen het wetsvoorstel in 2e lezing aan met een 2/3 meerderheid.

Dan zijn we dus al een verkiezing verder en moet er een 2/3 meerderheid in zowel 1ste als 2de kamer voor zijn.
Zie ik niet gebeuren, het zal na de verkiezingen al lastig genoeg zijn een coalitie aan een gewone meerderheid te helpen.

Mensen die denken dat de Grondwet zomaar "even" veranderd kan worden zijn luchtfietserTs of staatsrechtelijk gehandicapt.

Berbaar | 14-02-17 | 16:35

Dat de clienten van advocaten pvda stemmers zijn (volgende verkiezing Denk) mag geen verrassing wezen. Dat zij, voor hun clienten, onwelgevallige partijpunten aanvallen, is dat ook niet.

waarisdelol | 14-02-17 | 16:24

Rechtsstaat=linksstaat

Reviaan | 14-02-17 | 16:20

XaleX 2. 16.12 u.
Helemaal met u eens, wat denkt u van de NL-grondwet ? Aanpassen dat mottig geval ! Zal niet mogen van de EU denk ik, zoals de EU ongeveer álles bepaalt in dit landje, dat is verkocht en verraden door Rutte en consorten.

oter | 14-02-17 | 16:18

Als je geen kritiek op de rechtstaat of rechtspraak mag hebben, dan leef je in een dictatuur.

dr Rechts | 14-02-17 | 16:15

De andere -tig partijen haten dus de rechtsstaat niet ! En juist die partijen hebben er één grote rotzooi van gemaakt. Maar we hebben één troost : de verkiezingen naderen dus we worden door Jan en Alleman bedrogen en belogen. Het is de hoogste tijd dat de mensen die hebben gezorgd voor de rijkdom van een klein gedeelte door uitbuiting, bedrog enz. in maart a.s. duidelijk maken dat de maat helemaal vol is. Het gebeurde in Amerika en hopelijk ook in NL, Frankrijk, Duitsland enz.

oter | 14-02-17 | 16:15

Oftewel ze haten niet de rechtsstaat, maar een aantal wetten die grondig aan herziening toe zijn. Dit stukje doet me denken aan mensen die zo graag met antieke internationale verdragen wapperen die ook aan vervanging toe zijn, maar waar iedereen zich achter blijft schuilen als het hun uitkomt.

XaleX_2 | 14-02-17 | 16:12

hovawart | 14-02-17 | 16:01
Die heeft ze al een tijdje aan hoor, nooit opgevallen?

Daaraan weet je dat het nu of nooit is, deze verkiezingen.

Orwell had geen idee,hoe verschrikkelijk waar zijn uitspraak "Some pigs are more equal", zou worden, zelfs nog meer dan bedoeld.

corbiere | 14-02-17 | 16:11

Na het lezen van deze zin "een koranverbod is nou niet echt lekker compatibel met onze VvMU en Artikel 1", wist ik gelijk dat het om Zentgraaff ging. Begrijpt hij niet, en misschien vele anderen, dat de islam juist misbruik maakt van de VvMU? Het tolereren van intolerantie is zeer gevaarlijk. Mijn dystopische kijk op de islam is het volgende: Hoe meer moslims er in Nederland/Europa zijn, des te meer onze verworven vrijheden, culturele gebruiken, ONZE VvMU onder druk komt te staan. En wees eerlijk... dat is eigenlijk nu al het geval. Zou u openlijk op een terras over de islam discussiëren als er een groepje Marokkanen een tafel verderop zit? Of een islamkritisch betoog op YouTube zetten terwijl u zelf in beeld bent? Door een willekeurige stad gaan lopen in een T-shirt waarop een spotprent van mohammed staat afgebeeld? Wat zou ik graag een "reset" knop tot mijn beschikking willen hebben en opnieuw beginnen. Les 1: geen haatideologie in je land importeren. Sorry voor de goedwillende moslims maar voorkomen is beter dan genezen.

Mr.Robot777 | 14-02-17 | 16:06

Rechtsstaat????
Bedoelen ze die gewaaddragende knikende knieën taakstraf uitdelende figuren? Tja rechtsstaat voor de criminele zekers!

Kennethhagers | 14-02-17 | 16:06

Ik kreeg een beeld van Vrouwe Justitia, in een Niqab,.... brrr

hovawart | 14-02-17 | 16:01

Ondertussen hebben we het budgetrecht al verkwanseld...
Maar we mogen de rechtsstaat niet ter discussie stellen of kritisch benaderen.
Wat een grap.

Desmoulins | 14-02-17 | 15:59

tostimaker | 14-02-17 | 15:53

En die polls geloof jij?
Het is zooo doorzichtig; iedere verkiezingen hetzelfde verhaal.

Desmoulins | 14-02-17 | 15:57

Dit is niet mijn rechtstaat vriend.

knutsel | 14-02-17 | 15:54

VNL haalt toch geen zetel, PVV is net 5 zetels (!) Gedaald bij eenvandaag peiling en VVD en CDA veranderen in de D66 na de verkiezingen, dus:NOP.. Niets gaat in strijd zijn met de rechtsstaat

Rest In Privacy | 14-02-17 | 15:53

De NOVA snapt zeker niet dat wetten ook worden gemaakt en geweizigd vanuit de politiek. Tja dan sta je snel op achterstand.

Tjemig | 14-02-17 | 15:49

Mensenrechten worden door de rechtelijke macht zover opgerekt dat ze hun eigen politieke agenda uit kunnen voeren, ieder asielzoeker uit oorlogsgebied een visum is de laatste loot aan die stam, na de verklaring van de Marokkaan tot ras. Dus mensenrechten zijn een hele leuke stok om een hond te slaan voor Zentgraaf en kornuiten. Verwonderlijk dat een D66 trol het tot columnist bij geenstijl schopt. Hoewel naast GL bewonderaar kwit en Zijlstra fan Bassiehof me het toch niet zou moet verbazen.

bijna_raak | 14-02-17 | 15:49

Noltie | 14-02-17 | 15:44
Deels eens, liever artikel 6 geschrapt, artikel 7 is voldoende voor iedereen. period.

Rest In Privacy | 14-02-17 | 15:46

Ik mag toch godverdomme hopen dat er in élk verkiezingsprogramma alleen maar voorstellen staan voor óf nieuwe wetten, óf bestaande wetten willen veranderen. Anders kun je het verkiezingsprogramma net zo goed leeg laten. "Wat zijn jullie voorstellen?" "Ja, euh, niks eigenlijk, want we willen niets voorstellen wat tegen de wet is."
En gelul over "ja maar dit is tegen de grondwet!!1!" slaat ook als een tang op een varken. Er is nota bene voorgeschreven dat je met 2/3 meerderheid de grondwet kunt veranderen, net zoals je *alle* wetten kunt veranderen. Internationale verdragen kun je ook gewoon opzeggen of veranderen, niets mis mee en dat gebeurt regelmatig. Het zou fijn zijn als onze parlementariërs tussen het champagne-drinken door ook nog tijd vinden om hun wetGEVENDE macht eens uit te voeren. Advocaten die dat niet snappen kunnen direct door naar het vagevuur van het staatsbestel.

Taggart | 14-02-17 | 15:44

En de rest van de advocatuur wil niet dat die asieladvocaten gaan omscholen, want slecht voor de hoogte van het uurtarief van bv hun eigen rechtsgebied.
Het verhaal is altijd simpel "follow the money".

corbiere | 14-02-17 | 15:44

Artikel 1 is een verwerpelijk dom artikel. Je mag niet discrimineren op van alles en nog wat, ook niet op basis van religie. Maar religie mag op basis van haar religieuze vrijheid én Artikel 1 discrimineren dat het een lieve lust is. Daar gaat het helemaal fout nu.

Daarom moet religie uit Artikel 1 geschrapt worden en moet iedereen zich aan dezelfde regels houden. Geen "catch 22" uitzonderingen.

Noltie | 14-02-17 | 15:44

Zo vlak voor de verkiezingen roepen politieke partijen van alles waarvan ze zelf wel weten dat het niet uit te voeren is, maar dat die kiezer wel graag wil horen.
En dan na de verkiezingen als de stemmen binnen zijn, dan blijkt het in eens niet meer te kunnen.
Werkt iedere keer weer.

Osdorpertje | 14-02-17 | 15:43

Tip* eventjes de berichten in de gaten houden, er worden nu zoveel positieve economische groeicijfers gepubliceerd, terwijl in Nederland de faillissementen meer ruimte innemen in de kranten dan er reclame gemaakt word,............. nuff said.
Ik herinner mij nog de voorgaande crisesbezweringspogingen van Den Haag, ik maak mij echter meer zorgen om deze jubelcijfers.
Hogere CO2uitstoot is meer betalen aan Brussel, ....... Nederland moet naar de knoppen.

hovawart | 14-02-17 | 15:42

pejoar | 14-02-17 | 15:32
Gaat niet zo zeer om pro deo gaat om de asielindustrie, een asielzoeker met een gemiddelde familie is goed voor al snel 10-15 mille per jaar, aan asiel verzoekjes en procedures, gemiddeld zijn ze geloof ik zo'n 5 a 6 jaar aan het procederen, en zijn steeds dezelfde namen, soort bezwaren enz., dat is gewoon kassa.
Dus komt een asielzoeker bij een advocaat, die ziet ipv een gelukszoeker, 60 mille staan, dan reageer je anders, dan wanneer ze naast je komen wonen en je hebt een koophuis, is toch logisch.

corbiere | 14-02-17 | 15:41

De onderworpen rechtsstaat.
Onderworpen aan vernietigende supranationale kaders, zoals het EVRM. Onze rechtsstaat die al decennia tweede viool speelt. Mogen wij die niet ter discussie stellen na jaren van uitholling?

Desmoulins | 14-02-17 | 15:41

Ik weet niet wat bizarder is om te lezen: dat NL een rechtstaat schijnt te zijn of dat GS een telefoonboek heeft.

Zzzzooooffff | 14-02-17 | 15:40

Net zoals wij een geweldloze samenleving door middel van eventueel geweld verdedigen moeten wij de haat van de islam met intolerantie verdrijven.
Discussiëren over juridische juistheid is hetzelfde als het over de toon van het debat hebben zonder naar een oplossingen te zoeken.
Het doel heiligt de middelen. De oplossing om de haat van de islam te weerstaan vergt nou eenmaal niet zulke voor iedereen plezante maatregelen.
Daar komen we in Europa nog wel achter, ik hoop voordat het te laat is.

Antitheïst | 14-02-17 | 15:39

Nederland moet weer eens het braafste jongetje van de klas worden. Voorstellen doen die een grondwetswijziging vereisen is helemaal niet ondemocratisch. De grondwet wordt regelmatig gewijzigd, dat kan gewoon. Boeken of instellingen verbieden die oproepen tot geweld is ook niets nieuws. Vereniging Martijn verging hetzelfde lot.

Nederland weigert als dominee te erkennen dat Syriëgangers voor een vreemde krijgsmacht vechten, de Nederlandse nationaliteit daardoor kunnen verliezen volgens ALLE internationale verdragen, (zelfs als dat hun stateloos maakt!), als je vecht voor een ander land, vlag en regering, mag je daar ook gaan bedelen voor een paspoort en nationaliteit.

Iets wat in grote getale gaat gebeuren nu Koerden buitenwijken van IS hoofdstad Raqqa hebben ingenomen, en Assad en Erdogan bezig zijn Al Bab in te nemen. De exodus van idioten die het zinkende schip verlaten is voorspelt. Met open armen ontvangen we ze. Onwetend, want we mogen niet eens de docu erover kijken. www.nrc.nl/nieuws/2017/02/10/als-de-o...

Turkije maakt ondertussen militairen stateloos die NIETS misdaan hebben, behalve niet snel genoeg terug vliegen naar Ankara om gemarteld, gedetineerd en ontslagen te worden. www.nu.nl/onrust-turkije/4466289/turks...

Nederlanders die voor de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten tegen de fascisten van Franco werd WEL de Nederlandse nationaliteit afgenomen. Toen wel, nu niet. nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Laros of
www.reddit.com/r/AskHistorians/commen...

Principes zijn heel duur. Je betaalt ze met bloed. Hetzij je eigen, hetzij die van een ander.

Feynman | 14-02-17 | 15:36

Waarom leggen wij onszelf regels en wetten op die ons verplichten om onszelf te laten beschadigen en op de langere termijn te vernietigen? Waar zit dan het probleem, de regels of degene die streeft naar aanpassing daarvan?

marcoplarco | 14-02-17 | 15:35

Bijzonder dat men zich daar wel druk over maakt. Maar dat wij een kabinet hebben dat de afgelopen jaren de meest elementaire rechtsstaatsbeginselen keer op keer met voeten heeft getreden, verdient klaarblijkelijk geen opmerking.
Het afschaffen van de rechtsstaat is in Nederland geleidelijk gebeurd, maar met het laatste kabinet Rutte een voldongen feit.
Met instemming van de kiezer en de oppositie, dus in ieder geval wel op democratische wijze, dat dan weer wel.

jemagookniksmeer | 14-02-17 | 15:35

De tweede kamer maakt wetten, de rechterlijke macht toetst aan de wet. Het kan goed zijn dat het nu niet rechtstatelijk is, maar daarom staat het ook in verkiezingsprogramma's: partijen geven aan hoe zij middels wet- en regelgeving de status quo willen veranderen. In die zin is het bindend referendum niet rechtstatelijk, maar daarvoor gaan (willen..) partijen de wet dan ook veranderen. Dus fijn dat het signaaltje gegeven wordt, helemaal handig en goed meegedacht, maar nu even de grote mensen laten spelen en de verkiezingen afwachten. En daaropvolgend de wet- en regelgeving als resultaat.

Alexis de T. | 14-02-17 | 15:35

Politiek bepaald de wetgeving, dus ik snap de heisa niet echt..

Neut | 14-02-17 | 15:35

als politieke partij mag je als partij zonder meer programma punten hebben die in strijd zijn met verdragen.
de kiezer beslist of ze daar op stemmen.
daarbij kunnen wetten en verdragen gewijzigd worden.
dus die orde van advocaten wil gewoon scoren op het politieke correcte gevoel van veel mensen.
misschien zijn ze ook bang dat een nieuwe regering minder geld aan pro deo e.d. wil uitgeven.

pejoar | 14-02-17 | 15:32

Telefoonboek? Wat is dat?

marcoplarco | 14-02-17 | 15:32

Het zijn niet alléén deze 5 partijen.
De nederlandse multinationals doen ook mee:
.
Nederlandse oplossingen
Het gaat om bedrijven als Unilever, Philips, Ahold, Shell en FrieslandCampina. De beweging draait om de gedachte 'Global problems, Dutch solutions': de wereld staat voor uitdagingen en Nederland heeft daarvoor prima oplossingen, zegt Jan Zijderveld, directeur Europa van Unilever.
.
Dat is dus de dutch solution: een onwelgevallige toekomstig premier fijnmalen in de media.
Dat zijn de prima oplossingen! dus

bodemloos | 14-02-17 | 15:31

Grondwet ZentGraaf? Welke? De Magna Carta uit 1215? Ik durf te wedden dat ALLE partijprogramma's daarmee in strijd zijn. Hetzelfde geldt voor de NL grondwet uit 1814...
Dat de grondwet uit 2017 niet dezelfde is als die uit 1814 komt door voortschrijdend inzicht, wat nu in 'strijd' is met de grondwet hoeft dat over 10 jaar niet meer te zijn. De partijprogramma's lopen dus vóór op de grondwet en is de grondwet eigenlijk gewoon verouderd...

ZwarteDag | 14-02-17 | 15:31

De rechtstaat verandert mee met de tijd.
Zo is het altijd geweest.

Vroeger hadden vrouwen geen stemrecht, maar toen was er zeker een rechtstaat. Terroristen hun paspoort afnemen en buitenlandse financiering beperken lijkt me toch echt minder kwalijk dan dat.

Bastie | 14-02-17 | 15:30

De kabinetspartijprogramma's zijn pure fictie, wordt er een verhaal of gedachtegang aangeduid, die zich hoofdzakelijk in de fantasie van de auteur of partij afspeelt. Dit in tegenstelling tot de non-fictie, die op de feitelijke werkelijkheid berust, (al is daar slechts een A4tje voor nodig), ..........
Beter een Rechtse Realist dan een Linksche leugenaar.

hovawart | 14-02-17 | 15:29

Lauwe Koffie | 14-02-17 | 15:27
Ja allemaal linkse complotten, maar wat moet er precies worden aangepast in de grondwet?

Rest In Privacy | 14-02-17 | 15:28

Als ik dit artikel zo lees, is de VVD me nog het meest van de slappe hap. Die pakken alleen Néderlanders aan die naar o.a. Syrië willen. Maar hoe zit het dan met de talloze niet-Nederlanders die zich hier verschaffen en tegelijkertijd hard aan het nadenken zijn over wat ze kunnen doen met een bomvestje?

Vrijheid van godsdienst mag wel even afgeschaft worden mijns inziens. Die vrijheid geldt misschien in je eigen huis en niet verder. Dus geen kerken, geen theehuisjes met alleen mannen, geen andersoortige bijeenkomsten waar (veelal) bebaarden zich vrijelijk kunnen haat-uiten over het land waar ze in wonen (Nederland).

Eerst integreren, netjes werken voor je geld, (ónze) vrijheid van meningsuiting respecteren, andersdenkenden respecteren, niet jatten, geen vrouwen lastig vallen, netjes ook vrouwen een hand geven... eigenlijk alles wat hier normaal is. Je woont ten slotte hier in ons land, en wij niet in die van jou. Daarna gaan we wel een keertje praten over of en hoe je dat klotegeloof van je mag beoefenen.

Helemaal klaar ben ik met die islam. Zelfs de zogenaamde "islamieten van de vrede" die in feite alleen maar passief aan de zijlijn staan en hooguit "racisme" roepen zijn evengoed schuldig aan het gezeik met dat hele bokkegeloof. Weg ermee... laat ze zich eerst maar eens aanpassen aan de normen en waarden die hier gelden voordat ze beginnen te janken.

kanon0503 | 14-02-17 | 15:28

In Frankrijk is het ook al zo gezellig.

doskabouter | 14-02-17 | 15:27

In conflict met de HUIDIGE Grondwet en HUIDIGE rechtsstaat? Jammer dan! Grondwet en rechtsstaat zijn niet in beton gegoten en zelfs eind vorige eeuw nog op belangrijke punten gewijzigd. De Grondwet is een levend document, dat kan worden aangepast door het democratisch verkozen parlement in Nederland. De rechtstaat zoals wij die nu kennen is ook niet voor de eeuwigheid vastgelegd en kan eveneens worden aangepast door het democratisch verkozen parlement. Dus, Zentgraafffff, je gaat gemakzuchtig en welwillend mee in de frame van dit linksdraaiende deugvolk aka 'onderzoekers'. Ach ja, what else is new?

Lauwe Koffie | 14-02-17 | 15:27

Maar dat is toch logisch?
Als sommige mensen in Nederland ook gebruik kunnen maken van het Turkse of Marokkaanse recht, dan kunnen we toch net zo goed onze rechtsspraak opheffen?

Rest In Privacy | 14-02-17 | 15:27

Die advocaten moeten niet zeiken maar de huidige problemen eens onder ogen zien.

Dan passen we de wetten maar aan en ook in de EU, desnoods een NEXIT.
Gewoon zoals sommige landen een dikke vinger naar het Europees Hof alwaar malloten die geloven in een maakbare en ideale wereld de wet voorschrijven. Wanneer meerdere landen zeggen, zoek het maar uit is het gedaan met die EU macht.

Moneytron | 14-02-17 | 15:27

Ik kan niet eens de zin opbrengen om door te klikken op dit jank onderzoek van deze hoogleraren; een beetje "fake-news" om maar bij links-intelctuele hoek te blijven.
.
Elk weldenkend mens weet dat we het hier in NL over het algemeen heel goed hebben, maar tegelijkertijd zien we een laag van bestuurders en rechters die zo ver van de werkelijkheid vandaan staan dat het afwachten is tot diaree de ventilator raakt.

HaatAth3ist | 14-02-17 | 15:24

De rechtstaat? Eerder een kromstaat, laat dat nou weer lijken op kromzwaard... Dan is wel duidelijk waar het probleem zit.

De maatregelen van deze 5 partijen samenvoegen en uitvoeren!

Rooddraakje | 14-02-17 | 15:23

New Quacka | 14-02-17 | 15:14
Mein kampf moet ook niet verboden zijn. Vrijheid van meningsuiting en gelijkheid zijn fundamenten van een democratie. Problemen die er zijn, moeten en kunnen in deze kaders worden opgelost. Uiteraard zijn er wetten die moeten worden aangepast maar niet deze. Wilders tornt aan beide als ze moskeeën en de koran willen verbieden. Ik ben heel erg goed op de hoogte van al het verderf dat religie en islam in het bijzonder zaait over de wereld, maar dit bestrijden in een democratie door dit te verbieden is doorgeslagen en contraproductief. Zo win je geen oorlog van ideeën.

Rest In Privacy | 14-02-17 | 15:23

Vrijheid van godsdienst my ass. Als je de ker van het Vliegende Spaghettimonster als religie erkend wilt hebben, merk je ineens dat je wel van een bepaalde religie moet zijn, wil je van die vrijheid mogen genieten. Alleen al dat fenomeen maakt die vrijheid overbodig.

Bakkeleures | 14-02-17 | 15:21

Zitten goede standpunten bij. Dus dat het vertrouwen in de rechtstaat bij mij niet groot is, klopt als een bus met dit onderzoek.

roze_bril | 14-02-17 | 15:20

Niks mis met deze standpunten. We hebben gezien wat 40 jaar PvdA/ GroenLinks/D66-knuffelen toe heeft geleid.....

Uw Psychiater | 14-02-17 | 15:20

De zwarte kippen begrijpen kennelijk niet dat de ene partij (de zwarte kippen) de regels uit dienen te voeren, en een andere partij (de politiek) de regels maken.
.
Feitelijk geven de zwarte kippen nu aan dat ze alles bij het oude willen laten.

Peter_K | 14-02-17 | 15:18

New Quacka | 14-02-17 | 15:14
Is niet verboden.

General Dripple | 14-02-17 | 15:18

Ik hoorde zojuist iemand van de Orde van Advocaten iets zeggen dat, in mijn bewoording, de politiek zich niet meer negatief mag uitlaten over de rechtsspraak, omdat daardoor het beeld kan ontstaan dat rechters in Nederland niet goed zouden functioneren.
Volgens mij geeft die dweil daarmee al verdomde goed aan wat er nu echt fout is in Nederland!
De advocatuur en rechters staan zo enorm ver van de realiteit dat zij totaal niet meer zien wat er leeft onder de autochtone Nederlanders.

Mijn_Visie | 14-02-17 | 15:18

Le Roi | 14-02-17 | 15:07

Exact dat dus, neem bijvoorbeeld vrijheid van godsdienst, ooit opgetuigd om een eind aan sectarisch geweld te maken op ons grondgebied en later schaamteloos misbruikt om een godsdienst voet aan de grond te laten krijgen die niks met de geschiedenis van Nederland te maken heeft. Het is 2017 en waarden van deze boekn uit de oudheid is ruimschoots ingehaald door wetenschap. Als beleidend atheïst heb ik evenwel recht om verstoken te blijven van de religie van anderman.

Eventueel ter lerening ende vermaak, een prachtige uitleg van Ricky Gervais:

www.youtube.com/watch?v=P5ZOwNK6n9U

netniet | 14-02-17 | 15:16

Volkert is ook tegen de rechtsstaat.

eerstneukendanpraten | 14-02-17 | 15:16

Nooit gedacht dat onze eigen rechtsstaat normen en waarden onze grootste vijand zou worden.

StijlvolRechts | 14-02-17 | 15:15

Wetten veranderen. Tijden veranderen.
Niets mis mee.

General Dripple | 14-02-17 | 15:15

Het weggeven van de soevereiniteit van dit land aan ongekozen en anonieme ambtenaren in brussel, luxemburg en straatsburg zonder enige vorm van democratische controle, dat vinden de zwarte kippen wel toppie. So far hun recht te oordelen over rechtsstatelijkheid. Dit onderzoek wordt gesponsord door de sectie juridisch activisme van d66, groenlinks en de pvda. En helemaal onafhankelijk. Aldus voornoemde partijen.

Glasgow Argus | 14-02-17 | 15:14

En waarom kan mein kampf dan wel verboden worden, zentgraaff?

New Quacka | 14-02-17 | 15:14

Le Roi | 14-02-17 | 15:07
Really?

Rest In Privacy | 14-02-17 | 15:14

Op zich hebben de onderzoekers goede criteria hebben toegepast: “de eis dat de overheid voorspelbaar moet zijn en zichzelf ook aan de regels houdt, de eis dat fundamentele mensenrechten niet worden geschonden en de eis dat iedereen toegang tot een onafhankelijke rechter behoudt.” En het gaat niet gelukkig alleen maar over haatzaaien en geloof, er worden ook veel punten aangehaald die met privacy, redelijkheid en andere burgerrechten te maken hebben. Maar ik zie ook wel wat probleempjes:

“bepleit een onafhankelijk onderzoek naar institutionele vormen van discriminatie en racisme, waaronder etnisch profileren door overheidsinstanties, ten einde discriminatie tegen te gaan”. De onderzoekers zien dit als positief, maar het kan ook opgevat worden als spijkers op laag water zoeken, holle retoriek, of een politiek-correcte heksenjacht.

“wil een register invoeren voor burgers die aantoonbare discriminerende uitingen doen op basis waarvan diegenen het werken bij de overheid kan worden ontzegd”, wordt als oranje aangemerkt, maar dit lijkt mij eerder een dieprode maatregel. Berüfsverbot voor hen die wat verkeerds zeggen.

“wil als straf voor kindermisbruik chemische castratie in combinatie met behandeling invoeren”. Nog een oranje item dat eigenlijk rood moet zijn.

“Ze stelt bijvoorbeeld dat zowel leerlingen als docenten niet mogen worden geweigerd op het bijzonder onderwijs op basis van culturele achtergrond. Dit versterkt het non-discriminatiebeginsel.” Aangemerkt als groen. Maar het zwakt het recht op vereniging af.

“wil internationale verdragen aanpassen, zodat ook vermeende terroristen met uitsluitend de Nederlandse nationaliteit stateloos kunnen worden gemaakt (p.14). Dit plan druist in tegen het universele uitgangspunt dat het stateloos maken van eigen burgers in strijd is met de mensenrechten.” Aangemerkt als rood. Maar hier wordt wel de koninklijke weg gevolgd, door internationale verdragen aan te passen in plaats van ze op te zeggen.

In veel gevallen lijkt er een verschil van mening te zijn over welke mensenrechten fundamenteel zijn. Sommige partijen geven hier een andere uitleg aan of willen de bijbehorende verdragen aanpassen. Afwijken van de verdragen kan botsen met het beeld van een betrouwbare overheid, maar het is onjuist om te stellen dat deze verdragen een in steen gebeitelde set geboden vormen: ook deze zaken zijn aan verandering onderhevig. Ook hangt de beoordeling van sommige punten nogal af welke mensenrechten je laat prevaleren boven anderen, en waar je de accenten legt.

Al met al vind ik het een redelijk onderzoek en het lijkt inderdaad politiek neutraal te zijn, als is het lastig om te beoordelen zonder te weten welke programmapunten van verschillende partijen juist niet in het onderzoek zijn opgenomen; de kans op cherry-picking is reëel. Ik zelf zou het onderzoek liefst gezien hebben zonder de “conclusie”: het overzichtje van het aantal groene, oranje en rode punten voor elke partij, omdat dat iets te gemakkelijk te manipuleren is door de keuze en bewoording van te evalueren punten.

(Nee ik tik niet zo snel: is een cut&paste van mijn plempsel op Joop)

Muxje | 14-02-17 | 15:13

Hoe meer standpunten in strijd zijn hoe beter.

Botte Hork | 14-02-17 | 15:13

Welke rechtsstaat.

Onzegrotebroer | 14-02-17 | 15:11

Misschien dat die rechtsstaat en grondwet dan maar eens aangepast moeten worden zodat deze beter aansluiten op hedendaagse problematiek.

Le Roi | 14-02-17 | 15:07

REAGEER OOK

bespaartips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken