Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Bizar: Kamer heeft achteraf nog tientallen vragen over pensioenrichtlijn die al is aangenomen

pensipoen.jpgUw stijlloze weplok maakte op slag van reces nogal wat los met een serie pensioentopics over de nieuwe IORP-richtlijn, die pensioentoezicht onder EU regelgeving plaatst en waarmee fondsen internationale vrijheden krijgen waar je enorme vraagtekens bij kunt zetten. Want 60% van de Europese pensioentegoeden zijn Nederlands, dus waarom moet dat noest gespaarde uitgestelde loon in 's hemelsnaam de Brusselse boer op? En, belangrijker, waarom ramde het kabinet, gesteund door D66 en GroenLinks, die richtlijn van 100 pagina's ongelezen en zonder kritische bevraging van de Kamer door de stemmingen? Nou. Daar moesten we ons maar niet mee bemoeien, vonden velen. PvdA-eurograaier Paul Tang ging boze stukjes tikken (maar had op kritische wedervragen NUL antwoord, alleen maar nog meer jijbakken), financieelwereldmensen gingen steigeren (maar die vertrouwen we sinds De Crisis sowieso niet meer) en politici gaven geen antwoord op gemailde vragen, maar downplayden wel hun laakbare handelen met wollige VVD voorlichtersoneliners (kloosried) zonder begin van een eerlijk antwoord. Maar nou moet je eens kijken wat er vandaag gebeurt. De Kamer heeft vandaag de kans gehad om (alsnog) vragen in te dienen bij stas Klijnsma. Dat had ze beloofd, dat dat nog mocht. Of het zin heeft, is een tweede, want IORP is al aangenomen. De vragen staan na breek. Hoef je niet allemaal te lezen, ze staan er voor het plaatje: de vele vragen die gesteld worden, tonen namelijk (nogmaals) aan hoe absurd het is dat die richtlijn ongelezen werd aangenomen - terwijl er kennelijk een heleboel onduidelijk is. (Hier .doc) De vragen van de VVD en de PvdA zijn wel enorm huichelachtig, want die partijen stemden zelf ongezien vóór de richtlijn. GroenLinks en D66, de andere pensioenweggevers die 'voor' stemden bij IORP, stellen juist helemaal geen vragen - en ook dat is volstrekt ongeloofwaardig als diverse andere partijen nog wel veel vragen hebben over de toekomst van de Nederlandse pensioenen. Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte enkele vragen en opmerkingen voor te leggen aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de brief van 14 juli 2016 houdende Nadere informatie inzake IORP-richtlijn en afwijking bepalingen in de Pensioenwet (kamerstuk 33 931, nr. 17). Vragen en opmerkingen van de leden van de CDA-fractie De leden van de CDA-fractie zijn ontstemd over de wijze waarop zij de eindtekst van de IORP-richtlijn hebben kunnen beoordelen. Er lagen duidelijk communicatie afspraken en een daarvan was dat “het conceptstandpunt van de Raad wordt voorafgaand aan de besluitvorming in de Raad tijdig en met een waardering van het kabinet aan de Tweede Kamer toegezonden”. In de ogen van de leden van de CDA-fractie was een dag voor een voorstel van 100 pagina’s onvoldoende. De Kamer heeft zich niet kunnen laten informeren over mogelijke gevolgen van de richtlijn. Deze leden hechten eraan om kort toe te lichten waarom zij dit een gemis vinden. Dat zullen zij doen aan de hand van twee belangrijke voorbeelden uit het verleden waarbij belangrijke gevolgen van EU wetgeving op pensioenfondsen over het hoofd gezien zijn. 
Bij de invoering van de euro besefte de Tweede Kamer volstrekt niet dat het verdrag zo geïnterpreteerd kan worden dat de Europese Centrale Bank maandelijks 80 miljard aan staatsobligaties en andere obligaties kan opkopen. Toch is de uitleg van het verdrag door het Europees Hof (arrest-Gauweiler) zodanig opgerekt dat zelfs Outright Monetary Transactions mogelijk zijn. Dat gaat volstrekt tegen de geest van het verdrag en volgens velen ook tegen te letter van het verdrag. De regering schreef in de memorie van toelichting van het verdrag van Maastricht nog: “De geboden en verboden bestaan uit: geen monetaire financiering, geen bevoorrechte toegang, geen «bail-out» en geen buitensporige tekorten. De bepalingen dienaangaande treft men aan in artikelen 102 A tot en met 104 C.”(bron: kamerstuk 22 647 (R 1437), nr. 3). Helaas is nu wel duidelijk geworden dat de kleine gaatjes die in het verdrag zaten (geen directe monetaire financiering staat er, waardoor alle vormen van indirecte financiering optimaal benut worden), volledig gebruikt zijn. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de pensioenfondsen. De positie van de pensioenfondsen kwam overigens niet eens ter sprake in de memorie van toelichting van het verdrag van Maastricht. Het tweede voorbeeld is de insolventie richtlijn. Deze gaat alleen over faillissementen. Maar sinds het Hogan-arrest (C398-11) bij het Europees Hof in Luxemburg staat de Nederlandse staat garant voor 49% van de verplichtingen van Nederlandse pensioenfondsen. Het Europees Hof las namelijk een resultaat verplichting waar de Nederlandse staat een inspanningsverplichting tot bescherming gelezen had. 
Het gevolg is dat de Nederlandse staat als gevolg van richtlijn 2008/94 (de insolventie richtlijn) voor honderden miljarden garant staat. Deze garantieverplichting staat overigens in zijn geheel niet opgenomen in het jaarlijks overzicht van garantstellingen van de staat, dat door het ministerie van financiën en de rekenkamer wordt opgesteld. Wellicht kan de regering aangeven waarom zij dat niet doet. De Ierse staat heeft namelijk gewoon verliezen bij pensioenfondsen moeten compenseren. De verplichting kan dus ook leiden tot daadwerkelijke schade. Het centrale punt van dit betoog is echter dat de Nederlandse regering heeft toegegeven dat: “De uitleg die in het arrest Hogan aan artikel 8 wordt gegeven was niet voorzienbaar ten tijde van de opname van dit artikel “. En dat is dus een garantiebepaling van honderden miljarden euro’s op pensioenfondsen. (aanhangsel handelingen 2513, 2012/2013). Deze inbreng gaat over de IORP richtlijn, die expliciet over de pensioenstelsels gaat. Heeft de Nederlandse regering ook een analyse gemaakt van de mogelijke uitleggen van de artikelen en de risico’s die daarmee gepaard gaan. Zo ja, kan zij die dan delen en zo nee, is zij alsnog bereid die te (laten) maken. En is zij bereid aan de Europese commissie te vragen om een begeleidend schrijven te vragen dat de EU niet verder zal ingrijpen in het stelsel en geen uitbreidende uitleg zal geven zoals zij deed voor het hof bij het Hogan-arrest. Toezichtarbitrage Het tweede hoofdpunt betreft toezichtarbitrage. De Nederlandse regering heeft zeer strikt elke verhoging van de rekenrente afgewezen.
Maar als gevolg van deze richtlijn kan een pensioenfonds besluiten om zich in een ander land te gaan vestigen en wordt de DNB beperkt tot drie redenen om een overdracht te blokkeren. Zij kan dit niet doen vanwege toezichtarbitrage. 
Ofwel een fonds kan ervoor kiezen om te verhuizen naar een land met een hogere rekenrente dan Nederland. De dekkingsgraad stijgt enkel en alleen door de verhuizing en het indexeren kan beginnen. Naar de zeer prudente Nederlandse maatstaven zakt de dekkingsgraad dan ver onder de 100% en het gevolg is dat het pensioenfonds niet zal kunnen terugverhuizen naar Nederland. 
 Maar wat is hier nu het doel? Mensen kunnen niet kiezen voor een pensioenfonds en deelname is verplicht. Er is dus in zijn geheel geen sprake van vrije markt in het Nederlandse stelsel. Dus het argument dat er een belemmering is van de interne markt gaan in zijn geheel niet op. Slechts voor multinationals die op een plek willen consolideren biedt de richtlijn wel een prettige oplossing. Maar de richtlijn staat volledig open voor 100% Nederlandse pensioenfondsen. Vindt de regering het wenselijk dat pensioenfondsen naar het buitenland verhuizen enkel en alleen vanwege een minder streng toezicht? Zo nee waarom staat zij dat dan toe? En zo ja, waarom vindt zij de rekenrente in Nederland dan nog steeds adequaat. 
Ook ontvangen de leden van de CDA-fractie graag een toelichting op de vraag of de regering achter deze uitlatingen van minister Dijsselbloem staat: 
Het verhuizen van pensioenfondsen naar België om de Nederlandse regelgeving en toezicht te ontwijken is onverantwoord, vindt minister Dijsselbloem van financiën. 'Als dat de reden is, lijkt me dat buitengewoon kwetsbaar voor de mensen die hun pensioen via dat fonds hebben geregeld.' 
Volgens Dijsselbloem willen de fondsen kennelijk risico's lopen die het Nederlandse toezichtskader niet toestaat. 'Als ik pensioengerechtigde was bij die fondsen zou ik daar intern eens vragen over stellen.' Bron: Financieel Dagblad. Tot slot: welke rekenrente acht de regering maximaal verantwoord? Graag een zeer precies antwoord op deze vraag. De positie van de deelnemer Klopt het dat een individuele deelnemer tot nu toe bezwaar kon maken tegen waardeoverdracht van zijn fonds naar het buitenland en dat zijn pensioen dan niet werd overgedragen? Klopt het dat dat individuele bezwaar vervalt? Een precies overzicht De leden van de CDA-fractie merken op dat de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid een precies verzoek gedaan had op voorstel van het lid Krol, namelijk om:” exact (tot op detailniveau) aan te geven op welke punten de Richtlijn afwijkt van bepalingen in de Pensioenwet.” De leden van de CDA-fractie hadden verwacht dat de staatsecretaris zou aangeven welke artikelen van de Pensioenwet (en de daaronder hangende lagere regelgeving) veranderd zou moeten worden. Kan de staatssecretaris dat overzicht alsnog verschaffen? Welke rechtbank Tijdens de plenaire afronding van het Verslag van het schriftelijk overleg (VSO) over de triloogfase herziening IORP-richtlijn (33 931, nr.11) van 29 juni 2016 stelde het lid Omtzigt van de CDA-fractie een heel precieze vraag over de bevoegdheidsverdeling bij een waardeoverdracht naar het buitenland. Daarop kwam een totaal ontwijkend antwoord. Is de Nederlandse regering bereid stap voor stap uiteen te zetten wie toestemming moet geven voor een waardeoverdracht van een Nederlands fonds naar het buitenland en wie bij welke rechtbank bezwaar kan maken tegen zo’n waardeoverdracht?
Dus ondernemingspensioenfonds Supervakantiepensioen wil waardeoverdracht doen naar Cyprus. Wie moet toestemming geven? Wat kan een deelnemer doen als hij het er niet mee eens is? En naar welke rechtbank moet hij dan? Verder: welk land is aansprakelijk onder het Hogan-arrest als het pensioenfonds te weinig geld heeft. Is dat Nederland of dat Cyprus in dit geval? Vragen en opmerkingen van het lid van de 50PLUS-fractie Het lid van de 50PLUS-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van de brief als antwoord op het verzoek exact aan te geven op welke punten de IORP-richtlijn afwijkt van bepalingen in de Pensioenwet. Kern van het antwoord luidt dat het uiteindelijke onderhandelingsresultaat “aansluit” bij het Nederlandse stelstel. Het lid van deze fractie ziet het als winst, dat er in de IORP-richtlijn geen sprake is van (verdere) harmonisering van kapitaaleisen, dat er geen gedelegeerde bevoegdheden voor de Europese Commissie of EIOPA zijn en dat er geen verplichting komt om een bewaarder aan te stellen voor DC-regelingen, en dat de vereisten op het gebied van communicatie en governance uiteindelijk sterk in detail zijn verminderd. Niettemin resten er nog enkele vragen en bedenkingen bij dit lid. Reeds in 2011 heeft de Kring van Pensioenspecialisten in haar commentaar op IORP II aangegeven er aan te hechten dat belangrijke begrippen in de IORP-richtlijn, zoals ‘cross-border activities’, en ‘social and labour law’ helder worden gedefinieerd. Dit lijkt niet gebeurd te zijn. Is er bewust voor gekozen om deze begrippen niet nader te definiëren, of is dit niet haalbaar gebleken? In de brief van 14 juli jl. wordt bevestigd, dat de richtlijn op het punt van aanvullende informatievereisten gevolgen heeft voor de Nederlandse Pensioenwet. Sterk punt in de Nederlandse wetgeving is vooral, dat pensioeninformatie gelaagd wordt aangeboden, in het UPO, het pensioen 1-2-3 en het Pensioenregister, en daarmee goed aansluit bij de variërende informatiebehoefte van mensen. Deze aanpak bevordert dat het UPO kort en bondig kan zijn, de meest basale informatie bevat, en daarmee goed aansluit bij de gemiddelde informatiebehoefte. Kan toegezegd worden, dat implementatie van de IORP-richtlijn op het punt van informatievereisten niet zal leiden tot het minder bondig en minder gecompliceerd worden van het UPO en ook niet zal leiden tot uitbreiding van het UPO? Kan kortom toegezegd worden dat bij implementatie van de informatievereisten optimaal aangesloten zal worden bij de (gelaagde) wijze waarop de pensioencommunicatie in Nederland geregeld is? In de brief van 14 juli jl. wordt aangegeven dat het op Europees niveau expliciet regelen van toetsing door de Nationale toezichthouder een belangrijke verbetering is ten opzichte van de huidige situatie. Op zich lijkt dat logisch. Toetsing dient echter plaats te vinden op basis van een beperkt aantal in de richtlijn genoemde criteria. De nationale toezichthouder kan bij collectieve waardeoverdracht naar een pensioenfonds in een andere lidstaat volgens de brief een verbod opleggen op basis van de volgende criteria: De rechten van de deelnemers waarvan de aanspraken worden overgedragen worden aangetast; De rechten van achterblijvende deelnemers onvoldoende zijn beschermd na de overdracht, dan wel aangetast worden door de overdracht; De regeling zich in onderdekking bevindt op basis van het Nederlandse toetsingskader. Is het waar, dat uitsluitend op basis van de in de Richtlijn genoemde criteria een verbod kan worden opgelegd? Dit lijkt volgens het aan het woord zijnde lid het geval te zijn, want het betreffende artikel 13 (Cross border transfers) van de Richtlijn bevat, verwijzend naar de criteria de bepaling (artikel 13, lid 5b): “The competent authority (de toezichthouder) of the home memberstate of the transferring IORP shall only asess that”…. Wordt de toezichtspositie van de Nederlandse Bank met deze expliciet limitatieve bepaling versterkt? Immers, op basis van de huidige wetgeving zijn er géén limitatief vastgelegde criteria, op grond waarvan DNB toetst. DNB kán volgens de Pensioenwet een overdracht tegenhouden indien er gerede twijfels zijn over de kwaliteit en integriteit van de bestuurders van de ontvangende uitvoerder. Zal dit na implementatie van de herziene richtlijn ook nog onverminderd mogelijk zijn? Kan het antwoord op deze vraag gemotiveerd en onderbouwd worden? DNB toetst collectieve waardeoverdracht naar een andere lidstaat nu op basis van de artikelen 83, 84, en 90 van de Pensioenwet. Deze artikelen geven niet specifiek aan op welke gronden DNB een verbod zou mogen opleggen. De richtlijn lijkt dat met de duidelijk afgegrensde verbodsbepaling wél te doen. Worden de mogelijkheden voor DNB om een verbod op te leggen daarmee niet beperkt in plaats van versterkt? Is de staatssecretaris het verder eens met dit lid, dat de mogelijkheden voor DNB om een verbod op te kunnen leggen niet beperkt mogen worden? Graag een uitvoerige toelichting. Volgens artikel 83 van de Pensioenwet kan waardeoverdracht alléén plaatsvinden als onder meer aan de volgende voorwaarde wordt voldaan: “de deelnemers, gewezen deelnemers, gewezen partners of de pensioengerechtigden hebben geen bezwaren jegens de pensioenuitvoerder kenbaar gemaakt tegen de waardeoverdracht nadat zij over het voornemen schriftelijk zijn geïnformeerd”; De overeenkomstige bepaling in de IORP-richtlijn (Artikel 13) spreekt echter van actieve “prior approval” door een “majority of members and a majority of the beneficiaries concerned or, where applicable, by a majority of their representatives. The majority shall be defined in accordance with national law”. De ‘negatieve optie’ uit de Pensioenwet van het aantekenen van bezwaar lijkt volgens de IORP-richtlijn niet meer mogelijk. Is die indruk juist? Wordt het instemmingsrecht van artikel 83 van de Pensioenwet op enigerlei wijze ingeperkt, afgezwakt of gewijzigd door artikel 13 van de IORP-richtlijn? Kan het antwoord op deze vraag gemotiveerd worden? Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie De leden van de VVD-fractie hebben kennis genomen van de brief (33931-17) van de staatssecretaris waarin is aangegeven op welke punten de IORP-richtlijn afwijkt van de bepalingen in de Pensioenwet. Zij hebben de volgende vragen. Kan de staatssecretaris nogmaals bevestigen dat er geen sprake is van een (verdere) harmonisering van de kapitaaleisen voor pensioenfondsen? Kan de staatssecretaris bevestigen dat nu er geen gedelegeerde bevoegdheden zijn opgenomen in de richtlijn en er geen ruimte is voor de Europese Commissie of EIOPA om nadere voorwaarden of eisen aan de pensioenfondsen te stellen? Kan de staatssecretaris uitgebreid ingaan op de procedure die gevolgd moet worden als een onderneming of een pensioenfonds besluit tot waardeoverdracht naar een andere lidstaat? Kan een waardeoverdracht plaatsvinden als de deelnemers en of gepensioneerden hier geen (in meerderheid) toestemming voor hebben gegeven? Kan de DNB nu (door de richtlijn) ook een veto-geven bij waardeoverdracht? Klopt de veronderstelling van de leden van de VVD-fractie dat de Europese toezichthouder EIOPA geen mogelijkheid heeft om tegen een besluit van de DNB in te gaan? En dat ze slechts enkel kan bemiddelen? Heeft ‘Brussel’ een mogelijkheid om het vermogen van een pensioenfonds (deels) af te romen? Zo ja, op basis van welk artikel is men hiertoe bevoegd? Is dit tijdens de recente onderhandelingen en het uiteindelijke besluit gewijzigd? Zo ja, op welke onderdelen? In artikel 60 wordt gesproken over “The Union may adopt measures”. Is dit artikel in de recente onderhandelingen en eindakkoord aangepast? Welke bevoegdheid geeft dit artikel aan de Europese Commissie? Kan de staatssecretaris een uitgebreide toelichting geven op de bevoegdheden van DNB indien een onderneming of pensioenfonds kiest voor waardeoverdracht naar een ander land? Is hier verschil tussen EU en niet EU-landen? De huidige IORP-richtlijn moet nu in Nederlandse wetgeving worden vastgelegd. Kan de staatssecretaris bevestigen dat zij de implementatie van de IORP-richtlijn in de Pensioenwet alle ruimte zal benutten om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen die Nederland op het gebied van de informatiebepalingen al in gang heeft gezet? Nederland heeft bewust gekozen om het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) kort en bondig te houden en de overige informatie op andere manieren te communiceren. Is de staatssecretaris voornemens de ruimte die de IORP-richtlijn hiertoe biedt ook volledig te benutten? Kan de staatssecretaris een tijdpad schetsen wanneer de IORP-richtlijn in Nederlandse wetgeving verankerd zal worden? De leden van de VVD-fractie willen ook graag weten of de IORP-richtlijn in zijn huidige vorm een verhuizing van een pensioenfonds tegen kan houden? Wat is er met de herziening van de IORP-richtlijn gewijzigd dat dit makkelijker of moeilijker maakt? Klopt de veronderstelling dat met de aanpassingen in de herziening van de IORP-richtlijn pensioenfondsen een extra stap moeten zetten (toestemming van een meerderheid van deelnemers of pensioengerechtigden) om over te gaan tot waardeoverdracht? En dat het dus juist moeilijker wordt om naar het buitenland te verhuizen? Ook willen de leden van de VVD-fractie graag van de staatssecretaris weten wat er zou (kunnen) gebeuren als Nederland niet had ingestemd met de IORP-richtlijn. Vragen en opmerkingen van de leden van de PvdA-fractie De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het onderhandelingsresultaat voor de herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) onder leiding van het Nederlandse voorzitterschap. Deze leden constateren dat door het onderhandelingsresultaat veel zorgen bij de leden van de PvdA-fractie weggenomen zijn: geen gedelegeerde bevoegdheden, duidelijke toezichtscriteria, betere voorschriften voor communicatie en een stimulans voor de ontwikkeling van pensioensystemen in andere achterlopende Europese landen. Deze leden hebben nog enkele vragen. 
De leden van de PvdA-fractie constateren dat er ophef is ontstaan over de zeggenschap van 'Brussel' over de Nederlandse pensioengelden. (LOL - red.) Kan de staatssecretaris nader toelichten tot hoe ver de zeggenschap van 'Brussel' reikt in relatie tot onze pensioenen? Kan de staatssecretaris bevestigen dat ook na dit akkoord Nederland zelf de baas is over onze eigen pensioenen en dat met dit akkoord de machtspositie van de EU ten opzichte van het Nederlandse pensioenstelsel niet veranderd is? 
Daarnaast lezen de leden van de PvdA-fractie dat Nederlandse pensioenfondsen door de nieuwe herziening aan duidelijke criteria moeten voldoen om te kunnen verhuizen naar het buitenland. Deze leden vragen hoe veel pensioenfondsen in het verleden verhuisd zijn naar het buitenland, hoe veel pensioenvermogen hiermee gemoeid was (in relatie tot het totaal van het Nederlands pensioenvermogen) en of in kaart gebracht kan worden hoe veel pensioenfondsen nu bezig zijn om in de (nabije) toekomst te verhuizen naar het buitenland. Kan de staatssecretaris het beeld van de leden van de PvdA-fractie bevestigen dat door de herziening van de pensioenrichtlijnen het juist moeilijker gaat worden voor pensioenfondsen om naar het buitenland te verhuizen? Kan de staatssecretaris nader uiteenzetten waarom pensioenfondsen ervoor kiezen om te verhuizen naar het buitenland? Hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat het voor Nederlandse pensioenfondsen aantrekkelijk blijft om in Nederland te blijven? 
Verder zouden de leden van de PvdA-fractie een chronologisch overzicht willen ontvangen van de momenten waarop de Kamer de afgelopen jaren (besloten) geïnformeerd is over de aanstaande herziening van de EU-pensioenrichtlijnen. Kan de staatssecretaris in dit overzicht ook aangeven waarom er op sommige momenten gekozen is voor het besloten informeren van de Kamer?  
Voorts vinden de leden van de PvdA-fractie het ook belangrijk dat andere Europese landen een verder ontwikkeld pensioenstelsel krijgen zodat alle Europese burgers kunnen rekenen op een fatsoenlijke oudedagsvoorziening. In hoeverre bevordert dit akkoord de ontwikkeling van een pensioenstelsel in andere Europese landen? En kan de staatssecretaris tevens toelichten waarom de ontwikkeling van een goed werkende pensioenstelsel in andere Europese landen ook in het belang is van Nederland? 
Tot slot lezen de leden van de PvdA-fractie dat waarschijnlijk aan het eind van het jaar de herziening van kracht zal zijn. Hierna hebben lidstaten twee jaar de tijd om de herziening te implementeren in nationale wetgeving. Kan de staatssecretaris nader toelichten hoe het verdere (wettelijke) proces eruit gaat zien? Is de staatssecretaris bijvoorbeeld al begonnen met het voorbereiden van de benodigde wetgeving? En kunnen deze leden er van uit gaan dat vooruitlopend op de inwerkingtreding van de herziening Nederlandse pensioenfondsen, de regering en de toezichthouders in lijn met de nieuwe herziening zullen handelen? Wanneer kunnen we er bijvoorbeeld van uit gaan dat op het UPO een slechtweerscenario zichtbaar zal zijn? En wanneer zullen de eerste stappen gezet worden naar openbaarmaking van het beloningsbeleid van pensioenfondsen? Vragen en opmerkingen van de leden van de SP-fractie De leden van de SP fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de nadere informatie inzake de IORP-richtlijn met betrekking tot de afwijkingen ten opzichte van bepalingen in de pensioenwet. De leden van de SP-fractie vragen de staatssecretaris toe te lichten of het feit dat er geen verdere discussie in COREPER plaats heeft gevonden terwijl dit tot heftige discussie in de Tweede Kamer heeft geleid, er op duidt dat deze richtlijn vooral voor Nederland een belangrijke invloed heeft? Kan de staatssecretaris aangeven bij welke landen deze richtlijn ook tot discussie heeft geleid? De leden van de SP-fractie vragen de staatssecretaris wat het primaire doel is van de IORP-richtlijn: bescherming van de deelnemers van pensioenfondsen of het bevorderen van de interne markt? In welke mate zijn deze doelen bereikt met het onderhandelingsresultaat? De leden van de SP-fractie vragen de staatssecretaris of de nieuwe regels voor wat betreft de informatievereisten ertoe zouden kunnen leiden dat opeens allerlei extra informatie op het UPO moet worden gezet, die nu ook al beschikbaar is via het Pensioen 1-2-3. Voldoet de huidige informatievoorziening via UPO, het Pensioen 1-2-3 en het Pensioenregister aan de IORP-richtlijn en zo ja, wat is de reden dat hier verandering in aangebracht zou moeten worden? Kan de staatssecretaris aangeven wat precies het verschil is tussen de beoordeling door DNB voor en na implementatie van de IORP-II richtlijn? De leden van de SP-fractie vragen de regering wat de exacte reden is dat instituten zoals "Unterstützungskassen" in Duitsland, uitgezonderd zijn van de IORP-II richtlijn. Is het hierdoor voor Duitse pensioenfondsen makkelijker of moeilijker om waardeoverdracht naar het buitenland mogelijk te maken? Welke andere instituten zouden daarnaast nog uitgezonderd zijn? Zijn er instituten of pensioenvoorzieningen in Duitsland die niet uitgezonderd zijn?

Reaguursels

Inloggen

Die 1400 miljard is straks zomaar per ongeluk verdampt. Als dat waar is en we leven dan toch in een islamitisch Erdogan land, weten we nog precies wie hiervoor mag worden gefolterd, opgehangen of gestenigd. :D whehehe... ga vooral zo door Den Haag, doe je best! Thumbs up! Geweeeeldig zijn jullie! :P

Jan, Leiden | 24-08-16 | 21:01

Achteraf is een koe in de kont kijken. ga eens aan het werk

Umberto die trotzoni | 24-08-16 | 13:15

Als in 2000 wisten 'we' dat de invoering van de Euro als gevolg zou hebben dat de Nederlandse pensioenen kapot gaan. De afweging was de Europese handel ons rijk zou maken. Wij waren de gateway-to-Europe. Met de lage rentestand nu en straks een stuk inflatie straks (geld persen draaien op volle toeren) gaat het nog best hard ook. Er blijft echt heel weinig over. Dat Brussel nu over onze pensioenpotten gaat is prima. Je kan beter nu dat geld investeren in de her-financiering van zuidelijke staten. Dan zijn die pensioenen nog ergens goed voor. Het geld zal zowiezo toch verdampen. Damage done.

logicavanhetgevoel | 24-08-16 | 12:43

mijn leden hebben dit niet met belangstelling ontvangen.... pensioen verdwijnd en komt volledig op EU balans tbv nieuwe projecten... bye, bye!

fingers | 24-08-16 | 12:09

Betweetert | 24-08-16 | 08:33
Inderdaad, ondergronds dan maar. Er moet iets gebeuren!

lanexx | 24-08-16 | 10:42

En de politici maar blijven roepen, dat de NL burger beter wordt door de EU.

maar toch | 24-08-16 | 10:39

Is net als thuis...
De vrouw vraagt, ik roep doen, en zie later wel waar het om ging.... (en meestal gaat het goed) Dus misschien moet ik mijzelf verkiesbaar gaan stellen voor de aankomende tweede kamer verkiezingen...

verlegenmaarlief | 24-08-16 | 10:33

Belachelijk goed stuk, Van Rossem. Hup kamerleden aan het werk. Het voorwerk is door Van Rossem al gedaan

Guust Kadaver | 24-08-16 | 09:42

Men ruikt geld. En dat wil men graag hebben wegens altijd handig. Want waarom anders al die moeite?

Mark van Leeuwen | 24-08-16 | 09:09

tja dat kan je verwachten met dit fop kabinet

vinzDH | 24-08-16 | 08:55

Dat spaargeld is 100% van de werknemers, burgers dus. Ik wil niets van politici horen over te ingewikkeld enzo. Die krijgen persoonlijk een dreun voor de bakkes.

Piet Karbiet | 24-08-16 | 08:41

@ Zoooofff, open en bloot demonstreren gaat niet werken, dat kan men makkelijk neerslaan, door het geweldsmonopolie van de overheid. Wat enkel kan werken is wat nu ook gebeurt; ondergronds activisme. Zaken boven water krijgen en de burger hiermee confronteren. Omdat de gemiddelde burger te druk is met hoofd boven water houden (men verzuipt), is daar de focus nu even niet. Maar dat zal wel moeten, wil je nog een vuist kunnen maken naar de regering toe, die de weg volledig kwijt lijkt te zijn. Ik denk dat het veel erger is dan dat, men doet het moedwillig op deze manier, omdat men er zelf flink beter van word. De scheiding tussen macht(rijk) en arm is een feit. Of je doet mee of je doet niet mee en komt aan de andere kant van de lijn te staan. Zo gaan die dingen.

Betweetert | 24-08-16 | 08:33

En anders moeten we zo'n Bilderbergje maar eens onder druk gaan zetten om uit de school te klappen, daar begint immers alle ellende voor de burger. Pek en veren zijn we voorbij. Op naar het schavot nu.

Betweetert | 24-08-16 | 08:24

Voor de goede orde; de IORP richtlijn gaat wel degelijk een aanpassing in de pensioenwet kennen. Hoezo kan je daarover geen referendum afdwingen? Want wat hier nu gebeurt is dat het pluche de EU de kas naar behoeft kan laten spekken. Moet ook wel, want dat gedrocht kost miljarden per maand. Dat geld komt uit de zak of pot van de burger en sluist men door naar hen die de macht hierover hebben. Een kleine groep dus. Ik wil nu wel eens die geheime agenda van politic boven water krijgen. Er moet er vast een paar bij zijn die gewetenswroeging hebben of krijgen.

Betweetert | 24-08-16 | 08:22

Met excuses voor het tutoyeren overigens.

Rest In Privacy | 24-08-16 | 08:14

Beste Borrom, rijkelijk laat maar zo te zien pikte niemand jouw vraag over landverraad op. Verraad is in Nederland geen misdrijfhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogverraad . Het voert wat te ver om te stellen dat verraad, zeker in de politiek, daarom aan de orde van de dag is, maar helpen doet het zeker. En als volksverlakkerij strafbaar zou zijn, hielden we geen politiek meer over. Dat zou vreselijk jammer zijn want waar zou je je anders nog kwaad om kunnen maken?

Rest In Privacy | 24-08-16 | 08:11

De kamer heeft wel vaker achteraf vragen over een wet die ze zelf hebben aangenomen... wat DOEN die gasten eigenlijk voor de kost?

mallekater | 24-08-16 | 07:58

botbot | 23-08-16 | 21:53

Zonder Nederlands te leren... lol.

vanvandaag | 24-08-16 | 06:43

Dat het land niet met hooivorken en pek en veren naar Den Haag is getogen is me een raadsel. Je zuur verdiende pensioengelden onder het beheer van ongekozen burocraten in Brussel stellen zodat ze falende en corrupte EU leden kunnen spekken lijkt me voldoende reden voor een opstand. Maar protesteren zijn we verleerd in NL.

Zzzzooooffff | 24-08-16 | 06:17

"De IORP is al aangenomen". Ik mag wel aannemen dat er nooit een Kamermeerderheid zal instemmen met het terugdraaien van deze beslissing. Want beloofd is beloofd, gezichtsverlies, boze koppen van degenen die al hadden geïnvesteerd c.q. geïncasseerd op basis van deze beslissing. Zoiets? Doet me denken aan dat TV-spotje om gevaarlijke stoffen buiten bereik van kleine kinderen te houden. Die kleine kinderen zijn dan onze politici die niet alleen met vuur spelen maar nog erger, incapabel zijn. Stelletje laffe lamzakken in Den Haag, draai gewoon jullie foute beslissing terug. Doet geen pijn hoor, en alles wat de EU terug kan doen is een beetje boos met vaatwerk smijten.

Nivelleermarionet | 24-08-16 | 05:21

matrixbluepill | 23-08-16 | 21:03

Totaal mee eens.

A.I. van Dee | 24-08-16 | 02:01

Dus we gaan weer betalen voor buitenlanders, terwijl ze nu dan niet eens in Nederland verblijven.

GekkePoes | 24-08-16 | 00:54

Op het moment dat de Italiaanse banken en Deutsche in de problemen kwamen (beter gezegd in de picture van de msm kwamen) in juli, moest opeens snel dit verdrag door onze tweede Kamer heen. Dit is geen toeval meer, EU aast al langer op onze pensioenpot.

Imprimatur | 24-08-16 | 00:50

@Berbaar | 23-08-16 | 20:55
Ziekenfonds terug is achteruitgang.
Mark_D_NL | 23-08-16 | 21:26

Nee hoor ziekenfonds is geen achteruitgang,maar heel progressief. Weg met die managers met hun dikke onverdiende salarissen en bonussen. In vredesnaam; ziekenfonds, spoorwegen, geldwezen (spaarbank) , onderwijs en sport weer in overheidshanden. Met 65 weer AOW .

50 + is (grotendeels) voor! Wie volgt? Nog een paar maanden voor maart. VVD en PVDA krijgen wel veel zendtijd, maar daar kijkt geen zinnig mens meer naar.

D66 is alleen goed voor het jeugdjournaal , en die mogen toch niet stemmen. En de rest van de zogenoemde constructieve oppositie? Tja, wie weet eigenlijk wie dat zijn? Komt goed! PVV wint en 50 plus ook. Als VNL en CDA ook 65 weer als AOW leeftijd als speerpunt gaan noemen, zal ook hen dat geen windeieren leggen.

Kortom er is weer wat hoop!

oostermoer | 24-08-16 | 00:15

Voor hen die het nog niet weten: Vrijwel de gehele Nederlandse staatsschuld wordt tegen zeer lage rente geleend van de pensioenfondsen. De pensioenfondsen moeten dit wel omdat zij met beleggen in aandelen te veel risico zouden lopen. Vandaar dat de pensioenfondsen grote tekorten hebben.
Als over een tijdje de inflatie gaat komen door het grote aantal digitaal bijgedrukte Euro's dan gaat de waarde van de pensioenen in hoog tempo achteruit.

Orakel1958 | 23-08-16 | 23:50

ik heb ondertussen besloten om toch maar zelf voor mn pensioen te sparen want ik denk dat onze generatie dalijk gewoon niets meer krijgt

BozeHenk | 23-08-16 | 23:48

Eerst goedkeuren en dan achteraf er van alles van vinden. Echte D66 bestuursstijl. Nu voor iedereen beschikbaar.

van heinde en verre | 23-08-16 | 23:40

15-3-2017. Terughalen dat geld en eruit met de corrupte zooi bij de pensioenfondsen.

TheDrivingDutchman | 23-08-16 | 23:34

Pieter V | 23-08-16 | 22:31
Ach ja, als men de argumenten niet kan weerleggen gooit men het maar over een andere boeg.
Maar wie het onkruid in zijn eigen tuintje wied ziet het van een ander niet.
(Tja, dat krijg je er van als de meeste tweede kamer leden ernstige tekenen van zwakzinnigheid vertonen, ernstig aan amnesie lijden als het ze uitkomt, en voor corruptie ook niet weglopen.)
Goed verhaal, ga zo door lees voer voor de niet al te snelle reaguurder.
Proficiat

botbot | 23-08-16 | 23:33

Om deze tl;dr over het politiek laakbaar handelen van álle betrokken partijen omtrent mijn pensioen maar even kort samen te vatten: They fucked up!!

bakermat | 23-08-16 | 23:26

Dit is allemaal om toekomstige baantjes veilig te stellen. Gewoon het hele land uitverkopen, al ons geld naar het corrupte EU overhevelen en hoppata. Rutte heeft al toegegeven dat hij een baangarantie bij de EU heeft en er nog jarenlang zal gaan werken, niet vreemd als je miljarden naar die tering EU stuurt. Fuck de EU. En dan vinden ze het gek dat mensen doodmoe worden van die godsvergeten ondemocratische rotzooi in Brussel? Pleur op zeg, stelletje viezeriken bij elkaar.

Liroy | 23-08-16 | 23:17

Hey kijk, een poppenkastvoorstelling.

LetTheSunshine | 23-08-16 | 23:16

@A3an | 23-08-16 | 22:13
Yep, ik word weer gebasht.
ProAsfalt | 23-08-16 | 22:18
--
Ken u nie leese of val u onder de bedoelde moslimdoelgroep ?

A3an | 23-08-16 | 22:58

@OudeNederlander | 23-08-16 | 22:17
Jij noemt Schultenbrau zuipen, fappen en reaguren multitasken?

Mark_D_NL | 23-08-16 | 22:51

@lanexx | 23-08-16 | 22:11
Ik zeik niet. Ik geef aan waar het manco zit bij figuren zoals @rotbot. Dat jij dat als zeiken ervaart zegt heel veel over je vrouw.

Mark_D_NL | 23-08-16 | 22:49

Roeieber | 23-08-16 | 22:35
Ik stem de volgende ronde weer PVV, net als de vorige keer. Maar men zal merken dat de pensioenfondsen voor volgend jaar maart vertrokken zijn uit nederland, voor de volgende vertkiezingen. Kortom, die 1400 miljard nationale spaarrekening is pleitte.

miff | 23-08-16 | 22:48

Ze proberen het Nederlands volk zo erg naar beneden te trekken tot op of onder het niveau van de migranten.

Rene046 | 23-08-16 | 22:40

onderweg naar een nieuwe wereldorde.... aluhoedjes?

rowe | 23-08-16 | 22:35

@miff | 23-08-16 | 22:04
En dan hebben we het pensioengeld terug?
Het leed is l geschiedt en er zal nog meer volgen, we zijn als volk te zwak, te netjes, daarmee heeft nog nooit iemand iets gewonnen. Enige wat we kunnen doen is zorgen dat de gevestigde partijen geminimaliseerd worden, maar PVV oei, die zeggen soms rare dingen, laten we maar weer lekker VVD stemmen en ons door die gladjakkers naaien.

Roeieber | 23-08-16 | 22:35

@botbot | 23-08-16 | 20:06

Als je je wel eens verdiept hebt in communicatie technieken dan had u geweten dat het niet begrijpen van iemand per definitie aan de zender ligt.

In dit geval dus botbot die niet in staat is een coherent verhaal te produceren voor de lezers.
QED

Pieter V | 23-08-16 | 22:31

Kijk: dat zijn nog eens volksvertegenwoordigers. Echt mensen die onze belangen behartigen: gewoon ongezien iets tekenen namens u en mij zonder ook maar enig benul te hebben wát ze namens u en mij tekenen.
-
Dat heet: plichtsverzuim.

bisbisbis | 23-08-16 | 22:27

@botbot | 23-08-16 | 21:48

Tja, dat krijg je er van als de meeste tweede kamer leden ernstige tekenen van zwakzinnigheid vertonen, ernstig aan amnesie lijden als het ze uitkomt, en voor corruptie ook niet weglopen.

Pieter V | 23-08-16 | 22:23

~~Ik ben inmiddels 66 en nog steeds als zelfstandige werkzaam.
Mijn oude dag heb ik allang geregeld wat dat betreft had ik met mijn 50ste wel kunnen stoppen.
botbot | 23-08-16 | 21:39~~
Waarom stopt u niet? U bent, gezien uw reaguursels hier, toe aan rust.
De ene verwarde tegel na de andere plempen, uzelf verschrikkelijk tegenspreken en tegelijkertijd anderen betichten van te lage opleiding cq geen kennis wordt een beetje genant.
Neem eens lekker een cursusje NL werkwoorden oefenen. Een mens is immers nooit te oud om te leren.

appelvink | 23-08-16 | 22:20

@A3an | 23-08-16 | 22:13
Yep, ik word weer gebasht.

ProAsfalt | 23-08-16 | 22:18

@botbot | 23-08-16 | 19:38

Inderdaad, een brandende oliespuiter bestrijd je met een explosie.
De overeenkomst met de EU van de zelfbenoemde dictators in Brussel en Berlijn is daarbij treffend.

Pieter V | 23-08-16 | 22:18

Geprobeerd te lezen en dat is deels gelukt.

Het is natuurlijk van de zotte en vooral een gotspe dat Tweede Kamerleden der Staten-Generaal ongezien voor hebben gestemd.

Derhalve doemt bij mij de vraag op:
1) moet dit nog door de Eerste Kamer? Zo ja, wanneer? Zo nee, wanneer is dit geweest of hoeft dit helemaal niet door de Eerste Kamer?
2) Als dit nog door de Eerste Kamer moet of heel recent is geweest is het dan geen Top Idee om dit middels het raadgevend referendum aan het volk voor te leggen?

Iemand?

ProAsfalt | 23-08-16 | 22:17

A3an | 23-08-16 | 22:13
Zit te multitasken dus dan mis ik wel eens wat, maar ja eens.
Ik heb er dan ook voor gekozen om al mijn papieren bezit om te zetten in zogenaamde tangible assets.

OudeNederlander | 23-08-16 | 22:17

Wat gebeurt er als een pensioenfonds naar het buitenland gaat dat vervolgens uit de EU gaat ? Oh wacht wij moeten dan naar dat land verhuizen voor onze pensioenen.

HaaiBaai | 23-08-16 | 22:16

@d' 8høker | 23-08-16 | 19:33

Trekpoppen? Als je beslissingen neemt die desastreus kunnen uitpakken voor burgers, zonder maar een flauw benul te hebben waar je mee bezig bent of zelfs maar iets van de consequenties kunt overzien ben je als bestuurder, c.q. volksvertegenwoordiger, misschien een trekpop maar veel erger, een ordinaire crimineel.

Pieter V | 23-08-16 | 22:16

@OudeNederlander | 23-08-16 | 22:02
Ik schreef dat al om 20.49
Die Amerikanen hebben ze zo ook straatarm gemaakt.
En het wordt nog erger !
De banken gaan nu ook huizen verkopen zonder een wkg- (dus inkomens) verklaring te vragen. Hebben ze in de stetes ook geflikt.
Eenmaal een huis gekocht zit je er 30 jaar aan vast (i.t.t. Amerika waar je gewoon de sleutel inleverde) heb je dan straks al een redelijk bedrag betaald gooien ze de rente omhoog.
Daarnaast kun je het land niet meer uit en kun je ook nog eeuwig als dhimmi voor die moslims fungeren (wat we nu in feite al doen, want het merendeel hangt aan de bijstandstiet en verdomt het om de handen uit de mouwen te steken.)

A3an | 23-08-16 | 22:13

Mark_D_NL | 23-08-16 | 22:01
Oh ja, ik heb het ook voor elkaar, goed gepland, hard gewerkt, ben aan het Zwitserleven, allemaal zelf geregeld.
Kun jij ook doen!

lanexx | 23-08-16 | 22:13

Volksvertegenwoordigers? Welk volk is hier vertegenwoordigd? Eerst blind tekenen bij het kruisje omdat de EU dat verlangt en na #ophef je gaan afvragen waar je voor getekend hebt. Krankjorum!

Ravissant | 23-08-16 | 22:11

Mark_D_NL | 23-08-16 | 22:01
Over een zeikerd gesproken!

lanexx | 23-08-16 | 22:11

En geniet met volle teugen van de armoede van eerdere generaties.
Mark_D_NL | 23-08-16 | 22:01
Wie zegt dat ik daar van geniet.
Wat ben je toch een jaloerse hals en droef toeter.
Maak eens wat van je leven en ga eens aan het werk wie weet schop je het dan wel even ver als mij.

botbot | 23-08-16 | 22:08

@Ikreaguuralzesjaar | 23-08-16 | 21:55
Pieter "Man van de 1000 vragen zonder antwoorden" Omtzigt, die bedoel je?

Mark_D_NL | 23-08-16 | 22:05

Naar mijn mening is dit de grote truc om een Nexit onmogelijk te maken. Stappen we namelijk uit de EU , dan zijn we ook het laatste beetje zeggenschap over onze pensioenen uit.

Mocht blijken dat dit een debacle wordt, en onze pensioengelden via allerlei schimmige buitenlandse constructies verdampen, moeten Kleinsma en de medeverantwoordelijken naar mijn mening strafrechtelijk verantwoordelijk en civielrechtelijk persoonlijk aansprakelijk worden gehouden, en de bak in verdwijnen wegens oplichting en grootschalige fraude.

miff | 23-08-16 | 22:04

Helaas hebben wij geen Bundesverfassungsgericht zoals in Duitsland, dan kwamen ze er hier nooit mee weg.

A3an | 23-08-16 | 22:04

Van Duyvenbode | 23-08-16 | 21:48
Klopt, zeer waarschijnlijk laten ze het eenvoudigweg verdampen via geldontwaarding/inflatie door loslaten van indexering (voor zover nog niet gebeurd).
Al hoewel je nu al in de US ziet dat pensioenen van politie, leraren, in een aantal steden op de rand van faillissement staan, en als het daar gebeurt kun je er vergif op innenemen dat hier hetzelfde gaat gebeuren.

OudeNederlander | 23-08-16 | 22:02

@botbot | 23-08-16 | 21:53
De generaties voor jouw krijgen de kans niet eens meer om iets op te bouwen. Die luxe had jij nog wel. Ik heb geleerd dat boven en oud moeten doorgeven aan onder en jong. Jij doet dat duidelijk niet. En geniet met volle teugen van de armoede van eerdere generaties.

Mark_D_NL | 23-08-16 | 22:01

Nigel Farah en Jan Roos erbij halen samen met Pieter Omtzigt en een Nexit realiseren.
Ikreaguuralzesjaar | 23-08-16 | 21:55
/
Omtzigt???? Er is maar één partij die in haar programma heeft staan "uit de Eu" en dat is de PVV. Waarom weet u dat niet?

Lupuslupus | 23-08-16 | 22:01

Ik stemde tegen op het EU-referendum onder andere om deze EU-pensioenregeling. Ik voel mijn stem (en de overige 70% die ook nee stemde) erg genegeerd door de regering. Er is volgens mij dan maar één oplossing, Nigel Farah en Jan Roos erbij halen samen met Pieter Omtzigt en een Nexit realiseren.

Ikreaguuralzesjaar | 23-08-16 | 21:55

De vragen van PVVDA zijn alleen bedoeld als voorzetje voor een glad antwoord van Jetta Moestuin. Waarschijnlijk hebben ze de antwoorden al samen doorgenomen. Nepparlement.

Schmalz | 23-08-16 | 21:54

@botbot | 23-08-16 | 21:36 Ik ben toevallig ook van '50 (goed bouwjaar zeggen ze), maar ben het niet eens met je stelling dat we geen kant meer op kunnen.... echt, ik kan die lachende rotkop van Rutte niet meer zien, maar heb mijn laatste hoop dan maar op maart 2017 gericht, als er dan niet een gigantische landslide komt in den Haag, dan geef ik de moed op. Dan is ons land verloren.

Keyboardspeler | 23-08-16 | 21:54

Overigens kijken de marsmannetjes mee met ons, aldus Juncker, dus het komt allemaal goed.
www.youtube.com/watch?v=x5JoQT7XhW0
.
Was getekend "When it becomes serious, you have to lie" Juncker

OudeNederlander | 23-08-16 | 21:53

Mark_D_NL | 23-08-16 | 21:45
Ik heb mijn bezittingen vergaart door te werken en de juiste handel te doen.
Mij hoor je niet klagen of zeuren ik vermaak mij prima.

botbot | 23-08-16 | 21:53

@Roadblock | 23-08-16 | 21:45
Zonder Internet was er geen Wikileaks, geen GS en geen Oekraïne Referendum. En iedereen hangt in zijn smartphone. Dus plemp dat Internet maar vol met reaguursels er wordt gelezen en dus beïnvloed.

Mark_D_NL | 23-08-16 | 21:50

Het is verstandig ervan uit te gaan dat je pensioen geen zak voor zal stellen. Ga er in je financiële planning vanuit dat
je pensioen links- of rechtsom zal worden geconfisceerd. Dat is gewoon realistisch. Je huis zal tegen die tijd volledig afbetaald moeten zijn, anders wacht je bittere ouderdomsarmoede.

Rest In Privacy | 23-08-16 | 21:48

maar we mogen Rutte niet de schuld geven maar de EU.
Koekoek.
OudeNederlander | 23-08-16 | 21:41
De tweede kamer heeft er mee ingestemd dus niet alleen Rutte.
Altijd lastig zo'n democratie.

botbot | 23-08-16 | 21:48

@botbot | 23-08-16 | 21:39
Ah, je bent een babyboomer. Zeker geld geërfd, huisje vrij en noem maar op. En toch zeiken. Die generaties na jouw hebben niets. En jij maar zeuren. Je bent met recht een oude zeikerd.

Mark_D_NL | 23-08-16 | 21:45

Mark_D_NL | 23-08-16 | 21:43
Met de bereidheid de straat op te gaan begint het.
Met een beetje grommen op internet nom je er niet.

Roadblock | 23-08-16 | 21:45

@davidka | 23-08-16 | 19:37
Samen spelen, samen delen; allemaal even arm.

Maria.1 | 23-08-16 | 21:44

@Roadblock | 23-08-16 | 21:39
Ga jij wel naar een demo? Ik niet. Heeft geen nut om tussen allemaal van mafkezen te staan. Demonstraties heb ik echt nooit begrepen.

Mark_D_NL | 23-08-16 | 21:43

En verder: laten sneuvelen doen ze de betroffen staatssecretaris toch niet. Want rolstoel en zo. Dus zielig. Niet weg te sturen. Hoeveel ze ook blundert. PvdA: bedankt maar weer!

Tijl U | 23-08-16 | 21:42

botbot | 23-08-16 | 21:36
Dus de 2e kamer stemt ongezien in met een pensioenrichtlijn die de sluizen wagenwijd openzet, maar we mogen Rutte niet de schuld geven maar de EU.
Koekoek.

OudeNederlander | 23-08-16 | 21:41

Was dat toen een bindend referendum?
Kunnen we niet een advocaat in de hand nemen, of dat toen na enkele toepassingen is goedgekeurd, zonder het volk hierover te informeren en dit zonder een nieuw referendum er doorheen te drukken.

gatito | 23-08-16 | 21:41

Aha, De dames en heren van de kamer zijn terug van vakantie? En nu mosterd na de maaltijd? Want verkiezingsjaar. Dus moeten ze den volke nog even laten zien hoe kritisch ze zijn. Bah. Waar is het teiltje.

Tijl U | 23-08-16 | 21:41

Mark_D_NL | 23-08-16 | 21:32
Hou toch op met al die "Als mijn tante ballen had was het mijn oom onzin.
Als er een demo is staat er misschien 50 man.
De rest komt met allerlei kut-smoezen uit schijterigheid.
Vaak genoeg meegemaakt. Kan je daarna in de pers belachelijk gemaakt worden.
Moet je eens iets voorstellen waar een beetje lichamelijk risico aan zit. Dan haakt het grootste gedeelte van de toetsenbordhelden af.

Roadblock | 23-08-16 | 21:39

Incompetent, arresteren dat stelletje wegens beroving van de staatseigendommen .

fleurtje | 23-08-16 | 21:39

Mark_D_NL | 23-08-16 | 21:18
Ik ben inmiddels 66 en nog steeds als zelfstandige werkzaam.
Mijn oude dag heb ik allang geregeld wat dat betreft had ik met mijn 50ste wel kunnen stoppen.

botbot | 23-08-16 | 21:39

Nou, misschien ga ik dan toch maar 50PLUS stemmen. Gewoon om te kijken. En iedereen te jennen.

postmodernismisdead | 23-08-16 | 21:37

Vragen, vragen, vragen, zinloze, nietszeggende vragen.
'Gelukkig' hebben al de vragende parlementariërs niets te vrezen. "Tot aan het graf dienen wij hen te verzorgen, want dat hebben 'we met elkaar' toch zo afgesproken....

gescheurdrubber | 23-08-16 | 21:37

OudeNederlander | 23-08-16 | 21:14
Wel nu nog mooier, ik heb tegen de EU grondwet gestemd.
En ook niet op de PvdA, D66,en CDA maar toch moet ik het er mee doen.
Van meet af aan heb ik er voor gewaarschuwd dat wij als klein landje geen flikker in te brengen hebben en dat wij niets meer dan een aai over de bol kunnen krijgen als wij ons zakgeld weer ingeleverd hebben.
Ik was als eerste die de stelling aan ging dat het binnen hof niet gerenoveerd hoeft te worden omdat als de werkzaamheden klaar zijn de eerste en de tweede kamer geen besluiten meer kunnen nemen zonder instemming vanuit Brussel dus kan men deze net zo goed op doeken, zelfs nu al zijn we met handen en voeten gebonden aan de willekeur van de Brusselse wetgeving.
Maar de realiteit is dat we inmiddels geen kant meer uit kunnen.
Vandaar mijn waarschuwing links of rechtsom de EU pikt onze pensioenen in.
En dan kun je wel meuteren van de tweede kamer, maar er is ook nog eens een eerste kamer,daar ligt het gevaar voor onze pensioenen niet maar in Brussel wel.

botbot | 23-08-16 | 21:36

Had maar een 6.9 voor constitutioneel recht. Maar bij lezen van dit stukje zou ik de rest van de vakken ook graag afmaken. Mag ik ook wel voor 6000 per jaar.

Je kan die honden bij de EU nooit vertrouwen voor een objectief beeld van de werkelijkheid. jEUzus studies. Er is zelfs een woord voor mensen tegen de EU; euroscepsis. Maar een woord voor mensen die positief staan tegenenover de EU is er niet. Dat is vanzelfsprekend - en daarmee slaat de studie de plank bij de kern al mis.

Gewoon goed dat er een nog een medium is dat de EU beetje van repliek kan dienen.

Pompenkoning | 23-08-16 | 21:36

@A3an | 23-08-16 | 20:49
1993 terugdraaien. Nog beter. Dan ben je echt van de meeste grote ellende af. En dan gummen we ook al die NL politici uit de geschiedenis boeken die voor dit EU debacle verantwoordelijk zijn.

Mark_D_NL | 23-08-16 | 21:32

IK stel voor dat we een Nationaal Fonds oprichten om elke werknemer, nadat hij/zij is gestopt met werken, een doodskist danwel een urn ter beschikking te stellen. Met een bescheiden inleg kan dit n.m.b.m. prima geregeld worden.

Vesta | 23-08-16 | 21:32

We willen gewoon genomen worden. We willen blijkbaar belazerd worden. We willen dat de maatschappij compleet wordt vernaggeld.
Er heerst een collectief verlangen naar de ondergang.

Rest In Privacy | 23-08-16 | 21:31

marcoplarco | 23-08-16 | 20:23

... en zodra deze verwarde persoon[LHBT] binnen gebracht wordt moet deze verwarde persoon een papier tekenen zodat ie in een mogelijke toekomst [preventief] op de afdeling *gewatteerde kamer* komt. Psch.Act2008 EU

Centauri3 | 23-08-16 | 21:27

@Berbaar | 23-08-16 | 20:55
Ziekenfonds terug is achteruitgang.

Mark_D_NL | 23-08-16 | 21:26

Vakantie. Laten we snel nog wat onredelijke wetten erdoorheen persen. Dit is het werk van tuig, oplichting om zaken fout voor te stellen en erdoorheen te duwen.

Grapje: er was eens een politicus die aan het welzijn van de mensen dacht. Hahahahahahaha

Rest In Privacy | 23-08-16 | 21:26

Heb even de moeite genomen om Paul's versie door te lezen. Een van de linkse hierboven. Maar geen enkel steekhoudend argument gevonden om dit goed te praten. Twijfelde even bij de behoefte om pensioenen te internationaliseren. Op zich een goed idee (dat een Nederlander die geheel of gedeeltelijk in het buitenland werkt recht op pensioen heeft en blijft hebben) maar kan werkelijk nergens terug vinden waar dit waardeloze uitverkoop verdrag daar in voorziet. 3n dit alles staat los van alle overige reeds aangegeven nadelen en onzekerheden. Wat een looser die P. Tang

Schmutzige Harry 1 | 23-08-16 | 21:22

@mikes43357369 | 23-08-16 | 21:17
Waarover, over een richtlijn?
Dat kan helegaar niet.
Let eensch op!

Berbaar | 23-08-16 | 21:21

Verneuk de massa, grijp de kassa.

Mo het varken | 23-08-16 | 21:19

Pechold: Referenda zijn te moeilijk voor het volk. Nou verdragen/richtlijnen lijken te moeilijk voor onze politici (Let wel dit is hun taak).

Butchijo | 23-08-16 | 21:19

@botbot | 23-08-16 | 20:57
Ieder weldenkend mens heeft zeker de afgelopen 10 jaar kunnen zien wat de EU aan het doen was/is. Dus ook voor jou geld, eigen schuld dikke bult. Je hebt zitten slapen. Je had gewoon zelf moet zorgen voor je oude dag, heb je niet gedaan. Nu wordt het gejat door een ongezonde dikke griek van 56.. Dat word een schrale oude dag vriend... LOL!

Mark_D_NL | 23-08-16 | 21:18

Waarom geen referendum?

mikes43357369 | 23-08-16 | 21:17

Het is allemaal niet zo moeilijk. Maximaal salaris voor een politicus in Den haag is, wat, 120.000 - 150.000 Euro per jaar of zo? Wat je dan doet: je geeft het beheer over 1200 miljard Euro aan NL pensioengeld weg aan Europa, waar je dan als beloning vanuit Brussel een EU baan van 250.000 voor terugkrijgt. Allemaal zeer menselijk hoor, om een heel volk te naaien voor eigen gewin.

kadoendra | 23-08-16 | 21:16

Mark_D_NL | 23-08-16 | 21:05
Hopelijk wel.

lanexx | 23-08-16 | 21:16

-weggejorist-

toolate | 23-08-16 | 21:15

botbot | 23-08-16 | 21:10
Maar toch mogen we Rutte, de regering, en de EU niet de schuld geven van u.
Mijn opleiding moet toch echt onvoldoende zijn geweest, want ik kan u totaal niet volgen.

OudeNederlander | 23-08-16 | 21:14

Onvoorstelbaar is het dat de jongeren Nederlanders de straat niet opgingen, dit had je de Fransen niet moeten flikken.
Het is volgens mij een misdaad wat er begaan is door de Kamer, uitgesteld loon van Nederlanders gewoon zonder controle de deur uit geflikkerd door die afschuwelijke onbenullen in Den Haag!

lanexx | 23-08-16 | 21:11

Waarom geen referendum? Waarom kan dat in dit geval niet? Laat Rutte dat referendum maar naast zich neer leggen! Dan heb je echt revolutie.

mikes43357369 | 23-08-16 | 21:10

Ajeto | 23-08-16 | 20:37
Dat ben ik roerend met u eens maar we leven in gratie van Duitsland en staan minimaal voor 136 miljard garant voor de EU ga er maar aanstaan.

botbot | 23-08-16 | 21:10

@Mark_D_NL | 23-08-16 | 21:05 Ik wilde al een woedende reactie typen over het schavot op het Malieveld (en dat het daar heel druk gaat worden op Bijltjesdag), maar zag net jouw bijdrage : EENS!

Keyboardspeler | 23-08-16 | 21:09

Er is wel een actie mogelijk:
Allemaal elk kamerlid wat ingestemd heeft persoonlijk mailen om de argumentatie waarom hij/zij accoord gegaan is.

Roadblock | 23-08-16 | 21:07

matrixbluepill | 23-08-16 | 21:03

Begrijp uw woede , helemaal met u eens!

oostermoer | 23-08-16 | 21:07

@M.egafoon | 23-08-16 | 20:46
De namen en rugnummers staan genoteerd. Dit wordt waarschijnlijk de eerste generatie politici die ook daadwerkelijk vervolgd gaan worden. Omdat, het Internet. En dus ook de laatste generatie die op deze wijze omgaat met den Democratie.

Mark_D_NL | 23-08-16 | 21:05

Iedere maand betaal ik samen met vele Nederlanders verplicht pensioen, ik meen zo'n 150 euro netto. Mijn werkgever valt helemaal in de prijzen want zijn premie voor mij bedraagt va 500 euro. Dat is 650 euro netto per maand. Daar hebben wij niets over te vertellen. Ik mag het niet zelf sparen, ik mag het niet opnemen of laten uitbetalen, nee, ik mag het pas opnemen als ik minimaal 60 ben, kortom de zeggenschap over ons geld is minimaal terwijl onze trekpop precies doet wat de schemerregering hun afdwingt: onze pensioenen verkassen naar de EU-dictator. We hadden de beste pensioenen ter wereld bijeengespaard! Als we nu niet - net zoals in Frankrijk -4 weken de snelwegen dichtgooien uit pure volkswoede dan snap ik het ook niet meer. Dan verdienen we het gewoon. Of, sorry, beter gezegd, dan verdienen we het op termijn niet meer. Dan hoop ik alleen nog maar op 17 maart volgende jaar 76 zetels voor de PVV, een Nexit, een enorme afstraffing voor dit stelletje volksverlakkers en afscheid van de dubbele paspoorten, dubbele uitkeringen, verwegistan kinderbijslagen en criminele cijfers. Als we er dan toch armer erop worden dan ook maar helemaal VRIJ!

matrixbluepill | 23-08-16 | 21:03

En ze komen er mee weg.
Maart 2017 stemmen we massaal op ze.
.
Leve de FC Weg-met-ons!

de Voorzittert | 23-08-16 | 21:01

@Jackanders | 23-08-16 | 20:56

Op uw fatsoenlijke reactie kan ik alleen maar zeggen u heeft gelijk.

@ Berbaar 20.55

Iemand die met "lazer op" begint neem ik niet serieus.

oostermoer | 23-08-16 | 21:00

Een sterk punt voor de PVV, VNL en de SP om in de verkiezingscampagne te gebruiken tegen de PvdA en de VVD

M.egafoon | 23-08-16 | 20:58

rhov-ion | 23-08-16 | 20:09
Ik trol niet.
Frankrijk net zoals Italië en Griekenland die nog geen ene duveldag geregeld hebben voor de oude dag willen één groot Europees pensioen fonds op richten.
Snap je nu waar ik mij zorgen overmaak.
Maar het is je volste recht om met andere mee te doen en scanderen "weg met deze regering wacht maar op de komende verkiezingen dan rekent onze messias Wilders wel even met deze landverraders af"
Als u door wilt gaan in deze utopie prima, het zij u gegund.

botbot | 23-08-16 | 20:57

Ik moet eigenlijk lachen om zoveel onnozelheid van de elite. Ook hoe we letterlijk en figuurlijk de afgrond in gegooid worden en we braaf achter onze pc ageren dus verder niks. Niks vreemd dat ze zo met ons omgaan. Geen tegenstand dus doen ze gewoon alles wat ze willen. En wij blijven berooid achter en de elite vullen hun zakken en krijgen na hun wandaden nog een mooi baantje toegeschoven ook.

HdJ& | 23-08-16 | 20:57

Burgerhaat 10.0

duitse herder | 23-08-16 | 20:57

oostermoer | 23-08-16 | 20:46
De oude media hebben ze aan een touwtje, maar laat er nu ook nieuwe media zijn waar ze weinig tot geen grip op hebben.
Ze doen het dun in de broek voor die nieuwe media met alle eigen meningen, en dat is mooi.

Jackanders | 23-08-16 | 20:56

Ik heb de partijprogramma's van PvdA, VVD, GroenLinks en D66 niet gelezen. maar ik weet nu al, dat ik niet op de deze partijen stem volgend jaar.
Daarnaast: misschien moeten D66 en GroenLinks, onafhankelijk van het kabinet, de vragen van de andere partijen ook maar eens beantwoorden. Die snappen het hele verdrag blijkbaar al. Eens kijken of ze het op dezelfde manier snappen als het kabinet.

The_Black_Knight | 23-08-16 | 20:55

@oostermoer | 23-08-16 | 20:01
Lazer op met die AOW op 65, 67+ en langzaam optrekken naar gelang de mensuh ouder worden.
Wilt U eerder stoppen: dan zorgt U daar zelf maar voor, net zoals ondernemers voor hun eigen oude dag moeten zorgen (wellicht met een beetje fiscale hulp).
Ziekenfonds? Waarom moet dat weer terug, wat is het voordeel?

Berbaar | 23-08-16 | 20:55

En maar zeggen dat de Britten zichzelf in de vingers gesneden hebben met de keuze om het circus te verlaten. *proest*

Freddie Stobart | 23-08-16 | 20:54

Het probleem met EU regels is dat de totstandkoming in achterkamers geschiedt. In Nederland is een openbare parlementaire behandeling waar heel duidelijk discussie is wat exact de bedoeling van de wet is en de bedoeling van afzonderlijke bepalingen. Plus dat de teksten zo nauwkeurig mogelijk zijn geformuleerd. De nederlandse rechter is min of meer gebonden aan de opvattingen die in de parlementaire behandeling staan. En als de rechter een wet verkeerd uitlegt, kan de wet aangescherpt worden om dat voor de toekomst te voorkomen. De EU rechter daarentegen heeft een wollige tekst, zonder scherpe Memorie van Toelichting. Deze rechter kan alle kanten uit met zijn interpretatie. De NL regering is dus ook verbaasd over EU rechterlijke uitspraken, zeg maar de EUburger is in feite rechteloos. Eurofiele ongekozen rechters die een ever closer union zien, beoordelen alles in dat licht, de nationale belangen doen er niet toe. En een EUregeling wijzigen, dat is vrijwel onmogelijk.

M.egafoon | 23-08-16 | 20:54

roze_bril | 23-08-16 | 20:10
Paul Tang neem ik niet meer serieus sinds hij met het idee op de proppen kwam om naast de begrotingsnorm van 3% en werkeloosheidsnorm te hanteren van 5%. Een totaal stupide idee, tenzij je wilt dat Noord Europa definitief de geldautomaat moet worden van de EU.

mikes43357369 | 23-08-16 | 20:43
Precies, alles is interpretatie.. Onvoorstelbaar dat de 2e kamerleden nu nog het lef hebben om vragen te stellen over een Richtlijn die zal al hebben goedgekeurd. Mosterd na de maaltijd.

therealbraindump | 23-08-16 | 20:54

Futurum | 23-08-16 | 20:10

De vakbondstop is PVDA, op een reactie kan je lang wachten.

swapper | 23-08-16 | 20:53

A) Als we straks die honderden miljoenen garantiestellingen niet kunnen betalen (bij eerste oproe binnen 7 dagen, weten jullie nog...) verrekenen ze dat doodleuk met die pensioengelden.
---
B) Onze pensioengelden zitten in aandelen (zo hebben ze de Amerikaanse privé-pensioenhouders ook verneukt), die kunnen ze gerust eens heel flink laten zakken, er zijn gasten die voor honderden miljoenen aandelen bezitten, als ze die binnen een jaar bv geleidelijk in de verkoop donderen zijn ze daarna vaak zo goed als niets meer waard.
Zo flikken veel banken dat ook en kopen ze na die verkoop weer terug voor een habbekrats...
----
Ik denk dat we niet veel terug zien van die centen.
Als ik het voor het zeggen had werd alles na het referendum, ondanks nee van de bevolking, maar door Bakellende in 2005 toch geratificeerd verdrag, alles teruggedraaid wegens onwettelijk.

A3an | 23-08-16 | 20:49

De Tweede Kamer heeft wederom zichzelf weggestemd. Inderdaad een nep-parlement

Frits1888 | 23-08-16 | 20:48

Nehemia | 23-08-16 | 20:41

Helaas, ze hebben de "media" in handen....

oostermoer | 23-08-16 | 20:46

Het doorjagen van de richtlijn was wegens prestige van de regering. Namelijk dat Nederland tijdens zijn voorzitterschap veel EUregels heeft weten at te ronden, Nederland als succesvol voorzitter. En de VVD en PvdA Kamerleden deden aan dit prestigeproject mee, ten koste van democratische besluitvorming, dat wil zeggen acceptatie door uitleg bij de burgers.

M.egafoon | 23-08-16 | 20:46

@catomar | 23-08-16 | 20:37
Het ideaal van volksvertegenwoordigers die er voor 'ons' zijn is achterhaald; bestaat niet meer; is van de gekke; ben je nou helemaal besodemietert.

Rest In Privacy | 23-08-16 | 20:44

wat de doen met de wens om 4 goulashkroketten te willen eten terwijl er eigenlijk een heel gezond en lekker maal net voorbereidt is.
McMarx | 23-08-16 | 20:40
.
Nou toch zou ik voor de goulashkroketten gaan want daar ben ik dol op. Dat voorbereide gezonde maal komt nog wel eens op een ander tijdstip.

Lupuslupus | 23-08-16 | 20:44

Pieter Omtzigt heeft gelijk als hij ons aan de "creatieve" uitleg van de verschillende verdragen door de Europese commissie en de ECJ. voor meer voorbeelden;

www.telegraph.co.uk/news/2016/06/22/th...

www.telegraph.co.uk/business/2016/06/0...

Dus wanneer er in de IORP richtlijn staat “The Union may adopt measures” kan dat alles betekenen wat ze willen dat het betekent. En hoop niet op de ECJ, want die heeft dezelfde eurofiele houding.(zie artikelen)

Waarom kan niet over deze wet die is goedgekeurd door de 2e kamer een referendum worden gehouden?

mikes43357369 | 23-08-16 | 20:43

@rhov-ion | 23-08-16 | 20:09
Eurotokkie was veel beter.. Deze trol is maar zozo.

Mark_D_NL | 23-08-16 | 20:42

botbot | 23-08-16 | 20:01 Uitblinken in dom geleuter.

bijna_raak | 23-08-16 | 20:42

Alleen een revolutie kan nog uitkomst bieden. Je voelt het. Er hangt iets in de lucht. Het gist. Het broeit. Men is die volksverlakkers spuugzat. Het culmunatiepunt is bijna bereikt.

Nehemia | 23-08-16 | 20:41

Toch schat ik in dat het niet een GS-reaguurder zal zijn die deze actie op zich nemen zal.
McMarx | 23-08-16 | 20:26
.
Nou ondergetekende zal het in ieder geval niet zijn. Maar hun gerechte straf voor de vernietiging van ons land zullen ze (vroeg of laat) niet ontlopen. Zeker weten. Liever vroeg natuurlijk want dan heb ik er nog plezier van.

Lupuslupus | 23-08-16 | 20:41

@OudeNederlander | 23-08-16 | 20:04
Ik zat er ook klaar voor en wilde de vraag voorstellen wat de doen met de wens om 4 goulashkroketten te willen eten terwijl er eigenlijk een heel gezond en lekker maal net voorbereidt is.

Rest In Privacy | 23-08-16 | 20:40

De dames en heren in de Tweede kamer zitten daar om het volk te vertegenwoordigen. Tijdens het referendum werd door tegenstanders van het referendum vaak gezegd dat de volksvertegenwoordiging de beslissingen moet nemen omdat dat voor het "gewone" volk te moeilijk is. De dames en heren in de Tweede kamer hebben er immers voor doorgeleerd * ahum VMBO Jesse*.
Gebleken is dat zij niet te vertrouwen zijn. Ze doen hun werk namelijk gewoon niet. Niet eens niet goed, nee zij doen hun werk gewoon helemaal niet. Je goedkeuring geven aan een rapport van 100 pagina's dat je niet hebt gelezen, is gewoon ordinair verzaken. Die gasten zouden in een normaal bedrijf ontslagen worden. Het is ook een vorm van fraude vind ik. Je wordt betaald om iets te doen wat je NIET doet. Maar wel het salaris opstrijken.
In de normale wereld betekent dat Exit, baan kwijt, verwijtbaar werkloos dus geen werkloosheidsuitkering en zou wat mij betreft ook geen wachtgeld mogen opleveren. Ik voel me bedrogen en belogen.

catomar | 23-08-16 | 20:37

@botbot | 23-08-16 | 19:38
Als er niet iets radicaals gebeurt gaat het Brusselse proces echt niet veranderen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het idee van Europese samenwerking is prima, de uitvoering is ontoelaatbaar. We moeten de noodrem keihard intrappen.

Ajeto | 23-08-16 | 20:37

Maar het komt op hetzelfde neer.
OudeNederlander | 23-08-16 | 20:24
.
Inderdaad. Eerst invoeren en dan maar kijken wat er eigenlijk in staat. Knettergek! En dat moet dan hier de regering 'controleren'.... Geen wonder dat het zo'n grote kolerezooi is.

Lupuslupus | 23-08-16 | 20:37

Hartgrond | 23-08-16 | 20:30
Hehehehe ik moet hier wel om lachen, of mag dat niet botbot?

Roadblock | 23-08-16 | 20:33

-weggejorist-

hijskraan | 23-08-16 | 20:32

botbot | 23-08-16 | 20:01
Een gemiddeld reaguurder scheldt met een t.
Voordat u opleidingen van anderen minacht, check eerst even uw eigen vaardigheden.

Hartgrond | 23-08-16 | 20:30

Gewoon doorwerken menschen, ook wanneer u het niet snapt. Snapt u het wel en heeft u er problemen mee, dan houdt u uw grote muil.
Er valt toch wel wat voor te zeggen, een bomgordel om en tussen de verantwoordelijken op het knopje drukken. Een leven na de dood geloof ik niet in, een toekomst met een laag pensioen is ook niet alles.

CleaudeSacke | 23-08-16 | 20:27

@marcoplarco | 23-08-16 | 20:23
Mhhh, daar zit wat in. Toch schat ik in dat het niet een GS-reaguurder zal zijn die deze actie op zich nemen zal.

Rest In Privacy | 23-08-16 | 20:26

-weggejorist-

maar_waarom_dan | 23-08-16 | 20:25

hijskraan | 23-08-16 | 20:21
Deze mevrouw in de US maakte het helemaal bont:
www.youtube.com/watch?v=KoE1R-xH5To
Maar het komt op hetzelfde neer.

OudeNederlander | 23-08-16 | 20:24

De eerste reaguurder die deze volksverlakkerij niet langer pikt en daadwerkelijk fysiek in actie komt in Den Haag zal opgenomen worden in het staatje 'verwarde man' terwijl hij het heel helder ziet.

marcoplarco | 23-08-16 | 20:23

Dat krijg je als je geregeerd wordt door amateurs en de toezichthouder(2e kamer) nog minder niveau heeft. Niet echt verrassend.

jezusisonzin | 23-08-16 | 20:22

@TeeJee | 23-08-16 | 20:20

Een stelling? Ik noem dat diarree.

roze_bril | 23-08-16 | 20:21

Veel te veel tekst en nog wollig ook. Daar is het veel te warm voor. Ik ga weer terug de tuin in. Kan er toch niets meer aan doen.

J. Jarig | 23-08-16 | 20:21

-weggejorist-

hijskraan | 23-08-16 | 20:21

@botbot | 23-08-16 | 20:06
Ah kijk, een stelling poneren en deze vervolgens niet kunnen/willen onderbouwen.


Niet serieus te nemen dus. Next.

Rest In Privacy | 23-08-16 | 20:20

Referendum doen dan maar?

Rest In Privacy | 23-08-16 | 20:19

-weggejorist-

Ali Bi | 23-08-16 | 20:18

oops, eerst lezen, dan reageren
foei@mij

Hemmenaar7 | 23-08-16 | 20:17

-weggejorist-

Hemmenaar7 | 23-08-16 | 20:16

Waar zijn de vragen van de vakbonden onze zogenaamde vertegenwoordigers op dit gebied? Is het voor de vakbond allemaal wel duidelijk en zijn de politici in de ogen van de vakbond niet alleen dom maar vreselijk dom dat ze niet weten hoe het IORP in elkaar steekt? Of zijn de vakbonden nog veel dommer en kijken ze nu maar weg.

Futurum | 23-08-16 | 20:10

Er zijn mensen voor minder onder de guilotine gekomen.

PisFinger | 23-08-16 | 20:10

Over Paul Tang. Kijk eens hoe met kritiek van zijn eigen intellectuele achterban omgaat. Ja, Tang internet vergeet niet. www.youtube.com/watch?v=GPAb3Ny0zkI

roze_bril | 23-08-16 | 20:10

botbot | 23-08-16 | 20:06
Wat een heerlijke trol ben je ook.

rhov-ion | 23-08-16 | 20:09

roosvrij | 23-08-16 | 20:04
U bent echt een reaguurder u snapt het echt niet.

botbot | 23-08-16 | 20:08

Mark_D_NL | 23-08-16 | 20:00
Dat u niet mijn tegel niet snapt kunt u mij niet verwijten.
Vraag u partner of huisgenoot of die het even uit kan leggen misschien kan die u even op weg helpen.

botbot | 23-08-16 | 20:06

Beetje ongeloofwaardig dat het CDA nu opeens vragen gaat stellen. Start van de CDA verkiezing campagne dus. Maar die verkiezingen gaan toch niet door. Dus het is sowieso lood om oud ijzer dat hele verkiezingen gedoe.

Mark_D_NL | 23-08-16 | 20:05

botbot | 23-08-16 | 20:01
Maar wel roeptoeteren zonder enige onderbouwing.
Jij bent af.

roosvrij | 23-08-16 | 20:04

botbot | 23-08-16 | 20:01
Waarom zit je dan op dit blog, als je niet de moeite neemt om mensen wat bij te brengen?
Ik zat er al helemaal klaar voor !~

OudeNederlander | 23-08-16 | 20:04

tejootje | 23-08-16 | 19:40
Niets, had u iets anders verwacht? Wat ik wel elk uur op het nieuws hoor is, dat ze hopen dat de knokpartijen tussen de Gulen- en Erdo-aanhangers in Turkije niet overslaan naar hier.....
Ben bijna geneigd te geloven, dat ze middels dit stookgedrag de boel aan het ophitsen zijn.

mom van avezaath | 23-08-16 | 20:04

@EDIT | 23-08-16 | 19:51
Oh, op die fiets.
Doet me aan de Magna Carta denken. Dat was ook een richtlijn, een intentieverklaring door King John die vervolgens aan z'n laars gelapt werd maar dan in negatieve zin.

Rest In Privacy | 23-08-16 | 20:03

kapitein_iglo | 23-08-16 | 20:00
rofl.. comical Ali !

OudeNederlander | 23-08-16 | 20:02

Lijkt me een prima reden voor een arrestatiebevel voor dat zooitje in Den Haag

Nederlanddraaitdoor | 23-08-16 | 20:02

OudeNederlander | 23-08-16 | 19:56
Dat uw ouders u naar een bepaalde school gestuurd hebben waar nadenken verboden was kunt u niet helpen maar u kunt van mij niet verlangen dat ik u nu even bij school.

botbot | 23-08-16 | 20:01

50 + heeft een geweldig verkiezingsprogramma! AOW weer naar 65 en ziekenfonds weer terug! Begin nu niet te zeuren over betaalbaarheid van die voorstellen (Immers, remember Griekenland en de bodemloze put met geld voor migratie).

Er is dus kennelijk geld genoeg. Als nu andere partijen deze zinnige en verstandige voorstellen mede in hun verkiezingsprogramma opnemen .."wordt het toch nog gezellig"..

oostermoer | 23-08-16 | 20:01

"Van de werkelijke gevaren zijn zij zich niet bewust."
@botbot | 23-08-16 | 19:53
En jij komt de wereld wel even reden want jij snapt alles zo dusdanig goed, toch? En vertel dan eens alwetend orakel. Van welke gevaren is de rest van Nederland zich niet bewust maar jij, alleen jij, wel?

Mark_D_NL | 23-08-16 | 20:00
-weggejorist-
Sinister-President | 23-08-16 | 20:00

@botbot | 23-08-16 | 19:53
De gemiddelde reaguurder?
Dat is een aanname die naast het potje is.
Dat is net zo iets als Maxima die zegt dat de Nederlander niet bestaat,
Koekje erbij?

Rest In Privacy | 23-08-16 | 19:59

Ik snap ineens waarom de pensioengerechtigde leeftijd omhoog moest.

roosvrij | 23-08-16 | 19:57

botbot | 23-08-16 | 19:53
Je maakt me nieuwsgierig.
Van welke gevaren ben ik me niet bewust?

OudeNederlander | 23-08-16 | 19:56

OudeNederlander | 23-08-16 | 19:51
Geen paniek, de mensen die er verstand van hebben staan hier achter. Er geen ramp gebeurd, het komt allemaal wel goed.

rekennietmachine | 23-08-16 | 19:56

dr.andus | 23-08-16 | 19:44
Brussel heeft hier niets mee te maken maar het grote gevaar komt wel uit Brussel.
Eerdaags zal er wel een groot Europees pensioen fonds komen en of we maar even storten willen, zodat ter meerder glorie van de Grieken,Fransen en Italianen ons pensioen stelsel naar de klote gaat.
Naar goed een gemiddeld reaguurder scheld maar wat om andere reaguurders een beetje te behagen als het maar anti Rutte de regering of de EU is.
Van de werkelijke gevaren zijn zij zich niet bewust.

botbot | 23-08-16 | 19:53

Over een aangenomen wet kan een referendum georganiseerd worden toch?
Aan het werk.

- EDIT: Het is geen wet maar een richtlijn. Geen referendum-optie... -

Rest In Privacy | 23-08-16 | 19:51

roze_bril | 23-08-16 | 19:50
Niet zo snel, we moeten nog even wachten op de reaguurder die ons gaat uitleggen dat het allemaal goed komt en dat we paniekzaaiers zijn ;)

OudeNederlander | 23-08-16 | 19:51

Nou, als die vragen nu ook nog keurig beantwoord worden hebben we Democratie 2.0 te pakken.
Eerst afhameren dan de vragen.

DinkyToy | 23-08-16 | 19:51

Best knap dat in 20 jaar politici ongestraft Nederland hebben weggeven. Politici die gewoon gekozen zijn door de kiezers, dus met toestemming. Hilarisch.

roze_bril | 23-08-16 | 19:50

En wat doen we er aan? Met pek en veren naar Den Haag! Oh, wat zeg je? Helemaal niks? Oh, oke..

rhov-ion | 23-08-16 | 19:49

De politieke kutsmoes die hier van toepassing is, heet voortschrijdend inzicht. Het vervelende van voortschrijdend inzicht is echter dat het altijd achter de feiten aan schrijdt. Pluche plakt.

Huupke | 23-08-16 | 19:49

dr.andus | 23-08-16 | 19:44
Ze doen niet eens meer hun best om de schijn nog op te houden.
De reset zal dan wel heel dichtbij zijn.

OudeNederlander | 23-08-16 | 19:45

Het oekraïnereferendum is te ingewikkeld voor de bevolking... En het pensioenstelsel te ingewikkeld voor het pluche. Pot, ketel, ellende.

Straks heeft Juncker ons pensioengeld, dan telt hij eindelijk weer mee bij zijn buddies Erdogan en Poetin. 40 jaar werk voor miljoenen arbeiders, straks in 1 pennenstreek weg (aaaand it's gone inderdaad).

DeBouselaere | 23-08-16 | 19:44

@botbot | 23-08-16 | 19:38
Ben je een vriend van "Continental Crisis" Juncker of van Rutte die zeker wist dat het VK na de Brexit ineen zou storten?

Mark_D_NL | 23-08-16 | 19:44

Zo wordt wel heel erg duidelijk dat alles moet wijken voor het Brusselse pluche.
Eerst ongelezen het eu voorstel aannemen en dan voor de vorm nog een schijnheilige behandeling doen.

dr.andus | 23-08-16 | 19:44

Allemaal aanklagen.

Kaas de Vies | 23-08-16 | 19:40

*hele lap tekst met vragen*
and it's goneeeeeeee

OudeNederlander | 23-08-16 | 19:40

Totaal geflipt toch? Wat zegt de msm hier eigenlijk over?

tejootje | 23-08-16 | 19:40

Ach, het scheelt in ieder geval een hoop geouweho*r over de pensioenen straks. Want dan hebben we gewoon de euries niet meer om nog wat uit te kunnen keren. Ook deze zet van onze leiders kunnen bij het lijstje "Nederland in de ramsh". Ligt het nou aan mij of ben ik de enige die een WOIII steeds dichterbij voel komen ? De kruik zal binnenkort barsten, het is alleen de vraag hoever de barst gaat lopen.

Vesta | 23-08-16 | 19:39

Voor de bühne, alles voor de bühne.

Desmoulins | 23-08-16 | 19:38

Pure volksverlakking and landveraderij. (en volgens mij staan daar nog altijd heftige straffen op.) Maarja, iedereen vreet uit dezelfde ruif dus bij de overheid gaat er niemand aangepakt worden.

Borrom | 23-08-16 | 19:38

d' 8hØker | 23-08-16 | 19:33
Goed bekeken,een ramp bestrijd je met een ramp.
Proficiat!

botbot | 23-08-16 | 19:38

En dat regeert ons land?
Stelletje mongolen.

Schietmijmaarlek | 23-08-16 | 19:37

Ik wordt hier best misselijk van. Waar ik nog misselijker van wordt is dat de wereld wordt geleid door jusristen; mensen die de minste vooruitgang hebben gebracht.

vanderbilt | 23-08-16 | 19:37

60% van alle pensioenen. Oftewel, Nederland heeft als enige land in de EU de afgelopen jaren zaken op orde gehouden en mag als dank straks bij de volgende crisis gaan dokken voor de andere landen.

davidka | 23-08-16 | 19:37

De regeerders van de EU-landen zijn allen trekpoppen, ongelooflijk wat er allemaal gebeurt. Het enige wat ons nog kan redden is een NEXIT onder aanvoering van echte leiders.

d' 8hØker | 23-08-16 | 19:33

Jetta Klijnsma: "Grutjes".

gentle giant | 23-08-16 | 19:33

Iets met PvdA, pensioenen en achteraf niet?

Pompenkoning | 23-08-16 | 19:33

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl