Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

MH17. Blamage voor Van der Steur. Forensisch expert ten onrechte uit het vliegtuig gegooid

timmerfranszuurstof.jpgHet was een zijspoor in de MH17-doofpot: forensisch expert professor George Maat die door Ard van der Steur uit een vliegtuig werd geflikkerd omdat hij een forensische lezing over MH17 had gegeven. Het was een heel vies afleidinkje van het gelieg en de miskleunen van het kabinet inzake MH17. Maat werd op schandalige wijze aan de kant gezet. Maat is op zoek naar eerherstel (en terecht), en dat zit er aan te komen ook. MinJus Billie Turf noemde het handelen van Maat 'buitengewoon ongepast en onsmakelijk', maar blijkt vooral zelf degene te zijn die onsmakelijk en ongepast heeft gehandeld. Dat blijkt uit zijn eigen antwoorden op Kamervragen die Omtzigt en Sjoerdsma hadden gesteld. We knippen ze hieronder integraal met wat duiding, want Van der Steur moet naar nu blijkt al zijn woorden en statements terugnemen en het onderzoek naar Maat openbaren. Hij gaat daarmee eigenlijk, nou ja, enorm op z'n bolle gezicht in deze kwestie. Van der Steur gaat woensdag praten met Maat en je zou kunnen zeggen dat Ard van der Steur na dat gesprek iemand kent die aan andermans eerherstel is overleden, want dit is echt een blamage voor zowel de MH17-onderzoekers als de minister van V&J. Lees maar mee: Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Sjoerdsma (D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het onderzoek dat gedaan is naar de gang van zaken rond de presentatie van een professor m.b.t. de ramp met de MH17 (ingezonden 14 augustus 2015). Vraag 1 en 2 Kunt u het politieonderzoek, waarop de brief van 10 juni van de korpschef van de nationale politie, de heer Bouman gebaseerd is, openbaar maken en aan de Kamer doen toekomen? Indien dit onderzoek – dat geen strafrechtelijk onderzoek is en ook nooit zo bedoeld is – niet openbaar wordt, kunt u dan aangeven waarom het in het belang van de staat zou zijn ingevolge artikel 68 van de Grondwet, om het niet openbaar te maken? Antwoord vraag 1 en 2: Mede naar aanleiding van uw vragen en vier verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), die inmiddels zijn ontvangen, heeft de politie de mogelijke openbaarmaking van het onderzoek bezien. De politie ziet geen bezwaren tegen openbaarmaking van grote delen van het onderzoek. Zodra [enkele details] zijn afgerond, deel ik met u het geanonimiseerde feitenonderzoek. GS: Het onderzoek mocht eerst niet openbaar worden. Maat mocht het zelfs zelf niet inzien. Nu dus wel. Maat 1 - Steur 0. Vraag 3 In welke andere staten, behalve Noord Korea, is het gebruikelijk onderzoek naar iemand te doen voor iets dat een relatie heeft met het werk, en de persoon in kwestie te weigeren inzage te geven in het rapport? Wilt u professor Maat onmiddellijk inzage geven in het rapport en hem daarbij geen geheimhouding opleggen? Antwoord vraag 3: Het feitenonderzoek is uitgevoerd door de politie. De politie zal professor Maat inzage verstrekken in het feitenonderzoek en hem daarbij geen geheimhouding opleggen. GS: Inzage zónder geheimhouding! Maat 2 - Steur 0. Vraag 4 en 5 Onderschrijft de leiding van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) de conclusies van het onderzoek? Wat waren de conclusies van het politieonderzoek? Kunt u die openbaar maken en wie heeft die conclusies getrokken? Werden die conclusies gedragen door het LTFO? Zo ja, op welke datum? Antwoord vraag 4 en 5: Het LTFO valt in de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) MH17 onder de verantwoordelijkheid van de Algemeen Commandanten. Op basis van het feitenonderzoek heeft de Algemeen Commandant het feitenrelaas opgesteld. De korpschef heeft vervolgens na interne beraadslagingen en op basis van het eerdergenoemde feitenrelaas vanuit zijn verantwoordelijkheid conclusies getrokken. Vraag 6 Op welke datum is het politieonderzoek, waarop de heer Bouman zich baseert in zijn brief op 10 juni, 2015, afgerond en aan hem aangeboden? Antwoord vraag 6: De politie heeft mij als volgt geïnformeerd: Het intern feitenonderzoek is afgerond op 4 juni 2015. Op 5 juni 2015 heeft de leiding van het onderzoeksteam het feitenonderzoek overhandigd aan de Algemeen Commandanten SGBO MH17. Op basis van dit onderzoek hebben de Algemeen Commandanten een feitenrelaas opgesteld. Dit relaas heeft de politiechef Landelijke Eenheid op 9 juni 2015 naar de korpsleiding gestuurd. De korpschef heeft mij per brief van 10 juni op de hoogte gesteld van zijn conclusies. GS: Let op die data: 4 juni onderzoek afgerond, 5 juni naar de commandanten van het MH17-onderzoeksteam gestuurd, 9 juni door naar de korpsleiding en 10 juni briefing aan de politiek. Die data zijn relevant bij de beantwoording van hierna volgende vragen. Vraag 7 Klopt het dat het politieonderzoek gebaseerd is op getekende verklaringen van mensen die in het kader van dit onderzoek gehoord zijn? Zo ja, wie heeft recht op inzage in de getekende verklaringen? Antwoord vraag 7: Het intern feitenonderzoek is opgebouwd uit afzonderlijke rapporten. Een deel van deze rapporten bevat verslagen van gesprekken met getuigen. Deze gespreksverslagen zijn in de vorm van verklaringen in het intern feitenonderzoek opgenomen. Deze verklaringen zijn, als onderdeel van het feitenonderzoek, op 5 juni overhandigd aan de Algemeen Commandanten SGBO MH17. De betrokkenen hebben recht op inzage in hun eigen verklaring en dit bij gelegenheid van de ondertekening gehad. Daarnaast zullen grote delen van het feitenonderzoek (inclusief alle verklaringen) geanonimiseerd openbaar worden gemaakt. Zie ook het antwoord op vraag 1, 2 en 8. GS:De verklaringen van getuigen zijn dus 5 juni meegestuurd naar de commandanten, en daarna de korpsleiding en naar de minister. Let op wat er nu gebeurt: Vraag 8 Kunt u, indien mogelijk met naam en/of functie, aangeven wie er gehoord zijn door de onderzoekers en wanneer? Kunt u per persoon aangeven wanneer ieder haar/zijn verklaring getekend heeft? Antwoord vraag 8: Op 4 juni zijn alle verklaringen voorgelegd ter ondertekening aan de personen die in het onderzoek gehoord zijn. Die verklaringen zijn op latere momenten getekend. Onderstaand treft u per gehoorde functionaris gedetailleerde informatie aan: Forensisch expert binnen het MH17-onderzoek (gesprekken 12 mei en 22 mei 2015; beide ondertekend 19 juni 2015) Functionaris van het LTFO binnen het MH17-onderzoek (gesprek 15 mei 2015, ondertekend 18 juni 2015) Forensisch expert binnen het MH17-onderzoek (gesprekken 19 mei en 3 juni 2015, beide ondertekend 17 juni 2015) Bestuursleden (drie) van de studievereniging Santé; en één van de aanwezigen bij de lezing van 9 april 2015, gegeven door professor Maat (gesprek 22 mei 2015, ondertekend 19 juni 2015) Functionaris van het LTFO (gesprekken 28 mei en 3 juni 2015, beide ondertekend 18 juni 2015) Een forensisch odontoloog binnen het MH17-onderzoek (gesprek 2 juni 2015, ondertekend 13 juli 2015). GS: WTF? Alle verklaringen zijn pas ondertekend nádat het onderzoek aan de korpsleiding en de minister is gepresenteerd, en ruim nádat Van der Steur zelf al conclusies over Maat getrokken had. Héél pijnljk dit voor de minister. Maat 3 - Steur 0. En het wordt nóg gekker, hieronder: Vraag 9 Hoeveel en welke verklaringen zijn pas getekend (en mogelijk aangevuld en veranderd) nadat de heer Bouman een brief over het rapport geschreven had? Antwoord vraag 9: De verklaringen zijn op 4 juni 2015 door de onderzoekers aan de getuigen verstrekt met het verzoek deze te ondertekenen. Alle verklaringen zijn later, na overhandiging van het intern feitenonderzoek aan de Algemeen Commandanten en na het opmaken van het feitenrelaas door de Algemeen Commandanten, door de getuigen ondertekend en voorzien van eventuele opmerkingen en aanvullingen. De Algemeen Commandanten besloten om, gelet op het belang om op korte termijn helderheid te geven over deze zaak, het feitenrelaas naar de korpsleiding te sturen voordat de verklaringen waren getekend. De opmerkingen en aanvullingen waren echter niet van dusdanige aard dat het feitenrelaas en de conclusies moesten worden herzien. GS:SOMMIGE GETUIGEN HEBBEN BIJ HET ONDERTEKENEN VAN HUN VERKLARINGEN NOG AANVULLINGEN EN OPMERKINGEN GEPLAATST! NADAT HET ONDERZOEK AL NAAR DE MINISTER WAS! Ongehoord dit. Er is een rapport vol incomplete, niet ondertekende verklaringen aan de minister gestuurd. Maat 4 - Steur 0. En wat zegt dit over de rest van het MH17-onderzoek? Gaat dat ook op deze slordige, schokkende manier? Vraag 10 Is het afleggen van een valse verklaring strafbaar in dit soort onderzoek? Zo ja, op basis van welke wet en welke straf staat daar op? Antwoord vraag 10: Het afleggen van een valse verklaring is als zodanig niet strafbaar. Het onder ede opzettelijk onjuist verklaren is wel strafbaar (artikel 207 van het Wetboek van Strafrecht). In het onderhavige geval betrof het een intern feitenonderzoek waarbij niet onder ede werd verklaard. GS:Geen verklaringen onder ede. Dus mocht er onder de getuigen iemand zitten die een hekel aan George Maat had, was dit zijn/haar kans om 'm een oor aan te naaien... Vraag 11 Hoeveel mensen hebben hun verklaring getekend nadat de heer Bouman zijn brief geschreven had en hebben nog wijzigingen aangebracht in hun concept-verklaring Antwoord vraag 11: Alle getuigen hebben opmerkingen of aanvullingen gegeven op de gespreksverslagen. Zie ook het antwoord op vraag 8. Hoewel de verklaringen zijn getekend na 10 juni, waren deze opmerkingen of aanmerkingen niet van dusdanige aard dat deze tot een herziening van de conclusies van de korpschef noopten. GS:Nee! ALLE getuigen hebben hun verklaringen nog aangevuld NADAT de minister het onderzoek al in handen had. Het wordt steeds bizarder dit. Vraag 12 Herinnert u zich dat u in het plenaire debat op 23 april aan de Kamer meedeelde dat met externe deskundigen afspraken zijn gemaakt over het delen van informatie met derden, dat toelaatbaar is geacht dat men met vakgenoten vanuit professioneel perspectief informatie mag delen over vakinhoudelijke kwesties, maar dat men zich daarbij onthoudt van zaken die buiten de eigen expertise liggen en dat dit ook ten tijde van het onderzoek naar de ramp met de MH17 stellig is benadrukt? Antwoordvraag 12: Ja. GS: Hier geeft Van der Steur toe dat Maat op basis van gemaakte afspraken dus gewoon informatie mocht delen, zolang het zijn eigen vakgebied en expertise betrof. Dat is precies wat Maat in zijn lezing gedaan heeft: les geven over forensische anatomie. Maat 5 - Steur 0. Vraag 13, 14 en 15 Hoe verhoudt voorgaande bewering zich tot de conclusie uit het politieonderzoek dat er geen afspraken waren? Wie heeft u wanneer meegedeeld dat er afspraken gemaakt zijn met deskundigen en dat die ten tijde van het onderzoek naar de ramp met de MH17 stellig benadrukt zijn? Kunt u aangeven welke afspraken ten tijde van het onderzoek naar de ramp met de MH17 stellig zijn benadrukt, wanneer dat gebeurd is en ten overstaan van wie? Antwoord op vraag 13, 14 en 15: Zoals ik in het debat van 23 april 2015 aangaf, heeft de politie afspraken gemaakt met externe LTFO-deskundigen. Uit het feitenonderzoek is gebleken dat deze afspraken alleen voor de groep odontologen zijn opgesteld. Wel zijn zowel de interne als externe LTFO-medewerkers mondeling gebrieft over het gebruik van beeldmateriaal, voorafgaand aan de werkzaamheden in Hilversum. Zoals bleek uit de brief van de korpschef aan mij van 10 juni 2015 ontbreekt het binnen het LTFO aan duidelijke kaders, afspraken en criteria met betrekking tot het geven van lezingen en het vrijgeven en gebruik van (beeld)materiaal afkomstig uit de werkprocessen van het LTFO. Het is in de jarenlange gegroeide werkprocessen en gewoonten van het LTFO gebruikelijk om aan vakgenoten lezingen te geven. GS:Aha! Lezingen geven was dus normale praktijk, niets ongebruikelijks. Maat 6 - Steur 0. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de korpschef opdracht gegeven aan het LTFO om formele afspraken te maken over de samenwerking met derden ten behoeve van het LTFO, het geven van presentaties en het gebruiken van foto’s van rampen en slachtoffers voor vakgenoten met een leerdoel. Voor een ieder moet voortaan volstrekt helder zijn wat wel en niet is toegestaan. Daarnaast dient een expliciete afweging gemaakt te worden tussen het belang van de slachtoffers en nabestaanden enerzijds en het belang van educatie en doorontwikkeling van deze voor het werk van het LTFO belangrijke vakgebieden anderzijds. Daarbij moet ook de vraag aan de orde zijn in welke gevallen toestemming van de nabestaanden verkregen dient te zijn alvorens bepaald materiaal gebruikt kan worden. GS:Niet alleen is lezingen geven gebruikelijk, er zijn geen formele regels die het verbieden. Die gaat Van der Steur nu pas laten opstellen. Hij beweerde echter eerder dat die regels wél bestonden, en dat Maat ze geschonden had. Dat was een leugen, geeft de MinJus nu zelf toe. Maat 7 - Steur 0. Vraag 16 en 17 Kunt u voor elk van de presentaties, die in de brief van de heer Bouman genoemd worden, aangeven, wanneer zij gegeven zijn, wie er in het publiek zat, wie de presentatie gaf (eventueel alleen de functie van de persoon), of er toestemming gevraagd was en verkregen en of er bij afwezigheid van toestemming, ook een sanctie is opgelegd aan de persoon, die de presentatie gaf? Zijn er ook andere presentaties gegeven, bijvoorbeeld na de presentatie in Maastricht? Antwoord vraag 16 en 17: Er zijn diverse presentaties gegeven naar aanleiding van de ramp met vlucht MH17. In de brief van de korpschef worden er zeven genoemd. In het intern feitenonderzoek hebben getuigen in totaal elf presentaties genoemd. Van deze presentaties kan op basis van het intern feitenonderzoek niet in alle gevallen worden vastgesteld wanneer ze zijn gegeven en hoeveel en welke toehoorders bij deze presentaties aanwezig waren. GS:Het was niet slechts 1 lezing van Maat. Het waren er veel meer, door meerdere experts. De heer Maat heeft zes presentaties gegeven over het identificatieproces MH17. Voor deze presentaties heeft de heer Maat geen toestemming gevraagd. Op 10 maart 2015 gaf de heer Maat een presentatie op uitnodiging van de studievereniging Asklepios voor studenten geneeskunde (arts-klinisch onderzoeker) aan de Universiteit Maastricht. Het aantal aanwezigen is onbekend. Op 13 maart 2015 een presentatie voor het Leiden International Medical Students’ Conference aan het Leids Universitair Medisch Centrum Leiden, 800 deelnemers. Op 9 april 2015 een presentatie op uitnodiging van de Maastrichtse Studie Vereniging (MSV) Santé voor studenten gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Ook studenten van andere studies waren hierbij aanwezig. In totaal waren minimaal 150 deelnemers aanwezig. Op 18 april 2015 een presentatie voor het Nationaal Coassistenten Congres Geneeskunde, Egmond aan Zee. Op 21 april 2015 een presentatie op uitnodiging van studievereniging Lucentis, voor studenten Forensische Wetenschappen, Leeuwarden. Presentatie bij de Koninklijke Luchtmacht te Leeuwarden over ramp Tripoli en MH17 (datum onbekend). Een vakgenoot (forensisch antropoloog), als forensische expert werkzaam binnen het MH17 onderzoek, heeft met toestemming van het hoofd LTFO begin februari 2015 in een besloten vergadering een presentatie over het identificatieproces gegeven aan ca. 30 leden van de Nederlandse Vereniging van Fysische Antropologie. Een tandarts, als odontoloog werkzaam binnen het MH17 onderzoek, heeft drie presentaties gegeven over het identificatieproces MH17 aan vakgenoten. Op basis van het intern feitenonderzoek is niet bekend of hier toestemming voor is gevraagd. Het betreft: een presentatie voor het College Adviserend Tandartsen. Dit betrof een besloten groep van 15 odontologen; een presentatie bij Interpol voor odontologen; een presentatie in het kader van een les Forensische Odontologie voor studenten Forensische Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht. In het feitenonderzoek heeft het operationeel hoofd LTFO verklaard dat hij meerdere presentaties over het identificatieproces MH17 heeft gegeven, waarvan hij er twee concreet benoemt: een presentatie voor de Veiligheidsregio Twente; een presentatie bij Interpol in Lyon. GS:Kortom, niet alleen gaf Maat meerdere lezingen, diverse andere onderzoekers en experts deden dat ook, omdat het dus gewoon is toegestaan. Vraag 18 Wie heeft de foto’s van de presentatie van professor Maat aan hem gegeven? Antwoord vraag 18: De foto’s zijn voor een deel afkomstig van een presentatie van een collega-forensisch expert en voor een ander deel afkomstig van een SD-card die door het LTFO ter beschikking is gesteld aan de heer Maat voor educatieve en identificatie doeleinden. Dit is niet zorgvuldig uitgevoerd. Dat is de reden dat de politie heeft besloten om formele afspraken te maken over het geven van presentaties en het gebruiken van foto’s van rampen en slachtoffers voor vakgenoten met een leerdoel. GS: "...een SD-card die door het LTFO ter beschikking is gesteld aan de heer Maat voor educatieve en identificatie doeleinden..." MAAT HAD HET LESMATERIAAL GEWOON VAN DE LTFO GEKREGEN! Klomp, breekt. Vraag 19 Waren de foto’s, die aan professor Maat ter beschikking gesteld zijn, geanonimiseerd? Antwoord vraag 19: De foto’s die aan professor Maat beschikbaar zijn gesteld, waren niet geanonimiseerd. Op de foto’s die hij voor zijn presentatie gebruikte, heeft de heer Maat specifieke onderdelen onzichtbaar gemaakt, zoals de zogenaamde Post Mortem-nummers (PM-nummers). In enkele gevallen was het PM-nummer nog wel leesbaar, maar deze specifieke nummers waren niet herleidbaar tot slachtoffers. GS: Niet alleen had het LTFO de foto's voor het lesmateriaal aan Maat gegeven, het was Maat die zelf die foto's geanonimiseerd heeft. Als dat geen bewijs van goede intenties is... Maat 8 - Steur 0. Vraag 20 Was identificatie van het enige identificeerbare slachtoffer mogelijk vanwege herkenning of omdat er een nummer staat, dat slechts via een vertrouwelijke en beschermde database gekoppeld kan worden aan de naam van een slachtoffer? Antwoord vraag 20: Identificatie was – achteraf en alleen door onderzoekers van het LTFO - mogelijk door vergelijking van de gepresenteerde foto met de originele foto. Deze foto kon gekoppeld worden aan de naam van een slachtoffer via een vertrouwelijke en beschermde database die alleen toegankelijk is voor de onderzoekers van het LTFO. GS:Niemand had dus een slachtoffer kunnen herleiden op basis van de door Maat getoonde foto's. Vraag 21 Hoe verhoudt de disciplinaire actie tegen professor Maat vanwege uitlatingen in een besloten omgeving zich tot de afwezigheid van soortgelijke maatregelen na publieke uitspraken van een voormalig minister over een mondkapje in een publieke talkshow? GS:Lol. Omtzigt en Sjoerdsma bedoelen hier De Zuurstofmasker Meltdown van Timmerfrans. Antwoord vraag 21: Nadat bekend werd dat professor Maat een presentatie had gegeven die toegankelijk was voor meer mensen dan de beoogde doelgroep, dat hij daarvoor beeldmateriaal van slachtoffers gebruikte en dat hij bovendien zaken heeft besproken die buiten het vakgebied van de forensische antropologie vallen, is de samenwerking met professor Maat in het onderzoek van MH17 door de politie opgeschort. Na de uitkomsten van het interne onderzoek heeft de korpschef vervolgens bepaald dat de samenwerking met professor Maat in dit identificatieproces werd beëindigd. Het effect van het handelen van professor Maat, de gevoelens van de nabestaanden en alle media-aandacht, leidde tot deze beëindiging. Het neemt niet weg dat ik herhaal dat professor Maat een uitstekende staat van dienst heeft op het gebied van forensische antropologie. In de afgelopen vijftien jaar is hij met zijn uitzonderlijke expertise van grote waarde geweest bij complexe identificatieonderzoeken door het LTFO. Op 23 september aanstaande zit ik met de heer Maat om tafel. In voorkomende gevallen bij grootschalige en complexe identificaties wordt niet uitgesloten dat opnieuw een beroep zal worden gedaan op de expertise van professor Maat. Wij hopen dat hij dan bereid is om een bijdrage te leveren. Dit zal ik hem in ons gesprek ook overbrengen. GS:Van der Steur erkent dat hij er helemaal naast zat. Eerherstel lonkt, dus. Maat 9 - Steur 0. Maar op de Timmermansvraag geeft hij geen antwoord. Lol. Vraag 22  Kunt u deze vragen een voor een, precies en binnen de reguliere termijn van drie weken beantwoorden? Antwoord vraag 22: Nee. Het afstemmingsproces heeft meer tijd gevergd. GS:Lees: Van der Steur deed er liever wat langer over in de hoop dat het allemaal nog wat verder weg zou zakken. Jammer, Ard. Maat 10 - Steur 0.

Reaguursels

Inloggen

Vaas Klaak 20:10

Fatsoen kun je leren.

gratias | 22-09-15 | 18:18

MH17: doofpot, Joris Demmink: doofpot, problemen door asielzoekers: doofpot, we gaan precies hetzelfde krijgen als in Zweden, zoek maar eens op de trefwoorden "Zweden problemen immigranten".
Laten wij alert blijven op dergelijke problemen want politiek correct Nederland zal vast niet gaan toegeven dat het een catastrofale blunder is.
In Ter Apel gebeurt het al, Ter Apel gaat gebukt onder stelende asielzoekers en de reactie van de burgemeester: "stemmingmakerij".

wooky | 22-09-15 | 12:38

-weggejorist-

Freba47 | 22-09-15 | 11:08

verbanden | 21-09-15 | 19:59

Goed bezig.

ElChombo | 22-09-15 | 10:54

@Hemmenaar7 09:42
Ard van der Steur is gewoon een hysterisch wijf dat mee gilt met de meute.

tipo | 22-09-15 | 10:47

Maat heeft geluk dat Pieter Omtzigt Jan Dijkgraaf en GeenStijl het voor hem opnemen. De overheid is onbetrouwbaar en daar zijn/worden U en ik en Henk en Ingrid de dupe van.

frisenfruitig | 22-09-15 | 09:51

Ruggegraat van een mossel, dat je als regering reageert op al of niet misstanden puur obv al of niet mediaaandacht. Je moet toch sowieso je werk doen? (Retorisch vraag in dezen, gezien onze politici)

"Het effect van het handelen van professor Maat, de gevoelens van de nabestaanden en alle media-aandacht, leidde tot deze beëindiging. "

Hemmenaar7 | 22-09-15 | 09:42

Ik word zo moe van al dat gerotzooi van onze "gerespecteerde" politici... Ik heb niets met Wilders, maar het idee om in opstand te komen is zo gek nog niet.Misschien met dat nieuwe clubje van Brammetje...

PijlVader | 22-09-15 | 09:06

Nep-parlement, nep-kabinet, nep-democratie, nep-rechtstaat.

Tapu | 22-09-15 | 09:04

Inderdaad meneer Kokhals,

Maat verdient financiele compensatie van Van der Steur en van RTL.

Wat een stress moet die mannen hebben ondervonden door het onrecht dat Van der Steur en RTL hem aandeden. Om zo door het slijk gehaald te worden door mensen met een niveau van niks.

Paljas | 22-09-15 | 08:08

@Rennend Vuur | 22-09-15 | 04:18
Dikke ik? Eerder moddervette ik. Dat kan je toch niet verzinnen he. Een overheid die het over hufterigheid en egoïsme in de samenleving heeft. Een overheid die zelf bestaat uit aartsleugenaars, bedriegers en arrogante, incompetente baantjesjagers. Als de samenleving de normen en waarden van de meeste politici over zou nemen dan zou het hier goed fout gaan.

Freezzz | 22-09-15 | 07:50

Zoveel falende liegende politici en iemand die gewoon zijn werkt doet wordt aan de kant gezet. Walgelijk.

Freezzz | 22-09-15 | 06:58

Nederlandse overheid is dikke ....
Iemand hier die zich nog herinnert hoe een land als Pakistan atoomwapens kon maken? Nee? Ja? Ongeveer?

Rennend Vuur | 22-09-15 | 04:18

Sleutelplanktovenaar | 21-09-15 | 21:43 "Omtzigt, start nou eens je eigen partij man"
.
Als Omtzigt het glibberige kundus-CDA achter zich laat, zich omringt met kritische en degelijke mensen die niks hebben met politieke correctheid en de status quo, zou zo'n partij wel eens één van de grotere partijen kunnen worden. Denk ik.

ben kokhals | 22-09-15 | 01:54

"Van der Steur erkent dat hij er helemaal naast zat. (...) Maat 10 - Steur 0"
.
En dat zou consequenties moeten hebben voor Van der Steur. Hij zou bijvoorbeeld zijn halve jaarsalaris over 2015 kunnen overdragen aan professor Maat, ter compensatie. Als hij niet wil, dan zijn pensioenrechten intrekken. Noem het leergeld, en een goed voorbeeld doet goed volgen.

ben kokhals | 22-09-15 | 01:42

@La Bailaora | 21-09-15 | 21:49
Het lijkt wel of men an het aftasten is. Gewoon iets met niets zodat men weer in soest oid.
Hahaha, niets aan de hand, zie die xenofoben, en noem maar op. Niets aan de hand, dus ga maar rustig slapen of aan boord van die 777.

En dat ga ik over ruim twee weken weer doen hoor, dat komt door mijn gruwelijke xenofobie ;).

toetssteen | 22-09-15 | 01:29

Ik heb al langere tijd het gevoel dat in dit land (net als elders) dingen "geregeld" worden. Het bonnetje van het duo Teeven Opstelten en nu dit weer, straks dat MH17 onderste steen onderzoek. Je ziet het op lokaal niveau, en regionaal bij infrastructurele projecten, je kunt de overheid en de rechterlijke macht (Raad van State) net niet volledig vertrouwen, het is net niet objectief, er lijkt steeds opnieuw sprake van subtiele sturing (zo veelvuldig dat het geen toeval kan zijn), de belangen zijn te groot. Het was ook opvallend dat zo'n (later in opspraak geraakte) VVD'er Ploeg "toevallig" de meest geschikte woordvoerder werd van de nabestaanden www.nrc.nl/nieuws/2015/03/12/voorzitte... . Als je als partij nooit eens iets "natuurlijk" op z'n beloop laat, krijg je een land zoals het huidige, waar veel scharrelaars actief lijken. Ze noemen dat "liberaal", volkspartij voor vrijheid en democratie (geen van 3).

Watching the Wheels | 22-09-15 | 01:20

Zou Van der Steur nog weten wat Wim Kan destijds met "een bekwame man, een heel bekwame man" bedoelde? Voor de jongere garde: denk aan Buckler.

Synecdoche | 22-09-15 | 01:01

@Bruine Beer | 21-09-15 | 23:56
Dan kunnen we beiden naar het hof voor de rechten van de mens, als wij als burgers kunnen aantonen dat de overheid faalt in haar taken en de samenleving dit probleem zelf oplost, kan de politie weinig doen anders dan op heterdaad iemand betrappen. Als wij zelf buurtteam hebben en er geen politie wordt gebeld. mogen ze niet eens iets doen.

Ik heb dit jaar politie mensen gesproken die graag de andere kant op kijken als wij zelf een probleem zouden aanpakken in onze buurt. Al is het omdat men ook vind dat soms de enige oplossing kan zijn. Een agent is soms zolang met de verdachte bezig (admin) als dat een taakstraf is... Is dat het waard om je steeds maar weer voor van alles te moeten laten uitmaken door dat soort gasten, want wie wordt er eigenlijk gestraft om stééds maar weer die zelfde in je auto te moeten hebben. We hebben toch gezien hoe het werkt met Volkert..... laten we eerlijk zijn, dit moet toch stoppen.

toetanchamon | 22-09-15 | 00:37

steur is een maat naaier!

Rest In Privacy | 22-09-15 | 00:19

@toetanchamon | 21-09-15 | 21:23
Sorry, is in strijd met de wet op de weerkorpsen. Nog voor we onszelf kunnen verdedigen, heeft de politie de leiding l opgepakt.En dán kan je wel vervolgd worden.

Bruine Beer | 21-09-15 | 23:56

-weggejorist-

griffin peterson | 21-09-15 | 23:34

Kennissen van Ard van der Steur hebben familie die weer mensen kennen die overleden zijn aan uit een vliegtuig geflikkerd worden.

Veldmaarschalk Sorry | 21-09-15 | 23:31

Ik ken mensen die door het plaatsen van onjuiste politieke statements een politieke dood zijn gestorven.

MyCatIsDoingThis | 21-09-15 | 23:20

Bottom line : Van der Steur is een hufter.

niks mis mee | 21-09-15 | 23:17

Rookgordijn heeft zijn werk gedaan, bovenstaand is puur ' collateral damage''.

MichaelG. | 21-09-15 | 23:06

@vaas klaak | 21-09-15 | 20:10
Wat een ongelooflijke mongeaul ben jij zeg!

AndroidLouWebber | 21-09-15 | 22:39

Tsja.
We hadden al een nepparlement.
Nu dus ook een nepminister.
Zal het hele kabinet ook wel nep zijn.
Inclusief die nepMP.

Dostranamus | 21-09-15 | 22:17

Waarom hangt niemand die riooljournalisten van RTL die zich voor studenten uitgaven alleen om maat door het slijk te halen te drogen?

klaas.heitinga | 21-09-15 | 22:14

De hufterige overheid, hier aan het werk...

#teamMaat

YMMMV | 21-09-15 | 22:01

Je kunt je bijna niet voorstellen wat een nog groter circus het zou zijn met Opstelten en Teeven.
Ik wacht op de staartjes en het natrappen.
Een motorclub is er niks bij.

Piet Karbiet | 21-09-15 | 21:59

.. t'is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker....

Bruinebonetarïer | 21-09-15 | 21:55

Omtzigt, start nou eens je eigen partij man. Al het goede wat je doet (en dat is best veel) wordt overschaduwd door het zooitje wat je partij achtergelaten heeft.

Ik zou zo op je stemmen, maar ik weiger het CDA te steunen.

Sleutelplanktovenaar | 21-09-15 | 21:43

Breaking: Toernooi van Badr bestaat wel, en ik heb hem gewonnen. Wel op punten, dat dan weer wel !!

elcidisback | 21-09-15 | 21:40

Paljas | 21-09-15 | 21:18
Ik ben het met u eens; dhr Omtzigt is een van de zeer weinige parlementariërs die zijn werk goed doet en begrijpt waarvoor hij gekozen is, dat laat hij al vele jaren zien. Daarom was hij nog niet eens genomineerd voor politicus van het jaar. Dat werd emo-pornokoning Timmermans, precies degene die model staat voor het treurige niveau van de huidige politiek in NL

De Psychiater | 21-09-15 | 21:40

Dit type verklaringen, insinuaties, verdachtmakingen, zelfpijperij, negatieve aandacht leggen op een/de ander en nog veeeeeeeeeeeeel meer is wat de politiek was, is en zal zijn.
Zodra er politieke macht om de hoek komt kijken gebeurt dit........
De consequenties?
Geen.

Dachthetal | 21-09-15 | 21:39

Dit besmeuren van Prof. Maat met niets het is klinkklaar een dictatuur gelijk, vanwege een verborgen agenda, volgende stap is onwelgevallige arresteren en vast zetten.
En dan lees je ook nog dit....

ondertussen vraagt de regering van Donetsk wanneer die Nederlanders de rest van de brokstukken komen ophalen: novorossia.today...
vansuyle.com | 21-09-15 | 20:07

gebrokenvleugel | 21-09-15 | 21:31

FranSS TimmermanSS are you watching!

LimbabweFC | 21-09-15 | 21:24

@tipo | 21-09-15 | 20:58
Ondanks dat wij geen dienstlicht en plichtigen hebben, Kunnen we ook een burger initiatief gaan starten, democratisch volksleger opzetten. Maatschappelijk zou dat een hele vooruitgang kunnen zijn. Ik denk als dat goed opgezet wordt en de vragen en problemen die de samenleving heeft, men snel bereid is daar ook geld voor over te hebben. Ik voorzie dat wij met zijn alle daar toe in staat zijn en het een haalbaar doel is.
De politie is dan tzt in zijn geheel op te doeken, want met zo'n minister is van geloofwaardigheid helemaal geen spraken. Misschien dat de boot die ooit aankwam, weer wordt ingeladen en een zetje de zee op krijgt. Dit alles hoeft niet met een opstand of rellen te gebeuren, als dit goed aangepakt wordt, zet je zonder enig geweld het huidige systeem ( en iedereen achter de schermen) buitenspel. Die bal ligt bij ons.

toetanchamon | 21-09-15 | 21:23

Dit zaakje stinkt
-
van der Meur!

bisbisbis | 21-09-15 | 21:23

Een subversieve mening wordt in onze 'democratie' grondiger bestraft dan in de communistische goelags.
Alles wordt getapt en gelezen. Mijn milde uitspraken op openbare media zijn zelfs anoniem een bedreiging voor welke carrière dan ook. Laat staan hoe sterk dit geldt voor een gerenommeerde wetenschapper.

Hier is een subversieve mening kaltgestellt. De volgende stap is waarschijnlijk een auto-ongeluk of zelfmoord.
Ik hoop dat Maat aan zijn veiligheid denkt. Onze minister van veiligheid zal het niet doen...

koolteer | 21-09-15 | 21:20

Die koptekst in de Telegraaf.
"Minister reikt omstreden MH17-anatoom de hand"
En dat noemt zich "krant", dat kan je toch niet meer serieus nemen.

Roger-Rabbit | 21-09-15 | 21:20

Tjonge jonge, hoe langer je door leest, hoe erger het wordt. Echt, ongelooflijk dit. Maar is het nou incompetentie daar bij de overheid, of kwader trouw? In ieder geval moet die Maat in ere hersteld worden, en zou de minister eigenlijk maar een ander baantje moeten nemen, met veel minder verantwoordelijkheid, want die is dus ongeschikt of ter kwader trouw.

La Bailaora | 21-09-15 | 21:20

-weggejorist-

Paljas | 21-09-15 | 21:18

Met dank weer aan dhr. Omzigt, een zegen dat hij zich als een van de weinigen in het parlement in zoiets vast bijt. Kom daar bij de PvdA maar eens om.

Gefeliciteerd meneer Maat. Dhr. Van der Steur heeft in deze kwestie doldriest gehandeld. Het lijkt wel op basis van de onderbuik, irrationeel, populistisch. Een minister onwaardig.

Paljas | 21-09-15 | 21:18

Prof. Maat is een bijzonder integere man die de samenleving enorme diensten heeft bewezen. Die wordt vervolgens besmeurd en afgeserveerd door een vadsige (vrij domme) (nep)minister die van toeten nog blazen weet en nog nooit ook maar iets heeft betekent voor de maatschappij, behalve goed voor zichzelf zorgen. Het gebruikelijke liegen is geen enkel probleem en wordt inmiddels al normaal gevonden. Het is zo walgelijk en zegt zo ontzettend zoveel over de huidige politieke egotrippers in Nederland.

De Psychiater | 21-09-15 | 21:17

Goh, En wat gaat nu de straf/ consequentie voor: "ik ken mensen die dood zijn gegaan van wiet" van der Steur zijn? Publiekelijk door het stof is wat mij betreft niet genoeg. Deze man heeft binnen het tijdsbestek van een half jaar al aangetoond dat hij volkomen #ongeschikt is. Laat zijn voorganger "opa" Opstelten dat nou ook zijn geweest.

Hey Ardje, hoe zit het eigenlijk met Demmink?

Leyolm | 21-09-15 | 21:16

Dit gaat Bouwman z'n kop kosten
@Tjemig | 21-09-15 | 21:01
.
Eindelijk. Weg met die prutser.

Lupuslupus | 21-09-15 | 21:15

Ik ken mensen die zijn overleden aan liegen...

deEik | 21-09-15 | 21:15

@ja,diedus! | 21-09-15 | 20:31
Hmm. Ik hoorde onlangs iets van een dergelijke strekking. Vrij vertaald "we weten hoe, we weten wie, en de rest is politiek".
Eveneens uit serieuze bron.

koolteer | 21-09-15 | 21:12

Pas geleden had ik Maat gehoord op Radio 1, hele evenwichtige man, overtuigd van zijn onschuld en ik kon hem toen al niet plaatsen in de persoon zoals hij geschetst en zwart werd gemaakt.

Ik mag hopen dat de media hem met net zoveel (zo niet meer) bombarie rehabiliteren als toen ze hem hadden vergruisd.

Ridocar | 21-09-15 | 21:12

@tipo | 21-09-15 | 20:48 ,

het enige positieve is dat hij andere minervanen kennelijk niet de hand boven het hoofd houdt....

rode peper | 21-09-15 | 21:06

Van der nl.m.wikipedia.org/wiki/Steur_%28vis%... geeft heldere antwoorden. Dit gaat Bouwman z'n kop kosten lees ik tussen de regels door. Volgende vraag aan Van der Steur zal nl zijn welke maatregelen hij denkt te treffen. in dat antwoord zullen de koppen bij de leiding rollen. Een zien of er ratten zijn die het zinken voelen aankomen.

Tjemig | 21-09-15 | 21:01

Het is een ongelooflijk slecht functionerende elitaire bende. Een ander verwijten maken dat hij fascistoïde neigingen heeft en zelf de dictator uithangen.

ristretto | 21-09-15 | 21:01

vaas klaak | 21-09-15 | 20:10
"Vol trots" ? U was er bij?

IJsbrekert | 21-09-15 | 20:59

@toetanchamon 20:49
Rutte is ook zo een dweil die niets kan en niets weet maar wel macht heeft. En die macht geeft hij vervolgens weg aan de EU. Alsof het asielprobleem opgelost wordt door het (fictief op papier) te verspreiden. Het asielprobleem los je enkel op door de oorzaak (radicale islam in het midden-oosten) te vernietigen en de toestroom (middels een hek en het leger) te stoppen.

Victor Orban heeft gelijk.

tipo | 21-09-15 | 20:58

@mysteryposter | 21-09-15 | 20:43
Dit komt allemaal op het conto van mevr. Merkel en ik ben zeer benieuwd hoe lang de Duitse bevolking dit soort taferelen nog accepteert.

Lupuslupus | 21-09-15 | 20:51

Het is een mentaliteitskwestie: Ard Steur kan niets, weet niets, maar heeft wel macht. Dat misbruikt hij uit jaloersheid richting mensen die wel iets weten en kunnen zoals prof. De Maat. Ard Steur heeft als HAVO-klant een fout soort geldingsdrang tegenover wetenschappers.

tipo | 21-09-15 | 20:48

Die Van der Steur heeft er de komende weken ook geen tijd voor, want hij moet z'n begroting overnieuw doen.

wapster | 21-09-15 | 20:47

Allerverschrikkelijkst wat professor Maat is aangedaan. De man is volkomen ten onrechte besmeurd en wat er ook aan zal worden gedaan door Van der Steur (ik zou niet eens meer met deze minister in één ruimte willen verblijven, laat staan met hem praten), dit besmeuren kan niet ongedaan worden gemaakt. Al wordt de professor voor het oog van de natie gerehabiliteerd (en dat moet!), het is niet denkbeeldig dat zelfs mensen die de professor niet kennen, zullen denken: "professor Maat? O ja dat is die....".
Ik wens professor Maat enorm veel sterkte en hoop dat hij er overheen komt.

Lupuslupus | 21-09-15 | 20:46

Nu maar afwachten of het serieuze consequenties gaat krijgen. Het bekende staartje. Ik ben zo klaar met dit zittend pluche. Al is de leugen nog zo snel.... Goed werkt GS en nu word het tijd dat er eens koppen gaan rollen daar en een passende correctie voor het slachtoffer...

Mr_Pikibelly | 21-09-15 | 20:44

@vaas klaak | 21-09-15 | 20:10
Er is er maar 1 discreet geweest in deze zaak, lees het stuk dude!

toetanchamon | 21-09-15 | 20:43

-weggejorist-

mysteryposter | 21-09-15 | 20:43

@rode peper | 21-09-15 | 20:17,
volgens mij begrijpt @vaas klaak niet helemaal wat voor werk Maat doet,
zeg maar helemaal niet.

Z'n @20.10 rant klinkt als een bezopen tokkie die ambulancepersoneel verrot scheldt terwijl die z'n moeder proberen te reanimeren.

vander F | 21-09-15 | 20:42

Goh, dat overtuigende bewijs laat toch nog even op zich wachten...... KUCH !

Onze man in Mockba | 21-09-15 | 20:40

Dit kabinet is een nog grotere puinhoop dan dat met de LPF in 2002/2003... Man, man, man, wat een onbetrouwbare figuren allemaal.

davimore | 21-09-15 | 20:35

Billie Turf verdient strafwerk van meester Kwel.

Rest In Privacy | 21-09-15 | 20:32

Hoorde iets over een betrouwbaar iemand met een hoge legerpositie dat MH17 door een Oekraïense piloot uit de lucht is geschoten. Met een AA-raket en mitrailleur. Het was geen vergissing maar opzet. GS mag met mij contact opnemen.

ja,diedus! | 21-09-15 | 20:31

Eerherstel voor George Maat is waarschijnlijk het enige goede wat Steur ooit in zijn carriére zal doen.
Maat is een van de meest integere, gedreven en bekwame academici waarbij ik ooit college heb mogen lopen.
Het nepkabinet heeft de verkeerde zondebok voor hun eigen laffe handelen in hem gevonden.

Oktoberfest | 21-09-15 | 20:28

-weggejorist-

DeVrijDenker | 21-09-15 | 20:26

Eurotokkie
Mee eens.

luto | 21-09-15 | 20:23

Ard, ouwe ballo, I rest my case, koffers pakken en terug naar je kasteeltje, ga daar maar lekker epibreren...

ik ken iemand die | 21-09-15 | 20:22

Feynman | 21-09-15 | 20:16
Ja valt gelukkig niet op idd , huren ze Hans Klok in voor een paar dag .

Eurotokkie | 21-09-15 | 20:21

@Wijze uit het Oosten | 21-09-15 | 19:53
Met alle respect, maar hoe serieus is alles wat onder deze man valt nu nog te nemen. Wederom en binnen 24 uur zie ik de overheid haar brevet van onvermogen afgeven.
Het enige bewijs dat het kabinet tot heden levert is dat er meerdere agenda's draaien. En dat is alles behalve gezond, zeker in deze tijd. Dat hele justitie apparaat begint een Koreaanse bijsmaak te krijgen.

toetanchamon | 21-09-15 | 20:20

luto | 21-09-15 | 20:15
Als we niet uitkijken zal de jeugd van tegenwoordig geen toekomst hebben .

Eurotokkie | 21-09-15 | 20:18

@vaas klaak | 21-09-15 | 20:10 ,

Ik denk niet dat hij kwade of bedoelingen had of zijn eigen ego probeerde op te hemelen door dit soort lezingen. Ik ken hem als iemand die zeer gedreven is voor zijn vakgebied en er enorm veel plezier in schept om mensen een klein beetje van zijn vakgebied bij te brengen, als iemand die altijd klaar staat om iets uit te leggen aan zijn studenten of medewerkers, en nog een keer en nog keer en nog een keer, net zo lang totdat ze het snappen.

rode peper | 21-09-15 | 20:17

Goh en dan te bedenken dat het nog niet eens zo lang geleden is dat mensen als Bammi Bama, JanckerT, Verhofstad, Mergel, Rutte, Timmerende Fransie, de Jolo's van deze wereld en natuurlijk het hele nieuwsuur-team alle landen buiten Piratenbolwerk Europa uitmaakt voor schurkenstaat... volgens mij gisteren nog!

ps.
Tofoe Dibbes al en tijdje niet gehoord over de verheerlijking van homo's in de Oekraïne? Anjer in zijn ster?

ox | 21-09-15 | 20:17

Weer zo`n affaire die tijdens de derde dinsdag van september naar buitenkomt. Of dit dossier verdwijnt onder de begroting, of er bovenuit stijgt maakt niet uit. Beide is winst. Slechts 1 van de twee blijft achter bij de kiezer. Deze timing is damage control. Niets meer en niets minder.

Feynman | 21-09-15 | 20:16

Maat is een expert van wereldformaat en ook nog eens een zeer aimabel man. Zijn colleges boeien van begin tot eind en hij weet waar hij het over heeft. Waarom wordt deze man pootje gehaakt? Ik vermoed dat Van der Steur niet helemaal door had wie hij voor zich had: een man die wél vakbekwaam en intelligent is.

pars_pro_toto | 21-09-15 | 20:15

Eurotokkie

Waarom niet...
Veel aanhang onder de jeugd.
Jeugd heeft de toekomst.

Onze volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen het volk niet meer. Ze zien een baan in de politiek als stage periode voor het bedrijfsleven en multinationals.

Sorry, maar ik zie 150 acteurs in plaats van volksvertegenwoordigers zitten.
Het is een (1) pot nat.
Eens in de 4 jaar mogen we gaan stemmen op de partij die het beste kan acteren.
Ik stel voor om een acteursprijs voor politici in te voeren.
Mensen die nog gaan stemmen zijn zotjes.

luto | 21-09-15 | 20:15

Ommezwaai

Akkoord. Pritt gaat het veel beter doen dan Rutte. Ennu Pritt is hetero he.....

luto | 21-09-15 | 20:13

Marionettenkabinet

Bruinebonetarïer | 21-09-15 | 20:13

Weer een blunder in de zaak MH17. ..... je verwacht het niet he....

miff | 21-09-15 | 20:12

Het niveau van onze bestuurders daalt evenredig aan de toename van de staatsschuld. Zum Kotzen is deze schijn-elite.

Dr. Plofkop | 21-09-15 | 20:12

Die onderste steen is ondertussen in de fundering gestort,waarvan wij nooit zullen weten waar.

Rest In Privacy | 21-09-15 | 20:12

@WackoError | 21-09-15 | 19:57,
juist ja,
integriteit......

een politicus (nou ja...) die Maat de maat neemt op het gebied van integriteit,
ik zou dit ronduit schofterig willen noemen,
'schofferen' dekt hier de lading bij lange na niet.

vander F | 21-09-15 | 20:12

Ik ken mensen door een 10-0 nederlaag zijn gestorven.

De Psychiater | 21-09-15 | 20:11

Mark_D_NL | 21-09-15 | 20:09

Steur: gerookte zalm, paling en forel op toast met roomboter.
Elias: kipkluiven.
Dijksma: alles van het varken, als het maar vet is.

eerstneukendanpraten | 21-09-15 | 20:11

luto | 21-09-15 | 20:05
Den Haag zal trillen op haar grondvesten toch.
Komt me allemaal zo bekend voor .

Eurotokkie | 21-09-15 | 20:10

@vaas klaak | 21-09-15 | 20:10
Heb je het stuk wel helemaal gelezen?

atheïstisch stemvee | 21-09-15 | 20:10

Dit is een beetje vdr steur pesten en een forensisch expert met het etisch besef van een pinda vrijpleiten. Die laatste had nooit, nooit maar dan ook echt nooit in zijn zelfingenomen vakkidioterige harsens moeten halen om vol trots foto's van stukjes kapotgeschoten kinderen, vaders en moeders te gebruiken voor college zonder uitdrukkelijke toesteming van nabestaanden. En al helemaal niet in zo'n kort tijdsbestek na zo'n ramp. Als mijn dochter in dat toestel had gezeten had ik hoogstpersoonlijk vivisectie gepleegd op zo'n arrogante kwal als Maat.

vaas klaak | 21-09-15 | 20:10

Maat werd gewoon geofferd voor de 'goede naam' van de ethische moralisten die ze zelf dachten te zijn.
Wie het laatst lacht, lacht het best.

Eddie the computer | 21-09-15 | 20:09

Kokend bloed! Dit kan gewoon niet waar zijn wat hier gebeurt.

toetanchamon | 21-09-15 | 20:09

Hebben Steur, Elias en Dijksma hetzelfde eetpatroon?

Mark_D_NL | 21-09-15 | 20:09

luto | 21-09-15 | 20:05
U vergeet Pritt helemaal.. Die zou ik voor de post van MP willen voordragen.

Ommezwaai | 21-09-15 | 20:08

Kasteelheer Van der Steur. Die geeft ieder jaar op Minerva een praatje over manieren en normen aan de sjaars.

Piet Karbiet | 21-09-15 | 20:07

De hamvraag is natuurlijk: wanneer gaat de oorlog met Rusland beginnen? Weet niet of de reaguurders bekend zijn met het spel Risk maar de huidige situationele toestand begint er toch behoorlijk aardig op te lijken. Nu nog wat legers naar het Oosten overbrengen en het feest kan beginnen.

eerstneukendanpraten | 21-09-15 | 20:06

Einde oefening voor Van de Steur.

Mesmer | 21-09-15 | 20:05

Als het Geenpeil lukt om 300.000 stemmen te bemachtigen. Waarom niet doorstomen naar de tweede kamer.
Gewoon omdat het kan.

Even dollen:
Jan Roos als minister van economische zaken, Johny Quid op sportzaken en volksgezondheid, Arnold Karstens op vluchtelingenbeleid etc...

luto | 21-09-15 | 20:05

Van dit soort zaken wordt ik kots misselijk. Waarom nou niet gewoon eerlijk zijn, iedereen maakt fouten, so what... Dat gekonkel, dat gelieg, die (woord)spelletjes...

Klik_hier | 21-09-15 | 20:04

Boeiuh, Ard eet vanavond gewoon 75 pizza s en dan is hij het weer helemaal kwijt.

netniet | 21-09-15 | 20:02

Ommezwaai | 21-09-15 | 19:55
Als het niet zo in en in triest was, had ik hartelijk om uw grap kunnen lachen.

Dick Luyenlomp | 21-09-15 | 20:02

VVD'ers en Justitie; het blijft een wonderbaarlijke combinatie.

atheïstisch stemvee | 21-09-15 | 20:01

Kortom: knudde met een rietje maar dat wisten we natuurlijk al.

Rest In Privacy | 21-09-15 | 20:00

te veel tekst. net uitgevonden dat de diskettes van mijn oude Amiga nog prima zijn. avondje Sensible Soccer of kijken of ik Protracker nog snap.

verbanden | 21-09-15 | 19:59

Dit gaat nog een heel groot dossier worden , met meer vragen dan antwoorden .

Eurotokkie | 21-09-15 | 19:57

Jammer genoeg in Nederland geen leger meer om in te grijpen,misschien dat het duitse leger nog kan ingrijpen met deze catastrofale naïeve regeringen.

van stampij | 21-09-15 | 19:57

Heb nog colleges van de beste man zelf gehad en ik kan u allen één ding verzekeren, gebrek aan integriteit heeft deze beste man niet. Onze politici daarentegen....

WackoError | 21-09-15 | 19:57

geen peil daar op justitie,voor straf zouden ze allemaal moeten tekenen..

arretje | 21-09-15 | 19:56

Dick Luyenlomp | 21-09-15 | 19:51
Dit kabinet gaat nek aan nek met het "Parlement" van Seyss-Inquart in de periode '40-'45.

Ommezwaai | 21-09-15 | 19:55

Ik wacht nog op het antwoord op vraag 3: welke landen dan, nou???

Seraphin | 21-09-15 | 19:54

Eindelijk gerechtigheid voor Maat. En nu niet gewoon handje schudden maar die bolle laten bungelen! Nep parlement!

LTS__zwakstroom | 21-09-15 | 19:54

@Error 404 | 21-09-15 | 19:52
De Nederlandse overheid is gewoon te schijterig om Obama, Verhofstadt en hn trilaterale commisie voor het hoofd te stoten, want dat zou de schaliegasbelangen en wapenleveranties verbonden aan een geprovoceerde oorlog kunnen benadelen

opbokkennu | 21-09-15 | 19:54

Meneer Maat deed iets nuttigs: kennis overdragen aan (toekomstige) vakgenoten.
Timmermans deed iets anders: mooi weer spelen met de ellende van een ander. Wie hoort er hier nou gestraft te worden?!?

Rest In Privacy | 21-09-15 | 19:53

De grote vraag die blijft is :
Waarom moest barbertje (Maat) hangen ?
Wie is daarbij gebaat...

Wijze uit het Oosten | 21-09-15 | 19:53

De Nederlandse overheid is gewoon te schijterig om Poetin voor het hoofd te stoten, want dat zou de gasbelangen kunnen benadelen en keuning Wullem Bier kan dan niet meer pintjes happen met Vlad the Invader. Daarom hoop ik dat er een klokkenluider komt die de hele interne handel en wandel van het MH17 onderzoek openbaar maakt.

Error 404 | 21-09-15 | 19:52

Een grote doofpot met kogelgaten ipv BUK resten

opbokkennu | 21-09-15 | 19:51

-weggejorist-

goedverzekerd | 21-09-15 | 19:51

Maar we hebben wel het beste kabinet sinds de Tweede Wereld Oorlog.
Wat zeg ik? Het beste kabinet sinds de oprichting van ons land.

Man, man, man. Wat een typhusbende.

Dick Luyenlomp | 21-09-15 | 19:51

Zonder de oproerkraaiers van EU in Brussel hadden we nooit over de MH17 ramp gehoord.
Teken ook daarom teken.geenpeil.nl!

wakkere_nederlander | 21-09-15 | 19:51

Wat wil je... Rutte en Timmerfranz die samenspannen.
Het duo Stiefbeen&Zoon maakt overal een puinhoop van.

Ommezwaai | 21-09-15 | 19:50

De maakbare nepwereld, je gaat er ongeveer van over je nek, elke dag opnieuw.
Go Maat!

Eddie the computer | 21-09-15 | 19:46

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl