Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Dijselstruik: vluchtelingen kosten 1 miljard

gifjedijsv.gifKijk jongens, een minister van de PvdA die gewoon wat informatie geeft. Het bestaat! Volgens minister van Geld Jeroen Dijsselbloem gaan de kosten voor de opvang van asielzoekers dit jaar richting de miljard euro. Volgens El Dijs gaat het om 'hele grote bedragen, maar je kunt niet anders, je kunt mensen niet op straat laten slapen'. Nou kán dat natuurlijk wel, maar we zijn hier inderdaad geen halfgaar land als Roemenië of Albanië die wel naar het EK gaan. Volgens Dijkhoff komen er dit jaar tussen de 50k en 60k mensen naar Nederland om asiel aan te vragen. Nu is dat ongetwijfeld meer dan men verwacht had want anticiperen is nou niet het sterkste punt van onze politici, maar we gaan er voor de goede orde even vanuit dat ze bij het opstellen van de begroting toch wel rekening hielden met een stuk of 20k vluchtelingen. Zeg 20k verwacht, dus 35k méér dan verwacht, met extra uitgaven van 1 miljard. Deelt men een miljard door 35k = dan krijg je afgerond 29.000 euro per asielzoeker dit jaar. Gewoon even op een digitaal bierviltje voor u uitgerekend. Weet u nog dat gedoe met die fascistische mantelzorgboete? Die kon volgens de PvdA niet weg want dan moest er gelijk elders bezuinigingen worden gezocht. Dat ging om 200 miljoen. Voor dit miljard voor de asielproblematiek hoeft er volgens de PvdA nergens bezuinigd te worden. 'Het kabinet zal er niet voor bezuinigen, zei Dijsselbloem.' Dus. Trekt u de conclusie maar. Populist!!11!!

Reaguursels

Inloggen

Mijn kinderen en klein kinderen zullen er ook last mee krijgen.
Een ander cultuur hoef niet altijd een last te zijn, als die cultuur zich ook aan past aan de mentaliteit van dat land waar ze in leven.
Moet ik ook maar in mijn eigen privé gebied, ben ik wie ik ben en laat de rest met rust.
Past mij zo veel als mogelijk aan de mentaliteit van de mensen die hier hun leven lang al leven.

Wat gaat de toekomst brengen in Nederland het is nu overduidelijk geworden dat Nederland nooit meer zal kunnen zijn wie ze waren.
Ze worden gehersenspoeld niet door nationalisme, maar met het oog op andere culturen, waar de doorsnee vrouw/man zich aan hen moet aanpassen.
Het socialisme heeft dat al van hun bestaan er aan gewerkt andere volkeren te accepteren zoals ze zijn.
Dat hebben ze voor de oorlog 1940/45,al gedaan en dat blijven ze doen
Nu zie ik een tendens dat je liberaal kan zijn, maar met een grote dosis aan socialisme daar is D66 aan de grondslag ontstaan.
Maar zelfs in de VVD zitten lieden die dat als leidraad in zich hebben.
Nederland is verkocht door hen aan lieden die zich verenigen in de Europese gemeenschap en zal zich daar aan moet ondergaan.
En dat geeft geen lekker gevoel voor de echte Nederlanders.

Nu de vluchtelingen stroom aan houd naar Europa, dat is bewust ontstaan door die lieden, zodat er meer invloeden komen in der landen van vreemden die hun eigen wil opleggen aan de gemeenschap waar ze leven.
Dat geeft onherroepelijk problemen op, maar dat dammen ze in door zorg te dragen dat er commissies zijn, die hen dan veroordelen als discriminatie en nationalisme.
Dit alles zal door gaan tot!!!!! en dan ben ik even de weg kwijt want wie kan zo ver kijken naar de toekomst.

In 2017 zal er nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden, en dat is bijna 1.1/2 jaar verder in maart.
De peilingen van heden is een moment opname en dat zal wel eens kunnen gebeuren dat het uitkomt.
Maar dan heb ik ook vrees voor wie ze kiezen.
Er zijn in mijn optie twee mogelijkheden die zal ontstaan een burger oorlog een gevecht tegen over elkaar voor en tegenstanders met hen die als nieuwe burger in Nederland zijn komen wonen.
Of Duitsland en Frankrijk zal ingrijpen.
Die twee opties zijn mogelijk, maar de pleuris zal uitbreken dat is een ding wat zeker is.

Nu ben ik een nuchter iemand die dan zegt, ja dan zien we wel weer, maar toch denk ik dat er voor die tijd iets ernstig gebeurd, zoiets als met Pim Fortuyn is gebeurd.
Politiek is en kan van alles in staat zijn om iets na hun hand te zetten.
Want die stemvee hebben die socialisten in alle degradaties altijd hard nodig...

Nu de kosten en baten het blijkt dat we een heel groot te korten hebben op ons handel balans.
Ze rekenen al per minuut uit hoeveel Nederland betaald aan die schulden berg het loopt in de miljoenen per minuut nogmaals.
De vluchtelingen kosten 1 miljard per jaar sommigen zeggen 2 miljard.

Nu komt het pijnlijk moment dat het ten koste gaat van een grote groep mensen en dat zijn wij de 60 jarige en oudere.
Niet dat de jongeren niet hoeven bij te dragen want ze betalen al zo veel aan allerlei wetten ten gunste van Europa.
Met dien verstande dat waarvoor ze betalen het nooit terug zien in hun toekomst aan inkomen.
Inkomen moet je zelf verwerven wil je later een goed leven kunnen hebben, ondanks dat je mee betaald aan AOW en Pensioenen.

ciater | 16-10-15 | 04:08

Pardon je kunt mensen niet op straat laten slapen? En die 60.000 daklozen in Nederland dan? Betalen mogen ze, voor ern nachtje daklozenopvang! Als er al plek is.

Daisy Cutter | 15-10-15 | 23:16

-weggejorist-

Rot toch op joh! | 15-10-15 | 22:03

-weggejorist-

Rot toch op joh! | 15-10-15 | 22:03

In deze eerste aflevering van het VNL-Journaal vertelt Bram Moszkowicz dat hij komende week de ambassadeur van Saoedi-Arabië zal vragen meer Syrische asielzoekers op te vangen. Opvang in de eigen regio, niet in Nederland.

www.youtube.com/watch?v=vpc4RiUiFFg&a...

mysteryposter | 15-10-15 | 21:33

Als je bij de komende verkiezingen geen PVV stemt ben je gewoon een landverrader in mijn ogen.

caspert79 | 15-10-15 | 21:32

Een groot deel van de politiek, nationaal, EU en VN, en van ook de wetenschap en de journalistiek, en van daarmee het electoraat in diverse westerse samenlevingen, gelooft dat de islam zeer wel verenigbaar is met de moderne rechtsstaat en de moderne open samenleving. Er is evenwel een enorm contrast tussen de door de moderne open samenleving onderschreven universele rechten van de mens en de sharia, de islamitische wet. Dit is te verduidelijken met de volgende voorbeelden:
-
• Met sharia is er geen vrijheid in wereldbeschouwing;
• Met sharia is er geen vrijheid van meningsuiting;
• Met sharia is er geen vrijheid van denken;
• Met sharia is er geen vrijheid in artistieke expressie;
• Met sharia is er geen persvrijheid;
Dit alles is strijdig met Artikel 18 van de Universele Rechten van de Mens: Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften. En met Artikel 19 Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.
-
• Met sharia is er geen gelijkheid in de rechtsspraak;
• Met sharia zijn er geen gelijke rechten voor vrouwen;
• Met sharia wordt er geadviseerd vrouwen elke dag te slaan;
• Met sharia heeft de moslim-man voorrang boven alles;
Dit is strijdig met Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. En met Artikel 3 Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Artikel 4 Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden. Artikel 5 Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Artikel 7 Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.
-
• Met sharia is er geen democratie;
Dit is strijdig met Artikel 21 van de Universele Rechten van de Mens Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsdiensten van zijn land. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.
-
Verder ontvangen in door islam gedomineerde samenlevingen meisjes en vrouwen amper onderwijs, is het onderwijs gericht op indoctrinatie in islam en wordt zelfstandig en kritisch denken onderdrukt. En dit is strijdig met Artikel 26 van de Universele Rechten van de Mens Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit. Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.
-
Het is dan eigenaardig dat de politiek zo lichtzinnig miljoenen moslims importeert, net alsof dat op termijn helemaal geen problemen geeft wat betreft strijdige normen en waarden. Het is onverantwoordelijk, suïcidaal en een aanval op Europeanen, huidige en toekomstige. Wat op zich ook weer een schending is van het volgende artikel van de universele rechten van de mens: Artikel 28 Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt. En Artikel 29 Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap. Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties. Die inhouden: HANDVEST VAN DE VERENIGDE NATIES, WIJ, DE VOLKEN VAN DE VERENIGDE NATIES, VASTBESLOTEN komende geslachten te behoeden voor de gesel van de oorlog, die tweemaal in ons leven onnoemelijk leed over de mensheid heeft gebracht, en opnieuw ons vertrouwen te bevestigen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de menselijke persoon, in gelijke rechten voor mannen en vrouwen, alsmede voor grote en kleine naties, en omstandigheden te scheppen waaronder gerechtigheid, alsmede eerbied voor de uit verdragen en andere bronnen van internationaal recht voortvloeiende verplichtingen kunnen worden gehandhaafd, en sociale vooruitgang en hogere levensstandaarden in grotere vrijheid te bevorderen. EN TE DIEN EINDE verdraagzaamheid te betrachten en in vrede met elkander te leven als goede naburen, en onze krachten te bundelen ter handhaving van de internationale vrede en veiligheid, en door het aanvaarden van beginselen en het invoeren van methodes te verzekeren, dat wapengeweld niet zal worden gebruikt behalve in het algemeen belang, en gebruik te maken van internationale instellingen voor de bevordering van de economische en sociale vooruitgang van alle volken, HEBBEN BESLOTEN ONZE INSPANNINGEN TE VERENIGEN OM DEZE DOELEINDEN TE VERWEZENLIJKEN. (Enzovoort.)
-
Conclusie: De politiek van importeren van zovele vertegenwoordigers van een religie/ideologie die in normen en waarden zozeer haaks staat op wat door heel de westerse wereld onderschreven wordt, namelijk de Universele Rechten van de Mens en de Doeleinden en Beginselen van de Verenigde Naties, is in zichzelf een potentieel zeer grove schending van diezelfde Universele Rechten van de Mens en Doeleinden en Beginselen van de Verenigde Naties.
-
Bronnen:
www.politicalislam.com/;
www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenre...
www.economist.com/node/1213392;
www.unric.org/nl/handvest.

Benedict Broere | 15-10-15 | 21:04

@ tipo | 15-10-15 | 12:45
heel goed gezien!
Echter u vergeet te noemen dat een groot deel van hun loon, c.q. uitkeringen uit het land zal verdwijnen omdat ze daarmee ook hun achterblijvers onderhouden.
Dat geld moet in ons eigen land blijven en in onze eigen economie maar niet naar het buitenland verdwijnen.
Dat is een financiele ramp.
Bedankt Den Haag
Bedankt Brussel

telelezer | 15-10-15 | 20:12

@ nlnl | 15-10-15 | 19:49
""Ik denk dat we in het huidige tempo dit jaar inderdaad op 80.000 gelukszoekers uitkomen dan op 60k. Dit is in 2 jaar Hqarlem""
-
Maar ik denk dat het er heus wel veel en veel meer worden; echter, ook als u al gelijk heeft vergeet dan niet dat ze elk ook nog gemiddeld ieder 3 extra's binnenhalen mbt gezinshereniging;
dus... ga maar rekenen (en dat maal Euro 36.000,00 per jaar);

Ga u maar vast schrapzetten voor woningtekorten, nog verdere afbraak van en chaos in de zorg (want velen brengen AIDS, HIV, ongeneselijke tuberculose, huidziektes, scabies, enz enz mee hierheen), chaos in het onderwijs en miljardentekorten wegens onhoudbare uitkeringsbetalingen.
-
Soms denk ik wel eens dat we door aliens worden geregeerd!
Maar bizar genoeg pikt ons schapenvolk dit kennelijk allemaal;
Ik ben Nederlander; ik ben gek..!

telelezer | 15-10-15 | 20:03

P.o. al voor spelcheck op Post geklikt.

Het blijft dan ook niet bij 1 miljard. Ten eerste wordt het aantal gelukszoekers hoger en ten tweede vermoed ik dat lang niet alle kosten hierin verwerkt zijn. Gelukkig zijn het allemaal raketgeleerden, topchirurgen en briljante ICTers wier swingende start-ups de schatkist spoedig zullen doen overstromen.

nlnl | 15-10-15 | 19:54

De trieste kwezel Timmerfrans smekend bij Erdogan met een kadootje van 3 Miljard (ja je leest het goed: E. 3.000.000.000,00) van ons belastinggeld om daar te gaan slijmen over asielig zoekers.
Drie miljard pegeltjes kadoo voor de zakkenvullende toplaag van Turkije, of het rijke snel economisch groeiende Turkije alsjeblieft hun eigen grenzen wil bewaken.
Waarom moeten WIJ dat betalen; het zijn immers HUN grenzen?
Wat een f-a-r-c-e..!
-
Maar over 11 weken (01/01/2016) mogen asielzoekers zonder visum naar Europa reizen.
Ook hier weer: een f-a-r-c-e..!
www.telegraaf.nl/buitenland/24621939/_...

het lijkt er steeds meer en meer op of deze hele ellende is gepland door Brussel en Washington om een bevolking van goedkope arbeiders te creeren.
Een bevolking met culturen die tot in de grond verdeeld zijn zodat ze niet 1 front vormen tegen hun dictators.
Sluw gezien Brussel!

telelezer | 15-10-15 | 19:53

Zittende corruptici zouden zich dit nu al moeten realiseren. Pennestront | 15-10-15 | 14:01
Lol adequaat synoniem voor dat zooitje vullis wat het pluche van ons nepparlement bevuilt: corrupticus. Laten we die erin houden.

Ik denk dat we in het guidige tempo dit jaar indetdaad op 80.000 gelukszoekers uitkomen dan op 60k. Dit is in 2 jaar Hqarlem.

nlnl | 15-10-15 | 19:49

Albert Heijn is inmiddels helemaal klaar met Euroshopper

palingdroom | 15-10-15 | 19:00

Pats! In Spanje gaat De Kerk er zich eindelijk mee gaan bemoeien: ccaa.elpais.com/ccaa/2015/10/14/valenc... Dat het Paard van Troje Europa wordt binnengehaald. Jammer dat we dat soort zuilen hier in NL niet meer hebben om weer een stukje aan de propaganda over en weer toe te voegen. Deze man heeft zich nog genuanceerd uitgedrukt maar krijgt uiteraard de woede van Gutmensch / Buen Humano ;-) over zich uitgeblaft.

GormSuil | 15-10-15 | 18:45

www.welt.de/wirtschaft/article14762250...
En zo zal het hier ook gaan, ze ' integreren' in de verzorgingsstaat, niet in de arbeidsmarkt, 70% is niet eens opgeleid, het wordt een dure ramp.
We gaan in de EU gewoon oorlog krijgen.

Pralite Monk | 15-10-15 | 18:19

We kunnen elke keer de rotzooi van anderen op de wereld opruimen. Ze kiezen zelf voor barbaarse culturen en hebben dat decennia getolereerd of vonden het wel goed. Als ze hier komen, dan klagen ze over te ruw closetpapier( sorry, ze moeten een bidet hebben). Als we ze ter plaatse helpen, dan heb je direct een claim aan de broek wegens het onverantwoordelijk uitvoeren van ons mandaat. Als ze geld ruiken, dan zijn ze ineens in staat om 4000 km.te reizen en laten het eigen land aan het lot over. Asielzoeker, mijn reet.

Richard6329 | 15-10-15 | 17:32

Gewoon bij het budget voor ontwikkelingshulp en de V.N. weghalen.

The Motorcycle Boy | 15-10-15 | 17:28

Gelduitgaven van het rijk gaat net als bij communicerende vaten. Als er uitgaven bijkomen gaat dat ergens anders vanaf. Tenzij je de schuld vergroot, maar die moet uiteindelijk ook betaald worden. Een obligatie uitschrijven op de waardevermeerdering die de "asielzoekers" tot stand zullen gaan brengen is de enige optie die de maatschappij niets kost. Ik denk niet dat de beurs daar warm voor zal lopen. (Motto: iedere "asielzoeker" is een start up?)
Dijsselbloem praat dus onzin. Het lijkt me tijd voor een crisiscabinet met andere mensen aan het roer.

ijskogel | 15-10-15 | 17:07

Geld wegpissen van een ander. Pffft. word ik ook murw van.

Grappig dat Joop het heeft over dat het slechts 1 miljard kost en dat als er een referendum gehouden moet worden kost dat wel 30 miljoen en is het zonde van het geld.

Zathras | 15-10-15 | 16:47

1 miljard is een camelnose. Als de hele kameel zichtbaar wordt via gezinshereniging, bijstand, fraude, inkomstenexport via liefdadigheidsinstellingen en niet rendabele leefwijze, gaat verreweg de meste asielzoekers jaarlijks ca 45000 kosten.
Dat worden vele miljarden per jaar en het groeit en groeit in het tempo waarin onze voorzieningen afkalven.

Islamofiel | 15-10-15 | 16:19

-weggejorist-

Jeroen65 | 15-10-15 | 15:46

Moreel verwerpelijk! De Nederlander is tot het bod uitgekleed en nu wel 1 miljard betalen voor gelukzoekers die onze samenleving komen verzieken en ontwrichten! De leugenaar Dijsselbloem, wist zogenaamd niets van 700 miljoen nabetaling aan de EU !(als voorzitter van de Euro financiën club) Dit hele nep kabinet moeten worden afgezet en vervolgd voor landverraad!

Lexus01 | 15-10-15 | 15:44

Als er vanwege de massale import van moslims een hele subcultuur ontstaat van islam en haat tegen alles dat niet-islam is, dan krijg je oorlog, en hoeveel zal zoiets kosten? 10 miljard? 20 miljard? 30 miljard? Niet in geld uit te drukken? Bergen lijken? Er zijn moslims onderweg vanuit Pakistan en Bangladesh (!?) De huidige politiek wil niet snappen wat islam is. Ook al wordt het hen uitgespeld door tientallen experts. Er speelt een of ander gigantisch belang, die maakt dat strak wordt weggekeken, dat men doof is voor, dat men niets wil weten van. De sigarettenindustrie heeft decennialang honderden miljoenen dollars uitgegeven aan het absoluut waar krijgen van de bewering dat sigaretten geen enkel risico geven voor de gezondheid. Dit speelt op dit moment ook wat betreft de islam. Diverse samenwerkende wanen (linkse kerk, economische belangen) plus dikke bundels oliestatenomkoopgeld, maken de islam tot ‘de religie van de vrede’. De grote aantallen moslims die nu binnen komen zijn onmogelijk te integreren tot modern denkende constructieve burgers. Die mensen gaan hun eigen wereld bouwen, en daarna gaan ze proberen de omringende moderne wereld te onderwerpen en islamiseren. En dat doen ze al 14 eeuwen. En ze zijn er heel goed in. En het brengt de totale hel.

Benedict Broere | 15-10-15 | 15:25

Eén miljard.
Kost wat, maar dan heb je ook wat: de definitieve islamisering van Nederland.

Eén miljard.
Duizend miljoen.

Duizend miljoen voor een zooi importeurs van kindbruidjes.
Duizend miljoen voor tienduizenden types die zich voordoen als vluchtelingen.
Vluchtelingen die ophielden 'vluchteling' te zijn op het moment dat ze weigerden asiel aan te vragen in het eerste veilige land waar ze aankwamen. Zoals de Europese regels het eisen, maar die Europese regels worden nu ondergescheten door de zelfde Europese potentaten die die Europese regels bedacht hebben.

Duizend miljoen voor een groep mensen die grotendeels bestaat uit islamitisch gedeformeerde, opgefokte jonge mannen.

Duizend miljoen voor duizenden homo-haters.
Duizend miljoen voor duizenden vrouwen-onderdrukkers.
Duizend miljoen voor mensen die het westen haten maar die niet te beroerd zijn om in dat zelfde westen hun hand op te houden.

Duizend miljoen voor duizenden mensen die ons straks gaan voorhouden dat we smerige varkensvlees-eters zijn.

Duizend miljoen voor duizenden kerels die blonde vrouwen in frisse, fleurige zomerjurkjes beschouwen als hoeren.

Duizend miljoen voor duizenden joden-haters.

Duizend miljoen voor duizenden moslims die straks overal gebedsruimtes gaan eisen.
Duizend miljoen voor duizenden moslims die straks respect gaan eisen voor hun verkalkte gedachtegoed uit de zevende eeuw.

Duizend miljoen voor duizenden moslims die straks op hoge toon respect gaan eisen voor de rouwlakens waaronder ze hun vrouwen verstoppen.

Want moslims vrágen niet. Moslims éisen.

Duizend miljoen voor duizenden mensen afkomstig uit de meest gewelddadige culturen ter wereld.

Duizend miljoen.
En dat is nog maar het begin.

Nederland subsidieert zijn eigen teloorgang.

Het is om missselijk van te worden.

Peter Emile | 15-10-15 | 15:15

".. tussen de 50k en 60k mensen naar Nederland.."
Dit met een instroom van +/- 3500 per week. Reken dat nog eens na alsjeblieft!
Godsammekraken | 15-10-15 | 10:57
Het is ook maar de vraag of die aantallen kloppen. Met het oog op het 'creëren van draagvlak voor vluchtelingenopvang' is het zeer goed mogelijk dat de aantallen behoorlijk naar beneden worden afgerond door Dijkhoff en instanties als de COA en de media. Tenminste dat zou ik doen als ik wist dat er zoveel weerstand was tegen vluchtelingenopvang. Je kunt natuurlijk moeilijk zeggen dat er al 100.000 binnen zijn.. Ik heb ook grafieken gezien waarin het aantal toch een stuk hoger was, rond de 90.000. Ik weet niet welke cijfers nu kloppen, net zoals vrijwel niemand. Gezien het enorme aantal wat dagelijks in Europa arriveert, denk ik wel dat we het aantal van 35.000 asielzoekers dat de COA presenteert met een korreltje zout kunnen nemen..

freelux | 15-10-15 | 15:03

"Richting de miljard.." Haha laat me niet lachen

De schandelijke volksverlakker Dijsselknoeier "verrekent" zich gemakshalve (zoals altijd) even een paar miljard Eurootjes om het domme Nederlandse sachapenvolk koest te houden.
Maar hij vergeet dat dat domme schapenvolk (heel) langzaam wakker aan het worden is
-
Wie de Haagse handlangers van Brussel nu nog steeds gelooft moet zich een goed achter de oren krabben. Immers: vorige maand c.12500 asielig-eisers binnengekomen.
En de voorspelling is dat het na de winter zal verdubbelen. Maar neem voor het rekengemak: gemiddeld circa 12500 per maand dwz: c. 150.000 per jaar.
-
Als die elk gemiddeld nog 3 familieleden erbij mogen binnenhalen wegens de krankzinnige gezinsherenigings regeling (anders toch soooo sielig) dan mag je rekenen op circa 4x 150000 = 600.000 deurklopperts; oftwel meer dan een half miljoen per jaar; oftewel net zoveel als wij werklozen hebben (waar zogenaamd geen geld voor is).
-
Dat aantal vermenigvuldigd met de (door gerenommeerde buro's berekende) kosten van Euro 36.000 per persoon (elk jaar opnieuw...!) wordt dan een verbijsterende 21,6 miljard Euro van ONS belastinggeld.
(pak je rekenmachientje er maar bij)
-
Ja je leest het goed:
Eenentwintig miljard Eypootjes.
Ik herhaal het omdat het zo verbijsterend is:
21 miljard.
-
Om van kapot te vallen van de schrik
En dat terwijl er voor onze oudjes en gehandicapten en chronisch zieken zogenaamd geen geld is.
-
Dus dat wordt belastingverhogingen en AOW verlagingen en doorploeteren met onze rollators naar het werk tot we 85 zijn of eerder doodvallen.
Maar ach ja, ""De wereld (lees=Nederland) is immers van iedereen"" nietwaar heer Jesse Klaver...!

Bedankt Den Haag
Bedankt Brussel!

En eh..., vooral weer op dezelfde partijen stemmen hoor mensen, die weten immers wat goed voor ons is.

telelezer | 15-10-15 | 15:00

@Raudive | 15-10-15 | 14:51
Hou eens op met die sleetse 'aluhoedjes'.

ben kokhals | 15-10-15 | 14:56

@VanLeeuwen | 15-10-15 | 10:54
Even tussendoor: Tof gifje boven dit artikel. Helemaal raak.

ben kokhals | 15-10-15 | 14:52

Uit achterhaalde of achterlangs verkrachte googelbare verdragen:

I. Sovereign equality, respect for the rights inherent in sovereignty

The participating States will respect each other's sovereign equality and individuality as well as all the rights inherent in and encompassed by its sovereignty, including in particular the right of every State to juridical equality, to territorial integrity and to freedom and political independence.

Zelfde stuk wc-papier, klein stukje verder:
III. Inviolability of frontiers

The participating States regard as inviolable all one another's frontiers as well as the frontiers of all States in Europe and therefore they will refrain now and in the future from assaulting these frontiers.

Accordingly, they will also refrain from any demand for, or act of, seizure and usurpation of part or all of the territory of any participating State.

Een ander stuk:
(b) the existing paragraph 3 shall become paragraph 4 and a new paragraph 3 shall be
inserted as follows:
"3. The Union shall respect the national identities of its Member States.'

Dijsel- Da Derp Dee Derp Da Teetley Derpee Derpee Dumb -bloem.

hallevvezool | 15-10-15 | 14:52

Misschien kan Geenstijl eens aluhoedjes in de aanbieding gooien. Zo te lezen zijn er eindelijk eens wat reaguurders met potentie tot inzicht van wat er werkelijk in de wereld speelt. Middels een "vrije" schenking word een systeem in stand gehouden die we allen liever niet zien.

Raudive | 15-10-15 | 14:51

Wie heeft er een heel grote bulldozer om het hele zooitje in Den Haag de zee in te schuiven.Zijn we tenminste van een stelletje landverraders af.

gerr | 15-10-15 | 14:37

Als Dijsselblatter het zegt dan zal het wel waar zijn natuurlijk…
Of zullen we het gewoon met 10 vermenigvuldigen? Die immigranten zullen immers volgende jaren ook nog heel veel geld kosten. 50.000 vluchtelingen maal 20.000 euro is 1 miljard, per jaar.

stampertje85 | 15-10-15 | 14:37

@XaleX_2 | 15-10-15 | 13:35 "Ons leger is alleen bedoelt voor potjes voetbal in verre landen."
.
Inderdaad, op de keper beschouwd wordt ons leger vooral ingezet om vluchtelingenstromen te helpen veroorzaken. Misschien maar beter opheffen dan, en desgewenst een nieuw leger oprichten dat zich alleen om onze soevereiniteit en vrijheid bekommert.

ben kokhals | 15-10-15 | 14:25

Ziehier de mengelemoraal van de maakbare samenleving. Lekker knutselen, rotzooien en experimenteren met mensen en gemeenschappen, geschiednis en cultuur. Mag een ramp worden en wat kosten, want so what, daar draaien die mensjes en hun kroost maar voor op www.destaatsschuldmeter.nl/

ben kokhals | 15-10-15 | 14:15

We gaan kapot aan de massale moslim immigratie en aan ons bestuur.
Het is net het NL elftal. Verkeerd bestuur en geen onderlinge samenhang meer. De meesten zingen het volkslied niet meer en dat is een veeg teken.
Kijk even naar bijv. onze hockey dames. Goed team en vermoedelijk ook goed bestuur. Hoe kan dat? Simpel: beetje hetzelfde milieu (heeft ook met bestuur te maken) plus een eenheid van diverse individualiteit en geen diversiteit in fragmentatie zoals in de huidige maatschappij.
We hebben verloren omdat we het Paard van Troje hebben binnengehaald, de worm zit er in, de boktorren tasten ons huis aan.

ecologiste | 15-10-15 | 14:10

1 miljard op jaarbasis (schatting kabinet) zal in het echie zeker 2 miljard blijken.
Dat maal gezinsvorming/hereniging (x 4 a 5) zal op jaarbasis minimaal op 8 miljard uitkomen.
De nog niet ingecalculeerde kosten voor criminaliteitsbestrijding, reintegratie, snoepreisjes enz. maken daar op jaarbasis minstens 10 miljard.
Wetende dat minimaal 65% slechts geluxzoeker is, kan dit bedrag eenvoudig (registratie, grondige antecedentencontrole en bij leugens heenzending bijvoorbeeld) worden verlaagd tot 3,5 miljard.
Dat is wat het volk minimaal eist. En dit zal ook uiteindelijk gebeuren, na de hopelijk spoedige TK-verkiezingen.
Zittende corruptici zouden zich dit nu al moeten realiseren.

pennestront | 15-10-15 | 14:01

Wat een vooruitziende blik van Dijsselpoen dat het al in de miljoenennota stond. Iets met kaart en doorgestoken.

doskabouter | 15-10-15 | 14:01

@ Janloel7282 | 15-10-15 | 13:14

Ben jaloers op je, zou willen dat ik het zou durven. Hoe kom je rond?

Apollo | 15-10-15 | 13:17

Zelf geld gespaard, en de andere helft is (zeer sympathiek) bijgedragen door mijn laatste werkgever die graag veel mensen wilde ontslaan. Ik ben niet rijk, maar mijn huis is betaald, en dan heb je in Thailand niet veel geld meer nodig. Thailand is ook niet vriendelijk voor vluchtelingen, er is hier nauwelijks een sociaal vangnet, dus zeker niet voor vluchtelingen/migranten. Als je geld hebt kan bijna alles.

Janloel7282 | 15-10-15 | 13:48

Met 60.000 asielzoekers/ vluchtelingen zal het eerder naar de 1,7 miljard gaan lopen. Maar dit getal zullen we pas in 2016 te weten komen aangezien ze het zoals gewoonlijk in stapjes aan het klootjesvolk vertellen. Denk nog maar even aan de naheffing van Brussel!

Atjoo321 | 15-10-15 | 13:45

@alle miljard terugvloei fanboys:
•nog maar het begin/fractie, waarvan het geld nooit meer terug in de Nederlandse vloeit.
•geld voor opvang vloeit rechtstreeks het grootkapitaal in.
•prima zolang overige investeringen ook op niveau blijven~anders is het een directe afbreuk op welvaart/welzijn van de samenleving. Net zolang tot we net zo goed in het middenoosten kunnen gaan wonen.
•het is geen NL/Europees probleem behalve voor de multiculti oogklep aanhang(multiculti in de zin van botsende culturen, ja zet de oogklep maar weer op als je van niet beweert, en dan heb ik het niet over iedereen uit een ander land, maar over destructieve cultuur aanhangers, grof gezegd aanpassen of oprotten, anders is het culturele zelfmoord).

Dit zijn enkel voorbeelden van de financiële malaise op korte termijn, iets met sociaal culturele factoren en economie.

En nog iets over onze grens, dat ze open moeten blijven lijkt me duidelijk, maar dat betekend niet dat onze grens wagenwijd(wet&regelgeving) open moet blijven.

Referendum iemand?

thamos | 15-10-15 | 13:45

dubbele pet dijselkloon,zal wel wat van de flappentapper draghi krijgen.
of zal de btw burgers terreur wet er weer een procentje bij krijgen.
je hebt hier niet meer te maken met draaikonten,maar met kronkelende gifslangen.

soledad | 15-10-15 | 13:37

Vooral die 1 miljard niet aan het leger geven om onze eigen landsgrenzen te bewaken. Ons leger is alleen bedoelt voor potjes voetbal in verre landen. En gelijktijdig had Kutwijf van een Merkel weer een mooie toespraak vandaag over meer meer meer EU... en onze kutpolitici gaan daar weer braaf naar luisteren, want dat wil het volk zo graag als je volksverlakkers mag geloven.

XaleX_2 | 15-10-15 | 13:35

@Janloel7282 | 15-10-15 | 13:14
Haha goeie grap, joh

MaisNon | 15-10-15 | 13:32

-weggejorist-

stutz | 15-10-15 | 13:30

Ik wil ook vluchteling status.Alles gratis,zelfs gratis geld.Mijn vrouw en 6 kinderen komen ook.Nutricia heeft niets voor niet de melkpoeder productie sterk verhoogd.Zonder papieren heb je het beter en meer rechten op het moment.De doorsnee Nederlander(met papieren) moet alleen maar door werken tot zijn 80ste.

varkensvleesje | 15-10-15 | 13:25

Zeg, ik keek nog even naar het plaatje van gisteren; het lijkt erop dat er hier dan gewoon een ordinair potje gelogen wordt:
www.geenstijl.nl/archives/images/leolu...

Kan er nog onderbouwing voor deze getallen gegeven worden?

karel4725 | 15-10-15 | 13:23

Ok, dat kosten ze dan voor de staat. ik ga even er van uit dat niet iedere euro naar syrie of verweggistan zal worden doorgestort, so bare with me.

Die vluchtelingen kosteb geld, dus dat geld vloeit terug de economie in van NL. Dat is gunstig dus. Zie het als het Amsterdamse bos, of de flevopolder. Het is uiteraard een verkapte vorm van socialisme, maar dergelijke zaken leveren ook wat op. Ook werkgelegenheid, want de markt wordt groter.

In plaats van altijd alles als een probleem te zien en te gaan zitten mekkeren, is het misschien ook wel eens een idee om te kijken hoe we hier beter van kunnen worden.

die mensen komen hier toch, dat is een feit. Maar het is niet alleen maar negatief en niet alleen maar kut. Laten we een beetje ontspannen, de informatie verwerken en van daaruit een lijn trekken die voor NL het meest gunstig is. Iedereen reageert zo primair, en zoals bekend is, is primair reageren vaal gebaseerd op angsten. En dat is nooit een goede raadgever.

Sir Nastian | 15-10-15 | 13:22

Nu snap ik waarom elk jaar er een begrotingstekort is. +/- 3500 per week is echt meer dan 50 á 60.000 per jaar. Om precies te zijn ongeveer 122.000 meer!
Want 52 x 3500 = 182.000 en
182.000 x 29.000 = heul veul geld! Vijf miljard tweehonderd zeventig miljoen en een beetje. 5.270.000.000,- euro. Dat gaat het kosten!

r04drunn3r | 15-10-15 | 13:20

Flauw, maar kan het niet laten:
Zie ginds komt de migrantenvloot uit Lesbos weer aan
Hij brengt ons veel zorgen, ik zie het al staan
Hoe huppelt zijn kindbruid het dek op en neer
Hoe waaien de wimpels met welkom al heen en al weer.

De smokkelaar staat te lachten en roept ons reeds toe :
Ga gauw weer terug want ben lang nog niet moe!
Och lieve vluchteling, och kom ook bij mij.
En vaar dan niet stilletjes ons landje voorbij.

Dijselbloem, de minister, schrijft op in zijn boek
al wat hij gehoord heeft bij 't voortdurend bezoek
Wie zoet was, wie stout was hij schrijft het er bij.
Wat zou hij wel schrijven van jou en van mij?

Hoop dat Joris een beetje goeie bui heeft.

Dr. Blechtrummel | 15-10-15 | 13:18

Dit gaat volgens mij gewoon af van het budget voor ontwikkelingssamenwerking: www.trouw.nl/tr/nl/36361/Vluchtelingen...

Dus in plaats van dat het naar het buitenland gaat, blijft het in Nederland. Dus tel uit je winst!

karel4725 | 15-10-15 | 13:18

@ Janloel7282 | 15-10-15 | 13:14

Ben jaloers op je, zou willen dat ik het zou durven. Hoe kom je rond?

Apollo | 15-10-15 | 13:17

Van dit soort verhalen kan je toch niet anders dan een hekel aan migranten krijgen? Daarom ben ik blij dat ik vorig jaar in Thailand ben gaan wonen.

Janloel7282 | 15-10-15 | 13:14

De BTW gaat naar 25% zeker.Wij weten wel dat bij de volgende verkiezingen erg op de zetels van de pvda en vvd bezuinigd gaat worden.Maw ze gaan in rook op deze partijen.Wij kunnen nu als helderziende zijnde voorspellen dat de heer Wilders een grote klapper gaat maken en wensen hem heel veel zeteltjes toe.Dit kabinetje van Rubberen Rutte gaat dezelfde richting als het NL voetbal.(lachertje van Europa).Burgerlijke ongehoorzaamheid ligt op de loer,zo erg schatten wij de situatie in dit land.

varkensvleesje | 15-10-15 | 13:14

Kan onze bekendste gelukszoekster/immigrante/vluchtelinge MAXIMA niet een steentje bijdragen met haar riante villa's en ze heeft ook vast nog wel een paar stukjes in haar garderobe liggen waar ze niet meer naar omkijkt..
(hoorde dat ze bijna iedere dag een ander klokje omdoet waarvan sommige wel 70K kosten)..

BoerinFrance | 15-10-15 | 13:14

Geen paniek,gewoon wat meer oudjes op straat smijten , eigen risico verhogen plus de premies,wat belasting verhoging zo links en rechts.
En zie daar weer een paar miljard gevonden om gelukzoekers tevreden te houden.

De gelukszoeker | 15-10-15 | 13:13

Beste Politici,

Steun Geert Wilders en kom op voor uw eigen bevolking!

Mich2007 | 15-10-15 | 13:13

Plus de kosten van gezinshereniging.

Apollo | 15-10-15 | 13:06

-weggejorist-

Tenebris Luciens | 15-10-15 | 13:03

@VanBukkem | 15-10-15 | 11:41
Kosten zijn alleen van dit jaar hé.Daar Komt de groep na 28 september nog bij + wat hier al de afgelopen jaren is binnen gekomen.

toetanchamon | 15-10-15 | 13:03

Oh ja. En nu vergeet ik helemaal de inreis van ooms, tante's, neven en nichten, broers, zussen, opa's oma's en noem het allemaal maar op. We zijn verdoemd.

The7thGuest | 15-10-15 | 12:59

Om alvast een beetje in de sfeer te komen:
Jeroentje kapoentje
gooi wat naast mijn schoentje,
gooi wat naast mijn laarsje
Dank u, Sinterklaasje.
Jeroentje bonne, bonne, bonne
gooi wat in mijn lege lege tonne
gooi wat in de huizen
dan grabbelen we als muizen

Dr. Blechtrummel | 15-10-15 | 12:57

Als er geen gevestigde partij de migrantenstroom in wenst te dammen dan blijft mij niets anders dan PVV te stemmen bij de volgende verkiezingen. 't Is maar dat ze het weten.

johnelec | 15-10-15 | 12:55

iemand zijn jaarafrekening energiekosten al ingekeken ...?

indirect betaal ik toch voor die tentenkampen op de hei. Had liever de groningse huisenopbouw van die godvergeten gasbelastingh betaald

Centauri3 | 15-10-15 | 12:53

1 mld is veel te laag. Ik denk dat 2 mld reëler is. Maar laten we er van uit gaan dat het 1 mld is. Dan is het volgend jaar voor deze groep weer 1 mld + de kosten voor de toestroom in 2016. Dus volgend jaar minimaal 2 mld. Maar zoals gezegd. Het zal dit jaar eerder 2 mld zijn en volgend jaar 4 mld. En zo verder, unt zo weiter.

The7thGuest | 15-10-15 | 12:52

Wel verdoemme!
*mompelt iets over verkiezingen*

Lewis Lewinsky | 15-10-15 | 12:51

Correctie op mijn vorige post

8 miljoen netto betalers gaan dus € 125,00 betalen en geen
€ 1.250,-- betalen.
Dit is toch een gigantische meevaller.

henk vintage | 15-10-15 | 12:50

@Redacie, die 1mlrd is maar een fractie.
Kan jullie huiseconoom (van Daskapital) niet wat even wat grafiekjes in elkaar knutselen over exponentiële groei op basis van aanhoudende migrantenstroom + gezinshereniging + kosten voor opzetten / onderhouden van AZC's + personeel.

Mastermattie | 15-10-15 | 12:47

@Borrelende Boris 12:11
Als een groot gedeelte terugkomt in de economie, dan maak je verlies. Doel van de asielinstroom is goedkope arbeid. Goedkope arbeid stelt investeringen in innovatie uit, omdat de noodzaak daarvan voor even ontbreekt. Vervolgens wordt er niet in die goedkope arbeiders ge-investeerd, zodat deze na verloop van tijd alsnog overbodig worden en in een uitkering belanden. Uitgebuit, kapot en versleten.

Op de korte termijn halen bedrijven hiermee een concurentievoordeel, wat na enkele jaren onvermijdelijk door fikse winstbelastingverhogingen teniet wordt gedaan.

Wegwerpimmigratie is geen duurzaam economisch principe en toch trapt de Nederlandse overheid in corporatie met multinationals hier steeds weer in. De belastingbetaler mag er steeds weer voor bloeden.

tipo | 15-10-15 | 12:45

Ondertussen bij de linksche vrienden van Joop:

"1 miljard. Zo’n 0,004 procent van de totale begroting van 260 miljard."

Kippepwner | 15-10-15 | 12:45

@Nuchternederland,
wilde dit idee met posten.
Referendum over de "asiel"problematiek met ongekende en ongewenste effecten voor de Nederlanders en Nederland, ( is dit het nog wel).
Idee, laat Geen Peil een referendum initiëren.
Het Geen Peil referendum haalde aantoonbaar goed en gewenst resultaat.
Dus Geen Stijl, in de stijl van Geen Peil een referendum over deze problematiek.
Zijn we ervoor?
Kan toch niet anders.
Good luck.
& laat van je horen.

puck&bully | 15-10-15 | 12:44

Directe kosten dit jaar: 1 miljard.
Die lopen komende jaren gewoon door.
De indirecte kosten komende 3 decennia zullen tientallen miljarden zijn. Greet was nog beschreiden in zijn waarheidsbetoog.

de Voorzittert | 15-10-15 | 12:43

Die 1 miljard, omvat dat ook de uitjes om ze te vermaken?

Pralite Monk | 15-10-15 | 12:41

Ach, als het om een eenmalige uitgave plus wat extra kosten aan integratie ging, zou ik er geen probleem mee hebben.
Maar bij sommige bevolkingsgroepen wordt de onaangepastheid met elke generatie duidelijker.
Wat te denken van Marrokaanse leerlingen van 8 jaar die klasgenootjes afpersen (je geeft me dit of dat, zoniet gaat mijn vriendje/oudere broer jou helemaal in elkaar slaan)?

Carmelita | 15-10-15 | 12:33

OUDEREN kunnen verrekken van dit kabinet,
godverdomme EEN miljard voor gelukszoekers,
maar er kan nog geen tientje vanaf om de pensioenen
die al 10 jaren niet meer geindexeerd zijn op te trekken.

meneer Q | 15-10-15 | 12:33

Geachte stijllozen,
met een enkele uitzondering daargelaten, zit iedereen hier op 1 lijn.
Daar moet iets mee te doen zijn.
Wat dachten jullie van een referendum?
Er is vast ergens een wet aangenomen die aan te vechten valt, al was het maar het niet naleven van verdragen dat asielzoekers in hun eerste EU land asiel moeten aanvragen ipv waar ze willen.

De bekende druppel hebben we al gehad, dus er moet wat gebeuren. Vanuit de reguliere politiek gaat het niet komen, want ook Wilders kan geen ijzer met handen breken en het kabinet laten vallen.
En zelf opstappen na schandaal nr zoveel gebeurt toch niet.

Dus dan kunnen we 2 zaken doen: een opstand met burgerlijke ongehoorzaamheid, of binnen de kaders van de wet proberen zaken af te dwingen.
Dat laatste is echt wel mogelijk.

Er zijn gebleken verschillende instanties die het lef hebben om de handschoen op te pakken, zie GeenPeil.
Dus moet er ook in dit geval wat mogelijk zijn.
Nu ken ik zelf die wetten en regels niet goed genoeg om een start te maken, maar ik wil mij graag aanbieden om ergens bij behulpzaam te zijn om , nogmaals, binnen de wet deze dwalingen aan te pakken.

Nuchternederland | 15-10-15 | 12:23

Dit zijn maar wat opvangkosten. Er zijn zoveel kosten op langere termijn - financiële en niet-financiële- waarvan de belangrijkste zal zijn dat bij grotere aantallen islamieten de druk zal afnemen om te integreren.

J.Slavink | 15-10-15 | 12:18

Nou Jeroen, dan ga je gvd maar die naheffing uit Brussel terug halen!

koosnaam | 15-10-15 | 12:16

"je kunt deze mensen toch niet op straat laten slapen?"
In Straatsburg staat een gigantisch kantoor bijna continu leeg.

Mastermattie | 15-10-15 | 12:14

-weggejorist-

1wecome1 | 15-10-15 | 12:13

Wacht maar.... straks als alle sporthallen, gevangenissen en kantoorpanden bomvol zitten met "vluchtelingen" zullen ook politici de keuze moeten maken tot
a) Verdere immigranten weigeren
b) Het plaatsen van nieuwe asielzoekers in rijkeluiswijken.
Aangezien dit kabinet de kloten niet heeft voor optie a gaan we feest beleven met optie b.
Dan is het namelijk geen ver-van-mn-bed-show meer en krijgen alle linkse NIMBY's de realiteit ook voorgeschoteld (dat krijgen ze nu al, lees maar wat (ex)-medewerkers van en over het COA schrijven).

Ik geef toe, politici blinken uit in ontkennen en liegen maar hier is straks geen houden meer aan.

Er wordt nu al bijna van de daken geschreeuwd dat de stroom asielzoekers al afneemt. Dit heeft puur met de winter te maken. In het voorjaar komt de stroom weer op gang en krijgen we ook nog eens de gezinshereniging erbij.

We zijn aan het dweilen met de kraan open en af en toe gooit Merkel de badkuip ook nog eens omver.

Zo rond december 2016 t/m maart 2017 gaan politici het nog erg moeilijk krijgen met de campagne.
Als dit door blijft etteren zou de PVV wel eens heel groot kunnen gaan worden.

Mastermattie | 15-10-15 | 12:12

Ik vraag mij af wat Israël uitgeeft aan bewaking, beveiliging, politie, geheime diensten, het leger, medische zorg, enzovoort. Want volgens mij moet dat meegenomen worden in het ‘kostenplaatje’ betreffende de islamisering van Europa. Mijn inschatting is dat je dan al snel vele miljarden extra moet rekenen. Maar ik vrees dat men zich dat pas ergens rond 2020 gaat realiseren. Als we onszelf ontdekken middenin de heilige islamitische oorlog tegen de moderne Europese samenleving. De heilige oorlog dus die gefinancierd wordt vanuit de oliestaten, en waarvoor de strijders worden aangeleverd vanuit de overbevolkte islamitische wereld. Men zal wel zeggen daar in Den Haag: Wir haben es nicht gewusst. Behalve die ene dan. Geert Wilders.

Benedict Broere | 15-10-15 | 12:12

toetanchamon | 15-10-15 | 11:45
Iets zegt mij dat een immigrant niet voordeliger is dan een gedetineerde.

Iemand hier een idee wat een bejaarde kost die nooit de wet heeft overtreden en altijd netjes belasting heeft afgedragen?

zed is dead | 15-10-15 | 12:11

tipo | 15-10-15 | 12:02

Ben geen econoom, maar iedereen kan zien dat een groot gedeelte van het geld ook weer terugkomt in onze economie. Daarnaast denk ik dat je pas over een aantal decennia nauwkeuriger kunt berekenen wat deze instroom daadwerkelijk heeft gekost.

Borrelende Boris | 15-10-15 | 12:11

29 Duizend Euro voor een veldbed, een klapstoel en wat boterhammen is overigens wel erg veel geld. Iemand wordt hier ontzettend rijk in Nederland over de rug van de Nederlandse belastingbetaler. Ja precies, de asielindustrie.

tipo | 15-10-15 | 12:10

@ja,diedus! | 15-10-15 | 11:58
Als ze allemaal bijelkaar op de schouders gaan staan, komen ze hoog genoeg om de satellieten te poetsen?

Guido | 15-10-15 | 12:09

Pork & Beans | 15-10-15 | 12:01
Mwah, de historische gegevens stemen wat dat betreft niet positief. Dat is nou precies het probleem wat ik met massale niet-westerse immigratie heb. Zie SCP, Elsevier, Nijfer etc. voor de brondata.

Gen. Maximus | 15-10-15 | 12:05

@Borrelende Boris 11:56
Dat is een korte-termijnsgedachte. Het geld wordt zo niet ge-investeerd in innovatie, maar simpelweg opgeconsumeerd. Bovendien is bewezen dat het importeren van goedkope arbeid innovatie remt.

Voor 'Nederland Kennisland' is deze import van analfabeten dus geen goed nieuws.

tipo | 15-10-15 | 12:02

Dat is toch niks vergeleken voor al dat moois wat je er voor terugkrijgt? Oh, wacht...

davimore | 15-10-15 | 12:02

De kostenposten zijn dus bekend. Wat zijn de opbrengsten/baten/toegevoegde waarden van deze vluchtelingen? Het lijkt me niet dat vluchtelingen hier voor de rest van hun verblijf niks gaan doen. Misschien dat we onder de streep nog meevallers kunnen verwachten. We moeten er maar het beste van maken.

Pork & Beans | 15-10-15 | 12:01

deraderendraaien | 15-10-15 | 11:57 Die van jou is veel geloofwaardiger en aannemelijker dan de eerdere comment. Klopt als een bus.

ja,diedus! | 15-10-15 | 12:00

In totaal zijn er in Nederland ca. 1 miljoen ambtenaren.
Gemiddeld verdienen ze ca. 43.000 euro per jaar (data 2013). Samen dus 43 miljard euries
Ministers ca. 144 duizend euro per jaar (hierbij zijn de onkostentoeslagen niet meegerekend).
Om jaarlijks de nettokosten van asielzoekers immigranten 1 miljard minimaal en reeds aanwezige medelanders 7 miljard minimaal te kunnen opvangen, dus minimaal 8 miljard euries per jaar dan moeten de mensen die van belastinggeld betaald worden en lakeien zijn van Rutte cs teruggezet worden naar een jaarsalaris van 35000 euries. (namelijk 43 miljard minus 1 en minus 7 is 35 miljard gedeeld door 1 miljoen.
Dat kan gemakkelijk. Probleem opgelost.
Gefeliciteerd beste ambtelijke Gutmenschen. Jullie leveren gemiddeld p.p. dus op jaarbasis 8000 euries in. en dan zitten jullie gemiddeld nog altijd op een modaal inkomen dus niet klagen.
Next problem....

ecologiste | 15-10-15 | 11:59

Zoals nu alles uitgesmeerd wordt en bij gebrek aan (voldoende) dagbesteding ontstaan er overal problemen.

Dus... 60.000 asielzoekers dit jaar. Dat is, ehm... iets meer dan het aantal mensen wat in de Arena past.
Bouw ergens op de Veluwe of in een industriegebied een gebouw met de omvang van zo'n 5 arena's en dan 3x zo hoog (is goed voor de werkgelegenheid.

Maak er vervolgens een groot hek en een gracht omheen. Lever de spullen om deze "stad" rendabel te maken. Zorg dat men daar de handen uit de mouwen steekt om de boel draaiende te houden.

Mastermattie | 15-10-15 | 11:59

"economie jongens en meisjes.. ken uw begrippen
Deus Absurdia | 15-10-15 | 11:24"
.
LOL. Inderdaad.Terug naar de schoolbanken jij!

Gen. Maximus | 15-10-15 | 11:59

Ze willen de boel economisch opblazen ? niemand anders dan wilders die ziet dat alle alarm bellen nu horen af te gaan ?

poetsnoet | 15-10-15 | 11:58

Wat moeten we met al die astronauten ?

ja,diedus! | 15-10-15 | 11:58

@Backagainbitches | 15-10-15 | 11:45
Probleem met de andere partijen,is dat hun aanhang alles goedkeurt bij hun wat ze afkeuren bij Wilders. Die Hypocrisie is even monumentaal als onoverwinnelijk. Hun kracht en zwakte ineen.

deraderendraaien | 15-10-15 | 11:57

Islamisering mag wat kosten.

sjoost | 15-10-15 | 11:56

Vergeet niet dat een groot gedeelte van die miljarden weer terugvloeien in onze economie. Bouwbedrijven die orders krijgen om AZC's te bouwen, asielzoekers die boodschappen doen etc.

Borrelende Boris | 15-10-15 | 11:56

Als het aan Klave ligt gaan we ze zelf per vliegtuig halen, dus dat worden er veel meer dan de 60k.
Misschien dat iemand die jankert effe tot de orde wil roepen of zelf enkele reis syrië gaat.

holy.pig | 15-10-15 | 11:55

Er zijn echt zaken aan de gang die de toekomst van west-Europa, Nederland voor ALTIJD zullen veranderen.

Misschien dat sommigen dat niet door hebben maar het land je kinderen en/of kleinkinderen en de nazaten van hen zal geheel andere waarden en normen kennen dan de van huis uit Nederlandse.

ikeethetbeter | 15-10-15 | 11:54

Het voordeel is dat dit héél slecht uitstraalt op het kabinet. Dus VVD en PVDA gaan er alleen maar verder op achteruit. D66 en GroenLinks staan te juichen, geven graag nog meer miljarden weg, dit geldt ook voor de SP en het CDA.
Al deze miljarden kunnen niet geïnvesteerd worden in zaken zoals een nieuw belastingplan, onderhoud wegen, fatsoenlijk verzorgen van onze ouderen...
Zodra dit kabinet valt zullen Rutte, Samsom, Pechtold, Klaver, Roemer en Buma de kiezer moeten overtuigen dat dit goed bestede euro's zijn, geloof me... dat is niet uit te leggen.

Klik_hier | 15-10-15 | 11:53

Site maken met www.dijsselbloemleugenaar.nl met daarbij een teller richting de 60.000.

Keurig tussenstanden doorgeven en alles wat erboven komt vervolgens constant hem mee om de oren slaan.

Verwachte reactie Dijsselbloem: "Och, dit had natuurlijk niemand zien aankomen"

1 miljard, ik herhaal 1 miljard, waar hebben we dat in vredesnaam beschikbaar? Op alles wordt bezuinigd in Nederland, de werkende idioot gaat alleen maar meer afdragen aan allerlei belastingen. Maar mijnheer heeft nog ergens 1 miljard op de plank, zucht...

En dit is nog maar het begin. Fatsoenlijk opvangen zorgt voor aantrekken van meer gelukszoekers, gezinshereniging etc, alles wat er na opvangkosten komt is nog tien keer zoveel.

En heel Nederland (behalve een paar linkse debielen) ziet de problemen aankomen, behalve zowat alle politici.

Volgend jaar wordt het jaar van de afrekening.

NoNoVio | 15-10-15 | 11:53

Voor Dijsselbloem is het inmiddels gebruikelijk om met wat voor naheffing dan ook te smijten.

ja,diedus! | 15-10-15 | 11:53

dit is toch om te janken? Miljarden strooien ze mee, geld dat er waarschijnlijk niet eens is, maar via slinkse belastingen weer bij ons wordt opgehaald. Onderdak, werk, zakgeld, vreten alles wordt voor ze geregeld. Mijn oom is 52 vorig jaar noodgedwongen op straat gekomen doordat alle postkantoor medewerkers eruit moesten. Solliciteerd zich suf, komt NOOIT meer aan de bak maar heeft wel zn hele leven betaald om die hapsnurkers die nu komen te bekostigen. Ouderen, zieken, starters, gezinnen en 50+ zonder baan kunnen gewoon de tering krijgen hier

gelachewoar | 15-10-15 | 11:52

Er komt ook geen einde aan de toestroom naar Europa.

Duizenden komen er nog aan, dat zijn de harde feiten en allemaal willen ze wonen, centjes, en vooral hun gezin hierheen halen. Kinderen, ouders, broers en zussen.

ikeethetbeter | 15-10-15 | 11:50

Geen extra belasting heffen, riepen ze een dag geleden ook in Duitsland, alsof het dan wel meevalt allemaal.

Pralite Monk | 15-10-15 | 11:49

@speculoos | 15-10-15 | 11:37
Mensen die na '55 geboren zijn, krijgen AOW gekoppeld aan de levensverwachting.
Lees: doorwerken tot je dood!

necrosis | 15-10-15 | 11:48

toetanchamon | 15-10-15 | 11:45 Die zijn er toch niet meer ? Lopen of vrij rond of worden vervangen door asielzoekers in de leeg gekomen gevangenissen. Nederland wordt steeds veiliger. # NPO - mode uit #

ja,diedus! | 15-10-15 | 11:48

Niks stemmen zondag naar het malieveld in de haag, dit moet echt gaan ophouden. Net als dat mooie gemeentedebat van de Haagsche gemeenteraad, wat gestaged. De woedende mensen stonden beneden terwijl half socutera zijn woordje kon doen tijdens het inspreken.

Maco3key | 15-10-15 | 11:47

In het kader van de transparantie.
.
Ik zou graag de salarissen en partijaffiliaties van de besturen van betrokken organisaties in de gelukszoekersopvang willen weten.
.
Ik vermoed zonder uitzondering 100k+ salarissen, en zeer veel VVD, PvdA, CDA, D66, GL, CU pasjes.
.
En dan weten we dus eindelijk waarom dit zo "belangrijk" is.

Parel van het Zuiden | 15-10-15 | 11:47

@lagg3r | 15-10-15 | 11:33
Eerst proberen ze ons Oekraïne door de strot te douwen.... en dan Moldavië, Georgië, en de rest van de nog-niet ingelijfde ex-Oostblok landen.
Dus neem maar vast een extra krantenwijk.

necrosis | 15-10-15 | 11:47

En hier in NH is er een hoop gedoe wegens bezuinigingen op de brandweer. U weet wel , de hulpverleners voor mensen in nood en bij brand.Beroeps en vrijwilligers die bij nacht en ontij altijd klaar staan voor de bevolking. Belangrijk toch ? Gaat om 5 miljoen per jaar. Vrijwilligers gaan weg , hoogwerkers die net zijn aangeschaft gaan voor een habbekrats de grens over om daar wel te doen waar ze voor bedoeld zijn. Ach , het gaat uiteraard om prioriteiten , je kunt je geld maar 1 keer uitgeven tenslotte.

ja,diedus! | 15-10-15 | 11:46

Omdat die mensen een walgelijke moslim cultuur hebben moeten ze vluchten uit hun eigen landen die door hun eigen barbaarse achterlijke cultuur onleefbaar is gemaakt om in landen te wonen die wel een geslaagde cultuur hebben. Om vervolgens al het geld op te laten slorpen door massa immigratie van moslims, overlast, criminaliteit waardoor er in het budget van onze eigen cultuur drastisch moet worden gesneden. Omdat we ook moeten zorgen voor mensen met een falende cultuur en die pertinent weigeren om die te verlaten.

Ansjo | 15-10-15 | 11:46

Distelblom is een véél grotere populist dan Gilders.

renevanveldhoven3965 | 15-10-15 | 11:46

-weggejorist-

Backagainbitches | 15-10-15 | 11:45

@seven | 15-10-15 | 11:02
Is dit geld gratis dan? Komt dit uit de lucht vallen?

Ik denk het het.

Links- of rechtsom. Het klootjesvolk betaalt het wel.

ProAsfalt | 15-10-15 | 11:45

Ergens in de toekomst komt er vast een groepje onderzoekers naar buiten met wat wij als samenleving allang weten. Het is allemaal zo fout gegaan omdat enige realiteitszin ontbrak bij bestuurders.
De lont in het kruitvat zal een nieuwe boete van Brussel zijn vanwege het overschrijden van de 3% norm ontstaan door de opvang van vluchteling, een soort boete op boete dus.
.
Olie op het vuur van WWII waren de hoge herstelbetalingen en het uitzuigen van Duitse burgers door geallieerde overheden.
Zo zoetjes aan lijkt het erop dat het marionetten bewind onder lijding van Rutte precies hetzelfde doet, herstelbetalingen aan Europa terwijl de bevolking zelf als tweederangsburgers worden achtergesteld.
.
De oorlog is al begonnen, hij is alleen nog niet uitgebroken!

General McAuliffe | 15-10-15 | 11:44

@centre pompidoe | 15-10-15 | 10:58
Dan moet het volk echt anders gaan stemmen.

ProAsfalt | 15-10-15 | 11:44

Mensen wij worden door deze regering besodemieterd waar we zelf bij zijn. Als dit zo doorgaat dan zitten we gauw genoeg met z'n allen aan de bedelstaf. In Brussel hoeven we niet te rekenen op hulp, dus zijn we aangewezen op Poetin.

jasser | 15-10-15 | 11:43

@Duifmans | 15-10-15 | 11:25
Volgens mij is nu net het probleem dat ze hier zijn en niet daar. Dus wat je *daar* zou kunnen doen is nog helemaal niet relevant.

Deus Absurdia | 15-10-15 | 11:43

Voor één miljard zou je toch een paar alleraardigste bejaardenverzorgingstehuizen kunnen neerzetten, veertien JSF's of twintig Leopards kunnen kopen, twee keer de A 50 tussen Oss en Eindhoven (mét viaducten) kunnen aanleggen, je zou er een heel aardig periodiek douceurtje voor mopperende politiemensen van kunnen verzinnen, je zou er vijftig sociale huurwetwoningen in Amsterdam (of honderd in Emmen) van kunnen neerzetten, of in één keer C 2000 kunnen vervangen door iets dat wél werkt.
-
Maar dat kunnen wij nu dus niet. En al dat geld dat wij spenderen aan deze geluksvinders, gaat ófwel op aan amtelijke organisatie ( = zien wij niets van terug) óf verdwijnt linea recta met Western Union naar exotische buitenlanden (= zien wij wél wat van terug, in de vorm van nog meer mensen die veel geld kosten)
-
Ik besteed het toch liever aan bejaardentehuizen, de kwaliteit van de gezondheidszorg of die van het onderwijs.
-
Wij zouden het ook nog in de kwaliteitsverbetering van onze politici en bestuurderen kunnen stoppen. Hoewel: daar is het eerder een druppel op een gloeiende plaat.

bisbisbis | 15-10-15 | 11:43

Nee joh, dit is juist een investering die ons geld gaat opbrengen. Die rijke, goed-opgeleide, vriendelijke en gemotiveerde mensen gaan mijn pensioen betalen. Mijn belastingtarief gaat volgend jaar al omlaag, omdat deze mensen voor mij gaan werken. Dit omdat ze zo dankbaar zijn dat ze in onze fijne samenleving mogen leven. Het enige wat ze nodig hebben is een dakje en stageplaatsen.

deepblue | 15-10-15 | 11:43

En het parlement vindt het goed, uitgezonderd de PVV die gisteren werd gebasht met een één of andere wet van een half jaar geleden wat heel wat meer tekst bevatte dan het makkelijker kunnen bouwen van een asielzoekerscentrum.
Ook werd gebasht door pechtold dat Wilders heeft meegewerkt in 2011 voor de komst van 16.000 asielzoekers. Ja, toen bleef het bij 16.000. Nu is het meer dan het tienvoudige. Dat vertelt Peggold er niet bij.

ProAsfalt | 15-10-15 | 11:43

@baronbreekijzer | 15-10-15 | 11:25
Terugkeren zullen de meesten niet willen.
Of ze willen integreren in de Nederlandse samenleving, is nog maar de vraag.

necrosis | 15-10-15 | 11:42

Dank u wel Dijsselleugenaar, Josef Goebbels zou u niet na kunnen doen wat staatspropaganda betreft. Wolt Ihr den totalen EU? Jawohl!!!

eerstneukendanpraten | 15-10-15 | 11:42

En dit is nog maar een begin.Voor dit hadden ze geld aan de kant liggen(?)en wat in het artikel staat voor de zorg niet.Het leugenpaleis zet zijn deuren weer eens waagweide open!

Pempy Boludo | 15-10-15 | 11:42

Zondag naar Den Haag, allemaal!

Methylfenidaat | 15-10-15 | 11:42

Vluchtelingen gelijk stellen aan de Nederlander, dus geen belasting meer betalen. Haal u geld van de bank en laat de regenten het maar komen halen. Geen democratie dan ook geen recht op mijn belasting geld, de vluchteling betaalt ook nada noppes. En een vluchteling die een smokkelaar 6000 euro betaalt is toch meewerken aan een fiscaal delict volgens strafrecht. Geachte vluchteling u bent strafbaar op grond van de wet, gooit uw paspoort weg koopt voor geld ook nog een mooi diploma .Waar kan de staat controleren of u wel echt doctorandus bent.

Maco3key | 15-10-15 | 11:41

Eén miljard euro...
Vergeleken met de Bulgarenfraude is dat een koopje natuurlijk.

VanBukkem | 15-10-15 | 11:41

Zou zo'n gast zich nou nooit een vieze vuile schooier voelen of is zo'n gluiperige rat voor dat minfin baantje bewust uitgeselecteerd op het totaal onbreken van een geweten.

Conan de Rabarber | 15-10-15 | 11:41

@Kaas de Vies | 15-10-15 | 10:59
Hooguit voor de directeur van COA

Mastermattie | 15-10-15 | 11:40

Waarschijnlijk worden een aantal extra kosten - politie, justitie, bovengemiddelde aanspraak op medische voorzieningen en het nooit iets gaan bijdragen aan onze maatschappij - niet meegerekend.

Is het bovendien niet gebruikelijk dat dit soort bedragen vaak worden gedropt om ons aan het idee te laten wennen dat het best wel een beetje vet duur kost? Wat is doorgaans vervolgd op dit soort informatie?

zed is dead | 15-10-15 | 11:40

Toch niet duur, voor heel veel baantjes in de fatsoenssector?

aardappelninja | 15-10-15 | 11:40

De Gutmenschen, de loonkosten verder drukken en de onroerend goed kartel van dienst zijn mag een paar cent kosten, ik bedoel mag een paar miljard kosten opgebracht door het klootjesvolk.

ProAsfalt | 15-10-15 | 11:40

Bij BNR zei Dijsselbloem dat het inmiddels om "hele grote bedragen" gaat. "Maar je kunt niet anders, je kunt mensen niet op straat laten slapen." www.telegraaf.nl/binnenland/24619606/_...
En Nederlandse gezinnen worden door de belastingdienst uit hun huis gegooid en kunnen nergens meer terecht want 'eigen schuld'
www.google.nl/webhp?hl=nl&tab=ww&...

Lang leven het overheidsterreur

toetanchamon | 15-10-15 | 11:38

Een hek om Nederland bouwen en alle grensposten 24 uur per dag 7 dagen per week bemand houden zal niet minder kosten.

Capt. Iglo | 15-10-15 | 11:38

Nederland telt zo ongeveer 8 miljoen belasting betalende burgers.
Dat wordt dus € 1.250,-- per persoon.
Maar volgens Dijsselbloem maakt U 4% rente op Uw spaargeld dus niet zeuren nou.

henk vintage | 15-10-15 | 11:37

Het zijn niet anders dan ordinaire struikrovers dit kabinet, de uitgestreken smoelen en retoriek is om van te kotsen!

lanexx | 15-10-15 | 11:37

Ze hebben dit jaar ook de AOW leeftijd versneld omhoog gegooid

speculoos | 15-10-15 | 11:37

Wilders hoeft zo geen campagne meer voeren, de stemmen vloeien automatisch zijn kant op.

eerstneukendanpraten | 15-10-15 | 11:36

Mensen dit kan toch niet langer,en wij maar bezuinigen.
De politie moet voor een laag loon werken!

De veiligheid is in het geding.

Vol is vol we hebben onze goede wil laten zien.

Nu een asielstop,eerst orde op zaken stellen in eigen land.

Bijna 100000 mensen worden gevoed door de voedselbanken (van vrijwilgers door vrijwilligers)

De overheid maakt er een potje van.

Ze zijn het spoor volledig bijster.

Nieuwe verkiezingen.

De onbekwame aan de macht?

hunny | 15-10-15 | 11:36

-weggejorist-

jawor36 | 15-10-15 | 11:34

Voer voor Wilders... go for the kill boy en laat je niet afschepen dat je geen alternatieven hebt, het alternatief wat jij juist hebt willen ze gewoon niet horen...

arretje | 15-10-15 | 11:34

@Gen. Maximus 11:17: Schokkend? De Europese Commissie probeert al jaren een Europese belasting in te voeren. Dat is tot nu toe niet gelukt, maar de vluchtelingencrisis zou wel eens het breekijzer kunnen zijn dat ze nodig hebben. Juist omdat het een crisis is zien ze dit als een prima gelegenheid. En als die belasting er eenmaal is gaat hij nooit meer weg.

De eurocraten denken dat de ophef rond de migrantencrisis wel overwaait. En daar zouden ze best wel eens gelijk in kunnen hebben.

Muxje | 15-10-15 | 11:33

@Duifmans | 15-10-15 | 11:25

Hoeveel Nederlandse mensen kun je in deze regio wel niet helpen voor dit bedrag?
.
- Winkeliers die door onwrikbare huurprijzen op nivo pre-crisis vanuit de gemeente het hoofd niet boven water kunnen houden
- 24 ipv 48 uurs luiers in ouderenzorg
- Lerarentekort bestrijden
- ouderen die op bestaansminimum gezet worden weer leefruimte geven.
- herscholing voor mensen die rond hun 50ste op straat zijn gezet
- broodnodige lastenverlichting voor modale inkomens die qua toeslagen buiten de pot pissen maar wel het water aan de lippen hebben staan.
- Extra politieagenten om wijkterreur staande te brengen en te zorgen dat gewone burgers weer over straat durven
- Etcetera.
.
Dat zijn namelijk de mensen die al dat belastinggeld bijeenbrengen. Die het eigenlijk zelf nodig hebben.
.
Vanwaar de haat voor uw eigen medeburgers?
Vanwaar de prioriteit voor anderen?
Vanwaar het ok zijn met het vertrappen van onze eigen, ten behoeve van anderen?

Parel van het Zuiden | 15-10-15 | 11:33

Er was nog ergens 1 miljard over of valt er niets meer te bezuinigen? Vragen, vragen...

zed is dead | 15-10-15 | 11:33

Eerst de grieken nu economische migranten, komt er ook nog es een keer een eind aan ?

lagg3r | 15-10-15 | 11:33

Ondertussen stokt de daling van de werkloosheid en wil Asscher asielzoekers aan een baan helpen. Verder, im Westen nichts neues.

RobberenRukkie | 15-10-15 | 11:32

Met dat geld was Islamitische Staat vernietigd geweest als elk Westers land dat echt had gewild. Waren er nooit vluchtelingen gekomen.

MichelDenHaag | 15-10-15 | 11:32

Ook al zouden het er maar 60K zijn.
Het jaar is al bijna om en volgend jaar telt de teller gewoon door hoor. Het is niet zo dat de 60k die dit jaar binnenkomt dan ineens is verdwenen of geen geld meer kost.
En de "vluchtelingenstroom" komt nu pas een beetje op stoom. Afrika is nog lang niet leeg.

jemagookniksmeer | 15-10-15 | 11:32

Met een kleine 6 miljoen werkenden en een blik op de staatsschuldmeter kan iedereen met iets meer dan basisschool uitrekenen dat we dat geld niet hebben. Het wordt betaald met geld uit de toekomst van uw kinderen, klein, klein-klein kinderen. Dat we dat pikken blijft bizar.

QuantumHolo | 15-10-15 | 11:31

Nee, je kan die mensen niet hier op straat laten slapen. Laat ze op de straten van hun eigen land slapen. Natuurlijk is dat gevaarlijk voor de arme onderdrukte mensen uit dat land, want wat hier komt ziet er eerder uit als "daders" dan als "slachtoffers".

Jan Passant mk2 | 15-10-15 | 11:31

Welkom jan modaal.

poetsnoet | 15-10-15 | 11:30

En daarmee pleegt Dijsselbloem voor de zoveelste keer morele chantage.
"je kunt "de mensen"toch niet op straat laten slapen".
Alsof ook maar 1 mens dit zou willen.
Slapzak.
Maar nu over de kosten voor de "asielzoekers"die nog níet gescreend zijn óf ze wel "asielzoeker"uit oorlogsgebied en vluchtend voor de oorlog zijn, wel 8 veilige landen passeerden en afwezen, om naar suiker/honing/sociaal zorgland, Nederland te verkassen.
Dijs de slapzak, gaat niet bezuinigen, oh nee?
Waar haalt hij het nu nog 1 miljard vandaan, als er géén geld meer was voor kwetsbare ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen, en deze gesloten werden, ouderen moesten het maar uitzoeken mat familie, vrienden en allerlei, Participatie noemde de elitaire kwallen het.
Oudere Nederlanders eruit, "asielzoekers erin", en er was geen geld om deze facilitaire zorghuizen open te houden!!
waar haalt hij het geld vandaan, als de PGB's nog steeds niet betaald zijn aan Nederlandse mensen die dit hard nodig hebben,
waar haalt hij het geld vandaan, als zorgpremies moeten stijgen, (zorgvraag stijgt, dank je de koekoek) en eigen risico stijgt tot 375.-- per jaar, of je dit kunt betalen of niet, boeit niet,
"asielzoekers"krijgen gratis "zorg", geen nieuwe borsten, geen ooglid correctie, maar toch..
waar haalt hij het lef vandaan, om Nederlanders jarenlang te lang te laten bezuinigen en in te grote getallen naar voedselbanken te laten rennen, terwijl "asielzoekers"in Nijmegen, gratis! gekregen voedsel ( wie betaald dit dan Dijs)?, afwijzen, bedden afwijzen,locatie afwijzen, de godganse dag sex willen en dit zeggen niet te kunnen doen omdat ze in een ( ruime ) bungalowtent zitten,
er wordt weer gelogen en gedraaid, en de billen van Merkel gekust, die alle rare kwakende pakken met vest, in dit land, én in Brussel, in haar broekzakpocket heeft.
Veel plezier vandaag in Brussel, geef Mutti nog maar een knuffel, en bedenk samen maar, hóe de Nederlandse bevolking op verkeerde benen te zetten, zodat ze zich maar koest houden., en ondertussen tóch te bezuinigen, op de Nederlanders, dat dan weer wel.
Dijs, de principeloze paspop van Merkel, Juncker, Tusk en te vele anderen.
Bah.

puck&bully | 15-10-15 | 11:30

De mensen in de verpleeghuizen kunnen best 1 maal per 2 weken gedoucht worden, ze zitten toch de hele dag stil en zweten dus nauwelijks, kun je er nog wat personeel uitgooien. De gepensioneerden kunnen ook nog wat inleveren, is nog niet genoeg gebeurd de afgelopen jaren, dus daar valt nog wat te halen. En dat allemaal voor al die zielige mensen, hoogopgeleid en net uit Syrie.

Ruud5 | 15-10-15 | 11:29

Godverdomme wat een geld...

DonSwami | 15-10-15 | 11:28

Al die vluchtelingen lossen ook dingen op: geen wachtlijsten voor hernia- operaties want tussen de vluchtelingen zitten heel veel chirurgen.

genoegisgenoeg | 15-10-15 | 11:28

Kosten zullen nog veel hoger uitpakken, en ik kan niet zo snel overzien of het wel een degelijke berekening is.

Er zijn ook veel indirecte kosten, zijn die ook bijgeteld ?

Maar ik vraag vanaf nu eerst aan iedereen die nu of in de toekomst gaat klagen over belastingen hoger of bezuinigingen en versoberingen in welke tak van 'sport' dan ook of diegene voor of tegen de aan de gang zijnde opvang waren.

Als je voor bent moet je je mond houden want dit is wat iedereen wist. Het kostte, kost en gaat bakken met euro's kosten en dat gaat op lange termijn ergens vandaan moeten komen.

En wie brengen er geld in het laatje ? De burger.

ikeethetbeter | 15-10-15 | 11:26

1 miljard voor het 1e jaar van de jaargang 2015 gelukszoekers. De andere jaren worden voor het gemak vergeten. (of niet genoemd). Dit kost ons jaarlijks tientallen miljarden verlies want de autochtone belasting betaler draagt de meeste kosten!en wil dat de oneindige stroom gelukszoekers stopt. Helaas hebben onze burgemeesters en raadsleden daar geen boodschap en doen precies wat het grootste van de bevolking niet wil.

Machoclown | 15-10-15 | 11:26

€29.000,- per persoon, hoeveel mensen kun je in de regio wel niet helpen voor dit bedrag?

Duifmans | 15-10-15 | 11:25

"Je kunt niet anders, je kunt mensen niet op straat laten slapen".
Zo werkt socialisme. We slapen dadelijk allemaal op straat.

Vindefin | 15-10-15 | 11:25

Repetitive Beats | 15-10-15 | 11:15
Gister in de bijeenkomst in Den Haag hadden diverse raadsleden het al over het ''stimuleren van een zo spoedig mogelijke integratie''. Dat ze het uberhaubt al over integratie hebben is de zoveelste fail. Op het moment dat de noodzaak voor vluchtelingenopvang voorbij is (lees:oorlog over) zou het beleid gericht moeten zijn op een zo spoedig mogelijke terugkeer naar het land van herkomst.

baronbreekijzer | 15-10-15 | 11:25

Dijselbloem kennende zal dit bedrag uiteindelijk nog wel hoger uitkomen ook. Maar ach het is maar belastinggeld toch..

Arie Ribkuhs | 15-10-15 | 11:24

Kun je makkelijk zeggen met een vette baan.
Put your money where your mouth is politici en bestuurders van NL.
Ik eis dat alle bestuurders en politici van Nederland al hun graaiinkomsten boven de 35000 geheel en ik zeg GEHEEL in de pot gooien voor immigranten, asielzoekers, en de bestaande staande nettokosten van minimaal 7 miljard euries betreffende de Marokkanen, Turken, Somaliërs, etc etc. Nettokosten is hier het verschil tussen wat de medelanders hebben verdiend en wat ze hebben gekost.
Als jullie dat doen beste politici en bestuurders van NL-establishment dan is dat een eerste stap om eerlijk te zijn en in het vervolg geen kunstjes meer op te voeren met een vangnet van minimaal 150.000 euries per jaar met een riant toekomstperspectief want vet pensioen.
Labbekakkerige Lafbekken zijn jullie!

ecologiste | 15-10-15 | 11:24

ach, zolang ze maar ook weer een miljard opleveren.
Aangezien het voornamelijk loonkosten en aanschafkosten binnen onze eigen economie betreft is het gewoon een (beter!) alternatief voor een aantal bijstandsuitkeringen.
.
economie jongens en meisjes.. ken uw begrippen

Deus Absurdia | 15-10-15 | 11:24

Vergis ik mij nou? 60.000 asielzoekers dit jaar die een huis nodig hebben à € 200.000,- = € 12.000.000.000. En ieder jaar een nieuwe groep die een huis moet hebben. Heb ik het niet over de andere kosten

metdedag | 15-10-15 | 11:23

Geen probleem. Ik neem er nog wel een krantenwijkje bij.

VanBukkem | 15-10-15 | 11:23

En als ze strakjes 67 worden is het opgebouwde AOW niet voldoende want ze hebben hier niet gewoond van hun 15 tot 67 levensjaar. Je AOW wordt dan naar ratio gekort. Logisch de rest moet je halen in het land waar je de eerste jaren hebt gewoond. Deze assielzoekers moeten dat dus aanvullen met het pensioen wat je hebt opgebouwd als je gaat werken. Anders heb je als je 67 wordt te weinig om van te leven (onder bestaans minimum). Oh wacht geeft niet dan vullen we dat na hun 67 gewoon aan met bijstand. Want zo werkt dat hier. 3 x raden wie dat allemaal gaat betalen. Nee wacht 1 x raden.

waarom dan | 15-10-15 | 11:23

Jan Kees de Jager gaf ook informatie toen hij vertelde dat Griekenland alles terug zou betalen.

Vogelbeest | 15-10-15 | 11:23

Iedere dag werken, dan direct en daarna indirect zowat alles inleveren want het leven is niet gratis...Voor_Werkende_Nederlanders. Wel verdomme.

LetTheSunshine | 15-10-15 | 11:22

-weggejorist-

emmerwater | 15-10-15 | 11:22

Gewoon een zoveelste hint voor de Nederlandse burger. Deze regering, deze kamer, deze constructieve coalitie zit er niet voor u. U bent een tweederangsburger.
.
oh en natuurlijk gaat er wel op iets bezuinigd worden. Geld groeit in tegenstelling tot wat politiekcorrectjes denken niet aan my little pony bomen langs de weg. U, uw kinderen, Uw ouders, uw buren, daar komen deze bezuinigingen te vallen. Natuurlijk zullen ze zorgvuldig zijn en deze lasten herverpakken, en zo neerleggen dat er niet teveel kritische massa ontstaat voor weerstand. Het Oranje-model.

Parel van het Zuiden | 15-10-15 | 11:20

Nu moet hem gevraagd worden wat zijn de totale kosten voor de komende tien jaar bij een continue instroom met open grenzen? De opvangkosten zijn immers maar een fractie.

J.Slavink | 15-10-15 | 11:20

@oustsider-inside Het eerste wat ik dan denk, het zal toch niet waar zijn.
Maar helaas zal ook dit wel doorgaan.

De grote vraag is, waar stopt dit??
Ben bang dat het ergste nog moet komen.

Opco Engering. | 15-10-15 | 11:18

Eigen volk eerst!(naar het graf)

Maar eerst nog even aftikken bij de belastingdienst!

steekmug | 15-10-15 | 11:18

"Outsider-Inside | 15-10-15 | 11:11"
Je kon er natuurlijk op wachten maar toch is het tamelijk schokkend nieuws. Bright side is dat die hele migrantencrisis steeds meer op de nagel aan de doodskist van het europese project begint te lijken

Gen. Maximus | 15-10-15 | 11:17

Dit stimuleert mij enorm om belasting af te dragen.

baronbreekijzer | 15-10-15 | 11:17

Als we straks allemaal arm zijn en de arabische oorlogen ook hier gevoerd worden, kunnen we iig vertellen dat we netjes hebben gehandeld.

Muggenmepper | 15-10-15 | 11:17

Politici zijn notoire leugenaars, zeker als het zoiets als migranten betreft.

Angelica | 15-10-15 | 11:15

Dit zijn volgens mij alleen 'verwelkomings'kosten.
Dan nog integreren, allerlei instanties, psychologen, zorgkosten enz. En dit dan nog zeker 4 generaties lang. (zie in het verleden GEhaalde resultaten)

Repetitive Beats | 15-10-15 | 11:15

Laatst nog een discussie gehad: veel verder dan: "zo'n vaart zal het niet lopen". "we kunnen dit makkelijk aan", komt het niet. Als je vraagt waarop dat gebaseerd is volgt er een hele lege blik. Uit alles (de hele discussie) blijkt dat er niet is ingelezen in de materie. Historisch en geo-politiek besef compleet ontbreekt. Vervolgens ben ik de natuurlijk de xenofoob en wordt er bijna 'openlijk' getwijfeld of ik een raciste/nazi pvv'er ben en een complotidioot. Inmiddels ben ik zover dat ik denk: "het zal wel".

En dan praat ik over een discussie met een gemeenteraadslid in een niet nader te noemen stad in NL.

QuantumHolo | 15-10-15 | 11:15

Doe 1 bindend referendum en dit is opgelost.

Mogelijkheden:
Grenzen dicht (in de praktijk superduur en vrijwel onmogelijk)
Sociale zekerheid ontoegankelijk maken voor niet-EU burgers (zó geregeld en kost niets)

Vogelbeest | 15-10-15 | 11:14

"je kunt mensen niet op straat laten slapen"
Eensch. Maar je kunt er wel meer op 1 plek gaan zetten en je kunt ook de procedures (t/m uitzetting) gaan versnellen. Ook als je daarvoor internationale verdragen schendt. Het is godverdomme crisis! Kijk eens naar het schrille contrast met de rechte rug van Australie onder die emo-pressie van zwangere vluchtelingen.
.
As a sidenote. Hoe denkt Dld in godsnaam die vele honderdduizenden uitgeprocedeerden uit te gaan zetten straks? Tegen hun zin natuurlijk. Dat gaat fraaie beelden opleveren. En dat met hun verleden.....

Gen. Maximus | 15-10-15 | 11:14

*gaat nog meer goud kopen*

Xirdalan | 15-10-15 | 11:13

@ seven | 15-10-15 | 11:02
Ah, dus het helpt waarschijnlijk ook niet om de afdracht naar de EU te verlagen.

TheseDays00 | 15-10-15 | 11:13

Beste mensen, we worden echt bedonderd waar we bij staan. Ik ben al 40 jaar VVD lid. Maar ik ga nu echt PVV stemmen. Heel jammer, maar het kan niet anders meer.

metagod | 15-10-15 | 11:12

Ik wil niet lullig doen, maar we zouden die 1 miljard euro's ook kunnen besteden aan de zorg voor onze eigen ouderen.
Of gaan we alle die Syrische vluchtelingen omscholen tot verpleegkundigen en vervolgens een baan geven in een ziekenhuis/bejaardenhuis/etc. ??

klaaaaz | 15-10-15 | 11:12

Ik haat quotes maar toch:
"The problem with socialism is that eventually you run out of other people's money".

Zeddegeizot | 15-10-15 | 11:11

En hier blijft het waarschijnlijk niet bij. Juncker en Schauble zijn volgens The Times al geheime besprekingen begonnen over een EU-brede migranten solidariteits-belasting: via hogere BTW-tarieven of via een extra heffing op benzine en diesel.

www.thetimes.co.uk/tto/news/world/euro...

Outsider-Inside | 15-10-15 | 11:11

Ach, de politiek-correcte Nederlander zal daar vast niet wakker van liggen, dat dat geld geleend moet worden en ze hun kinderen met de lasten bezwaren maakt ze ook geen reet uit.

caralho | 15-10-15 | 11:11

Natuurlijk wordt er niet bezuinigd: er is nu immers al geen draagvlak voor de instroom van gelukszoekers.

McPhart | 15-10-15 | 11:10

Ik krijg zo langzamerhand het gevoel dat we niet hoeven te bezuinigen hiervoor omdat alle geld dat al die jaren voor OS zou zijn ingezet,maar voor een heel klein deel is ingezet waardoor er nu zo makkelijk de peoplap getrokken kan worden.
Tel daarbij de inzamelingsacties hier te lande voor bv,Thahiti en de tsunamiramp in Phuket e.d door de jaren heen,waarvan het achteraf een raadsel was waar de peot aan uitgegeven was?
Is dat niet ondertussen een miljardje dat nu ingezet kan worden voor het grote EU islamiseringsplan?

Zeg mij maar of ik naast racist,xenofoob,putin lover en rechtsextremist ook nog gek ben!

deraderendraaien | 15-10-15 | 11:10

thanks Dijss.
nu nog even de kosten voor een leven lang bijstand inclusief alles in 70% van de gevallen, de te verwachten groei komende jaren, de gezinshereniging en dan de kosten per belastingbetalende Nederlander. Weten we echt waarover we het hebben.

Bert Konterman | 15-10-15 | 11:09

Mensen vergeet niet dat elk jaar 140000 Nederlanders Nederland verlaten.

Allemaal gemiste inkomsten voor de Staat.

Men importeert alleen geld verslindende mensen,terwijl meestal veel belasting betalende Nederlanders ,Nederland uitvluchten.

Reken maar uit, met onze torenhoge staatsschuld en steeds meer zinloze uitgaven worden we steeds armer!

hunny | 15-10-15 | 11:09

Dijsselbloem naait Nederlandse kleuters. Want die kunnen straks de kosten van dit onverantwoorde gedrag van Dijsselbloem betalen. Natuurlijk moet er een miljerd bezuinigd worden. Hef de Staatsomroep op en kort ontwikkelingshulp. Dan ben je er al.

tipo | 15-10-15 | 11:09

Hoezo kunnen we daar niks aandoen? Politici die zeggen ergens niks aan te kunnen doen, verdienen gaan mandaat.
De EU faalt in het bewaken van de buitengrenzen (maar het kan wel!), mamma Merkel nodigde iedereen uit (dat kan ook anders!). En terugsturen kan ook, laat je toch niks wijs maken, als een politici zegt dat iets niet anders kan, dan is hij gewoon incompetent.
Samenvattend: we kunnen niks en we geven veel geld uit zonder te weten waar het vandaag moeten.
De politiek is zichzelf aan het uitrangeren.
Bij mij moeten we ook niet meer aankomen met bezuinigingen totdat de immigratiekosten (terugwerkend naar 1970) eerst zijn weggepoetst!

Dhr. Huybrechts | 15-10-15 | 11:08

'Je kunt mensen niet op straat laten slapen'? En als je als hardwerkende burger belastingen moet bijbetalen of toeslagen moet terug betalen omdat je bruto een paar tientjes meer hebt verdient vorderen ze een deel van je salaris in, waardoor je je vaste lasten niet meer kan betalen. Schulden worden hoger en je wordt dan als Nederlandse burger gewoon op straat gezet! Zonder pardon, terwijl gelukzoekers alles gratis krijgen.
Laat die galbakken in Den Haag eerst maar het leven voor de eigen bevolking updaten, lijkt me beter dan een burgeroorlog die op deze manier gekweekt wordt.

Digitaal Smoelwerk | 15-10-15 | 11:08

En wat gaat het kosten om 60.000 prefabhuizen te bouwen? Of het ombouwen van van kantoorpanden? het uit de grond stampen van nieuwe permanente AZC's? vragen vragen vragen...

je suis bier | 15-10-15 | 11:08

"seven | 15-10-15 | 11:02"
Het valt buiten de EU begrotingsnorm dus geen kostenprobleem". Wat is het toch ook een poppekast ook he

Gen. Maximus | 15-10-15 | 11:07

ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de vluchtelingen vanaf zeg 1980 NL gekost hebben.
Want natuurlijk zijn die kosten van jaar 1 , niet de enige. Jaar 2 + jaar 3 plus jaar 4 , afijn, u snapt hem. Alsof op 31 december iedereen een nette belastingbetaler geworden is.
Het stapelt zich op, Jeroentje! Wel eerlijk tellen.

Nuchternederland | 15-10-15 | 11:07

Ow? Beetje laat voor die zwerver die ze doodgevroren in het portiek van de havenpassage gevonden hebben.

Geitenwollensokjuhz | 15-10-15 | 11:06

Elsevier gaf in april 2015 aan dat een asielzoeker minstens €26509,- p/j kosten. www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/... Het coa is op 28 sept gestopt met tellen en over 2015 stond de meter op 36254 nieuwe binnenkomers www.coa.nl/nl/over-coa/feiten-en-cijf...

Maak de som alleen de groep van 2015 kost ons €961.057.268
Daar zit niemand tussen die in 1995 en 2014 binnen kwam.

€961.057.268 | €961.057.268 | €961.057.268 | €961.057.268
Laat het ff op je inwerken

toetanchamon | 15-10-15 | 11:06

Als het al zo erg is als Dijsselbloem zijn bek opentrekt, dan reken maar dat de werkelijkheid nog VELE malen erger is.

Sovy | 15-10-15 | 11:06

En toch gaat de werkeloosheid niet naar beneden? Al die extra banen....

TheseDays00 | 15-10-15 | 11:05

't is tenslotte maar geld. Mijn geld, dat dan weer wel.

Stijlicoon | 15-10-15 | 11:05

"Je kunt niet anders, je kunt mensen niet op straat laten slapen".
LUL. Van dit soort slappe zakken wordt dus grof misbruik gemaakt. En wij maar betalen voor die Eigen Volk Laatst mentaliteit en zelfpijperij van de goedmensen.

Fijnstoffer | 15-10-15 | 11:04

Godsammekraken | 15-10-15 | 11:00
.
En dat zijn dan nog alleen de directe kosten per migrant. Nu nog even de kosten voor gezinshereniging en toekomstige druk op sociale voorzieningen / gezondheidszorg erbij. Lekkere business case.... Rationeel gezien is dit gewoon zo'n enorm slecht idee. Waarom wordt er niet geacteerd??? Hoezo levert alleen het woordje "versobering" ellenlage discussies op in de 2e kamer. Godjezusnogantoe

Gen. Maximus | 15-10-15 | 11:04

Dat miljard komt voor een deel uit andere potjes die al begroot zijn. Het gaat juist om de kosten NA de opvang.

roze_bril | 15-10-15 | 11:03

The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money.

RobberenRukkie | 15-10-15 | 11:02

Om toch antwoord te geven op de retorische vraag in het topic, de EU heeft recent bepaald dat de opvang van asielzoekers (net als landen&bankreddingen eerder) buiten de begroting(snormen) om mag worden betaald.

seven | 15-10-15 | 11:02

voor 29k per jaar zouden veel bijstandstrekkers er goed aan doen hun paspoort om te ruilen xD

Fred van Ria | 15-10-15 | 11:02

We moeten naar een wereldstaat toe. Met onze technologie is er geen ontkomen meer aan. En de kerk moet weer uit de as herrijzen.

En dan nu iets heel opmerkelijks, off topic breaking news (don't freak out yet):
www.independent.co.uk/news/world/forge...

Rest In Privacy | 15-10-15 | 11:02

Maar we hebben geen probleem.... dus rustig doorlopen mensen

Fatwabuster | 15-10-15 | 11:01

Het werkt heel raar met asielzoekers.
Hoe beter je ze behandeld, hoe meer er komen.
Stank voor dank dus!

wakkere_nederlander | 15-10-15 | 11:00

50 en 60K m'n reet! Kan nooit met de huidige instroom. Het blijken er op 31/12 veul meer te zijn, mark my words.
.
Duitsland verwacht er 1,5 Mlj, dan zou de teller hier op 60K blijven steken.....?

Gen. Maximus | 15-10-15 | 11:00

60.000 is ook gewoon nattevingerwerk. Er staan er nog 2 miljoen in Turkije met de koffers gepakt.

spuitje11 | 15-10-15 | 11:00

Ze kosten dit jaar dus meer dan een miljard. En volgend jaar ook. Dezelfde groep dus. En dan is er ook weer de nieuwe groep die waarschijnlijk groter is. Geen enkele rede om aan te nemen dat de instroom kleiner zal worden. Dus volgend jaar ruim twee miljard. Enzovoorts enzovoorts.

Godsammekraken | 15-10-15 | 11:00

De informatie die wij krijgen, is nog niet eens de halve waarheid. Het geeft een opzettelijk vertekend beeld. De rauwe werkelijkheid wordt ons onthouden. Wat we horen, is het topje van de ijsberg. De echte shit voelen we wel, maar horen we niet. Daarom op naar de 0 zetels voor D66, CDA, VVD, PvdA, GroenLinks.
Het bedrag wat we van Dijsselbloem horen gaat vele malen hoger uitvallen. De vluchtelingencrisis is onbetaalbaar maar daar willen ze in Den Haag niets over horen.

Thunderbird | 15-10-15 | 11:00

 
Blij om te lezen dat onze belastingeuro's goed besteed worden door onze overheid.
 

Rebellis | 15-10-15 | 11:00

Hoeveel ouderen, die ervoor gezorgd hebben dat we nu, zogenaamd, tot de vijf rijkste landen van de wereld behoren, hadden wij met dit geld niet moeten helpen?

zwartzondersuiker | 15-10-15 | 10:59

vooral goed voor de keuning zorgen, die heeft honger.

rechtsdwalendeautist | 15-10-15 | 10:59

Gek zijn ze allemaal daar in de tweede kamer op 1 na, dat dan weer wel.

Willemdewilde | 15-10-15 | 10:59

Zouden Nederlanders nu iets beginnen te begrijpen of is het overgrote deel nog steeds blind en doof.

onnosel | 15-10-15 | 10:59

Die 1 miljard is alleen de opvang. De bedragen daarna, rechtsbijstand, echte huisvesting, zorg, bijstand en uiteindelijk aow (of levenslange remigratiewetuitkeringen als ze kiezen voor een pre-pensioen vanaf 55 jaar in hun oude land) komen weer uit andere potjes van soms hele andere overheden en instellingen.

seven | 15-10-15 | 10:59

Ze leveren minimaal 4593 miljard op, stelletje zure cynische bavianen!

Kaas de Vies | 15-10-15 | 10:59

Geert redt ons aub!!!!!!!!

centre pompidoe | 15-10-15 | 10:58

29.000 euro per jaar ....
Mijn God.

gentle giant | 15-10-15 | 10:57

"Kijk jongens, een minister van de PvdA die gewoon wat informatie geef" De PvdA kennende zou het zomaar eens 3x zo veel kunnen kosten. DijsselPoen is wel vaker niet helemaal eerlijk geweest.

Maar goed, oma krijgt nog wel wat minder zorg.

Mastermattie | 15-10-15 | 10:57

".. tussen de 50k en 60k mensen naar Nederland.."

Dit met een instroom van +/- 3500 per week. Reken dat nog eens na alsjeblieft!

Godsammekraken | 15-10-15 | 10:57

Ik betaal nu nergens meer voor!

eerstneukendanpraten | 15-10-15 | 10:57

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl